Page 31

29 √“¬ß“πª√–®”ªï 2551

‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â¢Õß ∫¡®. ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â¢Õß ∫¡®. ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ·∫àßμ“¡°“√¢“¬„πª√–‡∑» ·≈–μà“ߪ√–‡∑» (‚¥¬√“¬‰¥â‡À≈à“π’ȉ¥âμ—¥√“¬°“√´◊ÈÕ / ¢“¬√–À«à“ß°—π·≈â«)

√“¬‰¥â®“°°“√ àßÕÕ° √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬„πª√–‡∑» √«¡

2551 ≈â“π∫“∑ % 3,449 85.58 581 14.42 4,030 100

2550 ≈â“π∫“∑ % 3,675 84.31 684 15.69 4,359 100

2549 ≈â“π∫“∑ % 3,523† 86.43† 553† 13.57† 4,076† 100†

2548 ≈â“π∫“∑ % 2,920 83.64 571 16.36 3,491 100

‚§√ß √â“ß√“¬‰¥â¢Õß ∫¡®. ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ μ“¡ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ∫√‘…—∑

% °“√ ∂◊ÕÀÿâπ

† ∫¡®. ·æ√π¥â“ ®‘«‡«≈√’Ë ∫√‘ …—∑¬àÕ¬ - „πª√–‡∑» ∫√‘…∑— æ√’¡“à ‚°≈¥å Õ‘π‡μÕ√å 100 ‡π™—Ëπ·π≈ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ §√‘ μÕ≈‰≈πå ®”°—¥ 96 ∫√‘…—∑¬àÕ¬ - μà“ߪ√–‡∑» Pranda North America, Inc. 100

≈—°…≥–√“¬‰¥â º≈‘μ·≈–®—¥®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â ®—¥®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â „πª√–‡∑»‰∑¬ º≈‘μ·≈–®—¥®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·ø™—Ëπ

2551

2550

2549

2548

≈â“π∫“∑ % ≈â“π∫“∑ % ≈â“π∫“∑ % ≈â“π∫“∑ % 1,487 36.62 1,589 35.75 1,199 28.57 1,288 36.16 506

12.46

382

8.59

413

9.84

405

11.37

160

3.94

200

4.50

220

5.24

217

6.09

1,079

26.57 1,380 31.05 1,501

35.76

921

25.86

170

4.19

168

3.78

136

3.24

185

5.19

301

7.41

322

7.25

352

8.39

363

10.19

14 44

0.34 1.08

11 49

0.25 1.10

7 30

0.17 0.71

8 8

0.22 0.22

H.Gringoire s.a.r.l.

100

Pranda U.K. Limited

100

Pranda Vietnam Co., Ltd. Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi Pranda & Kroll GmbH & Co. KG Pranda Jewelry Pvt. Ltd. (India) √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ∫®°. ·æ√π¥â“ ≈Õ¥®‘Èß

100 100

®—¥®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â·≈– ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·ø™—Ëπ„π À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–·§π“¥“ ®—¥®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â„πª√–‡∑» Ω√—Ë߇» ·≈–¬ÿ‚√ª ®—¥®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â·≈– ‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·ø™—Ëπ „πªª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… ·≈–¬ÿ‚√ª º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â

51

º≈‘μ·≈–®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â

235

5.79

245

5.51

218

5.19

96

2.70

51

®—¥®”Àπà“¬‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫·∑â „πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬

34

0.84

13

0.29

-

-

-

-

√“¬‰¥âÕ◊Ëπ √«¡√“¬‰¥â

83

„Àâ∫√‘°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å /  —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å

4,030 14

99.24 4,359 98.07 4,076 97.12 3,491 0.34 14 0.31 12 0.29 12

98.00 0.34

17 4,061

0.42 100

1.38 100

69 4,442

1.55 100

106 4,194

2.53 100

49 3,552

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008

PRANDA : Annual Report 2008 thai  

Annual Report 2008

Advertisement