Page 13

รายงานประจ�ำปี 2556

4. ได้รบั การประเมินจาก Asian Corporate Governance Association (ACGA) และ CLSA Asia-Pacific Markets ให้ SAT เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่สร้างความสนใจให้กับนักลงทุนต่าง ประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียน (อาเซียน 6 : จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และ นิวซีแลนด์) โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง The ASEAN Capital Markets Forum and the Asian Development Bank 5. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • รางวัลเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเยีย่ ม ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 (ปี 25522556) (SET Award of Honor 2009-2013 : The Best of Good Governance Company) • รางวัลเกียรติยศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปี ที่ 3 (ปี 2554-2556) (SET Award of Honor 2011-2013 : The Best of Corporate Social Responsibility) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิด ชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ ด�ำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ ทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงด�ำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 และการส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุ ขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น” 1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง 1.3 น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ 1.5 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2556 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการ บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 1.6 บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ เดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 2. หมวด การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน : บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การก�ำหนดกระบวนการที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการ คุ้มครองจากการกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอ�ำนาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน ธันวาคม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้น ตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น” 2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจ�ำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน 2.3 ไม่มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส�ำคัญ

13

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

:: Annual Report 2013 ::  

:: Annual Report 2013 ::

Advertisement