Page 22

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการด�ำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิ มนุษยชนและเคารพต่อศักด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อ ให้พนักงานเป็นผูม้ คี วามสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานทีเ่ ป็นธรรมส�ำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทน ทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการท�ำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ มีสขุ อนามัย ที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ แนวทางในการปฏิบัติ 1. ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการท�ำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณ 2. ก�ำหนดนโยบายให้บริษทั ในกลุม่ สมบูรณ์ ไม่ทำ� ธุรกรรมกับบริษทั ทีไ่ ม่คำ� นึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิด สิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น 3. ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระท�ำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 4. ก�ำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจ ประเมินเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 5. เปิดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน Email ของ กรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ 6. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส 7. จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิด โอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพือ่ เป็นแนวทางสูก่ ารพัฒนาและจัดการทีย่ งั่ ยืนขององค์กร ส�ำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะรวม 2 เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การปรับปรุงห้องน�้ำ และโรง อาหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อ พนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจก ชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษย์สากล และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อน�ำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และ สร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

40

สัดสวนหลักสูตรการจัดอบรมป 2556 37%

35 30 25

18%

20

12%

15

5.1. การเคารพสิ ท ธิ ใ นการท� ำ งานตามหลั ก สิ ท ธิ มนุษยชน : โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้ บุคคลขาดความสมัครใจที่จะท�ำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพใน สิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

22

10 5 0

1%

4%

7% 8%

ัย ศ น ม IT ธุรกิจ ำงา แวดลอ คุณภาพ ลอดภ ประเท ท ร ขัน ง ิคกา และสง ระบบ ความป ษาตา แขง ร น า ค ก า เท ังงาน ภ พล

11%

ผูนำ

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement