รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2013

Page 1

SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED. FACTORY : Rojana Industrial Park 3/14 Moo.2 , T. Nongbua, A. Bankhai Rayong 21120 Tel. : (038) 961877-80 Fax : (038) 961876

ใบแจ้ งและบันทึกการประชุม ว ี่ Management Review ISO 14001 มอก./OHSAS 18001 ป56 ...15... / ...08... / ..2013.. หส ิ ............ เวล เ ิ่ .......13.00 ...... เวล .......17.00 ....... .........OHSAS-13/002...... เภ

สถ

ี่

............หอ

คณ ผู ได ่ 1. คณ ิ ต ์ ส ญฤ ธิ ย (EH&SMR) 2. คณอ ต์ ต้ ส ธ 12. คณเ อู่ อ 22. คณเ ว ต ์ 3. คณว ส เลิศอ ีสข 13. คณสว ี คล่อ เล 23. คณ ล 4. คณศศิธ ูเ ือ 14. คณวิเ ีย วศี 24. คณ ภ ต ์ 5. คณธ ย ซ่ ต 15. คณเส ว ส คไ ิ ์ 25. คณ ศ์ ิ ย์ 6. คณ ส ว ษ์ ย 16. คณห ษ วิเ ีย เส ิ ฐ 26. คณ 7. คณเส ส ถวถ 17. คณ ิ ติ อ ห 27. คณว ต ์ 8. คณ ี อภิว 18. คณวิย ด โ 28. คณส ธิ ษ์ 9. คณส ิต ิศ ล 19. คณศิว เ ี่ยว ญ 29. คณณฐ ี ย ์ 10. คณค ส ต์ ต เ ิ ญ 20. คณอ ลศ ี ธ ติ 30. คณ ี ย 11. คณ ี ฒ ์ ต 21. คณเ ญ ็ อภ ญ ดี (Lead Auditor)

Prepared ………ห ษ ……….. Approved ………………………….

ต เ ีย อ่อ ดี ขอเ ิ ญ เส ล ส ิ โต ศ ต ี เวส โ ธิ์ อ ่ว ิ ษ์

วาระท่ 1 รับรองการประชุมครั้งทผ่ ่ านมา 1. อ ผล ค ้ ี่ผ่ ี่ อ หวขอ วาระท่ 2 ประชุมเพือ่ ทบทวนการบริหารการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม ISO 14001:2004 และ การจัดการด้ านอาชวอนามัยและความปลอดภัยในการ อ ./OHSAS 18001:2007

1) ติดตามผลการดาเนินงานประชุมครั้ งทีผ่ ่ านมา -

2) ผลการตรวจติดตามภายในและภายนอก 1. Internal Audit Report CAR คณเ ญ ็ อ ภ ว่ ต ว ติดต ภ ย ขอ Internal Audit ค ้ ี่ 1/2555 ขอ ISO14001 ล อ ./OHSAS 18001 ่ ไดเ ็ ี ว ้ สิ้ 72 1.1 CAR CB Audit ว 9 1.2 CAR ญห ภ ย ออ โดย .(วิ ี ) ว 30 1.3 CAR Internal Audit ี ว 33 (SS จานวน 28 ใบ และ ES จานวน 5 ใบ) ซ่ CAR ้ 72 ้ ีไดด เ ิ ไข ลวเส ็ ต ่ว เวล ี่ ห ด ล ี ติดต ผล ไขเ ็ ย เ ื่อไ ่ หเ ิด ญห ซ้ ข้ อี ่ว ว ี่ 15-31 ฎ ค 2556 ล ส ส่ ว Internal Audit ี 2556 ได ดข้ ว ี่ 15 สิ ห ค 2556 ผลการตรวจ Internal Audit ในครั้งท่ 1/2556 ซึ่งมรายละเอยดดังต่ อไปน้ คณเ ญ ็ อ ภ ว่ ต ว ติดต ภ ย ขอ Internal Audit ี 2013 ขอ ISO14001 ว 1 ล อ ./OHSAS 18001 ว 13 ด ยล เอียดต่อไ ้ ี

Doc No. : FM-DC007 Rev. : 2

Page 1 / 17

Effective Date : 09 Jul 2012