Page 1


WHERE INDUSTRIES GROW 1

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ...............................3

คณะกรรมการบริษัทฯ............................................4 คณะกรรมการบริหาร............................................8 คณะผู้บริหาร......................................................9 โครงสร้างองค์กร...............................................11 จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ครึ่งหลังปี 2551 ส่งผล ต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2552 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ หลายประเทศนำมาใช้ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งด้าน การลงทุนภาครัฐ การลดภาษี และให้เงินสนับสนุน เพื่อสร้างแรงจูงใจการบริโภค รักษาอัตรา ดอกเบี้ยในระดับต่ำมาก การอัดฉีดปริมาณเงิน เข้าสู่ระบบ ทำให้เศรษฐกิจชะลอการตกต่ำ และเริ่มกระเตื้องขึ้นเร็วกว่าที่คาด อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2552 ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นล้วนกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.............................12 รายงานการกำกับดูแลกิจการ.................................15 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ...................22 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป.....................................24 โครงสร้างการถือหุ้น. ..........................................27 ปัจจัยความเสี่ยง.................................................28 ข้อมูลบริษัทฯ....................................................30 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน. ........49 ที่ตั้งสำนักงาน......................................................


2

รายงานประจำปี 2552

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 3

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ผมขอยืนยันและให้ความมั่นใจ แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านว่า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อย่างเต็มความสามารถบนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล

จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ครึ่งหลังปี 2551 ส่งผลต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2552 อย่างไรก็ตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายประเทศนำมาใช้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งด้านการลงทุนภาค รัฐ การลดภาษี และให้เงินสนับสนุนเพือ่ สร้างแรงจูงใจการบริโภค รักษาอัตราดอกเบีย้ ในระดับ ต่ำมาก การอัดฉีดปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ ทำให้เศรษฐกิจชะลอการตกต่ำและเริ่ม กระเตื้องขึ้นเร็วกว่าที่คาด อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2552 ทั้ง สหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่นล้วนกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง หลังติดลบต่อเนื่องตั้งแต่ กลางปี 2551 สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ใช้มาตรการหลายประการ โดยเฉพาะ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และการกระตุ้นให้การใช้จ่ายภาคเอกชน ขณะที่การ ส่งออกสินค้าและบริการในปี 2553 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวตามการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่มากก็น้อย บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้พยายามประคับประคองให้การดำเนินงานของ บริษัทฯ สามารถยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมั่นคง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในด้านการขาย และให้เช่าที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม การให้บริการด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งบริการด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต และริเริม่ ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ได้แก่ การก่อสร้าง นวไพรเวซี่ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า ไพรเวซี่ มอลล์ และคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย การก่อสร้าง ลานจอดรถรวมของเขตอุ ต สาหกรรมนวนคร ปทุ ม ธานี การก่ อ สร้ า งส่ ว นขยาย โรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้า และโครงการขยาย กำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ผมขอยืนยันและให้ความมั่นใจแก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านว่า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ใน การปฏิบตั งิ านด้วยความเข้มแข็งอย่างเต็มความสามารถบนพืน้ ฐานของหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้บริษัท และเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำ ในด้านธุรกิจในการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการบริษัทฯ


4

รายงานประจำปี 2552

คณะกรรมการบริษัท พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการบริษัทฯ

พลเอก อัครเดช เข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2544 และท่าน ยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อดีตท่าน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ามหานคร จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันท่านอายุ 69 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตร Airborne Ranger ณ Fort Benning, Georgia โรงเรียนทหารราบกองทัพบก ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี

กรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร

พลเอก ชัยณรงค์ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2544 และท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหาร กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (สุวรรณภูมิ) และประธานกรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล ปัจจุบนั ท่านอายุ 71 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตร Infantry officer advance courseจาก Fort Benning Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD), ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี

กรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ

พลตำรวจเอก สมชาย เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในปี 2545 ในปี 2548 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริหาร และในปี 2552 ท่านได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกรรมการประปา ส่วนภูมิภาค ปัจจุบันท่านอายุ 68 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certification Program) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์

กรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริหาร

คุณเสกสิทธิ์ เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ในปี 2546 ต่อมาในปี 2547 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ ง รองกรรมการผู้ จั ด การ ปี 2551 ได้ รั บ ตำแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ ในปี 2552 ได้ รั บ การ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร และท่านยังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) อีกด้วย อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันท่านอายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 5

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

คุณนิพิฐ เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2544 และในปี 2545 ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขณะเดียวกันท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท คาซ่า จำกัด บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันท่านอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางลีนา เจริญศรี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณลีนา เข้ารับตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2545 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในปี 2551 อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ในปี 2548 ปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงการคลัง กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันท่าน อายุ 64 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mini MBA การพัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

พลโท สีขรินทร์ สิงหพันธุ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

พลโท สีขรินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2548 อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กรรมวิธีข้อมูลกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ปัจจุบันท่านอายุ 70 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36, Army Special Warfare School. Fort Bragg North Corolina U.S.A. Director Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณหญิงศุภนภา เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2545 อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร จำกัด และที่ปรึกษา บริษัท สยามโฮม จำกัด ปัจจุบันท่านอายุ 64 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


6

รายงานประจำปี 2552

คณะกรรมการบริษัท นายพงศ์พันธุ์ บุรณศิริ

กรรมการบริษัท ฯ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณพงศ์พันธุ์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2534 และในปี 2540−2543 ท่าน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ขณะนี้ท่านอายุ 74 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสุวลัย จันทวานิช

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณสุวลัย เข้ารับตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2514 และในปี 2552 ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อดีตในปี 2538 ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันท่านอายุ 62 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์

กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลเอก สมหมาย เข้ า รั บ ตำแหน่ ง กรรมการอิ ส ระ ในปี 2545 และในปี 2552 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรง ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบันท่านอายุ 69 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certification Program) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช กรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก ดร. นพพร เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2535 และตำแหน่ง กรรมการบริหาร ในปี 2547 ปัจจุบันท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในปี 2552 อดีตท่าน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ตำแหน่งกรรมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (สุวรรณภูมิ) ปัจจุบันท่าน อายุ 67 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Engineering Mechanics จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 7

นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ

คุณชวนพิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2548 อดีตท่านดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (2545–2549) และอดีตดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปัจจุบันท่าน อายุ 62 ปี สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41 และหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการบริษัทฯ

คุณวรางคณา เข้ารับตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2549 และท่านยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด ปัจจุบันท่านอายุ 38 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จาก Hawall Pacific University และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการตลาด จากสถาบัน บัณทิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการอิสระ

คุณนวลพรรณ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2551 และในปี 2552 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ ก่ อ นที่ ท่ า นจะมาร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท นวนคร จำกั ด (มหาชน) ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ปี 2548−2552) คุณนวลพรรณ อายุ 44 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา จากบอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์


8

รายงานประจำปี 2552

ประวัติคณะกรรมการบริหาร พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี

พลโท พรเทพ เทพยสุวรรณ

พลเอก ชั ย ณรงค์ เข้ า รั บ ตำแหน่ ง กรรมการ บริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2544 และท่าน ยั ง ดำรงตำแหน่ ง กรรมการ บริ ษั ท เอ็ น อี พี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอุ ต สาหกรรม จำกั ด (มหาชน) อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการ ทหาร กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่ ง ใหม่ จำกั ด (สุ ว รรณภู มิ ) และประธาน กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล ปัจจุบัน ท่านอายุ 71 ปี สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม เกล้า หลักสูตร Infantry officer advance course จาก Fort Benning Georgia ประเทศ สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และประกาศนียบัตรพัฒนากรมการ (Directors Certification Program) จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สถาบั น วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)

พลโท พรเทพ เข้ า ดำรงตำแหน่ ง กรรมการ บริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2548 อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธ โยธาทหารบก และรองเจ้ากรมการทหารช่าง ปัจจุบันท่านอายุ 71 ปี สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารบก รุ่ นที่ 52 และ โรงเรียนเสนาธิการทหาร รุ่น 25

กรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริหาร

คุณเสกสิทธิ์ ได้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาคณะ กรรมการบริษัท ในปี 2546 ต่อมาในปี 2547 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการ ผู้ จั ด การ ปี 2551 ได้ รั บ ตำแหน่ ง กรรมการ บริษัทฯ ในปี 2552 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร และท่าน ยั ง ดำรงตำแหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท เอ็ น อี พี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอุ ต สาหกรรม จำกัด (มหาชน) อีกด้วย อดีตท่านเคยดำรง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอุ ต สาหกรรม จำกั ด (มหาชน) ปัจจุบันท่านอายุ 55 ปี สำเร็จการ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

พลโท ศักดา ปลอดมีชัย กรรมการบริหาร

พลโท ศักดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2549 ท่านเคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองทัพน้อย ที่ 1 รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบก ชั้นสูง และที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันท่านอายุ 72 ปี สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า หลั ก สู ต ร 5 ปี (จปร.) และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เสนาธิ ก ารทหาร บก. หลั ก สู ต รหลั ก ประจำ ชุดที่ 50

พลเอก ยรรยง ว่องวิทย์ กรรมการบริหาร

พลเอก ยรรยง เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2552 ปัจจุบันท่านอายุ 68 ปี อดีตเคยดำรงแหน่ง ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด ที่ปรึกษา กรรมการการเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรี ย นนายร้ อ ย พระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

นายหัฏฐจิต หนุนภักดี กรรมการบริหาร

คุ ณ หั ฏฐจิ ต เข้ า รั บ ตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2548 และในปี 2550 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริหาร อดีตท่านเคยดำรง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอุ ต สาหกรรม จำกั ด (มหาชน) ปัจจุบันท่านอายุ 48 ปี สำเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก City University (Seattle) ประเทศสหรัฐอมริกา


WHERE INDUSTRIES GROW 9

ประวัติคณะผู้บริหาร นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

นางกัลยา หงษ์ศรี

นายณัฐนรุตม์ สุริยภาณุวัฒน์

คุ ณนิ พิ ฐ เข้ า รั บ ตำแหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2544 และ ในปี 2545 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ขณะเดี ย วกันท่ า นยั ง ดำรง ตำแหน่งกรรมการ บริษัท คาซ่า จำกัด บริษัท เอ็ น อี พี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอุ ต สาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันท่าน อายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย มินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certifification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

คุ ณ กั ล ยา เข้ า ร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท นวนคร จำกั ด (มหาชน) ในเดื อ นพฤษภาคม 2523 ต่ อ มาในปี 2533 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรง ตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยรองผู้ จั ด การใหญ่ ในปี 2539 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน และในปี 2546 ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปัจจุบัน คุณกัลยา อายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาบั ญ ชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุ ณ ณั ฐ นรุ ต ม์ เข้ า รั บ ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการ ฝ่ายขาย ในปี 2547 ก่อนที่ท่านจะมาร่วมงาน กับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ท่านดำรง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เขต อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และผู้จัดการโครงการ (วิ ศ วกร) Fasco Manufacturing Co., Ltd. (Australia) ปัจจุบันท่านอายุ 41 ปี สำเร็จการ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา Mechanical Engineering จาก Royal Melbourne Institute of Technology University (R.M.I.T.) และ Advance Technology in Manufacturing Engineering จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายปิยบุตร ชูวัง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

คุณปิยบุตร เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บริหาร ในปี 2539 และในปี 2546 ได้รับการ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ย กฎหมาย และนิติกรประจำบริษัท ปัจจุบันท่าน อายุ 44 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตร์ มหาบั ณฑิ ต (กฎหมาย เอกชน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ และ Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้ า ไทย MMP จากจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

คุ ณ พี ร ยลั ก ษณ์ เข้ า รั บ ตำแหน่ ง กรรมการ บริษัทฯ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2544 ต่อมาในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ท่านได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และในปี 2551 ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ก่อนที่ท่านจะมาร่วมงานกับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ท่านรับราชการ ในตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย์ สั ง กั ด กรม การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน ท่านอายุ 36 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก New Hampshire นายณรงค์ฤทธิ์ สัมมานุช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง College ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณณรงค์ฤทธิ์ เข้าร่วมงานกับ บริษัท นวนคร พลเอก ทวีศักดิ์ หนุนภักดี จำกัด (มหาชน) ในปี 2532 ต่อมาในปี 2539 รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ พลเอก ทวี ศั ก ดิ์ เข้ า รั บ ตำแหน่ ง ผู้ จั ด การ ฝ่ายบริหาร ในปี 2546 ท่านได้รับการแต่งตั้ง โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในปี 2549 และใน ให้ ด ำรงตำแหน่ ง รั ก ษาการผู้ อ ำนวยการฝ่ า ย ปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง จัดซื้อ และในปี 2547 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ กรรมการผู้ จั ด การ ปั จ จุ บั นท่ า นอายุ 67 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) ท่านอายุ 44 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า จบ คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Organizational Maintenance Offificer และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Course, Fort Knok จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

นายสุทธิพร จันทวานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

คุณสุทธิพร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ซ่อมบำรุง ในปี 2546 ในปี 2548 ได้รับการ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ย พัฒนาธุรกิจ และในปี 2552 ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ปัจจุบันท่านอายุ 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Mechanical Engineering จาก Washington University at St. Louis และระดับปริญญาโท จาก Webster University at St. Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา

ว่าที่ร้อยตรี ประวิทย์ ครุฑธายืนยง

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คุณประวิทย์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในปี 2546 ก่อนที่ ท่านจะมาร่วมงานกับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ปัจจุบันท่านอายุ 36 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ จั น ทรเกษม Mini MBA จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีมหานคร


10

รายงานประจำปี 2552

ประวัติคณะผู้บริหาร นางสาวอโนชา ศศิประภา

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุ ณ อโนชา เข้ า รั บ ตำแหน่ ง ผู้ จั ด การฝ่ า ย นักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2547 และได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2548 ปัจจุบันท่านอายุ 36 ปี สำเร็จการศึกษา Master of Science in Economics with reference to the Asia Pacific Region ณ School of Oriental and African Studies (SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พลโท จิรภัทร มาลัย

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการศูนย์การค้าและ อาคารพักอาศัย

พลโท จิ ร ภั ท ร เข้ า รั บ ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ และต่อมาในปี 2551 ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย กิจการศูนย์การค้าและอาคารพักอาศัย ในขณะ เดี ย วกั นท่ า นยั ง เป็ นที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกั ด (มหาชน) และเป็ น ที่ ป รึ ก ษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร อินเตอร์นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ เนชั่นแนล การ์ด จำกัด ปัจจุบันท่านอายุ 64 ปี ผู้อำนวยการโครงการ นวนคร นครราชสีมา คุ ณ สุ ร สี ห์ เข้ า รั บ ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ (ทบ.) โครงการ นวนคร (นครราชสีมา) ในปี 2547 โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า และ ขณะเดี ย วกั นท่ า นยั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (ทางรัฐประคณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตามการ ศาสนศาสตร์ ) สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอ ศาสตร์ (NIDA) สูงเนิน (กต.ตร.สภอ.สูงเนิน) ในปี 2549 และ ในปี 2551 ท่ า นยั ง ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก นายวีระพงศ์ เกณฑ์ขุนทด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท่าน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คุณวีระพงศ์ เข้าร่วมงานกับ บริษัท นวนคร กี ฬ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า ปั จ จุ บั น ท่ า นอายุ จำกัด (มหาชน) ในปี 2550 ได้รับการแต่งตั้ง 49 ปี ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายวีระชัย ชุติมากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และยังได้รับ ผู้อำนวยการฝ่ายบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม คุณวีระชัย เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการสิ่งแวดล้อม การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ประจำโรงงานบำบัดน้ำเสียกลาง นวนคร ใน ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และในปี ปี 2547 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 2552 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร จึง ผู้อำนวยการฝ่ายบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปี 2548 ปัจจุบันท่านอายุ 47 ปี สำเร็จการ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ ร การ นอกจากนี้ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์ คุ ณ วี ร ะพงศ์ ยั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Mini MBA ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย และระดั บ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลยปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย ก่อนที่ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่านจะมาร่วมงานกับ บริษัท นวนคร จำกัด ธัญบุรี (มหาชน) ในปี 2523 ท่านได้รับราชการสังกัด ฝ่ายวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล นางสุรีรัตน์ รังสิโกสัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2534 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน คุณสุรีรัตน์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ท่านได้ร่วมงานกับ บริษัท บางกอกสหประกัน ตรวจสอบภายใน ในปี 2550 ก่อนที่ท่านจะมา ภัย จำกัด (มหาชน) ในด้านนักวิเคราะห์ และ ร่วมงานกับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2537 ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ท่านได้ดำรงตำแหน่ ง ผู้ จั ด การฝ่ า ยตรวจสอบ วิ เ คราะห์ แ ละวางแผน บริ ษั ท สิ น ทรั พ ย์ ภายใน บริ ษั ท ซั น วู้ ด อิ น ดั ส ทรี ส์ จำกั ด ประกั น ภั ย จำกั ด ปั จ จุ บั นท่ า นอายุ 50 ปี (มหาชน) ปัจจุบันท่านอายุ 55 ปี สำเร็จการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษา ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นายดอน พานิชนก

