Page 1

Fundamentally stronger

Aiming for higher returns

ÁÔ㪋à¾Õ§ᤋÂÍ´¢ÒÂÊÙ§ÊØ´à·‹Ò¹Ñé¹ ¡ÓäÃÊØ·¸Ôã¹äµÃÁÒÊÊÒÁÂѧàµÔºâµÍ‹ҧá¢ç§á¡Ã‹§ ·Ñ駹Õéà¹×èͧ¨Ò¡¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Ò÷ӡÓäâͧÊÒ¸ØáԨËÅÑ¡´Õ¢Õé¹

·ÓãËŒÊÔ¹·ÃѾà´ÔÁà¡Ô´»ÃÐ⪹ áÅÐÊÌҧ¼ÅµÍºá·¹ãËŒÊÙ§ÂÔ觢Öé¹


Leading Lifestyle Entertainment Innovation CAT Internet ULTIMA SCREEN

Esplanade Cineplex Ngamwongwan-Kaerai

ºÃÉÔ·Ñ àÁà¨ÍÏ «¹Õàվš竏 ¡Ã»ŒØ ¨Ó¡´Ñ (ÁËÒª¹)

1839 - 1839 1 ¶¹¹¾ËÅâ¸¹Ô á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µ¨Ø¡Ñà ¡Ã§Øà·¾Ï 10900 â·ÃȾѷ 0 2511 5427-36 â·ÃÊÒà 0 2511 5752 http://corporate.majorcineplex.com http://www.majorcineplex.com


¨´Øà´·¹‹Ò§¡ÒÃà§¹Ô Strong balance sheets Attractive dividends Local consumption play ÊÔé¹ÊØ´ ³ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ÃÒÂä´Œ (ŌҹºÒ·) ¡Óäá‹Í¹´Í¡àºÕ騋ҠÀÒÉÕ áÅФ‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò (ŌҹºÒ·) ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (ŌҹºÒ·) ÍѵÃÒ¡Óäá‹Í¹´Í¡àºÕ騋ҠÀÒÉÕ áÅФ‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò ÍѵÃÒ¡ÓäÃÊØ·¸Ô

2551 5,328 1,498 626 28% 12%

2552 5,561 1,249 334 22% 6%

2553 6,021 1,446 762 24% 13%

ÊÔ¹·ÃѾÃÇÁ (ŌҹºÒ·) ˹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ (ŌҹºÒ·) ʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÇÁ (ŌҹºÒ·)

9,659 4,237 5,422

11,269 5,880 5,389

11,033 5,359 5,674

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹·Õ訴·ÐàºÕ¹áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅŒÇ (ŌҹËØŒ¹) ÁÙŤ‹ÒµÒÁºÑÞªÕµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) ¡ÓäÃÊØ·¸Ôµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹Òµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) ÍѵÃÒ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

881.9 6.15 0.71 0.64 90%

881.9 6.11 0.39 0.35 90%

881.9 6.43 0.91 0.80 88%

ÍѵÃÒʋǹÀÒÃÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Áµ‹Íʋǹ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (à·‹Ò) ÍѵÃҼŵͺ᷹ÊÔ¹·ÃѾÃÇÁ ÍѵÃҼŵͺ᷹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

0.37 6.6% 11.3%

0.60 3.2% 6.2%

0.51 6.8% 13.8%

ROE back on track 13.8%

FY10

11.3%

FY08 6.2%

FY09


messages



Fundamentally Stronger



Aiming for Higher Returns

04 06

people

09

organization

12 14 16

   

¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»à¡ÕèÂǡѺºÃÔÉÑ· ºÃÔÉÑ·ÂèÍ áÅкÃÔÉÑ·ÃèÇÁ

businesses



Lifestyle Entertainment Company 18 ¸ØáԨâçÀҾ¹µÃì 18 ¸ØáԨâºÇìÅÔè§ ¤ÒÃÒâÍà¡ÐáÅÐÊà¡çµ¹éÓá¢ç§ 20 ¸ØáԨÊ×èÍâ¦É³Ò 22 ¸ØáԨ¾×é¹·ÕèãËéàªèÒáÅкÃÔ¡Òà 23 ¸ØáԨ¡ÒèѴ¨Ó˹èÒÂÀҾ¹µÃì 24



Siam Future, MJLF, MKB, TTM, CAWOW, PVR, PVR blu-O

 governance



โครงสร้างการจัดการ 38 การควบคุมภายใน 44 รายการระหว่างกัน 46 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 51 โครงการซื้อหุ้นคืน 53

18

25 26 28



54 58

  

64 65 74

3 financials

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 58 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 62 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน 63


มกราคม 2553 ลงทุนใน บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจเคเบิ้ลทีวี เป็นจำ�นวนเงิน 9,999,980 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน เมษายน 2553 เปิดสาขามหาชัย ให้บริการโรงภาพยนตร์จ�ำ นวน 5 โรง และสาขาสระบุรี ให้บริการโรงภาพยนตร์ จำ�นวน 4 โรง ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำ�หนด (Straight Bond) ไม่มีหลักประกันและ ไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำ�หนดจ่ายคืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และมีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี สิงหาคม 2553 เปิดสาขาสาขาเสรี เซ็นเตอร์ หลังจากปิดปรับปรุง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ให้บริการ โรงภาพยนตร์จำ�นวน 6 โรง และได้เปิดเพิ่มอีก 2 โรง ในช่วงต้นปี 2554 กันยายน 2553 เปิดสาขาสามเสน ให้บริการโรงภาพยนตร์จ�ำ นวน 6 โรง เปิดโรงภาพยนตร์ ดิจิตอล ไอแมกซ์ สามมิติ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 33.00 ล้านหุ้นใน กองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 33.00 เป็นจำ�นวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 330.00 ล้านบาท โดยชำ�ระเงินค่าหุ้นทั้งหมดในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ธันวาคม 2553 เปิดสาขากำ�แพงเพชร ให้บริการโรงภาพยนตร์จ�ำ นวน 4 โรง ขายเงินลงทุนใน บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำ�กัด (มหาชน) (CAWOW) เหลือสัดส่วนร้อยละ 15.62 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว และได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน CAWOW เป็นจำ�นวน 19.77 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553


4

MESSAGES »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà ÊÁ㨹֡ àͧµÃСÙÅ

Looking

Êͧ»ÃÐà´ç¹ËÅÑ¡·Õè´ÙàËÁ×͹¨Ðà»ç¹¾Ñ²¹Ò¡Ò÷Õè´Õ ÊÓËÃѺǧ¡ÒÃÀҾ¹µÃìค×Í “ÍǵÒÔ ä´é»ÅØ¡¡ÃÐáÊ ¡ÒÃÊÃéÒ§ÀҾ¹µÃìÊÒÁÁÔµÔ¢Öé¹ÍÕ¡คÃÑé§ã¹ÎÍÅÅÕÇÙé´ áÅСÒ÷ÕèÁÕÀҾ¹µÃìä·ÂคسÀÒ¾´Õ à¢éÒ©ÒÂคǺคÙè¡ÑºÀҾ¹µÃì´Õæ ¨Ò¡ÎÍÅÅÕÇÙé´ ·ÓãËé¼ÙéºÃÔâÀคÁÕ·Ò§àÅ×Í¡

à»ิ´ศÑ¡ÃÒชä´é´Õ ปี 2553 เริ่มต้นได้ค่อนข้างดี ในช่วงไตรมาส แรกของปี ภาพยนตร์ที่ทำารายได้สูงสุดสองอันดับแรก ได้แก่ “อวตาร” และ “32 ธันวา” กระแสตอบรับ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดฟอร์มยักษ์เรื่อง “อวตาร” นั้นดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ในขณะที่ภาพยนตร์ ไทยเรื่อง “32 ธันวา” ก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน และความที่เป็นภาพยนตร์ไทย จึงเข้าถึงได้ทุกตลาด ทั่วประเทศ ไม่เฉพาะแต่เพียงเมืองใหญ่ ทั้งนี้ เมื่อ รวมกับภาพยนตร์ระดับกลางเรื่องอื่นๆ ทั้งไทย

