Page 72

∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π)

∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (μàÕ)

70 ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2551 ·≈– 2550

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2551 2550

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2551 2550 °√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« - ‡ß‘πΩ“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π≈¥≈ß (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) ‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π≈¥≈ß (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) √—∫§◊π‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ®à“¬‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π∑¥√Õß®à“¬‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑ÿπ≈¥≈ß ®à“¬‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å ‡ß‘π ¥√—∫®“°¥Õ°‡∫’Ȭ ‡ß‘π ¥®à“¬§à“ ‘∑∏‘°“√‡™à“ ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√®”Àπà“¬Õÿª°√≥å ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ °√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π ‡ß‘π‡∫‘°‡°‘π∫—≠™’·≈–‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) ‡ß‘π ¥√—∫®“°‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« ™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« ™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π ¥√—∫®“°ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ ®à“¬‡ß‘πªíπº≈ ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â‰ª„π°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π º≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π≈¥≈ß ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥μâπªï ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ª≈“¬ªï ¢âÕ¡Ÿ≈°√–· ‡ß‘𠥇ªî¥‡º¬‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ √“¬°“√∑’Ë¡‘„™à‡ß‘π ¥ °“√·ª≈ß≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

20,000,000 8,280,321 (76,099,837) 2,823,901 (5,000,000) 7,043,590 (42,952,025)

(20,000,000) (2,973,560) (87,752,171) 12,146,175 2,557,438 (96,022,118)

20,000,000 (1,631,551) (5,000,000) 7,096,615 (47,115,000) (40,321,304) 6,701,548 2,264,447 (58,005,245)

(20,000,000) 7,191,100 7,196,663 (147,181,646) (31,176,906) 30,806,915 2,255,393 (150,908,481)

5,544,238 47,115,000 (158,088,785) (1,652,245) 25,394 (217,660,350) (324,716,748) (1,456,417) (76,187,480) 470,345,103 394,157,623 -

(44,918,502) 157,887,375 (148,219,286) 684,684 64,261,260 (364,119,799) (334,424,268) (4,122,245) 81,180,859 389,164,244 470,345,103 -

13,520,000 47,115,000 (156,420,000) (217,660,350) (313,445,350) (142,189,004) 292,888,297 150,699,293 -

(25,520,000) 146,745,000 (146,750,000) 64,261,260 (364,119,799) (325,383,539) 77,263,639 215,624,658 292,888,297 -

-

-

-

68,870,708

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008