Page 50

3. ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยของไทย

กลุม่ บริษทั มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และนนทบุรซี งึ่ ได้รบั ผลกระทบบางส่วนจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมครัง้ ใหญ่ของไทย ในปี 2555 และ 2554 โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่ได้โอนให้แก่ลูกค้าและนิติบุคคลแล้ว ผู้บริหารได้ประเมินผลกระทบของความเสียหายทั้งหมดของ กลุ่มบริษัท ซึ่งได้บันทึกบัญชีแล้วมีจ�ำนวนประมาณ 3.95 ล้านบาทในปี 2555 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้รับเงินชดเชย จากบริษัทประกันภัยแล้วจ�ำนวน 1.96 ล้านบาท

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ก) ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้  การบัญชีภาษีเงินได้  การน�ำเสนอข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ข) ถึง 4 (ค) ดังนี้ ส�ำหรับมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท

(ข) การบัญชีภาษีเงินได้

การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กจิ การต้องบันทึกสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามล�ำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ นัน้ และขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ นโยบาย การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 5 (ฑ) กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น กำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 31ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2556 2555 2555 2556 2555 2555 (พันบาท) 20,844 20,844 20,844

15,361 15,361 15,361

13,889 13,889 13,889

20,533 20,533 20,533

งบการเงินรวม

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง กำ�ไรสำ�หรับปีเพิ่มขึ้น

5,483 5,483

1,472 1,472

กำ�ไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น - กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.006

0.002

15,135 15,135 15,135

13,686 13,686 13,686

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

2556

2555

5,398 5,398

1,449 1,449

0.006

0.002

(ค) การน�ำเสนอข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่ เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�ำเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียง การเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือก�ำไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัท มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 น�ำเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงการน�ำเสนอและการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทน�ำเสนอข้อมูลส่วนงาน ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

5. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

48

นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

รายงานประจ�ำปี 2556

MK : Annual Report 2013  

Annual Report 2013

Advertisement