Page 50

∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π)

¢âÕ¡Ÿ≈∑—«Ë ‰ª

48

™◊ËÕ∫√‘…—∑∑’ËÕÕ°À≈—°∑√—æ¬å : ∫√‘…—∑ ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ®”°—¥ (¡À“™π) ™◊ËÕ¬àÕÀ≈—°∑√—æ¬å : PRANDA ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® : º≈‘μ·≈–®—¥®”Àπà“¬ ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â ∑’Ëμ—Èß ”π—°ß“π„À≠à : ‡≈¢∑’Ë 28 ´Õ¬∫“ßπ“-μ√“¥ 28 ·¢«ß∫“ßπ“ ‡¢μ∫“ßπ“ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10260 ‡≈¢∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑ : 0107537001986 ‚∑√»—æ∑å : 0 2361 3311, 0 2393 8779 ‚∑√ “√ : 0 2361 3088, 0 2398 2143 ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π : 410 ≈â“π∫“∑ ∑ÿπ™”√–·≈â« : 395.75 ≈â“π∫“∑ Home Page : www.pranda.co.th ·≈– www.pranda.com Responsible Person : Mrs. Prapee Sorakaikitikul E-mail : prapee@pranda.co.th ∑’Ëμ—Èß ”π—°ß“π “¢“ :

ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® : ‚∑√»—æ∑å : ‚∑√ “√ : Responsible Person : E-mail :

‡≈¢∑’Ë 332-333 ‡¢μÕÿμ “À°√√¡  ÿ√π“√’ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ π§√√“™ ’¡“ 30000 º≈‘μ·≈–®—¥®”Àπà“¬ ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â 044 212 593-4 044 212 685 Mr. Somsak Sriruengmon somsak_s@pranda.co.th

∫ÿ§§≈Õâ“ßÕ‘ßÕ◊ËπÊ π“¬∑–‡∫’¬πÀ≈—°∑√—æ¬å : ∫√‘…—∑ »Ÿπ¬å√—∫Ω“°À≈—°∑√—æ¬å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ Õ“§“√ ∂“∫—π«‘∑¬“°“√μ≈“¥∑ÿπ μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 2/7 À¡Ÿà ∑’Ë 4 (‚§√ß°“√πÕ√å ∏ ª“√å § ) ∂ππ«‘ ¿ “«¥’ √— ß  ‘ μ °¡.27 ·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢μÀ≈—° ’Ë °√ÿ߇∑æœ 10210 Home Page : www.tsd.co.th ‚∑√»—æ∑å : 0 2596 9304 ‚∑√ “√ : 0 2832 4994-6 ºŸâ Õ∫∫—≠™’ : ∫√‘…—∑  ”π—°ß“π ‡Õ‘π å∑ ·Õπ¥å ¬—ß ®”°—¥ ™—È π 30 Õ“§“√‡≈§√— ™ ¥“ ÕÕøøî » §Õ¡‡æ≈Á ° ´å 193/136 - 137 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…°μ—¥„À¡à (‡¬◊ÈÕß»Ÿπ¬åª√–™ÿ¡·Ààß™“μ‘ ‘√‘°‘μ‘Ï) §≈Õß‡μ¬ °√ÿ߇∑æœ 10110 Home Page : www.ey.com ‚∑√»—æ∑å : 0 2264 0777, 0 2661 9190 ‚∑√ “√ : 0 2264 0789-90, 0 2661 9192 ∑’˪√÷°…“°ÆÀ¡“¬ : ∫√‘…—∑ «’√–«ß»å, ™‘π«—≤πå ·≈–‡æ’¬ßæπÕ ®”°—¥ (‡¥‘¡™◊ËÕ : ∫√‘…—∑ ‰«â∑å ·Õπ¥å ‡§  (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥) ™—È π 22 Õ“§“√‡¡Õ√å §‘ « √’Ë ∑“«‡«Õ√å ‡≈¢∑’Ë 540 ∂ππ‡æ≈‘ π ®‘ μ ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ ‡¢μª∑ÿ¡«—π °√ÿ߇∑æœ 10330 Home Page : www.weerawongcp.com ‚∑√»—æ∑å : 0 2264 8000 ‚∑√ “√ : 0 2657 2222

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008

Advertisement