Page 70

395,748,590 395,748,590

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550 °”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àμÿ 28) ‚Õ𰔉√ – ¡∑’ˬ—߉¡à‰¥â®—¥ √√‡ªìπ ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2551

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

358,413,740 37,334,850 395,748,590

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ ∑’ËÕÕ°·≈– ™”√–·≈â«

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2549 °”‰√ ÿ∑∏‘ ”À√—∫ªï ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àμÿ 28) ÕÕ°Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2550

ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

759,294,223 209,302,882 759,294,223 209,302,882

-

40,276,320 (40,276,320) -

à«π‡°‘π∑ÿπ®“° ‡ß‘π√—∫≈à«ßÀπâ“ §à“Àÿπâ °“√μ’√“§“∑’Ë¥‘π

692,091,493 209,302,882 67,202,730 759,294,223 209,302,882

à«π‡°‘π ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ  “¡—≠

√«¡

(Àπ૬ : ∫“∑)

40,000,000 1,392,929,037 2,797,274,732 - 300,067,739 300,067,739 - (217,660,350) (217,660,350) 1,000,000 (1,000,000) 41,000,000 1,474,336,426 2,879,682,121

40,000,000 1,360,553,108 2,700,637,543 - 396,495,728 396,495,728 - (364,119,799) (364,119,799) - 64,261,260 40,000,000 1,392,929,037 2,797,274,732

¬—߉¡à‰¥â®—¥ √√

°”‰√ – ¡ ®—¥ √√·≈â«

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2551 ·≈– 2550

∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π)

68

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008

Advertisement