Page 26

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

5. ส่งเสริม “ฅนสมบูรณ์” โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดช่องทางในการพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการท�ำงานด้านการคิดอย่างเป็น ระบบ และท�ำงานเป็นทีม ซึง่ มี พนักงานเข้าร่วม ทัง้ สิน้ 479 คน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 5.1 กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ โครงการ “ช่างสมบูรณ์” ส�ำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน และโครงการปรับปรุงล�ำรางสาธารณะภายในโรงงาน 5.2 กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะและสันทนาการให้แก่ โอกาส มูลนิธแิ ละบ้านเด็กพัทยา ส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส จ.ชลบุรี แผนการด�ำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกระบวนการท�ำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตาม นโยบายของบริษทั และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถชี มุ ชน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของชุมชนอย่าง ยั่งยืน

8. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส�ำหรับภาพรวมผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ในรอบปีทผี่ า่ นมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด ทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2004) ที่ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุก ระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท�ำงานผ่านกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผูเ้ ยีย่ มชมบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ตลอดจนมีมาตรการ ควบคุม บ�ำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ แนวทางในการปฏิบัติ 1. พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน 2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมการท�ำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็น วัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 1 การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 1.1 คุณภาพอากาศ บริษัทฯ มีการน�ำก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน�้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อลดมลภาวะ ทางอากาศทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) เป็นต้น ควบคูไ่ ปกับการผสมผสานการใช้นำ�้ มัน คุณภาพสูงทีม่ กี ำ� มะถันต�ำ่ เพือ่ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สบู่ รรยากาศ พร้อมทัง้ ดักจับฝุน่ ละอองจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบถุงกรอง (Bag House Filter) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้ง ภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทุกสถานี 1.2 คุณภาพน�้ำ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน�ำ้ ทีป่ ล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบ�ำบัดแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี พร้อม ทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำทิ้ง ณ จุดเสี่ยง ในกระบวนการผลิตเป็นประจ�ำทุกเดือน และเฝ้าระวังตรวจวัด ทุก 6 เดือน ณ จุดปล่อยน�้ำ ทิง้ ออกนอกโรงงาน ซึง่ ผลการตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด (ดังสรุปผลการตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปี 2556)

26

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement