Page 1


àÂÕèÂÁªÁâ¤Ã§¡Òà àÃ×èͧ : ÍغÅÇ´Õ ¾§É·Í§ÇѲ¹Ò ÀÒ¾ : ÊØÀªÒµÔ àǪÁÒÅÕ¹¹·

¤Ò«‹Ò LEGEND à¡ÉµÃ-¹ÇÁÔ¹·Ã ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑ áÅФÇÒÁÊØ¢ÊÙ§ÊØ´ ¢Í§¡ÒÃ㪌ªÕÇÔµ ã¹áºº¤Ø³ ºŒÒ¹·ÕèÊÁºÙóáºº¢Í§áµ‹ÅФ¹ÍÒ¨äÁ‹àËÁ×͹¡Ñ¹ ᵋ äÁ‹Ç‹Òã¤Ã‹ÍÁµŒÍ§¡ÒúŒÒ¹·ÕèÁÕ¾×é¹·ÕèÊíÒËÃѺ¡ÒÃ㪌ÊÍÂä´Œ Í‹ҧ¤Ãº¤Ãѹ ¾Ñ¡¼‹Í¹ä´ŒàµçÁÍÔèÁã¹·Ø¡ÍÔÃÔÂÒº¶ áÅÐÂÔè§ÇÔàÈÉ ËÒ¡ä´Œã¡ÅŒªÔ´¸ÃÃÁªÒµÔã¹·Ø¡ÁØÁÁͧ “¤Ò«‹Ò Legend à¡ÉµÃ-¹ÇÁÔ¹·Ã” ¨Ö§ÊÌҧÊÃä ºŒÒ¹ÃØ‹¹ãËÁ‹à¾×è͵ͺʹͧ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃä´Œ¡ÇŒÒ§ä¡Å¢Öé¹ ´ŒÇ á¹Ç¤Ô´ Less is More ºŒÒ¹ÊÇÂËÅѧãËÞ‹ ÁÕ¾×é¹·Õè㪌ÊÍ ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ âÍ‹Í‹Ò à¾×èÍãËŒ·Ø¡¤¹áµ‹§áµŒÁºŒÒ¹·ÕèÊÁºÙóáººä´Œ ÍÔÊÃÐÍ‹ҧ㨠ºŒÒ¹áººãËÁ‹¢Í§ ¤Ò«‹Ò Legend à¡ÉµÃ-¹ÇÁÔ¹·Ã ÊǶ١㨤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹´ŒÇÂÊäµÅâÁà´ÔϹ¤Í¹à·Áâ¾ÃÒÃÕ â´´à´‹¹ àÃÕº§‹Ò ´ŒÇÂàÊŒ¹ÊÒÂá¹ÇµÑ駷Õè¹íÒÊÒµÒãËŒºŒÒ¹´Ù ʧ‹Ò ¡ÃШ¡ª‹Í§áʧºÒ¹ãËÞ‹ª‹ÇÂãËŒºŒÒ¹´Ùâ»Ã‹§âÅ‹§ áÅÐÂѧ à¾ÔèÁÁØÁÁͧÊÇÂæ àÁ×èÍࢌÒÊÙ‹ÀÒÂã¹µÑǺŒÒ¹ ¤Ø³¡ÔµµÔ¡ØÅ µÔÃÃѵ¹·ÇÕ ¼ÙŒÍíҹǡÒà ½†ÒÂâ¤Ã§¡ÒúŒÒ¹ 2F ºÃÔÉÑ· ¤Ò«‹Ò ÇÔÅŏ ¨íÒ¡Ñ´ àÅ‹Ò¶Ö§¤ÇÒÁâ´´à´‹¹¢Í§ºŒÒ¹ã¹ â¤Ã§¡Òà ¤Ò«‹Ò Legend à¡ÉµÃ-¹ÇÁÔ¹·ÃÇ‹Ò 62

QHOUSE

DECEMBER 2012 / FEBRUARY 2013


QHOUSE

DECEMBER 2012 / FEBRUARY 2013

63


เยี่ยมชมโครงการ

64

qhouse

december 2012 / february 2013


ภาพล่าง : บ้านแบบใหม่สไตล์โมเดิร์นคอมเทมโพรารี ภาพขวา : หลากหลายมุมพักผ่อน จัดวางเฟอร์นิเจอร์ แบบ Over size ได้สบายๆ