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

คุ ณดอน เข้ า รั บ ตำแหน่ ง เลขานุ ก ารประธาน กรรมการบริ ษั ท ในปี 2543 หั ว หน้ า ส่ ว น กฎหมายและนิ ติ ก รรมสั ญ ญา ในปี 2548 ผู้ จั ด การแผนกกฎหมายและนิ ติ ก รรมสั ญ ญา ในปี 2550 และในปี 2552 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปั จ จุ บั น ท่ า นอายุ 34 ปี สำเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขานิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายภพพร จันทวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา

คุ ณ ภพพร เข้ า รั บ ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ย โยธา ในปี 2552 อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ฝ่าย Operation บริษัท TSK จำกัด ปั จ จุ บั น ท่ า นอายุ 34 ปี สำเร็ จ การศึ ก ษา ระดับปริญญาตรี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

พลตรี ประจักษ์ วิสุตกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

พลตรี ประจั ก ษ์ เข้ า ร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2549 โดยได้รับ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาบริ ษั ท ในปี 2550 ได้ ล าออกและได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การและตำแหน่ ง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการโรงผลิตน้ำเพื่อ อุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในปี 2552 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น รั ก ษาการ ผู้จัดการโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และใน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายระบบ น้ำเพื่ออุตสาหกรรม อดีตเคยดำรงตำแหน่งรอง แม่ทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน ท่านอายุ 67 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 399)


WHERE INDUSTRIES GROW 11

ผังโครงสร้าง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ผูถือหุน คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฝายกิจการพิเศษ

รองกรรมการผูจัดการ สำนักกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ ดานบัญชีการเงินและปฏิบัติการ

รองกรรมการผูจัดการ ดานการตลาด

รองกรรมการผูจัดการ ดานการจัดการโครงการ

สำนักเลขานุการ

ฝายกิจการพิเศษ

ฝายการตลาด

ฝายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

ฝายงบประมาณ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายขาย

ฝายโยธา

ฝายกฎหมาย

ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝายบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดลอม

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

ฝายจัดซื้อจัดจาง

ฝายกิจการศูนยการคาและอาคารพักอาศัย

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โครงการนวนคร นครราชสีมา


12

รายงานประจำปี 2552

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัทฯ โดยมี นางลีนา เจริญศรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท สีขรินทร์ สิงหพันธุ์ และคุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสุรีรัตน์ รังสิโกสัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตาม ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยโดยในรอบปีบัญชี 2552 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง และในปี 2553 จนถึงวันที่รายงาน อีก จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม และมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ • สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2552 โดยสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบ บัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป • สอบทานการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่ กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการดูแล การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ • พิจารณาให้ความเห็นชอบในภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง และงบประมาณของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน อี ก ทั้ ง ได้ พิ จ ารณาทบทวนกฎบั ต รงานตรวจสอบภายในให้ เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้อนุมัติแผนการ ตรวจสอบแต่ละปี • ในปี 2552 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็น บริษัทสอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การรับรอง และยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยมีระบบการรายงานทางบัญชีและการเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 13

• การคัดเลือกและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ง าน ความเป็ น อิ ส ระ ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร และความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนแล้ ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4068 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3183 หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3756 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 2,300,000 บาท เท่าเดิมจากปีที่แล้ว • ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสมเหตุสมผล รวมทั้งการ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบควบคุมภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

(นางลีนา เจริญศรี) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553


14

รายงานประจำปี 2552

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 15

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ใช้เป็นหลักปฏิบตั ิ โดยให้ความสำคัญ กับการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไป รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เชื่อว่าหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความ สำเร็จของกิจการ โดยได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายและคู่มือการปฏิบัติ งานต่างๆ ของบริษัท เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเชื่อมั่น ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งนโยบายดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงหลักการต่างๆ ดังนี้ 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 2. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมทั้งผู้บริหารอย่างชัดเจน 3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 5. คุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี โดยใน ปี 2552 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 21 เมษายน 2552 ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในทุกวาระ สถานที่ วัน เวลา รวมทั้งเอกสารประกอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วน ในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลง ทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เมื่อเริ่มต้นการประชุม ประธานในที่ประชุม จะชี้แจงสิทธิและหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท และในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผ้ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นพร้อม ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ และสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ม เติ ม ส่ ว นการลงคะแนนและนั บ คะแนนเสี ย ง บริ ษัท ฯ จะนั บ จำนวนหุ้น สามั ญ 1 หุ้น มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 1 เสียง โดยถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติพิเศษที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั ฯ มีการบันทึกมติทป่ี ระชุมโดยแบ่งเป็นจำนวน เสียงทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็นระบบในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชีแ้ จง และความคิดเห็นของทีป่ ระชุมไว้อย่างครบถ้วนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้


16

รายงานประจำปี 2552

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เช่น กลุม่ ลูกค้า ฝ่ายจัดการ พนักงาน คู่ค้า ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้รับการดูแล คุ้มครอง และปฏิบัติอย่างดีด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

4. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ในการดูแล บริหารจัดการงานของบริษัท โดยเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการได้คำนึงถึงกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึง ถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย ในด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารบริษทั ได้จดั ให้มกี ารแบ่งแยกกันอย่าง ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในแต่ละลำดับขั้นไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านของบริษัท มีคุณสมบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยมีกรรมการ 6 ท่าน ได้ผา่ นการอบรมในหลักสูตร Director Certifification Program (DCP) เป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน • กรรมการอิสระ 6 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4.2 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการ ไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในกรรมการชุดย่อย ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 17

4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และได้ขออนุมัติทางที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนั ส และกองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ ผลการดำเนิ นงานของบริ ษั ท ในแต่ ล ะปี รวมทั้ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของ ผู้บริหารแต่ละท่าน สำหรับปี 2552 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหารจำนวน 26 ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.41 ล้านบาท 4.4 การประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการจัดการประชุมเพิ่มเติม พิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการที่เข้าประชุมทุกท่านมีอิสระในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเสนอวาระ การประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในที่ประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เรื่องการจัดการ ประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการ ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย


18

รายงานประจำปี 2552

โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ ลำดับ รายชื่อ การเข้าร่วมประชุมการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

พลเอก อัครเดช ศศิประภา พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี นายพงศ์พันธุ์ บุรณศิริ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา นางสุวลัย จันทวานิช คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์ นางลีนา เจริญศรี พลโท สีขรินทร์ สิงหพันธุ์ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์ นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ นางนวลพรรณ ล่ำซำ พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช

หมายเหตุ

13 12 13 13 13 11 13 12 13 11 10 13 12 5 1

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มคี ณะกรรมการบริหาร ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามชำนาญ ทำหน้าทีช่ ว่ ยปฏิบตั งิ านทีส่ ำคัญแทนคณะกรรมการบริษทั โดยมีการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองชุด และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน ดังนี้ • คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 1. นางลีนา เจริญศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์ กรรมการตรวจสอบ 3. พลโท สีขรินทร์ สิงหพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เปิดเผยอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสาน งานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 19

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึง ถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและให้ความเห็นต่อรายการในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. ปฏิบัติการอื่นๆ ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการ บริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหาร ของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย บริหาร เป็นต้น 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการและกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก หรือสั่งการให้ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วม ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งจัดแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น • คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 1. นายพงศ์พันธุ์ บุรณศิริ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2. พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3. นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่กรรมการบริษัทและบุคคลต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติ อยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์และความสัมพันธ์กับงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน 2. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่ฝ่ายจัดการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นรายบุคคลและในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำ 3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ก่อน นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 4. คณะกรรมการควรรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ • นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ • เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ


20

รายงานประจำปี 2552

• •

รายชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 1. พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหาร 2. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานกรรมการบริหาร 3. พลโท พรเทพ เทพยสุวรรณ กรรมการบริหาร 4. พลโท ศักดา ปลอดมีชัย กรรมการบริหาร 5. นายหัฏฐจิต หนุนภักดี กรรมการบริหาร 6. พลเอก ยรรยง ว่องวิทย์ กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 1. มีอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 2. พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 3. พิจารณากลั่นกรองปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการก่อหนี้ผูกพันระยะยาวของบริษัทเพื่อเสนอคณะ กรรมการบริษัท 4. ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการบริษัท มีงานอันจำเป็นหรือรีบด่วน ซึ่งไม่อาจที่จะรอนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติได้ก่อน และงานนั้นอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อผลได้หรือผลเสียแก่บริษัท ซึ่งไม่ใช่เป็นการอนุมัติโครงการลงทุนของ บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการอนุมัติให้ดำเนินการได้ และมีหน้าที่ในการรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า 5. มีอำนาจอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันและการจ่ายเงินของบริษัท ดังนี้ 5.1 การจ่ายเงินตามโครงการหรือตามงบประมาณการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ได้กำหนด ไว้ในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 5.2 ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติไปก่อนได้ แล้วขอสัตยาบันจาก คณะกรรมการบริษัทภายหลัง 5.3 อนุมัติขายที่ดินในโครงการของบริษัท ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5.3.1 มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินค่านายหน้าในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5.3.2 มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือพัฒนา อันเนื่องจากการขายที่ดินดังกล่าว รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการสำคัญๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดๆ ที่คณะ กรรมการบริหารหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้ง กับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง กับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 21

5. การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส

การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญ โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ มีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังมีฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม

6. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแล ให้บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทยังจัดให้มีการ ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินระบบการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีข้อมูลที่มีนัย สำคัญต่อบริษัท จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

7. คุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าทีก่ ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมในเรือ่ งการดูแลผูม้ สี ว่ นได้ ส่วนเสียในกลุม่ ต่างๆ เช่น กลุม่ ลูกค้า ฝ่ายจัดการ ลูกจ้าง คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ การอนุมตั กิ ารทำรายการระหว่างกัน และการอนุมัติการซื้อขายที่สำคัญ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยง จะต้องได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่สอดส่อง ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ภารกิจของบริษัท บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส


22

รายงานประจำปี 2552

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในปี 2552 ที่ผ่านมานี้ผลประกอบการของนวนครเป็นดังนี้ รายได้นั้นลดลง 23.21% คือจาก 736.23 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 565.28 ล้านบาท ในปี 2552 แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการ 451.76 ล้านบาท รายได้จากการขายที่ดิน 56.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาย ทีด่ นิ ในโครงการปทุมธานี โครงการเขตปลอดอากร และโครงการโคราช รายได้คา่ เช่า 16.24 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว ในบริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 26.54 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีก 10.51 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสุทธินั้นลดลง จาก 77.56 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 22.38 ล้านบาท ในปี 2552 หรือลดลง 71.14% นั่นเอง ทั้งนี้บริษัทมีต้นทุนทางตรง 304.74 ล้านบาท ลดลง 25.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 189.05 ล้านบาท ลดลง 25.79 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่นำมาเปรียบเทียบไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับปี 2551 จำนวนเงิน 51.11 ล้านบาท) ในด้านสัดส่วนของรายได้นั้น ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและค่าเช่าลดลงจากปี 2551 ที่ 506.60 ล้านบาท มาเป็น 468.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 82.95% ของรายได้รวม ส่วนรายได้จากการขายที่ดินนั้น ลดลงจาก 186.00 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 56.04 ล้านบาทในปี 2552 หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้เท่ากับ 9.91% ของรายได้ทั้งหมด สาเหตุที่สัดส่วนรายได้ของการขายที่ดินลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญนั้น เป็นผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์ทางการเงินและ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ส่งผลในทางลบอย่างรุนแรงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายใน ประเทศ ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องระงับและชะลอการตัดสินใจในการลงทุนไว้ อันเป็นผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยตรง ดังนั้น ในปี 2553 นี้ บริษัทฯ จะต้องปรับกลยุทธ์ในการขายและการตลาดให้เป็นที่จูงใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเน้น การขายในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีความเจริญเติบโตที่ดีอยู่ และมีโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ดังเช่น กลุ่มอาหาร ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เป็นต้น ในด้านการขยายการลงทุนของบริษัทนั้น ในปี 2552 ที่ผ่านมา โครงการโรงบำบัดน้ำเสียส่วนขยายได้ก่อสร้างเรียบร้อย และอยู่ใน ระหว่างการทดลองเดินเครือ่ ง ซึง่ การขยายความสามารถในการบำบัด จะทำให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ต่อไป สำหรับโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่ นัน้ ในส่วนที่เป็นตลาดนั้นได้เปิดดำเนินการเรียบร้อย และทางด้านหอพักนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งสามารถ Presale ไปได้บางส่วน แล้ว ซึ่งจะมีทั้งให้เช่าและขายขาด

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 23

นอกจากนี้บริษัทยังได้วางแผนขยายกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเพิ่มอีก 30,000 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับความต้องการการ ใช้นำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนทีส่ ร้างรายได้และผลกำไรให้กบั บริษทั อย่างดีโดยต่อเนือ่ งมาตลอด โครงการทีส่ ำคัญอีกโครงการหนึง่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาคือ โครงการโรงผลิตไฟฟ้า ขนาด 220 MW พร้อม Steam เพื่อจำหน่ายแก่โรงงานต่างๆ ในนวนคร โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และเมื่อโครงการนี้สำเร็จลงก็จะเป็นตัวสร้างรายได้หลักที่สำคัญอีกทางหนึ่งให้กับบริษัทฯ ในอนาคต จะเห็นได้ว่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็น การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการเกื้อหนุนให้กับนวนคร เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ ที่สุดต่อไปในวันข้างหน้า ทางด้านสถานะทางการเงินของบริษัทนั้น ในปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,552.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.49% เป็นการเพิ่มขึ้นของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 95.57 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น 132.72 ล้านบาท อันได้แก่ การพัฒนาโครงการศูนย์การค้า และอาคารพักอาศัย ในโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่ การก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียส่วนขยายทีเ่ ขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และในปี 2552 เงินลงทุนระยะยาวลดลงจากปี 2551 จำนวนเงิน 16.32 ล้านบาท โดยเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนระยาวในบริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนของหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,513.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 175.51 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทมี สภาพคล่องลดลงเพราะ Current Ratio นัน้ ลดลงจาก 4.60 ในปี 2551 มาเป็น 3.73 ในปี 2552 บริษทั ฯ มี Operating Margin ลดลงจาก 13.73% ในปี 2551 มาเป็น 5.46% ในปี 2552 และ Net Profifit Margin ก็ลดลงจาก 10.53% ในปี 2551 มาเป็น 3.96% ในปี 2552 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) ลดลงเล็กน้อยจาก 1.83 บาท ในปี 2551 มาเป็น 1.81 บาท ในปี 2552 ฝ่ายบริหารยังคงตระหนักดีถึงปัญหาและวิกฤตการณ์ที่จะต้องเผชิญในปี 2553 นี้ ซึ่งฝ่ายบริหารจะดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้เกิด ประโยชน์และกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน


24

รายงานประจำปี 2552

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป มค - ธค มค - ธค มค - ธค 2552 2551 2550 รายงานทางการเงิน รายได้จากการขายที่ดิน 56.04 186.00 643.36 รายได้จากการให้บริการ 450.77 490.37 479.42 รายได้ค่าเช่า 17.11 16.24 14.00 รายได้รวม 565.28 736.23 1,148.15 กำไรขั้นต้น 219.18 362.30 664.93 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 22.38 77.56 330.24 สินทรัพย์รวม 3,552.88 3,400.06 3,378.90 หนี้สินรวม 1,513.07 1,337.56 1,337.63 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,039.81 2,062.50 2,041.28

4000 3500

สินทรัพย์รวม

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

3,552.88

350 3,400.06 3,378.90

3000

3,096.65

300

150

1500 1000

100

500

50

10

มค-ธค 2552

มค-ธค 2551

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

8 6

240.91

200

2000

0

652.17 417.47 9.35 1,095.99 566.53 240.91 3,069.65 1,221.91 1,847.74

330.24

250

2500

ล้านบาท มค - ธค 2549

มค-ธค 2550

มค-ธค 2549

9.77

0

77.56 22.38 มค-ธค 2552

มค-ธค 2551

มค-ธค 2550

มค-ธค 2549

20 7.85

16.18 15

13.04


WHERE INDUSTRIES GROW 25

มค - ธค มค - ธค มค - ธค 2552 2551 2550 อัตราส่วนทางการเงิน ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

0.63%

4000 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3,552.88 3,400.06 3,378.90 3500

9.77%

3.76%

3,096.65 0.74

300

0.65

0.66

2500 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.02

250

0.07

0.31

2000 มูลค่าหุ้น (บาท) 1500

1.00

1.00

1.00

1.00

1.81

1.91

3000

1000

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

1.81

200 150

1.83

100 50

500 0

มค-ธค 2552

มค-ธค 2551

มค-ธค 2550

มค-ธค 2549

16.18% 330.24

7.85%

350

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1.10%

2.28%

ล้านบาท มค - ธค 2549

77.56

0

มค-ธค 2552

มค-ธค 2551

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(%)∞

(%)

9.77

240.91

0.25

มค-ธค 2550

มค-ธค 2549

20 7.85

8

0.66

22.38

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 10

13.04%

16.18 15

13.04

6 10 4 2.28

2

5

0.63 0

มค-ธค 2552

3.76 1.10

มค-ธค 2551

มค-ธค 2550

มค-ธค 2549

0

มค-ธค 2552

มค-ธค 2551

มค-ธค 2550

มค-ธค 2549


26

รายงานประจำปี 2552

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 27

ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนหุ้น % 355,950,000 31.59 257,702,920 22.87 65,721,400 5.83 30,200,000 2.68 30,000,000 2.66 21,000,000 1.86 17,500,000 1.55 16,466,500 1.46 11,476,100 1.02 10,900,000 0.97 816,916,920 72.50

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 1 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2 กลุ่มจันทวานิช 3 กลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยา 4 กลุ่มจารุศร 5 การเคหะแห่งชาติ 6 นิคมอุตสาหกรรมรังสิต 7 กลุ่มหาญไกรวิไลย์ 8 กลุ่มเดชอมรธัญ 9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10 กลุ่มศศิประภา รวม 31.59

22.87

5.83

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

กลุ่มเดชอมรธัญ

กลุ่มหาญไกรวิไลย์

นิคมอุตสาหกรรมรังสิต

การเคหะแห่งชาติ

กลุ่มจารุศร

กลุ่มเทพหัสดิน ณ อยุธยา

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กลุ่มจันทวานิช

2.68 2.66 1.86 1.55 1.46 1.02 0.97

กลุ่มศศิประภา

บริษัทฯ มีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,126,821,820 บาท)


28

รายงานประจำปี 2552

ปัจจัยความเสี่ยง 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ก) เกี่ยวกับการจัดหาที่ดินในโครงการเดิมเพิ่มเติมมาพัฒนาเพื่อขาย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเริ่มแรกที่บนถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใกล้กรุงเทพฯ และสะดวกทั้งทางด้านการคมนาคมและแรงงานฝีมือ ทำให้มีความต้องการในพื้นที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีพื้นที่เหลือขายลดน้อยลงตามลำดับ และส่งผลให้พื้นที่

โดยรอบโครงการมีความเจริญขึ้นมาก เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรโดยรวมอยู่ประมาณ 250,000 คน ในปัจจุบันบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการขยายพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อขายหลายด้าน อาทิเช่น ราคาที่ดินที่สูงขึ้นและ

ข้อจำกัดของการขยายพื้นที่ติดกับโครงการเดิม ข้อจำกัดของผังเมือง อีกทั้งบริษัทฯ ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณ โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในการจัดหาที่ดินใหม่เพื่อนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ในโครงการที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องพิจารณาในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ มูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นนโยบายของภาครัฐและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านผลประกอบการของบริษัทฯ และสิ่งอำนวย ความสะดวก เพื่อรองรับความต้องการในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้โครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในส่วนของเขตประกอบอุตสาหกรรมแห่งใหม่

ที่จังหวัดนครราชสีมานั้น ยังมีพื้นที่เหลือขายพอเพียง อีกทั้งพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งหากในอนาคตทางบริษัทฯ

มีนโยบายที่จะขยายขนาดโครงการที่ยังสามารถขยายที่ดินต่อไปได้ และในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ขายที่ดินบางส่วนเพื่อให้บุคคลภายนอก

เข้ามาจัดสร้างที่พักอาศัยประเภท Service Apartment เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่เหลือขายในส่วนของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 512 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม จำนวน 367 ไร่ และที่พักอาศัย 145 ไร่ โดยเข้า-ออกและในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่เหลือขายในเฟส 1 ประมาณ 290 ไร่ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ทยอยขยายพื้นที่อยู่เรื่อยๆ นอกเหนือจากนี้

ทางบริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เพื่อเป็นการแตกแขนงรูปแบบของธุรกิจ ปัจจุบันของบริษัทฯ และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ ข) การประกาศผังเมืองใหม่ของจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 กำหนดให้ พื้นที่โครงการของบริษัทฯ เป็นพื้นที่สีม่วง และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมคลังสินค้า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น ส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันก็กำหนดให้พื้นที่บางส่วนของโครงการด้านทิศเหนือ จากแนวคลองเชียงรากน้อยระยะ 200 เมตร เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียว และให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ เป็นเหตุ ให้การพัฒนาที่ดินของบริษัทฯ ในเชิงพาณิชย์มีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม แม้ผังเมืองใหม่จะได้ประกาศใช้แล้ว ถ้าเทศบาลหรือผังเมืองจังหวัด พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดหรือ รายละเอียดของผังเมืองได้

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 29

2. ความเสี่ยงในด้านการเงิน : เกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืม

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภค อีกทั้งจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนระยะยาว อาจ มีผลกระทบทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยจากการลงทุนสูงกว่าปกติ หากโครงการลงทุนแต่ละโครงการเกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่ง เป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีนโยบายในเรื่องการมีระเบียบวินัยทางการเงิน คือยังมีมาตรการรักษา Debt/Equity อยู่ที่ 0.7

3. ความเสี่ยงอันเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ในห้วงปี 2552 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่หลายประเทศทั่วโลกพบปัญหาทางเศรษฐกิจที่เลวร้าย บางประเทศอยู่ในสภาพยากลำบาก

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยสารพัดชนิด ทั้งการเมืองภายในประเทศ ภัยธรรมชาติ และภัยเศรษฐกิจตกต่ำที่ถาโถมเข้าใส่แทบตั้งตัวไม่ติด ดัชนีวัดความยากจนพุ่งสูงยิ่งในช่วงต้นปี 2552 ที่เรียกว่า “มองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” อย่างไรเสียก็ยังถือว่ามนุษยชาติมีความ โชคดีอยู่บ้างที่รัฐบาลของแต่ละประเทศต่างตระหนักถึงความทุกข์เข็ญยากลำบาก ร่วมกันคนละไม้ละมือผลักดันมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล จนสามารถฉุดเศรษฐกิจขึน้ มาจากหลุมได้อย่างหวุดหวิดในช่วงปลายปี ทำให้ผคู้ นต่างมีกำลังใจและมีความรูส้ กึ ทีด่ ี ขึ้นมาบ้าง เมื่อผ่านวิกฤตมาได้อย่างทุลักทุเล จึงมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงฟ้าหลังฝน หลังพายุสงบจะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

ในปี 2553 โดยจะมีเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียทำหน้าที่เป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโต อย่างไรก็ตาม แม้ทุกฝ่ายจะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2553 จะขยายตัวได้ แต่ก็ยังไม่มีใครกล้ารับประกันได้ว่าจะเติบโตได้

อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพราะฉะนั้นยังถือว่าเศรษฐกิจยังตกอยู่ในความเสี่ยงที่รัฐบาลทั่วโลกจะวางใจไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินธุรกิจ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีวินัยในการใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด อันนำไปสู่การยืนหยัดอย่างมั่นคง ด้วยการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่ม ช่องทางในการหารายได้จากการสร้างบริการใหม่ รวมทั้งโครงการอื่นๆ เช่น ตลาดและพาณิชยกรรม เป็นต้น


30

รายงานประจำปี 2552

ข้อมูลบริษัท บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนิน กิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตอุตสาหกรรมนวนครพร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยเริ่มจากพัฒนาพื้นที่โครงการ 5,000 ไร่ บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และได้มีการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 6,485 ไร่ โดยได้แบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ ดังนี้ • เขตอุตสาหกรรม หมายถึง พื้นที่พัฒนาเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยได้แบ่งพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ประมาณ 3,894 ไร่ และพัฒนาเป็นเขตปลอดอากร ประมาณ 137 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ลงทุนในโครงการกว่า 200 บริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ผลิตอัญมณี เครื่อง ประดับ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องและคลังสินค้า เป็นต้น • เขตพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย หมายถึง พื้นที่พัฒนาเพื่อการประกอบการพาณิชย์ ได้แก่ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ และร้านค้าทั่วไป และพื้นที่พัฒนาเพื่อการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย เช่น หอพัก แฟลต คอนโดมิเนียม และ บ้านอยู่อาศัย เป็นต้น มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ • เขตพื้นที่สีเขียว และระบบสาธารณูปโภค หมายถึง พื้นที่พัฒนาสาธารณูปโภค และพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ ประปา ระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบโทรศัพท์ ถนน-รางระบายน้ำฝน สถานี อนามัย โรงพยาบาล สนามกีฬา สวนหย่อม ทะเลสาบ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น ปัจจุบันมีพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 1,000 ไร่ ในปี 2545 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ โครงการ “เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)” มีพื้นที่โครงการประมาณ 1,903 ไร่ โดยพัฒนาเป็นพื้นที่ขาย ประมาณ 1,379 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ดังนี้ • เขตอุตสาหกรรมประมาณ 1,263 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66 ของพื้นที่ทั้งหมด • เขตพาณิชยกรรมประมาณ 116 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่ทั้งหมด • เขตพื้นที่สีเขียว และระบบสาธารณูปโภคประมาณ 524 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ “เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา” ได้รับการประกาศเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการส่งเสริมการลงทุน BOI เขต 3 และจากการที่บริษัทฯ ได้มีการขยายและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมีการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นมาตามลำดับ จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ในปี 2517 ได้เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท และในปี 2518 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอีกครั้งเป็น 222.37 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาขยายการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการและจัดซื้อ ที่ดินเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 20,000,000 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 927,110,000 บาท และได้เข้า

จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 31

ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่กรรมการและพนักงาน อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ มีทุนจด ทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 968,394,000 บาท และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 บริษัทฯ มีมติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ อายุ

5 ปี จำนวน 48,419,700 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนโดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษของ หุน้ ให้ปดั ทิง้ ) โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ (ยกเว้นจะมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่กำหนด) ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 10.00 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 48,419,700 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าว ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,452,591,000 บาท วันที่ 14 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ ได้มีมติในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จึงทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NNCL-W1) จากเดิมที่ราคาการใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้น เป็น 1 บาท

ต่อ 1 หุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2549 โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และมีผู้ที่มาใช้สิทธิซื้อหุ้น

ของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 21,450,300 บาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 968,394,000 บาท

เป็น 989,844,300 บาท ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็น 1,126,821,820 บาท และเนือ่ งจากในระหว่างปี 2552 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทีถ่ อื ใบสำคัญ แสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 325,769,120 หน่วย

ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2553

ประเภทของการประกอบธุรกิจ

จากการที่บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตอุตสาหกรรมเพื่อขายพื้นที่ พร้อม ระบบสาธารณูปโภค จึงพอจะแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น ดังนี้ • การพัฒนาที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย • การให้บริการระบบสาธารณูปโภค

การพัฒนาที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย

ปัจจุบัน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการเขตอุตสาหกรรมบน 2 ทำเลที่ดีเยี่ยม แห่งแรกได้พัฒนาโครงการเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมนวนคร ตัง้ อยูบ่ นถนนพหลโยธิน กม. 46 จังหวัดปทุมธานี นับเป็นเขตอุตสาหกรรมสมบูรณ์ทส่ี ดุ แห่งแรกของประเทศไทย และ อีกแห่งหนึ่งได้พัฒนาโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ กม. 231 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (เมือง ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของประเทศไทย) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้


32

รายงานประจำปี 2552

1. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน กม.46 หมู่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 6,485 ไร่ เป็น โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดการส่งเสริมการลงทุน BOI เขต 1 โดยได้พัฒนาพื้นที่เพื่อขายออกเป็น ดังนี้ • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป บริษัทฯ มีพื้นที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ 3,894 ไร่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาเพื่อขายอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยแบ่ง พื้นที่เป็นโซนที่ 1-4 ปัจจุบันเขตอุตสาหกรรมทั่วไปมีพื้นที่เหลือขายประมาณ 320 ไร่ • เขตพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเขตพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย บนพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ โดยได้มีการพัฒนา เป็นแปลงๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ปัจจุบันมีพื้นที่เหลือขายประมาณ 269 ไร่ • เขตปลอดอากร บริษัทฯ ได้จัดแบ่งพื้นที่ประมาณ 137 ไร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นเขตปลอดอากร ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามกฎหมายทุกประการ ปัจจุบันมีพื้นที่เหลือขายประมาณ 29 ไร่ 2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ กม. 231 หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 1,903 ไร่ เป็นโครงการ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการส่งเสริมการลงทุน BOI เขต 3 โดยมีรายละเอียดการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น ดังนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เป็นการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรม รวม 1,903 ไร่ การพัฒนาจะ ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น 3 เฟส ตามความต้องการของ กลุ่มลูกค้าและแผนพัฒนาของโครงการ โดยจะมีพื้นที่ในการจัดทำผังแม่บท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 33

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บทของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เฟส 1 (ไร่) เฟส 2 (ไร่) เฟส 3 (ไร่) รวมทั้งหมด (ไร่) 1. พื้นที่เกิดรายได้ 535-2-34 454-1-22.5 375-3-94.1 1,365-3-50.6 1.1 พื้นที่เขตอุตสาหกรรม 375-1-0 454-1-22.5 375-3-94.1 1,205-2-16.6 1.2 พื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่ขายแล้ว 153-1-55 153-1-55 1.3 พื้นที่เขตพาณิชยกรรมและพักอาศัย 6-3-79 6-3-79 2. พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 191-0-50 182-3-34.67 123-2-14.83 497-1-99.50 2.1 อ่างเก็บน้ำดิบ 60-3-47.4 60-3-47.4 2.2 ถนนและเขื่อนดิน 139-2-0 99-0-5.57 76-0-97.43 314-3-3 2.3 โรงบำบัดน้ำเสียกลาง 24-3-71 42-0-2 66-3-73 2.4 โรงผลิตน้ำประปา 13-0-97.1 13-0-97.1 2.5 อาคารสำนักงาน 3-0-68 3-0-68 2.6 สถานีไฟฟ้าย่อย 10-0-3 10-0-3 2.7 บ่อกักเก็บน้ำและสถานีสูบน้ำ 13-2-8 9-2-84.6 5-1-15.4 28-2-8 3. พื้นที่สีเขียว 28-2-83 4-2-21.1 7-0-1.6 40-1-5.7 3.1 พื้นที่สีเขียวสวนหย่อม 28-2-83 1-3-41 7-0-1.6 37-2-25.6 3.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำดิบ 2-2-80.1 รวมพื้นที่โครงการ 755-1-67 641-2-78.27 506-2-10.53 1,903-2-55.8

เปอร์เซนต์ 71.75% 63.33% 8.06% 0.36% 26.13% 3.20% 16.53% 3.52% 0.70% 0.17% 0.53% 1.50% 2.12% 1.97% 0.14% 100.00%

ปัจจุบนั เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน โดยได้ดำเนินการ พัฒนาพื้นที่โครงการในเฟส 1 ประมาณกว่า 755 ไร่ ปี 2552 ได้ขายพื้นที่ได้แปลงหมายเลข 9 และ 10 รวมพื้นที่ 13-2-27 ไร่ รวมพื้นที่ขาย เฟส 1 ไปแล้วรวม 153-1-55 ไร่ สรุปเหลือพื้นที่ขายในเฟส 1 รวม 375-1-0 ไร่

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทมีรายได้จากการให้ บริการในแต่ละปีเฉลี่ยร้อยละ 67 ของรายได้รวม ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจการให้บริการเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. ค่าน้ำเพื่ออุตสาหกรรม บริษัทฯ ให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมกับโรงงานต่างๆ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โดยจัดเก็บค่าบริการตาม ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละเดือน ด้วยอัตราคงที่ ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากค่าน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 52 ของรายได้ค่าบริการ

ทั้งสิ้น


34

รายงานประจำปี 2552

2. ค่าน้ำประปา บริษัทฯ รับน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค มาดำเนินการให้บริการน้ำประปากับเขตที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม ภายในเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โดยจัดเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้นำ้ ในแต่ละเดือน ด้วยอัตราก้าวหน้าสอดคล้องกับการจัดเก็บ ค่าบริการของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากค่าน้ำประปาประมาณร้อยละ 14 ของรายได้ค่าบริการทั้งสิ้น 3. ค่าบำบัดน้ำเสีย บริษัทฯ จัดเก็บค่าบริการกำจัดน้ำเสียเฉพาะจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมผู้ประกอบการหอพัก และ ชุมชนที่พักอาศัย โดยกำหนดปริมาณน้ำเสีย เป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำประปาที่ผู้ประกอบการใช้ในแต่ละเดือนคูณด้วยอัตราค่า บริการกำจัดน้ำเสียต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราที่คงที่ โดยมีอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ ประเภทผู้ประกอบการ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย (บาท/ลบ.ม.) 1. โรงงานอุตสาหกรรม 6-40 (ขึ้นอยู่กับค่าความสกปรกของน้ำเสีย) 2. ผู้ประกอบการหอพัก 6 3. ชุมชนบ้านพักอาศัย 3 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานน้ำเสียที่ผู้ประกอบการโรงงานสามารถปล่อยออกมาจากสถานประกอบการไว้โดย บริษัทจะตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย หากผู้ประกอบการรายใดปล่อยน้ำเสียออกมามีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ จะคิดค่า บริการกำจัดน้ำเสียเพิ่มเป็นประมาณ 2-6 เท่า ของอัตราค่าบริการกำจัดน้ำเสียปกติ ซึ่งเป็นอัตราคงที่เช่นกัน ในปี 2552 มีโรงงานที่ระบาย น้ำเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้จำนวน 35 โรงงาน จากจำนวนโรงงานที่บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น 239 โรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ ได้กำหนดให้ฝา่ ยบำบัดน้ำเสียและสิง่ แวดล้อมของบริษทั เป็นผูต้ รวจสอบและติดตามการแก้ไข หากตรวจสอบพบครัง้ แรก บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งภายใน 15 วัน หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 2 หากยังพบว่า ยังคงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อยู่ บริษัทจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามเงื่อนไขหรืออาจระงับการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้

บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการกำจัดน้ำเสียคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้ค่าบริการทั้งสิ้น 4. ค่าบริการชุมชน บริษัทฯ จัดเก็บค่าบริการชุมชนทั้งในเขตอุตสาหกรรม และเขตที่อยู่อาศัย โดยเขตอุตสาหกรรมจะจัดเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้ พื้นที่ คูณด้วยอัตราค่าบริการชุมชนรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราคงที่ ส่วนในเขตที่อยู่อาศัย บริษัทจะจัดกลุ่มผู้อยู่อาศัย ออกเป็นกลุ่มๆ เช่น ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ บ้าน แฟลต และหอพัก เป็นต้น โดยจะจัดเก็บค่าบริการชุมชนรายเดือนในอัตราที่กำหนดของแต่ละกลุ่ม เป็นอัตราคงที่เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดเก็บค่าบริการ ให้ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่โครงการด้วย เช่น ค่าบริการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ตู้เอทีเอ็ม และโทรศัพท์ สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการชุมชนคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ค่าบริการทั้งสิ้น

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 35

5. ค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูล บริษัทฯ จัดเก็บค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูล ในเขตอุตสาหกรรม 7 โดยจัดเก็บตามปริมาณเก็บสิ่งปฏิกูลคูณด้วยอัตราค่าบริการเก็บ

สิ่งปฏิกูลต่อถัง (200 ลิตร) ซึ่งเป็นอัตราคงที่ ส่วนในเขตที่อยู่อาศัยนั้นปัจจุบันบริษัทฯ เก็บค่าบริการหอพักในอัตราละ 100 บาท ต่อถัง 200 ลิตร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูลคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ค่าบริการทั้งสิ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากปอและพลาสติก และปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวน 355,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.59 ของทุน

จดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด มีเพียงเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งส่วนใหญ่ดำเนิน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือสนับสนุนด้านการให้บริการแก่ผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ โดย มีรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด

ก่อตั้งในเดือนตุลาคม 2544 ดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 6.3 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2545 และปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวนร้อยละ 15.08 ของทุน

จดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิม บริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด)

ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการคลังสินค้าให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ตั้งในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 180 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.71 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว


36

รายงานประจำปี 2552

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์บนถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) นอกจากเป็นสถานที่ตั้งที่สะดวกสบายแล้ว นวนคร ยังเป็นประตูสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งของแรงงานจำนวนมาก เขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 46 กิโลเมตร และห่างจากท่าอากาศยานดอนเมือง 20 กิโลเมตร โดยมี เส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงยกระดับทางพิเศษอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) จึงใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 45 นาที จาก กรุงเทพมหานคร และห่างจากถนนวงแหวนรอบนอกเพียง 5 กิโลเมตร ทำให้สะดวกสบายในด้านการเดินทาง และการขนส่งลำเลียงสินค้า ไปยังสถานที่ต่างๆ โดยอยู่ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเพียง 80 กิโลเมตร ปัจจุบัน เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีโรงงานของ บริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจกว่า 200 บริษัท ทั้งของไทยและต่างชาติพร้อมบริการสาธารณูปโภคที่ครบครัน อาทิเช่น ระบบน้ำเพื่อ อุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายให้กับ

ผู้ประกอบการภายในเขตอุตสาหกรรม ต่อมาในปี 2551 ได้มีการจัดตั้งโครงการกิจการศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัย “เดอะ นวไพรเวซี่” เพื่อ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนภายในเขตอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอ รวมถึงอาคาร พาณิชยกรรมที่เพียบพร้อมไปด้วยร้านอาหาร และบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ยังเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน คณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ของเขต 1 ที่อยู่ใกล้กรุงเทพและสนามบินดอนเมืองมาก

ที่สุด อีกทั้งยังมีเขตปลอดอากรซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อการส่งออก ด้วยความพร้อมที่ สมบูรณ์แบบ จึงทำให้นวนครกลายเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหาร ผู้ผลิตอัญมณี เครื่องประดับ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และคลังสินค้า เป็นต้น

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 37

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ (เขต 1) 1. 2. 3.

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุ จำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นเวลา 1 ปี

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือ วัสดุที่จำเป็นที่ใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออก ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ไม่กำหนดปริมาณการส่งออกเป็นต้น ไม่มีระยะเวลากำหนดของสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์จากกรมศุลกากร

พื้นที่ทั้งหมด 6,485 ไร่ สิทธิในการถือครองที่ดิน ผู้ซื้อมีสิทธิครอบครองได้ตามความต้องการ (Free hold)

ปีแรกที่ทำการพัฒนา พ.ศ. 2514

พื้นที่ขายขั้นต่ำ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ขั้นต่ำ 4 ไร่ (6,400 ตารางเมตร) พื้นที่ขายขั้นต่ำ เขตปลอดอากร ขั้นต่ำ 2 ไร่ (3,200 ตารางเมตร) ค่าบริการส่วนกลาง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 600 บาท/ไร่ เขตปลอดอากร 1,200 บาท/ไร่


38

รายงานประจำปี 2552

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ถนนภายในโครงการ แบ่งได้เป็น 11 ขนาดตามความกว้างของเขตทาง ซึ่งมีขนาดเขตทางตั้งแต่ 9-32 เมตร โดยเชื่อมกันเป็นโครงข่าย ถนนสายหลัก 6 เลน สายรอง 4 เลน สายย่อย 2 เลน เป็นถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 บนเนื้อที่ประมาณ 39 ไร่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี น้ำจากส่วนนี้เป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่จำหน่ายให้กับเขตโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยนำน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสองพี่น้อง ส่งผ่านท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด 900 มิลลิเมตร เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มายังโรงผลิตน้ำฯ ที่ตั้งอยู่ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อผ่านกระบวนการผลิตน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านระบบผลิตน้ำฯ ให้ ได้น้ำที่สะอาด และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ซึ่งโรงผลิตน้ำฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ในห้อง lab ภายในโรงผลิตน้ำฯ เป็นประจำทุก 3 ชั่วโมง ปัจจุบันโรงผลิตน้ำฯ มีกำลังการผลิตที่ 45,000 ลบ.ม./วัน และจะเพิ่มกำลังการผลิต 75,000 ลบ.ม./วัน ในอนาคต เพื่อรองรับการ ขยายตัวของโรงงานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ระบบน้ำประปา

น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค บริษัท นวนครฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายกับการประปาฯ เพื่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับเขตที่อยู่ อาศัย และพาณิชยกรรม ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โดยท่อส่งน้ำหลักจากการประปาฯ เข้ามาทางถนนนวนคร

สาย 1 และ 5 ทั้งนี้ บริษัท นวนครฯ ได้วางท่อต่อจากท่อของการประปาฯ เพื่อส่งน้ำไปยังเขตที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมอย่างทั่วถึง

ระบบกระแสไฟฟ้า

ภายในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีสถานีไฟฟ้าย่อยจำนวน 4 สถานี รวม 515 MVA โดยระบบจำหน่ายสายป้อนไฟฟ้า แรงสูง ได้รับการจัดแบ่งจ่ายโหลดไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังสามารถต่อเชื่อมระบบเข้ากับระบบของสถานีไฟฟ้าย่อยบางเขนและสถานีไฟฟ้า ย่อยบางปะอินในกรณีที่เกิดความไม่เสถียรของแรงดัน หรือความล้มเหลวของกำลังไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 285 MVA กำลังส่ง 115 KV และ 22 KV อีกทั้งยังมีส่วนที่ขยาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 230 MVA ใน อนาคตอันใกล้นี้

ระบบก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วางท่อก๊าซภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อให้บริการก๊าซธรรมชาติแก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานที่มีต้นทุนต่ำ สะอาด และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยที่ สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างจุดเด่นและดึงดูดความสนใจของลูกค้า ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบริการจ่ายก๊าซให้กับโรงงานที่ต้องการแล้วโดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามปริมาณการใช้ก๊าซ ของลูกค้าภายในโครงการตามอัตราที่ตกลงกัน รวมถึงบริษัทฯ ยังได้รับค่าเช่าพื้นที่สำหรับระบบตรวจสอบและจ่ายก๊าซอีกด้วย

ระบบสื่อสาร

ชุมสายโทรศัพท์ภายในโครงการมากกว่า 5,000 เลขหมาย มีสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ และระบบ ISDN ระบบ ความเร็วสูงแบบเช่าเหมาเป็นรายเดือน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 39

ระบบบำบัดน้ำเสีย เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัด อยู่ในประเภทโรงงานลำดับที่ 101 เพื่อรองรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเขตชุมชนและการพาณิชย์ มาทำการบำบัดน้ำเสียให้ได้ คุณภาพน้ำที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ำทิ้งของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และขณะนี้โรงบำบัดน้ำเสียส่วนขยาย ได้ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นมา ทำให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อรองรับโครงการส่วนขยายต่างๆ ในอนาคตของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ระบบบำบัดน้ำเสีย (ส่วนเดิม) เป็นระบบ Activeted Sludge แบบ Conventional Aeration ในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เป็นระบบ Activeted Sludge แบบ Oxidation Ditch ซึ่งทั้งสองระบบจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 40,000 ลบ.ม. ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย วันละ 24,000 ลบ.ม. หรือคิดเป็น 60% ของขีดความสามารถของระบบบำบัด น้ำเสีย โดยผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นวนคร ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันบริษัทฯ

ได้ดำเนินการสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) สำหรับเป็นบ่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของบริษัทฯ โดยบ่อพักน้ำทิ้งมีลักษณะเป็นบ่อดินระดับความลึก 2.50 เมตร รองรับปริมาณน้ำทิ้ง 50,000 ลบ.ม. เพื่อทำการปรับสภาพน้ำทิ้งขั้นสุดท้าย ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอก ซึ่งการปรับสภาพน้ำภายในบ่อจะอาศัยกระบวนการตามธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการที่จะปล่อยลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียไปยังโรงงานบำบัด

น้ำเสียส่วนกลางนวนคร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ในกรณีที่โรงงานมีคุณภาพน้ำเสียไม่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ โรงงานดังกล่าวจะต้องทำการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นเพื่อลดความสกปรก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนคร ทั้งนี้ หากโรงงานอุตสาหกรรมใดปล่อยน้ำเสียมีค่าใดค่าหนึ่งเกินกว่า มาตรฐานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นจากอัตราปกติ 2–6 เท่า ตามปริมาณของเสียที่โรงงานอุตสาหกรรม ปล่อยออกมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการที่ทำให้โรงงานควบคุมการบำบัดน้ำเสียของตนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ระบบระบายน้ำเสีย

ระบบระบายน้ำเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นระบบท่อปิด และแยกออกจากระบบระบายน้ำฝนที่เป็นระบบเปิด

(U-drain) ขนาดเส้นท่อระบายน้ำเสีย จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 และ 1,000 มิลลิเมตร

โดยสามารถระบายน้ำเสียและรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจากเขตอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และเขต

พาณิชยกรรม ป็นต้น ระบบระบายน้ำเสียจะประกอบไปด้วย บ่อพักน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสียย่อย ก่อสร้างตามแนวท่อระบายน้ำเสีย

ที่มีอยู่รอบโครงการ จำนวน 51 สถานี ทำหน้าที่สูบระบายน้ำเสียต่อไปยังโรงงานบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนคร

ระบบป้องกันน้ำท่วม

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีระบบป้องกันน้ำท่วม ดังนี้ เขื่อนดิน : ก่อสร้างคันดินขนาดความกว้างฐานราก 3 เมตร และขนาดความสูงคันดิน 2.50 เมตร ล้อมรอบพื้นที่โครงการนวนคร ทั้งหมด คันดินจะทำหน้าที่ป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเอ่อล้นเข้าท่วมโครงการ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน คลองระบายน้ำฝน : ภายในโครงการนวนคร มีการขุดคลองเพื่อรองรับน้ำและกักเก็บน้ำมีขนาดพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ คิดเป็น

ความจุปริมาณน้ำได้ประมาณ 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูฝนจะสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอ และสูบระบายน้ำ ออกนอกโครงการ โดยสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมของโครงการ ซึ่งมีอยู่หลายสถานี


40

รายงานประจำปี 2552

สถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม : ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมด้านทิศเหนือ 1 สถานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 50 kw จำนวน 7 เครื่อง และสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมด้านทิศใต้ 2 สถานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 50 kw จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง และสถานี สูบน้ำป้องกันน้ำท่วมของโครงการพรีเมี่ยมโซนอีก 1 สถานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 45 kw จำนวน 3 เครื่อง รวมมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 20 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวด้านทิศตะวันตก จำนวน 2 สถานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 kw จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 kw จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งมีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบโมบายขนาดเครื่องยนต์ 6 สูบ ท่อสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รวมมีความสามารถในการสูบระบายน้ำทั้งหมด 855,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพียงพอที่จะระบายน้ำฝน ออกนอกโครงการ และบริษัทฯ ยังมีการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วม การพัฒนาปรับปรุงเขื่อนดินให้มีความ แข็งแรง การจัดหาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมมาใช้งานเพิ่มเติม สุดท้ายคือการพัฒนาปรับปรุงขุดลอกคลองภายในโครงการ ให้มี ระดับความลึกที่เก็บกักปริมาณน้ำฝนได้เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้ในปี 2552 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ปทุมธานี ไม่ประสบปัญหา

น้ำท่วม

ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป

เนื่องจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีบ้านพักอาศัย หอพัก ร้านค้า และโรงงาน จึงต้องการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั่วไปที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 สำหรับในส่วนของสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (Non–Hazardous Waste) ที่เกิดจาก สำนักงาน บ้านพักอาศัย และโรงอาหารภายในบริเวณโรงงาน ที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บริษัทได้มอบหมายให้

บริษัท เจ. รัฐกานต์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบต่อไป

ระบบรักษาความปลอดภัย

ภายในโครงการมีระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดต่างๆ ของโครงการ เพื่อควบคุมความปลอดภัยและบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท

นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ดูแลและจัดหายาม รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมียามรักษาความปลอดภัยทำงานดูแลภายในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 150 คน โดยบริษัท จะเป็นผู้ดูแลควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 41

เขตปลอดอากร (ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี)

เขตปลอดอากร นวนคร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดแบ่งพื้นที่ 137 ไร่ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นเขต ปลอดอาการซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรแล้ว เขตปลอดอากรเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือการดำเนินกิจการอื่นใด ในการอำนวยความสะดวก ให้แก่ธุรกิจนำเข้า และส่งออก การดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่เขตปลอดอากร ให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการนอกประเทศไทยและนอก อาณาเขตของศุลกากรไทย ดังนั้นสินค้าหรือวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือในประเทศ เมื่อเคลื่อนย้ายเข้ามา และ/หรือส่งออกจาก เขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามกฎหมาย

ทำเลที่ตั้ง

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 46 กม. ห่างจาก กรุงเทพฯ 20 กม. ห่างจาก สนามบินนานาชาติดอนเมือง 80 กม. ห่างจาก ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 55 กม. ห่างจาก ท่าเรือคลองเตย 64 กม. ห่างจาก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร

1. ได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้า วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนสินค้าจากต่างประเทศ และสินค้าที่ย้ายจากเขตปลอด

อากรอื่น 2. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax. VAT) สรรพสามิต ภาษีแอลกอฮอล์ ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้า

ที่นำเข้ามา หรือนำเอามาผลิตในเขตปลอดอากร 3. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าในประเทศที่นำเข้ามาในเขตปลอดอากร 4. ได้รับยกเว้นภาษีส่งออกสำหรับสินค้าเพื่อจะส่งออกต่อไปยังประเทศอื่น 5. ปลอดจากกฎเกณฑ์การควบคุมมาตรฐาน/คุณภาพ หรือข้อเรียกร้องที่คล้ายกันสำหรับสินค้า หรือวัตถุดิบในประเทศที่เคลื่อน

ย้ายเข้ามาในเขตปลอดอากร เพื่อการผลิต, ผสม, ประกอบ, การหีบห่อ หรือการดำเนินการใดๆ ที่มีกำหนดว่าสินค้านั้นๆ

จะถูกนำไปส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ อีกทีหนึ่ง 6. ได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า และภาษีอื่นๆ ในประเทศ สำหรับของเสียหาย เศษวัสดุ และผลผลิตที่สูญเสียไป อันเกิดจากอุปกรณ์

นำเข้านั้น ถ้าหากอยู่ในข้อกำหนดกระทำได้ 7. ได้รับคืนภาษีส่งออกจากข้อยกเว้นต่างๆ 8. สำนักงานศุลกากร ณ นวนคร เขตปลอดอากร ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการด้านศุลกากร 9. ครบถ้วนสมบูรณ์ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ


42

รายงานประจำปี 2552

โครงการ เดอะ นวไพรเวซี่

บริษัทได้พัฒนาโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่ ให้เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งช่องทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างที่อยู่อาศัยพร้อม คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ภายใน และภายนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี หรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงคือคน

วัยเริ่มต้นการทำงาน และต้องการที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน การพัฒนาโครงการและห้องชุดพักอาศัยขนาด 30-31 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 25,000-27,000 บาท และราคาเฉลี่ยยูนิตละ 775,000-850,000 บาท จึงเป็นไปเพื่อสร้างบ้านที่แวดล้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนในวัยเริ่มต้นการทำงานทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท มีความสามารถ ในการใช้จ่ายเงินด้านที่อยู่อาศัยเดือนละ 3,500-5,000 บาท โดยทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ใกล้ที่ทำงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน ภาวะน้ำมันที่มีความผันผวน ซึ่งกลุ่มลูกค้านี้จะมีที่ทำงานห่างจากที่ตั้งโครงการในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการ ที่พักอาศัยสูง บริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่ เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยหลังแรกที่มีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ อบอุ่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตครอบครัว

การพัฒนาโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่

โครงการ “เดอะ นวไพรเวซี่” เป็นโครงการลงทุนพัฒนาที่ดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อการพาณิชยกรรมใน

รูปแบบศูนย์การค้าอันทันสมัยและอาคารพักอาศัยเพื่อเช่าและขาย เน้นการสร้างสังคม (Social Community) ให้มีทั้งที่พักอาศัยและ ศูนย์การค้าภายในพื้นที่เดียวกัน ตั้งอยู่บนถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อยู่ใจกลางแหล่งชุมชนที่มีประชากรอาศัย อยู่เป็นจำนวนมากที่สุด บริษัทฯ คาดหวังให้โซนพาณิชยกรรมซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า 1 อาคาร ที่พรั่งพร้อมด้วยบริการในรูปแบบต่างๆ ศูนย์อาหาร ห้อง ประชุมและห้องสัมมนา และอาคารพาณิชยกรรม 2 อาคาร ที่จัดรูปแบบให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ ภายใต้ชื่อ ศูนย์การค้า “ไพรเวซี่ มอลล์” สามารถรองรับการบริการให้แก่ชุมชนและผู้พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งจะเป็นจุดดึงดูดให้เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการฯ ที่ พรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โซนที่พักอาศัย ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 16 อาคาร ห้องพักจะมีขนาดพื้นที่ 31 ตารางเมตร ซึ่งกว้างขวาง สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีขนาดใหญ่กว่าห้องพักของโครงการอื่นๆ โดยแต่ละยูนิตจะออกแบบให้มีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนลงตัว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ส่วนของห้องนอน ส่วนพักผ่อน ส่วนรับประทานอาหาร ครัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีบิวท์อิน ครบชุด ระเบียง และห้องน้ำที่แยกส่วนเปียกและส่วนแห้ง โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นพนักงานภายในเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 43

นอกจากนี้ “เดอะ นวไพรเวซี่” ยังมอบความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยของโครงการไว้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ด้วยสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ เช่น สวนสาธารณะอันร่มรื่น พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ที่กว้างขวางและปลอดภัย พร้อมทั้งระบบ สาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากลอย่างครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ ระบบคีย์การ์ดสำหรับการเข้า-ออกอาคาร พักอาศัย “เดอะ นวไพรเวซี่” ดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (EIA) ที่กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างตัวอาคาร มีถนนหลักในโครงการกว้าง 16 เมตร ถนนรอบอาคาร กว้าง 12 เมตร มีระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิง และติดตั้งบันไดหนีไฟที่มั่นคงแข็งแรงในจุดที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นนอกเหนือจาก ความสะดวกสบายที่จะพบได้ใน “เดอะ นวไพรเวซี่” แล้วสมาชิกของโครงการจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน


44

รายงานประจำปี 2552

การบริหารงานขายและการตลาด

เป้าหมาย เพื่อเพิ่มยอดขายและการทำกำไร

กลยุทธ์การขาย

• การใช้ตัวแทนขายอิสระ ตัวแทนขายอิสระได้แก่บุคคลที่มิใช่พนักงานของบริษัท แต่ทำหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท โดย

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่านายหน้าที่คำนวณจากยอดขาย ข้อดี คือ ค่าใช้จ่ายทางการขายจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่า

จะมีการขายเกิดขึ้นก่อน และตัวแทนขายอิสระมีความชำนาญทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ เหมาะสำหรับบริษัทที่เริ่ม

กิจการใหม่ หรือมีการบริหารเงินทุนในกิจการที่หลากหลาย ข้อเสียคือ ตัวแทนขายอิสระอาจไม่ทุ่มเทความพยายามในการขาย

ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทมากนัก ถ้าเป็นตัวแทนการขายให้หลายๆ บริษัท • การใช้พนักงานขายของบริษัท พนักงานขายได้แก่พนักงานของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์ที่พนักงานขายจะได้รับอาจเป็นค่าจ้างอย่างเดียว ค่านายหน้าอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างรวมกันได้ บริษัท

มีอำนาจสูงในการควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และยังสามารถให้การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมขีดความสามรถ

ในการขายได้ตรงจุด • การเปิดตลาดสินค้าระดับไฮเอนด์ ซึ่งฝ่ายการตลาดได้วาง positioning ของโครงการไว้ในระดับกลางถึงสูง ด้วยรูปแบบ

ศูนย์การค้าอันทันสมัยและอาคารพักอาศัยเพื่อเช่าและขาย เน้นการสร้างสังคม (Social Community) ให้มีทั้งที่พักอาศัยและ

ศูนย์การค้าภายในพื้นที่เดียวกัน โดยเน้นความสะดวกสบายครบวงจร และราคาที่สามารถจ่ายได้สบายๆ ตรงตามความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้า • การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งฝ่ายการตลาดของบริษัทได้มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ภายในเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร มีการติดต่อกับลูกค้าสม่ำเสมอทำให้เป็นช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานที่ต้องการจะจัดหาสวัสดิการ

ด้านที่พักอาศัยให้แก่พนักงานได้ • ด้านผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนียมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี จะได้เปรียบอาคารเก่าที่ไม่ได้รับ การปรับปรุงหรือตกแต่งใหม่ • ด้านการบริการ จัดเตรียมหาแหล่งวงเงินกู้กว่า 90% ของราคาขายพร้อมอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 45

แผนงานทางการตลาด เพื่อให้การขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ฝ่ายการตลาดและการขายได้วางแผนงานเพื่อสนับสนุนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 1. สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ว่าบริษัทได้จัดทำ ที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมที่สุดคือ การบอกต่อ (Buzz) สิ่งที่กิจการต้องดำเนินการคือ • การจัดเตรียมสาธารณูปโภค สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัย • การเชิญชวนให้ลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของโครงการฯ • การบอกราคาห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ชัดเจน 2. การจัดรายการส่งเสริมการขาย ดำเนินการจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่ประชาชนมีกำลังซื้อสูง ใน 4 ช่วงเทศกาล สำคัญคือ 1) ปีใหม่ 2) ตรุษจีน 3) สงกรานต์ และ 4) ต้นฤดูหนาว รายการส่งเสริมการขายที่ใช้ประกอบด้วย 1) โปรโมชั่นราคาพิเศษ 2) รายการของแถมพิเศษ 3) การชิงโชครางวัลใหญ่เมื่อซื้อห้องพัก 3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 4. การจัด Road show และจัดบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าและงานบ้านและคอนโดฯ 5. การโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ เดอะ นวไพรเวซี่ อาคารศูนย์การค้าพาณิชยกรรม 3 ชั้น 1 อาคาร

อาคารศูนย์พาณิชยกรรม 3 ชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จ คงค้างงานเก็บรายละเอียดและงานแก้ไขที่ไม่เรียบร้อยและการดำเนินการงาน เปลี่ยนแปลงลด-เพิ่มจากมูลค่างานในสัญญา สรุปเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโดยรวมของอาคารเท่ากับ 89.00 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้กำลัง ดำเนินงานเพิ่มเติมติดตั้งระบบปรับอากาศชั้น 3 และงานเพิ่มเติมโครงสร้างบันไดเวียนของชั้นลอยห้องควบคุมชั้นที่ 3

อาคารจำหน่ายสินค้าชั้นเดียว 2 อาคาร

การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% คาดว่า บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จะสามารถเปิดดำเนินการศูนย์การค้าทั้ง 3 อาคารอย่างเต็มรูปแบบ ในชื่อ ศูนย์การค้า

“ไพรเวซี่ มอลล์” ศูนย์รวมร้านค้าชั้นนำและจุดนัดพบสังสรรค์แห่งใหม่ที่ตอบรับทุกความต้องการ “ความสุขที่คุณหาได้” โดยกำหนดการ เปิดอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553


46

รายงานประจำปี 2552

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 โดยมีชื่อโครงการว่า เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) เป็นเขต อุตสาหกรรมแห่งใหม่ บนเนื้อที่ดิน 1,903 ไร่ ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา ปัจจุบันมีโรงงานทั่วไปทั้งจังหวัดประมาณ 2,000 โรงงาน ทำให้จังหวัดนครราชสีมา มีการลงทุนใหญ่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง นครราชสีมา อยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพของพื้นที่อยู่ศูนย์กลางของภาคอีสาน ทำให้ได้เปรียบด้านลอจิสติกส์ การขนส่งทางรถยนต์ ทั่วภาคอีสานและภาคอื่น ทั้งยังสามารถเปิดช่องทางสู่ EASTERN SEA BOARD และประตูสู่อินโดจีน จึงทำให้เกิดมีการลงทุนจากนักลงทุน ต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับด้านการอุตสาหกรรม อาทิเช่น ด้านแรงงานที่มีฝีมือแต่ราคาถูก กว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล แหล่งน้ำดิบจากเขื่อนลำตะคอง สถานีไฟฟ้าย่อยภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ตลอดจนลาน กองตู้คอนเทนเนอร์ (CY กุดจิก) เป็นต้น เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน น้ำ ไฟฟ้า ตลอดจนถนนโดยรอบ พื้นที่ของโครงการตามแผนพัฒนาของจังหวัด ปัจจุบันโครงการของทางภาครัฐ สนับสนุนดำเนินการหลายโครงการ ทำให้ในอนาคต เขต ประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ใกล้ชุมทางต่างระดับจากโครงการถนนวงแหวน โดยสร้างเสร็จในบางส่วนระยะทาง 17 กม. เพื่อเชื่อมถนนสาย 304 โดยได้เปิดการจราจรแล้ว

ทางเขตประกอบการอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (สายบางปะอิน-นครราชสีมา) ตลอดจนงานก่อสร้าง ถนนสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ สายแยก ทล.24-สถานีรถไฟกุดจิก และการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ทำให้การขนส่งและการจราจร ได้สะดวกสบายและประหยัดค่าขนส่งในอนาคต ปัจจุบันเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้ดำเนินการภายใต้การให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตาม มาตรฐาน ISO 9001-2000 จากทาง สรอ. และได้พัฒนาระบบเข้าสู่ตามมาตรฐาน ISO 14001-2004 ปัจจุบันเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยได้ดำเนินการ พัฒนาพื้นที่โครงการในเฟส 1 ประมาณกว่า 755 ไร่ ปี 52 ได้ขายพื้นที่ได้แปลงหมายเลข 9 และ 10 รวมพื้นที่ 13-2-27 ไร่ รวมพื้นที่ขาย เฟส 1 ไปแล้วรวม 153-1-55 ไร่ สรุปเหลือพื้นที่ขายในเฟส 1 รวม 375-1-0 ไร่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 47

กลุ่มผู้ประกอบการ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ปี 52 มี 5 บริษัท

1. บริษัท เอ็ม เอ็ม ไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จำกัด สัญชาติ สิงคโปร์ ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2. บริษัท ชินเอ ไฮเทค จำกัด สัญชาติ ญี่ป่นุ ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและยานยนต์ 3. บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด สัญชาติ ญี่ปุ่น ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยยางธรรมชาติและ ยางสังเคราะห์ 4. บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด สัญชาติ ญี่ปุ่น ประกอบการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติก 5. ในนามของคุณอนวัตรและคุณศิวาพร ผู้ประกอบการรายหลังสุดของปี 52 แปลง 9 และ 10 พื้นที่รวมประมาณ 13-2-27 ไร่

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้รับสิทธิประโยชน์จาก บีโอไอ สูงสุดโดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ (เขต 3)

1. ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 2. ให้ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 3. ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน

50% ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 5. ให้หักค่าขนส่ง, ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 2 เท่าเป็นเวลา 10 ปี 6. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิ 25% ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ถนนภายในโครงการ

ถนนสายหลัก 4 ช่องทางจราจรและเกาะกลาง เขตทาง 40 เมตร และ 30 เมตร ถนนสาย รอง 2 เลน เขตทาง 30 เมตร และ 26 เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานโดยมีความกว้าง ทางวิ่ง 14 และ 12 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2 เมตร

อาคารสโมสร-สำนักงาน

สำนักงานอาคารสโมสร เพื่อใช้อำนวยความสะดวกต่อกลุ่มผู้ประกอบการตลอดจนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการ บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุมและสัมมนา สำนักงานเช่า ธนาคาร ตลอดจนร้านค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในอนาคต


48

รายงานประจำปี 2552

ระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมกำลังการผลิต 20,000 ลบ.ม. เมื่อเต็มทั้ง 3 เฟส ปัจจุบันมีกำลังการผลิตในเฟส 1 อยู่ 5,000 ลบ.ม./วัน โดยทางโครงการได้จัดเตรียมอ่างเก็บน้ำดิบความจุ 1,000,000 ลบ.ม. ไว้ในพื้นที่โครงการเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้า

และผู้ประกอบการที่สนใจในโครงการ

ระบบไฟฟ้า

กฟภ. ได้จัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 2x50 MVA บนพื้นที่ 10 ไร่ ภายในโครงการ โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าภายในโครงการ ได้ทั้ง ระบบจำหน่าย 22 kv และ ระบบจำหน่าย 115 kv ปัจจุบันมีปริมาณ 4 เมกกะวัตต์

ระบบสื่อสาร

ชุมสายโทรศัพท์กว่า 1,000 สาย ยังมีระบบไฟเบอร์อ๊อฟติกทั้งโครงการ และระบบลีสไลน์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งเป็นระบบที่

ทันสมัยในปัจจุบัน พร้อมทั้งสถานีส่งต่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย

ระบบระบายน้ำฝนและป้องกันน้ำท่วม

ระบบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมสูง 2-2.5 เมตร และรางระบายน้ำตาม 2 ฝั่งถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ สถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม

จำนวน 4 แห่ง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge Extended Aeration ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสีย 8,000 ลบ.ม./วัน เมื่อเต็ม 3 เฟส ปัจจุบัน กำลังการบำบัดอยู่ที่ 300 ลบ.ม/วัน โดยสามารถขยายกำลังการบำบัดได้ถึง 2,000 ลบ.ม./วัน ตามปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น

ระบบกำจัดขยะ

กระบวนการกำจัดของเสียที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ โดยบริษัท เจนโก้ ขยะภายในมีการกำจัดและดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของเขตประกอบ การอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา โดยทางโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่โรงพักขยะกว่า 1,000 ตารางเมตร สำหรับพักขยะก่อนดำเนินการ เก็บขนในลำดับต่อไป

ระบบรักษาความปลอดภัย

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบ CCTV ในจุดสำคัญๆ โดยรอบโครงการพร้อมบันทึก ข้อมูลไว้ย้อนหลัง 45 วัน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 49

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน ของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี

การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง

ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์

อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (วรรณาพร จงพีรเดชานนท์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด กรุงเทพมหานคร 23 กุมภาพันธ์ 2553


50

รายงานประจำปี 2552

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สินทรัพย์ หมายเหตุ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 ลูกหนี้การค้า 4, 6 ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 7 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

2552 (บาท)

2551 (บาท)

10,504,949 43,107,913 11,916,557 1,785,584,921 6,000,000 26,720,525 1,883,834,865

61,868,653 45,370,785 10,833,130 1,690,014,512 - 40,829,707 1,848,916,787

4,274,947 1,661,872,116 2,900,385 1,669,047,448 3,552,882,313

20,593,347 1,529,151,646 1,401,278 1,551,146,271 3,400,063,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 51

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 เจ้าหนี้การค้า 4, 11 เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าจากลูกค้า 12 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 10 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น 14 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินทุน 15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย 15 ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552 (บาท)

2551 (บาท)

24,450,177 - 108,162,598 166,790,323 86,000,000 12,543,294 3,293,419 103,338,108 504,577,919

39,667,775 23,900,000 24,370,775 172,790,323 16,000,000 13,010,706 - 112,379,063 402,118,642

994,501,266 13,988,077 1,008,489,343 1,513,067,262

910,015,682 25,427,413 935,443,095 1,337,561,737

1,452,591,000 1,126,821,820

1,452,591,000 1,126,821,820

283,563,867

283,563,867

75,086,806 554,342,558 2,039,815,051 3,552,882,313

73,967,612 578,148,022 2,062,501,321 3,400,063,058


52

รายงานประจำปี 2552

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ รายได้ 4 รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 24 รายได้จากการให้บริการ 24 รายได้ค่าเช่า 12 ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ 8 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว รายได้อื่น 7 รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย 4 ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7 ต้นทุนทางตรงในการให้บริการ 17 ค่าใช้จ่ายในการขาย 18 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 20 ขาดทุนจากการด้อยค่า 7 รวมค่าใช้จ่าย กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน 21 กำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ 22 กำไรสำหรับปี กำไรต่อหุ้น 23 ขั้นพื้นฐาน ปรับลด หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

2552 (บาท)

2551 (บาท)

56,037,400 450,771,184 17,110,303 913,526 3,394,370 26,540,246 10,510,080 565,277,109

185,997,150 490,365,626 16,236,465 826,348 3,830,789 - 38,969,128 736,225,506

17,953,503 286,786,667 12,648,674 140,848,277 35,557,414 - 493,794,535

44,358,713 285,937,435 20,080,498 147,491,449 47,273,712 51,110,989 596,252,796

71,482,574 35,804,878 35,677,696 13,293,814 22,383,882

139,972,710 36,451,743 103,520,967 25,961,025 77,559,942

0.02 0.02

0.07 0.06


WHERE INDUSTRIES GROW 53

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน กำไรสะสม ที่ออกและ ส่วนเกิน สำรอง รวมส่วนของ หมายเหตุ ชำระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,126,821,820 283,563,867 70,089,615 560,804,118 2,041,279,420 กำไรสำหรับปี - - - 77,559,942 77,559,942 สำรองตามกฎหมาย 15 - - 3,877,997 (3,877,997) - เงินปันผล 25 - - - (56,338,041) (56,338,041) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,126,821,820 283,563,867 73,967,612 578,148,022 2,062,501,321 กำไรสำหรับปี - - - 22,383,882 22,383,882 สำรองตามกฎหมาย 15 - - 1,119,194 (1,119,194) - เงินปันผล 25 - - - (45,070,152) (45,070,152) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,126,821,820 283,563,867 75,086,806 554,342,558 2,039,815,051

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


54

รายงานประจำปี 2552

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสำหรับปี รายการปรับปรุง ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนจากการด้อยค่า สำรองค่าชดเชยตามกฎหมาย ค่าเสื่อมราคา รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ต้นทุนทางการเงิน กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว ภาษีเงินได้ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ลูกหนี้การค้า ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

2552 (บาท)

2551 (บาท)

22,383,882

77,559,942

(543,735) (2,806,023) 69,648 114,720,256 (6,000,000) (913,526) (3,394,370) 35,804,878 (2,135,501) 10,412 (26,540,246) 13,293,814 143,949,489

400,856 51,110,989 1,013,387 92,692,816 (6,000,000) (826,348) (3,830,789) 36,451,743 (7,388,976) 460,058 - 25,961,025 267,604,703

2,806,607 (1,083,427) (76,406,480) 14,286,717 (1,499,107) 83,791,823 (21,984,599) (10,000,395) 133,860,628

2,547,709 3,924,683 (39,035,140) (5,639,352) 510,476 (19,410,531) (95,800,967) (76,197,330) 38,504,251


WHERE INDUSTRIES GROW 55

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับดอกเบี้ย รับเงินปันผล เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ขายเงินลงทุน ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายต้นทุนทางการเงิน จ่ายเงินปันผล เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืม เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปีมีดังนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี หัก - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552 (บาท)

2551 (บาท)

735,992 3,394,370 (20,000,000) 14,000,000 42,858,647 2,135,514 (223,976,713) (180,852,190)

826,348 3,830,789 - - - 16,056,822 (250,310,558) (229,596,599)

(61,026,145) (45,070,152) (15,217,598) (13,643,831) 199,014,835 (68,429,251) (4,372,142)

(63,801,601) (56,338,041) 39,667,775 (15,436,667) 189,808,000 (112,008,819) (18,109,353)

(51,363,704) 61,868,653 10,504,949

(209,201,701) 271,070,354 61,868,653

247,451,151 (13,002,703) (8,734,652) (1,737,083) 223,976,713

324,301,829 (46,149,992) (5,358,509) (22,482,770) 250,310,558


56

รายงานประจำปี 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษทั นวนคร จำกัด (มหาชน) “บริษทั ” เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทีจ่ ดทะเบียน ดังนี้ สำนักงานใหญ่ : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย สำนักงานสาขาแห่งแรก : 83 อาคาร ซี.บี. เฮ้าส์ ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ประเทศไทย สำนักงานสาขาแห่งที่สอง : 999/1 หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 ประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระหว่างปีการเงินนี้คือ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (จัดตั้งใน ประเทศไทย) ซึ่งถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราร้อยละ 31.59 (31 ธันวาคม 2551: อัตราร้อยละ 31.59) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่า และการให้บริการ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 12/2552 การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหม่ ให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภา วิชาชีพในระหว่างปี 2551 และ 2552 ต่อไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงาน ที่ยกเลิก (ฉบับ 54 เดิม) แม่บทการบัญชี เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2552) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเช่า (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2552) การใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงตลอดจนแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีเหล่านี้ ไม่มีผล กระทบที่เป็นสาระสำคัญกับงบการเงินของบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 57

ในระหว่างปี 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยัง ไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตาม ราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่า ใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก

ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการ

รับรู้จำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแส เงินสด (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดย การวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจาก บัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ (ค) ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งที่ดินและต้นทุนระหว่างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนที่ จำเป็นในการขาย


58

รายงานประจำปี 2552

(ง) เงินลงทุน เงินลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า การจำหน่ายเงินลงทุน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่

ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (จ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ที่เช่า การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็น สัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวด เป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุน สัญญาเช่าดำเนินงานซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้เช่า สัญญาให้เช่าซึ่งบริษัทยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่ให้เช่านั้นๆ ได้จัดประเภท เป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน สินทรัพย์ที่ครอบครองภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานแสดงไว้ในบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” และแสดงในราคาทุนสุทธิ จากค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ อาคาร 20 ปี ศูนย์การค้าเพื่อเช่า 5, 10 และ 33 ปี ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 10 และ 25 ปี ระบบสาธารณูปโภค 5, 10 และ 25 ปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ปี เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน 5 ปี ยานพาหนะ 5 ปี บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 59

(ฉ) การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี

ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก

ในงบกำไรขาดทุน การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้ว แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตาม เวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณา มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ (ช) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ซึ่งต่อมาหนี้สินที่มี ภาระดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้สินเริ่มแรกและยอดหนี้สินเมื่อถึงกำหนดชำระจะ

บันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดระยะเวลาการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ซ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน (ฌ) ประมาณการหนี้สิน การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุล เมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือมีความเป็นไปได้ที่จะ ก่อให้เกิดภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะต้องจ่าย ชำระหนี้ตามภาระหนี้สินดังกล่าว และจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่ผล กระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินจะพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต โดย ใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนหักภาษีเงินได้ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่อาจประเมินได้ตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบันตามเวลา และความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน


60

รายงานประจำปี 2552

(ญ) รายได้ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทันทีที่ผลงานการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาและค่าใช้ จ่ายจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนของเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระภายใต้เงื่อนไขดังนี้ • เมื่อทำสัญญาขายแล้ว หรือในกรณีของการขายอาคารชุด จะต้องมีการทำสัญญาขายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

พื้นที่โครงการอาคารชุดที่มีเพื่อขาย • แต่ละสัญญาที่จะรับรู้รายได้ จะต้องได้รับเงินล่วงหน้าประเภทไม่ต้องชำระคืนให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ

ราคาขายตามสัญญา และ • โครงการที่พัฒนาต้องมีงานพัฒนาและงานก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างตามโครงการที่

เสนอขาย (โดยวัดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการ) รายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าเช่า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วรายได้ค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำจาก การให้เช่าสินทรัพย์นั้นๆ และรับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุน ในวันที่บริษัทมี สิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มี การประกาศสิทธิการรับเงินปันผล (ฎ) ค่าใช้จ่าย สัญญาเช่าดำเนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม สัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนใน รอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื่น ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นกรณีที่มี การบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวต้องใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือผลิตก่อน ที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย (ฏ) ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีสำหรับปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ

ใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 61

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการมีผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตาม สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัท ควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้ ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 31.59 (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด ไทย เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 15.08 บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน ซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 1.71 บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน บริษัท นวนครพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้ รายการ นโยบายการกำหนดราคา รายได้จากการให้บริการ ราคาตลาดทั่วไป ดอกเบี้ยรับ / ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ขายเงินลงทุน ราคาตลาด รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายได้จากการให้บริการ 2,407 2,732 ดอกเบี้ยรับ 829 - เงินปันผลรับ 3,394 3,831 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 26,540 - ค่าบริการรักษาความปลอดภัย 28,971 27,033


62

รายงานประจำปี 2552

ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทได้รับเงินปันผล สำหรับเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ซูมิโช โกลบอล

โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด) ในอัตราหุ้นละ 17.5 บาท จำนวน 193,964 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 3.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวใน บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด) จำนวน 163,184 หุ้น ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง เป็น จำนวนเงิน 42.9 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 26.5 ล้านบาท ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) ลูกหนี้การค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด 95 116 บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 89 106 รวม 184 222

อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมระยะสั้น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รวม

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

2552 (ร้อยละต่อปี)

2551 (ร้อยละต่อปี)

2552 (พันบาท)

2551 (พันบาท)

7.50

-

6,000 6,000

- -


WHERE INDUSTRIES GROW 63

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 1 มกราคม - - เพิ่มขึ้น 20,000 - ลดลง (14,000) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,000 - ลูกหนี้อื่น (ซึ่งรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 463 31 เจ้าหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด 2,632 2,581 บริษัทมีสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยหลายฉบับกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระค่าบริการการรักษาความปลอดภัยรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ใน สัญญา

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2552 (พันบาท) เงินสดในมือ 110 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 217 เงินฝากธนาคารเงินประเภทออมทรัพย์ 10,178 รวม 10,505 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นสกุลเงินบาท

2551 (พันบาท) 110 411 61,348 61,869


64

รายงานประจำปี 2552

6 ลูกหนี้การค้า หมายเหตุ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 กิจการอื่น รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้าแสดงได้ดังนี้ หมายเหตุ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ภายในกำหนดระยะเวลาการรับชำระหนี้ 4 รวม กิจการอื่น ภายในกำหนดระยะเวลาการรับชำระหนี้ เกินกำหนดระยะเวลาการรับชำระหนี้ น้อยกว่า 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ รวมทั้งสิ้น โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทคือ 30 วัน ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นสกุลเงินบาท บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

2552 (พันบาท) 184 47,621 47,805 (4,697) 43,108 (544)

2551 (พันบาท) 222 50,390 50,612 (5,241) 45,371 401

2552 (พันบาท)

2551 (พันบาท)

184 184

222 222

2552 (พันบาท)

2551 (พันบาท)

38,405

37,981

4,971 22 137 4,086 47,621 (4,697) 42,924 43,108

7,631 420 363 3,995 50,390 (5,241) 45,149 45,371


WHERE INDUSTRIES GROW 65

7 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขาย โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (จังหวัดปทุมธานี) ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ รวม หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า สุทธิ โครงการเขตปลอดอากร (จังหวัดปทุมธานี) ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ รวม ที่ดินที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขาย - สุทธิ ที่ดินระหว่างการพัฒนา โครงการพรีเมี่ยม (จังหวัดปทุมธานี) ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ รวม หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า สุทธิ โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (จังหวัดนครราชสีมา) ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ รวม รวมที่ดินระหว่างการพัฒนา

2552 (พันบาท)

2551 (พันบาท)

76,172 40,670 16,820 133,662 (359) 133,303

76,480 37,556 17,146 131,182 (15,742) 115,440

33,597 42,832 6,247 82,676 215,979

39,017 49,394 7,255 95,666 211,106

577,864 49,266 82,463 709,593 (47,946) 661,647

577,864 40,387 71,123 689,374 (35,369) 654,005

505,234 205,792 47,355 758,381 1,420,028

506,323 204,840 45,790 756,953 1,410,958


66

รายงานประจำปี 2552

2552 2551 (พันบาท) (พันบาท อาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้าระหว่างการพัฒนา โครงการเดอะ นวไพรเวซี่ (จังหวัดปทุมธานี) ต้นทุนที่ดิน 7,189 9,404 ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 138,700 58,044 ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ 3,689 503 รวมอาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้าระหว่างการพัฒนา 149,578 67,951 รวมทั้งสิ้น 1,785,585 1,690,015 รายการเคลื่อนไหวสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) ณ วันที่ 1 มกราคม 1,690,015 1,869,891 ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ 258,062 83,395 ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ 16,358 21,699 ขายที่ดินที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขายและที่ดินระหว่าง การพัฒนาที่พัฒนาเสร็จแล้วในระหว่างปี (17,954) (44,359) โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการระบบ ผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นสินทรัพย์ ในบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” - (189,500) โอนต้นทุนศูนย์การค้าระหว่างการพัฒนาโครงการเดอะ นวไพรเวซี่ เป็นสินทรัพย์ในบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” (163,702) - กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า 2,806 - ขาดทุนจากการด้อยค่า - (51,111) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,785,585 1,690,015 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากมูลค่า สุทธิที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินรวม 47.6 ล้านบาท

(2551: 51.1 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้จดจำนองที่ดินที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขาย และที่ดินระหว่างการพัฒนาและอาคารที่พักอาศัย และศูนย์การค้าระหว่างการพัฒนา รวมทั้งที่ดินส่วนกลางเพื่อการสาธารณูปโภคบางแปลง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,774.1 ล้านบาท (2551: 1,341.1 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศบางแห่ง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


ประเทศ ที่จัดตั้ง

ประเภท กิจการ

ลักษณะ ความ สัมพันธ์ (พันบาท)

ทุนชำระแล้ว 2552 2551

(อัตราร้อยละ) (อัตราร้อยละ) (พันบาท)

สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ 2552 2551

ราคาทุน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไทย ให้บริการขนส่ง ผู้ถือหุ้น 1.71 10.78 180,000 180,000 บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด ไทย บริการรักษา ความปลอดภัย ผู้ถือหุ้น 15.08 15.08 6,300 6,300 รวม บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บริษัท บางกอกคลับ จำกัด ไทย ขายอาหาร และเครื่องดื่ม ผู้ถือหุ้น 0.11 0.11 450,000 450,000 หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า สุทธิ รวม

8 เงินลงทุนระยะยาว

19,396

871 20,267

1,000 (674) 326 20,593

871 3,949

1,000 (674) 326 4,275

(พันบาท)

3,078

(พันบาท)

จำนวนเงินลงทุน 2552 2551

- - 3,394

-

- 3,394

3,394

(พันบาท)

- - 3,831

-

- 3,831

3,831

(พันบาท)

เงินปันผลรับ 2552 2551

WHERE INDUSTRIES GROW 67


บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น โอน จำหน่าย ตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้น โอน จำหน่าย ตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย ตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย ตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

94,289 - - - - 94,289 2,215 33,362 - - 129,866 - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

ที่ดิน

32,535 - - - - 32,535 - - - - 32,535

ที่ดิน ทีค่ รอบครอง ภายใต้ สัญญา เช่าดำเนินงาน

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(11,465) (1,461) - - (12,926) (2,044) - - (14,970)

33,136 - - - - 33,136 - 39,742 - - 72,878

อาคาร

- - - - - (945) - - (945)

- - - - - - 61,732 - - - 61,732

291,152 691 1,425 (1,345) - 291,923 1,516 383,198 - - 676,637

(24,264) (222,773) (41,384) (23,635) - 1,345 31 - (65,617) (245,063) (50,358) (32,207) - - - - (115,975) (277,270)

721,085 - - - (491) 720,594 514 187,785 - - 908,893 (19,796) (4,257) 12 - (24,041) (4,046) 1,555 - (26,532)

33,531 1,940 - (15) - 35,456 194 - (1,555) - 34,095 (42,331) (7,998) 1,708 - (48,621) (7,845) 587 852 (55,027)

65,758 3,784 - (1,708) - 67,834 839 4,861 (587) (863) 72,084

(69,624) (13,958) 26,115 - (57,467) (17,275) 4,582 - (70,160)

118,492 35,137 - (34,779) - 118,850 1,779 - (4,582) - 116,047

ศูนย์การค้า ระบบ เครือ่ งตกแต่ง เพื่อเช่า ผลิตน้ำ ระบบ เครื่องจักร ติดตั้ง โครงการ เดอะ เพือ่ การ สาธารณูปโภค และ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ ยานพาหนะ นวไพรเวซี่ อุตสาหกรรม สำนักงาน (พันบาท)

รวม

- (390,253) - (92,693) - 29,180 - 31 - (453,735) - (114,720) - 6,724 - 852 - (560,879)

117,445 1,507,423 282,750 324,302 188,075 189,500 - (37,847) - (491) 588,270 1,982,887 178,662 247,451 (648,948) - - (6,724) - (863) 117,984 2,222,751

สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง

68

รายงานประจำปี 2552


ที่ดิน ทีค่ รอบครอง ภายใต้ สัญญา เช่าดำเนินงาน

ที่ดิน

อาคาร

ศูนย์การค้า ระบบ เครือ่ งตกแต่ง เพื่อเช่า ผลิตน้ำ ระบบ เครื่องจักร ติดตั้ง โครงการ เดอะ เพือ่ การ สาธารณูปโภค และ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ ยานพาหนะ นวไพรเวซี่ อุตสาหกรรม สำนักงาน (พันบาท)

สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง

รวม

ราคาทุนมูลค่าสุทธิทางบัญชี ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,535 94,289 20,210 - 654,977 46,860 11,415 19,213 4,585 588,270 1,472,354 ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - - 56,798 - 56,798 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 32,535 94,289 20,210 - 654,977 46,860 11,415 19,213 61,383 588,270 1,529,152 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 32,535 129,866 57,908 60,787 792,918 399,367 7,563 17,057 3,417 117,984 1,619,402 ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - - 42,470 - 42,470 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 32,535 129,866 57,908 60,787 792,918 399,367 7,563 17,057 45,887 117,984 1,661,872 ต้นทุนการกู้ยืมที่รับรู้เป็น ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ รับรู้ในปี 2551 - - - - - - - - - 5,359 5,359 อัตราดอกเบีย้ ทีร่ บั รูใ้ นปี 2551 (ร้อยละต่อปี) - - - - - - - - - 6.0 - 6.5 6.0 - 6.5 รับรู้ในปี 2552 - - - 534 - 7,040 - - - 1,161 8,735 อัตราดอกเบีย้ ทีร่ บั รูใ้ นปี 2552 (ร้อยละต่อปี) - - - 5.3 - 6.0 - 5.3 - 6.0 - - - 5.3 - 6.0 5.3 - 6.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทได้จดจำนองที่ดิน รวมทั้งโครงการระบบผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักรและอุปกรณ์ และศูนย์การค้าระหว่างก่อสร้าง ซึ่ง มีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 794 ล้านบาท (2551: 349.5 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศบางแห่ง มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่บริษัทยังสามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนเงินรวม 297.8 ล้านบาท (2551: 254.4 ล้านบาท)

WHERE INDUSTRIES GROW 69


70

รายงานประจำปี 2552

10 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2552 2551 หมายเหตุ (พันบาท) (พันบาท) ส่วนที่หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี (อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ (MOR) หักร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1 ต่อปี) - มีหลักประกัน 7, 9 24,450 39,668 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) หักร้อยละ 1.5) - มีหลักประกัน 7 - 23,900 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี - มีหลักประกัน 7, 9 86,000 16,000 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12,543 13,011 รวมส่วนที่หมุนเวียน 122,993 92,579 ส่วนที่ไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - มีหลักประกัน 7, 9 994,501 910,016 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13,988 25,427 รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน 1,008,489 935,443 รวม 1,131,482 1,028,022 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาถึงกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ได้ดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 110,450 79,568 ถึงกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 942,501 904,988 ถึงกำหนดชำระหลังจากห้าปี 52,000 5,028 รวม 1,104,951 989,584

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 71

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศบางแห่ง มีดังนี้ วงเงินสินเชื่อ สัญญาเงินกู้ยืม ที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย กำหนดการจ่ายชำระคืน (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) ฉบับที่ 1 480 เงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ภายในวันที่ 13 เมษายน 2556 (เพื่อจ่ายค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการ หักร้อยละ 0.5 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (จังหวัดนครราชสีมา)) ฉบับที่ 2 550 เงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างโครงการผลิตน้ำ หักร้อยละ 1.5 สำหรับ เพื่อการอุตสาหกรรม 18 เดือนแรก และ (จังหวัดปทุมธานี)) เงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) หักร้อยละ 1 สำหรับ 78 เดือนถัดมา ฉบับที่ 3 400 (เพื่อจ่ายค่าที่ดินและค่าพัฒนาโครงการ พรีเมียม (จังหวัดปทุมธานี)) ฉบับที่ 4 48 (เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างโครงการผลิตน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม (จังหวัดปทุมธานี)) ฉบับที่ 5 200 (เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างโครงการระบบ บำบัดน้ำเสีย (จังหวัดปทุมธานี)) ฉบับที่ 6 450 (เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างโครงการ เดอะนวไพรเวซี่ (จังหวัดปทุมธานี))

เงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) หักร้อยละ 0.5

ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2555

เงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หักร้อยละ 1.5 จนถึง วันที่ 21 กันยายน 2550 และเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) หักร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2550 จนครบกำหนด เงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) หักร้อยละ 1

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

เงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) หักร้อยละ 1.25

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561


72

รายงานประจำปี 2552

ยอดคงเหลือของสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) สัญญาเงินกู้ยืมฉบับที่ 1 83,163 97,171 สัญญาเงินกู้ยืมฉบับที่ 2 410,482 432,982 สัญญาเงินกู้ยืมฉบับที่ 3 203,302 204,824 สัญญาเงินกู้ยืมฉบับที่ 4 36,000 40,000 สัญญาเงินกู้ยืมฉบับที่ 5 200,000 141,028 สัญญาเงินกู้ยืมฉบับที่ 6 147,554 10,011 รวม 1,080,501 926,016 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) ณ วันที่ 1 มกราคม 926,016 872,117 เพิ่มขึ้น 199,015 165,908 ลดลง (44,530) (112,009) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,080,501 926,016 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันดังนี้ 2552 2551 หมายเหตุ (พันบาท) (พันบาท) ที่ดินที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขายบางแปลง 103,025 196,413 ที่ดินระหว่างการพัฒนา และอาคารที่พักอาศัยและ ศูนย์การค้าระหว่างการพัฒนา รวมทั้งที่ดินส่วนกลาง เพื่อการสาธารณูปโภคบางแปลง 1,671,085 1,144,684 รวม 7 1,774,110 1,341,097 ที่ดินบางแปลง รวมทั้งโครงการระบบผลิตน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักรและอุปกรณ์ และศูนย์การค้าระหว่างก่อสร้าง 9 794,036 349,538 รวมทั้งสิ้น 2,568,146 1,690,635 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ เป็นจำนวนเงินรวม 1,101.1 ล้านบาท (2551: 1,257.1 ล้านบาท) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 73

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 2552 2551 เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายชำระ (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12,543 1,552 14,095 13,011 1,613 14,624 ถึงกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 13,988 1,686 15,674 25,427 3,106 28,533 รวม 26,531 3,238 29,769 38,438 4,719 43,157 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินในประเทศบางแห่งเพื่อซื้อยานพาหนะ โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 5.5 ต่อปี ในปี 2552 (2551: ระหว่างร้อยละ 2.8 ถึงร้อยละ 5 ต่อปี) และมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเป็นรายเดือน ซึ่งจะสิ้นสุดใน เวลาแตกต่างกัน (งวดสุดท้ายสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2555) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นสกุลเงินบาท

11 เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 กิจการอื่น รวม เจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นสกุลเงินบาท

2552 (พันบาท) 2,632 105,531 108,163

2551 (พันบาท) 2,581 21,790 24,371


74

รายงานประจำปี 2552

12 เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าจากลูกค้า

บริษัทมีสัญญาให้เช่าที่ดินแก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง (“ผู้เช่า”) โดยมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2580 ณ วันที่ทำสัญญาเช่า ดังกล่าว ผู้เช่าได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าให้กับบริษัท เป็นจำนวนเงิน 186 ล้านบาท และตามเงื่อนไขของสัญญา ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิก สัญญาฉบับนี้ บริษัทจะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลือภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เช่าแจ้ง การบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดเงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าที่ดิน

ดังกล่าวคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 166.8 ล้านบาท (2551: 172.8 ล้านบาท) บริษัทรับรู้เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็นรายได้ค่าเช่าในงบกำไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่ารายได้ค่าเช่าดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (2551: 6 ล้านบาท)

13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย เงินประกันผลงานค้างจ่ายผู้รับเหมา โบนัสค้างจ่าย เงินประกันค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายคืนลูกค้า เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า อื่นๆ รวม

