โครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2558

Page 1

โครงการ“SDT รวมใจบริจาคโลหิต”ประจําปี 2558 : มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงมีพระราชดํารัสถึงผู้บริจาค โลหิตว่า “โลหิต”เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตให้ดํารงอยู่นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับ การบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานสูงสุดควรยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งการที่ประชาชนชาวไทยมีศรัทธาบําเพ็ญ ประโยชน์อย่างเดียวกันนี้แสดงว่าทุกคนมีจิตใจเป็นกุศลถือตนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีหน้าที่ที่จะอนุเคราะห์ กันและกันเพราะฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตทุกท่านจึงถือเป็นผู้ที่เสียสละควรแก่การยกย่องและสรรเสริญ ” หน่วยงาน CSR น้อมรับพระราชดํารัสนีม้ าเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อนมนุษย์ พร้อม ทั้งสร้างเกราะคุ้มกันพนักงานจากปัญหาด้านยาเสพติด จึงร่วมกับโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดในสถานประกอบกิจการ และประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และธนาคารเลือดโรงพยาบาล ระยอง จัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นปีที่ 2 แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริม “ การให้ ” ของพนักงาน เพิ่มพูนการเป็นผู้มีจิตสํานึก สาธารณะการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีความรักตนเองและเพื่อนมนุษย์มีความเข้าใจโลกและชีวิตและร่วมทําความ ดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสําเร็จเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังเป็น การกลยุทธ์เชิงรุกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการอีกด้วย เป้าหมายของโครงการ เพื่อรับบริจาคเลือดจากพนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งผู้สนใจที่จะบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด และธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทุกคนในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพิ่มพูนการมีจิตสานึกสาธารณะ 2. เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันพนักงานในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 3. เพื่อส่งเสริม "การให้”และสร้างจิตสํานึกในการ “เสียสละ”สําหรับพนักงานและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันบริจาค โลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจาคโลหิต 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพนักงานในองค์กรและชุมชนด้านคุณธรรมและจริยธรรมการบําเพ็ญประโยชน์ทั้งโดย ทางตรงและทางอ้อม โครงการ SDT รวมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2558

หน้า 1


ขอบเขตการดําเนินงาน รับบริจาคโลหิตจากและคนในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งผู้สนใจ ดัชนีวัดความสําเร็จ ด้านปริมาณ 1. ได้รับปริมาณโลหิต ไม่น้อยกว่า 50,000 cc. (เทียบกับปีที่แล้ว 42,650 cc.) 2. มีผู้ผ่านการตรวจสุขภาพและสามารถบริจาคโลหิตได้จํานวนไม่น้อยกว่า 120 คน (เทียบกับปีที่แล้ว 97 ราย) ด้านคุณภาพ 1. พนักงานและคนในชุมชนบริจาคโลหิตด้วยทัศนคติเชิงบวกคิดบวกสร้างกุศลจิตทําให้จิตใจเบิกบาน 2. จาก“การให้” “การเสียสละ” และ “การช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะ” 3. พนักงานได้แสดงออกถึง “การให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 4. พนักงานเข้าใจกระบวนการบริจาคโลหิตและทราบถึงการส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองเมื่อได้บริจาคโลหิต ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพิ่มพูนการมีจิตสานึกสาธารณะ 2. ผูร้ ่วมโครงการ เป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะสามารถโน้มน้าวให้เพื่อน มาทําความดี และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพิ่มขึ้นด้วย 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจักษ์ถึงการให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน และสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ทันท่วงที 5.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนจิตสานึกสาธารณะเกื้อกูลกันในการอยู่ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง จํานวน 150 คนรวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ 2 เดือนเมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ในการปฏิบัติงาน ห้องมรกต ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย หัวหน้าโครงการ และคณะทํางานโครงการ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ” แผนงานการดําเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่CSRจัดแบบสํารวจและแสดงความจํานงในการเข้าร่วมโครงการ โดยติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งรายชื่อพนักงานเข้าร่วมโครงการ โครงการ SDT รวมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2558

หน้า 2


2. เจ้าหน้าที่CSRจัดทําบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ประสานงานฝ่ายรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลระยอง เพื่อขอรถรับ บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 4. เจ้าหน้าที่CSRจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นและบันทึกภาพผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อรายงานและสรุปผล การดําเนินงานต่อไป งบประมาณ ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่างรับรองคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

3,000

บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

........................................................ (รุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย) หัวหน้าโครงการฯ อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เพราะ

.............................................................. (นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที.่ ..... 4 มี.ค. 2558.......

