Page 37

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต Audit Report of Certified Public Accountant เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

To the Shareholders of M.K. Real Estate Development Public Company Limited

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มั่นคง เคหะการ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มั่นคง เคหะการ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of M.K. Real Estate Development Public Company Limited and its subsidiary (the “Group”) and of M.K. Real Estate Development Public Company Limited (the “Company”), respectively, which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2013, the consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการ เงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

Management’s Responsibility for the Consolidated and Separate Financial Statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated and separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสม เหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบ บัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูล ทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด พลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเห็น ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะ การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�ำดับ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูก ต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบ การเงินข้อ 4 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการน�ำนโยบายการบัญชีใหม่มา ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ำมาแสดงนี้น�ำมาจากงบ การเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลัง จากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด กรุงเทพมหานคร 17 กุมภาพันธ์ 2557

Auditor’s Responsibility My responsibility is to express an opinion on these consolidated and separate financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. Opinion In my opinion, the consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Group and the Company, respectively, as at 31 December 2013 and their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. Emphasis of Matter Without qualifying my opinion, I draw attention to note 4 to the financial statements describing the effect of the Company’s adoption from 1 January 2013 of certain new accounting policies. The corresponding figures presented are based on the audited financial statements as at and for the year ended 31 December 2012 after making the adjustments described in note 4. (Vannaporn Jongperadechanon) Certified Public Accountant Registration No. 4098 KPMG Phoomchai Audit Ltd. Bangkok 17 February 2014 Annual Report 2013

35

MK : Annual Report 2013  

Annual Report 2013

Advertisement