sanko : โครงการธนาคารขยะ ร่วมใจ รีไซเคิล 2556

Page 1

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม(Flagship Project) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิ ตสีเขียวให้เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน) ปี งบประมาณ 2556

แผนการดาเนิ นงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย (Output) หน่ วยที่ใช้วดั เป้ าหมาย ผลลัพธ์ของ โครงการ (Outcome) ผลกระทบ ของโครงการ (Impact) ระยะเวลา คณะทางาน

ธนาคารขยะ ร่วมใจ รีไซเคิ ล 1.เพื่อจัดการขยะรีไซเคิล และสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึน้ ในโรงงาน 2.เพื่อให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะและรักษาสิง่ แวดล้อมภายในโรงงาน 3.เพื่อการจัดทาสถานทีจ่ ดั เก็บขยะรีไซเคิลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้ ในบริษทั 1.ปริมาณขยะรีไซเคิลทีร่ วบรวมได้ ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม 2.จานวนพนักงานทีม่ ารับการอบรมในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 30 คน 3.มีสถานทีใ่ นการจัดเก็บขยะรีไซเคิลทีเ่ ป็นระเบียบภายในโรงงาน จานวน 1 แห่ง 1.น้ าหนักของขยะรีไซเคิล ค่าที่วดั ได้ 1.ไม่มนี ้ าหนักของขยะรีไซเคิล 2.จานวนพนักงานทีม่ ารับการอบรม ในปัจจุบนั 2.ไม่มจี านวนพนักงานทีม่ ารับการอบรม 3.สถานทีใ่ นการจัดเก็บขยะรีไซเคิล 3.ไม่ใสถานทีจ่ ดั เก็บขยะรีไซเคิล ลดปริมาณขยะของบริษทั ฯ ทีจ่ ะส่งกาจัดให้กบั สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ และพนักงานรูจ้ กั การคัดแยก ขยะรีไซเคิลเพื่อนาไปขายได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยงั เป็นการสร้างรายได้ให้กบั พนักงานอีกด้วย บริษทั เกิดระบบการจัดการขยะทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ พนักงานมีจติ สานึกและทัศนคติทดี่ ตี ่อบริษทั เนื่องจากพนักงานมีรายได้เพิ่มขึน้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษทั นอกจากนี้พนักงานยังได้ความรูใ้ น การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึง่ สามารถนาเอาความรูน้ ้ีไปใช้ทบี่ า้ นและชุมชนอีกด้วย เมษายน – มิถุนายน 2556 3,000 บาท งบประมาณ คณะทางานบริษทั ผูจ้ ดั ทาโครงการ 1. คุณรุจริ ตั น์ สราญฤทธิชยั 2. คุณเพ็ญอาภา บุญมาดี ......................................... 3. คุณเนาวรัตน์ บุตรเรียง (รุจริ ตั น์ สราญฤทธิชยั ) 4. คุณพีระพัฒน์ รัตนะ ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร 5. คุณเสาวรส คาไพรินทร์ 6. คุณบุษดี ผ่องผาด ผูอ้ นุมตั ิ โครงการ 7. คุณอภินนั ท์ จันพินิจ 8. คุณนคร พระสว่าง ........................................ 9. คุณหรรษา วิเชียรประเสริฐ (นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล) รองประธานฝ่ายบริหาร

บริษทั ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

9-1