โครงการ SDT รวมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2558

หน้า 3


ตารางโครงการ “SDT รวมใจบริจาคโลหิต” ห้องมรกต ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ************************* กําหนดการและขั้นตอนการเตรียมงาน เวลา 09.00 – 09.30 น. จัดเตรียมสถานที่ในการรับบริจาคโลหิต ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ เวลา 09.30 – 12.00 น. รับบริจาคโลหิตจากพนักงาน โดยจัดคิวในการเข้ารับบริจาคโลหิต เวลา 12.00 – 13.00น. หยุดการรับบริจาคโลหิตและเก็บของ *************************

โครงการ SDT รวมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2558

หน้า 4


สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินผลของโครงการ“SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต” ประจําปี 2558 ในการจัดทําโครงงาน SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2558 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทุกคนในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพิ่มพูนการมีจิตสานึกสาธารณะ 2. เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันพนักงานในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 3. เพื่อส่งเสริม "การให้”และสร้างจิตสํานึกในการ “เสียสละ”สําหรับพนักงานและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันบริจาค โลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 4. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจาคโลหิต 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพนักงานในองค์กรและชุมชนด้านคุณธรรมและจริยธรรมการบําเพ็ญประโยชน์ทั้งโดย ทางตรงและทางอ้อม เป้าหมายของการทํากิจกรรม เพื่อรับบริจาคเลือดจากพนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งผู้สนใจที่จะบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ดัชนีวัดความสําเร็จ 1. ได้รับปริมาณโลหิต จํานวน 39,960 cc. (เทียบกับปีที่แล้ว 42,650 cc.) 2. มีผทู้ ี่สามารถบริจาคโลหิตได้ จํานวน 81 ราย (เทียบกับปีที่แล้ว 97 ราย) งบประมาณที่ใช้จริง (งบประมาณที่ยื่นขออนุมัติ 3,000 บาท) 1. ค่าของขวัญเหล่าสภากาชาดและพยาบาล 1,750 บาท 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,250 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ผลที่เกิดจากการทํางานที่ได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพิ่มพูนการมีจิตสานึกสาธารณะ 2. ผูร้ ่วมโครงการ เป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะสามารถโน้มน้าวให้เพื่อน มาทําความดี และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพิ่มขึ้นด้วย 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจักษ์ถึงการให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน และสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ทันท่วงที 5.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนจิตสานึกสาธารณะเกื้อกูลกันในการอยู่ร่วมกัน โครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

1


ปัญหาและอุปสรรค พนักงานและผู้ที่เข้ารับการบริจาคโลหิต บางคนมีปัญหาว่า เลือดลอย หรือไม่พร้อมที่จะเข้ารับบริจาคโลหิต เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ ความดันสูง และ เลือดจาง เป็นส่วนใหญ่ แต่มีบ้างที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่ เพียงพอ ทําให้ได้รับปริมาณโลหิตน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด แนวทางในการแก้ปัญหา เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการบริจาคโลหิตและข้อดีของการบริจาคโลหิตให้มาก ขึ้น นอกจากนี้ จะต้องจัดงบประมาณในการกระตุ้นให้พนักงานมาร่วมกิจกรรมนี้ ด้วย ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการทํากิจกรรม 1. พนักงานแผนก PN และ CSR 2. พยาบาลประจําโรงงาน 3. เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง สรุปผลแบบประเมินผลการทํางาน ระดับผลการประเมินโดยใช้วิธีการแจกแจงปกติของแบบประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของโครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2558 โดยผู้ประเมินเป็น พนักงานและผู้ที่เข้ารับการบริจาคโลหิต จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.2 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หลักการประเมินโดยใช้วิธีการแจกแจงปกติ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เกณฑ์ที่ได้ ต่ํากว่าร้อยละ 49 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 69 พอใช้ ร้อยละ 70 - 89 ดี ร้อยละ 90 -100 ดีมาก ข้อเสนอแนะ - เป็นโครงการที่ดี อยากให้มีกิจกรรมดีๆ ทุกปี - อยากให้มีของติดไม้ตดิ มือ สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ -----------------------------------------------------------------

2

โครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ วันที่ 30 มิถุนายน 2558


ภาพการปฏิบัติงานในการทําโครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2558

3

โครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจําปี 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ วันที่ 30 มิถุนายน 2558