Page 14

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

2.4 บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือ่ ให้ผู้ถอื หุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 2.5 ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน และได้น�ำหนังสือเชิญประชุม เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลก่อนวันประชุม 2.6 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ในการหาประโยชน์สว่ นตน หรือท�ำธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของ ตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ้ ริหาร จะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 2.8 คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย และผูบ้ ริหาร รายงานการมีสว่ น ได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ ก�ำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่าย เลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันท�ำการ ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มี ส่วนเกี่ยวข้องระดับต�่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อ�ำนวยการในสายงาน เห็นควร ให้จัดท�ำรายงานฯ ตามนโยบายการก�ำกับ ดูแลกิจการ ส�ำหรับปี 2556 มีการรายงานทั้งหมด 106 ราย และมี 2 รายที่มีการท�ำรายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับ หัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 3. หมวด การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย : บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ ดี ดังนี้ (1) ก�ำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจ ให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน (2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (4) ก�ำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท�ำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า ก�ำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบตั ิ งานด้วยจิตส�ำนึกถึงความปลอดภัยและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ สังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น 3.1 ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย 3.2 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้าน ลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น 3.3 จัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับผูบ้ ริหารระดับ สูงของบริษัทและ/บริษัทย่อย (โครงการ ESOP Scheme)

14

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement