sanko : CSR-DIW Reporting

Page 1

รายงานผลการดาเนินงาน CSR-DIW Reporting โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบผลิ ตสีเขียวให้เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน) ปี งบประมาณ 2556

CSR-DIW 2556

บริษทั ซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)