Page 25

รายงานประจ�ำปี 2556

แนวทางในการปฏิบัติ 1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรม 3. สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ 4. สร้างสุขภาพ 5. การลงทุนทางสังคม การด�ำเนินงานปี 2556 1. การพัฒนาด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา โดยการน�ำเข้ามา “ร่วมเรียน ร่วมงาน” กับบริษัท โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียน รู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากชีวิตการท�ำงาน อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนด้วย 1.2 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 2 ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) เพือ่ พัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ ทีม่ สี มรรถนะ และศักยภาพสูงใน 3 ด้าน ได้แก่ เป็นนักคิดทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และเป็นนักปฏิบัติ เพื่อไปเป็นผู้น�ำการบริหารการเปลี่ยนแปลง 1.3 โครงการทุนการศึกษาเพือ่ ลูกพ่อ ซึง่ มีพนักงาน บุตรพนักงานและเด็ก นักเรียนในชุมชน ได้รับทุนการศึกษาจ�ำนวน 120 ทุน จ�ำนวนเงินกว่า 600,000 บาท 1.4 โครงการ สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก โดยการพาบุตรหลานของ พนักงานไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาค 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้ 2.1 โครงการรักบ้านเกิด เพือ่ ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชนมีความ รับผิดชอบต่อส่วนรวม รักถิ่นฐานบ้านเกิด และประเทศชาติ 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและพนักงาน 3.1 เปิดโอกาสให้พนักงานได้ท�ำความดี โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้า ร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ท้องถิ่น เช่น โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกหลากหลายกิจกรรม เช่น ประเพณีนมัสการศาลกรมหลวงคงเพชรและประเพณีรับบัว เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีทอดกฐิน 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยการท�ำบุญตักบาตรในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ ของบริษัท ทุกเดือน เมษายน 3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรม ๑ ขวดน�้ำใจ, ร่วมกันบริจาคเพื่อ จัดซื้อไม้เท้าให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้, บริจาคเงินเพื่อซื้อยาต้านไวรัสให้แก่ผู้ป่วยเอดส์วัดพระบาทน�้ำพุ และกิจกรรมบริจาคโลหิต 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 4.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดพลังในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคม โดย เครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน

25

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement