Page 67

65 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551

∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫¥ÿ≈ (μàÕ) ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—𫓧¡ 2551 ·≈– 2550

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2551 2550

À¡“¬‡Àμÿ

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿâπ ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π Àÿâπ “¡—≠ 410 ≈â“πÀÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ (31 ∏—𫓧¡ 2550: Àÿâπ “¡—≠ 400 ≈â“πÀÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑) ∑ÿπÕÕ°®”Àπà“¬·≈–™”√–‡μÁ¡¡Ÿ≈§à“·≈â« Àÿâπ “¡—≠ 395,748,590 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑  à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“Àÿâπ “¡—≠ º≈°”‰√∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß  à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√μ’√“§“∑’Ë¥‘π º≈μà“ß®“°°“√·ª≈ߧà“ß∫°“√‡ß‘π °”‰√ – ¡ ®—¥ √√·≈â« -  ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ ¬—߉¡à‰¥â®—¥ √√ √«¡ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑œ  à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬ √«¡ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ √«¡Àπ’È ‘π·≈– à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ

19 410,000,000

400,000,000

410,000,000

400,000,000

19

395,748,590 759,294,223

395,748,590 759,294,223

395,748,590 759,294,223

395,748,590 759,294,223

14

209,302,882 13,657,643

209,302,882 10,464,096

209,302,882 -

209,302,882 -

21

41,000,000 1,379,220,559 2,798,223,897 9,926,734 2,808,150,631 4,243,775,497

40,000,000 1,413,934,552 2,828,744,343 50,677,299 2,879,421,642 4,430,829,921

41,000,000 1,474,336,426 2,879,682,121 2,879,682,121 3,959,573,641

40,000,000 1,392,929,037 2,797,274,732 2,797,274,732 3,950,000,146

À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

°√√¡°“√ ○

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√ 2551 2550

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008