และเทศที่เข้าฉายในไตรมาสแรก ทำาให้ยอดขายบัตร ชมภาพยนตร์ในไตรมาสแรกของปี 2553 เติบโต สูงขึ้นได้เกือบร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สองประเด็นหลักที่ดูเหมือนจะเป็นพัฒนาการที่ดี สำาหรับวงการภาพยนตร์คือ “อวตาร” ได้ปลุกกระแส การสร้างภาพยนตร์สามมิติขึ้นอีกครั้งในฮอลลีวู้ด และการที่มีภาพยนตร์ไทยคุณภาพดี เข้าฉาย ควบคู่กับภาพยนตร์ดีๆ จากฮอลลีวู้ด ทำาให้ผู้บริโภค มีทางเลือก และส่งผลให้อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ เติบโตได้

áµèäÁèä´éÃÒºÃ×è¹ä»·Ø¡ÍÂèÒ§ ปัญหาทางการเมืองก็ยังคงมีต่อเนื่อง ตั้งแต่ ช่วงกลางเดือนมีนาคม กิจกรรมการชุมนุมประท้วง ทางการเมืองได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง และในช่วงต้นเดือน เมษายน ได้มีการปักหลักชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจแห่งใหญ่ของประเทศ สถานการณ์ค่อยๆ ทวีความรุนแรงขึ้น จนนำาไปสู่จราจล ในที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ตึกราม ศูนย์การค้า หลายแห่งถูกเผา มีการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน


5

ÁÔãชèà¾Õ§áคèÂÍ´¢ÒÂÊÙ§ÊØ´à·èÒ¹Ñé¹ ¡ÓäÃÊØ·¸ÔÂѧàµÔºâµÊÙ§¢Ö鹶֧ÃéÍÂÅÐ 56 ·Ñ駹ÕéÁÒ¨Ò¡ÊÒ¸ØáԨËÅÑ¡ ÁÔãชèà»ç¹¡ÒÃàµÔºâµ¨Ò¡ÃÒ¡ÒþÔàศÉ

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ยังมีอุทกภัยร้ายแรง น้ำาท่วมหัวเมืองใหญ่ของหลายๆ จังหวัดในหลายๆ ภูมิภาค นำามาซึ่งความเดือดร้อน และสูญเสียในวงกว้าง และในช่วงสองเดือนนั้น เป็นจังหวะที่มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉายเป็นจำานวนมาก ภาพยนตร์ไทยเหล่านี้มักจะได้รับการตอบรับที่ดีใน ต่างจังหวัด สถานการณ์น้ำาท่วมดังกล่าวจึงส่งผลให้ ภาพยนตร์ไทย ในช่วงนั้นทำารายได้ไม่ดีเท่าที่ควร

»ÕáË觤ÇÒÁ·éÒ·Ò                    »ÑËÒÃØÁàÃéÒ                                                กาล ผลกระทบหลั ่มีต่อ  บริษัทคือ ในยามวิ  กที  พารากอน ซี น เ ี พล็ ก ซ์ ซึ ง ่ เป็ น สาขาใหญ่ ก ลางเมื อ ง ไม่ สามารถเปิ  ดให้บริการได้ และเป็นที่น่าเสียดาย ที่ในช่วงสองเดือนนั้นÍ โดยปกติ นช่วงที่ ¼Å¡Ãзºâ´ÂµÃ§µè áԨÊ×จèÍะเป็ มีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่¸Øจากฮอลลี วู้ดâ¦É³Ò เข้าฉายเป็น    จำานวนมาก (Hol lywood’s summer blockbusters)          ซึ่งมักจะทำารายได้ดีที่สาขานี ้     

¾×é¹°Ò¹á¢็§áç¢Öé¹ ในขณะที่ไตรมาส 2 และ 4 ของปี 2553 ได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ต่างๆ ไตรมาส 3 กลับมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำาลายสถิติ ยอดขายสูงสุดที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานในไตรมาส 4 ของปี 2552 และมิใช่เพียงแค่ยอดขายสูงสุดเท่านั้น กำาไรสุทธิยังเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 56 ทั้งนี้มาจาก สายธุรกิจหลัก มิใช่เป็นการเติบโตจากรายการพิเศษ ห้าอันดับภาพยนตร์ทำารายได้สูงสุดในไตรมาส 3 เป็นภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง และเป็นภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ด 2 เรื่อง อันดับหนึ่งคือ ภาพยนตร์ไทย ชื่อ “กวนมึนโฮ” อันดับที่สองและสามคือ ภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดชื่อ “แวมไพร์ ทไวไลท์ 3 อีคลิปส์” และ “ผีชีวะ 4 สงครามแตกพันธุ์ไวรัส” สามมิติ ส่วนอันดับ สีแ่ ละห้าคือ ภาพยนตร์ไทยชือ่ “สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่ารัก” และ “ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ” นับเป็นอีกครั้งที่วงการ ภาพยนตร์ได้ประจักษ์ว่า ไตรมาสที่สามารถทำายอดขาย เป็นประวัติการณ์นั้น เป็นไตรมาสที่เพียงแค่มีส่วนผสม ที่ดีของภาพยนตร์ไทยคุณภาพ ประกอบกับภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดดีๆ แต่ไม่จำาเป็นต้องเป็นฟอร์มใหญ่มาก

“ºÃÔÉÑ·Âѧค§ÁØè§ÁÑè¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÀҾ¹µÃìÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ Âѧค§Êè§àÊÃÔÁãËéÁÕ ¡ÒÃÊÃéÒ§ÀҾ¹µÃìä·ÂãËéÁÒ¡¢Öé¹ â´Â¨ÐáÊ´§ãËéǧ¡ÒûÃШѡÉìÇèÒÊÒÁÒöãชé¾Åѧ ¨Ò¡àคÃ×Í¢èÒ¡ÒèѴ¨Ó˹èÒÂÀҾ¹µÃì ¢Í§¡ÅØèÁºÃÔÉÑ··Ñé§ËÁ´ ãËéà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅлÃÐâÂช¹ìÊÙ§ÊØ´ä´é”

อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำาคัญมากคือ การเปิดรับ เทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล และ ระบบดิจิตอลสามมิติ บริษัทกำาลังอยู่ในช่วงศึกษา เพื่อกำาหนดกระบวนการที่ดีที่สุดในการปรับให้เครือข่าย โรงภาพยนตร์ของบริษัทสามารถรองรับ กลยุทธ์การฟื้นฟูศักยภาพในการทำากำาไรของ ภาพยนตร์ดิจิตอล และดิจิตอลสามมิติได้ เพื่อเพิ่ม สายธุรกิจหลัก ส่งผลให้อัตรากำาไรดีขึ้นด้วย อัตรา ความหลากหลายของภาพยนตร์จากฮอลลีวู้ดจาก กำาไรเบื้องต้นโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย ดจำาหน่ายที่ถูกลง และเพื่อเปิดโอกาสให้ เฉพาะอย่างยิ่งในสายธุรกิจโรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ การจั ภาพยนตร์ สามมิติที่ได้รับการปลุกกระแสให้คึกคัก การปรับโครงสร้างธุรกิจการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ ขึ้นอีกครั้ง ได้ มีโอกาสในการสร้างยอดขายได้สูงขึ้น เพื่อให้ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ด้ ว ย ทั ง ้ หมดทั ่อการให้บริการที่หลากหลาย เกิดการควบรวมการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์ และคุณภาพที่ด้งีขปวงเพื น ้ ึ แด่ ล ค้า พร้อมๆไปกับการขยาย แบบตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำานั้น ยังส่งผลให้อัตรากำาไร ให้อุตสาหกรรมเติบโตยิูก่งๆ ขึ ้นไป ของธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้นดีขึ้นด้วย ทั้งนี้เป็นส่วนเติม เต็มหลักที่ทำาให้กำาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่างๆ ในนามของคณะผูบ้ ริหาร บริษทั เมเจอร์ ดีขึ้นตามลำาดับ ในขณะที่รายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งมี ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) ผมใคร่ขอ อัตรากำาไร สูงสุดค่อยๆ ฟื้นตัว แสดงความขอบคุณ·èต่ÒอÁ¡ÅÒ§คÇÒÁ·é ผู้ใช้บริการ พนักงาน ผู ้ถือหุ้น Ò·Ò¨ҡ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และทุ ก ฝ่ า ยที เ ่ กี ย ่ วข้ อ ง สำ า หรั บ ÊÃéÒ§ศÑ¡ÂÀҾ㹡ÒÃàµÔºâµ »Ñ¨¨ÑÂÀÒ¹͡ ค³Ð¼ÙบสนุéºÃÔน Ë Òà ความไว้ ว างใจ ความช่ ว ยเหลื อ และการสนั ในปี 2554 บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำาให้ ในทุ ก ด้ า น ผมรู ส ้ ก ึ ซาบซึ ง ้ ในความเชื อ ่ มั น ่ ที ท ่ ก ุ ท่ า น ÂÑ § ค§ÁÑ ¹ è ã¨ã¹¡ÒÃ¿× ¹ é µÑ Ç ¢Í§ ธุรกิจหลักแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สำาหรับการสร้าง มอบให้ แ ละเชื อ ่ ว่ า การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจที ด ่ เ ี ช่ น นี ้ ศักยภาพในการเติบโต บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ¨ÁËÀÒคáÅÐÂÑ จะดำาàศÃÉ°¡Ô เนินต่อเนื่องใน ปี ต่อๆ ไป §ค§äÁèÂèÍ·éÍ อุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ยังคงส่งเสริม ·Õè¨Ð¹Ó¾ÒºÃÔÉÑ·ÏãËé¡ÅѺÊÙè ให้มีการสร้างภาพยนตร์ไทยให้มากขึ้น โดยจะแสดง ขอแสดงความนั บ ถื อ คÇÒÁÃØè§àÃ×ͧÍÕ¡คÃÑé§ ให้วงการประจักษ์ว่าสามารถใช้พลังจากเครือข่าย การจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัททั้งหมด ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดได้ การขยาย สาขาก็ยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งใน ต่างจังหวัด เพราะเครือข่ายที่ใหญ่ในต่างจังหวัด จะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะทำาให้อุตสาหกรรมในองค์รวม สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ เติบโตได้


6

MESSAGES ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅлÃиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà ÇÔชÒ ¾ÙÅÇÃÅѡɳì

ÀÒÇÐàศÃÉ°¡Ô¨·Õ趴¶Í »ÑËÒ¡ÒÃàÁ×ͧ âÃคÃкҴ ÅéǹáÅéÇáµèà»ç¹»Ñ¨¨ÑÂÀÒ¹͡ ·ÕèคǺคØÁäÁèä´é

ʶҹ¡Òóì·Õè·éÒ·Ò µÅÍ´¨¹ »ÑญËÒÀÒ¹͡µèÒ§æ·ÕèÃØÁàÃéÒ ·ำÒãËé ค³Ð¼ÙéºÃÔËÒõéͧáÊǧËÒ¡ÅÂØ·¸ì 㹡Ò÷Õè¨ÐÊÃéÒ§¸ØáԨãËé¡ÅѺÁá¢็§á¡Ãè§ÍÕ¡คÃÑé§ ¹ำÒ¾ÒãËéºÃÔÉÑ·ä´é¡ÅѺÁÒÁͧËÒ ÇÔ¶Õ·Ò§·Õè¨ÐÊÃéÒ§คÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òà ·ำÒ¡ำÒäèҡÊÒ¸ØáԨËÅÑ¡

at the core

»Ñ¨¨ÑÂÀÒ¹͡·ÕèคǺคØÁäÁèä´é             

คÇÒÁäÁèá¹è¹Í¹¡ÃзºÃÒÂä´é             


7

¸ØáԨËÅÑ¡á¢็§á¡Ã觢Öé¹ บทเรียนในปี 2553 เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสูง มาก ทำาให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นมาก สถานการณ์ที่ท้าทาย ตลอดจนปัญหาภายนอกต่างๆที่รุมเร้า ทำาให้คณะผู้ บริหารต้องแสวงหากลยุทธ์ในการที่จะสร้างธุรกิจให้กลับมา แข็งแกร่งอีกครั้ง นำาพาให้บริษัทได้กลับมามองหาวิถีทางที่ จะสร้างความสามารถในการทำากำาไรจากสายธุรกิจหลัก ผลลัพธ์ที่ได้คืออัตราการทำากำาไรของธุรกิจหลักได้ ปรับตัวสูงขึ้น จากแนวทางการแก้ไขที่ได้เริ่มกระทำาตั้งแต่ กลางปี 2552 ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การปรับโครงสร้างราคา บัตรชมภาพยนตร์ กลยุทธ์การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ให้ตาำ่ ลง การปิดสาขาบางสาขาทีผ่ ลประกอบการไม่ดเี ท่าทีค่ วร ทั้งหมดมีส่วนช่วยส่งให้ผลประกอบการในปี 2553 ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ⺹ÑʾÔàศɨҡâคçÊÃéÒ§¸ØáԨẺºÙóҡÒà การปรับโครงสร้างธุรกิจการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำา ถึงปลายน้ำานั้น ช่วยเพิ่มอัตราการทำากำาไรให้กับธุรกิจ โรงภาพยนตร์ในปี 2553 ด้วยเช่นกัน จากความมุ่งมั่น ที่จะสร้างให้อุตสาหกรรมในองค์รวมเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำากัด (M39) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เป็นบริษัทในเครือของ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ วัตถุประสงค์หลักคือการสนับสนุนและกระตุ้นให้ เกิดการสร้างภาพยนตร์ไทยให้มากขึ้น M39 จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด เพียงเพื่อเป็นตัวอย่างให้วงการได้เห็น ถึงผลตอบแทนที่พึงได้จากการสร้างภาพยนตร์คุณภาพโดย อาศัยเครือข่ายการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์แบบบูรณาการ ของกลุ่มบริษัททั้งหมด ให้เกิดยอดขายและผลกำาไรสูงสุด ตั้งแต่การจัดจำาหน่ายเข้าโรงภาพยนตร์ ไปจนถึงการ จัดจำาหน่ายในรูปแบบของแผ่นดีวีดี วีซีดี และบลูเรย์ เพื่อความบันเทิงในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ สร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพดีให้มากขึ้น การที่มีภาพยนตร์ ไทยคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดมาก โอกาสในการขยายเครือข่าย โรงภาพยนตร์ไปยังต่างจังหวัดก็จะมากขึ้นตาม