“บ้านทุกหลังในโครงการนี้เน้นความหรูหรา ทันสมัย ในแบบ Less is More เน้นพื้นที่ใช้สอยในแบบ Full Functions ทุกห้องใหญ่ โอ่อ่า โล่ง โปร่ง สบายตา สามารถ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามแต่รสนิยม ที่สำาคัญคุณ สามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า ห้องจะคับแคบ” เห็นด้วยตาตัวเองมาแล้ว ว่าคุณสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ แบบ Over size ได้อย่างสนุก ไม่มีมุมอับ ไม่รู้สึกอึดอัดคับ แคบ พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านออกแบบไว้อย่างลงตัว ไม่ว่า จะเป็น Sky Light ห้องพักผ่อนชมสวน ที่จะให้คุณใช้วัน ว่างกับครอบครัวท่ามกลางความสดชื่นจากสวนที่รายล้อม Hybrid Kitchen ห้องครัวแห่งยุคที่แบ่งสัดส่วนชัดเจน ดีไซน์ทันสมัย ใช้งานได้จริงทั้งปรุงอาหารเล็กๆ น้อยๆ หรือ เต็มที่กับอาหารไทยจานโปรด หลังคาบางส่วนกรุกระจกใส เปิดให้แสงแดดอ่อนยามเช้าส่องผ่านปลุกบรรยากาศสดชื่น มี ชีวิตชีวา ห้องนอนใหญ่ Master Bedroom เติมเต็มด้วย Living Room มุมพักผ่อนส่วนตัวสำาหรับทุกกิจกรรมตามใจ พร้อม Walk-in Closet นอกจากนี้แล้วในส่วนของ ห้องนอนสองและสามยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่ทำาให้ไม่รู้สึกอึดอัด และสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ย่างลงตัว อีกทั้งยังมีห้องน้ำา ภายในห้องนอนทุกห้อง เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น > qhouse

december 2012 / february 2013

65


เยี่ยมชมโครงการ

ÀÒ¾º¹ : ˌͧ¹Í¹ãËÞ‹ Master Bedroom กว้างขวางพร้อมมุมพักผ่อน และห้องน้ำาดีไซน์โปร่ง ÀҾ˹ŒÒ¢ÇÒ ÀÒ¾º¹ : ¡ÃШ¡ºÒ¹ãËÞ‹áÅСÒõ¡áµ‹§àÊŒ¹ÊÒ ÀÒ¹͡ à¾ÔèÁÁØÁÁͧÊÇÂæ ãËŒÀÒÂã¹ ÀÒ¾¡ÅÒ§ : ˌͧᵋ§µÑÇã¹ Master Bedroom ÀҾŋҧ : Hybrid Kitchen 㪌§Ò¹Êдǡ ÀÒ¾º¹¢ÇÒ : Sky Light ˌͧ¾Ñ¡¼‹Í¹ªÁÊǹ ต่อเนื่องกับส่วนรับประทานอาหาร 66

qhouse

december 2012 / february 2013

คาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์ มีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 40 ไร่ แต่จัดแบ่งพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด บ้านทุกหลังจึงอยู่ ห่างจากสวนสวยในโครงการเพียงไม่กี่ก้าว “เราให้ความสำาคัญกับพื้นที่ส่วนกลางและสวนมาก เราจึง ออกแบบสวนแบบ Pocket park คือเป็นสวนขนาดย่อม แต่มีอยู่ทั่วโครงการ เพื่อให้บ้านทุกหลังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อย่างแท้จริง แล้วก็ยังมีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ เนื้อที่กว้าง กว่า 500 ตารางวา ให้เดินเล่น นั่งเล่น พักผ่อนได้สบายๆ” คุณกิตติกุลอธิบาย ไม่เพียงเท่านัน้ ยังตอกย้าำ รูปแบบทีท่ นั สมัยด้วย Modern Clubhouse สโมสรและสระว่ายน้ำาในอาคารทรงเหลี่ยม เติม ลูกเล่นที่การจัดเรียงเส้นสายอย่างมีจังหวะ สะท้อนความเรียบง่าย แฝงความหรูหรามีระดับ ห้องฟิตเนสกรุกระจกใส ให้คุณ รู้สึกปลอดโปร่งและเพลิดเพลินกับบรรยากาศภายนอกได้รอบ ทิศทาง สระว่ายน้ำาดีไซน์ทันสมัยในอารมณ์รีสอร์ตกลางสวน ตอบรับกับรสนิยมการใช้ชีวิตแนวใหม่ ที่หรูหรา แต่ก็ยังอยาก อยู่ใกล้กับกลิ่นอายธรรมชาติ แน่นอนว่า สิ่งสำาคัญไม่น้อยไปกว่าความสุขที่สมบูรณ์ แบบสำาหรับการใช้ชีวิต คือความปลอดภัย คาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์ เติมเต็มความอุ่นใจด้วยระบบรักษาความ ปลอดภัยมาตรฐาน “โครงการฯ มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเริ่มจาก ซุ้มประตูทางเข้าโครงการฯ เป็นระบบ Double Security


เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูงสุดให้ท่านผู้อยู่ อาศัย พร้อมกล้อง CCTV เพื่อบันทึกการเข้าออก และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บ้านทุกหลัง ติดตั้งสัญญาณกันขโมยระบบ Magnetic เมื่อเกิดเหตุระบบ จะสามารถแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ที่เจ้าของบ้านแจ้งหมายเลข ไว้ได้โดยตรง และยังแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยจะไปถึงบ้านที่เกิดเหตุภายใน 3 นาที” ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายโครงการบ้าน 2F อธิบาย ทำาเลที่ตั้งของคาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์ เป็น อีกหนึ่งความโดดเด่นที่ไม่ควรมองข้าม ถนนรามอินทรา 14 หรือซอยมัยลาภ แหล่งชุมชนที่คึกคัก เข้าออกได้ทั้งทาง ถนนรามอินทรา และถนนเกษตร-นวมินทร์ เชื่อมต่อกับ ถนนพหลโยธิน สู่ลาดพร้าว และถนนรัชดาภิเษก ทั้งยังใกล้ ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ที่จะพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลาง ธุรกิจทั้งสาทร สีลม สุขุมวิทได้ในเวลาไม่กี่อึดใจ รายล้อม ด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำา ชอปปิงมอลล์ทันสมัยมากมาย และ สถานศึกษาชื่อดัง เรียกได้ว่าเป็นทำาเลที่มีแต่จะเพิ่มมูลค่าสูง ขึ้นทุกวัน บ้านในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี บนเนื้อที่ตั้งแต่ 54 ตารางวาขึ้นไป กับราคาเริ่มต้นที่ 9.99 ล้านบาท ในทำาเล ศักยภาพเช่นนี้ ไม่อยากให้คุณพลาดการเยี่ยมชมโครงการ คาซ่า Legend เกษตร-นวมินทร์ และรีบจับจองเป็นเจ้าของ บ้านที่สมบูรณ์แบบก่อนใคร qhouse

december 2012 / february 2013

67


แวดวงคุณภาพ

คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-พระราม 5 มิติใหม่ของบ้านระดับพรีเมียม บนทำาเลศักยภาพ àÃ×èͧ : อุบลวดี พงษ์ทองวัฒนา ÀÒ¾ : สุภชาติ เวชมาลีนนท์ 68

qhouse

december 2012 / february 2013


ÍÂÒ¡ä´ŒºŒÒ¹ÊÇÂËÅѧãËÞ‹ ห้องนอนกว้าง พื้นที่ใช้สอยครบ และมีห้องรับแขก ห้องทำางาน ห้อง รับประทานอาหาร ที่แบ่งสัดส่วนไว้ อย่างลงตัว หน้าต่างประตูบานใหญ่ เห็นวิวเต็มตาแบบพาโนรามารอบ ·ÔÈ·Ò§ 㪋¨ÐËÒäÁ‹ä´Œ ᵋ¡çËÒäÁ‹§‹Ò > คาซ่า วิลล์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท

บ้าน เป็นของขวัญมากคุณค่า ทั้งทางสังคม และทางใจ ให้แก่ผู้เป็น เจ้าของ เป็นจุดเริ่มต้น ความหวัง ความฝัน และความสุข ของทุก คนในครอบครัว แต่การจะครอบครองบ้านราคาระดับกลางที่เพียบ พร้อมระดับ “พรีเมียม” เป็นเรื่องยาก

qhouse

december 2012 / february 2013

69


แวดวงคุณภาพ

70

qhouse

december 2012 / february 2013


¤ÇÍÅÔµÕé àÎŒÒʏ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ແ´ µÑÇâ¤Ã§¡Òà “¤Ò«‹Ò Premium ÃÒª¾Ä¡É-¾ÃÐÃÒÁ 5” ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ ·Õèâ´´à´‹¹ÁÒ¡ ´ŒÇºŒÒ¹ 3 ªÑé¹ËÅѧ ãËÞ‹ÊäµÅ Modern Vertical ·Ø¡¿˜§¡ªÑ¹ã¹ºŒÒ¹Í͡ẺÁÒà¾×èÍ µÍºÃѺ¡ÑºäÅ¿ŠÊäµÅ¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§ ¤Ø³ªÅ´Ò ÊØ¢ÊØÃÔ¹·Ã ¼ÙŒÍíҹǡÒý†ÒÂâ¤Ã§¡ÒúŒÒ¹ 2H àÅ‹Ò¶Ö§¤ÇÒÁ ¾ÔàÈɢͧâ¤Ã§¡Òäҫ‹Ò Premium ÃÒª¾Ä¡É-¾ÃÐÃÒÁ 5 ãËŒ¿˜§Ç‹Ò “¤Ò«‹Ò ÇÔÅŏ ÇÒ§á¹Ç¤Ô´¢Í§â¤Ã§¡Òäҫ‹Ò Premium äÇŒãËŒµÍºâ¨·ÂºŒÒ¹¢Í§¤¹ ÃØ‹¹ãËÁ‹ º¹·íÒàÅÈÑ¡ÂÀÒ¾ ·Ø¡¿˜§¡ªÑ¹ã¹ºŒÒ¹àµçÁÍÔèÁ¨Ø㨠Í͡Ẻ Living Room äÇŒº¹ªÑé¹Êͧ ¾ÃŒÍÁ´Õ䫹ÅéíÒ´ŒÇºѹ䴴ŒÒ¹¢ŒÒ§ à¾×èÍÃͧÃѺËÒ¡ÁÕ¡Òà ¨Ñ´§Ò¹àÅÕé§ ᢡ¡çäÁ‹µŒÍ§à´Ô¹¼‹Ò¹Ê‹Ç¹Í×蹢ͧµÑǺŒÒ¹ ᵋ¢Ö鹵çä»Âѧˌͧ ÊѧÊÃää´ŒàÅ Living Master Bedroom ˌͧ¹Í¹·Ø¡ËŒÍ§ãËÞ‹ ÁÕˌͧ ¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹µÑÇ ÁÕˌͧ¹éíҾÌÍÁˌͧᵋ§µÑÇ Walk-in closet ºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ ºŒÒ¹âÍ‹Í‹Ò ËÃÙËÃÒ âÅ‹§â»Ã‹§ÊºÒ ´ŒÇ¡ÃШ¡ãʺҹãËÞ‹Ãͺ·ÔÈ·Ò§ ໚¹ > ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ·ÕèËÒäÁ‹ä´Œ¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃÍ×è¹æ ã¹ÃдѺÃÒ¤Òà´ÕÂǡѹ”

ÀҾ˹ŒÒ«ŒÒ ÀÒ¾º¹ : ˌͧÃѺᢡªÑé¹Å‹Ò§ µ‹Íà¹×èͧ¡Ñºá¾¹·ÃÕ áÅÐʋǹÃѺ»ÃзҹÍÒËÒà ÀҾŋҧ : Master Bedroom ¾ÃŒÍÁ Walk-in closet ẋ§¾×é¹·ÕèÍ‹ҧ໚¹ÊѴʋǹ 㪌§Ò¹Êдǡ ÀҾ˹ŒÒ¢ÇÒ ÀÒ¾º¹ : ˌͧ¹Í¹¡ÇŒÒ§ µ¡áµ‹§ä´ŒÍÔÊÃÐÍ‹ҧ㨠ÀҾŋҧ : ¡ÃШ¡ºÒ¹ãËދແ´ÃѺ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ÊºÒ 㹷ءÁÔµÔ ÀҾŋҧ : ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 3 ªÑé¹ ãËŒ¾×é¹·Õè¡ÒÃ㪌§Ò¹ä´Œ àµçÁÍÔèÁ¨Ø㨠QHOUSE

DECEMBER 2012 / FEBRUARY 2013

71


áǴǧ¤Ø³ÀÒ¾

¶.Ãѵ¹Ò¸ÔàºÈÏ

CASA P R E M I U M

ÃÒª¾Ä¡É-¾ÃÐÃÒÁ 5

¶.·‹Ò¹éÓ¹¹·ºØÃÕ-ÇѴ⺶ʏ´Í¹¾ÃËÁ

¶.ºÒ§¡ÃÇÂ-ä·Ã¹ŒÍÂ

¶.¹¤ÃÍÔ¹·Ã-¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡

ÊíÒËÃѺºŒÒ¹ã¹ÃдѺÃÒ¤Ò 6-8 ŌҹºÒ·º¹¶¹¹ÃÒª¾Ä¡É ¤Ò«‹Ò Premium ÃÒª¾Ä¡É-¾ÃÐÃÒÁ 5 ǧàÇÕ¹ ¾ÃÐÃÒÁ 5 ¹ÑºÇ‹Òᵡµ‹Ò§ “Â×¹ÂÑ¹ä´ŒÇ‹Ò ºŒÒ¹ã¹â¤Ã§¡Òäҫ‹Ò Premium ÃÒª¾Ä¡É-¾ÃÐÃÒÁ 5 ໚¹ ºŒÒ¹ÁÕÃдѺ ã¹ÃÒ¤Ò·Õè¤ØŒÁ¤‹ÒÁÒ¡ ¢¹Ò´ ·Õè´Ô¹¡Ç‹Ò 50 µÒÃÒ§ÇÒ ¾×é¹·Õè㪌ÊÍÂ¡Ç‹Ò 250 µÒÃÒ§àÁµÃ 5 ˌͧ¹Í¹ 5 ˌͧ¹éíÒ ÁÕ·Õè¨Í´Ã¶·Õè¨Í´ä´ŒÁÒ¡¶Ö§ 4 ¤Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¤ÇÒÁàµçÁÍÔèÁ¨Øã¨ÀÒÂã¹ ºŒÒ¹ â´ÂÃͺâ¤Ã§¡ÒáçÂѧͺÍØ‹¹ ËÁÃ×è¹ ÊǧÒÁ ÍÅѧ¡Òà ÁÕÊǹʋǹ¡ÅÒ§ à¾×èÍ¡Òþѡ¼‹Í¹¶Ö§ÊͧáË‹§ ãËŒºŒÒ¹·Ø¡ËÅѧ䴌ã¡ÅŒªÔ´¸ÃÃÁªÒµÔÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§ ÃÇÁ·Ñé§ÁÕÊâÁÊà áÅÐÊÃÐÇ‹Ò¹éíÒ” ¹Í¡¨Ò¡¤ÇÒÁÊÁºÙóáººà˹×Íã¤ÃáÅŒÇ ¤Ò«‹Ò Premium ÃÒª¾Ä¡É¾ÃÐÃÒÁ 5 Âѧ¡ÃдѺ¤ÇÒÁ “¾ÃÕàÁÕÂÁ” ´ŒÇÂÃкºÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÁҵðҹÊÙ§ ÃÑéÇÃͺâ¤Ã§¡ÒÃÊÙ§ÊÒÁàÁµÃ ·Ò§à¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃÁÕ਌Ò˹ŒÒ·Õè¤Í µÃǨÊͺẺ Double Security ẋ§â«¹ÊÒ¸ÒóÐáÅÐ⫹ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑ ࢌÒ-ÍÍ¡´ŒÇÂÃкºÊÁÒϵ¡ÒÏ´à¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ໚¹Ê‹Ç¹µÑÇÊÙ§ÊØ´ ¾ÃŒÍÁµÔ´µÑé§ â·Ã·ÑȹÇ§¨Ã»´ áÅÐÁÕ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѵÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ºŒÒ¹·Ø¡ËÅѧÂѧµÔ´µÑé§ÃкºÊÑÞÞÒ³¡Ñ¹¢âÁÂÍÕ¡´ŒÇ ¤Ò«‹Ò Premium ÃÒª¾Ä¡É-¾ÃÐÃÒÁ 5 µÑé§ÍÂÙ‹ã¹·íÒàŪØÁª¹º¹¶¹¹ ¶.¹¤ÃÍÔ¹·Ã

¶.ÃÒª¾Ä¡É

¶.¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡

µÅÒ´ ਌ҾÃÐÂÒ

ÀÒ¾º¹ : â»Ã‹§ÊºÒ´ŒÇÂ˹ŒÒµ‹Ò§Ãͺ·ÔÈ·Ò§ ÀҾŋҧ : ´Õ䫹ºÑ¹ä´¹Í¡µÑǺŒÒ¹ à¾×èÍ¢Öé¹ÊÙ‹ Living Room ªÑ鹺¹ä´Œâ´ÂµÃ§ ÃͧÃѺäÅ¿ŠÊäµÅ ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹·Õè¹ÔÂÁ¨Ñ´§Ò¹ÊѧÊÃä ÀҾ˹ŒÒ¢ÇÒ ÀÒ¾º¹ : Walk-in closet ¿˜§¡ªÑ¹µÍºÊ¹Í§¡Òà 㪌§Ò¹¨ÃÔ§ ÀÒ¾º¹ : ˌͧ¹Í¹·Ø¡ËŒÍ§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ ÀҾŋҧ : ÊǹÊÇÂÃͺºŒÒ¹àµÔÁ¤ÇÒÁÊ´ª×è¹ãËŒ·Ø¡ Çѹ ÀҾŋҧ : ·Ò§à¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒôÕ䫹·Ñ¹ÊÁÑÂ

