Page 1


FROM THE EDITOR / 1

Edior’s Leter สวัสดีปใหม ไทยคะ ˜³”¡©±¢HAPPINESSÓh¿“³˜–±† ±©¸gšt–´Ç À¤h¦˜¯ƒ¯“³ˆ°˜À¤¯–´ †±˜¡°†ƒ† ·g† °Ç˜ –´Ç‡¯–²Âªh HAPPINESS ¿šr˜˜³”¡©±¢Àªg†ƒ¦± ©·“h¦¡¿˜¶È¬ª±–´Ç˜g±¬g±˜À¤¯Ÿ± –´©Ç ¦¡†± ¿¤³˜”±”¤¬“–°†È ¿¤g  À¤¯Â˜št˜–È´ €· –g±˜‡¯Ã“h¿ªÆ˜€±¢š¢°™¿š¤´¡Ç ˜¿˜¶¬È ª± ™±†ƒ¬¤° ˜kªh ´©´©°˜ ±€µÈ˜¿‰g˜ƒ¬¤° ˜k "EAUTY(EAD4O4OEŠµÇ†¿©˜¬©±¢°˜ ¿¢¶Ç¬†¢±¦¿€´Ç¡¦€°™ƒ¦± †± ”°È†À”g§´¢¨¯‡¢“š¤±¡¿–h± 3TAY &IT &IRM ¿šr˜¿¢¶Ç¬† ¿€´¡Ç ¦€°™¬±ª±¢€±¢€³˜€±¢¬¬€€²¤°†€±¡¢¦ –°†È h¬ ¸¤˜g±¢¸”h ±g †Å¿€´¡Ç ¦€°™©·Ÿ± ¿¶Ç¬Âªh¢g±†€±¡žs”À¤¯¿žs¢k  À¤¯¬˜²¿©˜¬ƒ¬¤° ˜kª g 3TYLE )NSPIRED À–˜ 'ROOMING(IMAND(ER¿¶Ç¬˜²¿©˜¬Ã¬¿“´¡Â˜€±¢¿¤¶¬€¿©¶È¬›h±À¤¯À¬Æƒ¿Š©¿Š¬¢´Ç–´Ç Óh¢°™À¢†™°˜“±¤Â‡ ±‡±€›¤†±˜Àž‰°Ç˜Ÿ±¡˜”¢kª¢¶¬¿¤†Áš¢“ƒ¬¤° ˜k 'OOD )DEA ŠµÇ†¢¦™¢¦ ™¢¢“±h±¦¬†¿ƒ¢¶Ç¬†Â‰h–´Ç ´Ã¬¿“´¡™¢¢¿‡³“–°È†ª¤±¡ À¤¯ !GENDA Šµ†Ç ˜²¿©˜¬g±¦©±¢À¤¯†±˜–´˜Ç ±g ©˜Â‡”g±†Å–´–Ç ±†–´ †±˜¿¢±¿€Æ™ ±œ±€–g±˜›¸¬h ±g ˜ ©²ª¢°™¿˜¶È¬ª±Â˜ˆ™°™À¢€¬†št˜´È “³ˆ°˜À¤¯–´ †±˜¿ªÆ˜¢g¦ €°˜¦g±¿¢¶Ç¬†©·Ÿ± –´Ç´“´¿šr˜¢±€±˜–´Ç–²Âªh¿¢±©± ±¢•Â‰h‰´¦³”Óh¬¡g±† ´ƒ¦± ©· ¿¢±‡µ†¬˜²¿©˜¬ ¿¢¶¬Ç †¢±¦¿€´¡Ç ¦€°™©·Ÿ±À¤¯ª¤±€¦³—´ ˜€±¢Â‰h‰¦´ ”³ ¬¡g±† ´ƒ¦± ©·Šµ†Ç –g±˜©± ±¢• ”³“”± ¬g±˜Ã“h˜-AIN3TORY–°È†©¬†¿¢¶Ç¬†ƒg¯˜¬€‡±€˜´È (EALTH3/3 ´¦³—´©°†¿€” ¬±€±¢–´Ç¿šr˜©°ŒŒ±’¿”¶¬˜¬†Á¢ƒ¢h±¡™±†¬¡g±† ©g¦˜ %XCLUSIVE ˆ™°™˜´È¿¢±Ãš ©° Ÿ±¨’kƒ’ · ’°‰±”³ ‡±¢·‡˜³ “± ¢¬†€¢¢ €±¢›¸‡h “° €±¢ÂªŒg€¤¡·–—k¬†ƒk€¢ ™¢³¨–° š”–‡²€°“ ª±‰˜ ¿¶Ç¬žq†–°§˜¯€±¢©¢h±†ƒ¦± ©·Â˜À™™¬†›¸h™¢³ª±¢ ©g¦˜Â˜ 'ETAWAY'LOBAL¿¢±‡¯±–g±˜Ãš¿–´¡Ç ¦¿ ¶¬†“°˜™±Â˜š¢¯¿–§‡´˜Šµ†Ç ¿šr˜¿ ¶¬†–´˜Ç ±g ¿–´¡Ç ¦ À¤¯ ´¬±€±§–´Ç©“‰¶Ç˜™¢³©·–—³Ë À¤¯Â˜ 4HE 2ECIPE ¬À˜¯˜²¿ ˜¸¬±ª±¢–´Ç–²‡±€ © ·˜Ã¢¿¶Ç¬©·Ÿ± ¡°† ´¬´€ª¤±¡ƒ¬¤° ˜k–´Ç˜g±©˜Â‡Ã gÀh€°˜ “³ˆ°˜À¤¯–´ †±˜ ª¦°†¦g±©³†Ç ¤¯¬°˜°˜¤¯˜h¬¡–´–Ç  ´ †±˜©¢¢ª± ±€²˜°¤–g±˜›¸¬h ±g ˜ƒ†‡¯•¸€Â‡–g±˜›¸¬h ±g ˜ ™h±†Ã g ±€€Æ˜h¬¡ ª±€–g±˜›¸h¬g±˜ ´ƒ¦± ƒ³“¿ªÆ˜š¢¯€±¢Â“ À˜¯˜²ƒ²”³‰  ±Ã“h ¿© ¬˜¯ƒ¯ €g¬˜‡¯‡±€€°˜ÃšÂ˜ˆ™°™˜´È “³ˆ˜° ¬©g†–h±¡“h¦¡€±¢À©“†ƒ¦± ¿ªÆ˜Â‡À¤¯¬©g† €²¤°†Â‡Âªh€™° ‰±¦Œ´šÇ ˜b· –´šÇ ¢¯©™€°™Ÿ°¡—¢¢ ‰±”³–¢Ç´ ±h ¡À¢†‡±€À›g˜“³˜Ãª¦À¤¯ƒ¤¶˜Ç ¡°€¨k©µ˜± ³ À¤¯”±  ±“h¦¡šqŒª±Á¢†Ãžžc±˜³¦¿ƒ¤´¡¢k˜ƒ¢°È†˜´È ¬Âªh‰±¦Œ´Çš·b˜ ©± ±¢•À€hÁ©•±˜€±¢’kªh€¤°™©¸©g Ÿ±¦¯š€”³Ã“h˜¿¢Æ¦¦°˜©·“–h±¡˜´“È ˆ³ ˜° À¤¯–´ †±˜ ¬¬±¢±—˜±ƒ·’¢¯§¢´¢°”˜”¢°¡ƒ·h ƒ¢¬†–·€–g±˜ÂªhÀƒ¤h¦ƒ¤±“À¤¯š¤¬“Ÿ°¡‡±€ ¬°˜”¢±¡–°È†š¦†

จนกวาจะพบกันใหมในฉบับหนาคะ พรรณนลิน มหาวงศธิกุล บรรณาธิการบริหาร


happiness magazine

Conent

Vol.5 / Apr.-Jun. issue

74

10 We Care

Áh¬h¬†Â‡¬†ƒ²¦g±l›´¿©¶È¬¤°†¿¤³†m 12 PTT Society

€³‡€¢¢ ©±˜©° °˜—k›¸h•¶¬ª·h˜€¸hš”–À¤¯†±˜©°  ˜±›¸h•¶¬ª·h˜€¸h Ÿ±ƒ¿ª˜¶¬Â˜ª°¦h¬l¤†–·˜©Ã”¤kHAPPINESSm 16 Around the World

¢¦™¢¦ ¿¢¶Ç¬†¢±¦˜g±©˜Â‡‡±€–·€ · Á¤€ ±Ã¦h ªh›¸h¬g±˜Ã“h¬°¿“– 18 Diary Dates

šŽ³–³˜g±¦À¤¯¬´¿¦h˜–k–´Ç˜g±©˜Â‡ 20 Beauty Head to Toe

š€šc¬†›³¦©¦¡”°È†À”gª°¦‡¢“¿–h±Âªhªg±†Ã€¤¢³È¦¢¬¡ À¤¯ƒ¦± ª ¬†ƒ¤È² 21 Body & Soul

h¬ ¸¤“´Å–´Ç‡¯–²Âªh©·Ÿ±€±¡À¤¯Â‡ÀÆ†À¢† 24 Stay Fit & Firm

¿–ƒ˜³ƒ“´Å–´Ç‡¯–²Âªh¢g±†€±¡žs”À¤¯¿žs¢k 26 Health SOS

©°ŒŒ±’¬°˜”¢±¡¬†Á¢ƒ¢h±¡–´Ç”h¬†¢¯¦°† 30 Style Inspired

¿”¢´¡ ”°¦¢°™¤ ¢h¬˜“h¦¡¿©¶È¬›h±À¤¯À¬Æƒ¿Š©¿Š¬¢´Ç ©²ª¢°™¿–´Ç¡¦–¯¿¤ 32 Cool Stuff

Á–¢§°–k ¶¬•¶¬–´Ç¢¬†¢°™'€°™ƒ¦± Á““¿“g˜–´ÇÀ”€”g±† 33 Good Idea 1 From the Editor

©±¢°“¬†Â‰h쿓´¡¿€j–´Ç‰h†±˜Ã“h‡¢³†

‡“ª ±¡‡±€™¢¢’±—³€±¢

34 Motoring

4 Letter to Editor

¬·š€¢’kÀ”g†¢•Âªh©¦¡•¸€Â‡À¤¯š¤¬“Ÿ°¡‡±€”²¢¦‡‡¢±‡¢

–·€ƒ¦± ¿ªÆ˜–·€ƒ²”³‰  ´ƒ¦± ª ±¡©²ª¢°™¿¢±

36 Sport

6 PTT News

–²ƒ¦± ¢¸h‡°€€°™€´«±¿¢¶¬Â™

¢g¦ ¡³˜“´€°™‰±¦š”––´Çƒ¦h±¢±†¦°¤”g±†Å ±€ ±¡À¤¯€³‡€¢¢  38 Entertainment Update –´Ç˜g±©˜Â‡¢¦ –°È†g±¦€±¢¬¬€ª·h˜€¸hštŠµÇ†¿šr˜ƒ¢°È†À¢€Â˜ ¬°¿“–ª˜°†©¶¬¿¤†ƒ¬˜¿©³¢k”Ÿ±¡˜”¢k†±˜¬±¢k” š¢¯¿–§Ã–¡ À¤¯¿¦Æ™ÃŠ”k˜g±©˜Â‡


42 Agenda ¢´¦³¦¬´¿¦h˜–kÀ¤¯¿€Æ™”€Ÿ±g±¦–´Ç˜g±©˜Â‡ 44 Exclusive

”³“”± ¬g±˜™–©° Ÿ±¨’k¿¢¶Ç¬†l©·Ã“hÀƒg¿š¤´Ç¡˜ ·  ¬†m ¬†ƒ·’’°‰±”³‡±¢·‡³˜“±¢¬†€¢¢ €±¢›¸h‡°“€±¢ÂªŒg €¤¡·–—k¬†ƒk€¢™¢³¨°–š”–‡²€°“ ª±‰˜ 48 Main Story / Pure Nature

–²ƒ¦± ¢¸h‡°€€°™À ƒÁƒ¢Ã™Á¬”³€©kÀ¤¯Áš¢Ã™Á¬”³€©k ¤°†—¢¢ ‰±”³¿¶Ç¬©·Ÿ± 52 Main Story / 10 Best Ways to Live Well

¦³—´–´Ç‡¯‰g¦¡Âªh¬¡¸g¬¡g±† ´ƒ¦± ©· 56 Dhamma

¢¯™±¡©·“h¦¡—¢¢ ¯¬†ƒ·’¿ ””±©·“©¦±– 58 From the Expert

“¢ ´‰°¡¦´¢¯Ã¦–¡¯€°™Á¢†¿¢´¡˜Ã hÛg”h˜À™™¬† Á¢†¿¢´¡˜–±†¿¤¶¬€ 62 PTT’s Club

©·Ã“h“h¦¡Â‡¬¿´¡†ƒ²À˜¯˜²–´ÇšŽ³™°”³”± Óhàg¡±€ ‡±€˜±¡À–¡k€³”³¢¬°†ƒ¯©·¦¤±˜±¡À–¡k›¸h¿‰´Ç¡¦‰±Œ “h±˜Á¢ƒª°¦Â‡ 66 Energy Update

•g±˜ª³˜©¯¬±“ƒ¶¬Àª¤g†¤°††±˜–±†¿¤¶¬€Â˜¬˜±ƒ”

86

70 Energy Info

90 Home and Gardening

h¬¿–Ƈ‡¢³†¿€´Ç¡¦€°™€i±Š,0'–´Çª¤±¡ƒ˜©†©°¡ 72 Debenture Tips

À”g†™h±˜ª¦±˜©Ã”¤k%NGLISH#OUNTRY À¤¯¦³—´À”g† · Áš¢“ªh©“‰¶Ç˜“h¦¡¶‰›°€©¦˜ƒ¢°¦

¿¢¶Ç¬†˜g±¢¸h¿€´Ç¡¦€°™€±¢Š¶È¬±¡”¢±©±¢ª˜´Èี

98 Pet Lovers

74 Getaway Global / Getaway Urban

¿¢¶Ç¬†˜g±¢¸h¬†€±¢¿¤´È¡†€¢¯”g±¡

‰¦˜¿–´Ç¡¦‰ ƒ¦± †± ¬†ª¬ª³˜Á™¢±’Àªg†¿ ¶¬†“°˜™± š¢¯¿–§‡´˜À¤¯ª¤†¿©˜gªk¿ ¶¬†¿‰¢™·¢´

100 Horoscope

82 Dine Out

104 Recommended : Rasayana Retreat

±–°¦¢k¢h±˜¬±ª±¢¿¶Ç¬©·Ÿ±

©•±˜–´Ç©²ª¢°™ƒ˜¢°€©·Ÿ±¬¡g±†À–h‡¢³†

86 The Recipe

105 Special for Readers

¿ ˜¸©·Ÿ±†g±¡Å‡±€© ·˜Ã¢Â€¤h”°¦

เกมสนุกประจำเลม

–²˜±¡“¦†›g±˜ª ±¡¿¤™°”¢š¢¯‰±‰˜


LETTER TO EDITOR / 4

Mail Box ทางนิตยสารขอขอบคุณความคิดเห็นและคำแนะนำจากทานผูถือหุนกูที่สงจดหมายเขามา ทั้งสองทานจะไดรับ นาฬกาตั้งโตะ, กลองนามบัตร และ Name Tag หอยกระเปาเดินทาง แทนคำขอบคุณจากใจคณะผูจัดทำ GETAWAY / Global

GETAWAY / Global

l

Le Marais เลอ มาเรส...ยานเกาแตเก แหงกรุงปารีส

ในอดีต

l

ซาย : หอไอเฟล สัญลักษณที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลง ของกรุงปารีสในยามเชา ขวา : คนเลนดนตรีบนสะพาน Louis Philippe ใกลๆ กับมหาวิหารนอตเตอรดาม

เลอ มาเรส (Le Marais) ยานเกาแกเล็กๆ นารัก สไตลปารีเซียงไมไดเพิ่งมามีชื่อเสียง หากนิยมกันมานานนม ตั้งแตกอนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1789 เสียอีก เพราะยานบนฝงขวาของแมน้ำแซนน (Seine) นี้ อยูตรงทิศเหนือของเกาะเซนตหลุยส (Ile St-Louis)

เลอ มาเรส เคยเปนหนองน้ำเกาแก ซึ่ ง กลายมาเป น ส ว นหนึ่ ง ในพื้ น ที่ เพาะปลูกในกรุงปารีสในศตวรรษที่ 13 กอนที่จะมีการสราง พระราชวังหลวงของพระเจาอองรีที่ 4 (Henri IV) แหงฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 17 (ซึ่งปจจุบันพระราชวังแหงนี้ก็ยังอยูู และเปน ที่รูจักกันในนาม Place Des Vosges) เปนตนแบบ ทำใหยา นนี้ ่ กั อาศัยแสนเกของขุนนางและชนชัน้ สูงของ ไดกลายเปนยานทีพ ปารีสมาโดยตลอด โดยเฉพาะขุนนางและเศรษฐีท่ีนิยมสราง พาวิลเลี่ยน หรือที่พักขนาดเล็กถือเปนการเปลี่ยนบรรยากาศ จากบานใหญแสนหรููที่อยููเปนประจำทุุกวัน ตอมาเมื่อขุนนางและราชวงศฝรั่งเศสที่อาศัยในยานนี้ยาย ที่พักออกไปยังแวรซายส และพระราชวังโฟบูรส แซงต แชร แมง (Le Faubourg Saint Germain) ที่อยููนอกเมืองออกไปใน ปลายศตวรรษที่ 17 และระหวางศตวรรษที่ 18 นั้น เลอ มาเรส ก็ผันตัวกลายเปนที่พักอาศัยใหแกชาวปารีสชั้นกลางธรรมดา สามัญ ซึ่งตอมาพื้นที่แหงนี้ยังไดรับการบูรณะใหมทั้งหมดให สวยงามดังเดิมในยุคป ค.ศ. 1960 ซึ่งทำให เลอ มาเรส นีเ้ ปน ยานที่มีความเกาแกและสวยที่สุด ดวยสถาปตยกรรมดั้งเดิม กอนยุคปฏิวัติฝรั่งเศส ที่ทำใหเปนยานเกทั้งสำหรับนักทอง เที่ยว ชาวปารีสและคนที่ตองการทั้งอาหารตาในความงาม ความสะดวกสบาย ซึ่ ง หมายถึ ง การเดิ น ทางได ด ว ยเท า ไป สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในปารีส ใกลสถานีรถไฟใตดิน และ ความอุดมสมบูรณของอาหารการกินที่แนนขนัดในยานนี้ หากจะพูดถึงอาณาบริเวณของยานที่มีชื่อวา เลอ มาเรส แลว ก็ตอ งเริม่ ตนจากจตุรสั ปลาซ เดส โวจส (Place Des Vosges) อดี ต พระราชวั ง หลวงอั น เก า แก ข องพระเจ า อองรี ที่ 4 แห ง ฝรั่งเศส ที่สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1605 ทำใหเปนจตุรัสแบบยุโรป ที่เกาแกที่สุดของปารีส และเปนตนแบบของการวางผังเมือง ของยุโรปตอมาเรื่อยๆ

GETAWAY / Urban l

MYAST

รับมือกับ “โรHENIA GRAVIS คกลามเนื้ออ อนแรง” หากจะเปรียบเปรยให ปรยให “น “นครลำปาง นครลำ รลำปาง”” เปเปปน หญิงสาวสักคน เธอคงจะเปน เธอคค

งจะเปปนสาวเหนือ ที่สวยออนหวาน าน ทว สง งี่ยมเหมื มเห อน นองสาวคนรอองง ที่ปลาสงบเสงี อยให ยใหพสา พี่สาวคนโ าวคนโต โต ผูสวยสะอยาง “นครเชี ยงใหม” โดดเด โดดเ โ ดน เปนที่สนใจของนักท นักทอ ่ยวเสียสวนใหญ แตในความเรียบงงายที่เกืงเที อบจะถูกมองข ไปนั้น นครลำปางม างมีีสิ่งดีๆ นาคนหา าม ซุกซอนอยูมากมาย มาย

THE ROMANT

l

IC

TOWN ลำปางเมืองรถมาสุOLD ดโรแมนติก

l

หลายคนยัง ไมทันตั้งตัว กระฉับกระเฉงเต็ม นึกวาสุขภาพราง ที่ แตเปนไปได ออนเพลีย หมดเรี่ย กายของเราแข็งแร งดี โดยเฉพา วแรงเอา วา ความแข็งแรง ะคนที่อย แลวโรคนี้มีอ ดื้อๆ สาเหตุที่วามานี ความกระปรี้กระเปราท าการอยางไร ี่เคยมีนั้นอาจเปลูในวัย ้เกิ จะปองกันได ดจากโรคกลามเนื้อออนแรงมา ี่ยนเปน ไหม ลองมาท

ำความเขาใจกั เยือนนั่นเอง เมื่อไมนานนี้มีขา น วนาเปนห หนาหู เมือ่ ว กลับตองเข ดาราสาวสวยคนหนึง่ งออกมาใหไดยินกัน ทีอ่ ยูใ นวัยสดใสเต็ม ทำใหพูด ซึ่งเปนตน ารับการผาตัดดวยโรคกล ไมเปนปกติ เชน พูดไม หวุดหวิดเกืเหตุใหเธอมีอาการหายใจ ามเนื้อออนแรงที่ เสียงขึ้นจมูก จนถึงเค ชัด หรือพูด เหมือน การรักษาด อบเสียชีวิตเลยทีเดีย ไมออกจนถึงขั้น และบางครั้งอาจสำลัก ี้ยวหรือกลืนอาหารก ว โชคดีที่เ อาหารบอยๆ ็ลำบาก ใชชีวิตไดต วยการผาตัดอยางปลอดภ ธอไดรับ ของกลามเนื้อนั้นจะเกิดเป ามปกติ อาการออนแรง นพักๆ และถาย โรคกลามเนื ซึ่งถือเปนเรื่องที ัย และกลับมา มากๆ กลามเนื้อจะยิ ข ่นายินดีอย ้อออนแรง ิ่งออกแรง อยูใ นอัตราเฉลี่ย างยิ่ง ค ามถาหากไดพัก กล่งไรเรี่ยวแรงมากขึ้น ในทางต อยๆ ดีขึ้น เพียง 1.7 ถึเปนโรคที่ไมพบบอยนั ลานคน เป รง ในรายท ามเนื้อที่ออนแรงอย ง 10.4 คน ูนั้นก็จะ ตอประชากรก แขนตนขาจะเริ่มม ี่เปนมากขึ้น กล เรียกสัน้ ๆ ว นสถิติจากทางประเทศแถ า ีอาการออน บตะวันตกหรือ ได เอื้อมมือไปหยิบจ เปนคำที่มาจา โรค MG ยอมาจาก แรงดวย เชมเนื้อตรงตน น หวีผมไม ับของก็ลำ Grave Musculaากจากภาษากรีก Myasthenia Gravis ตองเอื้อมมือสูง บากโดยเฉพาะถ กาวขาขึ้นบ กลามเนื้อออ r Weakness อัน และละติน หมายถึง แลวยืนไมได จนถึงนั่ง น ั ไดก็ า ไ ม แปลความหมายไ ลุกจากเกาอ ยองๆ ก็ไม สะดวก ใสสนสูง ควบคุมได นแรงนั่นเอง โดยเกิด ี้ต ดว โรค MG จัดองโหนตัวขึ้นไป เปนไตด บางคนเวลาจะ เปนตน มีค เชน กลามเนื้อแขน กับกลามเนื้อที่า เปนโรคเรื้อร น วามเปนไปไดวา กลามเนื้อ ภูมิคุมกันของรางก หนาผาก หายๆ อยูตลอดเวลา ัง อาการตา โรคนี้สัม งๆ หยุ และอาการจะดีขึ้น มักเปนๆ พันธกับภาวะ ดพักใชงาน ายที่สงผลถึ ผิ ด ปกติที่ต สั ม พั น ธ ก  อ มไทมัส (thymuงกลามเนื้อ เกิดความ โรคนี้รุนแรงขึ้น แตมีปจจัยหลายอยา เองหลังจาก งที่ทำใหอ ทำงานผิด ั บ โรคที่มีสาเหตุจาก s gland)ร วมทั้งยัง หรือเย็นเกินไป ไดแก การติดเชื้อหรื เครียด ออกแรงม อเปนไข าการ ภูมิคุมกันในรางกา เดือน ตั พบใหมแตปกติ อยางไรก็ตามโรคนี้ไมใ รอน ง้ ครรภ อยางใด เพราะมีข ชโรคที่เพิ่งค ย บางชนิด ทั้งนี โรคเกี่ยวกับไทรอยดากเกินไป มีประจำ วิลลิส แพทยชา GETAW อ Yมูล/วาUrban ูปวยสวนใหญจะ  และการทานยา ด็อ ของผูปวยโรคนี้ไวตวอังกฤษ ไดAY l น คอยไปตั้งแตสปั ้ผดาหจนถ บรรยายลักคเตอร โธมั มี งั้ แต เมือ่ 300 งึ เปนเดือนๆอาการคอยเปน ษณะอาการส ก็อาจเกิดอาการกำ กวาปมาแล แตในบางราย หัวใจลมเหลว เริบเฉียบพลันไ อาการแสดงข ว มากในระยะ โดยอาการอาจมีค ด เชน มีภาวะ อาการแ สดงขององ MG จะกำเริบรุ 4 ปแรก และมีโอก วามเปลี่ยนแปลงไ เนื่องจากไมม โรคมักเ ริ่ ม ที ่ ก ล า มเนื้อหย อาการจึง นแรงมากในระยะ 3 าสเสี่ยงที่อาการอาจด เห็นไดจาก ีกำลัง อาการที่พบไดบอย  อ นตั ว เวลาเปน จะคงที่ และคอย ปแรก ทำเลทีไ่ มไดมตี วั เมืองติตกลงทั้ง หนังตาขางใ ปๆ หากไดร ๆ ดีขึ้นตามลำดหลังจากนั้น ดขางหนึ่งตกๆ อาจสังเกต ถู ดทางหลวงสาย สองขาง เหตุ สำคญททำให อาจเห็นภาพซอน เหมือสำคั ญของภาคเหนือ หรื อน กตอง ทั้งนี้อาการขอับการวินิจฉัย และการับ โดยใช นกำลังงว ญที่ทำใหบางคนม งนอน หรื อหยเป จังหวัดลำปางไมได จงหวดลำปา แบบกาวกระโดดเหมุผลสำคั ลำปางไมได เนื่องมาจากก อบางคน น แตละคน แตหากไมไดร งโรคก็จะแตกตา รักษาที่ ไดรรัับการพั ีอาการที่กงไม ือนอยางจังหวัดใหญ นารุ งเรืรงอง มีโอกาสที่จะลุกลามไปถ บั การรักษาทีเ่ งกันไปใน ้อตาออนแ ลามเนื้อบริ ลามเนืฒ ไมนอยทีเดียว ๆ ทางภาคเหน หมาะสม ือ ทั้งเๆวณปากห ที่มีศักรือยภาพอยู ลิ้นแข็ง สเรื่องระบบการหายใจ งึ กลามเนือ้ กระบังลม ทำให แมจะไดรับการบันทึก งผลใหระบ ทำใหหา ที ค ่ วบคุม ยใจลำบ ไว บหายใจลม วา มีขบวนรถไฟจากบางกอกแล เมืองใหญทางแถบนี้ เหลวไดเชน าก และอาจ กัน

Óh¢™° ª˜°†©¶¬”°†È À”g‰¬Ç¶ ©±¡©° °˜—k›•h¸ ¬¶ ª·˜h €¸h À¤¯ ±¿šr˜HAPPINESSVOL  ˜g±©˜Â‡–·€ COLUMN Á“¡¿ˆ±¯ 'ETAWAY €±¢–g¬†¿–´Ç¡¦”g±† š¢¯¿–§ Ö¡ ¿“¶¬˜ ¿ ¡¼ƒ ˜´È ¦°˜ª¡·“ ±€ ¬¡±€ÂªhÀ˜¯˜²€±¢ –g¬†¿–´¡Ç ¦Â˜š¢¯¿–§Ã–¡ ±€¿šr˜³¿§¨¢h¬ –°†È RECOMMENDTRAVELING AGENCY–´”Ç †È° ¿™¬¢k”“³ ”g¬ ¿–´¡Ç ¦–°¦Ç Ö¡¿§¢¨€³‡Ã–¡ƒµ€ƒ°€

คุณปรียา งามไพบูลย

ดวย

นมาถึงกอนหลาย อีกทั้งธนาคารแหงประเทศไทย ก็ตั้งอยูที่นี่ ทวาลำปางวั สาขาที ก็ตาม การเปนจังหวั นนี้กลับมีฐานะเปนเพียงจังหวัดเล็ก ่สอง(ของประเทศ) เชิงเศรษฐศาสตร แตดที่ไมไดเจริญรุดหนาอยางที่ควรจะเปน ๆ เทานั้น อยางไร นขอดอยใน เปนทีน่ า อยู นาถวิลหาถามองในเชิงการทองเที่ยวแลว ความเปนอาจเปปนขอดอยใน เมื และเปย มไปดวยเสนห คงยากจะหาจังหวัดใดมาเสมอเห พ นื้ เมืองอันเปนเอกลักองเล็กๆ ทำให ษณเฉพาะตัว มือน สำรวจแบบคราวๆ เอาตามแผน ลำปางนั้นชา นนชางรุมรว งรุมรวยไปดวยจุดทอ พับแนะนำแหลงทองเที่ยวฉบับแจกฟรี งเที เทยวหลากห ่ยวหลากหลายมากนั ยอดฮิตติดอันดับตนๆยไปดวยจุดท ก นับเอาเฉพาะที ไดแก น้ำตกและน้ำพุร ลายมากน ชางไทย และเขื อนแจซอน ถ้ำผาไท ศูเอาเฉพาะที่ และเขอนกว ่อนกิ่วลม ถถาเรามองใน นยอนุรักษ าเรามองในแง แง ตึกอารามอันเกาแก ลำปางเปนที่ตั้งแหงขวัองความเปนถิ่นลานนาอันอุดมดวย หลวง ที่มีความวิจิตรงดงามระดับ ดไหลหิน และวัดพระธาตุลำป ประเทศเลยท าง แตไมวาลำปางจะอด ีเดียว ลำปางจะอุด ยแหล งทองเที่ยวมากมายเพ สิ่งที่ลำปางยังมีเหลือเพี มดวยแ ียงไร ตองยอมรั ยงแหงเดียวในประเทศน วิ่งสงเสียงดังกังวานไปทั่วเมือ ี้ ก็คือ วิถีรถมากวารอ บวา ยคันที่ยัง ดวยเหตุนี้ กิจกรรมแรกสุด ง จนใครๆ ตางการขนานนามวาเป น”เมืองรถมา” ปวง นั่นคือ การนั่งรถม เมื่อมาถึงลำปาง และตองไมพลาดด การตกแตงอยางวิจ าชมเมือง รถมาแตละคันที่จอดใหบริการนัวยประการทั้ง รพรอมผูขับขี่แตงกายสไตลคา ้น ลวนได พรรณา นักทองเที่ยิตวสามารถใชบ วบอยตะวันตก ดูเทส รับ ุดจะ ริการวิ่งวนรอบเฉพาะย อยากใหวิ่งวนไปทางไหน านใจกลางเมือง หรือ ดวยความเปนม าแกก็สามารถตอรองราคากันได นับอายุไดกวา 1,300 เมืองนั้นก็มีอะไรใหาเก ป แคเที่ยวเฉพาะในยา ดูมากมาย ปรากฏทั้งใน นตัว และสัญลักษณตราไก รูปรอยอดีตตามวัดวาอารามเกา นคร(เมืองไก)ในอดีต ประจำเมืองอันเปนมรดกตกทอดจากความเ กวาจะไดเปนจังหวัดลำปางอยาง ปนกุกกุฎ สมัยรัชกาลที่ 5) ตามตำนานเ ลาวา ที่นี่เคยเปนที่ต ทุกวันนี้ (ซึ่งเริ่มตั้งแต มากมาย ไมวาจะเป ั้งของอาณาจักรใหญน อย ลำปางคำเขลางค อาลัน ลัมภกัปปนคร ศรีนครชัย เวียงคอกวั ว เวียงดิน นคร ลำปง และเขลางคนครมพางค เมืองนคร เมืองลคอร ลัวะคอนลำปาง “ขลาง” ที่แปลวา ขันหรื (สันนิษฐานวา มาจากคำภาษามอญวา เมืองนคร อโอง) “ฮลาง” คือ กฎสากลในการเทีย่ วชมเมื องเกาใหไดอรรถรสต ยอนกาลเวลาไปเรื่อยๆ แตสำหรับเมืองรถมาแห องใชสองเทาเดินตุหรัดตุเหร ทางเลือกที่นาสนใจกวา ง นี ้ การเที ย ่ วด ว ยรถม าดูจะเปน ลำปางเพื่อความเปน และที่นาสนใจยิ่งขึ้นไปอีก คงเปน หมวดเกลา วัดศรีปงชัสิรมิ งคลกับชีวติ ตามเสนทาง ”ไหวพระ 9เสนทางทองเที่ยว ย วัดศรีกำ้ วัดศรีบุญเรื วัดมีศรี” (วัดศรีศรีลอม วัดศรีเกิด และวั อง วัดศรีรองเมือ รูปแบบใหมในลำปางเมื ดศรีชุม) ซึ่งทางจังหวัดจะไดฤกษเปดงเสวัดศรีบุญโยง วัด นทางทองเที่ยว ่อมกราคมป 2554 นี้เอง

“³ˆ°˜”³“”± ˜³”¡©±¢ HAPPINESS –·€ˆ™°™”°È†À”g¿š¤´Ç¡˜Áˆ Âª g¿ ¶Ç¬ €¤±†št¬g±˜¿ ¶¬Ç “€Æ¢©h¸ €µ HAPPY”± ‰¶¬Ç ˜³”¡©±¢–·€ƒ¢°†È ¡³†Ç ”¬˜˜´È ”h¬†¢¬ƒ¬¡¬¡g±†Â‡‡“‡‡g¬¿¢±¯”h¬†”³“”± WORKSHOP–´ªÇ ˜h· €¸gh š”– ‡°“ªhÀ¤¯À‡h†Â˜0443OCIETY#ALENDAR¿¶¬Ç ‡¯Ã“hÁ–¢À‡h†€g¬˜ƒ¬¤° ˜k –´‰Ç ˜Ç¶ ‰¬™–´©Ç “· ƒ¶¬(EALTH3/3 %XCLUSIVE $EBENTURE4IPS¬™ƒ·’–´ †±˜ –´‡Ç “° –²˜³”¡©±¢“´ ©´ ±¢¯Âªh¬±g ˜–·€¿“¶¬˜˜¯ƒ¯

คุณอำนวยเพ็ญ ยาวะประภาษ ของรางวัล ‰·“¿“³˜–±†š¢¯€¬™“h¦¡˜±«s€±”°È†Á”i¯¿¢¶¬˜ €¤g¬†˜± ™°”¢‰³È˜ À¤¯.AME4AG©²ª¢°™€¢¯¿še±¿“³˜–±†‰³È˜ ¸¤ƒg±¢±†¦°¤¤¯™±–

ƒ’¯›¸h‡°“–² happiness นิตยสารสำหรับผูถือหุนกู ปตท. –´Çš¢µ€¨± ƒ·’¿–¦³˜–¢k¦†§k¦±˜³‰ ƒ·’‰°‰¦±¤¿¬´Ç¡ §³¢³ ƒ·’’³‰‰±‡³¢¿ ——˜€³‡ ™¢¢’±—³€±¢™¢³ª±¢ ƒ·’¢¢’˜¤³˜ ª±¦†§k—³€·¤ ™¢¢’±—³€±¢ ƒ·’¢¢’¢§±©˜˜°˜–˜k €¬†™¢¢’±—³€±¢ ƒ·’˜³§±€¢ª·”¯‡¸¯ ƒ·’Ÿ°–¢¢³˜–¢k¿–´¡˜©¦°©“³Ë

‡°“–²Á“¡ œb±¡›¸h¤†–·˜©° °˜—k ™¢³¨°–š”–‡²€°“ ª±‰˜ •˜˜¦³Ÿ±¦“´¢†° ©³”À¦†‡”·‡°€¢ ¿”‡”·‡°€¢€¢·†¿–® Á–¢§°–k  Á–¢©±¢  #ALL#ENTER  7EBSITEWWWPTTPLCCOM %MAIL!DDRESSIR PTTPLCCOM DEBENTURECLUB PTTPLCCOM

¬¬€À™™À¤¯›¤³”Á“¡ ™¢³¨°–Àƒ˜“´È©kÀ“˜“´È‡²€°“ •˜˜¢¯¢± –´ÇÀ¦†–·g†Œ±Ã– ¿”¢±‰¿–¦´€¢·†¿–® Á–¢§°–k  Á–¢©±¢ 

pÀ‡h†šqŒª±Â˜€±¢‡°“©g†˜³”¡©±¢À¤¯¬†¢±†¦°¤Á–¢§°–k  Á–¢©±¢ 

ph¬ƒ³“¿ªÆ˜ª¢¶¬™–ƒ¦± ˜˜³”¡©±¢ˆ™°™˜´È¿šr˜ƒ¦± ƒ³“¿ªÆ˜©g¦˜”°¦¬†›¸h¿´¡˜ŠµÇ†Ã g ´h¬›¸€°˜€°™™¢³¨°–š”–‡²€°“ ª±‰˜ À”g¬¡g±†Â“


PTT NEWS / 6

ปตท. รับรางวัล TQA 2553 สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิชยั พรกีรติวัฒน รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจกาซ ธรรมชาติ รวมงานแถลงขาว ปตท. ไดรับ รางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ Thailand Quality Award : TQA ประจำป 2553 สะทอนใหเห็น ถึ ง ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ด า นการบริ ห ารจั ด การ องคกรของ ปตท. ที่ทัดเทียมองคกรชั้นนำ ระดับโลก อันเปนปจจัยสำคัญของการกาวสู การเปนผูนำในธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย ครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 2 ที่ ปตท. ไดรับรางวัล TQA โดยครั ้ ง แรก โรงแยกก า ซธรรมชาติ ระยอง ปตท. เคยไดรับรางวัลนี้มาแลวเมื่อป 2549 นับเปนการตอกย้ำวา ปตท. ใหความ สำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องมา โดยตลอด

เปดจุดจำหนาย Blue Gasohol E85 สงเสริมการใชน้ำมันของคนไทย ปตท. เพิม่ ทางเลือกในการใชพลังงานใหคน ไทย ดวยการเปดจุดจำหนาย Blue Gasohol E85 ทีส่ ถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเกษตรนวมินทร โดย นายแพทย วรรณรัตน ชาญนุกลู รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน เปนประธาน ในพิธเี ปด พรอมดวย คุณปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานเจาหนาทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุม ธุรกิจปโตรเลียม ขัน้ ปลาย และรองกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) จุดจำหนาย Blue Gasohol E85 แหงนี้ นับ เปนแหงที่ 5 ของ ปตท. และเปนชองทางให ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไดเขาถึงการ ใช น ้ ำ มั น แก ส โซฮอล E85 ซึ ่ ง เป น พลั ง งาน ทดแทนที่ราคาถูกกวาน้ำมันชนิดอื่น ชวยลด การนำเขาน้ำมันดิบจากตางประเทศและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในอนาคต ปตท. ยังมีแผนที่จะขยายสถานี E85 ให สอดคลองกับความตองการทีม่ แี นวโนมเพิม่ สูงขึน้ ดวย


PTT NEWS / 7

ปตท. รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม 2553 คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานเจาหนาที่ บริหารและกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม ประจำป 2553 จาก คุณไพบูลย นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพยและประธาน กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2010 ทีจ่ ดั ขึน้ โดย สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย รางวัลนีพ้ จิ ารณาจากความรูค วามสามารถของ ผูบ ริหารบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีสว นสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจตลาด ทุนและประเทศไทยโดยรวม การไดรบั รางวัลนี้ เปนสิง่ สะทอนใหเห็นวา ผูน ำทีด่ แี ละมีวสิ ยั ทัศน ทำใหองคกร ปตท. เติบโตกาวหนา และผูบ ริหาร ที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับของคน ทัว่ ไปถือเปนความภาคภูมใิ จขององคกร

ปตท. สนับสนุนงาน ASEAN Business Forum 2010 ฯพณฯ อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปดงาน ASEAN Business Forum 2010 : Collaboration for Competitiveness และรับ มอบของทีร่ ะลึก จาก คุณเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารการเงิน บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) เนือ่ งจาก ปตท. ไดรบั เกียรติ รวมเปนผูสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจัด โดยสภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคม การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย และสมาคม สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเปน เวทีที่ผูนำเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียนได พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และสรางความ รวมมือใหเกิดขึ้น เปนการเตรียมพรอมรองรับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจเนื่องจากการ กาวสูก ารเปนประชาคมอาเซียนในป 2015


PTT NEWS / 8

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 คุ ณ อานั น ท ป น ยารชุ น ประธานคณะ กรรมการตั ด สิ น รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ย วและ ประธานสถาบันลูกโลกสีเขียว เปนประธานใน งานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ใน หั ว ข อ การประกวด “วิ ถ ี พ อเพี ย ง แบ ง ป น ผู ก พั น ดิ น น้ ำ ป า ” ซึ ่ ง จั ด ขึ ้ น โดยสถาบั น ลูกโลกสีเขียว ในปนี้มีผูไดรับรางวัลทั้งสิ้น 43 รางวัล ใน 7 ประเภทรางวัล ไดแก ประเภท ชุ ม ชน ประเภทบุ ค คล ประเภทสื ่ อ มวลชน ประเภทงานเขียน ประเภทความเรียงเยาวชน ประเภทกลุมเยาวชนและรางวัล “สิปปนนท เกตุทตั 5 ปแหงความยัง่ ยืน” ปตท. ได ส นั บ สนุ น การประกวดรางวั ล ลูกโลกสีเขียวมาโดยตลอด อันเปนสิ่งสะทอน ใหเห็นถึงความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนสวนหนึง่ ในการดูแลรักษาสิง่ แวดลอมและสนับสนุนในดานตางๆ เพือ่ สรางจิตสำนึกในดาน การอนุรกั ษแกสงั คม

ปตท. รับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน คุณเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่ บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รั บ รางวั ล รายงานบรรษั ท ภิ บ าลดี เด น (Top Corporate Governance Report Awards) จาก คุณสมพล เกียรติไพบูลย ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยรางวัลนี้ มอบใหกบั บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่มีความโดดเดนดานรายงาน การปฏิบตั ติ าม หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ในงานประกาศผล รางวัล SET Awards 2010 (The Stock Exchange of Thailand) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย รางวั ล ดั ง กล า วนี ้ พ ิ จ ารณาคั ด เลือกจากบริษัทที่มีขอมูลอางอิงที่ชัดเจนใน เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยา บรรณธุรกิจ ซึ่ง ปตท. เปนองคกรที่ยึดถือและ มีความโดดเดนดานการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด


PTT NEWS / 9

ปตท. มอบผาหม คลายหนาวใหนอง ภั ย หนาวในหลายพื ้ นที ่ ท ี ่ ผ  า นมา ทำให คนไทยจำนวนไมนอยตองประสบกับความ ทุกขยากจากภัยหนาว ปตท. ไดมีสวนรวม ในการบรรเทาทุ ก ข ให ก ั บ คนไทย ด ว ยการ มอบผ า ห ม จำนวน 1,000 ผื น ผ า น โครงการ “ขาวขน คนขาว คลายหนาวให นอง ป 3” เพื่อนำไปมอบใหกับชุมชนรอบ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ. แมสอด จ. ตาก

ปตท. ออกหุนกู 100 ป ครั้งแรกในประเทศไทย นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของไทย ที่ องคกรระดับประเทศ อยาง บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกหุน กูอ ายุ 100 ป เปนบริษทั แรก เป นการตอกย้ ำ ให เห็ นถึ ง ความเชื ่ อ มั ่ นของ นั ก ลงทุนตอ ปตท. วาเปนองคกรที่มีวิสัยทัศน มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการเติบโต อยางยั่งยืน สามารถอยูคูและเจริญกาวหนา ไปในศตวรรษหนาพรอมกับประเทศไทย หุน กู 100 ปที่ออกในครั้งนี้มีมูลคา 4,000 ลาน บาท อัตราดอกเบี้ย 5.90% ตอป และไดรับ การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ระดับสูงสุด ของประเทศที่ AAA (tha) จากบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จำกัด โดยไดเสนอ ขายแบบ Private Placement หรือ การเสนอ ขายใหกับนักลงทุน แกนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ ผานธนาคารผูจัดจำหนาย 3 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ซึ่งกอนหนานี้ สถิติการออกตราสารหนี้ระยะยาวที่สุดในเมืองไทย เปนการออกพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอายุประมาณ 30 ป สำหรับ ปตท. ในอดีตเคยออกหุนกูที่ยาวที่สุด 30 ป มูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในตลาดตางประเทศ เมื่อป 2548


WE CARE / 10

โลกแหงลูกหนังของผีเสื้อพลังเพลิง

ชื่อเรื่องอาจจะทำใหหลายคนสงสัยในความหมาย วาอะไรคือ “โลกแหงลูกหนัง” แลวอะไรคือ “ผีเสื้อพลังเพลิง” ที่สำคัญคือ มี ปตท. เขาไปเกี่ยวของดวยอยางไร? เราจะมาหาคำตอบกัน… ปตท.ใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) มาโดย ตลอด โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่ ปตท. เขาไปดำเนินธุรกิจ อยางพื้นที่มาบตาพุดในจังหวัดระยอง ซึ่ง ปตท. ไดใหการ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมและโครงการทางสังคมในทุกๆ ดาน ทั้งการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต รวมถึงดานกีฬา ที่ เห็นวามีความสำคัญมากในการสรางคนคุณภาพและสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชนได เพราะเห็นความสำคัญของกีฬานี่เอง ทำให ปตท. เขาไปมีสวนสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ ดานกีฬามากมาย อยางที่รูจักกันดี คือ การจัดการแขงขันเทนนิส PTT Thailand Open ในทุกป การจัดการแขงขันเจ็ตสกีนานาชาติ จัดตั้งกองทุนพัฒนาดานการกีฬา และใหการสนับสนุนนักกีฬา ฟุตบอลทั้งในระดับเยาวชนและนักกีฬาทีมชาติ ผานทางสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมถึงการแขงขัน ในระดับสากลหลายรายการ จนลาสุดก็ไดเห็นบทบาทในการสนับสนุนดานกีฬาของ ปตท. อยางชัดเจนอีกครั้งกับการเปน ผูสนับสนุนทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง การรวมตัวกันของพนักงานและสมาชิกชมรมฟุตบอล ซึ่งทีมฟุตบอลของ ปตท. ไดเขารวมแขงขันในหลายรายการทั้งในประเทศ ระดับทีมสมัครเลนและอาชีพ และตางประเทศในระหวางบริษัทน้ำมันกลุม ASCOPE (คณะมนตรีดานปโตรเลียมของอาเซียน ASEAN Council on Petroleum) ตอมาบริษัทในกลุม ปตท. ในพื้นที่มาบตาพุด และหนวยราชการในจังหวัดระยอง ไดรวมกันจัดตั้ง ทีมฟุตบอลของจังหวัดระยองขึ้น และใชชื่อ “ทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง” โดยเชื่อมั่นวากีฬาจะชวยสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ไดอีกทางหนึ่ง ชวยเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะใหกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งการทำทีมฟุตบอล ปตท. ระยองขึ้นมา นั้น ไมไดมุงเปาหมายในเชิงธุรกิจและไมไดยึดติดกับผลที่แพชนะเปนหลัก แตมีจุดประสงคใหเกิดประโยชนกับเยาวชนและคนใน จังหวัดระยองเปนสำคัญ เพราะเมื่อมีทีมฟุตบอลแลวก็จะทำใหเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน อยางที่เห็นไดจากทุกครั้งที่ทีม ลงแขง จะมีกองเชียรของจังหวัดระยองไปใหกำลังใจกันอยางลนหลาม นั่นก็สะทอนใหเห็นวากีฬาฟุตบอลชวยเชื่อมโยงความรัก และความสัมพันธที่ดีในชุมชนได


WE CARE / 11

นอกจากจะทำใหเกิดความผูกพันระหวางชาวระยองกับทีม ฟุตบอล ปตท. ระยอง แลว ทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง ยังมีสวน ชวยใหเกิดการสรางเยาวชนของจังหวัดระยองขึ้นมาเลนฟุตบอล อาชีพ โดยมีเปาหมายในการเขารวมแขงขันระดับดิวิชั่น 1 และ เลื ่ อ นชั ้ นขึ ้ น ไปสู  ไทยพรี เมี ย ร ล ี ก และมี ก ารสร า ง Football Academy เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนในจังหวัดระยองและจังหวัด ใกลเคียงเขามาเรียนรู ฝกฝน ทักษะ ทำใหเกิดประสบการณ และพัฒนาการทางดานฟุตบอล เปนการสรางทรัพยากรบุคคล ทางกีฬาใหเปนนักฟุตบอลอาชีพในระดับประเทศและระดับ สากลตอไปในอนาคต ซึ่งการที่จะกาวสูเปาหมายที่วางไวนั้น ก็จะตองสรางและ พัฒนาทีมฟุตบอลใหแข็งแกรง และมีคณ ุ ภาพอยางตอเนือ่ งทัง้ ใน ระยะสั้นและระยะยาว ดวยการเสริมสรางความรูความสามารถ และทักษะทางดานฟุตบอลใหกับเยาวชนในจังหวัดระยอง ไป พรอมๆ กับการพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนกับทีม ฟุตบอล ปตท. ระยอง อยางตอเนื่องดวย เพื่อใหทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง สามารถเปนทีมยอดนิยม มีความแข็งแกรงและ เปนทีมชัน้ นำของภูมภิ าคเอเชีย ในป 2553 ที่ผานมา กลุม ปตท. ไดเริ่มวางรากฐานในการ พัฒนาทีม ปตท. ระยอง โดยเริม่ จากการปรับปรุงสนามฟุตบอลที่ ใชเปนสนามเหยาขึน้ ทีส่ วนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนสนามที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตางๆ อยางครบครันตามมาตรฐานของไทยพรีเมียรลีก และยัง ไดสรางสนามฟุตบอลในระดับมาตรฐานขึ้นในพื้นที่ของบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) คือ IRPC Sport Complex สำหรับเปนสนามฝกซอม มีที่พักนักกีฬาที่ไดมาตรฐานสำหรับ นักกีฬาฟุตบอล รวมทั้งยังไดเสริมทัพนักกีฬาใหทมี แข็งแกรง โดย นำนักกีฬาทีม่ ชี อ่ื เสียงมารวมทีม อยาง อดิศักดิ์ ศรีกำบัง ดาวรุง จากสโมสรระยองเอฟซี และนั ก กี ฬ าต า งชาติ เช น คานู เต ราดิญโญ นักเตะชาวบราซิล จากราชนาวีสโมสร นอกจากจะสรางและพัฒนาทีมฟุตบอลแลว สโมสรฟุตบอล ระยองยังเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน กับชุมชนตางๆ ในจังหวัดระยอง โดยสรางทีม “ผีเสื้อพลังเพลิง” ขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของสโมสรฯ ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และเป นกองเชี ยรเมื่อ ทีม ฟุต บอล “พลังเพลิง” หรื อ ปตท. ระยอง ลงแขง สวนที่มาของชื่อ “ผีเสื้อพลังเพลิง” นั้น มาจากแนวคิด ของผูบริหารสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง ที่ตองการใหทีมมี เอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร และตองมีความเปนระยองให ไดมากที่สุด จึงไดแนวคิดวา จังหวัดระยองนั้นมีบุคคลที่มีชื่อ เสียงและเปนตำนาน คือ กวีเอกสุนทรภู ซึ่งทานไดประพันธ เรื่อง พระอภัยมณี ทางทีมจึงนำชื่อตัวละครเอกตัวหนึ่งของเรื่อง คือ ผีเสือ้ สมุทร ซึง่ เปนชาวระยองมาใชเปนสือ่ สัญลักษณของทีม

สะทอนใหเห็นจุดเดนของชาวระยองวา มีความมุงมั่นในการ ตอสูจนตัวตายก็ไมยอมแพ และนำมารวมกับฉายาพลังเพลิงอัน เปนฉายาเดิมของทีมฟุตบอล ไดออกมาเปน ชื่อ “ผีเสื้อพลัง เพลิง” การสรางทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง คือ อีกภาพหนึ่งของ ความตั้งใจที่ ปตท. จะผลักดันใหลีกฟุตบอลในประเทศไทยมี การพัฒนากาวไกลยิ่งขึ้น และดวยศักยภาพการสนับสนุนอยาง เต็มที่ ปตท. ก็มน่ั ใจวาทีมฟุตบอล ปตท. ระยอง จะเติบโตเคียงคู ไปกับจังหวัดระยอง และโบยบินสูเปาหมายของการเปนแชมป ในดิวิชั่น 1 และไทยพรีเมียรลีกไดในอนาคต

สมดั่งฉายา “ผีเสื้อพลังเพลิง” ที่โลดแลนอยู ในโลกแหงลูก หนังตลอดไป


PTT SOCIETY / 12

“สุข” ไดกับ “การลงทุน” กิจกรรมสานสัมพันธผถู อื หุน กูค รัง้ นี้ เราเดินทางมาไกลถึงจังหวัดเชียงใหม เพือ่ จัดงานสัมมนาสำหรับผูถ อื หุน กูท างภาคเหนือ ในหัวขอ “ลงทุนสไตล happiness” ที่ ไดวทิ ยากรผูเ ชีย่ วชาญทางดานการเงินการลงทุน 3 ทาน ใหเกียรติรว มสัมมนา คือ คุณวิวรรณ ธาราหิรญ ั โชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด และนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย กรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ธนชาต จำกัด และ คุณอุมาพันธุ เจริญยิง่ ผูอ ำนวยการฝายวางแผนการเงินสวนบุคคล ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) การสัมมนาครั้งนี้เปนไปอยางคึกคัก ภายในงานมีกิจกรรม จึงตองมีวินัยในการออม มีการตั้งเปาหมายในการออมเพิ่มขึ้น ตางๆ มากมาย ทั้งเลนเกม ตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลและ เรื่อยๆ และอยาลืมใหรางวัลกับตัวเองบาง ไมใชเก็บแตเงินอยาง ของที่ระลึก รวมทั้งผูถือหุนกูไดรวมกันทำบุญบรรจุของใหเด็ก เดียว คุณวิวรรณ ย้ำวา “ตองเปนการออมอยางมีความสุข” เมื่อรูจักการออมอยางถูกวิธีแลว มาดูเคล็ดลับดานการ ชาวเขา จากโรงเรียนบานขอบดง ดอยอางขาง อ.ฝาง จ. เชียงใหม หั ว ข อ ในการสั ม มนาครั ้ ง นี ้ ถ ื อ ว า เป น ประโยชน อ ย า งยิ ่ ง ตอ ลงทุนกันบาง คุณวิวรรณ บอกวา “การวางแผนทางดานการ นักลงทุน ซึ่งเราไดเก็บตกเคล็ดลับที่นาสนใจมาฝากกันในวันนี้ เงิน หรือการมีเปาหมายทางการเงิน คือ การวางแผนชีวิต การ เก็บเงินเพื่อลงทุนไมใชเพื่อตัวเงิน แตเพื่อเปาหมายในการใชชีวิต สำหรับทานผูถือหุนกูภาคอื่น คุณวิวรรณ ผูที่มีประสบการณดานการใหคำปรึกษาดาน เมื่อรูเปาหมายแลว เราก็จะรูวาเราจะตองมีเงินเพื่อเปาหมายนั้น วางแผนการลงทุนมายาวนาน บอกเคล็ดลับวา “ตองมีเงินออม เทาไร” สวน คุณอุมาพันธุ เสริมวิธีการกำหนดเปาหมายที่ดีทาง กอน จากนั้นแบงสัดสวนในการลงทุนใหดี ไมลงทุนเกินตัว และ ดานการเงินโดยแนะนำใหใชหลัก SMART คือ อยากังวลกับการลงทุนมากไป ลงทุนแลวตองหลับสบาย ที่ สำคัญควรใหรางวัลกับตัวเองบาง จากผลประโยชนที่ไดรับจาก S = Specific ตองมีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจน การลงทุน แลวจะรูสึกมีความสุขกับการลงทุนจริงๆ” สวนคุณ M = Measurable เปาหมายนัน้ ตองวัดมูลคาได บุญชัยเสริมวา “การลงทุนที่ดีตองลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู ชอบ A = Accountable / Achievable ตองมีความสามารถทีจ่ ะไปถึง และเชื่อ รวมทั้งตองหมั่นศึกษาขอมูล ติดตามขาวสารอยาง เปาหมายนัน้ ได สม่ำเสมอ” R = Realistic เปนสิง่ ทีจ่ บั ตองไดจริง ทำไดจริง และสมเหตุสมผล เชื่อวาเปาหมายของนักลงทุนทุกคน คือ กำไรหรือความ T = Time Bound มีกรอบระยะเวลา มั่งคั่งจากการลงทุนนั้นๆ แตการลงทุนใหเกิดความมั่งคั่งนั้น ตองทำอยางไร คุณวิวรรณบอกวา “ตองมีการออมและลงทุนไป เชื่อวาเกร็ดความรูและเคล็ดลับจากการสัมมนาที่ภาคเหนือ พรอมกัน” การออมนั้นก็เพื่อใหเรามีเงินไวสำหรับใชในยาม ในครั้งนี้ จะเปนกิจกรรมที่ใหประโยชนสำหรับผูถือหุนกูทุกทาน ฉุกเฉินและเพื่อบรรลุถึงเปาหมายของชีวิต เชน ซื้อบาน ซื้อรถ อยางแทจริง บทสรุปทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของการลงทุนสไตล happiness ดังนั้น หลักในการออมของคุณวิวรรณจึงนาสนใจมาก เพราะ คือ “การลงทุนที่ดีตองลงทุนอยางมีความสุข เรียนรูจากขอ เธอบอกวา “เงินออม คือ เงินที่กันไวกอน ที่เหลือคอยนำมาใช” ผิดพลาดและอยาลืมศึกษาขอมูลกอนการลงทุนทุกครั้ง”


PTT SOCIETY / 13

ใหทั้งใจ ไดทั้งใจ

บายของวันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธที่ผานมา วันที่อากาศกำลังสบายๆ เปนใจกับกิจกรรมสานสัมพันธผูถือหุนกู ปตท. ในวันนี้เปน อยางมาก เพราะเปนการบรรยายธรรมในหัวขอ “ใหทั้งใจ ไดทั้งใจ” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ทาน ว.วชิรเมธี พระนักปราชญและ นักเทศนคนหนึ่งของเมืองไทย และมีคุณพอล ภัทรพล พิธีกรมารวมสรางใจใหกับทานผูถือหุนกูทุกทาน ทาน ว. วชิรเมธีเริ่มตนบรรยายธรรมดวยการอธิบาย เขาถึงแกนของแงคดิ เหลานัน้ ไดงา ยขึน้ อยางประสบการณทท่ี า น ความหมายของ “การให ” ผ า นเรื ่ อ งเล า หลายเรื ่ อ งที ่ เป น มีโอกาสไดไปใชชวี ติ ชวงหนึง่ อยูท ห่ี มูบ า นพลัม ประเทศฝรัง่ เศส ประสบการณการใหของตัวทานเอง สวนการใหทั้งใจ คือ “การ กับทานติช นัท ฮันห พระนักสอนทีม่ ชี อ่ื เสียงทัว่ โลก และยังเปน ที่เราปรารถนาจะใหอะไรกับใครแลว เราไดใหสง่ิ ทีด่ ที ส่ี ดุ กับเขา” หนึ่งของเปนตนแบบทางความคิดและการดำเนินชีวิตของทาน และการใหทั้งใจ หากวัดทางเศรษฐศาสตรอาจไมมีมูลคาอะไร ดวย เลย แตอาจจะเปนสิ่งที่มีคุณคามากที่สุดก็ได ทาน ว. วชิรเมธี เลาถึงความประทับใจในประสบการณครั้ง มีเรื่องเลาหนึ่งที่ฟงแลวนาประทับใจอยางยิ่ง คือเมื่อครั้งที่ นั้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่ทานไดรับมา คือ การใหที่ยิ่งใหญจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดทรงหยิบเงินจากกระเปาสวน ทานติช นัท ฮันห ทั้งการสละสำรับขาวใหกับทาน ว. วชิรเมธีใน พระองคเพื่อถวายปจจัยแกทาน ว. วชิรเมธี เหตุการณครั้งนั้น วันแรกที่ทานไปถึงหมูบานพลัม การโอบกอดตอนรับที่เต็มไป ถือเปนความทรงจำทีย่ ง่ิ ใหญ และทำใหทา น ว. วชิรเมธีไดรบั รูวา ดวยเมตตา หรือแมแตสง่ิ เล็กนอยอยางดอกหญาริมทาง ทีท่ า นติช สิ่งที่ทานไดรับในวันนั้นไมใชเงิน แตเปนพระราชศรัทธาที่ตีคา เด็ดมามอบให ซึ่งการใหที่เปยมเมตตานี้ก็ทำใหทาน ว. บอกกับ เปนเงินไมไดเลย ทาน ว. วชิรเมธี กลาววา “สิ่งที่มีเพียงมูลคา ตัวเองวา “นับจากนี้เปนตนไป ฉันจะอยูบนหนทางที่ถูกตอง แตเมื่อผานมือของคนที่มีใจ จะกลายเปนสิ่งที่มีคุณคาและยิ่งเรา เพราะครูบาอาจารยใหความเมตตากับเรา เราตองทำทุกอยาง ใหใจกับสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะยิ่งสูงคา” ใหถูกตอง” นี่เปนสิ่งที่บอกวาการใหทั้งใจ ใหดวยใจ สามารถ การบรรายธรรมในวันนั้นสนุกมาก ดวยทาน ว. วชิรเมธี ทำใหคนคนหนึ่งตั้งปณิธานที่ดีในการดำรงชีวิตตอไปได สอดแทรกขอคิดดีๆ ทางธรรมผานทางการบรรยาย ดวยภาษา ทาน ว. วชิรเมธียังไดยกตัวอยางคนในสังคมโลกอีกหลาย และเรือ่ งราวทีเ่ รียบงาย ฟงสนุก จึงทำใหคนฟงสามารถจับตองและ ทานทีเ่ ปนผูท ร่ี จู กั “การให” อยางองคดา ไล ลามะ, บารัก โอบามา


PTT SOCIETY / 14

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา, บิล เกตต เจาของไมโครซอฟท, ร็อกกี้ เฟล เลอร หรือเฮนรี่ ฟอรด ซึ่งลวนแตเปนผูที่ประสบความ สำเร็จในชีวิตในดานตางๆ แตไมเคยลืมที่จะมอบสิ่งที่ดีงามให กับคนอื่นตอไป นี่จึงเปนตัวอยางใหเห็นวา นักธุรกิจหรือนัก ลงทุน ที่อาจจะคิดถึงแตตัวเลขหรือผลกำไรมาตลอด หากได เรียนรูที่จะใหบาง จะคนพบวาเราไดรับสิ่งตอบแทนกลับมา มากกวาผลกำไร นั่นคือ ความศรัทธาจากคนอื่น ซึ่งความ ศรัทธานี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของการมีเครดิตในสังคม สำหรับการใหที่ยิ่งใหญที่สุดนั้น ทาน ว.วชิรเมธี กลาววา “การใหธรรมเปนทานถือวายิ่งใหญที่สุด” เพราะธรรมะสามารถ เปลี่ยนคนใหเปนคนดีได และธรรมะคือศิลปะในการดำรงชีวิต การนำธรรมะมาใชในการดำเนินธุรกิจ จึงทำใหเกิดผลกำไรที่ ไมใชตัวเลข แตเปนในรูปแบบของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพ จิตใจที่งดงามขึ้น และไดรับความมีชื่อเสียงในการชวยเหลือคน เพราะฉะนั้น “การให” จึงเทากับ “การได” และคำกลาวที่วา “ยิ่งใหยิ่งได” นั้นก็ไมใชสิ่งที่ผิดเพี้ยนเลย ทาน ว. วชิรเมธียังไดใหแงคิดในการทำงานและการดำเนิน ชีวิตใหประสบความสำเร็จดวย โดยใหเราตอบคำถาม 3 ขอวา ใครคือคนที่สำคัญที่สุด งานที่สำคัญที่สุดคืองานอะไร และเวลา ที่สำคัญที่สุดคือเวลาใด กอนที่ทานจะเฉลยวา “คนที่สำคัญที่สุด คือ คนที่อยูตรงหนาเรา ณ ขณะนั้น” “งานที่สำคัญที่สุด คือ งานที่กำลังทำอยูในขณะนั้น” “เวลาที่สำคัญที่สุด คือ ปจจุบันขณะ” เนื่องจากทั้งคนในขณะนั้น งานที่ทำในขณะนั้น และเวลาใน ขณะนั้น ซึ่งถาผานไปแลว ก็เรียกกลับคืนมาไมได นอกจากนี้ ทาน ว. วชิรเมธียงั กลาววา พระพุทธเจาทรงเคย บอกคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ดีไว 3 อยาง คือ หนึ่ง มีดวงตาดี ซึ่งก็หมายถึงการมี VISION สอง เปนผูที่เอาธุระ หรือมี GOOD MANAGEMENT และสาม มีที่พึ่งที่อาศัยเยอะ หรือ GOOD CONNECTION แงคิดดีๆ มากมายที่ไดรับในวันนั้น ทำใหผูถือหุนกูรูสึก ซาบซึ้งและประทับใจ หลายทานเดินออกจากหองพรอมไดรับ คำตอบของคำถามที่วา “เราจะเปนนักลงทุนที่ดีไดอยางไร” เพราะทาน ว. วชิรเมธีไดเฉลยกอนจบการบรรยายธรรมวันนั้นวา “การลงทุนที่ดี คือ การลงทุนในตัวเอง” ดวยการลงทุนใหตัวเอง มีความรู ลงทุนดวยการใหเวลากับครอบครัว ทำใหเราไดมีวัน เวลาที่งดงามกับคนที่เรารัก ลงทุนกับสุขภาพที่ดีของตัวเอง และ ลงทุนกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งถือวาเปนบุญสูงสุดในชีวิตของ มนุษยทุกคนและที่สำคัญ “ลงทุนดวยการให” แลวเราจะไดรับ มากกวาที่เราคาดคิด


PTT SOCIETY / 15

Workshop ผูถือหุนกู ปตท. เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2554 ไทเกกขั้นพื้นฐาน เปนการฝกไทเกกขั้นเริ่มตน เพื่อการพัฒนาสุขภาพรางกาย พัฒนาความแข็งแรงทั้งรางกายและ จิตใจ เพื่อใหรางกายเกิดความยืดหยุน คลองแคลว เพิ่มสมาธิ และทักษะในการเรียนรูและจดจำ วิทยากร: อาจารยจูฉีกั๋ว (Zhu Qi Gua) จากโรงเรียน ไทย-จีนเสาหลินกังฟู วัน และ เวลา: วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30 – 11.30 น. หรือวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 – 11.30 น. สถานที่: หอสมุดจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกข กรุงเทพฯ) จำนวนผูรวมกิจกรรมที่สามารถรับได: 50 ทานตอวัน (ผูแจงความประสงคเขารวม กิจกรรมกอน จะไดรับคัดเลือกกอน) การลงทะเบียน: ลงทะเบียนผาน Call Center โทร. 02 624-5599 ทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น. รอบวันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2554 ลงทะเบียนไดตั้งแตวันนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2554 รอบวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2554 ลงทะเบียนไดตั้งแตวันนี้ถึง 14 กรกฎาคม 2554 คาใชจาย: ฟรีสำหรับทานผูถือหุนกูและผูติดตาม 1 ทาน

คอนเสิรตประจำปสำหรับผูถือหุนกู ปตท.

วัน และ เวลา: วันเสารท่ี 30 กรกฎาคม 2554 กิจกรรมและคอนเสิรต รอบบาย 11.00-16.30 น. กิจกรรมและคอนเสิรต รอบค่ำ 17.00-22.30 น. สถานที่: อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี

จำนวนผูรวมกิจกรรมที่สามารถรับได: ประมาณ 8,000 คนตอรอบ (คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมโดยการสุมรายชื่อจากผูที่ลงทะเบียนเขารวมงาน) คาใชจาย: ฟรีสำหรับทานผูถือหุนกูและผูติดตาม 1 ทาน รายชื่อศิลปนที่จะมารวมคอนเสิรต วิธีการลงทะเบียนเขารวมงาน และรายละเอียดอื่นๆ ทาง ปตท. จะไดแจงใหทานผูถือหุนกูทุกทานทราบ โดยจะจัดสงจดหมายเชิญใหแกผูถือหุนกูทุกทานในชวง เดือนพฤษภาคม หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามเหตุการณและความเหมาะสม โดย ปตท. จะแจง ใหทา นผูถ อื หุน กูท ไ่ี ดลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมทราบ

สัมมนา 4 ภาคกับกูรูทางการเงิน วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2554: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554: ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี จำนวนผูรวมกิจกรรมที่สามารถรับได: 200 ทาน สำหรับแตละภาค คาใชจาย: ฟรีสำหรับทานผูถือหุนกูและผูติดตาม 1 ทาน รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งการลงทะเบียน ทาง ปตท. จะจัดสงจดหมายเชิญใหกับ ผูถือหุนกูทุกทานในแตละภาคอีกครั้ง


AROUND THE WORLD / 16

Around the world Hosni Mumbarak - จบไมสวย ใครจะคาดไดวา อดีตประธานาธิบดีของอียปิ ต นายฮอสนี มุมบารัคนั้นจะเปนบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แตทันทีที่ เขากาวลงจากตำแหนงก็เริ่มมีการตรวจสอบที่มาที่ไป ของทรัพยสินตางๆ โดยทางการประเทศสวิตเซอรแลนด ไดสง่ั ใหธนาคารในประเทศอาญัตทิ รัพยสนิ ของนายฮอสนี มุมบารัค ที่นำมาฝากไวที่คาดวาอาจมีมูลคามากถึง 70,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เลยทีเดียว (มากกวา นายคารลอส สลิม บุคคลผูร่ำรวยที่สุดในโลกถึง 20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ) แนนอนวาที่ผานมาไมมีใครบังอาจ มาตรวจสอบเนื่องจาก นายฮอสนี มุมบารัคไดปกครอง ประเทศอียิปตภายใตภาวะฉุกเฉินยาวนานกวา 30 ป ใครบังอาจทำตัวไมเขาตารัฐบาลมีสทิ ธิถ์ กู กำจัดไดโดยงาย จากการคอรัปชั่นที่ลุกลามมานานสงผลใหชาวอียิปต อดรนทนไมไหว และไดพรอมใจกันออกมาประทวงขับไล กันขนานใหญ ทั้งๆ ที่นายฮอลนี มุมบารัค เคยเปนที่ นิยมชมชอบของชาวอียิปตเปนอยางมากในชวงแรกๆ อยางนี้เขาเรียกวา “จบไมสวย”

กอนจะสายเกินไป ปะการังฟอกขาวนับวาเปนวิกฤตการณทางธรรมชาติที่นาเปนหวง อยางยิ่ง สาเหตุของปรากฏการณนี้เกิดจากภาวะที่อุณหภูมิของ น้ำทะเลไดเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องจากปรากฏการณเอลนิโญและสภาวะ โลกรอน เมื่ออุณหภูมิสูงมากๆ ปะการังจะสลัดสาหรายเซลลเดียว ที่อาศัยบนผิวมันออกไป ซึ่งสาหรายเหลานี้เองคือ ตัวสรางสีสัน ตางๆ ใหกบั ปะการัง ผูเ ชีย่ วชาญทัง้ หลายบอกวาเหตุการณปะการัง ฟอกขาวนี้มีอยูเรื่อยๆ แตที่ผานมาไมไดรุนแรงอะไรมากนัก และ ธรรมชาติสามารถรักษาตัวมันเองไดโดยปะการังสวนใหญจะสามารถ ฟน กลับมาสวยงามไดในไมชา หากแตวา วิกฤตในประเทศไทยชวงนี้ เจอปญหาสองดานจากน้ำมือมนุษยที่เขาไปบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ มีการพัฒนาที่ดินอยางไมเปนระบบ และจำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่ม มากขึ้น ลวนแตสงผลใหมลพิษตางๆ จากแผนดินไหลลงสูทะเล ผลก็คือ นอกจากปะการังจะไมสามารถฟนตัวเองไดแลว แตอาจ จะตายสนิทไปเลยดวยซ้ำกลายเปนสุสานปะการังที่ไมมีสัตวทะเล อื่นอาศัยอยูได เพราะปะการังเปนแหลงอาหารและแหลงที่อาศัย ของสัตวทะเลนานาชนิด


AROUND THE WORLD / 17

ตรวจโรคไฮเทค ปจจุบันการวินิจฉัยโรคไดพัฒนากาวหนาไปจนเหมือนกับในหนังไซไฟ แฟนตาซียังไงยังงั้น ลาสุดทราบหรือไมวาเราสามารถตรวจหาโรคที่สามารถ ติดตอทางพันธุกรรมไดแลวดวยน้ำลายเพียงไมกี่หยด เทคโนโลยี Gene Testing ที่วานี้สามารถตรวจสอบวารางกายของเรามียีนที่จะสามารถนำพา ไปสูโรคตางๆ เชน โรงมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน และอัลไซเมอรหรือไม นอกจากนั้นแลวผูที่วางแผนจะมีบุตรยังสามารตรวจไดวาพวกเขาเปนพาหะ โรคทางพันธุกรรมอะไรบาง ซึ่งการทราบลวงหนาจะชวยใหวาที่คุณพอและ คุณแมสามารถปองกันโรคเหลานั้นที่อาจจะเกิดกับลูกของพวกเขาไดกับสูตินรีแพทยของพวกเขา อยากทราบรายละเอียดสามารถปรึกษาโรงพยาบาล ชั้นนำใกลบานทาน เพราะเทคโนโลยีนี้ไดเขามาเมืองไทยแลว

วิกฤตปลาทูนา ทูนา ปลาที่เปนที่นิยมของคนทั่วโลก ทราบหรือไมวา จำนวนประชากรของมันกำลังจะลดลงถึงขั้นวิกฤต โดย เฉพาะทูนาพันธุครีบน้ำเงิน (Bluefin tuna) ที่เราทานเปน ปลาดิบนัน้ ทราบหรือไมวา จำนวนของมันกำลังลดลงอยาง นาใจหาย ถึงกวา 90% เลยทีเดียว อันเปนผลจากการจับ ปลาที่มากเกินไปดวยเทคโนโลยีการประมงอันทันสมัยที่ สามารถตามลาปลาไดทกุ หนทุกแหง ความตองการบริโภค ทูนาครีบน้ำเงินที่เพิ่มขึ้นและคาตัวที่สูง วากันวาปลา ทูนาครีบน้ำเงินตัวโต หนึ่งตัวมีราคาเปนลานบาท แยไป กวานั้น หนึ่งในแหลงวางไขที่สำคัญของปลาทูนาครีบ น้ำเงิน ไดแก บริเวณอาวเม็กซิโก ก็มาไดรบั ความเสียหาย จากเหตุการณน้ำมันรั่วเมื่อปที่แลวทำใหสถานการณทูนา เลวรายยิ่งขึ้นไป คาดวาหากไมรวมมือกันอนุรักษปลา พันธุนี้อีกไมกี่ปเราจะไดเห็นปลาทูนา ครีบน้ำเงินสูญพันธุ ไปจากโลกอยางแนนอน...


DIARY DATE / 18

วันนี้–10 เม.ย.

‰ ˜³–¢¢§€±¢Ÿ±•g±¡Àž‰°Ç˜©·“¡³Ç†ÂªŒg–´Ç ´‰¶Ç¬ ¦g± lÀž‰°Ç˜m ŠµÇ†˜²¿©˜¬¿¢¶Ç¬†¢±¦ª¤±€ª¤±¡  ·    ¬†¬° ˜ ˜g ± ©˜Â‡¬†Àž‰° Ç ˜ ›g ± ˜›¤†±˜ Ÿ±•g ± ¡©±¢° “ ¢¸ š À™™¬†‰g ± †Ÿ±Àž‰° Ç ˜ ¢¯“°™À˜¦ª˜h±‰±¦œ¢°Ç†¿§© ‰±¦Ã–¡ À¤¯‰±¦ ¡·Á¢š’ª¬§³¤š¦°‘˜—¢¢ Àªg†€¢·†¿– ª±˜ƒ¢

23 เม.ย.¿¦¤ƒ° –¸ Ö¡À¤˜“k ¢¬™©¬† ©²ª¢°™ª˜·g Àªg† ¦†šd¬š¢Æ¬ƒ‰¶¬Ç “°†-AROON–´¤Ç ±g ©·“Óh”“° ©³˜Â‡™³˜h± ˜È²h± –¯¿¤  ±¿šs“ƒ¬˜¿©³¢k”¢¯¿™³“ƒ¦±  °˜¬´€ƒ¢°È†¿¶Ç¬ÂªhÀž˜Å ‰±¦Ã–¡Ã“h ª±¡ƒ³“•µ† Á“¡ª¬™¿¤†“°†¢h¬ Š³†¿€³È¤­³”‡±€¬°¤™°È Âª g ±Âªh À“˜Šk€˜° ¬¡g±†¤¶ Á¤€À¤h¦Ãš™€°˜–´Ç ¬³ ÀÆƒ¬±¢´˜±g ¿ ¶¬†–¬†—±˜´ ª¢¶¬ƒ¤³€Ãš“¸¢±¡¤¯¿¬´¡“–´ÇWWWTHAITICKETMAJORCOM วั น นี้ – 25 พ.ค. –±† © ±ƒ œ¢°†Ç ¿§©€¢·†¿–®Ã“h‡“° ¿–§€±¤ #ANNES &ILM &ESTIVAL ¿¶Ç¬¿‰¶È¬¿‰³ŒÂªh›¸h©˜Â‡¿h±¢g¦  ‰  Ÿ±¡˜”¢k¿¢¶Ç¬† –´ÇÓh¢°™ ¢±†¦°¤À¤¯¢g¦ ˆ±¡Â˜¿–§€±¤ Ÿ±¡˜”¢k¿ ¶¬†ƒ±˜©k ¬±–³¿‰g˜ !UCOURDU&ESTIVAL¿šr˜©±¢ƒ“´ ¿™¶¬È †ª¤°†¬†¿–§€±¤Ÿ±¡˜”¢k ¿ ¶¬†ƒ±˜©k#YRANODE"ERGERAC Ÿ±¡˜”¢k“¢± g±›‡ŒŸ°¡¿¢¶Ç¬† ¿¡´Ç¡ À¤¯6AN'OGHˆ±¡Ÿ± ‰g¦†‰´¦³”©·“–h±¡¬†À¦˜ Á€i¯ ‡³”¢€¢‰¶Ç¬“°†€h¬†Á¤€ WWWALLIANCE FRANCAISEORTH

9-17 เม.ย.

©†€¢±˜”k˜´È à g”h¬†ª˜´Ãš“°™¢h¬˜–´Çê˜Ã€¤ –±†€¢· † ¿– ª±˜ƒ¢Ã“h ¢ g ¦   ¿šr˜©g¦˜ª˜µÇ†¬††±˜¿–§€±¤ l¿¡Æ˜–°Ç¦ª¤h±  ª±©†€¢±˜”km štŠµÇ†‡¯ ´€³‡€¢¢ Âªh¢g¦  ¿ˆ¤³ ˆ¤¬†štª gÖ¡ ±€ ±¡ ¬±–³ €±¢‡²¤¬†©†€¢±˜”k Ÿ±ƒ€³‡€¢¢ ©¢† ˜È²¢¯€±¢©±—³”€±¢–²¬±ª±¢¶˜È ™h±˜€±¢À©“† –±†¦° ‘ ˜—¢¢  €³ ‡ €¢¢ Ãª¦h  ¢¯ ¦° “ Á“¡ €³‡€¢¢ –°È†ª “‡¯‡°“µÈ˜™¢³¿¦’¦°“¢¯¿‰”·˜ ¦³ ¤ °†ƒ¤±¢±  ”¤¬“‡˜ ¢¯¬±¢± ª¤¦† À¤¯¶È˜–´Ç¢¬™¿€±¯¢°”˜Á€©³˜–¢k

วั น นี้ – 15 พ.ค ¿‰³Œ‰

˜³–¢¢§€±¢§°¤¡€¢¢ ªŒ³†¬h¦˜ Šg¬ ÀŠ  ­¦†‡·h¡ ™°˜–µ€ ƒ˜‡¢ Á“¡€¤·g §³¤šs˜¢·g˜Âª g -ERGE 6ISIBLE ,AYERS –´ÇÀ–ƃ–´  ±˜² ¿©˜¬›¤†±˜§³¤š¯ª¤±€¿–ƒ˜³ƒÀ¤¯¢¸šÀ™™¬±–³ Ÿ±³ k Ÿ±š¯”³“ ¦³“Á´ ¬¬±¢k”}š¢¯”³ ±€¢¢  Á“¡›¤†±˜À”g¤¯‰³È˜˜°È˜”g±†©¯–h¬˜À˜¦ƒ³“À¤¯ ƒ¦± ¿šr˜šq‡¿‡€™·ƒƒ¤¬†§³¤šs˜¬¡g±†‰°“¿‡˜ WWWARDELGALLERYCOM


DIARY DATE / 19

ตลอดเดือนมิถุนายน

©²ª¢°™ƒ¸g¢°€–´Ç€²¤°† ¦±†À›˜‡¯¿h±©¸gš¢¯”¸¦³¦±ªk˜¿¢Æ¦ Š´Á¦¤g± ¢´©¬¢k– :EAVOLA2ESORT ¢´©¬¢k–ª¢¸Àªg†¿“´¡¦™˜¿€±¯´´¬ À˜¯˜²ÀÆƒ¿€‡¿˜¢ ³”†±˜À”g††±˜¢³ ª±“˜œq˜Âªh ¿šr˜‡¢³†–g± €¤±†™¢¢¡±€±§–´©Ç ¦¡†± ©·“š¢¯–°™Â‡ ˜¢±ƒ±³¿§¨ Á“¡ ´Âªh¿¤¶¬€–°È†€±¢‡°“³—´© ¢© À™™”¯¦°˜”€À¤¯À™™Ã–¡¢¦ •µ†ÀÆƒ¿€‡€±¢‡°“ †±˜š±¢k”´È¿ˆ¤³ ˆ¤¬†€±¢À”g††±˜ À¤¯¿¬Æ€Škƒ¤¸Š´ž ©²ª¢°™ƒ¸g™g±¦©±¦“h¦¡™¢³€±¢¬±ª±¢ ¶È¬¿¡Æ˜Â”hÀ©† ¿–´¡˜©·“À©˜Á¢À ˜”³€¢³ ‰±¡ª±“ª¤°†¿©¢Æ‡³—´ WWWZEAVOLACOM

ตลอดเดือนพฤษภาคมªh± ¤±“Á¬€±©–¬†–´‡Ç ¯Ã“h‰˜Ç¶ ‰  €°™›¤†±˜€±¢‡°““¬€Ã h©·“†“†±  ¬¤°†€±¢¬†©€·¤ ¬³˜–€·¤ §³¤šs˜˜°€¬¬€À™™†±˜“¬€Ã h¢¯“°™Á¤€ ˜†±˜À©“†˜³–¢¢§€±¢ l&L/2%33%.#% ª°¦Â‡¬††±˜¬¬€À™™‡°““¬€Ã h© °¡Âª gm ŠµÇ† ´ íä–k¬¡¸g–´Ç€±¢‡°“À©“††±˜š¢¯”³ ±€¢¢ “¬€Ã h©“¿€¶¬™¡´Ç©³™‰³È˜ ¬†§³¤šs˜ ¢g¦ €°™Ÿ±•g±¡™°˜–µ€›¤†±˜‰³È˜¿¬€ ¢h¬ €°˜˜´È¡°†Ã“h ¿šs“”°¦ª˜°†©¶¬¿¤g Âª g˜‰¶Ç¬¿“´¡¦€°™˜³–¢¢§€±¢“h¦¡ ’Á¢†À¢  À–  ±¢³˜¦³¤¿¤‡¿‰´¡†Âª g ตลอดเดือนมิถุนายน-OTIF!RTOF,IVING °¤”³¿¤¿™³È¤©Á”¢k

¢¯“°™¿¦³¤“kƒ¤±©©²ª¢°™ƒ˜‰¬™À”g†™h±˜ ¿šs“”°¦ ,ONGHI À™¢˜“k ¿ž¬¢k˜³¿‡¬¢k¿– Á©·“ª¢¸Âª g –´Ç¿³Ç†¬³ ¬¢k”h± ˜È²h± –¯¿¤ ± ‡±€¬³”±¤´ ±Âªh‰±¦Ã–¡Ã“h¿¤¶¬€Š¶È¬€°˜ Á“¡¿¬€¤°€¨’k¬†À™¢˜“k ˜° È ˜ Á““¿“g ˜ “h ¦ ¡©°   ›° © –´ Ç ª ¢¸ ª ¢±Â˜“´ à Š˜k À ˜¦Á ¿“³ ¢ k ˜ ƒ¬˜¢±¢´ š¢¯€¬™€°™€±¢ª¤¬ ¢¦ Â‰h¦°©“·”g±†°È¦ ¬¡g±†¿ª¤Æ€À¤¯ª˜°†Ã“h ¬¡g±†€¤ €¤¶˜©¬™•± h¬ ¸¤Á–¢ 

3 มิ.ย. l4HE BEAUTIFUL COLORS OF HAPPINESSm˜³–¢¢§€±¢©·“¡¬“íä–k ¬†¿“¶ ¬˜–´ Ç Ã “h ¢ ¦ ¢¦™˜²§³¤ šs˜ ¢·g˜ ª gÞÀ¢†–g±˜ ±‡°“À©“†¢g¦ €°˜ Á“¡¿˜¶È¬ª±¿¢¶Ç¬†¢±¦˜°È˜”g±†©¯–h¬˜ À˜¦ƒ³“˜¿¢¶Ç¬†¬†€±¢¿š¤´Ç¡˜Àš¤† ©Ÿ±©°†ƒ ›g±˜À†g · –±†§³¤š¯–´Ç À”€”g±†–°È†¿¢¶Ç¬†¢¸šÀ™™À¤¯À˜¦ƒ¦± ƒ³“ ˜²Á“¡ ‰°¡’¢†ƒk €¬†€¤³Ç˜ ¿¤¶¬€©¶Ç¬¿¢¶Ç¬†¢±¦¬†ƒ¦± ©· –¬†Ã ¿–¢± ˜²¿©˜¬¿¢¶¬Ç †ƒ¦± †± À¤¯§¢±¦·‘³ ¡±© ·–¢¿¤¶¬€Â‰h©©´ ˜° ™¢¢¡±¡ƒ¦± †± Â˜¡± ƒÇ²ƒ¶˜ ’+OI!RT'ALLERY ตลอดเดือนมิถุนายน ¬À˜¯˜²Âªh•¶¬ƒ° Ÿ´¢k l(EALTHY 'UIDE ¢h±˜¬¢g¬¡©·Ÿ±“´m À“k™·iƒ¿¤g  ª g –´Ç€¬†™¢¢’±—³€±¢˜³”¡©±¢‰´¦‡³” À¤¯ 3HAPE ¢g¦ €°˜–²µÈ˜¿¶Ç¬”¢¯¿¦˜˜²ƒ·’Ú‰³  ¢©‰±”³¬±ª±¢Âª gÅ –´Ç€±¢°˜”´ ±À¤h¦ ¦g±¬¢g¬¡¤È² À• ¡°†‰g¦¡Âªh ´©·Ÿ±“´ “h¦¡Á“¡ ´Âªh¿¤¶¬€‰³  ±€ ±¡–°È†¢h±˜ ¬±ª±¢Ã–¡ ‡´˜ œ¢°Ç† Œ´Çš·b˜ ¬³˜¿“´¡ À¤¯¿¦´¡“˜± ¢h¬ À›˜–´Ç¢h±˜ À¤¯ À• –h±¡“h¦¡ (EALTHY 4IPS ¿¶Ç¬€±¢ ¿¢³Ç ”h˜“¸À¤©·Ÿ±“h¦¡€±¢€³˜


BEAUTY HEAD TO TOES / 20

สวยใสทาลมรอน

ยางเขาสูฤดูกาลที่แสงแดดรอนแรงที่สุดของป ดังนั้น มาปกปองผิวสวยใหหางไกลริ้วรอยและความหมองคล้ำ และความหมองคล้ำกันกอน ดวยผลิตภัณฑนวัตกรรมล้ำหนาจากหลายแบรนดดัง š¢˜˜³™°”³“¸À¤“¦†”±ƒ¸g©¦¡

 ¿–ƒÁ˜Á¤¡´›³¦±¦Âª g¿¶Ç¬ ¢´¦±‡€¤· g ©€³˜Àƒ¢k©²ª¢°™”g¬”h±˜¢³¦È ¢¬¡ ©±¦¿¬¿‰´¡

–´ Ç š´ ¢¯©³–—³Ÿ±Ã“h¬¬€›¤³”Ÿ°’kª g ƒ¶¬ ¿Š¢°Ç ™²¢·†›³¦¢¬™“¦†”± À¤¯ƒ¢´  ™²¢·†›³¦¢¬™“¦†”±Šµ†Ç  ´©¦g ˜›© ¬†©±¢ €°˜À““©²ª¢°™€¤±†¦°˜ Á“¡ ´©±¢Ã¬“´™´ Á˜˜ )DEBENONE –´Ç³©¸‡˜kÀ¤h¦¦g±¿šr˜©±¢ ”h±˜¬˜· ¸¤¬³©¢¯–´Ç ´š¢¯©³–—³Ÿ±©¸†©·“ ‰g¦¡š€šc¬†€°˜›³¦ ‰g¦¡¤“¿¤¶¬˜¢³È¦¢¬¡ ¿¤Æ€Å À¤¯š€šs“¢¬¡ª ¬†ƒ¤È²Ã“h ›³¦‡µ† À¤“¸¬¬g ˜¿¡±¦k¤† À˜¯˜²Âªh‰h¿Š¢° Ç –°†È ¿‰h± À¤¯¿¡Æ˜ ©²ª¢°™ƒ¢´ ™²¢·†›³¦¢¬™“¦†”± ªh‰hª¤°†‡±€–±¿Š¢°Ç ™²¢·†›³¦¢¬™“¦†”± ˜”¬˜¿‰h± 0REVAGEÙ %YE !DVANCED !NTI !GING 3ERUMÀ¤¯0REVAGEÙ%YE5LTRA0ROTECTION !NTI !GING -OISTURIZER 30& ‡±€ %LIZABETH!RDEN¢±ƒ± ™±– ¤

ƒ¢´ €°˜À““¿˜¶È¬™±†¿™±À¤¯š¢±§‡±€ ˜È² °˜ ›¤³”Ÿ°’k³¿§¨©²ª¢°™›³¦‰±¦ ¿¬¿‰´¡Á“¡¿ˆ±¯ Á“¡ ´¿–ƒÁ˜Á¤¡´©²ƒ°Œ ¬¡g±†)NVISIBLE0OLLUTION&ILTERŠµÇ†¿šr˜€±¢ ¢¦ ”°¦¬†Á¤³¿ ¬¢k–´Ç–°˜© °¡ –²ª˜h±–´Ç ¿ª ¶¬˜¿šr˜žs¤k ™±†Å¿¶Ç¬š€šc¬†›³¦‡±€  ¤Ÿ±¦¯Ÿ±¡˜¬€¿‰g˜À©†À““œ·˜b ¤¯¬¬† ŠµÇ†¿šr˜”°¦€±¢€g¬”°¦¬†‡·““g±†“² ƒ¦¢Â‰h ¿šr˜°È˜”¬˜©·“–h±¡¬†€±¢™²¢·†›³¦À¤¯ €g¬˜€±¢À”g†ª˜h± Á“¡¿˜¶È¬ƒ¢´ ‡¯¿€¤´Ç¡ †g±¡À¤¯Ã g–³È†ƒ¢±™±¦ $ERMA 7HITE #ITY "LOCK !NTI 0OLLUTION 30&0! ‡±€#LINIQUE ¢±ƒ± ™±–

¬²¢±†¢³È¦¢¬¡À¤¯š¢°™¶È˜›³¦Âªh€¢¯‡g±† ©¬¡g±†¿šr˜—¢¢ ‰±”³“¦h ¡¢¬†¶˜È ©¸”¢Âª g ŠµÇ†Â‰h¬˜·Ÿ±ƒ¿ Æ“©´–´Ç‰g¦¡€¢¯‡±¡À©†Ã“h ¢¬™–³§–±†˜¬€‡±€˜´¡È †°  ´©¦g ˜›© ™²¢·† ›³¦‡±€Ã h¡¶˜”h˜ ¬¡g±† 'REATER 0LANTAIN ŠµÇ†‰g¦¡šc¬†€°˜€±¢¿©¶Ç¬ ©¤±¡¬†¿©h˜Â¡ ƒ¬¤¤±¿‡˜À¤¯¬³¤±©”³˜Â˜‰°È˜›³¦ ©g¦˜ /AT3UGARS¿šr˜”°¦‰g¦¡¿©¢³ ƒ¦± ¡¶“ª¡·˜g ªh›¦³ À¤“¸¿”g†”µ†µ˜È À¤¯ -ICROPATCH Šµ†Ç ¿šr˜©g¦˜›© ¿ˆ±¯‡±€ƒ¤±À¢Æ†©k ‡¯‰g¦¡ ªh›³¦‰·g ‰¶Ç˜¡±¦˜±˜ À¤¯¿ ¶Ç¬–±À¤h¦‡¯ ¢¸h©µ€©™±¡›³¦Ãš”¤¬“¦°˜ %XTRA &IRMING&OUNDATION30& ‡±€#LARINS¢±ƒ± ™±– ¤

 ¿Š¢° Ç ¿¶¬Ç ›³¦©¦¡Ã¢h‡“· “g±†“² 4 2

3 4

1

 ¢¬†¶È˜¿¶Ç¬›³¦¿˜´¡˜€¢¯‰°™

¿Š¢°Ç ©¸”¢Âª g¤g±©·“–´Ç©± ±¢•©¤±¡€±¢ €g¬”°¦¬†‡·““g±†“²”± —¢¢ ‰±”³–´Ç¬¡¸g ‡€¤±†¬†›³¦‰°È˜˜¬€Ã“hÁ“¡ ´©g¦˜›©  ¬¡g±†À¬¤¤±‡³€À¬Š³“¿šr˜©±¢©€°“‡±€ ‰¯¿¬ ¿–§©±¢©€°“‡±€€·ª¤±™À¤¯ ³˜È –k À¤¯-ELA./#OMPLEX4-˜¬€‡±€‡¯ ‰g¦¡¤“¿¤¶¬˜‡·““g±†“²–´Ç¿€³“µÈ˜À¤h¦ ¡°† ©± ±¢•‰g¦¡ƒ¦™ƒ· €±¢€g¬”°¦¬†¿ Æ“©´ Óh¬´€“h¦¡ ›³¦¬†ƒ·’‡µ†À¤“¸¿š¤g†š¤°Ç† À¤¯¿¶Ç¬ÂªhÓhš¢¯©³–—³Ÿ±©¸†©·“ ƒ¦¢Â‰h ƒ¦™ƒ¸g€°™›¤³”Ÿ°’k¬¶Ç˜Å–´ÇÓh¢°™€±¢š¢°™ ©¸”¢Âª g“h¦¡¿‰g˜€°˜ ¬±–³ Á¤‰°Ç˜¿˜¶È¬˜È² ‰g¦¡š¢°™©Ÿ±›³¦ ؖkƒ¢´ –´Ç¿˜¶È¬ƒ¢´  ™±†¿™±‰g¦¡žvx˜ƒ¶˜ƒ¦± ¿©´¡ª±¡¬†›³¦ ‡±€ƒ¦± ¿ƒ¢´¡“š¢¯‡²¦°˜ "LANC %XPERT -ELANOLYSER 7HITENESS !CTIVATING 3POT %RASER ‡±€ ,ANCOME ¢±ƒ± ™±–


BODY + SOUL / 21

ไมประดับบานชวยดูดซับสารพิษ ”h˜Ã h˜¬€‡±€Âªhƒ¦± ¢g ¢¶Ç˜¢g ¿¡Æ˜À¤h¦ ¡°†‰g¦¡Âªh ™h±˜˜g±¬¡¸g À¤¯¡°†¿šr˜”°¦‰g¦¡ž¬€¬±€±§Ã“h“´¬´€ “h¦¡À”g˜° —·Ãk  h–›Ç´ ƒh¸ ˜˜³¡ ˜² ±š¤¸€˜°˜È ‡¯‰g¦¡“¸“Š°™ ©±¢³¨ ¿šr˜Ã hš¢¯“°™–´Ç©¦¡†±  À¤¯™±†‰˜³“¡°† ¿šr˜ †ƒ¤©²ª¢°™™h±˜¬´€“h¦¡Ã“hÀ€g ¤³˜È  °†€¢ ´¤€° ¨’¯Â™¡±¦š¤±¡Àª¤ ÀÆ†¿šr˜ °˜ Á“¡”°¦¤²”h˜‡¯¿šr˜ª°¦¬¡¸Âg ˜“³˜ ˜¬€‡±€‰g¦¡“¸“Š°™ ©±¢³¨À¤h¦ ¡°†¿šr˜Ã h †ƒ¤–´Ç¿‰¶Ç¬¦g±‰g¦¡šc¬†€°˜ ¬°˜”¢±¡‡±€Ÿ±¡˜¬€“h¦¡ ¦±©˜±¢±‰³˜´À¤¯¦±©˜±¬—³¨±˜  ´¤²”h˜€¤  ¿šr˜h¬  ´Â™¿¢´¡¦¡±¦ àg ´€³Ç†€h±˜¿ ¶Ç¬Á”µÈ˜¤²”h˜ ”¢†À¤¯¿ ¶Ç¬š¤¸€¤†“³˜‡¯¿”³™Á”¿šr˜°˜—·kàh˜±“ ªŒg ŠµÇ†©¸†Ã“h•µ†  ¿ ”¢ À¤¯ ´“¬€©´±¦ª¢¶¬ ¿ª¤¶¬†¬g¬˜ ¢h¬ Âªh€¤³Ç˜ª¬  ¢¦ –°È†¿šr˜Ã h †ƒ¤ –´ÂÇ ªhƒ¦± Á‰ƒ“´Â˜“h±˜Á‰ƒ¤±ŸÀ¤¯¦±©˜±¬´€“h¦¡ ª ±€¿ª¤¶¬†¿šr˜š±¤k –´ÀÇ ”€€¬µ˜È ¢¦ €°˜¿ ¶¬Ç Á” ¿”Æ –´©Ç ¸†š¢¯ ±’¼¿ ”¢ ´Â™¿šr˜¢¸š˜˜€ À¤¯–±†¡±¦ –²Âªh“¸©¦¡†±  ¿ª ±¯©²ª¢°™š¤¸€ ™¢³¿¦’¢¬™™h±˜¿¶Ç¬šc¬†€°˜œ·b˜¤¯¬¬† ©±¦˜h¬¡š¢¯Àšc† ´Â™ÂªŒgƒ¤h±¡Â™±¡ ´©´–°È† ¿´¡¦À€gÀ¤¯¿´¡¦¬g¬˜ Á“¡ ´¤±¡À”h š¢¯š¢±¡©´ ±¦ª¢¶¬¿ª¤¶¬†¬g¬˜  °€˜³¡ ˜² ±š¤¸€–°È†Ÿ±¡˜¬€ À¤¯Ÿ±¡Â˜ ¿¢±¯”h˜Ã h‰˜³“˜´È¿¤´È¡††g±¡ –˜–±˜ À¤¯“¸“©±¢³¨Ã“h ±€¿‰g˜€°˜ ¿§¢¨´¿¢¶¬˜Â˜ ¿šr˜Ã hš¢¯“°™–´Ç¬†ƒk€±¢˜±Šg±Ã“h ¿›¡À¢g ¦ g ±  ´ ƒ · ’ © ™° ” ³  ˜€±¢“¸ “ ©±¢³ ¨ Ÿ±¡Â˜ ¬±ƒ±¢Ã“h“´ Á“¡˜³¡ š¤¸€Â˜€¢¯•±†À¦˜ª¢¶¬¶‰ ƒ¤· “³˜Ã“h™ ´¤°€¨’¯¿¢´¡¦¡±¦©¦¡†± 

มังคุด ผลไมชวยตานโรคราย §¸˜¡k¦³‡°¡À¤¯°‘˜± °†ƒ·“Ö¡ Óh–²€±¢¦³‡°¡  ±€¦g±št™¦g± °†ƒ·“ ´š¢¯Á¡‰˜k”¬g ©·Ÿ± ¬¡g±† ±€Á“¡§“¢³¿‰¨k¦³¢¡³ ¯‡³”¢±ª°¦ª˜h± ƒ’¯¦³‡°¡ ™¬€¦g±Â˜ °†ƒ·“ ´©±¢¬±ª±¢–´Ç‰g¦¡ š¢°™Ÿ¸ ³ƒ·h €°˜Â˜¢g±†€±¡Âªh© “·¤Á“¡‡¯‰g¦¡ ¤“¬±€±¢–´Ç¿€´Ç¡¦h¬†€°™Á¢ƒŸ¸ ³Àh”°¦¿¬†À¤¯ €±¢¬°€¿©™ ¿‰g˜ ”°™¿©¶Ç¬  Ô¦±¡ ¿™±ª¦±˜ h¬¿g±¬°€¿©™ƒ¦± “°˜Á¤ª³”Ö¢¬¡“k¿šr˜³¨ Á¢ƒ±¢k€³˜©°˜ À¤¯ƒ¦± ›³“š€”³¬†© ¬†–´Ç ¿€³“‡±€€±¢¬°€¿©™ ˜¬€‡±€˜´È¡°† ´€±¢˜³¡  ˜² °†ƒ·“ ±¿šr˜©g¦˜›© Â˜¿ƒ¢¶Ç¬†©²¬±†Á“¡ ¿ª ±¯©²ª¢° ™ ›¸ h   ´ š q Œ ª±©³ ¦ À¤¯›³ ¦ Àh † g ± ¡ ¬¡g±†Ã¢€Æ”±  °†ƒ·“€Æ¡°† ´Á–¨Á“¡¿ˆ±¯©±¢ lÀ–˜˜³˜m –´Ç¬¡¸g˜¿š¤¶¬€ °†ƒ·“ ŠµÇ†•h±–±˜ ¬¡g±†”g¬¿˜¶Ç¬†€Æ¬±‡¿€³“³¨”g¬”°™À¤¯Ã”Óh À¤¯•h±–±˜ ±€¿€³˜ÃšÀ¤¯”³“”g¬€°˜€Æ¬±‡ ¿©´Ç¡†”g¬€±¢¿€³“ ¯¿¢Æ†Â˜¢g¬†À€h  ˜–±†¿“³˜ ¬±ª±¢©g¦˜™˜ À¤¯¤“‡²˜¦˜¬†¿ Æ“¿¤¶¬“ ±¦ ‡˜–²ÂªhŸ¸ ³ƒ·h €°˜¬†¢g±†€±¡¤“¤†”Dz €¦g±š€”³Ã“h “°†˜°È˜ƒ¦¢–±˜Âªh¬¡¸g˜¢¯“°™–´Ç ¿ª ±¯© ‡¯“´–´Ç©·“

รูทันมะเร็งกระเพาะอาหาร ¯¿¢Æ†€¢¯¿±¯¬±ª±¢©g¦˜ÂªŒg™Â˜ƒ˜¬±¡· štµÈ˜Ãš À¤¯™Â˜‰±¡ ±€ €¦g±ªŒ³† •h± ´¬±€±¢¬†Á¢ƒ€¢¯¿±¯¬±ª±¢ ¿‰g˜ š¦“–h¬† À˜g˜–h¬† –h¬†¬¶“ ƒ¤¶Ç˜Ã©h¬±¿‡´¡˜ ¬³Ç ¿¢Æ¦ ¿™¶Ç¬¬±ª±¢ ¬±¿‡´¡˜¿šr˜¿¤¶¬“ª¢¶¬•g±¡¬·‡‡±¢¯¿šr˜©´“² ˜±˜¿€³˜€¦g± ©°š“±ªk ƒ¦¢¢´™Ãš™À–¡k¿¶Ç¬”¢¦‡¦³˜³‡ˆ°¡ ŠµÇ†€±¢©g¬†€¤h¬† ¤†ÃšÀ¤h¦”°“‰³È˜¿˜¶È¬Ãš”¢¦‡‡¯ ´ƒ¦± À g˜¡²–´Ç©·“©g¦˜€±¢›g±”°“¿šr˜¦³—´¢°€¨±–´Ç ‰g¦¡Ã“h˜ ¯¿¢Æ†¢¯¡¯–´Ç  À”g–±†–´Ç“´ƒ¦¢šc¬†€°˜Ã¦h€g¬˜“h¦¡€±¢¿¤´Ç¡†–±˜ ¬±ª±¢¢©¿ƒÆ ‡°“ ¬†šsx†¡g±† À¤¯¬†ª °€“¬† ˜¬€‡±€˜´Èƒ¦¢€³˜¬±ª±¢–´Ç ´ ¦³”± ³˜Š´ª¢¶¬¿™”h±ƒ±Á¢–´˜©¸†ƒ¦¢†“©¸™™·ª¢´Çª¢¶¬“¶Ç ©·¢±Â˜š¢³ ±’ ±€


BODY + SOUL / 22

สมุนไพรชวยบรรเทาอาการกรน

กระปรี้กระเปราดวยการงีบยามบาย ˜‰´¦³”–´Ç¿¢g†¢´™Â˜šq‡‡·™°˜ –²Âªhª¤±¡ƒ˜Ã gƒg¬¡ ´ ¿¦¤±˜¬˜¬¡g±†¿”Æ –´ÇÓh •µ† ‰°Ç¦Á †À¤¯À h¦g± ™±†ƒ˜¬±‡ ´¿¦¤±†´™À”gàg©± ±¢•–²Ã“h ¿¢±¯ €¤°¦¦g±‡¯Ãš¢™€¦˜€±¢˜¬˜Â˜”¬˜€¤±†ƒ¶˜ À”g ƒ¦± ‡¢³†À¤h¦ ˜°€¦³‡°¡€±¢˜¬˜ª¤°™€¤g±¦¦g± €±¢ †´™Ã g–²Âªhª¤°™¡±€Â˜”¬˜€¤±†ƒ¶˜ À”g€¤°™‰g¦¡ ªh ´ƒ¦± ƒ³“À‡g Â©µÈ˜ Á“¡˜°€¦³‡°¡Âªh›¸hªŒg ƒ˜‡“‡²€³‡€¢¢ –´Ç–²Â˜‰g¦†¦°˜Á“¡Â˜¦°˜–´Ç ªhƒ˜€¤·g ˜´È†´™¢¯ª¦g±†¼˜š¢±€Ž¦g± ˜¦°˜–´ÃÇ “h†™´ À¤¯¦°˜•°“ ± ›¸–h “©¬™–²€³‡€¢¢ À¤¯ ‡“‡²Ã“h“´€¦g± À¤¯¡°†Ã g ´›¤”g¬€±¢˜¬˜€¤±†ƒ¶˜ ¬†¦€¿±¬´€“h¦¡ ©²ª¢°™ƒ˜–²†±˜˜°È˜ €±¢Ã“h ˜¬˜†´™©°€š¢¯ ±’  ˜±–´ €Æ©± ±¢•‰g¦¡Âªh ¢g±†€±¡¢¸h©µ€©“‰¶Ç˜À¤¯ ´¤°†–²†±˜”g¬‡˜•µ†¿¡Æ˜Ã“h ¬¡g±† ´š¢¯©³–—³Ÿ± ŠµÇ†Â˜šq‡‡·™°˜™±†™¢³¨°–•µ†€°™  ´˜Á¡™±¡Âªh˜°€†±˜©± ±¢•†´™Ã“h˜¡± ™g±¡ ¿¶Ç¬ ªh¢g±†€±¡À¤¯© ¬†Ã“h°€‰°Ç¦ƒ¢±¦ À¤¯¢h¬ –´Ç‡¯ –²†±˜ª˜°€”g¬ÃšÃ“h¬¡g±†¿”Æ –´Ç À”g•h±€¤°¦¦g±‡¯ ª¤°™¿€³˜¿¦¤±Âªh”°È†¿¦¤±š¤·€‡±€ ¶¬•¶¬ª¢¶¬˜±«s€± ”°È†Á”i¯€ÆÓh

¤¬†˜²© ·˜Ã¢“°†”g¬Ãš˜´È ±š¢¯€¬™¬±ª±¢ ‡¯©± ±¢•‰g¦¡Âªh¢¯™™ –±†¿“³˜ª±¡Â‡–²†±˜©¯“¦€µÈ˜À¤¯™¢¢¿–±¬±€±¢˜¬˜€¢˜Ã“h“h¦¡ ª¬ À“†À€g‡°“ ‰g¦¡À€hª¦°“ ƒ°“‡ ¸€ À¤¯¤“Á °˜¬·“”°˜Â˜ª¤¬“ ¿¤¶¬“ ƒ¦¢–±˜©“Å ¿¶Ç¬ÂªhÓh›¤“´ Á“¡¬±‡–±˜¢g¦ €°™¿ ´Ç¡†ª¢¶¬¿šr˜ ›°€‡³È ˜È²¢³€€ÆÓh ¢³€´Èª˜¸©±¢ÀƒšÃŠŠ³˜‡¯‰g¦¡¤“¬±€±¢ª“¿€¢Æ†¬†€¤h± ¿˜¶È¬¢¬™ ª¤¬“¤ ‡µ†‰g¦¡Âªh–±†¿“³˜ª±¡Â‡Á¤g†À¤¯‰g¦¡Âªh¤²ƒ¬‰·g ‰¶Ç˜µÈ˜ ³† ‰h¿ª†h±¬†³†À€gš¢¯ ±’ €¢°  ˜² ±–·™ÂªhÀ”€ À¤h¦˜²Ãš ”h ‡¯Ã“h˜È²“¶Ç –´Ç‰g¦¡Âªhª±¡Â‡©“‰¶Ç˜µÈ˜ ™À †¤°€‰g¦¡™¢¢¿–±ª¦°“À¤¯ª¤¬“¤ ¬°€¿©™ €¢’´–´Çƒ˜Â€¤h”°¦¡°†ƒ†˜¬˜€¢˜À¤¯ ´¿©´¡†“°† ª±¡Â‡”³“°“À¤¯ª¡·“ª±¡Â‡¿šr˜°€Å¢¦ –°È†  ´¬±€±¢†g¦†˜¬˜ ±€›³“š€”³Â˜”¬˜€¤±†¦°˜š¦“§´¢¨¯ À¤¯ƒ¬Àªh†Â˜”¬˜¿‰h±ƒ¦¢Ãšš¢µ€¨±À–¡k¿¢±¯ ¬±‡–²Âªh¿€³“¬±€±¢¬¶Ç˜Å”±  ±¿‰g˜Á¢ƒƒ¦± “°˜Á¤ª³” Á¢ƒª°¦Â‡ª¢¶¬Á¢ƒ¬° ±”

บินอยางมีสุขภาพดี ƒ¢–´Ç”h¬†¿“³˜–±†Á“¡¿ƒ¢¶Ç¬†™³˜¤¬† ±š³™°”³ ”± ¿ƒ¤Æ“¤°™†g±¡Å ¿¶Ç¬šc¬†€°˜šqŒª±©·Ÿ±À¤¯¿‰¶È¬Á¢ƒŸ±¡Â˜¿ƒ¢¶Ç¬†™³˜Ã“h“°†˜´È ¢°€¨±ƒ¦± ©¯¬±“€±¢§µ€¨±‡±€ ª±¦³–¡±¤°¡Àƒ¤³ž¬¢k¿˜´¡Â˜ Š±˜ž¢±˜Š³©Á€š¢¯¿–§©ª¢°®¢±¡†±˜¦g±¿¢±¬±‡¿©´¡Ç †”³“¿‰¶¬È 械© Áhª¦°“À¤¯Ãhª¦°“ªŒg ±€µÈ˜ ’¯–´ÇÁ“¡©±¢¿ƒ¢¶Ç¬†™³˜ ¿˜¶Ç¬†‡±€ ”h¬†¬¡¸g˜ªh¬†–´ÇÀƒ™À¤¯¬°™ ‡µ†ƒ¦¢ª °Ç˜¤h±† ¶¬Âªh©¯¬±“ª¢¶¬Â©g ª˜h±€±€šc¬†€°˜¬±€±§¿¬±Ã¦h ¢¯¦°†¿¢¶Ç¬†˜È²“¶Ç  ˜°€¦³‡°¡™¦g± ¬±‡ ´À™ƒ–´¿¢´¡ ¿‰g˜ ¬´ÁƒÃ¤ ŠµÇ† –²Âªh–h¬†¢g¦†À¤¯ƒ¤¶Ç˜Ã©h ´¬¡¸g˜˜È²“¶Ç ‡±€ƒ¢°¦À¤¯¬g±†˜È²™˜¿ƒ¢¶Ç¬† ™³˜™±†¤² ˆ¯˜°È˜ƒ¦¢“¶Ç ˜È²‡±€¦“ª¢¶¬¬˜È²“¶Ç ¦“¿¤Æ€Å ‡±€ ˜°€†±˜Ã“hÀ¤¯¡±¡± ¬¡g±™h¦˜š±€“h¦¡˜È²Â˜ªh¬†˜È²¿“Æ“±“ –²ÂªhªÁ¸ ¤g†ƒ¦± €“¬±€±§–´¿Ç š¤´¡Ç ˜Ãš¬±‡–²Âªhš¦“ª¸Á“¡¿ˆ±¯ ¿¦¤±¿¢±¿šr˜ª¦°“ƒ°“‡ ¸€ “°†˜°È˜ƒ¦¢Â‰h¡±¤“˜È² ¸€‡¯‰g¦¡ÂªhÁ¢† ‡ ¸€Á¤g†ŠµÇ†–²Âªhƒ¦± “°˜Â˜ª¸Ã g¿³Ç µÈ˜ ¤·€µÈ˜¿“³˜ ¿ ¶Ç¬˜°Ç†˜±˜¿€³˜Ãš‡¯–²Âªh¿¤¶¬“Ú€¢¯‡·€¬¡¸g–´Ç±À¤¯ ¬±‡€¤±¡¿šr˜€h¬˜¿¤¶¬“ “°†˜°È˜ƒ¦¢©¦ ¿©¶È¬›h±ª¤¦ Å À¤¯¤·€µÈ˜ ¿“³˜Â˜ªh¬†Á“¡©±¢™h±†¿¶Ç¬¡¶“¿©h˜¡¶“©±¡


วิธีสังเกตวาเปนคนนอนกัดฟน €±¢˜¬˜€°“žq˜¿šr˜ƒ¦± ›³“š€”³’¯–´Çª¤°™Á“¡–´Ç¿¢±Ã g¢¸h”°¦ Á“¡ ´¤°€¨’¯€±¢™žq˜À˜g˜Å ŠµÇ†©g†›¤¿©´¡–²Âªhžq˜©µ€À¤¯ ©°È˜¤†  ´¬±€±¢¿©´¡¦žq˜ ‡˜”h¬†Ãš¢°€¨±¢±€žq˜ª¢¶¬ƒ¢¬™žq˜ ˜¬€‡±€˜´È¡°†©g†›¤”g¬ƒ¦± ©¦¡†± “h¦¡ ¿¢±¯€±¢€°“žq˜ –²Âªh™ª˜h±©°˜È ¤†À¤¯žq˜Ã gÓh¢š¸ ©¦¡“°†˜°˜È ¤¬†©°†¿€”¬±€±¢ –´Ç¿šr˜›¤¬†€±¢€°“žq˜ƒ¶¬”¶Ç˜˜¬˜µÈ˜ ±À¤h¦ ´¬±€±¢¿ ¶Ç¬¡”µ† –´Ç °™ ™ª˜h±ª¢¶¬”h˜ƒ¬ ª¢¶¬¿ƒ´È¡¦¬±ª±¢À¤h¦¢¸h©µ€š¦“À¤¯ ¿©´¡¦Àš¤™Å ˜¬€‡±€˜´È¤¬†©°†¿€”¦g± ´žq˜™³Ç˜À”€ ¢¸šª˜h± €±†¬¬€ÂªŒg˜Èµ –°†È ©¬†h±†ª¢¶¬ ´š b· €¢¯“¸€Á”µ˜È –´™Ç ¢³¿¦’€¢±  ª¢¶¬Ã g ¿¢±¯˜°Ç˜ª ±¡•µ† €¤h± ¿˜¶È¬h±†À€h ¡±¡ÂªŒgµÈ˜ ˜°Ç˜¿¬† •h± ´¬±€±¢¿ª¤g±˜´Èƒ¦¢¢´™Ãš™–°˜”À–¡k¿¶Ç¬¢°€¨± Á“¡À–¡k¬±‡Âªh©g¿œv¬€©™žq˜¿¶Ç¬šc¬†€°˜Ã gªhžq˜©µ€ª¢¶¬ ´ €±¢Â‰h¡±¿¶Ç¬Ãšš¢°™€±¢˜¬˜Âªh©˜³–À¤¯›g¬˜ƒ¤±¡µÈ˜ ©g¦˜ €±¢šc¬†€°˜“h¦¡”˜¿¬†˜°È˜ €g¬˜˜¬˜ƒ¦¢†“¿ƒ¢¶Ç¬†“¶Ç ƒ±¿ž¬´˜ À¬¤€¬­¬¤k ™·ª¢´ÇÀ¤¯Ã g ƒ¦¢–±˜¬±ª±¢ ±€‡˜ ¿€³ ˜ Ú¢¦ –° È † ƒ¦¢š¢° ™ ©Ÿ±ªh¬†Âªh¿†´¡™©†™ À¤¯Ã g©¦g±†‡˜¿€³˜Ãš

เคล็ดลับถนอมความรักใหสดชื่นยาวนาน ‡¢³†¬¡g±†–´Ç€¤g±¦Ã¦h¦g±ƒ¦± ¢°€˜°È˜¿€³“µÈ˜†g±¡ À”g€±¢‡¯¢°€¨±  °˜Ã¦hªh¡±¦˜±˜˜°È˜–h±–±¡¡³Ç†€¦g±À¤¯À˜g˜¬˜¦g±ƒ¦± ©“ª g ª¢¶¬–´Ç¿¢´¡€¦g±‰g¦†Áš¢Á ‰°Ç˜©²ª¢°™ƒ¸g¢°€–´Ç‰h‰´¦³”¢g¦ €°˜ ±˜±˜ ¡g¬ ¤“¤†¿šr˜—¢¢ “± À”g€¸¢¸“h±˜ƒ¦± ¢°€‡±€ª¤±¡Àªg† ´ ¿ƒ¤Æ“¤°™¿¶Ç¬•˜¬ ƒ¦± ¢°€Ã gªh ¬“¤†Ãš”± €±¤¿¦¤± À¤¯  ´ƒ¦± ©·ÃšÃ“h¬´€¡±¦˜±˜ŠµÇ†©g†›¤”g¬©·Ÿ±‡³”–´Ç“´“h¦¡ ª±¿¦¤± ´ƒ¦± ©·¢g¦ €°˜ ª¡·“€³‡€¢¢ ‡±€‰´¦³”š¢¯‡² ¦°˜–´Ç‡²¿‡À¤¯ª±¿¦¤±Ãš–g¬†¿–´Ç¡¦ª¢¶¬“¸ƒ¬˜¿©³¢k” “¸ª˜°†©˜·€Å ª¢¶¬–²€³‡€¢¢ –´ÇÀš¤€Âª gÀ¤¯©˜·€©˜±˜€°˜™h±†¿¢±¯ƒ¦±  âh¿“´¡†©±Â˜™±†ƒ¢°È†€Æ–²Âªh¿¢±Ã“hª°¦¿¢±¯À¤¯˜²ƒ¦± ©“© ¿ª ¶¬˜¿“ƀŀ¤°™ ±Â˜”°¦¬´€ƒ¢°È† ¿¦h˜‰g¬†¦g±†ŠµÇ†€°˜À¤¯€°˜™h±† àg‡²¿šr˜”h¬†¬¡¸g“h¦¡€°˜ ”¤¬“¿¦¤± À”gƒ¦¢Â‰h¿¦¤±€°™”°¦¿¬†Âªh¿šr˜Ãš¬¡g±†—¢¢ ‰±”³ Á“¡Ã g”h¬†œv˜ ¿‰g˜ ª±¿¦¤±Ãš©°†©¢¢ƒk€°™¿¶Ç¬˜©˜³–ª¢¶¬–² €³‡€¢¢ –´Ç”°¦¿¬†‰¬™ ¿¢±¯‡¢³†Å À¤h¦€±¢ªg±†€°˜™h±†€Æ–²Âªh ¢¸h©µ€ƒ³“•µ†€°˜ ±€µÈ˜“h¦¡ š¤g¬¡¦±†€°™h¬¿©´¡¿¤Æ€Å ˜h¬¡Å ™h±† ¬¡g±š¤g¬¡Âªh ¬±¢ ’kª†·“ª†³“‰°Ç¦¦¸™€¤±¡¿šr˜”h¬† ±–¯¿¤±¯€°˜–°È†–´Çš¢¯¿“Ƙ –´Ç¿•´¡†€°˜Ã gÓhªŒgÁ”¬¯Ã¢¿¤¡ “°†˜°È˜ •h±¿¢¶Ç¬†˜°È˜Ã gÓh©g†›¤ ”g¬ƒ¦± ©° °˜—k€Æªhš¤g¬¡¦±†™h±†ª¢¶¬¬±‡¢¯†°™¬±¢ ’k“h¦¡ €±¢š¤´€¬¬€ ±‡±€©•±˜€±¢’k”¢†˜°È˜©°€ƒ¢¸g ¿ ¶Ç¬¬±¢ ’k¿¡Æ˜ ¤†À¤h¦€Æƒg¬¡ƒ·¡€°˜Âª g ¬¡g±¡±¡±  ±€¿€³˜Ãš•h±ƒ¦± Á¢À ˜Šk¿¢³Ç ‡¶“‰¶“¤†€Æ àg”h¬†Ãš¡±¡± –´Ç‡¯¿¢´¡€€¤°™ ±Âªh¿ª ¶¬˜¿“³  À”gƒg¬¡Å À€hÁ€°˜ÃšÁ“¡¬±‡¿šs“‡À¤¯¸“ƒ·¡€°˜ ¬¡g±†”¢†Ãš”¢† ±•µ†ƒ¦± ”h¬†€±¢ ¬†”˜ƒ¦¢Š¶Ç¬©°”¡k”g¬ƒ¦± ¢¸h©µ€”˜¿¬† À¤¯”g¬ƒ˜¢°€À¤h¦ƒg¬¡ª±–±†¬¬€¢g¦ €°˜


STAY FIT + FIRM / 24

เลือกฟตเนสอยางไรใหคุมคา €g ¬ ˜”° “ ©³ ˜ ‡¿šr ˜ © ±‰³ € žs ” ¿˜© ¤¬†³‡±¢’±šq‡‡°¡“°†”g¬Ãš˜´È ‡¯Ã“h àg”h¬†¿©´¡“±¡¿†³˜Â˜Ÿ±¡ª¤°† €±¢¿“³˜–±†”h¬†©¯“¦€Šµ†Ç ™±†Àªg† ¬±‡¬¡¸g‡€¤±†¿ ¶¬† À”g•h±”h¬†œb± €±¢‡¢±‡¢–´ƒÇ ™° ƒ°†Ç À¤h¦ƒ†–h¬À¤¯ª “ À¢†¿©´¡€g¬˜ “¸©•±˜–´Ç¦g± ´¬·š€¢’k–´Çƒ¢™¬¡g±† –´Ç”h¬†€±¢À¤¯©¯¬±““´ª¢¶¬Ã g ª¢¶¬ ´ Áš¢À€¢ ¬¬€€²¤°†€±¡–´Ç¿¢±‰¶Ç˜‰¬™ ê  ˜¬€‡±€˜´Èƒ¦¢“¸Ãš•µ†ªh¬†˜È² ¬†Â‰h”g±†À¤¯¤Æ¬ƒ¿€¬¢k“h¦¡ “¸¦g± ´™¢³€±¢¿©¢³ ¬¶Ç˜Å ¬´€ª¢¶¬Ã g ¿‰g˜©š±ªh¬†Š±¦˜g±¬g±†À‰g”°¦¢¦  ڕµ†¢h±˜¬±ª±¢”g±†Å ¿¶Ç¬Âªhƒ·h ƒg± À¤¯©¯“¦€©™±¡Â˜–´Ç¿“´¡¦ ƒ¦¢© °ƒ¢© ±‰³€¿šr˜¢±¡¿“¶¬˜ ª¢¶¬©± ¿“¶¬˜€g¬˜‡¯“´€¦g± ¿¶Ç¬“¸¦g± ¿¢±‰¬™‡¢³†Å ª¢¶¬Ã g ¿¢±¯•h±¿›¤¬ © °ƒ¢¿šr˜¢±¡št¿´¡†¿¢±¯¢±ƒ±•¸€ €¦g± À”g¿¢±Ã gÓh¿¤g˜€Æ¿–g±€°™¿©´¡¿†³˜ ¿š¤g±Á“¡Ã gÓh¬¯Ã¢¿¤¡

ออกกำลังกายในน้ำคลายรอน เมื่ออากาศรอนมาเยือนลองมาบริหารรางกายดวยการออกกำลังกาย ในน้ำที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกับผูที่เจ็บปวยดวยโรค เกี่ยวกับกระดูก ขอตอเสื่อม รวมไปถึงผูสูงอายุ ผูที่มีน้ำหนักตัวมาก และสตรีมีครรภ เพราะน้ำจะมีความหนืด ทำใหตัวเบาตองเคลื่อนไหว ชาและนุมนวล จึงชวยลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อได มาก และสระวายน้ำที่เลนกันนั้นจะตองมีระดับที่ทุกคนสามารถยืนได โดยไมจม ดังนั้น ผูที่วายน้ำไมเปนก็สามารถปฏิบัติได โดยขั้นตอนจะ เริ่มจากการวอรมรางกายกอน จากนั้นก็จะเขาสูทาบริหารตางๆ ซึ่งใน ระหวางนั้นอาจมีอุปกรณเสริมเพื่อใชประกอบรวมกับทาบริหารดวย

ชะลอความเสื่อมสมองดวยการเดิน €±¢¿“³˜•¶¬¿šr˜€±¢¬¬€€²¤°†–´†Ç ±g ¡–´©Ç “· À¤¯¿ª ±¯ ©²ª¢°™›¸©h †¸ ¦°¡Á“¡›¤€±¢§µ€¨±¬† “¢ ¬±¢k¿—¬¢k ¿¬ž ¿ƒ¢¿ ¬¢k ›¸h˜²€±¢¦³‡°¡ ‡±€ ª±¦³–¡±¤°¡ ¬³¤¤³˜¬¡©k –´Çªh›¸hªŒg¬±¡·  št ‡²˜¦˜ ƒ˜ ¿“³ ˜ ¬¬€€²¤° † ¿šr ˜ ¿¦¤± št Á“¡ ´ ¬ ±©± © °ƒ¢ª˜·g ©±¦¦°¡  štæh¿šr˜€¤·g ƒ¦™ƒ·  ¿¶Ç¬Â‰h¿š¢´¡™¿–´¡™Â˜€±¢š¢¯¿ ³˜ ›¤š¢±€Ž¦g± €¤·g –´Ç¬¬€€²¤°†€±¡“h¦¡€±¢¿“³˜ ´ƒ¦± žs”–±† ¢g±†€±¡À¤¯ ´ƒ¦± ‡²“´µÈ˜¿–´¡™¿–g±€°™¦°¡ª˜·g  ©±¦¿¤¡–´¿“´¡¦ –°È†˜´È¿¢±¯€±¢¿ƒ¤¶Ç¬˜Ãª¦‰g¦¡Âªh ¬¬€Š³¿‡˜Ãš¿¤´È¡†©g¦˜”g±†¬†¢g±†€±¡Ã“h“´µÈ˜À h ›¤¤°—k¬±‡Ã g¿ªÆ˜Â˜‰°Ç¦h± ƒ¶˜ À”g¡g¬ ©g†“´Â˜ ¢¯¡¯¡±¦À¤¯‰¯¤¬ƒ¦± À€gÓh¬¡g±†¦³¿§¨“h¦¡


STAY FIT + FIRM / 25

Easy Fit แกวงแขนบำบัดโรค €±¢À€¦g†À˜¿šr˜€±¢™¢³ª±¢–²Ã“h†g±¡ À”g©± ±¢•‰g¦¡™²™°“Á¢ƒ À¤¯™²¢·†¢g±†€±¡ÂªhÀÆ†À¢†Ã“h À”g¿“³  ´‰¶Ç¬¦g± l”¯ª ¬¬´È‡³˜‡³˜m Àš¤¦g± ƒ²Ÿ´¢kÀ€hÁ¿¤¶¬“¤ ¬†¬±‡±¢¡kÁ—³—¢¢  ŠµÇ†¿šr˜ª˜°†©¶¬ ”²¢±Á™¢±’¬†‡´˜ Á“¡€±¢À€¦g†À˜‡¯‰g¦¡¿š¤´¡Ç ˜Àš¤†¿¤¶¬“¤  Ÿ±¡Â˜¢g±†€±¡Âªh–²†±˜Ã“hš€”³ À¤¯–²ÂªhÁ¤ª³”ꤿ¦´¡˜Ãš¿¤´È¡† ©g¦˜”g±†Å¬†¢g±†€±¡Ã“h“´µÈ˜“h¦¡ ˜¬€‡±€˜´È¡°†Ã“h™¢³ª±¢ ¶¬ ê¤g ¿–h±À¤¯ª¤°† ¢¦ –°È†¬¦°¡¦¯Ÿ±¡Â˜ ¬¡g±†€¢¯¿±¯¬±ª±¢À¤¯¤²Ã©h –²Âªh©³Ç†–´Ç€´“¦±†–±†¿“³˜¬†¿¤¶¬“¤ ª¢¶¬¿¤¶¬“–´Çƒ°Ç†¬¡¸g‡¯•¸€‡°“ ¬¬€Ãš‡µ†‰g¦¡Âªh‰´‡¢¿”h˜¿šr˜š€”³¬´€ƒ¢°È†

1

2

หลักการของการบริหารนี้ คือ

76% ของผูที่นอนเต็มอิ่มหรือประมาณ วันละ 8 ชั่วโมงจะรูสึกหิวบอยใน ระหวางวันนอยกวาผูที่นอนไม เพียงพอและมีอารมณดีกวาดวย

 

¡¶˜”¢†€±†±Âªh¿–g±€°™ƒ¦± €¦h±†¬†ª°¦Ãª¤gÀ¤¯¡¶“”¢† Á“¡Âªhš¤±¡˜³¦È ¿–h±–°†È ©¬†h±†¬¬€À¢†‡³€¬¡¸€g ™° ¶˜È ™°˜È –h±¡ †¬˜µÈ˜¿¤Æ€˜h¬¡ À€¦g†À˜–°È†©¬†h±†Ãšh±†ª˜h±À¤¯h±†ª¤°†Â˜¤°€¨’¯ ”¢† À”g†¬h¬§¬€Ã“h¿¤Æ€˜h¬¡ Á“¡’¯–´ÇÀ€¦g†À˜Ãšh±† ª¤°†Âªh¬¬€À¢† ±€ª˜g¬¡ À”gàg”h¬†¬¬€À¢†¿¦¤±À€¦g†Ãšh±†ª˜h± ¿¢±¯Â‰hÀ¢†¿ª¦´Ç¡†Âªh€¤°™ ±¿¬† À¤¯Ã gƒ¦¢¿€¢Æ†h¬ ¶¬ ©g¦˜ ¶¬Âªh  ´¤°€¨’¯¿ª ¶¬˜Â™±¡ ©±¡”±ƒ¦¢ ¬†Ãšh±†ª˜h± àg€h ª¢¶¬¿†¡ª˜h± À¤h¦–² ‡³”‡ªh¿šr˜© ±—³Á“¡”°È†Â‡˜°™‡²˜¦˜ƒ¢°È†¿´¡†¬¡g±†¿“´¡¦ ¿‰g˜ ª˜µÇ† ©¬† ©± ¿¢³Ç À¢€ƒ¦¢–²”°È†À”g  ƒ¢°È†€g¬˜À¤h¦ ƒg¬¡Å ¿³Ç ‡²˜¦˜µÈ˜”± ¤²“°™‡˜€¢¯–°Ç†•µ†  ¼  ƒ¢°È† ŠµÇ† ƒ¢°È† ‡¯Â‰h¿¦¤±š¢¯ ±’ ˜±–´ ©³Ç†©²ƒ°Œ ƒ¶¬ ”h¬†Âªh ©g¦˜™˜¿™±ƒ¶¬”°†È À”g§¢´ ¨¯¤† ±•µ†‰g¦†–h¬†À”g‰¦g †¤g±†¿‰g˜©h˜¿–h± ƒ¦¢ÂªhÀ˜g˜¿ª ¶¬˜¡¶˜•g¦†˜È²ª˜°€ ¿¢±¯‰´‡¢˜°È˜µÈ˜ ±‡±€©h˜¿–h± À¤¯¿ ¶Ç¬Ã“h¢°™€±¢¬¬€À¢†–²Âªh¿€³“¬±€±¢™´™˜¦“ ¿¤¶¬“–´Ç™¢³¿¦’ ¿–h±‡¯©g†€¢¯‡±¡¬¬€Ãš¿¤´È¡†©g¦˜”g±†Å¬†¢g±†€±¡
HEALTH SOS / 26

Health Alert จับสัญญาณ เตือนภัย กอน โรครายจูโจม หลายคนมัวเพลินกับการทำงาน ถึงแมวาจะมี อาการของโรคภัยเขามาเยือนแลวก็ตาม แตก็ยัง ชะลาใจ คิดวาเปนแคอาการเล็กๆ นอยๆ ไมได ใสใจเทาที่ควร อาจแคซื้อยามากิน หรือแคคิดวา พักผอนสักหนอยก็คงจะหาย หารูไมวานั่นเปน สัญญาณอันตรายที่รางกายสงเสียงเตือน มารูตัวอีกทีก็สายกลายเปนโรครายเสียแลว


HEALTH SOS / 27

–·€¦°˜˜´Èª¤±¡ƒ˜”°È†ª˜h±”°È†”±–·g ¿–ªh€°™ª˜h±–´Ç æhª±¿¦¤±Ãš™À–¡k¿¶Ç¬”¢¦‡ÂªhÀ˜g‡‡¯“´€¦g± €±¢†±˜ ‡˜À–™Ã g ´¿¦¤±“¸À¤©·Ÿ± À”g¡°†“´–´Ç ª±€ ´¬±€±¢Ã¬™g¬¡Å À¤¯ ´¿¤¶¬“¬¬€š˜ ™±†ƒ˜ª±¿¦¤±Ãš”¢¦‡©·Ÿ±Ã“hš¤t ¯ƒ¢°†È ¢¯ª¦g±†  ±€°™¿© ª¯ª¢¶¬˜È²¤±¡ ¬´€–°È†˜È²ª˜°€”°¦ ƒ¬¡žq†›¤€Æ¤·h˜À–™À¡g¦g± ›¤”¢¦‡©·Ÿ±–´Ç¬¬€ ¤“¤†¬¡g±†¢¦“¿¢Æ¦¢¸h©µ€¿‡Æ™ª˜h±¬€ª±¡Â‡¤²™±€  ±‡¯¿šr˜ª°¦ª¢¶¬€h¬¡ ¬¦°¡¦¯”g±†Å ”°È†À”g© ¬† ª¢¶ ¬ ™±†ƒ¢° È † ¬±‡ª±¡Â‡ª¬™Å ¬±€±¢¿ª¤g ± ˜´ È   ´ ª°¦Â‡ ڇ˜•µ† ”°™ Ô éh €¢¯¿±¯ ®¤® ¡°†–² Ÿ±¦¯¿©´Ç¡†”g¬€±¢¿šr˜Á¢ƒ ¯¿¢Æ†š¬“ ª˜h±–´Ç¿šr˜š€”³“´¬¡¸gª¢¶¬Ã g •h±–·€¬¡g±†¡°†¬¡¸g˜ ¿ ¶¬Ç ¿¢³ Ç ¢¸©h €µ ¦g±š¦“˜‰g¬†–h¬†ª¢¶¬–h¬†”° †È À”g ¿€’kš€”³ €ÆÁ¤g†¬€“´Â‡€°˜Ãš À”gÀ¤h¦€Æ€¤°™¿h±©¸g ‰±¡Áƒ¢†¤† ±™¦ ›³“š€”³ ”±À¤¯›³¦¿šr˜ ¦†‡¢¿“³  ƒ¶¬¤·¡†±˜ª˜°€¿ª ¶¬˜¿“³  °€›g¬˜˜h¬¡ ©´¿ª¤¶¬†‡˜¿ªÆ˜Ã“h‰°“ À¤¯¿™¶Ç¬¬±ª±¢ ªh¢´™Ãš™ ¤†À¤¯¡°†ƒ¬¡”± Â‡š±€¿¤¶¬€¢°™š¢¯–±˜À”g¬† À–¡k¿¢±¯¬±‡¿šr˜ ¯¿¢Æ†”°™ ¬¢g¬¡ÅÁ“¡Ã g¯¦†¿¢¶Ç¬†©·Ÿ±©°€˜³“–°È†Å–´ÇÁ¢ƒ š¦“§´¢¨¯˜±˜Å À¤¯ °€ ‡¯ ´¬±€±¢¬¶˜Ç ¢g¦  ™±†Á¢ƒ˜°È˜ àgÓh¬¡¸g–´Ç¿‰¶È¬Á¢ƒ À”g¬¡¸g–´Ç£”³€¢¢  “h¦¡ ¿‰g˜ ¬±¿‡´¡˜ ¬¡g±¿ª ±¢¦ ¦g±¿šr˜ €±¢¢°™š¢¯–±˜¿šr˜ª¤°€•h±–²¬¡¸¬g ¡g±†˜´È ›g±˜ÃšÀƒg ࿀¢˜¿´¡†¬¡g±†¿“´¡¦ À¤¯ª±€¿€³“€±¢›³“š€”³ àg€šÇ´ t €Æƒ† ´©–³ —³šË ¦b ¡Ã“h˜¬˜¿”´¡†Á¢†¡±™±¤À˜gŁ¬†€±¢ ¬†¿ªÆ˜”±¢g±À¤¯¿ªÆ˜À©†¿´¡¦ÅÀ“†Å ¿¢¶¬Ç †¬†€±¢“¸À¤©·Ÿ±Ã g¦±g ‡¯¿šr˜Àƒg¬±€±¢ ¤¬¡Ãš ±’¯–´Çš¦“§´¢¨¯ ¬g¬˜¿¤´¡ àg ´À¢† ¿¤Æ€Å˜h¬¡Å€Æ”± ¿šr˜¿¢¶Ç¬†–´Ç¿¢±”h¬†Â©g‡¿¢±¯ ª¢¶ ¬ ¿šr ˜ ¤ Á“¡€¯–° ˜ ª° ˜ ¬¦° ¡ ¦¯™±†©g ¦ ˜¬† ˜°Ç˜¿šr˜©°ŒŒ±’™¬€¿ª”· ƒ†”h¬† ´¬¯Ã¢¿€³“€°™ ¢g±†€±¡ª¡·“–²†±˜¿‰g˜ ´¬±€±¢‰±À¤¯¿šr˜¬° ±” ¢g±†€±¡¿šr˜À˜g •µ†Ã“hÀ©“†ƒ¦± ›³“š€”³¬¬€ ± ‰°Ç¦ƒ¢±¦ƒ¦¢¢´™Ãš™À–¡kÁ“¡“g¦˜¿¢±¯¬±€±¢ ª¤±¡ƒ˜š¢¯ ±– ª¤†¤¶  ª¢¶¬Ã g€Æƒ³“†g±¡Å ¦g± –´Ç¦g±¿šr˜”h˜¿ª”·¬† ¯¿¢Æ†© ¬† ¿šr˜¿¬†Ã“h¿“´Ê¡¦€Æª±¡¿¬†Ã“h“°†˜°È˜‡µ†¿³€¿ˆ¡À¤¯ ª±€Â©gžq˜š¤¬  ƒ¦¢”h¬†¿œc±¢¯¦°†ª±€¿€³“ àg©g‡ À¤¯™±†ƒ˜€Æª±¡Ã“h¿¬†‡¢³†Å ŠµÇ†™±†–´ À›¤–´ Ç ¿ ª†¶ ¬ € ¿¢±¯¿€³ “ ‡±€€±¢€“–° ™ ¬±‡‡¯Â‰gÀ”g€Æƒ†Ã g–·€€¢’´Ãš€±¢ª°˜ ±¿¬±Â‡Â©g ¬†žq˜š¤¬ –´Ç©g¿šr˜¿¦¤±˜±˜ ª¢¶¬¢¸h©µ€¦g± ´€h¬˜ žq†¿©´¡†¬†¢g±†€±¡™h±† ‡¯ ´©g¦˜‰g¦¡Âªhªg±†Ã€¤ ™¦ ¬¡¸ g  ˜š±€ª¢¶ ¬ ™¢³ ¿ ¦’¤³ È ˜ ™±†ƒ˜¬±‡¿€³ “ ‡±€Á¢ƒ¢h±¡ ª¢¶¬¬¡g±†˜h¬¡€Æ–²Âªh¢´™‡°“€±¢€°™ ¬±€±¢¢h¬˜Â˜Â˜š±€˜±˜À¤h¦–³È†Ã¦hàgÓh¢°™€±¢ šqŒª±Ã“h–°˜–g¦†–´ ”°È†À”g¿˜³Ç˜Å €g¬˜–´Ç¬±€±¢‡¯ ¢°€¨± ˜°Ç˜¬±‡¿€³“ƒ¦± ¿©´Ç¡†”g¬€±¢¿šr˜ ¯¿¢Æ†Â˜ ¤·€¤± Ãš‡˜•µ†°È˜¢·˜À¢† ‰g¬†š±€ À¤¯ª±€¦g±¦°˜ª˜µÇ†¿©´¡†Àª™¢g±Ãš–°˜–´ ”g¬Ãš˜´È¿šr˜¬±€±¢¿”¶¬˜¬†¢g±†€±¡–´Ç¿¢±ƒ¦¢  ´€h¬˜™¦ –´Ç¤²ƒ¬À¤¯€¤¶˜¬±ª±¢Ã“h¤²™±€ ª¢¶¬ ©°†¿€”ªh“´ ¿¶Ç¬¿šr˜À˜¦–±†š¢¯¿ ³˜¬±€±¢šb¦¡Â˜  ´€±¢¡±¡”°¦¬†”g¬ Â˜¤²ƒ¬–´ÇÁ”µÈ˜‡˜©± ±¢• ¿™¶È¬†”h˜ ¿¶Ç¬Âªh©± ±¢•¢°™ ¶¬¬¡g±† ´©”³À¤¯ ´ ‡°™À¤¯¢¸h©µ€ –°È†ª “¿šr˜h¬™g†‰´È¦g±ƒ·’¬±‡‡¯¿šr˜ š¢¯©³–—³Ÿ± ¬¡g±†Ã¢€Æ”± Ã gƒ¦¢“g¦˜©¢·š¬±€±¢  ¯¿¢Æ†Â˜¤²ƒ¬ ¬†Á¢ƒª¢¶¬¦³˜³‡ˆ°¡Á¢ƒ“h¦¡”°¦¿¬†Á“¡Ã gš¢µ€¨± •h±™°†¿¬³Œƒ¤² À¤h¦¿‡¬€h¬˜Â”h¢°€À¢hª¢¶¬Â”h À–¡k ±ª˜´™ ”¤¬“‡˜Ãœª¢¶¬ª¸“–´ÇÁ”µÈ˜À¤¯ ´ €±¢¿š¤´Ç¡˜©´ ¢¸š¢g±† À¤¯˜±“ ˜¬€‡±€˜´È¬±€±¢ ­²²£‚­‡²£À´”¡°À£Ç‡Ã™­§±¢§°•h²‡Æ  ¯¿¢Æ†Â˜¿ Æ“¿¤¶¬“ª¢¶¬¤¸ƒ´¿ ´¡ ›¸hšb¦¡  °€‡¯ ¬°˜”¢±¡–´Ç™¬´€¬¡g±†ª˜µÇ† –´Ç¿¢´¡€€°˜¦g±¿ ¤±Á˜   ´¬±€±¢¿ª˜¶Ç¬¡†g±¡ ”°¦Š´“  °€¿€³“¬±€±¢ -ELANOMA ƒ¶¬ ¿˜¶È¬†¬€–´Çš¢¯€¬™“h¦¡¿Š¤¤k–´Ç ´ ž€‰È²“²¿´¡¦ ª¢¶¬ ´¿¤¶¬“¬¬€–±†›³¦ª˜°†Ã“h†g±¡ ¿ ¤±˜³˜©¯© ¬¡¸g ¿‰g˜  ´€¢¯ª¢¶¬Ãœ Á“¡¿ˆ±¯ Á“¡Ã g–¢±™©±¿ª”· ŠµÇ† °€‡¯¿€³“¢g¦ €°™¬±€±¢ ¬¡g±†¡³Ç†•h±ƒ·’ ´Ãœ ±€€¦g± ¿ Æ“–°Ç¦¢g±†€±¡ š¦“”± h¬”g±†Å –°Ç¦¢g±†€±¡ À¤¯™±†ƒ¢°È†¬±‡ ª¢¶¬ ´ƒ˜Â˜ƒ¢¬™ƒ¢°¦–´Ç ´š¢¯¦°”³¿ƒ¡¿šr˜ ¯¿¢Æ† ¢¸h©µ€–h¬†¬¶“ À¤¯¿ ¶Ç¬ƒ¤²“¸™¢³¿¦’–h¬†‡¯™¦g± ´ ”g¬ ˜È²¿ª¤¶¬† ƒ·’¿¬†€Æ ´Ÿ±¦¯¿©´Ç¡†”g¬€±¢¿šr˜ €h¬˜™¦ –´Ç“h±˜Šh±¡¬†‰g¬†–h¬† àgƒ¦¢š¤g¬¡–³È†  ¯¿¢Æ†‰˜³“˜°È˜¿‰g˜€°˜

 
HEALTH SOS / 28

เจ็บหนาอก ¬±€±¢¿‡Æ™ª˜h±¬€ ¿šr˜¬±€±¢–´Ç™Ã“h™g¬¡Â˜‰´¦³”š¢¯‡²¦°˜ ¬†ƒ˜–°Ç¦Åژ°È˜©± ±¢•¿€³“Óh‡±€ª¤±¡©±¿ª”· ¿‰g˜¬±€±¢ ¿‡Æ™Â˜ª¤¬“¬±ª±¢ ª¢¶¬¬±€±¢¿‡Æ™À©™¡¬“¬€¬±‡ ±‡±€Á¢ƒ €¢“ꤡh¬˜ ƒ±“ª ±¡€°˜¦g± °€‡¯¿€³“Á¢ƒ˜´È€°™›¸h‰±¡¿©´¡©g¦˜ ªŒg ¬±€±¢¿‡Æ™ª˜h±¬€˜°È˜ ´Á¬€±©¿€³“‡±€©±¿ª”·¬†Á¢ƒ ª°¦Â‡ À”gàgÓhª ±¡ƒ¦± ¦g±›¸hªŒ³†Ã g ´Á¬€±©–´Ç‡¯¿šr˜Á¢ƒ˜´È ¿¢±¯Â˜šq‡‡·™°˜ ´©•³”³™¦g±›¸hªŒ³†šb¦¡“h¦¡Á¢ƒª°¦Â‡€°˜ ±€ µÈ˜ ¢¦ –°È†™Â˜¦°¡–´Ç ´¬±¡·˜h¬¡¤† À”g€Æ˜°™¦g±¿šr˜Á‰ƒ“´¬†›¸h ªŒ³†–´Ç­¬¢kÁ ˜¿¬©Á”¢¿‡˜Â˜¿§ªŒ³† ¿¢±¯ ´©g¦˜¬¡g±†¡³Ç†–´Ç ‰g¦¡ƒ¦™ƒ· Ã gªh¿€³“šqŒª±Á¢ƒª°¦Â‡ ¬¡g±†Ã¢€Æ”±  ¿ ¶Ç¬•µ†¦°¡ –´Ç¢±g †€±¡›¤³”­¬¢kÁ ˜¿¬©Á”¢¿‡˜¤“¤†”± —¢¢ ‰±”³ ƒ¶¬Â˜‰g¦† ¦°¡–´Ç¿¢´¡€¦g± l¦°¡–¬†m €Æ‡¯©g†›¤Âªh¿§ªŒ³† ´Á¬€±©¿©´Ç¡†”g¬ €±¢¿€³“Á¢ƒª°¦Â‡ ±€µÈ˜ ©²ª¢°™›¸h–´Ç ´šqŒª±¿€´Ç¡¦€°™Á¢ƒ¿™± ª¦±˜€Æ ´ƒ¦± ¿©´Ç¡†”g¬Á¢ƒ˜´È ±€µÈ˜¿‰g˜€°˜ Á“¡›¸h‰±¡–´Ç¿šr˜¿™± ª¦±˜ ´ƒ¦± ¿©´Ç¡†¿³Ç µÈ˜ ¿–g± ˜’¯–´Ç›¸hªŒ³†–´Ç¿šr˜¿™± ª¦±˜‡¯ ´ƒ¦± ¿©´¡Ç †”g¬Á¢ƒ ±€µ˜È ¿šr˜ ¿–g±¬†›¸ªh Œ³†–´ÃÇ  gÓh ¿šr˜¿™±ª¦±˜ ˜¬€‡±€˜´È¬±€±¢¿‡Æ™ª˜h±¬€¬±‡ ±‡±€š¬“ ¿¡¶Ç¬ª·h š¬“ ª¢¶¬Â˜€¤h± ¿˜¶È¬ À¤¯°†›¶“›˜°†ª˜h±¬€ “°†˜°È˜ ª±€ ´¬±€±¢¿‡Æ™ª˜h±¬€ ›¸hšb¦¡Ã gƒ¦¢¦³˜³‡ˆ°¡“h¦¡”˜¿¬† ƒ¦¢  ±™À–¡k¿¶Ç¬¦³˜³‡ˆ°¡¦g±¿€³“‡±€©±¿ª”·Â“

ปวดทอง ¬±€±¢š¦“–h¬† •h±¿€³“‡±€Á¢ƒÀ›¤Â˜€¢¯¿±¯ °€š¦“”h ¤³È˜štw ¿€´Ç¡¦h¬†€°™¬±ª±¢ Á“¡‡¯–h¬†¬¶“ ¿ª ¶¬˜¬±ª±¢Ã g¡g¬¡ ª¢¶¬š¦“‡·€¿©´¡“ ¬±€±¢À™™˜´È©g¦˜ÂªŒg °€‡¯¿šr˜ª¤°†‡±€¢°™ š¢¯–±˜¬±ª±¢ ƒ¶¬ ¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢À¤h¦¢¸h©µ€À¡g¤† À”g•h± ¿šr˜À›¤Â˜¤²Ã©h¿¤Æ€©g¦˜”h˜ ¬±‡¿šr˜–´Ç”h¤³È˜štwª¢¶¬‰±¡Áƒ¢† “h±˜¦±  °€š¦“‡·€¿©´¡“€g¬˜¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢ ŠµÇ†•h±Ã“h¢°™ š¢¯–±˜¬±ª±¢À¤h¦¬±€±¢‡¯“´µÈ˜ ©g¦˜€¢’´Ã©h”³Ç†¬°€¿©™ ¦³—´©°†¿€”¬±€±¢š¦“¬†Ã©h”³Ç† À¢€ ¿¢³Ç ¬±‡š¦“À˜g˜”¢†¤³È˜štwƒ¤h±¡Á¢ƒ€¢¯¿±¯ ª¢¶¬¬±‡¿¢³Ç ‡±€ š¦“–° Ç ¦ Šàg ¢ ¯™·” ²Àª˜g†À˜g˜¬˜ ™±†ƒ˜¬±‡š¦“™³ “¿šr ˜ ¢¯¡¯Å ¢¬™Å ©¯“¶¬ ƒ¤h±¡¬±€±¢š¦“À™™–h¬†¿©´¡ ª¢¶¬¬±‡ ¿h±©h¦ ™g¬¡ À”g•g±¡Ã g¬¬€ ’¯–´Ç™±†ƒ˜¬±‡ ´•g±¡¿ª¤¦¢g¦  “h¦¡”g¬ ±‡¯ ´¬±€±¢ƒ¤¶Ç˜Ã©h ¬±¿‡´¡˜¿™¶Ç¬¬±ª±¢¬±€±¢š¦“ –h ¬ † ° € ‡¯Ã g – · ¿ ¤± À h ¦ g ± ‡¯€³ ˜ ¡±À€h š ¦“€Æ ” ±  ”g ¬  ±¬´ € š¢¯ ±’  ‰°Ç¦Á † ¬±€±¢š¦“‡¯¡h±¡ ±–´Ç–h¬†˜h¬¡h±†¦±  ´¬±€±¢š¦“¿©´¡“”¤¬“¿¦¤± À¤¯‡¯¿‡Æ™ ±€µÈ˜¿ ¶Ç¬ ´€±¢ ¡°™¿¡¶È¬˜”°¦ª¢¶¬¿¦¤±¿“³˜ª¢¶¬Ã¬‡±  ‡µ†–²Âªh”h¬†˜¬˜˜³Ç†Å ª±€¿šr˜ ±€ °€‡¯˜¬˜†¬± ”¯Àƒ†Ãšh±†ª˜µÇ†ª¢¶¬¿“³˜”°¦†¬ ¿¶Ç¬Âªh¢¸h©µ€©™±¡µÈ˜

‚i­™h²ª±‡À•ƒ¶¬•h±š¦“–h¬†À”gà g¿™¶Ç¬¬±ª±¢–±˜¬±ª±¢ Óh“´ €Æàg˜g±‡¯¿šr˜€¢’´Ã©h”³Ç† ŠµÇ†©g¦˜ÂªŒg °€¿™¶Ç¬¬±ª±¢–±˜ h±¦Ã g¤†À¤¯©g¦˜ÂªŒgÀ¤h¦ °€š¦“À™™”¤¬“¿¦¤±›¸hšb¦¡‡¯ ´ ¬±€±¢š¦“–h¬†–´Ç ´¤°€¨’¯”g¬¿˜¶Ç¬†À¤¯š¦“À¢†µÈ˜˜±˜¿€³˜ ‰°Ç¦Á †µÈ˜Ãš •h±Ã gÓh¢°™€±¢¢°€¨±€Æ °€‡¯š¦“¬¡¸g˜±˜ª¤±¡¦°˜ ‡˜–˜š¦“àgꦔh¬†±©g†Á¢†¡±™±¤Á“¡“g¦˜ ©²ª¢°™¦³—´ ”¢¦‡¿™¶È¬†”h˜¬†¬±€±¢¬°€¿©™Ã©h”³Ç† ƒ¶¬ ªh›¸hšb¦¡˜¬˜ª†±¡ À¤h¦Â‰h ¶¬€“¤†¤µ€Å”¢†™¢³¿¦’éh”³Ç†ƒ¶¬–h¬†˜h¬¡h±†¦±•h± ›¸šh ¦b ¡¢¸©h €µ ¿‡Æ™ ±€ª¢¶¬–´¿Ç ¢´¡€¦g±¬±€±¢€“¿‡Æ™€Æ¬±‡©°˜˜³¨±˜ Óh¦g±©±¿ª”·¿€³“‡±€Ã©h”³Ç†¬°€¿©™ –°È†˜´È™±†ƒ˜¬±‡ ´Ãh”DzŠ¢g¦  “h¦¡ ¬¡g±†Ã¢€Æ”±  ™¦g±š¢¯ ±’ƒ¢µÇ†ª˜µÇ†¬†›¸hšb¦¡Ã©h”³Ç† ¬°€¿©™ ¬±‡ ´¬±€±¢š¦“À¤¯€“¿‡Æ™”¢†–h¬†˜h¬¡¦± Á“¡Ã g ´ ¬±€±¢˜²Â“Å¿¤¡€ÆÓh ©²ª¢°™¬±€±¢š¦“–h¬†¿˜¶Ç¬†‡±€šqŒª±•·†˜È²“´  °€¿šr˜–´Ç ‰±¡Áƒ¢†“h±˜¦± ¬±‡ ´¢h±¦Ãš ™¢³¿¦’ · ¤g±†¬†©¯™°€¦± ª¢¶¬™¢³¿¦’¢¯ª¦g±†©¯™°€–´©Ç ²ƒ°Œƒ¶¬‡¯ ´¬±€±¢À˜g˜ª¢¶¬–h¬†¬¶“ ª¤°†¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢ °˜Å ª¢¶¬ ´š¦“–h¬†ª¤°†¢°™š¢¯–±˜ ¬±ª±¢¿¡Æ˜¿šr˜°€Å–´Ç‰±¡Áƒ¢†“h±˜¦± ¬±€±¢š¦“‡±€˜³Ç¦Â˜–g¬Ã” ¬±‡¢¸h©µ€š¦“¿šr˜°€Å ©g¦˜ ªŒg °€š¦“ ±€™¢³¿¦’¿¬¦“h±˜ª¤°† ‡˜•µ†¬±‡¢h±¦ ±À•¦± ª˜´™ª¢¶¬™¢³¿¦’¬°’¯¬±‡ ´šq©©±¦¯¿šr˜¿¤¶¬“ª¢¶¬¿šr˜©´˜È² ¤h±†¿˜¶È¬ ©²ª¢°™›¸hªŒ³†ª±€š¦“–h¬†¿˜¶Ç¬†‡±€šqŒª±™¢³¿¦’št€  “¤¸€ª¢¶¬¢°†Ãg ©g¦˜ÂªŒg‡¯š¦“À•¦™¢³¿¦’–h¬†˜h¬¡ Á“¡Ã g ¿€´Ç¡¦h¬†€°™€±¢¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢ À¤¯ °€ ´¿¤¶¬“ª¢¶¬¿€³“ ¬±€±¢Ã gš€”³¬¶Ç˜Å¿‰g˜”€±¦›³“š€”³¢g¦ “h¦¡ ˜¬€‡±€˜´È©²ª¢°™›¸hªŒ³†–´Ç ´¬±€±¢š¦“–h¬†–h¬†¬¶“¬±ª±¢ àg¡g¬¡ €³˜¬¯Ã¢€Æ¬³Ç †g±¡ ‡·€¿©´¡“ šq©©±¦¯™g¬¡Å €Æ¬¡g±Ã“h ¦±†Â‡ ¬±€±¢¿ª¤g±˜´¬È ±‡ ´Á¬€±©¿©´¡Ç †–´‡Ç ¯¿šr˜Á¢ƒ ¯¿¢Æ†¢°†ÃgÓh –°È†˜´È¬±‡ ´¬±€±¢¢g¦ ƒ¶¬ƒ¤¶Ç˜Ã©h ¬±¿‡´¡˜–h¬†›¸€¿™¶Ç¬¬±ª±¢ ª¢¶¬™±†¢±¡¬±‡ ´¿¤¶¬“¬¬€Â˜‰g¬†ƒ¤¬“  ¯¿¢Æ†¢°†Ãg¿šr˜Á¢ƒ–´Ç  °€¦³˜³‡ˆ°¡Ã“h‰h±¿˜¶Ç¬†‡±€¬¡¸gŸ±¡Â˜‰g¬†–h¬† À¤¯ °€Ã gÀ©“† ¬±€±¢Â˜¢¯¡¯À¢€ À”g•h±”¢¦‡™”°È†À”gÀ¢€¿¢³Ç  ‡¯ ´Á¬€±©Â˜ €±¢¢°€¨±–´Çª±¡±“Óh ±€µÈ˜ Á“¡¿ˆ±¯Â˜›¸h–´Çƒ¢¬™ƒ¢°¦ ´ š¢¯¦°”¿³ šr˜Á¢ƒ ¯¿¢Æ†¢°†Ãg ±€g¬˜ƒ¦¢”¢¦‡ƒ°“€¢¬†Á¢ƒ ¯¿¢Æ†–·€št

ปสสาวะบอย ©²ª¢°™›¸ªh Œ³†•h±šq©©±¦¯™g¬¡ª¢¶¬šq©©±¦¯€¯š¢³“€¯š¢¬¡ °€™g†™¬€¬±€±¢€¢¯¿±¯šq©©±¦¯¬°€¿©™ ŠµÇ† °€¿€³“‡±€¬°È˜ šq©©±¦¯¿šr˜š¢¯‡² ƒ˜–´Çàg‰¬™¿h±ªh¬†˜È²©±—±¢’¯ À”g–˜ ¬°È˜€¤°™ ±•µ†™h±˜ •h±–²™g¬¡Å €Æ¬±‡ ´Á¬€±©¿€³“šqŒª±”±   ±Ã“h©²ª¢°™›¸‰h ±¡¬±€±¢šq©©±¦¯™g¬¡¿šr˜©°ŒŒ±’¬¡g±†ª˜µÇ† ¬†šqŒª±”g¬ ¤¸€ª ±€¬°€¿©™Á“¡¿ˆ±¯¬¡g±†¡³†Ç ª±€šq©©±¦¯


HEALTH SOS / 29

™g¬¡¢g¦ €°™¬°È˜Ã gƒg¬¡¬¡¸g ”¬˜€¤±†ƒ¶˜€Æ¡°†¤·€µÈ˜¿h±ªh¬†˜È² ¬´€™g¬¡Å ª¢¶¬Ã g”Dz€¦g± ƒ¢°È† •h± ´¬±€±¢¬¡g±†˜´È ªh¢´™Ãš š¢µ€¨±À–¡kÁ“¡¿¢Æ¦ ©g¦˜¬±€±¢ª³¦˜È²™g¬¡À¤¯¤·€ ±¿h±ªh¬†˜È²™g¬¡Å ”¬˜ €¤±†ƒ¶˜€Æàgƒ¦¢ ¬†h± ¿¢±¯˜°Ç˜¬±‡ª ±¡•µ†Á¬€±©¿©´Ç¡†–´Ç ‡¯¿€³“Á¢ƒ¿™±ª¦±˜€Æ¿šr˜Ã“h ¿™±ª¦±˜¿šr˜Á¢ƒ¿¢¶È¬¢°†–´Ç¿€³“Óh–°È† ªŒ³†À¤¯‰±¡ ¿˜¶Ç¬†‡±€ ´Ÿ±¦¯˜È²”±¤©¸†¿šr˜¿¦¤±˜±˜Å –²Âªh ƒ¦± ¿©¶Ç¬ €°™¬¦°¡¦¯”g±†Å ¿‰g˜ ¿©h˜š¢¯©±– ¿©h˜¿¤¶¬“ ”± ª°¦Â‡Ã”¿šr˜”h˜˜¬€‡±€˜´È¡°† °€™¢g¦ €°™Á¢ƒƒ¦± “°˜Á¤ª³” ©¸†À¤¯Ÿ±¦¯Ã °˜Â˜¿¤¶¬“©¸†“h¦¡

ทองผูกเปนประจำ ƒ¢–´Ç ´šqŒª±°™•g±¡¡±€™g¬¡Å ª¢¶¬–h¬†›¸€¿šr˜š¢¯‡² ªh ¢¯¦°†šqŒª±¢³“©´“¦†–¦±¢ –±†–´Ç“´ƒ¦¢“¶Ç ˜È² ±€Å À¤¯€³˜ ¬±ª±¢‡²¦€›°€À¤¯›¤Ã hªh ±€µÈ˜¢¦ –°È†©¢h±†˜³©°¡°™•g±¡ ªh¿šr˜¿¦¤± À¤¯©²ª¢°™›¸h–´Ç¿h±©¸g¦°¡ št ±À¤h¦ À¤¯ °€ ´ ¬±€±¢–h¬†¬¶“–h¬†¿žc¬–h¬†›¸€©¤°™–h¬†¿©´¡‡²˜¦˜ƒ¢°È†Â˜€±¢ •g±¡¬·‡‡±¢¯Àš¢š¢¦˜¤°€¨’¯¬†¬·‡‡±¢¯¿š¤´¡Ç ˜Àš¤†Ãš¿‰g˜  ´  ¸ € ª¢¶ ¬ ¿¤¶ ¬ “š˜ ©´ ƒ ¤È ²  ´ ¬ ±€±¢š¦“¿€¢Æ † ‰g ¦ †–h ¬ †˜h ¬ ¡ ¬g¬˜¿¤´¡˜È²ª˜°€¤“À¤¯Á¤ª³”‡±†¬±€±¢¿ª¤g±˜´•È ±h ¿šr˜¿¢¶¬È ¢°† ˜°Ç˜ª ±¡•µ†¤²Ã©h€²¤°† ´šqŒª± ´Á¬€±©•µ†°È˜¿šr˜ ¯¿¢Æ†€Æ¬±‡ ¿šr˜ÃšÃ“h ¦³—´©°†¿€”¬†›¸h–´Ç ´¬±€±¢¿€´Ç¡¦€°™¢³“©´“¦†–¦±¢ ƒ¶¬ •h±Â‰h€¢¯“±¨–³‰‰¸gŠ°™À¤h¦¿¤¶¬“ ´©´À“†©“ ˜°Ç˜ƒ¶¬ ¬±€±¢¬† ¢³“©´“¦†–¦±¢ À”g•h±¿¤¶¬“ ´©´“²ƒ¤È² ˜°Ç˜ƒ¶¬ ¬±€±¢¬†Á¢ƒ  ¯¿¢Æ†Â˜¤²Ã©h

รอบเดือนผิดปกติ ©²ª¢°™›¸hªŒ³† ƒ¦± ›³“š€”³–´Ç¿€³“€°™¢¬™¿“¶¬˜€Æ¿šr˜©³Ç†–´Ç ©± ±¢•™g†‰´ÈŸ±¦¯›³“š€”³–´Ç¿€³“€°™¬¦°¡¦¯Â˜¢g±†€±¡“°È†˜°È˜‡µ† ƒ¦¢ª °Ç˜©°†¿€”¬¡¸g¿© ¬ •h±¢¬™¿“¶¬˜ ±Ã g© Ç²¿© ¬ ¤¬† ©°†¿€”“¸¦g±  ´¬±€±¢š¦“ª°¦¿¢¶È¬¢°† ”± ¶“ °¦¤†¿¢¶Ç¬¡Å  ´ª˜¦“ À¤¯˜µÈ˜›³“š€”³ª¢¶¬Ã g ™±†¢±¡ ´˜È²˜ ¬¬€›³“š€”³ •h± ´ ¬±€±¢¿ª¤g±˜´È¢´™š¢µ€¨±À–¡k¿¢±¯¬±‡¿šr˜©°ŒŒ±’¬†¿˜¶È¬ †¬€¢°†Ãg ª¢¶¬¬±‡”h¬†”¢¦‡ª±ƒ¦± ›³“š€”³¬†”g¬ ª ¦€Ã” ª¢¶¬”g¬ Â”h© ¬† ˜¢±¡–´Ç¢¬™¿“¶¬˜ ±˜h¬¡  ´©´¿h ‡°“ ¢¸h©µ€ ¬g¬˜¿¤´¡ ¿ª˜¶Ç¬¡†g±¡•h±”h¬†¿ƒ¤¶Ç¬˜Ãª¦¢g±†€±¡¿¢Æ¦Å ¿¦´¡˜ª°¦ ¿šr˜š¢¯‡² ¬±‡ª ±¡•µ†šqŒª±‡±€Á¤ª³”‡±†€Æ¿šr˜Ã“h ©g¦˜›¸h–´Ç ¢¬™¿“¶¬˜ ± ±€¿€³˜ ‡˜ ´¬±€±¢Š´“  ´€¤³Ç˜›³“š€”³ À¤¯¡°† ´ ¬±€±¢š¦“™¢³¿¦’–h¬†˜h¬¡Âªh¢¯¦°†šqŒª±št€ “¤¸€¬°€¿©™Â˜ ¢±¡–´Ç¢¬™¿“¶¬˜ ± ±€ š¦“–h¬†˜h¬¡¿šr˜š¢¯‡² À¤¯ƒ¤²™ €h¬˜–´Ç–h¬†˜h¬¡ ƒ¦¢Ãš”¢¦‡ª±¿˜¶È¬†¬€Â˜ “¤¸€ ˜¬€‡±€˜´È˜ ¢±¡–´Ç¢¬™¿“¶¬˜ ± ±€À¤¯ ´¬±€±¢š¦“–h¬† ±€ Á“¡¿ˆ±¯Â˜

¦°˜–h±¡Å¬†¢¬™¿“¶¬˜€Æ‡¯¡³Ç†š¦“ ±€µÈ˜Âªh©†©°¡¦g±¬±‡¿šr˜ ¬±€±¢¬†¿¡¶Ç¬™· “¤¸€¿‡¢³Œª¢¶¬›³“–´Ç ª¢¶¬–´Ç¿¢´¡€¦g± ‰Æ¬€Á€ À¤”Š´©”k˜°Ç˜¿¬†–±†–´Ç“´ƒ¦¢¢´™Ãš”¢¦‡¿‰ÆƒÁ“¡“g¦˜

ตอมลูกหมากโต °€¿šr˜šqŒª±¬†›¸h‰±¡¦°¡–¬† ›¸h‰±¡”°È†À”g¬±¡·©´Ç©³™€¦g± ¤¸€ª ±€‡¯Á”Ú¿¢¶Ç¬¡ À”g¬¬±¡· µÈ˜Ãš‡¯ ´¬±€±¢‰°“¿‡˜ ¤¸€ª ±€˜°È˜‡¯¤h¬ –g¬šq©©±¦¯ ª±€¤¸€ª ±€Á”µÈ˜‡¯™´™‡˜ –g¬šq©©±¦¯¿¤Æ€¤†–²Âªhšq©©±¦¯Ã g©·“–²Âªh”h¬†šq©©±¦¯™g¬¡  ´¬±€±¢¢¯ƒ±¡¿ƒ¶¬† ‡˜•µ†šq©©±¦¯¿¤Æ“ ˜¬€‡±€šqŒª±”g¬  ¤¸€ª ±€Á”À¤h¦ ¡°†ƒ¦¢”h¬†ƒ¬¡”¢¦‡¿‰Æƒ ¯¿¢Æ†”g¬ ¤¸€ª ±€ ¿šr˜š¢¯‡²¬´€“h¦¡ šqŒª±¬´€¬¡g±†–´Ç‰±¡¦°¡˜´È”h¬†¢¯¦°†ƒ¶¬¬±€±¢¿©¶Ç¬ © ¢¢• Ÿ±Â˜¿§‰±¡–´¿Ç ¢´¡€¡g¬Å¦g±¬´“´ %$ª¢¶¬%RECTILE$YSFUCNTION ŠµÇ†šqŒª±˜´È€Æ”h¬†¿‰Æƒ“¸¦g± ¿šr˜šqŒª±–±†€±¡ª¢¶¬šqŒª±–±†Â‡ ª±€™¦g±¿šr˜šqŒª±–±†€±¡  °€¿€³“¿˜¶Ç¬†‡±€¿©h˜¿¤¶¬“–´ÇÚ ª¤g¬¿¤´¡È †¬¦°¡¦¯©g¦˜˜°˜È  ´¬±€±¢”´™Àƒ™ –²Âªh¿¤¶¬“àg©± ±¢• ¦³Ç†Ãšª¤g¬¿¤´È¡†™¢³¿¦’˜°È˜Ã“h©¯“¦€ ‡µ†¿€³“šqŒª±µÈ˜ ˜¢±¡–´Ç Ÿ±¦¯¬´“´ ´©±¿ª”·‡±€›˜°†¿©h˜¿¤¶¬“àg¡¶“ª¡·g˜˜´È ¡°†¿šr˜¬±€±¢–´Ç ¿© ¶¬˜¬±€±¢¿”¶¬˜¬†Á¢ƒ¬¶˜Ç Ŗ´¬Ç ±‡Àœ†¬¡¸“g ¦h ¡¿‰g˜¿™±ª¦±˜ Á °˜Â˜¿¤¶¬“©¸†ª¢¶¬ƒ¦± “°˜¿¤¶¬“©¸†¿šr˜”h˜


STYLE INSPIRED / 30

Blue Marine

เริงราทาลมรอน เติมสีสันรับซัมเมอรนี้ดวยเสื้อผาและแอ็คเซสเซอรี่ลายทางสีสัน สดใส ทั้ง สีแดง ขาว น้ำเงิน ที่ยังคงความเปนคลาสสิกลุค อีกทั้งยังมีความเปนธรรมชาติอยูในตัวอยางนาหลงใหล สรอยคอหอยจี้ จาก Swarovski

หมวกปกกวาง จาก Louis Vuitton

กางเกงเอวสูง จาก Miss Selfridge แวนกันแดด จาก Emilio Pucci เสื้อลายทางแขนกุดตกแตงโบว จาก Kate Spade

เสื้อแขนยาวลายทาง จาก Kate Spade สรอยขอมือ จาก Louis Vuitton

ชุดวายน้ำทูพีช จาก Louis Vuitton

รองเทาแพลทฟอรม จาก Jimmy Choo 7OMAN%MILIO0UCCI¿€¨¢¤±Šg±Á–¢  *IMMY#HOO‰°È˜-©¡± ±¢±€¬˜Á–¢  +ATE3PADE ¿ŠÆ˜–¢°¤¿¦³¤“kÁ–¢  ,OUIS6UITTON‰°È˜'“³¿¬Æ Á¿¢´¡ ‰Æ¬ššsx†ƒ¬ ¿¤Æ€ŠkÁ–¢  3WAROVSKI ªh±†©¢¢©³˜ƒh±¿ŠÆ˜–¢°¤ ©¡± ±¢±€¬˜-ISS3ELFRIDGE‰°È˜¿ŠÆ˜–¢°¤¿¦³¤“k


STYLE INSPIRED / 31

เข็มขัดสาน จาก Salvatore Ferragamo

นาฬกา จาก Salvatore Ferragamo

คารดิแกน จาก Topman

ทีเชิ้ตลายทางสีเทา จาก DKNY

แวนกันแดด จาก Kenzo

รองเทารัดสน จาก Salvatore Ferragamo

กระเปาผาสีน้ำตาล จาก Tod’s

กระเปาใสกุญแจ จาก Salvatore Ferragamo

-EN$+.9‰°È˜©¡± “³©ƒ°ž¿¦¬¢k¢´Ç¿ŠÆ˜¿”¬¢kÁ–¢  +%.:/“³¿¬Æ Á¿¢´¡ ‰Æ¬ššsx†ƒ¬ ¿¤Æ€ŠkÁ–¢  3ALVATORE&ERRAGAMO‰°È˜-©¡± ±¢±€¬˜Á–¢  4OD}S©¡± ±¢±€¬˜Á–¢  4OPMAN‰°È˜ÁŠ˜"¿ŠÆ˜–¢°¤¿¦³¤“kÁ–¢ 


COOL STUFF / 32

HTC Mozart (ราคา 17,900 บาท) www.htcthailand.com

Vertu Constellation Quest (ราคา 296,000–1,008,000 บาท) www.vertu.com ¿šr˜ƒ¢°È†À¢€¬†Á–¢§°–k ¶¬•¶¬À™¢˜“kª¢¸–´Ç¿šc± ª ±¡‰°“¿‡˜¦g±±¡¿ˆ±¯¤¸€ƒh±¢¯“°™™˜¿–g±˜°È˜ Óh¿šs“”°¦© ±¢k–Áž˜¢·˜g À¢€ƒ¶¬#ONSTELLATION1UEST ¿“g˜“h¦¡ª˜h±‡¬–´Çƒ°“¿ˆ±¯Ã¬ƒ¬˜‡²¿šr˜¿–g±˜°È˜ ™¢³€±¢ 6ERTU #ONCIERGE –´Ç ´¿‡h±ª˜h±–´Çƒ¬¡Âªh ƒ¦± ‰g¦¡¿ª¤¶¬”¤¬“‰°¦Ç Á †–°¦Ç Á¤€Â˜Ÿ±¨± 6ERTU À”g¤¯¿ƒ¢¶Ç¬†›¤³”“h¦¡‰g±†›¸h¿‰´Ç¡¦‰±Œ¿´¡† ƒ˜¿“´¡¦ ŠµÇ†‡¯–²€±¢¿ŠÆ˜‰¶Ç¬¬†¿±Ã¦h™˜¿ƒ¢¶Ç¬† Á–¢§°–k ¢¬†¢°™¿ƒ¢¶Ç¬g±¡ -ULTI "AND '3- ' À¤¯(30! ´¿–ƒÁ˜Á¤¡´”°“¿©´¡†¢™€¦˜

±¢h¬ ¢¯™™¿©´¡†¿Š¬¢k¢±¦“kÀ¤¯“¬¤™´ÈÁ ™±¡¤k ˆ¤±“¤È²“h¦¡€±¢ƒ¦Ç²ª˜h±‡¬¿ ¶¬Ç  ´©±¡¿h±À¤¯”h¬†€±¢ šs“¿©´¡†Âªh¿†´¡™Â˜–°˜–´ ª¢¶¬¿©´¡†¿¢´¡€¿h±‡¯š¢°™¤“ ¤†Á“¡¬°”Á˜ °”³¿ ¶Ç¬ª¡³™Á–¢§°–kµÈ˜ ±¿‰Æƒ©±¡¿h± ¿¤³“¿¤³˜€°™¿¤†Áš¢“ª¢¶¬¦³“´Á¬“h¦¡ ³¦©³ƒÀ¤¯ ¦³“Á´ ¬­°™–´ÂÇ ªh™¢³€±¢›g±˜:UNE”°¦¿ƒ¢¶¬Ç †›¤³” ‡±€¬¤¸   ³ ¿ ˜´ ¡  ° “ ¿†± ° ˜ ¦±¦¿´ ¡ †‰³ È ˜ ¿“´¡¦–²Âªh¿‰¶Ç¬ °Ç˜Ã“h˜¿¢¶Ç¬†ƒ¦± ƒ†–˜ À¬¤³¿ƒ‰°Ç˜ ,OVE €°™ƒ²•±  l¢°€ àg ¢ ° € m ¿´ ¡ †Àƒg ¿ ¤¶ ¬ €“¬€Ã h Á š¢“ À¤h¦¿“Æ“€¤´™¿©´Ç¡†Á‰ƒ ª¢¶¬‡¯¿¡g± Á–¢§°–k ¶¬•¶¬¿¶Ç¬Âªh€¤´™¢g¦† ±¿¬† ‡±€˜°È˜¢¬žq†ƒ²”¬™Ã“h¿¤¡

Incredible 4 แตกตางแตไมแตกแยก แมปญหาเรื่องเครือขายระบบ 3G ยังคงไมจบสิ้น แตคายมือถือ ทั้งหลายก็ยังคงเดินหนาสงสินคาที่ประกาศวารองรับระบบดังกลาวได สำหรับ happiness เลมนี้ขอคัดเลือก 4 แบรนดเดนที่มีความนาสนใจและ ตางก็รองรับระบบ 3G เหมือนกัน

Nokia E7 (ราคา 20,800 บาท) Á–¢§°–k ¬¶ •¶¬–´‡Ç “° Óh¦±g ¿šr˜ ³”¢€°™›¸Âh ‰h ±€–´©Ç “· ¢·˜g ˜´‡È “° ¦g±Á“˜Â‡©±¦€”¢†–´ Ç Á´ š¢À€¢  -ICROSOFT %XCHANGE !CTIVE3YNC ¢¬†¢°™€±¢¿h±•µ†¬´¿ ¤k ™¢³¨°–À¤¯À¬¤³¿ƒ‰°Ç˜©g¦˜”°¦À™™ REAL TIME ª˜h±‡¬©° ›°©˜±“ ˜³È¦ –´Ç‰h¿–ƒÁ˜Á¤¡´ .OKIA #LEAR"LACK –´Ç‰g¦¡¤“À©†©¯–h¬˜ –²ÂªhŸ±‰°“ µÈ˜¿ ¶Ç¬¬¡¸g€¤±†À‡h† ¢¬†¢°™Â‰h†±˜›g±˜¢¯™™ ' ™¢³€±¢/VIWWWOVICOM –´›Ç Âh¸ ‰h©± ±¢•Ãš“±¦˜k Áª¤“¿¤†À›˜–´Ç À¬¤³¿ƒ‰°Ç˜¬´¿ ¤k À¤¯¬¶Ç˜Å ¬´€ ±€ ±¡ ¬´€–°È† .!64%1 ¬†Á˜¿€´¡¡°†¿šr˜ ›¸h˜²“h±˜™¢³€±¢¢¯™™˜²–±†À¤¯À›˜–´Ç“³‡³”¬¤ ¬°˜© ™¸¢’kÀ™™¬´€“h¦¡

Sumsung Wave II (ราคา 11,900 บาท) www.sumsang.com/th/waveII ¿šr˜¢·g˜–´Ç¿ª ±¯©²ª¢°™ƒ˜–´Ç‰¬™¿¤g˜¿€ ©k “¸ª˜°† žq†¿¤† ¿¢±¯ ´‡·“¿“g˜Â˜¿¢¶Ç¬†¬† °¤”³ ´¿“´¡Áž˜ –´Ç ´ª˜g¦¡š¢¯ ¦¤›¤ƒ¦± ¿¢Æ¦©¸†•µ† 'HZ àg ´ ©¯“·“¢¦ Ãš•µ†€±¢¿¤g˜¿€ ©kÀ™™©±  ³”³ –´ Ç ±¢h¬  ¢¯™™6IBRATION#ONTROLÀ¤¯-OTION3ENSOR–²Âªh €±¢¿¤g˜¿€ ©k ´ƒ¦± © ‡¢³† ±€µÈ˜ ¬¬˜Ã¤˜k™˜ ¿ƒ¢¶Ç¬±¡'ƒ¦± ¿¢Æ¦©¸†¢h¬ €¤h¬†“³‡³”¬¤”°¦–´Ç –´Ç¬¡¸g“h±˜ª˜h±©²ª¢°™Â‰h†±˜¦³“´Á¬ƒ¬¤ ª˜h±‡¬ ©° ›°©˜±“˜³È¦À¤¯‡¬Ÿ±À™™3UPER#LEAR ,#$–´ÇÀ©“†›¤Ã“h¤¯¿¬´¡“À¤¯ƒ ‰°“€¦g±¿“³ 


GOOD IDEA / 33

Paper Clip Holder ที่ใสคลิปหนีบกระดาษ

iPad Keyboard Case

ชิ้นนี้มาพรอมไอเดียกวนๆ เพียงแคดึงกานสีน้ำเงิน ออกจากตัวสีสมเทานั้น คลิบหนีบกระดาษที่อยู ขางในก็จะพรางพรูตามออกมาเปนแถวยาวเหยียด

ไอแพดเคสที่มาพรอมคียบอรรด เปนผูชวยคนสำคัญที่ทำใหการ า พิมพขอความนั้นงายและสะดวก ด ดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้ เหมาะกับคนมีไออแพด แพด ที่บางครั้งตองตอบเมลดวนหรืรือ ตองการโตตอบบทสนทนา อยยยาง ออกรส (หาซื้อไดที่ราน istudioio ทุกสาขา)

Humming Roll Up ขจัดปญหาสายสมอลทอลคพันกันยุงเหยิงดวยตัวชวย อยางที่พันสายหนังหลากสี ซึ่งเปนของใชไอเดียดีอีกชิ้นหนึ่ง โดยใน 1 เซ็ตมีสองสี จะนำไปใชเก็บสายอุปกรณสื่อสารทั้งสองก็ได หรือจะแบงมาใสเปนสายรัดขอมือ กเทไมแพกน ก็เทไมแพกัน www.liveoutloudthailand.com

KKitty Coin Bank ก กแมวนอยจอมมัธยัสถ กระปุ จจะโผลหนาและเอื้อมมือ เล็กๆ ออกมากวาดเหรียญที่ เล ววางไวบนถาดปลาทุกครั้ง พพรอมเสียงเหมียวๆ แทนคำ ขขอบคุณที่ชวยกันประหยัด แและอดออม

Good Idea ของใชไอเดียกูด

Good Mood Tissue Box กลองใสทิชชูทำ

ฉบับแรกนี้ประเดิมดวยบรรดาอุปกรณตางๆ ที่ออกแบบมาให ใชงานไดจริงและมีดีไซน ซึ่งบางชิ้นมาจากตางประเทศ บางชิ้น หาไดจากงานแฟร และบางชิ้นสั่งตรงจากเว็บไซตไดเลย

จากกระดาษรีไซเคิล สามารถทำใหทุกคนอารมณดี และยิ้มไดทุกครั้ง ดวยการออกแบบใหเปนกลอง ทิชชูยิ้มได ที่มีลูกเลนเวลาดึงกระดาษออกมา กลอง อารมณดีก็แลบลิ้นหยอกลอทุกครั้งไป


MOTORING / 34

ปจจุบันรถยนตไมเพียงเปนพาหนะที่ขับเคลื่อนพาเราไปยังจุดหมายปลายทาง หากบางครั้งยังเปรียบเสมือนเครื่อง บงบอกสถานภาพ และความภาคภูมิใจของเจาของรถดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูคนรักรถ ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดเรา มักจะทุมเทเวลา (และสตางค) เพื่อเสริม เติม แตงทั้งสมรรถนะและความงามของรถคันโปรดใหเปนเลิศกวาใคร

Custom Made การแตงรถของคนรักรถ


MOTORING / 35

“h¦¡À˜¦ƒ³““°†€¤g±¦ ‡µ†¿šr˜–´Ç ±¬†¿–¢˜“k€±¢À”g†¢• –´ÇÓh¢°™ ƒ¦± ˜³¡ Ãš–°Ç¦–·€Àªg†ª˜™˜Á¤€Â™˜´È À”g€g¬˜–´Ç‡¯¤†¤µ€Â˜ ¢±¡¤¯¿¬´¡“¿¢± ±–²ƒ¦± ¿h±Â‡¿€´Ç¡¦€°™¢•À”g†€°˜©°€˜³“€°˜“´ €¦g±ƒ²¦g±l¢•À”g†m˜°˜È ¿šr˜˜³¡± ¬†¢•¡˜”k–•Ç´ €¸ ˜² ±“°“Àš¤† ª¢¶¬Á “³ž±¡Âª gªhÀ”€”g±†‡±€©Ÿ±“°È†¿“³ –°È†¢¸šÁˆ Ÿ±¡Â˜ Ÿ±¡˜¬€ ”¤¬“‡˜© ¢¢•˜¯¬†¿ƒ¢¶Ç¬†¡˜”k Á“¡¿¢³Ç ”°È†À”g€±¢ š¢°™¿š¤´Ç¡˜¿¤Æ€Å ˜h¬¡Å ڇ˜•µ†€±¢“°“Àš¤†‡˜À–™Ã g¿ª¤¶¬ ¿ƒh±Áƒ¢†¿“³  Ÿ±¡Â”h‡·“ ·g†ª ±¡ª¢¶¬ƒ¦± ”h¬†€±¢–´ÇÀ”€”g±† €°˜Ãš ¿‰g˜ €±¢À”g†¢•©š¬¢k”  °€¿šr˜Ãš¿¶Ç¬¿³Ç š¢¯©³–—³Ÿ± ˜€±¢Â‰h†±˜À¤¯ƒ¦± ©¦¡†±  €±¢À”g†¢•¡˜”k 6)0 ¢±ƒ± À†  °€À”g†¿¶Ç¬¿˜h˜¡È² ¿³Ç ƒ¦± ª¢¸ª¢± À¤¯ƒ¦± ©¯“¦€ ©™±¡¿šr˜ª¤°€ ¿‰g˜ €±¢™·›˜°† ª·h ¿™±¯“h¦¡ª˜°†À–h¿˜¶È¬˜·g  ¿€¢“¿¬ ª¢¶¬€±¢”€À”g†“h¦¡¤±¡Ã hŸ±¡Â˜ªh¬†Á“¡©±¢ ©g¦˜¢• š¢¯¿Ÿ–À¢¤¤´Ç 2ALLY  °€À”g†¿¶¬Ç ¢¬†¢°™€±¢Â‰h†±˜–´©Ç  ™·€© ™°˜ ¿ª ±¯–´Ç‡¯Â‰h¤·¡šb±¤·¡¿±¿šr˜”h˜ ¬·š€¢’k–´Ç™¢¢“±ƒ˜¢°€¢•˜³¡ ˜² ±š¢¯“°™ ¿©¢³ ¿”³ À”g† €°˜€Æ ´¬¡¸g©±¢°“¬¡g±† ¿‰g˜ ¤h¬À Æ€ ©š¬¡¿¤¬¢k À¤¯ ©¿€³¢k” Šµ†Ç –°†È ª “–´€Ç ¤g±¦ ±˜´¤È ¦h ˜Âªh–†È° ƒ¦± ©¦¡†± À¤¯¿³ Ç © ¢¢•˜¯ ˜€±¢°™´ÇÀ¤¯€±¢–¢†”°¦ €±¢“°“Àš¤† l–g¬Ã¬¿©´¡m ŠµÇ† °€ €¢¯–²¿¶ Ç ¬ ¿³ Ç   ¤° † ƒ¦± À¢†Âªh À €g ¢ •¡˜”k À”g š q ‡ ‡· ™ ° ˜  ´ ¿–¢˜“kÀ¬Æƒ¿Š©¿Š¬¢´Ç À¤¯¿–ƒ˜³ƒ©²ª¢°™À”g†¢•Âª g–´Ç€²¤°†­¬” ­³”–´Ç©·“ ¬°˜Ã“hÀ€g ފ´˜¬˜ €±¢ 7RAP ¢• €±¢”³“žs¤k €¢¬† À©†À¤¯¿ƒ¢¶Ç¬†¿©´¡† ¬¿¢³Ç ”h˜–´Çފ´˜¬˜ 8ENON –´Ç•¸€ƒ³“ƒh˜µÈ˜¿¶Ç¬ÂªhÀ©†–´Ç ©g¬†©¦g±† ´š¢¯©³–—³Ÿ± ±€µÈ˜¤°€¨’¯Á““¿“g˜¬†ÃžŠ´˜¬˜ €Æƒ¶¬ €±¢€¢¯‡±¡À©†©´±¦©g¬†©¦g±†ÃšÂ˜–·€–³§–±† “°†˜°È˜ ª¤¬“ÞŠ´˜¬˜‡µ†”h¬†Â‰hƒ¦™ƒ¸g€°™Áƒ ÃžÀ™™Áš¢¿‡Æƒ¿”¬¢k ŠµÇ† ‡¯ ´‰·“¿¤˜©k‰˜³“³¿§¨ ±‰g¦¡ƒ¦™ƒ· À©†€g¬˜š¤g¬¡¬¬€Ãš h±†ª˜h± À¤¯‰g¦¡¿³Ç ƒ¦± ¿h ¬†À©†Â˜€±¢©g¬†©¦g±†“h¦¡ “°†˜°È˜ÃžŠ´˜¬˜‡µ†Ã g‰gÞ©¸† ª¢¶¬Ãž–´Ç ´À©†©¦g±†‡°“‡h±À¤¯©g¬† ¿h±”±›¸h¬¶Ç˜”± –´Çª¤±¡ƒ˜¿h±Â‡€°˜ šq‡‡·™°˜ ´€±¢Â‰hފ´˜¬˜ ª¤±€ª¤±¡©´™˜–h¬†•˜˜ ¬±–³ ©´ g¦† ©´žc± ©´‰ ¸ ©´¿´¡¦ ŠµÇ† ˜¬€‡±€‡¯Ã g‰¦g ¡ÂªhÀ©†Ãž©¦g±†µ˜È À¤h¦¡°†›³“€ª ±¡¢¯¢±‰ ™°ŒŒ°”³¢•¡˜”k¬´€“h¦¡ ¿¢±¯©´–´Ç–±†€±¢¬˜·Œ±”ªh‰h ´¿´¡† ©´¿ª¤¶¬†¬g¬˜À¤¯©´±¦¿–g±˜°È˜ ¬´€–°È†¡°†ƒ¦™ƒ· ¢¯“°™ƒ¦± ¿h  ¬†À©†¦g±”h¬†Ã g¿€³˜¦°””k ¿–ƒ˜³ƒ€±¢ 7RAP ª¢¶¬ šs“–°™¢•¡˜”k ŠµÇ†¿šr˜€±¢¿š¤´Ç¡˜©´ ¢•¡˜”kªh©¦¡ˆ°™Ã¦© “°Ç†Â‡Á“¡–´Ç©´¿“³ ¬†”°¦¢•¡°†ƒ†¬¡¸g“h¦¡ 3TICKERFILMŠµÇ†€Æ ´©´©°˜À¤¯¤¦“¤±¡Âªh¿¤¶¬€ ±€ ±¡˜¬€‡±€ ˜´È¡°† ´–°È†‰˜³“¶È˜›³¦ °˜À¤¯“h±˜ ‡µ†¿ª ±¯©²ª¢°™ƒ˜¢°€¢•–´Çàg ‰¬™ƒ¦± ŠÈ²Š±€‡²¿‡ ¿¢±¯¿™¶Ç¬¿ ¶Ç¬Ã¢€Æ©± ±¢•¿š¤´Ç¡˜©´ ¿š¤´Ç¡˜¤±¡Ã“h–°˜–´

žs¤k €¢¬†À©†¢•¡˜”k€Æ¿šr˜¬´€ª˜µÇ†š¢¯€¬™–´ÇÓh¢°™ƒ¦±  ˜³¡  ±€©²ª¢°™š¢¯¿–§–´Ç ´¬±€±§¢h¬˜¬¡g±†™h±˜¿¢± ¿¢±¯ €±¢”³“”°È†žs¤k €°˜À““˜°È˜‡¯‰g¦¡šc¬†€°˜ƒ¦± ¢h¬˜À¤¯¤“€±¢ ©¯–h¬˜‡±€À©†À““–´Ç‡°“‡h± ¬´€–°È†¡°†‰g¦¡Âªh¿ƒ¢¶Ç¬†š¢°™¬±€±§ ˜¢•¡˜”k–²†±˜ª˜°€˜h¬¡¤† ˜šq‡‡·™°˜ ´žs¤k €¢¬†À©†Âªh ¿¤¶¬€Â‰hª¤±¡©´ ª¤±¡‰˜³“ ŠµÇ†¿‡h±¬†¢•©± ±¢•¿¤¶¬€À”g†Âªh ©¦¡†± ¿h±€°™¢•Ã“h”± ‰¬™Â‡ àg¦g±‡¯¿šr˜‰˜³“©´¿h –µ™ª¢¶¬ ©´¬g¬˜ ˜¬€‡±€˜´È¡°† ´žs¤k €¢¬†À©†‰˜³“ˆ±™š¢¬– ª¢¶¬ ´ ƒ¦±  °˜¿†± ŠµÇ†­³”€°˜ ±€Â˜ª ¸g¦°¡¢·g˜ À”g–±†–´Ç“´€Æàgƒ¦¢”³“ ‰˜³“¿†± ±€Å‡¯Ãš¢™€¦˜¦³©°¡–°§˜k˜€±¢°™´Ç¬†›¸h¬¶Ç˜ ¿ƒ¢¶Ç¬†¿©´¡†¢•¡˜”k˜°È˜ Á“¡ ±€‡¯”³“¿¶Ç¬žq†¿¤†ª¢¶¬¿³Ç  ƒ¦± ©·˜–¢´¡k’¯°™¢• ©g¦˜ÂªŒgƒ˜¢°€¢• °€˜³¡ ¿¤g˜¿ƒ¢¶Ç¬† ¿©´¡†ƒ·’Ÿ±¡¬“¿¡´Ç¡ À™™–´Ç¿šr˜‰·“À¡€‰³È˜#OMPONENT À¤¯ –·€ƒ¢°È†–´Ç”³“”°È†¿ƒ¢¶Ç¬†¿©´¡†¢•¡˜”k¿©¢Æ‡ ƒ¦¢¤¬†–“©¬™‰·“ ¿ƒ¢¶Ç¬†¿©´¡†Âª g“h¦¡À›g˜–“©¬™–´ÇÓh ±”¢±˜ ¬¡g±†˜h¬¡ ‰°Ç¦Á †¿¶Ç¬žq†À¤¯³‡±¢’±•µ†ƒ·’Ÿ±¿©´¡† ˜¬€‡±€©³†Ç –´€Ç ¤g±¦ÃšÂ˜h±†”h˜À¤h¦€Æ¡†°  ´¿–ƒ˜³ƒ€±¢“°“Àš¤† ¢•¡˜”k À¤¯¬·š€¢’kÀ”g†¢•¡˜”k¡¬“˜³¡ ¬´€ª¤±¡‰˜³“–´ÇàgÓh €¤g±¦•µ† ¿‰g˜ €±¢“°“Àš¤†¿ƒ¢¶Ç¬†¡˜”k €°˜‰˜ €±¢Áª¤“¢•Âªh ¿”´È¡ €±¢“°“Àš¤†œ±€¢¯Áš¢†¢• À¤¯Ãž”°“ª ¬€¿šr˜”h˜ –°È†˜´È –·€¬†ƒkš¢¯€¬™–´Ç‰h˜€±¢”€À”g†¢•¡˜”k¡g¬ µÈ˜¬¡¸g€°™ƒ¦±  ‰¬™©g¦˜”°¦À¤¯¿†³˜©˜°™©˜·˜™±†ƒ˜¬±‡¿¤¶¬€”³“”°†È “°“Àš¤† ¿ˆ±¯™±†¬¡g±† ª¢¶¬™±†ƒ˜¬±‡‰¬™”³“À™™ƒ¢™¿ŠÆ”ª¤±¡Å ¬¡g±†¢h¬ €°˜€Æ¡g¬ Ã“h กฎหมายนารูเกี่ยวกับการแตงรถยนต

ตาม พ.ร.บ.รถยนตฉบับปจจุบัน

การดัดแปลงทอไอเสีย สามารถทำแบบใดก็ได แตหมอพัก ตองปลอยออกทางทายรถเทานั้น และมีเสียงดังไดไมเกิน 100 เดซิเบล ฟ ล ม กรองแสง ป จ จุ บั น สามารถติ ด ให เ ข ม เท า ใดก็ ไ ด เพราะกฎหมายไดยกเลิกขอบังคับไปเรียบรอยแลว แตเราก็ ควรเลือกติดใหเหมาะสมและปลอดภัยกับตนเองดวย ไมควร ติดจนมืดทึบเกินไป เพราะอาจเสีย่ งตอการเกิดอาชญากรรมได การดั ด แปลงเครื่ อ งยนต ขยายซี ซี เปลี่ ย นเทอร โ บ ดัดแปลงกลอง สามารถดัดแปลงไดถึง1,000 แรงมา เพียง แตอุปกรณภายในหองเครื่องตองดูแลวแนนหนาและมีความ ปลอดภัย การใส ชุ ด แต ง หรื อ ชุ ด กั น ชนรอบคั น ต อ งไม ก อ ให เ กิ ด อันตรายแกรางกาย หรือ จิตใจของผูอื่น


SPORT / 36

š¢¯¿–§Ã–¡‡°“ªh ´© ±ƒ Àg†¿¢¶¬Â™Àªg†š¢¯¿–§Ã–¡ ˜ ¢¯™¢ ¢±‰¸š•° Ÿk9ACHT2ACING!SSOCIATIONOF4HAILAND 92!4 –´Ç€g¬”°È†µÈ˜¿ ¶Ç¬¦°˜–´Ç €°˜¡±¡˜ § Á“¡ ¤¿¢¶¬Á–§³¢³ €¢¯‡g±†¿˜”¢À¤¯ƒ’¯™·ƒƒ¤¬´€ƒ˜¢g¦ €°˜ €g¬”°È†© ±ƒ Àg†¿¢¶¬Â™® Á“¡ ´¦°”•·š¢¯©†ƒk–´Ç©²ƒ°Œ ƒ¶¬ ¿šr˜€±¢©g†¿©¢³ Âªh ´€±¢¿¤g˜¿¢¶¬Â™Â˜˜g±˜˜È²Ã–¡ ¢¦ –°È† ¦±†¢¯¿™´¡™h¬™°†ƒ°™€±¢Àg†¿¢¶¬Â™ ‡°“€±¢Àg†°˜À™™ © °ƒ¢¿¤g˜¬¡g±†‡¢³†‡°†Á“¡ ´€±¢ƒ¦™ƒ· ¬¡g±†Â€¤h‰³“ ‡°“ªh  ´€±¢Àg†¢¯ª¦g±†š¢¯¿–§Â˜˜g±˜˜È²Ã–¡ À¤¯€±¢¿h±¢g¦  €°™¬†ƒk€±¢Àg†°˜¿¢¶¬Â™¢¯ª¦g±†š¢¯¿–§ À¤¯¬†ƒk€±¢©g¦˜ Ÿ¸ ³Ÿ±ƒ šq‡‡·™°˜ ´© ±‰³€‰ ¢  ±€•µ† ‰ ¢  –°È†˜´È¡°† ¢¦ ‰ ¢ ¿¢¶¬Â™¬†™¢³¨–° š”–©²¢¦‡À¤¯›¤³”šsÁ”¢¿¤´¡  ‡²€°“ ª±‰˜ ¬´€“h¦¡ ¬°˜–´Ç‡¢³†À¤h¦¿¢¶¬Â™ ´¬¡¸gª¤±¡š¢¯¿Ÿ– À”gª±€•h±‡¯Âªh À™g†¿šr˜š¢¯¿Ÿ–ªŒgÅ©± ±¢•‡²À˜€Ã“h“°†˜´È $INGHY ¿¢¶¬Â™š¢¯¿Ÿ– $INGHY ˜´È  °€‡¯¿šr˜¿¢¶¬Â™ ˜±“¿¤Æ€ –´Ç©°†¿€”Óh†g±¡ ƒ¶¬ €¢¯“¸€†¸€¤±† ª¢¶¬ #ENTER BOARDª¢¶¬$RAGGERBOARDàgÓh¿šr˜‰³È˜¿“´¡¦€°˜€°™€¢¯“¸€†¸ ¿¢¶¬+EEL À”g©± ±¢•¿¤¶Ç¬˜µÈ˜¼¤†Ã“h +EEL"OAT¿¢¶¬Â™š¢¯¿Ÿ–+EEL"OAT˜´È ©°†¿€”Óh‡±€ €¢¯“¸€†¸¿¢¶¬+EEL ‡¯¡¶˜Ç ¡±¦¤†ÃšÂ”hÀ˜¦˜È²À¤¯‡¯ ´˜²È ª˜°€ 7EIGHT •g¦†¿¶Ç¬Âªh¿¢¶¬Ã g¤g  ¿ ¶Ç¬•¸€¤ °“š¯–¯Â™ ‡¯ ƒ¤h±¡€°™”·€i ”±¤h ¤·€¿¢¶¬š¢¯¿Ÿ–˜´¿È ¢±¿¢´¡€¦g±¿¢¶¬¡¬¢k‰9ACHT #ATAMARAN ¿¢¶¬Â™š¢¯¿Ÿ– #ATAMARAN ¿šr˜¿¢¶¬Â™–´Ç ´ ”°¦¿¢¶¬(ULL  ±€€¦g±¤²”°¦ª±€ ´ ¤²”°¦‡¯¿¢´¡€¦g± ¿¢¶¬4RIMARAN

Let’s Go Sailing

ลองเรือใบทาคลื่นลม เรือใบยามที่ถูกสายลมนำทาง แสงแดดตกกระทบและ ฟองคลื่นซัดสาด เปนแรงดึงดูดใหใครหลายคน หลงรักกีฬาประเภทนี้

พื้นฐานของการเลนเรือใบ ƒ·’© ™°”³–´Ç©²ƒ°Œ¬†˜°€€´«±¿¢¶¬Â™ ƒ¶¬ ‡¯”h¬†©± ±¢• ¦g±¡˜È²Ã“h¬¡g±†˜h¬¡¿ ”¢À”g•µ†¬¡g±†Ã¢Â˜’¯¿¤g˜¿¢¶¬ ™˜°€€´«±–·€ƒ˜‡¯”h¬†©¦ ¿©¶È¬‰¸‰´¬¡¸g”¤¬“¿¦¤±¿¶Ç¬ ƒ¦± š¤¬“Ÿ°¡ À¤¯˜°€€´«±‡¯”h¬†¿h±Â‡ƒ²§°–kª¢¶¬‰¶Ç¬–´Ç ”h¬†Â‰h™¬g ¡Åàg¦±g ‡¯¿šr˜"EATINGƒ¶¬À¤g˜–¦˜¤ 2EACHING ƒ¶¬ À¤g˜¦±†¤  2UNNING ƒ¶¬ €±¢À¤g˜”± ¤  ¢¦ •µ† 4ACKING €±¢€¤°™Â™–¦˜¤  À¤¯ 'YBING €±¢€¤°™Â™”±  ¤  ŠµÇ†–°È†ª “¿šr˜¶È˜±˜©²ƒ°Œ©²ª¢°™€±¢¿¤g˜¿¢¶¬Â™–·€ š¢¯¿Ÿ– Á“¡Â˜€±¢¿¢´ ¡€‰¶ Ç ¬–· €¬¡g ± †¿šr ˜Ÿ±¨±¬°† €£¨ ¿¢±¯‡¯”¢†€°™ƒ¦± ¿h±Â‡¬†˜°€¿¤g˜¿¢¶¬Â™ƒ˜¬¶Ç˜Å


SPORT / 37

©g¦˜›¸–h ¿Ç´ ¤g˜¿¢¶¬Â™¿šr˜À¤h¦ª±€”h¬†€±¢ ±œu€¿¬†©± ±¢•©¬™•±  ¬°”¢±ƒg±™¢³€±¢©²ª¢°™¿¢¶¬À”g¤¯š¢¯¿Ÿ–Óh–Ç´ ©Á ©¢¿¢¶¬Â™€¬†¿¢¶¬¡·–— €±¢€¢©°”ª´™ ©Á ©¢¿¢¶¬Â™¢±‰¦¢·’˜¢¯™¢ ¢±‰¸š•° Ÿk°–¡± À¤¯‰ ¢ ¿¢¶¬Â™š¤±–¸©°”ª´™ ŠµÇ†‡¯ ´–°È†¬°”¢±©²ª¢°™© ±‰³€¢¦ –°È† ™·ƒƒ¤Ÿ±¡˜¬€€Æ©± ±¢•¿h± ±Â‰h™¢³€±¢Ã“h¿‰g˜¿“´¡¦€°˜©¬™•± ¢±¡ ¤¯¿¬´¡“Óh–´ÇÁ–¢   ˜¬€‡±€˜´È¡°† ´©Á ©¢¿¬€‰˜Â‰h¿šr˜©•±˜–´Ç¿¤g˜¿¢¶¬Â™ ƒ¶¬ ©Á ©¢ ¿¢¶¬Â™¦³‡³”¢±—±˜´ •˜˜™±†˜± ”¢±“ €³Á¤¿ ”¢–´Ç ŠµÇ†‡¯ ´€±¢¿šs“ ª¤°€©¸”¢¬™¢ €±¢¿¤g˜¿¢¶¬Â™°È˜¶È˜±˜ ©²ª¢°™›¸h¿¢³Ç ”h˜À¤¯¢¯“°™©¸† ©²ª¢°™›¸ h ´ ˜È¶ ±˜À¤h¦Á“¡ƒ¢¸œ€u À¤¯–´ †±˜©¬™•± ¢±¡¤¯¿¬´¡“Óh–Ç´ ©Á ©¢¿¢¶¬Â™¦³‡”³ ¢±—±˜´Á–¢     

เวคาแหงสยาม ฝกเลนเรือใบที่ไหนดี šq‡‡·™°˜Ã“h ´€±¢‡°“œu€€±¢¬™¢ €±¢¿¤g˜¿¢¶¬Â™Á“¡ƒ¢¸œu€À¤¯ ›¸h¿‰´Ç¡¦‰±Œ–°È†Â˜©g¦˜¢±‰€±¢À¤¯¿¬€‰˜©²ª¢°™›¸h–´Çàg¿ƒ¡¿¤g˜ ¿¤¡€Æ©± ±¢• ±¿¢´¡˜¢¸hÓh ¿´¡†Àƒg”h¬†›g±˜€±¢–“©¬™¦g±¡˜È² ”± ¿€’k ±”¢±˜–´Ç€²ª˜“ À”gƒ¦± ©± ±¢•¬†€±¢Â‰h €²¤°†€¤h± ¿˜¶È¬©± ±¢•°‘˜±Ã“h‡±€€±¢œu€šŽ³™°”³‡¢³†¢h¬  “h¦¡¿–ƒ˜³ƒ¬†€±¢¿¢´¡˜¢¸h™°†ƒ°™Â™¿¢¶¬ Á“¡¬±§°¡À¢†¤ À¤¯ š¢¯©™€±¢’k˜€±¢œu€¿šr˜”°¦‰g¦¡–´Ç©²ƒ°Œ ˜€±¢¬™¢ ˜°È˜‡¯ ´€±¢¿šs“¬™¢ –·€št¬†© ±ƒ Àg†¿¢¶¬ ™Àªg†š¢¯¿–§Ã–¡ ˜¢¯™¢ ¢±‰¸š•° Ÿk Šµ†Ç À™g†¿šr˜€±¢¬™¢  ¿¤g˜¿¢¶¬Â™¶È˜±˜š¢¯¿Ÿ–¿¡±¦‰˜¬±¡·”°È†À”g  št ‰h¿¢¶¬Â™ ¬¬”³ ©³ ”k À¤¯™·ƒƒ¤–°¦Ç ډh¿¢¶¬Â™¿¤¿Š¬¢k Šµ†Ç ¿¢¶¬Â™–°†È ©¬†¿šr˜ ¿¢¶¬Â™˜±“¿¤Æ€ Á“¡‡¯ ´€±¢œu€¬™¢ –°È†Ÿ±ƒ–£¨´À¤¯Ÿ±ƒ šŽ³™”° ³ ¢¦ ¢¯¡¯¿¦¤±©°š“±ªk –´©Ç ²˜°€†±˜© ±ƒ ¿¢¶¬Â™Àªg† š¢¯¿–§Ã–¡Â˜¢¯™¢ ¢±‰¸š•° Ÿk©g¦˜À¡€©°”ª´™¬±ƒ±¢§¸˜¡k © ·–¢€´«±¬©°”ª´™‡‰¤™·¢´Á–¢   

¢¯™±–© ¿“Ƈ¢¯¿‡h±¬¡¸gª°¦ –¢†©˜¢¯¢±‰ª£–°¡¿€´Ç¡¦€°™ ¿¢¶¬Â™¿ ¶Ç¬ƒ¢°È†–¢†¢¯¿¡±¦k –¢† ´¢¯¬°‡ˆ¢³¡Ÿ±Â˜€±¢”g¬¿¢¶¬ ˜št ¢¯™±–© ¿“Ƈ¢¯¿‡h±¬¡¸gª°¦ –¢†”g¬¿¢¶¬À¤¯–¢† ¬¬€À™™Â˜¢¯”²ª˜°€‡³”¢¤“±¢Áª±˜ À¤¯•¶¬¦g±¿šr˜¿¢¶¬Â™ ¤²À¢€¬†Á¤€–´Ç¢¯¬†ƒk–¢†”g¬¿¢¶¬Â™“h¦¡œt¢¯ª°”•k ˜št”g¬  ±–¢†”g¬¿¢¶¬Â™”± À™™©±€¤¬´€ª¤±¡¤² À¤¯ª˜µÇ†Â˜˜°È˜ ƒ¶¬ ¿¢¶¬Â™‰¶Ç¬¦g± l¿¦ƒ±m ŠµÇ†ª ±¡•µ† “±¦–´Ç©·€Â© ¿¢¶¬Â™¤²˜´ÈÓh ©¢h±†š¢¯¦°”³§±©”¢kªhƒ˜Ã–¡Ã“h‡“‡² ¿¢±¯¿ ¶Ç¬ ¿ ¨±¡˜ ¿¦¤± ˜ ¢¯™±–© ¿“Ƈ¢¯¿‡h±¬¡¸gª°¦ –¢†¿¢¶¬Â™ ¢¯–´Ç˜°Ç†¿¦ƒ± ¢h¬ “h¦¡—†¬†˜±¦³€Á¡—³˜–¢†¿¢¶¬Â™¬¬€‡±€ ¢¯¢±‰¦°†Ã€¤€°†¦¤ ª°¦ª³˜ h± ¬g±¦Ã–¡ ·g†©¸gª±“¿”¡†±  ¬°˜ ¿šr˜–´Ç”°È†¬†ª˜g¦¡™°Œ‰±€±¢˜±¦³€Á¡—³˜ €¬†–°¿¢¶¬ ¬©°”ª´™ ‡‰¤™·¢´ ¢¦ ¢¯¡¯–±†–°È†©³È˜€³Á¤¿ ”¢¢¯¬†ƒk‰h¿¦¤± ‰°Ç¦Á †–´Ç–¢†¿¢¶¬Â™œb±ƒ¤¶Ç˜¤ ¬°˜Àš¢š¢¦˜”¤¬“¿©h˜–±† ¿ ¶Ç¬ –¢†¿¢¶¬Â™•µ†ª±“¿”¡†±  ¢¯™±–© ¿“Ƈ¢¯¿‡h±¬¡¸gª°¦ –¢† šq€—†¢±‰˜±¦³€Á¡—³˜¿ª˜¶¬¡¬“ª³˜ÂªŒg–´Ç‰±¡ª±“ ˜²ƒ¦±  š¤±™š¤¶È Â‡Âªh€°™‰±¦˜±¦³€Á¡—³˜¿šr˜¡³Ç†˜°€


ENTERTAINMENT UPDATE / 38

BOOKS

สถานการณโลกกับการทูตจีน

Á“¡®’®¿ˆ´¡˜ˆ´¿‰³˜Àš¤Á“¡ ¢¬†§±©”¢±‡±¢¡k¬±–¢ž·c†—¢¢ ©±¢ ©²˜°€³ k ”³‰˜  ´‡²ª˜g±¡–´Ç¢h±˜ª˜°†©¶¬–°Ç¦Ãš ™±– ¿˜¶Ç¬†Â˜Á¬€±©ƒ¢™¢¬™ št Àªg†€±¢ ©•±š˜±ƒ¦± ©° °˜—k–±†€±¢–¸”¢¯ª¦g±† Ö¡€°™‡´˜ ¢¬†§±©”¢±‡±¢¡k¬±–¢ ž·c† —¢¢ ©±¢ ›¸h¿‰´Ç¡¦‰±Œ“h±˜Ÿ±¨±‡´˜À¤¯ ¿h±Â‡Ÿ±¨±Ã–¡ Óh˜²¿¬±ª˜°†©¶¬¬°˜–¢† ƒ·’ƒg±¿¤g ˜´È ±•g±¡–¬“¿˜¶È¬ª±¬¬€ ±Ã“h ¬¡g±†‰°“¿‡˜À¤¯¿h±Â‡†g±¡ ª˜°†©¶¬¿¤g ˜´È Óh¢¦™¢¦ ¡·–—§±©”¢kÀ¤¯¡·–—¦³—´“h±˜ €±¢”g±†š¢¯¿–§‡´˜¬†©± ›¸h˜²¬±¦·Á© ¿ª ±¿‡j¬”·† Á‡¦¿¬³˜Ãª¤ ¿”³È†¿©´Ç¡¦›³†  ±”´À›gªhÓh¬g±˜€°˜¿¢±¯–°È†©± –g±˜˜´È  ´€¤¡·–—k–´ÇÀ¡™¡¤À¤¯ ´ƒ·’¸š€±¢”g¬€±¢ ¦±†¢±€±˜€±¢–¸”¬†‡´˜ ˜¬€‡±€˜´È¡°† Óh¬—³™±¡¡±¡ƒ¦± Â˜™¢³™–€±¢¿ ¶¬† À¤¯¦°‘˜—¢¢ ¬†‰±¦‡´˜ À¤¯¡°†¿šr˜ €±¢©¢h±†ƒ¦± ¿h±Â‡–´Ç“´”g¬€±¢–¸”¬† ©±—±¢’¢°š¢¯‰±‰˜‡´˜

น้ำพริกคูครัว

Á“¡¿© ¬¢©°†¦±©´ ©²˜°€³ k¬° ¢³˜–¢k  ´‡²ª˜g±¡–´Ç¢h±˜ª˜°†©¶¬–°Ç¦Ãš ™±– ˜È²¢³€‡°“¦g±¿šr˜¬±ª±¢ƒ¸gƒ¢°¦ƒ˜Ã–¡ ± ‰h±˜±˜ ¿´¡†Àƒg ´˜È²¢³€À¤¯›°€”h  ›°€ ¤¦€–±˜€°™h±¦©¦¡¢h¬˜Å €Æ©± ±¢•¬³Ç  ¬¢g¬¡À¤¯ ´©·Ÿ±“´ ¬´€–°È†¡°†š¢¯ª¡°“ ©”±†ƒkÓh¬´€“h¦¡ ª˜°†©¶¬¿¤g ˜´È¢¦™¢¦  ©¸”¢Â˜€±¢–²˜È²¢³€©¸”¢¢h¬ ¿ ˜¸ ¿“Æ“–´Ç¿ƒ´¡†ƒ¸g ±Â˜©²¢°™¬±ª±¢Ã–¡À–™ –·€ƒ¢°¦¿¢¶¬˜ ‡˜€¤±¡¿šr˜¿¬€¤°€¨’k¿“g˜ ¿ˆ±¯¬†¬±ª±¢Ã–¡ ±•µ†šq‡‡·™°˜ –°È†˜´È ¡° †  ´ ” ²¢±–²˜È ² ¢³ € ¬¢g ¬ ¡š¢¯‡²Ÿ±ƒ ¿‰g˜Ÿ±ƒ€¤±†¿šr˜˜È²¢³€€¯šs ©g¦˜Ÿ±ƒ ¬´©±˜˜È²¢³€À‡g¦ Ÿ±ƒ¿ª˜¶¬˜È²¢³€¬g¬† À¤¯˜È²¢³€ª˜·g  ¢¦ Ãš•µ†¿ƒ¡ƒ°Ç¦À¤¯ ˜È²¢³€¬´€ª¤±€ª¤±¡‰˜³“ ŠµÇ†¿šr˜–´Ç‰¶Ç˜ ‰¬™©²ª¢°™ƒ˜Ã–¡–±†Ÿ±ƒÂ”h À¤¯Ã gÓh ª “¿´¡†Àƒg˜°È˜¡°† ´¬´€ª¤±€ª¤±¡¿ ˜¸–´Ç ¬¢g¬¡‡°“‡h±˜•¸€š±€

สับปะรดสี

Á“¡¬Ÿ³¢°€¨k€¤°Ç˜À€h¦ ©²˜°€³ k™h±˜À¤¯©¦˜  ´‡²ª˜g±¡–´Ç¢h±˜ª˜°†©¶¬–°Ç¦Ãš ™±– ª˜°†©¶¬©°™š¯¢“©´™¬€¿¤g±¿¢¶Ç¬†¢±¦ƒ¦±  ¿šr˜ ±¬†©°™š¯¢“©´ Á“¡¿¢³Ç ”°È†À”g€±¢ ƒh ˜ ™©° ™ š¯¢“µ È ˜ ¿šr ˜ ƒ¢° È † À¢€Â˜”g ± † š¢¯¿–§ À¤¯€±¢˜² ±š¤¸€¿¤´È¡†Â˜¿ ¶¬† Ö¡ ¤°€¨’¯–´Ç©²ƒ°Œ–±†£€¨§±©”¢k €±¢‡²À˜€€±¢š¤¸€¿¤´È¡†€±¢¡±¡°˜—·k €±¢›© ¿€©¢ Á¢ƒÀ ¤†§°”¢¸¶‰–´Ç©²ƒ°Œ ¬†©°™š¯¢“€±¢“¸À¤¢°€¨±©²ª¢°™ª˜°†©¶¬ ©°™š¯¢“©´˜±˜±‰˜³“¿¤g ˜´È –±†›¸h¿´´¡˜Ã“h ¢¦™¢¦ °˜—·©k ™° š¯¢“©´¿¬±Ã¦h€¦g±°˜—·k  ´Ÿ±•g±¡©´©¦¡†± Ÿ±¡Â˜¿¤g °˜—·k ¢h¬ –°È†‰¶Ç¬–´Ç‰h¿¢´¡€€°˜–±†¦³–¡±§±©”¢k æh“h¦¡ À¤¯•³Ç˜€²¿˜³“ ©°Œ¤°€¨’k€±¢ š¤¸€¿¤´È¡†¬†–·€°˜—·k ¿ª ±¯©²ª¢°™Â‰h ¿šr˜ª˜°†©¶¬ƒ¸g ¶¬¬†›¸h–´Ç”h¬†€±¢‡¯¿¢³Ç ”h˜ ¿¤´¡È †À¤¯›¸–h ¿Ç´ ¤´¡È †¿šr˜¬¡¸Àg ¤h¦ ¢h¬ –°†È ›¸–h Ç´ ”h ¬†€±¢¿¤´ È ¡†¿¶ Ç ¬Ãšš¢¯€¬™¬±‰´


ENTERTAINMENT UPDATE / 39

www.

MUSIC

www.filmsite.org

¿¦Æ™ÃŠ”k©²ª¢°™ƒ˜¢°€ª˜°†ŠµÇ†¿¦Æ™ÃŠ”k˜´È‡¯ ´ – · € ¬¡g ± †¿€´ Ç ¡ ¦€° ™ Ÿ±¡˜”¢k –° È † €±¢ Áª¦” €±¢Âªh¿¢””³È† €±¢¢´¦³¦  ´¿¢¶Ç¬†¡g¬ ƒ²¦³‡±¢’k Á“¡À™g†À¡€¬¬€¿šr˜š¢¯¿Ÿ– Óh ¬ ¡g ± †¤¯¿¬´ ¡ “ ¿‰g ˜ 'REATEST &ILM "EST OF /SCAR 1UOTE 0OSTER ®¤® Ÿ±¡˜”¢k–´Ç•¸€˜² ±‡°“¬°˜“°™ ´–°È†¿€g± À¤¯Âª g ª±€¬¡±€ ´ © g ¦ ˜¢g ¦  Â˜€±¢ Áª¦”€Æ©± ±¢•–²Ã“h •¶¬Ã“h¦g±¿¦Æ™ÃŠ”k˜´È ¿šr˜ª˜µÇ†Â˜¿¦Æ™ÃŠ”kÀ¢€Å –´Ç‡°“ªh ´€±¢ ‡°“¬°˜“°™'REATEST&ILMS˜š¢¯¦°”³ §±©”¢k¦†€±¢Ÿ±¡˜”¢k¿¤¡€Æ¦g±Ã“h www.horapa.com

‰¶Ç¬¿¦Æ™ÃŠ”kÁª¢¯±¿šr˜¿¦Æ™ÃŠ”k¿€´Ç¡¦€°™ €±¢–²¬±ª±¢ ¿¦Æ ™ ʔk ˜ ´ È ´ ©¸ ” ¢¬±ª±¢ ¢h¬ ¦³—´–²À¤¯¿ƒ¢¶Ç¬†š¢·†Âªh¬¡g±†ƒ¢™ ƒ¢° ˜ Á“¡ ´ ¬ ±ª±¢ª¤±€ª¤±¡‰˜³ “ ªh ¿¤¶¬€  ´¿ ˜¸¬±ª±¢‡´˜ Œ´Çš·b˜ À¤¯¿€±ª¤´ –´Ç–²€³˜¿¬†À©˜†g±¡ ˜¬€‡±€˜°È˜¡°† ´¦³—´ –²¿™¿€¬¢´ Ç ˜ Ã–¡ À¤¯¬¶ Ç ˜ Å ¬´ €  ±€ ±¡ ¢¦ –°È†€±¢Š¶È¬±¡¬·š€¢’k–² ¬±ª±¢¦°”•·“™³ Š¶¬È ±¡©¸”¢¬±ª±¢¿ž¢˜ É©kÀ¤¯¿€ ©k–´Ç¿€´Ç¡¦h¬†€°™¬±ª±¢

Doo-Wops & Hooligans Bruno Mars

Collapse Into Now R.E.M

ª˜·g ­¬”¿©´¡†“´€°™¢±†¦°¤l§³¤šs˜šd¬š‰±¡¡¬“¿¡´Ç¡ m ‡±€À€¢  ´ Ç ¬¯¦¬¢k “ ©k ƒ¢° È † ¤g ± ©· “ ¦° ˜ ˜´ È ¿ ±¢h ¬   À¤h¦€°™¬°¤™°È ‰·“ª g $OO 7OPS (OOLIGANS †±˜ ¿¤†–´Ç¢¦™¢¦ “˜”¢´–·€À˜¦–´Ç "RUNO ‰¶Ç˜‰¬™À¤¯ ¬° ¤ ™° È   ‰· “ ˜´ È ¡ ° † Óh À ¢†™° ˜ “±¤Â‡ ±‡±€“˜”¢´  ˜¡· ƒ Á –±¦˜k–´Ç˜³¡ €±¢¢h¬†Â˜À™™ $OO 7OPS ¬´€“h¦¡ "RUNO ÓhÀ–ƃ–´ ¢g¦ €°™–´ Áš¢“³¦¿Š¬¢k¿¶Ç¬˜Š´È 4HE 3MEEZINGTONS ›¸ h ¬ ¡¸ g ¿ ™¶ È ¬ †ª¤° † ¿¤†­³ ” ¬¡g ± † 2IGHT 2OUND¬†&LO2IDAŠµÇ†"RUNO€Æ ´©g¦˜¢g¦ Â˜€±¢À”g† ¿¤†¿¬†“h¦¡¬°¤™°È ˜´È ´¦±†‡²ª˜g±¡À¤h¦ ¬°¤™° È ª g‡±€¦†¢Æ¬ƒ¢·˜g ªŒg–¬Ç´ ¡¸Âg ˜¦†€±¢“˜”¢´ ±˜±˜ €¦g±štŠµÇ†¦€¿±€±¢°˜”´¦g±¬°¤™°È ˜´È¿šr˜›¤†±˜–´Ç“´ –´Ç©·“˜¢¬™ št¿¤¡–´¿“´¡¦ © ±‰³€¬†¦† 2%- ¬¡g±† -ICHAEL 3TIPE ˜°€¢h¬†˜² 0ETER "UCK  ¶¬ €´”h±¢k À¤¯ -IKE -ILLS  ¶¬¿™©À¤¯¢h¬†š¢¯©±˜ ‰h ¿¦¤±€¦g ± ¿“¶ ¬ ˜ ˜ªh ¬ †¬° “ ¢g ¦  €° ™ Áš¢“³ ¦ ¿Š¬¢k *ACKNIFE,EE¿¶Ç¬–²Âªh†±˜‰³È˜˜´È¬¬€ ±•¸€Â‡Àž˜¿¤†  ±€–´Ç©·“ ƒ·’‡¯Ã“hžq†¿¤† °˜Å !LL 4HE "EST À¤¯ !LLIGATOR!VIATOR!UTOPILOT!NTIMATTERÀ¤¯¿¤†¬¯ƒ¸©”³€ –´Çƒ·h˜ª¸Â˜¡·ƒ}S€Æ‡¯¡°†ƒ†Ã“h¡³˜‡±€¿¤†BERLIN¢¦  •µ†Š³†¿€³È¤À¢€¬¡g±†¿¤†-INE3MELL,IKE(ONEY“h¦¡

¶¬ÀŠ€ÁŠÁž˜‰±¦¬³”±¿¤´Ç¡˜&AUSTO0APETTI¿šr˜›¸h©¢h±† ”²˜±˜Âªh€°™¦†€±¢¿¤†‰³¤¤k¿¬±–k ¿¤±‡k À¤¯™¬©Š± “h¦¡€±¢Â‰hŸ±š€Š´“´¿šr˜¢¸š¬¬€À˜¦¿¬Æ€Š¬”³€ ¿ ¶Ç¬ ƒ¢°È†¬¬€¬°¤™°È Â˜¡·ƒ }S ‡˜¿šr˜¿© ¶¬˜À gÀ™™Âªh€°™ €±¢¬¬€À™™š€Š´“´Â˜¢·g˜”g¬Å  ± ©²ª¢°™¬°¤™°È  3AX |N} "OSSA ˜°È˜¿šr˜€±¢¢´ ±©¿”¬¢k›¤†±˜ƒ¤±©©³€Á“¡ -ACRO 0APETTI ¤¸€‰±¡ƒ˜Áš¢“¬† ŠµÇ† -ACRO ¡°†¿¤g˜ ƒ¤±¢³¿˜Æ” ƒ´¡k™¬¢k“ ¿¢´¡™¿¢´¡† À¤¯Áš¢“³¦Šk¢g¦ €°™g¬ Sax ‘n’ Bossa Fausto Papetti “h¦¡ ¡³Ç†Ãš€¦g±˜°È˜™–¿¤†¬ ”¯¬¡g±† ,OVE 3TORY "RAZIL &LY-ETOTHE-OON 'UANTANAMERA -Y(EART 7ILL 'O ON À¤¯¬´€ ±€ ±¡•¸€˜² ±•g±¡–¬“˜©Ã”¤k –´Çàg¿ƒ¡žq† ±€g¬˜ ¬´€–°È†¬°¤™°È ˜´È¡°†™°˜–µ€À¤¯ ³€Šk ¿©´¡†•µ†©± ¿ ¶¬†Àž‰°Ç˜¬¡g±†  ³¤±˜ ˜³¦¡¬¢k€ À¤¯¢³Á¬ ¿“¬‡±¿˜Á¢€g¬˜‡¯ ±–² ±©¿”¬¢k¢³Ç†–´Ç€¢·†¤¬˜“¬˜


ENTERTAINMENT UPDATE / 40

FILM

Source Code

€²ª˜“ˆ±¡¿ ¨±¡˜ ª±€‰¬™“¸Ÿ±¡˜”¢kš¢¯¿Ÿ–¡h¬˜¿¢¶Ç¬† Ú ± ¿¶Ç¬”± ª±”h˜”¬¬†¿ª”·€±¢’k ¢h±¡Å ”h¬†Ã g¤±“¿¢¶Ç¬†˜´È 3OURCE #ODE ¿˜¶È¬¿¢¶Ç¬†‡¯¡h¬˜¿¦¤±Ãš€¸h¦³€£”‰´È¿šr˜‰´È ”±¡¦³˜±§€¢¢ ™˜¢•ÃžÁ“¡€°š”°˜Áƒ¤ ¿”¬¢k ©”´¿¦g˜©k ¿‡ƒ‡³¤¿¤˜­±¤ –´Ç™¦g± ¿±€²¤°†¬¡¸g™˜¢•Ãž–´Ç ·g†ª˜h±Ãš‰³ƒ±Á€h À”g¿±Ã g¢¦h¸ ±g –²Ã •µ† ±¬¡¸–g ˜Ç´ Ç´ À¤¯–²Ã  ƒ¢³©”³˜g±  ³¿‰¤ Á ˜±À€˜ ›¸hªŒ³†–´Ç˜°Ç† ”¢†h± •µ†ƒ³“¦g±¿±¿šr˜ƒ˜¬¶Ç˜ À”g€g¬˜–´Ç ¿±‡¯Ã“h–²¬¯Ã¢ ¢•Ãž€Æ¿€³“¿ª”·¢¯¿™³“ –²Âªh ¿ ±À¤¯›¸ h Á “¡©±¢–· € ƒ˜¿©´ ¡ ‰´ ¦ ³ ” Áƒ¤¿”¬¢k ” ¶ Ç ˜ µ È ˜  ±¬´ € ƒ¢° È † Ÿ±¡Â˜ªh ¬ † šŽ³™”° €³ ±¢Àƒ¢¬¤€¸“¦³˜¿¦¢g±ž±¢k €³ ±h ›¸h™°†ƒ°™™°Œ‰±¬†¿±¬—³™±¡¦g±€²¤°†Â‰h ¿ƒ¢¶¬Ç † ¶¬–´¿Ç ¢´¡€¦g±l3OURCE#ODEm–´–Ç ²Âªh ¿±©± ±¢•©¦ ¢¬¡¿šr˜ƒ˜¬¶Ç˜Ã“h À¤¯ ¡h¬˜¿¦¤±€¤°™Ãšª± ¶¬¦±†¢¯¿™³“¢•Ãž À¤¯¿š¤´Ç¡˜Àš¤†¬“´”

ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี

€²ª˜“ˆ±¡À¤h¦¦°˜˜´È €±¢š¢¯€±§¿¬€¢±‰–´ Ç ¿ ¶ ¬ †Àƒ¢†À¤¯ ©°†ª±¢©·¢€² ±¿ª˜¶¬¡·–—Ÿ¸ œ³ †wq ©¯Á”†¬† © ¿“Ƈ¢¯˜¿¢§¦¢ ª±¢±‰ l¢¯˜¿¢§m Óh©¢h±†ƒ¦± ”¢¯ª˜€À€g¢¯¿‡h±˜°˜–™·¿¢† ¿šr˜¬¡g±† ±€ À¤¯“h¦¡€³””³§° –k€±¢‰˜¯ §µ€¬†¢¯˜¿¢§ª¤±¡ƒ¢°†È ª¤±¡ƒ¢±¢¯™¶¬ À¤•µ†À›g˜“³˜¤¯À¦€ ¿‡h±€¢·†¤¯À¦€‡µ†Ã“h ©g†‡±¢‰˜‰±¦‡´˜œt ¬¶ €¤h± ±¤¬™©¶™ƒ¦±  À”g•¸€‡°™³¢·—Óh‡˜”h¬†¤¬™”´©²¿Ÿ±ª˜´ €¤°™€¢·†¤¯À¦€ © ¿“Ƈ¢¯˜¿¢§–¢†˜² –°¿¢¶¬¬¬€”± ‡˜¿€³“¡·–—˜±¦´À”g¿ ¶¬Ç ¿‡h± €¢·†¤¯À¦€Ã“h–¢±™€³””³§° –k¬†¢¯˜¿¢§ ‡µ†¿š¤´¡Ç ˜¢¯–°¡ª°˜ ±©±˜Ã ”¢´€™° ¬¡·—¡± h ± †© ¿“Æ ‡ ¢¯˜¿¢§¿ ¶ Ç ¬ –¢†š¢¯€±§ ¿¬€¢±‰À¤h¦€Æ‡°“¿”¢´¡ €±¢¢°™§µ€ª†©±¦“´ À”g–¢†¿ªÆ˜¦g±€²¤°†h±†¬¡·—¡±¡°†¿šr˜¢¬†  g±‡µ†–¢†š¢°™¿š¤´Ç¡˜¡·–—§±©”¢k€±¢¢™ ˜¬€‡±€˜´È¡°† ´¿¢¶Ç¬†¢±¦ƒ¦± ¿šr˜ƒ¦±  ”±¡¬†¢¯©·¢¢’€°¤¡±¿€³“µÈ˜

Green Lantern

€²ª˜“ˆ±¡ ³•·˜±¡˜ €¬†€²¤°†'REEN,ANTERN#ORPSƒ¶¬€¬† €²¤°†¿¤Æ€Å –´Ç ´‰´¦³”¢¬“ ±¿šr˜§”¦¢¢¨ À¤¯Ã“h © ±™±˜”˜¿¶ Ç ¬ ¢° € ¨±ƒ¦± ©†™ ¿¢´¡™¢h¬¡¬†‡°€¢¦±¤ À”g¿ ¶Ç¬§°”¢¸¢h±¡”°¦ ª g–‰Ç´ ¬Ç¶ ¦g±±¢°¤À¤€Šk Óh¿h± ±ƒ·€ƒ±  ‰¯”±€¢¢ ¬†¦€¿±À¤¯‰¯”±€¢¢  ¬†‡°€¢¦±¤¬¡¸g˜€² ¶¬¬†›¸h³–°€¨kƒ˜ ª g  ˜·¨¡kƒ˜À¢€–´ÃÇ “h¢™° €±¢ƒ°“¿¤¶¬€µ˜È  ±˜°Ç˜ƒ¶¬ ­°¤ ‡¬¢kÀ“˜ ⬰˜ ¿¢Á˜¤©k ˜° € ™³ ˜ œu € ª° “ –´ Ç   ´  ¢©¦¢¢ƒk À ¤¯¿šr ˜ ƒ˜  °˜Ç ‡˜”°¦¿¬†©¸†¿±¬±‡³©‡¸ ˜kªh¿ªÆ˜¦g± ¿±Ã g‰gÀƒg€·ŒÀ‡©²ƒ°Œ–´Ç‡¯–²¤±¡± ¢°¤À¤€Šk À”g¿±‡¯¿šr˜€¢´˜À¤˜¿–³¢˜k –´Ç ¿šr˜©·“¡¬“–´©Ç “·  ±¢k”˜³ Àƒ šf¿™¤‡±€ ›¸ h € ²€° ™ ¿¢¶ Ç ¬ † #ASINO 2OYALE ‡±€™– Ÿ±¡˜”¢k¬† ¿€¢Æ€ ¿™¬¢k¤°˜”³ ࿃³¤ €¢´˜ À¤¯  ±¢kƒ €¸¿€Æ˜Ã­ k À¤¯ ࿃³¤ Á€¤¿“˜–k¿™³¢€k ”¬˜˜´ŸÈ ±¡˜”¢k €´ ²ª˜“ ˆ±¡Â˜¢¸šÀ™™ ³”³ À¤¯ ³”³ –°¦Ç Á¤€


ENTERTAINMENT UPDATE / 41

CONCERT

รอง เลน เตน คุย ¬´€ƒ¢°È†–´Ç‡¯Ã“h‰ À¤¯žq†¿¤†‡±€ ¿¶Ç¬˜Š´È¬±¢ ’k“´ šd¬š š¬†€¸¤©¶™ŠµÈ†À¤¯¦³˜ ¬°§¦³˜“·¢³¡±†€¸¢Àªg† ¦† #ALORIES BLAH BLAH ƒ¸gª¸ƒ˜“˜”¢´ –´ÇàgÓh ´“´Àƒg¿©´¡† ¿¤†ª¦±˜Å –²˜¬†“˜”¢´¿¢±¯Å ¿–g±˜°È˜ ¦°˜˜´È¿±‡¯ À–ƃ–´ €°˜ ± l¢h¬† ¿¤g˜ ¿”h˜ ƒ·¡m ˜™¢¢¡±€±§¿šr˜ €°˜¿¬†ÂªhÓhƒ¢¶È˜¿ƒ¢†¿”Æ ¬³Ç À™™Ã g‡²€°“Àƒ¿¤¬¢´Ç €°™ ƒ¬˜¿©³¢k”#ALORIESBLAHBLAHl¢h¬†¿¤g˜¿”h˜ƒ·¡m˜ ¦° ˜ ¿©±¢k – ´ Ç ¿ ¨±¡˜ ’ ª¬š¢¯‰·   ªŒg  ª±¦³–¡±¤°¡—¢¢ §±©”¢k –g±¢¯‡°˜–¢k ©²¢¬†–´Ç˜°Ç† ÓhÀ¤h¦”°È†À”g¦°˜˜´È–´ÇWWWTHAITICKETMAJORCOM

ART AND EXHIBITION

ลมดึกดำบรรพ

¢¯ª¦g±†¦°˜–´Ç£¨Ÿ±ƒ  ³•·˜±¡˜ ’“´Á¬™´ª°¦¤²Á†À€¤¿¤¬¢´Ç §³¤šs˜ª˜·g ¢·g˜Âª g –§¤™¢³™¸¢’k ‡°“À©“†›¤†±˜§³¤š¯ ˜˜³–¢¢§€±¢À©“†¿“´Ç¡¦ƒ¢°È†–´ÇŠµÇ†¿±Ã“hÀ˜¦ƒ¦± ƒ³“ ± ‡±€ƒ²¦g± lÁ¬”±€·m ª¢¶¬£”³€¢¢ ª € ·g˜ª¤†Âª¤Â˜©³Ç† “©³Ç†ª˜µÇ†¬¡g±†‡¢³†‡°†¿šr˜³¿§¨ ¿±‡µ†˜²¿©˜¬¿¢¶Ç¬†¢±¦ ¿€´Ç¡¦€°™€±¢Šh¬˜–°™€°˜¬†ƒ¦± ¿šr˜ ±Â˜Á¤€Àªg†¿ƒ¢¶¬ g±¡©°†ƒ ¬¬˜Ã¤˜k À¤¯Ÿ± ±¡±–´Çš¢±€ŽÂ˜‰´¦³”‡¢³† ¬†©° † ƒ šq ‡ ‡· ™°˜ Á“¡ ´¬ ±¢ ’k ƒ¦± ¢¸h© µ€ À¤¯€±¢ ƒ¢gƒ¢¦Œ¬†”°¦§³¤šs˜¿¬† ¿šr˜”°¦À–˜Â˜€±¢©¶Ç¬À©“† ƒ¦± ƒ³“›g±˜¿–ƒ˜³ƒ€¢¯™¦˜€±¢–±†‡³”¢€¢¢ 

Return to Intimacy

กลับมาใกล

¢¯ª¦g±†¿ ¨±¡˜¼£¨Ÿ±ƒ  ’ª¬§³¤š¦³–¡˜³–¢¢§˜k §¸˜¡k¦³–¡–¢°¡±€¢‡·«±¤†€¢’k ª±¦³–¡±¤°¡ ª¬§³¤š¦³–¡˜³–¢¢§˜k§¸˜¡k¦³–¡–¢°¡±€¢‡·«±¤†€¢’k ª±¦³–¡±¤°¡ À¤¯*E/N!RT"OOTH¡³˜“´˜²¿©˜¬2ETURNTO)NTIMACY¼€¤°™ ± €¤h ŠµÇ†À”g¤¯›¤†±˜˜°È˜À©“†Âªh¿ªÆ˜•µ†š¢¯©™€±¢’k –°È†–´Ç¿šr˜ Ÿ± ¿©´¡† À¤¯ƒ¦± š¢¯–°™Â‡”g±†Å –´Ç§³¤šs˜Ã“h™Â˜‰´¦³”š¢¯‡² ¦°˜ À¤¯À©“†Âªh¿ªÆ˜¦g±§³¤šs˜˜²¿¬±š¢¯©™€±¢’k¿ª¤g±˜°È˜ ±š¢°™ ‰h˜†±˜§³¤š¯¬†”˜¬¡g±†Ã¢ Á“¡©¶Ç¬¬¬€ ±Â˜¢¸šÀ™™¬††±˜ ˜³ – ¢¢§€±¢€¤· g   –´ Ç ‡ ° “ À©“†Ÿ±¦±“ †±˜ ³ k Ÿ±•g±¡À¤¯¿Š¢± ³ƒŠµ†Ç ¿šr˜€±¢À©“† ›¤†±˜š¢¯‡²štƒ¢°†È –´Ç ¬†*E/N!RT"OOTH À¤¯¡° † ¿šr ˜ €±¢ˆ¤¬†ƒ¢™¢¬™ št  ¬† Áƒ¢†€±¢¬° ˜ ¿šr ˜ ¿© ¶ ¬ ˜‰· ˜ ‰˜€±¢¿¢´ ¡ ˜¢¸ h ©²ª¢° ™ ›¸ h ¢ ° € €±¢¿´ ¡ ˜Ÿ±“h ¦ ¡¸ g € ° ˜ À™™ ”¯¦°˜¬¬€ ˜³–¢¢§€±¢Â˜št˜´È àg¿´¡†À”g‡“° À©“†›¤†±˜¬† §³¤šs˜© ±‰³€–°È†ƒ˜À”g¡°† ¢¦ •µ†§³¤šs˜¢g¦ © °¡¢°™¿‰³Œ ¬´€ƒ˜“h¦¡


AGENDA / 42


AGENDA / 43

Up in the Air “เทศกาลบอลลูนเหนือนานฟาหัวหิน” พาสัมผัสประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิต บินชมทัศนียภาพหัวหินแบบ 360 องศา ª±€¸“•µ†ª°¦ª³˜ ª¤±¡ƒ˜ƒ†˜µ€•µ†À”gŸ± –h ¬ †–¯¿¤ €±¢´ Ç h ± ¿¤´ ¡ ™‰±¡ª±“ À¤¯ ™¢¢¡±€±§À™™ƒ¤±©©³€‰¦˜•¦³¤ª±¬“´” 2EST$ETAIL(OTEL(UA(INÀ¤¯€¤· g ƒ¤±©©³€ ¬´¿¦˜–k ¬†™¢³¨°–©”i±žž¬¢k“¿¬“³©°˜¬³˜ ¿”¬¢k¿˜‰°Ç˜À˜¤ ‡µ†¢g¦  ¶¬€°˜‡°“ ¿–§€±¤ ™¬¤¤¸˜¿ª˜¶¬˜g±˜žc±ª°¦ª³˜ ¿¶Ç¬˜²¿©˜¬ €±¢–g¬†¿–´Ç¡¦ª°¦ª³˜Â˜¢¸šÀ™™Âª g €³‡€¢¢ Â˜ƒ¢°È†˜´ÈÓh¢°™€±¢©˜°™©˜·˜‡±€ €±¢–g¬†¿–´Ç¡¦Àªg†š¢¯¿–§Ã–¡À¤¯(UA(IN (ILLS 6INEYARD ‡·“š¢¯©†ƒkª¤°€¬†¿–§€±¤ ™¬¤¤¸˜¿ª˜¶¬˜g±˜žc±ª°¦ª³˜ƒ¶¬€±¢˜²¿©˜¬ š¢¯©™€±¢’kÀ™™ lƒ¢°È†ª˜µÇ†Â˜‰´¦³”m À¤¯ ”¬€¡È²Ÿ±¤°€¨’k¬†ª°¦ª³˜Â˜±˜¯¿ ¶¬† –g¬†¿–´Ç¡¦–´Ç ´§°€¡Ÿ± ¢h¬ ©¢h±†ƒ¦±  š¢¯–°™Â‡À¤¯”¬™©˜¬†ƒ¦± ”h¬†€±¢¬† ›¸h ±¿¡¶¬˜Ã“h¬¡g±†“´Â˜–·€“h±˜ ¿¢±¯¿´¡™ ¢h¬ –°È†€³‡€¢¢ –g¬†¿–´Ç¡¦¬°˜ª¤±€ª¤±¡ À¤¯Á¢†À¢ –´Ç°€“´Å ¢h¬ ©³Ç†¬²˜¦¡ƒ¦±  ©¯“¦€ƒ¢™ƒ¢°˜ †±˜ƒ¢°È†˜´ÈÓh‡°“µÈ˜Â˜‰g¦†¿–§€±¤Àªg† ƒ¦± ¢°€ ¢¯ª¦g±†¦°˜–´Ç €· Ÿ±°˜—k  ´˜±ƒ  –´Ç›g±˜ ± À¤¯¿šs“Á¬€±©Âªhƒ¸g¢°€Ã“h ©° ›°©ƒ¦± ª¢¸ª¢±Á¢À ˜”³€–´Çàg ´¦°˜¤¶  ¿ª˜¶¬˜g±˜žc±ª°¦ª³˜ À”g€³‡€¢¢ ˜´ÈàgÓh‡°“ µÈ˜¿¶Ç¬ƒ¸g©¦´–ª¦±˜¿–g±˜°È˜ ¿¢±¯Ã“h¢°™€±¢ ”¬™¢°™¬¡g±†“´‡±€ƒ¢¬™ƒ¢°¦ €¤·g ¿¶Ç¬˜ À¤¯˜°€–g¬†¿–´Ç¡¦”g±†‰±”³ –´Ç”h¬†€±¢©° ›°©

ƒ¦± ©¦¡†± À¤¯¿©˜gªk¬†¿ ¶¬†‰±¡–¯¿¤ ¡¬“˜³¡ Àªg†˜´È˜ ·  ¬†Âª gÀ™™Ã gŠÈ²Âƒ¢ ›¸h¢g¦ –¢³šÃ“h¿ª³˜žc±Ãš€°™™¬¤¤¸˜ ¤g¬† ¤¬¡›g ± ˜–h ¬ †–¯¿¤À¤¯· ˜ ¿± ¿šr ˜ ¢¯¡¯ ¿¦¤±€¦g±ª˜µÇ†‰°Ç¦Á † ¿¶Ç¬‰¶Ç˜‰ –°§˜´¡Ÿ± ¿ ¶¬†ª°¦ª³˜¡± ¿‰h±Â˜ · ©¸†À™™¬†§± ƒ¢–´Ç€¤°¦ƒ¦± ©¸†ª¢¶¬€°†¦¤Â˜¿¢¶Ç¬†ƒ¦±  š¤¬“Ÿ°¡€Æª±¡ªg¦†Ã“h ¿¢±¯ƒ’¯›¸‡h “° †±˜Ã“h ¿”¢´¡ €±¢ ±¬¡g±†“´ ‡°“€±¢–“¤¬†™³˜ª¤±¡ ƒ¢°†È À¤¯Â‰h˜€° ™³˜–´ Ç š´ ¢¯©™€±¢’k€±¢™³˜€¦g± štÀ¤¯ ´‰°Ç¦Á †™³˜€¦g± ‰°Ç¦Á † À”gƒ¦± ³¿§¨¬†€³‡€¢¢ Â˜ƒ¢°È†˜´Èàg Óh•¸€‡²€°“¬¡¸gÀƒg¿´¡†‰g¦†¿¦¤±™˜™¬¤¤¸˜ ¿–g±˜°È˜ À”g¿¢³Ç ”h˜µÈ˜”°È†À”g¬±ª±¢¿‰h±¿ƒ¤h± “˜”¢´À‡iŠ™¢¢¿¤†©“ ˜™¢¢¡±€±§©¦¡¿€j ¬† 2EST $ETAIL (OTEL (UA (IN €g¬˜–´Ç‡¯ €h±¦µÈ˜¢•¤³ ¸Š´˜ƒ°˜ª¢¸–´ÇÚ¢°™•µ†ª˜h±Á¢†À¢  ¿¶¬Ç Ú¡°†‡·“š¤g¬¡™¬¤¤¸˜ ‡˜€¢¯–°†Ç ™¬¤¤¸˜ ¤†‡±€žc±À¤h¦ €Æ¡°† ´¢•¤³ ¸Š´˜¢¬¢°™¿¶Ç¬Ãš ˜°†Ç ‡³™Ã¦˜k”¬g À™™‰³¤¤kŖg± €¤±†™¢¢¡±€±§ –´Ç¢g ¢¶Ç˜©¦¡†± ¬†Ã¢gæ˜k (UA (IN (ILLS 6INEYARD ŠµÇ†¿šr˜‰g¦†¿¦¤±–´Ç‡°“†±˜¿–§€±¤ ™¬¤¤¸˜¿ª˜¶¬˜g±˜žc±ª°¦ª³˜ ”¢†€°™‰g¦†£“¸ ¿€Æ™¿€´Ç¡¦¬†·g˜¬“´ ˜°€–g¬†¿–´Ç¡¦‡µ†Ã“hÁ™˜°© ©·“³¿§¨¿šr˜€±¢¿¡´Ç¡ ‰ Ã¢g¬†·g˜¢h¬ €°™ ¿¢´ ¡ ˜¢¸ h € ¢¢ ¦³ — ´  ˜€±¢–²Ã¦˜k ˜° ™ ¦g ± ¿šr ˜ š¢¯©™€±¢’kÀ©˜³¿§¨–´Ç‡¯¬¡¸g˜‡¬†›¸h–´Ç  ´Á¬€±©Ã“hÚ©° ›°©Ãš¬´€˜±˜À©˜˜±˜

ใครที่พลาดกิจกรรมเทศกาลบอลลูน เหนือนานฟาหัวหินไป สามารถรอไปงาน เทศกาลบอลลูนนานาชาติ (www.thailandadventuresports.com) ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำทุกปในชวงเดือน ธันวาคมได นอกจากนั้น Balloon Adventure Thailand (www.balloonadventurethailand.com) ยังมีแพ็คเกจการทองเที่ยวลอยฟา บนบอลลูน ที่พาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เหนือนานฟาเชียงใหมและปาย ในราคา คนละ 6,800 และ 8,800 บาท หรือจะ ไปที่ Life Park ของ The Greeney Resort Khao Yai (www.lifepark.greeneryresort.com) ที่มีบอลลูนยักษแนวดิ่ง ที่พาลอยขึ้น เหนือทองฟาเขาใหญ และกิจกรรมแบบ เอ็กซตรีมและเครื่องเลนวัดใจมากมายไว ใหผูที่ชื่นชอบความทาทายไดมันกัน


EXCLUSIVE / 44

สุขได แคเปลี่ยนมุมมอง

คุณณัฐชาติ จารุจินดา

รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนผูบริหารระดับสูง ที่ทำงานกับ ปตท. มาตั้ง แตเริ่มกอตั้ง จึงไดเห็น สัมผัส และมีสวนรวมใน เหตุการณสำคัญตางๆ ขององคกรตลอดมา


EXCLUSIVE / 45

“ผม

ถือ วาเปนคนโชคดีที่ไดทำงานกับ ปตท. มา ตั้งแตเริ่มตน จึงไดเห็นเหตการณสำคัญๆ ของ ปตท. เรื่อยมา ทุกเหตุการณนับเปนเรื่องที่นาประทับใจ ทั้ง ปญหาที่ตองเผชิญ เรื่องราวความสำเร็จตางๆ หรือเมื่อครั้งที่ เปลี่ยนเปนบริษัทมหาชน ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนสำคัญของ ปตท. และเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจที่เราไดเปนสวนหนึ่งที่ ปตท. เติบโต ขึ้นอยางทุกวันนี้” “หลายครั้งที่ ปตท. เผชิญกับปญหา อยางปญหาการสราง โรงแยกกาซฯ หรือปญหาเฉพาะหนาอื่นๆ เชน ปญหาทอกาซรั่ว ที่ตองการการแกปญหาทันที หรือปญหาที่เกี่ยวของกับชุมชนที่ ตองการบุคคลที่จะชวยเจรจา ทุกอยางมีผลตอภาพพจนของ องคกร แตทุกครั้งก็ทำใหผมไดเรียนรูและพบวาการแกปญหา แบบยั่งยืนนั้น เราตองไปดูวารากเหงาของปญหาอยูตรงไหน แลวจึงไปแกไขตรงนั้น” “การบริหารจัดการองคกรขนาดใหญอยาง ปตท. จะรอให เกิดปญหาแลวมาตามแกไขภายหลังไมได จะตองมีการวางแผน มีการคาดการณลวงหนา วางมาตรการปองกันความเสี่ยงตางๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา รวมทั้งเตรียมพรอมตลอดเวลา เพื่อ รับมือกับปญหาและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น” แนวคิดในการบริหารงานของคุณณัฐชาติ มีพื้นฐานมาจาก ปรัชญาในการทำงานสวนตัวที่ประกอบดวยหลักใหญ 3 ขอ คือ ความซื่อสัตยสุจริต ความเปนธรรม และการสรางความสมดุล “ความซื่อสัตย เปนอันดับหนึ่งของการทำงาน สอง คือ ความเปนธรรม เนื่องจากเราทำงานที่ตองเกี่ยวของกับคนเยอะ จึงตองทำใหทุกฝายไดรับความเปนธรรม โดยมาจากหลักในขอ สาม คือ การสรางความสมดุลใหเกิดกับทุกเรือ่ งทีเ่ ราทำ แนวคิด เหลานี้ผมใชกับทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตสวนตัว” “ถามองในภาพใหญขององคกร ในเรื่องกลยุทธตองมีการ ระดมสมองและความคิดรวมกัน รวมทั้งการมองไปขางหนา ปตท. เปนองคกรที่สรางความมั่นคงใหประเทศ จึงตองทำ องคกรของเราใหเติบโต และตองเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน ดวย ทั้งเรื่องของความมั่นคงทางดานการเงิน การลงทุน และ เรื่องการเติบโตอยางยั่งยืน เราจึงตองสรางความสมดุลระหวาง ผูมีสวนไดเสียทั้งรัฐบาล ประชาชน ลูกคา คูคา หรือแมแต สังคมและสิ่งแวดลอม” “ปตท. วางเปาหมายไววา ในอีก 10 ปขา งหนา ปตท. จะตอง เปนองคกรขนาดใหญที่ดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และเปน 1 ใน 100 บริษัทที่มีขนาดใหญที่สุดของโลกที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Fortune รวมทั ้ ง ต อ งการให ม ี ช ื ่ อ อยู  ใ นดั ช นี Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ซึ่งเปนตัวชี้วัดในมิติตางๆ เชน การสรางความสมดุลกับสิ่งแวดลอม การปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ การบริหาร การดูแลสังคม โดยบริษัทที่อยูใน 10

อันดับแรกเทานัน้ ถึงจะอยูใ น List ของ DJSI ซึง่ เราก็ตง้ั เปาหมาย วาเราจะตองเขาไปอยูใน List ของ DJSI ใหไดเชนกัน” “สิ่งที่ทำให ปตท. ประสบความสำเร็จอยางทุกวันนี้ ตอง ขอบคุณผูบริหารทุกรุน วิสัยทัศนของผูบริหารจากรุนตอรุน เรียกวาเปนการประสบความสำเร็จอยางตอเนื่องมาโดยตลอด และคนที่เปนตนแบบใหผมในการทำงานและในการใชชีวิต ก็คือ อดีตผูว า การและกรรมการผูจ ดั การใหญทกุ ทาน ตัง้ แตทา นผูวาฯ ปตท. คนแรก ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ เปนผูที่มีวิสัยทัศน เขาถึงปญหาไดเร็ว ทานผูวาฯ พละ สุขเวช เปนผูที่มองการณ ไกลอยางนักกลยุทธ ทานผูวาฯ เลื่อน กฤษณกรี เปนคนที่มี ความคิดที่เปนระบบ มีความมุงมั่น คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการใหญคนปจจุบัน ก็เปนคนที่มีความสามารถ รอบดาน ทานเหลานี้ไมใชเปนตนแบบของผมคนเดียว แตผม เชื่อวาทานยังเปนตนแบบของพนักงาน ปตท. ทุกคนดวย”


EXCLUSIVE / 46

แมวาการทำงานเปนผูบริหารองคกรขนาดใหญ ที่มีบทบาท ตอความมั่นคงทางพลังงานและระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ยอมตองเผชิญกับความเครียดสูง แตคุณณัฐชาติมีเคล็ดลับ สำคัญในการจัดการความเครียด คือ “การสรางความสมดุล” “ในชีวิตคนเรามีทั้งชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิต สวนตัวเราตองพยายามสรางความสมดุลใหเกิด เวลาทำงานก็ ทำอยางเต็มที่ เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ตองมีการพักผอน แตการเปน ผูบริหารบางครั้งไมมีเวลาพักผอน ก็ตองใชวิธีตางๆ เชน ถาเรา ทำงานหนึ่งที่เครียดอยู อาจจะเปลี่ยนไปดูแลงานอยางอื่นบาง ก็ถือวาเปนการหยุดความเครียดระหวางการทำงานไดดี ผมคิด วาการเปนผูบริหารนั้นเหนื่อยเพราะใชสมอง ใชความคิดอยูกับ การแกไขปญหา ถาไดเปลี่ยนมาทำงานที่ใชแรงบาง อยางปลูก ตนไม ขุดดิน แมเหงื่อจะออก จะเหนื่อยแรง แตเรากลับไม เครียดเลย นี่ก็เปนการพักผอนอยางหนึ่ง” “ผมจึ ง เลื อ กทำงานแบบนี ้ ในเวลาที ่ เครี ย ดหรื อ เหนื ่ อ ย สำหรับผม การขับรถก็ถือวาเปนการพักผอน อยางขับรถไปตาง จังหวัดกับครอบครัว ผมก็กางแผนที่แลวก็ขับรถไปเรื่อยๆ เรา ก็ไดเห็นสถานทีแ่ ปลกๆ ไดพบไดเห็นทัง้ ทีส่ วยงามและทีแ่ ปลกตา หรือ ถามีเวลาจริงๆ ซึ่งก็นอยมาก ผมจะทำงานอดิเรกที่ชอบ เอาของเกามาซอมมาปรับปรุง อยางไปเจอรถแลนดโรเวอรเกา รุนป 1955 อายุเทาตัวผมพอดี ก็เอามาซอม ใชเวลาเปนปกวา จะใชงานได จนทุกวันนี้ก็ยังใชขับอยู” หรืออยางกลองสองทางไกลโบราณทำจากทองเหลือง ซึ่ง วางประดับอยูในหองทำงาน “นี่เปนของสะสมอยางหนึ่งของผม เหมือนกัน ซื้อมาแลวนำมาซอมเองจนใชงานได” คุณณัฐชาติ เลาวา “ผมชอบของเกา ชอบซื้อมาซอม เพราะชอบกลไก โบราณ อยางจักรเย็บผา นาฬกา ถาไปเจอที่ไหนแลวชอบ ก็จะ เอามารื้อมาซอม สวนใหญจะไปดูที่จตุจักร ตึกตรง กม.17 หรือ ตลาดกลางคืนตรงถนนรัชดาฯ ถาเห็นแลวถูกใจ ไมแพง และ เรามาทำเลนได ก็ซื้อกองไวกอน เอามารื้อ เก็บใสกลอง พอมี เวลาก็เอามาประกอบ บางชิ้นใชเวลาเปนเดือนกวาจะหาชิ้น สวนมาแทนกันได ความสุขอยูตรงที่เราไดซอมใหกลับมาใชได แลวก็ไดเห็นวาเทคโนโลยีสมัยกอนทำงานอยางไร” กิจกรรมอีกอยางหนึ่งที่คุณณัฐชาติชื่นชอบ คือ การขับเรือ ลองแมน้ำ โดยเฉพาะเสนทางแมน้ำเจาพระยา ที่คุณณัฐชาติ บอกวาทำใหไดสมั ผัสกับบรรยากาศริมน้ำ ซึง่ แตกตางอยางสิน้ เชิง กับการขับรถบนถนน ไดสัมผัสกับอากาศเย็นสบาย รูสึกอิสระ และไดใชเวลากับครอบครัว โดยเฉพาะคุณพอที่ชอบการเลนเรือ เชนกัน


EXCLUSIVE / 47

เราทุกคนสามารถหาความสุขไดกับทุกเรื่องที่ทำ แมแต ในเวลาที่ทำงานหรือ เวลาที่ตองเผชิญกับเรื่องเครียดๆ เพียงแตเรามองพลิกมุมจะทำใหเห็นมุมมองที่ตาง ออกไป ใหพยายามหาความสนุกกับทุกเรื่องที่เราทำ มองโลกในแงดี ในแงบวก

“เวลาพักผอนสวนใหญกับครอบครัวจะพากันไปทานขาว นอกบาน ผมมีรายการรานอาหารที่เปนรานโปรดของครอบครัว อยูเปน 30-40 ราน แลวก็จะมีปญหาเวลาเราตกลงกันไมไดวา จะไปทานอะไร สุดทายก็ตองทำเปนสลากไวใหจับ (หัวเราะ) เปนกิจกรรมในครอบครัวที่ทำใหสนุกๆ ได สวนเรื่องการออก กำลังกายนั้น ผมพยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอ อยางตอนนี้ เปนประธานชมรมเดินวิ่งของ ปตท. สงเสริมใหพนักงานมาออก กำลังกายโดยการวิ่งการเดินกัน” เรื่องราวและมุมมองตางๆ ของคุณณัฐชาติดูเหมือนจะบอก นิยามของความสุขสวนตัวไดเปนอยางดี กอนจากกันในวันนั้น คุณณัฐชาติบอกขอคิดเรื่องความสุขกับเราวา “เราทุกคนสามารถหาความสุขไดกับทุกเรื่องที่ทำ แมแตใน เวลาที่ทำงานหรือเวลาที่ตองเผชิญกับเรื่องเครียดๆ เพียงแตเรา มองพลิ ก มุ ม จะทำให เห็ น มุ ม มองที ่ ต  า งออกไป ให พ ยายาม หาความสนุกกับทุกเรื่องที่เราทำ มองโลกในแงดี ในแงบวก เชน เรื่องที่ยากเราก็มองวาเปนเรื่องที่ทำใหเราไดใชสมอง ทำใหเรา ไดคิด ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ในมุมมองบางมุมก็จะมีเรื่องสนุกๆ เกิด ขึ้นเหมือนกัน และสิ่งที่ผมอยากชวนกัน คือ ทำบุญทำทานบาง การทำทานทำใหเราเปนคนที่ไมมองแตตัวเราเอง จะทำใหเรา นึกถึงคนอื่นดวย” “ผมจึงอยากใหทานผูถือหุนกูมีความสุขเหมือนกับชื่อหนังสือ happiness เลมนี้ อยาทำตัวเองใหเครียดโดยไมจำเปน ก็จะพบ วาความสุขหาไดไมยากในชีวิตคนเรา” สุ ด ท า ยคุ ณ ณัฐชาติย ังฝากย้ำถึงความเชื่อ มั่น ในองค กร ปตท. มาดวยวา “ปตท. เปนองคกรขนาดใหญ มีภารกิจสำคัญในการสราง ความมั่นคงของประเทศ และมีบทบาทในเศรษฐกิจของประเทศ ผมอยากฝากความมั่นใจกับทานผูถือหุนกูทุกทานวา ทุกทาน สามารถไววางใจ ปตท. เราจะดำเนินทุกอยางใหเกิดประโยชน ตอทั้งประเทศและผูเกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อให ปตท. เติบโต อยางยั่งยืน”


MAIN STORY NATURAL REGENERATION / 48

²£´™­¢¹h ²£ÃŠiŠ§µ •´ —µÀÈ £h‡£µšÁ¥°£§”À£Ç§‚­‡¢¸„Ù

›rˆˆ¸š±™™±É™ —³Ã«i£h²‡²¢Á¥°ˆ´•Ãˆ‚­‡„™À£²À´” „§²¡À„£µ¢”„§²¡””±™—±É‡Â”¢£¹i•±§Á¥°Ä¡h£¹i•±§h­ ëiÀ´”„§²¡Ä£iª¡”¸¥‚¶É™Ã™£h²‡²¢ª°ª¡ˆ™À´”À›s™ £„•h²‡Æ‚¶É™²£«§™„·™ª¹h„§²¡À›s™˜££¡Š²•´¢h­¡ –¹•i­‡—µÈª¸” ”±‡—µÈ®´›Â›À„£•µª )JQQPDSBUFT š´”² —²‡²£Áž—¢lŠ²§£µ¢¸„š£²“¥h²§Ä§i§h² mž¥±‡ ˜££¡Š²•´Ã™•±§À£² „·­ ª´È‡À¢µ¢§¢²Â£„£i²¢Ä”i­¢h²‡ Á—iˆ£´‡nÁ¡„„£ÄšÂ­•´ªl .BDSPCJPUJDT „·­­°Ä£ Àž·È­ª¸‚ ²ž—µÈ”µ™­ˆ²²£´™œ±œ¥Ä¡iª”Æë¡hÆ Á¥i§ ­²«²£Á¡„„£ÄšÂ­•´ªl .BDSPCJPUJDT À›s™ —²‡À¥·­Á£Æ—µÃÈ „£ÆÇ™¶ –¶‡„³§h²Á¡„„£ÄšÂ­ •´ªl¡²ˆ² ²©²£µ ‚­‡®´›Â›À„£•µª À¡·È­  ›u—µÈÁ¥i§Á¢Ä”iÀ›s™„³§h²Á¡„„£ .BDSP Á›¥§h² ¢´È‡Ã«h«£·­¢·™¢²§Ě­•´ªl #JPUJDT Á›¥§h²Šµ§´• «£·­ÀµÈ¢§±šŠµ§´• œª²™±™«¡²¢„§²¡§h²Á™§—²‡ «£·­—±¨™°²£¡­‡Šµ§´•—µÈ§i²‡Ã«h ž·É™²™„§²¡ „´”‚­‡Á¡„„£ÄšÂ­•´ªl¡µ§h²—¸Æ ª´È‡¥i§™Ä¡hª´É™ª¸” Á¥°¡µ²£À›¥µ¢È ™Á›¥‡•¥­”À§¥² ˆ¶‡„§£œh­™„¥²¢ Àž·È­Ã«i£±š£¹i–¶‡„§²¡À›s™«™¶È‡À”µ¢§±š˜££¡Š²•´Ã«i ¡²—µªÈ ”¸ ˆ¶‡À™i™²£ª£i²‡ª¡”¸¥Ã™—¸Æ”i²™‚­‡Šµ§•´ ­²£¡“lˆ´•Ãˆª±‡„¡Šµ§§´—¢²™´À§¨§´—¢²²£”³À™´™ Šµ§•´ ›£°ˆ³§±™”¢À‰ž²°²£”·¡È ²£´™—µªÈ ­”„¥i­‡ ±š˜££¡Š²•´—µÈ­¢¹h­²¨±¢

Pure Nature สุขภาพดีไดดวยธรรมชาติ ธรรมชาติสรางสรรคสิ่งตางๆ ใหเกิดมาบนโลกใบนี้อยางเหมาะเจาะและสมดุล แตดวยความกาวหนาและเทคโนโลยี ที่มนุษยคิดคนขึ้น เพื่อชวยเพิ่มความสะดวกสบาย ทำใหความสมดุลที่มีอยูผันแปรไป


MAIN STORY NATURAL REGENERATION / 49

´€±¢€¤g±¦•µ†À ƒÁƒ¢Ã™Á¬”³€©k¿šr˜ƒ¢°È†À¢€¿ ¶Ç¬ § Á“¡˜±¡À–¡k ƒ¢³ © ”¬ž ¦³ ¤ ¿­¤k   ­° ž À¤˜“k #HRITOPH 7ILHELM (UFELAND ‰±¦¿¡¬¢ °˜ ˜†±˜¿´¡˜¬†¿±¿€´Ç¡¦€°™ §±©”¢k À ¤¯§³ ¤ šfÀªg†€±¢–²Âªh‰´¦³”  ˜·¨¡k¡ ¶˜¡±¦ –±†€±¢ À–¡k‰g¦¡Âªhƒ¦± ¿‡Æ™šb¦¡–·¿¤±¤† À”gÀ ƒÁƒ¢Ã™Á¬”³€©k‰g¦¡ ªhƒ¦± ¿‡Æ™šb¦¡“´µÈ˜¢h¬ Å €°™ ´‰´¦³”¡¶˜¡±¦Ã“h ”g¬ ±Â˜št § ˜±¡À–¡kŠ±¿€Æ˜ ¬³‰³Š¸€¯ 3AGEN )SHIZUKA ‰±¦ Œ´Çš·b˜ Óh¿©˜¬–£¨´¬±ª±¢À¤¯€±¢À–¡k›© ›©±˜¢¯ª¦g±† À–¡k¶È˜™h±˜¿€´Ç¡¦€°™¬±ª±¢€°™À–¡kšq‡‡·™°˜“h±˜¿ƒ ´‰´¦¿ƒ ´ À¤¯©¢´¢¦³–¡± ¿˜¶Ç¬†‡±€¿± ´©·Ÿ±–´ÇàgÀÆ†À¢†‡µ†–·g ¿–¿¶Ç¬ ƒh˜ª±€±¢¢°€¨±Âªh”¦° ¿¬†–·¿¤±‡±€Á¢ƒ˜±¡À–¡k¬‰³ Š³ €¸ ¯©± ±¢• ‰g¦¡¢°€¨±›¸hšb¦¡Âªhª±¡¿‡Æ™šb¦¡À¤¯ ´¤¸€Ã“h

¬±€±¢–°˜–´ À”g‡¯š¢±€Ž”g¬¿ ¶Ç¬¿€³“ƒ¦± Ã g© “·¤¬†¬±ª±¢ ¬¡g±†Â“¬¡g±†ª˜µ†Ç À”gª±€¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢À™™À ƒÁƒ¢Ã™Á¬ ”³€©kš¢¯ ±’  ¦°˜ ‡¯‰g¦¡–²Âªh¿¤¶¬“¿€³“ƒ¦± © “·¤ –²Âªh€±¢–²†±˜¬†¢¯™™š¢¯©±–¬°”Á˜ °”³–²†±˜Ã“h¬¡g±† ´ š¢¯©³ – —³ Ÿ ± €±¢ª¤° Ç † ­¬¢k Á  ˜”g ± †Å €Æ ‡ ¯© “· ¤ €±¢¢° ™ š¢¯–±˜¬±ª±¢ƒ¦¢¿¤¶ ¬ €›° € –´ Ç š ¤¸ € ˜–h ¬ †•³ Ç ˜ ”± £“¸ € ±¤ ¿¢±¯‡¯©¢h±†Âªh¢g±†€±¡š¢°™© “·¤¿h±€°™©³Ç†À¦“¤h¬  ¿¤´Ç¡† ¬±ª±¢–´Ç©g©±¢¿ƒ ´ ›g±˜€±¢Àš¢¢¸šŠµÇ†¿šr˜¬±ª±¢–´Ç¿šr˜ª¡³˜ ¬¡g±†–´Ç©·“ ª±€¿¢±¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢À™™Â“À™™ª˜µÇ†¿šr˜ š¢¯‡²‡¯–²Âªh¿¤¶¬“ ´©Ÿ±¿šr˜€¢“ª¢¶¬“g±†¬g¬˜Å À”g¬±ª±¢ À ƒÁƒ¢Ã™Á¬”³€©k‡¯‰g¦¡–²Âªh¿¤¶¬“¬¡¸g˜©Ÿ±¦¯š€”³ƒ¶¬ ´ƒg± ƒ¦± ¿šr˜€¢“ “g±†P( š¢¯ ±’

ª¡³ ˜ ª¡±†¿šr ˜ ©°Œ¤°€ ¨’k–´Ç© ¶Ç¬ ƒ¦± ª ±¡¬†‡° † ª¦¯€±¢ ¿š¤´Ç¡˜Àš¤†¿ƒ¤¶Ç¬˜Ãª¦–±†—¢¢ ‰±”³ «¢´™ƒ¶¬€±¢¿ƒ¤¶Ç¬˜–´Ç ¬¬€‡±€§¸˜¡k€¤±† ¿€³“€±¢¡±¡”°¦ «¢²‡ ƒ¶¬ €±¢¿ƒ¤¶Ç¬˜–´Ç ¿h±ª±§¸˜¡k€¤±† ¿€³“€±¢ª“”°¦ š¢±€€±¢’kª¡³˜ ª¡±†¿€³“ µÈ˜Ÿ±¡Â˜”°¦¿¢±”¤¬“¿¦¤±¬±–³ €±¢¡±¡ª¢¶¬ª“”°¦¬†š¬“ ª°¦Â‡ €¢¯¿±¯¬±ª±¢ ¿šr˜”h˜ “°†˜°È˜ ¬±ª±¢€Æ ´ƒ¦± ¿šr˜ ª¡³˜ ª¡±†¿‰g˜€°˜ €±¢À™g†ƒ¦± ¿šr˜ª¡³˜ ª¡±†¬†¬±ª±¢‡µ† ¿šr˜©³Ç†‡²¿šr˜©²ª¢°™€±¢š¢·†¬±ª±¢–´Ç© “·¤ Áƒ¢†©¢h±†¬† ¬±ª±¢–´Ç”g±†€°˜‡¯¿šr˜šq‡‡°¡™g†‰´È¦g±¬±ª±¢˜°È˜Å ¿šr˜ª¡³˜ª¢¶¬ ª¡±†¬±ª±¢ª¡³˜‰g¦¡Âªh¢g±†€±¡¿¡Æ˜µÈ˜©†™¤† ´ÁŠ¿“´¡  ±€ ¿”³™Á”Óh“´Â˜¬±€±§ª˜±¦ª¢¶¬¿¡Æ˜  ´˜È²¿šr˜¬†ƒkš¢¯€¬™˜h¬¡  ±€ ¬±ª±¢ª¡±†–²Âªh¢g±†€±¢¬™¬·g˜µÈ˜ Á”¿¢Æ¦ ¿ƒ¤¶Ç¬˜Ãª¦ ¢¦“¿¢Æ¦ ´ÁšÀ–©¿Š´¡  ±€¿”³™Á”Óh“´Â˜¬±€±§¢h¬˜ª¢¶¬¬™¬·g˜ ¬±ª±¢–´Ç€²¿˜³“˜¿”¢h¬˜ °€‡¯¿´¡¦‰¬·g ‡µ† ´ƒ¦± ¿šr˜ª¡³˜  ±€€¦g± ©g¦˜¬±ª±¢–´Ç€²¿˜³“˜¿”ª˜±¦‡¯Àªh† ‡µ† ´ƒ¦±  ¿šr˜ª¡±† ±€€¦g± ¿¶Ç¬ƒ¦± © “·¤‡µ†¿¤¶¬€¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢ ªh¿ª ±¯© €°™©³Ç†À¦“¤h¬  ¿‰g˜ ¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢ª¡³˜Â˜ ©Ÿ±–´Ç¿šr˜ª¡±† ª¢¶¬¿¤¶¬€¬±ª±¢ª¡±† –²Âªh¬±ª±¢ ´ƒ¦±  ¿šr˜ª¡±†’¯–´Ç¬¡¸g˜©Ÿ±ª¡³˜ ¬±ª±¢–´¿Ç šr˜ª¡±†Ã“hÀ€g¿€¤¶¬Ãg¿˜¶¬È ©°”¦kš€t ¿˜¡ÀÆ†¿ƒÆ  š¤±À¤¯¬±ª±¢–´Ç¿šr˜‡²¦€©°”¦k©g¦˜¬±ª±¢–´Ç¿šr˜ª¡³˜Ã“hÀ€g ›°€›¤Ã h ˜ ˜È²”±¤¿ƒ¢¶Ç¬†¿–§¢³€€±Àž‰±¿ª¤h±˜È²›µÈ† ˜È²¬°“¤  À¤¯¬±ª±¢ª¦±˜”g±†Å À¤¯ ´¬±ª±¢–´Ç¬¡¸g¿šr˜ €¤±† ¢¯ª¦g±†ª¡³˜À¤¯ª¡±†Ã“hÀ€g •°¦Ç ¿ ¤Æ“¶‰¢±€¬†›°€›°€Â™€¤  ›°€Â™€¦h±† À¤¯›¤Ã h¿ ¶¬†¢h¬˜ €±¢¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢ª¡³˜ ª¡±†¬¡g±†Â“¬¡g±†ª˜µÇ† ±€¿€³˜Ãš¬¡g±†”g¬¿˜¶Ç¬†‡¯Ã gÀ©“†

¢¯™™Ÿ¸ ƒ³  h· €°˜¢g±†€±¡ ´¬¡¸Àg ¤h¦”± —¢¢ ‰±”³ À”g‡¯¢°€¨±Âªhƒ† ¬¡¸gÓh¬¡g±†Ã¢Á“¡Ã gªh¢g±†€±¡¿©´¡© “·¤¢h¬ Å €°™–²†±˜Ã“h ¬¡g±† ´š¢¯©³–—³Ÿ±‰g¦¡¢°€¨±Á¢ƒ™±†¬¡g±†Ã“hÁ“¡Ã g”¬h †Â‰h¡± ›£ÄšÂ­•´ªl 1SPCJPUJDT ª ±¡•µ† ‡·¤³˜–¢´¡k ´‰´¦³”–´Ç ‰g ¦ ¡¢° € ¨±À¤¯šc ¬ †€° ˜ €±¢¿€³ “ Á¢ƒ  ´ € ±¢˜² ±Â‰h  ªh ¿ šr ˜ š¢¯Á¡‰˜kª¤±¡¢h¬¡štÀ¤h¦ ´€±¢™°˜–µ€Ã¦h¿ ¶Ç¬ št–´ÇÀ¤h¦•µ† €±¢˜²¿¬±‡·¤³˜–¢´¡kª¢¶¬À™ƒ–´¿¢´¡–´Ç ´š¢¯Á¡‰˜k ±‡±€€¢¯™¦˜ €±¢¿€Æ™¢°€¨±À¤¯¡¶“¬±¡·€±¢¿€Æ™¢°€¨±˜  ŠµÇ†¿ ¶Ç¬¢°™š¢¯–±˜ ¬¡g±†¬¿ª ±¯‡¯©g†¿©¢³ ©·Ÿ± À™ƒ–´¿¢´¡–´Ç ´‰´¦³”•¸€˜² ± ‰g¦¡•˜¬ ¬±ª±¢À¤¯¿šr˜¦³—´¿€g±À€g–´Ç©·“˜€±¢‰g¦¡›¤³”À¤¯ ¢°€¨±¬±ª±¢¿‰g˜¬±ª±¢š¢¯¿Ÿ–˜ ˜ ¿š¢´È¡¦Á¡¿€³¢k”ƒ´¿ž¬¢k ŠµÇ†¿šr˜›¤³”Ÿ°’k–´Ç‰h¿‰¶È¬‡·¤³˜–¢´¡k˜€±¢ª °€¿© ¬À¤¯¿šr˜ ›¤³”Ÿ°’k˜ ª °€¬°˜¿€g±À€g €g¬˜–´Ç‡¯ ´€±¢¢¸h‡°€¿‰¶È¬‡·¤³˜–¢´¡k ¿©´¡¬´€Â˜št §Á“¡˜°€¦³–¡±§±©”¢k‰±¦¢°©¿Š´¡À¬¤¤´Ç ¿ –‰˜³ƒ¬ž%LIE-ETCHNIKOFF ¿±ƒ³“ƒh˜‡·¤³˜–¢´¡k–´Ç ´š¢¯Á¡‰˜k ©± ±¢•–“À–˜Ã“h ‡·¤³˜–¢´¡k–´Ç€g¬Âªh¿€³“Á¢ƒÂ˜¢¯™™–±†¿“³˜¬±ª±¢ À¤¯À©“† ƒ¦± ¿ªÆ˜¦g±€±¢¿š¤´Ç¡˜Àš¤†”± ¦°¡¬†¢g±†€±¡˜°È˜¿šr˜›¤ ± ‡±€€±¢©¢h±†©±¢³¨¬†‡·¤³˜–¢´¡kŸ±¡Â˜¢¯™™–±†¿“³˜¬±ª±¢ Á“¡Áš¢”³ Á ¬Ã¤”³ € À™ƒ–´ ¿ ¢´ ¡ ª¢¶ ¬ À™ƒ–´ ¿ ¢´ ¡ –´ Ç ¡ g ¬ ¡Áš¢”´ ˜ 0ROTEOLYTIC "ACTERIA ¿šr˜‡·¤³˜–¢´¡k–´Ç™Ã“h˜¢¯™™–±†¿“³˜ ¬±ª±¢Šµ†Ç ‡¯©¢h±†©±¢³¨Â˜€¤·g žt˜¬¤ ¬³˜“¬¤À¤¯À¬ Á ¿˜´¡ ‡±€€¢¯™¦˜€±¢¡g¬¡Áš¢”´˜À¤¯–²Âªh¿€³“©±¢³¨Â˜¤²Ã©h©g¦˜ ˜ ª °€–´ÇÓh‡±€€±¢ª °€¬†À¤ƒ”³€ À¬Š³“ À™ƒ–´¿¢´¡‰g¦¡¡°™ ¡°È†€±¢¿”³™Á”¬†Áš¢Ã™Á¬”³€©kÀ™ƒ–´¿¢´¡ šq‡‡·™°˜ ´€±¢§µ€¨± ›¤–±†€±¢À–¡k¬†Áš¢Ã™Á¬”³€©k”g¬¢g±†€±¡ ˜·¨¡k ™¦g±

หยิน-หยางสัมพันธกับแมคโครไบโอติกส

มหัศจรรยโปรไบโอติกส


MAIN STORY NATURAL REGENERATION / 50

การเตรียมและการปรุงอาหารแมคโครไบโอติกส › ƒ¦¢¤h±†¬·š€¢’k”±g †Å–°˜–´–ÂÇ´ ‰hš¢·†¬±ª±¢¿©¢Æ‡šc¬†€°˜€±¢š˜¿šv¬ x ˜¬†À™ƒ–´¿¢´¡Â˜¬±ª±¢À¤¯€±¢¿€³“¬±ª±¢¿šr˜³¨ › ¤“€±¢©¸Œ¿©´¡¦³”± ³˜Á“¡š¢·†¬±ª±¢–°˜–´–¤ Ç´ ±h †š¬€ª°˜Ç ª¢¶¬¸“›°€›¤Ã h¿¤¶¬€¦°”•·“™³ –´ Ç ƒ´ ’ · Ÿ±›¤³”Á“¡¦³—´

—¢¢ ‰±”³š¢±§‡±€©±¢¿ƒ ´À¤¯¤h±†–²ƒ¦± ©¯¬±“Á“¡¿šs“˜È²©¯¬±“ꤛg±˜Ã gªh ¿´ §¨“³˜À¤¯©±¢š˜¿šv¬x ˜ › €±¢ª·†”h ¿šr˜¦³—– ´ ²¤±¡À™ƒ–´¿¢´¡–´šÇ ˜¿šv¬x ˜ ±€°™¬±ª±¢Ã“h“–´ ©Ç´ “· ƒ¦¢¢¬Âªh˜²È ¿“¶¬“€g¬˜‡µ†Â©g¬±ª±¢¤†Ãš ¿¶¬Ç ¤“€±¢©¸Œ¿©´¡¦³”± ³˜€±¢˜µ†Ç À¤¯¬™¢°€¨±©±¢¬±ª±¢Ã¦hÓh“´ À”g€±¢˜µ†Ç €Æ¬±‡‡¯¿€³“€¤³˜Ç €°™›°€™±†‰˜³“ ¿‰g˜€¯ª¤Ç²“¬€À˜†€¯ª¤Ç²¿˜¶¬Ç †‡±€ ´©¦g ˜š¢¯€¬™¬†€² ¯•°˜¬¡¸ g ±€ › €±¢¡g±†™˜”¯À€¢†¿ª ±¯€°™¬±ª±¢š¢¯¿Ÿ–š¤±Šµ†Ç “´€¦g±€±¢–¬“€±¢šs†x €±¢¡g±†À”gÁ °˜‡¯”€¤†™˜•g±˜ ¬±‡–²Âªh¿€³“©±¢€g¬ ¯¿¢Æ†Â˜ƒ¦°˜Ãž › €±¢“¬†“¬†Â˜˜È²¿€¤¶¬Ã g›© ©±¢€°˜™¸“ª¢¶¬©´›© ¬±ª±¢™¢¢‡·Â˜Ÿ±‰˜¯šs“ ³“‰³“ › €±¢”±€À““”h¬†À˜g‡¦g±Ã g © ´ ±¢¿ƒ ´”€ƒh±†Â˜¬±€±§ ±š˜¿šv¬x ˜Ã“h


MAIN STORY NATURAL REGENERATION / 51

TIPS ‰g¦¡šc¬†€°˜ ™¢¢¿–±ª¢¶¬¢°€¨±Á¢ƒÃ“h ¬±–³ ‰g¦¡Â˜€±¢ “¸“Šµ ©±¢¬±ª±¢Â˜¤²Ã©h ™¢¢¿–±¬±€±¢–´Ç¢g±†€±¡Ã g ©± ±¢•¡g¬¡À¤ƒÁ”©Ã“h Á¢ƒŸ¸ ³Àh  ´š¢¯Á¡‰˜k”g¬¢¯™™ šq©©±¦¯À¤¯¢¯™™©¶™°˜—·k ‰g¦¡Á¢ƒ€¢¯“¸€¢·˜ À¤¯ ‰g¦¡šc¬†€°˜©±¢–´Ç¬±‡€g¬Âªh¿€³“ ¯¿¢Æ†¿šr˜”h˜ ˜¬·”©±ª€¢¢ ˜  ´€±¢Â‰h‡·¤³˜–¢´¡k˜€±¢–²˜  ¿š¢´È¡¦¿šr˜©g¦˜ÂªŒg ƒ¶¬À™ƒ–´¿¢´¡Â˜€¤·g À¤ƒÁ”À™ Š³¤Ã¤,ACTOBACILLI ©¿”¢ÆšÁ”ƒ¬ƒÃƒ3TREPTOCOCCI À¤¯ ™³žsÁ“À™ƒ–´¿¢´¡ "IFIDOBACTERIA ©g¦˜‡·¤³˜–¢´¡k–´Ç‰g¦¡Â˜ €±¢¢°€¨±Á¢ƒ–±†¿“³˜¬±ª±¢˜°˜È ¿šr˜€¤· g À¤ƒÁ”™±Š³¤¤°© ¢±ªk Á˜Š°©‡´‡´ ,ACTOBACILLUS2HAMNOSUS'' ˜¬€‡±€˜´È ¡°† ´ª¤°€±˜€±¢¦³‡°¡¦g± ™³žsÁ“À™ƒ–´¿¢´¡‰g¦¡€¢¯”·h˜ Ÿ¸ ³ƒ·h €°˜Â˜¢g±†€±¡Ã“h¬¡g±† ´š¢¯©³–—³Ÿ±¬´€“h¦¡ ‰g¦¡ ¿©¢³   ©¢h ± †¢h ¬  ‰g ¦ ¡š¢° ™ š¢· † © “· ¤ ¬†‡· ¤ ³ ˜ –¢´ ¡ k  ˜ ¢g±†€±¡ À”gƒ¦¢¬¡¸g˜š¢³ ±’–´Ç¿ª ±¯©  ª±€Ã“h¢°™Â˜ š¢³ ±’ ±€¿€³˜Ãš¬±‡‡¯€g¬Âªh¿€³“Ÿ±¦¯€±¢©¸Œ¿©´¡˜È²  ±€ ŠµÇ†¿šr˜©±¿ª”·¬†€±¢š¦“§´¢¨¯ –h¬†¿©´¡ª¢¶¬–h¬† ›¸€ ‡µ†ƒ¦¢¢°™Â˜š¢³ ±’˜h¬¡Â˜‰g¦†À¢€Å À¤¯ƒg¬¡Å ¿³Ç š¢³ ±’˜‰g¦†¿¦¤±”g¬Å ±

โปรไบโอติกสในอาหาร

¬±ª±¢–´Ç‰g¦¡¿©¢³ ©·Ÿ±À™™Áš¢Ã™Á¬”³€©k–´Ç˜¬€¿ª˜¶¬ ‡±€›¤³”Ÿ°’k˜  ¬¡g±†Á¡¿€³¢k” ƒ´¿ž¬¢k +EFIR “°È†¿“³  ¿šr˜€±¢˜²˜ ¿€Æ™¢°€¨±Ã¦h˜•·†ª˜°†©°”¦kÀ¤¯¿€³“€±¢”€ ”¯€¬˜ŠµÇ†€h¬˜”¯€¬˜˜´Èƒ¶¬ ƒ´¿ž¬¢k  ´ƒ¦± ¿š¢´È¡¦À™™ Á¡¿€³¢k” ´‡·¤³˜–¢´¡k ±€€¦g±Á¡¿€³¢k”•µ†€¦g±‰˜³“ ƒ¢´  ¿š¢´È¡¦ ¿˜¡ÀÆ†À¤¯‰´© À¤h¦¡°† ´¬±ª±¢ª °€™g À™™ “°È†¿“³  –´Ç–²‡±€›°€ ›¤Ã h —°Œ¶‰ àg‰h©±¢¿ƒ ´Â˜€±¢ ›¤³” ŠµÇ† ´Áš¢Ã™Á¬”³€©k¬¡g±†›°€“¬† ¿‰g˜ Š±¦¿ƒ¢±”k €¯ª¤Ç ² š¤´ “ ¬†¬†¿¡¬¢ ° ˜ €³   ‡³  ³ Á Š¯ ©²ª¢° ™ ¢g±†€±¡¬†ƒ˜¿¢±Á“¡š€”³”h¬†€±¢Áš¢Ã™Á¬”³€©k  ª˜g¦¡¢°™š¢¯–±˜Áš¢Ã™Á¬”³€©k ª˜g¦¡¢°™š¢¯–±˜Áš¢ ÙÁ¬”³€©k ©²ª¢°™š¢³ ±’¬±ª±¢ª˜µÇ†©g¦˜–´Ç ´À™ƒ–´¿¢´¡ ¬¡¸gš¢¯ ±’  °˜¤h±˜”°¦¢¯ª¦g±†€±¢›¤³” ª±€ ”h¬†€±¢šc¬†€°˜ª¢¶¬À€hÁšqŒª±©·Ÿ±Âªh¢°™š¢¯–±˜ ¦°˜¤¯ ª˜g¦¡¢°™š¢¯–±˜Áš¢Ã™Á¬”³€©k

› €±¢¿¤¶¬€Á¡¿€³¢” k ƒ¦¢¿¤¶¬€–´ Ç ƒ´ ²¦g±l ´‡¤· ˜³ –¢´¡–k  Ç´ ´

‰´¦”³ À¤¯¢h¬ šŽ³™”° †³ ±˜mª¢¶¬l ´‡¤· ˜³ –¢´¡–k  Ç´ ‰´ ¦´ ”³ mª¢¶¬ l ´‡¤· ˜³ –¢´¡–k Ç´ ¢h¬ šŽ³™”° †³ ±˜mÁ“¡ ´ƒ¦± ª ±¡¦g±‡¯ ´ ¿‰¶¬È ‡·¤˜³ –¢´¡–k  Ç´ š´ ¢¯Á¡‰˜kš¢¯ ±’¤h±˜”°¦”g¬€¢° Ã g ƒƒ¦¢¿¤¶¬€Š¶¬È ª±€™¬€¿´¡†¦g±l–²‡±€¿‰¶¬È ‡·¤˜³ –¢´¡–k  Ç´ ‰´ ¦´ ”³ m ¿¢±¯¬±‡›g±˜€¢¯™¦˜€±¢…g±¿‰¶¬È “h¦¡ƒ¦± ¢h¬˜ª¤°€€±¢ ª °€™g ‡˜‡·¤˜³ –¢´¡Ãk  g ‰´ ¦´ ”³ À¤h¦ › ƒ¦¢¿¤¶¬€¬±ª±¢Áš¢Ã™Á¬”³€©k–À Ç´ ‡h†‡²˜¦˜‡·¤˜³ –¢´¡k ƒ¦¢ ¢¯¦°†–´›Ç ›h¸ ¤³”À‡h†¿´¡†”°¦¿¤˜È²ª˜°€›¤³”Ÿ°’kÀ–˜€±¢¢¯™· ‡²˜¦˜¿‰¶¬È ‡·¤˜³ –¢´¡k ”¢¦‡“¸©±¡°˜—·k ¬†¿‰¶¬È Áš¢Ã™Á¬”³€©k–Ç´ ‰h˜›¤³”Ÿ°’k › ¿¤¶¬€Š¶¬ È ¬±ª±¢Áš¢Ã™Á¬”³€©k–¿Ç´ €Æ™¢°€¨±“h¦¡€±¢À‰g¿¡Æ˜ ¿šr˜¦³—–´ “Ç´ –´ ©Ç´ “· ¿˜¶¬Ç †‡±€ª±€€±¢¿€Æ™¢°€¨±Ã g“´ ¬ª¢¶¬•¸€ ¿€Æ™¢°€¨±˜±˜¿€³˜Ãš‡·¤˜³ –¢´¡¬k ±‡”±¡Ã“h€¬g ˜Š¶¬È  ±™¢³ÁŸƒ › #&5¡g¬ ±‡±€#OLONY FORMINGUNITª˜g¦¡¦°“‡²˜¦˜¬† À™ƒ–´¿¢´¡


MAIN STORY 10 BEST WAYS TO LIVE WELL / 52

10 best Ways

To Live Well

10 วิธีใชชีวิตใหสุขสุดๆ ใครๆ ก็อยากมีความสุข แตในชีวติ จริงสำหรับบางคนแลว ดูเหมือนความสุขชางเปนสิง่ ทีห่ าไดยากเต็มที แลวความสุขนัน้ หลบไปอยูที่ไหน ทำไมผูคนจึงวุนวาย ตางวิ่งไล ไขวควาคนหาความสุขกันไมหยุดหยอน ตอไปนี้เปนหลักคิดงายๆ 10 วิธี สำหรับทำชีวิตใหมีความสุขสุดๆ

1

คิดเปน ¬°˜“°™À¢€¬†ƒ˜–´Ç ´ƒ¦± ©·¬¡¸g

¿© ¬ ª ±¡ƒ¦± ¦g± ƒ˜ƒ˜˜°È˜”h¬†ƒ³“¿šr˜ ƒ³“¿šr˜Â˜–´Ç˜´ÈàgÓhª ±¡ƒ¦± ¦g± ”h¬†¿šr˜ ƒ˜‰g±†ƒ³“ Àƒg ´ ·  ¬†”g¬‰´¦³”˜–±†–´Ç•¸€ ¸“†g±¡Å ¬†™¦€ƒ³“™¦€¬¡¸g–´ÇꘀƠ´ƒ¦±  ©·Ã“h•h±ª°¦Â‡¿¢±¢h¬ ©· À”g•h±ƒ³“–·€¬¡g±† ª¢¶¬–·€¬¡g±†¿šr˜¤™¬¡¸–g ÃÇ´ ª˜€Æƒ†Ã“hÀ”g•¬˜Â‡

¿¢±¯ ¬†À”g¿¢¶Ç¬†Ã g¿šr˜©· ƒ˜–´Çƒ³“™¦€¬¡¸g ¿© ¬‡¯¿šr˜ƒ˜–´Ç ´ƒ¦± ©· À h¿ ¶Ç¬¿‡¬©•±˜ €±¢’k¡²Ç À¡g €Æ¡†°  ¬†¿ªÆ˜–±†¬¬€ƒ³“ª±ª˜–±† ƒ¤´Çƒ¤±¡Ã“hÀ¤¯©·Â‡Ã“h¿© ¬ เติมสุขกันสักนิด : ‰¶Ç˜‰ ©³Ç†¿¤Æ€Å –´Ç“´Â˜ À”g¤¯¦°˜ ¿‰g˜ ¿¶Ç¬˜¿€g±Á–¢ ± ¿¶Ç¬˜™h±˜¡³È  –°€–±¡¿ªÆ˜“¬€Ã h™±˜©¦¡†± 


MAIN STORY 10 BEST WAYS TO LIVE WELL / 53

2

แกปญหาใหเปน ¿¦¤±–´Ç¿€³“šqŒª±µÈ˜ ”h¬†¢¸h‡°€”°È†¢°™ ª±–±†À€hÁšqŒª± à g‰gª±¦³—´ª˜´

šqŒª±À”gƒ¦¢š¢¯¿ ³˜©•±˜€±¢’k š¢¯¿ ³˜”°¦¿¬†©¬™•± ›¸h¢¸h ª¢¶¬¬ƒ²À˜¯˜²šqŒª±™±† ¬¡g ± †À€h à “h  ˜ƒ¢±¦¿“´ ¡ ¦ ™±†¬¡g ± †”h ¬ †ƒ¬¡À€h à Ãš–´ ¤ ¯¿š¤±¯ À¤h ¦ –· € ¬¡g ± †‡¯ƒg ¬ ¡Å ƒ¤´Çƒ¤±¡ ”°¦¿¢±€Æ‡¯Ã“hœu€¢°™ ¶¬€°™šqŒª±Ã“h¿€g†µÈ˜¿¢¶Ç¬¡Å ª¢¶¬šqŒª±–´Ç¿ƒ¡ ´€Æ‡¯Ã g€¤±¡¿šr˜ šqŒª±¬´€”g¬Ãš–´Ç©²ƒ°Œ”h¬† ´‡³”‡¿šr˜˜°€©¸h àg¡¬ Àh€°™šqŒª±•h±ƒ¬¡À”g‡¯ª˜´šqŒª±Ã g ª±ª˜–±†À€hšqŒª± ©·“–h±¡€Æ”h¬†‡˜ · ¬¡¸g“´ À• g¦†“h¦¡šqŒª±–´ÇŠÈ²¿”³ ª˜°€µÈ˜Ãš¬´€ šqŒª±™±†¬¡g±†–´Ç¦g±ª˜°€ª˜±À€hÓh†g±¡˜³“¿“´¡¦“h¦¡€±¢¤³€ ·  ¬†¿š¤´Ç¡˜ƒ¦± ƒ³“¿©´¡Âª g “h¦¡€±¢–²ƒ¦± ¿h±Â‡À¤h¦€Æ‡¯ª “šqŒª±Ãš¿¬† เติมสุขกันสักนิด : ¿¦¤±¿€³“šqŒª±Âªh‡¿¡Æ˜ ƒ³“€g¬˜¸“ ¬¡g± ¬†šqŒª±‡±€ ·  ¬†¬† ¿¢±œb±¡¿“´¡¦ –²Â‡Âªh©†™ ¿¬±¿¦¤±Ãš–²Â˜©³Ç†–´Ç©™±¡Â‡ ¿‰g˜ “¸ª˜°† žq†¿¤† Ú¿‡¬¿¶Ç¬˜œ¸† À¤h¦€¤°™ ±–™–¦˜Âª g‡¯ ¬†¿ªÆ˜–±†¬¬€Ã“h†g±¡µÈ˜

3 ปลอยวางใหเปน ¿¢¶Ç¬†™±†¿¢¶Ç¬†Ã gƒ¦¢¿€Æ™

¿¬± ±¿šr˜¡¯Âªh¢€Â‡ Á“¡¿ˆ±¯¿¢¶Ç¬†ƒ¦±  ›³“¤±“–´Çàg¬±‡¡h¬˜€¤°™ÃšÀ€hÁÓh ”h¬† ¢¸h‡°€–²Â‡À¤¯š¤g¬¡¦±†ÂªhÓh ˜ª˜µÇ†¦°˜ ´ ‰° Ç ¦ Á † ¿¢±€Æ ” h ¬ †¿›‰³ Œ ¿ª”· € ±¢’k ” g ± †Å ©±¢°“ •h± °¦¿€Æ™¿¢¶Ç¬†Á˜h˜¿¢¶Ç¬†˜´È ±ƒ³“ €Æƒ† ‡ š¤° € ¬¡¸ g ¬ ¡g ± †˜° È ˜ àg à šÃª˜ ¿¢¶ Ç ¬ †–´ Ç Ã  g ©¢h±†©¢¢ƒk¡³Ç†Ã g”h¬†Â©g‡ ™±†ƒ˜–·€k¿¢±¯ •¸€˜³˜–± –·€k¿¢±¯ƒ˜–´Ç¢°€Ã gÓh“°Ç†Â‡ àg ¿šr˜¬¡g±†–´Çƒ³“ •h±¢¸h‡°€Á¡˜–·€k–´ÇÀ™€Ã¦h–³È†Ãš ‰´¦³”€Æ‡¯Á¤g† Áš¢g† ¿™±  ´À”g¿¢¶Ç¬†©·Å ¿h± ± À–˜–´Ç เติมสุขกันสักนิด :€±¢Âªh¬Ÿ°¡–²Âªhª°¦Â‡ ¿™±µÈ˜¬´€¿¡¬¯ •h±¢¸h‡°€Âªh¬Ÿ°¡Ã gÀ™€ƒ¦±  ·g˜ °¦Ã¦h˜‡ €Æ¿–g±€°™¿”³ ƒ¦± ©·Â˜Â‡Âªh ¢¸h©µ€Ã“h–°˜–´

4

เปดใจใหกวางƒ˜¿¢±•h±Ã g¢¸h‡°€¿šs“ª°¦Â‡Âªh€¦h±†¢h¬ 

¢°™©³†Ç ª gʼn´¦”³ €Æ‡¯ƒ¤h±¡Å˜È²˜³†Ç °†–´¢Ç ¬¦°˜‡¯€¤±¡¿šr˜ ˜È²¿˜g±Ã g ´–±†Ãª¤¬¬€ÃšÃª˜€±¢¡µ“ °Ç˜¬¡¸g€°™ƒ¦± ƒ³“ ¿“³ Å  ·  ¬†¿“³ Å ‡¯–²Âªhƒ±“ª¦°†À¤¯¡µ“”³“¬¡¸g€°™ ƒ¦± ƒ³“˜°˜È Å ±€¿€³˜Ãš¬±‡€¤±¡¿šr˜™°˜Ç –¬˜©·Ÿ±‡³” Óh ¡€”°¦¬¡g±†ƒ˜–´Ç¿¬¢k¿žrƒ‰°Ç˜˜³©”k ±€Å –·€¬¡g±†”h¬† ¿¬¢k¿žrƒ–k ”h¬†¬¬€ ±“´ ¬¯Ã¢–´Ç¿šr˜ƒ¦± ›³“¤±“¿¤Æ€Å ˜h¬¡Å€Æ‡¯–²Âªhª†·“ª†³“ª°¦¿©´¡ª¢¶¬¦³”€€°†¦¤Ãš–°È†¦°˜ƒ† àg–²Âªh‡©·À˜g ƒ˜–´Ç¿šs“ª°¦Â‡¬¬€€¦h±†  ¬†Á¤€Â˜ ·  ª gÅ ¿šs“¢°™ƒ¦± ª¤±€ª¤±¡ ‰h‰´¦³”¬¡g±†ƒ˜Â‡€¦h±† À¤¯¡¶“ª¡·g˜ ‡¯–²Âªh‰´¦³”¿šr˜©·Ã“h†g±¡€¦g± •h±Â‡¿¢±šs“ àg¬Â‡¬¯Ã¢†g±¡Å©°€¬¡g±†À¤h¦‡¯ª±ƒ¦± ©·Ã“h¬¡g±†Ã¢ ¿¢±¯ª°˜Šh±¡ª°˜¦±€Æ‡¯”³“°“Úª “ À• ¡°†–²Âªhƒ˜ ¬¶Ç˜Åª “ƒ¦± ©·Ãš“h¦¡¤¬†¿šs“‡ ¬†‰´¦³”˜ · Âª gÅ ¢h¬ ‡¯¿¢´¡˜¢¸hÀ¤¯¿šs“¢°™©³Ç†Âª gÅ –²ƒ¦± ¢¸h‡°€€°™›¸hƒ˜ ª gÅ –²Âªh‰´¦³”àgŠÈ²Š±€‡²¿‡ ‡¯‰g¦¡Âªhª°¦Â‡¿šr˜©· ‰´¦³”©“‰¶Ç˜¢¶Ç˜¿¢³†¡³Ç†µÈ˜ เติมสุขกันสักนิด : ¿¤³€–²”°¦À™™ŠÈ²Š±€‡²¿‡ ª± ¬¯Ã¢Àš¤€Âª g–²“¸™h±† ¿‰g˜ ¦°˜ª¡·“©·“©°š“±ªk ¤¬†¤·€ µÈ˜ ±–²€°™h±¦¿ ˜¸Âª gÅ Àš¤€Å ªh–´Ç™h±˜–±˜ Úª°“ ¢h¬†¿¤† ª¢¶¬¿¤g˜€´«±–´Ç¬¡±€‡¯¤¬†¿¤g˜“¸ ª±¬¯Ã¢Âª g –²¿”³ ƒ¦± €¢¯‰·g €¢¯‰¦¡Â˜‡³”‡


