Page 20

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า : 1. ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผูข้ าย และเปิดโอกาสให้ผขู้ ายได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการ ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย 2. ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละ รายของบริษัทฯ 3. ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานของ ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง แนวทางในการปฏิบัติ 1. ก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. สนับสนุนให้พนั ธมิตรทางการค้า/คูค่ า้ ยอมรับ และน�ำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดย ไม่กอ่ ให้เกิดการ แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3. ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคูค่ า้ และเปิดโอกาสให้คคู่ า้ เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคมของบริษัทฯ การด�ำเนินการในปี 2556 1. บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเอง และผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้บริษทั รับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ 2. บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรม เพือ่ เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบริษทั ฯ กับคูค่ า้ เช่น กิจกรรมโบว์ลงิ่ การกุศล เป็นต้น 3. บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ : ส่งเสริมและปฏิบตั ติ ามสิทธิในทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร สิทธิ ทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด แนวทางในการปฏิบัติ 1. ก�ำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า 2. ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ความสามารถใน การแข่งขันและการให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้า ใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา การด�ำเนินการในปี 2556 บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปกป้องและคุม้ ครองรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีบ่ ริษทั ฯ เป็นเจ้าของ ให้พน้ จากการถูกละเมิดหรือการ ถูกน�ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อ พึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 2.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไป มีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�ำเงินทุนหรือทรัพยากรของ บริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อ�ำนาจครอบง�ำ ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ แนวทางในการปฏิบัติ 1. รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น Weekly News เสียงตามสาย เป็นต้น 2 . เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบง�ำ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ โดยไม่ได้เข้าไปครอบง�ำ ชักจูง ข่มขู่ และมี ส่วนร่วมแต่อย่างใด

20

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement