Page 24

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

4. 5. 6.

จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นให้แก่พนักงาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�ำงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเคารพ สิทธิของพนักงาน

ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน

ส�ำหรับ ปี 2557 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกิจการอย่างยัง่ ยืน จึงก�ำหนดให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการค้นหาจุดเสีย่ งในพืน้ ทีท่ ำ� งาน และติดตามการแก้ไข ให้ได้ตามแผน ไม่เกิดอุบัติเหตุซ�้ำขึ้นมาอีก โดยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ได้ 100%

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังคงยึดหลักและด�ำเนินการตามนโยบายทีจ่ ะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ เป็นผูซ้ อื้ ผลิตภัณฑ์ และได้รบั บริการโดยตรงจากบริษทั ฯ รวมไปถึงผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ให้สามารถมัน่ ใจได้วา่ นอกจากจะได้รบั สินค้า บริการ ที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง การกระท�ำที่เป็นการละเมิดหรือท�ำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค ข้อมูลผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�ำปี 2556 แนวทางในการปฏิบัติ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของ ผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่จ�ำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การด�ำเนินงานปี 2556

1. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ ไม่ปลอดภัย (Products Liability Law : PL Law) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้เริ่มด�ำเนินการ 2. จัดให้มกี ารส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�ำปี เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ นวัตกรรมและราคา โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบ สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่ม เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้น กระบวนการท�ำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนทัง้ ใกล้และไกลตามนโยบายของบริษทั และสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

24

:: Annual Report 2013 ::  
:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement