รายงานโครงการ PREMA

Page 1

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียวFORM 01 ข้อมูลพื นฐานของกิจการ การบริหารจัดการสิง แวดล้อมทีก ่อให้เกิดกําไร (Profitable Environmental Management: PREMA) ข้อมูลทัว ไป กิจการ/โรงงาน บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)______ ทีEอยู่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ บ้ านค่าย 3/14 หมู่ 2 ถนน บ้ านค่าย-บ้ านบึง ตําบล หนองบัว บ้ านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสปรษณีย์ 21120 โทรศัพท์ 038- 961-877-880 โทรสาร 038-961-876 อีเมล์ fs@sankothai.net เว็บไซต์ www.sankothai.net

อําเภอ

ชืEอผู้ประกอบการ (ผู้บริหาร) นายมาซามิ คัสซึโมโต มือถือ 081-903-4754 โทรศัพท์038-961-877-880 โทรสาร 038-961-876 อีเมล์ sanko1@me.com ผลิตภัณฑ์หลัก1) ชิ นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 2) ชิ นส่วน 3)ชิ นส่วนอิเล็คโทรนิค รายนามของทีมงาน (ผู้แทนของกิจการ) ทีเE ข้ าร่วม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว ชืEอนางรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ตําแหน่งCSR Manager มือถือ 081-9454151 อีเมล์ fs@sankothai.net ชืEอนายธงชัย แซ่แต้ ตําแหน่ง DI Manager มือถือ 081-508-7574 อีเมล์ di@sankothai.net ตําแหน่ง มือถือ อีเมล์ ชืEอ ประเภทของกิจการ ( ) เจ้ าของคนเดียว ( )ห้ างหุ้นส่วนจํากัด( ) บริษัท จํากัด ( ) อืEนๆ บริษัท จํากัด (มหาชน) กิจกรรมธุรกิจหลัก ( )การผลิต ( ) การบริการ ( ) การค้ า/จัดจําหน่าย ( ) อืEนๆ จํานวนพนักงานรวมทั งสิ น 386คนทุนจดทะเบียน 113 ล้ านบาท วันทํางาน 6 วัน หรือ 8 ชม. ต่อสัปดาห์ ด้านการผลิต ฤดูกาล(ช่วง) ในการผลิต (สูง – กลาง – ตํEา) ช่วงประมาณกลางปี (ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม) จะมีการผลิตสูง การใช้ วัตถุดบิ หลักในการผลิต/บริการ ทีEใช้ (เรียงลําดับตามมูลค่า และโปรดระบุปริมาณเป็ นมวล เช่น กก. หรือ ตัน หรือปริมาตร) 1. Aluminium Ingot ปริมาณทีEใช้ 1,740 ตัน 2. ปริมาณทีEใช้ 3. ปริมาณทีEใช้

ปริมาณทีEใช้ ปริมาณทีEใช้ ปริมาณทีEใช้

ต่อปี 4. ต่อปี 5. ต่อปี 6.

ต่อปี ต่อปี ต่อปี

เครืEองจักรหนักหรือเครืEองจักรหลักทีEใช้ ในการผลิต/การบริการ เครืEองฉีดขึ นรูปโลหะประเภทเครืEองอัดแรงดันสูง จํานวนพนักงานฝ่ ายการผลิต 224 คน แบ่งออกเป็ นระดับบริหาร 3 คน ระดับหัวหน้ างาน 11 คน ระดับปฏิบตั กิ าร 210 คนกําลังการผลิต 145 ตันต่อเดือน หรือ1,700ตันต่อปี ประเภทพลังงานทีEใช้ (1)แก๊สธรรมชาติปริมาณ55,750,000MJ ต่อปี (2)ไฟฟ้ า ปริมาณ 3,760,000kWh ต่อปี ค่าใช้ จ่ายพลังงาน ประเภท (1)แก๊สธรรมชาติ 20.40 ล้ านบาท / ปี (2)ไฟฟ้ า14.02 ล้ านบาท / ปี ด้านการตลาด ตลาด/ผลิตภัณฑ์หลัก(ตามปริมาณยอดขาย) ตลาดในประเทศ

100

% และ/หรือ ตลาดต่างประเทศ 0 %

ลูกค้ าหลัก 1

ชิ นส่วนรถยนต์

ยอดขายต่อปี

193

ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 63.65%ของยอดขาย

ลูกค้ าหลัก 2

ชิ นส่วนรถมอเตอร์ไซด์

ยอดขายต่อปี

58

ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 19.00 % ของยอดขาย

ลูกค้ าหลัก 3

ชิ นอิเลคทรอนิคและอืEนๆ ยอดขายต่อปี

34

ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 17.35% ของยอดขาย

F01 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/1


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 002

ข้อมูลพื นฐานกิจการ(Basic Company Data Sheet) อธิบาย ชี แจง และขยายความข้อมูลให้สมบู รณ์: การได้ มาซึ<งข้ อมูลมีด้วยกันหลายวิธกี าร ได้ แก่ ข้ อมูลที<บันทึกได้ ง่าย / ข้อมูลทีไ ด้จากเมือ เข้าไปร่วมพัฒนาใน กิจการ Company Application/การเข้าไปแนะนําวิธีการพรีม่าในสถานประกอบการ (ใช้วธิ ีประมาณการและการ คาดการณ์) หรือหลังเสร็จสิ9นการเข้าพบในสถานประกอบการ/ ข้ อมูลที<ได้ ในระหว่างการฝึ กอบรม/เมื<อสิ นสุดการอบรมหรือ การคํานวณหาต้ นทุนของสิ<งที<ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ และ คํานวณการลงทุนตามมาตรการ ชื อกิจการ บริ ษทั ซังโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ปี ทีเริ มก่อตั งเมือเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 และเริ มต้นการผลิต เมือเดือนเมษายน พ.ศ. 2540

ประวัติความเป็ นมาของกิจการ (ตั งแต่เริ>มก่อตั ง) เริ มดําเนินการผลิตเมือเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยผลิตชิ นส่วน ยานยนต์และชิ นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ โดยกระบวนการฉี ดขึ นรู ป จากวัตถุดิบอลูมิเนียมและสังกะสี และเมือวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้มีการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั ซังโกะ ไดคาซติง (ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที 0107552000235

ปี ทีจดทะเบียนธุรกิจเมือ ปี พ.ศ. 2540 รู ปแบบธุรกิจ เจ้าของคนเดียว ( ) บริ ษทั จํากัด () ห้างหุน้ ส่วน( ) อืน ๆ .......... ( ) บริ ษทั จํากัด(มหาชน) ข้ อมูลการติดต่อ (บริษัท) ทีอยู:่ 3/14 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทรศัพท์:038-961877-880 แฟกซ์ / E-Mail: 038-961876 Website: www.sankothai.net

ให้ ระบุบุคคลทีใ ช้ ตดิ ต่ อ

ข้อมูลการการติดต่อ (E-mail, โทรศัพท์, แฟกซ์ etc.) มือถือ : 081-9454151 E-Mail : fs@sankothai.net

ชือนางรุ จิรัตน์ สราญฤทธิชยั ตําแหน่งCSR Manager ด้ านแรงงานและการจ้ างงาน จํานวนแรงงานทั งหมด : 386คน จํานวนพนักงานฝ่ ายบริ หารและธุรการ:79 คน จํานวนแรงงานการผลิต: 307 คน

จํานวนชัวโมงการทํางานต่อวัน: 72 ช.ม. จํานวนวันต่อสัปดาห์: 6 วัน จํานวนวันต่อเดือน: 26 วัน จํานวนวันต่อปี : 296 วัน จํานวนกะทํางาน: 2กะ/ วันหรื อ สัปดาห์

F02 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/7


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 002 ค่าตอบแทนพนักงานต่อชัวโมง : 37.50 บาท/ชม. ค่าตอบแทนสําหรับงาน OT: 56.25 บาท/ชม.

ชนิดของผลิตภัณฑ์/งานบริ การ1 ผลิตภัณฑ์หลัก ชิ นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์รอง ชิ นส่วนอิเลคโทรนิค

กลุม่ ลูกค้าหลัก/ตลาดหลัก (บอกสัดส่วนเป็ น %) ลูกค้าในท้องถินไม่มี ลูกค้าในประเทศ100% ลูกค้าตามภูมิภาค100% ลูกค้าต่างประเทศไม่มี

ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล ไม่มี

ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าพิเศษ: มาตรฐานสากลTS 16949 อืน ๆ : ISO 14001

การผลิตจริ งต่อวัน : 5,192 kgs.

ปริ มาณหน่วยการผลิตจริ งต่อ ปี : 1,619,810 kgs.

การผลิตจริ งต่อเดือน: 134,984 kgs.

สัดส่วนการผลิตจริ งต่อปี เทียบกับ กําลังการผลิตต่อปี :40.95% (อ้างอิงข้อมูลการผลิตปี 2556)

กําลังการผลิตต่อปี : 3,956,000 kgs. ขั นตอนการผลิต(ตามกระบวนการผลิต/ผังการไหล) (โดยเน้นการเข้าสํารวจสายการผลิตทั งระบบ) 1) การหลอมวัตถุดิบ 2) การฉี ดขึ นรู ป 3) การกําจัดครี บ 4) การกลึง/ปาดผิว โครงสร้างของต้นทุนการผลิตทั งหมดคิดเป็ น 100 %

(สําหรับการประเมินทีสัมพันธ์กบั หลักการของ สมผ.)2

ต้นทุนวัตถุดิบ44.50%

คํานวณการใช้วตั ถุดิบหลัก: การชังนํ าหนัก คํานวณการใช้น าํ : นํ าทีใช้ท งั เดือน/ชม.การทํางาน คํานวณการใช้พลังงาน : ปริ มาณแก๊ส NGทีใช้/ชม.การทํางาน

ค่าแรงงาน23.0 % ค่าใช้จ่ายอืน ๆ32.5 % (ค่าเสื อมราคา, ค่าโสหุย้ …) อัตราการหมุนเวียนสิ นค้า (ต้นทุนสิ นค้ารวม/สิ นค้าคงเหลือเฉลีย) : 15.54

คํานวณการใช้เคมีภณั ฑ์ : ปริ มาณสารเคมีทีใช้/จํานวนชิ นงานที ผลิตได้(OK part) (ค่าตอบแทนแรงงานต่อชัวโมงการทํางาน) :(ผลรวมของค่าแรง รายวันของฝ่ ายผลิต/4)x8 = 39.5 บาท/ชม. คุณสมบัติของแรงงาน (ฝี มือ ทักษะ )มีทกั ษะเฉพาะด้านในแต่ละ สายการผลิต

1 2

ในกรณีที เป็ นงานบริ การ ถ้าสัดส่ วนต้นทุนวัตถุดิบสู ง จะมีแนวโน้มและโอกาสทีจะลด สมผ. และต้นทุนได้มาก

F02 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/7


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 002 มูลค่าต่อปี : (อัตราแลกเปลียน33.105บาท/ US$) : 306,648,000บาท

โครงสร้างพื นฐานของกิจการ พื นทีในการดําเนินงาน (ตรม.) : 7,968 ตรม. กระบวนการสนับสนุน (เช่นหน่วยกําเนิดไอนํ า)ไม่มี แหล่งกําเนิดพลังงานทีใช้ไม่มี ชนิดของพลังงาน / ปริ มาณการใช้ตอ่ วัน/ต่อเดือน/ต่อปี : แก๊สธรรมชาติ : ปริ มาณการใช้ 154,860 MJต่อวัน / 4,645819 MJต่อเดือน / 55,749,829 MJต่อปี การจัดการด้านขนส่ง ชนิดและจํานวนของรถบรรทุก6ล้อจํานวน 3 คันและ รถกระบะ จํานวน 3 คัน ปริ มาณเชื อเพลิงต่อวัน /สัปดาห์/เดือน/ปี : 191.50 ลิตรต่อวัน / 1,148.75ลิตร/สัปดาห์ / 4,596 ลิตร/ เดือน / 55,150 ลิตร/ปี มีระบบบําบัดนํ าเสี ย : ใช่มีระบบบําบัดโดยใช้สารเคมี กําลังการผลิตระบบบําบัดนํ าเสี ยเต็มที: 32 ลบ.ม./วัน กําลังการผลิตระบบบําบัดนํ าเสี ยทีใช้จริ ง: 40ลบ.ม./วัน จํานวนชัวโมงการทํางานของเครื องจักร3 หัวหน้างานระดับ Supervisor เป็ นผูค้ วบคุมการเปิ ดและ ปิ ดเครื องจักรและมีการปฏิบตั ิหน้าทีต่างๆอีก เช่นต้องแก้ไข เครื องจักรเมือมีปัญหาทีเกิดขึ นหรื อเมือเครื องจักรหยุด ทํางาน;ในกรณี ไฟฟ้ าดับ ให้ทาํ การประสานงานกับแผนก MT เพือหาสาเหตุและตําแหน่งทีไฟฟ้ าดับ แล้วร่ วมกัน ดําเนินการแก้ไขต่อไป

พื นทีของโรงงาน (ตรม.):6,442 ตรม. พื นทีของสํานักงาน (ตรม.):1,526 ตรม. ต้นทุนต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน33.105บาท/ US$) : 20,403,967 บาทต่อปี 1,700,330 บาทต่อเดือน

ต้นทุนต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105บาท/ US$) : 1,672,920 บาท /ปี 139,410บาทต่อเดือน

ต้นทุนต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105 บาท/ US$) : 86,760.96บาท /ปี 7,230.08บาทต่อเดือน สามารถทําการคํานวณค่าใช้จ่ายได้

การจัดการสวัสดิการพนักงาน 4 ห้องอาหาร: โรงอาหาร 1 แห่ง

คํานวณเวลาทีหยุดเดินเครื อง มีประโยชน์ตอ่ การหามาตรการทางสังคมและการนําไปปฏิบตั ิ

3 4

F02 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/7


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 002

ห้องอาบนํ า : ห้องอาบนํ า 1 ห้อง การปฐมพยาบาล: ห้องปฐมพยาบาล 1 ห้อง การดูแลเด็กเล็ก: ห้องดูแลเด็ก 1 ห้อง บริ การรถรับส่งพนักงาน: รถตูร้ ับ-ส่งพนักงาน 2 คัน อืน ๆ : ร้านกาแฟ 1ร้าน ระบบการบริ หารงาน การได้รับรองระบบมาตรฐานบริ หารงาน ISO 9000 ( ) ISO 14000 ( ) SA 8000 () HACCP () OHSAS / TIS 18000 ( ) การวางแผนสําหรับอนาคต: ในปี 2014 จะมีการขยายธุรกิจ ในตลาดอืนๆ อาทิ ตลาดของเครื องใช้ไฟฟ้ า ด้วยการหล่อ แบบ “Gravity Feed Casting” เพือเพิมฐานธุรกิจและลูกค้า ใหม่ๆ ส่วนในด้านการผลิตทีมีอยูเ่ ดิม จะเพิมเครื องจักร ประเภท CNC 2 เครื อง ได้แก่ เครื อง Lathe และ เครื อง Robot Drills เพือเป็ นการรองรับกําลังการผลิตของลูกค้าใหม่ๆ และ ในส่วนการเพิมความถูกต้องแม่นยําและความน่าเชือถือ ให้กบั ผลิตถัณฑ์ ได้จดั หาเครื องมือสําหรับการตรวจวัด จํานวน 2 เครื อง ได้แก่ เครื อง Balance Machine และ เครื อง SpectroArc Spark Spectrometerเพือเพิมมูลค่าในตัวสิ นค้า ด้วย

ความร่ วมมือของผูป้ ระกอบการ หัวหน้างานทีมีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางาน ทีตนเองรับผิดชอบอย่างเชียวชาญ โดยด้รับการฝึ กอบรมอย่าง สมําเสมอทุกๆปี และสามารถถ่ายทอดความรู ้ความสามารถที ตนเองได้รับไปยังรุ่ นน้องในระดับปฏิบตั ิการแบบตัวต่อตัวอย่าง ใกล้ชิด นอกจากนี เรายังมีทีมงานทีเรี ยกว่า “Crossfunctional Team” ในการดําเนินงานวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต การ จัดส่ง การตรวจสอบและความเป็ นไปได้ในการผลิตงานตามที ลูกค้าต้องการก่อนการผลิต เพือขจัดปัญหาต่างๆทีอาจจะเกิดขึ น ในช่วงทดลองการผลิต ซึงทีมงานเหล่านี มาจากตัวแทนของแต่ละ ส่วนงานทีมีความเชียวชาญและมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในสายงานฉี ดขึ นรู ปโลหะ

ข้อมูลทีสัมพันธ์กบั สมผ. (สอบถามจากบริ ษทั หรื อ สอบถามในช่วงฝึ กอบรม Workshop) ปริ มาณวัตถุดิบทีใช้: Aluminium Ingot ปริ มาณ ต่อปี /เดือน :1,739,786.78 กิโลกรัม/ปี 144,982.23 กิโลกรัม /เดือน

สามารถคํานวณได้เมือทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การผลิต และ นํ าหนัก ? (ดูขอ้ มูลจากด้านบน) ต้นทุน(เฉลีย 70 บาท/กิโลกรัม) ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105บาท/ US$) : 121,785,075 บาท/ปี 10,148,756บาท/เดือน

วัสดุบรรจุภณั ฑ์ ชนิด: ตระกร้าพลาสติกแบบโปร่ ง ขนาด375 x 575 x 310mm. ปริ มาณ : 3,050 ใบ/ปี

ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105บาท/ US$) : 640,500 บาท /ปี 53,375 บาท /เดือน

F02 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/7


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 002

ชนิดของพลังงานทีใช้ (ปริ มาณ) แก๊สธรรมชาติ (m3): 52,843.44 MMBTU/ปี ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า (kWh): ดูจากมิเตอร์? ต่อปี : 3,764,460 kWh/ปี ต่อเดือน (kWh):313,705kWh/เดือน แหล่งนํ าทีใช้: ชลประทานระบบท่อของสวนอุตสาหกรรมโรจนะฯบ้านค่าย การใช้น าํ (m3): ดูจากมิเตอร์ ต่อปี / เดือนต่อแหล่งนํ า : 59,129.00 m3/ปี : 4,927.42 m3/เดือน ของเสี ย:กากของเสี ย

ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน33.105 บาท/ US$) : 69,774,835.24 บาท/ปี : 5,814,569.60 บาท/เดือน

ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105บาท/ US$) : 14,025,008.15 บาท/ปี : 1,168,750.68บาท/เดือน

ชนิดของเสี ย:Dross , Scrap/Bariทีเปื อนนํ ามัน ,Slage, เศษขี กลึง , ผ้าทรายใช้แล้ว ,Used Oil , กากตะกอน ปริ มาณทีเกิดต่อสัปดาห์/ เดือน/ ปี : Dross (casting) 2.31tons/สัปดาห์ /9.24 tons/เดือน /110.90 tons/ปี : Scrap/Bariทีเปื อนนํ ามัน 1.79tons/สัปดาห์ /7.17tons/เดือน /86.04tons/ปี : เศษขี กลึง 0.15tons/สัปดาห์ /0.59tons/เดือน /7.14tons/ปี :ผ้าทรายใช้แล้ว 0.05tons/สัปดาห์ /0.21tons/เดือน /2.57tons/ปี : Used Oil 0.43tons/สัปดาห์ /1.70tons/เดือน /20.24tons/ปี ปริ มาณการกําจัดต่อเดือน : เศษขี กลึง 16.42 tons : ผ้าทรายใช้แล้ว 0.21tons : Used Oil 1.70 tons

ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105บาท/ US$) : 827,806.00บาท/ปี : 68,983.33บาท/เดือน

ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน33.105 บาท/ US$) : 6,782,670.00 บาท/ปี : 565,222.50 บาท/เดือน

นํ าเสี ย F02 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/7


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว ปริ มาณทีเกิดต่อสัปดาห์/ เดือน / ปี (m³) : 331m3/สัปดาห์ : 1,325m3/เดือน : 15,900m3/ปี ปริ มาณการกําจัดต่อเดือน/ปี (ton) :กากตะกอน : 2.48 ton/เดือน : 29.73 ton/ปี สําหรับการจัดการเคมีภณั ฑ์

FORM 002 ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105บาท/ US$) : 224,715.48บาท/ปี : 18,726.29 บาท/เดือน ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105 บาท/ US$) : 222,600.00 บาท/ปี : 18,550.00 บาท/เดือน

ชนิดของเคมีภณั ฑ์การจัดเก็บและการเกิดขึ น:5 ปั จจัยนําเข้าผลผลิต/สําหรับนําไปกําจัด 1)Thinova LT 3000G(126 L/เดือน) 2)CY-VAN AW SERIES(1,950L/เดือน/15เครื อง) ต้นทุน ต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105 บาท/ US$) : 11,718+84,825+179,525 บาท/เดือน

3) นํ ามันมะพร้าว (4,175L/เดือน) ปริ มาณทีเกิดขึ นของเคมีตอ่ สัปดาห์หรื อต่อเดือนหรื อต่อปี : 1,562.75 L/สัปดาห์ : 6,251.00 L/เดือน : 75,012.00 L/ปี

: 3,312,816 บาทต่อปี

ปริ มาณการกําจัดเคมีตอ่ เดือน : 1,690L/เดือน

ต้นทุนต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน 33.105 บาท/ US$)

: 276,068 บาทต่อเดือน

: 1,726.54 บาทต่อเดือน ปริ มาณการเกิดขึ นของเคมีและการกําจัดต่อเดือน :7,941L/เดือน

: 20,718.45 บาทต่อปี ต้นทุนต่อปี /ต่อเดือน (อัตราแลกเปลียน33.105 บาท/ US$) :3,333,534.45บาทต่อปี

การเปลียนสภาพภูมิอากาศ (การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก) เชื อเพลิงสําหรับการผลิต เชื อเพลิง 1: แก๊สธรรมชาติ ปริ มาณรวมทีใช้ตอ่ ปี /เดือน: : 52,843.44 MMBTU/ปี

5

:277,794.54 บาทต่อเดือน

ปริ มาณ และต้นทุน เพือนําไปใช้ในการคํานวณระหว่างการอบรม

การบริ หารจัดการวัสดุเคมี

F02 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/7


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว : 4,403.62 MMBTU/เดือน

FORM 002 : 55,749,827.09 บาท/ปี : 4,645,818.92 บาท/เดือน

เชื อเพลิงสําหรับการขนส่ง : 55,150 ลิตร/ปี ชนิดของก๊าชเรื อนกระจก (Greenhouse Gases-GHG) ทีเกิดขึ นในกระบวนการผลิต (CO2 t per year) CO2= 150.393 ton CO2 e/Kg ต่อปี ความปลอดภัย/ การป้ องกันความเสี ยง6 อุบตั ิเหตุ การลาป่ วย จํานวนเครื องดับเพลิง ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

6

จํานวนทีเกิดขึ น4 ครั งต่อปี จํานวนวัน 10.42วันต่อเดือน125 วันต่อปี จํานวนของถังดับเพลิง จํานวน93 เครื อง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จํานวน 60 ถัง ถังดับเพลิงชนิด CO2จํานวน 33 ถัง ไม่มีภยั พิบตั ิตา่ งๆ ทางธรรมชาติ

ถ้ามีความต้องการในการแก้ปัญหาด้านนี

F02 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1/7


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Project)

ด้วยการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที@ก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) โครงการนี เป็ นส่วนหนึ งของ EU’s SWITCH Asia Programme หน่วยร่วมดําเนินงานโครงการ ประกอบด้ วย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันยานยนต์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production(CSCP) ข้ อเสนอเพื อการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการจัดการการใช้ ทรัพยากรที เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม และการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําโดย

โลโก้บริษทั

บริษทั ซังโกะ ไดคาซติง+ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3/14 หมู่ 2 ถนน บ้ านค่าย-บ้ านบึง ตําบลหนองบัว อําเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง 21120 นางรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย

F003 Thai PREMAnet Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06

P. 1/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

ผังขั นตอนการดําเนินงานและเอกสาร วงจรการพัฒนาแบบพลวัต (Cycle of Change) ฟอร์ม F001 แบบสอบถามข้อมูลพืน+ ฐานของกิจการ ฟอร์ม F002 CompanyData Sheet

การเข้ าสํารวจโรงงาน

วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O1 -จุดแข็ง/ จุดเด่นของกิจการ ั - ประเด็นปญหาที เO ป็น สิงO ทีมO ใิ ช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ./NPO) , จุดทีคO วรการปรับปรุง (จคป./OP) ฟอร์ม F003 Report TOE Operation in Step 1

บันทึกผลการ่วมพัฒนาองค์กร สถานประกอบการ

เลือกประเด็นปัญหา(สมผ.,จคป.)ใน การปรับปรุงมาวิเคราะห์หาสาเหตุของ ปัญหา ประเด็น 1

ประเด็น 2

วิเคราะห์หาสาเหตุ ั ของปญหา

วิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหา

ประเด็น 3 วิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหา

เลือกสาเหตุของปัญหาปัญหาที เป็ น สมผ./ NPO,จคป./OP มาทําการปรับปรุง สาเหตุ 1

สาเหตุ 2

สาเหตุ 3

กําหนดมาตรการ

กําหนดมาตรการ

กําหนดมาตรการ

มาตรการ 1

มาตรการ 2

มาตรการ 3

วิเคราะห์ผลกระทบ

วิเคราะห์ผลกระทบ

วิเคราะห์ผลกระทบ

คํานวณการดําเนินการ ปรับปรุง

คํานวณการดําเนินการ ปรับปรุง

คํานวณการดําเนินการ ปรับปรุง

แผนงานมาตรการ และจัดลําดับ

แผนงานมาตรการ และจัดลําดับ

แผนงานมาตรการ และจัดลําดับ

จัดทําแผนปฏิบัติงานรวม Action Plan

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O2 ั การประเมินผลกระทบของประเด็นปญหา ทีเO ป็น สมผ./NPO ,จคป./OP ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6 วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O3 ั แผนภูมวิ เิ คราะห์สาเหตุของปญหา Mind Mapping ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6 วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O3 ั กาวิเคราะห์เลือกสาเหตุทสOี ่งผลต่อปญหา ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6

วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O4 กําหนดมาตรการในการปรับปรุง ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6 วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O5 ตารางวิเคราะห์ผลกระทบ ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6 วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O5 ตารางคํานวณด้านเศรษฐศาสตร์ ภายใต้มาตรการ ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6 วงจรพัฒนาแบบพลวัต ขันที + O6 แผนงานมาตรการและการจัดลําดับความสําคัญ สําหรับการดําเนินการมาตรการ ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6 ตารางแผนปฏิบตั งิ านรวม (Action Plan) ฟอร์ม F004 Report TOE Operation in Step 2-6

Rev. 2014-02P.2/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

การบริหารจัดการสิง@ แวดล้อมทีก@ ่อให้เกิดกําไร (Profitable Environmental Management: PREMA)

แบบสอบถามข้อมูลพื นฐานของกิจการ ข้อมูลทัว@ ไป กิจการ/โรงงาน บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที อยู่ 3/14 หมู่ 2 ถนนบ้ านค่าย-บ้ านบึง ตําบลหนองบัว อําเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์038-961877-880โทรสาร 038-961-876 อีเมล์ เว็บไซต์ www.sankothai.net ชื อผู้ประกอบการ (ผู้บริหาร)นายมาซามิ คัสซิโมะโตะ โทรศัพท์038-961-877-880

มือถือ 081-903-4754

โทรสาร 038-961-876 อีเมล์ sanko1@me.com

ผลิตภัณฑ์หลัก 1) ชิ นส่วนรถยนต์ 2) ชิ นส่วนรถมอเตอร์ไซด์ 3) ชิ นส่วนอิเลคทรอนิค ทีมงาน (ผู้แทนของกิจการ) ทีเ ข้ าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว อีเมล์ ชื อนางรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัยตําแหน่ง CSR Manager มือถือ081-9454151 ชื อนายธงชัย แซ่แต้ ตําแหน่ง DI Manager มือถือ081-508-7574 อีเมล์ ตําแหน่ง มือถือ อีเมล์ ชื อ -

รายนามของ fs@sankothai.net di@sankothai.net

ประเภทของกิจการ ( ) เจ้ าของคนเดียว ( )ห้ างหุ้นส่วนจํากัด( ) บริษัท จํากัด ( ) อื นๆ บริษัท จํากัด (มหาชน) กิจกรรมธุรกิจหลัก ( )การผลิต ( ) การบริการ ( ) การค้ า/จัดจําหน่าย ( ) อื นๆ จํานวนพนักงานรวมทั งสิ น 386คน ทุนจดทะเบียน113ล้ านบาท วันทํางาน6วัน หรือ8ชม./สัปดาห์

ด้านการผลิต ฤดูกาล(ช่วง) ในการผลิต (สูง – กลาง – ตํ า) ช่วงประมาณกลางปี (ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม) จะมีการผลิตสูง การใช้ วัตถุดบิ หลักในการผลิต/บริการ ที ใช้ (เรียงลําดับตามมูลค่า และโปรดระบุปริมาณเป็ นมวล เช่น กก. หรือ ตัน หรือปริมาตร) 1. Aluminium Ingot ปริมาณที ใช้ 1,740 ตันต่อปี 3. ปริมาณที ใช้ ต่อปี 2. ปริมาณที ใช้ ต่อปี 4. ปริมาณที ใช้ ต่อปี เครื องจักรหนักหรือเครื องจักรหลักที ใช้ ในการผลิต/การบริการ เครื องฉีดขึ นรูปโลหะประเภทแรงดันสูง _____ จํานวนพนักงานฝ่ ายการผลิต 224คน แบ่งออกเป็ นระดับบริหาร 3 คน ระดับหัวหน้ างาน 11 คน ระดับปฏิบตั กิ าร 210 คนกําลังการผลิต/การบริการ 145 ตันต่อเดือน หรือ 1,700 ตันต่อปี ประเภทพลังงานที ใช้ (1) แก๊สธรรมชาติปริมาณ 55,750,000 MJ ต่อปี (2)ไฟฟ้ าปริมาณ 3,760,000 kWhต่อปี ค่าใช้ จ่ายพลังงาน ประเภท (1) แก๊สธรรมชาติ 20.40 ล้ านบาท / ปี (2) ไฟฟ้ า 14.02 ล้ านบาท / ปี ตลาด/ผลิตภัณฑ์หลัก (ตามปริมาณยอดขาย) ตลาดในประเทศ 100 % และ/หรือ ตลาดต่างประเทศ 0 % ลูกค้ าหลัก 1 ชิ นส่วนรถยนต์ ยอดขายต่อปี 193 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 63.65 % ของยอดขาย ลูกค้ าหลัก 2 ชิ นส่วนรถมอเตอร์ไซด์ ยอดขายต่อปี 58 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 19.00 % ของยอดขาย ลูกค้ าหลัก 3 ชิ นอิเลคทรอนิคและอื นๆ ยอดขายต่อปี 34 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 17.35 % ของยอดขาย

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02P.3/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

แบบรายการบันทึกการสํารวจวิเคราะห์สถานประกอบการ สิ งที เป็ น “จุดแข็งหรือจุดเด่นของกิจการ” และความสามารถในการนําทรัพยากรต่างๆมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด จุดแข็ง/จุดเด่นของกิจการ ความสามารถในการนําทรัพยากรต่าง ๆ ลําดับ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด 1

2

บริษทั สามารถผลิตชิ นส่วนยานยนต์ได้ ตาม มาตรฐานคุณภาพที 1st tier หรือผู้ผลิตชิ นส่วน ยานยนต์อ นื ยอมรับได้ เช่น ได้ รับรางวัล The Best Supplier Award(2010) จาก Calsonic Kansei (Thailand) , The Best Performance (2012) จาก Fujitsu Ten (Thailand) และ The Silver Award (2011) จาก Siam Kubota ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้ มาตรฐานเฉพาะทางด้ าน เทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์(TS 16949) ตั งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบนั

3

มีความเชี ยวชาญในการออกแบบแม่พมิ พ์และ กระบวนการฉีดขึ นรูปด้ วยแรงดันสูง

4

มีความยืดหยุ่นในการผลิต

5

มีระบบการดําเนินงานทีม ีมาตรฐานได้ รับการ รับรองตามมาตรฐานการจัดการด้ านสิ งแวดล้ อม (ISO 14001)ตั งแต่ปี 2011จนถึงปัจจุบัน มีมาตรฐานการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย(OHSAS18001)และตามมาตรฐาน สมอ.(TIS 18001)ตั งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน ได้ รับรางวัลการันตีในระบบการจัดการที ดจี าก ภาครัฐอย่างต่อเนื อง

6

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

-ทีมงานทีม คี วามรู้ ความสามารถในการผลิตชิ นส่วนยานยนต์และมี ประสบการณ์ในการทํางานด้ านนี ไม่น้อยกว่า 15 ปี -มีเครื องฉีดขึ นรูปหลายขนาด เพื อรองรับความต้ องการของลูกค้ าเช่น เครื องฉีดขนาด 800 ตัน ,350ตันและ 250ตัน -มี know-how ในด้ านการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ทม ี าจาก เทคโนโลยีญ ปี นโดยตรง ุ่ -มีมาตรฐานการทํางานตามขั นตอนที กาํ หนดไว้ -บุคลากรมีประสบการณ์ ทักษะการทํางานด้ านนี โดยเฉพาะมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความรับผิดชอบแต่ละส่วนงานผลิต ไม่น้อย กว่า 10 ปี -จัดตั งทีมงานที ทาํ งานอย่างมืออาชีพตั งแต่การรับคําสั งซื อจนถึงขั นตอน การส่งถึงมือลูกค้ า -มี know-how ในการออกแบบแม่พมิ พ์และเทคโนโลยีการฉีดขึ นรูป โลหะด้ วยแรงดันสูง ที ได้ รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อสู่ร่นุ ลูก จาก ประเทศญี ปนุ่ ซึ งเป็ นต้ นแบบในการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ต่างๆ -มีการออกแบบสายการผลิตให้ สามารถปรับเปลี ยนชิ นงานที ผลิตได้ อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ทําให้ สามารถผลิตชิ นงานรองรับกลุ่มลูกค้ าได้ หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ชิ นส่วนประกอบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด , กล้ องถ่ายวิดโี อ ,เครื องตัดหญ้ าและรถแทรกเตอร์ เป็ นต้ น -มีเครื องจักรที ใช้ ในการผลิตชิ นส่วนยานยนต์หลายประเภทเช่นเครื อง ฉีดขึ นรูปแรงดันสูงและเครื องหล่อ Gravity -ช่วยพัฒนากระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ -การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ งแวดล้ อม -ส่งเสริมและสร้ างความตระหนักในการทํางานเพื อลดอุบัตเิ หตุ/ คุณภาพชีวติ -บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการอุตสาหกรรมสีเขียวและให้ สร้ างความเข้ าใจอันดีกบั ชุมชนใกล้ เคียง -เข้ าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ งแวดล้ อมในสถานประกอบการ (2011) -รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย (2012) -รางวัล Green Industry Level 3 (ปี 2012) -CSR-DIW AWARD (ปี 2013)

Rev. 2014-02P.4/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

ผังกระบวนการที@ 1 (Flow Chart ) ของสถานประกอบการ (ตามกระบวนการหลัก) แดง ม “ใช้วัตถุดิบ 1,738,883.00 กก./ปี หรือ 145 ตันต่อเดือน”

แท่งอลูมิเนียม จํานวน 1,738,883.00 kgs.

INPUT

ก๊าซ NG 8,694.42 พลังงานไฟฟ้า 137,340.00 ผง Flux 1,200.00 ตัวTap out cone 496.00

MMBTU kWh Kgs Kgs.

กระชอนตักFlux , ถังเหล็กโลหะ , ผ้าปิด จมูก , ถุงมือผ้าสาน , ชุดกันความร้อน, หมวกนิรภัย , ถุงมือนิรภัย, รองเท้านิรภัย

ก๊าซ NG 44,928.00 MMBTU พลังงานไฟฟ้า 1,617,672.00 kWh น้ําระบบหล่อเย็น 36,000.00 ลบ.ม. น้ํายา Spray 72,000.00 ลบ.ม. น้ํามันหล่อลื่น 42,000.00 ลิตร ลูกสูบ 2,329.31 Kgs เบ้าหลอม , ลูกสูบ , ไม้เคาะงาน , คีม คีบงาน ,ผ้าปิดจมูก ,พัดลม , ถุงมือผ้า สาน , ปลั๊กอุดหู รองเท้านิรภัย , แผ่นรองชิน้ งาน

การหลอมแท่งอลูมิเนียม

น้ําอลูมิเนียมเหลว ปริมาณ 1,680,282.64 Kgs.

การฉีดขึ้นรูปโลหะ

Bracket Comp.ที่มีเศษครีบ ปริมาณ 1,064,963.00 Kgs.

พลังงานไฟฟ้า 946,200.00 kWh ผ้าทรายสายพาน 3,912.00 Kgs.

การตบแต่งชิ้นงาน

เครื่องเจียรสายพานมือถือ , เครื่องเจียร สายพานตั้งโต๊ะ , ตะไบกลม , น้ํามันหล่อลื่น, แปรงทองเหลือง , กล้อง ตรวจสอบ, สีมาร์คเขียว,แดง , หมึก สแตมป์งาน , หลอดไฟ , พัดลม ,แผ่น รองชิน้ งาน , ผ้าปิดจมูก, ถุงมือPU , ปลั๊กอุดหู

Bracket Comp. ที่ไม่มีเศษครีบ ปริมาณ 1,057,756.43 Kgs.

A

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

NPO ก๊าซ CO2 , CO(ควัน) เสียงดัง กลิ่น/ไอน้ํามัน ความร้อน 8,694.42 พลังงานไฟฟ้า 137,340.00 Dross 58,600.36 ขีF้ lux 1,200.00 ตัวTap out cone 496.08

MMBTU kWh Kgs. Kgs. Kgs.

กระชอนตักFlux5 อัน/ อ่างโลหะ 25 ถัง / ถุงมือผ้าสาน1,440 คู่ / ชุดกันความร้อน 4 ชุด / ผ้าปิดจมูก 960 ผืน/ หมวกนิรภัย 10 ใบ / ถุงมือนิรภัย 4 คู่ /รองเท้านิรภัย 10 คู่ เสียงดัง กลิ่น/ไอน้ํามัน ความร้อน 44,928.00 MMBTU พลังงานไฟฟ้า 1,617,672.00 kWh น้ําหล่อเย็นใช้แล้ว 36,000.00 ลบ.ม. น้ําSprayใช้แล้ว 72,000.00 ลบ.ม. น้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 42,000.00 ลิตร ลูกสูบใช้แล้ว 2,329.31 Kgs. เศษ Scrap 394,866.51 Kgs เศษครีบเปื้อนน้ํามัน 86,030.49 Kgs. DrossจากOxideAl 52,256.80 Kgs. งานเสีย (NG) 82,165.84 Kgs. เบ้าหลอม 24 เบ้า /ไม้เคาะงาน 100 อัน / คีมคีบงาน 50 อัน /พัดลม 70 ตัว / รองเท้านิรภัย56 คู/่ ถุงมือผ้าสาน 8,064 คู่ / ผ้าปิดจมูก 2,688 ผืน/ปลั๊กอุดหู 70 อัน /แผ่นรองงาน 150 แผ่น ลม , เสียงดัง ฝุ่น/ผงจากการเจียร พลังงานไฟฟ้า 946,200.00 ผ้าทรายที่ใช้แล้ว 3,912.00 เศษครีบ 4,773.18 ผงฝุ่น Al 2,433.39

kWh Kgs. Kgs. Kgs.

เครื่องเจียรสายพานมือถือ 40 ตัว /เครือ่ ง เจียรสายพานตั้งโต๊ะ5ตัว /ตะไบกลม 50 อัน/น้ํามันหล่อลืน่ 10ลิตร/พัดลม 95 ตัว/ แปรงทองเหลือง50 อัน/กล้องตรวจสอบ6 อัน/สีมาร์คเขียว,แดง288ด้าม/หมึกสแตมป์ งาน20 อัน/หลอดไฟ40 หลอด/ถุงมือ PU11,520 คู่/ ผ้าปิดจมูก 2,880 ผืน /ปลัก๊ อุดหู 100อัน

Rev. 2014-02P.5/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

INPUT

พลังงานไฟฟ้า เม็ดเหล็ก

61,044.00 1,125.00

A kWh Kgs.

ตะแกรงร่อนเม็ด , อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน , หลอดไฟ , พัดลม , ผ้าปิดจมูก , ถุงมือผ้า สาน , ปลั๊กอุดหู

พลังงานไฟฟ้า 691,836.00 น้ํายาCoolant 1,360.00 เม็ด Insert 285.00

kWh ลิตร Kgs.

ดอกสว่าน ขนาด 8 mm , ดอกTap , ดอก center drill, ดอกChamfer , แว่นตานิรภัย , น้ํามันไฮดรอลิค , ถุงมือพลาสติก , ผ้าปิด จมูก , ปลั๊กอุดหู

พลังงานไฟฟ้า น้ําประปา

264,528.00 468.00

FORM 003

kWh ลิตร

การขัดผิวด้วยเม็ดสแตนเลส

Bracket Comp. ทีผ่ ่านการขัดผิวแล้วกระทบ ปริมาณ 1,055,341.78 Kgs.