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

2552 (พันบาท) 27,433 29,366 18,845 15,752 1,901 10,041 103,338

2551 (พันบาท) 49,131 18,227 19,851 13,881 423 10,866 112,379


WHERE INDUSTRIES GROW 75

14 ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น 2552 2551 ต่อหุ้น จำนวนหุ้น บาท จำนวนหุ้น บาท (บาท) (หลักพัน) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ 1 1,452,591 1,452,591 1,452,591 1,452,591 ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ 1 1,452,591 1,452,591 1,452,591 1,452,591 ทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ 1 1,126,822 1,126,822 1,126,822 1,126,822 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 - - - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ 1 1,126,822 1,126,822 1,126,822 1,126,822 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีเงื่อนไขการใช้สิทธิดังนี้ อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ปีที่ 1 - ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 - ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทั้งจำนวน วันที่ใช้สิทธิ : ในวันที่ 30 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 30 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ มีจำนวน 325,769,120 หน่วย (2551: 325,769,120 หน่วย)


76

รายงานประจำปี 2552

15 ส่วนเกินทุนและสำรอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่

จดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องนำเงินค่าหุน้ ส่วนเกินนีต้ ง้ั เป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจ้ ะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 1.1 ล้านบาท (2551: 3.9 ล้านบาท)

16 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ บริษัทนำ เสนอส่วนงานภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของ บริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน ผลการดำเนินงาน สินทรัพย์ และหนี้สินของแต่ละส่วนงานถือตามรายงานที่ใช้ประโยชน์โดยตรงในการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และสามารถจำแนกให้กับส่วนงานนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม รายการที่ไม่สามารถจำแนกตามส่วนงานได้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ที่ เกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินปันผล และสินทรัพย์ส่วนกลาง หนี้สินส่วนกลาง และค่าตอบแทนผู้บริหาร

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ของแต่ละส่วนงานแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ ของแต่ละส่วนงานจัดประเภทตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของสินทรัพย์นั้น บริษัทเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนงานที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ส่วนงานที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 77

รายได้และผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา รวม 2552 2551 2552 2551 2552 2551 (พันบาท) รายได้จากการขายโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 52,146 162,531 3,891 23,466 56,037 185,997 รายได้จากการให้บริการ 445,346 484,681 5,425 5,685 450,771 490,366 รายได้ค่าเช่า 16,937 16,026 174 210 17,111 16,236 รายได้อื่น 2,806 - - - 2,806 - รายได้ที่สามารถจำแนก ตามส่วนงาน 517,235 663,238 9,490 29,361 526,725 692,599 รายได้ที่ไม่สามารถจำแนก ตามส่วนงาน - - - - 38,553 43,626 รวมรายได้ 517,235 663,238 9,490 29,361 565,278 736,225 ต้นทุนขายโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ (15,450) (26,319) (2,503) (18,040) (17,953) (44,359) ต้นทุนทางตรงในการให้บริการ (267,836) (277,873) (18,951) (8,064) (286,787) (285,937) ค่าใช้จ่ายในการขาย (9,098) (18,633) (3,551) (1,447) (12,649) (20,080) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (127,137) (132,443) (13,711) (15,048) (140,848) (147,491) ขาดทุนจากการด้อยค่า - (51,111) - - - (51,111) รวมค่าใช้จ่ายที่สามารถจำแนก ตามส่วนงาน (419,521) (506,379) (38,716) (42,599) (458,237) (548,978) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่ สามารถจำแนกตามส่วนงาน - -- - (35,558) (47,274) รวมค่าใช้จ่าย (419,521) (506,379) (38,716) (42,599) (493,795) (596,252) กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 97,714 156,859 (29,226) (13,238) 71,483 139,973 ต้นทุนทางการเงิน (31,275) (36,284) (4,530) (168) (35,805) (36,452) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (13,294) (25,961) - - (13,294) (25,961) กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 53,145 94,614 (33,756) (13,406) 22,384 77,560


78

รายงานประจำปี 2552

ฐานะการเงินจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา 2552 2551 2552 2551 (พันบาท) ลูกหนี้การค้า 42,557 44,976 551 395 ต้นทุนการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ 1,027,204 933,062 758,381 756,953 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,316,373 1,059,240 345,499 469,912 สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจำแนก ตามส่วนงาน - - - - รวมสินทรัพย์ 2,386,134 2,037,278 1,104,431 1,227,260 เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน - 23,900 - - เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าจากลูกค้า 166,790 172,790 - - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,293 - - - เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน 997,338 828,845 83,163 97,171 หนี้สินที่ไม่สามารถจำแนก ตามส่วนงาน - - - - รวมหนี้สิน 1,167,421 1,025,535 83,163 97,171 รายจ่ายฝ่ายทุน 229,828 256,759 17,623 67,543 ค่าเสื่อมราคา 97,249 88,948 17,471 3,745

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

รวม 2552

2551

43,108

45,371

1,785,585 1,661,872

1,690,015 1,529,152

62,317 3,552,882

135,525 3,400,063

- 166,790 3,293

23,900 172,790 -

1,080,501

926,016

262,483 1,513,067 247,451 114,720

214,856 1,337,562 324,302 92,693


WHERE INDUSTRIES GROW 79

17 ต้นทุนทางตรงในการให้บริการ ค่าเสื่อมราคา ค่าบริหารและค่าดูแลระบบผลิตน้ำ ค่าบริการการรักษาความปลอดภัย ค่าไฟฟ้า ค่ากำจัดขยะ ค่าน้ำ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าซ่อมและบำรุงรักษา อื่นๆ รวม

2552 (พันบาท) 81,733 67,835 30,380 23,024 20,502 18,811 12,889 8,286 23,327 286,787

2551 (พันบาท) 66,853 64,785 28,830 19,462 19,359 49,455 13,126 9,250 14,817 285,937

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการขายที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าเสื่อมราคา ค่าเดินทาง อื่นๆ รวม

2552 (พันบาท) 3,825 3,565 3,486 632 469 672 12,649

2551 (พันบาท) 3,867 7,237 6,837 450 462 1,227 20,080

18 ค่าใช้จ่ายในการขาย


80

รายงานประจำปี 2552

19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเสื่อมราคา ค่าที่ปรึกษา ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ค่าเช่า เงินบริจาค ค่าซ่อมและบำรุงรักษา ค่าธรรมเนียมดำเนินการต่างๆ อื่นๆ รวม

2552 (พันบาท) 31,067 32,355 11,089 9,387 7,100 3,452 3,342 2,947 1,989 38,120 140,848

2551 (พันบาท) 28,782 25,390 10,445 9,393 11,437 3,463 5,155 3,293 2,060 48,073 147,491

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) ผู้บริหาร เงินเดือน ค่าแรง 32,972 45,610 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1,464 1,417 อื่นๆ 1,122 247 35,558 47,274 พนักงานอื่น เงินเดือน ค่าแรง 40,975 39,773 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1,971 1,808 อื่นๆ 4,835 4,194 47,781 45,775 รวม 83,339 93,049 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบสำหรับพนักงานของบริษัท การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ เป็นไปตามความ สมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ เป็น

รายเดือนในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่จดทะเบียนและบริหารกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 81

21 ต้นทุนทางการเงิน หมายเหตุ ดอกเบี้ยจ่าย ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 7 ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 สุทธิ

2552 (พันบาท) 60,898 (16,358) (8,735) 35,805

2551 (พันบาท) 63,510 (21,699) (5,359) 36,452

22 ภาษีเงินได้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังวันที่ 6 กันยายน 2544 โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก อัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และยังได้รับสิทธิในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแห่ง

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 475 แต่ไม่เกินรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากบริษัทได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นวันภายหลังจากวันที่พระราช กฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในอัตราร้อยละ 25

23 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี ซึ่งแสดงการคำนวณได้ดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (งบกำไรขาดทุน) 22,384 77,560 จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 1,126,822 1,126,822 ผลกระทบจากหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี - - จำนวนหุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในระหว่างปี (ขั้นพื้นฐาน) 1,126,822 1,126,822 กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.02 0.07


82

รายงานประจำปี 2552

กำไรต่อหุ้นปรับลด กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ซึ่ง แสดงการคำนวณได้ดังนี้ 2552 2551 (พันบาท) (พันบาท) กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (งบกำไรขาดทุน) 22,384 77,560 จำนวนหุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในระหว่างปี (ขั้นพื้นฐาน) 1,126,822 1,126,822 ผลกระทบจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 77,090 149,678 จำนวนหุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในระหว่างปี (ปรับลด) 1,203,912 1,276,500 กำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.02 0.06

24 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม (จังหวัดนครราชสีมา) การผลิตน้ำเพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรรม (จังหวัดปทุมธานี) และกิจการบริการบำบัดน้ำเสีย (ปทุมธานี) ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับโดยสังเขปมีดังนี้ (ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าที่ต้องจ่ายชำระสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ข) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุน (ค) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาเป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมี รายได้จากการประกอบกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ง) ได้รับอนุญาตให้หักต้นทุนในการติดตั้ง หรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่จำเป็นในการผลิตในอัตราร้อยละ 25 ของต้นทุนดังกล่าว นอก เหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ และ (จ) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลไปรวมคำนวณเป็น รายได้เพื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริม การลงทุน รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้บริการของบริษัทจำแนกตามกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนและกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ได้ดังนี้

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 83

รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - กิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม รายได้จากการให้บริการ - กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - กิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวม รวมทั้งสิ้น

2552 (พันบาท)

2551 (พันบาท)

3,891 52,146 56,037

23,466 162,531 185,997

252,008 198,763 450,771 506,808

269,128 221,238 490,366 676,363

25 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไร สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท สำหรับหุน้ สามัญจำนวน 1,126,821,820 หุน้ เป็นจำนวน เงินรวม 45.07 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วในเดือนพฤษภาคม 2552 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,126,821,820 หุ้น เป็นจำนวน เงินรวม 56.34 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วในเดือนพฤษภาคม 2551

26 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือ หรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า และธุรกรรม หลักทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากอัตราที่ไม่คงที่ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ผู้บริหารเชื่อว่า บริษัทมีความเสี่ยงต่ำที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมที่ได้รับมีดอกเบี้ยในอัตราตลาด


84

รายงานประจำปี 2552

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้า หรือคู่สัญญาไม่สามารถ ชำระหนี้ทางการเงินและหนี้สินตามสัญญาให้กับบริษัทเมื่อถึงกำหนด ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อที่เหมาะสม และมีการควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอ และใน กรณีที่มีลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ บริษัทจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอต่อ การใช้ในการดำเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของกระแสเงินสด

การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัท กำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี ความรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนด มูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้นมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะถึงกำหนดในระยะเวลาสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน ในตลาดสำหรับ สัญญาเช่าการเงินซึ่งมีเงื่อนไขและวันครบกำหนดที่คล้ายคลึงกัน

27 คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 อดีตพนักงานของบริษัท (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจำเลยในคดีแรงงาน สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย เนื่องจากการเลิกจ้างงานที่ไม่ยุติธรรม เป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันบอกเลิกจ้างงาน จนกว่าจะจ่ายชำระและรวมเงินเพิ่ม ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหาย เนื่องจากการเลิกจ้างงานที่ไม่ยุติธรรมนี้ เป็นจำนวนเงิน 0.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะ จ่ายชำระแก่โจทก์ บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายหลังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 และผลที่สุดของคดีดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งสำรองค่าความเสียหายนี้เพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 0.07 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (2551: 1 ล้านบาท)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 85

28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(ก) ภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 2552 2551 (ล้านบาท) (ล้านบาท) สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ (ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ สัญญาค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม) 411.8 658.2 รายการที่ได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา (ค่าก่อสร้างโครงการผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม) 340.3 343.7 รวม 752.1 1,001.9 (ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ 2552 2551 (ล้านบาท) (ล้านบาท) ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 3.0 3.6 ภายหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 1.2 3.7 ภายหลังจากห้าปี 6.0 6.3 รวม 10.2 13.6 บริษัทมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงานและพื้นที่สำนักงานหลายฉบับ โดยมีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาเช่าที่ดินแปลงหนึ่ง โดยมีระยะ เวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในระหว่างปี 2553 และ 2579 ตามลำดับ (ค) ในปี 2550 บริษัทมีสัญญาจ้างบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมฉบับหนึ่งกับบริษัทใน ประเทศแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทในประเทศดังกล่าวตกลงที่จะบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ ผลิตน้ำให้แก่บริษัท ในการนี้ บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริหารและค่าบริการให้กับบริษัทในประเทศดังกล่าวตามอัตรา ที่ตกลงกัน โดยคำนวณจากปริมาณน้ำที่ผลิตได้ สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้อีกคราว ละ 5 ปี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา (ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการหลายฉบับกับบริษัทในประเทศบางแห่งเป็นจำนวนเงินรวม 37.7 ล้านบาท (2551: 11.5 ล้านบาท)


86

รายงานประจำปี 2552

29 สัญญาเช่าดำเนินงานซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

บริษัทมีสัญญาให้เช่าที่ดินฉบับหนึ่งแก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2580 ค่าเช่าขั้นต่ำภายใต้ สัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งจะได้รับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 2552 2551 (ล้านบาท) (ล้านบาท) ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 4.8 4.7 ภายหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 21.3 20.4 ภายหลังจากห้าปี 188.3 194.0 รวม 214.4 219.1

30 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการ บัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี

ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 2555 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับ 47 เดิม) 2554 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2554 ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงิน ของบริษัท

31 การบริหารจัดการส่วนทุน

นโยบายของคณะกรรมการ คือ การดำรงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และตลาด และเพื่อการ ดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งบริษัทกำหนดว่าเป็นผลของกิจกรรม การดำเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


WHERE INDUSTRIES GROW 87

32 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2551 ได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับ

ปี 2552 ดังนี้ 2551 ก่อนการจัดประเภทใหม่ การจัดประเภทใหม่ หลังการจัด ประเภทใหม่ (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) งบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย - 20,080 20,080 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - 147,491 147,491 ค่าตอบแทนผู้บริหาร - 47,274 47,274 ต้นทุนทางการเงิน - 36,452 36,452 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 199,224 (199,224) - ค่าตอบแทนกรรมการ 16,850 (16,850) - ดอกเบี้ยจ่าย 35,223 (35,223) - - การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการ ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552


ถนนพหลโยธิน

สำนักงานใหญ่ อยุธยา/สระบุรี

หางแอบบลูมส เนสทเล

กรุงเทพฯ

ที่อยู่ โทร. แฟกซ์

ถนนพหลโยธิน

เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 66(0) 2529 0031-5, 66(0) 2529 0131-5 66(0) 2529 2176

หางแอบบลูมส เนสทเล กรุงเทพฯ

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

ไปตำบลนากลาง

ไปมหาวิทยาลัยสุรนารี

ถนนปกธงชัย

อนุสาวรียทาวสุรนารี

ที่อยู่ โทร. แฟกซ์

เลขที่ 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (กม.231) ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 66(0) 4400 0111-5, 66(0) 4400 0999 66(0) 4429 1723

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา (สำนักงานชั่วคราว)

ทิปโก แอชพอลท

ซีเกท อำเภอสูงเนิน

หยั่น หวอ หยุน

ไปตำบลนากลาง

ถนนปกธงชัย

อนุสาวรียทาวสุรนารี

ไปมหาวิทยาลัยสุรนารี

ถนนมิตรภาพ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา (สำนักงานชั่วคราว)

ทิปโก แอชพอลท

ถนนมิตรภาพ ซีเกท อำเภอสูงเนิน

หยั่น หวอ หยุน

คุณอโนชา ศศิประภา

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0 2667 4700 ต่อ 4774, 4116 E-mail ird@navanakorn.co.th anocha@navanakorn.co.th

Designed by Virgo Art Guild Tel. 0 2196 1062-5


NNCL: Annual Report 2009 (Thai)  

NNCL, Navakakorn Public Company Limited