72

QHOUSE

DECEMBER 2012 / FEBRUARY 2013


ราชพฤกษ์ โครงการถมที่ดินสูง หมดกังวลเรื่องน้ำาท่วม เดินทางสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว หรือระบบขนส่งสาธารณะ เพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า สีม่วง “เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ไม่ต้องรอศักยภาพของทำาเลในอนาคต เพราะที่นี่ พร้อมสรรพ ในลักษณะของสังคมเมือง” คุณชลดากล่าวย้ำาถึงความสมบูรณ์ แบบ จึงไม่น่าแปลกใจที่ทันทีที่เปิดตัวโครงการฯ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจในภาพลักษณ์ใหม่ของบ้านสามชัน้ ดีไซน์ทนั สมัย ทึ่งกับฟังก์ชันภายในบ้านที่ดูโอ่อ่า และแบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ห้องนอนทุก ห้องกว้าง จัดสรรพื้นที่ความสุขกันได้เต็มที่ไม่ว่าครอบครัวใหญ่หรือเล็ก คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-พระราม 5 จึงเป็นอีกหนึ่งความสมบูรณ์ แบบ และความคุ้มค่าอย่างที่สุด เป็นบ้านที่สัมผัสความสุขได้เต็มอิ่ม บนทำาเล ศักยภาพใกล้เมือง ใกล้แหล่งชุมชน ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ไม่ยาก และด้วย มาตรฐานควอลิตี้เฮ้าส์ เป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพที่เหนือระดับได้อย่างดี qhouse

december 2012 / february 2013

73


ºÍ¡àÅ‹Òà¡ŒÒÊÔº

“คาซ่าวิลล์ รามคำาแหง-วงแหวน” ความสุขรูปแบบใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติ

ภาพบ้านจริงบรรยากาศจำาลอง

ด้วยแนวคิด The Smart Home Solution ทีเ่ น้นการ สร้างสรรค์บา้ นคุณภาพบนมิตแิ ห่งความสุข กับบ้านเดีย่ วสร้าง เสร็จก่อนขาย ให้คณ ุ พบกับความสุขรูปแบบใหม่ทแ่ี ตกต่าง ผสานจินตนาการในการออกแบบ เพือ่ ตอบรับไลฟ์สไตล์ชวี ติ อัน รืน่ รมย์และใกล้ชดิ ธรรมชาติของคุณในทุกวัน ครบครันทุกพืน้ ที่ การใช้งาน กับรูปแบบบ้านเดีย่ ว 2 สไตล์ Contemporary และ Modern Contemporary ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ขนาด 54-100 ตารางวา พืน้ ทีใ่ ช้สอย 163-286 ตารางเมตร ภายใน ออกแบบอย่างพิถพี ถิ นั ลงตัว กับฟังก์ชน่ั ขนาด 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้าำ และทีจ่ อดรถ 2-4 คัน ฟังก์ชน่ั พิเศษ Green Room สดชืน่ ทุกเวลากับมุมพักผ่อนส่วนตัว และ Panoramic Living Room เปิดรับความร่มรืน่ แบบเต็มตา ใกล้ชดิ ธรรมชาติ 360 องศา พร้อมให้คณ ุ เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ใน ราคาเริม่ ต้นง่ายๆ เพียง 5.09-10.3 ล้านบาท

ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร คว้ารางวัลโครงการ อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 80

