Page 69

26. ส่วนงานดำ�เนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่ส�ำคัญนี้มีสินค้าและให้บริการ ทีแ่ ตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนือ่ งจากใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานสอบทาน รายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่ส�ำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุป มีดังนี้ ส่วนงาน 1 ส่วนงานกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงาน 2 ส่วนงานกิจการให้เช่าพื้นที่และบริการ ส่วนงาน 3 ส่วนงานกิจการสนามกอล์ฟ ส่วนงาน 4 อื่น ๆ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการด�ำเนินงานวัดโดยใช้ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งน�ำเสนอ ในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ ในการวัดผลการด�ำเนินงานนัน้ เป็นข้อมูลทีเ่ หมาะสมในการประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืน่ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม เดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน ส่วนงานกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 2556 2555 รายได้จากลูกค้าภายนอก

2,677,477 1,652,307

งบการเงินรวม ส่วนงานกิจการ สนามกอล์ฟ 2556 2555 (พันบาท) 15,047 66,886 56,891

ส่วนงานกิจการให้เช่าพืน้ ที่ และบริการ 2556 2555 15,344

กำ�ไรตามส่วนงานก่อน หักภาษีทร่ี ายงาน สินทรัพย์ตามส่วนงานที่ รายงาน 5,754,111 6,455,317 21,754 การกระทบยอดก�ำไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงาน

2556

รวม 2555

-

2556

2555

- 2,759,707 1,724,245 538,903

334,788

25,898 636,571 648,536 370,182 245,090 6,782,618 7,374,841

2556

อืน่ ๆ

กำ�ไรรวมตามส่วนงานที่รายงาน กำ�ไรรวมก่อนภาษีเงินได้ ส่วนงานภูมิศาสตร์ กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศ

ส่วนงานทางธุรกิจ (พันบาท) 538,903 538,903

2555 334,788 334,788

27. ค่าใช้จ่ายในการขาย งบการเงินรวม 2556 2555 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ รวม

85,919 25,320 33,419 13,747 158,405

(พันบาท) 51,800 27,588 29,010 9,060 117,458

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 81,980 25,320 31,175 13,747 152,222

49,695 27,588 28,008 9,060 114,351

28. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งบการเงินรวม 2556 2555 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ค่ารักษาความสะอาดและความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน�้ำท่วม

159,649 6,002 31,467 -

(พันบาท) 132,542 6,258 30,659 4,158

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 157,294 6,000 31,466 -

130,579 6,256 30,656 3,919

Annual Report 2013

67

MK : Annual Report 2013  

Annual Report 2013

Advertisement