การปาด/เจาะชิ้นงาน

Bracket Comp. ที่ผ่าน การเจาะ&ปาดผิวที่ φ8.0mmแล้ว

NPO ลม เสียงดัง ฝุ่น/ผงจากเครื่องจักร พลังงานไฟฟ้า 61,044.00 kWh ผงฝุ่น Al 2,414.65 Kgs. เม็ดเหล็กที่ใช้แล้ว 1,125.00 Kgs. ตะแกรงร่อน 2 อัน / อุปกรณ์เก็บชิน้ งาน 3 อัน / หลอดไฟ 3 หลอด / พัดลม 3 ตัว / ถุงมือผ้าสาน 432 คู่/ ผ้าปิดจมูก 72 ผืน/ ปลั๊กอุดหู 3 อัน เสียงดัง กลิ่นน้ํายาCoolant ไอน้ํามัน พลังงานไฟฟ้า 691,836.00 น้ํายาCoolantใช้แล้ว 1,360.00 เม็ด Insertใช้แล้ว 285.00 งานเสีย (NG) 22,416.37 เศษขี้กลึง 26,399.45 Kgs.

kWh ลิตร Kgs Kgs.

ปริมาณ 1,006,525.96 Kgs.

ถุงมือพลาสติก 60 คู/่ ผ้าปิดจมูก720 ผืน/ ดอกสว่าน 30 อัน/ดอกTap30 อัน/center drill60 อัน/Chamfer30 อัน/ปลัก๊ อุดหู 40 อัน/แว่นตานิรภัย40 อัน , น้ํามันไฮดรอลิค 12 ลิตร

การล้างชิ้นงานและการ ตรวจสอบ

เสียงดัง กลิ่นน้ํายาCoolant พลังงานไฟฟ้า 264,528.00 kWh น้ําประปาหลังล้างชิน้ งาน 468.00 ลิตร

Screw Gauge ขนาด M8 x 1.25 , JIG Fixture , ปืนลม , หลอดไฟ , พัดลม , ถุง มือ PU , ผ้าปิดจมูก , ปลั๊กอุดหู , สีมาร์ค เขียว,สีแดง , กระดาษA4

Bracket Comp. ที่ผ่าน ล้างชิ้นงานแล้วการตรวจสอบด้วย สายตาและเครื่องมือวัดแล้ว ปริมาณ 1,006,525.96 Kgs./ปี

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

Screw Gauge ขนาด M8 x 1.25 5 อัน / JIG Fixture30 ตัว / ปืนลม 40 อัน / หลอดไฟ 40 หลอด / พัดลม 20 ตัว /ถุงมือ PU 1,152 คู่ / ผ้าปิดจมูก192 ผืน / ปลั๊ก อุดหู 8 อัน/สีมาร์คเขียว,แดง 50 ด้าม / กระดาษA4 100 แผ่น

Rev. 2014-02P.6/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

รายละเอี ายละเอียดขั นตอนต่างๆในกระบวนการผลิ งๆในกระบวนการ ต BRACKET COMP. COMP ภาพถ่าย (ผั ผังกระบวนการ 1)

คําอธิบายตามขั นตอนกระบวนการ ตอน

การหลอมวัตถุดบิ โดยการใช้ กา๊ ซธรรมชาติ (NG) เป็ นเชื อเพลิง

การทําความสะอาดนํา อลูมเิ นียมเหลว โดยการใส่ผงFlux ง

การฉีดขึ นรูปโดยใช้ เครื เครื องฉีดขึ นรูปประเภทแรงดันสูง

การหักเกจและOver Over Flow โดยการเคาะด้ วยมือ

การตบแต่งชิ นงานโดยใช้ โดยใช้ เครื องเจียรสายพาน

การขัดผิวด้ วยเม็ดเหล็กโดยใช้ เครื องยิงทราย (Shotblast Shotblast Machine)

F003Thai PREMAnetEmail: Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02 2014 P.7/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว ภาพถ่าย (ผั ผังกระบวนการ 1)

FORM 003 คําอธิบายตามขั นตอนกระบวนการ

การปาด/เจาะผิ เจาะผิวงานโดยใช้ เครื องปาดและเจาะผิว (CNC CNC Machining)

การล้ างคราบไขมันโดยใช้ นาํ แล้ วเป่ าลมให้ แห้ ง

การตรวจสอบชิ นงานโดยใช้ สายตาและเครื องมือวัด

F003Thai PREMAnetEmail: Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02 2014 P.8/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

ภาพถ่ายการดําเนินการด้านเทคนิคขององค์กรในพื นทีป@ ฏิบตั ิงานจริง ภาพถ่ าย (ผังกระบวนการ 1)

คําอธิบายตามขั นตอนกระบวนการ การหลอมแท่งวัตถุดิบโดยใช้เตาหลอมรวม รวม (Melting Center) 1. ใช้ กา๊ ซธรรมชาติเป็ นเชื อเพลิง 2. Capacityของเตาหลอม = 500 กก.ต่อชั วโมง 3. ห้ องอุ่นของเตาหลอม ความจุ 1.5 ตัน 4. อุณหภูมทิ ใี ช้ ในการหลอม อยู่ท ี 700-80 800 องศาเซลเซียส การทําความสะอาดวัตถุดิบโดยใส่ผง Flux 1. ใส่ผง Flux 1 ก.ก./ครั ง 2. กวนผง Flux ให้ เข้ ากับนํา AL เหลว ทิ งไว้ 5-10 นาที 3. ตักเศษFluxที ลอยอยู่ผิผวิ หน้ าออก โดยใช้ กระชอนเหล็ก 4.ใส่ลงในถังเหล็กที เคลือบด้ วยสารป้ องกันการกัดกร่อน 5.จะได้ Drossผสม ซึ เป็ นก้ อนแข็งสีบรอนซ์เงิน และ เศษขี Flux ที มี ลักษณะเป็ นก้ อนเทาปนดํา นํา หนักเบา 6. ส่วนนํนํา อลูมเิ นียมเหลวถูกเทออกจากเตาอุ่นสู่เบ้ าขนถ่าย จะทําให้ เกิดออกไซด์ของอลูมเิ นียม ซึ งเป็ นแผ่นฟิ ล์มบางๆคลุมที ผวิ หน้ านํา อลูมเิ นียมเหลว ซึ งจะต้ องตักออกไซด์ฟิฟิล์มบางๆนั บาง นออกมาใส่ใน ภาชนะรองรับไว้ ก่อนการขนย้ ายต่อไป การฉีดขึ(นรูปโดยใช้เครือ- งฉีดขึ(นรูปแบบแรงดันสูง 1.ติดตั งแม่พิมพ์กบั เครื องฉีดที กาํ หนดไว้ กาํ หนดไว้ 2.ตั งค่า Condition Standardในการฉี ในการฉีดต่างๆตามที งๆ 3.เริ เริ มเดินเครื องผลิต โดยแขนกลอัตโนมัตติ กั นํา Al เหลวที อยู่ใน เตาอุ่นป้ อนเทลงในช่องSleeve 4.กระบอกลูกสูบเคลื อนที ดนั นํา Al เหลวเข้ าสู่แม่พิมพ์ 5.ทิ งไว้ สกั ครู่ นํา Alเหลวจะเริ เหลวจะเริ มแข็งตัวในแม่พิมพ์ นาน 6 วินาที 6.แม่พิมพ์จะเปิ ดออกโดยอัตโนมัติ 7.ใช้ ใช้ คมี เหล็กหยิบชิ นงานออกจากแม่พิมพ์ 8.เคาะเศษ Over flowและเศษครี และเศษครีบรอบตัวชิ นงานโดยใช้ ไม้ 9.วางงานเรี วางงานเรียงบนรางเหล็กที มพี ัดลมเป่ า เพื อให้ งานเย็น 10.ทํทําการพ่นนํา ยาที แม่พิมพ์และเป่ าลมไล่นาํ ยาสเปรย์ให้ แห้ ง 11.กดปุ่ มปิ ด เพื อเริ มการทํางานในข้ อ3-10 10 ต่อไป โดยงานที ออกมาแต่ละครั ง เรียกว่า Shot ซึ งประกอบด้ วย ชิ นงาน 2 ชิ น , Runnergate และOverflow เวลาที ใช้ ในการฉีด =30-35วินาที/Shot เมื อนํา Al เหลวถูกเทลงในเตาอุ่น หรือถูกทิ งไว้ นานๆ จะเกิด ออกไซด์ของอลูมเิ นียม ซึ งเป็ นแผ่นฟิ ล์มบางๆคลุมที ผวิ หน้ านํา อลูมเิ นียมเหลวนั น จะเกิดในขั นตอนก่อนการขนถ่ายนํา Al เหลวและ ที เตาอุ่นในขั นตอนการฉีดขึ นรูป โดยจะต้ องตักฟิ ล์มบางนั นออกมา ใส่ในภาชนะรองรับไว้

F003Thai PREMAnetEmail: Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02 2014 P.9/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว ภาพถ่ าย (ผังกระบวนการ 1)

FORM 003 คําอธิบายตามขั นตอนกระบวนการ

การหักเกจและOver Flow โดยใช้มือ 1.หลั หลังจากชิ นงานทีว างบนรางเหล็กมีอณ ุ หภูมลิ ดลงแล้ ว (นาน ประมาณ 15-20 นาที) 2.ทําการหัก Runner gate ด้ วยมืมือ แล้ วทําการตรวจด้ วยสายตา 3.จัดเรียงชิ นงาน OK ให้ ครบจํานวน 70 ชิ น/ตะกร้ า 4.ทําการสุ่มตรวจเช็คตามมาตรฐานที กาํ หนด โดย QC การตบแต่งชิ(นงานโดยใช้เครือ- งมือเจียรสายพานและตะไบมือ 1.ใช้ ใช้ เครื องเจียรสายพานแบบไฟฟ้ า เจียรเศษครีบแข็งที อยู่ด้านขอบ ของชิ นงานโดยรอบ ใช้ เครื องเจียรสายพานแบบลม เจียรเศษครีบในส่วนที เป็ นโค้ ง เว้ า 2.ใช้ และปาก Ejector 3.ใช้ ตะไบกลม ขัดแต่งในส่วนทีเ ป็ นรูท งั 6 รู 4.ทํทําการตรวจด้ วยสายตาก่อน ซึ งชิ นงานที OK จัดเรียงใส่ตะกร้ า พลาสติกให้ ครบ จํานวน 70 ชิ น/ตะกร้ า การขัดผิวด้วยเม็ดเหล็กโดยใช้เครือ- งยิงทราย(Shotblast ทราย Machine) 1. ตั งเวลาและความแรงในการขัดผิวงานที บริเวณ Control panel 2. นําชิ นงานใส่ในเครื องยิงทรายแบบคลุ แบบคลุกจะได้ ช นิ งานที มผี วิ เรียบ ไม่มคี ราบดําบนผิวงาน 4.ทํทําการตรวจด้ วยสายตาอีกครั ง ชิ นงานที OK จัดเรียงใส่ตะกร้ า พลาสติกให้ ครบ จํานวน 70 ชิ น/ตะกร้ า การเจาะรูและปาดผิว โดยใช้เครือ- ง Fanuc CNC ใส่ช นิ งานลงใน Jig 2 ชิ นงาน ล็อคให้ แน่น จากนั นเครื องจะ ทํางานดังนี 1.Center Center Drill 4. Reamer ทําขอบปาก 2.Drill 8.5 mm. 5. ปาดหน้ าด้ วย Insert 3.Tap เกลียว M10 x 1.5 เสร็จแล้ วคลาย Jig เอาชิ นงานออกและเป่ าลม ตรวจเช็คตาม มาตรฐานที กาํ หนด การล้างคราบไขมันโดยใช้นาํ ( และตรวจสอบชิ(นงาน 1.นําชิ นงานที ผ่านขั นตอนข้ างต้ นแล้ ว จุ่มลงในBox ลงใน ที มนี าํ สะอาด ประมาณ 2-3 ครั ง 2.นําขึ นมาเป่ าลมให้ แห้ ง 3.ตรวจสอบโดยใช้ สายตา และ ใช้ Screw guage ขนาด M8x 1.25 ตรวจสอบเกลียว จํานวน 4 รู 4.ใช้ Jig Check เพื อตรวจสอบ ระยะห่างของรูเกลียว และชิ นงาน โก่ง จากนั นจัดเรียงใส่ Boxทึบให้ ครบ จํานวน 15 ชิ น/BOX

F003Thai PREMAnetEmail: Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02 2014 P.10/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

แบบบันทึกรายการNon Non-Product-Output (NPO) และ จุดทีค1 วรปรับปรุง (จคป.) การพั พัฒนาแบบพลวัตของสถานประกอบการ ของ (ผังกระบวนการที1 1 BRACKET Comp.) Comp. ระบุประเด็นในการปรับปรุ ง (ได้ ได้แก่ สิ งที มิใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ./NPO:Non-Product Product Output)/ ที พบ / ปัญหา / จุดอ่อน / จุดที ควรปรับปรุ ง (จคป.) หรื อ Optimization Potential (OP)โดยเรี ยงตามลําดับของขัขัGนตอนกระบวนการตามผั ตอน งการ ไหล (Flow Chart) ของสถานการณ์ปัจจุบนั

ลําดับ

ประเด็นในการปรับปรุง (สมผ./NPO ทีพ1 บ / ปัญหา / จุดปัญหาทีค1 วรปรับปรุง(จคป จคป./OP)

ภาพถ่ าย ของ สมผ. / จคป. (ตามผังกระบวนการที1 1)

สถานการณ์ ปัจจุบัน โดย บอกตําแหน่ งทีเ1 กิด, ข้ อมูลเชิงปริมาณ ข้ อเท็จจริงทีแ1 สดงรายละเอียดของ สมผ. สมผ

1

ปริ มาณDrossที ตกั ปาดออกมาจากผิวหน้า ของเตาหลอมมากเกินไป ทําให้สูญเสี ย วัตถุดิบปริ มาณมาก มาก ที เตาหลอมกลางและเตาอุ และเตาอุ่นย่ อย ในขัน ตอนการหลอมและการฉี มและการฉี ดขึน รู ป

เกิด Drossที Dross ปาดออกมาจากผิวหน้าของเตา หลอมมากเกินไป ทําให้สูญเสี ยวัตถุดิบที ติด ไปกับเศษสิ งสกปรกมาก=58,600.36 สกปรกมาก กก./ปี หรื อประมาณ 3.37 %ของวัตถุดิบที หลอม หรื อ เสี ยค่าใช้จ่าย 4,102,025.20 บาท/ปี

2

ปริ มาณการใช้ปริ มาณแก๊ส NG ในขัGนตอน การหลอมแท่งอลูมิเนียมมาก ที เตาหลอมกลางในขั เตาหลอมกลางในขัน ตอนการหลอม

เกิดการใช้ปริ มาณแก๊ส NG ในขัGนตอนการ หลอมแท่งอลูมิเนียมมาก ประมาณ 8,694.42 MMBTU/ปี หรื อ เสี ยค่าใช้จ่าย 3,434,293.93 บาท/ปี

3

ปริ มาณงานเสี ยที เป็ นผิผิวงานเป็ นคราบดํ นคราบ า ซึ ง สูญเสี ยวัตถุดิบและพลังงานจํานวนมาก โดยวางบนรางเหล็ วางบนรางเหล็กเพื อรอให้ ชิน งานเย็นตัว บริ เวณหน้ หน้ าเครื องฉี ดงาน ในขัน ตอนการฉีฉี ดงาน

เกิดงานเสี ยที มีลกั ษณะผิวงาน หล่อไม่เต็มพิมพ์ คิดเป็ นงานเสี ย 4.89 %ของ งานทัทัGงหมด หรื อจํานวน 82,165.84 กก./ปี เสี ยค่าใช้จ่าย 5,751,608.80 บาท/ปี

4

ปริ มาณเศษครี ครี บที เปืG อนนํGามัน (Dross ปนเปืG อน)จํจํานวนมาก ที เกิดจากการเทวั เทวัตถุดิบหกบริ เวณกระบอก Sleeve และการแฟชของเศษวั ของเศษวัตถุดิบ ในขัน ตอนฉีฉี ดขึน รู ปชิ น งาน

เกิดเศษครี บที เปืG อนนํGามันที ที เกิดจากการเท วัตถุดิบหกบริ เวณกระบอก Sleeve และการ แฟช แฟชของเศษวั ตถุดิบประมาณ 86,030.49 49 กก./ปี หรื อ 5.12% ของวัตถุดิบ เหลวหรื หรื อเสี ยค่าใช้จ่าย 6,022,134.30 บาท/ปี

5

การใช้พลังงานไฟฟ้ าในส่วนที เป็ นพัดลม มากเกินไป ที บริ เวณ Line การผลิต ในขัGนตอนการตบแต่งชิGนงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้ าในส่วนที เป็ นพัดลม ติดตัGงที ดา้ นบนของLine นบนของ การผลิตจํานวน 5 ตัวต่อLine ใช้พลังงานไฟฟ้ า 1.0 kWhต่อ Line ซึ งมีจาํ นวน Lineการผลิต ทัGงหมด 16 Line

F003Thai PREMAnetEmail: Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02 2014 P.11/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

การวิเคราะห์ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายทีเ@ กีย@ วข้องกับ “สมผ.” : (ผังกระบวนการที@ 1 BRACKET Comp.) ขั นตอน กระบวนการผลิต ขั นตอนผลิต (1) การหลอม วัตถุดบิ (Aluminium Ingot)

ประเภท ต้ นทุนและ ค่าใช้ จ่าย แก๊ส NG ไฟฟ้ า Aluminium Ingot ผงFlux ตัวTap cone out ค่าแรง (10คน)

ปัจจัยนําเข้ า ( Input ) ร้ อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนการหลอมวัตถุดบิ

3,434,293.93 512,278.20 121,721,880.00 38,400.00 280,800.00 2,925,000.00 128,912,652.13

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

17,746,560.00 6,033,916.56 504,000.00 1,584,000.00 1,866,00.00 1,806,00.00 16,380,000.00

ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนการฉีดขึ นรูปโลหะ

45,920,476.56

(2) การฉีดขึ น รูปโลหะ (Casting)

แก๊ส NG ไฟฟ้ า นํา ระบบหล่อเย็น นํา +นํา ยาสเปรย์ ลูกสูบ นํา มันหล่อลื น ค่าแรง (56คน)

ต้ นทุนและคชจ.ต่อปี

งานเสีย NG Dross (เศษเปื อน) เศษ Scrap Dross จาก Oxide Al

100.00% 100.00% 100.00%

3,529,326.00 586,800.00 2,340,000.00

ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน

6,456,126.00

(3) การตบแต่ง ชิ นงาน (Finishing)

(4) การขัดผิว ด้ วยเม็ดเหล็ก

ไฟฟ้ า ผ้ าทรายสายพาน ค่าแรง (80คน) ฝุ่ น/ผง Al เศษครีบ

ไฟฟ้ า เม็ดเหล็ก

100.00% 100.00%

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

227,694.12 36,000.00

สิ งที ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ. NPO) ร้ อยละ 100.00% 100.00% 3.37% 100.00% 100.00% (Dross)3.37% (Slag)0.25% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี 100.00% 100.00% 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% (งาน NG)4.89% (Drossเปื อน)5.12% (Scrap) 23.50% (Drossoxide)3.11% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี 100.00% 100.00% (ผงAl)0.26% (เศษครีบ)0.51% 100.00% 100.00% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี 100.00% 100.00%

ต้ นทุนสมผ.ต่อปี 3,434,293.93 512,278.20 4,102,025.20 38,400.00 280,800.00 98,572.50 20,475.00 8,486,844.83 17,746,560.00 6,033,916.56 100,800.00 1,584,000.00 1,866,00.00 1,806,00.00 800,982.00 838,656.00 3,849,300.00 509,418.00 5,751,608.80 6,022,134.30 27,640,655.70 3,657,976.00 78,208,007.36 3,529,326.00 586,800.00 6,084.00 11,934.00 170,337.30 334,122.60 4,638,603.90 227,694.12 36,000.00

Rev. 2014-02P.12/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว (Shotblast)

ค่าแรง (3คน) ฝุ่ น/ผงAl

100%

ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนขัดผิวด้ วยเม็ดเหล็ก

(5) การปาด/ เจาะชิ นงาน (Machining)

ไฟฟ้ า นํา ยาCoolant เม็ด Insert ค่าแรง (30 คน)

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

FORM 003 87,750.00 351,444.12 2,580,548.28 95,200.00 2,037,939.00 877,500.00

(งาน NG)2.42% (ขี กลึง)2.85% ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนปาด/เจาะชิ นงาน

5,591,187.28

ไฟฟ้ า 100.00% (6) การล้ างงาน และตรวจสอบ นํา ประปา 100.00% ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนการล้ างชิ นงานและ ตรวจสอบ ไฟฟ้ า 100.00% (7) การบําบัดนํา ทิ งด้ วยสารเคมี ค่าแรง 100.00%

986,689.44 6,552.00 993,241.44

ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนบําบัดนํา ทิ งด้ วยสารเคมี

51,630.00

22,380.00 29,250.00

Slag/Dross (8) การส่งบริษัท กากตะกอน รับกําจัดกากของ นํา มันหล่อลื นทีใช้ แล้ ว เสีย เศษครีบ/ฝุ่ นเม็ดS/B

-

ผลรวมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของขั นตอนการส่งกําจัด

-

ผลรวม ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย 188,276,757.53 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

(ผงAl)0.26% 100.00% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี 100.00% 100.00% 100.00% (งาน NG)2.42% (ขี กลึง)2.85% 100.00% 100.00% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี 100.00% 100.00% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี 100.00% 100.00% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี

228.15 169,025.50 432,947.77 2,580,548.28 95,200.00 2,037,939.00 21,235.50 25,008.75 1,569,145.90 499,590.00 6,828,667.43 986,689.44 6,552.00 993,241.44 22,380.00 29,250.00 51,630.00

100.00% รวมต้ นทุนสมผ.ของ ขั นตอนนี รวม ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย สมผ.

322,000.00

322,000.00

99,961,942.73

53.09% Total Production Cost

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02P.13/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 003

คําศัพท์ และคําย่ อ ก๊าซ NG (ก๊าซธรรมชาติ): เชื อเพลิงที ได้ มาจากปิ โตรเลียมที อยู่ในรูปของก๊าซที สภาพแวดล้ อมบรรยากาศ ประกอบด้ วยสารไฮโดรคาร์บอนเป็ นส่วนใหญ่ และกว่าร้ อยละ 70 เป็ นก๊าซมีเทน (Methane : CH4) งาน NG (No Good) : เป็ นภาษาที ใช้ ในโรงงาน เมื อพบงานเสียที ไม่เป็ นไปข้ อกําหนดของลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ นสภาพ ภายนอก/ผิวงานหรือ ค่าSpecification ในตําแหน่งต่างๆตามแบบ (Drawing) กระบวนการฉีดขึ(นรูปด้วยแรงดันสูง(High Pressure Diecasting) : กระบวนการหล่อโลหะด้ วยเครื องแบบ Cold Chamber ที สามารถให้ แรงอัดกับโลหะหลอมเหลว เพื อผลักดันโลหะหลอมเหลวนั นให้ เข้ าสู่โพรงแบบหล่อที เป็ นโลหะ และ ยังคงแรงดันนั นไว้ จนกระทั งโลหะสิ นสุดการแข็ง แท่งโลหะอลูมิเนียมผสม (Al Ingot) :ผลิตภัณฑ์ก งึ สําเร็จรูปแบบหนึ ง ที ได้ จากการแข็งตัวของโลหะหลอมเหลวใน แบบหล่อและนําไปใช้ ในการขึ นรูป โดยการฉีด รีดหรือทุบต่อไป ฟลักR (Fluxs) : สารผสมชนิดหนึ งที มีหน้ าที เพื อจับกับมลทินที ไม่ต้องการให้ ผสมอย่ในกับโลหะหลอมเหลว โดยสาร ผสมจะรวมตัวกับสารที ไม่ต้องการกับออกซิเจน ออกมาเป็ นของแข็งซึ งมีคุณสมบัติคล้ ายเซรามิค ที มีความถ่วงจําเพาะน้ อย กว่าเหล็ก ทําให้ Slag จะลอยอยู่เหนือโลหะหลอมเหลว ตะกรันอลูมิเนียม (Dross): สิ งมลทินต่างๆที แทรกอยู่ในโลหะเหลว เช่ น ออกไซด์, แก๊ส, ธาตุมลทิน ที ไม่ใช่โลหะ สามารถขจัดออกจากโลหะอลูมิน มั เหลวได้ โดยใช้ สารเคมี หรือฟลั ก(Fluxes) ขี(ตะกรัน /ขี( Flux (Slag) : สิ งเจือปนที อยู่ในโลหะหลอมเหลว ซึ งเกิดจากปฏิกริ ิยาระหว่างฟลั กกับธาตุท ไี ม่ต้องการ ต่างๆ Slagที เกิดขึ นจะเบากว่าโลหะอลูมิเนียมและลอยขึ นด้ านบนของนํา โลหะหลอมเหลว จึงสามารถตักออกได้ เศษอลูมิเนียม (Scrap) : เศษโลหะที สามารถนํากลับมาหลอมแล้ วหล่อขึ นรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในที น หี มายถึง Runner gate และ เม็ด Overflow ซึ งเป็ นส่วนเกินของชิ นงานที ต้องการ เศษครีบปนเปื( อนนํา( มัน (Drossปนเปื( อนนํา( มัน): เกิดจากในขณะที เทวัตถุดิบแล้ วหกบริเวณกระบอกSleeve , มีการ ย้ อนกลับของเศษวัตถุดิบในขั นตอนการอัดด้ วยแรงดันสูง หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจับชิ นงานออกจากแม่พิมพ์ ทํา ให้ ช ินงานเปื อนนํา มันหล่อลื นต่างๆ

------------------------------------------------------------------------

F003Thai PREMAnetEmail: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2014-02P.14/14


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียวFORM ว 004

1. การดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที2 (Cycle of Change) การประเมินผลกระทบของสิง ทีไ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ.)และก๊ และก๊าซเรือนกระจก (GHG) ระบุประเด็นในการปรับปรุง (ได้ ได้ แก่ สิ'งที'มิใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ./NPO:Non-Product Product Output)/ ที'พบ/ปัญหา/ จุดอ่อน/จุจุดที'ควรปรั วร บปรุง (จคป./OP: /OP: Optimization Potential ) ประเด็นในการปรับปรุง ลําดับ (สมผ./NPO ที'พบ/ปัญหา/

ประเมินผลกระทบ สถานการณ์ปัจจุบัน

จุดปัญหาที'ควรปรับปรุง (จคป./OP) 1 การใช้ ปริมาณแก๊ส NG มาก 1.)ติดตั งระบบSensor เพื'อควบคุมระดับ (12) ในขั นตอนการหลอมวัตถุดบิ ปริมาณของนํา Alในห้ องอุ่น 2.)ติดตั งThermocupplerเพื'อควบคุม อุณหภูมขิ องนํา วัตถุดบิ 3.)มีการหลอมแบบต่อเนื'อง โดยใส่วัตถุดบิ ให้ เต็มเตาหลอมตลอดเวลาหลังจากระดับนํา Alเหลวลดลงตามสเกลที'กาํ หนด 4.)ใส่วัตถุดบิ ปริมาณ 65-70 kgs.ต่อ1 รถเข็น 2 เกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป 1.)ใส่ Flux สําหรับทําความสะอาดนํา Al (12) Dross ในขั นตอนการหลอม เหลวทุก11ชม.จํานวน 1กก.ต่อครั ง วัตถุดบิ 2.)การใช้ ผงFluxโดยการตักแยกออกมาจาก ถุงพลาสติกที'บรรจุขนาด 25กก. 3.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตา หลอมใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.37%ของ วัตถุดบิ 4.)ต้ องขายเป็ นมือสอง ปริมาณ 58,600 kg/ปี 3 เกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป 1.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตาอุน่ (12) Dross Oxide ในขั นตอนการ จํานวน 20 เตา ใส่ลงในถังเหล็กหลังจากการ ฉีดขึ นรูป เติม(Feed)นํา Al เหลวใส่ลงเตาอุ่นทุกครั ง คิดเป็ น 3.11%ของนํา Alเหลวทีเ' ติมลงไป 3.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตาอุน่ ใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.11%ของวัตถุดบิ 4.)ต้ องขายเป็ นมือสอง ปริมาณ 52,257kg/ปี 4 เกิดชิ นงานทีเ' ป็ นคราบดํา 1.)ใช้ พัดลม 3ตัว เป่ าเพื'อระบายความร้ อน (10) เป็ นจํานวนมากในขั นตอน ออกจากตัวชิ นงานใช้ ไฟฟ้ า 0.6 kWh การฉีดขึ นรูป 2.)บางครั งมีนาํ ละอองนํา ยาสเปรย์เกิดเป็ น คราบจุดดําๆ บนผิวงาน 3.)รางวางชิ นงานเปิ ดด้ านข้ างไว้ 4.)เกิดงานเสีย ปริมาณ 4.89% ต่อปี

F004 / Thai PREMAnetTel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

4

4

3

1

3

3

4

2

3

3

4

2

3

1

4

2

Rev. 2013-06 2013 P. 18 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว ประเด็นในการปรับปรุง ลําดับ (สมผ./NPO ที'พบ/ปัญหา/

ประเมินผลกระทบ สถานการณ์ปัจจุบัน

จุดปัญหาที'ควรปรับปรุง (จคป./OP) 5 เกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป 1.)ปริมาณทีเ' กิดขึ นประมาณ 5.12%ของ (12) Dross ปนเปื อน วัตถุดบิ เหลวหรือ 86,030.49 kg/ปี ในขั นตอนฉีดขึ นรูปชิ นงาน 2.)เกิดขึ นที'บริเวณใต้ เครื'องบนปากขอบของ เตาอุ่น ด้ านข้ างของเตาอุน่ และที'บริเวณ พื นที'การหักเกจ 3.)ลักษณะเป็ นชิ นงานที'มเี กจ เป็ นเศษครีบ ย้ อนแผ่นบางๆ และเป็ นเศษเม็ดOverflow 6 ติดตั งพัดลมมากเกินไป 1.)จํานวนพัดลมที'ตดิ ด้ านบนของLineการ (5) ที'ด้านบนของบริเวณ Line ผลิตจํานวน 5 ตัว การผลิตในขั นตอนการตบ 2.)กําลังไฟฟ้ า = 200 วัตต์ ต่อเครื'อง แต่งชิ นงาน 3.)ติดตั งพัดลมแบบติดๆกันและปรับพัด ลมให้ พัดทางตรงทางเดียว

หมายเหตุ

3

3

4

2

1

2

1

1

ทําการปรับปรุงทั ง 5 ข้ อ____________

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158 158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 19 / 70


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management)

ประเด็นปั ญหา 1 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDROSS ปริมาณมาก ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 20 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ระบุประเด็นในการปรับปรุง 1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ_ แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ ความถี ในการใส่ Fluxน้อยเกินไป

(1)

การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริ มาณมากใน ขัน# ตอนการหลอมวัตถุดิบ

ตั6งอุณหภูมิในการ หลอมสูงเกินไป

ปริ มาณในการใส่ Flux แต่ ละครั งไม่ แน่ นอน

ผง Flux เสื อม คุณภาพ ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที มี ราคาตํ ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)

ไม่ปิดปากถุงให้สนิท ขณะจัดเก็บ

สาเหตุของปั ญหาที เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 21 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 4 ระบุประเด็นในการปรับปรุง1(สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ_ ลําดับ 1

สาเหตุของปัญหาที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่ แน่นอน

สภาพปัจจุบัน

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

1.)ใส่ Flux สําหรับทําความสะอาดนํา Al 1.)กําหนดปริมาณการใส่ผง Flux ให้ เหลวทุก11ชม.จํานวน 1กก.ต่อครั ง เหมาะสมต่อการใช้ งาน 2.)การใช้ ผงFluxโดยการตักแยกออกมาจาก ถุงพลาสติกที'บรรจุขนาด 25กก. 2.)เปลี'ยนชนิดของผง Fluxที'ใช้ 3.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตา หลอมใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.37%ของ วัตถุดบิ 4.)ต้ องขายเป็ นมือสอง ปริมาณ 58,600 kg/ปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 22 / 70

ผลกระทบที'อาจเกิดขึ นได้ จากมาตรการ ที'ปฏิบตั ิ 3

3

3

2(11)

3

3

2

2 (10)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์กระทบด้านสิง แวดล้อม(Environmental Impact Evaluation) จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์_การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ__ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน_________ การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ตัวชี วัดด้ าน ลําดับ วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPO ผลกระทบต่างๆที'มีต่อ มาตรการ วัตถุประสงค์ สิ'งแวดล้ อม การรับรองกฎหมาย ความสําคัญ (Input/year) ที'ออกมา(ต่อปี ) 1.กําหนดปริมาณการใส่ -ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่าง ผง Fluxให้ เหมาะสมต่อ การใช้ งาน

คุ้มค่า

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริมาณของ Dross -ปริมาณผง Fluxที'ใส่ ลดลง 100% คิดเป็ น เพิ'มขึ นอีก 3,744 Kgs/ปี 58,600.36 kgs/ปี หรือเท่ากับ 3.84 Ton หรือเท่ากับ 43.54 CO2e/kg ต่อปี Ton CO2e/kgต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริมาณของ Drossลดลง 58,600.36kgs/ปี หรือ เท่ากับ 861.22Ton CO2e/kg ต่อปี

(58,600.36kg. x 14.6965 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 23 / 70

ทําหนังสือแจ้ งการขอ อนุญาตให้ นาํ สิง' ปฏิกูลหรือ วัสดุท'ไี ม่ใช้ แล้ วออกนอก บริเวณโรงงาน ของกรม โรงงานอุตสาหกรรม เลขที' อก.5501-2987 โดยแจ้ ง เพิ'มปริมาณของเศษขี เตา อะลูมเิ นียมการส่งกําจัด (รหัส10 03 09)

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การจากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1(สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน มาตรการ

วัตถุประสงค์

1. กําหนดปริมาณการใส่

มีข นั ตอนการ ปฏิบตั งิ านและได้ รับ ทักษะในเรื'องการไล่ สิ'งสกปรกในวัตถุดบิ เหลวที'ถูกต้ อง

ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อ การใช้ งาน

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน

พนักงานมีความรู้ ขั นตอนการปฏิบตั งิ าน ความเข้ าใจและทักษะ เรื'องการใส่ Flux ก่อนทํา ในเรื'องนี เพิ'มขึ น การตักถ่ายวัตถุดบิ 100%

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการแผนกฉีดขึ นรูป ประกาศและมอบใบ ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้ ที'ทาํ งานได้ ถูกต้ องและมี คุณภาพดีท'สี ดุ ในการทํา ความสะอาดวัตถุดบิ (ทํา การแข่งขันทั ง 2กะ)

Rev. 2013-06 P. 24 / 70

เอกสารของขั น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการใส่ Flux ก่อนทําการตัก ถ่ายวัตถุดบิ Rev.1 (WI-DI013)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก

มาตรการ 1. กําหนดปริมาณการใส่ ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อ การใช้ งาน

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัดในการ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงในเรื'องของ ผลกระทบในเรื'อง ปรับปรุงความ ความป้ องกันในเรื'อง ป้ องกันภัยของ แสงไฟ การลดมลภาวะ ของกฎหมายและ ปลอดภัยในสถาน ของความเสี'ยงต่างๆ พนักงาน (เสื อผ้ า ทางเสียง มลภาวะทาง มาตรฐานนานาชาติ ประกอบการ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้ เครื'องมือ ,คําแนะนํา) กลิ'นและสารอันตราย

เพื'อควบคุมไม่ให้ มี ต้ องไม่มกี ลิ'นและ กลิ'นและควันจากการ ควันออกมาจากใน เกิดปฏิกริ ิยาของผง ระบบการหลอม Fluxกับวัตถุดบิ เหลว ออกมามากเกินไป

จัดเก็บไว้ ในสถานที'ให้ ห่าง สวมใส่ถุงมือนิรภัย ผ้ า จากนํา และมีอากาศถ่ายเท ปิ ดจมูก, แว่นตานิรภัย ทุกครั งที'ตกั ผงFlux

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 25 / 70

มลภาวะทางกลิ'นและไอ ของสารเคมี

ไม่มผี ลกระทบใดๆ


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation)ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป_ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO/OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน มาตรการที'ดาํ เนินการกําหนดปริมาณการใส่ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน_________ เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

-ปริมาณของDrossที'เกิดจากขั นตอน -ปริมาณ Dross ที'เกิดขึ น =4,883.36 kgs./ด. 4,883.36 x 12 การหลอมวัตถุดิบต่อเดือน -ปริมาณของDrossที'เกิดขึ นต่อปี -ปริมาณ Drossที'เกิดขึน = 58,600.36 kgs./ปี -ราคาของวัตถุดิบ -ราคาของวัตถุดิบ = 70 บาท/kg (58,600.36 x -ต้ นทุนของกระบวนการเกิด -ต้ นทุนของกระบวนการเกิด = 4,265,772.13 บาท/ปี 70)+4,265,772.13 +(1,200 x -ต้ นทุนการกําจัด Slag -ต้ นทุนการกําจัดSlag = 1.5 บาท/Kg. 1.5) + (119,047.50 ) -ปริมาณ Slag ที'กาํ จัด -ปริมาณ Slag ที'กาํ จัด = 1,200 kg./ปี -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross -ค่าแรงตักDross+flug = 119,047.5 บาท/ปี (58,600.36 x 70) การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการ เหมือนข้ างต้ น เหมือนข้ างต้ น +4,265,772.13 +(1,200 x 1.5) + นําแผนงานไปปฏิบตั ิ (119,047.50 ) ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการ -ปริมาณการใช้ Flux ต่อเดือน - ปริมาณFluxที'ใช้ =2 กก. x4 ครั ง x2 กะ x26 วัน (2*4*2*26 * 32 * 12) - ราคาของผง Flux = 32 บาท/kg นําแผนงานไปปฏิบตั ิ -ราคาของผงFluxต่อกก.

ปริมาณDross ที'เกิดจาก ขั นตอนการหลอมวัตถุดบิ ต่อปี ค่าใช้ จ่ายของ Drossต่อปี ใน ปัจจุบนั

การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ค่าใช้ จ่ายในการทดลอง

(Gross Saving- Additional Cost) - ปริมาณ Fluxที'ใช้ = 6 กก. - ค่าแรงพนักงาน2 คน,Supervisor 1 คน - ชั'วโมงทํางาน 4 ชั'วโมง (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 26 / 70

(8,486,844.83-159,744 )

ผลลัพธ์ 58,600.36kgs./ปี

8,488,644.83 บาท/ปี

8,488,644.83 บาท/ปี 159,744 บาท/ปี

8,327,100.83บาท/ปี

(6 x 32) + (37.5x 4 x 2) +(62.5 x 4)

742บาท

(742 /8,327,100.83)x 12

0 เดือน


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

ลดปริมาณการสูญเสีย ใส่ผง Flux ให้ หมาะสม วัตถุดบิ ในขั นตอนการหลอม ต่อการใช้ งาน ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า

1.กําหนดปริมาณการ

เครื'องชี วัด ต้ นทุนของDross ลดลง 100 % ต่อเดือน ปริมาณของ Dross ลดลง 100 % คิดเป็ น 58,600.36 kgs/ปี หรือเท่ากับ 861.22 Ton CO2e/kg ต่อปี

มีข นั ตอนการปฏิบัติงาน พนักงานมีความรู้ ความ และได้ รับทักษะในเรื'องการ เข้ าใจและทักษะในเรื'องนี ไล่ส'งิ สกปรกในวัตถุดิบ เพิ'มขึ น 100% เหลวที'ถูกต้ อง

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

1.หาปริมาณการใส่Fluxที'เหมาะสม เพื'อให้ ทาํ งานได้ เต็มประสิทธิภาพที'สดุ ของFlux ตัวเดิม และบันทึกผล 2.ทดลองเปลี'ยนFlux ชนิดใหม่แล้ ว เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพที' เกิดขึ นและคัดเลือกปริมาณการใช้ ผง Fluxที'เหมาะสมในการทําปฏิกริ ยิ ากับนํา Al เหลวที'ดที 'สี ดุ 3.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อม ผู้จัดการแผนก ฉีดขึ นรูป ทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน

เพื'อควบคุมไม่ให้ มกี ลิ'นและ ต้ องไม่มกี ลิ'นและควัน 4.เก็บข้ อมูลปริมาณ Drossที'ลดลงหลัง ควันจากการเกิดปฏิกริ ิยาของ ออกมาจากในระบบการหลอม การปรับปรุงวิธกี ารทํางานใหม่ ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการ ผงFluxกับวัตถุดบิ เหลว ดําเนินงานทีเ' กิดขึ น ออกมามากเกินไป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

บุคคลที' รับผิดชอบ

Rev. 2013-06 P. 27 / 70

ลําดับ ความสําคัญ

เวลา

1

20/03/57

2

24/03/57

3

25/03/57

4

29/03/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน(Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน _______ มาตรการที' กําหนดปริมาณการใส่ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน_____ งบ เดือน ขั นตอน กิจกรรม/แผนงานย่อย ทรัพยากร บุคคลที'รับผิดชอบ ประมาณ

1

ศึกษาคุณสมบัตขิ องFluxที'ใช้ อยู่ในท้ องตลาด

6

หาปริมาณการใส่Flux ที'เหมาะสมเพื'อให้ ทาํ งานได้ เต็มประสิทธิภาพที'สดุ ของFlux ตัวเดิม บันทึกผล ทดลองเปลี'ยนFlux ชนิดใหม่แล้ วเปรียบเทียบ ลักษณะทางกายภาพที'เกิดขึ นและคัดเลือกปริมาณ การใช้ ผง Fluxที'เหมาะสมในการทําปฏิกริ ิยากับนํา Al เหลวที'ดที 'สี ดุ ประชุมทีมงานเพื'อหาข้ อสรุปในการใช้ Flux ใน ปริมาณที'เหมาะสมและความถี'ในการใส่ จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'องการใส่ Fluxก่อนทําการตักถ่ายวัตถุดบิ ให้ พนักงานหลอม ดําเนินการตามแผนการที'กาํ หนดไว้

7

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

2 3 4 5

8 9

ทําการเก็บข้ อมูลปริมาณ Drossที'ลดลงหลังการ ปรับปรุงวิธกี ารทํางานใหม่ ระยะเวลา 1 เดือน สรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

1

-

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

ผง Fluxเก่า

100

คุณธงชัย

ผง Flux

-

คุณรุจิรัตน์ คุณธงชัย

กระดาษ A4

-

คุณธงชัยและทีมงาน

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

ผง Flux

-

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย คุณณัฐชัย คุณณรงค์ศักดิ}

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

-

-

คุณรุจิรัตน์

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 28 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management)

ประเด็นปั ญหา 2 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDROSSOXIDE ปริมาณมาก ในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 29 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ระบุประเด็นในการปรับปรุง 2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ป Drossoxide ปริ มาณมากในขั6นตอนการการฉีดขี6นรู ป แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ

(1) ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที( มี ราคาตํา( กว่ า 1 เท่ า (35 บาท/กก.)

การสูญเสียวัตถุดิบใน รูปDross oxide ปริ มาณมากในขัน# ตอน การฉี ดขึ#นรูป

ต้องตักเอาวัตถุดิบที ลอยอยูท่ ี บริ เวณผิว ด้านหน้าออก นํ6า Al เหลว คุณสมบัติความเป็ น อลูมิเนียมเปลี ยนไป

เกิดปฏิกิริยากับ ออกซิเจนใน อากาศ

สาเหตุของปั ญหาที เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบทีม ีราคาตํ ากว่า 1 เท่า(35 บาท/กก.)

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 30 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 4 ระบุประเด็นในการปรับปรุง 2 (สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ป Drossoxide ปริ มาณมากในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป_ ลําดับ 1

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

สภาพปัจจุบัน

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที มีราคาตํ ากว่า 1 เท่า 1.)ทําการตักDrossบริ เวณผิวหน้าของเตาอุน่ 1.)การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็ นแท่ง (35 บาท/กก.) จํานวน 20 เตา ใส่ลงในถังเหล็กหลังจากการ Ingot ที พร้อมใช้งาน (Re-cycle) เติม(Feed)นํ6าAl เหลวใส่ลงเตาอุน่ ทุกครั6ง คิด เป็ น 3.11%ของนํ6าAlเหลวที เติมลงไป 3.)ทําการตักDrossบริ เวณผิวหน้าของเตาอุน่ ใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.11%ของวัตถุดิบ 4.)ต้องขายเป็ นมือสอง ปริ มาณ 52,257 kg/ปี 5.)ลักษณะเป็ นก้อนแข็ง มันวาวสี เทา แต่มี นํ6าหนักค่อนข้างเบา โปร่ งหรื อพรุ นภายใน 6.)ราคาขาย 35 บาทต่อกก.

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 31 / 70

ผลกระทบที'อาจเกิดขึ นได้ จากมาตรการ ที'ปฏิบตั ิ 3

3

2

3(11)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์กระทบด้านสิง แวดล้อม(Environmental Impact Evaluation) จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์_การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)______ การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ตัวชี วัดด้ าน ลําดับ วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPO ผลกระทบต่างๆที'มีต่อ มาตรการ วัตถุประสงค์ สิ'งแวดล้ อม การรับรองกฎหมาย ความสําคัญ (Input/year) ที'ออกมา(ต่อปี ) 1. การนํากลับมาหลอม ใช้ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที พร้อมใช้งาน (Re-cycle)

ใช้วตั ถุดิบได้อย่าง คุม้ ค่า

ปริ มาณของ DrossOxideลดลง 100% คิดเป็ น 52,256.80kgs/ปี หรื อ เท่ากับ 767.99 Ton CO2e/kg ต่อปี

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) -ปริ มาณก๊าซ NG ที ใส่ 7,305.61kgs./ปี หรื อเท่ากับ 3.526Ton CO2e /kg ต่อปี -ปริ มาณผง Fluxใส่ 57.48kgs./ปี หรื อเท่ากับ 0.12 Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนใส่ 1,045.136kgs./ปี หรื อเท่ากับ 0.178Ton CO2e/kg ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริ มาณของ DrossOxideลดลง 52,256.80kgs/ปี หรื อเท่ากับ 767.99 Ton CO2e/kg ต่อปี (52,256.80kg. x 14.6965 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 32 / 70

ทําหนังสื อแจ้งการขอ อนุญาตให้นาํ สิ งปฏิกลู หรื อ วัสดุที ไม่ใช้แล้วออกนอก บริ เวณโรงงาน ของกรม โรงงานอุตสาหกรรม เลขที อก.5501-2987 โดยแจ้งเพิม ปริ มาณของเศษขี6เตา อะลูมิเนียมการส่งกําจัด (รหัส10 03 09)

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การจากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2 (สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง ตัวชี วัดในการ การปรับปรุง มาตรการ วัตถุประสงค์ เรื'องระเบียบการ นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ ปรับปรุงองค์การ เอกสารประกอบ ทํางาน รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร 1. การนํากลับมาหลอมใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที พร้อม ใช้งาน (Re-cycle)

มีข6 นั ตอนการ ปฏิบตั ิงานและได้รับ ทักษะในเรื องการRecycle ของ Drossจาก Oxide Al

พนักงานมีความรู ้ ขั6นตอนการปฏิบตั ิงาน ความเข้าใจและทักษะ เรื องการRe-cycle ของ ในเรื องนี6เพิม ขึ6น DrossจากOxide Al 100%

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ผูจ้ ดั การ แผนกฉี ดขึ6นรู ป

Rev. 2013-06 P. 33 / 70

ประกาศและมอบใบ ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู ้ ที ทาํ การ Re-cycle ของ Drossจาก Oxide Al มาก ที สุด (ทําการแข่งขันทั6ง 2 กะ)

เอกสารของขั6น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื องการทํา Re-cycle ของ Dross จากOxide Al


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2(สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ เครื'องชี วัดในการ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงในเรื'องของ ผลกระทบในเรื'อง ปรับปรุงความ ความป้ องกันในเรื'อง ป้ องกันภัยของ แสงไฟ การลดมลภาวะ มาตรการ วัตถุประสงค์ ของกฎหมายและ ปลอดภัยในสถาน ของความเสี'ยงต่างๆ พนักงาน (เสื อผ้ า ทางเสียง มลภาวะทาง มาตรฐานนานาชาติ ประกอบการ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้ เครื'องมือ ,คําแนะนํา) กลิ'นและสารอันตราย 1. การนํากลับมาหลอมใช้ เพื อควบคุมไม่ให้มี ต้องไม่มีกลิ นและ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที พร้อม กลิ นและควันจากการ ควันจากการของ ใช้งาน (Re-cycle) Re-cycleของ Dross DrossจากOxide Al จากOxide Al

จัดเก็บไว้ในสถานที ให้ ห่างจากนํ6าและมีอากาศ ถ่ายเท

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

สวมใส่ถุงมือผ้าสานและ มลภาวะทางกลิ นและและ ไม่มีผลกระทบใดๆ ผ้าปิ ดจมูก ทุกครั6งที ตกั ควัน นํ6า Al

Rev. 2013-06 P. 34 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation)ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ มาตรการที'ดาํ เนินการ การนํากลับมาหลอมใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน (Re-cycle)_______________ เงื'อนไข ข้ อมูลที'จาํ เป็ น ข้ อมูลดิบ สูตร ปริมาณDrossที'เกิดจากขั นตอน การฉีดขึ นรูปต่อปี ค่าใช้ จ่ายของ DrossOxide Alต่อปี ในปัจจุบนั

-ปริ มาณของDross oxideที เกิดจาก ขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป -ปริ มาณของDrossที เกิดจากขั6นตอน การฉีดขึ6นรู ป -ราคาของวัตถุดิบ -ต้นทุนของกระบวนการเกิด -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross oxide

การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา เหมือนข้างต้น แผนงานไปปฏิบตั ิ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนํา -ราคาต้นทุนของ Flux แผนงานไปปฏิบตั ิ (ต้นทุนในการ - ราคาของนํ6ายาล้างงาน - ราคาของก๊าซ NG ทํา Re-cycle)

- ราคาของก๊าซไนโตรเจน -ค่าแรงพนักงานในทําRe-cycle 2 คน

การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

-ปริ มาณ Dross ที เกิดขึ6น =4,354.73 kgs./ด. -ปริ มาณ Drossที เกิดขึน =52,256.80kgs./ปี - ราคาของวัตถุดิบ = 70 บาท/kg -ต้นทุนของกระบวนการเกิด = 29,137276.56บาท/ปี -ค่าแรงตักDross oxide =509,418.00บาท/ปี เหมือนข้างต้น - ราคาของ Flux = 1.087 บาท/kgs. dross - ราคาของนํ6ายาล้างงาน = 1.5 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซ NG = 3.04 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซไนโตรเจน = 0.1 บาท/kg Dross -ค่าแรงพนักงาน = (37.5*8*2*26*12) +(56.25* 3*2*26*12) (Gross Saving- Additional Cost)

4,354.73 x 12

ผลลัพธ์ 2,311.20kgs./ปี

(52,256.80 x 70) +29,137,276.56 + (509,418) 253,191.96บาท/ปี

(52,256.80 x 70) +29,137,276.56 +(509,418) (1.087x52,256.80) + (1.5 x 52,256.80)+(3.04 x 52,256.80) +(0.1 x 52,256.80)+(292,500)

(33,304,670.56-591,744.69 )

253,191.96บาท/ปี

591,774.69 บาท/ปี

32,712,925.87 บาท/ปี

-

-

-

(Investment÷ Net Savings)x 12 months per year

-

-

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 35 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า(35 บาท/กก.)_________

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

1. การนํากลับมาหลอม ลดปริมาณการสูญเสีย ใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot วัตถุดบิ ในขั นตอนการหลอม ที'พร้ อมใช้ งาน (Reใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า cycle)

มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ านและ ได้ รับทักษะในเรื'องการไล่ส'งิ สกปรกในวัตถุดบิ เหลวที' ถูกต้ อง เพื'อควบคุมไม่ให้ มกี ลิ'น และควันจากการ Re-cycle ของ DrossจากOxide Al

เครื'องชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

ต้ นทุนของDross ลดลง 100 % ต่อเดือน ปริมาณของ Dross Oxide ลดลง 100% คิดเป็ น 52,256.80 kgs/ปี หรือ เท่ากับ 767.99 Ton CO2e/kg ต่อปี พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในเรื'องนี เพิ'มขึ น 100%

1.ทดลองหาปริมาณผงFlux ที'ใส่เพื'อ กําจัดสิ'งสกปรกในการทําRecycle Dross 2.เปรียบเทียบความสะอาดของ Al Ingot ที'เกิดขึ นเมื'อเปลี'ยนปริมาณ Flux โดยทํา การ K-mold และสรุปผลที'จะนําไป ปฏิบตั ิ

ต้ องไม่มกี ลิ'นและควันจาก DrossOxide Al

4.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อม ทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน 5.เก็บข้ อมูลปริมาณ Drossที'ถูก เปลี'ยนเป็ น Al Ingot โดยวิธกี าร Recycle ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการ ดําเนินงานทีเ' กิดขึ น

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

3.จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการทํา Recycle ของDrossOxide ให้ กบั พนักงานที'ทาํ หน้ าทีน' ี

Rev. 2013-06 P. 36 / 70

บุคคลที' ลําดับ รับผิดชอบ ความสําคัญ

ผู้จัดการ แผนกฉีดขึ น รูป

เวลา

1

17/04/57

2

20/04/57

3

2-31/05/57

4

2-31/05/57

5

5 /06/ 57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน(Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง 2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ มาตรการที' __การนํากลับมาหลอมใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน (Re-cycle)______________ งบ เดือน ขันตอน กิจกรรม/แผนงานย่อย ทรัพยากร บุคคลที รับผิดชอบ 6

ประมาณ

1 2 3 4

สํารวจหน้ าเครื'องฉีดขึ นรูปและบันทึกปริมาณที'เกิดขึ น ในแต่ละวัน ศึกษาและทําการ Recycle Dross oxide โดยหา ผง Flux ปริมาณในการใส่ผง flux เพื'อการกําจัดสิ'งสกปรก ออกไปที'ดที 'สี ดุ เปรียบเทียบลักษณะทางกาพของ Ingot ที'เกิดขึ น โดย กระดาษ A4 วิธี K-Mold ประชุมทีมงานเพื'อหาข้ อสรุปในการ Flux ทํา Recycle Dross oxide

5

จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'องการทํา Recycle ของDrossOxide ให้ กบั พนักงาน

6

ดําเนินการตามแผนการที'วางไว้

7

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

8 9

ทําการเก็บข้ อมูลปริมาณของ Al Ingot ที'เกิดขึ น ระยะเวลา 1 เดือน สรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

1

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

-

คุณธงชัย

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย ทีมงานฝ่ ายผลิต

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

ผง Flux

-

คุณธงชัย

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย , คุณณัฐชัย คุณณรงค์ศักดิ}

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

-

-

คุณรุจิรัตน์

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 37 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา3 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Dross ปนเปื อนนํ ามันปริมาณมาก ในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 38 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 3 ประเด็นในการปรับปรุ ง 3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Dross ปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ

ระยะห่างระหว่างเตา อุน่ และช่องSleeveไม่ เหมาะสม

แขนกลเกิดการ กระตุกระหว่าง ทํางาน/ทํางาน ผิดปกติ

พนักงานขาด ทักษะในการ ทํางาน

สาเหตุของปั ญหาที เลือก

เกิดการตกหหล่น ของนํ6าอลูมิเนียม เหลวระหว่างการเท ของแขนกล

การตกหล่นหรื อ กระเด็นขณะเคาะเศษ ครี บและ Overflow

การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรูป ของ DrossปนเปืD อน ปริมาณมากในขัDนตอน การฉีดขึนD รู ป

เกิดครี บย้อนกลับ ในช่วงที ที อดั ด้วย แรงดันสูง

เกิดการตกหล่นบริ เวณ ใต้ฐานของเครื องฉี ด ขณะคีบชิ6นงานออก จากแม่พิมพ์

(1) เกิดการปนเปื อนคราบ นํา มันที( ผิววัตถุดิบ

เกิดการปนเปืD อนคราบนําD มัน ทีผ วิ วัตถุดิบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ภาชนะรองรับ ไม่เหมาะสม

Rev. 2013-06 P. 39 / 70

มีช่องว่างระหว่าง ช่อง Sleeveและหัว Tip หัว Tip สึ ก


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 4 ประเด็นในการปรับปรุ ง3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Drossปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป ลําดับ 1

สาเหตุของปั ญหาที เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผวิ วัตถุดบิ

สภาพปัจจุบนั

มาตรการที มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื อการพัฒนา

1.)ปริมาณที'เกิดขึ นประมาณ 5.12% 1.)การนําไปผ่านขบวนการ Recycle ของวัตถุดบิ เหลว หรือ 86,030.49 เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน kg/ปี 2.)เกิดขึ นที'บริเวณใต้ เครื'องบนปาก ขอบของเตาอุ่น ด้ านข้ างของเตาอุ่น และที'บริเวณพื นที'การหักเกจ 3.)ลักษณะเป็ นชิ นงานที'มเี กจ เป็ นเศษ ครีบย้ อนแผ่นบางๆ และเป็ นเศษเม็ด Overflow ที'เปื อนนํา มันหล่อลื'นต่างๆ และนํา ยาสเปรย์ 4.)ส่งขายไปปริมาณ 1-3 ตันต่อเดือน 5.)ราคาขาย 30 บาทต่อกก.

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 40 / 70

ผลกระทบที อาจขึ6นได้จากมาตรการที ปฏิบตั ิ

3

3

4

2(11)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลกระทบทีม ีต่อสิง แวดล้อม( Environmental Impact Evaluation )ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของวัตถุดิบ ผลกระทบต่างๆที' ตัวชี วัดด้ าน ผลิตภัณฑ์และ ลําดับ มาตรการ วัตถุประสงค์ ที'ป้อนเข้ า (Input) มีต่อการรับรอง สิ'งแวดล้ อม สมผ./NPOที'ออกมา ความสําคัญ (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) กฎหมาย (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) 1.การนําไปผ่าน ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่าง ปริมาณของDross -ปริมาณก๊าซ NG ที'ใส่ ปริมาณของ Dross ปนเปื อน ทําหนังสือแจ้ งการขอ 1 ขบวนการ Recycle เพื'อ คุ้มค่า เป็ นแท่ง Al Ingot ที' พร้ อมใช้ งาน

ปนเปื อนลดลง 100% คิดเป็ น 86,030.49 kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,264.35 Ton CO2e/kg ต่อปี

12,027.23 kgs./ปี หรือเท่า กับ 5.804Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริมาณ Flux93,773.23 kgs./ปี หรือเท่ากับ 192.235 Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริมาณก๊าซไนโตรเจนใส่ 1,720.61 kgs./ปี หรือเท่ากับ 0.293 Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริมาณนํา ยาล้ างงาน 3,097.097 kgs./ปี หรือเท่ากับ 1.056 Ton CO2e/kg ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ลดลง 86,030.49 kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,264.35 Ton CO2e/kg ต่อปี (86,030.49 kg. x 14.6965 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 41 / 70

อนุญาตให้ นาํ สิง' ปฏิกูลหรือวัสดุท'ไี ม่ ใช้ แล้ วออกนอก บริเวณโรงงาน ของ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม เลขที' อก.5501-2987 โดยแจ้ งเพิ'มปริมาณ ของเศษขี เตา อะลูมเิ นียมการส่ง กําจัด(รหัส10 03 09)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 3 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.การนําไปผ่าน ขบวนการ Recycle เพื'อ เป็ นแท่ง Al Ingot ที' พร้ อมใช้ งาน

มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน และได้ รับทักษะในเรื'อง การ Recycle ของ Dross ปนเปื อน

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการทํางาน

พนักงานมีความรู้ ขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'อง ความเข้ าใจและทักษะ การRe-cycle ของ Dross ในเรื'องนี เพิ'มขึ น ปนเปื อน 100%

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการ แผนกฉีดขึ นรูป

Rev. 2013-06 P. 42 / 70

ประกาศและมอบใบ ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้ ที'ทาํ การ Recycle ของ Dross ปนเปื อนมากที'สดุ (ทําการแข่งขันทั ง 2กะ)

เอกสารของขั น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการทํา Recycle ของ Dross ปนเปื อน


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง 3 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Drossปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื6 อนคราบนํ6ามันที ผวิ วัตถุดิบ

มาตรการ

1.การนําไปผ่าน ขบวนการ Recycle เพื'อ เป็ นแท่ง Al Ingot ที' พร้ อมใช้ งาน

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความ ปลอดภัยในสถาน ประกอบการ

เพื'อควบคุมไม่ให้ มี ต้ องไม่มกี ลิ'นและควัน กลิ'นและควันจาก จากการ Re-cycleของ การ Re-cycleของ Dross ปนเปื อน Drossปนเปื อน

การปรับปรุงระบบความ ป้ องกันในเรื'องของ ความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้ จัดเก็บไว้ ในสถานที'ให้ ห่าง จากนํา และมีอากาศถ่ายเท

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ คําแนะนํา)

การปรับปรุงในเรื'อง ของแสงไฟ การลด มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางกลิ'นและ สารอันตราย

ผลกระทบในเรื'อง ของกฎหมายและ มาตรฐาน นานาชาติ

สวมใส่ถุงมือผ้ าสานและ มลภาวะทางกลิ'นและและ ไม่มผี ลกระทบใดๆ ผ้ าปิ ดจมูก ทุกครั งที'ตกั ควัน นํา Al

Rev. 2013-06 P. 43 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Drossปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื6 อนคราบนํ6ามันที ผวิ วัตถุดิบ มาตรการที'ดาํ เนินการ การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน เงื อนไข

ข้อมูลที จาํ เป็ น

ข้อมูลดิบ

ปริมาณDrossที'เกิดจากขั นตอน -ปริมาณของDrossที'เกิดจากขั นตอนการ -ปริมาณ Dross ปนเปื อน=7,169.21 kgs./ด. ฉีดขึ นรูปต่อเดือน การฉีดขึ นรูปต่อปี (Kgs.) ค่าใช้ จ่ายของ Dross ปนเปื อน -ปริมาณของDross เปื อน ที'เกิดจาก -ปริมาณ Drossที'เกิดขึน =86,030.49kgs./ปี ขั นตอนการฉีดขึ นรูป -ราคาของวัตถุดบิ = 70 บาท/kg Alต่อปี ในปัจจุบนั -ราคาของวัตถุดบิ -ค่าแรงตักDross เปื อน =838,656.00บาท/ปี -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross ปนเปื อน การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา เหมือนข้ างต้ น เหมือนข้ างต้ น แผนงานไปปฏิบตั ิ - ราคาของ Flux = 1.087 บาท/kgs. dross ค่าใช้ จ่ายสําหรับการทดลองReCycle ปนเปื อนให้ เป็ นแท่ง Al Ingot - ราคาของนํา ยาล้ างงาน = 1.5 บาท/kg Dross ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนํา - ราคาของก๊าซ NG = 3.04 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซไนโตรเจน= 0.1 บาท/kg Dross แผนงานไปปฏิบตั ิ -ค่าแรงพนักงาน = (37.5*8*2*26*12) + (56.25*3*2*26*12) (Gross Saving- Additional Cost) การประหยัดสุทธิต่อปี ไม่มกี ารลงทุน เงินลงทุน (Investment÷ Net Savings) Payback Period (in months) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

สู ตร 7,169.21 x 12

ผลลัพธ์ 86,030.49 kgs./ปี

(86030.49 x 70) + 838,656 6,860,790.30 บาท/ปี (86030.49 x 70) + 838,656 (1.087 x 86,030.49) + (1.5 x 86,030.49)+ (3.04 x 86,030.49) + (0.1 x86,030.49)+(292,500) (6,860,790.30 -785,196.62) -

Rev. 2013-06 P. 44 / 70

-

6,860,790.30 บาท/ปี

785,196.62 บาท/ปี

6,075,593.68 บาท/ปี -

-


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสํ าคัญ ของมาตรการในการแก้ ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ 1.การนําไปผ่าน ขบวนการ Recycle เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน

วัตถุประสงค์ ลดปริมาณการสูญเสีย วัตถุดบิ ในขั นตอนการหลอม ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า

มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน และได้ รับทักษะในเรื'องการ RecycleของDrossปนเปื อน เพื'อควบคุมไม่ให้ มกี ลิ'น และควันจากการ Re-cycle ของ Drossปนเปื อน

เครื'องชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

1.ทดลองหาชนิดของสารละลายในการล้ าง คราบนํา มันและปริมาณผงFlux ที'ใส่เพื'อ กําจัดสิ'งสกปรกในการทํา Recycle ปริมาณของ Dross ปนเปื อนลดลง 2.เปรียบเทียบความสะอาดของ Al Ingot ที' 100% คิดเป็ น 86,030.49 kgs/ เกิดขึ นเมื'อเปลี'ยนปริมาณ Flux โดยทําการ ปี หรือเท่ากับ 1,264.35 Ton K-moldและสรุปผลที'จะนําไปปฏิบตั ิ CO2e/kg ต่อปี พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจ 3.จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั ิ และทักษะในเรื'องนี เพิ'มขึ น 100% งานเรื'องการทํา Recycle ของ Dross ปนเปื อนให้ กบั พนักงานที'ทาํ หน้ าที'น ี ต้ องไม่มกี ลิ'นและควันจากการของ 4.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อมทั ง Dross ปนเปื อน ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของ พนักงาน 5.เก็บข้ อมูลปริมาณ Dross ปนเปื อนที'ถูก เปลี'ยนเป็ น Al Ingot โดยวิธกี าร Re-cycle ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการ ดําเนินงานทีเ' กิดขึ น

บุคคลที' ลําดับ รับผิดชอบ ความสําคัญ

ต้ นทุนของDross ลดลง 100 % ต่อเดือน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 45 / 70

ผู้จัดการ แผนกฉีดขึ น รูป

เวลา

1

17/04/57

2

20/04/57

3

2-31/05/57

4

2-31/05/57

5

5 /06/ 57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 6 ประเด็นในการปรับปรุง 3 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ทีน าํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ทีเ ลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ มาตรการที การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน_________________________________________________ ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

6

สํารวจหน้ าเครื'องฉีดขึ นรูปและบันทึกปริมาณที'เกิดขึ นใน แต่ละวัน พร้ อมทั งจัดเก็บไว้ ในภาชนะที'เตรียมไว้ ศึกษาและทําการ Recycle Dross ปนเปื อนโดยหา สารละลายที'ใช้ ในการล้ างนํา มัน เพื'อล้ างเอาคราบนํา มัน ออกให้ มากที'สดุ และแห้ งโดยเร็วที'สดุ และปริมาณของ Flux ที'ใช้ เพื'อกําจัดสิ'งสกปรกออกไปให้ มากที'สดุ เปรียบเทียบลักษณะทางกาพของ Ingot ที'เกิดขึ น โดยวิธี K-Mold ประชุมทีมงานเพื'อหาข้ อสรุปในการ Flux ทํา Recycle Dross ปนเปื อน จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'องการทํา Recycle ของDross ปนเปื อนให้ กบั พนักงาน ดําเนินการตามแผนการที'วางไว้

7

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

1 2 3 4 5

8 9

ทําการเก็บข้ อมูลปริมาณของ Al Ingot ที'เกิดขึ น ระยะเวลา 1 เดือน สรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

ทรัพยากร

งบประ บุคคลทีร บั ผิดชอบ มาณ

-

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

สารละลาย , ผง Flux

-

คุณธงชัย

กระดาษ A4

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

เดือน 1

ทีมงานฝ่ ายผลิต กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

ผง Flux

-

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย คุณธงชัย , คุณณัฐชัย คุณณรงค์ศักดิ}

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

-

-

คุณรุจิรัตน์

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 46 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา4 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 47 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาdการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ชิ#นงานเป็ นคราบดําในขัน# ตอนการฉี ดขึ#นรูป แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ ปริ มาณนํ6ายาSpray มากเกินไป

เกิดการตกค้างของ นํ6ายาสเปรย์ใน แม่พิมพ์

ชิ# นงานเป็ นคราบ ดําในขัน# ตอนการ ฉี ดขึ#นรูป

ชิ6นงานสัมผัสละออง นํ6าฝนในระหว่างการ จัดเก็บชิ6นงาน

(1) การออกแบบ แม่พิมพ์ในส่วนของ Overflowและ Airventไม่สมดุล

ชิ6นงานสัมผัสละออง นํ6าฝนในระหว่างที รองานเย็นตัวบนราง วางชิ6นงาน

สาเหตุของปัญหาที'เลือกCover Gard ของรางวางชิ นงานไม่สามารถป้องกันละอองนํ ายา Spray ได้

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 48 / 70

CoverGuard ของราง วางชิ น งาน ไม่ สามารถ ป้ องกันละอองนํา ยา Spray ได้


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 4 ประเด็นในการปรับปรุง4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ลําดับ 1

สาเหตุของปัญหาที'เลือก CoverGard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถ ป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้

ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

สภาพปัจจุบัน 1.รางวางชิ นงานประกอบด้ วยพัดลม ขนาด 200w จํานวน 3 ตัวใช้ พลังงาน0.6x22 ชม.=1.32kWh 2.ด้ านข้ างทั ง 2 ด้ านเป็ นแบบเปิ ด ส่วนด้ านบนติดตั งพัดลมไว้ ในแนวตั ง 3.รางวางชิ นงานลาดเอียงเล็กน้ อย เพื'อให้ งานไหลได้ 4.การพัดของพัดลมจะดูดเอาความ ร้ อน ฝุ่ น ละอองนํา เข้ าไปด้ วย 5.เกิดงานเสีย ปริมาณ 4.89% ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

ผลกระทบที'อาจขึ นได้ จากมาตรการที'ปฏิบตั ิ

1.ดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบ ประหยัดพลังงาน

3

3

3

2(11)

2.ปรับปรุงรางวางชิ นงานที'มอี ยู่

3

1

1

2 (7)

Rev. 2013-06 P. 49 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์กระทบด้านสิง แวดล้อม (Environmental Impact Evaluation) จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิน1 งานเป็ นคราบดําในขัน1 ตอนการฉีดขึน1 รูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGard ของรางวางชิ6นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํ6ายาSpray ได้ การเปลี ยนแปลงของ การเปลี ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPOที ผลกระทบต่างๆที มีตอ่ วัตถุดิบที ป้อนเข้า มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดด้ านสิ'งแวดล้ อม ออกมา การรับรองกฎหมาย (Input) (ปริ มาตร/ความเป็ นพิษ) (ปริ มาตร/ความเป็ นพิษ) 1.การดัดแปลงรางวางชิ น งานเป็ นแบบประหยัด พลังงาน

เพื'อลดปริมาณงาน NG ปริมาณงานNGที'เกิดคราบ ที'เกิดคราบดําบนผิว ดําบนผิวงานลดลง 100% งาน คิดเป็ น 82,165.84kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,207.55 Ton CO2e/kg ต่อปี เพื'อลดการปล่อยก๊าซ GHG สู่บรรยากาศ

ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 69 % หรือคิดเป็ น 39,783.74 kWh/ปี หรือเท่ากับ 22.318Ton CO2e/kWh ต่อปี

ปริ มาณงานNGที เกิดคราบดํา บนผิวงานลดลง 82,165.84 kgs/ ปี หรื อเท่ากับ 1,207.55 Ton CO2e/kg ต่อปี (82,165.84 kg.x 14.6965 Kg CO2e/kg) ปริ มาณการปล่อยก๊าซGHG ปริ มาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 17,873.85 kWh/ปี 39,783.74 kWh/ปี หรื อเท่ากับ หรื อเท่ากับ 10.027 Ton 22.318 Ton CO2e/kWh ต่อปี CO2e/ kWh ต่อปี (17,873.85 (39,783.74 kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh) kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh)

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ไม่มี

Rev. 2013-06 P. 50 / 70

ไม่มีผลกระทบ

ไม่มีผลกระทบ

ลําดับ ความสําคัญ 1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุ ง4 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ ชิ6นงานเป็ นคราบดําในขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป สาเหตุของปั ญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที เลือก CoverGuard ของรางวางชิ6นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํ6ายาSpray ได้ มาตรการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ

1.การดัดแปลงรางวาง ชิ นงานเป็ นแบบ ประหยัดพลังงาน

เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพใน การทํางานในขั นตอนการ ฉีดขึ นรูป

ชิ นงานที'มคี ุณภาพ และส่งขายได้ เพิ'มขึ น

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ไม่มี

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการแผนกฉีดขึ นรูป

Rev. 2013-06 P. 51 / 70

ไม่มี

ไม่มี


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุ ง 4 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ ชิ6นงานเป็ นคราบดําในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป สาเหตุของปั ญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที เลือก CoverGuard ของรางวางชิ6นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํ6ายาSpray ได้

มาตรการ

1.การดัดแปลงราง วางชิ นงานเป็ นแบบ ประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์

เพื'อการเกิดอุบตั เิ หตุ จากพัดลม

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความปลอดภัย ในสถานประกอบการ

การปรับปรุงระบบ ความป้ องกันในเรื'อง ของความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ คําแนะนํา)

การปรับปรุงในเรื'อง ของแสงไฟ การลด มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางกลิ'นและ สารอันตราย

ผลกระทบในเรื'องของ กฎหมายและ มาตรฐานนานาชาติ

จํานวนครั งของการเกิด อุบตั เิ หตุจากพัดลม

ทําที'ครอบด้ านข้ างของพัด ลม

ไม่มี

การเกิดอุบตั เิ หตุ

ไม่มผี ลกระทบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 52 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGuard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้ มาตรการที'ดาํ เนินการ การดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ปริมาณของงาน NG ที'เกิดขึ น ต่อ -ปริมาณของงาน NGจากคราบดําที' เกิดขึ นต่อเดือน ปี (Kgs.) -ปริมาณของงาน NGจากงานคราบ ค่าใช้ จ่ายของงาน NGต่อปี ใน ดําต่อปี ปัจจุบนั -ราคาของวัตถุดบิ /Kg -ค่าแรงพนักงานฉีด 2คน การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา เหมือนข้ างต้ น แผนงานไปปฏิบตั ิ

ข้ อมูลดิบ -ปริมาณงาน NGจากคราบดํา 6,847.08kgs./เดือน

เงินลงทุน

เหมือนข้ างต้ น

Payback Period (in months)

-ค่า Blower 9,095.00 บาท -ค่าท่อเฟล็กซ์ 280.00 บาท’ (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ผลลัพธ์ 82,2165.84kgs./ปี 6,552,590.80 บาท/ปี

(82,165.84 x 70) + 800,982

6,552,590.80 บาท/ปี

0

0

0 (Gross Saving- Additional Cost)

- ค่าออกแบบและสร้ างBlower

6,847.08 x12

-ปริมาณงานNGเกิดขึ น82,165.84kgs./ปี (82,165.84 x 70) + 800,982 -ราคาของวัตถุดบิ 70 บาท/kg -ค่าแรงการทํางาน NG =800,982.00 บาท/ปี

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบตั ิ การประหยัดสุทธิต่อปี

สูตร

(6,552,590.80-0)

6,552,590.80 บาท/ปี

(9,093+280) x 14

131,250.00 บาท/ปี

(131,250/6,552,590.80)x 12

Rev. 2013-06 P. 53 / 70

0.24 ปี ( 7 วัน)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป CoverGuard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก มาตรการที'ดาํ เนินการ การดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

ผลลัพธ์

-ปริ มา ณข องกํ า ลั ง พั ด ลมต่ อ เครื'อง ค่าใช้ จ่ายของการใช้ ไฟฟ้ าในส่วน -กําลังไฟฟ้ าพัดลมต่อเครื'อง พัดลมต่อปี ในปัจจุบนั -จํานวนพัดลมที'ตดิ ตั ง 3 ตัว -จํานวนรางที'ใช้ -จํานวนชั'วโมงที'พัดลมทํางาน -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-กําลังไฟฟ้ าพัดลม200 W ต่อเครื'อง

200 x 12

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.2 kW ต่อเครื'อง -จํานวนพัดลมที'ตดิ ตั ง 3 ตัว/ราง -จํานวนรางที'ใช้ 14 ราง -เปิ ดทํางาน 22 ชั'วโมงต่อวัน -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ

(0.2 x 3 x 22 x 14 x 3.73 x 26 x 12 )

การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา -กําลังไฟฟ้ าของBlowerต่อเครื'อง แผนงานไปปฏิบตั ิ -จํานวนBlowerที'ตดิ ตั ง 1 ตัว -จํานวนชั'วโมงที'Blowerทํางาน -จํานวนรางที'ตดิ ตั ง -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.186 kW ต่อเครื'อง -จํานวน Blower ที'ตดิ ตั ง 1 ตัว -เปิ ดทํางาน 22 ชั'วโมงต่อวัน -จํานวนรางที'ตดิ ตั ง 14 Line -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ kW

(0.186 x 1 x 22x 14 x 3.73 88,892.64 บาท/ปี x 26 x 12 )

ปริมาณกําลังไฟพัดลม(kW)

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบตั ิ การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

0 (Gross Saving - Additional Cost)

ไม่มกี ารลงทุน

215,062.85 บาท/ปี

0

0

(215,3062.85-88,892.64 )

(Investment÷ Net Savings)x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

2,400 Watt/ปี

Rev. 2013-06 P. 54 / 70

126,170.20บาท/ปี

-

-


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการ ในการแก้ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGuard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ 1. การดัดแปลงรางวาง ชิ นงานเป็ นแบบประหยัด พลังงาน

วัตถุประสงค์

เครือ งชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

บุคคลที' รับผิดชอบ

ลําดับ ความสําคัญ 1

เวลา

เพื'อลดปริมาณงาน NG ที' เกิดคราบดําบนผิวงาน

ปริมาณงานNG ที'เกิดคราบดําบน ผิวงานลดลง 100%

1.)หาข้ อมูลของพัดลม Blower เพื'อ ใช้ แทนพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 3ตัว กําลังไฟฟ้ า0.2kW/เครื'อง

คุณธงชัย

เพื'อลดปริมาณงาน NG ที'เกิด คราบดําบนผิวงาน

ปริมาณงานNGที'เกิดคราบดําบน ผิวงานลดลง 100% คิดเป็ น 82,165.84 kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,207.55 Ton CO2e/kg ต่อปี ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 69% หรือคิดเป็ น 39,783.74 kWh/ปี หรือเท่ากับ 22.318 Ton CO2e/kWh ต่อปี ปริมาณงานที'มคี ุณภาพเพิ'มขึ น

2.)ออกแบบรางวางชิ นงาน โดยใช้ พัดลม Blower ที'ต่อท่อFlex และ ปรับปรุง Cover Gard ของรางด้ วย

ทีมงานR&D

3.)ดําเนินการติดตั งพัดลม Blower และ Cover Gard

คุณพงศ์พิรัชย์

4.)ทดสอบการใช้ งานแและติดตาม ประสิทธิภาพการทํางานBlower

คุณธงชัย

3

15/05/57

จํานวนครั งของการเกิดอุบตั เิ หตุ 5.)เก็บข้ อมูลจํานวนงานNG ที'เป็ น จากการใช้ พัดลม คราบดําหลังการปรับปรุงวิธกี าร ทํางานใหม่ นาน1 เดือนและสรุปผล

คุณธงชัย

4

16/05/5717/06/57

เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพใน การทํางานขั นตอนนี เพื'อการเกิดอุบตั เิ หตุจากการ ใช้ พัดลม

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 55 / 70

16/04/57 2 23/04/57 2 6/05/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน(Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้ มาตรการที' ดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

ทรัพยากร

1

หาข้ อมูลของพัดลม Blower เพื'อใช้ แทนพัด ลมอุตสาหกรรม จํานวน 3 ตัว กําลังไฟฟ้ า 0.2kW/เครื'อง

2

ออกแบบรางวางชิ นงาน โดยใช้ พัดลม Blower ที'ต่อท่อFlex และปรับปรุง Cover Gard ของ รางด้ วย

3

ดําเนินการติดตั งพัดลม Blowerและ Cover Gard

Blower และ ท่อเหล็ก

4

ทดสอบการใช้ งานแและติดตามประสิทธิภาพ การทํางานของBlower

กระดาษ A4

5

เก็บข้ อมูลจํานวนงานNG ที'เป็ นคราบดําหลัง การปรับปรุงวิธกี ารทํางานใหม่ ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

งบประมาณ

บุคคลที' รับผิดชอบ

-

คุณธงชัย

-

ทีมงานR&D

9,375 บาท

คุณพงศ์พิรัชย์

-

คุณธงชัย

-

คุณธงชัย

-

กระดาษ A4

กระดาษ A4

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

เดือน 1

Rev. 2013-06 P. 56 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา5 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การใช้ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 57 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์

การใช้ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ

ไม่กาํ หนด ผูร้ ับผิดชอบใน การปิ ดเปิ ดไฟฟ้ า เปิ ดไฟฟ้ าทิง6 ไว้ ในช่วงพักกลางวัน

การใช้ไฟฟ้ ามาก เกิ นไปในขัน# ตอนการ ตบแต่งชิ# นงาน

ไม่ติดตัว Timer ในการตั6งเวลาปิ ด เปิ ดฟ้ าฟ้ า

ทําการออกแบบการ วางตําแหน่ งพัดลม ไม่ เหมาะสม

ไม่ได้ออกแบบให้ใช้ ความสว่างเหมาะสม กับการทํางาน

ไม่ตรวจสอบสาย ลม/ท่อลมทุกเดือน อย่างสมํ าเสมอ

ทําการออกแบบการวางตําแหน่ งพัดลมไม่ เหมาะสม

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

(1) ติดตั6งหลอดไฟ ใน บางส่ วนงานมากเกิน ความจําเป็ น

ลมรั วที สายลม ของเครื องเจียร สายพานมือถือ

สาเหตุของปั ญหาที เลือก

ติดตั6งพัดลมเกิน ความจําเป็ น

สภาพอากาศร้อนทํา ให้พนักงานทํางาน ไม่สบาย

Rev. 2013-06 P. 58 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 4 ประเด็นในการปรับปรุง5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ลําดับ 1.

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

สภาพปัจจุบัน

ทํา การออกแบบการวางตํา แหน่ ง พั ด ลมไม่ 1.ติดตั งพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 0.2 เหมาะสม kW/เครื'อง หน้ าปัดกว้ าง 24 นิ ว ที' บริเวณด้ านบนของโต๊ะสายการผลิต จํานวน 5 ตัวต่อสายการผลิต 2.พนักงาน 1คน ใช้ พัดลม1เครื'อง โดย เปิ ดแบบไม่ส่ายหน้ า ซึ'งได้ มกี ารเอา ระบบสวิสต์ออก 3.การทํางานเฉพาะตอนกลางวัน ใช้ งาน 11 ชม. และปิ ดตอน 12.00-13.00 น.

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ผลกระทบที'อาจขึ นได้ จากมาตรการที'ปฏิบตั ิ

1.เปลี'ยนพัดลมที'ใช้ กาํ ลังไฟน้ อย

1

2

3

2(8)

2.ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัด ลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'

3

3

2

2(10)

3.เปลี'ยนจากพัดลมโรงงานเป็ นแบบ Blower แทน

1

2

2

2(7)

Rev. 2013-06 P. 59 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ ผลกระทบทีม ตี ่ อสิ งแวดล้อม( Environmental Impact Evaluation )ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั6นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการ 1.ออกแบบการจัดวาง ตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'

วัตถุประสงค์ เพื'อลดการปล่อยก๊าซ GHG สู่บรรยากาศ

ตัวชี วัดด้ าน สิ'งแวดล้ อม ปริมาณการปล่อย ก๊าซ GHG ลดลง 40% หรือคิดเป็ น 21,964.80 kWh/ ปี หรือเท่ากับ 12.322 Ton CO2e/kWh ต่อปี

การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ผลกระทบต่างๆที' วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า ผลิตภัณฑ์และ มีต่อการรับรอง (Input) สมผ./NPOที'ออกมา กฎหมาย (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริมาณพลังงานไฟฟ้ า ทีใ' ช้ 32,947.20 kWh/ปี หรือ เท่ากับ 18.483 Ton CO2e/kWhต่อปี (32,947.20kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh)

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG 21,964.80 kWh/ปี หรือ เท่ากับ 12.322 Ton CO2e/kWh ต่อปี (21964.80kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh)

Rev. 2013-06 P. 60 / 70

ไม่มผี ลกระทบ

ลําดับ ความสําคัญ 1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์ การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.ออกแบบการจัดวาง ตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'

เพื'อลดเวลาในการดู และซ่อมแซมพัดลมใน ขั นตอนการตบแต่ง ชิ นงาน

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ ลดเวลาในการ ซ่อมแซมพัดลมที' ชํารุด

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน ไม่มี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการ ไม่มี ไม่มี แผนกตบแต่งชิ นงาน

Rev. 2013-06 P. 61 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก

มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.ออกแบบการจัด เพื'อลดอุบตั เิ หตุจาก วางตําแหน่งของพัด ฝุ่ นผงจากการเจียรเข้ า ลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที' ตา

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความ ปลอดภัยในสถาน ประกอบการ

การปรับปรุงระบบความ ป้ องกันในเรื'องของ ความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้

ไม่มอี บุ ตั เิ หตุจากฝุ่ นผง ไม่มอี ุบัติเหตุจากการ จากการเจียรเข้ าตา ฝุ่ นผงเข้ าตา

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ,คําแนะนํา) ต้ องสวมใส่แว่นตา นิรภัยทุกครั งในขณะ ทํางาน

Rev. 2013-06 P. 62 / 70

การปรับปรุงในเรื'อง ผลกระทบในเรื'อง ของแสงไฟ การลด ของกฎหมายและ มลภาวะทางเสียง มาตรฐาน มลภาวะทางกลิ'น นานาชาติ และสารอันตราย ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการที'ดาํ เนินการ ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที' เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

2,400 Watt/ปี

ปริมาณกําลังไฟพัดลม (kW)

-ปริมาณของกําลังพัดลมต่อเครื'อง

-กําลังไฟฟ้ าพัดลม200 W ต่อเครื'อง

200 x 12

ค่าใช้ จ่ายของการใช้ ไฟฟ้ าใน ส่วนพัดลมต่อปี ในปัจจุบนั

-ปริมาณของกําลังไฟฟ้ าพัดลมต่อเครื'อง - จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 5 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง -จํานวนชั'วโมงที'พัดลมทํางาน -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.2 kW ต่อเครื'อง - จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 5 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง - เปิ ดทํางาน 11 ชั'วโมงต่อวัน -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ kW

(0.2 x 5 x 11x16 x 3.73 x 26 x 12 )

การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการ นําแผนงานไปปฏิบตั ิ

-ปริมาณของกําลังไฟฟ้ าพัดลมต่อเครื'อง -จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 3 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง -จํานวนชั'วโมงที'พัดลมทํางาน -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.2 kW ต่อเครื'อง - จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 3 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง - เปิ ดทํางาน 11 ชั'วโมงต่อวัน -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ kW

(0.2 x 3 x 11x 16 x3.73 x 26 x 12 )

เงินลงทุน Payback Period (in months)

204,821.76 บาท/ปี

122,893.06 บาท/ปี

0

0

(204,821.76-122,893.06 )

81,928.70บาท/ปี

-

-

-

(Investment÷ Net Savings)x 12 months per year

-

-

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบตั ิ การประหยัดสุทธิต่อปี

ผลลัพธ์

0 (Gross Saving - Additional Cost)

ไม่มเี งินลงทุน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 63 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญของมาตรการในการแก้ไขปรับปรุ ง ประเด็นในการปรับปรุง 5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.ออกแบบการจั ด เพื'อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า วางตํา แหน่ ง ของพั ด ของการใช้ พัดลมขั นตอนการ ลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที' ตบแต่งชิ นงาน เพื'อลดการปล่อยก๊าซ GHG

เพื'อลดเวลาในการดูและ ซ่อมแซมพัดลมในขั นตอนการ ตบแต่งชิ นงาน เพื'อลดอุบตั เิ หตุจากฝุ่ นผงจาก การเจียรเข้ าตา

เครื'องชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

บุคคลที' รับผิดชอบ

ลําดับ ความสําคัญ

ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที'ใช้ ลดลงได้ 40%

1.สํารวจและตรวจสอบสภาพของพัดลม ที'ใช้ งานในปัจจุบนั ว่าสามารถหมุนได้

คุณณัฐนรี

1

ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง40% หรือคิดเป็ น 21,964.80 kWh/ปี หรือ เท่ากับ 12.322 Ton CO2e/kWh ต่อปี ลดเวลาในการซ่อมแซม พัดลมที'ชาํ รุด

2.ออกแบบการจัดวางและติดตั งพัดลม เพื' อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ ความเย็น สบาย และลดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน

ทีมงานR&D

3.ทํา การซ่ อ มแซมพั ด ลมที'ไ ม่ ส ามารถ คุณพงศ์พิรัชย์ ส่ายไปมาให้ ใช้ งานได้

3

ไม่มอี บุ ตั เิ หตุจากฝุ่ นผง จากการเจียรเข้ าตา

4.ทํา การติ ด ตั ง พั ด ลมและติ ด ตามผล คุณพงศ์พิรัชย์/ ความพึงพอใจของพนักงาน คุณณัฐนรี

4

15/05/57

5.ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของ พัดลมและสรุปผลการติดตั งใหม่

5

16/05/5717/06/57

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 64 / 70

เวลา 16/04/57

2 23/04/57

คุณณัฐนรี

6/05/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 6 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ทีน าํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ทีเ ลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการที ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'––––––––––––––––––– ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคคลที รับผิดชอบ

1

สํารวจและตรวจสอบสภาพของพัดลมที' ใช้ งานในปัจจุบันว่าสามารถหมุนได้

กระดาษ A4

-

คุณณัฐนรี

กระดาษA4

-

อะไหล่

-

คุณพงศ์พิรัชย์

เหล็ก

200

คุณพงศ์พิรัชย์/ คุณณัฐนรี

4

ออกแบบการจัดวางและติดตั งพัดลม เพื'อให้ พนักงานได้ รับความเย็นสบาย และลดอุบัติเหตุจากการทํางาน ทําการซ่อมแซมพัดลมที'ไม่สามารถส่าย ไปมาให้ ใช้ งานได้ ทําการติดตั งพัดลมและติดตามผลความ พึงพอใจของพนักงาน

5

ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของ พัดลมและสรุปผลการติดตั งใหม่

กระดาษ A4

-

คุณณัฐนรี

6

คํานวณการใช้ ไฟฟ้ าที'เกิดขึ นหลังการ เปลี'ยนแปลง

กระดาษ A4

-

ทีมงานR&D

2 3

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

เดือน 1

ทีมงานR&D

Rev. 2013-06 P. 65 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา6 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การใช้แก๊ส NG ปริมาณมากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 66 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 3 ประเด็นในการปรับปรุ ง 5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ การใช้แก๊ส NG ปริ มาณมากเกินไป ในขั6นตอนการหลอมวัตถุดิบ แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ ไม่ได้ตรวจสอบรอยรั วหลัง การเปลี ยนBurner

ตั6งอุณหภูมิในการ หลอมสู งเกินไป

เปิ ดเตาทิง6 ไว้ระหว่างการ พักเบรคและเปลี ยนกะ

คุณภาพของก๊าซNG ไม่คงที

เกิดการรั วที รอยต่อ และท่อขนส่ งแก๊ส

เปิ ดเตาหลอมตลอดเวลา เพื อ หลอมวัตถุดิบให้เป็ น ของเหลว

การใช้ แก๊ส NG มาก เกินไป ในขัDนตอนการ หลอมวัตถุดิบ

มีการสู ญเสี ยความร้อน ออกจากเตาหลอม ฉนวนกันความร้อนไม่มี ประสิ ทธิภาพ/ชํารุ ด

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

ประสิ ทธิภาพ การหลอมตํ า

ประสิ ทธิภาพการ เผาไหม้ต าํ

อากาศที( เข้ าไปผสมมาก เกินไป ทําให้ ความร้ อน บางส่ วนสูญเสี ยไปกับไอ เสี ยส่ วนเกิน

(1)

เตาหลอมมีตะกรัน เกาะที ผนังหนา

การทําความสะอาด น้อยเกินไป

(1)

อากาศที( เข้ าไปผสมน้ อย เกินไป ทําให้ เกิดการเผา ไหม้ ไม่ สมบูรณ์ การทําความ สะอาดไม่ทว ั ถึง

อากาศทีเ ข้าไปผสมน้อยหรือมากเกินไป ทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และความร้อนบางส่วนสูญเสีย

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 67 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 4 ประเด็นในการปรับปรุง6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์

การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ

ลําดับ

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

สภาพปัจจุบัน

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

1

อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป

1.)ติดตั งระบบSensor เพื'อควบคุมระดับ ปริมาณของนํา Alในห้ องอุ่น 2.)ติดตั งThermocupplerเพื'อควบคุม อุณหภูมขิ องนํา วัตถุดบิ 3.)มีการหลอมแบบต่อเนื'อง โดยใส่ วัตถุดบิ ตลอดเวลาเมื'อระดับนํา Alเหลว ลดลงจาก สเกลที'กาํ หนดไว้ 4.)ใส่วัตถุดบิ ปริมาณ 65kgs.ต่อรถเข็น

ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และ ความร้ อนบางส่วนสูญเสีย

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

1.ปรับแต่งอากาศให้ เหมาะสมกับ ปริมาณก๊าซ NG

Rev. 2013-06 P. 68 / 70

ผลกระทบที'อาจขึ นได้ จากมาตรการที'ปฏิบตั ิ

4

4

3

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลกระทบทีม ีต่อสิง แวดล้อม( Environmental Impact Evaluation )ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการ 1.ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณ ก๊าซ NG

วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดด้ าน สิ'งแวดล้ อม

การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPO วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า (Input) ที'ออกมา (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ)

ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่าง ปริมาณของก๊าซNGลดลง ปริมาณก๊าซ NG ที'ใส่ คุ้มค่า 58.64% หรือ 8.08Ton /ปี หรือเท่ากับ 123,223.837 Kgs/ปี 3.90Ton CO2e/kg ต่อปี หรือเท่ากับ 59.468 Ton CO2e/kg ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ปริมาณของก๊าซNG ลดลง 123,223.837 Kgs/ปี หรือ เท่ากับ 59.468 Ton CO2e/kg ต่อปี (123,223.837 Kgs. x 0.4826 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 69 / 70

ผลกระทบ ต่างๆที'มีต่อ การรับรอง กฎหมาย

ลําดับ ความสําคัญ

ไม่มผี ลกระทบ

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 6 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการ 1.ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณ ก๊าซ NG

วัตถุประสงค์ มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน และได้ รับทักษะในเรื'องการ ตรวจวัดประสิทธิภาพการ เผาไหม้ ของก๊าซNG ที' ถูกต้ อง

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจและ ทักษะในเรื'องนี เพิ'มขึ น 100%

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน ขั นตอนการปฏิบตั งิ าน เรื'องการตรวจวัด ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการ แผนกซ่อมบํารุง

Rev. 2013-06 P. 70 / 70

สื'อสารให้ พนักงานเข้ าใจใน เรื'องการลดการใช้ แก๊ส NG ทุกเดือน โดยการประชุม หน้ างานและการ

เอกสารของขั น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการตรวจ วัดประสิทธิภาพการ เผาไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง 6 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย

มาตรการ

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความ ปลอดภัยในสถาน ประกอบการ

1.ปรับวาล์วลมให้ เพื'อควบคุมไม่ให้ มคี วัน ต้ องไม่ให้ มคี วันจาก เหมาะสมกับปริมาณ จากการหลอม การหลอม ก๊าซ NG

การปรับปรุงระบบความ ป้ องกันในเรื'องของ ความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ คําแนะนํา)

หลีกเลี'ยงพื นที'ท'มี นี าํ ขัง

สวมใส่ถุงมือผ้ าสาน รองเท้ านิรภัย และผ้ าปิ ด จมูก ทุกครั งที'ทาํ การ ปรับแต่งอากาศ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 71 / 70

การปรับปรุงในเรื'อง ผลกระทบในเรื'อง ของแสงไฟ การลด ของกฎหมายและ มลภาวะทางเสียง มาตรฐาน มลภาวะทางกลิ'น นานาชาติ และสารอันตราย มลภาวะทางอากาศ (ควัน เขม่า)

ไม่มผี ลกระทบใดๆ


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการที'ดาํ เนินการ ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

ปริมาณของก๊าซ NGที'ใช้ ต่อปี -ปริมาณของก๊าซ NGที'ใช้ ต่อเดือน -ปริมาณก๊าซ NG =724.535mmbtu/ด. 724.535 x 12 ค่าใช้ จ่ายของก๊าซ NGต่อปี ใน -ปริมาณของก๊าซNGที'ใช้ ต่อเดือน -ปริมาณก๊าซ NG = 8,694.42mmbtu/ปี 8,694.42 x 395 -ราคาของก๊าซ NG -ราคาของก๊าซNG= 395 บาท/mmbtu ปัจจุบัน การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการ -ปริมาณของก๊าซNGที'ใช้ ต่อเดือน -ปริมาณก๊าซ NG = 4,727.92 mmbtu / 4,727.92 x 395 หลังการปรับอากาศ ปี นําแผนงานไปปฏิบัติ (0.631 mmbtu/H) -ราคาของก๊าซ NG

-ราคาของก๊าซNG= 395 บาท/mmbtu

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบัติ การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ค่าการทดลองปรับวาว์ลลม

- ค่าแรงพนักงาน 1 คน - ชั'วโมงทํางาน 6 ชั'วโมง (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

8,694.42MMBTU/ ปี

3,434,295.90 บาท/ปี 1,867,528.40 บาท/ปี

-

0

(3,434,295.90-1,867,528.40)

1,566,767.50 บาท/ปี

(62 x 6 x 1) x 12

4,464บาท/ปี

(Gross Saving- Additional Cost)

ผลลัพธ์

(4,464/ 1,566,767.50) x 12

Rev. 2013-06 P. 72 / 70

0.03 เดือน (1 วัน)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการในการแก้ ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัด

ลดปริมาณของก๊าซ NGใน ต้ นทุนของก๊าซNG ลดลง 1.ปรั บ วาล์ ว ลมให้ 50 % ต่อเดือน เหมาะสมกับปริมาณ ขั นตอนการหลอม ก๊าซ NG ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า ปริมาณของก๊าซ NGลด ลง58.64% หรือ 123,223.837 Kgs/ปี หรือ เท่ากับ 59.468 Ton CO2e/kg ต่อปี มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน พนักงานมีความรู้ ความ และได้ รับทักษะในเรื'องการ เข้ าใจและทักษะในเรื'องนี ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผา เพิ'มขึ น 100% ไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง เพื'อควบคุมไม่ให้ มคี วันจาก ต้ องไม่ให้ มคี วันจากการหลอม การหลอม

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ 1.ทดลองปรับวาล์วลม โดยการลดหรือ เพิ'มอากาศและทําเครื'องหมายกําหนด ตําแหน่งวาล์วด้ วย 2.ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดย วัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเทียบ ซึ'งเชื อเพลิงก๊าซอากาศ ส่วนเกินที'เหมาะสมมีค่า20% และสรุปผลที'จะนําไปปฏิบตั ิ 3.จัดทํา Lock ที'ตาํ แหน่งซึ'งปรับแต่ง เหมาะสมไว้ แล้ ว เพื'อป้ องกันการขยับ หรือเปลี'ยนแปลง 4.จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการตรวจวัดประสิทธิภาพการ

บุคคลที' รับผิดชอบ

ลําดับ ความสําคัญ

เวลา

คุณพงศ์พิรัชย์

1

5/06/57

คุณพงศ์พิรัชย์

2

5/06/57

คุณพงศ์พิรัชย์

3

15/05/57 16/06/57

คุณพงศ์พิรัชย์

4

คุณรุจิรัตน์/ คุณพงศ์พิรัชย์

5

เผาไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง 5.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อม ทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ าน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 73 / 70

16/05/5717/06/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง 6 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการที' ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG___________________________________________________________________________ ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคคลที' รับผิดชอบ

-

คุณพงศ์พิรัชย์

ทดลองปรับวาล์วลมเพื'อลดหรือเพิ'มอากาศ และทําเครื'องหมายกําหนดตําแหน่งวาล์ว ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยวัดค่า เครื'องตรวจวัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเทียบ ซึ'ง เชื อเพลิงก๊าซอากาศส่วนเกินที'เหมาะสม มี การเผาไหม้ ค่า 15-20%และสรุปผลที'จะนําไปปฏิบัติ

-

3

จัดทํา Lock ที'ตาํ แหน่งซึ'งปรับแต่งเหมาะสมไว้ แล้ ว เพื'อป้ องกันการขยับหรือเปลี'ยนแปลง

-

-

คุณพงศ์พิรัชย์

4

จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบัติงานเรื'อง การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของ ก๊าซNGที'ถูกต้ อง ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อมทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของ พนักงาน

กระดาษ A4

-

คุณพงศ์พิรัชย์

กระดาษ A4

-

คุณรุจิรัตน์/คุณ พงศ์พิรัชย์

กระดาษ A4

-

คุณรุจิรัตน์

1 2

5

6

เก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ กา๊ ซของเตาหลอมกลาง เป็ นเวลา 1 เดือนและสรุปผลการดําเนินงานที' เกิดขึ น

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

เดือน 1

คุณพงศ์พิรัชย์

Rev. 2013-06 P. 74 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

FORM 004

Rev. 2013-06 P. 75 / 70


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว มาตรการ:1.การกํ การกําหนดปริ หนด มาณการใส่ผง Fluxทีทีเ) หมาะสมต่อการใช้งาน 2.การนํ การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ทีพ) ร้อมใช้งาน

ชื)อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ งง(ประเทศไทย)จํ ากัด (มหาชน มหาชน) พฤษภาคมพ.ศ. 2557

ข้อมูลกิจการเบื องต้น (อย่างย่อ) ประเภทของสินค้ าทีผ- ลิต/การบริ การบริการ ผลิตชิ:นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเริ เริ-มจากการนําวัตถุดิบแท่ง อลูมเิ นียมมาหลอมให้ เป็ นนํา: แล้ วนํามาหล่อขึ:นรูปด้ วยเครื- องฉีดอลูมเิ นียม แล้ วผ่านขั:นตอนตัดครีบและตกแต่ง จากนั:นผ่านขั:นตอน เจาะ ขึ:นเกลียว ปาดผิวด้ วยเครื-องCNCและตรวจสอบคุ และตรวจสอบคุณภาพชิ:นงานทั:งด้ านสุ นสุดท้ายเข้ าขั:นตอนการจัดเก็บสินค้ ารอส่ง แล และเมื-อลูกค้ า ต้ องการสินค้ า ก็ทาํ การขนส่งสินค้ า ไปยังลูกค้ า

ความท้าทาย ปั ญหา อุปสรรค ทีค) น้ พบ ปัจจุบนั มีเนื:อวัตถุดิบติดไปกับขี:เตา ตา(Slag) เกิดเป็ นเป็ นก้ อนแข็ แข็งสีเทาค่อนข้ างดํา และมีนาํ: หนักปานกลาง และมีารตักปาดทีบริเวณผิวหน้ าของเตาอุน่ ทุกครั:ง หลังจากการเทวัตถุดบิ ลง ลงไปที-บริเวณน้ าเครื-องฉีด ซึ-งมีลัลกั ษณะเป็ นก้อนแข็ง มันวาวสีเทา แต่มนี าํ: หนัก ค่อนข้ างเบา โปร่งหรือพรุนภายใน เรียกก้อนนี:ว่า “ออกไซด์ของอลูมเิ นียม” ในแต่ละเดือนส่ส่งขายไปปริมาณ 7-8 ตันต่อเดือน คิด เป็ น ราคาขายเศษ เท่ากับ 35 บาทต่อกก..เต้ นทุนวัตถุดิบสูญหายไป 280,000 บาทต่อเดือน

การประยุกต์ใช้ตามหลักการหรื หรือแนวทางของการจัดการสถานประกอบการ((PREMA) เมื-อได้ รับการอบรมหลักสูตร PREMA พบว่า สมผ.ทีเ- กิดขึ:น ได้ แก่ การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั:นตอน การหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ:นรูป ซึ-งหลังจาก ทํา Mind Map แล้ ว ทําให้ ได้ ทราบสาเหตุทแ-ี ท้ จริงของการเกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป Dross ปริมาณมาก คือ ปริมาณของผง Flux ที-ใส่เพื-อทําปฏิกริ ิยากับนํา: อลูมเิ นียมเหลวไม่เหมาะสม

กิจกรรม ขั นตอน มาตรการทีได้ ไ) ด้ดําเนินการ (อธิบาย และ ใช้ ภาพประกอบ แสดง “สภาพปั สภาพปัญหา/ก่ หา อน” และ “วิธกี ารแก้ ไข”

1. ) มาตรการกําหนดปริมาณการใส่ผง Fluxที)เหมาะสมต่อการใช้งาน จากการที-ได้ ระดมความคิดกันวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ mind map พบว่าสาเหตุท-ที าํ ให้ เกิดการสูญเสียวัตถุดิบในรูป Drossปริมาณ มากในขั:นตอนการหลอมวัตถุดบิ นั:นเกิดจากปริ จาก มาณของผง Flux ที-ใส่เพื- อทําปฏิกริ ิยากับนํา: อลูมเิ นียมเหลวไม่เหมาะสม จึงได้ กาํ หนด มาตรการดังต่อไปนี:คอื กําหนดปริ มาณการใส่ ผง Fluxที Flux เหมาะสมต่ อการใช้ งาน

F005/ ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รู ป 1 ก่อนทํามาตรการ รู ป 2 หลังทํามาตรการ

กําหนดปริ มาณการใส่ผง Fluxที)เหมาะสมต่อ การใช้งานเพือ) ให้ผง Fluxไล่จบั สิ) งสกปรกใน วัตถุดิบเหลวออกมาให้โดยไม่ดึงเอาวัตถุดิบติด ไปกับSlug โดยเพิม) ปริ มาณและจํานวนครั-งใน การใส่ Fluxนัน) คือ จากเดิมใส่ Flux ครั-งละ 1 กก. เพิม) เป็ น 2 กก. ต่อการทําความสะอาดและ จากเดิมทําความสะอาดกะละ 1 ครั-ง เปลี)ยนเป็ น กะละ 2 ครั-ง

ปริ มาณของผง Flux ที)ใส่ เพื)อทําปฏิกิริยากับนํ-า อลูมิเนียมเหลวไม่ เหมาะสม

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการสิ)งแวดล้อม (ลดของเสีย ลดมลพิษต่าง ๆ ) ปริมาณของ Dross ลดลง 100% หรือเท่ากับ 58,600.36 kgs/ปี หรือเท่ากับ 861.22 Ton CO2e/kg ต่ อปี

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ (เพิม) ผลผลิต และลดต้นทุน) ประหยัดสุทธิ

8,327,100.83 บาท/ปี

ลงทุน

0

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

0

เดือน

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการพัฒนาองค์การ ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน (เช่น ระบบงาน ความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ในการปฏิบตั )ิ ซึ-งจะนําไปสู่ การพัฒนาในด้ าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ ขวัญกําลังใจ ของพนักงานในที-สดุ นั-นคือ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในเรื-องการการไล่ส-งิ สกปรกในวัตถุดบิ เหลวที-ถูกต้ องมากขึ:นและยังเพิ-มทักษะ การทํางานอีกด้ วย

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ความเสี-ยงหรืออันตรายต่างๆ ต่ อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน นั-นคือต้ องไม่มกี ลิ-นและควันออกมาจากในระบบการหลอม

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 2


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รายละเอียด ติดต่ อขอข้อมู ลเพิม) เติม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยาน ยนต์สีเขียว

Thai PREMAnet เครือข่ายทีป) รึกษาพรีม่า ประจํ าประเทศไทย

ชื)อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ ง(ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน)

c/o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เลขที- 310 อาคาร SME BANK Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2615-2020 โทรศัพท์ 0-2615-2021 อีเมล์ wilasinee.poonuchaphai@giz.de; Muanchit.wichettapong@giz.de

บริษทั ควอลิต: ี แอดแวนเทจ จํากัด เลขที- 3/556 ชั:น 1 อาคาร 3 บ้ านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมติ รเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ +66(0)2 158 0556 โทรสาร +66(0)2 158 0750 อีเมล์ Thailand@PREMAnet.net

ที-อยู่ 3/14 ม.2 สวนอุตสาหกรรมโรจ นะฯ บ้ านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง 21120

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

โทรศัพท์ (038) 961-876-880 โทรสาร (038) 961-877 อีเมล์ csr@sankothai.net

Rev. 2013-06 P. 3


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว มาตรการ:1.การกํ การกําหนดปริ หนด มาณการใส่ผง Fluxทีทีเ) หมาะสมต่อการใช้งาน 2.การนํ การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ทีพ) ร้อมใช้งาน

ชื)อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ งง(ประเทศไทย)จํ ากัด (มหาชน มหาชน) พฤษภาคมพ.ศ. 2557

ข้อมูลกิจการเบื องต้น (อย่างย่อ) ประเภทของสินค้ าทีผ- ลิต/การบริ การบริการ ผลิตชิ:นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเริ เริ-มจากการนําวัตถุดิบแท่ง อลูมเิ นียมมาหลอมให้ เป็ นนํา: แล้ วนํามาหล่อขึ:นรูปด้ วยเครื- องฉีดอลูมเิ นียม แล้ วผ่านขั:นตอนตัดครีบและตกแต่ง จากนั:นผ่านขั:นตอน เจาะ ขึ:นเกลียว ปาดผิวด้ วยเครื-องCNCและตรวจสอบคุ และตรวจสอบคุณภาพชิ:นงานทั:งด้ านสุ นสุดท้ายเข้ าขั:นตอนการจัดเก็บสินค้ ารอส่ง แล และเมื-อลูกค้ า ต้ องการสินค้ า ก็ทาํ การขนส่งสินค้ า ไปยังลูกค้ า

ความท้าทาย ปั ญหา อุปสรรค ทีค) น้ พบ ปัจจุบนั มีเนื:อวัตถุดิบติดไปกับขี:เตา ตา(Slag) เกิดเป็ นเป็ นก้ อนแข็ แข็งสีเทาค่อนข้ างดํา และมีนาํ: หนักปานกลาง และมีารตักปาดทีบริเวณผิวหน้ าของเตาอุน่ ทุกครั:ง หลังจากการเทวัตถุดบิ ลง ลงไปที-บริเวณน้ าเครื-องฉีด ซึ-งมีลัลกั ษณะเป็ นก้อนแข็ง มันวาวสีเทา แต่มนี าํ: หนัก ค่อนข้ างเบา โปร่งหรือพรุนภายใน เรียกก้อนนี:ว่า “ออกไซด์ของอลูมเิ นียม” ในแต่ละเดือนส่ส่งขายไปปริมาณ 7-8 ตันต่อเดือน คิด เป็ น ราคาขายเศษ เท่ากับ 35 บาทต่อกก..เต้ นทุนวัตถุดิบสูญหายไป 280,000 บาทต่อเดือน

การประยุกต์ใช้ตามหลักการหรื หรือแนวทางของการจัดการสถานประกอบการ((PREMA) เมื-อได้ รับการอบรมหลักสูตร PREMA พบว่า สมผ.ทีเ- กิดขึ:น ได้ แก่ การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากใน ขั:นตอนการฉีดขึ:นรูป ซึ-งหลังจาก ทํา Mind Map แล้ ว ทําให้ ได้ ทราบสาเหตุทแ-ี ท้ จริงของการเกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป Dross oxide ปริมาณมาก คือ การขายเป็ ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที-มรี าคาตํ-ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)

กิจกรรม ขั นตอน อน มาตรการที)ได้ดําเนินการ (อธิบาย และ ใช้ ภาพประกอบ แสดง “สภาพปั สภาพปัญหา/ก่ หา อน” และ “วิธกี ารแก้ ไข”

1. มาตรการการนํ การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที)พร้อมใช้งาน (Re-cycle) cycle) จากการที-ได้ ระดมความคิดกันวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ mind map พบว่าสาเหตุท-ที าํ ให้ เกิดการสูญเสียวัตถุดิบในรูปDross Oxide Al ปริมาณมากในขั:นตอการฉี การฉีดขึ:นรูป นั:นเกิดจาก การขายเป็ ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที-มรี าคาตํ-ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.) จึงได้ กําหนดมาตรการดังต่อไปนี:คือ การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ทีพ ร้อมใช้งาน (Re-cycle)

F005/ ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว รูป 1 ก่อนทํามาตรการ

FORM 005 รูป 2 หลังทํามาตรการ

การนํากลับมาหลอมใช้

การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที'พร้อมใช้งาน (Re-cycle)โดยการใส่ Flux เพื'อกําจัดสิ' งสกปรกและใช้ก๊าซ N2เพื'อดึง ก๊าซไฮโดรเจนออกจากนํ8 าอลูมิเนียม เรี ยกว่า การ Degasing”

ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที' พร้อมใช้งาน (Recycle)

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจั น ดการสิ)งแวดล้อม (ลดของเสี ลดของเสีย ลดมลพิษต่าง ๆ ) ปริมาณของ Dross Oxide ลดลง 100% หรือเท่ากับ 52,256.80 kgs/ปี หรือเท่ากับ 767.99 Ton CO2e/kg ต่ อปี

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ (เพิ เพิม) ผลผลิต และลดต้นทุน) ประหยัดสุทธิ

32,712,925.87 บาท/ปี

ลงทุน

0

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

0

เดือน

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการพัฒนาองค์การ ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน (เช่น ระบบงาน ความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิ) ซึ-งจะนําไปสู่ การพัฒนาในด้ าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ ขวัญกําลังใจ ของพนักงานในที-สดุ นั-นคือ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในเรื-องการ งการRe-cycle ของ DrossจากOxide Alมากขึ มากขึ:นและยังเพิ-มทักษะการทํางานอีก

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ความเสี-ยงหรืออันตรายต่างๆ ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน นั-นคือ ไม่มกี ลิ-นและควันจากการของ DrossจากOxide Al

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 2


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รายละเอียด ติดต่ อขอข้อมู ลเพิม) เติม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยาน ยนต์สีเขียว

Thai PREMAnet เครือข่ายทีป) รึกษาพรีม่า ประจํ าประเทศไทย

ชื)อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ ง(ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน)

c/o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เลขที- 310 อาคาร SME BANK Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2615-2020 โทรศัพท์ 0-2615-2021 อีเมล์ wilasinee.poonuchaphai@giz.de; Muanchit.wichettapong@giz.de

บริษทั ควอลิต: ี แอดแวนเทจ จํากัด เลขที- 3/556 ชั:น 1 อาคาร 3 บ้ านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมติ รเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ +66(0)2 158 0556 โทรสาร +66(0)2 158 0750 อีเมล์ Thailand@PREMAnet.net

ที-อยู่ 3/14 ม.2 สวนอุตสาหกรรมโรจ นะฯ บ้ านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง 21120

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

โทรศัพท์ (038) 961-876-880 โทรสาร (038) 961-877 อีเมล์ csr@sankothai.net

Rev. 2013-06 P. 3


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว มาตรการ:การนํ การนําไปผ่านขบวนการRecycle นขบวนการ เพือเป็ นแท่งAl Ingot ทีพร้อม ใช้งาน

uj

ชือบริ บริษทั ซังโกะ ไดคาซติ งง(ประเทศไทย)จํ ากัด (มหาชน มหาชน) พฤษภาคมพ.ศ. 2557

ข้อมูลกิจการเบื องต้น (อย่างย่อ) ประเภทของสินค้ าทีผ- ลิต/การบริ การบริการ ผลิตชิ:นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเริ เริ-มจากการนําวัตถุดิบแท่ง อลูมเิ นียมมาหลอมให้ เป็ นนํา: แล้ วนํามาหล่อขึ:นรูปด้ วยเครื- องฉีดอลูมเิ นียม แล้ วผ่านขั:นตอนตัดครีบและตกแต่ง จากนั:นผ่านขั:นตอน เจาะ ขึ:นเกลียว ปาดผิวด้ วยเครื-องCNCและตรวจสอบคุ และตรวจสอบคุณภาพชิ:นงานทั:งด้ านสุ นสุดท้ายเข้ าขั:นตอนการจัดเก็บสินค้ ารอส่ง และเมื-อลูกค้ า ต้ องการสินค้ า ก็ทาํ การขนส่งสินค้ า ไปยังลูกค้ า

ความท้าทาย ปั ญหา อุปสรรค ทีค้นพบ ปัจจุบนั มี Dross ปนเปื: อนมีลัลกั ษณะที ษณะ เป็ เ- ป็ นชิ: นงานที-มเี กจ เศษครีบย้ อนแผ่นบางๆ และเศษเม็ดOverflow ปะปนกัน และเปื: อน นํา: มันหล่อลื-นต่างๆ และนํา: ยาสเปรย์ โดยตกหล่นบริเวณใต้ เครื-อง บนปากขอบของเตาอุน่ ด้ านข้ างของเตาอุน่ และทีบ- ริเวณพื:นทีก- าร หักเกจส่งขายเป็ นเศษ Dross ปนเปื: อน ปริมาณ มาณ 1-3 ตันต่อเดือนราคาขายเศษ เท่ากับ 30 บาทต่อกก กก. ต้ นทุนวัตถุดิบสูญหายไป 120,000 บาทต่อเดือน

การประยุกต์ใช้ตามหลักการหรื หรือแนวทางของการจัดการสถานประกอบการ((PREMA) เมื-อได้ รับการอบรมหลักสูตร PREMA พบว่า สมผ.ทีเ- กิดขึ:น ได้ แก่ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื: อนปริมาณมาก ในขั:นตอนการฉีดขึ:นรูป ซึ-งหลังจาก ทํา Mind Map แล้ ว ทําให้ ได้ ทราบสาเหตุทแ-ี ท้ จริงของการสูสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื: อน ปริมาณมากในขั:นตอนการฉีดขึ:นรูป คือ1.. การขายเป็ นเศษวัตถุดิบที-มรี าคาตํ-ากว่า 1.3 เท่า (30 บาท/กก.) บาท

กิจกรรม ขั นตอน อน มาตรการทีได้ดําเนินการ (อธิบาย และ ใช้ ภาพประกอบ แสดง “สภาพปั สภาพปัญหา/ก่ หา อน” และ “วิธกี ารแก้ ไข”

มาตรการการนํ การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพือเป็ นแท่ง Al Ingot ทีพร้อมใช้งาน จากการที-ได้ ระดมความคิดกันวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ mind map พบว่าสาเหตุท-ที าํ ให้ เกิดการสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Dross ปนเปื: อนปริมาณมากในขั:นตอนการฉีดขึ:นรูป นั:นเกิดจากการขายเป็ การขายเป็ นเศษวัตถุดิบที-มรี าคาตํ-ากว่า 1.3 เท่า (30 บาท/กก.) จึง ได้ กาํ หนดมาตรการดังต่อไปนี:คือ

การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพือเป็ นแท่ง Al Ingot ทีพร้อมใช้งาน

F005/ ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รูป 1 ก่อนทํามาตรการ

รูป 2 หลังทํามาตรการ

การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื&อเป็ นแท่ง Al Ingot ที& พร้อมใช้งาน นัน& คือ ทําการกําจัดนํ4ามันที&ติดอยูท่ ี&ผวิ วัตถุดิบ และทําให้แห้งก่อนโดยใช้น4 าํ ยาล้างชนิดที&ระเหยเร็ ว จากนั4น จึงเข้าขั4นตอนการหลอมโดยการใส่ Flux เพื&อกําจัดสิ& งสกปรก และใช้ก๊าซ N2เพื&อดึงก๊าซไฮโดรเจนออกจากนํ4าอลูมิเนียม เรี ยกว่า การ degasing สุดท้ายจึงตักนํ4าอลูมิเนียมเหลวลงสู่ แม่พมิ พ์ จะได้ Ingot ที&พร้อมใช้งาน

การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื&อเป็ นแท่ง Al Ingot ที&พร้อมใช้งาน

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการสิงแวดล้อม (ลดของเสีย ลดมลพิษต่าง ๆ ) ปริมาณของ Dross ปนเปื อน ลดลง 100% หรือเท่ากับ 86,030.49 kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,264.35 Ton CO2e/kg ต่ อปี

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ (เพิมผลผลิต และลดต้นทุน) ประหยัดสุทธิ ลงทุน

6,075,593.68 บาท/ปี 0

บาท

ระยะเวลาคืนทุน 0

เดือน

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการพัฒนาองค์การ ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน (เช่น ระบบงาน ความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ในการปฏิบตั )ิ ซึ-งจะนําไปสู่ การพัฒนาในด้ าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ ขวัญกําลังใจ ของพนักงานในที-สดุ นั-นคือ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในเรื-องการ Recycle ของ Dross ปนเปื: อนมากขึ:นและยังเพิ-มทักษะการทํางานอีกด้ วย

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ความเสี-ยงหรืออันตรายต่างๆ ต่ อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน นั-นคือ ไม่มกี ลิ-นและควันจากการ Re-cycleของ Dross ปนเปื: อน

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 2


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รายละเอียด ติดต่ อขอข้อมู ลเพิมเติม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยาน ยนต์สีเขียว

Thai PREMAnet เครือข่ายทีปรึกษาพรีม่า ประจํ าประเทศไทย

ชือบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ ง(ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน)

c/o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เลขที- 310 อาคาร SME BANK Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2615-2020 โทรศัพท์ 0-2615-2021 อีเมล์ wilasinee.poonuchaphai@giz.de; Muanchit.wichettapong@giz.de

บริษทั ควอลิต: ี แอดแวนเทจ จํากัด เลขที- 3/556 ชั:น 1 อาคาร 3 บ้ านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมติ รเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ +66(0)2 158 0556 โทรสาร +66(0)2 158 0750 อีเมล์ Thailand@PREMAnet.net

ที-อยู่ 3/14 ม.2 สวนอุตสาหกรรมโรจ นะฯ บ้ านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง 21120

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

โทรศัพท์ (038) 961-876-880 โทรสาร (038) 961-877 อีเมล์ csr@sankothai.net

Rev. 2013-06 P. 3


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว มาตรการ::การดั การดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน

ชื อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ งง(ประเทศไทย)จํ ากัด (มหาชน มหาชน) พฤษภาคมพ.ศ. 2557

ข้อมูลกิจการเบื องต้น (อย่างย่อ) ประเภทของสินค้ าทีผ- ลิต/การบริ การบริการ ผลิตชิ:นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเริ เริ-มจากการนําวัตถุดิบแท่ง อลูมเิ นียมมาหลอมให้ เป็ นนํา: แล้ วนํามาหล่อขึ:นรูปด้ วยเครื- องฉีดอลูมเิ นียม แล้ วผ่านขั:นตอนตัดครีบและตกแต่ง จากนั:นผ่านขั:นตอน เจาะ ขึ:นเกลียว ปาดผิวด้ วยเครื-องCNCและตรวจสอบคุ และตรวจสอบคุณภาพชิ:นงานทั:งด้ านสุ นสุดท้ายเข้ าขั:นตอนการจัดเก็บสินค้ ารอส่ง และเมื-อลูกค้ า ต้ องการสินค้ า ก็ทาํ การขนส่งสินค้ า ไปยังลูกค้ า

ความท้าทาย ปั ญหา อุปสรรค ทีค น้ พบ ปัจจุบนั รางวางชิ: นงานประกอบด้ วยพัดลมขนาด 200w จํานวน 3 ตัวใช้ พลังงาน 0.6x22 ชม.=1.32kWh ชม ส่วนที-เป็ นด้ านข้ าง ทั:ง 2 ด้ านเป็ นแบบเปิ ด ส่วนด้ านบนติดตั:งพัดลมไว้ ในแนวตั:งเปิ ดโล่งเช่นกัน เมื-อเปิ ดเครื-องทํางาน พัดลมเป่ ลม าลมไปยังชิ:นงานที-วาง เรียงไว้ ท-รี าง ในขณะเดียวกัน ก้ จะดู จะดูดเอาความร้ อน ฝุ่ น ละอองนํา: ยาสเปรย์ท-มี าจากการพ่ การพ่นทีบ- ริเวณหน้ าโมลด์ ทําให้ เกิดเป็ นคราบดํา เกาะที-ผวิ งานด้ วย เกิดเป็ นงาน NG 91,252 252.08 บาท/ปี

การประยุกต์ใช้ตามหลักการหรื หรือแนวทางของการจัดการสถานประกอบการ((PREMA) เมื-อได้ รับการอบรมหลักสูตร PREMA พบว่า สมผ.ทีเ- กิดขึ:น คือชิ: นงานเป็ นคราบดําในขั:นตอนการฉีดขึ:นรูปซึ-งหลังจาก ทํา Mind Map แล้ ว ทําให้ ได้ ทราบสาเหตุทแ-ี ท้ จริงของการเกิดชิ: นงานเป็ นคราบดําในขั:นตอนการฉีดขึ:นรูป คือ Cover Guard ของรางวางชิ:นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา: ยาSpray ยา ได้

กิจกรรม ขั นตอน อน มาตรการที ได้ดําเนินการ (อธิบาย และ ใช้ ภาพประกอบ แสดง “สภาพปั สภาพปัญหา/ก่ หา อน” และ “วิธกี ารแก้ ไข” มาตรการการดั การดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน จากการที-ได้ ระดมความคิดกันวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ mind map พบว่าสาเหตุท-ที าํ ให้ เกิดชิ:นงานเป็ นคราบดําในขั:นตอนการฉีดขึ:นรูป นั:นเกิดจากCover Guard ของรางวางชิ:นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา: ยา ยาSpray ได้ จึจงึ ได้ กาํ หนดมาตรการดังต่อไปนี: คอื การดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน

F005/ ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รู ป 1 ก่อนทํามาตรการ รู ป 2 หลังทํามาตรการ

การดัดแปลงรางวางชิน- งานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน โดยทําการเปลี8ยนจากพัดลมโรงงานขนาด 200W จํานวน 3 ตัว ใช้พลังงาน 0.6 kWh เป็ น Blower 1 ตัว ขนาด 0.186 kWh และต่อท่อ Flex 2 จุด และที8 ด้านข้างมี แผ่นเหล็กคลุม 2 ด้าน และด้านบน 1 ด้าน

Cover Guard ของรางวาง ชิ-นงาน ไม่สามารถป้ องกัน ละอองนํ-ายาSpray ได้

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการสิ งแวดล้อม (ลดของเสีย ลดมลพิษต่าง ๆ ) ปริมาณงาน NGที เกิดคราบดําบนผิวงานลดลง100% คิดเป็ น 82,165.84 kgs/ปี หรือเท่ ากับ 1,207.55 Ton CO2e/kg ต่ อปี ปริมาณการปล่ อยก๊ าซ GHG ลดลง 69 % หรือคิดเป็ น 39,783.74

kWh/ปี หรือเท่ากับ

22.318 Ton CO2e/kWh ต่ อปี

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ (เพิม ผลผลิต และลดต้นทุน) ประหยัดสุทธิ ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

6,678,761.00 บาท/ปี 131,250.00 บาท 0

วัน

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการพัฒนาองค์การ ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน (เช่น ระบบงาน ความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ในการปฏิบตั )ิ ซึ-งจะนําไปสู่ การพัฒนาในด้ าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ ขวัญกําลังใจ ของพนักงานในที-สดุ นั-นคือ ชิ:นงานที-มคี ุณภาพและส่งขายได้ เพิ-มขึ:น

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ความเสี-ยงหรืออันตรายต่างๆ ต่ อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 2


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

นั-นคือจํานวนครั:งของการเกิดอุบตั ิเหตุจากพัดลม

รายละเอียด ติดต่ อขอข้อมู ลเพิม เติม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยาน ยนต์สีเขียว

Thai PREMAnet เครือข่ายทีป รึกษาพรีม่า ประจํ าประเทศไทย

ชื อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ ง(ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน)

c/o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เลขที- 310 อาคาร SME BANK Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2615-2020 โทรศัพท์ 0-2615-2021 อีเมล์ wilasinee.poonuchaphai@giz.de; Muanchit.wichettapong@giz.de

บริษทั ควอลิต: ี แอดแวนเทจ จํากัด เลขที- 3/556 ชั:น 1 อาคาร 3 บ้ านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมติ รเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ +66(0)2 158 0556 โทรสาร +66(0)2 158 0750 อีเมล์ Thailand@PREMAnet.net

ที-อยู่ 3/14 ม.2 สวนอุตสาหกรรมโรจ นะฯ บ้ านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง 21120

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

โทรศัพท์ (038) 961-876-880 โทรสาร (038) 961-877 อีเมล์ csr@sankothai.net

Rev. 2013-06 P. 3


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว มาตรการ:ออกแบบการจั ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ใช้งานได้เต็มที'

ชื'อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ งง(ประเทศไทย)จํ ากัด (มหาชน มหาชน) พฤษภาคมพ.ศ. 2557

ข้อมูลกิจการเบื องต้น (อย่างย่อ) ประเภทของสินค้ าทีผ- ลิต/การบริ การบริการ ผลิตชิ:นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเริ เริ-มจากการนําวัตถุดิบแท่ง อลูมเิ นียมมาหลอมให้ เป็ นนํา: แล้ วนํามาหล่อขึ:นรูปด้ วยเครื- องฉีดอลูมเิ นียม แล้ วผ่านขั:นตอนตัดครีบและตกแต่ง จากนั:นผ่านขั:นตอน เจาะ ขึ:นเกลียว ปาดผิวด้ วยเครื-องCNCและตรวจสอบคุ และตรวจสอบคุณภาพชิ:นงานทั:งด้ านสุ นสุดท้ายเข้ าขั:นตอนการจัดเก็บสินค้ ารอส่ง และเมื-อลูกค้ า ต้ องการสินค้ า ก็ทาํ การขนส่งสินค้ า ไปยังลูกค้ า

ความท้าทาย ปั ญหา อุปสรรค ทีค' น้ พบ ปัจจุบนั ในสายงานผลิต 1 สายการผลิต จะ จะติดตั:งพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 0.2 kW/เครื เครื- อง หน้าปัดกว้ าง 24 นิ:ว ที-บริเวณ ด้ านบนของโต๊ะสายการผลิต จํานวน 5 ตัวต่อสายการผลิต ซึ-งพนักงาน 1คน ใช้ พัดลม1เครื เครื-อง โดยเปิ ดดแบบไม่ แบบไม่ส่ายหน้ า เนื-องจากมี การนําเอาระบบสวิสต์ออก และการทํ การทํางานเฉพาะตอนกลางวัน ใช้ งาน 11 ชม. และปิ ดตอน 12.00-13 13.00 น. โดยเสียค่าไฟฟ้ า 1,066.78 บาทต่อเดือน ซึ-ง จํานวนสายการผลิต ทั:งหมด 16 สายการผลิตทีต- ิดตั:งแบบนี: ดังนั:นจะเสียค่าไฟฟ้ าในส่วนนี: เป็ นเงิน 17,068.48 บาทต่อเดือน หรือ 204,821 821.76 บาทต่อปี

การประยุกต์ใช้ตามหลักการหรื หรือแนวทางของการจัดการสถานประกอบการ((PREMA) เมื-อได้ รับการอบรมหลักสูตร PREMA พบว่า สมผ.ทีเ- กิดขึ:น ได้ แก่ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั:นตอนการตบแต่งชิ:นงาน ซึ-ง หลังจาก ทํา Mind Map แล้ ว ทําให้ ได้ ทราบสาเหตุทแ-ี ท้ จริงของการ ของการการใช้ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั:นตอนการตบแต่งชิ:นงาน คือ ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม

กิจกรรม ขั นตอน อน มาตรการที'ได้ดําเนินการ (อธิบาย และ ใช้ ภาพประกอบ แสดง “สภาพปั สภาพปัญหา/ก่ หา อน” และ “วิธกี ารแก้ ไข”

มาตรการออกแบบการจั ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ใช้งานได้เต็มที' จากการที-ได้ ระดมความคิดกันวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ mind map พบว่าสาเหตุท-ที าํ ให้ เกิดการใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั:นตอนการตบ แต่งชิ:นงานนั:นเกิดจากทํทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม หมาะสมจึจึงได้ กาํ หนดมาตรการดังต่อไปนี: คอื ออกแบบการจัดวางตําแหน่ งของพัดลมให้ ใช้ งานได้เต็มที

F005/ ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รู ป 1 ก่อนทํามาตรการ รู ป 2 หลังทํามาตรการ

ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ใช้งานได้ เต็มที+ โดยเปลี+ยนแปลงการจัดวางตําแหน่งของพัดลม ใหม่จากเดิมติดตั-ง 5 เครื+ อง ลดลงเหลือ 3 เครื+ อง แล้ว จัดวางแบบสับหว่าง คนที+1กับ 2 และคนที+ 4 กับ5 และวางไว้หน้า คนที+3 และกําหนดให้พดั ลมหมุน ส่ายทุกตัว จะทําให้พนักงานทั-ง 5 คน ได้รับลมเย็น โดยทัว+ กัน

ทําการออกแบบการวาง ตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการสิ'งแวดล้อม (ลดของเสีย ลดมลพิษต่าง ๆ ) ปริมาณการปล่ อยก๊ าซ GHG ลดลง40% 21,964.80 kWh/ปี หรือเท่ากับ 12.322 Ton CO2e/kWh ต่ อปี

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ (เพิม' ผลผลิต และลดต้นทุน) ประหยัดสุทธิ

81,928.70 บาท/ปี

ลงทุน

0

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

0

เดือน

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการพัฒนาองค์การ ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน (เช่น ระบบงาน ความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ในการปฏิบตั )ิ ซึ-งจะนําไปสู่ การพัฒนาในด้ าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ ขวัญกําลังใจ ของพนักงานในที-สดุ นั-นคือ ลดเวลาในการซ่อมแซมพัดลมที-ชาํ รุด

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ความเสี-ยงหรืออันตรายต่างๆ ต่ อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน นั-นคือไม่มีอบุ ตั ิเหตุจากฝุ่ นผงจากการเจียรเข้ าตา

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 2


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รายละเอียด ติดต่ อขอข้อมู ลเพิม' เติม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยาน ยนต์สีเขียว

Thai PREMAnet เครือข่ายทีป' รึกษาพรีม่า ประจํ าประเทศไทย

ชื'อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ ง(ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน)

c/o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เลขที- 310 อาคาร SME BANK Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2615-2020 โทรศัพท์ 0-2615-2021 อีเมล์ wilasinee.poonuchaphai@giz.de; Muanchit.wichettapong@giz.de

บริษทั ควอลิต: ี แอดแวนเทจ จํากัด เลขที- 3/556 ชั:น 1 อาคาร 3 บ้ านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมติ รเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ +66(0)2 158 0556 โทรสาร +66(0)2 158 0750 อีเมล์ Thailand@PREMAnet.net

ที-อยู่ 3/14 ม.2 สวนอุตสาหกรรมโรจ นะฯ บ้ านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง 21120

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

โทรศัพท์ (038) 961-876-880 โทรสาร (038) 961-877 อีเมล์ csr@sankothai.net

Rev. 2013-06 P. 3


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว มาตรการ ปรับวาล์วลมให้เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG มาตรการ:ปรั

ชื อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ งง(ประเทศไทย)จํ ากัด (มหาชน มหาชน) พฤษภาคมพ.ศ. 2557

ข้อมูลกิจการเบื องต้น (อย่างย่อ) ประเภทของสินค้ าทีผ- ลิต/การบริ การบริการ ผลิตชิ:นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเริ เริ-มจากการนําวัตถุดิบแท่ง อลูมเิ นียมมาหลอมให้ เป็ นนํา: แล้ วนํามาหล่อขึ:นรูปด้ วยเครื- องฉีดอลูมเิ นียม แล้ วผ่านขั:นตอนตัดครีบและตกแต่ง จากนั:นผ่านขั:นตอน เจาะ ขึ:นเกลียว ปาดผิวด้ วยเครื-องCNCและตรวจสอบคุ และตรวจสอบคุณภาพชิ:นงานทั:งด้ านสุ นสุดท้ายเข้ าขั:นตอนการจัดเก็บสินค้ ารอส่ง และเมื-อลูกค้ า ต้ องการสินค้ า ก็ทาํ การขนส่งสินค้ า ไปยังลูกค้ า

ความท้าทาย ปั ญหา อุปสรรค ทีค น้ พบ ปัจจุบนั เตาหลอมกลางจะติติดตั:งระบบSensor ระบบ เพื-อควบคุมระดับปริมาณของนํา: Alในห้ องอุ่น และติดตั:ง Thermocuppler เพื-อ ควบคุมอุณหภูมขิ องนํา: วัตถุดิบที-เตาหลอม โดยการหลอมจะเป็ โดย นแบบต่อเนื-อง ทุกๆ 1 ช่วโมง นั-นคือจะใส่ จะ วตั ถุดบิ ตลอดเวลาเมื-อระดับ นํา: Al เหลวลดลงจากสเกลที-กาํ หนดไว้ ความจุของเตาหลอม เป็ น 1.5 ตัน ส่วนความจุของเตาอุ่น เป็ น 0.5 ตัน ในขั:นตอนการใส่ วัตถุดิบจะใช้ รถเข็นเหล็กเป็ นภาชนะรองรับ โดย 1 รถเข็นบรรจุวตั ถุดิบ ประมาณ65-70 kgs.ค่ค่าใช้ จ่ายยของแก๊ส NG ที-ใช้ ไปเฉลี-ย จํานวน 4,403MMBTU ต่อเดือนเป็ นเงิน 1,739,430 บาทต่อเดือน

การประยุกต์ใช้ตามหลักการหรื หรือแนวทางของการจัดการสถานประกอบการ((PREMA) เมื-อได้ รับการอบรมหลักสูตร PREMA พบว่า สมผ.ทีเ- กิดขึ:น ได้ แก่ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั:นตอนการหลอมวัตถุดิบ ซึ-งหลังจาก ทํา Mind Map แล้ ว ทําให้ ได้ ทราบสาเหตุทแ-ี ท้ จริงของการเกิดการใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั:นตอนการหลอมวัตถุดิบคือ อากาศที-เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย

กิจกรรม ขั นตอน อน มาตรการที ได้ดําเนินการ (อธิบาย และ ใช้ ภาพประกอบ แสดง “สภาพปั สภาพปัญหา/ก่ หา อน” และ “วิธกี ารแก้ ไข” มาตรการปรั ปรับวาล์วลมให้เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG จากการที-ได้ ระดมความคิดกันวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ mind map พบว่าสาเหตุทท-ี าํ ให้ เกิดการเกิ เกิดการใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั:นตอนการหลอมวัตถุดิบนั:นเกิดจากอากาศที อากาศที-เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อน บางส่วนสูญเสียจึงได้ กาํ หนดมาตรการดังต่อไปนี: คอื การปรั ปรับวาล์วลมให้เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG

F005/ ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 1


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

รู ป 1 ก่อนทํามาตรการ รู ป 2 หลังทํามาตรการ

ท่อลม Melt Burner

ท่อลม Hold Burner

ท่อลม Melt Burner

ท่อลม Hold Burner ทิศทาง ปรับวาล์ว ทิศทาง ปรับวาล์ว

ทําการปรับวาว์ลลมของท่อลม Melt Burner และ Hold Burner เพือ- ให้ลมเข้าไปผสมกับก๊าซ NGในปริ มาณทีเหมาะสม นัน- คือ เกิดประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ที-ดีที-สุด ทําได้โดยการปรับลดลมเข้า1ช่องของหัววาว์ล Melt Burner และ เพิม- ลมเข้า 1 ช่องของหัววาว์ล Hold Burner จากนัBนตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของ CO:CO2 ซึ-งต้อง < 0.02

อากาศที-เข้าไปผสมน้อยหรื อ มากเกินไป ทําให้เกิดการเผา ไหม้ไม่สมบูรณ์และความร้อน บางส่วนสูญเสี ย

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการสิ งแวดล้อม (ลดของเสีย ลดมลพิษต่าง ๆ ) ปริมาณของก๊ าซNG ลดลง 58.64% หรือ 123,223.837 Kgs/ปี หรือเท่ ากับ 59.468 Ton CO2e/kg ต่ อปี

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ (เพิม ผลผลิต และลดต้นทุน) ประหยัดสุทธิ ลงทุน

1,566,767.50 บาท/ปี

4,464 บาท

ระยะเวลาคืนทุน

1

วัน

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านการพัฒนาองค์การ ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน (เช่น ระบบงาน ความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ในการปฏิบตั )ิ ซึ-งจะนําไปสู่ การพัฒนาในด้ าน คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ ขวัญกําลังใจ ของพนักงานในที-สดุ นั-นคือ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในเรื-องการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของก๊าซNG ที-ถกู ต้องและยังเพิ-ม ทักษะการทํางานอีกด้ วย

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 2


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ:นส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 005

ผลประโยชน์ (ผลลัพธ์) ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ความเสีย- งหรืออันตรายต่างๆ ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน นั-นคือต้ องไม่ให้ มคี วันจากการหลอม

รายละเอียด ติดต่ อขอข้อมู ลเพิม เติม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยาน ยนต์สีเขียว

Thai PREMAnet เครือข่ายทีป รึกษาพรีม่า ประจํ าประเทศไทย

ชื อบริษทั ซังโกะ ไดคาซติ ง(ประเทศ ไทย) จํากัด (มหาชน)

c/o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เลขที- 310 อาคาร SME BANK Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2615-2020 โทรศัพท์ 0-2615-2021 อีเมล์ wilasinee.poonuchaphai@giz.de; Muanchit.wichettapong@giz.de

บริษทั ควอลิต: ี แอดแวนเทจ จํากัด เลขที- 3/556 ชั:น 1 อาคาร 3 บ้ านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมติ รเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ +66(0)2 158 0556 โทรสาร +66(0)2 158 0750 อีเมล์ Thailand@PREMAnet.net

ที-อยู่ 3/14 ม.2 สวนอุตสาหกรรมโรจ นะฯ บ้ านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง 21120

F005 / ThaiPREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

โทรศัพท์ (038) 961-876-880 โทรสาร (038) 961-877 อีเมล์ csr@sankothai.net

Rev. 2013-06 P. 3


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สเี ขียวFORM ว 004

1. การดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที2 (Cycle of Change) การประเมินผลกระทบของสิง ทีไ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ.)และก๊ และก๊าซเรือนกระจก (GHG) ระบุประเด็นในการปรับปรุง (ได้ ได้ แก่ สิ'งที'มิใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ./NPO:Non-Product Product Output)/ ที'พบ/ปัญหา/ จุดอ่อน/จุจุดที'ควรปรั วร บปรุง (จคป./OP: /OP: Optimization Potential ) ประเด็นในการปรับปรุง ลําดับ (สมผ./NPO ที'พบ/ปัญหา/

ประเมินผลกระทบ สถานการณ์ปัจจุบัน

จุดปัญหาที'ควรปรับปรุง (จคป./OP) 1 การใช้ ปริมาณแก๊ส NG มาก 1.)ติดตั งระบบSensor เพื'อควบคุมระดับ (12) ในขั นตอนการหลอมวัตถุดบิ ปริมาณของนํา Alในห้ องอุ่น 2.)ติดตั งThermocupplerเพื'อควบคุม อุณหภูมขิ องนํา วัตถุดบิ 3.)มีการหลอมแบบต่อเนื'อง โดยใส่วัตถุดบิ ให้ เต็มเตาหลอมตลอดเวลาหลังจากระดับนํา Alเหลวลดลงตามสเกลที'กาํ หนด 4.)ใส่วัตถุดบิ ปริมาณ 65-70 kgs.ต่อ1 รถเข็น 2 เกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป 1.)ใส่ Flux สําหรับทําความสะอาดนํา Al (12) Dross ในขั นตอนการหลอม เหลวทุก11ชม.จํานวน 1กก.ต่อครั ง วัตถุดบิ 2.)การใช้ ผงFluxโดยการตักแยกออกมาจาก ถุงพลาสติกที'บรรจุขนาด 25กก. 3.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตา หลอมใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.37%ของ วัตถุดบิ 4.)ต้ องขายเป็ นมือสอง ปริมาณ 58,600 kg/ปี 3 เกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป 1.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตาอุน่ (12) Dross Oxide ในขั นตอนการ จํานวน 20 เตา ใส่ลงในถังเหล็กหลังจากการ ฉีดขึ นรูป เติม(Feed)นํา Al เหลวใส่ลงเตาอุ่นทุกครั ง คิดเป็ น 3.11%ของนํา Alเหลวทีเ' ติมลงไป 3.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตาอุน่ ใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.11%ของวัตถุดบิ 4.)ต้ องขายเป็ นมือสอง ปริมาณ 52,257kg/ปี 4 เกิดชิ นงานทีเ' ป็ นคราบดํา 1.)ใช้ พัดลม 3ตัว เป่ าเพื'อระบายความร้ อน (10) เป็ นจํานวนมากในขั นตอน ออกจากตัวชิ นงานใช้ ไฟฟ้ า 0.6 kWh การฉีดขึ นรูป 2.)บางครั งมีนาํ ละอองนํา ยาสเปรย์เกิดเป็ น คราบจุดดําๆ บนผิวงาน 3.)รางวางชิ นงานเปิ ดด้ านข้ างไว้ 4.)เกิดงานเสีย ปริมาณ 4.89% ต่อปี

F004 / Thai PREMAnetTel. 02-158-0556 0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

4

4

3

1

3

3

4

2

3

3

4

2

3

1

4

2

Rev. 2013-06 2013 P. 18 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว ประเด็นในการปรับปรุง ลําดับ (สมผ./NPO ที'พบ/ปัญหา/

ประเมินผลกระทบ สถานการณ์ปัจจุบัน

จุดปัญหาที'ควรปรับปรุง (จคป./OP) 5 เกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ในรูป 1.)ปริมาณทีเ' กิดขึ นประมาณ 5.12%ของ (12) Dross ปนเปื อน วัตถุดบิ เหลวหรือ 86,030.49 kg/ปี ในขั นตอนฉีดขึ นรูปชิ นงาน 2.)เกิดขึ นที'บริเวณใต้ เครื'องบนปากขอบของ เตาอุ่น ด้ านข้ างของเตาอุน่ และที'บริเวณ พื นที'การหักเกจ 3.)ลักษณะเป็ นชิ นงานที'มเี กจ เป็ นเศษครีบ ย้ อนแผ่นบางๆ และเป็ นเศษเม็ดOverflow 6 ติดตั งพัดลมมากเกินไป 1.)จํานวนพัดลมที'ตดิ ด้ านบนของLineการ (5) ที'ด้านบนของบริเวณ Line ผลิตจํานวน 5 ตัว การผลิตในขั นตอนการตบ 2.)กําลังไฟฟ้ า = 200 วัตต์ ต่อเครื'อง แต่งชิ นงาน 3.)ติดตั งพัดลมแบบติดๆกันและปรับพัด ลมให้ พัดทางตรงทางเดียว

หมายเหตุ

3

3

4

2

1

2

1

1

ทําการปรับปรุงทั ง 5 ข้ อ____________

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158 158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 19 / 70


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management)

ประเด็นปั ญหา 1 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDROSS ปริมาณมาก ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 20 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ระบุประเด็นในการปรับปรุง 1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ_ แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ ความถี ในการใส่ Fluxน้อยเกินไป

(1)

การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริ มาณมากใน ขัน# ตอนการหลอมวัตถุดิบ

ตั6งอุณหภูมิในการ หลอมสูงเกินไป

ปริ มาณในการใส่ Flux แต่ ละครั งไม่ แน่ นอน

ผง Flux เสื อม คุณภาพ ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที มี ราคาตํ ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)

ไม่ปิดปากถุงให้สนิท ขณะจัดเก็บ

สาเหตุของปั ญหาที เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 21 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 4 ระบุประเด็นในการปรับปรุง1(สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ_ ลําดับ 1

สาเหตุของปัญหาที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่ แน่นอน

สภาพปัจจุบัน

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

1.)ใส่ Flux สําหรับทําความสะอาดนํา Al 1.)กําหนดปริมาณการใส่ผง Flux ให้ เหลวทุก11ชม.จํานวน 1กก.ต่อครั ง เหมาะสมต่อการใช้ งาน 2.)การใช้ ผงFluxโดยการตักแยกออกมาจาก ถุงพลาสติกที'บรรจุขนาด 25กก. 2.)เปลี'ยนชนิดของผง Fluxที'ใช้ 3.)ทําการตักDrossบริเวณผิวหน้ าของเตา หลอมใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.37%ของ วัตถุดบิ 4.)ต้ องขายเป็ นมือสอง ปริมาณ 58,600 kg/ปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 22 / 70

ผลกระทบที'อาจเกิดขึ นได้ จากมาตรการ ที'ปฏิบตั ิ 3

3

3

2(11)

3

3

2

2 (10)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์กระทบด้านสิง แวดล้อม(Environmental Impact Evaluation) จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์_การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ__ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน_________ การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ตัวชี วัดด้ าน ลําดับ วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPO ผลกระทบต่างๆที'มีต่อ มาตรการ วัตถุประสงค์ สิ'งแวดล้ อม การรับรองกฎหมาย ความสําคัญ (Input/year) ที'ออกมา(ต่อปี ) 1.กําหนดปริมาณการใส่ -ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่าง ผง Fluxให้ เหมาะสมต่อ การใช้ งาน

คุ้มค่า

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริมาณของ Dross -ปริมาณผง Fluxที'ใส่ ลดลง 100% คิดเป็ น เพิ'มขึ นอีก 3,744 Kgs/ปี 58,600.36 kgs/ปี หรือเท่ากับ 3.84 Ton หรือเท่ากับ 43.54 CO2e/kg ต่อปี Ton CO2e/kgต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริมาณของ Drossลดลง 58,600.36kgs/ปี หรือ เท่ากับ 861.22Ton CO2e/kg ต่อปี

(58,600.36kg. x 14.6965 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 23 / 70

ทําหนังสือแจ้ งการขอ อนุญาตให้ นาํ สิง' ปฏิกูลหรือ วัสดุท'ไี ม่ใช้ แล้ วออกนอก บริเวณโรงงาน ของกรม โรงงานอุตสาหกรรม เลขที' อก.5501-2987 โดยแจ้ ง เพิ'มปริมาณของเศษขี เตา อะลูมเิ นียมการส่งกําจัด (รหัส10 03 09)

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การจากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1(สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน มาตรการ

วัตถุประสงค์

1. กําหนดปริมาณการใส่

มีข นั ตอนการ ปฏิบตั งิ านและได้ รับ ทักษะในเรื'องการไล่ สิ'งสกปรกในวัตถุดบิ เหลวที'ถูกต้ อง

ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อ การใช้ งาน

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน

พนักงานมีความรู้ ขั นตอนการปฏิบตั งิ าน ความเข้ าใจและทักษะ เรื'องการใส่ Flux ก่อนทํา ในเรื'องนี เพิ'มขึ น การตักถ่ายวัตถุดบิ 100%

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการแผนกฉีดขึ นรูป ประกาศและมอบใบ ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้ ที'ทาํ งานได้ ถูกต้ องและมี คุณภาพดีท'สี ดุ ในการทํา ความสะอาดวัตถุดบิ (ทํา การแข่งขันทั ง 2กะ)

Rev. 2013-06 P. 24 / 70

เอกสารของขั น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการใส่ Flux ก่อนทําการตัก ถ่ายวัตถุดบิ Rev.1 (WI-DI013)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก

มาตรการ 1. กําหนดปริมาณการใส่ ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อ การใช้ งาน

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัดในการ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงในเรื'องของ ผลกระทบในเรื'อง ปรับปรุงความ ความป้ องกันในเรื'อง ป้ องกันภัยของ แสงไฟ การลดมลภาวะ ของกฎหมายและ ปลอดภัยในสถาน ของความเสี'ยงต่างๆ พนักงาน (เสื อผ้ า ทางเสียง มลภาวะทาง มาตรฐานนานาชาติ ประกอบการ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้ เครื'องมือ ,คําแนะนํา) กลิ'นและสารอันตราย

เพื'อควบคุมไม่ให้ มี ต้ องไม่มกี ลิ'นและ กลิ'นและควันจากการ ควันออกมาจากใน เกิดปฏิกริ ิยาของผง ระบบการหลอม Fluxกับวัตถุดบิ เหลว ออกมามากเกินไป

จัดเก็บไว้ ในสถานที'ให้ ห่าง สวมใส่ถุงมือนิรภัย ผ้ า จากนํา และมีอากาศถ่ายเท ปิ ดจมูก, แว่นตานิรภัย ทุกครั งที'ตกั ผงFlux

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 25 / 70

มลภาวะทางกลิ'นและไอ ของสารเคมี

ไม่มผี ลกระทบใดๆ


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation)ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป_ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO/OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน มาตรการที'ดาํ เนินการกําหนดปริมาณการใส่ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน_________ เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

-ปริมาณของDrossที'เกิดจากขั นตอน -ปริมาณ Dross ที'เกิดขึ น =4,883.36 kgs./ด. 4,883.36 x 12 การหลอมวัตถุดิบต่อเดือน -ปริมาณของDrossที'เกิดขึ นต่อปี -ปริมาณ Drossที'เกิดขึน = 58,600.36 kgs./ปี -ราคาของวัตถุดิบ -ราคาของวัตถุดิบ = 70 บาท/kg (58,600.36 x -ต้ นทุนของกระบวนการเกิด -ต้ นทุนของกระบวนการเกิด = 4,265,772.13 บาท/ปี 70)+4,265,772.13 +(1,200 x -ต้ นทุนการกําจัด Slag -ต้ นทุนการกําจัดSlag = 1.5 บาท/Kg. 1.5) + (119,047.50 ) -ปริมาณ Slag ที'กาํ จัด -ปริมาณ Slag ที'กาํ จัด = 1,200 kg./ปี -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross -ค่าแรงตักDross+flug = 119,047.5 บาท/ปี (58,600.36 x 70) การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการ เหมือนข้ างต้ น เหมือนข้ างต้ น +4,265,772.13 +(1,200 x 1.5) + นําแผนงานไปปฏิบตั ิ (119,047.50 ) ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการ -ปริมาณการใช้ Flux ต่อเดือน - ปริมาณFluxที'ใช้ =2 กก. x4 ครั ง x2 กะ x26 วัน (2*4*2*26 * 32 * 12) - ราคาของผง Flux = 32 บาท/kg นําแผนงานไปปฏิบตั ิ -ราคาของผงFluxต่อกก.

ปริมาณDross ที'เกิดจาก ขั นตอนการหลอมวัตถุดบิ ต่อปี ค่าใช้ จ่ายของ Drossต่อปี ใน ปัจจุบนั

การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ค่าใช้ จ่ายในการทดลอง

(Gross Saving- Additional Cost) - ปริมาณ Fluxที'ใช้ = 6 กก. - ค่าแรงพนักงาน2 คน,Supervisor 1 คน - ชั'วโมงทํางาน 4 ชั'วโมง (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 26 / 70

(8,486,844.83-159,744 )

ผลลัพธ์ 58,600.36kgs./ปี

8,488,644.83 บาท/ปี

8,488,644.83 บาท/ปี 159,744 บาท/ปี

8,327,100.83บาท/ปี

(6 x 32) + (37.5x 4 x 2) +(62.5 x 4)

742บาท

(742 /8,327,100.83)x 12

0 เดือน


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

ลดปริมาณการสูญเสีย ใส่ผง Flux ให้ หมาะสม วัตถุดบิ ในขั นตอนการหลอม ต่อการใช้ งาน ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า

1.กําหนดปริมาณการ

เครื'องชี วัด ต้ นทุนของDross ลดลง 100 % ต่อเดือน ปริมาณของ Dross ลดลง 100 % คิดเป็ น 58,600.36 kgs/ปี หรือเท่ากับ 861.22 Ton CO2e/kg ต่อปี

มีข นั ตอนการปฏิบัติงาน พนักงานมีความรู้ ความ และได้ รับทักษะในเรื'องการ เข้ าใจและทักษะในเรื'องนี ไล่ส'งิ สกปรกในวัตถุดิบ เพิ'มขึ น 100% เหลวที'ถูกต้ อง

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

1.หาปริมาณการใส่Fluxที'เหมาะสม เพื'อให้ ทาํ งานได้ เต็มประสิทธิภาพที'สดุ ของFlux ตัวเดิม และบันทึกผล 2.ทดลองเปลี'ยนFlux ชนิดใหม่แล้ ว เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพที' เกิดขึ นและคัดเลือกปริมาณการใช้ ผง Fluxที'เหมาะสมในการทําปฏิกริ ยิ ากับนํา Al เหลวที'ดที 'สี ดุ 3.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อม ผู้จัดการแผนก ฉีดขึ นรูป ทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน

เพื'อควบคุมไม่ให้ มกี ลิ'นและ ต้ องไม่มกี ลิ'นและควัน 4.เก็บข้ อมูลปริมาณ Drossที'ลดลงหลัง ควันจากการเกิดปฏิกริ ิยาของ ออกมาจากในระบบการหลอม การปรับปรุงวิธกี ารทํางานใหม่ ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการ ผงFluxกับวัตถุดบิ เหลว ดําเนินงานทีเ' กิดขึ น ออกมามากเกินไป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

บุคคลที' รับผิดชอบ

Rev. 2013-06 P. 27 / 70

ลําดับ ความสําคัญ

เวลา

1

20/03/57

2

24/03/57

3

25/03/57

4

29/03/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน(Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง1 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมากในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบและการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ปริมาณการใส่ Flux แต่ละครั งไม่แน่นอน _______ มาตรการที' กําหนดปริมาณการใส่ผง Flux ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน_____ งบ เดือน ขั นตอน กิจกรรม/แผนงานย่อย ทรัพยากร บุคคลที'รับผิดชอบ ประมาณ

1

ศึกษาคุณสมบัตขิ องFluxที'ใช้ อยู่ในท้ องตลาด

6

หาปริมาณการใส่Flux ที'เหมาะสมเพื'อให้ ทาํ งานได้ เต็มประสิทธิภาพที'สดุ ของFlux ตัวเดิม บันทึกผล ทดลองเปลี'ยนFlux ชนิดใหม่แล้ วเปรียบเทียบ ลักษณะทางกายภาพที'เกิดขึ นและคัดเลือกปริมาณ การใช้ ผง Fluxที'เหมาะสมในการทําปฏิกริ ิยากับนํา Al เหลวที'ดที 'สี ดุ ประชุมทีมงานเพื'อหาข้ อสรุปในการใช้ Flux ใน ปริมาณที'เหมาะสมและความถี'ในการใส่ จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'องการใส่ Fluxก่อนทําการตักถ่ายวัตถุดบิ ให้ พนักงานหลอม ดําเนินการตามแผนการที'กาํ หนดไว้

7

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

2 3 4 5

8 9

ทําการเก็บข้ อมูลปริมาณ Drossที'ลดลงหลังการ ปรับปรุงวิธกี ารทํางานใหม่ ระยะเวลา 1 เดือน สรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

1

-

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

ผง Fluxเก่า

100

คุณธงชัย

ผง Flux

-

คุณรุจิรัตน์ คุณธงชัย

กระดาษ A4

-

คุณธงชัยและทีมงาน

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

ผง Flux

-

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย คุณณัฐชัย คุณณรงค์ศักดิ}

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

-

-

คุณรุจิรัตน์

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 28 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management)

ประเด็นปั ญหา 2 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปDROSSOXIDE ปริมาณมาก ในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 29 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ระบุประเด็นในการปรับปรุง 2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ป Drossoxide ปริ มาณมากในขั6นตอนการการฉีดขี6นรู ป แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ

(1) ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที( มี ราคาตํา( กว่ า 1 เท่ า (35 บาท/กก.)

การสูญเสียวัตถุดิบใน รูปDross oxide ปริ มาณมากในขัน# ตอน การฉี ดขึ#นรูป

ต้องตักเอาวัตถุดิบที ลอยอยูท่ ี บริ เวณผิว ด้านหน้าออก นํ6า Al เหลว คุณสมบัติความเป็ น อลูมิเนียมเปลี ยนไป

เกิดปฏิกิริยากับ ออกซิเจนใน อากาศ

สาเหตุของปั ญหาที เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบทีม ีราคาตํ ากว่า 1 เท่า(35 บาท/กก.)

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 30 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 4 ระบุประเด็นในการปรับปรุง 2 (สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ป Drossoxide ปริ มาณมากในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป_ ลําดับ 1

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

สภาพปัจจุบัน

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที มีราคาตํ ากว่า 1 เท่า 1.)ทําการตักDrossบริ เวณผิวหน้าของเตาอุน่ 1.)การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็ นแท่ง (35 บาท/กก.) จํานวน 20 เตา ใส่ลงในถังเหล็กหลังจากการ Ingot ที พร้อมใช้งาน (Re-cycle) เติม(Feed)นํ6าAl เหลวใส่ลงเตาอุน่ ทุกครั6ง คิด เป็ น 3.11%ของนํ6าAlเหลวที เติมลงไป 3.)ทําการตักDrossบริ เวณผิวหน้าของเตาอุน่ ใส่ลงในถังเหล็ก คิดเป็ น 3.11%ของวัตถุดิบ 4.)ต้องขายเป็ นมือสอง ปริ มาณ 52,257 kg/ปี 5.)ลักษณะเป็ นก้อนแข็ง มันวาวสี เทา แต่มี นํ6าหนักค่อนข้างเบา โปร่ งหรื อพรุ นภายใน 6.)ราคาขาย 35 บาทต่อกก.

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 31 / 70

ผลกระทบที'อาจเกิดขึ นได้ จากมาตรการ ที'ปฏิบตั ิ 3

3

2

3(11)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์กระทบด้านสิง แวดล้อม(Environmental Impact Evaluation) จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์_การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)______ การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ตัวชี วัดด้ าน ลําดับ วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPO ผลกระทบต่างๆที'มีต่อ มาตรการ วัตถุประสงค์ สิ'งแวดล้ อม การรับรองกฎหมาย ความสําคัญ (Input/year) ที'ออกมา(ต่อปี ) 1. การนํากลับมาหลอม ใช้ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที พร้อมใช้งาน (Re-cycle)

ใช้วตั ถุดิบได้อย่าง คุม้ ค่า

ปริ มาณของ DrossOxideลดลง 100% คิดเป็ น 52,256.80kgs/ปี หรื อ เท่ากับ 767.99 Ton CO2e/kg ต่อปี

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) -ปริ มาณก๊าซ NG ที ใส่ 7,305.61kgs./ปี หรื อเท่ากับ 3.526Ton CO2e /kg ต่อปี -ปริ มาณผง Fluxใส่ 57.48kgs./ปี หรื อเท่ากับ 0.12 Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริ มาณก๊าซไนโตรเจนใส่ 1,045.136kgs./ปี หรื อเท่ากับ 0.178Ton CO2e/kg ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

(ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริ มาณของ DrossOxideลดลง 52,256.80kgs/ปี หรื อเท่ากับ 767.99 Ton CO2e/kg ต่อปี (52,256.80kg. x 14.6965 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 32 / 70

ทําหนังสื อแจ้งการขอ อนุญาตให้นาํ สิ งปฏิกลู หรื อ วัสดุที ไม่ใช้แล้วออกนอก บริ เวณโรงงาน ของกรม โรงงานอุตสาหกรรม เลขที อก.5501-2987 โดยแจ้งเพิม ปริ มาณของเศษขี6เตา อะลูมิเนียมการส่งกําจัด (รหัส10 03 09)

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การจากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2 (สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง ตัวชี วัดในการ การปรับปรุง มาตรการ วัตถุประสงค์ เรื'องระเบียบการ นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ ปรับปรุงองค์การ เอกสารประกอบ ทํางาน รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร 1. การนํากลับมาหลอมใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที พร้อม ใช้งาน (Re-cycle)

มีข6 นั ตอนการ ปฏิบตั ิงานและได้รับ ทักษะในเรื องการRecycle ของ Drossจาก Oxide Al

พนักงานมีความรู ้ ขั6นตอนการปฏิบตั ิงาน ความเข้าใจและทักษะ เรื องการRe-cycle ของ ในเรื องนี6เพิม ขึ6น DrossจากOxide Al 100%

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ผูจ้ ดั การ แผนกฉี ดขึ6นรู ป

Rev. 2013-06 P. 33 / 70

ประกาศและมอบใบ ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู ้ ที ทาํ การ Re-cycle ของ Drossจาก Oxide Al มาก ที สุด (ทําการแข่งขันทั6ง 2 กะ)

เอกสารของขั6น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื องการทํา Re-cycle ของ Dross จากOxide Al


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2(สมผ./NPO ,จคป./OP)ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ เครื'องชี วัดในการ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงระบบ การปรับปรุงในเรื'องของ ผลกระทบในเรื'อง ปรับปรุงความ ความป้ องกันในเรื'อง ป้ องกันภัยของ แสงไฟ การลดมลภาวะ มาตรการ วัตถุประสงค์ ของกฎหมายและ ปลอดภัยในสถาน ของความเสี'ยงต่างๆ พนักงาน (เสื อผ้ า ทางเสียง มลภาวะทาง มาตรฐานนานาชาติ ประกอบการ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้ เครื'องมือ ,คําแนะนํา) กลิ'นและสารอันตราย 1. การนํากลับมาหลอมใช้ เพื อควบคุมไม่ให้มี ต้องไม่มีกลิ นและ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที พร้อม กลิ นและควันจากการ ควันจากการของ ใช้งาน (Re-cycle) Re-cycleของ Dross DrossจากOxide Al จากOxide Al

จัดเก็บไว้ในสถานที ให้ ห่างจากนํ6าและมีอากาศ ถ่ายเท

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

สวมใส่ถุงมือผ้าสานและ มลภาวะทางกลิ นและและ ไม่มีผลกระทบใดๆ ผ้าปิ ดจมูก ทุกครั6งที ตกั ควัน นํ6า Al

Rev. 2013-06 P. 34 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation)ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ มาตรการที'ดาํ เนินการ การนํากลับมาหลอมใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน (Re-cycle)_______________ เงื'อนไข ข้ อมูลที'จาํ เป็ น ข้ อมูลดิบ สูตร ปริมาณDrossที'เกิดจากขั นตอน การฉีดขึ นรูปต่อปี ค่าใช้ จ่ายของ DrossOxide Alต่อปี ในปัจจุบนั

-ปริ มาณของDross oxideที เกิดจาก ขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป -ปริ มาณของDrossที เกิดจากขั6นตอน การฉีดขึ6นรู ป -ราคาของวัตถุดิบ -ต้นทุนของกระบวนการเกิด -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross oxide

การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา เหมือนข้างต้น แผนงานไปปฏิบตั ิ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนํา -ราคาต้นทุนของ Flux แผนงานไปปฏิบตั ิ (ต้นทุนในการ - ราคาของนํ6ายาล้างงาน - ราคาของก๊าซ NG ทํา Re-cycle)

- ราคาของก๊าซไนโตรเจน -ค่าแรงพนักงานในทําRe-cycle 2 คน

การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

-ปริ มาณ Dross ที เกิดขึ6น =4,354.73 kgs./ด. -ปริ มาณ Drossที เกิดขึน =52,256.80kgs./ปี - ราคาของวัตถุดิบ = 70 บาท/kg -ต้นทุนของกระบวนการเกิด = 29,137276.56บาท/ปี -ค่าแรงตักDross oxide =509,418.00บาท/ปี เหมือนข้างต้น - ราคาของ Flux = 1.087 บาท/kgs. dross - ราคาของนํ6ายาล้างงาน = 1.5 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซ NG = 3.04 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซไนโตรเจน = 0.1 บาท/kg Dross -ค่าแรงพนักงาน = (37.5*8*2*26*12) +(56.25* 3*2*26*12) (Gross Saving- Additional Cost)

4,354.73 x 12

ผลลัพธ์ 2,311.20kgs./ปี

(52,256.80 x 70) +29,137,276.56 + (509,418) 253,191.96บาท/ปี

(52,256.80 x 70) +29,137,276.56 +(509,418) (1.087x52,256.80) + (1.5 x 52,256.80)+(3.04 x 52,256.80) +(0.1 x 52,256.80)+(292,500)

(33,304,670.56-591,744.69 )

253,191.96บาท/ปี

591,774.69 บาท/ปี

32,712,925.87 บาท/ปี

-

-

-

(Investment÷ Net Savings)x 12 months per year

-

-

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 35 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า(35 บาท/กก.)_________

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

1. การนํากลับมาหลอม ลดปริมาณการสูญเสีย ใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot วัตถุดบิ ในขั นตอนการหลอม ที'พร้ อมใช้ งาน (Reใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า cycle)

มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ านและ ได้ รับทักษะในเรื'องการไล่ส'งิ สกปรกในวัตถุดบิ เหลวที' ถูกต้ อง เพื'อควบคุมไม่ให้ มกี ลิ'น และควันจากการ Re-cycle ของ DrossจากOxide Al

เครื'องชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

ต้ นทุนของDross ลดลง 100 % ต่อเดือน ปริมาณของ Dross Oxide ลดลง 100% คิดเป็ น 52,256.80 kgs/ปี หรือ เท่ากับ 767.99 Ton CO2e/kg ต่อปี พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในเรื'องนี เพิ'มขึ น 100%

1.ทดลองหาปริมาณผงFlux ที'ใส่เพื'อ กําจัดสิ'งสกปรกในการทําRecycle Dross 2.เปรียบเทียบความสะอาดของ Al Ingot ที'เกิดขึ นเมื'อเปลี'ยนปริมาณ Flux โดยทํา การ K-mold และสรุปผลที'จะนําไป ปฏิบตั ิ

ต้ องไม่มกี ลิ'นและควันจาก DrossOxide Al

4.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อม ทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน 5.เก็บข้ อมูลปริมาณ Drossที'ถูก เปลี'ยนเป็ น Al Ingot โดยวิธกี าร Recycle ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการ ดําเนินงานทีเ' กิดขึ น

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

3.จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการทํา Recycle ของDrossOxide ให้ กบั พนักงานที'ทาํ หน้ าทีน' ี

Rev. 2013-06 P. 36 / 70

บุคคลที' ลําดับ รับผิดชอบ ความสําคัญ

ผู้จัดการ แผนกฉีดขึ น รูป

เวลา

1

17/04/57

2

20/04/57

3

2-31/05/57

4

2-31/05/57

5

5 /06/ 57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน(Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง 2(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที'มีราคาตํ'ากว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)_________ มาตรการที' __การนํากลับมาหลอมใช้ ใหม่เป็ นแท่ง Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน (Re-cycle)______________ งบ เดือน ขันตอน กิจกรรม/แผนงานย่อย ทรัพยากร บุคคลที รับผิดชอบ 6

ประมาณ

1 2 3 4

สํารวจหน้ าเครื'องฉีดขึ นรูปและบันทึกปริมาณที'เกิดขึ น ในแต่ละวัน ศึกษาและทําการ Recycle Dross oxide โดยหา ผง Flux ปริมาณในการใส่ผง flux เพื'อการกําจัดสิ'งสกปรก ออกไปที'ดที 'สี ดุ เปรียบเทียบลักษณะทางกาพของ Ingot ที'เกิดขึ น โดย กระดาษ A4 วิธี K-Mold ประชุมทีมงานเพื'อหาข้ อสรุปในการ Flux ทํา Recycle Dross oxide

5

จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'องการทํา Recycle ของDrossOxide ให้ กบั พนักงาน

6

ดําเนินการตามแผนการที'วางไว้

7

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

8 9

ทําการเก็บข้ อมูลปริมาณของ Al Ingot ที'เกิดขึ น ระยะเวลา 1 เดือน สรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

1

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

-

คุณธงชัย

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย ทีมงานฝ่ ายผลิต

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

ผง Flux

-

คุณธงชัย

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย , คุณณัฐชัย คุณณรงค์ศักดิ}

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

-

-

คุณรุจิรัตน์

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 37 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา3 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Dross ปนเปื อนนํ ามันปริมาณมาก ในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 38 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 3 ประเด็นในการปรับปรุ ง 3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Dross ปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ

ระยะห่างระหว่างเตา อุน่ และช่องSleeveไม่ เหมาะสม

แขนกลเกิดการ กระตุกระหว่าง ทํางาน/ทํางาน ผิดปกติ

พนักงานขาด ทักษะในการ ทํางาน

สาเหตุของปั ญหาที เลือก

เกิดการตกหหล่น ของนํ6าอลูมิเนียม เหลวระหว่างการเท ของแขนกล

การตกหล่นหรื อ กระเด็นขณะเคาะเศษ ครี บและ Overflow

การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรูป ของ DrossปนเปืD อน ปริมาณมากในขัDนตอน การฉีดขึนD รู ป

เกิดครี บย้อนกลับ ในช่วงที ที อดั ด้วย แรงดันสูง

เกิดการตกหล่นบริ เวณ ใต้ฐานของเครื องฉี ด ขณะคีบชิ6นงานออก จากแม่พิมพ์

(1) เกิดการปนเปื อนคราบ นํา มันที( ผิววัตถุดิบ

เกิดการปนเปืD อนคราบนําD มัน ทีผ วิ วัตถุดิบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ภาชนะรองรับ ไม่เหมาะสม

Rev. 2013-06 P. 39 / 70

มีช่องว่างระหว่าง ช่อง Sleeveและหัว Tip หัว Tip สึ ก


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 4 ประเด็นในการปรับปรุ ง3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Drossปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป ลําดับ 1

สาเหตุของปั ญหาที เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผวิ วัตถุดบิ

สภาพปัจจุบนั

มาตรการที มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื อการพัฒนา

1.)ปริมาณที'เกิดขึ นประมาณ 5.12% 1.)การนําไปผ่านขบวนการ Recycle ของวัตถุดบิ เหลว หรือ 86,030.49 เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน kg/ปี 2.)เกิดขึ นที'บริเวณใต้ เครื'องบนปาก ขอบของเตาอุ่น ด้ านข้ างของเตาอุ่น และที'บริเวณพื นที'การหักเกจ 3.)ลักษณะเป็ นชิ นงานที'มเี กจ เป็ นเศษ ครีบย้ อนแผ่นบางๆ และเป็ นเศษเม็ด Overflow ที'เปื อนนํา มันหล่อลื'นต่างๆ และนํา ยาสเปรย์ 4.)ส่งขายไปปริมาณ 1-3 ตันต่อเดือน 5.)ราคาขาย 30 บาทต่อกก.

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 40 / 70

ผลกระทบที อาจขึ6นได้จากมาตรการที ปฏิบตั ิ

3

3

4

2(11)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลกระทบทีม ีต่อสิง แวดล้อม( Environmental Impact Evaluation )ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของวัตถุดิบ ผลกระทบต่างๆที' ตัวชี วัดด้ าน ผลิตภัณฑ์และ ลําดับ มาตรการ วัตถุประสงค์ ที'ป้อนเข้ า (Input) มีต่อการรับรอง สิ'งแวดล้ อม สมผ./NPOที'ออกมา ความสําคัญ (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) กฎหมาย (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) 1.การนําไปผ่าน ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่าง ปริมาณของDross -ปริมาณก๊าซ NG ที'ใส่ ปริมาณของ Dross ปนเปื อน ทําหนังสือแจ้ งการขอ 1 ขบวนการ Recycle เพื'อ คุ้มค่า เป็ นแท่ง Al Ingot ที' พร้ อมใช้ งาน

ปนเปื อนลดลง 100% คิดเป็ น 86,030.49 kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,264.35 Ton CO2e/kg ต่อปี

12,027.23 kgs./ปี หรือเท่า กับ 5.804Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริมาณ Flux93,773.23 kgs./ปี หรือเท่ากับ 192.235 Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริมาณก๊าซไนโตรเจนใส่ 1,720.61 kgs./ปี หรือเท่ากับ 0.293 Ton CO2e/kg ต่อปี -ปริมาณนํา ยาล้ างงาน 3,097.097 kgs./ปี หรือเท่ากับ 1.056 Ton CO2e/kg ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ลดลง 86,030.49 kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,264.35 Ton CO2e/kg ต่อปี (86,030.49 kg. x 14.6965 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 41 / 70

อนุญาตให้ นาํ สิง' ปฏิกูลหรือวัสดุท'ไี ม่ ใช้ แล้ วออกนอก บริเวณโรงงาน ของ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม เลขที' อก.5501-2987 โดยแจ้ งเพิ'มปริมาณ ของเศษขี เตา อะลูมเิ นียมการส่ง กําจัด(รหัส10 03 09)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 3 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.การนําไปผ่าน ขบวนการ Recycle เพื'อ เป็ นแท่ง Al Ingot ที' พร้ อมใช้ งาน

มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน และได้ รับทักษะในเรื'อง การ Recycle ของ Dross ปนเปื อน

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการทํางาน

พนักงานมีความรู้ ขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'อง ความเข้ าใจและทักษะ การRe-cycle ของ Dross ในเรื'องนี เพิ'มขึ น ปนเปื อน 100%

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการ แผนกฉีดขึ นรูป

Rev. 2013-06 P. 42 / 70

ประกาศและมอบใบ ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้ ที'ทาํ การ Recycle ของ Dross ปนเปื อนมากที'สดุ (ทําการแข่งขันทั ง 2กะ)

เอกสารของขั น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการทํา Recycle ของ Dross ปนเปื อน


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง 3 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Drossปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื6 อนคราบนํ6ามันที ผวิ วัตถุดิบ

มาตรการ

1.การนําไปผ่าน ขบวนการ Recycle เพื'อ เป็ นแท่ง Al Ingot ที' พร้ อมใช้ งาน

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความ ปลอดภัยในสถาน ประกอบการ

เพื'อควบคุมไม่ให้ มี ต้ องไม่มกี ลิ'นและควัน กลิ'นและควันจาก จากการ Re-cycleของ การ Re-cycleของ Dross ปนเปื อน Drossปนเปื อน

การปรับปรุงระบบความ ป้ องกันในเรื'องของ ความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้ จัดเก็บไว้ ในสถานที'ให้ ห่าง จากนํา และมีอากาศถ่ายเท

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ คําแนะนํา)

การปรับปรุงในเรื'อง ของแสงไฟ การลด มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางกลิ'นและ สารอันตราย

ผลกระทบในเรื'อง ของกฎหมายและ มาตรฐาน นานาชาติ

สวมใส่ถุงมือผ้ าสานและ มลภาวะทางกลิ'นและและ ไม่มผี ลกระทบใดๆ ผ้ าปิ ดจมูก ทุกครั งที'ตกั ควัน นํา Al

Rev. 2013-06 P. 43 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสู ญเสี ยวัตถุดิบในรู ปของ Drossปนเปื6 อนปริ มาณมากในขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื6 อนคราบนํ6ามันที ผวิ วัตถุดิบ มาตรการที'ดาํ เนินการ การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน เงื อนไข

ข้อมูลที จาํ เป็ น

ข้อมูลดิบ

ปริมาณDrossที'เกิดจากขั นตอน -ปริมาณของDrossที'เกิดจากขั นตอนการ -ปริมาณ Dross ปนเปื อน=7,169.21 kgs./ด. ฉีดขึ นรูปต่อเดือน การฉีดขึ นรูปต่อปี (Kgs.) ค่าใช้ จ่ายของ Dross ปนเปื อน -ปริมาณของDross เปื อน ที'เกิดจาก -ปริมาณ Drossที'เกิดขึน =86,030.49kgs./ปี ขั นตอนการฉีดขึ นรูป -ราคาของวัตถุดบิ = 70 บาท/kg Alต่อปี ในปัจจุบนั -ราคาของวัตถุดบิ -ค่าแรงตักDross เปื อน =838,656.00บาท/ปี -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross ปนเปื อน การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา เหมือนข้ างต้ น เหมือนข้ างต้ น แผนงานไปปฏิบตั ิ - ราคาของ Flux = 1.087 บาท/kgs. dross ค่าใช้ จ่ายสําหรับการทดลองReCycle ปนเปื อนให้ เป็ นแท่ง Al Ingot - ราคาของนํา ยาล้ างงาน = 1.5 บาท/kg Dross ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนํา - ราคาของก๊าซ NG = 3.04 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซไนโตรเจน= 0.1 บาท/kg Dross แผนงานไปปฏิบตั ิ -ค่าแรงพนักงาน = (37.5*8*2*26*12) + (56.25*3*2*26*12) (Gross Saving- Additional Cost) การประหยัดสุทธิต่อปี ไม่มกี ารลงทุน เงินลงทุน (Investment÷ Net Savings) Payback Period (in months) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

สู ตร 7,169.21 x 12

ผลลัพธ์ 86,030.49 kgs./ปี

(86030.49 x 70) + 838,656 6,860,790.30 บาท/ปี (86030.49 x 70) + 838,656 (1.087 x 86,030.49) + (1.5 x 86,030.49)+ (3.04 x 86,030.49) + (0.1 x86,030.49)+(292,500) (6,860,790.30 -785,196.62) -

Rev. 2013-06 P. 44 / 70

-

6,860,790.30 บาท/ปี

785,196.62 บาท/ปี

6,075,593.68 บาท/ปี -

-


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสํ าคัญ ของมาตรการในการแก้ ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 3(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ 1.การนําไปผ่าน ขบวนการ Recycle เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน

วัตถุประสงค์ ลดปริมาณการสูญเสีย วัตถุดบิ ในขั นตอนการหลอม ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า

มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน และได้ รับทักษะในเรื'องการ RecycleของDrossปนเปื อน เพื'อควบคุมไม่ให้ มกี ลิ'น และควันจากการ Re-cycle ของ Drossปนเปื อน

เครื'องชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

1.ทดลองหาชนิดของสารละลายในการล้ าง คราบนํา มันและปริมาณผงFlux ที'ใส่เพื'อ กําจัดสิ'งสกปรกในการทํา Recycle ปริมาณของ Dross ปนเปื อนลดลง 2.เปรียบเทียบความสะอาดของ Al Ingot ที' 100% คิดเป็ น 86,030.49 kgs/ เกิดขึ นเมื'อเปลี'ยนปริมาณ Flux โดยทําการ ปี หรือเท่ากับ 1,264.35 Ton K-moldและสรุปผลที'จะนําไปปฏิบตั ิ CO2e/kg ต่อปี พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจ 3.จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั ิ และทักษะในเรื'องนี เพิ'มขึ น 100% งานเรื'องการทํา Recycle ของ Dross ปนเปื อนให้ กบั พนักงานที'ทาํ หน้ าที'น ี ต้ องไม่มกี ลิ'นและควันจากการของ 4.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อมทั ง Dross ปนเปื อน ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของ พนักงาน 5.เก็บข้ อมูลปริมาณ Dross ปนเปื อนที'ถูก เปลี'ยนเป็ น Al Ingot โดยวิธกี าร Re-cycle ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการ ดําเนินงานทีเ' กิดขึ น

บุคคลที' ลําดับ รับผิดชอบ ความสําคัญ

ต้ นทุนของDross ลดลง 100 % ต่อเดือน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 45 / 70

ผู้จัดการ แผนกฉีดขึ น รูป

เวลา

1

17/04/57

2

20/04/57

3

2-31/05/57

4

2-31/05/57

5

5 /06/ 57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 6 ประเด็นในการปรับปรุง 3 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ทีน าํ มาวิเคราะห์ การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossปนเปื อนปริมาณมากในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ทีเ ลือก เกิดการปนเปื อนคราบนํา มันที'ผิววัตถุดิบ มาตรการที การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื'อเป็ นแท่ง Al Ingot ที'พร้ อมใช้ งาน_________________________________________________ ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

6

สํารวจหน้ าเครื'องฉีดขึ นรูปและบันทึกปริมาณที'เกิดขึ นใน แต่ละวัน พร้ อมทั งจัดเก็บไว้ ในภาชนะที'เตรียมไว้ ศึกษาและทําการ Recycle Dross ปนเปื อนโดยหา สารละลายที'ใช้ ในการล้ างนํา มัน เพื'อล้ างเอาคราบนํา มัน ออกให้ มากที'สดุ และแห้ งโดยเร็วที'สดุ และปริมาณของ Flux ที'ใช้ เพื'อกําจัดสิ'งสกปรกออกไปให้ มากที'สดุ เปรียบเทียบลักษณะทางกาพของ Ingot ที'เกิดขึ น โดยวิธี K-Mold ประชุมทีมงานเพื'อหาข้ อสรุปในการ Flux ทํา Recycle Dross ปนเปื อน จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั งิ านเรื'องการทํา Recycle ของDross ปนเปื อนให้ กบั พนักงาน ดําเนินการตามแผนการที'วางไว้

7

ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

1 2 3 4 5

8 9

ทําการเก็บข้ อมูลปริมาณของ Al Ingot ที'เกิดขึ น ระยะเวลา 1 เดือน สรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

ทรัพยากร

งบประ บุคคลทีร บั ผิดชอบ มาณ

-

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

สารละลาย , ผง Flux

-

คุณธงชัย

กระดาษ A4

-

คุณรุจิรัตน์,คุณธงชัย

เดือน 1

ทีมงานฝ่ ายผลิต กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

ผง Flux

-

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย คุณธงชัย , คุณณัฐชัย คุณณรงค์ศักดิ}

กระดาษ A4

-

คุณธงชัย

-

-

คุณรุจิรัตน์

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 46 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา4 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 47 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาdการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ชิ#นงานเป็ นคราบดําในขัน# ตอนการฉี ดขึ#นรูป แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ ปริ มาณนํ6ายาSpray มากเกินไป

เกิดการตกค้างของ นํ6ายาสเปรย์ใน แม่พิมพ์

ชิ# นงานเป็ นคราบ ดําในขัน# ตอนการ ฉี ดขึ#นรูป

ชิ6นงานสัมผัสละออง นํ6าฝนในระหว่างการ จัดเก็บชิ6นงาน

(1) การออกแบบ แม่พิมพ์ในส่วนของ Overflowและ Airventไม่สมดุล

ชิ6นงานสัมผัสละออง นํ6าฝนในระหว่างที รองานเย็นตัวบนราง วางชิ6นงาน

สาเหตุของปัญหาที'เลือกCover Gard ของรางวางชิ นงานไม่สามารถป้องกันละอองนํ ายา Spray ได้

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 48 / 70

CoverGuard ของราง วางชิ น งาน ไม่ สามารถ ป้ องกันละอองนํา ยา Spray ได้


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 4 ประเด็นในการปรับปรุง4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ลําดับ 1

สาเหตุของปัญหาที'เลือก CoverGard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถ ป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้

ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป

สภาพปัจจุบัน 1.รางวางชิ นงานประกอบด้ วยพัดลม ขนาด 200w จํานวน 3 ตัวใช้ พลังงาน0.6x22 ชม.=1.32kWh 2.ด้ านข้ างทั ง 2 ด้ านเป็ นแบบเปิ ด ส่วนด้ านบนติดตั งพัดลมไว้ ในแนวตั ง 3.รางวางชิ นงานลาดเอียงเล็กน้ อย เพื'อให้ งานไหลได้ 4.การพัดของพัดลมจะดูดเอาความ ร้ อน ฝุ่ น ละอองนํา เข้ าไปด้ วย 5.เกิดงานเสีย ปริมาณ 4.89% ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

ผลกระทบที'อาจขึ นได้ จากมาตรการที'ปฏิบตั ิ

1.ดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบ ประหยัดพลังงาน

3

3

3

2(11)

2.ปรับปรุงรางวางชิ นงานที'มอี ยู่

3

1

1

2 (7)

Rev. 2013-06 P. 49 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์กระทบด้านสิง แวดล้อม (Environmental Impact Evaluation) จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิน1 งานเป็ นคราบดําในขัน1 ตอนการฉีดขึน1 รูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGard ของรางวางชิ6นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํ6ายาSpray ได้ การเปลี ยนแปลงของ การเปลี ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPOที ผลกระทบต่างๆที มีตอ่ วัตถุดิบที ป้อนเข้า มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวชี วัดด้ านสิ'งแวดล้ อม ออกมา การรับรองกฎหมาย (Input) (ปริ มาตร/ความเป็ นพิษ) (ปริ มาตร/ความเป็ นพิษ) 1.การดัดแปลงรางวางชิ น งานเป็ นแบบประหยัด พลังงาน

เพื'อลดปริมาณงาน NG ปริมาณงานNGที'เกิดคราบ ที'เกิดคราบดําบนผิว ดําบนผิวงานลดลง 100% งาน คิดเป็ น 82,165.84kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,207.55 Ton CO2e/kg ต่อปี เพื'อลดการปล่อยก๊าซ GHG สู่บรรยากาศ

ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 69 % หรือคิดเป็ น 39,783.74 kWh/ปี หรือเท่ากับ 22.318Ton CO2e/kWh ต่อปี

ปริ มาณงานNGที เกิดคราบดํา บนผิวงานลดลง 82,165.84 kgs/ ปี หรื อเท่ากับ 1,207.55 Ton CO2e/kg ต่อปี (82,165.84 kg.x 14.6965 Kg CO2e/kg) ปริ มาณการปล่อยก๊าซGHG ปริ มาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 17,873.85 kWh/ปี 39,783.74 kWh/ปี หรื อเท่ากับ หรื อเท่ากับ 10.027 Ton 22.318 Ton CO2e/kWh ต่อปี CO2e/ kWh ต่อปี (17,873.85 (39,783.74 kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh) kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh)

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ไม่มี

Rev. 2013-06 P. 50 / 70

ไม่มีผลกระทบ

ไม่มีผลกระทบ

ลําดับ ความสําคัญ 1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุ ง4 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ ชิ6นงานเป็ นคราบดําในขั6นตอนการฉีดขึ6นรู ป สาเหตุของปั ญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที เลือก CoverGuard ของรางวางชิ6นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํ6ายาSpray ได้ มาตรการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ

1.การดัดแปลงรางวาง ชิ นงานเป็ นแบบ ประหยัดพลังงาน

เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพใน การทํางานในขั นตอนการ ฉีดขึ นรูป

ชิ นงานที'มคี ุณภาพ และส่งขายได้ เพิ'มขึ น

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ไม่มี

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการแผนกฉีดขึ นรูป

Rev. 2013-06 P. 51 / 70

ไม่มี

ไม่มี


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุ ง 4 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ ชิ6นงานเป็ นคราบดําในขั6นตอนการฉี ดขึ6นรู ป สาเหตุของปั ญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที เลือก CoverGuard ของรางวางชิ6นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํ6ายาSpray ได้

มาตรการ

1.การดัดแปลงราง วางชิ นงานเป็ นแบบ ประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค์

เพื'อการเกิดอุบตั เิ หตุ จากพัดลม

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความปลอดภัย ในสถานประกอบการ

การปรับปรุงระบบ ความป้ องกันในเรื'อง ของความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ คําแนะนํา)

การปรับปรุงในเรื'อง ของแสงไฟ การลด มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางกลิ'นและ สารอันตราย

ผลกระทบในเรื'องของ กฎหมายและ มาตรฐานนานาชาติ

จํานวนครั งของการเกิด อุบตั เิ หตุจากพัดลม

ทําที'ครอบด้ านข้ างของพัด ลม

ไม่มี

การเกิดอุบตั เิ หตุ

ไม่มผี ลกระทบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 52 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGuard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้ มาตรการที'ดาํ เนินการ การดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ปริมาณของงาน NG ที'เกิดขึ น ต่อ -ปริมาณของงาน NGจากคราบดําที' เกิดขึ นต่อเดือน ปี (Kgs.) -ปริมาณของงาน NGจากงานคราบ ค่าใช้ จ่ายของงาน NGต่อปี ใน ดําต่อปี ปัจจุบนั -ราคาของวัตถุดบิ /Kg -ค่าแรงพนักงานฉีด 2คน การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา เหมือนข้ างต้ น แผนงานไปปฏิบตั ิ

ข้ อมูลดิบ -ปริมาณงาน NGจากคราบดํา 6,847.08kgs./เดือน

เงินลงทุน

เหมือนข้ างต้ น

Payback Period (in months)

-ค่า Blower 9,095.00 บาท -ค่าท่อเฟล็กซ์ 280.00 บาท’ (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ผลลัพธ์ 82,2165.84kgs./ปี 6,552,590.80 บาท/ปี

(82,165.84 x 70) + 800,982

6,552,590.80 บาท/ปี

0

0

0 (Gross Saving- Additional Cost)

- ค่าออกแบบและสร้ างBlower

6,847.08 x12

-ปริมาณงานNGเกิดขึ น82,165.84kgs./ปี (82,165.84 x 70) + 800,982 -ราคาของวัตถุดบิ 70 บาท/kg -ค่าแรงการทํางาน NG =800,982.00 บาท/ปี

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบตั ิ การประหยัดสุทธิต่อปี

สูตร

(6,552,590.80-0)

6,552,590.80 บาท/ปี

(9,093+280) x 14

131,250.00 บาท/ปี

(131,250/6,552,590.80)x 12

Rev. 2013-06 P. 53 / 70

0.24 ปี ( 7 วัน)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป CoverGuard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก มาตรการที'ดาํ เนินการ การดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

ผลลัพธ์

-ปริ มา ณข องกํ า ลั ง พั ด ลมต่ อ เครื'อง ค่าใช้ จ่ายของการใช้ ไฟฟ้ าในส่วน -กําลังไฟฟ้ าพัดลมต่อเครื'อง พัดลมต่อปี ในปัจจุบนั -จํานวนพัดลมที'ตดิ ตั ง 3 ตัว -จํานวนรางที'ใช้ -จํานวนชั'วโมงที'พัดลมทํางาน -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-กําลังไฟฟ้ าพัดลม200 W ต่อเครื'อง

200 x 12

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.2 kW ต่อเครื'อง -จํานวนพัดลมที'ตดิ ตั ง 3 ตัว/ราง -จํานวนรางที'ใช้ 14 ราง -เปิ ดทํางาน 22 ชั'วโมงต่อวัน -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ

(0.2 x 3 x 22 x 14 x 3.73 x 26 x 12 )

การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการนํา -กําลังไฟฟ้ าของBlowerต่อเครื'อง แผนงานไปปฏิบตั ิ -จํานวนBlowerที'ตดิ ตั ง 1 ตัว -จํานวนชั'วโมงที'Blowerทํางาน -จํานวนรางที'ตดิ ตั ง -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.186 kW ต่อเครื'อง -จํานวน Blower ที'ตดิ ตั ง 1 ตัว -เปิ ดทํางาน 22 ชั'วโมงต่อวัน -จํานวนรางที'ตดิ ตั ง 14 Line -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ kW

(0.186 x 1 x 22x 14 x 3.73 88,892.64 บาท/ปี x 26 x 12 )

ปริมาณกําลังไฟพัดลม(kW)

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบตั ิ การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

0 (Gross Saving - Additional Cost)

ไม่มกี ารลงทุน

215,062.85 บาท/ปี

0

0

(215,3062.85-88,892.64 )

(Investment÷ Net Savings)x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

2,400 Watt/ปี

Rev. 2013-06 P. 54 / 70

126,170.20บาท/ปี

-

-


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการ ในการแก้ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGuard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ 1. การดัดแปลงรางวาง ชิ นงานเป็ นแบบประหยัด พลังงาน

วัตถุประสงค์

เครือ งชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

บุคคลที' รับผิดชอบ

ลําดับ ความสําคัญ 1

เวลา

เพื'อลดปริมาณงาน NG ที' เกิดคราบดําบนผิวงาน

ปริมาณงานNG ที'เกิดคราบดําบน ผิวงานลดลง 100%

1.)หาข้ อมูลของพัดลม Blower เพื'อ ใช้ แทนพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 3ตัว กําลังไฟฟ้ า0.2kW/เครื'อง

คุณธงชัย

เพื'อลดปริมาณงาน NG ที'เกิด คราบดําบนผิวงาน

ปริมาณงานNGที'เกิดคราบดําบน ผิวงานลดลง 100% คิดเป็ น 82,165.84 kgs/ปี หรือเท่ากับ 1,207.55 Ton CO2e/kg ต่อปี ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 69% หรือคิดเป็ น 39,783.74 kWh/ปี หรือเท่ากับ 22.318 Ton CO2e/kWh ต่อปี ปริมาณงานที'มคี ุณภาพเพิ'มขึ น

2.)ออกแบบรางวางชิ นงาน โดยใช้ พัดลม Blower ที'ต่อท่อFlex และ ปรับปรุง Cover Gard ของรางด้ วย

ทีมงานR&D

3.)ดําเนินการติดตั งพัดลม Blower และ Cover Gard

คุณพงศ์พิรัชย์

4.)ทดสอบการใช้ งานแและติดตาม ประสิทธิภาพการทํางานBlower

คุณธงชัย

3

15/05/57

จํานวนครั งของการเกิดอุบตั เิ หตุ 5.)เก็บข้ อมูลจํานวนงานNG ที'เป็ น จากการใช้ พัดลม คราบดําหลังการปรับปรุงวิธกี าร ทํางานใหม่ นาน1 เดือนและสรุปผล

คุณธงชัย

4

16/05/5717/06/57

เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพใน การทํางานขั นตอนนี เพื'อการเกิดอุบตั เิ หตุจากการ ใช้ พัดลม

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 55 / 70

16/04/57 2 23/04/57 2 6/05/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน(Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง 4(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก CoverGard ของรางวางชิ นงาน ไม่สามารถป้ องกันละอองนํา ยาSpray ได้ มาตรการที' ดัดแปลงรางวางชิ นงานเป็ นแบบประหยัดพลังงาน ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

ทรัพยากร

1

หาข้ อมูลของพัดลม Blower เพื'อใช้ แทนพัด ลมอุตสาหกรรม จํานวน 3 ตัว กําลังไฟฟ้ า 0.2kW/เครื'อง

2

ออกแบบรางวางชิ นงาน โดยใช้ พัดลม Blower ที'ต่อท่อFlex และปรับปรุง Cover Gard ของ รางด้ วย

3

ดําเนินการติดตั งพัดลม Blowerและ Cover Gard

Blower และ ท่อเหล็ก

4

ทดสอบการใช้ งานแและติดตามประสิทธิภาพ การทํางานของBlower

กระดาษ A4

5

เก็บข้ อมูลจํานวนงานNG ที'เป็ นคราบดําหลัง การปรับปรุงวิธกี ารทํางานใหม่ ระยะเวลา 1 เดือนและสรุปผลการดําเนินงานที'เกิดขึ น

งบประมาณ

บุคคลที' รับผิดชอบ

-

คุณธงชัย

-

ทีมงานR&D

9,375 บาท

คุณพงศ์พิรัชย์

-

คุณธงชัย

-

คุณธงชัย

-

กระดาษ A4

กระดาษ A4

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

เดือน 1

Rev. 2013-06 P. 56 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา5 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การใช้ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 57 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 3 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์

การใช้ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ

ไม่กาํ หนด ผูร้ ับผิดชอบใน การปิ ดเปิ ดไฟฟ้ า เปิ ดไฟฟ้ าทิง6 ไว้ ในช่วงพักกลางวัน

การใช้ไฟฟ้ ามาก เกิ นไปในขัน# ตอนการ ตบแต่งชิ# นงาน

ไม่ติดตัว Timer ในการตั6งเวลาปิ ด เปิ ดฟ้ าฟ้ า

ทําการออกแบบการ วางตําแหน่ งพัดลม ไม่ เหมาะสม

ไม่ได้ออกแบบให้ใช้ ความสว่างเหมาะสม กับการทํางาน

ไม่ตรวจสอบสาย ลม/ท่อลมทุกเดือน อย่างสมํ าเสมอ

ทําการออกแบบการวางตําแหน่ งพัดลมไม่ เหมาะสม

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

(1) ติดตั6งหลอดไฟ ใน บางส่ วนงานมากเกิน ความจําเป็ น

ลมรั วที สายลม ของเครื องเจียร สายพานมือถือ

สาเหตุของปั ญหาที เลือก

ติดตั6งพัดลมเกิน ความจําเป็ น

สภาพอากาศร้อนทํา ให้พนักงานทํางาน ไม่สบาย

Rev. 2013-06 P. 58 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 4 ประเด็นในการปรับปรุง5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ ลําดับ 1.

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

สภาพปัจจุบัน

ทํา การออกแบบการวางตํา แหน่ ง พั ด ลมไม่ 1.ติดตั งพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 0.2 เหมาะสม kW/เครื'อง หน้ าปัดกว้ าง 24 นิ ว ที' บริเวณด้ านบนของโต๊ะสายการผลิต จํานวน 5 ตัวต่อสายการผลิต 2.พนักงาน 1คน ใช้ พัดลม1เครื'อง โดย เปิ ดแบบไม่ส่ายหน้ า ซึ'งได้ มกี ารเอา ระบบสวิสต์ออก 3.การทํางานเฉพาะตอนกลางวัน ใช้ งาน 11 ชม. และปิ ดตอน 12.00-13.00 น.

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ผลกระทบที'อาจขึ นได้ จากมาตรการที'ปฏิบตั ิ

1.เปลี'ยนพัดลมที'ใช้ กาํ ลังไฟน้ อย

1

2

3

2(8)

2.ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัด ลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'

3

3

2

2(10)

3.เปลี'ยนจากพัดลมโรงงานเป็ นแบบ Blower แทน

1

2

2

2(7)

Rev. 2013-06 P. 59 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ ผลกระทบทีม ตี ่ อสิ งแวดล้อม( Environmental Impact Evaluation )ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั6นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการ 1.ออกแบบการจัดวาง ตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'

วัตถุประสงค์ เพื'อลดการปล่อยก๊าซ GHG สู่บรรยากาศ

ตัวชี วัดด้ าน สิ'งแวดล้ อม ปริมาณการปล่อย ก๊าซ GHG ลดลง 40% หรือคิดเป็ น 21,964.80 kWh/ ปี หรือเท่ากับ 12.322 Ton CO2e/kWh ต่อปี

การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ผลกระทบต่างๆที' วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า ผลิตภัณฑ์และ มีต่อการรับรอง (Input) สมผ./NPOที'ออกมา กฎหมาย (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) ปริมาณพลังงานไฟฟ้ า ทีใ' ช้ 32,947.20 kWh/ปี หรือ เท่ากับ 18.483 Ton CO2e/kWhต่อปี (32,947.20kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh)

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG 21,964.80 kWh/ปี หรือ เท่ากับ 12.322 Ton CO2e/kWh ต่อปี (21964.80kWh x 0.5610 Kg CO2e/kWh)

Rev. 2013-06 P. 60 / 70

ไม่มผี ลกระทบ

ลําดับ ความสําคัญ 1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์ การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.ออกแบบการจัดวาง ตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'

เพื'อลดเวลาในการดู และซ่อมแซมพัดลมใน ขั นตอนการตบแต่ง ชิ นงาน

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ ลดเวลาในการ ซ่อมแซมพัดลมที' ชํารุด

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน ไม่มี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการ ไม่มี ไม่มี แผนกตบแต่งชิ นงาน

Rev. 2013-06 P. 61 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก

มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.ออกแบบการจัด เพื'อลดอุบตั เิ หตุจาก วางตําแหน่งของพัด ฝุ่ นผงจากการเจียรเข้ า ลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที' ตา

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความ ปลอดภัยในสถาน ประกอบการ

การปรับปรุงระบบความ ป้ องกันในเรื'องของ ความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้

ไม่มอี บุ ตั เิ หตุจากฝุ่ นผง ไม่มอี ุบัติเหตุจากการ จากการเจียรเข้ าตา ฝุ่ นผงเข้ าตา

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ,คําแนะนํา) ต้ องสวมใส่แว่นตา นิรภัยทุกครั งในขณะ ทํางาน

Rev. 2013-06 P. 62 / 70

การปรับปรุงในเรื'อง ผลกระทบในเรื'อง ของแสงไฟ การลด ของกฎหมายและ มลภาวะทางเสียง มาตรฐาน มลภาวะทางกลิ'น นานาชาติ และสารอันตราย ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ ผลลัพธ์ ผลกระทบด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการที'ดาํ เนินการ ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที' เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

2,400 Watt/ปี

ปริมาณกําลังไฟพัดลม (kW)

-ปริมาณของกําลังพัดลมต่อเครื'อง

-กําลังไฟฟ้ าพัดลม200 W ต่อเครื'อง

200 x 12

ค่าใช้ จ่ายของการใช้ ไฟฟ้ าใน ส่วนพัดลมต่อปี ในปัจจุบนั

-ปริมาณของกําลังไฟฟ้ าพัดลมต่อเครื'อง - จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 5 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง -จํานวนชั'วโมงที'พัดลมทํางาน -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.2 kW ต่อเครื'อง - จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 5 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง - เปิ ดทํางาน 11 ชั'วโมงต่อวัน -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ kW

(0.2 x 5 x 11x16 x 3.73 x 26 x 12 )

การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการ นําแผนงานไปปฏิบตั ิ

-ปริมาณของกําลังไฟฟ้ าพัดลมต่อเครื'อง -จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 3 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง -จํานวนชั'วโมงที'พัดลมทํางาน -ราคาของไฟฟ้ าต่อหน่วย

-ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า 0.2 kW ต่อเครื'อง - จํานวนพัดลมที'ติดตั ง 3 ตัว - จํานวนสายการผลิตที'ติดตั ง - เปิ ดทํางาน 11 ชั'วโมงต่อวัน -ค่าไฟฟ้ า 3.73 บาทต่อ kW

(0.2 x 3 x 11x 16 x3.73 x 26 x 12 )

เงินลงทุน Payback Period (in months)

204,821.76 บาท/ปี

122,893.06 บาท/ปี

0

0

(204,821.76-122,893.06 )

81,928.70บาท/ปี

-

-

-

(Investment÷ Net Savings)x 12 months per year

-

-

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบตั ิ การประหยัดสุทธิต่อปี

ผลลัพธ์

0 (Gross Saving - Additional Cost)

ไม่มเี งินลงทุน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 63 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญของมาตรการในการแก้ไขปรับปรุ ง ประเด็นในการปรับปรุง 5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

1.ออกแบบการจั ด เพื'อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า วางตํา แหน่ ง ของพั ด ของการใช้ พัดลมขั นตอนการ ลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที' ตบแต่งชิ นงาน เพื'อลดการปล่อยก๊าซ GHG

เพื'อลดเวลาในการดูและ ซ่อมแซมพัดลมในขั นตอนการ ตบแต่งชิ นงาน เพื'อลดอุบตั เิ หตุจากฝุ่ นผงจาก การเจียรเข้ าตา

เครื'องชี วัด

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ

บุคคลที' รับผิดชอบ

ลําดับ ความสําคัญ

ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที'ใช้ ลดลงได้ 40%

1.สํารวจและตรวจสอบสภาพของพัดลม ที'ใช้ งานในปัจจุบนั ว่าสามารถหมุนได้

คุณณัฐนรี

1

ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง40% หรือคิดเป็ น 21,964.80 kWh/ปี หรือ เท่ากับ 12.322 Ton CO2e/kWh ต่อปี ลดเวลาในการซ่อมแซม พัดลมที'ชาํ รุด

2.ออกแบบการจัดวางและติดตั งพัดลม เพื' อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ ความเย็น สบาย และลดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน

ทีมงานR&D

3.ทํา การซ่ อ มแซมพั ด ลมที'ไ ม่ ส ามารถ คุณพงศ์พิรัชย์ ส่ายไปมาให้ ใช้ งานได้

3

ไม่มอี บุ ตั เิ หตุจากฝุ่ นผง จากการเจียรเข้ าตา

4.ทํา การติ ด ตั ง พั ด ลมและติ ด ตามผล คุณพงศ์พิรัชย์/ ความพึงพอใจของพนักงาน คุณณัฐนรี

4

15/05/57

5.ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของ พัดลมและสรุปผลการติดตั งใหม่

5

16/05/5717/06/57

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 64 / 70

เวลา 16/04/57

2 23/04/57

คุณณัฐนรี

6/05/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 6 ประเด็นในการปรับปรุง 5 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ทีน าํ มาวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ทีเ ลือก ทําการออกแบบการวางตําแหน่งพัดลมไม่เหมาะสม มาตรการที ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้ งานได้ เต็มที'––––––––––––––––––– ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคคลที รับผิดชอบ

1

สํารวจและตรวจสอบสภาพของพัดลมที' ใช้ งานในปัจจุบันว่าสามารถหมุนได้

กระดาษ A4

-

คุณณัฐนรี

กระดาษA4

-

อะไหล่

-

คุณพงศ์พิรัชย์

เหล็ก

200

คุณพงศ์พิรัชย์/ คุณณัฐนรี

4

ออกแบบการจัดวางและติดตั งพัดลม เพื'อให้ พนักงานได้ รับความเย็นสบาย และลดอุบัติเหตุจากการทํางาน ทําการซ่อมแซมพัดลมที'ไม่สามารถส่าย ไปมาให้ ใช้ งานได้ ทําการติดตั งพัดลมและติดตามผลความ พึงพอใจของพนักงาน

5

ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของ พัดลมและสรุปผลการติดตั งใหม่

กระดาษ A4

-

คุณณัฐนรี

6

คํานวณการใช้ ไฟฟ้ าที'เกิดขึ นหลังการ เปลี'ยนแปลง

กระดาษ A4

-

ทีมงานR&D

2 3

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

เดือน 1

ทีมงานR&D

Rev. 2013-06 P. 65 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์สีเขียว (Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries Projects) ด้วยการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดกําไร (PREMA: Profitable Resource Efficiency Management) ประเด็นปั ญหา6 (สมผ.,จคป.)ในการปรับปรุงคือ การใช้แก๊ส NG ปริมาณมากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 66 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขัDนที 3 ประเด็นในการปรับปรุ ง 5(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที นาํ มาวิเคราะห์ การใช้แก๊ส NG ปริ มาณมากเกินไป ในขั6นตอนการหลอมวัตถุดิบ แผนภูมิ Mind Mapping วิเคราะห์หาสาเหตุ ไม่ได้ตรวจสอบรอยรั วหลัง การเปลี ยนBurner

ตั6งอุณหภูมิในการ หลอมสู งเกินไป

เปิ ดเตาทิง6 ไว้ระหว่างการ พักเบรคและเปลี ยนกะ

คุณภาพของก๊าซNG ไม่คงที

เกิดการรั วที รอยต่อ และท่อขนส่ งแก๊ส

เปิ ดเตาหลอมตลอดเวลา เพื อ หลอมวัตถุดิบให้เป็ น ของเหลว

การใช้ แก๊ส NG มาก เกินไป ในขัDนตอนการ หลอมวัตถุดิบ

มีการสู ญเสี ยความร้อน ออกจากเตาหลอม ฉนวนกันความร้อนไม่มี ประสิ ทธิภาพ/ชํารุ ด

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

ประสิ ทธิภาพ การหลอมตํ า

ประสิ ทธิภาพการ เผาไหม้ต าํ

อากาศที( เข้ าไปผสมมาก เกินไป ทําให้ ความร้ อน บางส่ วนสูญเสี ยไปกับไอ เสี ยส่ วนเกิน

(1)

เตาหลอมมีตะกรัน เกาะที ผนังหนา

การทําความสะอาด น้อยเกินไป

(1)

อากาศที( เข้ าไปผสมน้ อย เกินไป ทําให้ เกิดการเผา ไหม้ ไม่ สมบูรณ์ การทําความ สะอาดไม่ทว ั ถึง

อากาศทีเ ข้าไปผสมน้อยหรือมากเกินไป ทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และความร้อนบางส่วนสูญเสีย

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 67 / 70


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางกําหนดมาตรการในการปรับปรุงของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 4 ประเด็นในการปรับปรุง6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์

การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ

ลําดับ

สาเหตุของปัญหาที'เลือก

สภาพปัจจุบัน

มาตรการที'มีความเป็ นไปได้ / คําแนะนําเพื'อการพัฒนา

1

อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป

1.)ติดตั งระบบSensor เพื'อควบคุมระดับ ปริมาณของนํา Alในห้ องอุ่น 2.)ติดตั งThermocupplerเพื'อควบคุม อุณหภูมขิ องนํา วัตถุดบิ 3.)มีการหลอมแบบต่อเนื'อง โดยใส่ วัตถุดบิ ตลอดเวลาเมื'อระดับนํา Alเหลว ลดลงจาก สเกลที'กาํ หนดไว้ 4.)ใส่วัตถุดบิ ปริมาณ 65kgs.ต่อรถเข็น

ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และ ความร้ อนบางส่วนสูญเสีย

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

1.ปรับแต่งอากาศให้ เหมาะสมกับ ปริมาณก๊าซ NG

Rev. 2013-06 P. 68 / 70

ผลกระทบที'อาจขึ นได้ จากมาตรการที'ปฏิบตั ิ

4

4

3

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลกระทบทีม ีต่อสิง แวดล้อม( Environmental Impact Evaluation )ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการ 1.ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณ ก๊าซ NG

วัตถุประสงค์

ตัวชี วัดด้ าน สิ'งแวดล้ อม

การเปลี'ยนแปลงของ การเปลี'ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์และสมผ./NPO วัตถุดิบที'ป้อนเข้ า (Input) ที'ออกมา (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ) (ปริมาตร/ความเป็ นพิษ)

ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่าง ปริมาณของก๊าซNGลดลง ปริมาณก๊าซ NG ที'ใส่ คุ้มค่า 58.64% หรือ 8.08Ton /ปี หรือเท่ากับ 123,223.837 Kgs/ปี 3.90Ton CO2e/kg ต่อปี หรือเท่ากับ 59.468 Ton CO2e/kg ต่อปี

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

ปริมาณของก๊าซNG ลดลง 123,223.837 Kgs/ปี หรือ เท่ากับ 59.468 Ton CO2e/kg ต่อปี (123,223.837 Kgs. x 0.4826 Kg CO2e/kg)

Rev. 2013-06 P. 69 / 70

ผลกระทบ ต่างๆที'มีต่อ การรับรอง กฎหมาย

ลําดับ ความสําคัญ

ไม่มผี ลกระทบ

1


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบทีจ ะมีต่อองค์การ จากการดําเนินการ (มาตรการ) ตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 6 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการ 1.ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณ ก๊าซ NG

วัตถุประสงค์ มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน และได้ รับทักษะในเรื'องการ ตรวจวัดประสิทธิภาพการ เผาไหม้ ของก๊าซNG ที' ถูกต้ อง

ตัวชี วัดในการ ปรับปรุงองค์การ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจและ ทักษะในเรื'องนี เพิ'มขึ น 100%

การปรับปรุงว่าด้ วย เรื'องระเบียบการ ทํางาน ขั นตอนการปฏิบตั งิ าน เรื'องการตรวจวัด ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

การปรับปรุงว่าด้ วย การปรับปรุงว่าด้ วยเรื'อง การปรับปรุง นิยามหน้ าที'ความ แรงจูงใจและการ เอกสารประกอบ รับผิดชอบ ติดต่อสื'อสาร ผู้จัดการ แผนกซ่อมบํารุง

Rev. 2013-06 P. 70 / 70

สื'อสารให้ พนักงานเข้ าใจใน เรื'องการลดการใช้ แก๊ส NG ทุกเดือน โดยการประชุม หน้ างานและการ

เอกสารของขั น ตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการตรวจ วัดประสิทธิภาพการ เผาไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Health and Safety) ในสถานประกอบการ ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 5 ประเด็นในการปรับปรุง 6 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย

มาตรการ

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัดในการ ปรับปรุงความ ปลอดภัยในสถาน ประกอบการ

1.ปรับวาล์วลมให้ เพื'อควบคุมไม่ให้ มคี วัน ต้ องไม่ให้ มคี วันจาก เหมาะสมกับปริมาณ จากการหลอม การหลอม ก๊าซ NG

การปรับปรุงระบบความ ป้ องกันในเรื'องของ ความเสี'ยงต่างๆ อุบัติเหตุและเพลิงไหม้

การปรับปรุงระบบ ป้ องกันภัยของ พนักงาน (เสื อผ้ า เครื'องมือ คําแนะนํา)

หลีกเลี'ยงพื นที'ท'มี นี าํ ขัง

สวมใส่ถุงมือผ้ าสาน รองเท้ านิรภัย และผ้ าปิ ด จมูก ทุกครั งที'ทาํ การ ปรับแต่งอากาศ

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 71 / 70

การปรับปรุงในเรื'อง ผลกระทบในเรื'อง ของแสงไฟ การลด ของกฎหมายและ มลภาวะทางเสียง มาตรฐาน มลภาวะทางกลิ'น นานาชาติ และสารอันตราย มลภาวะทางอากาศ (ควัน เขม่า)

ไม่มผี ลกระทบใดๆ


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

ตารางคํานวณวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) ของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที 5 ประเด็นในการปรับปรุง 6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการที'ดาํ เนินการ ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG เงื'อนไข

ข้ อมูลที'จาํ เป็ น

ข้ อมูลดิบ

สูตร

ปริมาณของก๊าซ NGที'ใช้ ต่อปี -ปริมาณของก๊าซ NGที'ใช้ ต่อเดือน -ปริมาณก๊าซ NG =724.535mmbtu/ด. 724.535 x 12 ค่าใช้ จ่ายของก๊าซ NGต่อปี ใน -ปริมาณของก๊าซNGที'ใช้ ต่อเดือน -ปริมาณก๊าซ NG = 8,694.42mmbtu/ปี 8,694.42 x 395 -ราคาของก๊าซ NG -ราคาของก๊าซNG= 395 บาท/mmbtu ปัจจุบัน การประหยัดที'ได้ ต่อปี จากการ -ปริมาณของก๊าซNGที'ใช้ ต่อเดือน -ปริมาณก๊าซ NG = 4,727.92 mmbtu / 4,727.92 x 395 หลังการปรับอากาศ ปี นําแผนงานไปปฏิบัติ (0.631 mmbtu/H) -ราคาของก๊าซ NG

-ราคาของก๊าซNG= 395 บาท/mmbtu

ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินต่อปี จากการนําแผนงานไปปฏิบัติ การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ค่าการทดลองปรับวาว์ลลม

- ค่าแรงพนักงาน 1 คน - ชั'วโมงทํางาน 6 ชั'วโมง (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

8,694.42MMBTU/ ปี

3,434,295.90 บาท/ปี 1,867,528.40 บาท/ปี

-

0

(3,434,295.90-1,867,528.40)

1,566,767.50 บาท/ปี

(62 x 6 x 1) x 12

4,464บาท/ปี

(Gross Saving- Additional Cost)

ผลลัพธ์

(4,464/ 1,566,767.50) x 12

Rev. 2013-06 P. 72 / 70

0.03 เดือน (1 วัน)


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

การประเมินจัดลําดับความสําคัญ ของมาตรการในการแก้ ไขปรับปรุง ประเด็นในการปรับปรุง 6(สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย

แผนงานมาตรการและกิจกรรม Good House Keepingในการแก้ ไขปรับปรุง (การเปลี'ยนแปลงพัฒนา) มาตรการ

วัตถุประสงค์

เครื'องชี วัด

ลดปริมาณของก๊าซ NGใน ต้ นทุนของก๊าซNG ลดลง 1.ปรั บ วาล์ ว ลมให้ 50 % ต่อเดือน เหมาะสมกับปริมาณ ขั นตอนการหลอม ก๊าซ NG ใช้ วัตถุดบิ ได้ อย่างคุ้มค่า ปริมาณของก๊าซ NGลด ลง58.64% หรือ 123,223.837 Kgs/ปี หรือ เท่ากับ 59.468 Ton CO2e/kg ต่อปี มีข นั ตอนการปฏิบตั งิ าน พนักงานมีความรู้ ความ และได้ รับทักษะในเรื'องการ เข้ าใจและทักษะในเรื'องนี ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผา เพิ'มขึ น 100% ไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง เพื'อควบคุมไม่ให้ มคี วันจาก ต้ องไม่ให้ มคี วันจากการหลอม การหลอม

กิจกรรมที'ดาํ เนินการ 1.ทดลองปรับวาล์วลม โดยการลดหรือ เพิ'มอากาศและทําเครื'องหมายกําหนด ตําแหน่งวาล์วด้ วย 2.ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดย วัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเทียบ ซึ'งเชื อเพลิงก๊าซอากาศ ส่วนเกินที'เหมาะสมมีค่า20% และสรุปผลที'จะนําไปปฏิบตั ิ 3.จัดทํา Lock ที'ตาํ แหน่งซึ'งปรับแต่ง เหมาะสมไว้ แล้ ว เพื'อป้ องกันการขยับ หรือเปลี'ยนแปลง 4.จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบตั ิ งานเรื'องการตรวจวัดประสิทธิภาพการ

บุคคลที' รับผิดชอบ

ลําดับ ความสําคัญ

เวลา

คุณพงศ์พิรัชย์

1

5/06/57

คุณพงศ์พิรัชย์

2

5/06/57

คุณพงศ์พิรัชย์

3

15/05/57 16/06/57

คุณพงศ์พิรัชย์

4

คุณรุจิรัตน์/ คุณพงศ์พิรัชย์

5

เผาไหม้ ของก๊าซNG ที'ถูกต้ อง 5.ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อม ทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ าน

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

Rev. 2013-06 P. 73 / 70

16/05/5717/06/57


FORM 004

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) สําหรับการดําเนินการมาตรการของการดําเนินการตามวงจรพัฒนาแบบพลวัต ขั นที' 6 ประเด็นในการปรับปรุง 6 (สมผ./NPO ,จคป./OP) ที'นาํ มาวิเคราะห์ การใช้ แก๊ส NG มากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ สาเหตุของปัญหาของสมผ./NPO ,จคป./OP ที'เลือก อากาศที'เข้ าไปผสมน้ อยหรือมากเกินไป ทําให้ เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์และความร้ อนบางส่วนสูญเสีย มาตรการที' ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG___________________________________________________________________________ ขั นตอน

กิจกรรม/แผนงานย่อย

ทรัพยากร

งบประมาณ

บุคคลที' รับผิดชอบ

-

คุณพงศ์พิรัชย์

ทดลองปรับวาล์วลมเพื'อลดหรือเพิ'มอากาศ และทําเครื'องหมายกําหนดตําแหน่งวาล์ว ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยวัดค่า เครื'องตรวจวัด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเทียบ ซึ'ง เชื อเพลิงก๊าซอากาศส่วนเกินที'เหมาะสม มี การเผาไหม้ ค่า 15-20%และสรุปผลที'จะนําไปปฏิบัติ

-

3

จัดทํา Lock ที'ตาํ แหน่งซึ'งปรับแต่งเหมาะสมไว้ แล้ ว เพื'อป้ องกันการขยับหรือเปลี'ยนแปลง

-

-

คุณพงศ์พิรัชย์

4

จัดทําและอบรมขั นตอนการปฏิบัติงานเรื'อง การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของ ก๊าซNGที'ถูกต้ อง ดําเนินการตามแผนที'กาํ หนดไว้ พร้ อมทั ง ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของ พนักงาน

กระดาษ A4

-

คุณพงศ์พิรัชย์

กระดาษ A4

-

คุณรุจิรัตน์/คุณ พงศ์พิรัชย์

กระดาษ A4

-

คุณรุจิรัตน์

1 2

5

6

เก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ กา๊ ซของเตาหลอมกลาง เป็ นเวลา 1 เดือนและสรุปผลการดําเนินงานที' เกิดขึ น

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

เดือน 1

คุณพงศ์พิรัชย์

Rev. 2013-06 P. 74 / 70

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิน1 ส่วนยานยนต์สเี ขียว

F004 / Thai PREMAnet Tel. 02-158-0556 Email: Thailand@PREMAnet.net

FORM 004

Rev. 2013-06 P. 75 / 70


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

บริษทั ซังโกะไดคาซติง้ (ประเทศไทย )จํากัด (มหาชน)

1


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

สถานทีต่ ั้ง

ตั้งอยู่ที่ : สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ บ้านค่าย 3/14 หมู่ 2 ถนน บ้านค่าย-บ้านบึง ตําบลหนอง บัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสปรษณีย์ 21120 2


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท Enterprise Basic Information) => บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อ มกราคม 2539 และเริ่มดําเนินการผลิต เมษายน 2540 => ในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ได้มกี ารแปรสภาพเป็น บริษัท ซังโกะไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107552000235 => ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพได้มาตรฐานเฉพาะทางด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ (TS16949) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 จนถึงปัจจุบัน => มีระบบการดําเนินงานที่มมี าตรฐานได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001)ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน => มีมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS18001)และตามมาตรฐาน สมอ.(TIS18001) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน => รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย (ปี2012) => รับรางวัล Green Industry Level 3 (ปี 2012) => รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียติคุณ CSR-DIW AWARD (ปี 2013)

3


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท Enterprise Basic Information) ⇒ บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค โดยกระบวนการหล่อโลหะแบบ High Pressure

⇒ บริษัทฯ รับกลึงชิ้นงานตามแบบ (Drawing) ของลูกค้า โดยใช้เครื่อง CNC และ Machining Center

4


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ชิ้นส่ผลิ วนตภัณฑ์หลัก : ชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ดําเนินการผลิ ตชิ้นส่วนยานยนต์ และ รถมอเตอร์ ได์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ จากวัตถุดบิ ที่มาจาก อลูมเิ นียม และสังกะสี ชิ้นส่วนรถยนต์

ชิ้นส่วน รถมอเตอร์ไซด์

ชิ้นส่วน อลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป

ชิ้นส่วน อิเลคทรอนิคส์

ชิ้นส่วนอื่นๆ 5


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

แผนผังโรงงาน Office2 Office1 โรง MC 1 โรง FS โรง DI 1 โรง DI 2

โรง DI 3

6


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

List of participants ของ บริษัทซังโกะไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ชื่อพนักงาน

ตําแหน่งงาน

1. นายธงชัย แซ่แต้

ผูจ้ ัดการแผนกฉีดขึ้นรูป

2.นายพงษ์พริ ัชย์ เสนากลาง

ผูจ้ ัดการแผนกซ่อมบํารุง

3.นางสาวณัฐนรี โพธิ์ทอง

ผูจ้ ัดการแผนกตบแต่ง

4.นายเสกสรร แถวถึก

ผูจ้ ัดการแผนกปาด/กลึง

5.นายพีระพัฒน์ รัตนะ

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

6. นายอรรฆพล ห่อมณี

วิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนา

7.นางรุจริ ัตน์ สราญฤทธิชัย

ผูจ้ ัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์

ภาพถ่ายพนักงาน

7


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ข้อมูลเกี่ยวกับสมผ. ภาพกระบวนการผลิต ขั้นตอนการหลอม

แท่งอลูมิเนียม จํานวน 1,738,883.00 kgs./ปี

INPUT

ก๊าซ NG 8,694.42 พลังงานไฟฟ้า 137,340.00 ผง Flux 1,200.00 ตัวTap out cone 496.00

MMBTU kWh Kgs Kgs.

กระชอนตักFlux , ถังเหล็กโลหะ , ผ้าปิด จมูก , ถุงมือผ้าสาน , ชุดกันความร้อน, หมวกนิรภัย , ถุงมือนิรภัย, รองเท้านิรภัย

ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป

ก๊าซ NG 44,928.00 MMBTU พลังงานไฟฟ้า 1,617,672.00 kWh น้ําระบบหล่อเย็น 36,000.00 ลบ.ม. น้ํายา Spray 72,000.00 ลบ.ม. น้ํามันหล่อลื่น 42,000.00 ลิตร ลูกสูบ 2,329.31 Kgs เบ้าหลอม , ลูกสูบ , ไม้เคาะงาน , คีม คีบงาน ,ผ้าปิดจมูก ,พัดลม , ถุงมือผ้า สาน , ปลั๊กอุดหู รองเท้านิรภัย ,แผ่นรอง ชิ้นงาน

การหลอมแท่งอลูมิเนียม

น้ําอลูมิเนียมเหลว ปริมาณ 1,680,282.64 Kgs.

การฉีดขึ้นรูปโลหะ

Bracket Comp.ที่มีเศษครีบ ปริมาณ 1,064,963.00 Kgs.

A

NPO ก๊าซ CO2 , CO(ควัน) เสียงดัง กลิ่น/ไอน้ํามัน ความร้อน 8,694.42 พลังงานไฟฟ้า 137,340.00 Dross 58,600.36 ขีF้ lux 1,200.00 ตัวTap out cone 496.08

MMBTU kWh Kgs. Kgs. Kgs.

กระชอนตักFlux5 อัน/ อ่างโลหะ 25 ถัง / ถุงมือผ้าสาน1,440 คู่ / ชุดกันความร้อน 4 ชุด / ผ้าปิดจมูก 960 ผืน/ หมวกนิรภัย 10 ใบ / ถุงมือนิรภัย 4 คู่ /รองเท้านิรภัย 10 คู่ เสียงดัง / กลิ่น/ไอน้ํามัน ความร้อน 44,928.00 MMBTU พลังงานไฟฟ้า 1,617,672.00 kWh น้ําหล่อเย็นใช้แล้ว 36,000.00 ลบ.ม. น้ําSprayใช้แล้ว 72,000.00 ลบ.ม. น้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 42,000.00 ลิตร ลูกสูบใช้แล้ว 2,329.31 Kgs. เศษ Scrap 394,866.51 Kgs เศษครีบเปื้อนน้ํามัน 86,030.49 Kgs. DrossจากOxideAl 52,256.80 Kgs. งานเสีย (NG) 82,165.84 Kgs. เบ้าหลอม 24 เบ้า /ไม้เคาะงาน 100 อัน / คีมคีบงาน 50 อัน /พัดลม 70 ตัว / รองเท้า นิรภัย56 คู่/ ถุงมือผ้าสาน 8,064 คู่ / ผ้าปิด จมูก 2,688 ผืน/ปลั๊กอุดหู 70 อัน /แผ่น รองงาน 150 แผ่น

8


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ข้อมูลเกี่ยวกับสมผ. ภาพกระบวนการผลิต ขั้นตอนการตบแต่ง

ขั้นตอนการขัดผิว

A พลังงานไฟฟ้า 946,200.00 kWh ผ้าทรายสายพาน 3,912.00 Kgs. เครื่องเจียรสายพานมือถือ , เครือ่ งเจียร สายพานตั้งโต๊ะ , ตะไบกลม , น้ํามันหล่อลื่น, แปรงทองเหลือง , กล้อง ตรวจสอบ, สีมาร์คเขียว,แดง , หมึก สแตมป์งาน , หลอดไฟ , พัดลม ,แผ่น รองชิ้นงาน , ผ้าปิดจมูก, ถุงมือPU , ปลั๊กอุดหู

พลังงานไฟฟ้า เม็ดเหล็ก

61,044.00 kWh 1,125.00 Kgs.

ตะแกรงร่อนเม็ด , อุปกรณ์เก็บชิ้นงาน , หลอดไฟ , พัดลม , ผ้าปิดจมูก , ถุงมือผ้า สาน , ปลั๊กอุดหู

การตบแต่งชิ้นงาน

Bracket Comp. ที ไม่มีเศษครีบ ปริมาณ 1,057,756.43 Kgs.

การขัดผิวด้วยเม็ดสแตนเลส

Bracket Comp. ที ผา่ นการขัดผิ วแล้ว กระทบ ปริมาณ 1,055,341.78 Kgs.

ลม , เสียงดัง ฝุ่น/ผงจากการเจียร พลังงานไฟฟ้า 946,200.00 ผ้าทรายที่ใช้แล้ว 3,912.00 เศษครีบ 4,773.18 ผงฝุ่น Al 2,433.39

kWh Kgs. Kgs. Kgs.

เครื่องเจียรสายพานมือถือ 40 ตัว /เครื่อง เจียรสายพานตั้งโต๊ะ5ตัว /ตะไบกลม 50 อัน/น้ํามันหล่อลื่น 10ลิตร/พัดลม 95 ตัว/ แปรงทองเหลือง50 อัน/กล้องตรวจสอบ6 อัน/สีมาร์คเขียว,แดง288ด้าม/หมึกสแตมป์ งาน20 อัน/หลอดไฟ40 หลอด/ถุงมือ PU11,520 คู่/ ผ้าปิดจมูก 2,880 ผืน /ปลั๊ก อุดหู 100อัน ลม เสียงดัง ฝุ่น/ผงจากเครือ่ งจักร พลังงานไฟฟ้า 61,044.00 kWh ผงฝุ่น Al 2,414.65 Kgs. เม็ดเหล็กที่ใช้แล้ว 1,125.00 Kgs. ตะแกรงร่อน 2 อัน / อุปกรณ์เก็บชิน้ งาน 3 อัน / หลอดไฟ 3 หลอด / พัดลม 3 ตัว / ถุง มือผ้าสาน 432 คู่/ ผ้าปิดจมูก 72 ผืน / ปลั๊กอุดหู 3 อัน

B 9


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ข้อมูลเกี่ยวกับสมผ. B

ภาพกระบวนการผลิต ขั้นตอนการปาด/เจาะ

พลังงานไฟฟ้า 691,836.00 น้ํายาCoolant 1,360.00 เม็ด Insert 285.00

kWh ลิตร Kgs.

ดอกสว่าน ขนาด 8 mm , ดอกTap , ดอก center drill, ดอกChamfer , แว่นตานิรภัย , น้ํามันไฮดรอลิค , ถุงมือพลาสติก , ผ้าปิด จมูก , ปลั๊กอุดหู

พลังงานไฟฟ้า น้ําประปา

264,528.00 468.00

kWh ลิตร

การปาด/เจาะชิ้นงาน

Bracket Comp. ที ผา่ น การเจาะ&ปาดผิ วที φ 8.0 mmแล้ว ปริมาณ 1,006,525.96 Kgs.

การล้างชิ้นงานและการตรวจสอบ

Screw Gauge ขนาด M8 x 1.25 , JIG Fixture , ปื นลม , หลอดไฟ , พัดลม , ถุง มือ PU , ผ้าปิดจมูก , ปลั๊กอุดหู , สีมาร์ค เขียว,สีแดง , กระดาษA4

ขั้นตอนการตรวจสอบ

Bracket Comp. ที ผา่ น ล้างชิ้นงานแล้วการตรวจสอบด้วย สายตาและเครื่องมือวัดแล้ว ปริมาณ 1,006,525.96 Kgs./ปี

เสียงดัง กลิ่นน้ํายาCoolant ไอน้ํามัน พลังงานไฟฟ้า 691,836.00 น้ํายาCoolantใช้แล้ว 1,360.00 เม็ด Insertใช้แล้ว 285.00 งานเสีย (NG) 22,416.37 เศษขี้กลึง 26,399.45 Kgs.

kWh ลิตร Kgs Kgs.

ถุงมือพลาสติก 60 คู/่ ผ้าปิดจมูก720 ผืน/ ดอกสว่าน 30 อัน/ดอกTap30 อัน/center drill60 อัน/Chamfer30 อัน/ปลั๊กอุดหู 40 อัน/แว่นตานิรภัย40 อัน , น้ํามันไฮดรอลิค 12 ลิตร เสียงดัง กลิ่นน้ํายาCoolant พลังงานไฟฟ้า 264,528.00 kWh น้ําประปาหลังล้างชิ้นงาน 468.00 ลิตร Screw Gauge ขนาด M8 x 1.25 5 อัน / JIG Fixture30 ตัว / ปืนลม 40 อัน / หลอดไฟ 40 หลอด / พัดลม 20 ตัว /ถุงมือ PU 1,152 คู่ / ผ้าปิดจมูก192 ผืน / ปลั๊ก อุดหู 8 อัน/สีมาร์คเขียว,แดง 50 ด้าม / กระดาษA4 100 แผ่น

10


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ต้นทุนของสมผ. ขั้นตอน กระบวนการผลิต ขั้นตอนผลิต

ประเภท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย แก๊ส NG

(1) การหลอมวัตถุดิบ (Aluminium Ingot)

ปัจจัยนําเข้า ( Input ) ร้อยละ

สิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ. NPO)

ต้นทุนและคชจ.ต่อปี

ร้อยละ

ต้นทุนสมผ.ต่อปี 100.00% 3,434,293.93

100.00%

3,434,293.93

ไฟฟ้า

100.00%

512,278.20

Aluminium Ingot

100.00%

121,721,880.00

ผง Flux

100.00%

38,400.00

100.00%

38,400.00

ตัว Tap cone out

100.00%

280,800.00

100.00%

280,800.00

ค่าแรง (2 คน)

100.00%

2,925,000.00 (DrossผสมFlux)3.37%

98,572.50

1

ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการหลอมวัตถุดิบ

128,912,652.13

100.00%

512,278.20

3.37% 4,102,025.20

(Slag) 0.07% 20,475.00 รวมต้นทุนสมผ.ของ 8,486,844.83 ขั้นตอนนี้

11


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ต้นทุนของสมผ. ขั้นตอน กระบวนการผลิต ขั้นตอนผลิต ประเภท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย แก๊ส NG ไฟฟ้า น้ําระบบหล่อเย็น น้ํา+น้ํายาสเปรย์ ลูกสูบ น้ํามันหล่อลื่น ค่าแรง (56 คน) (2) การฉีดขึ้นรูปโลหะ (Casting)

งานเสีย (NG)

ปัจจัยนําเข้า ( Input ) ร้อยละ ต้นทุนและคชจ.ต่อปี 100.00% 17,746,560.00 100.00% 6,033,916.56 100.00% 504,000.00 100.00% 1,584,000.00 27.49% 1,866,000.00 0.09% 1,806,000.00 100% 16,380,000.00

2

เศษ Scrap

สิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ. NPO) ร้อยละ ต้นทุนสมผ.ต่อปี 100.00% 17,746,560.00 100.00% 6,033,916.56 20.00% 100,800.00 100.00% 1,584,000.00 100.00% 1,866,000.00 100.00% 1,806,000.00 (งาน NG) 4.89% 800,982.00 (Scrap) 23.50% 3,849,300.00 (Drossเปื้อน) 5.12% 838,656.00 Drossจากoxide 3.11%

509,418.00

100.00%

5,751,608.80

100.00%

27,640,655.70

Dross(เศษเปื้อน)

3

100.00%

6,022,134.30

Drossจากoxide Al

4

100.00% รวมต้นทุนสมผ.ของ ขั้นตอนนี้

3,657,976.00

ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการฉีดขึน้ รูปโลหะ

45,920,476.56

78,208,007.36 12


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ต้นทุนของสมผ. ขั้นตอน กระบวนการผลิต ขั้นตอนผลิต

ประเภท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า

(3) การตบแต่งชิ้นงาน (Finishing)

ปัจจัยนําเข้า ( Input )

5

ผ้าทรายสายพาน ค่าแรง (80 คน)

ร้อยละ

สิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ. NPO)

ต้นทุนและคชจ.ต่อปี

ต้นทุนสมผ.ต่อปี

100.00%

3,529,326.00

100.00%

3,529,326.00

100.00% 100.00%

586,800.00 2,340,000.00

100.00% (ผงAl)0.26% (เศษครีบ)0.51% 100.00%

586,800.00 6,084.00 11,934.00 170,337.30

100.00% รวมต้นทุนสมผ.ของ 6,456,126.00 ขั้นตอนนี้

334,122.60

ฝุ่น/ผงAl เศษครีบ ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการตบแต่งชิ้นงาน

(4) การขัดผิวด้วยเม็ดเหล็ก (Shotblast)

ร้อยละ

4,638,603.90

ไฟฟ้า

100.00%

227,694.12

100.00%

227,694.12

เม็ดเหล็ก

100.00%

36,000.00

100.00%

36,000.00

ค่าแรง (3 คน)

100.00%

87,750.00

(ผงAl) 0.26%

228.15

100.00% รวมต้นทุนสมผ.ของ 351,444.12 ขั้นตอนนี้

169,025.50

ฝุ่น/ผงAl ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนขัดผิวด้วยเม็ดเหล็ก

432,947.77 13


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ต้นทุนของสมผ. ขั้นตอน กระบวนการผลิต ขั้นตอนผลิต

(5) การปาด/เจาะชิ้นงาน (Machining) (21วัน)

ประเภท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า น้ํา+น้ํายาCoolant

ปัจจัยนําเข้า ( Input )

สิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ. NPO)

ร้อยละ ต้นทุนและคชจ.ต่อปี 100.00% 2,580,548.28 100.00% 95,200.00

ร้อยละ ต้นทุนสมผ.ต่อปี 100.00% 2,580,548.28 100.00% 95,200.00

เม็ด Insert

100.00%

2,037,939.00

100.00%

2,037,939.00

ค่าแรง (30 คน)

100.00%

877,500.00

(NG)2.42%

21,235.50

(ขี้กลึง)2.85%

25,008.75

100.00%

1,569,145.90

100.00% รวมต้นทุนสมผ.ของ 5,591,187.28 ขั้นตอนนี้

499,590.00

งานเสีย(NG) เศษขี้กลึง ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนปาด/เจาะชิ้นงาน (6) การล้างงานและ ไฟฟ้า 100.00% ตรวจสอบ น้ําประปา 0.02% (28 ชม.) ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการล้างชิ้นงานและตรวจสอบ

361.85

6,828,667.43

100.00%

986,689.44

100.00% รวมต้นทุนสมผ.ของ 993,241.44 ขั้นตอนนี้

6,552.00

6,552.00

993,241.44

14


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

ต้นทุนของสมผ.

ขั้นตอน กระบวนการผลิต

ปัจจัยนําเข้า ( Input )

ขั้นตอนผลิต

ประเภท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

(7) การบําบัดน้ําทิ้งด้วย สารเคมี

ไฟฟ้า

ร้อยละ

สิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (สมผ. NPO)

ต้นทุนและคชจ.ต่อปี

100.00%

22,380.00

ค่าแรง 100.00% ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนบําบัดน้ําทิ้งด้วยสารเคมี

29,250.00

ร้อยละ

ต้นทุนสมผ.ต่อปี

100.00%

22,380.00

100.00% รวมต้นทุนสมผ.ของ 51,630.00 ขั้นตอนนี้

29,250.00 51,630.00

Slag (8) การส่งบริษัทรับกําจัดกาก ของเสีย

กากตะกอน

322,000.00

น้ํามันหล่อลื่นทีใช้แล้ว เศษครีบ/ฝุ่น/เม็ดเหล็กใช้แล้ว ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการส่งกําจัด

รวมต้นทุนสมผ.ของ 322,000.00 ขั้นตอนนี้ ผลรวม ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวม ต้นทุน ค่าใช้จ่าย 188,276,757.53 99,961,942.73 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) สมผ. 0

53.09% Total Production Cost

15


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

จุดประเด็นที่ควรปรับปรุง(สมผ.)

ลําดับ 1 (12)

2 (11)

3 (10)

4 (8) 5 (9)

ประเด็นในการปรับปรุง (สมผ./NPO ที่พบ/ปัญหา/ จุดปัญหาที่ควรปรับปรุง(จคป./OP) การใช้ปริมาณแก๊ส NG มากในขั้นตอนการ หลอมวัตถุดิบ

ประเมินผลกระทบ

สถานการณ์ปัจจุบัน

1.)ติดตั้งระบบSensor เพื่อควบคุมระดับปริมาณของน้าํ Alในห้องอุน่ 2.)ติดตั้งThermocupplerเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้าํ วัตถุดบิ 3.)มีการหลอมแบบต่อเนื่อง โดยใส่วัตถุดิบให้เต็มเตาหลอมตลอดเวลาหลังจาก 4 ระดับน้าํ Alเหลวลดลงตามสเกลที่กําหนด 4.)ใส่วัตถุดบิ ปริมาณ 65 kgs.ต่อ1รถเข็น เกิดการสูญเสียวัตถุดบิ ปริมาณมากจากการตัก 1.)ใส่ Flux สําหรับทําความสะอาดน้าํ Alเหลวทุก11ชม.จํานวน 1กก.ต่อครั้ง เป็น Dross ในขั้นตอนการหลอมวัตถุดิบและ 2.)การใช้ผงFluxโดยการตักแยกออกมาจากถุง ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป พลาสติกที่บรรจุขนาด 25กก. และใส่ด้วยน้ําหนักไม่แน่นอน 3 3.)ทําการตักDrossที่บริเวณผิวหน้าของเตาหลอมใส่ลงในถังเหล็ก ประมาณ 123.46 kgs./กะ เกิดชิ้นงานที่เป็นคราบดําเป็นจํานวนมากใน 1.)ใช้พัดลม 3ตัว เป่าเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวชิน้ งาน ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 0.6 kWh 3 2.)บางครั้งมีนาํ ละอองน้ํายาสเปรย์เกิดเป็นคราบจุดดําๆ บนผิวงาน 3.)รางวางชิน้ งานเปิดด้านข้างไว้ ติดตั้งพัดลมมากเกินไป 1.)จํานวนพัดลมที่ติดด้านบนของLineการผลิตจํานวน 5 ตัว ที่ด้านบนของบริเวณ Line การผลิตในขัน้ ตอน 2.)กําลังไฟฟ้า = 200 วัตต์ ต่อเครื่อง 3 การตบแต่งชิน้ งาน 3.)ติดตั้งพัดลมแบบติดๆกันและปรับพัดลมให้พัดทางตรงทางเดียว สูญเสียน้ํายาสเปรย์เพื่อพ่นแม่พิมพ์มากเกินไป 1.)หัวพ่นแบบใช้สเปรย์มือ ปรับให้เปิดทางออกของน้าํ ยาในระดับที่มากที่สุด ในขัน้ ตอนการฉีดงาน 2.)ใช้เวลาในการสเปรย์นานให้ทั่วหน้าแม่พิมพ์ 2 3.)พนักงานมีความคิดว่าพ่นน้าํ ยามากๆไว้จะดีทําให้แม่พิมพ์ไม่ชํารุดเร็ว

4

3

1

2

4

2

1

4

2

3

1

1

2

4

1 16


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

แผนที่ความคิด (Mind Map) ของ สมผ. (1) เรื่อง : การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross ปริมาณมาก ในขั้นตอนการหลอมวัตถุดบิ ความถี ในการ ใส่Fluxน้ อย เกิ นไป

ตัง อุณหภูมิใน การหลอมสูง เกิ นไป

การสูญเสียวัตถุดิบใน รูป Dross ปริมาณ มากในขัน* ตอนการ หลอมวัตถุดิบ

ขายเป็ นเศษวัตถุดิบที มี ราคาตํา กว่า 1 เท่า (35 บาท/กก.)