การโฆษณาในภาพยนตร์ที่ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลลัพธ์เชิงบวกจึงเกิดได้กับทุกฝ่าย (win-win) บริษัทจึงสามารถบรรลุ เป้าหมายใน การกระตุน้ ให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ไทยโดยทีค่ วามเสีย่ งจากธุรกิจสร้างภาพยนตร์ได้ถกู บริหารจัดการไปพร้อมกัน ปี 2554 ดูเหมือนเป็นอีกหนึ่งปีทอง เป็นที่ขนานนามกันทั่วไปในฮอลลีวู้ดว่า ปี 2554 เป็นอีกหนึ่งปีทองของวงการภาพยนตร์ มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จาก ฮอลลีวู้ดมากมาย เตรียมที่จะเข้าฉายในปีนี้ อาทิ ทรานสฟอร์มเมอร์ส แฮรี่ พอตเตอร์ ไพเรทส์ ออฟ เดอะคาริบเบียน และ มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล และทั้งหมดนี้จะมาทั้งในรูปแบบดิจิตอลสามมิติ และในรูปแบบไอแมกซ์สามมิติด้วย นอกจากนี้ สำาหรับ ประเทศไทยยังมี ตำานานสมเด็จพระนเรศวร อีกสองภาค ซึ่งคล้ายกับปี 2550 ซึ่งเป็นปีทองเช่นกัน แต่ที่แตกต่างคือ ธุรกิจ โรงภาพยนตร์ของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นมาก และเครือข่ายโรงภาพยนตร์ก็ครอบคลุมพื้นที่หัวเมืองต่างจังหวัดมากขึ้นด้วย

¹Í¡à˹×ͨҡ¡Ò÷ÕèÁÕÀҾ¹µÃì¿ÍÃìÁÂÑ¡ÉìàµÃÕÂÁ·Õè¨Ðà¢éÒ©ÒÂÁÒ¡ÁÒ ºÃÔÉÑ·ÂѧµÑé§à»Ò·Õ à» è¨Ð¢ÑºàคÅ×è͹ à¾×èÍ·ÒãËé à»้ ·ำ ÊÔ¹·ÃѾÂì·Õèä´éŧ·Ø¹ä»áÅéǹÑé¹ à¡Ô´»ÃÐâÂช¹ìáÅÐÊÃéÒ§¼ÅµÍºá·¹ãËéÊÙ§ÂÔ觢Öé¹

µéͧà¾ÔèÁ¼ÅµÍºá·¹ นอกเหนือจากการที่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เตรียมที่จะเข้าฉายมากมาย บริษัทยังตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อน เพื่อทำาให้สินทรัพย์ที่ได้ ลงทุนไปแล้วนั้นเกิดประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้สูงยิ่งขึ้น ในขณะที่การขยายสาขาใหม่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง แต่อาจจะได้ ลำาดับความสำาคัญต่ำากว่าการสร้างการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-store sales growth) เวลาและพลังความคิดจะถูกระดม ไปในการหาแนวทางในการเพิ่มจำานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในเครือข่ายให้เพิ่มสูงขึ้น กลยุทธ์แรกในการเพิ่มจำานวนลูกค้าคือ การออกบัตร เอ็ม เจนเนอเรชั่น (M Generation) ในสายตาลูกค้า บัตรเอ็ม เจนเนอเรชั่น เป็นบัตรสะสมคะแนนจากการใช้บริการในเครือข่ายของบริษัท เมื่อสะสมคะแนนได้มากพอ ก็จะสามารถใช้ แลกสินค้าและบริการต่างๆของเครือบริษัทได้ อาทิ บัตรชมภาพยนตร์ ป็อปคอร์นและเครื่องดื่ม หรืออาจจะเป็นบัตรชม คอนเสิร์ตที่ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่าย เป็นต้น แต่สำาหรับบริษัทนั้น บัตรเอ็ม เจนเนอเรชั่น จะนำามาซึ่งความความเข้าใจเพื่อการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น จากการเก็บข้อมูลการชมภาพยนตร์ของลูกค้าที่เป็นสมาชิก บัตรเอ็ม เจนเนอเรชั่น ทั้งหมด จะมีการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของสมาชิกทุกคน ทัง้ นีเ้ พือ่ นำาไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการตลาดให้แม่นยำาและตรงใจลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ซึง่ น่าจะนำามาซึง่ จำานวนลูกค้าทีม่ ากขึน้ ตาม ธุรกิจของบริษัทในองค์รวมกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง บริษัทจะยังคงเสริมสร้างรากฐานธุรกิจหลักให้มั่นคง พร้อมๆ ไป กับการสร้างประโยชน์และเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์เดิม ธุรกิจสื่อโฆษณาก็น่าจะเติบโตขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก การที่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เตรียมเข้าฉายหลายเรื่อง กลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ไทยยังคงดำาเนินไป อย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารหวังว่าแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยขยายฐานและเพิ่มจำานวนลูกค้าที่มาใช้บริการ จะเป็นกลไก ที่ส่งให้อัตราผลตอบแทนสู่ผู้ถือหุ้นสูงขึ้นตามไปด้วย

โบนัสพิเศษที่ได้ต่ออัตราการทำากำาไรของธุรกิจ โรงภาพยนตร์คือ เมื่อภาพยนตร์ของ M39 ได้รับความ นิยมและมียอดขายสูง อย่างเช่นที่เกิดขี้นในช่วงไตรมาสแรก ขอแสดงความนับถือ ของปี กับเรื่อง “32 ธันวา” โมเดลธุรกิจแบบบูรณาการ ทำาให้กลุ่มบริษัทไม่มีต้นทุนค่าเช่าฟิล์มภาพยนตร์ ในขณะ ที่ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์มีรายได้สนับสนุนจากพันธมิตร วิชา พูลวรลักษณ์ ธุรกิจต่างๆ รองรับ อัตราการทำากำาไรจึงปรับตัวสูงขึ้น ประธานกรรมการบริหาร ได้ พันธมิตรธุรกิจต่างๆ ก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจาก


8


9

PEOPLE

 ÊÁ㨹֡ àͧµÃСÙÅ 

»ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ 7  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด  7  0  0 

µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹    บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด ¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡Òà    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

¹ÒÂÇÔªÒ ¾ÙÅÇÃÅѡɳì 7

»ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด    บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  มกราคม 2554  บริษทั แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเี รียนซ์ 

µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹   สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด    บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  พฤศจิกายน 2554  บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียน 

¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์      ศาสตร์   ศาสตร์   ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅлÃиҹ à¨éÒ˹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃ

หุหุ้น7 »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ÒÂÇÕÃÇѲ¹ì ͧ¤ìÇÒÊÔ¯°ì 0 ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅСÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà หุ้น0 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¼ÙéºÃÔËÒà น้องชายภรรยาประธานกรรมการบริหาร »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹Ò§ÀÒÃ´Õ ¾ÙÅÇÃÅѡɳì 7

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅСÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà หุ้น ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¼ÙéºÃÔËÒà  »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

»ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 


10

Ã.µ.µ.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì âÅËЪÒÅÐ 8¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, USA ร์  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ         µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ ทีèปรึกษา สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   ร์ กรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประธานมูลนิธิ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร     บมจ.เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์  บมจ.ปรีชากรุêป ¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡Òà DAP - Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ªÑ ¨Ãا¸¹ÒÀÔºÒÅ  ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐáÅлÃиҹ¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ จÓนวนหุ้นทีèถ×อ 0.076% »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จÓกัด (มหาชน)   0  กลุ่มบริษัทไมเนอร์ µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹  ค้า กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จÓกัด (มหาชน) คอมมิวนิเคชัèนส์    ¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡Òà  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ

ÇÑÅÅÀ µÑ駵ç¨ÔµÃ 9 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐáÅСÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ จÓนวนหุ้นทีèถ×อ 0.02% »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

     เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จÓกัด (มหาชน)   0     ผู้จัดการ บริษัท เวลคอม จÓกัด 0   หจก.วิวั²น์ก่อสร้าง µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพธารา จÓกัด ¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡Òà    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ

¹Ä¹Ò· Ãѵ¹Ð¡¹¡  ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐáÅСÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศา สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 0 0 กรรมการผู้จัดการ บงล. จีเอฟ จÓกัด (มหาชน) 7 0 ผู้จัดการ การ½èายพั²นาธุรกิจ บงล. ซิตี้คอร์ป จÓกัด µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ ไลฟสมาร์ท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) ¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡Òà    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ

ÇԪѠ¾ÙÅÇÃÅѡɳì 8¡ÃÃÁ¡Òà จÓนวนหุ้นทีèถ×อ3 »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¼ÙéºÃÔËÒà 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นทีè 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ณ์   สู่ความเป็นนายทีèสสมบู มบูรณ์แบบ รุ่น 4 สถาบันการบริหาร และจิตวิทยา   สถาบันกรรมการบริษัท รุ่นทีè 8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่นทีè  »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ 0   ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัèนแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัèน จำากัด (มหาชน)    ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด    กรรมการ กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน)   7 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จÓกัด (มหาชน) µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  อนุกรรมการเพ×èอกลัèนกรองงานด้านพั²นาธุรกิจการลงทุนและงบประมาณ สสวท. ร์ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡Òà สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย


11

ÍÃöÊÔ·¸Ôì ´ÓçÃѵ¹ì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

»ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

ปริ ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ม.รามคำาแหง ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0  กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) µÓá˹è§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ ทีèปรึกษา สมาคมช่างภาพส×èอมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการ MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ สภาธุรกิจไทย-Î่องกง กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ

¸¹¡Ã »ØÅÔàǤԹ·Ãì  ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐÃͧ»Ãиҹà¨éÒ˹éÒ·ÕèºÃÔËÒøØáԨ¿ÔÅìÁÀҾ¹µÃì จÓนวนหุ้นทีèถ×อ 0.12% »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

ปริญญาโท โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด สเตท อินเตอร์เนชันè แนล สหรัฐอเมริกา   รองประธานเจ้าหน้าทีèบริหาร ธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จÓกัด (มหาชน) »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ

¡ÒÃà¢éҽ֡ͺÃÁ¢Í§¡ÃÃÁ¡Òà สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

àªÉ° Áѧ¤âÅ´Á3Õ 3 Ãͧ»Ãиҹà¨éÒ˹éÒ·ÕèºÃÔËÒà ÊÒ§ҹÊ×èÍâ¦É³Ò

»ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ ปริ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท โพลีเทคนิค โพโมนา มหาวิทยาลัยวูêดเบอร์รèี  »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ  รองประธานเจ้าหน้าทีèบริหาร ½èายส×èอโ¦ษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จÓกัด (มหาชน)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เรดิโอ ประเทศไทย จำากัด  ผู้อำานวยการ½èายการเงิน บริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เรดิโอ ประเทศไทย จำากัด

©Ñ°ÀÙÁÔ ¢Ñ¹µÔÇÔÃÔÂÐ 9 Ãͧ»Ãиҹà¨éÒ˹éÒ·ÕèºÃÔËÒà ÊÒ§ҹ¡ÒÃà§Ô¹áÅкÑญªÕ จÓนวนหุ้นทีèถ×อ 00 »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

ปริญญาโท โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0  รองประธานเจ้าหน้าทีèบริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน)  รองกรรมการผู้อำานวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ เอส จำากัด (มหาชน)  ผู้อำานวยการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ

¨Ô¹´Ò ÇÃø¹ÐË·Ñ 8Ãͧ»Ãиҹà¨éÒ˹éÒ·ÕèºÃÔËÒà ÊÒ§ҹºÃÔËÒþ×é¹·ÕèàªèÒ จÓนวนหุ้นทีèถ×อ 000 »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาล ยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ผู้จัดการ การ½èายการตลาด ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ้ป จำากัด  ½èายการขาย ายการขาย เอจี วิลคินสัน พร้อพเพอร์ตี้  ½èายการขาย ไดนาสตี้ เอเจนซีè »ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӧҹ


2010


2010


16

ORGANIZATION

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ ºÁ¨. ÍÕ¨ÕÇÕ àÍç¹àµÍÏ෹àÁ¹·

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0107545000225 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂÀҾ¹µÃ ãË!àª#ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ áÅÐãË!ºÃÔ¡Òô!Ò¹¡Òúѹà·Ô§

¨Ó˹#ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧºÃÔâÀ¤Í×è¹

·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 440,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 260,001,575 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 60.36%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ ÔªÑè¹ º¨. àÍç¹àµÍÏ෹ â¡Åà´!¹· ÇÔÅàŨ àÍç¡«Ôº

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105538116343 µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨ §ËÒÃÔÁ·ÃѾ áÅÐãË!ºÃÔ¡Òô!Ò¹¡Òúѹà·Ô§ ÍÊÑ Ò ª# à ãË!  ¹µÃ »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂÀÒ¾

¨Ó˹#ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧºÃÔâÀ¤Í×è¹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 1,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 1,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.96%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ ºÁ¨. àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¡ÃØ!»

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0107545000047 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂÀҾ¹µÃ ãË!àª#ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ

áÅÐãË!ºÃÔ¡Òô!Ò¹¡Òúѹà·Ô§ ¨Ó˹#ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧºÃÔâÀ¤Í×è¹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 906,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 881,897,219 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 100.00%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ º¨. àªÕ§ãËÁ" «Õ¹Õà¾Åç¡«

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105543106571 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂÀҾ¹µÃ ãË!àª#ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ¨Ó˹#ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 20,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 20,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ º¨. ÍØ´Ã ä¿ÇÊµÒÏ «Õ¹Õà¾Åç¡«

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105546119569 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂà·»ËÃ×ÍÇÑÊ´ØÏ ©ÒÂâ¦É³Ò á¾Ã#ÀÒ¾áÅÐàÊÕ§¤ÒÃÒâÍà¡Ð ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 39,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 39,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ º¨. ¡Ãا෾ äÍáÁ¡« à¸ÕÂàµÍÏ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105544003725 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃâçÀҾ¹µÃ ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 1,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 1,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.93%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ º¨. ÃѪâ¸Թ «Õ¹ÕÁ"Ò

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105541034255 10900 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. Á è §´× Í è Ðà¤Ã× ËÒÃáÅ ¢ÒÂÍÒ Ã Ҿ¹µ »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃâçÀ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 10,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 10,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ º¨. ÊÂÒÁ «Õ¹Õà¾Åç¡«

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105547057656 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃâçÀҾ¹µÃ ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 150,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 150,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ º¨. ÍÕ¨ÕÇÕ àÍç¡«ÔºÔªÑè¹

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105539139100 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂÀҾ¹µÃ ãË!àª#ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ

áÅÐãË!ºÃÔ¡Òô!Ò¹¡Òúѹà·Ô§ ¨Ó˹#ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧºÃÔâÀ¤Í×è¹

·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 100,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 100,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.96%

¸ØáԨâçÀҾ¹µÃ º¨. ÍÕ¨ÕÇÕ ä¿ÇÊµÒÏ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0305543000551 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂÀҾ¹µÃ ãË!àª#ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ

áÅÐãË!ºÃÔ¡Òô!Ò¹¡Òúѹà·Ô§ ¨Ó˹#ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧºÃÔâÀ¤Í×è¹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 40,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 40,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.96%

¸ØáԨâºÇÅÔè§áÅФÒÃÒâÍà¡Ð º¨. àÁà¨ÍÏ âºÇÅ ¡ÃØ!»

