Page 71

69 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551

∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2551 ·≈– 2550

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2551 2550 °√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π °”‰√ ÿ∑∏‘°àÕπ¿“…’ √“¬°“√ª√—∫°√–∑∫¬Õ¥°”‰√ ÿ∑∏‘°àÕπ¿“…’‡ªìπ‡ß‘π ¥√—∫ (®à“¬) ®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–§à“μ—¥®”Àπà“¬ μ—¥®”Àπà“¬ ‘∑∏‘°“√‡™à“ μ—¥®”Àπà“¬Õÿª°√≥å §à“§«“¡π‘¬¡μ—¥®”Àπà“¬ §à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“¢ÕßÕÿª°√≥å  ”√Õ߇º◊ËÕº≈¢“¥∑ÿπ®“°‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬ §à“μ—¥®”Àπà“¬ à«π≈¥¡Ÿ≈§à“μ√“ “√Àπ’Èæ—π∏∫—μ√√—∞∫“≈ §à“‡º◊ËÕÀπ’È ß —¬®– Ÿ≠ μ—¥®”Àπà“¬Àπ’È Ÿ≠ §à“‡º◊ËÕ ‘π§â“‡ ◊ËÕ¡§ÿ≥¿“æ (‚Õπ°≈—∫) °”‰√®“°°“√®”Àπà“¬Õÿª°√≥å §à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“¢Õ߇ߑπ≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ §à“‡º◊ËÕ°“√¥âÕ¬§à“¢Õß§à“§«“¡π‘¬¡  à«π·∫àß°”‰√®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡ ¢“¥∑ÿπ®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’ˬπ∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ¥Õ°‡∫’Ȭ√—∫ §à“„™â®à“¬¥Õ°‡∫’Ȭ °”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π°àÕπ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π ‘π∑√—æ¬å ·≈–Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π  ‘π∑√—æ¬å¥”‡π‘πß“π (‡æ‘Ë¡¢÷Èπ) ≈¥≈ß ≈Ÿ°Àπ’È·≈–μ—Ϋ‡ß‘π√—∫°“√§â“ ≈Ÿ°Àπ’È°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π  ‘π§â“§ß‡À≈◊Õ  ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ  ‘π∑√—æ¬å‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ Àπ’È ‘𥔇π‘πß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß) ‡®â“Àπ’È·≈–μ—Ϋ‡ß‘π®à“¬°“√§â“ ‡®â“Àπ’È°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π §à“„™â®à“¬§â“ß®à“¬ ‡ß‘π√—∫≈à«ßÀπâ“§à“ ‘π§â“ Àπ’È ‘πÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ Àπ’È ‘π‰¡àÀ¡ÿπ‡«’¬πÕ◊Ëπ ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π ®à“¬¥Õ°‡∫’Ȭ ®à“¬¿“…’‡ß‘π‰¥â ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2551 2550

178,048,313

432,377,443

323,962,735

428,243,851

68,190,890 2,259,681 1,314,155 665,976 (64,525) 21,454,221 4,445,202 17,033,558 (833,256) 62,347,793 (7,358,001) 50,418,821 (4,087,030) 55,352,153

66,025,040 2,357,996 4,034,001 8,545,069 1,259,895 (64,524) 10,131,858 (1,654,793) (1,019,818) (2,947,836) 923,211 (12,963,963) 51,160,028

40,332,541 460,257 665,976 2,067,115 (64,525) 15,038,032 4,445,202 4,400,000 (1,238,521) 60,000,000 43,796,459 (13,602,383) 45,305,610

38,121,686 260,457 1,259,895 (64,524) 29,580,028 (1,218,510) 340,060 (15,943,490) 38,823,170

449,187,951

558,163,607

525,568,498

519,402,623

(44,697,820) 120,824 (6,149,707) 6,842,458 7,227,448

(284,332,962) (3,497,935) 74,992,157 11,966,343 (24,065,016)

(260,190,650) (7,989,702) 19,570,179 5,975,551 2,072,167

(93,303,779) (6,670,800) 3,322,323 (5,014,645) (3,958,662)

16,215,896 (36,130) (13,991,897) (4,080,325) (9,414,677) 1,492,329 402,716,350 (52,668,704) (57,109,936) 292,937,710

280,993,690 (21,660,378) 6,352,038 (8,358,886) 33,887,625 (4,089,423) 620,350,860 (46,610,088) (57,991,282) 515,749,490

15,471,942 3,902,328 1,927,109 (4,527,945) 804,371 302,583,848 (42,622,161) (30,700,096) 229,261,591

223,732,224 132,288 (4,075,650) (6,871,077) 1,223,103 627,917,948 (39,551,571) (34,810,718) 553,555,659

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008

Advertisement