MAIN STORY 10 BEST WAYS TO LIVE WELL / 54

5

ทำงานเปน†±˜¿šr˜¿¢¶Ç¬†©²ƒ°Œ¬†‰´¦³”˜¬€‡±€¿šr˜–´Ç ±¬†¢±¡Ã“hÀ¤h¦¡°†–²Âªh¢¸h©µ€”°¦¿¬† ´

ƒ·’ƒg±•h±†±˜¢±™¢¶Ç˜¤†”°¦‰´¦³”€Æ¤¬¡¤²·g†Ãšh±†ª˜h±¡³Ç†¿šr˜†±˜–´Ç¢°€“h¦¡À¤h¦€Æ¿ª ¶¬˜Ã“h¬¡¸g €°™ƒ˜¢°€ –²¬¯Ã¢€Æ¿šr˜©· àg¦g±‡¯ ´¬±‰´€±¢†±˜¬¯Ã¢ •h±¢¸h‡°€‡°“€±¢†±˜ ¢¸h‡°€‡°“¤²“°™€g¬˜ ª¤°†¢¸h•µ†ƒ¦± ¡±€†g±¡¬††±˜À¤h¦–²Ãš”± °È˜”¬˜–´Ç©²ƒ°Œ”h¬†¢¸h‡°€š¢°™”°¦Âªh¿h±€°™–´ ¿¦³¢kƒ àg¦g±¤·¡¿“´Ç¡¦ª¢¶¬–²†±˜¿šr˜–´ ¬´€¬¡g±†¿¦¤±–²†±˜”h¬†¢¸h‡°€¿¦h˜–´Çæhªhƒ˜¬¶Ç˜™h±†‡¯Ã“h‡¿¶Ç¬˜ ¢g¦ †±˜ À¤¯Ã“h¢°™ƒ¦± ¢g¦  ¶¬¬¡g±†“´ ¬¡g±¤¶ ¦g±¿ ¶Ç¬†±˜©²¿¢Æ‡À¤h¦ ”h¬†¢¸h‡°€¡€ƒ¦± “´ƒ¦±  ‰¬™Âªh€°™ƒ˜¬¶Ç˜Å“h¦¡ เติมสุขกันสักนิด : ¤† ¶¬–²†±˜–°˜–´ ¬¡g± °¦À”gÁ¬h¿¬h ›°“¦°˜š¢¯€°˜¢·g† ƒ¦¢–²†±˜¡±€Å ªh¿©¢Æ‡€g¬˜ ‡¯‰g¦¡Âªh‡°“€±¢†±˜Ã“h“´µÈ˜ €±¢†±˜¿h±–´Ç¿h±–±†  ´š¢¯©³–—³Ÿ± àgƒ°Ç†ƒh±† ږ² ¬¯Ã¢–´Çê˜Â‡€Æ¿šr˜©·Ã g”h¬†ƒ¬¡€°†¦¤

7 6

รูจักรับและให

€Æ‰´¦³”ƒ˜¿¢±”h¬† ´€±¢¢°™ À¤¯€±¢Âªh¬¡¸g”¤¬“¿¦¤± €±¢¿šr˜–°È†›¸h¢°™ À¤¯›¸hªh–´Ç“´ ‡¯‰g¦¡Âªh‰´¦³”¿štw¡ ©·¡³Ç†µÈ˜ ™±†ƒ˜¿ƒ¡‰³˜À”g¿šr˜›¸hªh àg¢¸h‡°€™–™±– ¬†€±¢¿šr˜›¸h¢°™•µ†¿¦¤±”h¬†¢°™€Æ¢°™Ã g¿šr˜ –²Âªh‰´¦³”¡·g†¡±€ àg ´ƒ¦± ©·¿–g±–´Çƒ¦¢ ¿‰g˜ ™±†ƒ˜¿‡Æ™šb¦¡Ã g¡¬ ¢°™Âªhƒ¢¿h±  ±“¸À¤ €Æ–²Âªh¤²™±€Â‡“h¦¡€°˜–°È†©¬† œb±¡ €±¢¡¬ ¢°™ƒ¦± ‰g¦¡¿ª¤¶¬‡±€ƒ˜¬¶Ç˜ ™h±†€Æàg¿ªÆ˜¿šr˜Ã¢ ’¯–´Ç™±†ƒ˜€Æ¿ƒ¡‰³˜ €°™€±¢¢°™‡˜¿ƒ¡”°¦ ¿ªÆ˜¿±¿ƒ¡Âªh ¬¿± àgªh€ÆÁ€¢—¿ƒ¶¬† ƒ±“ª¦°†¦g±ƒ˜¬¶Ç˜‡¯Âªh ƒ·’”¤¬“¿¦¤± àg¿ƒ¡¤³È ¢©ƒ¦± ©·¬† €±¢¿šr˜›¸hªh ª¢¶¬Âªh€Æ“h¦¡ƒ±“ª¦°†™±†©³Ç† ™±†¬¡g±†€¤°™ ±¿© ¬ àgÓhªh“h¦¡˜È²Â© ‡‡¢³† €Æ¿ª ¶¬˜Âªhƒ¢Ã g¿šr˜ –±†–´Ç“´”h¬† ¢¸h‡°€‡°†ª¦¯¬†€±¢¢°™À¤¯€±¢Âªh –²”°¦ ¿šr ˜ –° È † ›¸ h ¢ ° ™ À¤¯›¸ h  ªh – ´ Ç “ ´ ‡ ¯‰g ¦ ¡¿”³   ¿”Æ   ƒ¦± ©·Ã“h เติมสุขกันสักนิด :Àƒg¢¬¡¡³È €Æ¿šr˜€±¢ ªh–´Ç©¢h±†ƒ¦± ©·Â‡Ã“h–°È†›¸hªhÀ¤¯›¸h¢°™ ¬¡g±†–´Çàg”h¬†¿©´¡¬¯Ã¢¿¤¡

ใชจายอยางสมดุล ª¤°€†g±¡Å ¬´€h¬ª˜µÇ† –´Ç‡¯–²Âªh

´‰´¦³”–´Ç¿šr˜©·Ã“h€Æƒ¶¬ àg‰h ±€€¦g±–´Çª±Ã“h À”g¡·ƒ˜´È“¸ ¿ª ¶¬˜Âƒ¢Å ”g±†±€°˜¤¶  ª¢¶¬Ã g€ÆÀ€¤h†¤¶ ª¤°€ƒ³““´Å h¬˜´ÈÚ¿©´¡  °€‡¯ª°˜ ±¿‰¶Ç¬ƒ²Á…¨’±–´Ç‰°€‰¦˜Âªhƒ¦°€ €¢¯¿še±¬¡¸g–·€¦°˜¦g±l“±¦˜k”Dz“¬€•¸€ml›g¬˜˜h¬¡›g¬˜ ˜±˜m •h±¿›¤¬”°¦¿›¤¬Â‡¿ ¶Ç¬Ã¢ ª˜´È©³˜€Æ¬€¸˜¢h¬  “¬€¿™´È¡¬´€ ±€ ±¡ À¤h¦¬¡g±†˜´È˜‡‡¯ª±ƒ¦± ©· À–h‡¢³†Ã“h‡±€Ãª˜ ©³È˜¿“¶¬˜–´€Æ”h¬†ƒ¬¡›g¬˜“¬€¿™´È¡ ›g¬˜¿†³˜”h˜ ¿¢¶Ç¬†¿†³˜¿¢¶Ç¬†–¬†¿šr˜¿¢¶Ç¬†–´Ç¿¢±€²ª˜“ƒ¦±  ©·Âªh”°¦¿¬†Ã“h ”h¬†¢¸h‡°€¦±†À›˜€±¢Â‰h¿†³˜ ¿›¶Ç¬±“¿›¶Ç¬ ¿ª¤¶¬ À¤¯¿›¶Ç¬¿€Æ™Âªh“´Å À¤h¦–²”± ˜°È˜ÂªhÓh ¬¯Ã¢–´Ç ž·b ¿žv¬¡Ã g‡²¿šr˜€Æàg”h¬†Â‰hàg”h¬† ´¿¢±¯•h±Â‰hÀ¤h¦ ´ ª˜´È”±  ±ƒ¦± ©·Â˜‰´¦³”€Æƒ†¤“˜h¬¡¤†¿¢¶Ç¬¡Å–±†–´Ç“´ àgƒ¦¢¿³Ç Ÿ±¢¯ª˜´È©³˜ ›g¬˜Á˜g˜›g¬˜˜´Ç”± ©³Ç†¿¢h±–´Ç¿h±  ±€¢¯”·h˜”g¬ ¬¡±€Á“¡Ã g‡²¿šr˜ เติมสุขกันสักนิด : ª±¿–ƒ˜³ƒš¢¯ª¡°“”°“¢±¡‡g±¡–´Ç àg‡²¿šr˜Ã¦hÀ”g¤¯¿“¶¬˜ © –™¿šr˜¡¬“œ±€¿³Ç ¿”³ ‡±€ ¡¬“š¢¯‡² À¤h¦‡¯“´Â‡–·€ƒ¢°È†–´ÇÓh¿ªÆ˜¡¬“¿†³˜Â˜™°Œ‰´ –¡¬¡¿³Ç µÈ˜


MAIN STORY 10 BEST WAYS TO LIVE WELL / 55

8 รูจักใชเวลา –´Ç ±¬†ƒ¦± ©·¬´€–±†ª˜µÇ†€Æƒ¶¬ ‰h

¿¦¤±Âªh¿šr˜š¢¯Á¡‰˜k ¢¸h‡°€©¢h±†Á¬€±©Âªh€°™”°¦¿¬† À¤¯›¸h¬¶Ç˜ €±¢Ã“h‰h¿¦¤±¦g±†Ãš€°™€³‡€¢¢ –´Ç‰¬™‡¯ –²Âªh ƒ´ ¦± ©·À¤¯¿¤³“¿¤³˜™±†ƒ˜‰¬™‡°““¬€Ã h –²¬±ª±¢ ¿¤g˜“˜”¢´ •h±¿šr˜©³Ç†–´Ç‰¬™ À¤¯¬¡±€‡¯ –²€Æ–²Ãš¿•¬¯ ‡¯‰g¦¡Âªh ´ƒ¦± ©· ±€µÈ˜ ™±†ƒ˜ €Æ‰¬™Ãš‰g¦¡¿ª¤¶¬ƒ˜–´Ç“h¬¡€¦g± Ú¿¤g˜“˜”¢´–´Ç™h±˜ ¿“Æ€€²¢h± ¬g±˜ª˜°†©¶¬Âªhƒ˜”±™¬“žq† ª¢¶¬–² €³‡€¢¢ ¿¶Ç¬©°†ƒ  ¿‰g˜ ¿“³˜–±†Ãšš¤¸€šb± ډg¦¡ ©¢h±†™h±˜“³˜ ¿šr˜”h˜ ƒ¦¢–²¬¯Ã¢€ÆÓh–´Ç‡¢°€ª¢¶¬ –²Ã“h“´ ¿¢±¯•h±–²¬¬€ ±Ã g“´ €Æ¬±‡˜µ€”²ª˜³”¦° ¿¬† –²Âªhƒ¦± ©·¤“¤†Ã“h €±¢Ã“h–²€³‡€¢¢ –´Ç”°¦¿¬†¢°€ À¤¯•˜°“‡¯–²Âªh ´ƒ¦± ©· À”g•h±Ãšœv˜–²€³‡€¢¢  –´ÃÇ  g‰¬™À h‡¯¿šr˜€¢¯À©€Æ¿•¬¯‡¯–²Âªh¿™¶¬Ç àg¬¡±€ –²©·“–h±¡€Æ¿¤³€–²ª¢¶¬™±†–´¬±‡–²Âªh¢¸h©µ€À¡gÓh เติมสุขกันสักนิด :©¢h±†©¢¢ƒk›¤†±˜‰³È˜Áš¢“àg ¦g±‡¯¿šr˜Ÿ±¦±“ †±˜šqx˜ ¿¡Æ™šq€•°€¢h¬¡ ‡°“©¦˜ ®¤® ¿šr˜ƒ¦± Ÿ¸ ³Â‡¿¤Æ€Å ˜h¬¡Å –´Ç‡¯©¢h±†ƒ¦±  ©·Â‡Ãš¬´€˜±˜

9 พอใจในสิ่งที่มี

¢¸h‡°€Â‰h‰´¦³”¬¡g±†¬¿´¡† ƒ¦± ¬Â‡Â˜”°¦¿¬†¿šr˜¶È˜±˜¬†ƒ¦± ©·Â˜‰´¦³”ƒ˜¿¢± •h±Ã g¬Â‡”°¦¿¬†€Æƒ†Ã g¬Â‡Âƒ¢Åª¢¶¬¬¯Ã¢Ã“h†±g ¡Å ƒ¦¢¬Â‡Â˜”°¦¿¬† ¬Â˜©³Ç†–´Ç ´ ¬¡g±Ãš¿š¢´¡™¿–´¡™ ”°¦¿¬†€°™ƒ˜¬¶Ç˜ ƒ˜–´Ç‰¬™¿š¢´¡™¿–´¡™¬¡¸g¿© ¬Á“¡ ¿ˆ±¯€°™ƒ˜–´ Ç  ´ ±€€¦g±¿€g†€¦g±‡¯–²Âªhàg ƒ´ ¦± ©· ™±†ƒ˜–°È†Å –´Ç”°¦¿¬†€Æ ´ƒ¦± ©·“´¬¡¸gÀ¤h¦ À”g¬¿¢³Ç  ¿š¢´¡™¿–´¡™ ƒ¦± ©·€Æª±¡¦°™Ãš–°˜–´ ¬¡g±†™±†ƒ˜ ¢•–´Ç‰h¬¡¸g€Æ¢¸h©µ€¦g±ª¢¸ª¢±“´¬¡¸gÀ¤h¦ À”g¬ª°˜Ãš¿ªÆ˜ ¿¶Ç¬˜™h±˜¬¬€¢•¢·g˜Âª g¤g±©·“¿–g±˜°È˜ ƒ¦± ©·ƒ¦±  ¬Â‡Â˜¢•ƒ°˜–´Ç‰h€Æª“ª±¡Ãš–°˜–´ ¬¡±€‡¯•¬¡šc±¡ À“†€°™¿±™h±† €Æ¿¢³Ç “³È˜¢˜¦˜¦±¡Âª g •h±Ã g¢¸h‡°€ ”°“‡ªh¬Â‡Â˜©³†Ç –´ Ç –´ ÃÇ´ “h ¬¡g±†˜´‡È ¯ ´ƒ¦± ©·¡°†Ç ¡¶˜ Óh¬¡g±†Ã¢ เติ ม สุ ข กั น สั ก นิ ด : ©¢¯¦g ± ¡˜È ² ˜™h ± ˜ ª¢¶ ¬ ¢•¡˜”k¢·g˜¤g±©·“€Æàg‰gƒ²”¬™¬†€±¢¿“³˜–±†¬¡¸g“´ ¿¬±¿¦¤±–´Ç”h¬†˜°Ç†–²†±˜ª˜°€ ¿¶Ç¬‡¯ ±Š¶È¬ ±›g¬˜ ¬†À†Åž·b ¿žv¬¡¿ª¤g±˜´È ± ´ƒ¦± ©·€°™ƒ¢¬™ƒ¢°¦ À¤¯¿¶Ç¬˜œ¸†“´€¦g±

10 ยอมรับตัวเองและยอมรับผูอ นื่ ƒ˜–´ Ç ƒ´ ¦± ˜°™•¶¬”°¦¿¬†€Æ‡¯¢¸‡h €° ¡¬ ¢°™˜°™•¶¬›¸¬h ˜Ç¶ À¤¯¦±†”°¦Ã“h¬¡g±†¿ª ±¯© 

€±¢¦±†”°¦Ã“h¬¡g±†¬¿ª ±¯¬“´¿šr˜¿¢¶Ç¬†©²ƒ°Œ¿¢±¯‡¯–²Âªh¬¡¸g˜©°†ƒ Ã“h¬¡g±†©™±¡Â‡  ´ƒ¦± ©·“h¦¡€°˜–·€œb±¡ ¿h±–´ÇꘀÆÓhª±¡Ãšƒ˜€Æƒ³“•µ†¬¡¸g–´ÇꘀƇ©™±¡¿šr˜©·¢¸h‡°€¿¬±Â‡¿± ±Â©g‡¿¢±˜µ€•µ†À”gh¬“´ ¬†h± h¬¿©´¡¿¤Æ€Å ˜h¬¡Å¬†›¸hƒ˜À¤h¦ƒ¦± ©° °˜—k‡¯¢±™¢¶Ç˜¡¶˜¡±¦‰´¦³”¿”ƠÚ“h¦¡¿¢¶Ç¬†©·Å เติมสุขกันสักนิด :¢°€À¤¯¡¬ ¢°™ƒ¸gƒ¢¬†¬†¿¢±¬¡g±†–´Ç¿±¿šr˜Âªh¿€´¡¢”³€°˜À¤¯€°˜“¸À¤Â©g‡€°˜¬¡g±†© Ç²¿© ¬


DHAMMA / 56

ระบายสุข ดวยธรรม คุณเมตตา สุดสวาท สุขแบบไหนกันหนอจึงเรียกวา สุขที่แทจริง หลายๆ คนคนพบวา ความสุ ข สงบตามวิ ถี แ ห ง ธรรมะ นั่นแหละคือคำตอบ แตกวาทีค่ นคนหนึง่ จะไดสมั ผัสกับความ สุขที่แทจริงได ตองผานประสบการณใน ชีวิตมาระยะเวลาหนึ่ง จนมาถึงชวงวัยที่ ตองการแสวงหาคำตอบจากตัวตนมากกวา จากสังคมภายนอก หลายคนจึงเริม่ กาวเขาสู โลกแห ง ธรรมะ ดั ง เช นชี ว ิ ต ของคุ ณตุ  ก เมตตา สุดสวาท เจาของหนังสือ 2 เลม ที่ เลาถึงความสุขแบบเรียบงายในชีวิตที่ได จากการทำงานศิลปะและศึกษาธรรมะ จน ตองระบายออกมาเปนตัวหนังสือและภาพ ประกอบสวยๆ ในชือ่ “สุข...จนตองระบาย” และ “ระบายใหอรอย” อดีตผูบ ริหารของบริษทั โปรดักสดไี ซน ชือ่ ดัง Propaganda เคยคาดหวังกับการทำธุรกิจ และเคยใชชวี ติ ทีเ่ ธอยอมรับวา ทำใหกลาย เปนคนประเภทวัตถุนิยม จนกระทั่งมาถึง จุดเปลีย่ นในชีวติ “รวมกอตัง้ และทำงานที่ Propaganda มา 10 ป จนถึงจุดหนึง่ ทีค่ ดิ วาผูบ ริหารตองการ อะไรมากกวานี้ เพราะบริษัทโตขึ้น เราก็ รูสึกวาบริษัทตองการคนที่เปนมืออาชีพ มาบริหาร และมองวาเราเองมีศกั ยภาพเทา นี้ บริษัทอาจจะไปไดแคนี้ พอบริษัทใหญ ขึน้ ปญหาก็เยอะขึน้ มีความเครียด ทำให ไมมคี วามสุขกับสิง่ ทีเ่ ราทำแลว ก็เลยตัดสิน ใจลาออก”


DHAMMA / 57

แตกอ นทีค่ ณ ุ ตุก จะลาออก เธอไดเริม่ เรียนศิลปะมาได 2-3 ป และคนพบวามีความสุขทุกครัง้ ทีไ่ ดทำงานศิลปะ เมือ่ ตัดสินใจลา ออกจึงคิดวาจะเดินไปบนเสนทางของการทำงานศิลปะอยางจริงจัง “มันอาจจะถึงวัยดวย ตอนนัน้ อายุประมาณ 40 เปนวัยทีค่ น เราจะรูจักหรือมองเห็นตัวเองมากขึ้น ทำความเขาใจตัวเองไดชัด ขึ้น จากเมื่อกอนที่จะมองขางนอกมากกวามองสังคม กิจกรรม ตอนนั้นก็รูตัวเองแลววาอยากเลือกที่จะทำไปตลอดชีวิตคืองาน ศิลปะ พอลาออกจึงมาเรียนศิลปะเต็มเวลา และทำงานศิลปะทุก วัน จนมีความสามารถระดับหนึง่ แลวก็เริม่ เขียนหนังสือ ทำภาพ ประกอบใหกบั ทีน่ น่ั ทีน่ ่ี เริม่ จัดนิทรรศการ ใชชวี ติ อยางนีม้ าเรือ่ ยๆ” วิถชี วี ติ ทีแ่ ตกตางไปอยางสิน้ เชิงกับตอนเปนผูบ ริหาร คุณตุก ยอมรับวาตองปรับตัวพอสมควร แตเมือ่ ไมรสู กึ ยึดติดกับฐานะทาง สังคมแลว เธอก็สามารถมีชวี ติ อยูอ ยางพอเพียงไดงา ยๆ “พอเราไดมาทำงานศิลปะอยางจริงจัง เราก็ใชเวลาทัง้ หมดไป กับมัน ซึง่ ไมเพียงแตเราจะมีความสุขมากขึน้ กับการทีไ่ ดทำในสิง่ ที่ ตัวเองรัก แตไดมาอยูอ ยางสงบ เรียบงาย ไมยดึ ติด ทำใหเริม่ มี เวลาในการศึกษาธรรมะมากขึน้ ก็เริม่ อานหนังสือธรรมะ ทำใหเริม่ เขาใจตัวเองมากขึ้นวาทำไมเราจึงเปนอยางนั้น อยางนี้ การ ทำงานศิลปะสำหรับเรายังถือวาเปนการปฏิบตั ธิ รรมดวย อยางใน หนังสือคูม อื มนุษยของทานพุทธทาสเขียนไววา เวลาทีเ่ ราทำงาน แลวมีสมาธิ มีสติอยูกับการทำงานนั้น เราก็จะเขาใจธรรมะได เหมือนกัน คิดวานีแ่ หละคือหลักของการปฏิบตั ธิ รรมอยางแทจริง” โลกแหงศิลปะและโลกแหงธรรมะสำหรับคุณตุก จึงเปน เหมือนโลกใบเดียวกัน เปนโลกทีเ่ รียบงายและสงบเหมือนสายน้ำ เย็นที่ไหลเอื่อยๆ จนวันหนึ่งนองสาวของคุณตุก ผูเปนเจาของ โรงเรียนวิถีพุทธที่จังหวัดเชียงใหม ไดเอยปากขอใหเธอชวยปน พระพุทธรูปประจำโรงเรียนให ซึง่ นัน่ ก็เปนสาเหตุทท่ี ำใหคณ ุ ตุก มี โอกาสไดผสมผสานงานศิลปะเขากับธรรมะจนกอเกิดเปนรูปธรรม ไดจริงๆ “ตอนนัน้ ไดไปเสาะหาอาจารยทป่ี น พระพุทธรูปได แลวขอให ทานสอนเพราะการปนพระพุทธรูปนั้นมีหลักการ ตองเรียนรูเรื่อง ของสัดสวนของพระพุทธรูป และไดรสู กึ เขาถึงความศรัทธา เพราะ การปน พระพุทธรูปนัน้ ไมไดงา ยเลย ยากมาก จึงทำใหเราเขาใจถึง ความศรัทธาของคนคนหนึง่ ทีจ่ ะปน พระพุทธรูป ซึง่ เปนสัญลักษณ แทนคำสอนของพระพุทธเจา และดวยลักษณะทีเ่ ปนอุดมคติของ พระพุทธรูปนัน้ จะแฝงอยูใ นสัดสวนหรือหลักในการปน จึงทำใหเรา เขาใจมากขึ้นวารูปทรงในอุดมคติที่เกิดจากความศรัทธานั้นถูก ถายทอดออกมาในแตละยุคสมัยอยางไร แลวเราก็เอาความชอบ ในแตละยุคสมัยมารวมกันเพือ่ ถายทอดออกมาในแบบของเรา” “สิ่งที่คนจะมองพระพุทธรูปจุดแรกคือ พระพักตรของทานที่ สะทอนถึงความสงบ เสน outline ภายนอกของทั้งองคเปนรูป

สามเหลีย่ ม สือ่ ถึงการนำจิตใจมนุษยไปสูท ส่ี งู ตอนทีป่ น พระพุทธรูป เราแทบไมตอ งพยายามเลยวาจะใหพระพุทธรูปของเราออกมาเปน แบบไหน จะไปตามทางเองและทานก็จะออกมาเปนตัวของทาน เอง มีความสงบ ความนิง่ ของทานจะปรากฏออกมา สวนทีเ่ ราจะ กำหนดไดชัดเจนที่สุด คือ พระพักตร ที่จะใหทานออกมานา เกรงขามหรือออนชอย ก็เลือกที่จะทำใหทานออกมามีรอยยิ้ม นอยๆ และมีความเมตตา เพราะมองวาเด็กๆ ในโรงเรียนจะได สัมผัสไดถงึ ความเมตตาขององคทา น” จากจุดเริม่ ตนของความชืน่ ชอบในงานศิลปะนำมาสูค วามรักที่ จะทำงาน จนกาวมาสูค วามศรัทธาทีจ่ ะนำศิลปะมาสือ่ ถึงปรัชญา ของธรรมะ แตละขั้นตอนเปรียบเสมือนการเรียนรูใหคอยๆ รูจัก ตัวตน โดยผานประสบการณและการสอนของตัวเธอเอง “การทำงานศิลปะทั่วไปกับการปนพระพุทธรูป มีความคลาย กัน ตรงที่เราตองใชสมาธิอยูกับงาน แตการปนพระพุทธรูปยังมี สิ่งที่เหนือขึ้นไปอีก คือ การไมยึดติดในตัวตน เราไดลดอีโกที่เรา มีและยังไดเรียนรูถึงอารมณภายใน เวลาที่เรารูสึกเครียดหรือ กดดัน เมื่อเราไดสัมผัสองคทาน เห็นพระพักตรทาน จะเหมือน กับทานคอยพูดเตือนเราใหรูปจจุบันขณะอยูตลอดเวลา” บางคนใชเวลากวาครึ่งชีวิตเพื่อคนหาความสุข หลายคนเจอ แตอีกหลายคนยังไมเจอ สำหรับคุณตุกนั้น ความสุขที่คนพบใน วันนี้จากศิลปะและธรรมะ จะทำใหเธอใชชีวิตที่เหลือในวันขาง หนาดวยความสุขสงบอยางแทจริง และยังเปนความสุขที่เธอ สามารถระบายแตงแตมโลกใบนี้ เพื่อใหคนอื่นไดมีโอกาสชื่นชม ไปพรอมกับเธอดวย


ดร.มีชัย วีระไวทยะ

ปฏิวัติการศึกษา ดวยโรงเรียนไมไผ แทบไมนาเชื่อ โรงเรียนที่สรางดวยไมไผหลังเล็กๆ แหงนี้ จะเปนแหลงบมเพาะเยาวชนคุณภาพของ ประเทศไทย

½Ñ¿Ñp‰¥¿tÑpÿ½Ñtccpcš¿ p‰¥¿½Ñ¿šh³‡À»h _ɑ ÆÛh‘_@»@uÇ_šuǛ²‡Àqici‘²hÃwʲxh pcв¿‡²pÿ½Ñ¿ÑpĚhpÿu¿ÀÃÃÂh²hw½Ñ p»Ð_y‰c›iÂeih_ÆÌ` pcÐ²Ï pÄËɲLJi`›É½Ñ Æ¿u³³npÿyc›pɑpÄËɲišhÉÂh²³npÿ ÉnyòšÉ¿ÇÃËÉÇć‘yc› pÄËɲyc›q_›²Ãn½‡Ñ‘ išh³nuǛueÃ_hp‰¥¿eÃ͌͛ÆÉ¿ ½Ñ¿Ñy_š_²hà ÆÉÀy_š_² hÃi‡cŒÄ½pÑ ‰¥¿²hó‡cÄvc‡Àpcв ½Ñ¿Ñy_š_²hÃq`š‘`‡¿ _q»šeih_µšiÂpÇÄËÉ qÀš‘‰¤¿ pcÐ²Ï yc›pÿÃ͛ yc›½cÄɑ yc› đ_Ëɽvu¿Æ@ё½Ñp`he@cŒ¤¿ yc›Ã@pÃ@Ñ_ÆÛh‘ ¾Ìò@³p‰¥¿`ɑ»‡ipɑ ¤‘Ï cÍqěi ²Ðeěh ²‡Àp‰¥¿tÑpÿu¿Œ¤¿q»š¿ÑeËÉÆ@ё½Ѳvć‘ p²@c`ÊÒ¿³Ã@‘ u¿ËÒ¿½ѽÑpeÂ`ÊÒ¿µËÑÉyc›išhp‰¥¿

ŒË¿c@¿½ѽÌò‡¿chÃqÄnÂh²³¿½ÑÆÌcqǚ‘ Ç¿Êё`ɑ‰Ãnp½w tÑpÿ_‡¾Â__µ‡Â‡¹¿h »‡Ò‘ÉÂ͚½Ñ À›h¿²ih‘‘É »vÀÄte²²Äh‘ ÉvpzÉ Äv‰ÄhÂ_hw³‡‘Çi‡cÀÌÃà _‡ žtÑpÿÇć‘ ¿ÒÆÛh‘`ÊÒ¿»h_q¿ie@cÃ@pÃ@Ñ_`ɑ cÃ_µ‡Â iÃnyi½Ân ŒÍ›²šÉ»‡Ò‘qÄn‰Ãn¾h¿Æ¼hÀ‡¿ ‡¹¿h‰Ãnµh²ÃqÄnµÌ_µ¿ ½Ñ»›É‘²hà ÆÛh‘tÑpÿ»›¿qÀÀÆÛh‘ÆÃÃežq¿i½h‘ ²hÃpÿÃÍu› Ç_šÏ ŒÄ@»pÂhiµ¿½_Ñ ³ »@ Æv¿Ê² uÇ_š pËÑÉÉɲy‰p‰¥¿ŒÍ›¿v p‰¥¿²vć‘Çć² u¿²hÃp‰¥¿q_šqÀÀ`ɑƇ‘e_qÄnµÌ_µ¿ ‰¤³³ÌÀ¿‡ cÃ_µÂ‡ ŒÍ²› ɚ »‡‘Ò qÄnŒÍɛ v¿i²hà tÑpÿ_‡¾Â__µ‡Â‡¹¿h ²Äšhiišh ŸµËÑÉ

¿ÒµhiÀ›h¿p`hpò²‡¿pɑ »É¿qòpò tÑpÿÄv‰ÄhÂ_hw‡¹¿h pÃhnÉÂ͚½Ñ ÉvpzÉÄv‰ÄhÂ_hw qěi²Ð_tÑpÿÄv ‰ÄhÂ_hwÉ ² ÇÄhÂtÑpà  ¿ |Ê Ñ ‘ ÀÌ Ã Ì x y‰Ãxºž_‡²³nƚ‘pɲÆhà ³cÇ_hŒ@c ÉÂ͚pÃËÑÉ µhiÀ›h¿p`h²ÐpÄÂÀɲišh uµ›µËÑÉ ¿ÒÆ@ pÃhnišhµhiÀ›h¿p`hp³nòišhwͿž _µÂ‡ ÉÂÍqš ěiq»šŒ_pòišhtÑpÿy_›yŒš ÉhehÃpÿp‰¥¿µ‡Ò¿pcÂiÆÛh‘c›iÂy_›yŒš ÀÃÃÂh²hwqicěÉ_c›i¾ÃÃ_µh»@pÇ_hn ²‡À²hÃpÿÃ͛ ½Ì²i‡¿¿Ò¼ËÉp‰¥¿tÑpÿ½Ñ_ ŒÍ›ÉÂh²uǛÀÌ»ÃÇÄh¿p`›hpÿ_h²½ÑÆÌc qǚ ‘ Ç¿Ê Ñ ‘ ²Ð i š h yc› _ Ç ¿š i ‘h¿c› h ¿²hà wʲxhqÄntÑpÿÇÄhÂqǚ‘p`›h_h`É


FROM THE EXPERT / 59

»šÉÂÉc_h‰¤³³ÌÀ‡¿_¿‡²pÿµ‡Ò¿eËɵ‡Ò¿_qÄnµ‡Ò¿_ µ‡Ò¿ÄnÇ¿ÊёǛɑpÿÇÀ¿‡²pÿy_šp²@¿e¿»šÉǛɑ_eÃÍǛɑ Än e¿ pËÑÉp¿›¿e̺zhqÄnw‡²Âzh`ɑ½‡Ò‘ŒÍ›pÿqÄnŒÍ› ÆÉ¿ c›h¿²hÃuµ›½Ì¿½Ã‡Âž`ɑtÑpÿ c›iŒ§_ËÉ¿‡²ÀÃ@ÇhÃ`ɑ cÃ_µ‡Â ²hÃÀÃ@ÇhòhÃp‘@¿³Ê‘p‰¥¿y‰Éšh‘ÃÉÀeÉÀÇc²Ì_ qÄn p‰¥¿²hÃ_ɑ²húžy²Ä½Ñ_³Ìc_̚‘Ç_hÂpËÑÉuǛtÑpÿÆh_hü pÄÒ‘»‡ipɑyc› ²šÉuǛp²@cŒÄ‰Ãntµ¿žp»Ð_p_Ðcp»Ð_Ç¿ši p‰¥¿ ‰Ãntµ¿žq²š½Ì²Œ•hÂÉšh‘q½›³Ã@‘ ŸpÃh»‡Ò‘p‰¥¿_ÍÄ¿@¾@²šÉ¿ piÄh ÆÛh‘tÑpÿpÃh³nuµ›p‘@¿ ²›É¿ qěi²ÐÀÃ@Çhó‡c²hà ²›É¿½Ñ Ç¿Êё yi›ÆÛh‘Éhehà |ËÒɽÑc@¿ÆÛh‘Éhehà |ËÒÉpeÃËÑɑy_›peÃËÑɑ_ËÉ peÃËÑɑuµ›²›É¿½ÑÆɑ³np‰¥¿ešhÀÃ@Çhó‡c²hÃp‰¥¿piÄh‰§qÄn ²›É¿½ÆÑ h_uµ›p‰¥¿p‘@¿½Ì¿³‡c»‡‘Ò ÀÃ@x½‡ tcÂuµ›µÉÑË išh"2%!$šÉ_h ³h²"USINESSFOR2URAL%DUCATIONAND$EVELOPMENTpÃhpò išhp‰¥¿¾Ìò@³pËÑÉƇ‘e_ ²vyÃ`ɑÀÃ@x‡½ ²Ðy‰p‰¥¿Æši¿‰Ãn²ÉÀ pÿÃ͛qÄnc͑h¿²hÃpÿ²hÃÆÉ¿ `ɑ‘À‰Ãn_hº‰§½Ñ |Ê‘Ñ ¼Ëɉ¥¿ÃhÂyc›½‘Ò‡ Ç_c`ɑÀÃ@x½‡ u¿µËÉÑ ³h²‰ÃnÆÀ²húž½Ñ_À½Àh½Æve‡¶u¿ÇÄh²ÇÄhÂ_@»@½‡Ò‘u¿ zhxhy½Â²ÐeÉË ÀÃ@x½‡ ‡¹¿h²hÃwʲxhqÄnµ¿À½É‡¿p‰¥¿ÀÃ@x½‡ Ãnc‡À‰Ãnp½w³¿¼Ê‘Ãnc‡ÀtIJcÃ_µ‡ÂpeÂÆÛh‘eih_‹ËɋhuǛ ²‡ À Ƈ ‘ e_y½Â½Ì ² Ãnc‡ À µ‡ Ò ¿ _hqě i c› i ¿tÂÀhÂih‘qŒ¿ eÃÉÀeÇi eËÉúÑež²hÃuµ›¼Ì‘Âh‘É¿h_‡ÂeÌ_²vp¿@c ³¿½Ì²½‡Ñi LJiÃnqǑpò»@c‰h²išh ¼Ì‘Âh‘_µ‡Â ɇ¿p‰¥¿²ÄÂ̽¾žÇć²u¿ ²hÃih‘qŒ¿‰Ãnµh²Ã µš i ²Ãnc‡ À ²h͇ ¹ ¿h‰Ãnp½wuǛ ²›hiÇ¿›h_h¼Ê‘½Ì²i‡¿¿Ò ¿É²³h²¿Ò cà _µ‡Â ‡‘p‰¥¿ŒÍ›_ŒÄ‘h¿ tccpcš¿u¿²hÃÉ̽@w»¿pËÑÉÆh¾hún ³¿yc›Ã‡ÀÃh‘i‡ÄÃnc‡ÀtIJ _h_h²_h Ãi_½‡ Ò ‘ Ãh‘i‡ Ä q_²y|y| qÄnĚ h ÆÌ c eË É Ãh‘i‡ Ä Æ_pcгp³›h–h_Ç@cÄÆh`hÆh¾húÆÌ`‰§w cÃ_µ‡Â LJ¿_h½Ìš_ÆÌc»‡iuǛ²‡À²hÃwʲxh c›iÂpÇпp‰¥¿pÃËÑɑ Æve‡¶pÆ_ËÉ¿ih‘Ãh²·h¿²hÃpÿÃ͛uÇ_šuǛ²‡ÀƇ‘e_y½Â»šÉy‰ u¿É¿he» ŸÆ@ё½ь_pÃ@Ñ_½vqěiqÄnÉÂh²³n`Âh»šÉy‰²ÐeËÉ ÉÂh²½vuǛtÑpÿp‰¥¿wͿžpÿÃ͛»ÄÉcµi@»`ɑ½Ì²e¿u¿ µÌ_µ¿p‰¥¿wͿž²Äh‘²h͇¹¿h½‡Ò‘pwÃx·²@³qÄnƇ‘e_c›i½̲ i‡¿¿Ò½ÑtÑpÿ ÉhehÃpÿ²Ðq½Ày_šyc›uµ›p»Ð_½Ñ ½Ñc@¿²Ðy_šyc›uµ› uǛe̛_ešh ¼›h³nuµ›½Ñc@¿²Ð»›É‘uµ›uǛp‰¥¿²hÃpÿÃ͛pÃËÑɑ²hÃp²x»Ã c›iŒ_²ÐpĉÇÀpÆÂuÇ_š i@¾²hÃpÿÃ͛ ²hÃÆÉ¿²Ðq»²»šh‘²‡¿ _h² Œ_³nuǛpcвÉÂ͚u¿eºn²ÃÃ_²hó‡c|ËÒÉc›i »›É‘ÆÉ¿uǛ p`hÃÍi› hš eih_t‰Ãš‘uÆeËÉÉnyÃ|ËÉÒ Éšh‘¼Í²»›É‘p‰¥¿Éšh‘yÃuǛpcв ÉÂ͚u¿eºn²ÃÃ_²hÃe‡cpÄËɲeÃÍc›i piÄheÃÍ_hÆ_‡eÑh¿ÆÉ¿ u¿ `ɑeºn²ÃÃ_²hÃe‡cpÄËɲ²Ð_eÃÍ ŒÍ›‰²eÃɑ qÄnpcв qěipcв²Ðp‰¥¿eºn²ÃÃ_²hÉÃnp_@¿²hÃÆÉ¿`ɑeÃÍc›i išheÃÍ ÆÉ¿Ã͛pÃËÑɑqešyÇ¿d»@²ÃÃ_`ɑeÃÍpÇ_hnÆ_½ѳnp‰¥¿eÃÍyÇ_  ³h²tÑpÿÄv‰ÄhÂ_hw‡¹¿h ½Ñp‰¦cÆÉ¿Ãnc‡ÀÉ¿ÌÀhÄ ¼Ê‘ ‰ `‡À_hp‰¥¿tÑpÿ_‡¾Â__µ‡Â‡¹¿h ½Ñ_̚‘‡¹¿hpcв


FROM THE EXPERT / 60

—µÈ¡µ²£§²‡Áœ™˜¸£´ˆÄ§iÀ›s™£°šš­¢h²‡”µ m•­™™µÉÀ£²‚²¢‚i²§—µÈ Àµ¢È §ˆ²£­šÂ£‡À£µ¢™ «£·­ˆ²œ¹›i „£­‡‚­‡™±À£µ¢™ Á¥i§‚²¢ Á¥°¢±‡¡µ­¢h²‡­·È™­µ À‚²À£µ¢£°šš QSPGJU HJGU ‚­‡‚§±À­¢ ­°Ä£À­¢Àž£²°‰°™±™É Ä£­¢²Ä”iš ¸ ëiÀ”ǁ¡µ—Àȵ £µ¢™Ç‹­É· ‚­‡ À£²Ä¡h•i­‡À­²À‡´™¡²Ã«i¡µ­°Ä£ÇÀ­²¡²Á¥±™n ª´È‡—µÈÁ••h²‡­¢h²‡À«Ç™Ä”iŠ±”‚­‡Â£‡À£µ¢™™µÉ„·­ „h²À¥h²À£µ¢™ —µÈÄ¡h£±šŠ³£°À›s™•±§À‡´™ Á•hëiˆh²¢”i§¢²£ÃŠiÁ£‡ —³‡²™Ã«i±š ª±‡„¡ Á¡iÁ•h²£„±”À¥·­À”ǁ™±À£µ¢™—µÈˆ°À‚i²¡²À›s™ª¡²Š´ ë¡h À”ǁÆ Çˆ°À›s™c²¢„±”À¥·­±™À­‡ m„h²À—­¡—µÈ™µÈÀ£²Ä¡h£±š ¡µ„™Ä—¢”µÆÀ¢­°Á¢°À‚²Ä¡h¡µÀ‡´™ˆ£´‡ÆÀ‚²¡µ™É³ÃˆÁ•h­²ˆˆ° ‚²”À‡´™ Á•h™É³ÃˆÀ‚²‡²¡¡² Àž£²°‰°™±É™À£²À­²™É³Ãˆ¡²ˆh²¢ „h²À—­¡Á—™ À”ǁ—¸„™Ç•i­‡¡µžh­Á¡h •±§À­‡ Àž·È­™¹‡²•´žµÈ™i­‡¡²Šh§¢ˆh²¢ „h²À—­¡ ”i§¢²£—³‡²™Ã«iª±‡„¡ Š±È§Â¡‡›¥¹•i™Ä¡i •i™«£·­—³­°Ä£ ÇĔi—µÈÀ«¡²°ª¡±šž·É™—µÈ —±É‡œ¥Ä¡i «£·­ ­¢h²‡­·È™ À”ǁ—µÈˆ°À‚i²¡²À£µ¢™ ¡ À‚² •i ­ ‡¡²—¸  §± ™ Àª²£lÀ›s™À§¥²ª²¡À”·­ ™ •i­‡¡²À£µ¢™£¹i£°ššÃ«¡hh­™ Àž£²°ˆ° Ä¡hÀ«¡·­™Â£‡À£µ¢™Àh²‚­‡À‚² „£¹œ¹iª­™ ˆ°–¹ ›£°À¡´ ™ ²£ª­™Â”¢À”ǁ Æ Á¥° À”ǁÆ ˆ°À›s™œ¹i„±”À¥·­À”ǁ„™­·È™Ã«iÀ‚i² ¡²À£µ¢™ Ä¡hÊh„£¹ À¡·È­À‚²„±”À¥·­Á¥i§ ™±È™Ç„·­ ™i­‡Æ Ç•i­‡¡µ„§²¡ª±¡ž±™˜l—µÈ”µ •±É‡Á•hh­™À‚i² ™i­‡Æ À‚i²¡²Ç•i­‡‚¢±™ À£µ¢™Àž£²°§h²žµÈÀ‚²­¸•ªh²«lÀ¥·­n ™­ˆ²Ã«i„§²¡£¹iÁhÀ”ǁ™±À£µ¢™ Á¥i§ ¢±‡›¥¹r‡Ã«iÀ‚i²ÃˆÁ™§„´” ˜¸£´ˆ Àž·È­ª±‡„¡ vÃ«iÀ”ǁÆ £¹iˆ±¡­‡«²¥¹h—²‡ £´À£´¡È ˜¸£´ˆ‚­‡„£­š„£±§‚¶™É À›s™²£ª­™ ëi£¹i§´˜µ•›¥² œ¡ª­™Ã«iÀ‚²£¹iˆ±Ã«iši²‡ Ä¡hÊhÀ›s™c²¢£±šÁ•h Àžµ¢‡­¢h²‡À”µ¢§ –i²À‚²£¹iˆ±§´˜µ«²À¥µÉ¢‡Šµž À—h²±šŠh§¢À«¥·­À”ǁ Á¥°„£­š„£±§Ã«i£¹iˆ±ž¶È‡ž²•™À­‡ À›s™²£Šh§¢À«¥·­Š¸¡Š™Ã«i ži™ˆ²„§²¡¢²ˆ™­¢h²‡¢±È‡¢·™ m£‡À£µ¢™À£²À›s™¨¹™¢l¥²‡ ²£À£µ¢™£¹i•¥­”Šµ§´•”i§¢ ­¢h²‡ÀŠh™ ¡µ„™¡²ª­™À£·È­‡ˆ´É‡«£µ” À”ǁÇ¡²”¹¡µ¡²ª­™À£·È­‡¡°™²§™­¤”¹À”ǁÇ¡²À£µ¢™£¹iÁ¥i§Ç¡µ ­‡—¸™Ã«iÀ”ǁ¹iÀž·È­—³˜¸£´ˆ±š—µÈši²™±šžh­Á¡h ­¢h²‡™i­¢À‚² ˆš ¡ À‚²•i­‡¡µÀ‡´™­­¡­¢¹h٘™²„²£«™¶È‡Áª™š²— ”¢À£² Šh§¢Ã«iÀ‚²—³˜¸£´ˆ±šžh­Á¡h Šh§¢Ã«iÀ‚²¡µ—¸™v­š£¡Ã«i Á¥° ¡µÀ‡´™¹iëi ÙÀ¡·È­À”ǁÀ£µ¢™Ã™Â£‡À£µ¢™À£²Á¥i§„£­š„£±§•i­‡¡µ

²™°„§²¡À›s™­¢¹h—µÈ”µ‚¶É™ ªh‡œ¥Ã«iÀ”ǁ¡µ­™²„•—µÈ”µ ²£Šh§¢Ã«i ži™„§²¡¢²ˆ™ˆ¶‡„§£ˆ°—³—±‡É ª­‡c²¢‹¶‡È —±‡É À”ǁÁ¥°œ¹›i „£­‡ À£²Ä¡hĔiëiÀ‚²¹iÀ‡´™Ÿ£µÆ Àž·È­—³˜¸£´ˆ™° Á•h•i­‡—³‡²™£h§¡±™ ±šÀ£²”i§¢ œ¡–·­À›s™„§²¡ÂŠ„”µ‚­‡À”ǁ Á¥i§Ç­¢²ˆ°‚¢²¢ ëiÀž´È¡‚¶É™­µ«¥²¢ÆÁ«h‡§´˜µ²£‚­‡—µÈ™µÈÀ£µ¢§h²Ã«i «±™° Ä£—µŠÈ §h ¢À‡´™À£²š²—쫱 ²©µÄ”iš²—£°—£§‡¨¶©² ­™¸¡•± ô «iÁ¥i§Á¥°Â£‡À£µ¢™Á«h‡—µÈ ³¥±‡ˆ°ª£i²‡—µˆÈ ‡± «§±”Š±¢ ¹¡n´  ÙÁ‡h‚­‡²£š£´«²£ˆ±”²£²£À£µ¢™²£ª­™ À›¥µÈ¢™ˆ² Á™§„´”Á¥°¡¸¡¡­‡À”´¡Æ —µÈˆ³±”²£ž±’™²Á¥°²£À£µ¢™£¹i Á•hÀ™i™‚¢²¢¨±¢ ²žÃ™•±§À”ǁÁ•h¥°„™ £°•¸i™„§²¡„´” ª£i²‡ª££„l Á¥°ª£i²‡„§²¡•·È™•±§Ã™²£À£µ¢™£¹iˆ²„§²¡ª™Ãˆ ‚­‡À”ǁÆ À­‡ ëiÀ”ǁÀ›s™¨¹™¢l¥²‡ ²£À£µ¢™²£ª­™Ã™—²‡›´š±•´­¢h²‡ Á—iˆ£´‡”¢—µÈ™µÈÀ”ǁƈ°³«™”•²£²‡ ª­™±™À­‡ ÙÁ•h¥°À—­¡ Á•h¥°„™ ­¢²ˆ°À£µ ¢ ™£¹ i « ± § ‚i ­ À£· È ­ ‡­°Ä£ Ç ¢¡·­Â«§•Á¥i§Šh§¢±™„±”À¥·­À£·È­‡—µÈ ˆ°À£µ¢™™­ˆ²À£µ¢™Àž·È­À›s™„§²¡£¹i Á¥i§ À”ǁÆ ˆ°•i­‡À£µ¢™£¹i”i§¢§h² ª´È‡—µÈ À‚²À¥h²À£µ¢™™±É™ª²¡²£–ˆ°À‚i²Ä›­¢¹h يµ§´•›£°ˆ³§±™‚­‡À‚²Ä”i­¢h²‡Ä£ ˆ°À­²Ä››£±š›£°¢¸•lÊi±šŠµ§´•ˆ£´‡ Ĕi ¡ ²™i ­ ¢Á„h Ä «™ À›s ™ ª´ È ‡ —µ È À ‚² •i­‡«²„³•­š mÀ£²•i­‡²£ˆ°›£±š ˆ²£°šš—h­‡ˆ³ ¡²À›s™£°ššª­™ ëi§´À„£²°«l ª­™Ã«i„´” ª­™Ã«i¡µˆ´• ¸¨¥ˆ´•ª²˜²£“°Á¥i§Ç¡µ ²£Ášh‡›r™ À£²­¢²Ã«iÀ‚²ª™¸ ÇëiÀ”ǁ—±É‡«¡” Àª™­§h²À‚²­¢²ˆ°À£µ¢™­°Ä£ Á¥i§ „h­¢Æ—³Ã«i¡±™Á„š¥‡Æˆ™Ã™—µÈª¸”Ç À«¥·­«™¶È‡ Á¥i§¡²À¥·­±™§h²ˆ°—³­¢h²‡Ä£ À£²Ä¡h¡µ«™±‡ª·­Ã™ «i­‡À£µ¢™ À£²ÃŠi­´™À•­£lÀ™Ç• Àž£²°§i²‡§h²«™±‡ª·­ÁššÀ£µ¢™ Á¥i§ÇëiÀ”ǁě„´”„i™ ª¡¡•´ˆ°À£µ¢™À£·È­‡Ä”™Àª²£lÇ¡²Ášh‡ ¥¸h¡ Á¥i§À‚²ÇÁšh‡±™Ã„£—³«™i²—µÈ „i™„§i²À£·È­‡­°Ä£ Çě ¨¶©²Á¥i§À­²¡²­˜´š²¢ À”ǁ—¸„™À›s™„£¹Ä›”i§¢ Á•h§h²„£¹Ç ¡µ«™i²—µÈ£°•¸i™Ã«i²£À£µ¢™­¢h²‡¡µª²£° Á•h•i­‡•£‡•²¡—µÈ £°—£§‡¨¶©²˜´²£³«™”ħi”i§¢ Á¥i§•h­Ä›Ç•i­‡”¹§h²²£ À£µ ¢ ™£¹ i Ä ›Àµ È ¢ §‚i ­ ‡± š Šµ § ´ • ›£°ˆ³§± ™ ± š À”Ç  ¢± ‡ ć Ä¡h à Šh Á „h —h­‡ˆ³Á•h•i­‡£¹i§h²—µÈ—³¡²™±É™Ä›ÀµÈ¢§‚i­‡±š²£—³Ã«iÀ£²À›s™ ¡™¸©¢l—µÈ”µ‚¶É™¡µ„§²¡ª²¡²£–‚¶É™¢±‡Ä‡n


FROM THE EXPERT / 61

อยากใหเปนคนที่คิดเปน คิดนอกกรอบเปน คนควาเปน หาคำตอบเปน ซื่อสัตย พรอม จะชวยเหลือ เปนคนที่วา ถาเรามีลูก เราก็จะ มีความสุขที่มีลูกแบบนี้

 ”i²™¡²•£²™§´Š²²£ Á¡iˆ°À›s™Â£‡À£µ¢™Ã™—i­‡–´È™ «h²‡Ä¥Á•hÀ”ǁÆ ˆ²Â£‡À£µ¢™Ä¡iĜh —³„°Á™™œ¥ª­š ­À™Ç•Ä”i„h²À‰¥µÈ¢ª¹‡§h²‚­‡ˆ±‡«§±” ²„­µª²™ª¹‡§h²„h² À‰¥µÈ¢‚­‡›£°À—¨ Á¥°ª¹‡§h²Â£‡À£µ¢™À­Š™—±É‡ ²„ ­µª²™ mÀ£²Ä¡h¡µ²£À›£µ¢šÀ—µ¢šÀ”ǁ Á•hÀ£²ˆ°”¹§h² À£´È¡ •i™À”·­™Á£À›s™­¢h²‡Ä£œh²™Ä›À”·­™ž±’™²²£‚­‡ À”ǁÀ›s™­¢h²‡Ä£ „·­Ã«iÀ”ǁÁ‚h‡±š•±§À­‡ Á¥i§ÇÄ¡h‹µÀ£µ¢ª ±šÀ£·È­‡ª­šÀž£²°Ä¡h¡µ²£ª­šÃ™Â£‡À£µ¢™n —¸§±™™µÉ£‡À£µ¢™—µÈ¡µ²£À£µ¢™²£ª­™Ã«iÀ”ǁĔi£¹iˆ± ²£„´”™­£­š«£·­—µÈÀ£µ¢§h² „§²¡„´”Ášš™­°¥² ­¢h²‡ÀŠh™£‡À£µ¢™Ä¡iĜh«£·­Â£‡À£µ¢™—²‡À¥·­«¥²¢Á«h‡ À£´È¡¡µ¡²‚¶É™ „³Á™°™³ª³«£±šœ¹i›„£­‡„·­ m‚“°™µÉ £‡À£µ¢™™²™²Š²•´ À›s™Â£‡À£µ¢™—²‡À¥·­­¢¹Áh ¥i§ £‡À£µ¢™ ­´™À•­£lÁ«h‡ÇÀ›s™Â£‡À£µ¢™—²‡À¥·­—±‡É «¡”£‡À£µ¢™ —²‡À¥·­•­™™µÉ–·­§h²¢±‡¡µÄ¡hÀ¢­° Àžµ¢‡Á•hÀ£´È¡¡µÃ«iÀ«Ç™ ¡²‚¶É™ Á•hªh§™Ã«hÀ”ǁˆ™À‚i²Ä¡hĔi«£­ Àž£²°£²„² „h²À—­¡Áž‡ Àž£²°‰°™±É™–i²Àœ·È­À›s™Ä›Ä”i –i²œ¹i›„£­‡ ªh‡À£µ¢™Ä”iªÇ ‡h ěÀ¥¢ Á•hª³«£±š—µ™È Ȉµ °—³Ã«iÀ”ǁÀ›s™­´ª£° À”ǁ„´”À›s™„i™„§i²À›s™­°Ä£À›s™ˆ°ª­™Ã«iÀ”ǁÀ£²„´”À›s™ §´À„£²°«lÀ›s™n ”i§¢¨±¢ ²ž—µÈ””À”h™ ‰²¢Á§§„§²¡À›s™œ¹i™³‚­‡ À”ǁ™±À£µ¢™‹¶È‡‚“°™µÉ¡µ™±À£µ¢™—µÈÀž´È‡³¥±‡ˆ°‚¶É™Š±É™¡ Á•h¡«²§´—¢²¥±¢«¥²¢Á«h‡À•£µ¢¡—µÈˆ°Ã«i—¸™«¥²¢š£´©±— ª™Ãˆ—µÈˆ°ˆi²‡‡²™ À›s™„§²¡™h² ²„ ¹¡´Ãˆ‚­‡ ”£¡µŠ±¢ ‹¶È‡œ¹i¡¸h‡¡±È™±š‡²™§²‡Àši²«¥­¡Ã«¡hëi±š­™²„•‚­‡ Š²•´ ª´È‡—µÈ”£ ¡µŠ±¢ ­¢²À«Ç™Ã™•±§¥¹¨´©¢lÁ¥°À¢²§Š™ £¸h™•h­Æ ě„·­ m­¢²Ã«iÀ›s™„™—µÈ„´”À›s™ „´”™­£­š À›s™ „i™„§i²À›s™ «²„³•­šÀ›s™ ‹·È­ª±•¢l ž£i­¡ˆ°Šh§¢ À«¥·­ À›s™„™—µÈ§h² –i²À£²¡µ¥¹À£²Çˆ°¡µ„§²¡ª¸‚—µÈ¡µ¥¹ Ášš™µÉnÁ™h™­™ª³«£±šª±‡„¡Ä—¢Ã™­™²„•«²§h²ˆ°¡µ ¥¸ h ¡ —µ È À ›s ™ œ¹ i ™ ³ÀŠh ™ ™µ É ¡ ²¡²¢ ª´ È ‡ —µ È ª ± ‡ „¡À£²ˆ°Ä”i ­²™´ª‡ªlˆ²•£‡™µÉ mœ¡§h²™h²ˆ°À›s™›£°À—¨—µÈ™h²­¢¹h‚¶É™ Àž£²°ˆ°Ä¡h‡ˆ°¡µÁ•hˆ´•¸¨¥À‚²ˆ°Ášh‡›r™À‚²ˆ°„´” À›s™«²—²‡Ái›r«²À›s™À‚²£¹i§h²À‚²¡µ—²‡À¥·­nÁ¥°™µÈ „·­ª´‡È —µ”È £ ¡µŠ¢± ³¥±‡‚°¡±À‚¡i™ª²™r™i²§Ã«¡hëiÀ›s™ ˆ£´‡±š‡²™‚¢²¢Â„£‡‚h²¢›´§±•´²£À£µ¢™£¹i‚­‡À”ǁė¢ ª£i²‡Â£‡À£µ¢™Ä¡iĜhÁ«h‡•h­Æěª£i²‡À¢²§Š™œ¹i™³£¸h™Ã«¡h §²‡Áœ™ª£i²‡ª££„lª±‡„¡Ä—¢Ã«i™h²­¢¹h¢´È‡‚¶É™


PTT’s CLUB / 62

สุขไดดวย ใจ พอเพียง นายแพทยกิติพร อังคะสุวพลา


PTT’s CLUB / 63

PTT’s Club ฉบับนี้ เรามีโอกาสไดมาพูดคุยกับ ผูถ อื หุน กูท า นหนึง่ ทีต่ ดั สินใจลงทุนใน Century Bond หรือหุน กู 100 ป ของ ปตท. ซึง่ ถือวาเปน การออกหุน กู 100 ปครัง้ แรกในประวตั ศิ าสตรของไทย นายแพทยกติ พิ ร อังคะสุวพลา นายแพทยผเู ชยี่ วชาญดานโรคหัวใจ ทีม่ มี มุ มองดีๆ เกีย่ วกับการดูแลรักษา “ใจ” มาฝากกันในวันนี้ ชีวิตในวัยเรียนและวัยเริ่มตนทำงานของคุณหมอเปนแบบ เรียบงาย คุณหมอเรียนจบปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หลั ง จากนั ้ นก็ ม า ทำงานใชทุนที่โรงพยาบาลทหารผานศึกอยู 2 ป กอนจะลาออก มาทำงานที่โรงพยาบาลราชวิถี และไดรับทุนเรียนตอทางดาน โรคหั ว ใจ (วุ ฒ ิ บ ั ต รผู  เ ชี ่ ย วชาญสาขาอายุ ร ศาสตร แ ละ อายุรศาสตรโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี) “ทีผ่ มเลือกเรียนดานโรคหัวใจ เพราะชวงทีผ่ มทำงานใชทนุ ที่ โรงพยาบาลทหารผานศึก ผมรูส กึ ประทับใจอาจารยทา นหนึง่ คือ พญ. ศิวาภรณ ชาคร ทานเปนแพทยทางดานหัวใจ และดวย ความเอาใจใสคนไข ทานมาออกตรวจคนไขสปั ดาหละวัน เปนที่ ปรึกษาโรงพยาบาล ทานเอาใจใสคนไขดมี าก รวมทัง้ ผมเห็นวา โรคหัวใจเปนโรคทีส่ ำคัญ สามารถชวยใหคนมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ได” เมื่อเรียนจบทางดานโรคหัวใจแลว คุณหมอทำงานใชทุนที่ โรงพยาบาลราชวิถี อีกกวา 6 ป กอนจะลาออกมาทำงานที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ “สาเหตุที่ลาออกมาทำงานโรงพยาบาล เอกชน ก็เพราะตอนนัน้ ผมมีครอบครัว ทำใหมภี าระมากขึน้ อีก อยางบานอยูไ กลมาก ทำใหเราเหนือ่ ยกับการเดินทาง บวกกับที่ ตองทำงานพิเศษคอนขางมาก ทำใหผมคิดวาเราไมมีเวลาดูแล ครอบครัวเลย จึงตัดสินใจลาออกเพือ่ ทีจ่ ะไดทำงานพิเศษนอยลง และมีเวลาใหกบั ลูกมากขึน้ ” และเมื่อถามถึงความประทับใจในชีวิตการเปนหมอ คุณหมอ ตอบว า “การไดชวยคนและประสบความสำเร็จ ในการช ว ย ทำใหเรามีความสุข และรูสึกภูมิใจที่เราสามารถชวยคนอื่นได แต บ างครั ้ ง ถ า ไม ป ระสบความสำเร็ จ ก็ ท ำให เรารู  ส ึ ก ผิ ด หวั ง เหมือนกัน” การเปนคุณหมอตองติดตามวิทยาการใหมๆ อยู เสมอ เพราะปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยรวมทั้งดานโรค หัวใจมีความกาวหนามาก และพบวาทุกวันนี้มีคนเปนโรคหัวใจ เพิ่มขึ้นมาก “ผมคิดวาสาเหตุที่พบวามีคนเปนโรคหัวใจมากขึ้น เพราะป จ จุ บ ั น ชี ว ิ ต คนเมื อ งมี ค วามเครี ย ดเยอะ มี ม ลพิ ษ เยอะทัง้ จากอาหาร อากาศ สิง่ แวดลอม ทำใหสขุ ภาพเราแยลง รวมทั้งวิวัฒนาการทำใหสามารถตรวจพบโรคไดงายขึ้น อยาง

บางทีเห็นวาไมมีอาการอะไร พอตรวจก็เจอ แตดีที่เราสามารถ รักษาไดตง้ั แตระยะแรก ไมตอ งรอจนเปนมากและรักษาไมไดแลว” เมื่อคนในปจจุบันนี้ตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพมาก ขึ้น คุณหมอจึงมีคำแนะนำงายๆ เปนหลักในการดูแลตัวเองวา “มีเพียงสองของายๆ คือ หนึ่ง สงเสริมสุขภาพตัวเราเองให แข็งแรง สอง คือ ลดความเสีย่ ง ในเรือ่ งการสงเสริมสุขภาพตัว เองก็ตองใหครบทุกดาน คือ อาหารตองสะอาด กินใหเพียงพอ กินใหครบหาหมู การพักผอนก็ตอ งใหเพียงพอ ถาเราทำงานเยอะ พักผอนนอยรางกายก็รบั ไมไหว และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึง่ หลายๆ คนรูแ ตวา ทำไมคอ ยได และทีส่ ำคัญอีกอยาง คือ เรือ่ ง ของจิตใจ ผมคิดวาคนทุกวันนี้ ยิ่งในสังคมเมือง มีความเครียด เยอะ แลวก็มีความอยากมากขึ้น อยากไดสิ่งของ อยากไดเงิน ทำใหใจไมปกติ ไมเบิกบาน ไมสดชืน่ เพราะฉะนัน้ จึงตองทำใจให ดีดว ย” “สวนเรื่องความเสี่ยง พูดโดยรวมๆ ที่ไมไดเฉพาะโรคหัวใจ คือ ถาเรารูวาเรามีความเสี่ยงอะไร เราก็ตองควบคุมความเสี่ยง นั้น รูวาไขมันสูงก็ตองลดไขมัน รูวาสูบบุหรี่ไมดีก็ตองงดบุหรี่ รู  ว  า ไม ค าดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย หรื อ ไม ส วมหมวกกั นน็ อ คแล ว ไม ปลอดภัย ก็ตองคาดเข็มขัดนิรภัย หรือสวมหมวกกันน็อค ถา ทำไดแบบนี้ไดถือวาโอเคแลว เพราะถาพูดถึงโรคหลอดเลือด หัวใจ สวนใหญจะมีความเสี่ยง คือ จากเบาหวาน ความดันสูง


PTT’s CLUB / 64

เรื่องการคิดดี ทำดี ผมมีคุณพอเปนตนแบบทานเปนคนที่ ไม ไดเรียนสูง แตทานเปนคนคิดดี ทำดี มีความขยันและซื่อสัตย ตอนที่ทานทำงานก็ ไดรับความไววางใจจากเจานายมาก

ไขมันสูง ซึ่งมีปจจัยทางกรรมพันธุสวนหนึ่ง แลวก็มาจากการ สูบบุหรี่ ซึ่งไมใชปจจัยทางกรรมพันธุ เพราะฉะนั้นถามวาโรค หลอดเลือดหัวใจเกีย่ วของกับกรรมพันธุไ หม ก็เกีย่ วของสวนหนึง่ แตบางคนไปหาความเสีย่ งมาใสตวั คือ สูบบุหรี่ ถาไมอยากเปน โรคหัวใจ ก็ตอ งดูแลตัวเองดวย และก็ลดความเสีย่ งดวย” คุณหมอเองก็ใชหลักการเดียวกันนีใ้ นการดูแลตัวเอง แมจะไม คอยมีเวลาออกกำลังกายมากนัก แตคุณหมอใหความใสใจกับ เรื่องอาหาร การควบคุมอาหาร ควบคุมน้ำหนัก และการดูแล จิตใจตนเองใหคดิ ดีทำดีอยูเ สมอ “เรือ่ งการคิดดี ทำดี ผมมีคณ ุ พอเปนตนแบบ ทานเปนคนทีไ่ ม ไดเรียนสูง แตทานเปนคนคิดดี ทำดี มีความขยันและซื่อสัตย ตอนทีท่ า นทำงานก็ไดรบั ความไววางใจจากเจานายมาก รวมทัง้ ลูกนองก็รักทาน คุณพอยังเปนคนที่รักครอบครัวมาก ผมรูสึก ภูมใิ จตรงนีท้ ท่ี า นเปนคนดี ผมจึงพยายามเปนใหไดอยางทาน” เมือ่ พูดคุยกันถึงเรือ่ งความเสีย่ งดานสุขภาพแลว เราจึงถาม คุณหมอถึงการดูแลความเสีย่ งดานการเงินในแบบสวนตัวดวย “สาเหตุที่ผมตัดสินใจซื้อหุนกู คือ เหมือนกับวาเราเปนเจาหนี้ แลวการมีลกู หนีอ้ ยาง ปตท. ผมก็สบายใจครับ เพราะเปนลูกหนี้ มีความมัน่ คงมาก และสำหรับหุน กู 100 ป ผมคิดวาถึงแมวา เรา จะไมอยูแลว แตก็ถือเปนมรดกใหกับทายาทของเราได และยัง เปดโอกาสใหสามารถไถถอนไดกอนครบกำหนด อีกเหตุผลหนึ่ง คือ การออกหุน กู 100 ป บริษทั ทีจ่ ะออกขายไดตอ งมัน่ คงมาก และผลพลอยได คือ ทำใหเราไดเปนสวนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร และนาภูมใิ จสำหรับการออกหุน กู 100 ปครัง้ แรกของประเทศไทย “สวนเรื่องการบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุน ผมแบงเปน สวนๆ สวนหนึง่ ออมไวเพือ่ อนาคตสำหรับตัวเอง ใหครอบครัว ไว ใชจา ย แลวอีกสวนหนึง่ สำหรับการลงทุน ทีส่ ำคัญคือ ตองแบง การลงทุนใหหลากหลาย เพือ่ กระจายความเสีย่ ง เปนเงินฝากบาง ซือ้ หุน กูบ า ง หุน สามัญบาง แลวก็ซอ้ื บาน อสังหาริมทรัพย โดย การลงทุนของผมจะมองเรือ่ งความมัน่ คงเปนหลัก เหมือนการซือ้


PTT’s CLUB / 65

ผมคิดวา..เราควรมองทางสายกลาง มองความพอดี คือ บางอยางถาไม ไดมา ก็ ไมเปนไร

หุน กู ปตท. ผมมองทีค่ วามมัน่ คงขององคกรเปนหลักเชนกัน พูด งายๆ ปตท. เปนบริษทั ใหญและมัน่ คง คือถา ปตท. อยูไ มไดกไ็ ม นามีบริษัทไหนอยูได และเราก็มีความผูกพันกับ ปตท. อยูแลว เหมือนเปนสวนหนึง่ ในชีวติ คนไทย เพราะเราตองใชพลังงาน เติม น้ำมัน แตผมก็เชือ่ วาแมวา ในอนาคตจะไมมนี ำ้ มันแลว ปตท. ก็ คงหาอยางอืน่ มาทำตอ คงไมไดหยุดแคน้ี เพราะอนาคตพลังงาน ทางเลือกก็เปนสิง่ จำเปน” กอนจากกันในวันนั้น คุณหมอยังไดฝากมุมมองในการดูแล รักษา “ใจ” ไวดวย “นอกจากเราควรจะดูแลสุขภาพใหดีแลว ยังควรดูแลเรื่อง จิตใจดวย เพราะปจจุบันคนพยายามคิดวาตัวเองขาดอยูเสมอ ขาดโนนขาดนี่ แลวขวนขวายหามาใหได ความอยากจริงๆ ก็ดี ถาใชกระตุนใหเรากาวหนาในชีวิต แตถามีความอยากมากไป แลวตองขวนขวายเพื่อใหไดสิ่งตางๆ ตลอดชีวิต คงไมดี ผมจึง คิดวาเราควรมองทางสายกลาง มองความพอดี คือ บางอยาง ถาไมไดมาก็ไมเปนไร” “ผมเคยอานบทความของใครคนหนึ่ง เขาบอกวาความสุข ของคนมีสองแบบ คือ สุขสนุกสนาน กับสันติสุข สุขสนุกสนาน ก็เหมือนเราไปเที่ยวเฮฮากับเพื่อนฝูง สวนสันติสุข คือ ไมเดือด รอน ไมมีความกังวลใจ ผมคิดวาคนเรานาจะตองการสันติสุข มากกวาสุขสนุกสนาน เพราะบางทีสนุกสนานแลวหลังจากนั้น บางทีก็มาทุกข จริงอยู ความสนุกสนานหางาย มีเงินก็ซื้อได แตสันติสุข นี่ตองสรางเอง แตมันคือความสุขที่แทจริงมากกวา”


ENERGY UPDATE / 66

พลังงานถานหินสะอาด ทางเลือกของอนาคต “ถานหิน” เปนแหลงพลังงานที่สำคัญแหลงหนึ่ง แตหลายคนอาจจะยังไมทราบถึงการพัฒนาแหลงพลังงานชนิดนี้ ใหเปนพลังงานสะอาด เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการใชพลังงานในอนาคต ทดแทนน้ำมันและกาซธรรมชาติที่มีอยางจำกัด และนับวันจะมีราคาสูงขึ้น


ENERGY UPDATE / 67

ความจริงแลว ถานหินเปนแหลงพลังงานทีส่ ำคัญตัง้ แตอดีตมา จนถึงปจจุบนั และมีการพัฒนาดานการสำรวจ ผลิต และใชกนั อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่เปนผูนำดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เชน สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ และกลุม ประเทศในยุโรป สำหรับประเทศไทยนัน้ พบวามีปริมาณสำรองถานหินอยูม ากกวา 2,000 ลานตัน แตสว นใหญเปนถานหินคุณภาพต่ำ ตัง้ แตลกิ ไนต (Lignite) และซับบิทมู นิ สั (Sub-bituminous) ถานหินในประเทศไทย สวนใหญมาจากเหมืองแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหง ประเทศไทย ในอำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง นอกจากนีป้ ระเทศ ไทยยังมีแหลงผลิตถานหินสำคัญอีก 3 แหลง คือ อำเภอลี้ จั ง หวั ด ลำพู น อำเภอสบปราบ จั ง หวั ด ลำปาง และอำเภอ เชียงมวน จังหวัดพะเยา รวมถึงจากแหลงอืน่ ๆ อีกเล็กนอย นอกจากจะมีแหลงผลิตถานหินเองแลว ประเทศไทยยังนำเขา ถานหินคุณภาพสูง โดยถานหินทีน่ ำเขามากทีส่ ดุ คือ ซับบิทมู นิ สั รองลงมา คือ ถานหินแอนทราไซต ถานโคก และ เซมิโคก โดย นำเขาจากประเทศอินโดนีเซียมากทีส่ ดุ รองลงมาไดแก เวียดนาม พมา ออสเตรเลีย จีน และลาว สวนการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงนั้น ปจจุบันยังจำกัดอยูใน ลักษณะทีใ่ ชเปนวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตและใชความรอนใน 2 ภาคการผลิตเทานัน้ คือ ภาคการผลิตไฟฟา (Power Sector) สูงถึง 81% สวนที่เหลือใชภาคอุตสาหกรรม (Non-power Sector or Industrial Sector) เชน อุตสาหกรรมซีเมนต กระดาษ เยือ่ ไฟเบอร อาหาร ปูนขาว ใบยาสูบ โลหะ แบตเตอรี่ เปนตน จากความเขาใจวา ถานหินมีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เนือ่ งจาก การเผาถานหินจะเกิดกาซคารบอนไดออกไซด จึงทำใหการใชเชือ้ เพลิงถานหินมีปริมาณไมมาก อยางไรก็ตามมีการคาดการณกนั วาในอนาคตประเทศไทยจะมีการใชถา นหินเพิม่ ขึน้ เพราะเปนเชือ้ เพลิงราคาถูกและมีปริมาณสำรองมากเมือ่ เทียบกับเชือ้ เพลิงชนิด อืน่ แตจะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีทำใหเปนถานหินสะอาด มี ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมนอยทีส่ ดุ เพือ่ ใหเราสามารถใชถา นหิน ในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนที่ยอมรับของ ประชาชน ดังเชนทีม่ กี ารพัฒนาในหลายประเทศมาแลว เทคโนโลยีถา นหินสะอาด หรือ Clean Coal Technology (CCT) เปนเทคโนโลยีใหม ซึง่ มีกระบวนการสำคัญ คือ


