Page 65

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บันทึกเป็นรายได้ในกำ�ไร หรือขาดทุน (หมายเหตุ 32) (พันบาท)

13,686

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,449

15,135

18. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2556 ส่วนที่หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนที่มีหลักประกัน

2555

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555

175

131

175

131

80,000

260,000

80,000

260,000

-

40,000

-

40,000

80,175

300,131

80,175

300,131

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี ส่วนที่มีหลักประกัน

746,665

314,185

746,665

314,185

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนด ชำ�ระภายในหนึ่งปี

746,665

314,185

746,665

314,185

เงินกู้ยืมระยะสั้น

826,840

614,316

826,840

614,316

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

745 827,585

973 615,289

745 827,585

973 615,289

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ เงินกู้ยืมระยะสั้น

2556

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2555

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนที่มีหลักประกัน

59,449

1,117,543

59,449

1,117,543

เงินกู้ยืมระยะยาว

59,449

1,117,543

59,449

1,117,543

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,128 1,919 1,128 1,919 รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน 60,577 1,119,462 60,577 1,119,462 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้ งบการเงินรวม 2556 2555 ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี ครบกำ�หนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี รวม

826,840 59,449 886,289

(พันบาท) 614,316 1,117,543 1,731,859

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 826,840 59,449 886,289

614,316 1,117,543 1,731,859

Annual Report 2013

63

MK : Annual Report 2013  

Annual Report 2013

Advertisement