ปริมาณการใส่ผง Flux แต่ละครัง ไม่ แน่ นอน

ผง Flux เสื อม คุณภาพ ไม่ปิดปากถุงให้ สนิ ทขณะจัดเก็บ

17


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

กรณีความสําเร็จของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด) มหาชน มาตรการที่ 1 : กําหนดปริมาณการใส่ผง Fluxที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สาเหตุ ปริมาณของผง Flux ที่ใส่เพื่อทําปฏิกิริยา กับน้ําอลูมิเนียมเหลวไม่เหมาะสม ก่อนการปรับปรุง

ปัญหาและผลกระทบ มีการสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossที่ ติดไปกับผง Flux ปริมาณ 58.60ตันต่อปี หลังการปรับปรุง

เศรษฐศาสตร์ ประหยัดสุทธิ ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

8,327,100.83 บาท/ปี 0 บาท 0 ปี

ด้านสิ่งแวดล้อม @ลดการเกิด Waste 58,600.36 Kgs/ปี หรือคิดเป็น 100% ต่อปี @ลดการเกิดก๊าซ GHG 861.22 ton CO2 e/Kg/ปี ด้านพัฒนาองค์กร

รายละเอียดมาตรการ -เปลี่ยนรูปแบบการบรรจุใหม่เป็นบรรจุ 1 กก.ต่อถุง -กําหนดปริมาณการใส่ผงFlux 2 กก.ต่อการทําความ สะอาด 1 ครั้ง -เพิ่มความถี่ในการใส่ผง Flux เป็น 2 ครั้งต่อกะ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ -ใช้วัตถุดิบได้เต็มประสิทธิภาพ ทําให้ไม่มี วัตถุดิบติดไปกับผง Flux -ลดการใช้พลังงานในการผลิต -ลดปริมาณการสั่งซือ้ วัตถุดิบ

@มีขนั้ ตอนการทํางานที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการทํา ความสะอาดวัตถุดบิ @มีทักษะ ความรูค้ วามสามารถในการทํางาน @ลดเวลาในการขนย้าย เพื่อขาย Dross @ลดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ Dross เพื่อรอขาย

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย @ ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากควัน,กลิ่น ลดลง และอยู่ในค่าตามมาตรฐานที่กําหนด

18


การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของ มาตรการ(1) กําหนดปริมาณการใส่ผง Flux ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เงื่อนไข

ข้อมูลที่จําเป็น

ปริมาณDross ที่เกิดจาก ขั้นตอนการหลอมวัตถุดิบต่อปี

-ปริมาณของDrossที่เกิดจาก ขั้นตอนการหลอมวัตถุดิบต่อ เดือน -ปริมาณของDrossที่เกิดขึ้นต่อปี -ราคาของวัตถุดิบ -ต้นทุนของกระบวนการเกิด -ต้นทุนการกําจัด Slag -ปริมาณ Slag ที่กาํ จัด -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross

ค่าใช้จ่ายของ Drossต่อปีใน ปัจจุบัน

การประหยัดที่ได้ต่อปีจากการนํา แผนงานไปปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปีจากการ นําแผนงานไปปฏิบัติ การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

เหมือนข้างต้น -ปริมาณการใช้Flux ต่อเดือน -ราคาของผงFluxต่อกก.

ไม่มีการลงทุน

ข้อมูลดิบ

สูตร

ผลลัพธ์ 58,600.36 kgs./ปี

-ปริมาณ Dross ที่เกิดขึ้น = 4,883.36 kgs./ปี

4,883.36 *12

-ปริมาณ Drossที่เกิดขึน = 58,3600.36 kgs./ปี -ราคาของวัตถุดิบ = 70 บาท/kg -ต้นทุนของกระบวนการเกิด = 4,265,772.13 บาท/ปี -ต้นทุนการกําจัด Slag = 1.5 บาท/Kg. -ปริมาณ Slag ทีก่ าํ จัด = 1,200 kg./ปี -ค่าแรงตัก Dross+flug = 119,047.50 บาท/ปี

(58,600*70) + 4,265,772.13 8,488,644.83 +(1,200*1.5) + (119,047.50 ) บาท/ปี

เหมือนข้างต้น -ปริมาณ Fluxที่ใช้ = 2 กก. x 4 ครั้ง x 2 กะ x 30วัน - ราคาของผง Flux = 32 บาท/kg (Gross Saving- Additional Cost)

(Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

-

8,486,844.83 บาท/ปี 159,744.00 บาท/ปี 8,327,100.83 บาท/ปี -

-

-

(58,600*70) + 4,265,772.13 +(1,200*1.5) + (119,047.50 ) 2*4*2*26 *12* 32 (8,486,844.83-159,744.00)


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

แผนที่ความคิด (Mind Map) ของ สมผ. (2) เรื่อง : การสูญเสียวัตถุดิบในรูป Dross oxide ปริมาณมาก ในขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป ขายเป็ นเศษวัตถุดิบทีม) ี ราคาตํากว่ ) า 1 เท่า (35 บาท/กก.)

การสูญเสียวัตถุดิบ ในรูป Dross ปริ มาณมากใน ขัน ตอนการฉี ดขึ น รูป

ต้องตักเอา วัตถุดิบที ลอยอยู่ ที บริเวณผิว ด้านหน้ าออก นํ า Al เหลว คุณสมบัติความ เป็ นอลูมิเนี ยม เปลี ยนไป เกิ ดปฏิ กิริยากับ ออกซิ เจนใน อากาศ 20


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

กรณีความสําเร็จของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด) มหาชน มาตรการที่ 2 : การนํา Dross Oxide Al กลับมาหลอมใหม่เป็น Ingot ที่พร้อมใช้งาน (Re-cycle) สาเหตุ ธาตุหรือคุณสมบัติบางอย่างของวัตถุดิบ เปลี่ยนไป ทําให้ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ได้อีกทําให้ต้องขายเป็นเศษวัตถุดิบที่มีราคา ต่ํากว่า 1 เท่าตัว (35 บาท/กก.) ก่อนการปรับปรุง

ปัญหาและผลกระทบ มีการสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Drossที่ติด ไปกับผง Flux ปริมาณ 52.26 ตันต่อปี หลังการปรับปรุง

เศรษฐศาสตร์ ประหยัดสุทธิ ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

32,712,925.87 บาท/ปี 0 บาท 0 เดือน

ด้านสิ่งแวดล้อม @ลดการเกิด Waste 52,256.80 Kgs/ปี หรือคิดเป็น 100% ต่อปี @ลดการเกิดก๊าซ GHG 767.99 ton CO2e/Kg/ปี ด้านพัฒนาองค์กร

รายละเอียดมาตรการ -ทําการ Re-cycle ของออกไซด์อลูมิเนียม โดย นํามาใส่ผง Flux เพื่อไล่สิ่งสกปรกในน้ําอลูมิเนียม ออก จากนั้นจึงไล่กา๊ ซไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนียมโดย ใช้ก๊าซไนโตรเจนอีกครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ -ใช้วัตถุดิบได้เต็มประสิทธิภาพ ทําให้ไม่มี วัตถุดิบติดไปกับผง Flux -ลดการใช้พลังงานในการผลิต -ลดปริมาณการสั่งซือ้ วัตถุดิบ

@มีขนั้ ตอนการทํางานเกี่ยวกับการทํา Re-cycle ของอลูมเิ นียมออกไซด์ @เพิม่ ทักษะ ความรูค้ วามสามารถในการทํางาน Re-cycle อลูมเิ นียมที่ผา่ นการใช้แล้ว

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย @ ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากควัน,กลิ่น ลดลง และอยู่ในค่าตามมาตรฐานที่กําหนด

21


การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของ มาตรการ(2) การนํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็นแท่ง Ingot ที่พร้อมใช้งาน (Re-cycle) เงื่อนไข ปริมาณDrossที่เกิดจาก ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปต่อปี ค่าใช้จ่ายของ Dross Oxide Alต่อปีในปัจจุบัน

การประหยัดทีไ่ ด้ต่อปีจาก การนําแผนงานไปปฏิบัติ

ข้อมูลที่จําเป็น -ปริมาณของDross oxideที่เกิดจาก ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป -ปริมาณของDrossที่เกิดขึ้น -ราคาของวัตถุดิบ -ต้นทุนของกระบวนการเกิด -ค่าแรงพนักงานในตัก Dross oxide

เหมือนข้างต้น

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปีจาก -ราคาต้นทุนของ Flux - ราคาของน้ํายาล้างงาน การนําแผนงานไปปฏิบัติ

- ราคาของก๊าซ NG - ราคาของก๊าซไนโตรเจน -ค่าแรงพนักงานในทําRe-cycle 2 คน

การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ข้อมูลดิบ

สูตร

ผลลัพธ์ 52,256.80 kgs./ปี

-ปริมาณ Dross ที่เกิดขึ้น = 4,354.73 kgs./ปี

4,35.52 *12

-ปริมาณ Drossที่เกิดขึน = 52,256.80 kgs./ปี -ราคาของวัตถุดิบ = 70 บาท/kg -ต้นทุนของกระบวนการเกิด = 29,137,276.56 บาท/ปี -ค่าแรงตักDross oxide = 509,418.00 บาท/ปี

(52,256.80 x 70) +29,137,276.56 + 509,418.00

เหมือนข้างต้น - ราคาของ Flux = 1.087 บาท/kgs. dross - ราคาของน้ํายาล้างงาน = 1.5 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซ NG = 3.04 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซไนโตรเจน = 0.1 บาท/kg Dross -ค่าแรงพนักงาน = (37.5*8*2*26*12) + (56.25*3*2*26*12) (Gross Saving- Additional Cost) (Investment ÷ Net Savings) x 12 months per year

(52,256.80 x 70) +29,137,276.56 + 509,418.00 (1.087x 52,256.80) + (1.5 x 52,256.80)+(3.04 x 52,256.80) +(0.1 x 52,256.80)+ 292,500

33,304,670.56 บาท/ปี 33,304,670.56 บาท/ปี 591,774.69 บาท/ปี 32,712,925.87 บาท/ปี -

(33,304,670.56591,744.69) -

-


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

แผนที่ความคิด (Mind Map) ของ สมผ. (3) เรื่อง : การสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Dross ปนเปื้อนน้ํามันปริมาณมาก ระยะห่างระหว่าง เตาอุ่นและช่อง Sleeveไม่ เหมาะสม

แขนกลเกิ ดการ กระตุกระหว่าง ทํางาน/ทํางาน ผิดปกติ

พนักงานขาดทักษะ ในการทํางาน

ในขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป เกิ ดการตกหหล่น ของนํ*าอลูมิเนี ยม เหลวระหว่างการ เทของแขนกล

เกิ ดการตกหล่น บริเวณใต้ฐานของ เครือ งฉี ดขณะคีบ ชิ นงานออกจาก แม่พิมพ์

การสูญเสียวัตถุดิบใน รูปของ Drossปนเปื* อน นํ*ามัน ปริมาณมากในขัน* ตอน การฉี ดขึ*นรูป

การตกหล่นหรือ กระเด็นขณะเคาะ เศษครีบและ Overflow

เกิ ดครีบย้อนกลับ ในช่วงที ที อดั ด้วย แรงดันสูง

เกิ ดการปนเปื อน คราบนํ ามันทีผ% ิว วัตถุดิบ

ภาชนะรองรับ ไม่เหมาะสม

มีช่องว่างระหว่าง Sleeveและหัว Tip

หัว Tip สึก

23


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

กรณีความสําเร็จของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด) มหาชน มาตรการที่ 3 : การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื่อเป็นแท่ง Al Ingot ที่พร้อมใช้งาน สาเหตุ เกิดการปนเปื้อนคราบน้ํามันที่ผิววัตถุดิบ ทําให้ไม่สามารถ นํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ก่อนการปรับปรุง

ปัญหาและผลกระทบ มีการสูญเสียวัตถุดิบในรูปของ Dross ปนเปื้อนน้ํามัน ปริมาณ 86.03 ตันต่อปี หลังการปรับปรุง

เศรษฐศาสตร์ ประหยัดสุทธิ ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

6,075,593.68 บาท/ปี 0 บาท 0 เดือน

ด้านสิ่งแวดล้อม @ลดการเกิด Waste 86,030.49 Kgs/ปี หรือคิดเป็น 100% ต่อปี @ลดการเกิดก๊าซGHG 1,264.35 tonCO2e/Kg/ปี

รายละเอียดมาตรการ -ทําการ Re-cycle ของเศษ Scrap ที่ปนเปื้อนน้ํามัน โดยนํามาล้างคราบน้าํ มันออกจากเศษ Scrap ก่อนท จากนั้นจึงนํามาใส่ผง Flux เพื่อไล่สิ่งสกปรกในน้ํา อลูมิเนียมออก จากนั้นจึงไล่กา๊ ซไฮโดรเจนในน้าํ อลูมิเนียมโดยใช้ก๊าซไนโตรเจนอีกครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ -ใช้วัตถุดิบได้เต็มประสิทธิภาพ ทําให้ไม่มีวัตถุดิบติด ไปกับผง Flux -ลดการใช้พลังงานในการผลิต -ลดปริมาณขยะอันตรายลง 0.68 ตันต่อปี

ด้านพัฒนาองค์กร @มีขนั้ ตอนการทํางานเกี่ยวกับการทําRe-cycle ของอลูมเิ นียมออกไซด์ @เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการ ทํางานRe-cycle อลูมเิ นียมที่ผา่ นการใช้แล้ว ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย @ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากควัน,กลิ่น ลดลง และอยู่ในค่าตามมาตรฐานที่กําหนด

24


การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของ มาตรการ(3) การนําไปผ่านขบวนการ Recycle เพื่อเป็นแท่ง Al Ingot ที่พร้อมใช้งาน เงื่อนไข

ข้อมูลที่จําเป็น

ปริมาณDrossที่เกิดจากขั้นตอน การฉีดขึ้นรูปต่อปี (Kgs.)

-ปริมาณของ Dross เปื้อนที่เกิดจาก ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายของ Dross ปนเปื้อน Alต่อปีในปัจจุบัน

-ปริมาณของDross เปื้อน ที่เกิดจาก ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูป -ราคาของวัตถุดิบ -ค่าแรงพนักงานในตักDross ปนเปื้อน

การประหยัดทีไ่ ด้ต่อปีจากการนํา แผนงานไปปฏิบัติ

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปีจากการ นําแผนงานไปปฏิบัติ

เหมือนข้างต้น

ค่าใช้จ่ายสําหรับการทดลองReCycle ปนเปื้อน ให้เป็น แท่ง Al Ingot

การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ไม่มีการลงทุน

ข้อมูลดิบ

สูตร

-ปริมาณ Dross ปนเปื้อน = 7,169.21 kgs./ปี

7,169.21 * 12

-ปริมาณ Drossที่เกิดขึน = 86,030.49 kgs./ปี -ราคาของวัตถุดิบ = 70 บาท/kg -ค่าแรงพนักงานในตักDross =838,40 บาท/ปี

(86,030.49 x 70)+(838,656)

เหมือนข้างต้น

ผลลัพธ์ 86,030.49 kgs./ปี 6,860,790.30 บาท/ปี 6,860,790.30 บาท/ปี

(86,030.49 x 70)+(838,656)

- ราคาของ Flux = 1.087 บาท/kgs. dross (1.087 x 683.65) +(1.5 x - ราคาของน้ํายาล้างงาน = 1.5 บาท/kg 683.65)+(3.04 x 683.65) Dross + (0.1 x 683.65)+(150) - ราคาของก๊าซ NG = 3.04 บาท/kg Dross - ราคาของก๊าซไนโตรเจน= 0.1บาท/kg Dross -ค่าแรงพนักงาน == (37.5*8*2*26*12) + (56.25*3*2*26*12) (Gross Saving- Additional Cost) (6,860,790.30785,196.62) (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

-

785,196.62 บาท/ปี

6,075,593.68 บาท/ปี -


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

แผนที่ความคิด (Mind Map) ของ สมผ. (4) เรื่อง : ชิ นงานเป็ นคราบดําในขั นตอนการฉีดขึ นรูป ปริมาณนํ*ายา Spray มากเกิ นไป

การออกแบบ แม่พิมพ์ในส่วน ของOverflowและ Air vent ไม่สมดุล

เกิ ดการตกค้างของ นํ*ายาสเปรย์ใน แม่พิมพ์

Cover Guard ของราง วางชิ นงาน ไม่สามารถ ป้ องกันละอองนํ ายา Spray ได้

ชิ*นงานเป็ นคราบ ดําในขัน* ตอน การฉี ดขึน* รูป

ชิ* นงานสัมผัสละออง นํ*าฝนในระหว่างที รอ งานเย็นตัวบนรางวาง ชิ* นงาน

ชิ* นงานสัมผัสละออง นํ*าฝนในระหว่างการ จัดเก็บชิ* นงาน

26


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

กรณีความสําเร็จของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด) มหาชน มาตรการที่ 4 : ดัดแปลงรางวางชิน้ งานเป็นแบบประหยัดพลังงาน สาเหตุ Cover Gard ของรางวางชิ้นงานไม่ สามารถป้องกันละอองน้ํายา Spray ได้ ก่อนการปรับปรุง

ปัญหาและผลกระทบ

เกิดชิ้นงานเป็นคราบดํา ปริมาณ 1,055.34 Kgs./ปี และสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า 39,783.74 Kwh/ปี หลังการปรับปรุง

เศรษฐศาสตร์ ประหยัดสุทธิ ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

6,767,653.65 บาท/ปี 131,250.00 บาท 7 วัน

ด้านสิ่งแวดล้อม @ลดการเกิดงานNG 82,165.84 Kgs/ปี (100%) @ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 39,783.74 kWh/ปี หรือลดลง 69.00 % ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซGHG 1,217.58 ton CO2 e/Kg ด้านพัฒนาองค์กร

รายละเอียดมาตรการ -ดัดแปลงรางวางชิ้นงานเป็นแบบประหยัดพลังงาน -เปลี่ยนการใช้พัดลมโรงงานขนาด 200 W จํานวน 3 ตัว ใช้พลังงาน 0.6 kWh เป็น Blower 1 ตัว ขนาด 0.186 kWh และต่อท่อ Flex 2 จุด -ด้านข้างมี แผ่นเหล็กคลุม 2 ด้าน และด้านบน 1 ด้าน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ -ลดปริมาณงาน NG ลง 1,055.34 Kgs./xu -เพิ่มปริมาณชิ้นงานที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการ ผลิตได้มากขึ้น -ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าเพื่อการผลิต ขึ้นรูป -ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 69%

@เพิม่ จํานวนชิน้ งานทีม่ คี ณ ุ ภาพได้ 2,706ชิน้ ต่อปี หรือเพิ่มผลผลิต 2.8 % ต่อปี @ลดเวลาในการทํางานลง 20.50 ชั่วโมงต่อปี หรือลดเวลาลง 2.31 % ต่อปี

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย @ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้พัดลม เป็น 0 27


การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของ มาตรการ(4) การดัดแปลงรางวางชิ้นงานเป็นแบบประหยัดพลังงาน

ด้านลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ เงื่อนไข ปริมาณของงาน NG ที่ เกิดขึ้น ต่อปี (Kgs.)

ข้อมูลที่จําเป็น -ปริมาณของงาน NGจากคราบ ดําที่เกิดขึ้นต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายของงาน NGต่อปี -ปริมาณของงาน NG จากงาน ในปัจจุบัน คราบดําต่อปี -ราคาของวัตถุดบิ /Kg -ค่าแรงพนักงานฉีด 2 คน การประหยัดทีไ่ ด้ต่อปีจาก การนําแผนงานไปปฏิบัติ

เหมือนข้างต้น

ข้อมูลดิบ -ปริมาณงาน NGจากคราบดํา 6,847.08 kgs./ปี

เงินลงทุน Payback Period (in months)

6,847.08 x 12

-ปริมาณงานNGเกิดขึน้ 82,165.84 kgs./ปี (82,165.84 x 70) + -ราคาของวัตถุดบิ 70 บาท/kg 800,1982 -ค่าแรงการทํางาน NG =800,982.00บาท/ปี

เหมือนข้างต้น

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปีจากการนําแผนงานไปปฏิบัติ การประหยัดสุทธิต่อปี

สูตร

0 (Gross Saving- Additional Cost)

(82,165.84 x 70) + 800,1982

(Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

(6,552,590.80-0) -

82,165.84 kgs./ปี 6,552,590.80 บาท/ปี 6,552,590.80 บาท/ปี 0

0

-

ผลลัพธ์

6,552,590.80 บาท/ปี -


การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของ มาตรการ(4) การดัดแปลงรางวางชิ้นงานเป็นแบบประหยัดพลังงาน

ด้านลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เงื่อนไข ปริมาณกําลังไฟพัดลม(kW) ค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าใน ส่วนพัดลมต่อปีในปัจจุบัน

ข้อมูลที่จําเป็น

ข้อมูลดิบ

2,400 Watt/ปี

-กําลังไฟฟ้าพัดลม 200 W ต่อเครื่อง -ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 0.2 kW ต่อเครื่อง

200 x 12

-จํานวนพัดลมที่ติดตั้ง 3 ตัว

-จํานวนพัดลมทีต่ ิดตั้ง 3 ตัว/ราง

-จํานวนรางที่ใช้

-จํานวนรางที่ใช้ 14 ราง

(0.2 x 3 x 22 x 14 x 3.73 x 26 x 12 )

215,062.85

-จํานวนชั่วโมงที่พัดลมทํางาน

-เปิดทํางาน 22 ชั่วโมงต่อวัน

(0.186 x 1 x 22 x 14 x 3.73 x 26 x 12 )

88,892.64

0

0 126,170.20 บาท/ปี 131,250.00 บาท/ปี

-ค่าไฟฟ้า 3.73 บาทต่อkW -ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 0.186 kW ต่อเครื่อง

นําแผนงานไปปฏิบัติ

-จํานวนBlowerที่ติดตั้ง 1 ตัว

-จํานวน Blower ทีต่ ิดตั้ง 1 ตัว

-จํานวนชั่วโมงทีB่ lowerทํางาน

-เปิดทํางาน 22 ชั่วโมงต่อวัน

-จํานวนรางที่ติดตั้ง

-จํานวนรางที่ติดตั้ง 14 Line 0

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปีจากการนําแผนงานไปปฏิบัติ การประหยัดสุทธิต่อปี

Payback Period (in months)

ผลลัพธ์

-ปริมาณกําลังพัดลมต่อเครื่อง -กําลังไฟฟ้าพัดลมต่อเครื่อง

-ราคาของไฟฟ้าต่อหน่วย การประหยัดทีไ่ ด้ต่อปีจากการ -กําลังไฟฟ้าของBlowerต่อเครื่อง

เงินลงทุน

สูตร

- ค่าออกแบบและสร้างBlower

(Gross Saving - Additional Cost) -ค่า Blower 9,095.00 บาท -ค่าท่อเฟล็กซ์ 80.00 บาท’ (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

(215,3062.85-88,892.64 ) (9,093+280) x 14 (131,250.00/6,678,761.00) x 12

บาท/ปี

บาท/ปี

0.24 เดือน (7 วัน)


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

แผนที่ความคิด (Mind Map) ของ สมผ. (5) เรื่อง : การใช้ไฟฟ้ ามากเกินไปในขั นตอนการตบแต่งชิ นงาน ไม่กาํ หนด ผูร้ บั ผิดชอบใน การปิ ดเปิ ดไฟฟ้ า

ไม่ติดตัว Timer ในการตัง* เวลา ปิ ดเปิ ดไฟฟ้ า

เปิ ดไฟฟ้ าทิ* งไว้ ในช่วงพัก กลางวัน

ลมรัวที สายลมของ เครื องเจียร สายพานมือถือ ไม่ตรวจสอบสาย ลม/ท่อลมทุกเดือน อย่างสมํา เสมอ

ติ ดตัง* พัดลม เกิ นความจําเป็ น

การใช้ไฟฟ้ ามาก เกินไป ในขัน* ตอนการ ตบแต่งชิ*นงาน

สภาพอากาศร้อน ทําให้พนักงาน ทํางานไม่สบาย

ทําการออกแบบ การวางตําแหน่ ง พัดลมไม่ เหมาะสม ติ ดตัง* หลอดไฟ ใน บางส่วนงานมาก เกิ นความจําเป็ น

ไม่ได้ออกแบบ ให้ ใช้ความสว่าง เหมาะสมกับ การทํางาน 30


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

กรณีความสําเร็จของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด) มหาชน มาตรการที่ 4 : ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ใช้งานได้เต็มที่ สาเหตุ ออกแบบการวางตําแหน่งพัดลม ไม่เหมาะสม ก่อนการปรับปรุง

ปัญหาและผลกระทบ สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 21,964.80 Kwh/ปี หลังการปรับปรุง

เศรษฐศาสตร์ ประหยัดสุทธิ ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

81,928.70 0 0

บาท/ปี บาท เดือน

ด้านสิ่งแวดล้อม @ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 21,964.80 kWh/ปี หรือลดลง 40.00% ต่อปี @ลดการปล่อยก๊าซGHG12.32 tonCO2e/Kgต่อปี ด้านพัฒนาองค์กร @ลดเวลาในการซ่อมแซมพัดลมที่ชํารุด

รายละเอียดมาตรการ -เปลี่ยนการจัดวางพัดลมใหม่เป็นวางสับหว่าง ระหว่าง คนที่ 1และ2 , คนที4่ และ5 และตําแหน่ง หน้าคนที3่ - กําหนดให้พัดลมเปิดส่ายหน้า 180 องศา

ผลประโยชน์ที่ได้รับ -ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าให้เต็ม ประสิทธิภาพ -ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อและซ่อมแซมพัดลม -ปริมาณการปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 40%

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย @ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบตั เิ หตุฝนุ่ ผงจาก การเจียรเข้าตา 31


การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของ มาตรการ(5) ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลมให้ใช้งานได้เต็มที่ เงื่อนไข

ข้อมูลที่จําเป็น

ข้อมูลดิบ

ปริมาณกําลังไฟพัดลม (kW)

-ปริมาณของกําลังพัดลมต่อเครื่อง

ค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าใน ส่วนพัดลมต่อปีในปัจจุบัน

-ปริมาณของกําลังไฟฟ้าพัดลมต่อเครือ่ ง -ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 0.2 kW ต่อเครื่อง

-กําลังไฟฟ้าพัดลม 200 W ต่อเครื่อง

- จํานวนพัดลมที่ติดตั้ง 5 ตัว

- จํานวนพัดลมที่ติดตั้ง 5 ตัว

- จํานวนสายการผลิตที่ติดตั้ง

- จํานวนสายการผลิตที่ตดิ ตั้ง

-จํานวนชั่วโมงที่พัดลมทํางาน

- เปิดทํางาน 11 ชั่วโมงต่อวัน

สูตร 200 x 12

ผลลัพธ์ 2,400 Watt/ปี

(0.2 x 5 x 11 x16 x 3.73 x 26 x 12 )

204,821.76

(0.2 x 3 x 11 x 16 x 3.73 x 26 x 12 )

122,893.06

0

บาท/ปี

-ราคาของไฟฟ้าต่อหน่วย -ค่าไฟฟ้า 3.73 บาทต่อ kW การประหยัดทีไ่ ด้ต่อปีจากการ -ปริมาณของกําลังไฟฟ้าพัดลมต่อเครือ่ ง -ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 0.2 kW ต่อเครื่อง

นําแผนงานไปปฏิบัติ

-จํานวนพัดลมที่ติดตั้ง 3 ตัว

- จํานวนพัดลมที่ติดตั้ง 3 ตัว

- จํานวนสายการผลิตที่ติดตั้ง

- จํานวนสายการผลิตที่ตดิ ตั้ง

-จํานวนชั่วโมงที่พัดลมทํางาน

- เปิดทํางาน 11 ชั่วโมงต่อวัน

-ราคาของไฟฟ้าต่อหน่วย

-ค่าไฟฟ้า 3.73 บาทต่อ kW 0 (Gross Saving - Additional Cost)

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปีจากการนําแผนงานไปปฏิบัติ การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ไม่มีการลงทุน

บาท/ปี

-

-

0 81,928.70 บาท/ปี -

(Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

-

-

(204,821.76-122,893.06 )


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

แผนที่ความคิด (Mind Map) ของ สมผ. (6) เรื่อง : การใช้แก๊ส NG ปริมาณมากเกินไป ในขั นตอนการหลอมวัตถุดิบ ไม่ได้ตรวจสอบ รอยรัวหลั งการ เปลี ยนBurner ตัง* อุณหภูมิใน การหลอมสูง เกิ นไป

เปิ ดเตาทิ* งไว้ ระหว่างการพัก เบรคและเปลี ยนกะ

เกิ ดการรัวที รอยต่อและ ท่อขนส่งแก๊ส

การใช้แก๊ส NG มากเกิ นไป ใน ขัน* ตอนการ หลอมวัตถุดิบ

เปิ ดเตาหลอม ตลอดเวลา เพื อ หลอมวัตถุดิบให้เป็ น ของเหลว

ประสิ ทธิ ภาพ การเผาไหม้ตาํ

มีการสูญเสีย ความร้อนออก จากเตาหลอม ฉนวนกันความร้อน ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ/ ชํารุด

ประสิ ทธิ ภาพ การหลอมตํา

การทําความ สะอาดน้ อย เกิ นไป

เตาหลอมมี ตะกรันเกาะที ผนังหนา

การทําความ สะอาดไม่ทวถึ ั ง

คุณภาพของ ก๊าซNGไม่คงที

อากาศทีเ% ข้าไปผสม มากเกิ นไป ทําให้ ความร้อนบางส่วน สูญเสียไปกับไอเสีย ส่วนเกิ น

อากาศทีเ% ข้าไปผสม น้ อยเกิ นไป ทําให้ เกิ ดการเผาไหม้ไม่ สมบูรณ์

33


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

กรณีความสําเร็จของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จํากัด) มหาชน มาตรการที่ 6 : การใช้แก๊ส NG มากเกินไป ในขั้นตอนการหลอมวัตถุดบิ สาเหตุ

ปัญหาและผลกระทบ

อากาศที่เข้าไปผสมน้อยหรือมากเกินไป ทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และ ความร้อนบางส่วนสูญเสีย ก่อนการปรับปรุง ท่อลม Melt Burner

ท่อลม Hold Burner

มีการใช้แก๊ส NG มากเกินไป ในขั้นตอน การหลอมวัตถุดิบ ทําให้เสียค่าใช้จ่ายใน การซื้อแก๊สNG จํานวนมาก หลังการปรับปรุง ท่อลม Melt Burner

ท่อลม Hold Burner

เศรษฐศาสตร์ ประหยัดสุทธิ ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน

1,566,767.50 1,100.00 0

บาท/ปี บาท เดือน

ด้านสิ่งแวดล้อม @ลดการใช้กา๊ ซNG 119,504.77 Kgs./ปี หรือลดลง 58.00% ต่อปี @ลดการปล่อยก๊าซGHG 57.67 tonCO2e/Kgต่อปี ด้านพัฒนาองค์กร

รายละเอียดมาตรการ - ปรับช่องอากาศเข้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเผา ไหม้สูงสุด - ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงหลัง การปรับช่องอากาศ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

-ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรูปก๊าซธรรมชาติ ให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด -สามารถลดพลังงานเชื้อเพลิงได้ถงึ 58.39% -ลดต้นทุนในการผลิตของขั้นตอนการหลอม -พนักงานมีความรูแ้ ละเข้าใจการตรวจวัด ประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มขึ้น

@เพิม่ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการทํางาน ในเรือ่ งการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของ ก๊าซNG ที่ถูกต้อง @เพิม่ จิตสํานึกในการลดการใช้พลังงาน

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย @ ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากควัน,กลิ่น ลดลง และอยู่ในค่าตามมาตรฐานที่กําหนด

34


การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินของ มาตรการ (6) ปรับวาล์วลมให้เหมาะสมกับปริมาณก๊าซ NG เงื่อนไข

ข้อมูลที่จําเป็น

ข้อมูลดิบ

สูตร

ปริมาณของก๊าซ NGที่ใช้ต่อปี

-ปริมาณของก๊าซ NGที่ใช้ต่อเดือน

-ปริมาณก๊าซ NG = 724.535 mmbtu/ด.

724.535 x 12

ค่าใช้จ่ายของก๊าซ NGต่อปีใน ปัจจุบัน

-ปริมาณของก๊าซ NGที่ใช้ต่อเดือน -ราคาของก๊าซ NG

-ปริมาณก๊าซ NG = 8,694.42 mmbtu /ปี -ราคาของก๊าซNG= 395 บาท/mmbtu

8,694.42 x 395

การประหยัดที่ได้ต่อปีจากการ นําแผนงานไปปฏิบัติ

-ปริมาณของก๊าซ NGที่ใช้ต่อเดือน หลังการปรับอากาศ (0.631 mmbtu/H) -ราคาของก๊าซ NG

-ปริมาณก๊าซ NG = 4,727.92 mmbtu /ปี -ราคาของก๊าซNG= 395 บาท/mmbtu

4,727.92 x 395

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่อปีจากการนําแผนงานไปปฏิบัติ

-

การประหยัดสุทธิต่อปี เงินลงทุน Payback Period (in months)

ค่าการทดลองปรับวาว์ลลม

-

ผลลัพธ์ 8,694.42 MMBTU/ปี 3,434,295.90 บาท/ปี 1,867,528.40 บาท/ปี 0

- (Gross Saving- Additional Cost)

(3,434,295.901,867,528.40)

1,566,767.50 บาท/ปี

- ค่าแรงพนักงาน 1 คน - ชั่วโมงทํางาน 6 ชัว่ โมง

50 x 2 x 1 x 11

1,100 บาท/ปี

- (Investment÷ Net Savings) x 12 months per year

(1,100 / 1,566,767.50) x 12

0 เดือน


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

รายการสรุปมาตรการและผลลัพธ ์ TripleTriple-win ++ ลําดับ

ต้นตอสาเหตุ (ของปัญหา/สมผ.)

ปัญหา/สมผ. (สถานการณ์ ปัจจุบนั ) การสูญเสียวัตถุดิบ มากเกินไปจากการ ตักเป็น Dross ใน ขั้นตอนการหลอม วัตถุ

1

ปริมาณของผง Flux ที่ใส่เพื่อทําปฏิกริ ิยา กับน้ําอลูมิเนียมเหลว ไม่เหมาะสม

2

ธาตุหรือคุณสมบัติ บางอย่างของวัตถุดิบ การสูญเสียวัตถุดิบ มากเกินไปจากการ เปลี่ยนไปขายเป็นเศษ ตักเป็น Dross ใน วัตถุดิบที่มีราคาต่าํ กว่า ขั้นตอนการฉีดขึ้น 1 เท่าตัว รูปโลหะ (35 บาท/กก.)

มาตรการ

ปริมาณการ ปล่อยก๊าซ GHG ลดลง 35.04 Ton CO2e/kg ต่อปี

พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในเรื่องการไล่ สิ่งสกปรกในวัตถุดิบ เหลวที่ถูกต้อง

ความเสี่ยงจาก อันตรายที่เกิด จากควัน,กลิ่น ลดลง และอยู่ใน ค่าตามมาตรฐานที่ กําหนด

กําหนดปริมาณ การใส่ผง Flux ที่เหมาะสมต่อ การใช้งาน

ประหยัดสุทธิ 386,491.12 บาท/ปี

นํากลับมา หลอมใช้ใหม่ เป็นแท่ง Ingot ที่พร้อมใช้งาน (Re-cycle)

ความเสี่ยงจาก พนักงานมีความรู้ ปริมาณการ อันตรายที่เกิด ประหยัดสุทธิ ปริมาณของ Dross ปล่อยก๊าซ ความเข้าใจและ จากควัน,กลิ่น 507,171.00 Oxide ลดลง GHG ลดลง ทักษะในเรื่องการReลดลง และอยู่ใน บาท/ปี 1,853.52 kgs/ปี 27.24 Ton cycle ของ Dross ค่าตามมาตรฐานที่ CO2e/kg ต่อปี จากOxide Al กําหนด

ปริมาณของ Dross ลดลง 2,384.25 kgs/ปี

36


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

รายการสรุปมาตรการและผลลัพธ ์ TripleTriple-win ++ ลําดับ

3

4

ต้นตอสาเหตุ (ของปัญหา/สมผ.)

ปัญหา/สมผ. (สถานการณ์ ปัจจุบนั )

มาตรการ

การสูญเสียวัตถุดิบ นําไปผ่าน เกิดการปนเปื้อนคราบ ในรูปของ Dross ขบวนการ น้ํามันที่ผิววัตถุดิบ ทําให้ ปนเปื้อนปริมาณ Recycle เพื่อเป็น ไม่สามารถ นํากลับมาใช้ มากในขั้นตอนการ แท่ง Al Ingot ที่ ใหม่ได้อีก ฉีดขึ้นรูปโลหะ พร้อมใช้งาน

Cover Gard ของราง วางชิ้นงาน ไม่สามารถ ป้องกันละอองน้ํายา Spray ได้

ชิ้นงานเป็นคราบ ดําในขั้นตอนการ ฉีดขึ้นรูป

ดัดแปลงราง วางชิ้น งานเป็นแบบ ประหยัดพลังงาน

ประหยัดสุทธิ 71,136.24 บาท/ปี

ปริมาณของ Dross ปนเปื้อน ลดลง 683.65 kgs/ปี

ปริมาณการปล่อย ก๊าซ GHG ลดลง 10.05 Ton CO2e/kg ต่อปี

ประหยัดสุทธิ 75,038.04 บาท/ปี

ปริมาณงานNGที่เกิด คราบดําบนผิวงาน ลดลง 1,055.34 kgs/ปี

ปริมาณการปล่อย ก๊าซ GHG ลดลง 15.51 Ton CO2e/kg ต่อปี

ประหยัดสุทธิ 126,170.20 บาท/ปี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลง 9,783.74 kWh/ปี

ปริมาณการปล่อย ก๊าซ GHG ลดลง 22.32 Ton CO2e/kWh ต่อปี

พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในเรื่องการ Recycle ของ Dross ปนเปื้อน

ความเสี่ยงจาก อันตรายที่เกิด จากควัน,กลิ่น ลดลง และอยู่ใน ค่าตามมาตรฐาน ที่กําหนด

ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ลดการเกิด และส่งขายได้ อุบัติเหตุจากการ เพิ่มขึ้น ใช้พัดลม เป็น 0

37


Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries

รายการสรุปมาตรการและผลลัพธ ์ TripleTriple-win ++ ต้นตอสาเหตุ (ของปัญหา/สมผ.)

ปัญหา/สมผ. (สถานการณ์ ปัจจุบนั )

มาตรการ

5

ออกแบบการจัดวาง ตําแหน่งของพัดลมให้ ใช้งานได้เต็มที่

การใช้ไฟฟ้ามาก เกินไปในขั้นตอน การตบแต่ง ชิ้นงาน

ทําการออกแบบ การวางตําแหน่ง พัดลมไม่ เหมาะสม

ประหยัดสุทธิ 81,928.70 บาท/ปี

ปริมาณการใช้ พลังานไฟฟ้า ลดลง 21,964.80 kWh/ปี

6

อากาศที่เข้าไปผสม การใช้แก๊ส NG น้อยหรือมากเกินไป มากเกินไป ใน ทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่ ขั้นตอนการหลอม สมบูรณ์และความร้อน วัตถุดิบ บางส่วนสูญเสีย

ปรับวาล์วลมให้ เหมาะสมกับ ปริมาณก๊าซ NG

ประหยัดสุทธิ 1,566,767.50 บาท/ปี

ปริมาณการใช้ ก๊าซNG ลดลง 119,504.77 kgs/ปี

ลํา ดับ

สรุปภาพรวม รายการความสําเร็จของโครงการ (Summary List of PREMA Success Cases)

2,814,702.80 บาท/ปี

ปริมาณการปล่อย ก๊าซ GHG ลดลง 40% คิดเป็น 12.32 Ton CO2e/kWh ต่อปี

ลดความเสี่ยง ลดเวลาในการ จากการเกิด ซ่อมแซมพัดลมที่ อุบัติเหตุฝุ่นผง ชํารุด จากการเจียร เข้าตา ความเสี่ยง ปริมาณการปล่อย พนักงานมีความรู้ จากอันตราย ที่เกิดจาก ความเข้าใจและ ก๊าซGHG ลดลง ควัน,กลิ่น 58.00% ทักษะในเรื่องการ คิดเป็น ตรวจวัดประสิทธิ ลดลง และอยู่ 57.67 Ton ภาพการเผาไหม้ของ ในค่าตาม CO2e/kg ต่อปี ก๊าซNG ที่ถูกต้อง มาตรฐานที่ กําหนด

180.15 Ton CO2e/kg ต่อปี

-

38