ENERGY UPDATE / 68

• เทคโนโลยีถานหินสะอาดกอนการเผาไหม เปนเทคโนโลยีใน การลดสารซัลเฟอรและสิง่ เจือปนอืน่ ๆ ออกจากถานหิน กอนเขา สูร ะบบการเผาไหมหรือระบบผลิตกาซเชือ้ เพลิง • เทคโนโลยีถา นหินสะอาดระหวางการเผาไหม เปนเทคโนโลยี การกำจัดหรือลดมลพิษออกจากระบบ ระหวางการใชประโยชน ถานหิน เชน ขัน้ ตอนการขจัดหรือลดมลพิษระหวางการเผาไหม ถานหิน หรือระหวางการผลิตกาซเชื้อเพลิง (Flue Gas) หรือ เทคโนโลยี Fluidized Bed Combustion ของถานหินในสภาวะ บรรยากาศปกติและในสภาวะความกดดันสูง • เทคโนโลยีถานหินสะอาดหลังการเผาไหม เปนเทคโนโลยี การพัฒนาระบบดักจับสารมลพิษ และฝุนละอองที่ออกจาก กระบวนการเผาไหม กอนปลอยกาซออกสูบรรยากาศโดยปราศ จากมลพิษ เปนเทคโนโลยีการจับกาซซัลเฟอรไดออกไซดออก ซึ่งเปนกาซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม หรือจากกาซเชื้อเพลิงที่เกิด จากกระบวนผลิต เรียกวา Flue Gas Desulfurization (FGD) วิธีนี้ สามารถลดซัลเฟอรได 80-90% และมีผลพลอยไดเปนยิปซั่ม สังเคราะหที่สามารถนำไปใชถมที่หรือทำแผนยิปซัมตอไปได

• เทคโนโลยีถานหินสะอาดดวยการแปรสภาพถานหิน (Coal Conversion) ดวยการแปรสภาพถานหินเปนกาซโดยกระบวนการ Gasification ทำใหสามารถนำกาซที่เกิดขึ้นไปกำจัดสารซัลเฟอร ออกกอนนำไปใชเผาไหมเปนเชือ้ เพลิงหรือนำไปผลิตกระแสไฟฟา เป น เทคโนโลยี ท ี ่ ค าดว า จะถู ก นำมาใช แ ทนระบบการผลิ ต พลังงานไฟฟาจากการเผาถานหินโดยตรงในปจจุบนั เพราะชวย ลดคาใชจายในการกำจัดสารซัลเฟอร ของเสียจากการกำจัดมี ปริมาณนอยลง และการกำจัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงชวยลด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลงไดมาก ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิงจาก ถานหินแตละชนิดขึ้นอยูกับคุณสมบัติถานหินและการจะใช ประโยชนจากถานหินซึ่งคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้นการประยุกตใชเทคโนโลยีถานหินสะอาดจึงเปนสิ่งจำเปน ในป จ จุ บ ั น อย า งเทคโนโลยี Coal Water Mixture ซึ ่ ง เป น เทคโนโลยีที่สามารถชวยลดปริมาณสารซัลเฟอรและไนโตรเจน ออกไซด และยังอาจจะชวยลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดอีกดวย ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในหลายประเทศ เชน ญี่ปุน


ENERGY UPDATE / 69

และจีนทำใหเทคโนโลยีนี้แพรหลายมากขึ้นและมีราคาถูกลง อย า งประเทศจี น มี โ รงงานผลิ ต ก า ซจากถ า นหิ น เพื ่ อ ใช ใ น อุตสาหกรรมตางๆ มากกวา 10,000 แหง และมีโรงงานที่มี ศักยภาพในการ ผลิต Coal Water Mixture หลายโรงงาน • นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปถานหินกอน การใชประโยชน เชน การแปลงถานหินใหอยูในสภาพของเหลว (Liquefaction) ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงน้ำมันดิบและสามารถนำ ไปกลั่นได เนื่องจากปริมาณสำรองปจจุบันของถานหินมีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ ถามีวิธีการนำมาใชที่ เหมาะสม จะสามารถใชไดนานไมนอยกวา 200 ป การพัฒนา เทคโนโลยี ถ  า นหิ น สะอาดในประเทศจึ ง มี ค วามสำคั ญ มาก เพราะเปรียบเสมือนเปนการสำรองพลังงานใหกับประเทศใน ระยะยาว ประเทศไทยมีปริมาณสำรองถานหินมากกวา 2,000 ลานตัน โดยมีแหลงถานหินสวนใหญทางตอนเหนือของประเทศ หากเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาด เพื่อใหนำ ถานหินมาใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพแลว ถือเปน ความมั่นคงทางพลังงานอีกทางหนึ่ง โลกกำลั ง ให ค วามสำคั ญ กั บ พลั ง งานทางเลื อ ก เพราะ ตระหนักดีวาพลังงานเปนเรื่องจำเปนในการดำรงชีวิตของมนุษย ซึ่งอาจจะนับเปนปจจัยที่ 5 นอกเหนือจากปจจัย 4 คือ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย แนนอนวาอนาคต ของเราจึงขาดแหลงพลังงานไมได และสิ่งที่เราจะขาดไมได อยางมากที่สุด คือ จิตสำนึกในการใชพลังงานอยางประหยัด และใหเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุดเทาที่เราจะสามารถ ทำไดนั่นเอง


ENERGY INFO / 70

รูจัก LPG และขอเท็จจริงของ LPG €i±ŠšsÁ”¢¿¤´¡ ¿ª¤¦ª¢¶¬€i±Šª·†”h ,IQUEFIED0ETROLEUM 'AS ,0' ¿šr˜€i±Š–´Ç¿šr˜©g¦˜›© ¬†€i±ŠÁ¢¿˜ # À¤¯ €i±Š™³¦¿–˜# ”± š€”³,0'àg ´©´Ã g ´¢©À¤¯Ã g ´€¤³Ç˜À”g ©g¦˜ÂªŒg™¢³¨°–›¸h›¤³” °€‡¯¿”³ €¤³Ç˜¤†Ãš ¿¶Ç¬Âªh›¸h‰h¢¸h¦g± ´ ,0'¢°Ç¦¬¬€ ±€i±Šª·†”h –´Ç‰h˜ƒ¢°¦¿¢¶¬˜¿šr˜€±¢˜²€i±Š ±¬°“ ªh¬¡¸g˜©Ÿ±¬†¿ª¤¦Ÿ±¡Â”hƒ¦± “°˜©¸† ‡µ†•¸€¿¢´¡€¦g± €i±Š šsÁ”¢¿¤´¡ ¿ª¤¦ À¤h¦™¢¢‡·¤†Â˜•°†–´Ç–˜À¢†“°˜©¸† ¿¶Ç¬©¯“¦€ ”g¬€±¢¿€Æ™€±¢˜©g†À¤¯¿ ¶Ç¬”h¬†€±¢Â‰h†±˜€Æ¿šs“¦±¤k¦¬†•°† ™¢¢‡· ŠµÇ†¿šr˜€±¢¤“ƒ¦± “°˜¤† –²Âªh€i±Š¿ª¤¦Ÿ±¡Â˜€¤±¡ ¿šr˜Ã¬©± ±¢•Â‰h†±˜Ã“h–˜° –´ ,0' ¿šr˜¿‰¶¬È ¿¤³†–´ Ç ƒ´ ¦± ©²ƒ°Œ Šµ†Ç ˜šq‡‡·™˜° ‰h€˜° ¬¡g±†À¢gª¤±¡ –°†È ˜ƒ¢°¦¿¢¶¬˜ ¿šr˜¿‰¶¬È ¿¤³† ©²ª¢°™¡±˜¡˜”k ¢¦ –°È†¡°†˜²ÃšÂ‰h˜Á¢††±˜¬·”©±ª€¢¢ ™±† š¢¯¿Ÿ–¿‰g˜ ¬·”©±ª€¢¢ ¿ƒ¢¶Ç¬†˜·g†ªg  ¡±©¸™ ¬±ª±¢ Á¢††±˜ Á¤ª¯€±¢›¤³”À€h¦¿šr˜”h˜ ,0' ´Àª¤g†–´Ç ±‡±€Àª¤g†“°†˜´È Àª¤g†À¢€ ‡±€€¢¯™¦˜€±¢€¤°˜Ç ˜È² °˜“³™Â˜Á¢†€¤°˜Ç ˜È² °˜ Šµ†Ç ‡¯Ã“h€±i ŠÁ¢¿˜À¤¯™³¦¿–˜š¢¯ ±’  ¬†˜È² °˜“³™–´Ç ˜²¿h±€¤°Ç˜Àª¤g†˜´È ´©°“©g¦˜€±¢›¤³”,0'š¢¯ ±’ Àª¤g†–´Ç©¬† ‡±€€¢¯™¦˜€±¢À¡€€i±Š—¢¢ ‰±”³ ŠµÇ†‡¯Ã“h €i±ŠÁ¢¿˜À¤¯™³¦¿–˜Â˜€i±Š—¢¢ ‰±”³š¢¯ ±’  ¬† €i±Š—¢¢ ‰±”³–´Ç©g†¿h±Á¢†À¡€€i±Š—¢¢ ‰±”³ 'AS 3RPARATION 0LANT Àª¤g†˜´È ´©°“©g¦˜€±¢›¤³”,0'š¢¯ ±’ 

À”g¿“³ ,0' ©g¦˜ÂªŒg•¸€˜²ÃšÂ‰h¿šr˜¦°”•·“³™Âªh€°™Á¢††±˜ šsÁ”¢¿ƒ ´ À¤¯©g¦˜–´Ç¿ª¤¶¬‡¯‡²ª˜g±¡¿šr˜€i±Šª·†”h Âªh€°™Ÿ±ƒ ƒ¢°¦¿¢¶¬˜ ¢°™±¤‡µ†¿h± ±ƒ¦™ƒ· ¢±ƒ±¿¶Ç¬‰g¦¡¿ª¤¶¬Ÿ±ƒƒ¢°¦ ¿¢¶¬˜Á“¡¿ˆ±¯›¸h ´¢±¡Ã“h˜h¬¡ –°È†˜´È ¢±ƒ±±¡š¤´€ ,0' ˜ š¢¯¿–§Ã–¡•¸€€²ª˜“æh–´Ç ™±–”g¬€³Á¤€¢°  ±”°È†À”gšt Á“¡¬h ± †¬³ † ‡±€¢±ƒ±”¤±“Á¤€ ’ ’¯˜° È ˜ ƒ¶ ¬ ¿ª¢´¡Œ©ª¢°® ”g¬”°˜ ©²ª¢°™¢±ƒ± ,0' –´Ç‡²ª˜g±¡Âªh€°™ Á¢††±˜šsÁ”¢¿ƒ ´ ‡¯¿š¤´Ç¡˜Àš¤†”± ¢±ƒ±”¤±“Á¤€–´Ç¿š¤´Ç¡˜ Ú ˜’¯–´Çšq‡‡·™°˜¢±ƒ±,0'”¤±“Á¤€Ã“hš¢°™”°¦¿³Ç µÈ˜¿€³˜ €¦g ± ¿–g ± ”° ¦ Á“¡Ã”¢ ±©À¢€št  ´ ¢ ±ƒ±¿ˆ¤´ Ç ¡ ¿ª¢´¡Œ©ª¢°® ”g¬”°˜ ¢±ƒ± ,0' ˜¿¦´¡“˜±  €° ¸‰± ¤±¦ šq‡‡·™˜° ¬¡¸–g šÇ´ ¢¯ ±’¼™±–”g¬€³Á¤€¢°  À¤¯€±¢”¢µ†¢±ƒ± ,0' ¬†Ÿ±ƒ¢°©g†›¤Âªh ,0'  ´¢±ƒ±•¸€¿ ¶Ç¬¿–´¡™€°™¢±ƒ± ¿‰¶È¬¿¤³†¬¶Ç˜¿‰g˜¿™˜Š³˜˜È² °˜¿”±–²ÂªhŸ±ƒ˜©g†À¤¯›¸h›¤³” ˜Ÿ±ƒ¬·”©±ª€¢¢ ª°˜ ±Â‰h,0'À–˜¿‰¶¬È ¿¤³†¬¶˜Ç  ±€µ˜È ‡¯¿ªÆ˜ Óh¦g±Â˜‰g¦†št ¼ š¢³ ±’€±¢Â‰h ,0' ¿³Ç µÈ˜¿ˆ¤´Ç¡ š¢¯ ±’ ”g¬št ‡±€š¢³ ±’ ¤h±˜”°˜”g¬št˜št ¿šr˜¤h±˜”°˜”g¬št˜št À¤¯¿³Ç µÈ˜¿šr˜¤h±˜”°˜ ˜št ª¢¶¬¿³Ç µÈ˜•µ† ¿ ¶Ç¬¿–´¡™€°™št Á“¡ ©°“©g¦˜š¢³ ±’€±¢Â‰h,0'€¤·g ª¤°€ƒ¶¬Ÿ±ƒƒ¢°¦¿¢¶¬˜ ¢¬†¤† ±ƒ¶¬ šsÁ”¢¿ƒ ´ Ÿ±ƒ¬·”©±ª€¢¢  À¤¯Ÿ±ƒ ˜©g†Ÿ±ƒ˜©g† ´¬°”¢±¿³Ç µÈ˜¬¡g±†¢¦“¿¢Æ¦¿ˆ¤´Ç¡–´Ç ”g¬št˜¢¯ª¦g±†št ¼ Á“¡¿ˆ±¯‡±€€±¢”³“”°È† ,0'


2,056

2551

5,941

680 769

2550

1,724

2,124

1,884

1,721

5,208

666 586

2549

1,231 776 658

2548

4,788

1,058 572 602

827 459 511

1,604

3,518

303 450

742

3,099

4,116

2,435

ปริมาณการใช LPG

2,231

ENERGY INFO / 71

2552

2553

ปริมาณการผลิต LPG

หนวย : พันตัน 2548

ผลิตในประเทศ นำเขา รวม

หนวย : พันตัน ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง ปโตรเคมี

4,177

2549 4,159

2550 4,469

2551 4,351 452

2552 4,463 753

4,177

4,159

4,469

4,803

5,217

2553 4,412 1,591 6,003

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน : หมายเหตุ ปริมาณการใชไมรวมการสงออก

¿³Ç µÈ˜Â˜¢•¡˜”k ŠµÇ†¿ ¶Ç¬¿š¢´¡™¿–´¡™€°™š¢³ ±’ ,0' –´Ç ©± ±¢•›¤³”˜š¢¯¿–§ ´¿´¡† ¤h±˜”°˜Â˜št À¤¯ ¤h±˜”°˜Â˜št –²Âªhš¢¯¿–§Ã–¡”h¬†˜²¿h± ,0'•µ† ”°˜Â˜št À¤¯¤h±˜”°˜Â˜št š¢¯¿–§Ã–¡¿¢³Ç ˜²¿h±,0'”°È†À”g¿ ¡

สุดทายภาครัฐตองเขามารับภาระการนำเขา LPG จากตางประเทศ อันเปนผลมาจากการตรึงราคา โดยการนำเงินกองทุนน้ำมันเชือ้ เพลิง มาชดเชยสวนตางระหวางราคาตลาดโลกของ LPG ที่นำเขากับราคา คงทีท่ กี่ ำหนดไว แตอยาลืมวาเงินกองทุนน้ำมันทีน่ ำมาชดเชยนัน้ เปน เงินทีเ่ ก็บจากผูเ ติมน้ำมันเบนซินและน้ำมันแกสโซฮอลเปนหลัก

ทานอาจจะสงสัยวา LPG และ NGV (Natural Gas for Vehicle) ตางกันอยางไร เนื่องจากกาซทั้งสองประเภทสามารถใช ในรถยนตโดยสารทั่วไปไดเหมือนกัน LPG

,0' ´©g¦˜›© ¬†€i±ŠÁ¢¿˜À¤¯€i±Š™³¦¿–˜ ´ƒ·’© ™°”³–´Ç ª˜°€€¦g±¬±€±§ ¿ ¶Ç¬¿€³“€±¢¢°Ç¦Ãª¤‡¯©¯© ”± ¶È˜ À¤¯¿ ¶Ç¬  ´š¢¯€±¡Ãž©± ±¢•¤·€Ãª hÓh†g±¡ ,0'  ´´“‡²€°“€±¢”³“Þ š¢¯ ±’ Á“¡š¢³ ±”¢ŠµÇ†ª ±¡ƒ¦± ¦g±•h± ´š¢³ ±’ €i±Š ,0' ”°È†À”g µÈ˜Ãš ©± ±¢•‡¯¤·€”³“ÞÓh ©g¦˜ ¬·’ªŸ¸ ³–´Ç”³“Þ‡¯š¢¯ ±’¬†§±¿Š¤¿Š´¡©

NGV

.'6 ´€i±Š ´¿–˜ # ¿šr˜©g¦˜š¢¯€¬™ª¤°€ŠµÇ† ´ƒ·’© ™°”³ ¿™±€¦g±¬±€±§¿ ¶Ç¬¿€³“€±¢¢°Ç¦Ãª¤‡¯€¢¯‡±¡”°¦©¸g™¢¢¡±€±§ Á“¡¢¦“¿¢Æ¦ À¤¯‡¯ƒ†©•±˜¯¬†€i±ŠÃ“hŸ±¡Â”hƒ¦± “°˜©¸† .'6  ´´“‡²€°“€±¢”³“Þ”°È†À”g  Á“¡š¢³ ±”¢ ”³“Þ ¡±€€¦g± ,0' ©g¦˜¬·’ªŸ¸ ³”³“Þ©¸†•µ† ¬†§±¿Š¤¿Š´¡© .'6‡µ†¿šr˜¿‰¶È¬¿¤³†–´Çš¤¬“Ÿ°¡€¦g±¿ ¶Ç¬¿–´¡™€°™,0' ˜È² °˜ ¿™˜Š³˜À¤¯˜È² °˜“´¿Š¤


DEBENTURE TIPS / 72

ซื้อขายตราสารหนี้กันอยางไร ในอดีตการซื้อขายตราสารหนี้ดูจะเปนเรื่องยากโดยเฉพาะสำหรับ เอกสารที่ ใชประกอบการเปดบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้กับ นักลงทุนรายยอย เนื่องจากสวนใหญเปนการตกลงกันระหวางผูซื้อ โบรกเกอรสำหรับบุคคลธรรมประกอบดวย และผูขายโดยตรงหรือเรียกวา Over the Counter – OTC ซึ่งมักจะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง จำกัดอยูเฉพาะผูคาและนักลงทุนรายใหญ (สวนใหญเปนนักลงทุน และ ใบอนุญาตทำงาน (กรณีเปนชาวตางประเทศ) สถาบัน) เทานั้น และ OTC จะไมมีการเปดเผยขอมูลการซื้อขายไมวาจะ สำเนาทะเบียนบาน เปนราคาหรือปริมาณการซื้อขาย ทำใหการตัดสินใจในการลงทุนของ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือนถึง 1 ป นักลงทุนรายยอยเปนไปไดยาก เนื่องจากราคาที่ ใช ในการซื้อขายแบบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของ OTC ไมสามารถสะทอนสภาวะของตลาด ทำใหการซื้อขายตราสารหนี้ ผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) ในอดีตไมเปนที่นิยม ขั้นที่ 2 การสงคำสั่งซื้อขายและการยืนยันการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพยฯ จึงไดจัดตั้งตลาดตราสารหนี้ หรือ Bond Electronic Exchange (BEX) เพื ่ อ ดำเนิ นการเป นตลาดรอง ตราสารหนี้ (Secondary Bond market) โดยมีหนาที่ใหบริการซื้อ ขายตราสารหนี้แกนักลงทุนทั่วไปผานระบบ Real Time และเปด เผยขอมูลดานราคาและปริมาณการซือ้ ขาย รวมทัง้ มีกระบวนการ ชำระราคาและสงมอบอยางเปนมาตรฐาน ซึ่งขั้นตอนการซื้อ ตราสารหนี้ผาน BEX นั้น คลายกับการซื้อขายหลักทรัพยใน ตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีขั้นตอนการซื้อขายดังนี้

ขั้นที่ 1 เปดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ นักลงทุนตองเปดบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้กับบริษัทหลัก ทรัพยหรือโบรกเกอร (Broker) หากมีบัญชีซื้อขายหุนอยูแลว เพียงขอเปดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้กับ Broker ของทานได ปจจุบันมี 13 แหงที่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได 1. บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) (ASP) 2. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) 3. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (CNS) 4. บริษทั หลักทรัพย ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV) 5. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) 6. บริษทั หลักทรัพย กิมเอง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KIMENG) 7. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (NATSEC) 8. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (PHATRA) 9. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด (SCBS) 10. บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จำกัด (มหาชน) (SICSEC) 11. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จำกัด (TSC) 12. บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จำกัด (TRINITY) 13. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) (US)

นักลงทุนสามารถสงคำสั่งซื้อขายตราสารหนี้ผานเจาหนาที่ การตลาดของบริษัทโบรกเกอร หรือเรียกวา Sales (man) (ขั้น ตอน A) จากนั้นเจาหนาที่จะสงคำสั่งซื้อขายดังกลาวผานระบบ BEX (ขั้นตอน B) ซึ่งหากมีรายการเกิดขึ้น เจาหนาที่จะแจงยืน ยันผลการซื้อขายรายการนั้นใหนักลงทุนทราบ (ขั้นตอน C และ D) เพื ่ อ เตรี ย มชำระเงิ น หรื อ รั บ มอบตราสารหนี ้ โดยค า ธรรมเนียมในการซื้อขายตราสารหนี้ผานระบบ BEX ขึ้นอยูกับ แตละโบรกเกอร แตจะไมเกิน 0.25% (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

A

B

โปรกเกอร สงคำสั่งซื้อขาย เขาระบบ BEX

คำสั่งซื้อขาย ของนักลงทุน

นักลงทุน

BEX Front Trading System

โปรกเกอร

แจงยืนยัน การซื้อขาย และชำระราคา /สงมอบหลักทรัพย

D

ผลการซื้อขาย (จับคูระหวาง ผูซื้อและผูขาย)

C

ขั้นที่ 3 หลักเกณฑและระบบการซื้อขาย 1.กรณีที่ปริมาณการซื้อขายตอหนึ่งรายการไมเกิน 10,000 หนวย หรือ มูลคา 10 ลานบาท* จะใชระบบการซือ้ ขายแบบจับคู อัตโนมัติ (Automatic Order Matching: AOM) ซึง่ เปนแบบเดียวกับ การซือ้ ขายหลักทรัพยทว่ั ไปในตลาดหลักทรัพยฯ โดยการจับคูค ำ สัง่ ซือ้ ขาย จะเปนตามเกณฑการจัดลำดับราคา และเวลา (Price then Time Priority) คือคำสั่งซื้อที่มีลำดับราคาขายและเวลาที่ดี ที่สุดจะถูกจับคูการซื้อขายกอน และเมื่อคำสั่งซื้อขายไดถูกจับคู แลว โบรกเกอรจะแจงยืนยันผลการซือ้ ขายใหนกั ลงทุนทราบ * หมายเหตุ: มูลคาต่ำสุดตอคำสั่งซื้อขายไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย (1Board Lot) หรือเทากับ 100 หนวยตราสารหนี้ หรือมีมูลคา 100,000 บาท (หนวยละ 1,000 บาท จำนวน 100 หนวย)


ป 2553 เปรียบเทียบกับป 2552 และ ไตรมาส 4 ป 2553 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2552

รายงานผลประกอบการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ป 2553


DEBENTURE TIPS / 73

2. กรณีที่ปริมาณการซื้อขายตอหนึ่งรายการมากกวา 10,000 หนวย หรือ มากกวา 10 ลานบาท (ไมมีกำหนดมูลคาสูงสุด) จะใชระบบการซื้อขายแบบ Put through คือ เปนระบบการซื้อ ขายรายใหญ (Big Lot) โดยผูซื้อและผูขายสามารถตอรองราคา และตกลงกันเองกอนแลวจึงบันทึกรายการซื้อขายเขาสูระบบ การซื้อขายของ BEX AOM

Put through หนวยการซื้อขาย (Board Lot)

กำหนดให 1 หน ว ยการซื ้ อ ขาย เทากับ 100 หนวยตราสารหนี้ โดย จำนวนหน ว ยการซื ้ อ ขายจะเป น จำนวนทวี คู ณ ของ 100 หน ว ย ตราสารหนี้ เชน 2 หนวยการซือ้ ขาย เทากับ 200 หนวยตราสารหนี้ และ 10 หนวยการซื้อขายเทากับ 1,000 หนวยตราสารหนี้

หนวยการซื้อขายแบบ Put through ไมใชเกณฑ Board Lot (หนวยการ ซื ้ อ ขาย) คื อ สามารถซื ้ อ ขายเป น จำนวนนอยกวา 100 หนวยไดใน สวนที่มีมูลคาเกิน 10,000 หนวย ตราสารหนี้ หรือ ทีม่ มี ลู คาซือ้ ขายตัง้ แต 10 ลานบาทขึ้นไป เชน มูลคา การซือ้ ขาย 10 ลานบาท แตปริมาณ ไมถงึ 10,000 หนวยตราสารหนี้ เชน 9,900 หนวยตราสารหนี้ รายการนี้ สามารถซือ้ ขายแบบ Put through ได

ชวงราคา (Spread) ช ว งราคาสำหรั บ การซื ้ อ ขายคื อ 0.01 บาท เชน ราคาซื้อขายลาสุด อยูที่ 1,025.20 บาท ราคาที่ตั้งใหม อาจเปน 1,025.19 บาท

ไมมีกำหนดชวงราคา

ราคาซื้อขายตอหนวย (รวมดอกเบี้ยคางรับ-Gross Price)

ราคาซื้อขายตอหนวยใชทศนิยม 2 ตำแหนง

ราคาซื้อขายตอหนวยใชทศนิยม 5 ตำแหนง

การซือ้ ขายตราสารหนีม้ ขี อ แตกตางจากการซือ้ ขายหลักทรัพย ทั่วไปในตลาดหลักทรัพยฯ คือ ไมมีขอกำหนดเรื่องราคาต่ำสุด (Floor Price) และสูงสุด (Ceiling Price) สำหรับการซื้อขายใน ระหวางวัน

ขั้นที่ 4 การชำระราคาและสงมอบ (Clearing & Settlement) ผูซื้อและผูขายดำเนินการชำระราคาโดยบริษัท ศูนยรับฝาก หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด จะเปนคูสัญญาในการชำระ ราคาและสงมอบ ซึง่ ไดกำหนดวันสงมอบและชำระราคาเปนดังนี้ ตราสารหนีภ้ าคเอกชน วันสงมอบและชำระราคาเปนวันทำการ ที่ 2 ถัดจากวันที่มีการซื้อขาย (T+2) โดยจะใชระบบยอดสุทธิ (Net Settlement หมายถึงการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารหนี้

ในลักษณะหักกลบราคาคาซือ้ กับราคาคาขายหลักทรัพยเดียวกัน ในวันเดียวกัน) ตราสารหนีภ้ าครัฐบาล ใชระบบแยกรายการ (Gross Settlement) ซึง่ สามารถกำหนดวันสงมอบและชำระราคาไดทง้ั T+1 หรือ T+2 โดย ไมสามารถหักกลบราคาคาซือ้ กับราคาคาขายหลักทรัพยเดียวกันได ซึง่ ทัง้ สองระบบนี้ จะตองดำเนินการสงมอบในระบบไรใบหลักทรัพย (Scriptless) ที่มา: ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย IMF คาดวาเศรษฐกิจโลกป 2554 จะขยายตัวประมาณ 4.4% ลดลงจาก 5.0% ในป 2553 โดยการบริโภคของกลุมประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ เศรษฐกิ จ ใหม โดยเฉพาะจี น และอิ น เดี ย จะเป น แรงผลั ก ดั น สำคั ญ ของ เศรษฐกิจโลกแทนการสงออกไปยังประเทศพัฒนาแลว ปญหาหนี้สาธารณะใน กลุมสหภาพยุโรป ปญหาการวางงานที่ยังอยูในระดับสูงและปญหาการ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ที่มีตอประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะจีน ที่เกิดขึ้นติดตอกันเปนเวลานานและสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำใหมีความ ไมสมดุลของเศรษฐกิจโลก (Global Imbalance) ซึ่งหากทวีความรุนแรงขึ้นอาจ ฉุดใหการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงได อยางไรก็ดีเศรษฐกิจโลกยังคงมี ปจจัยสนับสนุนที่ทำใหอาจจะสามารถขยายตัวไดมากกวาที่คาดไว เชน สัญญาณที่ดีเกี่ยวกับการจางงาน การบริโภค และอสังหาริมทรัพยของสหรัฐฯ ซึ่งหากเปนอยางตอเนื่อง ก็จะทำใหการฟนตัวเร็วกวาที่คาด และหากปญหานี้ สาธารณะและวิกฤตภาคธนาคารของบางประเทศในกลุมยูโรโซนไมลุกลามไป ในวงกวาง เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปก็อาจจะกลับมาขยายตัวได สำหรับ เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโนมขยายตัวดีจากอุปสงคในประเทศ และการสงออกที่ คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศใน ภูมิภาค ขณะที่ความเสี่ยงสำคัญคือ แรงกดดันตอเงินเฟอที่สูงขึ้นตามราคา สินคาโภคภัณฑและอุปสงคในประเทศที่เพิ่มขึ้น สำหรับเศรษฐกิจไทย ในป 2554 นั้น คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องในอัตราที่ ชะลอลง ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอลง แตจะไดรับ ปจจัยหนุนสำคัญจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติ การไทยเขมแข็งของภาครัฐ การลงทุนอยางตอเนื่องของภาคเอกชน อยางไร ก็ตามปจจัยเสี่ยงที่ตองจับตามอง คือ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาซึ่งจะมีผลตอการสงออก รวมทั้งหากมีการ ไหลเขาของเงินทุน ก็จะทำใหคาเงินบาทผันผวนและยังคงแข็งคาขึน้ ตอเนือ่ งได โดยในป 2554 คาดวาคาเงินบาทเฉลีย่ จะอยูท ร่ี ะดับ 30 บาทตอเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันตอภาคการสงออก และประเด็นความเสี่ยงดานการเมือง ภายในประเทศที่สงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากตางชาติ ทั้งนี้ ณ เดือน กุมภาพันธ 2554 สศช. คาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2554 จะขยาย ตัวประมาณ 3.5%-4.5% จากการประชุม กนง. เมื่อ 12 มกราคม 2554 ไดมีมติใหขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบาย 0.25% จาก 2.00% เปน 2.25% ตอป โดยใหมีผลทันที และเมื่อ 9 มีนาคม 2554 มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 2.25% เปน 2.50% ตอป โดยใหมีผลทันที กนง. ประเมินวาการดำเนินนโยบายทางการเงิน อยางคอยเปนคอยไป ดวยการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและสงสัญญาณให ตลาดรับรูเปนระยะ นาจะเปนสิ่งที่เหมาะสม เพื่อดูแลเงินเฟอที่คาดวาใน ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 เงินเฟอจะเรงตัวอยางชัดเจนหลังสิ้นสุดมาตรการ คุมราคาสินคา และเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความไมสมดุลในระบบการเงิน อยางไรก็ตาม กนง. จะติดตามแนวโนมของเงินเฟอในระยะตอไปอยางใกลชิด และจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่เหมาะสม ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, IMF, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ (สศช.)


GETAWAY GLOBAL / 74

Danba Land of Watchtowers

หอหินโบราณแหงดันบา

หากคุณเปนแฟนนิยายกำลังภายในของจีน นอกไปจากเรื่องราวอันสนุกสนาน และนาตื่นตาตื่นใจ สิ่งหนึ่งที่มักปรากฏอยูในนิยายกำลังภายใน คือการ บรรยายถึงทัศนียภาพของประเทศจีนในหลากหลายบรรยากาศ ซึ่งลวนแต ปลุกเราจินตนาการของผูอานใหออกเดินทางไปสัมผัสดวยตัวเอง และเมื่อได เห็นทัศนียภาพตามที่พรรณนาไวก็เปนเรื่องที่นารื่นรมยอยางยิ่ง


GETAWAY GLOBAL / 75

ภาพซาย : มองจากที่ไกลตา เห็นบานของชาวคังปาแหงดันบา ประกอบดวยตัวบาน และหอหินประจำบาน มีฉากหลังเปนภูเขาสูงชัน ภาพขวา : ตนไมเปลี่ยนสี เหลืองอรามไปทั่ว

š¢¯¿–§‡´˜˜°È˜ ´¿˜¶È¬–´Ç€¦h±†ÂªŒgݧ±¤•µ†¢±¦ ¤h±˜”±¢±† €³Á¤¿ ”¢ š¢¯€¬™“h¦¡  ’¤ ¢¦ •µ†Ã”hª¦°˜ ¿” š€ƒ¢¬†”˜¿¬† ¬†Á€¿¤´¡ ª˜³†¿Š´Ç¡ Š³˜¿‡´¡† €¦±†©´ –³¿™”  ª±˜ƒ¢–´ÇµÈ˜”g¬©g¦˜€¤±†šq€€³Ç† ¿Š´¡†Ã­h ¿–´¡˜‡³˜ ˆ†Š³Ç† À¤¯¿”š€ƒ¢¬†³¿§¨­g¬†€†  ±¿€i± ‡·“ª ±¡€±¢¿“³˜–±†–´Çƒ¢°È†˜´È¬¡¸g˜¿” ’¤¿©ˆ¦˜ Á“¡ ´ ¿ ¶¬†¿ˆ³˜”¸¿šr˜¿ ¶¬†ª¤¦†ŠµÇ†¤°€¨’¯Ÿ¸ ³š¢¯¿–§Â˜¿”˜´È‡¯¿šr˜ À¬g † €¢¯–¯ ¿ˆ³ ˜ ”¸ ¿ šr ˜ ¿”š¢¯¦° ” ³ § ±©”¢k ¬ ´ € ¶ È ˜ –´ Ç ª ˜µ Ç † ¬† š¢¯¿–§‡´˜ ¡°†Ã g˜°™©g¦˜ª˜µÇ†¬†–´Ç¢±™©¸†–³¿™” ŠµÇ†¿šr˜©g¦˜ ª˜µÇ†¬† ’¤¿©ˆ¦˜¿‰g˜€°˜Àª¤g†–g¬†¿–´Ç¡¦–´ÇµÈ˜‰¶Ç¬À¤¯¿šr˜–´Ç ¢¸h‡°€ ÓhÀ€g ¬·–¡±˜Àªg†‰±”³‡³Ç¦‡h±¡Á€¦ –´ÇÓh¢°™€±¢‡°“¬°˜“°™Âªh ¿šr˜˜©·“¡¬“—¢¢ ‰±”³˜g± ª°§‡¢¢¡k¬†‡´˜ ¿©h˜–±†–g¬†¿–´Ç¡¦‡±€¿ˆ³˜”¸˜°È˜À”€À˜†¬¬€Ãšª¤±¡¿©h˜ –±†˜°€–g¬†¿–´Ç¡¦©g¦˜ ±€ °€¿¤¶¬€–´Ç‡¯µÈ˜¿±©¸†‰°˜À”g©²ª¢°™ ˜°€–g¬†¿–´Ç¡¦–´Ç”h¬†€±¢Ãš˜ƒ¢¤±Š± ¬†–³¿™” €Æ”h¬† ±”°È†”h˜ €°˜–´Ç˜´Ç¿‰g˜€°˜ ¿ ¶¬†–´Ç¬¡¸g˜ª ±¡€±¢¿“³˜–±†ƒ¢±¦˜´È˜°È˜Ã g‰g ¿ ¶¬†¡¬“˜³¡ ¬†‡´˜ À”g–¦g±€Æ °€‡¯¬¡¸g˜Áš¢À€¢ –°¦¢k“h¦¡

¿¢±¯”h¬†Â‰h¿šr˜¿ ¶¬†°€Â˜€±¢Ãš©¸gÀª¤g†–g¬†¿–´Ç¡¦¬¶Ç˜Å ¿ ¶Ç¬ ¿“³˜–±†¬¬€‡±€¿ˆ³˜”¸”h¬†€Æڔ°È†”h˜–´Ç¿ ¶¬†ƒ°†”³È†¬†¿©ˆ¦˜ À¤h ¦ ¿“³ ˜ –±†Ãš–´ Ç ¢ ±™©¸ † ‡˜‡¢“‰±¡À“˜‡´ ˜€° ™¿”š€ƒ¢¬† ³¿§¨¬¡g±†–³¿™”–´Ç¿ ¶¬†¿”j¬‰³†‡±€˜°È˜ƒg¬¡¤“¢¯“°™”Dz¤†¿¢¶Ç¬¡  ±À¤h¦À¦¯¿ ¶¬†©·“–h±¡€g¬˜¤†‡±€–³¿™”¿ ¶¬†–´Ç¦g±˜´Èƒ¶¬¿ ¶¬† “°˜™±ŠµÇ†¬¡¸gªg±†‡±€¿ˆ³˜”¸¢±¦©± ¢h¬¡€¦g±€³Á¤¿ ”¢ ”°¦¿ ¶¬†“°˜™± –³¿™” ”°†È ¬¡¸Âg ˜ª·™¿±–´¬Ç ¡¸”g “³ €°™À g˜²È À¤¯ •¸€˜±™Ã¦h“h¦¡Ÿ¸¿±©¸†–°È†©¬†“h±˜ ˜”°¦¿ ¶¬†˜°È˜ ´–°È†Á¢†À¢  ¢h±˜ƒh±À¤¯”¤±“ ´‰±¦‡´˜‡±€¶˜È ¢±™–´Ç ˜Èµ  ±”°†È •³˜Ç ±˜“²¿˜³˜ —·¢€³‡ƒh±±¡¬¡¸Ãg  g˜¬h ¡À”g˜”¤±“¿¢±‡¯¿ªÆ˜™¢¢“±g¬ƒh±À gƒ±h ¿‰¶È¬©±¡–³¿™” ¿šs“±¡©³˜ƒh±–h¬†•³Ç˜ –°È†¬†©“À¤¯¬†Àªh† ©g¦˜ª ¸g™h±˜‰±¦–³¿™”˜°È˜ ‡¯¬¡¸gªg±†¬¬€Ãš˜¬€¿ ¶¬†™˜–´Ç¢±™ ¿‰³†¿±©¸† ¿ ¶¬†“°˜™± ´ƒ¦± Á““¿“g˜–±†“h±˜©•±šq”¡€¢¢  ¡±€‡¯ª±©•±˜–´ÂÇ “¿© ¬¿ª ¶¬˜˜°˜Ç ƒ¶¬ª¬ª³˜Á™¢±’ ¿ ¶¬†“°˜™±˜°È˜¿šr˜Àª¤g†©€°“ª³˜–´Ç¿€g±À€g ”± h±†–±†€g¬˜ ¿h±¿”¿ ¶¬† ‡¯¿ªÆ˜‰±¦™h±˜˜°Ç†©€°“ª³˜ “h¦¡¿ƒ¢¶Ç¬† ¶¬À™™ “°È†¿“³  Á“¡Ã gµÇ†±¿ƒ¢¶Ç¬†‡°€¢˜±“ªŒg ¦g±€°˜¦g±‰±¦“°˜™±


GETAWAY GLOBAL / 76

˜°È˜ ´œt ¶¬Â˜€±¢©¢h±†™h±˜“h¦¡ª³˜ ±”°È†À”g™¢¢™·¢·¨ª¬ª³˜ Á™¢±’–´Ç›g±˜€±¤¿¦¤± ±˜°È˜¿šr˜¿ƒ¢¶Ç¬†¡¶˜¡°˜Ã“h¿šr˜¬¡g±†“´ •µ†Ÿ¸ ³šqŒŒ±¬†‰±¦¿ ¶¬†“°˜™± ™¢³¿¦’§¸˜¡k€¤±†¬†”°¦¿ ¶¬†“°˜™±˜°˜È  ´”€µ © °¡Âª g”†È° ¬¡¸g ™˜–´¤Ç ±“¿‰³†¿±–´–Ç ¬“”°¦¤†Ãšª±©±¡˜È²–´ÃÇ ª¤À™g†¿ ¶¬†¬¬€ ¿šr˜©¬†œq†w À”gª ¸™g ±h ˜‰±¦ƒ°†š±ª¢¶¬‰±¦–³¿™””Dz˜°˜È ©g¦˜ÂªŒg ‡¯”°†È ¬¡¸¢g ¬™˜¬€¿ ¶¬†š¤¸€©¢h±†¬¡¸™g ˜©°˜“¬¡–´©Ç †¸ ‰°˜ ª±€”h¬†€±¢‰ ª¬ª³˜Á™¢±’‡¯”h¬†¿“³˜–±†¬¬€‡±€”°¦ ¿ ¶¬† Á“¡¿¢³Ç ¬¬€¿“³˜–±†”°È†À”g¿‰h±”¢¸g ¢•¦³Ç† ±Ã“hàg˜±˜€Æ  ¬†¿ªÆ˜™¢¢“±ª¬ª³˜Á™¢±’–´Ç¬¡¸g™˜©°˜“¬¡–´Ç©¸†‰°˜ ‰¦˜Âªh ˜µ€Àš¤€Â‡¦g±¿ª”·Â“‰±¦ƒ°†š± ‡µ†”h¬†Ãš©¢h±†™h±˜¿¢¶¬˜¬¡¸g ™˜Ÿ¸¿±–´Ç©¸†¿‰g˜˜°È˜‡¯¿h±¬¬€À”g¤¯ƒ¢°È†ƒ†¤²™±€ ³Â‰g˜h¬¡ ¿¶ Ç ¬ ˜‰±¦‡´ ˜ –´ Ç   ±“h ¦ ¡€° ˜ ™¬€¦g ± ™±†ª ¸ g ™ h ± ˜Ã g   ´ • ˜˜ ©²ª¢°™¢•µÈ˜Ãš”h¬†¿“³˜¿–h±¿h±Ãš¬¡g±†¿“´¡¦ ¿ ¶¬Ç Óh¡˜³ ¿‰g˜˜°˜È ‡µ†¿¤¶¬€Ãš¿¡¶¬˜‰· ‰˜–´ Ç •´ ˜˜”°“µ˜È ڕµ† À”g€¢¯˜°˜È ¿ ¶¬Ç ¢•ƒg¬¡Å Ôgƒ¦± ©¸†µ˜È ¿± ±•µ†ª ¸™g ±h ˜ €Æ™ ¦g±•˜˜Ã gÓh”°“Ú–°Ç¦–°È†ª ¸g™h±˜ À”g€¤°™©³È˜©·“¤†–´ÇÁ¢†¿¢´¡˜ Àªg†ª˜µÇ†™¢³¿¦’‰±¡¬™¬†ª ¸g™h±˜¿–g±˜°È˜ €±¢¿–´Ç¡¦‰ ‡µ† ”h¬†µÇ†±©¬†¿–h±¬†›¸h ±¿¡¶¬˜¿–g±˜°È˜ ¿¶Ç¬˜‰±¦‡´˜¬†¿¢± ±ÃšÀ¦¯¿¡¶¬˜™h±˜ª¤°†ª˜µÇ† ŠµÇ†¿šr˜™h±˜¬†›¸h˜²ª ¸g™h±˜ –´Ç ™h±˜¬†¿±Ã g ´ª¬ª³˜Á™¢±’ À”g ´™h±˜ª¤°†ÂªŒg–´Ç©¢h±†µÈ˜ ‡±€ª³˜ ›© €°™Ã h ¿šr˜™h±˜”± À™™¬†‰±¦ƒ°†š±–´Ç¬±§°¡ ¬¡¸g˜¡g±˜¿”¿ ¶¬†“°˜™± ˜°Ç˜ƒ¶¬¿šr˜¬±ƒ±¢ª³˜©¸†©± ‰°È˜ Ÿ±¡Â˜™h±˜¿”ƠÚ“h¦¡ªh¬†¿¤Æ€Åª¤±¡ªh¬†–´ÀÇ ™g†€±¢Â‰h†±˜ ‰°“¿‡˜ªh¬†˜¬˜ªh¬†¿€Æ™¶‰›¤ ´ªh¬†¢¯¬¡¸g–´Ç‰°È˜™˜©g¦˜ ™˜“±“žc±˜°È˜ ´Ã¦h©²ª¢°™”±€¶‰›¤ ¿ ¶Ç¬µÈ˜ ±•µ†ª ¸g™h±˜“°˜™±“h±˜™˜ ‡µ†¿h±Â‡¦g±¿ª”·Â“ ¿¢±‡µ† ¬†¿ªÆ˜™¢¢“±ª ¸g™h±˜ª¢¶¬ª¬ª³˜Á™¢±’”°È†¬¡¸g™˜¿‰³† ¿±–´Ç©¸†‰°˜ ˜°Ç˜¿šr˜¿¢±¯¦g±™˜Ÿ¸¿±–´Ç©¸†‰°˜˜´È¡°† ´–´Ç¢±™ ¿¤Æ€Å €¢¯‡±¡”°¦¬¡¸g –²Âªh¦€¿±©± ±¢•–² ±ª±€³˜“h¦¡ €±¢¿±¯š¤¸€¶‰›¤Ã“h ”g±†‡±€ª·™¿±¿™¶È¬†¤g±†–´Ç€¤h€°™ À g˜È² À h‡¯À¤“¸¦g±¿šr˜© ¢Ÿ¸ ³–´Ç“´ À”g€¤°™Ã g ´¶È˜–´Ç¢±™Âªh ¿±¯š¤¸€Ã“h¿¤¡ ©g¦˜ª¬ª³˜Á™¢±’–´Ç©¢h±†µÈ˜ ±˜°È˜€Æ¿¶Ç¬Â‰h˜€±¢©°†¿€” €±¢šc¬†€°˜Ÿ°¡‡±€§°”¢¸ ¿ª”·“h¦¡Â˜¬“´”˜°È˜‰˜¿›g±”g±†Å –´Ç ¬±§°¡¬¡¸g˜¶È˜–´ÇÀ•™˜´È ´€±¢¢™€°˜ À h¦g±”g¬ ±©†ƒ¢±  ¢¯ª¦g±†¿›g±‡¯ª “©³È˜ÃšÀ¤h¦À”gª¬ª³˜Á™¢±’‡²˜¦˜ ±€€Æ ¡°†ƒ†”¢¯ª†g±˜›g±˜h˜€±¤¿¦¤± ±Ã“h ¡·ƒª˜µÇ†ª¬ª³˜Á™¢±’ ¡°†À©“†¬¬€•µ†±˜¯¬†›¸¿h šr˜¿‡h±¬†“h¦¡ ¿šr˜–´˜Ç ±g ¿©´¡“±¡ ¦g±Â˜¡·ƒ¿š¤´¡Ç ˜Àš¤†¦°‘˜—¢¢ ¬†‡´˜ ª¬ª³˜Á™¢±’‡²˜¦˜ àg˜h¬¡”h¬†•¸€–²¤±¡¤†Ãš

‡±€˜°È˜€Æ¿“³˜¿–h±¿h±ÃšÂ˜ª ¸g™h±˜¿¶Ç¬¿h±Ãš‰ ª¬ª³˜Á™¢±’–´Ç  ´¬±¡·¿€g±À€g ¢¯ª¦g±†–±†›g±˜–·g†€©³€¢¢  ›g±˜™h±˜ª³˜ª¤±¡ª¤°† –°§˜´¡Ÿ±“h±˜™˜˜´È ¬†™±† · ¿ª ¶¬˜€²¤°†¿“³˜¿¤g˜¬¡¸g“³˜À“˜ ¡·Á¢š Á“¡¿ˆ±¯¬¡g±†¡³Ç†“h±˜–´Ç ´ª¬ª³˜Á™¢±’”°È†Á““¿“g˜Á“¡ ´ ˆ±€ª¤°†¿šr˜¡¬“¿±©¸†‰°˜¿šr˜–³¦À•¦ ¿ ¶¬†“°˜™±‡µ† ´ª¤±¡¬¡g±†Âªh¿–´Ç¡¦‰  ¿¢±›g±˜¿h± ±–±†“h±˜ ª˜µ†Ç Á“¡¤† ±‡±€™¢³¿¦’–´©Ç †¸ €¦g±¬†–´¢Ç ±™©¸†–³¿™”¬°˜ ±€ ´“¦h ¡ –°§˜´¡Ÿ±–´Ç”¢¯€±¢”± ‰· ‰˜¬†¿±‰g±† ´ ˜”¢k¿©˜gªk ¡°†‡²¦°“ ©·“–h±¡€g¬˜¤†©¸gª·™¿±¿ ¶¬†“°˜™±Ã“h¦°“–³¿™””°È†¬¡¸gÁ““¿“´Ç¡¦¿´¡† ¤²°†¿†´¡™¿ª†±™˜–·g†€¦h±†¿’¢˜h¬¡“´Â‡–´Ç¿¢±À¦¯¿h±Ãš–²ƒ¦±  ¿†´¡™¿ª†±¬†¡± ™g±¡–´Çª˜±¦¿ª˜Æ™ ´‰´¦³”‰´¦±µÈ˜ •µ†À h¦g±‡¯ ¸“‡±ƒ˜¤¯Ÿ±¨±À”g€Æ¬©¶Ç¬©±¢€°˜Ã“h “°†˜°È˜€±¢À¦¯¿¡¶¬˜“°˜™± ¿šr˜¿ ¶¬†©·“–h±¡€g¬˜¿“³˜–±†¤†©¸g¿ˆ³˜”¸˜°™¦g±¿šr˜¿©h˜–±†–´Çƒ¦¢¬¡¸g ˜€±¢¿“³˜–±†¿šr˜¬¡g±†¡³Ç† ¿¢±¯¿‰¶Ç¬¿ª¤¶¬¿€³˜¦g±‡¯¿€³“ƒ¦±  š¢¯–°™Â‡Â˜¿ ¶¬†¿¤Æ€Å ˜´¿È ª ¶¬˜¬¡g±†–´›Ç  š¢¯–°™Â‡Ã g¢¤h¸  ¶ §µ€¨± h¬ ¸¤€g¬˜¿“³˜–±†Ã“h–´ÇWWWCHINADISCOVERNET


GETAWAY GLOBAL / 77

h¬ ¸¤€±¢¿“³˜–±†

ภาพซายบน : หอหินโบราณหอหนึ่งที่ตั้งอยูโดดเดี่ยวในหมูบาน ภาพซายลาง : ขาวโพดและพริก พืชผลที่นิยมปลูกกันรวมกับขาว ภาพขวาบน : ชาวทิเบตเดินสวดมนต หมุนกงลอมนต เปนกิจวัตรที่พบเห็นโดยทั่วไป ภาพขวาลาง : บนหลังคาวัด ธรรมจักร โดดเดนบนทองฟา ประดับดวยริ้วเมฆ, เณรนอยสนุกสนานกับกลองถายภาพของ ผูมาเยือน

²£À”´™—²‡ª¹hÀ¡·­‡”±™š² ƒ¦¢ ±€°™™¢³¨°––°¦¢k˜°™¦g±©¯“¦€–´Ç©·“€±¢‡°“¿©h˜–±†–g¬†¿–´Ç¡¦˜°È˜ ´ª¤±€ª¤±¡ ŠµÇ†©± ±¢•©¬™•± ‡±€™¢³¨°––°¦¢k”g±†ÅÓh ²£À”´™—²‡À‚i²ª¹hÀ‰´™•¹ “h¦¡€±¢™³˜Ã–¡ ´¿–´Ç¡¦™³˜©¸g¿ˆ³˜”¸–·€¦°˜¦°˜¤¯¿–´Ç¡¦Â‰h¿¦¤±¿“³˜–±†¢±¦‰°Ç¦Á † ¿§¨˜¬€Ãš‡±€˜°È˜¡°† ´©±¡€±¢™³˜À¬¢kɘg±¿šs“ªh™¢³€±¢™³˜”¢†‡±€€¢·†¿–® ©¸g¿ˆ³˜”¸“h¦¡

¬±ª±¢

˜¿ ¶¬†“°˜™±˜°È˜¢h±˜¬±ª±¢ ´Ã gƒg¬¡ª¤±€ª¤±¡˜°€ ¶È¬¿‰h±Â˜¡g±˜€¤±†¿ ¶¬† ´¢h±˜ €j¦¡¿”´Ê¡¦À™™‡´˜¢©‰±”³ƒ¤h±¡ƒ¤µ†€°˜À”g¿©h˜‡¯¿ª˜´¡¦˜·g ¿¢±¯–²Âª gÅ ¢h±˜¬±ª±¢ ”± ©°Ç†–°È†ª “¿šr˜¿ ˜¸Ÿ±¨±‡´˜š¢µ€¨±Ã€“k‡¯“´–´Ç©·“¬±ª±¢Â˜–³¿™”ª¤±¡¿ ˜¸˜³¡ Â©g ¢³€Ã–¡¿©ˆ¦˜¿ ¶Ç¬¿›¤¬€°“•¸€‡¯¢¸h©µ€¤³È˜‰±¬´€©³Ç†ª˜µÇ†–´Çƒ˜Ã g€³˜¿˜¶È¬ƒ¦¢¢¸hƒ¶¬–´Ç˜´Ç˜³¡  ˜²¿˜¶È¬‡± ¢´ ±–²¬±ª±¢

ƒ²À˜¯˜²

› €±¢–g¬†¿–´Ç¡¦Â˜–³¿™”˜°È˜–´Ç”h¬†¢¯¦°†ƒ¶¬›¸h–´Ç ´Á¢ƒš¢¯‡²”°¦¿€´Ç¡¦€°™Á¢ƒª°¦Â‡ ƒ¦± “°˜Á¤ª³”©¸†ª±€¿€³“¬±€±¢š¦“ª°¦¢¯ª¦g±†€±¢–±†ƒ¦¢À‡h†Âªh›¸h˜²–¢³š–¢±™ ¦³—´À€hÁ–´Ç“´ƒ¶¬ª¡·“°€ª±€¡°†Ã gª±¡”h¬†¿“³˜–±†¤†©¸g™¢³¿¦’–´Ç”Dz€¦g± › ›¸hƒ˜‰±¦¿›g±¿‰¶È¬©±¡–³¿™”©g¦˜ÂªŒg ´¬°—¡±§°¡“´À”g©²ª¢°™€±¢•g±¡¢¸š™·ƒƒ¤ ª±€¿šr˜ÃšÃ“hƒ¦¢¬¬˜·Œ±”€g¬˜ › ©²ª¢°™¿¢¶Ç¬†ªh¬†˜È²À˜¯˜²¦g±ƒ¦¢‡°“€±¢—·¢¯Âªh¿©¢Æ‡¿¢´¡™¢h¬¡€g¬˜¬¬€‡±€Á¢†À¢  ¿¢±¯ªh¬†˜È²–´©Ç ¯¬±“ °€‡¯¬¡¸”g ± ¿ ¶¬†ÂªŒgª¢¶¬¿ ¶¬†–g¬†¿–´¡Ç ¦–´ÃÇ “h¢™° ƒ¦± ˜³¡ ¿–g±˜°˜È

¬†œ±€

˜–³¿™”¢h±˜¬†œ±€Ã gƒg¬¡ ´Âªh¿ªÆ˜ ±€˜°€À”g˜™±†¿ ¶¬†¬±‡™¿‡¬¢h±˜–´Ç±¡ ›¤³”Ÿ°’k‰±¦–³¿™”¿‰g˜›h±–¬ª³˜š¢¯“°™¬±–³ª³˜¿–¬¢kƒ¦¬¡Šk©´žc±–´Ç‰˜¿›g±–³¿™” ˜³¡ ˜² ±š¢¯“°™”€À”g†¢g±†€±¡À”g”h¬†¢¯¦°†¬†š¤¬ ¬´€©³Ç†–´Ç±¡ ±€ƒ¶¬¿ƒ¢¶Ç¬† š¢¯“°™–´Ç–²‡±€€¢¯“¸€‡± ¢´˜¬€‡±€˜°È˜€Æ¿šr˜¦€›¤Ã h©g¦˜Àª¤g†‰Æ¬ššsx†Â˜¿ˆ³˜”¸˜°È˜  ´”¤±“ªŒg–´Ç±¡©³˜ƒh±¦€¿©¶È¬›h±¿ƒ¢¶Ç¬†Â‰hޞc±Š´“´™¢³¨°––°¦¢k˜³¡ ±Ãš¿“³˜“¸Â˜ ¦°˜€g¬˜€¤°™¿¢´¡€¦g±”¤±“”h“³˜©³˜ƒh±–´Ç±¡Â˜”¤±“Àªg†˜´È¿¦¤±Š¶È¬¤h¦˜Ã“h¢°™ƒ²À˜¯˜² ¿“´¡¦€°˜¦g±Âªh”g¬¢¬†¿¡¬¯¿h±Ã¦hƒ²À˜¯˜²ƒ¶¬”h¬†”g¬–´Ç˜¬†¢±ƒ±–´Ç™¬€ ± ©g¦˜Âƒ¢‡¯š¢¯©™ƒ¦± ©²¿¢Æ‡Àƒgꘀƃ†”h¬†Ãš³©¸‡˜k“h¦¡”°¦¿¬†˜¯ƒ¢°™

™¢³¨°––°¦¢k

™¢³¨°––°¦¢k–´Ç¿šs“¿©h˜–±†–g¬†¿–´Ç¡¦Â˜–³¿™”À•™¿©ˆ¦˜¬†‡´˜ ´ª¤±¡™¢³¨°–¬±–³ › ™¢³¨°–˜´Á¬–¢±¿¦¤‡²€°“Á–¢  › ™¢³¨°–.IHAO#HINA‡²€°“Á–¢  › ™¢³¨°–¿¶Ç¬˜—¢¢ ‰±”³‡²€°“Á–¢  › ™¢³¨°––°¦¢k”g±†š¢¯¿–§‡²€°“Á–¢  › ™¢³¨°–“´¿‡¢³Œ–°¦¢k–¢±¿¦³¤¿ŠÆ˜¿”¬¢k‡²€°“Á–¢ 


GETAWAY URBAN / 78

i r u b a h c et P ed t n a h c n E

ภาพบนซาย : ภาพเกาเลาตำนานภายในหองจัดแสดงพระราชนิเวศนมฤคทายวั คทายวัน ไดรับขนานนามวา “พระราชนิเวศนแหงความรักและความหวัง” ภาพลางซาย : มุมมองภายในวัดพุทธไสยาสน (วัดพระนอน) เชิงเขาวังดาน ทิศใต มรดกศิลปะฝมือชางสมัยอยุธยาที่มีขนาดอลังการและงดงามอยางยิ่ง ภาพบนขวา : จำนวนลิงแสมบนถ้ำเขาหลวงมีใหพบเห็นมากมาย ภาพลางขวา : อุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี (เขาวัง) ยามสะพรั่งไปด ปดวย ดอกไมหนารอน


GETAWAY URBAN / 79

หลงเสนห เมืองเพชรบุรี ถาใหนึกถึงจุดหมายปลายทางในวันหยุดสุดสัปดาหที่อยู ไมใกลไมไกลเมืองหลวงเทาไร ไปเที่ยวกี่ครั้งก็ไมมีเบื่อ แถมยัง มีของหวานอรอยๆ ใหกินอีกตางหาก ทุกคนคงมีคำตอบ ตรงกันวา ตองไปที่เพชรบุรี เพราะเปนจังหวัดที่ไดอีกฉายา วา อาณาจักรขนมหมอแกงและดงตนตาลที่ใชเปนวัตถุดิบ สรางความหวานอรอยคูกับเมืองเพชรบุรีมาชานาน

À”g‰g¦±g –´˜Ç ‡Ç´ ¯ ´À”g˜ ¬¢g¬¡Å•h±‡¯¸“•µ†‡°†ª¦°“¿‰¢™·¢ª´ ¤±¡ƒ˜ ƒ†˜µ€¬¬€À”g˜ ª h¬À€†€°™”h˜”±¤–´Ç¦g±€°˜¦g± ´ ±€–´Ç©·“˜ š¢¯¿–§ ‡¢³†Å À¤h¦¿‰¢™·¢´¿šr˜‡°†ª¦°“–´Ç ´§°€¡Ÿ±¿‰³†–g¬†¿–´Ç¡¦ ©¸† ±€ ¿¢±¯ ´Ÿ¸ ³š¢¯¿–§–´Ç¬·“ © ™¸¢’kª¤±€ª¤±¡  ´”°È†À”g•È² ڇ˜•µ†–¯¿¤ À¤¯Ÿ¸¿± À• ¡°†¿šr˜Àª¤g†–g¬†¿–´Ç¡¦–±†§³¤š ¦°‘˜—¢¢ ¬°˜¢·g ¢¦¡Ãš“h¦¡Àª¤g†š¢¯¦°”³§±©”¢k ¡¶˜¡°˜Ã“h‡±€ ¦°“¦±¬±¢± ¿€g±À€g¡g±˜Â‡€¤±†¿ ¶¬† ‰˜³“–´Ç¿¢´¡€Ã“h¦g± ´ ±€ ±¡ À–™‡¯€²À†‰˜€²À† ™±†Àªg†˜°È˜ ´¬±¡·¿€g±¡h¬˜€¤°™Ãš•µ† © °¡¬¡·—¡±¿¤¡–´¿“´¡¦À¤¯–´ÇµÈ˜‰¶Ç¬¦g±l¿‰¢™·¢´¿ ¶¬†¢¯m¿¢±¯ ¿”ƠÚ“h¦¡¦°“¿€g±À€g”°È†À”g© °¡¬¡·—¡± ±€ ±¡ ¿šr˜Á™¢±’©•±˜ –´Ç ´¤ ª±¡Â‡“h¦¡§¢°–—±¬†‰±¦™h±˜ ꘇ¯¬†¬¢g¬¡–´Ç˜g±¤³È  ¤¬†–°È†ƒ±¦ª¦±˜ À¤¯†±˜š¢¯¿’´¦³•´‰±¦™h±˜–´Ç¿¢´¡™†g±¡ À”g ¿štw¡ Ãš“h¦¡¿©˜gªk¿¢´¡€Ã“h¦g±Ãš‡°†ª¦°“¿“´¡¦¿–´Ç¡¦€°˜‡˜¿€³˜ƒ·h  ”± ”²˜±˜¿€g±¿ƒ¡¿¤g±Ã¦h¦g± ¬±’±™¢³¿¦’À•™˜´ÈÀ”g¿“³ ˜°È˜ ¿ƒ¡¿šr˜©g¦˜ª˜µÇ†¬†¿ ¶¬†¢³™¢´ ¬±’±‡°€¢¿‰¢™·¢´ ŠµÇ†¿šr˜ ¬±’±‡°€¢Àƒ¦h˜ª˜µÇ†¬†š¢¯¿–§Ã–¡ –´Ç ´¬±¡·¿€g±À€g¿©´¡¡³Ç†€¦g± © °¡€¢·†§¢´¬¡·—¡±¿©´¡¬´€ š¢¯ ±’¬±¡·€Æ¢g¦ °˜št€°˜¿¤¡–´¿“´¡¦ À”g•h±¦g±€°˜•µ†Àª¤g†–g¬†¿–´Ç¡¦¿€g±À€gÁ™¢±’¬±¡·¢¯“°™¢h¬¡št–´Ç˜g± ¿–´Ç¡¦‰ –´Ç©·“  ±•µ†¿ ¶¬†¿‰™·¢´À¤h¦”h¬†Ãš¿¢³Ç –´Ç l¢¯˜ƒ¢ƒ´¢´m

ª¢¶¬–´Ç‰±¦™h±˜¿¢´¡€€°˜¦g±l¿±¦°†m‰¶Ç¬ª¤°†¿€³“‡±€€±¢–´Ç‰±¦ ™h±˜¢°™¢¸h€°˜ ±”°È†À”g© °¡¢°‰€±¤–´Ç ¦g±¢¯¬†ƒk–g±˜Áš¢“–´Ç ‡¯©¢h±†¢¯¢±‰¦°†µ˜È ™˜¡¬“¿±Àªg†˜´È À h‡¯–¢†¢¯¢±‰–±˜ ˜± Âªh©•±˜–´ÀÇ ªg†˜´¿È ©´¡Âª g¦±g l¢¯˜ƒ¢ƒ´¢m´ À”g‰±¦™h±˜€¤°™ ¿¢´¡€€°˜‡˜‰³˜š±€¦g±l¿±¢¯¢±‰ ¦°†m”°È†À”g˜°È˜¿šr˜”h˜ ± –´”Ç †È° ¬†¿±¦°†˜°˜È ¤†”°¦¬¡g±†¡³†Ç ¿¢±¯¿šr˜¡¬“¿±©± ¤¸€ €¤±†Â‡¿ ¶¬† ¡¬“–°È†©± ¬†¿±¦°†š¢¯€¬™Ãš“h¦¡¡¬“ –±†“h±˜”¯¦°˜¬¬€ŠµÇ†¿šr˜–´Ç”°È†¬†¦°“¢¯À€h¦¿ˆ€¿‰g˜¿“´¡¦ €°™¦°“¢¯À€h¦–´Ç ¢¯™¢  ª±¢±‰¦°†Â˜€¢·†¿–® ”Dz¤† ±”¢† ¤±“ê¤g¿±“h±˜”¯¦°˜¬¬€˜´È ¬¡g±¤¶ À¦¯‰ ¦°“ ª±© ˜±¢±  š¸‰˜´¡©•±˜”°È†À”g© °¡¢°‰€±¤–´Ç †“†± “h¦¡Ÿ±‡³”¢€¢¢  œ±›˜°†œt ¬¶ ¢°¦¬³˜Ág† ‡³”¢€¢¿¬€¡¬“œt ¬¶ “h±˜‡³”¢€¢¢  Šµ†Ç ¿šr˜ƒ˜™±†‡±˜ ¤¸€¿ ¶¬†¿‰¢™·¢´À–hŠàgƒ¦¢¤±““h¦¡ š¢¯€±¢–°È†š¦† ©g¦˜¡¬“€¤±†–´Ç˜g±‰ À¤¯ ´¤ °“›g±˜ ±€ –´Ç©·“ ¿šr˜–´Çš¢¯“³¨±˜¬†¢¯—±”·‡¬ ¿‰¢ ŠµÇ†™¢¢‡·¢¯ ™¢ ©±¢´¢€³ —±”·Ã¦hŸ±¡Â˜ ¿¢±©± ±¢•µ˜È ړh±˜™˜¿¶¬Ç ‰ ¦³¦ ‡±€‡·“˜´ÃÈ “h€¦h±†Ã€¤©·“©±¡”±©±¡¤ ¿¡Æ˜Å™˜‡·“–´©Ç †¸ –´©Ç “· ¬†¿±¦°†‡¯‰g¦¡Âªhª±¡¿ª˜¶¬Ç ¡‡±€€±¢µ˜È ډ ¦³¦Ã“h‰¯†°“˜°€ ¡¬“¿±©·“–h±¡“h±˜–³§”¯¦°˜”€ ŠµÇ†¿šr˜–´Ç”°È†¬¢¯–´Ç˜°Ç† ¿¦‰¡°˜”k¦³¿‰´¡¢š¢±©±– À¤¯ª ¸g¬±ƒ±¢”g±†Å ”± À™™À›˜ ¬†¢¯¢±‰¦°† ©¦¡†± ƒ¤±©©³€‡˜¿ƒ¤³È Ãš¦g±Ã“h¡h¬˜€¤°™ ژ¡·ƒ© °¡Á™¢±’‰°Ç¦’¯ª˜µÇ†¿¤¡–´¿“´¡¦ À h¦g±šq‡‡·™°˜ –±†¿¤¶¬€Â˜€±¢µÈ˜‰ ¡¬“¿±¦°†‡¯ ´¢•¢±†Ãžžc±–´Ç¢¦“¿¢Æ¦ –°˜Â‡Ã¦h™¢³€±¢ À”g¿©˜gªk¬†€±¢‰ ¿±¦°†˜g±‡¯¬¡¸g–´Ç€±¢ ª¬™¿ª˜¶Ç¬¡˜³“Å €±¢ª¤™ª¤´€¤³†À© ‡¬ Š˜–´Çª¬™¤¸€‡¸† ª¤±˜ ±¬›¤Ã h À¤¯€±¢ª¡·“¿€Æ™“¬€¤°Ç˜– €¤´™˜·g ”±  ¢±¡–±† ¿¶Ç¬‡¯µÈ˜Ãš•µ†¡¬“–°È†©± À¤h¦ƒg¬¡Å ¤¯¿¤´¡“‰  ¬¡g±†Ã g¿¢g†¢´™Á“¡¿ˆ±¯Â˜¢¯ª¦g±†¦°˜–´Ç ¿ ¨±¡˜št˜´È Šµ†Ç ”¢†€°™‰g¦††±˜š¢¯‡²št ¢¯˜ƒ¢ƒ´¢´¿ ¶¬†¿‰¢ ƒ¦¢¦±†À›˜ µÈ˜¿±¦°†Â˜‰g¦†™g±¡À€gÅ µÈ˜Ãš¢¬‰ ¢¯¬±–³”¡k¤°™¬™žc± À¤¯‰ À©†©´¿ ¶¬†¿‰¢™·¢´Â˜¡± ƒÇ²ƒ¶˜¬°˜”¢¯€±¢”±“h¦¡Ãž ¤·©©´ ˜° ©¦¡†± ¡³†Ç ˜°€ Àƒg¿±¦°†Àªg†¿“´¡¦¢°™¢¬†¦g±–g±˜¿–´Ç¡¦ €°˜Ã“h¿€¶¬™ƒ¢µÇ†ƒg¬˜¦°˜¿h±ÃšÀ¤h¦ ¿¶Ç¬ƒ¦± ¿šr˜©³¢³ †ƒ¤¬†‰´¦³” ¤†‡±€¿±¦°†À¤h¦ ”h¬† ª±Á¬€±©À¦¯ÃšÃª¦h¢¯ƒ¸g™h±˜ƒ¸g¿ ¶¬†–´Ç¦°“ ª±—±”·¦¢¦³ª±¢ €°˜•h±¬¡±€Ã“h¬±¢ ’kƒ˜À•¦˜°È˜‡¢³†Å”h¬†Á™€l¢•€¯šd¬m ª¢¶¬¢•šsy€¬°Œ´Çš·b˜ƒ°˜¿¤Æ€Å ©gÁƒ¢†ª¤°†ƒ± ¬¡±€ÃšÃª˜ ™¬€Á‰¿ž¬¢kÓh¿¤¡¢±ƒ±€°˜¿¬†Ã gÀ† ±€À”gƒ˜°™¢•¬±‡


GETAWAY URBAN / 80

ภาพบน : มุมมองที่แทบจะไมเคยเปลี่ยนแปลงบนสะพานยานวัดมหาธาตุวรวิหาร ภาพลางเรียงลำกับจากซายไปขวา : “ลั่นทม”ดอกไมที่บานสะพรั่งทั่วเมืองเพชรบุรี ในเดือนเมษายน, หาดเจาสำราญ แหลงทองเที่ยวอันเกาแกที่ยอนยุคกลับไปไดถึงสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สีสันงานพระนครคีรี ที่สุดแหงงานประจำปของเพชรบุรี ที่เที่ยวไดไมรูเบื่อ, การเลนวัวเทียมเกวียน งานประเพณีพื้นบานสุดเราใจ

ˆ°­i­¡Ä›­i­¡¡²•²¡ª°”§ ™±È‡£–°›e­Ä›¥‡—µÈ§±”ž£°˜²•¸ §£§´«²£ –i²—i­‡«´§‚¶É™¡²ž­”µ ‚­Á™°™³Ã«iÁ§°—²™k§¢À•µË¢§ À™·É­Á–§‚i²‡§±” ­£h­¢ª¸”Æ „·­ ™É³‹¸› À™·É­™¸h¡³¥±‡”µ ž¹”Á¥i§ ™É³¥²¢ª­‚¶™É ¡²À¥¢ ‚­‡À‚²–¶‡™É³–¶‡À™·­É ˆ£´‡Æ ž­­´¡È —i­‡ªš²¢ •±§”µÁ¥i§ˆ°Ä”iÀ”´™À‚i²§±”Ä«§iž£°Ã«i­´È¡š¸±™•h­À¥¢ ˆ¸”À”h™‚­‡§±”¡«²˜²•¸§£§´«²£„·­›£²‡„l«²i ¢­”ªµ‚²§ª°”¸” •² Á¥°¥§”¥²¢›¹™›ry™•²¡ž£°­¸Âšª–§´«²£«¥§‡­±™­h­™Ši­¢ §´ˆ´•£š££ˆ‡ Š§lu¡·­‚­‡Šh²‡ª¸¥À¡·­‡ÀžŠ£š¸£µ—µÈ‡”‡²¡ À›s™—µÈ ¥·­À¥·È­‡§h²À«•¸—µÈŠh²‡•i­‡²u¡·­±™ˆ™«¢”ª¸”—i²¢ À›s™Àž£²° ²¢Ã™§´«²£¡µ m«¥§‡žh­n¨±”´Ìª´—˜´Ì—±É‡ª²¡£¹›„·­ž£°ž¸—˜£¹› «¥§‡žh­§±”¡«²˜²•¸ «¥§‡žh­ši²™Á«¥¡ Á¥°«¥§‡žh­§±”À‚² •°À„£² —µÈ¥¹«¥²™À¡·­‡ÀžŠ£š¸£µª±²£š¹Š²Àž·È­Ã«iÀ›s™ª´£´¡‡„¥ ±šŠµ§´•Àª¡­¡² À¡·È­Ä”i­´È¡š¸±™Á¥i§ ¢±‡Ä¡hĔi­´È¡—i­‡ ‚­ Á™°™³Ã«i«²‚­‡­£h­¢Æ —²™Á–§™±É™Ä”iÀ¥¢ ”¢À‰ž²°¢h²™ –™™«™i²§±”¡«²˜²•¸§£§´«²£™±É™ À¥·È­‡Š·È­À”´™±™ˆ™ž¥±‡‡²™À£´È¡ £h­¢«£­ ěÀ•£hÁ–§–™™«™i²§±”¡«²˜²•¸§£§´«²£ ¡µ£i²™£§‡ Àh²Æ Á¥°‚­‡´™­£h­¢Æ ¡²¡²¢ ÀžŠ£š¸£µÄ¡hĔi¡µ”µÁ„h‚™¡ «¡i­Á‡ Á•h•i­‡Á§°Š´¡ m‚™¡Àš·É­‡§™ª¹•£Š²§§±‡n u¡·­ Á¡h„i²À¡·­‡ÀžŠ£š¸£µÁ—iÆ ™±É™Ç­£h­¢¡² Á•h–i²£i­™ˆ™À«‡·È­• ­¢²Ä”i‚­‡«§²™À¢Ç™Æ ši²‡ Á™°™³ mÄ­¨£µ¡£i²™Àˆj¡h§¢n À›s™£i²™£–À‚Ç™•£‡‚i²¡§±”ž­”µ ª¹•£‚­‡—µ™È µÈÀ›s™Ä­¨£µ¡°—´£ª ¥¡¥h­¡—µÀ”Ç”„·­•i­‡—²™±š‚™¡Ä‚hŸÆ¹ À‚i²±™­¢h²š­Ã„£ —²™­´È¡Á¥i§À”´™¢h­¢Á–§Æ «™i²§±”±™ª±À¥Ç™i­¢ –™™Àªi™™µÉëi ­²£¡“l¢i­™¢¸„”i§¢«i­‡Á–§Ä¡i £i²™£§‡Àh²Æ „¹hÀ¡·­‡ÀžŠ£š¸£µ «£·­ˆ°À”´™À¥¢ª²¡Á¢«™i²§±”Ä›«™h­¢ˆ°Àˆ­ª°ž²™Ã«h‚i²¡ Á¡h™É³ÀžŠ£š¸£µ À›s™­µˆ¸”Š¡§´§—µÈ¡µÀª™h«l ˆ™•i­‡Á§°ž±£±š¥¡ œh²™Á¡h™É³±™™²™ª­‡™²™ «²•£°À§™Ã™À¡·­‡±™ˆ™«™³ÃˆÁ¥i§Ä›«²—±¨™µ¢ ²ž—µÈ ª§¢Á›¥•²Á–§™­À¡·­‡±™ši²‡ ÀžŠ£š¸¸£µ¡µª–²™—µÈ—h­‡À—µÈ¢§