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105541034263 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃâºÇÅÔè§ áÅÐ ¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 36,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 36,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨ¾×é¹·ÕèãË!àª"ÒáÅкÃÔ¡Òà º¨. àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¾Ã;à¾ÍϵéÕ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105537078910 ·ÕèµÑé§ 1221/39 ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ· á¢Ç§¤ÅͧµÑ¹à˹×Í à¢µÇѲ¹Ò ¡·Á. »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!àª#Ò¾×é¹·Õè ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 23,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 23,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨ¾×é¹·ÕèãË!àª"ÒáÅкÃÔ¡Òà º¨. àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« à«ÍÏÇÊÔ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105540016130 ·ÕèµÑé§ 1221/39 ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ· á¢Ç§¤ÅͧµÑ¹à˹×Í à¢µÇѲ¹Ò ¡·Á. »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃÃкºÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ¢Ò»ÅÕ¡ä¿¿$Ò ¹éÓ»ÃÐ»Ò ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 23,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 23,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨ¾×é¹·ÕèãË!àª"ÒáÅкÃÔ¡Òà º¨. ÃѪâ¸Թ àÃÕÂŵÕé

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105539097628 ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!àª#Ò¾×é¹·Õè ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 100,000,000 000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 100,000,9% ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.9


17

¸ØáԨÍ×è¹æ ºÁ¨. ÊÂÒÁ¿Çà¨ÍÏ´ÕàÇÅÍ»àÁ¹·

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 107545000187 ·ÕèµÑé§ 99 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§´Ô¹á´§ ࢵ´Ô¹á´§ »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ¾Ñ²¹ÒáÅкÃÔËÒÃÈٹ¡Òä!Ò »ÃÐàÀ·ÈÙ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¹Â¡Òä!ÒẺ໴ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 1,047,089,351 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 1,032,876,614 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 23.24%

¸ØáԨ¾×é¹·ÕèãË!àª"ÒáÅкÃÔ¡Òà º¨. ÃѪâ¸Թ áÁ๨àÁ¹·

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105540016121 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃÃкºÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ¢Ò»ÅÕ¡ä¿¿$Ò ¹éÓ»ÃÐ»Ò ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 5,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 5,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.99%

¸ØáԨãË!ºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍâ¦É³Ò º¨. àÁà¨ÍÏ «Õ¹ÕáÍ´

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105544103711 ·ÕèµÑé§ 1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ºÃÔ¡ÒÃãË!¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¸ØáԨáÅСÒèѴ¡Òà µÑÇá·¹µÔ´µ#ÍÊ×èÍâ¦É³Ò ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 1,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 1,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 99.93%

¸ØáԨÍ×è¹æ º¨. ÃѪâ¸Թ ÍàǹÔÇ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 105550006391 ·ÕèµÑé§ 99 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§´Ô¹á´§ ࢵ´Ô¹á´§ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¸ØáԨ »ÃСͺ¸ØáԨ´!Ò¹¾Ñ²¹ÒáÅкÃÔËÒÃÈٹ¡Òä!Ò ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 540,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 540,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 50.00%

¸ØáԨÍ×è¹æ "¡Í§·Ø¹ÃÇÁÊÔ·¸Ô¡ÒÃàª"ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾàÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« äÅ¿%ÊäµÅ" ·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õ

è 179/2550 ·ÕèµÑé§ ºÃÔÉ·Ñ ËÅÑ¡·ÃѾ¨´Ñ ¡Òà ¡Í§·Ø¹ ¡ÊÔ¡Ãä·Â ¨Ó¡Ñ´àÅ¢·Õè 400/22 ÍÒ¤Òø¹Ò¤ÒáÊÔ ¡Ãä·Â

¸ØáԨ¡ÒèѴ¨Ó˹"ÒÂÀҾ¹µÃ ºÁ¨. àÍçÁ ¾Ô¤à¨ÍÃÊ àÍç¹àµÍÏ෹àÁ!¹·

ªÑé¹ 6 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÊÒÁàʹ㹠ࢵ¾- Òä· ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 107544000124 ·ÕèµÑé§ 234 ÍÒ¤ÒÃ«Ù«Ù¡Ô ÍàǹÔÇ (ÃѪâ¸Թ) ªÑé¹ 13 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã

»ÃÐàÀ·¸ØáԨ ¡Í§·Ø¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 3,300,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 3,300,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 33.00%

¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¸ØáԨ Ê×èÍÊÔ觾ÔÁ¾áÅÐâ¦É³ÒáÅШѴ¨Ó˹#ÒÂÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÀҾ¹µÃ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 641,250,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 641,250,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 65.93%

¸ØáԨ¡ÒèѴ¨Ó˹"ÒÂÀҾ¹µÃ º¨. ·ÕÇÕ ¿ÍÃÑÁ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105538027090 ¹) ªÑé¹ 13 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ ·ÕèµÑé§ 234 ÍÒ¤ÒÃ«Ù«Ù¡Ô ÍàǹÔÇ (ÃѪâ¸Ô

ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ȹáÅÐÇÔ·ÂØ »ÃÐàÀ·¸ØáԨ Ê×èÍâ¦É³Ò·Ò§â·Ã·Ñ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 100,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 100,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 65.92%

¸ØáԨÍ×è¹æ º¨. àÁà¨ÍÏ ¡Ñ¹µ¹Ò ºÃÍ´á¤ÊµÔé§

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 105553012928 ÐÃÒÁ 1 á¢Ç§»·ØÁÇѹ ·ÕèµÑé§ 991 ÍÒ¤ÒÃÈٹ¡Òä!ÒÊÂÒÁ¾ÒÃҡ͹ ªÑé¹ 5-6 ¶¹¹¾Ã

ࢵ»·ØÁÇѹ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃà¤àºÔéÅ·ÕÇÕ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 20,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 20,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 49.99%

¸ØáԨ¡ÒèѴ¨Ó˹"ÒÂÀҾ¹µÃ º¨. àÍçÁ à·ÍϵÕéä¹¹

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 105543020073 ·ÕèµÑé§ 3199 ÍÒ¤ÒÃÁÒÅÕ¹¹··ÒÇàÇÍÏ ªÑé¹ 27 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 4 á¢Ç§¤ÅͧµÑ¹ ࢵ¤ÅͧàµÂ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒõÑÇá·¹¨Ó˹#ÒºѵÃá¡#¼Ù!¨Ñ´§Ò¹áÊ´§ ãË!

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105552004395 ·ÕèµÑé§ 234 ÍÒ¤ÒÃ«Ù«Ù¡Ô ÍàǹÔÇ (ÃѪâ¸Թ) ªÑé¹ 13 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã

¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ¼ÅÔµÀҾ¹µÃ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 100,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 100,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 65.92%

¸ØáԨ¡ÒèѴ¨Ó˹"ÒÂÀҾ¹µÃ º¨. àÍçÁ ¾Ô¤à¨ÍÏÊ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105548154744 13 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ ·ÕèµÑé§ 234 ÍÒ¤ÒÃ«Ù«Ù¡Ô ÍàǹÔÇ (ÃѪâ¸Թ) ªÑé¹

ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ¨Ñ´¨Ó˹#ÒÂÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÀҾ¹µÃ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 150,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 150,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 65.92%

¸ØáԨ¡ÒèѴ¨Ó˹"ÒÂÀҾ¹µÃ º¨. àÍçÁÇÕ´Õ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0105545084664 ·ÕèµÑé§ 234 ÍÒ¤ÒÃ«Ù«Ù¡Ô ÍàǹÔÇ (ÃѪâ¸Թ) ªÑé¹ 13 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ

ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ¹Óà¢!ÒÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÀҾ¹µÃà¾×èÍ©ÒÂáÅШÓ˹#Ò ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 100,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 100,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 65.92%