qhouse

december 2012 / february 2013

“คาซ่าวิลล์ รามคำาแหง-วงแหวน” ครบครันด้วย สิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อคุณภาพชีวิตทันสมัย เช่น คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำา และฟิตเนส เพิ่มความสดชื่นให้ชีวิตกับ Ozone Park ในโครงการ โอบล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์จาก สวนสาธารณะ 3 แห่ง สวนหย่อมพักผ่อนพร้อมลู่วิ่งออกกำาลัง กาย มั่นใจกับมาตรฐานระบบความปลอดภัย 2 ชั้น ด้วย ระบบกล้องวงจรปิด CCTV บันทึกการเข้า-ออกของบุคคล ภายนอก รั้วรอบโครงการสูง 3 เมตร พร้อมเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดดเด่นด้วยทำาเลที่สมบูรณ์แบบ ย่านรามคำาแหง โครงการฯ ตั้งอยู่ในซอยราษฎร์พัฒนา (มิสทีน) ห่างจากถนนสุขาภิบาล 3 เพียง 2.7 กม. เพิ่มความ สะดวกสบายยิ่งขึ้นกับแหล่งอำานวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาลชั้นนำา อีกมากมาย ตอบรับทำาเลแห่งอนาคตด้วยรถไฟฟ้าสายสีส้ม (มีนบุรี-บางกะปิ) และสถานีแอร์พอร์ตลิงก์ สอบถามข้อมูล โทร. 1388 เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซ่าวิลล์ จำากัด ทะเบียน เลขที่ 0105536123351 สำานักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กรรมการ ผู้จัดการ : นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ทุนจดทะเบียน : 3,000,000.00 บาท (ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว) โครงการคาซ่าวิลล์ รามคำาแหง-วงแหวน ที่ตั้งโครงการ ตำาบลสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงมหานคร ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 15/2554 ที่ดินโฉนดเลขที่ 8390 เนื้อที่โครงการ 99-0-99.6 ไร่ ทรัพย์สิน ส่วนกลาง สวนสาธารณะจำานวน 3 แปลงเนื้อที่ 1273.3 ตารางวา เริ่มก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จ สิงหาคม 2557 ที่ดินปลอดภาระผูกพัน สามารถโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วัน นับแต่ผู้ซื้อชำาระเงินครบถ้วนตามข้อ กำาหนดในสัญญา* สโมสร สระว่ายน้ำาตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ มิใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง *หมายเหตุ ราคา และ Promotion พิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

“ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร” โครงการ บ้านเดี่ยวหรูสร้างเสร็จก่อนขาย คว้ารางวัลโครงการ อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภทบ้านเดี่ยว ระดับราคาสูง จาก ดร.โสภณ พรโชคชัย (ซ้ายมือ) โดยมี นายแสนผิน สุขี (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโครงการบ้าน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลภายในงาน ทั้งนี้ ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร เป็นโครงการที่ คุ้มค่าในการซื้อตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ ทั้งทางด้านทำาเล ที่ตั้ง วัสดุ การออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ


“คาซ่า คอนโด สุขุมวิท 97” ชีวิตล้ำาค่า เริ่มต้นที่นี่... ภาพจำาลอง

เพียง 150 เมตร จ�กสถ�นีรถไฟฟ้� BTS บ�งจ�ก คุณ ชั่วโมง พร้อมให้คุณเป็นเจ้�ของแล้ววันนี้ในระดับร�ค�เริ่มต้น ก็จะได้พบกับคว�มสุขที่ลงตัว “ค�ซ่� คอนโด สุขุมวิท 97” 1.8 ล้�นบ�ท สอบถ�มข้อมูล โทร. 1388 คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ต ภ�ยใต้แนวคิดเน้นคว�มเป็น ส่วนตัวสูงสุด เพียง 218 ยูนิต ในอ�ค�รขน�ด 8 ชั้น จำ�นวน 2 อ�ค�ร (อ�ค�รละ 109 ยูนิต) บนเนื้อที่โครงก�รขน�ดกว่� เจ้�ของโครงก�รผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้จดทะเบียนอ�ค�รชุด : บริษัท 1 ไร่ ด้วยสมดุลแห่งก�รออกแบบที่มุ่งเน้นก�รใช้ชีวิตใจกล�ง ค�ซ่� วิลล์ จำ�กัด ทะเบียนเลขที่ 0105536123351 สำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ เมืองและสัมผัสธรรมช�ติได้อย่�งกลมกลืน ทุกห้องออกแบบ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร 10120, กรรมก�รผู้จัดก�ร : น�ยแสนผิน สุขี ทุนจดทะเบียน และจัดสรรพื้นที่ไว้เพื่อตอบสนองก�รใช้ง�นของคนรุ่นใหม่ได้ 3,000,000,000.00 บ�ท (ชำ�ระค่�หุ้นเต็มมูลค่�แล้ว) และใบอนุญ�ตก่อสร้�งเลขที่ อย่�งลงตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ สตูดิโอ ขน�ด กท o๙o๗/ก.๑๕๗๑ : โครงการ คาซ่า คอนโด สุขุมวิท 97 ที่ตั้งโครงก�ร 25 ต�ร�งเมตร และ 1 ห้องนอน ขน�ด 34- 41 ต�ร�งเมตร ซอยสุขุมวิท 97 ถนนสุขุมวิท แขวงบ�งจ�ก เขตพระโขนง กรุงเทพมห�นคร, ที่ดินโฉนดเลขที่ 19179, 19180, 19181 และเลขที่ 19182, ลักษณะโครงก�ร เพียบพร้อมคว�มสะดวกสบ�ยในทุกวัน ด้วยลิฟต์เป็นโครงก�รก่อสร้�งอ�ค�รพักอ�ศัยสูง 8 ชั้น จำ�นวน 2 หลัง ได้แก่ ส่วนที่ 1 โดยส�ร 4 ตัว ห้องออกกำ�ลังก�ย สระว่�ยน้ำ� พื้นที่สวน พื้นที่ก่อสร้�งประม�ณ 5,878 ต�ร�งเมตร ส่วนที่ 2 พื้นที่ก่อสร้�งประม�ณ สีเขียว และระบบคมน�คมที่สมบูรณ์พร้อมตอบรับวิถีชีวิตเมือง 5,925.5 ต�ร�งเมตร รวมพื้นที่ก่อสร้�ง 11,803.5 ต�ร�งเมตร จำ�นวนห้องพัก อ�ค�ร A 109 ห้อง, อ�ค�ร B 109 ห้อง รวมห้องพัก 218 ห้อง ที่จอดรถ ที่ทันสมัย กับทำ�เลติดถนนสุขุมวิท ใกล้ท�งด่วน และรถไฟฟ้� อ�ค�ร A 42 คัน, อ�ค�ร B 46 คัน รวมทั้งสิ้น 88 คัน ที่ดินไม่มีภ�ระผูกพัน BTS แวดล้อมด้วยห้�งสรรพสินค้� ธน�ค�ร โรงเรียน กับธน�ค�ร เริ่มก่อสร้�ง ตุล�คม 2553 แล้วเสร็จ กันย�ยน 2554 ก่อสร้�งแล้ว เสร็จและจดทะเบียนเป็นอ�ค�รชุดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดเรียบร้อยแล้ว เจ้�ของ โรงพย�บ�ล ฯลฯ อุ่นใจด้วยม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�ม ห้องชุดมีหน้�ที่ต้องชำ�ระค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รดูแลรักษ�ทรัพย์ส่วนกล�ง บริก�ร ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV คีย์ก�ร์ด บันทึก ส่วนรวม รวมถึงค่�ใช้จ่�ยและค่�ภ�ษีอ�กรต�มที่กฎหม�ยว่�ด้วยอ�ค�รชุดกำ�หนด ก�รเข้�-ออก และเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย ตลอด 24 ข้อมูลในเอกส�รชุดนี้อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

รวมไปถึงร�ค�และโปรโมชั่น จ�กโครงก�รที่ได้รับก�รสำ�รวจ กว่� 1,300 โครงก�ร ซึ่งก�รได้รับร�งวัลในครั้งนี้ตอกย้ำ�คว�ม

เป็นผู้นำ�ตล�ดบ้�นหรู และยังสะท้อนถึงคว�มตั้งใจของควอลิตี้ เฮ้�ส์ ในก�รมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง สร้�ง คว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้�ได้เป็นอย่�งดี ด้�นร�ยละเอียดโครงก�ร “ลัดด�รมย์ Elegance วงแหวน-ส�ทร” โครงก�รบ้�นเดี่ยวหรูสร้�งเสร็จก่อนข�ย โดดเด่นด้วยบรรย�ก�ศโครงก�รแบบยุโรป พร้อมแบบบ้�น สไตล์ Tuscany ที่สง่�ง�มในเสน่ห์แบบอิต�ลี ตั้งอยู่บนที่ดิน ขน�ด 75-215 ต�ร�งว� พื้นที่ใช้สอย 265-435 ต�ร�งเมตร พร้อมฟังก์ชั่นที่ออกแบบเน้นคว�มสง่�ง�ม ขน�ด 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� 1 Green Room ที่จอดรถ 4 คัน พร้อมฟังก์ชั่น พิเศษ (เฉพ�ะหลัง) สระว่�ยน้ำ�ส่วนตัว เรือนรับรองแยกส่วน สวนน้ำ�ตก ระดับร�ค� 9.9-35 ล้�นบ�ท qhouse

december 2012 / february 2013

81

QH: E-Magazine December2013 - February2013 VOL.10 Issue 38  
QH: E-Magazine December2013 - February2013 VOL.10 Issue 38  

E-Magazine December2013 - February2013 VOL.10 Issue 38

Advertisement