โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไร

Page 1

รับโล่ ประกาศเกียรติคุณจากการเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดกําไร (Profitable Resource Efficient Management : PREMA)” ภายใต้ โครงการ “ส่ งเสริมอุตสาหกรรมชิน้ ส่ วนยานยนต์ สีเขียว” โครงการนี ้เป็ นโครงในที่เกิดจากความร่วมมือกันของบริษัท Calsonic Kansei และองค์กรความ ร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) เพื่อนําวิธีการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมที่ ก่อให้ เกิดกําไร (PREMA) มาใช้ ให้ ได้ ผลโดยใช้ แนวทางการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และ การให้ คําแนะนํา (Training and Coaching Workshop) จากวิทยากรและทีมงานที่ปรึกษาตามวิธีการ PREMA โดยเริ่มดําเนินการตังแต่ ้ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลา 12 เดือน และรับใบประกาศเกียรติคณ ุ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