Page 99

97

∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¥”‡π‘π°‘®°“√„π à«πß“πÀ≈—°§◊Õ ∏ÿ√°‘®º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫Õ—≠¡≥’ ´÷Ëß¡’ à«πß“π ∑“ß¿Ÿ¡»‘ “ μ√å∑ßÈ— „πª√–‡∑»·≈–μà“ߪ√–‡∑»·≈–¡’∫√‘…∑— ¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷ßË ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„À⇙à“ÀÕæ—°„πª√–‡∑» ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π®”·π° μ“¡ à«πß“π¢Õß∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2551 ·≈– 2550 ¡’¥—ßμàÕ‰ªπ’È (Àπ૬ : ≈â“π∫“∑) ∏ÿ√°‘®º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫ „πª√–‡∑» μà“ߪ√–‡∑» 2551 2550 2551 2550 √“¬‰¥â®“°¿“¬πÕ° √“¬‰¥â√–À«à“ß à«πß“π √“¬‰¥â∑—Èß ‘Èπ °”‰√ (¢“¥∑ÿπ) ®“°°“√¥”‡π‘πß“π μ“¡ à«πß“π √“¬‰¥â·≈–§à“„™â®à“¬∑’ˉ¡à‰¥âªíπ à«π : ¥Õ°‡∫’Ȭ√—∫  à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π ∫√‘…—∑√à«¡ ¢“¥∑ÿπ®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ §à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“¢Õß§à“§«“¡π‘¬¡ §à“„™â®à“¬∑“ß°“√‡ß‘π ¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ °”‰√ ÿ∑∏‘ ÿ∑∏‘ à«π∑’ˇªìπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∫√‘…—∑„À≠à ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘  ‘π∑√—æ¬åÕ◊Ëπ  ‘π∑√—æ¬å√«¡

∏ÿ√°‘®„À⇙à“ÀÕæ—° „πª√–‡∑» 2551 2550

√“¬°“√μ—¥∫—≠™’ √–À«à“ß°—π 2551 2550

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2551 2550

2,118 1,791 3,909

2,171 1,734 3,905

1,912 133 2,045

2,188 119 2,307

-

-

(1,924) (1,924)

(1,853) (1,853)

4,030 4,030

4,359 4,359

564

520

(185)

(33)

1

-

(7)

22

373

509

4

14

7 (88) (62) (56) (34) 40

3 (42) (51) (57) 30

184

406

575 3,669 4,244

573 3,858 4,431

465 4,515 4,980

468 4,442 4,910

81 1,407 1,488

77 1,582 1,659

29 16 45

28 15 43

(2,269) (2,269)

(2,181) (2,181)

∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬„™â‡°≥±å„π°“√°”Àπ¥√“§“√–À«à“ß°—πμ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„πÀ¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 6

27. °Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’Ȭߙ’æ ∫√‘…∑— œ ·≈–æπ—°ß“π∫√‘…∑— œ ‰¥â√«à ¡°—π®—¥μ—ßÈ °Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’¬È ß™’æ¢÷πÈ μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ°‘ Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’¬È ß™’æ æ.». 2530 ‚¥¬∫√‘…∑— œ ·≈–æπ—°ß“π®–®à“¬ ¡∑∫°Õß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ„πÕ—μ√“√âÕ¬≈– 3 ¢Õ߇ߑπ‡¥◊Õπ °Õß∑ÿπ ”√Õ߇≈’¬È ß™’æπ’∫È √‘À“√‚¥¬ ∏𓧓√∑À“√‰∑¬ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–®–∂Ÿ°®à“¬„Àâ·°àæπ—°ß“π„π°√≥’∑’ËÕÕ°®“°ß“πμ“¡√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°Õß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑œ „π √–À«à“ߪï 2551 ∫√‘…—∑œ ‰¥â®à“¬‡ß‘π ¡∑∫°Õß∑ÿπ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 7.3 ≈â“π∫“∑ (2550: 6.7 ≈â“π∫“∑)

√“¬ß“πª√–®”ªï 2551

26. ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π®”·π°μ“¡ à«πß“π

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008

Advertisement