GETAWAY URBAN / 81

–±†—¢¢ ‰±”³À–™‡¯–·€¢¸šÀ™™ ¡h¬˜€¤°™Ãš”°È†”h˜–´Ç¿±¦°†À¤h¦ ”¢†Ãš”± •˜˜•˜˜ƒ´¢´¢°¡±Ãš¿¢¶Ç¬¡Å š¢¯ ±’ €³Á¤¿ ”¢ ¿šr˜–´Ç”°È†¬† l•È²¿±ª¤¦†m ŠµÇ†¬¡¸gŸ±¡Â˜Ÿ¸¿±˜±“¿¤Æ€‰¶Ç¬ l¿±ª¤¦†m Ÿ±¡Â˜•È² ´ª³˜†¬€ª³˜¡h¬¡©¦¡˜g±¬°§‡¢¢¡k ¿ ¶Ç¬ h¬ ¸¤€±¢¿“³˜–±† ¿“³˜¿h±ÃšÂ˜•È²”± ™°˜Ã“ª³˜¤†Ãš¿¢¶Ç¬¡Å ‡¯¿ªÆ˜¢¯·–—¢¸š –±†¢•¡˜”k ˜–±†–´Ç©¯“¦€À¤¯Â€¤h–´Ç©·“‡±€€¢·†¿–®ƒ¶¬Â‰h–±†ª¤¦†ª ±¡¿¤©±¡—˜™·¢´ Á™¢±’¿¢´¡†¢±¡¬¡¸g˜Á•†€¤±†•È² À©†©¦g±†¢²Ã¢–´Ç–±™¤† ± ¿©hš±€–g ¬ ›g±˜© ·–¢©±ƒ¢© ·–¢©†ƒ¢± À¤¯¬²¿Ÿ¬š±€–g¬À¤h¦À¡€¿h±–±†ª¤¦† ‡±€“h±˜™˜¡³†Ç –²Âªh™¢¢¡±€±§Ÿ±¡Â˜•È²“¸¤°†©•±šq”¡€¢¢  ª ±¡¿¤ڇ°†ª¦°“¿‰¢™·¢´¢¦ ¢¯¡¯–±†š¢¯ ±’€³Á¤¿ ”¢ —¢¢ ‰±”³¬¡g±†ª³˜†¬€ª³˜¡h¬¡¢¸š–¢†Àš¤€”±¡³†Ç ¿©¢³ Âªh©•±˜–´Ç –±†¢•Ãž ª±€¬¡±€¿“³˜–±†À™™Ã g¿¢g†¢´™¿©h˜–±†À©˜Á¢À ˜”³€–´Ç¬¡±€Âªh¤¬†€°˜ƒ¶¬Ãš“h¦¡ “¸§°€“³Ë©³–—³Ë¿ª ¶¬˜¿–¦©•±˜€¤±††Ã¢ ¡³Ç†Ã“h€¢±™¢¯À¤h¦ ¢•Ãž‡±€©•±˜´¢•Ãžª°¦¤²Á†Á–¢ª¢¶¬Á–¢ ª¢¶¬‡±€©•±˜´¢•Ãž –²Âªh‡³”‡©†™ Óh‰¶Ç˜‰ €°™—¢¢ ‰±”³À¤h¦¿š¤´Ç¡˜ ±¿–´Ç¡¦‰  —˜™·¢´™±†€¬€˜h¬¡ Á–¢  ´™¦˜¬¬€¿“³˜–±†¦°˜¤¯ª¤±¡¿–´Ç¡¦ ©•±šq”¡€¢¢ ‰°È˜©¸†¬¡g±†¢¯¢±‰¦°†€°˜™h±†€Æ“´ “h¦¡ƒ¦± –´ÇŸ¸ ³ “¸ ¢±¡¤¯¿¬´¡“¿³Ç ¿”³ Ã“h–´Ç¿¦Æ™ÃŠ”kWWWRAILWAYCOTH š¢¯¿–§¬†‡°†ª¦°“¿‰¢™·¢´˜°È˜‰g±††“†± ˜g±‰  ¢¯™¢  ª± –´Ç°€ ÀšŠ³žs€ÁŠ¿¦¬¿¢˜¢´©¬¢k–À¬˜“k©š±‰¯¬² €¨°”¢³¡kª¤±¡¢¯¬†ƒk ‡µ†–¢†¿¤¶¬€–´Ç–´Ç‡¯Àš¢¢¯¢±‰±˜ ± ›¿¤–´Á¢†À¢ À€¢˜“k Ç•˜˜¢g¦ ‡³”¬‰¯¬²‡¿‰¢™·¢´Á–¢    š¢¯–°™¡°†¢¯¢±‰¦°†–´Ç–¢†©¢h±†Ã¦h–´Ç¿ ¶¬†¿‰¢™·¢´Àªg†˜´È ”¢†Áƒh† ¢±ƒ±–´Ç €° ¢¦ ¬±ª±¢¿‰h±¢±ƒ± ¼ ™±–WWWSOVEREIGNRESORTANDSPACOM À g˜È²–´Ç©¦¡–´Ç©·“Àªg†ª˜µÇ†¬†À g˜È²¿‰¢™·¢´ ¿šr˜–´Ç”°È†¬† › Á¢†À¢ ¬¤´¤±‰¯¬² Ǫ ¸g”™±†¿€g±¬‰¯¬²‡¿‰¢™·¢´Á–¢  ¢¯¢± ¢±‰˜³ ¿ ¦§˜k ª¢¶ ¬ ¢¯¢±‰¦° † ™h ± ˜šv ˜ –´ Ç š ¢¯–° ™ ¬† ¿¤–´ ¢±ƒ± ¼ ™±–WWWALILAHOTELSCOMCHAAM ˜ª¤¦†¢°‰€±¤–´Ç ¿šr˜©•±šq”¡€¢¢ ¡·Á¢š¡·ƒ˜´Á¬ƒ¤±©©³€–´Ç › ˜±˜g±¢´©¬¢k–À¬˜“k©š± ¿¤–´Çª ¸g”À€g†€¢¯‡±˜¬À€g†€¢¯‡±˜‡¿‰¢™·¢´ †± ¦³‡³”¢¬¡g±†¡³Ç† Á–¢ ¢±ƒ± ¼ ™±–WWWNANARESORTANDSPACOM €g¬˜€¤°™À¦¯Ãš©¸“¤ –¯¿¤‰¯¬²€°˜ª˜g¬¡ ƒh±†€°˜©°€ƒ¶˜ › ¿‰Šk³¤´ ¬Âªh‰¶Ç˜Â‡ À¤h¦ƒg¬¡°™¢•€¤°™€¢·†¿–® ÚÀ•¦˜°È˜ ¬¡g±¤¶  ¿¤–´Çª ¸g”²™¤šu€¿”´¡˜¬–g±¡±†‡¿‰¢™·¢´Á–¢   ¢±ƒ±  ™±–WWWCHEZPIPLICOM À¦¯‰¶Ç˜‰ ƒ¦± †± ¬†¢¯¢±‰˜³¿¦§˜k £ƒ–±¡¦°˜€°˜“h¦¡ Àž€Šk › žs‰¿‰¬¢kÀ ˜¦³¤¿¤‡¢´©¬¢k– ¢¯¢±‰¦°†©·“Á¢À ˜”³€Àªg†˜´È¿šr˜©•±šq”¡€¢¢ À™™Ã–¡›©  ¿¤–´Ç ª±“¿‡h±©²¢±Œ¬¿ ¶¬†‡¿‰¢™·¢´Á–¢  ¡·Á¢š–´Ç¢°‰€±¤–´Ç –¢†Áš¢“ªh©¢h±†¿šr˜¢¯”²ª˜°€–´Çš¢¯–°™ ¢±ƒ± ¼ ™±–WWWTHEFISHERMANSRESORTCOM ¢³   –¯¿¤ ‡· “ íä–k  ¬†¢¯¢±‰¦° † ƒ¶ ¬ À˜¦¢¯¿™´ ¡ †Ã h ¡ ±¦ ¢h±˜¬¢g¬¡ ¿ª¡´¡“–´Ç¿‰¶Ç¬ ¢¯–´Ç˜°Ç†–°È†©± ¢¯¬†ƒk•µ†€°˜Á“¡”¤¬“ ‡˜•µ†–´Ç › €j¦¡¿”´Ê¡¦¿˜¶È¬¢h±˜¿‡i€¬h± ¢h±˜€j¦¡¿”´Ê¡¦š¤± ¢³ •˜˜h±†¦°“ ª±—±”·¦¢¦³ª±¢À¤¯¢h±˜–¬“ °˜˜ ‡´˜–¬“ °˜ ©¢†˜È²¢³ –¯¿¤ ©•±šq”¡€¢¢ –´Ç©¢h±†‡±€Ã h©°€–¬†¤È²ƒg±Àªg†˜´È ©•±˜´ ¢•™©¿‰³†¿±¦°†Á–¢ ª¡·“–·€¦°˜·— •h±¸“€°˜À™™‰±¦™h±˜Åƒ†”h¬†™¬€¦g±˜g±¢°€˜g± ¬†¿ª ±¯€°™€±¢ › ¢h±˜€±ÀžÁ™¢±’¿”Æ€†h¦˜ Ç•˜˜¿–¿¦§˜kª¤°†Á¢†ª˜°†¿ˆ¤³ ¿‰¢¿€g±Á–¢  ”±€¬±€±§–´©Ç “· À¤¯ƒ¦± ª ±¡¬†‰¶¬Ç ¢¯¢±‰¦°†¡°†Á¢À ˜”³€ ¿¤–´ › ¢h±˜h±¦À‰gÀ g©±¡™°¦ ©·“Ř°Ç˜ƒ¶¬l¢¯¢±‰˜³¿¦§˜kÀªg†ƒ¦± ¢°€À¤¯ƒ¦± ª¦°†m ”¢†ª˜h±¢h±˜–¬†À gÀ›g¦ª°¦ · •¬˜± °¡”°“€°™•±˜³‰¡k¿‡¢³Œ

Á–¢  › ¤¬“‰g¬†˜È²”±¤h˜˜±¡€´Ê¿‡h±¿€g± •˜˜¢±‰“²¿˜³˜”¢†h± Á¢†¿¢´¡˜¬¢·’š¢¯“³¨k Á–¢     †±˜¿–§€±¤ ›  ´˜±ƒ ª±“‰¯¬²™³€³˜´™´‰¢°˜ƒ¢°È†–´Ç ’‰±¡ª±“–¢±¡ª˜h±Á¢†À¢ ¤¬†™´‰¬‰¯¬²‡¿‰¢™·¢´ › ¿ ¨±¡˜†±˜¢¯˜ƒ¢ƒ´¢´ ¿ ¶¬†¿‰¢ƒ¢°È†–´Ç ’¿±¦°†À¤¯™¢³¿¦’Á“¡¢¬™¬²¿Ÿ¬¿ ¶¬†©¬™•± ¢±¡¤¯¿¬´¡“¿³Ç ¿”³ Ã“h–´Ç €±¢–g¬†¿–´Ç¡¦š¢¯‡²‡°†ª¦°“Á–¢  À¤¯  › ”°È†À”g¦°˜˜´È £¨Ÿ±ƒ  ¬†ƒk€±¢™¢³ª±¢©g¦˜”²™¤•È²¢†ƒk¬™h±˜¤±“‡¿‰¢™·¢´ ‡¯‡°“€³‡€¢¢ ©±—³”€±¢˜¦“”±¤ €±¢¿ƒ´Ç¡¦”±¤€±¢–²˜È²”±¤À¤¯€±¢¿€Æ™˜È²”±¤À™™¶È˜™h±˜Âªh˜°€–g¬†¿–´Ç¡¦‰ Â˜‰g¦† ¦°˜ª¡·“©¬™•± h¬ ¸¤¿³Ç ¿”³ Ã“h–´ÇÁ–¢ 


DINE OUT / 82

Healthy Pleasures

อิ่มอรอย ไดสุขภาพ ผานพนเทศกาลแหงการเฉลิม ฉลองมาไดสักพัก ดวยงาน สังสรรครื่นเริงตางๆ หลายๆ ทานอาจจะละเลยสุขภาพกันไปบาง ถึงเวลาแลวที่เราควรหันมาดูแล เอาใจใสอาหารการกินของเราโดย ฉบับนี้ happiness จะพาทานไป รูจักรานอาหารเพื่อสุขภาพกัน


DINE OUT / 83

ทำนา โฮมทัวรองท –™™ª²¡Àª™ £°«§h²‡‹­¢±š‹­¢ À›t”š£´²£§±™­±‡„²£½§±™­²—´•¢lÀ§¥²™½™ Á¥°À§¥²™½™—£

Àžµ¢‡À”´™¡²–¶‡”i²™«™i²£i²™ À£²ª²¡²£–ª±¡œ±ªÄ”i–¶‡ „§²¡À£µ¢š‡h²¢À›s™±™À­‡ ”i§¢²£•Á•h‡—µÈ¢±‡„‡ „£‡ª£i²‡•¶Á–§À”´¡—±É‡«¡” š§±š£°Àš·É­‡¥²¢ š£²“—µÈ”¹„¥²ªª´ «²Á‡”i§¢„§²¡—±™ª¡±¢”i§¢ ²£À¥h™Â—™ªµÀ‚µ¢§­h­™ ­²«²£—µÈ™µÈ¡µ„­™À‹Ç›—l­²«²£ ¡±‡ª§´£±•´ª³«£±šœ¹i—µÈ—²™À™·É­ª±•§lÁ•h­¢²ž±ˆ²²£ —²™À™·É­ ”¢„¸“šµ™Àˆi²‚­‡£i²™š­§h²Ä¡h•i­‡²£ À„£h‡„£±”±šŽ£°Àšµ¢š­°Ä£¡²™± ”¢À›s™À¡™¹—µÈ«² —²™Ä”i—±È§Ä› Àžµ¢‡Á•hÊiœ±¡²Á—™ £i²™™µÉÊi§±•–¸”´š ›¥­”ª²£ž´©—±‡É «¡” Á¥°ž¢²¢²¡ÃŠiœ± À©•£­´™—£µ¢l —¸„£±É‡—µÈ—³Ä”i ­²«²£—µÈ ¹¡´Ãˆ™³Àª™­À£´È¡ˆ² š­¥ À«Ç”Ÿ²‡£²”‹­ª¡±ª•²£l”¢À´£l• À›s™¡±™š”±šÀ«Ç” Ÿ²‡›ry™À›s™i­™—²™±šª¥±” –±”¡²À›s™¥²‹²™h² ¡±‡ª§´£±•´À›s™ÄªiŸr—­‡±šª›tÁ™Š ˆš—i²¢”i§¢‚i²§«h­ ª²«£h²¢ªi¡•³ Á¥°À«Ç”À„Ç¡­¢ À›s™²£™³À«Ç”¡² ›£°­š­²«²£­¢h²‡Š²‰¥²”š§±šªi¡•³—µ£È ªŠ²•´ ˆ±”ˆi²™ ™­ˆ²¡µ­²«²£›²Á¥i§—µÈ™µÈ¢±‡¡µ­²«²£•² Àž£²°£i²™™µÉ¢±‡À›s™­²£l•Á¥À¥­£µÈÀ¥ÇÆ —µÈÁª”‡‡²™ ¨´¥›°ÁššBCTUSBDU‚­‡„¸“žh­Àˆi²‚­‡£i²™Ã«i”À¹ ž¥´™Æ

À›t”•±§„£±É‡Á£—µÈÀŠµ¢‡Ã«¡hÀ¡·È­ ›u—µÈÁ¥i§ ›rˆˆ¸š±™¡µ £i²™„¸“ÀŠ´—±É‡«¡”ªµÈª²‚² ”¢—µÈ‡²¡§‡¨l§²™™µÉÀ›s™ ª²‚²™i­‡Ã«¡h —µÈ™µÈÀ›s™ši²™¡µš£´À§“À­²—l”­£lª³«£±š ‡²¡§‡¨l§²™‹­¢ˆ™™—š¸£µÀ›t”š£´²£—¸§±™ À§¥²™½™Á¥°À§¥²™½™—£ ™±‡È £±š›£°—²™­²«²£Ã™ª§™ ²£•Á•h‡­²ˆ”¹À£µ¢š‡h²¢ Á•h­²«²£™±É™¥±šÀ›ux¢¡Ä›”i§¢£ªŠ²•´ —µÈ™µÈ¢¶”–·­«¥± )FBMUIZ 'PPE (PPE -JGF ™±È™Ç„·­ ²££±š›£°—²™ ­²«²£—µÈ”µ¢h­¡™³Ä›ª¹hŠµ§´•—µÈ”µÄ”i ­²«²£—µÈ™µÈÄ¡hœh²™²£ Ÿ­ªµ ›¥­”œ‡Š¹£ª Á¥°Ä£iª²£ž´© š²‡ˆ²™¢¶”–·­ «¥±.BDSPCJPUJDT—µÈÀ™i™˜±ž·ŠÁ¥°„§²¡ª¡”¸¥£i²™ „¸“ÀŠ´¡µ„§²¡ž´–µž´–±™–¶‡‚±É™—µÈ§h²‹µ­´Ê§Çˆ°•i­‡Ä›ª±È‡ ëi£‡‡²™œ¥´•‹µ­´Ê§•²¡—µÈÀˆi²‚­‡£i²™³«™”À—h²™±É™ ˆ²™—µÈ­¢²Á™°™³ „·­ „¸“ÀŠ´Áž™À‹µ¢ À›s™À•i²«¹i—µÈ Š¸š”i§¢‡²‚²§Á¥°‡²”³—­”­h­™Æ ž­«­¡—²™±š ‹­ª§²‹²š´£°À—µ¢¡ •²¡”i§¢ª¥±”Á‚Š²¡Â•—µÈ­¸”¡ ě”i§¢œ±™²™²Š™´”Á¥°‚i²§‹­¢—µÈ£ªŠ²•´À‚i¡‚i™—µÈÊi À•i²«¹Ái —™À™·­É Šh§‡¥²‡§±™¡µš£´²£š¸ŸÀŸc•—l Áȵ ª™„¸¡i „h² ”i§¢£²„²Àžµ¢‡š²—•h­—h²™”¢—²‡£i²™¡µ­²«²£ ëiÀ¥·­—²™«¥²«¥²¢Á¥°­²«²£ˆ°À›¥µÈ¢™Á›¥‡ —¸§±™ª³«£±šÃ«i¡²—²™±™Ä”išh­¢Æ”¢Ä¡hÀš·È­

คุณเชิญ


DINE OUT / 83

ทำนา โฮมทัวรองท –™™ª²¡Àª™ £°«§h²‡‹­¢±š‹­¢ À›t”š£´²£§±™­±‡„²£½§±™­²—´•¢lÀ§¥²™½™ Á¥°À§¥²™½™—£

Àžµ¢‡À”´™¡²–¶‡”i²™«™i²£i²™ À£²ª²¡²£–ª±¡œ±ªÄ”i–¶‡ „§²¡À£µ¢š‡h²¢À›s™±™À­‡ ”i§¢²£•Á•h‡—µÈ¢±‡„‡ „£‡ª£i²‡•¶Á–§À”´¡—±É‡«¡” š§±š£°Àš·É­‡¥²¢ š£²“—µÈ”¹„¥²ªª´ «²Á‡”i§¢„§²¡—±™ª¡±¢”i§¢ ²£À¥h™Â—™ªµÀ‚µ¢§­h­™ ­²«²£—µÈ™µÈ¡µ„­™À‹Ç›—l­²«²£ ¡±‡ª§´£±•´ª³«£±šœ¹i—µÈ—²™À™·É­ª±•§lÁ•h­¢²ž±ˆ²²£ —²™À™·É­ ”¢„¸“šµ™Àˆi²‚­‡£i²™š­§h²Ä¡h•i­‡²£ À„£h‡„£±”±šŽ£°Àšµ¢š­°Ä£¡²™± ”¢À›s™À¡™¹—µÈ«² —²™Ä”i—±È§Ä› Àžµ¢‡Á•hÊiœ±¡²Á—™ £i²™™µÉÊi§±•–¸”´š ›¥­”ª²£ž´©—±‡É «¡” Á¥°ž¢²¢²¡ÃŠiœ± À©•£­´™—£µ¢l —¸„£±É‡—µÈ—³Ä”i ­²«²£—µÈ ¹¡´Ãˆ™³Àª™­À£´È¡ˆ² š­¥ À«Ç”Ÿ²‡£²”‹­ª¡±ª•²£l”¢À´£l• À›s™¡±™š”±šÀ«Ç” Ÿ²‡›ry™À›s™i­™—²™±šª¥±” –±”¡²À›s™¥²‹²™h² ¡±‡ª§´£±•´À›s™ÄªiŸr—­‡±šª›tÁ™Š ˆš—i²¢”i§¢‚i²§«h­ ª²«£h²¢ªi¡•³ Á¥°À«Ç”À„Ç¡­¢ À›s™²£™³À«Ç”¡² ›£°­š­²«²£­¢h²‡Š²‰¥²”š§±šªi¡•³—µ£È ªŠ²•´ ˆ±”ˆi²™ ™­ˆ²¡µ­²«²£›²Á¥i§—µÈ™µÈ¢±‡¡µ­²«²£•² Àž£²°£i²™™µÉ¢±‡À›s™­²£l•Á¥À¥­£µÈÀ¥ÇÆ —µÈÁª”‡‡²™ ¨´¥›°ÁššBCTUSBDU‚­‡„¸“žh­Àˆi²‚­‡£i²™Ã«i”À¹ ž¥´™Æ

À›t”•±§„£±É‡Á£—µÈÀŠµ¢‡Ã«¡hÀ¡·È­ ›u—µÈÁ¥i§ ›rˆˆ¸š±™¡µ £i²™„¸“ÀŠ´—±É‡«¡”ªµÈª²‚² ”¢—µÈ‡²¡§‡¨l§²™™µÉÀ›s™ ª²‚²™i­‡Ã«¡h —µÈ™µÈÀ›s™ši²™¡µš£´À§“À­²—l”­£lª³«£±š ‡²¡§‡¨l§²™‹­¢ˆ™™—š¸£µÀ›t”š£´²£—¸§±™ À§¥²™½™Á¥°À§¥²™½™—£ ™±‡È £±š›£°—²™­²«²£Ã™ª§™ ²£•Á•h‡­²ˆ”¹À£µ¢š‡h²¢ Á•h­²«²£™±É™¥±šÀ›ux¢¡Ä›”i§¢£ªŠ²•´ —µÈ™µÈ¢¶”–·­«¥± )FBMUIZ 'PPE (PPE -JGF ™±È™Ç„·­ ²££±š›£°—²™ ­²«²£—µÈ”µ¢h­¡™³Ä›ª¹hŠµ§´•—µÈ”µÄ”i ­²«²£—µÈ™µÈÄ¡hœh²™²£ Ÿ­ªµ ›¥­”œ‡Š¹£ª Á¥°Ä£iª²£ž´© š²‡ˆ²™¢¶”–·­ «¥±.BDSPCJPUJDT—µÈÀ™i™˜±ž·ŠÁ¥°„§²¡ª¡”¸¥£i²™ „¸“ÀŠ´¡µ„§²¡ž´–µž´–±™–¶‡‚±É™—µÈ§h²‹µ­´Ê§Çˆ°•i­‡Ä›ª±È‡ ëi£‡‡²™œ¥´•‹µ­´Ê§•²¡—µÈÀˆi²‚­‡£i²™³«™”À—h²™±É™ ˆ²™—µÈ­¢²Á™°™³ „·­ „¸“ÀŠ´Áž™À‹µ¢ À›s™À•i²«¹i—µÈ Š¸š”i§¢‡²‚²§Á¥°‡²”³—­”­h­™Æ ž­«­¡—²™±š ‹­ª§²‹²š´£°À—µ¢¡ •²¡”i§¢ª¥±”Á‚Š²¡Â•—µÈ­¸”¡ ě”i§¢œ±™²™²Š™´”Á¥°‚i²§‹­¢—µÈ£ªŠ²•´À‚i¡‚i™—µÈÊi À•i²«¹Ái —™À™·­É Šh§‡¥²‡§±™¡µš£´²£š¸ŸÀŸc•—l Áȵ ª™„¸¡i „h² ”i§¢£²„²Àžµ¢‡š²—•h­—h²™”¢—²‡£i²™¡µ­²«²£ ëiÀ¥·­—²™«¥²«¥²¢Á¥°­²«²£ˆ°À›¥µÈ¢™Á›¥‡ —¸§±™ª³«£±šÃ«i¡²—²™±™Ä”išh­¢Æ”¢Ä¡hÀš·È­

คุณเชิญ


DINE OUT / 84

ณ อรุณ "SJZBTPN7JMMB–™™ª¸‚¸¡§´—‹­¢ À›t”š£´²£—¸§±™À§¥²™½™—£

S Cuisine 4.FEJDBM4QB­²„²£ ±”µ–™™§´—¢¸ À›t”š£´²£—¸§±™À§¥²™½™—£

„³Á£—µÈ™¶–¶‡À¡·È­i²§œh²™£±É§À‚i²¡²„·­„³§h²Â­À­‹´ª ¥²‡À¡·­‡ À£²ˆ°ª±¡œ±ªÄ”i—±™—µ–¶‡„§²¡À‡µ¢šª‡šÁ¥° œh­™„¥²¢£i²™­²«²£“­£¸“•±É‡­¢¹hÙ£‡Á£¡­£´¢² ¨£¡§´¥¥h²—µÀÈ ›s™²£™³ši²™Àh²ª¡±¢ª‡„£²¡Â¥„£±‡É —µÈ ª­‡¡²›£°¢¸•lÁ¥°•h­À•´¡ ²£•Á•h‡£i²™—µÈÁª”‡–¶‡ £ª™´¢¡Š±É™À¥´¨ Àª£´¡ª£i²‡š££¢²²¨”i§¢«™i²•h²‡—£‡ ª¹‡—µÈª²¡²£–¡­‡À«Ç™ª§™ ²¢™­ —µÈ™µÈÀª´£lŸ­²«²£ ¡±‡ª§´£±•´Á¥°‹µŸ¹d” Êiœ±ˆ²Â„£‡²£«¥§‡ ˆ²™Á£—µÈ ­¢²Á™°™³ „·­ª°À•j°À•i²«¹i À›s™À•i²«¹iŠ´É™«™²«¡± ±šœ‡°«£µÈÁ¥°À„£·È­‡À—¨­·È™Æ ™³Ä›—­”­h­™Æ „¥¸ ™É³‹­ªª°À•j°•²¡”i§¢«­¢—­”¡±‡ª§´£±•´—µÈÊiÀ«Ç”Á—™ ‚­š­§h²—²™ˆ²™™µÉÁ¥i§–¶‡±š¥·¡«­¢Á¡¥‡ ¹hˆ£´‡Æ ěÀ¥¢ –±”¡²À›s™Á‡ÀœÇ”À›s”¢h²‡ Àˆ ±šœ¥Ä¡i£§¡‹¶È‡ œ¥Ä¡iÙÁ‡ˆ°À›¥µÈ¢™Ä›•²¡¤”¹²¥ ›t”—i²¢”i§¢ Š¡ž¹h¡°À«¡µÈ¢§¥­¢Ái§—µÈ„§²¡«­¡Á¥°À›£µÉ¢§À‚i²±™ Ĕi”µ±š™É³ÀŠ·È­¡«§²™ÆÀ¢Ç™Æ™­ˆ²­²«²£Ä—¢Á¥i§ ÙÀ¡™¹¢±‡¡µ­²«²££±È‡¡±‡ª§´£±•´Ã«iÀ¥·­—²™”i§¢ —¸Æ §±™Àª²£l­²—´•¢lª¸”—i²¢‚­‡À”·­™Â£‡Á£¡ˆ°À›t”ëi¡µ ²£™±‡È ª¡²˜´Á¥°›´š•± ˜´ ££¡À£µ¢Ä”i§²h ™­ˆ²­´¡È ²¢ Á¥i§¢±‡Ä”i­´È¡š¸Á–¡Ä›”i§¢

£i²™­²«²£4$VJTJOF”¢„¸“­š­¸¡i ˆ¹•£°¹¥œ¹Ài ‚µ¢™ «™±‡ª·­ )FBMUIZ %BJSZ'SFF &BUJOH —µÈĔi£±š²£•µž´¡žl Ù­±‡¤©–¶‡ª­‡„£±É‡ À›s™£i²™­²«²£Àž·È­ª¸‚ ²ž—µÈ™h² ª™Ãˆ£i²™«™¶È‡ À˜­­˜´š²¢§h²­²«²£Àž·È­ª¸‚ ²žÄ¡hĔi Á›¥§h² •i­‡›£²¨ˆ²À™·É­ª±•§l”¢ª´É™ÀŠ´‡—±É‡™µÉ‚¶É™­¢¹h ±š§h²À£²ˆ°À¥·­À™·É­ª±•§l­°Ä£ ­²«²£‚­‡£i²™¢¶”–·­ «¥±²£%FMJDJPVTMZ-JHIU«£·­­´¡È ­£h­¢ž£h­‡Á„¥¥­£µ ”¢Á•h¥°ˆ²™Ã™À¡™¹ˆ°£°š¸›£´¡²“Á„¥¥­£µÄ§i”i§¢ ”¢„¸“­š­¸i¡Ä”i„´”„i™«²§´˜µ›£°­š­²«²£Ã«i„‡ £ªŠ²•´­£h­¢Â”¢Ä¡hÊi™É³¡±™ °—´Á¥°ª²£À„¡µ À£´È¡•±É‡ Á•h›¥²Á‹¥¡­™«h­ÃšÀ•¢ ‹¶È‡ÃŠi§´˜µ­šÁ—™²£—­” –±”¡²À›s™Àªi™š¸«¡¹•¸k™Ä‚¡±™•È³ ‹¶È‡ˆ°•¸k™‹µÈ„£‡«¡¹ ˆ™„¥²¢Ä‚¡±™­­¡²­¢¹hٙɳ‹¸›Á¥i§ˆ¶‡™³™É³‹¸›Ä› ÁŠhÀ¢Ç™ Àž·È­•±Ä‚¡±™—µÈ¥­¢‚¶É™¡²š™ž·É™œ´§­­ ˆ²™ –±”¡²„·­Àªi™«¡µÈ®¥§µ—±š‹­ª™É³‚´‡Àª´£lŸ¡²±š¸i‡ª” À•i²«¹iÁ¥°œ±•h²‡Æ —²™ˆ²™™µÉÁ¥i§£¹iª¶£h²‡²¢ª°­²” ª”Š·™È 4$VJTJOF¡µš£´²£À”¥´À§­£µ‹È ‡È¶ ª²¡²£–›£°­š ­²«²£Ã«i•£‡•²¡„§²¡•i­‡²£À‰ž²°‚­‡Á•h¥°„™Ä”i


DINE OUT / 85

อโณทัย ‹­¢Â£‡ž¢²š²¥ž£°£²¡Ài²–™™ž£°£²¡Ài²£¸‡À—ž¯ À›t”š£´²£—¸§±™¢À§i™§±™ž¸˜À§¥²™½™ —£

£i²™­Â“—±¢À›s™£i²™—µÈ¢£°”±š­²«²£¡±‡ª§´£±•´Ã«iÀ›s™—µÈ £¹iˆ±‚­‡„™—±È§Ä›Â”¢À›t”ëiš£´²£¡²Á¥i§•±É‡Á•h ž¨ Ä¡hÊhÁ„hÀ›t”£i²™¡±‡ª§´£±•´ Á•h„¸“­Â“—±¢Ä”i—³Ä£h À©•£­´™—£µ¢l PSHBOJD Š·È­§h²Ä£h›¥¹£±›¥¹œ±Á¥° ª¡¸™Äž£ªh‡Ã«i£i²™­²«²£‚­‡À˜­­µ”i§¢ œ±—µÈ™µÈĔi£±š ²££±š£­‡ˆ²ª«ž±™˜¸Àl ©•£­´™—£µ¢™l ²™²Š²•´ *'0". À£²ˆ¶‡¡±È™Ãˆ–¶‡„¸“ ²žÁ¥°„§²¡›¥­” ±¢ •£‡•²¡ Á™§„´”—µÈ§h²§±•–¸”´š—µÈ”µ ¢h­¡œ¥´•­²«²£—µÈ”µ ‹¶È‡ˆ°ªh‡ œ¥Ã«iœ¹iš£´Â „¡µª¸‚ ²ž—µÈ”µ š££¢²²¨‚­‡£i²™À›s™ À«¡·­™Â£‡À•µÊ¢¡—µÈÀ¥h™ªµÀ«¥·­‡Á¥°ªµÀ¥·­”«¡¹•±”±š ÀŸ­£l™´Àˆ­£lÄ¡iªµÀ‚i¡ ­²«²£Á™°™³—µÈ™µÈ™­ˆ²ª¥±” œ±ª”Š²¡Ã«hÁ¥i§ ¢±‡¡µ¢³Á«™¡‚i²§Âž”—µÈÊi‚i²§ ¥i­‡‡­­­£lÁ™´ ¡²—³À›s™Á«™¡Á¥°ÃŠiÀªi™À‹µ¢È ‡Ä®i «±È™À›s™Š´É™¢²§‹¶È‡Ã«iÀ™·É­ª±¡œ±ª£¸šÆ À«¡·­™«™±‡«¡¹ ­µˆ²™«™¶È‡„·­ Àªi™«¡µÈœ±”™É³ž£´Àœ²‹¶È‡—²‡£i²™Ä”i—³ ™É³ž£´Àœ²À­‡ ª³«£±šŠh§‡šh²¢Æ ‚­Á™°™³Š¸”™É³Š² Àª´£lŸž£i­¡ªÂ„™«¥²£ª Š²—µÈ™µÈ—³ˆ²ª¡¸™Äž£Á¥° ”­Ä¡i­­£lÁ™´ —±É‡—µÈ›¥¹À­‡—µÈÄ£h «£·­ —µÈ™³À‚i²ˆ² •h²‡›£°À—¨Ç«­¡Ä¡hÁži±™

Ice Connection š£´©±—§µ£ª¸£µÀ—¥ˆ³±”–™™§´—¢¸ À›t”š£´²£—¸§±™À§¥²™½™—£

«¥²¢Æ —h²™­²ˆª‡ª±¢§h² ‚™¡Àž·È­ª¸‚ ²ž™±É™ˆ°¡µ £ªŠ²•´”µÄ”i­¢h²‡Ä£ Á•h—µÈ *DF $POOFDUJPO ‹¶È‡À›s™£i²™ Ä­¨£µ¡—µˆÈ °—³Ã«i¡¡¸ ¡­‡²£—²™‚­‡«§²™‚­‡—¸„™ À›¥µÈ¢™Ä› Àž£²°Ä­¨£µ¡—µÈ™µÈÀ›s™ª¹•£™É³•²¥•È³ «£·­ š²‡•±§™±É™›£²¨ˆ²™É³•²¥Â”¢ª´É™ÀŠ´‡ Ä­¨£µ¡Á•h¥° £ªŠ²•´ˆ°£°š¸Ä§iÀ¥¢§h²À«¡²°±š£¸j›À¥·­”Ô Àž£²° „™Á•h¥°£¸›j À¥·­”ˆ°À«¡²°±š­²«²£—µÁÈ ••h²‡±™Ä› œ¹i—µÈ­¢²œ´§ª§¢Á™°™³Ä­¨£µ¡±šÀ¢¥¥µÈ—µÈÀª£´¡„­¥ ¥²Àˆ™›£²¨ˆ²™É³•²¥ –±”¡²À›s™š£²§™µÈÄ­¨£µ¡‹¶È‡ À›s™ª¹•£™É³•²¥™i­¢—³ˆ²Á›d‡ªÀ›¥—l ÊiÁ—™Á›d‡ ª²¥µ —µÈÀ«¡²°±š„™—¸£¸j›À¥·­” £ªŠ²•´Ä­¨£µ¡—µÈ ­¢²Á™°™³Ä”iÁh£ª™¡‚i²§¢²„¹—³ˆ²‚i²§—µÈ—²‡£i²™ ›¥¹À­‡#MVFCFSSZ'SP[FO:PHVSU—µÈ›£²¨ˆ²™É³•²¥ Á¥° %BSL $IPDPMBUF BOE $BSPC *DF $SFBN ­±™Áª™ À‚i¡‚i™‹¶È‡—³ˆ²™¡–±È§À«¥·­‡Á¥°¡µ›£´¡²“™É³•²¥ ™i­¢ ™±È‡—²™Ä­¨£µ¡À¢Ç™Æ —­”ª²¢•²¡­‡•i™Ä¡i­±™ À‚µ¢§‚ˆµš™–™™§´—¢¸ÇÀž¥´™Ä¡hÀš²—µÀ”µ¢§


THE RECIPE / 86

Dining in Herb Garden

สมุนไพรในความหมายไทยๆ เรา หมายถึง สวนใดๆ ของพืช ไมวาจะเปน ใบ ราก ดอก เกสร ที่มีสรรพคุณทางยา ชวยรักษาโรค ªh§™—²‡”i²™Š²•´•°§±™•„³§h²m)FSCn ¥±š¡µ„§²¡«¡²¢Àžµ¢‡À‰ž²°ªh§™mÚn ‚­‡ž·Š—µÈëi¥´È™«­¡ £ªŠ²•´—µÈž´À¨©±š ­²«²£ˆ²™Â›£” ”¢­²ˆˆ°¡µª££ž„¸“ ٗ²‡£±©²Â£„ÇĔi ÀÀ¥i§ªh§™­·È™Æ ‚­‡ ž·Š—µÈëi¥´È™«­¡Æ Ù­²«²£ ™­À«™·­ ěˆ²Ãš™±É™À£µ¢£§¡±™§h² m4QJDFTn ”¢À„£·È­‡À—¨—µÈ§h²™µÉ Ä¡hˆ³À›s™•i­‡¡µ£ª ÀœÇ”Àª¡­Ä› ­¢h²‡—µÈÀ‚i²Ãˆ «²ÀÀ•hëi

„§²¡«­¡«£·­£ªŠ²•´—µÈÀÀ›¥ÀÀ••h²‡ ­­Ä›À¡·È­™³Ä››£¸‡Ã™­²«²£ ª¡¸™Äž£ÀÀ¥°À„£·È­‡À—¨–¹™³¡²À›s™ ªh§™›£°­šÃ™‡²™„£±§¡²Ši²™²™ À™i™ Àž·È­Ã«i¥´È™ Àž´È¡£ªÃ™­²«²£ «¥²¢„£±É‡ ª¡¸™Äž£¢±‡Šh§¢•i²™Â£„ Àª£´¡ª££ž„¸“ ­²«²£ëiª££ž„¸“—²‡¢²À›s™œ¥ž¥­¢Ä”i ­µ”i§¢ ¢´È‡À¡·È­„™À£´È¡«±™¡²ª™ÃˆÀ£·È­‡ ‚­‡ª¸‚ ²ž¡²‚¶É™ ª¡¸™Äž£ˆ¶‡¥²¢¡²

À›s™ˆ¸”À”h™Ã™­²«²£ÀÀ•h¥°ˆ²™—±É‡­²«²£ ė¢ÀÀ¥°À—¨ À„¥Ç ”¥± šÃ™²£›£¸ ‡ ­²«²£—µÈ¡µª h§ ™ ›£°­š‚­‡ª¡¸™Äž£Ã«i­£h­¢•i­‡­²¨±¢ ª¡¸™Äž£—µÈª”Æ ˆ²•i™ ˆ°Ã«i¥´È™«­¡ Ÿ¸d‡ˆ£¸‡Ãˆ«²«²Ä¡hĔiˆ£´‡ÆÇ¡µª¡¸™Äž£ ÀÀ«i‡«¥²¢Š™´”ëiÀ¥·­ÃŠi ÀÀ•h¥´È™£ª‚­‡ ª¡¸™Äž£ÀÀ«i‡š²‡Š™´” ­²ˆˆ°«­¡­£h­¢ ª¹iª¡¸™Äž£ª”ƈ²•i™Ä¡hĔi


THE RECIPE / 87

Herb Bouquet Miso Clams หอยตลับในมิโซะสมุนไพร %JMMŸr‡Š·È­Ä¡h„¸i™«¹Á•h«²ž¹”–¶‡•i™œ±Šµ¥²§­²ˆÀ«Ç™ ²žÃš ¥°À­µ¢”Á¥°­¢À›s™À­¥±©“lÀ”´¡—µÀ›s™ž·Šž·É™À¡·­‡‚­‡ ÀÀ—šÀ¡”´À•­À£À™µ¢™ˆ¸”À”h™‚­‡%JMM«£·­œ±Šµ¥²§™±É™„·­ ¥´È™—µÈ«­¡™´¢¡ÃŠiÀÀ•h‡¥´È™Ã™­²«²£Â”¢À‰ž²°Ã™‹¸›‹­ª ÀÀ¥°™É³›£¸‡£ªÀ‚i²±š­²«²£ˆ²™›¥²­²«²£—°À¥ÀÀ¥° ­²«²£«¡±”­‡À›s™—µÈª¸” œ±Šµ¥²§¡µ™É³¡±™«­¡£°À«¢­¢¹hÙڗµÈ¥°À­µ¢”™¸h¡¥´È™ ˆ°«­¡À¡·È­Ä”i£±š„§²¡£i­™ÀÀ•h”i§¢Ãš—µÈ¥°À­µ¢”­h­™¡±ˆ° Àªµ¢£¹›£h²‡Ä›ˆ¶‡™´¢¡À•´¡¥‡Ä›Ã™­²«²£h­™ˆ°¢¥‡ˆ² À•²Àž·È­Ã«i¥´È™«­¡‰¸¢Ã™­²«²£¡²—µÈª¸”ªµª±™Ç¢±‡„‡ ª§¢‡²¡­¢¹hو²™ ™É³¡±™«­¡£°À«¢Ã™œ±Šµ¥²§¡µª££ž„¸“Šh§¢š££À—² ­²²£ ²¢Ã™Šh­‡—i­‡Šh§¢À£·È­‡À¥·­”¥¡‚¢²¢«¥­”À¥·­” «¥²¢Æ•³£²ˆ¶‡ÀŠ·È­§h²œ±Šµ¥²§¡µ¤—˜´Ì¥”„§²¡”±™Â¥«´•ª¹‡ ª³«£±š„¸“ÀÀ¡h¡·­Ã«¡hœ±Šµ¥²§¢±‡Šh§¢‚±š™É³™¡ÀÀ¥°¢±‡ÃŠi Š‡±š™É³£i­™£­Ã«i­¸h™›d­™—²££±©²—i­‡­·””i§¢ §´˜µ—³ À”Ç”ª¡¸™Äž£­­ˆ²i²™Á¥i§ª±šÀ‰ž²°ªh§™Ãš › ëi¥°À­µ¢” ›¥i²‡«­¢•¥±šÃ«iª°­²”ž±Ä§iي²¡­µÃš¥°¥²¢¡´Â‹° ±šª²ÀÀÀ¥°™É³‹¸›”²Š´À‚i²”i§¢±™ž±Ä§i › ¡™É³¡±™ž·Š¥‡Ä›Ã™£°—°œ±”ª¡¸™Äž£—µÈª±šÄ§i„£¶È‡«™¶È‡ À•´ ëi«­¡À•´¡«­¢•¥±š¥‡Ä›„™­¢h²‡£§”À£Ç§ÀÀ¥i§£²”™É³‹¸›—µÈ œª¡Ä§i›t”²ª±‡À•§h²À¡·È­«­¢•¥±š­i²›²Ã«i›t”ÄŸ¢­­ ˆ²À•²À—êh ²Š™°Àª´£lŸÄ”i—±™—µ‚±É™•­™™µÉÄ¡h„§£ÃŠiÀ§¥² À´™™²—µÀž·È­Ä¡hëi«­¢•¥±šÀ«™µ¢§Á¥°Ãªh¡°À‚·­À—¨ ÀŠ­£µÈÀž·È­Àž´È¡ªµª±™Á¥°„§²¡ª§¢‡²¡ ªh§™œª¡ª³«£±š—µÈ หอยตลับ พาสลียอิตาเลี่ยน ผักชีลาว ตนหอม สาเก มะเขือเทศเชอรี่ น้ำมันพืช มิโซะขาว น้ำซุปดาชิ

3-4 ขีด 4-5 ใบ 1 กิ่ง 1 ตน 2 ชอนโตะ 7-8 ลูก 1 ชอนโตะ 1 ชอนชา 1 ถวย


Turmeric Scented Gindara เสนหมี่ปลายางขมิ้น ‚¡´É™ž¹”–¶‡Š·È­Ç™¶–¶‡ªµÀ«¥·­‡—­‡—³Ã«i­²«²£”¹ª§¢™h²—²™ Ĕi¡²ˆ²ªh§™£²‚­‡•i™‚¡´É™‹¶È‡¡µ­¢¹h«¥²¢ž±™˜¸l—±É‡‚¡´É™ ­i­¢‚¡´É™—­‡‚¡´É™ÀÀ‡ÀÀ•h‚¡´É™—µÈ™³¡²—³­²«²£ˆ°­¢¹hÙ •£°¹¥‚¡´É™Š±™¡µ¤—˜´ÌÀ›s™¢²š³£¸‡˜²•¸Ã™£h²‡²¢ÀÀi—i­‡ÀŸd­ —i­‡£h§‡Šh§¢ª¡²™ÀÀœ¥Ã™£°Àž²°­²«²£ÀÀ¥°¥³Äªiˆ¶‡Ä¡h ÀÀ›¥—µÈ­²«²££ªˆ±”«¥²¢Æˆ²™¡±¡µ‚¡´É™À›s™ªh§™œª¡­¢¹h ªh§™­²«²£ˆ²™›¥²™´¢¡™³‚¡´É™¡²Šh§¢Š¹£ª”±š¥´È™„²§ «²ÃŠi‚¡´É™ª”‚¹”Ç¢±‡¡µ¤—˜´Ìف²£†h²ÀŠ·É­Â£„­h­™Æ¡±È™ÃˆÄ”i À¥¢§h²­²«²£ˆ²™›¥²‚­‡„¸“—²™ÀÀ¥i§›¥­” ±¢ˆ²­²«²£ À›s™ž´©ÀÀ™h™­™ ªh§™œª¡ª³«£±š—µÈ ปลาหิมะ หั่นแบบลูกเตาขนาด 1 นิ้ว 10 ชิ้น ซีอิ๊วขาว 1 ชอนชา น้ำมันหอยเเบบไทย 1 ชอนชา นมขนจืด 1 ชอนโตะ เกลือเล็กนอย ตะไคร เฉพาะสวนโคน ซอยใหละเอียด 2 ตน ขมิ้นผง 1 ชอนชา รากผักชี 1 ราก กระเทียม 2-3 กลีบ พริกไทยขาว 1 ชอนชา เครือ่ งเคียง ตนหอมซอยผัดน้ำมันเล็กนอย หอมเจียว ผักสดเเละ สมุนไพร เชน ผักกาดขาว ผักกาดเเกว ผักสลัด สะระเเหน โหระพา ฯลฯ §´˜µ—³ ›­¸h™À•²­š—µÈ­‡¨²À‹¥À‹µ¢ª«£·­­²ˆˆ°À›s™À•²–h²™ÄŸ ¥²‡Æħi ›•³•°Ä„£i£²œ±Šµ£°À—µ¢¡ž£´Ä—¢Ã«i¥°À­µ¢”œª¡œ‡ ‚¡´É™™¡‚i™ˆ·”™É³¡±™«­¢‹µ­´Ê§‚²§Àž·È­—³À›s™™É³«¡± ›„¥¸Š´É™›¥²±š™É³«¡±ž±Ä§iª±™²—µÁ¥i§™³Ä›§²‡ À£µ¢‡š™•°ÀÀ£‡£­‡”i§¢–²”—µÈˆ°™³À‚i²À•²­šÁ¥i§ˆ¶‡™³ À‚i²Ä›­š—´É‡Ä§i›£°¡²“™²—µ«£·­ˆ™ª¸

ªh§™œª¡™É³ˆ´É¡ น้ำสมสายชู 2 ชอนโตะ เกลือ 1 ชอนชา น้ำตาลทราย 2 ชอนโตะ น้ำมะนาว 2 ชอนชา น้ำปลา 2 ชอนโตะ น้ำสะอาด 2 ชอนโตะ พริกชี้ฟาหรือพริกขี้หนูสับละเอียด 1 ชอนชา กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนชา ถั่วตัดตำพอเเหลก 2 ชอนโตะ เเครอทเเละหัวไชเทาขูดฝอย 1 ถวย เกลือปนสำหรับเเชผัก §´˜µ—³ ›£¢À¥·­¥‡š™ÀÀ„£­—ÀÀ¥°«±§ÄŠÀ—i²ž±Ä§iëiœ±„²¢™É³­­ ¡²›£°¡²“™²—µˆ²™±É™šµš™É³­­Ã«i«¡”™³Ä›¥i²‡™É³ ª°­²”ÀÀ¥i§šµš™É³­­Ã«iÀÀ«i‡ÀÀŠhÀ¢Ç™Ä§iˆ™§h²ˆ°ÃŠi ›œª¡™É³ªi¡™É³ª°­²”™É³•²¥Á¥i§„™Ã«iÀ‚i²±™ž­™É³•²¥ ¥°¥²¢ÇÀ•´¡™É³›¥²ÀÀ¥°™É³¡°™²§¥‡Ä›•²¡”i§¢£°À—µ¢¡ ÀÀ¥°ž£´ ›À§¥²Àª´£lŸÀ•´¡™É³ˆ´É¡œª¡±šÀÀ„£­—ÀÀ¥°«±§ÄŠÀ—i²£¢”i§¢–±È§ •±”Àª´£lŸ±šÀ™·É­›¥²£i­™Æ™³Àªi™«¡µÈ„¥¸±š•i™«­¡‹­¢œ±” ™É³¡±™£¢«­¡Àˆµ¢§ÀÀ¥°œ±ª”ª¡¸™Äž£•h²‡ÆĔi•²¡Š­š


THE RECIPE / 89

Butterfly Pea Icicle หวานเย็นชื่นใจ ɇ¶µ‡¿y_›p¼hižpÄËÒÉÂ_cɲÆ¿Òvp‘@¿É__ši‘p`›_p‰¥¿Ëµ ‰Ãn³vpp¼ÀpÉp|Âɇ¶µ‡¿_ÇÄhÂƽ‡Ò‘Æ¿Òvp‘@¿Æ_ši‘ Ƶ_Íɚɿy‰³¿¼Ê‘Æ`hi½ÑpÃhpÇпÆ¿Òvp‘@¿p`›_É__ši‘ _h²½ÑÆÌcp‰¥¿pÃhn‰Ãntµ¿ž`ɑÆhÃÆ_ši‘½Ñ_ÉÂ͚u¿cɲ ÆhÃÆ_ši‘ÇÃËÉ!NTHOCYANINÄnÄh¿Òvyc›cpµËÑÉišh _ƚi¿µši»›h¿É¿Ì_ÍÄÉ@ÆÃnµnÄÉi‡ÂpÆÃ@_zÍ_@»›h¿½h¿ ÆhÃÆ_ši‘¿ÒpɑµšiÂÀvÃ̑ÇÄÉcpÄËÉc#APILLARY|Êёp‰¥¿ ÇÄÉcpÄËÉc`¿hcpÄв_ÉÂ͚_h²ÀÃ@piºci‘»h³Ê‘p@Ñ_ ‰ÃnÆ@½¾@zh`ɑci‘»hDzxhÉh²hÃpÆËÑÉ_»šh‘ϳh²tÃe ½h‘»hyc›_h²_hÂpp¼_‡‘_ƚi¿µšiÂu¿²hÃÀvÃ̑pƛ¿Œ_ ©g¦˜›© อัญชันสด หรือเเหง 1 กำมือ น้ำสะอาด 3 ถวย น้ำตาลทราย 1 ถวย น้ำมะนาว 1-2 ชอนโตะ แมพิมพตามชอบ สูตรนี้ ยังสามารถประยุกตเขากับ สมุนไพรเเหงอื่นๆ ไดดี เชน รากบัวเเหง มะตูมเเหง ขิงเเกสด

¦³—´–² ›»›_¿ÒvÆnÉhcuǛpcËÉcuƚcɲɇ¶µ‡¿Ä‘y‰p_ËÑÉ¿ÒvpcËÉcpÀhÏ uǛ‰¦cy½‡¿½‡²yi› ¿h½²ÃɑpÉhpp»š¿Òv ›p»@_¿Òv»hĽÃhÂđy‰µ@_ppÄn‰Ã‡Àeih_Çih¿yc›»h_µÉÀ ›ÆvÇÇÀ¿Òvɇ¶µ‡¿Æ_ši‘p»@_¿Òv_n¿hiđy‰uǛyc›ÃÆp‰ÃÒÂip‰¥¿ ¿Òv_n¿hiɇ¶µ‡¿Çh²ÉÂh²uǛÃÆp`›_`ÊÒ¿uǛp»@_¿Òv»hĽÃhÂppÄn p²ÄËɉÃn_hº‰Äh²›É³h²¿‡Ò¿p½uƚÀÄÐɲ@_žqěi¿vp`›h µšÉ‘qµšq`Б ›p_ËÑÉ¿Òvp|뻇i³¿q`БpÇ_ËÉ¿yÉw²Ã_²Ðq²nÉɲ³h²q_š@_ž Ã›É_pÆ@ޏ


HOME AND GARDENING / 90

English Country แตงบานสวยสไตลอังกฤษ หากพูดถึงเรื่องสไตลการตกแตงบานที่ใหบรรยากาศอบอุน ออนหวานแลว หลายคนคงนึกถึงการแตงบาน English Country Style เพราะหัวใจสำคัญของการแตงบานสไตลนี้ เนนไปที่ความมีชีวิตชีวา ความอบอุน ความออนหวานเปนกันเอง และเต็มไปดวยเรื่องราวมากมาย ÀŸ­£l™À´ ˆ­£l‚²i §‚­‡À„£·­È ‡ÃŠi•²h ‡Æ ²¢Ã™ ši²™ª²¡²£–š­À¥h²À£·­È ‡£²§—µ•È —­”¡² ˆ²«¥²¢¢¸„«¥²¢ª¡±¢²£•Á•h‡ªÄ•¥l ­±‡¤©ˆ£´‡ÆÁ¥i§À›s™²£ÃŠiÀŸ­£l™´Àˆ­£l ˆ²«¥²¢¢¸„ª¡±¢Á¥i§ÃŠi•h­À™·È­‡±™¡² À£· È ­ ¢Æ Àž£²°‰°™± É ™ ª± ‡ À•§h ² ši ² ™—µ È •Á•h‡ªÄ•¥l™µÉˆ°œª¡œª²™£°«§h²‡‚­‡ Àh²Á¥°Ã«¡h &OHMJTI$PVOUSZ4UZMFÄ¡hĔi À™i™Â„£‡ª£i²‡«£·­ ²£Á°ª¥± ­°Ä£—µÈ ¥°À­µ¢”¥­­«£¹«£²«²Á•hÇœª²™Ä§i‹¶È‡ „§²¡À£µ¢š‡h²¢ÁššŠ™š— š§±š„§²¡ ­h­™Ši­¢š²‡ªh§™ˆ²ªÄ•¥l§´„•­À£µ¢™ Á¥°ªÄ•¥l «¥¸¢ªl Àž£²°ši²™ªÄ•¥l™µÉ™±É™ ši²‡Ç§h²À´”ˆ²²£—µÈŠ™Š±É™ª¹‡›£²£–™² ˆ°¡µši²™Ä§i•²¡Š™š—Àž·È­ž±œh­™ ˆ¶‡Ä¡h ™h²Á›¥Ãˆ—µÈˆ°¡µ¨´¥›°Á¥°²£•Á•h‡ ­¢h²‡«£¹«£²­¢¹Ãh ™ši²™«¥±‡—µªÈ ­‡Á•h¢‡± „‡ ħi‹¶È‡ &OHMJTI $PVOUSZ 4UZMF ‚­‡Š²§ Š™š—Á—iÆ­¢¹™h ™È± À­‡Á¥°«²Ã„£—µÈ ³¥±‡ Š·™È Š­šÁ™§™µ­É ¢¹h Ç­²ˆÃŠiÁ™§„´”‚­‡²£ •Á•h‡ši²™Ã™&OHMJTI$PVOUSZ4UZMF¡² ›£°¢¸•lÊi±š²£Á•h‡ši²™‚­‡À£²À­‡Ä”i ”¢ÃŠi„³Á™°™³”i²™¥h²‡™µÉÀ›s™Ä”lÁšš ‡h²¢—µÈ„´”ˆ°—³À¡·È­Ä£Ç¢h­¡Ä”i

—™ªµ ši²™Á™§&OHMJTI$PVOUSZ4UZMF¡±¡µÂ—™ ªµ—µÈ„ h­ ™‚i ² ‡À‚i ¡ˆ²•± § ÀŸ­£l ™ ´ À ˆ­£l ªµ ­h­™ˆ²‚i²§‚­‡À„£·È­‡›£°”±š—µÈÁ‡Ä› ”i§¢„§²¡­š­¸h™ ­h­™«§²™ ÀŠh™ ªµÁšš À­´£l˜Â—™ªµ—µÈ¡²ˆ²˜££¡Š²•´ªµŠ¡ž¹ˆ² ”­Ä¡i™²™²Š™´” ªµÀ‚µ¢§ˆ²ÃšÄ¡i •i™ «i²Á•h­¢h²¥·¡§h²ªµª±™•i­‡Ä¡hª”ˆ™ˆ±” ˆi²™¡²À´™Ä› ­­ˆ°À›s™ªµ•¸h™Æ ”¹Á¥i§ ™¸¡h ªš²¢•²ª£i²‡„§²¡„¸™i À„¢Á¥°­š­¸™h Ç¡²ˆ²Â—™ªµ™µÈÀ­‡ Á–¡¢±‡À›s™Â—™ªµ—µÈ À‚i²±šªµ­·È™ÆĔi‡h²¢­µ”i§¢ §±ª”¸ ¥´È™­²¢‚­‡„§²¡À›s™±™À­‡ ª°—i­™ ­­¡²ˆ²ž·É™œ´§—µÈÀ£µ¢š‡h²¢À—ǁ‹lÀˆ­£l—µÈ ”´šÆ Ä¡hĔiÀ™i™—µÈ²£‚±”¡±™ Á•h«²ÂŠ§l ž·É™œ´§ª±¡œ±ª —µÈš²‡—µÇ¡µ£h­‡£­¢ˆ²§±™ À§¥² œh²™¢¸„ª¡±¢Ã«iÀ£²Ä”i¡­‡À«Ç™±™ ”±‡™±É™ˆ°À«Ç™Ä”i§h²ÀŸ­£l™´Àˆ­£lªh§™Ã«h ˆ°—³¡²ˆ²Ä¡iÀ›s™£¹›Ášš”±‡É À”´¡¢À§i™ ‹Ÿ²«£·­À”¢lÀš”•±§¢²§ —µÈ¡±ˆ°ÃŠiœi²š¸ ÀŸ­£l™´Àˆ­£l«™²™¸h¡ •±§Ã«h ™±È‡ªš²¢ ši²‡Ç—³ˆ²«™±‡ª±•§lš¸³¡°«¢µÈ ›£°”±š •Á•h‡”i§¢›¥­«¡­™§²‡­¢h²‡ª§¢Àk

¥§”¥²¢ ¥²¢Áž—À—´£l™ ¥²¢ž´¡žl”­Ä¡iª§¢Æ «£·­¥²¢Àªi™Ášš¥²¢£´É§—±É‡•£‡Á¥°‚§²‡ Á¡i£°—±È‡¥²¢•²£²‡–·­À›s™À­¥±©“l—µÈ ””À”h™—µÈª¸”­¢h²‡«™¶È‡‚­‡²£Á•h‡ši²™ ªÄ•¥l™µÉÀ¥¢Àžµ¢‡Á„hÀ¥·­¥²¢—µÈ–¹Ãˆ š¸ À‚i²±šÂ‹Ÿ²•±§Â›£” «£·­À¥·­•Á•h‡ œ™±‡Ã™«i­‡”i§¢§­¥¥lÀ›À›­£lªÄ•¥l™µÉ Ç”¹ ª£i ² ‡š££¢²²¨Ã«i ši ² ™”¹ À ›s ™ &OHMJTI $PVOUSZ4UZMFÀ´™§h²„£¶È‡Ä›Á¥i§ ‚­‡•Á•h‡­·È™Æ ‚i²§‚­‡ˆ¸ˆ´•h²‡Æ —µÈŠh§¢À™i™Á¥°Àž´È¡ £²¢¥°À­µ¢”ëiš± ²£Á•h‡ši²™ªÄ•¥l™Éµ „Ç ­· ²Š™°À„£·È­‡À„¥·­šÀ™·É­”µÄ¡h§h²ˆ°À›s™ •¸j •²£°Àš·­É ‡”´™Àœ²Ài²­µ•É §± À¥Ç£¹››r™y ª±•§l•h²‡Æ ˆ²™ Š²¡ À«¢·­™É³ „¡ÄŸ •±‡É •j°Ä¡hÀ§i™Á¡i£°—±‡È À„£·­È ‡›r™y ”´™Àœ² ˆ²•h²‡Á”™ ‹¶È‡­²ˆÀ”´™—²‡Ä¥¡²ˆ² ”´™Á”™—²‡•°§±™­­‚­‡­±‡¤©Ã™¢¸„ š£²“ÀŠh™¡²ˆ²ˆµ™Á¥°›£°À—¨Ã™ À­ÀŠµ¢À›s™•i™Á¥°¡±ˆ°À›s™‚­‡ª°ª¡—µÈ •—­”ˆ²£¸h™ª¹h£¸h™ £­š£¹› ¡±ˆ°ÃŠiÀ›s™£­šÄ¡iÀ„¥·­š ªµ—­‡ši²‡Àž·È­ÂŠ§lªµ‚­‡À™·É­Ä¡iÁ—iÆ ªµ‚²§


HOME AND GARDENING / 92

À¤¯©´¬g¬˜Å¢¦ ڕµ†€¢¬™¢¸š–´Ç™·›h±À™™©¦¡ª¦±˜¿šr˜–´ÇÓh¢°™ ƒ¦± ˜³¡ ©²ª¢°™™h±˜À˜¦˜´È ¢¸š“h±˜Â˜  °€‡¯¿šr˜Ÿ±¦±“ƒ˜ ¿ª ¶¬˜Ÿ±¦³¦–h¬†–·g†‰˜™–“¬€Ã h ©°”¦k¿¤´È¡†À¤¯—¢¢ ‰±”³–´Ç ¬¡¸g¢±¡¢¬™Â˜‰´¦³”‡¢³†¿ª¤g±˜´È¤h¦˜‰g¦¡”€À”g†Âªh›˜°†Ÿ±¡Â˜ªh¬† ”g±†Å¿”ƠÚ“h¦¡¿¢¶Ç¬†¢±¦–´Ç ´¿©˜gªk †±˜œt ¬¶ †±˜ƒ¦³¤–k†±˜•°€Ãª ¢ ¿‰g˜“¬¡¤´›Ç ˜¶ ©¦¡–´Ç °€‡¯ ¦±†”€À”g†”± ”¸hÀ¤¯Á”i¯¢°™š¢¯–±˜¬±ª±¢ š¤¬€ª ¬˜À¤¯ ›h ± ªg   ›¶ ˜ ©¦¡ª˜±˜· g   ¤±¡–±† ¤±¡“¬€ ™h ± †€Æ ¿ šr ˜ †±˜šq € š¢¯“°™”€À”g†  g±˜ ©²ª¢°™™h±˜À˜¦˜´È  °€‡¯¿šr˜ g±˜–´Ç–²‡±€›h± –°È†À™™ ª˜±¬¡g±†›h±€² ¯ª¡´Ç¿˜¶È¬“´›³¦©° ›°©˜·g  ¶¬À¤¯À™™›h±¤¸€Ã h–´Ç ‰g¦¡š¢°™À©†Ÿ±¡Â˜™h±˜Âªh“¸Á¢À ˜”³€ ¬g¬˜”± ™h±†€Æ¿¤¶¬€›h± ³ k¤±¡“¬€¿³Ç ©´©°˜Â˜ªh¬†¢°™À€ª¢¶¬ªh¬†˜¬˜ “¬€Ã h©±¢°“àh“¬€©´©°˜©¦¡†± ‰g¦¡¿©¢³ ™¢¢¡±€±§Âªh¡³Ç† “¸Á¢À ˜”³€ À¤¯•h±‡¯¿¤¶¬€“¬€Ã h ±”€À”g†Ÿ±¡Â˜ªh¬†Âªh“¸ ´

‰´¦³”‰´¦± “¬€€·ª¤±™Àªg†“³˜À“˜›¸h“´¬°†€£¨ ƒ†‡¯˜²ª˜h± ± ¿šr˜–´Çª˜µÇ† àg¦g±‡¯”€À”g†“h¦¡“¬€Ã h‡¢³†–´Ç©g†€¤³Ç˜ª¬ ª¦±˜ ª¢¶¬“h¦¡“¬€Ã hš¤¬  –´Çƒ†ƒ¦± †± Âªhªh¬† ´ ˜”¢k¿©˜gªkÀ™™ ªŒ³†©±¦›¸h“´¬°†€£¨ €Æ¤h¦˜À”g‰g¦¡¿©¢³ ©¢h±†Âªhªh¬†À”g¤¯ªh¬† ¿³Ç ƒ¦± ª¦±˜¬´€¿–g±”°¦–´¿“´¡¦ ¿ƒ¢¶Ç¬†À€h¦¿˜¶È¬“´  °€™¿ªÆ˜Â˜”¸hÁ‰¦k À‰˜¿“¬¿¤´¡¢kªh¬¡¢¯¡h± ‡±€¿“±˜¢¦ Ãš•µ†¦“À€h¦©¯© À™™”g±†ÅÀ€h¦˜È²À€h¦Ã¦˜k ¿˜¶È¬“´¤¯¿¬´¡“™±†¿™±™˜Á”i¯¬±ª±¢ ©g¦˜Âƒ¢–´Çƒ³“¦g± ª±€‡¯À”g†™h±˜©Ã”¤k˜´ÈÀ¤h¦“¸¿¡¬¯Ãš ª¢¶¬ àg‰¬™©Ã”¤k–´Ç¿¡¬¯Ãš¬À˜¯˜²Âªh¿¤¶¬€¿´¡†™±†©g¦˜¿¶Ç¬ÂªhÓh €¤³Ç˜¬±¡–°È†˜´ÈµÈ˜¬¡¸g€°™ƒ¦± ‰¬™¬†–g±˜¿‡h±¬†™h±˜¿šr˜ª¤°€ ¿¢±¯•µ†À hàg‰g©Ã”¤k–´Ç“¸‡¯–°˜© °¡”± Àž‰°Ç˜Ãš”¤¬“¿¦¤± À”gª±€‡¯¸“•µ†€±¢À”g†™h±˜%NGLISH#OUNTRY3TYLEÀ¤h¦˜°™¦g± àg¿ƒ¡¿©¶Ç¬ ƒ¦± ˜³¡ ¿¤¡Ã g¦g±‡¯¡·ƒ© °¡Â“€Æ”± ™h±˜%NGLISH #OUNTRY3TYLE¡°†ƒ†¬™¬·g˜Â˜ª°¦Â‡ƒ˜¢°€™h±˜©Ã”¤k˜´È”¤¬“Ú


DIY บอรดปกหมุด ©²ª¢°™Âƒ¢–´Ç¬¡±€‡¯¤¬†ª°“–²†±˜$)9¿¶Ç¬”€À”g†™h±˜ ˜%NGLISH#OUNTRY3TYLE€Æ¤¬†“°“Àš¤†€¢¬™¢¸šÂ˜™h±˜Âªh €¤±¡¿šr˜™¬¢k“šq€ª ·“©´©¦¡ª¦±˜”± ¦³—´“h±˜¤g±†˜´ÈÓh¿¤¡ ¢°™¢¬†¦g±†g±¡À¤¯¬¬€ ±©¦¡•¸€Â‡À˜g˜¬˜ ¬·š€¢’k €¢¬™¢¸šÃ h¿¤¶¬€©´”± ‰¬™¿¤¶¬€À™™¿¢´¡™Åª¢¶¬ À™™–´ Ç ¤´ ¦“¤±¡–´Ç ¬™€ÆÓhª±€Âƒ¢–´¬Ç ¡±€Âªh“¿¸ ¤´¡˜À™™ ¬†¿€g±¤¬†ª±€¢¯“±¨–¢±¡°“¿™±Åªh¿ª ¶¬˜¢¬¡ •¤¬€€ÆÓhàg¦±g €°˜ ›h±™·¿¤¶¬€¿˜¶È¬›h±–´Çàgª˜±ª¢¶¬™±†‡˜¿€³˜Ãš¿¤¶¬€ À™™¿˜¶È¬ÀÆ†˜³“Ň¯–²Âªh€±¢šq€ª ·“àgª¡g¬˜¿€³˜Ãš À¤¯ƒ¦¢¿¤¶¬€À™™–´Ç¿šr˜À–¿–³¢k˜¤±¡³ k“¬€Ã h ¤¦“¤±¡”g±†Åªh¿h±€°™%NGLISH#OUNTRY3TYLE ¡™·©°†¿ƒ¢±¯ªk ¡™·ž¬†˜È² ª ·“šq€ €¢¯“· À™™”g±†Å ¢³™™³˜È ¤¸€Ã h©²ª¢°™š¢¯“°™”€À”g† €¢¯“±¨€±¦˜È² €¢¢Ã€¢€±¦ƒ°”¿”¬¢k ¦³—´–² ”°“¡ž¬†˜È²Â¡©°†¿ƒ¢±¯ªkªh ´ ˜±“¿¤Æ€€¦g±˜±“€¢¬™¢¸š ¿¤Æ€˜h¬¡¿‰g˜•h±€¢¬™¢¸š€¦h±†X˜³È¦€Æªh”°“¡©°€ š¢¯ ±’X˜³È¦¦±†Šh¬˜€°˜À¤¯Àš¯¤†Ãš™˜À›g˜¢¬†€¢¬™ ¢¸š“h¦¡€±¦”°“›h±Âªh ´˜±“ªŒg¿³Ç µÈ˜Ãš‡±€˜±“€¢¬™¢¸š ©°€š¢¯ ±’˜³È¦Á“¡¢¬™¿›¶Ç¬©²ª¢°™ª·h Ãš“h±˜ª¤°†À¤h¦ ˜²Ãš¦±†Ã¦h™˜©·“ °™”°¦›h±Ãš–±†“h±˜ª¤°†–´¤¯“h±˜“µ†Âªh”†µ –´©Ç “· À¤¯”³“€±¦ –°È†©´Ç“h±˜€°™”°¦À›g˜¢¬†€Æ‡¯Ã“h‰³È˜†±˜–´Ç•¸€™·›h±¿¢´¡™¢h¬¡“°†¢¸š ª±€”h¬†€±¢Âªhª˜±€Æ©± ±¢•¿³Ç ”°¦™·ž¬†˜È²Âªhª˜±‰°È˜µÈ˜Ã“h ”± ‰¬™À”g¬±‡‡¯–²Âªh¡³Ç†°™ª·h Ãš“h±˜ª¤°†¡±€ ±€µÈ˜

”€À”g†™¬¢k“–´Çª·h À¤h¦“h¦¡¢³™™³È˜ª¢¶¬¤¸€Ã h“h¦¡€±¢µ† ¿šr˜‰g¬†”±¢±†©g¦˜˜±“À¤h¦À”g”h¬†€±¢”³“€±¦Ã¦h–´Ç“h±˜ª¤°† ªh¿¢´¡™¢h¬¡À¤¯À˜g˜ª˜± ”€À”g†”°¦ª ·““h¦¡€±¢”³“¤¸€šq“€¢¯“· À™™©¦¡Å ”± ‰¬™À”gƒ¦¢¿¤¶¬€Âªh¿h±€°™¤±¡›h±“h¦¡ •h±“h±˜ª¤°†”³“€±¦Ã g¿¢´¡™¢h¬¡ª¢¶¬“¸Ã gƒ¬g ¡©¦¡†±  ©± ±¢•Â‰h€¢¯“±¨€±¦˜È²À™™–´Ç‰h”³““h±˜ª¤°†€¢¬™¢¸š ± Àš¯–°™¤†ÃšÃ“hÁ“¡¿¤¶¬€€¢¯“±¨€±¦–´Ç¬™ª˜±Å¿´¡†¿–g±˜´È €ÆÓh™¬¢k“šq€ª ·“–´Ç©¦¡Ã g¿ª ¶¬˜Âƒ¢–´Ç©²ƒ°Œ¡°†¿h±€°™™h±˜ %NGLISH#OUNTRY3TYLEÓh¿šr˜¬¡g±†“´


HOME AND GARDENING / 94

Á¢©À ¢´Ç

Á¢©À ¢´ Ç ¿šr ˜ ¶ ‰ –´ Ç  µ È ˜ ¬¡¸ g  ˜À•™ –¯¿¤¿ “³¿”¬¢k¿¢¿˜´¡˜˜¬€‡±€Â‰h š¢·†À¤¯”€À”g†¬±ª±¢À¤h¦ °€‡¯ •¸€˜²Ãš©€°“¿šr˜˜È² °˜ª¬ ¢¯¿ª¡ สรรพคุณ : ˜È² °˜–´Ç©€°“‡±€Á¢© À ¢´Ç©± ±¢•˜² ±Â‰h¿šr˜˜È² °˜À€h š¦“¿ ¶Ç¬¡Ã“h Á“¡¿ˆ±¯©±¢©€°“–´Ç Óh‡±€©g¦˜Â™˜°È˜ ´©±¢”h±˜¬˜· ¸¤ ¬³©¢¯ šc¬†€°˜ƒ¦± ¿©¶Ç¬ ¬†¿Š¤¤k ‰¯¤¬¦°¡ ‰g¦¡¤“ƒ¦± ¿©´Ç¡†”g¬Á¢ƒ  ¯¿¢Æ†”g±†Å ¬´€–°È†¡°†˜²ÃšÂ‰h˜ ›¤³ ” Ÿ° ’ k “¸ À ¤¿©h ˜ › ‰g ¦ ¡‡° “ ¢°†ÀƒÀ¤¯‰g¦¡Âªh¿©h˜› ˜·g ¿†±†±  €¢¯”·h˜€±¢¿‡¢³Œ¿”³™Á”¬†¿©h˜›  ‰g¦¡¤“¿¤¶¬˜¢³È¦¢¬¡À¤¯À›¤¿šr˜ Tips : © °¡Á™¢±’›¸h¢¬™¢¸h‰±¦€¢´€  °€‡¯©¦ ¦†Á¢©À ¢´Çæh™˜§´¢¨¯ ¿¶¬Ç ‰g¦¡Âªhƒ†ƒ¦± ¢¸h À¤¯©°Œ¤°€¨’k ˜´ÈÓh¿‰¶Ç¬ Á¡†€°™ƒ¦± –¢†‡² ± ‡˜•µ†šq‡‡·™°˜ ‡µ†–²Âªh lÁ¢©À ¢´mÇ €¤±¡¿šr˜©°Œ¤°€¨’kÀªg† lƒ¦±  ‡²m À¤¯¡°†¿‰¶Ç¬€°˜¦g± Á¢©À ¢´Ç ´ ©¢¢ƒ·’‰g¦¡Âªhƒ¦± ‡²“´˜Èµ

Happy Living แตงบานสวยดวยพืชผักสวนครัว พืชผักและสมุนไพรตางๆ ที่นอกจากจะนำมาปรุงอาหารไดแสนอรอยแลว หากวาใชไมหมดยังสามารถนำไปใชตกแตง มุมตางๆ ภายในบานไดอยางสวยงาม แถมยังมีประโยชนอีกตางหาก ลองมาดูกันวา มีอะไรบาง


HOME AND GARDENING / 95

“¬€›°€€±“€¦±†”·h†

”h˜›°€€±“€¦±†”·h†¿ ¶Ç¬¬¬€“¬€ –±†Ÿ±ƒ¿ª˜¶¬‡¯¿¢´¡€¦g±›°€€±“ ‡h¬˜À¤¯˜³¡ ˜²Ãš‡¬›°€€±““¬€›°€€±“€¦±†”·h†‡¯™±˜Â˜”¬˜ ¿‰h± ©²ª¢°™¬±€±§™h±˜¿¢±À¤h¦“¬€›°€€±“€¦±†”·h†‡¯¬¬€“¬€Ã“h ”¤¬“–°†È št™¦€€°™ƒ·’© ™°”–³ ¤Ç´ ²”h˜©¸†¡±¦À¤¯ÀÆ†¬Å€°™€h±˜ “¬€Ã h”°¦“¬€€Æ ´©´¿ª¤¶¬†©“© ‡µ†¿ª ±¯€°™€±¢˜² ±‡°“À‡€°˜ ‡¯‰g¦¡©¢h±†™¢¢¡±€±§Â˜™h±˜Âªh©“‰¶Ç˜Ã“hàgÀh“¬€Ã h¿¤¡ สรรพคุณ :‡°“¦g±¿šr˜›°€–´ Ç ¿´ ™”h±ÀƒÁ¢–´˜©¸† ´Àƒ¤¿Š´¡ ¦³”± ³˜¿¬ ¦³”± ³˜Š´‰g¦¡À€hì °™¿© ª¯Ã“h À• ™±†”²¢±¡°†™¬€¦g± ™¢¢¿–± ¬±€±¢š¦“h¬Ã“h¬´€“h¦¡ Tips : ¿¢±©± ±¢•¡¶“¬±¡·Âªh“¬€Ã h©“©˜À‡€°˜˜±˜µ˜È “h¦¡€±¢ ©g¡±À€hš¦“À€hÁh ¡±±¢±ª¢¶¬À¬©Ã¢³˜ª¢¶¬˜È²”±¤¤†Â˜˜È²À¤¯ €±¢ƒg¬¡Å¿¤Æ Áƒ˜€h±˜¬¬€–´¤¯˜³“Å©·“–h±¡¬¡g±¤¶ ¿š¤´¡Ç ˜˜È²–·€¦°˜

