Page 17

รายงานประจ�ำปี 2556

5.4.2 ก�ำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระท�ำ ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ส่วนได้เสียมีช่องการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหาร จัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ 5.4.3 เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้ก�ำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่ง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ าม ถือเป็นการท�ำผิดวินยั ตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 5.4.4 ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้โอกาส แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 5.5 ไม่มีประวัติการกระท�ำผิดกฎระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5.6 ก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ โดยมีบทบาท อ�ำนาจ และหน้าทีท่ แี่ บ่ง แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ 5.7 บริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส�ำหรับปี 2556 ได้ จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อ�ำนวยการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้อ�ำนวยการรับทราบ 5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันก�ำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�ำทุกปี โดยภายหลังจากการสัมมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและ เป้าหมายให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามภายใต้กิจกรรม “จับเข่าคุยกัน” ซึ่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบาย และผลการด�ำเนินงานปีละ 2 ครั้ง 5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อก�ำหนดมาตรการและแผนด�ำเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ปีละ 8-10 ครั้ง 5.10 ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง โดยได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 5.11 คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดให้มกี ารบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร ปี 2556 มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบ 1. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อ ภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดยนายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงาน ก� ำ หนดกรอบทิ ศ ทางองค์ ก ร และเตรี ย มพร้ อ ม อิสระทีร่ ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดท�ำรายงาน รองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคณ ุ ภาพ ประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญอย่างครบ 2. ก�ำหนด “นโยบายการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ถ้วน และมีการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน การจัดท�ำกลยุทธ์องค์กร” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 5.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความ ได้แสดงความเห็นอย่างอิสระในการก�ำหนดกลยุทธ์ เสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ จึงได้จัดตั้ง องค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee) 3. ให้ค�ำแนะน�ำกับฝ่ายบริหารเรื่อง “ข้อคิดในการ เพือ่ พิจารณาการบริหารความเสีย่ งในทุกด้านให้มคี วามเหมาะสม และมอบหมาย วางแผน การบริหารจัดการองค์กร” เพื่อใช้เป็น ให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสีย่ งในระดับปฏิบตั แิ ต่ละฝ่ายงาน ผ่าน แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความเสีย่ ง ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบทุกไตรมาส

17

:: Annual Report 2013 ::  
:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement