sanko : โครงการสอนน้อง สอนครู เรียนรู้เรื่อง IT 2556

Page 1

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม(Flagship Project) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิ ตสีเขียวให้เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน) ปี งบประมาณ 2556

แผนการดาเนิ นงานกับชุมชน ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

สอนน้ อง สอนครู เรียนรู้เรื่อง IT 1. เพื่อปรับปรุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรูเ้ พิม่ เติมในการใช้งานและดูแลรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อให้แน่ใจว่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 1. ปรับปรุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่า 10 เครือ่ ง เป้ าหมาย 2. อบรมให้ความรูก้ บั ครูและนักเรียน จานวน 6 ครัง้ (Output) 3. ตรวจสอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทุกเครือ่ ง 3 เดือนต่อครัง้ หน่ วยที่ใช้วดั 1. จานวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้รบั การปรับปรุง ค่าที่วดั 1. คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้งานได้ทงั ้ หมด (5 (เครือ่ ง) เป้ าหมาย ได้ใน เครือ่ ง) 2. จานวนครังในการอบรมให้ ้ กบั ครูและนักเรียน ปัจจุบนั 2. การอบรมให้กบั ครูและนักเรียน(ครัง)้ (ครัง)้ ไม่ม ี 3. จานวนครังในการตรวจสอบเครื ้ อ่ งคอมพิวเตอร์ 3. การตรวจสอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์(ครัง)้ (ครัง)้ ไม่ม ี ผลลัพธ์ของ ครูและนักเรียนมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างเพียงพอและได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลรักษาเครือ่ ง คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น โครงการ (Outcome) ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจและเกิดองค์ความรูเ้ พิม่ เติมในการดูแลรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ อีกทัง้ ผลกระทบ ของโครงการ นักเรียนมีทกั ษะการดูแลรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์มากขึน้ (Impact) พฤษภาคม – มิถุนายน 2556 30,000 บาท ระยะเวลา งบประมาณ คณะทางาน คณะทางานบริษทั ฯ ผูจ้ ดั ทาโครงการ 1. คุณรุจริ ตั น์ สราญฤทธิชยั 2. คุณธงชัย แซ่แต้ ......................................... 3. คุณคมสัน ตันเจริญ (นางรุจริ ตั น์ สราญฤทธิชยั ) 4. คุณอรรฆพล ห่อมณี ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร 5. คุณศิวพร เชีย่ วชานาญ คณะทางานชุมชน ผูอ้ นุมตั ิ โครงการ 1. คุณสรวุฒ ิ แสวงดิลก 2. คุณชูชยั บินบน ........................................ 3. คุณมานพ วรวงษ์ (นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล) 4. คุณสาเริง บุรษุ โชติ รองประธานฝ่ายบริหาร

บริษทั ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

10-1