¹µÃ ¸ØáԨ¡ÒèѴ¨Ó˹"ÒÂÀҾ º¨. ừԿ¤ ÁÕà´Õ à«Åŏ

0 ·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 010554716357ªâ¸Թ) ªÑé¹ 13 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã (ÃÑ Ç Ô Íàǹ Ô ¡ Ù « Ù Òë ÍÒ¤ 234 ·ÕèµÑé§ ÇÕ´Õ·Ñȹ á¼#¹ÇÕ´Õ·Ñȹ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¨Ó˹#Ò ãË!àª#Ò á¼#¹«Õ´Õ ᶺºÑ¹·Ö¡ »ÃÐàÀ·¸ØáԨ »ÃСͺ¡Ô¨¡ÒèѴ ´ÕÇÕ´Õ ËÃ×Íá¼#¹ÇÕ´Õ·Ñȹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 100,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 100,0003% ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 65.5

¸ØáԨÍ×è¹æ º¨. ä·Â·Ô¤à¡çµàÁà¨ÍÏ

ºÃÔ¡ÒëͿ·áÇϨÓ˹#ÒºѵÃ

áÅкÃÔËÒáÒèѴ¨Ó˹#ÒÂ

·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 10,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 10,000,000 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 40.00%

¸ØáԨÍ×è¹æ ºÁ¨. á¤ÅÔ¿ÍÏà¹Õ Ç!ÒÇ àÍç¡«¾ÕàÃÕ¹«

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 0107574700895 ·ÕèµÑé§ 287 ÍÒ¤ÒÃÅÔàºÍϵÕé Êá¤ÇϪÑé¹ G,ªÑé¹ 2,ªÑé¹ 3,ªÑé¹ 14áÅЪÑé¹ 19 ¶.ÊÕÅÁ ࢵºÒ§ÃÑ¡

¡Ãا෾Ï

»ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃʶҹ·ÕèáÅÐÍØ»¡Ã³ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò ÃÇÁ·Ñé§ãË!ºÃÔ¡Òý'¡Ê͹ ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò»ÃÐàÀ·µ#Ò§æ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ 723,952,899 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç 550,369,767 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 15.92%

¸ØáԨÍ×è¹æ º¨. ¾ÕÇÕÍÒÏ

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè 55-67827 ·ÕèµÑé§ 61 Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110 057 India. »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒéÒÂÀҾ¹µÃ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ INR 350,000,000 ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç INR 271,493,720 ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 9.09%

¸ØáԨÍ×è¹æ º¨. ¾ÕÇÕÍÒÏ ºÅÙâÍ àÍç¹àµÍÏ෹àÁ!¹·

·ÐàºÕ¹ºÃÔÉÑ·àÅ¢·Õè U74120DL2008PLC176081 ·ÕèµÑé§ 61 Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110 057 India. »ÃÐàÀ·¸ØáԨ ãË!ºÃÔ¡ÒÃâºÇÅÔè§áÅФÒÃÒâÍà¡ÐáÅСÒúѹà·Ô§ ·Ø¹¨´·ÐàºÕ¹ INR 150,000,000 (150,000,000 x 0.7697=115,455,000 Baht) ·Ø¹·ÕèÍÍ¡áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅ!Ç INR 90,000,000 (90,000,000 x 0.7697=69,273,000 Baht) ÊÑ´Ê"ǹ¡Òö×ÍËØ!¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 49.00%


18

BUSINESSES

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Lifestyle Entertainment Company

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห (มห�ชน) ชน) “บริษัทฯ” เป็นผู้นำ�อันดับหนึ่งในอุตส�หกรรมโรงภ ส หกรรมโรงภ�พยนตร์ พยนตร์ของประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพัฒน�สูสู่ก�รเป็น “ศูนย์รวมคว วมคว�มบั มบันเทิงสำ�หรับชีวิตคนรุ่นใหม่” โดยมีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจโรงภ�พยนตร์, ธุรกิจโบว์ลิ่ง ค�ร�โอเกะ ��โอเกะ และล�นสเก็ นสเก็ตน้ำ�แข็ง, ธุรกิจให้บริก�รสื รสื่อโฆษณ�,, ธุรกิจพื้นที่ให้เช่�และ บริก�ร และธุรกิจก�รจั รจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่�งๆ ดังนี้ • บมจ. สย�มฟิ มฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ โดยมีสัดส่วนก�รลงทุ นก น 23.24 % ดำ�เนินธุรกิจ พัฒน�และบริห�รศู รศูนย์ก�รค้� ประเภทศูนย์ก�รค้�แบบเปิด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ • กองทุนรวมอสังห�ริ ห��ริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ โดยมีสัดส่วนก�รลงทุน 33% • บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ โดยมีสัดส่วนก�รลงทุ นก น 65.93% ดำ�เนินธุรกิจก�รจัดจำ�หน่�ย ภ�พยนตร์ • บจ. เมเจอร์ กันตน� ตน บรอดแคสติ้ง โดยมีสัดส่วนก�รลงทุน 49.99% ดำ�เนินธุรกิจเคเบิ้ลทีวี • บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยมีสัดส่วนก�รลงทุ นก น 40% ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รตัวแทนจำ�หน่�ยบัตร แก่ผู้จัดง�นแสดงต่ ง �งๆ • บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้�ว เอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยมีสัดส่วนก�รลงทุน 15.62% ดำ�เนินธุรกิจ ศูนย์ ออกกำ�ลังก�ยเชิ ก งสันทน�ก�ร • บจ. พีวีอ�ร์ โดยมีสัดส่วนก�รลงทุน 9.09% ดำ�เนินธุรกิจโรงภ�พยนตร์ ในประเทศ อินเดีย • บจ. พีวีอ�ร์ร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยมีสัดส่วนก นก�รลงทุน 49% ดำ�เนินธุรกิจ โบว์ลิ่ง ในประเทศอินเดีย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มห (มห�ชน) เข้�จดทะเบียนนในตล�ดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื ไทยเมื่อเดือนพฤษภ�คม 2545

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โรงภ�พยนตร์ พยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) สร้�งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2538 โดยคุณวิช� พูลวรลักษณ์ ในรูปแบบของ Standalone ที่ส�ข�ปิ่นเกล้� โรงภ�พยนตร์ พยนตร์รูปแบบนี้ได้รวมทั้งโรงภ�พยนตร์ พยนตร์และศูนย์รวมคว วมคว�มบันเทิงไว้ด้วยกัน ทำ�ให้ผู้ชมได้รับอรรถรสทั้งจ�กจำ�นวนภ�พยนตร์ พยนตร์ที่หล�กหล�ยและร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร ที่เรียงร�ยให้เลือกม�กม�ยย ส่งผลให้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ที่ส�ข�ปิ่นเกล้�นี้ กล�ยเป็นแหล่งบันเทิงท�งเลือกใหม่ของช�วเมื วเมืองกรุงนับแต่นั้นมม� ในช่วง 3 ปีต่อม� โรงภ�พยนตร์ พยนตร์รูปแบบ Standalone จึงเกิดขึ้นต�มม�อีก 3 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�สุขุมวิท ส�ข�รัชโยธิน ส�ข�รังสิต และล่�สุดเมื่อเดือนธันว�คม 2552 ที่ส�ข�เอสพล�น�ด ง�มวงศ์ว�น-แคร�ย โรงภ�พยนตร์ พยนตร์รูปแบบ Standalone สร้�งบนที่ดินที่มีสัญญ�เช่�ระยะย�ว 20-30 ปี ในรูปแบบอ แบบอ�ค�รร 7-10 ชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นโรงภ�พยนตร์ 8-16 จอ และเลน โบว์ลิ่ง 20-38 เลน ขณะที่ 2-3 ชั้นล่�งเป็ งเป็นพื้นที่ให้เช่�สำ�หรับร้�นค้�หล�กหล�ยแบบ จ�กก�รที่คนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมชอบชมภ�พยนตร์ในโรงภ�พยนตร์อย่�ง สม่�ำ เสมอ ทำ�ให้ปริม�ณผู สม ณผูมู้ �ใช้ ณผ ใช้บริก�รในศู ใช นศูนย์ Standalone มีอยูอ่ ย่�งต งต่อเนือ่ ง เป็นผล ให้มีร้�นค้�เข้�ม�เช่�พื้นที่กันม�ก ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตร�พืพื้นที่เช่�สูงม�โดยตลอด � �โดยตลอด นอกเหนือจ�กโรงภ�พยนตร์รูปแบบ Standalone แล้ว บริษัทฯ ยังขย�ยส�ข�ในอีก 3 รูปแบบ ดังนี้ • รูปแบบห้�งสรรพสินค้� • รูปแบบศูนย์ก�รค้�แบบเปิด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ • รูปแบบห้�งค้�ปลีกขน�ดใหญ่