›°€±¡À¤¯“¬€ª¬

›°€±¡À¤¯“¬€ª¬ ¿ª ±¯€°™˜² ±šq€À‡€°˜¿šr˜€±¢¿³Ç ¶È˜–´Ç©´ ¿´¡¦–´Çª±Ã“h‡±€ªh¬†ƒ¢°¦ ¤²€h±˜–¬“Áƒh†Ã“h‡°†ª¦¯“¸¿šr˜—¢¢ ‰±”³ À¤¯¬g¬˜Á¡˜ ›°€±¡¿šr˜¶‰˜È²À¤¯¿šr˜Ã h¤h ¤·€ °€‡¯™”± ˜±h±¦ª¢¶¬–´Ç –´Ç ´˜È²°†”°¦€h±˜¬¦™˜È²À¤¯¬†¤  ¿‰g˜ ›°€”™  ´ƒ¦± ¡±¦ ¿Š˜”³¿ ”¢š¤±¡“¬€ ´“¬€¡g¬¡Å“¬€¿šr˜©´¿ª¤¶¬†¬g¬˜ สรรพคุณ : ›°€±¡ ´¢©ª¦±˜ °˜À¤¯¬¬€  ‰g¦¡¿‡¢³Œ¬±ª±¢ À¤¯šc¬†€°˜ÃhÀ¤¯“¬€¬g¬˜˜³¡ ˜² ±¿šr˜›°€À€¤h ›°€”h ‡³ È ˜È²¢³€ “¬€ª¬ €Æƒ¶¬“¬€¬†”h˜ª¬  ´€h±˜¡±¦“¬€©´±¦¿ ¶Ç¬™±˜ ¿”Æ –´Ç“¬€‡¯À”€¬¬€™±˜¿šr˜·g À¤¯™±˜˜±˜¬¡¸gª¤±¡¦°˜ สรรพคุณ : À€hª¦°“ ƒ°“‡ ¸€ ˜È² ¸€Ãª¤ °™¿ª†¶Ç¬ ™²¢·†ª°¦Â‡  ´ Àƒ¤¿Š´¡ À¤¯ž¬©ž¬¢°©©¸† ¢h¬ “h¦¡¿™”h±ÀƒÁ¢–´˜ À¤¯ ´©±¢–´Ç ‰g¦¡¿šr˜¿€¢±¯šc¬†€°˜ ¯¿¢Æ†‰g¦¡¤“Áƒ¿¤©¿”¬¢¬¤Â˜¿©h˜¿¤¶¬“ ƒ¦™ƒ· ƒ¦± “°˜Á¤ª³”©¸†À¤¯šc¬†€°˜ª¤¬“¿¤¶¬“ª°¦Â‡¬·“”°˜ Tips :¿¢±©± ±¢•š¤¸€“¬€ª¬ Ã“h†g±¡Å“h¦¡€±¢œq†ª¬ À“†¤¸€ ªŒgÅ ¤†Â˜“³˜Ã g€´Ç¦°˜ €Æ‡¯ ´¡¬“†¬€µÈ˜ ± ”h˜ª¬ ‰¬™“³˜‰¶È˜ –´Ç¢¯™±¡˜È²Ã“h“´©± ±¢•š¤¸€À–˜¿šr˜Ã hš¢¯“°™Ã“h


HOME AND GARDENING / 96

©¯¢¯Àª˜g

©¯¢¯Àª˜g ¿ª ±¯€°™š¤¸€Â˜–´Ç¢g  ¿¢±‡µ†©± ±¢• ˜²Ãšš¤¸€Â˜€¢¯•±†©¦¡ÅÀ¤h¦˜²Ãš¦±†”±  ·  ”g±†Å À¤¯“h¦¡ƒ¦± ¿šr˜Ã h¿¤¶È¬¡‡µ†ƒ¦¢š¤¸€Ã¦h ”± ‰°È˜ª¢¶¬–´Ç”g±†¢¯“°™ª¢¶¬‡¯š¤¸€Â˜€¢¯•±† À¦˜€ÆÓh ¿¢±¯¿ ¶Ç¬”h˜©¯¢¯Àª˜g¿‡¢³Œ†¬€†±  €Æ‡¯–¬“”°¦¤† ±¬¡g±†©¦¡†±  สรรพคุณ :  ´£–—³Ë¿¡Æ˜À¤¯ ´¢©¿›Æ“ ‰g¦¡°™¤  •¬˜³¨Ãh°™¤ ¤“¬±€±¢ƒ°˜Ã“h¬´€–°È†¡°†‰g¦¡Ã¤g ¡·† ‰g¦¡ªh± ¿¤¶¬“€²¿“± ¢°€¨±¬±€±¢š¦“ª¸‰g¦¡ ™¢¢¿–±¬±€±¢ª˜h± ¶“”±¤±¡ ™©¯¢¯Àª˜g©“ À¤¯¡¬“¬g¬˜ ´©¢¢ƒ·’“´€¦g±Â™©¯¢¯Àª˜gÀªh† ˜³¡ ›© ¤†ÃšÂ˜‰±© ·˜Ã¢ª¢¶¬ƒ°È˜˜È² ±›©  ¤†Â˜¿ƒ¢¶Ç¬†“¶Ç ©¯¢¯Àª˜g¡°†©± ±¢•˜²Ãš–²¿šr˜ ¡±šŽ³‰´¦˜¯ À¤¯Â‰h¿šr˜”°¦”h±˜¬˜· ¸¤¬³©¢¯¬¬€ ‡±€¢g±†€±¡ Tips :ª±€‡¯Â‰h©¯¢¯Àª˜gڔ€À”g†™˜‡±˜¬±ª±¢ €g¬˜Â‰h ¤h±†Âªh©¯¬±“ ¿“Æ“¿šr˜Â™ À‰g˜˜È²¿¡Æ˜‡°“ ‡¯‰g¦¡Âªh™ƒ†ƒ¦± ©¦¡Ã g¿ª´¡Ç ¦¿ˆ±†g±¡Å

¯˜±¦

±¤¬†–²©š±†g±¡Å –´Ç™h±˜ “h¦¡”°¦¿¬†–´Ç¿±¿¢´¡€€°˜¦g±€±¢–² ¬¯Á¢ ±¿–¬¢±´ ™²™°““h¦¡€±¢Â‰h€¤³Ç˜ ¿´¡†Àƒgœ±˜ ¯˜±¦™±†Å ¿šr˜À¦g˜Å À¤h¦˜²Ãš¤¬¡Ã¦h˜‰± À€h¦Âªhƒ¦± ¢¸h©µ€–´Ç©“‰¶Ç˜À¤¯ ›g¬˜ƒ¤±¡Ã“h¿šr˜¬¡g±†“´ สรรพคุณ :š¢¯Á¡‰˜k¬† ¯˜±¦ ´ ±€ ±¡¿‰g˜À€hì‰g¦¡Âªh‰ g· ƒ¬ ‰g¦¡‡°“ƒ¢±™™·ª¢´Ç˜žq˜ À€h¬±¿‡´¡˜ ™²¢·†©±¡”± ¿ ¶Ç¬ƒ°È˜˜È²¬¬€ ©± ±¢•˜²¿š¤¶¬€ ±•¸”°¦‰g¦¡™²¢·†Âªh›³¦‰·g ‰¶Ç˜ ¤“©³¦œc± ¤“¿¤¶¬˜ ¢¬¡À›¤¿šr˜ Á¢ƒ©h˜¿–h±À”€ À€hƒ°˜ À€h¬±€±¢™¦  ™¢¢¿–±¬±€±¢ š¦“–h¬†”g±†Å


├А┬Д┬г┬╖├И┬н┬З├А┬Ч┬и

┬б┬░┬Б┬г┬╣┬Ф

┬Ч┬╕┬Б┬Д┬Щ┬Хh┬▓┬З┬Б├З┬г┬╣i┬зh┬▓ ┬Ь┬е┬б┬░┬Б┬г┬╣┬Ф┬Кh┬з┬в┬Ф┬▒┬Ъ┬Б┬е┬┤├И┬Щ├Г┬Щ┬лi┬н┬З┬Щ├Й┬│├Д┬Фi├А┬Ыs┬Щ┬н┬вh┬▓┬З┬Ф┬╡ ┬л┬е┬▓┬в┬Д┬Щ┬И┬╢┬З┬б┬▒┬Б┬Ьh┬▓┬Д┬г┬╢┬З├И ├Б┬еi┬з├А┬н┬▓├Д┬Ы┬з┬▓┬З├Б┬Хh┬л┬▓┬Б├А┬г┬▓├А┬Ы┬е┬╡┬в├И ┬Щ┬з┬┤┬Ш┬╡ ├А┬Ыs┬Щ┬Б┬▓┬г ┬Э┬▓┬Щ├А┬Ыs┬Щ├Б┬зh┬Щ├Ж┬Щ┬│├Д┬Ы┬И┬▒┬Ф├Г┬кh┬В┬з┬Ф├Б┬Бi┬з┬Ч┬г┬З├А┬Х┬╡├Й┬в┬Ч┬╡├И┬Фi┬▓┬Щ├Г┬Щ┬б┬╡├А┬Ч┬╡┬в┬Щ┬л┬н┬б ┬Б├З ┬И ┬░┬в┬┤ ├И ┬З ┬Кh ┬з ┬в┬к┬гi ┬▓ ┬З┬Ъ┬г┬г┬в┬▓┬Б┬▓┬и├Г┬Щ┬лi ┬н ┬З┬Щ├Й ┬│ ┬Ч┬╡ ├И ┬Ч ┬▒ ├Й ┬З ┬л┬н┬б┬к┬Ф┬К┬╖ ├И ┬Щ ├Б┬е┬░ ┬к┬з┬в┬З┬▓┬б├Д┬Ы┬Ю┬гi┬н┬б├Ж┬Б┬▒┬Щ┬Зh┬▓┬в┬Щ┬┤┬Ф├А┬Ф┬╡┬в┬з├А┬н┬З р╕кр╕гр╕гр╕Юр╕Др╕╕р╕У :┬Кh┬з┬в├Б┬Бi┬н┬▓┬Б┬▓┬г┬Чi┬н┬З┬н┬╖┬Ф┬Кh┬з┬в├А┬И┬г┬┤┬Н┬н┬▓┬л┬▓┬г├Г┬Кi┬Ф┬н┬З┬в┬▓ ├Г┬Кi┬Я┬н┬Б├А┬е┬╖┬н┬Ф├Б┬е┬░┬Ъ┬│┬г┬╕┬З├В┬е┬л┬┤┬Х├Г┬Щ┬к┬Х┬г┬╡ ├А┬Щ┬╖├Й┬н┬б┬░┬Б┬г┬╣┬Ф┬в┬▒┬З├Г┬Кi├А┬Ыs┬Щ┬в┬▓├Б┬Бi ┬н┬▓┬Б┬▓┬г┬Ы┬з┬Ф┬и┬╡┬г┬й┬░├Б┬е┬░┬г┬░┬З┬▒┬Ъ┬Б┬▓┬г├Д┬н ┬кh┬з┬Щ├Г┬Ъ├Г┬Кi├Г┬Щ┬Б┬▓┬г┬Ф┬▒┬Ъ┬Б┬е┬┤├И┬Щ┬Д┬▓┬з ├Г┬Щ┬н┬▓┬л┬▓┬г├Г┬Кi├А┬Ыs┬Щ┬в┬▓┬В┬▒┬Ъ┬е┬б├Г┬Щ┬е┬│├Д┬кi ├Б┬Бi┬И┬╕┬Б├А┬к┬╡┬в┬Ф ┬кh┬з┬Щ┬Ь┬е┬Ч┬╡├И┬Д┬зi┬▓┬Щ ├Д┬кi┬н┬н┬Б├Б┬еi┬з┬Щ┬│┬б┬л┬▓┬л┬┤┬З┬Дl├Г┬кh├Г┬Кi├А┬Ыs┬Щ┬в┬▓├Б┬Бi┬Ы┬з┬Ф┬Чi┬н┬З├Г┬Щ├А┬Ф├З┬Б┬нh┬н┬Щ ┬б┬░┬Б┬г┬╣┬Ф┬в┬▒┬З├Г┬Кi├Г┬Щ┬н┬╕┬Х┬к┬▓┬л┬Б┬г┬г┬б├А┬Д┬г┬╖┬н├И ┬З┬л┬н┬б├Б┬е┬░├А┬Д┬г┬╖┬н├И ┬З┬к┬│┬н┬▓┬З ┬Щ├Й┬│┬В┬н┬З ┬б┬░┬Б┬г┬╣┬Ф┬б┬╡┬Б┬г┬Ф$JUSJD┬Кh┬з┬в┬В┬И┬▒┬Ф┬Д┬г┬▓┬Ъ┬к┬Ъ┬╣ h ┬Фh┬▓┬З ┬Ч┬╡┬л├И ┬е┬З├А┬л┬е┬╖┬н┬н┬в┬╣h ┬Щ├Й┬│┬б┬▒┬Щ ┬И┬▓┬Б┬Ь┬┤┬з┬б┬░┬Б┬г┬╣┬Ф┬Кh┬з┬в├Г┬лi┬Ь┬б┬Ф┬Б├А┬Ыs┬Щ├А┬З┬▓┬З┬▓┬б┬Щ┬н┬Б┬И┬▓┬Б┬Щ┬╡├Й┬Ь┬┤┬з┬б┬░┬Б┬г┬╣┬Ф┬И┬░ ┬б┬╡┬Ы┬г┬░┬к┬┤┬Ч┬Ш┬┤┬а┬▓┬Ю├Г┬Щ┬Б┬▓┬г┬в┬▒┬Ъ┬в┬▒├Й┬З┬Б┬▓┬г├А┬И┬г┬┤┬Н┬В┬н┬З┬И┬╕┬е┬┤┬Щ┬Ч┬г┬╡┬вl┬Хh┬▓┬З├Ж ├Д┬Фi ├А┬Ю┬╖├И┬н┬Б┬│┬И┬▒┬Ф┬г┬▒┬З├Б┬Д┬Ч┬╡├И┬б┬▓┬И┬▓┬Б├А┬К┬╖├Й┬н┬г┬▓

├В┬Ф┬в┬Ы┬Б┬Х┬┤ ├А┬г┬▓┬б┬▒┬Б┬И┬░├А┬Б├З┬Ъ┬к┬б┬╕┬Щ├Д┬Ю┬г├А┬Д┬г┬╖┬н├И ┬З├А┬Ч┬и┬Хh┬▓┬З├Ж ├Д┬зi├Г┬Щ┬В┬з┬Ф├В┬л┬е┬н┬в┬╣h ├Б┬Хh┬л┬▓┬Б┬Д┬г┬╡├А┬н┬Ч┬н┬╡┬Б┬к┬▒┬Б┬л┬Щh┬н┬в┬Фi┬з┬в┬Б┬▓┬г├А┬е┬╖┬н┬Б┬к┬г┬г┬В┬з┬Ф├В┬л┬е┬Ч┬╡├И┬к┬з┬в┬В┬╢├Й┬Щ ┬л┬г┬╣┬л┬г┬▓┬В┬╢├Й┬Щ┬Б├З┬И┬░┬б┬╡┬В┬н┬З┬Ы┬г┬░┬Ф┬▒┬Ъ┬Х┬Б├Б┬Хh┬З├Г┬Щ┬лi┬н┬З┬г┬▒┬Ъ├Б┬В┬Б┬Ч┬╡├И├В┬Ф┬Ф├А┬Фh┬Щ ┬к┬з┬в┬З┬▓┬б ├В┬Ф┬в├А┬Й┬Ю┬▓┬░┬н┬Ъ├А┬К┬в ┬б┬░┬Х┬╣┬б├Б┬лi┬З ├Б┬е┬░├В┬Ыe┬в┬Б┬▒├К┬Б ┬Щ┬▒├Й┬Щ├А┬Ыs┬Щ ├А┬Д┬г┬╖├И┬н┬З├А┬Ч┬и┬Ч┬╡├И┬б┬╡┬г┬╣┬Ы┬Ч┬г┬З┬к┬з┬в┬н┬в┬╣h├Б┬еi┬з ┬н┬Ъ├А┬К┬в┬л┬г┬╖┬н┬Ч┬╡├И┬л┬е┬▓┬в┬Д┬Щ├А┬г┬╡┬в┬Б┬Х┬┤┬Ф┬Ы┬▓┬Б┬зh┬▓┬К┬┤┬Щ┬Щ┬▓┬бh┬н┬Щ┬Х┬│┬г┬▓├Д┬Ч┬в ┬г┬░┬Ъ┬╕┬зh┬▓┬н┬Ъ├А┬К┬в┬б┬╡┬Б┬е┬┤├И┬Щ┬л┬н┬б ┬б┬╡┬г┬к┬к┬╕┬В┬╕┬б ┬б┬╡┬к┬г┬г┬Ю┬Д┬╕┬У├Г┬Кi┬Ъ┬│┬г┬╕┬З┬И┬┤┬Х├Г┬И ├Б┬Бi┬нh┬н┬Щ├А┬Ю┬е┬╡┬в┬Ъ┬│┬г┬╕┬З┬Б┬│┬е┬▒┬З┬В┬▒┬Ъ┬е┬б┬Ъ┬│┬г┬╕┬З┬Ш┬▓┬Х┬╕├Б┬Бi┬Ъ┬┤┬Ф├Б┬Бi├Д┬Вi├Г┬Кi┬Ы┬г┬╕┬З ┬в┬▓┬Щ┬▒┬Х┬Ц┬╕l├Б┬Бi┬Ы┬з┬Ф┬л┬▒┬з ┬Б┬▓┬г├А┬л┬в┬▓┬░┬н┬Ъ├А┬К┬в┬е┬З├Д┬Ы├Г┬Щ├Г┬Щ┬В┬Щ┬б┬л┬г┬╖┬н┬В┬н┬З ┬л┬з┬▓┬Щ┬Ч┬╡├И┬Б┬┤┬Щ┬Ы┬г┬░┬И┬│┬з┬▒┬Щ┬И┬░┬Кh┬з┬в┬г┬▒┬Б┬й┬▓┬Ы┬г┬┤┬б┬▓┬У┬Щ├Й┬│┬Х┬▓┬е├Г┬Щ├А┬е┬╖┬н┬Ф├Г┬лi ┬Д┬З┬Ч┬╡├И┬Кh┬з┬в┬Д┬з┬Ъ┬Д┬╕┬б┬Ы┬г┬┤┬б┬▓┬У┬Щ├Й┬│┬Х┬▓┬е├Г┬Щ├А┬е┬╖┬н┬Ф├Г┬лi┬н┬в┬╣h├Г┬Щ┬г┬░┬Ф┬▒┬Ъ┬Х├И┬│ ┬б┬░┬Х┬╣┬б├Б┬лi┬З ├А┬Щ┬╖├Й┬н┬б┬░┬Х┬╣┬б┬б┬╡┬Б┬е┬┤├И┬Щ┬л┬н┬б├А┬Й┬Ю┬▓┬░┬Х┬▒┬з ├А┬з┬е┬▓┬Щ┬│┬б┬▓┬Хi┬б ├А┬Ыs┬Щ┬К┬▓┬И┬░┬б┬╡┬Б┬е┬┤┬Щ├И ┬л┬н┬б┬б┬▓┬Б┬Ф┬╖┬б├И ├Б┬еi┬з┬К┬╖┬Щ├И ├Г┬И├Б┬Бi┬Б┬г┬░┬л┬▓┬в┬Щ├Й┬│├Б┬Бi┬г┬нi ┬Щ├Г┬Щ ├А┬з┬е┬▓┬к┬╕┬Б ├А┬Щ┬╖├Й┬н┬И┬░┬Щ┬┤├И┬б├А┬Ыs┬Щ┬к┬╡├А┬л┬е┬╖┬н┬З┬л┬н┬б├Б┬е┬░┬б┬╡┬г┬к┬л┬з┬▓┬Щ ┬б┬░┬Х┬╣┬б├А┬Ыs┬Щ ├Д┬бi┬б┬З┬Д┬е┬К┬Щ┬┤┬Ф┬л┬Щ┬╢├И┬З┬Ч┬╡├И┬Д┬з┬г┬б┬╡├Д┬зi├Г┬Щ┬Ъ┬г┬┤├А┬з┬У┬Ъi┬▓┬Щ ┬И┬░┬Кh┬з┬в┬Фi┬▓┬Щ├А┬к┬г┬┤┬б ┬Б┬│┬е┬▒┬З├Г┬И├Б┬е┬░┬Д┬з┬▓┬б┬б┬▓┬Щ┬░┬Ю┬в┬▓┬в┬▓┬б┬Ч┬╡├И┬И┬░┬Хh┬н┬к┬╣i┬Яr┬Щ┬Эc┬▓┬н┬╕┬Ы┬к┬г┬г┬Д┬Хh┬▓┬З├Ж ┬н┬╡┬Б┬Ч┬▒├Й┬З┬в┬▒┬З├А┬К┬╖├И┬н┬зh┬▓┬б┬░┬Х┬╣┬б┬в┬▒┬З┬Кh┬з┬в┬Ыd┬н┬З┬Б┬▒┬Щ┬к┬┤├И┬З┬К┬▒├И┬з┬гi┬▓┬в┬Хh┬▓┬З├Ж├Д┬Фi ├В┬Ыe┬в┬Б┬▒├К┬Б├А┬г┬╡┬в┬Б┬н┬╡┬Б┬К┬╖├И┬н┬зh┬▓┬И┬▒┬Щ┬Ч┬Щl├Б┬Ы┬Ф┬кh┬з┬Щ┬Ч┬╡├И├Г┬Кi├А┬Ыs┬Щ├А┬Д┬г┬╖├И┬н┬З├А┬Ч┬и┬Д┬╖┬н ┬Ф┬н┬Б├Б┬е┬░┬Ь┬е┬В┬н┬З┬н┬Ъ├А┬К┬в ├Г┬Кi┬Ы┬г┬╕┬З┬Ь┬к┬б┬Б┬▒┬Ъ┬в┬▓┬л┬н┬б├Б┬е┬░┬в┬▓┬Щ┬▒┬Х┬Ц┬╕┬Чl ┬│├Г┬лi ┬к┬Ф┬К┬╖├И┬Щ├Б┬Бi┬нh┬н┬Щ├А┬Ю┬е┬╡┬в├Б┬Бi┬И┬╕┬Б├А┬к┬╡┬в┬Ф├Б┬Щh┬Щ┬Чi┬н┬З┬б┬╡┬г┬к├А┬Ь├З┬Ф┬л┬з┬▓┬Щ┬Кh┬з┬в ┬В┬▒┬Ъ┬е┬б┬Щ┬│┬б┬▓├А┬Ыs┬Щ┬кh┬з┬Щ┬Ь┬к┬б├Г┬Щ┬в┬▓┬н┬б ┬в┬▓├Б┬Бi├Д┬н ┬Ч┬│├Г┬лi├А┬е┬╖┬н┬Ф┬е┬б ┬л┬б┬╕┬Щ├А┬з┬╡┬в┬Щ├Д┬бh┬Х┬┤┬Ф┬В┬▒┬Ф├Г┬Кi┬г┬▒┬Б┬й┬▓├В┬г┬Д┬Ч┬╡├И├А┬Б┬┤┬Ф┬И┬▓┬Б┬Д┬з┬▓┬б┬л┬Щ┬▓┬з├А┬Кh┬Щ┬Ы┬з┬Ф ┬л┬е┬▒┬З┬в┬▓┬Х┬▒┬з┬Ыr┬И┬И┬╕┬Ъ┬▒┬Щ┬Ч┬╡├И┬Ч┬▒├И┬з├В┬е┬Б├Г┬Кi┬Хh┬н┬Б┬г┬Б┬▒┬Ъ├А┬К┬╖├Й┬н├Д┬Вi┬л┬з┬▒┬Ф┬Б├З├Д┬Фi┬б┬▓ ┬И┬▓┬Б┬к┬▓┬г┬Х┬▒┬З├Й ┬Хi┬Щ┬Ч┬╡┬к├И ┬Б┬▒┬Ф┬б┬▓┬И┬▓┬Б├В┬Ыe┬в┬Б┬▒┬Б├К ┬Щ┬╡├А├И ┬н┬З┬Ь┬е├В┬Ыe┬в┬Б┬▒┬Б├К ├Б┬лi┬З├Г┬Кi├Б┬Хh┬З ┬Б┬е┬┤├И┬Щ┬н┬▓┬л┬▓┬г├А┬Д┬г┬╖├И┬н┬З┬Ф┬╖├И┬б┬В┬Щ┬б┬л┬з┬▓┬Щ┬е┬╣┬Б┬Б┬з┬▓┬Ф├Б┬е┬░┬Ч┬н┬Я┬Яux ┬В┬Щ┬б┬Ь┬┤┬З ├А┬Щ┬╖├Й┬н┬Б┬г┬░┬Ыf┬н┬З ┬Л┬╡┬н┬┤├К┬з ├Б┬в┬б├Б┬е┬░├А┬в┬е┬е┬╡├И ┬Щ├Й┬│┬б┬▒┬Щ├В┬Ыe┬в┬Б┬▒├К┬Б┬Б┬е┬▒├И┬Щ┬Фi┬з┬в├Д┬н┬Щ├Й┬│ ├Г┬Кi├А┬Ыs┬Щ┬кh┬з┬Щ┬Ь┬к┬б┬В┬н┬З┬в┬▓├Б┬е┬░┬в┬▓┬н┬б├Б┬Бi├Д┬н ├Г┬Кi├Б┬Хh┬З┬Б┬е┬┤├И┬Щ┬в┬▓ ├А┬Д┬г┬╖├И┬н┬З ┬к┬│┬н┬▓┬З┬Щ├Й┬│┬л┬н┬б┬в┬▓┬к┬╡┬Я┬Щr ┬к┬Ъ┬╣h ┬Ь┬З┬Л┬▒┬Б┬Я┬н┬Б┬Д┬г┬╡┬б├Б┬е┬░├В┬е┬К┬▒┬Щ├И ┬Ъ┬│┬г┬╕┬З┬Ь┬┤┬з


PET LOVERS / 98

Bunny Hop สวัสดีปกระตาย หากอยากจะมีสัตวเลี้ยงไวสักตัวจะลองเลี้ยงกระตาย ไวเปนเพื่อนคลายเหงาก็เขากับปไดดี การเลี้ยง กระตายไมใชเรื่องยาก แตก็ไมใชเรื่องงาย เพราะตอง อาศัยความขยันในการทำความสะอาดบานของ กระตายใหไรกลิ่นและปลอดเชื้อโรค แตถารูสึกวาทำ ไมไดหรือเปนภาระก็ไมควรเลี้ยง กอนที่จะกลายเปน คนสรางบาปโดยไมรูตัว ®­¥Á¥™”l¥Ç­› )PMMBOE-PQ À›s™¥Ç­›—µÈ¡µ‚™²”À¥Ç—µÈª¸”Ù š££”²ª²¢ž±™˜¸l™µÉ—±É‡«¡”À›s™ £°•h²¢«™i²¥¡›d²™ ˆ±”§h² À›s™£°•h²¢«¹• •­™™µÉĔi£±š „§²¡™´¢¡­¢h²‡¡² Á¡i§h²ˆ° ¡µ£²„²„h­™‚i²‡ª¹‡ ¡±¡µÁ•hªµ ž·É™Æ¡µ‚™²”À¥Ç§h²¡´™´¥Ç­› À™À˜­£lÁ¥™”l”£­Ÿ /FUIFSMBOE%XBSG À›s™£°•h²¢ž±™˜¸lœª¡£°«§h²‡ £°•h ² ¢Á„£°± š £°•h ² ¢ À™À˜­£lÁ¥™”l¡µ‚™²”À¥Ç—µÈª¸” «±§¥¡«™i²ª±É™ «¹ª±É™ •±§­i§™ ¥¡Á•h›£²”À›£µ¢§À´™•±§—µÈ ª³„±¡µ£²„²„h­™‚i²‡ª¹‡ ¡´™´¥Ç­› .JOJ-PQ £°•h²¢ž±™˜¸l¥Ç­›‚™²”¥²‡ «²Â•‚¶ É ™ Ç ˆ °¡µ ‚ ™²”ëh Á¥°«¹¢²§§h²®­¥Á¥™”l¥Ç­› «™i²Ä¡h›d²™

¡´™´À£Ç‹l .JOJ3FY À›s ™ £°•h ² ¢•± § ëh ¥³•±§ ¢²§ «¹•±É‡ «™i²Á«¥¡ ¡µˆ¸” À”h™•£‡—µÈ¡µ‚™™¸h¡”¸ˆ³¡°«¢µÈ Á•h¡µ£²„²„h­™‚i²‡ª¹‡

”±Š—l %VUDI À›s™£°•h²¢ž±™˜¸l¥²‡Æ ­µ Š™´”«™¶È‡ ‚™ª±É™ ¥³•±§À£µ¢§ £²„²„h­™‚i²‡ª¹‡«¹¢²§£°Â”” Ĕiª‡¹ À­¥±©“l‚­‡ž±™˜¸l™µÉ—µÈ ™´¢¡À¥µÉ¢‡±™ Ç„·­ À£·È­‡‚­‡ ¥²¢Á¥°ªµ—µÈª§¢Á¥°ª‡h²‡²¡ §¹””µÉ—­¢ 8PPEZ5PZ «¥²¢„™–i²Ä¡h£¹iˆ±­²ˆ„´”§h² À›s™ž±™˜¸Àl —Ç””µÁÉ š£l ”±‡™±™É Àž·­È Ä¡hëi”™«¥­ž±™˜¸§l ”¹ ”µ—É ­¢ ˆ°¡µ‚™²”À¥Ç§h² «²Ä”i¢² §h² Á•hÀ£·­È ‡‚™Ÿ¹™¡h¸ ž­‡¥¡ ™±É™À«¡·­™±™ •h²‡±™Ç•£‡—µÈ „§²¡ª±É™¢²§‚­‡‚™À—h²™±É™

À—Ç””µÉÁš£l 5FEEZ#FBS À›s™£°•h²¢‚™²”¥²‡ˆ¸”À”h™ ­¢¹—h ¡Èµ ‚µ ™Ÿ¹—§È± •±§À«¡·­™•¸j •² «¡µÀ—Ç””µÉÁš£l £°•h²¢ž±™˜¸l™µÉ ¡±ˆ°žšÁ¥°«²‹·É­Ä”i‡h²¢Ã™ —i­‡•¥²”—±È§Ä›


PET LOVERS / 99

กระตายในใจคนรักกระตาย

ความเปนที่สุดของกระตาย

²Ãn»šh½Ñišh eËÉ ÀÃÃch²Ãn»šh½Ñp‰¥¿»‡i ÄneÃu¿Ç¿‡ ‘ ÆË É Éš h ¿ÆvÇÇ À pcÐ ² Ïy_š p i› ¿ q_›q»šŒÍ›uǶš ĚhÆÌc ÆÆeÆv¿‡²‘h¿Æš‘pÆÃ@_ Ƈ‘e_qǚ‘²hÃpÿÃ͛qÄne̺zhpÂhiµ¿ ³‡cɇ¿c‡ÀÆÌcÂÉc iÃú²ÃÃ_½Ñ_²Ãn»šh p‰¥¿»‡ipcš¿yc›q²š0ETER2ABBITu¿iÃú²ÃÃ_ µÌc pcÉn p½Ä Éɏ ‰§p»ÉÞ qÃÐÀÀ@½ 4HE 4ALE OF 0ETER 2ABBIT `ɑp‹pÄ¿ À½Ã@²|ž É»p»ÉÞ »šÉc›i ŸpcÉn piÄpi½ ½¿ qÃÐÀÀ@½ 4HE 6ELVETEEN 2ABBIT `ɑ_hÞp³ÉÃÑ i@ÄpÄÂ_ƞ ƚi¿ pÉ pÉ _@Ä¿ž ²Ðƚ‘ Ÿp³›hÇ_ÍǞ  uǛeÃɑu³e¿½Ì²pwi‡Â qÄn‡‘yc›Œh² ŸqÃÐÀÀ@½”p³›h²Ãn»šh³É_ p‹ Ó Â À  yi› u ¿iÃú²ÃÃ_ i@ ¿ ¿ Ñ pcÉn Í Ç ž 7INNIETHE0OOHBOOK c›i»h__h c›i Ÿ_@§ª pÀ@Þ¾pcž  -IFFY°S BIRTHDAY ²Ãn»šhÂÆhi¿›ÉŒđh¿`ɑc@²ÀÃÍ¿hš ½pÑ ‰¥¿e¿p‰¦ctIJiÃú²ÃÃ_`ɑp¿p¾ÉÞqÄ¿cž uǛp‰¥¿½ÑÃ͛³‡² |Êёǿ‡‘ÆËɼͲq‰Ä_hqěi_h² ²išh ‰Ãnp½w½‡ÑitIJÃi_¼Ê‘À›h¿pÃhc›i pµš ¿ pc  i²‡ À iÃÃú²ÃÃ_µË Ñ É c‡ ‘ `ɑ ÄÍ É @ Æ qeÃÞtÃÄ Ÿ²h̳¶z‡Â`ɑÉÄ@|u¿i‡¿pcÉÞ qÄ¿cž !LICE°S!DVENTURESIN7ONDERLAND ½Ñ ŸpcÉn yi½ž qÃÐÀÀ@½  4HE 7HITE 2ABBIT ²ÄhÂp‰¥¿»‡iÄneÃcvp¿@¿pÃËÑɑÆve‡¶ ‰¦c½›hÂc›iŸpcÉnqÃÐÀÀ@½Æž 4HE2ABBITS ŒÄ‘h¿`ɑ³ÉǞ¿_hÞÆpc¿|Êёyc›¿‡² ihczh‰Ãn²ÉÀ_Ë É ´_‡ ‘ µhiÉÉÆp»ÃpÄ  p³›h`ɑÃh‘i‡Ä¿‡Ày_š¼›i¿Éšh‘Ÿ‚É¿q»Ð¿ 

›ª¸¡±¦–´Ç©·“peÂpÇпÆÌ¿‡`‡¿¾ÌžÉ@‘Ä@µeÐɲp²ÉÞ½ÑÇÍÂhi

ถาจะใหแนตองเปนกระตายไทยหรือพื้นเมือง ตัวคอนขางใหญ หูตั้ง หนาแหลม มีกลามเนื้อ ขาที่แข็งแรง สามารถกระโดดไดสูง และวิ่งได วองไว ปราดเปรียวมาก

²‡¿qěiuµšyÇ_ eÃhi¿Ò_hp³É²‡À²Ãn»šh‡¿¾ÌžÉ@‘Ä@µ ÄÐ É ‰²‡ ¿ À› h ‘ p‰¥ ¿ ²Ãn»š h ÂÇÍ » ²½ Ñ _ ÇÍ Â hip²Ë É À p|¿»@p_»ÃpĽpcÂi ‰¤¶Çh½Ñ»h__h eËÉ ²Ãn»šh ‡¿¾Ìž¿Ò`hceih_Æ_cÌÄu¿»‡i µÉÀÆncÌcÇÍ»‡ipɑě_ ²Ä@ґÀšÉÂÏe@cqěi²Ð¿šhƑÆhà › ªŒg–´Ç©·“ p‰¥¿`ɑ²Ãn»šh‡¿¾ÌžpÂÉÃ_‡¿y³qÉ¿cž qešµËÑɲвhÇ¿»yc›qěiišhuǶšÂ‡²xž³Ã@‘ϲÃn»šh‡¿¾Ìž¿Ò _¿ÒvÇ¿‡²»‡i¼Ê‘p²ËÉÀ ²@tIJÇ_ Éšhp@ё»²u³išh ²Ãn»š h ÂÉnyónuǶš y c› ` ¿hc¿‡ Ò ¿ ɇ ¿ ½ Ñ ³ Ã@ ‘ qě i ²Ãn»šh½‡Ñiy‰²Ðy_šuǶš`¿hc¿Ò q»š½Ñp‰¥¿pµš¿¿ÒpÃhn ¼Í²pÄÒ‘_hÉšh‘cu¿hÞ_¿‡Ñ¿pɑ › ˜ž¸¡±¦–´Ç©·“ p‰¥¿²Ãn»šh‡¿¾Ìžqɑt²Ãh½Ñp²@c_h Ã›É_`¿ÍÂhiqÄn¿Ìš_c̳‰ÌŒ–hÂ Ç “· p‰¥¿`ɑ²Ãn»šhÂqeÃn‡¿¾Ìpž ¿p¾ÉÞqÄ¿cž ›”°¦¿¤Æ€–´© ½Ñ»‡it»ÆÌc²ÐÇ¿‡²p‘ k²@tIJÇ_p½šh¿‡Ò¿ › ¿‰¶Ç¬†–´Ç©·“ ½ѳÃ@‘qěiÇh²pÄÒ‘²Ãn»šhÂÉšh‘u²Ä›µ@c cÍqÄpÉhu³uƚqÄnpĚ¿c›iÂÀšÉÂϲÃn»šh²гnpµËÑɑišh ²‡¿išh‡¿¾Ìž‹ÉÄqÄ¿cžÄÐɉÇÃËÉp³›hÇÍ»²¿‡Ò¿p‰¥¿‡¿¾Ìž Ç¿Êё½ѳ‡cišhpµËÑɑqÄnpÄÒ‘‘šh½ÑÆÌc

โรคนี้มีดวยหรือ peÂyc›Â@¿q»šy`›Çi‡c¿² ɇ¿½ѳÃ@‘qěi²Ãn»šh²Ð_ tÃey`› Ç i‡ c ²Ãn»š h ÂpÇ_Ë É ¿²‡ ¿ q»š i š h Æh_hü ‰– É ‘²‡ ¿ yc› t cÂÂh‰Š@ µ i ¿n½‡ Ñ i y‰ Æ@ Ñ ‘ Æve‡ ¶ ½ Ñ ‰–É‘²‡¿tÃe¿Òyc› eËÉ ²hÃev¿Ê‘¼Ê‘pÃËÑɑÆÌ`ć²xºn u¿²hÃpÄÒ‘qÄnÇ_‡Ñ¿½veih_ÆnÉhc²Ã‘²Ãn»šh qÄnÀÃ@ p iºtcÂÃÉÀ²Ð ³ nµš i ÂÄceih_pÆ Ñ Â ‘Ä‘ eÄ@²p`›hy‰½ÑpiÐÀ HTTPWWWEPOFCLINICCOM _ e̺Ç_ɳh²tэÂhÀhÄƇ»ižÇÄhÂqǚ‘³neÉ uǛev‰Ãʲxhpµš¿³nuǛÉhÇhÉÃ@_hºp½šhyÃc »h_‰²»@¼›hy_šq¿šu³išh³nuǛp½šhyòÐuǛƇ‘p²» cÍišh ²Ãn»šh²@¿y‰qešyÇ¿qěiu¿µši‘eÃÊёµ‡Ñit_‘ eÃhi¿Òe̺²ÐuǛ³v¿i¿p½šh¿‡Ò¿u¿eÇґ»šÉy‰ eiÃuƚ ÉhÇhÃđu¿³h¿c@¿pŒh½Ñ_¿ÒvÇ¿‡²Æ‡²Ç¿šÉ ³n yc›y_šeiÑv‘šh pÃhn²Ãn»šhÂÀh‘»‡i_¿@ƇµÉÀ eiÑv¼›iÂeiÑv³h¿pÇÄËÉp²@¿


HOROSCOPE / 100

Numerology ปริศนาตัวเลข ใครจะรูบาง...เลขบนบัตรประชาชนของเรามีความหมายและมีนัยยะบอกชะตาชีวิตของเราได ความมหัศจรรยของตัวเลขบนบัตรประชาชนสามารถบอกความเปนคุณไดอยางไมนาเชื่อ วิธีหา เลขประจำตัวของคุณทำโดย นำเลขทั้งหมดมาบวกกันจนเหลือเปนเลขตัวเดียว ตรงกับเลขอะไร ตามไปพิสูจนกันเลย ตัวอยาง : 3-1559-822-766-91-> 3+1+5+5+9+8+2+2+7+6+6+ 9+1 = 64 -> 6+4 = 10 ->1+0=1 เลขประจำตัวของบัตรใบนี้คือเลข 1


HOROSCOPE / 101

À¥‚¿šr˜ƒ˜–´ Ç ¤´ €° ¨’¯¬†ƒ¦± ¿šr˜›¸˜h ² ƒ¶¬‰¬™À©“†¬¬€À™™¿¢´¡€¢h¬†ƒ¦± ©˜Â‡–°È†

´ƒ¦± ¿‰¶Ç¬ °Ç˜Â˜”°¦¿¬†©¸†š¢¯©™ƒ¦± ©²¿¢Æ‡ ˜‰´¦³”¬¡g±†–´Ç”°È†Â‡ À”g–´Ç”h¬†¢¯¦°†ƒ¶¬ƒ¦±  ¿“g˜–´Ç ±€¿€³˜Ãš °€˜²Ÿ°¡ ±©¸g”°¦¿¬†¿šr˜ƒ˜–´Ç ¿ª ¶¬˜ ´ƒ˜ ±¢±¡¤h¬  ±€ ±¡À”g˜‡¢¸h©µ€ Á““¿“´Ç¡¦ ±“ƒ˜–´Ç¿h±Â‡¬¡g±†À–h‡¢³† ‡¢h¬˜ ª·˜ª°˜¤°˜À¤g˜”¢†˜´È–²Âªh”°“©³˜Â‡¤±“Óh „§²¡£± ´¿©˜gªk”g¬¿§”¢†h± “h¦¡‡·“¿“g˜ –´Çàg¿ª ¶¬˜Âƒ¢ ¿©´¡”¢†¬±‡¸“ ±€Ãšª˜g¬¡

À¥‚  ƒ·’¿šr˜ƒ˜¬±¢ ’k¬g¬˜

ê¦ ´©° ›°©–´Çª€¿“g˜‰°“ ¬±¢ ’k Àš¢š¢¦˜Ã“h†g±¡ ¿šr˜ƒ˜–´Ç‰¬™Â‰h ƒ¦± ¢¸ h © µ € ”° “ ©³ ˜  ±€€¦g ± ¿ª”· › ¤ š¢¯˜´š¢¯˜¬ ¿€g† ¿h±Â‡ƒ˜ ¿šr˜›¸h  ´šqŒŒ±“´ ˆ¤±“ ¿¢´¡˜¢¸h©³Ç†”g±†Å Óhæ  ´¢©¦¢¢ƒk  °€¿šr˜›¸h ´¿©˜gªk ”g¬¿§”¢†h± “h¦¡À¢†“µ†“¸“™±† ¬¡g±†ƒ†¿¢±¯¿©˜gªk–´Ç”³“”°¦ ±¿šr˜ ƒ˜¿h±€°™ƒ˜¢¬™h±†Ã“hàg¡±€ª±€

ƒ·’¬¡±€–² À”gƒ·’ °€¿¤¶¬€–´Ç‡¯ ƒ™ƒ˜ “h¦¡¿¢±¯¿Š˜©k™±†¬¡g±†–´Ç ƒ·’ °€¿“±Â‡ƒ˜¢¬™h±†Ã“h™±†ƒ¢°È† ©³Ç†˜´È–²Âªhƒ·’¢¯ °“¢¯¦°†”°¦Â˜©°†ƒ  À”g € Æ Ã  g ¦ ±¡‡¯•¸ € –²¢h ± ¡‡³ ” ‡Óh †g±¡Å ‡±€ƒ¦± Â‡¬g¬˜¬°˜¿˜¶Ç¬† ± ‡±€¬±¢ ’k – ´ Ç ¬ g ¬ ˜Ãª¦†g ± ¡˜° Ç ˜ ¿¬† ”¢†˜´È‡µ†–²Âªhƒ¢–´Ç‡¯ ±©˜³–€°™ ƒ·’‡¢³†Å ¡±€¬¡¸g©°€ª˜g¬¡ ƒ·’¿šr˜ ƒ˜ ´‡˜³ ”˜±€±¢¿šr˜¿¤³§–²†±˜“h±˜ §³ ¤ š¯‡¯ÃšÃ“h © ¦¡ ¿šr ˜ ƒ˜¸ “ ‡± Ý¿¢±¯À¤¯¢¸‡h €° ¸“Á˜h ˜h±¦ƒ˜Ã“h¿€g† ƒ¦± ¢°€  °€ ´ƒ¦± ¢°€ª¤±¡ƒ¢°È† “h¦¡¿¢±¯¬±¢ ’k–´Ç¬g¬˜Ãª¦ ƒ¦±  ¿›¤¬Ã›¤Ã“hÁ“¡†g±¡ ¢¦ •µ†¿©˜gªk–´Ç ”³“€±¡ ¢¦ •µ†ƒ¦± ¬g¬˜Á¡˜ ‡“´ –²Âªhƒ·’ °€¿šr˜–´Ç¢°€¬†›¸h¬¶Ç˜˜g±‡¯ ¿šr˜¿¢¶Ç¬†“´À”g™±†–´€¤°™€¤±¡¿šr˜ ¿¢¶Ç¬†š¦“ª°¦¬¡g±†‰g¦¡Ã gÓh ƒ¦±  ª˜°€À˜g˜‡µ†‡²¿šr˜ ±€©²ª¢°™ƒ·’ €±¢†±˜ †±˜“h±˜–´Ç”h¬†Â‰hƒ¦±  ƒ³“©¢h±†©¢¢ƒk ©¢h±†‡³˜”˜±€±¢“¸‡¯ ¿ª ±¯€°™ƒ·’–´¿“´¡¦ †±˜“h±˜ƒ¦±  ©¦¡†±  †±˜¿´¡˜ †±˜“h±˜©¶Ç¬©±¢  ¦¤‰˜ ˜°€À©“† ©°†ƒ ©†¿ƒ¢±¯ªk Áª¢±§±©”¢k

–´Ç‡¢³†Å À¤h¦¬¡¸g¿ˆ¡Å ƒ¦± ˜g±©˜Â‡ ±€€¦g± ¿šr˜Ãª˜Å‰¬™ƒ¦± ¢°€À™™©“‰¶Ç˜ ²£‡²™ ¿ª ±¯€°™†±˜“h±˜€±¢”³“”g¬©¶¬Ç ©±¢ ©±¢©˜¿–§˜°€¦±†À›˜š¢¯‰±©° °˜—k †±˜±¡ †±˜“h±˜€±¢”³“”g¬š¢¯©±˜†±˜ ©¶¬Ç ©±¢ ¦¤‰˜ ˜°€€±¢¿ ¶¬†›¸h™¢³ª±¢ ª¸‚ ²ž–´Çƒ¦¢¢¯¦°†©±¡”±¢¯™™ª ·˜¿¦´¡˜ Á¤ª³”Á¢ƒª°¦Â‡”g¬ Ã–¢¬¡“k

À¥‚ƒ·’¿šr˜ƒ˜ ´¿¬Æ˜¿˜¬¢k‡©Ç´ †¸  ±€¬±¢ ’k

ƒg¬˜h±†‡¯¢·˜À¢†ˆ°™Ã¦Á€¢—†g±¡ª±¡¿¢Æ¦€±¢ ”°“©³˜Â‡¿“Æ“±“¦g¬†Ã¦¿¬±À”g‡”°¦¿¬† ´ƒ¦±  ¿‰¶Ç¬ °Ç˜©¸†‡˜™±†ƒ¢°È†ª¤†¤¶ ¿¬±ƒ¦± ƒ³“¬† ”˜¿šr˜ÂªŒg ±€‡˜¿€³˜Ãš ª·˜ª°˜¤°˜À¤g˜ ¿šr˜ƒ˜–´Ç °€©¢h±†¤°†Àªg†€±¢”g¬©¸hªh€°™ƒ˜ ¢¬™h±†Ã“hàg¡±€ š¤·€¢¯“ ¿€g†  ´‰°È˜¿‰³†¬† €±¢”g¬©¸h àgƒg¬¡¡¬ ƒ˜ àg–h¬•¬¡€°™¬¯Ã¢ †g±¡Å ‰¬™™†€±¢ ƒ¦™ƒ·  š¢¯ ±’¦g±™¸iæh €g¬˜¿© ¬ „§²¡£±¿šr˜ƒ˜ ´ƒ¦± ¢°€†g±¡À”g¢°€¨±Ã¦hàg †g±¡˜°€ “h¦¡˜³©°¡Ã g¡¬ ƒ˜À¤¯ ´¦±‡±–´Ç °€ –²¢h±¡ƒ˜Â€¤h”°¦Ã“h†g±¡Å ‡µ†–²Âªh±“¿©˜gªk Á“¡Ã g¢¸h”°¦ ±“¿ª”·›¤ À¤¯¬±¢ ’k¿©´¡†g±¡‡µ† ‰¦˜–¯¿¤±¯¿© ¬ À”g ™ ±†ƒ¢° È † €Æ © ¢h ± †ƒ¦±  š¢¯ª¤±“‡“h¦¡€±¢©¢h±†ƒ¦± š¢¯–°™Â‡–´Ç©·“ ŠµÈ†–²ÂªhÓh¢°™ƒ¦± ¢°€€¤°™ ±Ã“hÁ“¡¤°˜ ²£‡²™ ¬±‰´–´Ç¿ª ±¯©  ”²¢¦‡ –ª±¢ ¦³§¦€¢ ›¸hƒ¦™ƒ· ¢¯™™Â˜“h±˜ƒ¦± š¤¬“Ÿ°¡ ˜°€€´«± ª¸‚ ²ž¢¯ °“¢¯¦°†Á¢ƒ¿€´Ç¡¦€°™€¢¯“¸€Ãh¬ €¤h± ¿˜¶È¬ƒ¦± “°˜Á¤ª³”Á¢ƒ”°™¬·™°”³¿ª”·


HOROSCOPE / 102

À¥‚  ƒ·’¿šr˜ƒ˜–´Ç‰¬™ƒ¦± ¿´¡™¢h¬  ‰¬™

À¥‚ƒ·’¿šr˜ƒ˜¤°€¨’¯ ´ƒ¦± 

Á““¿“g ˜ ¬¡¸ g  ˜”° ¦ ¿¬† ´  ¢©¦¢¢ƒk ˆ¤±“ꦝ¢³™“´ ¤³€À¤†¿€g† ƒ·’ ¿šr˜˜°€¿¤g˜À¢gÀš¢—±”· ”°¦¡†¿‰´¡¦ Àª¤¯ ¬¯Ã¢–´Çƒ˜¬¶Ç˜ ¬†¦g±Ã g ´ƒg± ƒ·’©± ±¢•–²Âªh¿šr˜¿†³˜¿šr˜–¬†Ã“h àg¡±€ ¬±‡‡¯”³“‰g±†¸“ ´ÈÁ hژ³“ À”g€Æ¿šr˜¤°€¨’¯³¿§¨¬†˜°€±¡ ˜°€©¢h±†Ÿ± ¶¬ˆ °† ¿h±€°™ƒ˜Ã“h †g±¡ ¿šr˜ƒ˜Ã“h“´Ã€¤™h±˜ ª¢¶¬Ã g€Æ ´ ‰´¦³”–´Çàg”³“™h±˜©°€¿–g±Ã¢¿¤¡ ˜¦°¡ ¿“Æ€ ´À˜¦Á˜h ¤°“¢±€‡±€©³Ç†–´Ç¢°€  ´ƒ¦± ¡±¡± ©¸†ª±€¬¡±€–²©³Ç† һh©²¿¢Æ‡  ´š±€¿šr˜¿¬€ Á˜h ˜h±¦ ƒ˜¿€g† ±€ ¿šr˜˜°€¦±†À›˜‰°È˜“´  ´ ƒ¦± ©± ±¢•Â˜—·¢€³‡¿€Æ†€²Ã¢ „§²¡£± ´¿©˜gª–k ƒÇ´ ±¢  ¬†¿ª ¶¬˜ ¿šr˜ƒ˜¿‡h±‰¸Àh ”g‡¢³†ÅÀ¤h¦¿šr˜ƒ˜¿¤¶¬€  ±€´È¿™¶Ç¬‡µ†‰¬™ƒ˜–´Ç¿h±€°™ƒ·’Óh ‡¢³ † Å ƒ· ’ ‰¬™ƒ˜ ´ ¿ ª”· › ¤ ˆ¤±“ ¬g¬˜Á¡˜ ´¿¬€¤°€¨’k¿šr˜¬†”°¦¿¬† ²£‡²™ ¿ª ±¯€° ™ †±˜“h ± ˜€±¢ ”³“”g¬©¶¬Ç ©±¢©±¢©˜¿–§˜°€¦±†À›˜ –´Çš¢µ€¨± š¢¯‰±©° °˜—k †±˜±¡ †±˜“h ± ˜€±¢”³ “ ”g ¬ š¢¯©±˜†±˜ ¦³¿ƒ¢±¯ªkÁƒ¢†€±¢À–¡k ¿Ÿ©°‰€¢˜°€ ¦³–¡±§±©”¢k˜°€Áª¢±§±©”¢k ª¸‚ ²ž –´Çƒ¦¢¢¯¦°† Á¢ƒ¿€´Ç¡¦€°™ © ¬† ©±¡”± ¢¯™™ª ·˜¿¦´¡˜Á¤ª³” Á¢ƒª°¦Â‡

ƒ¦± ©™±¡ ¢° € ©¦¡¢° € †±   ´ ¢ ¯¿™´ ¡ ™À™™À›˜  ´ ¬·“ ƒ”³©¸† ¿šr˜ƒ˜–´Ç ´ƒ¦± ¬™¬·g˜ ¬g¬˜Á¡˜  ´¿ ””± ‡€¦h±† ‰¬™‰g¦¡¿ª¤¶¬›¸h¬¶Ç˜ À”g”³“‡¯‡¸h‡´È‡·€‡³€ –·€ ¬¡g±†”h¬†¿˜´È¡™¢°€ƒ¦± ©¯¬±“ ±€Å¿šr˜˜°€¦±†À›˜ –´Ç“´  ´ƒ¦± ©± ±¢•Â˜“h±˜Á˜h ˜h±¦ ‡°“¢¯¿™´¡™©°†ƒ  ¿€g†¤¯¿¬´¡“¢¬™ƒ¬™¿šr˜›¸h ´‡³˜”˜±€±¢À¤¯¿ª”·›¤–´Ç ¬¿ª ±¯¬ƒ¦¢ À”gƒ¦± ƒ±“ª¦°†”g¬ƒ˜¢¬™h±†ª¢¶¬ ©³Ç†–´Ç¤† ¶¬–² °€©¸† ±€ „§²¡£±Á‰ƒ“´Â˜¿¢¶Ç¬†¬†ƒ¦± ¢°€¿šr˜›¸h ´¿©˜gªk”g¬ ¿§”¢†h±   ´ƒ¸g–´ÇµÇ†±Ã“h ƒ¦± ¢°€¿šr˜©³Ç†©¦¡†±  ©²ª¢° ™ ƒ· ’ ¿© ¬ À h   ´ š q Œ ª±À”g “ h ¦ ¡ƒ¦± ¿šr ˜ ƒ˜ š¢¯˜´š¢¯˜¬ ©¸†‡µ†›g±˜ÃšÃ“h¬¡g±†Ã g¡±€¿¤¡ ´ƒ¦±  ¢°€–´Ç °Ç˜ƒ†¡±¦˜±˜ ²£‡²™ ¿ª ±¯€°™†±˜“h±˜©±—±¢’©· †±˜“h±˜ š€ƒ¢¬† À–¡k ¡±™±¤ ˜°€©°†ƒ ©†¿ƒ¢±¯ªk ˜°€ ¦±†À›˜“h±˜Àž‰°Ç˜ƒ¦± ©¦¡ƒ¦± †± ¿€¨”¢€¢¢  ª¸ ‚  ²ž ¢¯ ° “ ¢¯¦° † Á¢ƒƒ¦± “° ˜ Á¤ª³ ” Á ° ˜ ˜ ¿©h˜¿¤¶¬“©¸† Á¢ƒ–±†¢¯™™‰g¬†–h¬† Á¢ƒÃ” ”g¬ Ã– ¢¬¡“k¿™±ª¦±˜

À¥‚ ¤°€¨’¯¬†ƒ·’¿šr˜ƒ˜–´ Ç ƒ´ ¦± ˜g±¿‰¶¬Ç •¶¬ ¿¤¶Ç¬ Â© §¢°–—±  °€¿šr˜–´Çš¢µ€¨±Âªh€°™ƒ˜¢¬™h±† ¿© ¬‰´¦³”¬†ƒ·’ °€µÈ˜Å¤†Å¿šr˜ƒ˜¿¢´¡™†g±¡Â˜ €±¢Â‰h‰´¦³” À”g¿¤¶¬€¬¡g±†³˜³‡³‡±¢’±ª±€¦g±”h¬† ¿¤¶¬€¬¯Ã¢©°€¬¡g±† ¿šr˜›¸h ´Ÿ¸ ³ƒ¦± ¢¸h “¸¿šr˜›¸hªŒg ‡€¦h±†  °€‰¬™‰g¦¡¿ª¤¶¬›¸h¬¶Ç˜  ´ƒ¦± ¢°™›³“‰¬™ ©¸†À”g”³“¿¢¶Ç¬¡¿ˆ¶Ç¬¡¿€³˜Ãšª˜g¬¡ ¿šr˜˜°€¦±†À›˜–´Ç“´ “¸À¤À¤¯¿h±Â‡ƒ˜Ã“h¬¡g±†“´ ‰¬™‰´¦³”–´Ç¿¢´¡™†g±¡ ¿¤¶¬€–´Ç‡¯¬¡¸g€°™—¢¢ ‰±”³ ±€€¦g±©•±˜–´Ç –´Ç©°™©˜ ¬¤ª g±˜ „§²¡£± °€À”g††±˜‰h±¿¢±¯ °¦À”g‡³ ±¢’±À¤h¦ ³‡±¢’±¬´€ ±“ƒ¦± Á¢À ˜”³€ ¡µ“ °Ç˜˜™—¢¢  ¿˜´¡ š¢¯¿’´Ã g‰¬™ƒ¦± ¢°€À™™Á¤“Á›˜ƒ·’ °€ ƒ³“¦g±ª±€Â‰g€Æ‰g•h±Ã g‰g€Æàg‰g ²£‡²™ ¿ª ±¯€°™†±˜š¢¯¿Ÿ– ƒ¢¸ ¬±‡±¢¡k ˜°€ ©° † ƒ ©†¿ƒ¢±¯ªk ˜° € €±¢¿ ¶ ¬ † ˜° € š€ƒ¢¬† ˜° € ¦³¿ƒ¢±¯ªkÁ™¢±’ƒ“´ ª¸‚ ²žƒ¦¢¢¯ °“¢¯¦°†Á¢ƒ¿€´Ç¡¦€°™© ¬†š¢¯¿Ÿ– ¤ ‰°€ ƒ¦± “°˜”Dz ¢¯™™ª ·˜¿¦´¡˜Á¤ª³” Á °˜Â˜ ¿©h˜¿¤¶¬“©¸†Á¢ƒ¿ª˜Æ™‰±


HOROSCOPE / 103

À¥‚‰´¦³”–´Ç °€•¸€´“ªh¬¡¸g˜©Ÿ±¦¯

–´Çà g©± ±¢•¿¤¶¬€¿¬†Ã“h˜°€ ‰g¦†‰´¦³”ª˜µÇ†  °€•¸€›¸€”³“€°™Ÿ±¢¯¬¡g±†Â“¬¡g±†ª˜µÇ† ‡˜Ã g©± ±¢•–´Ç‡¯¿¤¶¬€Ã“h¬¡g±†Â‡ ƒ·’ ¿šr˜ƒ˜ƒg¬˜h±†¡µ“”³“ ´ƒ¦± ª°¦Á™¢±’ ¬¡¸g™h±† Á¤€©g¦˜”°¦©¸†  ´ƒ¦± ƒ³“¿šr˜ ¬†”°¦¿¬† ˆ¤±“¢¬™¢¸h À”g °€–²¿ª ¶¬˜ €°™¦g±¿ˆ¡Åàgƒ¬g ¡©˜Â‡€±¢¿š¤´¡Ç ˜Àš¤† ځ¬†›¸ƒh ˜ ±€˜°€¿šr˜ƒ˜–´ Ç ¬´ “·  €±¢’k  °€•¸€¿¬±¿š¢´¡™¿¢±¯ƒ¦± ¿ˆ¡À¤¯Ã g ƒg ¬ ¡¬¡±€ ´ š q Œ ª±€° ™ ƒ¢ À”g ª ±€•¸ € ”h¬˜Âªh‡˜ · ¿ ¶Ç¬Ã¢ ƒ˜š¢¯¿Ÿ–˜´È©¸hª°¦ ‰˜œ±Ã“h¬¡g±†˜g±€¤°¦¿¤¡–´¿“´¡¦ „§²¡£±   ° € àg ƒ g ¬ ¡© ª¦° † ˜¢° € ƒ¦± ¢°€“¸¿šr˜¿¢¶Ç¬†¡±€À¤¯ ´¬·š©¢¢ƒ  ±€ ±¡‡˜™±†–´ ƒ · ’¿¤¶¬ €–´ Ç ‡ ¯¬¡¸ g ƒ ˜ ¿“´¡¦ ±€€¦g±–´Ç‡¯ª±ªg¦† ±›¸€ƒ¬ ª±€  ´ƒ¦± ¢°€€Æ °€¿šr˜ƒ¦± ¢°€”g±†¦°¡ ¢°€ ƒ¢°È†–´Ç©¬† ‡¢³†Å À¤h¦ƒ·’ƒ¦¢¤¬†–´Ç‡¯ ¿šs“‡À¤¯–²‰´¦³”ªh©“©µÈ˜™h±†ƒ†‡¯“´ àg˜h¬¡ ²£‡²™ †±˜–´Ç¿ª ±¯€°™ƒ·’ƒ¦¢¿šr˜ †±˜“h±˜€±¢¦³‡°¡ €±¢–²Áƒ¢†€±¢”g±†Å ƒ¢¸ ¬±‡±¢¡k ›¸h ´ª˜h±–´Ç•g±¡–¬“ ©°†ƒ  ©†¿ƒ¢±¯ªk¿šr˜–´Çš¢µ€¨±›¸hš¢¯©±˜†±˜ ª¸‚ ²ž¢¯ °“¢¯¦°†Á¢ƒ–´Ç¿€´Ç¡¦€°™© ¬† ¢¯™™¿˜¶È¬¿¡¶Ç¬Â˜¢g±†€±¡ Á¢ƒ–±†°˜—· €¢¢ ”g±†Å

À¥‚  –g±˜¿šr˜ƒ˜–´Ç ´‰´¦³”–´ÇÁ¤“Á›˜ ‰´¦³” °€”h¬† ±¤™€°™¿¢¶Ç¬†Àš¤€Å ¤·g ª¤†Ã“h†g±¡ À”g€Æ©± ±¢• ‰°€‡¸†›¸h¬¶Ç˜Ã“h†g±¡¿‰g˜€°˜ ¿¦¤±“´“´Â‡ª±¡ ¿¦¤±¢h±¡€Æ ©·“Å ¿šr˜ƒ˜–´Ç–²™·ŒµÈ˜ –¦g±ª±€–²™±š€Æ•¸€©˜¬† Óh¬¡g±†¢¦“¿¢Æ¦ ‰´¦³” ´¿¢¶Ç¬†˜g±”¶Ç˜¿”h˜ÂªhÓhƒ³“ ÓhÀ€h ¬¡¸g¿˜¶¬†Å  °€¿šr˜ƒ˜–´Ç ´‡·“¿“g˜À©“†¬¬€¬¡g±†¿“g˜ ‰°““¦†¿¤˜´Èª±€ƒ³“ª¢¶¬–²¬¯Ã¢µÈ˜ ±©°€¬¡g±† °€Ã“h ¢°™€±¢”¬™¢°™¬¡g±†Ã g˜g±¿‰¶Ç¬ „§²¡£± ´¢°€–´Ç °€¤·g ª¤†™±†ƒ¢°È†‡µ†¡±€–´Ç‡¯À¡€ Óh¬¬€¦g±À™™Ãª˜ƒ¶¬¢°€À–h ¿šr˜“¦†–´Çƒ¦¢“¸À¤“h±˜ ©Ÿ±‡³”‡ªh“´ ¿¢±¯ƒ¦± Ã gƒ±“œq˜–´Ç¿€³“µÈ˜¬±‡ ˜²±ŠµÇ†šqŒª± ±€ ±¡”±  ±ÂªhÓhš¦“ª°¦¿‡Æ™–°È† ”°¦À¤¯ª°¦Â‡ ²£‡²™ †±˜–´Ç¿ª ±¯€°™ƒ·’ °€¿šr˜†±˜š¢¯¿Ÿ––´Ç ”h¬†Â‰h€±¢ª¦g±˜¤h¬  ¿‰g˜ ˜±¡ª˜h±€±¢¤†–·˜ ›¸h˜² §±©˜± ”¤±“ª·h˜ †±˜–´Ç”h¬†Â‰h© ¬†À¤¯€±¢¤³€ À¤†¬¡¸g”¤¬““±¢±˜°€À©“† ª¸‚ ²ž ƒ¦¢¢¯ °“¢¯¦°† Á¢ƒ€¢¢  Á¢ƒ–´Çª±©±¿ª”· àg™ Á¢ƒ–´Ç”h¬†Ã“h¢°™€±¢“¸À¤¿šr˜¢¯¡¯¿¦¤±˜±˜ Á¢ƒ¿¢¶È¬¢°†Á¢ƒ–±†¿§©° °˜—k À¥‚–g±˜¿šr˜ƒ˜–´Ç ´“¦†¬†©³Ç†§°€“³Ë©³–—³Ëƒ·h ¿ ¶Ç¬

´¿¢¶Ç¬†¢·˜À¢†€ÆÓh¢°™ƒ¦± ‰g¦¡¿ª¤¶¬‡±€›¸h ´™±¢ ´ ‰´¦³”¦°¡¿“Æ€ °€ ´¿¢¶Ç¬†¡·g†¡±€¤²™±€Â‡ ”h¬†”g¬©¸h‰´¦³” ‡¯Ã“h ¬ ¯Ã¢–´ Ç   · g † ª¦° † ”h ¬ †¡±¡± À¤¯¬“–˜ À”g € Æ š¢¯©™ƒ¦± ©²¿¢Æ‡Â˜–´Ç©·“ƒ³“–²¬¯Ã¢ °€Ã“h¢°™ƒ¦±  ©˜Â‡‰´¦³” °€š¢¯©™€°™¿¢¶Ç¬†¢h±¡Å€g¬˜À¤h¦‡¯€¤±¡ ¿šr˜“´Â˜Ÿ±¡ª¤°† ¿šr˜“¦†–´Ç °€¿©´¡©¤¯¿¶Ç¬›¸h¬¶Ç˜¬¡¸g ¿© ¬À”g©³Ç†˜´È‡¯ª˜·˜˜²Âªh ´‰´¦³”–´Ç¿™³€™±˜ „§²¡£±¿šr˜ƒ˜–´ Ç ƒ´ ¦± ¢°€“´ ±€‡˜™±†ƒ¢°†È “´¿€³˜ ڇµ†–·€k¿¢±¯¿€³˜˜´ÇÀª¤¯“°†˜°È˜ƒ¦¢ƒ³“³‡±¢’± ªh¢¬™ƒ¬™€g¬˜”°“©³˜Â‡ ¿¤¶¬€ƒ˜–´¿Ç h±€°™¿¢±Ã“h‡¢³†Å  ´ƒ¦± ª˜°€À˜g˜¬¡¸g¿© ¬¿šr˜ƒ˜ ´¿©˜gªk¬¡¸g€°™”°¦ ²£‡²™†±˜–´Ç¿ª ±¯¿šr˜†±˜š¢¯¿Ÿ–¬·–³§”°¦¿¶Ç¬ ‰g¦¡¿ª¤¶¬À–¡k ¡±™±¤ ¸¤˜³—³”g±†Å˜°€€±¡Ÿ± “±¢±˜°€À©“††±˜“h±˜©¶Ç¬©±¢ ¦¤‰˜ ª¸ ‚  ²ž ƒ¦¢“¸ À ¤¢g ± ¡€±¡À¤¯”¢¦‡©·  Ÿ±¬¡¸ g ¿© ¬ ¿¢±¯Á¢ƒ–´Ç¿šr˜ °€¿šr˜Á¢ƒ–´Çƒg¬¡Å €g¬”°¦‡±€ ¿¤Æ€‡˜€¤±¡¿šr˜¿¢¶Ç¬†ÂªŒg ¿‰g˜¦€¿Š¤¤k ¯¿¢Æ† Á¢ƒ ¬° £€¨k¬° ±”Á¢ƒ–±†¢¯™™š¢¯©±–


RECOMMENDED / 104

ª±‡„¡À¡·­‡—¸§±™™µÉ¡µÁ•h„§²¡ª±šª™§¸h™§²¢Á¥°²£›£¸‡Á•h‡ ²§° —±É‡«¥²¢À«¥h²™µÉh­Ã«iÀ´”„§²¡À„£µ¢”Á¥°²£ª°ª¡ž´©Ã™£h²‡²¢ š²‡—µ²£«§™¥±šÄ›ª¹h§´–µ­±™À£µ¢š‡h²¢‚­‡˜££¡Š²•´ˆ°À›s™²£ Ÿwy™Ÿ¹ª ²ž‚­‡£h²‡²¢Á¥°ˆ´•Ãˆ‚­‡À£²Ã«iÁ‚LJÁ£‡ ›£²¨ˆ²Â£„  ±¢•h²‡ÆĔi 3BTBZBOB £±ª¢²™² À›s™ ²©²ª±™ª¤•Á›¥§h²²£Ÿwy™Ÿ¹—³Ã«i ¥±š¡²À›s™«™¸h¡ª²§ 3BTBZBOB 3FUSFBU À›s™¨¹™¢lª¸‚ ²ž—µÈÀ™i™²£ ¥i²‡ž´©Á¥°Ÿwy™Ÿ¹£h²‡²¢Á¥°ˆ´•Ãˆ­¢h²‡„£š§‡ˆ£ À¡·È­À£²¥i²‡ž´© ­­ˆ²£h²‡²¢Á¥i§À£²ÇÄ¡h„§£—²™­²«²£—µÈÄ¡h”µ•h­£h²‡²¢ª°ª¡ ž´©Àž´È¡À‚i²Ä›­µ —µÈ™µÈˆ¶‡¡µ 3BX 'PPE $BGF —µÈ­¢²Á™°™³ 3BX 'PPE „·­ ­²«²£ª”À›s™­²«²£—µÈÄ¡hĔiœh²™²£›£¸‡Á•h‡”i§¢„§²¡ £i­™Ã™—¸Æ ‚±É™•­™ •±É‡Á•h²£ÀÇšÀµÈ¢§¡²ˆ™–¶‡Â•j°­²«²£ Àž£²° „§²¡£i­™À´™ ­‡¨²À‹¥À‹µ¢ª ˆ°—³Ã«i„¸“„h²—²‡­²«²£–¹ —³¥²¢¥‡Ä›­¢h²‡¡² ­²«²£‚­‡—µÈ™µÈˆ¶‡›£²¨ˆ²À™·É­ª±•§l Á›d‡ œ¥´• ±“‘l™¡ Á¥°­²«²£Á›££¹› ”¢¡µ„§²¡ÀŠ·È­§h²„™À£²ª²¡²£– £±šª²£­²«²£­¢h²‡Àžµ¢‡ž­ˆ²œ± ˜±ž·Š œ¥Ä¡i Á¥°Ä¡h•i­‡«h§‡ À£·È­‡ÀŠ·É­Â£„—µÈ­²ˆ›™À›wy­™¡²±šœ±Á¥°œ¥Ä¡i Àž£²°§±•–¸”´š—µÈ™µÈˆ° –¹¥i²‡”i§¢™É³š£´ª¸—˜´Ì—µÈœh²™Â­Â‹™

Back to Nature Rasayana Retreat

พิเศษ รับสวนลด 10% สำหรับสวนของคาเฟ และสปา ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 2554 กรุณาโทรนัดหมายลวงหนา

‹­¢ª¸‚¸¡§´— ž£i­¡¡´•£ –™™ª¸‚¸¡§´—Á‚§‡„¥­‡•±™À«™·­À‚•§±’™²£¸‡À—ž¯ —£«£·­XXXSBTBZBOBSFUSFBUDPN À›t”š£´²£—¸§±™ªh§™‚­‡„²ÀŸcÀ›t”š£´²£À§¥²™½™ªh§™‚­‡ª›²À›t”š£´²£À§¥²™½™ À¡™¹—µÈ™µÈÄ¡hĔi¡µÁ„hª¥±”Á¥°¢³­¢h²‡—µÈ«¥²¢Æ „™„´” À£´È¡•±É‡Á•h ­²«²£À£µ¢™É³¢h­¢«¥²«¥²¢ÀŠh™.FYJDBO5BDP$VQ š²— —µÈ™³À­²œ±•h²‡Æ ¡²—³À›s™–i§¢h­™ˆ°™³Ä›­šÁ«i‡Ã«i£­š—µÈ ­¸“« ¹¡´•È³–¶‡Š±È§Â¡‡Àª´£lŸ±š‹±¥‹h²£ªˆ±”ˆi²™­²«²£ˆ²™«¥± ¡µ — ± É ‡ Àš­£l À ­£l Á‹™”l § ´ Š Á¥°ž²ª•i ² ëi À ¥· ­ ¡²¡²¢ ÀŠh ™ 4QBHIFUUJBOE/VU#BMM š²— —µÈÀªi™—³ˆ²‹¹„´™µª”Æ£²”‹­ª ¡°À‚·­À—¨ª”Á¥°À­²–±È§™²™²Š™´”¡²›ry™À›s™i­™¥¡Á—™²£ÃŠi À™·É­ —µÈ™µÈ¡µ‚­‡«§²™«¥²¢›£°À — ‚­Á™°™³ #BOPGGFF 1JF š²— —µÈ£ªŠ²•´À‚i¡‚i™Ä”i„§²¡«§²™ˆ²¥i§¢ª¸Á¥°„§²¡¡±™ˆ² –±È§­š£­š—µÈ—³À›s™Á›d‡ž²¢ —µÈ™µÈ¡µÀ¡™¹À„£·È­‡”·È¡ª²£ž±” —µÈ—h²™Ã” ­¢²¥i²‡ž´© ª²¡²£–À¥·­—²™ $MFBOTJOH $PDLUBJM š²— —µÈ ›£°­š”i§¢ Á„£­— Á­›À›ty¥ ‚­‡Á¥°šµ—£¹——µÈ¥i§™Á•hŠh§¢¥i²‡ Á¥°‚±š‚­‡Àªµ¢­­ˆ²£h²‡²¢Ä”i

 ™­ˆ²ªh§™‚­‡„²ÀŸcÁ¥i§—µÈ™µÈ¢±‡¡µªh§™‚­‡ª›² —£µ— À¡™—l—µÈ¡µÂ›£Á£¡«¥²«¥²¢ —±É‡Àž·È­„§²¡œh­™„¥²¢Á¥° ²£¥i²‡ž´© £§¡—±É‡¡µÂ¢„°ª•¹”´Â­—µÈ¡µ²£ª­™Â¢„°À›s™ ›£°ˆ³—¸ª±›”²«l À£µ¢Ä”i§h²ª¸‚—±É‡²¢ªš²¢—±É‡ÃˆÀ«¡·­™ À›s™„™Ã«¡h±™—µÀ”µ¢§


happiness magazine Vol.5 Apr-Jun 2011  

happiness magazine

Advertisement