รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2011

Page 1

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. FACTORY : Rojana Industrial Park 3/14 Moo.2 , T. Nongbua, A. Bankhai Rayong 21120 Tel. : (038) 961877-80 Fax : (038) 961876

ใบแจ้ งและบันทึกการประชุม ว ี่ Management Review ISO 14001 มอก./OHSAS 18001 ....2..... / ...07... / ...11.. หส ............หอ วตอ ............ เวล เ ิ่ .......15.00 ...... เวล .......17.00 ....... .........OHSAS-11/003...... เภ

สถ

ี่

1. คณ ิ ต ์ 2. คณอ ต์ 3. คณว ส 4. คณศศิธ 5. คณธ ย 6. คณ ส 7. คณเส ส 8. คณวิยด 9. คณส ิต 10. คณเพ็ญอ ภ 11. คณค ส ต์

ส ญฤ ธิ ย ต้ ส ธ เลิศอ ีสข ูเ ือ ซ่ ต ว ษ์ ย ถวถ โ พิศ ล ญ ดี ต เ ิญ

12. คณพี พฒ ์ 13. คณเ 14. คณสว ี 15. คณณิ ี ย ์ 16. คณเส ว ส 17. คณห ษ 18. คณ ิ ติ 19. คณ ธ 20. คณส ญญ 21. คณขวญเ ื อ 22. คณอ ลศ ี

ต 23. คณ ลฤดี เ ิ ิ ดี อู่ อ 24. คณพิ พ คล่อ เล 25. คณ ล อ่อ ดี ิสย 26. คณ ลธิ อ พิ พ์ ค ไพ ิ ์ 27. คณพ ศ์พิ ย์ เส ล วิเ ีย เส ิ ฐ 28. คณ ส ิ โต อ พ ห 29. คณพิสิ ธิ์ ิ ว คว 30. คณ ี อภิว ว ษ์ ย 31. คณศิวพ เ ี่ยว ญ ว อ ศ ี 32. คณส ธิพ ษ์ ต ี เวส ธ ติ 33. คณวี ติ ส โคต

Prepared ………ห ษ ……….. Approved ………………………….

34. คณ ว เขตต์ 35. คณเ ญ ศ ศ ษ ธ 36. คณสพ ณ์ ส ธิโส

วาระที่ 1 รับรองการประชุมครั้งทีผ่ ่ านมา 1. อ ผล ค ้ ี่ผ่ ี่ อ หวขอ วาระที่ 2 ประชุมเพือ่ ทบทวนการบริหารการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม ISO 14001:2004 และ การจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ อ ./OHSAS 18001:2007 1.) ติดตามผลการดาเนินงานประชุมครั้ งทีผ่ ่ านมา 2.) ผลการตรวจติดตามภายในและภายนอกหรื อลูกค้ า 1. Internal Audit Report CAR คณเพ็ญอ ภ ว่ ต ว ติดต ภ ย ขอ Internal Audit ค ้ ี่ 1/2010 ขอ ISO14001 ล อ ./OHSAS 18001 ่ ไดเ ็ ี ว ้ สิ้ 25 1.1 CAR ญห ภ ย อ /ขอ อ เ ี ย ภ ย อ ว 1 1.2 CAR CB / External Audit ว 8 1.3 CAR ญห ภ ย / Internal Audit ว 16 ซ่ CAR ้ 25 ้ ีไดด เ ิ ไข ลว ล ี ติดต ผล ไขอย่ ล ิด ล อย่ ต่อเ ื่อ เพื่อไ ่ หเ ิด ญห ซ้ ข้ อี ล คณเพ็ญอ ภ ว่ หล ี่ ได ล ด ผ ต ว Audit ี 2554 โดย ี ต ว ติดต ภ ย ้ 2 ่ว ว ี่ 13-18 ิถ ย 2554 ซ่ ผล Audit ค ้ ได ส พ อ โดย Check List ว Management Review หล เส ็ สิ้ Audit ว ี่ 21 ิถ ย 2554 ซ่ ี่ ี ดต้ ี Audit ี 2553 ี ยล เอียดด ต่อไ ้ ี

Doc No. : FM-DC007 Rev. : 1 .

Page 1 / 21

Effective Date : 06 Jan 2010