sanko : รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2556

Page 1

รายงาน การจัดการพลังงาน ประจาปี 2556

ชื่อนิตบิ คุ คล:

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ชื่อโรงงานควบคุม:

โรงงาน ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) TSIC-ID: 38439-0256

ส่งรายงาน ภายในมีนาคม ปี 2557

ปรับปรุง ครัง้ ที่ 3 วันที่ 10 ตุลาคม 2555