ในอดีต ก�รขย�ยส�ข�ในรูปแบบห้�งสรรพสินค้�เป็น ที่นิยม เนื่องจ�กห้�งสรรพสินค้�มีอัตร�ก�รเติบโตที่ สูงม�ก อีกทั้งยังส�ม�รถประหยัดเงินลงทุนได้ม�กกว่� ก�รขย�ยส�ข�แบบ Standalone อย่�งไรก็ต�ม ก�รเติบโตของห้�งสรรพสินค้�เริ่มเข้�สู่ภ�วะชะลอตัว ปัจจุบันก�รพัฒน�ห้�ง ต้องใช้เวล�กว่� 3-4 ปี

19

ด้วยส�เหตุ เหตุดังกล่�ว บริษัทฯจึงเพิ่มรูปแบบก แบบก�ร ขย�ยส�ข�อีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ แบบศูนย์ก�รค้� ไลฟ์สไตล์ มอลล์ตั้งแต่ปี 2547 โดยก�รเข้�ไปร่วม ลงทุนใน บมจ. สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ซึ่งเป็น ผู้ดำ�เนินธุรกิจ พัฒนน�และบริห�รศู รศูนย์ก�รค้� ประเภท ศูนย์ก�รค้�แบบเปิด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ ซึ่งใช้เนื้อที่ใน ก�รก่อสร้�งเพียง 3-5 ไร่ มีระยะเวล�ก่อสร้�ง 6-12 เดือน ดังนั้นจึงส�ม�รถเลือกทำ�เลที่อยู่ใกล้ชุมชน เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ม�ใช้บริก�รได้เป็น อย่�งดี จ�กกระแสคว�มนิยมในก�รรับชมภ�พยนตร์และ มี โรงภ�พยนตร์เป็นผู้เช่�หลัก ธุรกิจของบมจ. สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จึงส�ม�รถเติบโตได้ เร็วม�กในช่วงหล�ยปีที่ผ�่ นม� ก่อให้เกิดผลดีทั้ง ต่อท�ง บริษัทฯ คือส�ม�รถเข้�ไปตั้งอยู่ในแหล่ง ชุมชน ส�ม�รถให้สะดวกต่อผู้ชมภ�พยนตร์ พยนตร์โดยที่ไม่ ต้องเดินท�งไกลสำ�หรับผลดีต่อ บมจ. สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ก็คือ ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร ของผู้ม�ใช้บริก�รได้หล�กหล�ยม�กขึ้นจ�กก�รที่มี โรงภ�พยนตร์ พยนตร์และเลนโบว์ลิ่งตั้งอยู่ด้วย สาขาในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้� สุขุมวิท รัชโยธิน รังสิต ร�มคำ�แหง เชียงใหม่ พระร�ม 3 บ�งน� สำ�โรง บ�งกะปิ พระร�ม 2 นครสวรรค์ นนทบุรี อุดรธ�นี ฉะเชิงเทร� แฟชั่นไอร์แลนด์ อุบลร�ชธ�นี เพชรเกษม หัวหิน สมุย พิษณุโลก แจ้งวัฒนะ พัทย� ชลบุรี กระบี่ บิ๊กซี นวนคร ธัญบุรี โลตัส นวนคร บ้�นโป่ง ศรีนครินทร์ ศ�ล�ย� อยุธย� เพชรบูรณ์ อมตะนคร มห�ชัย สระบุรี ส�มเสน กำ�แพงเพชร สาขาในเครืออีจีวี เซ็นทรัล ปิ่นเกล้� ซีคอนสแควร์ ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต บ�งแค ล�ดพร้�ว โคร�ช ศรีร�ช� อ้อมใหญ่ สาขาในเครือพารากอน ซีนีเพล็กซ์ สย�มพ�ร�กอน สาขาในเครือเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ เอสพล�น�ด รัชด�ภิเษก เอสพล�น�ด ง�มวงศ์ว�น แคร�ย สาขาในเครือพาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ พ�ร�ไดซ์ พ�ร์ค รวมทั้งสิ้น

จำานวนโรง 13 8 15 16 7 7 9 10 12 10 9 5 7 7 5 11 5 6 4 3 4 5 8 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 6 4 จำานวนโรง 11 14 10 5 7 8 4 5 จำานวนโรง 16 จำานวนโรง 12 16 จำานวนโรง 6 366

จำานวนที่นั่ง 4,000 1,700 3,300 3,100 2,100 1,900 2,600 2,000 2,200 2,100 1,800 1,100 1,050 2,000 1,700 2,400 900 1,700 1,400 900 900 1,000 1,800 1,100 1,100 600 1,100 1,200 1,400 1,300 1,200 1,300 1,100 1,300 1,200 1,100 1,500 1,000 จำานวนที่นั่ง 1,900 3,300 1,700 1,100 1,300 2,700 1,400 1,200 จำานวนที่นั่ง 4,500 จำานวนที่นั่ง 2,700 4,200 จำานวนที่นั่ง 1,000 88,150

 ในช่วงระหว่�งปี 2553 มีก�รปิดส�ข�แกรนด์ อีจีวี และเมโทรโพลิช ณ. สิ้นปี 2553 ส�ข�เสรีเซ็นเตอร์ ได้เปิดให้บริก�รอีกครั้งภ�ยใต้ “พ�ร�โคซี ��โคซี”ซีนีเพล็กซ์

อีกท�งเลือกของก�รพัฒน�รูรูปแบบส แบบส�ข�ของบริษัทฯ คือก�รเปิดให้บริก�รโรงภ�พยนตร์และเลนโบว์ลิ่งโดยเป็นผู้เช่� หลัก ในห้�งค้�ปลีกขน�ดใหญ่ ดใหญ่ รูปแบบนี้ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งยิ่งในต่�งจังหวัด เพร�ะห้�งค้�ปลีกขน�ดใหญ่ เหล่�นี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจับจ่�ยใช้สอยสำ�หรับคนต่�งจังหวัด แต่ยังเป็นจุดนัดพบ ตลอดจนเป็นสถ�นที่พักผ่อน หย่อนใจสำ�หรับครอบครัวอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับห้�งค้�ปลีกขน�ดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตล ตล�ดประม�ณณ 80% ของอุตสส�หกรรมภ�พยนตร์ในประเทศไทย เป็นผลม�จ�กก�ร ควบรวมกิจก�รกักับบมจ. อีจวี ี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในปี 2547 ซึ่งมีส่วนแบ่งตล�ด ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประม�ณ 23% ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีแบรนด์ในเครือทั้งสิ้น 5 แบรนด์ ดังนี้ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ • อีจีวี ซีนีม่� • พ�ร�กอน ซีนีเพล็กซ์ • เอสพล�น�ด ซีนีเพล็กซ์ • พ�ร�ไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัทฯ มีส�ข�รวมทั้งสิ้น 50 ส�ข� 366 โรง ส�ม�รถรองรั รถรองรับผู้ชมได้ 88,150 ที่นั่ง ทั้งนี้เนื่องจ งจ�กประเทศไทยยังมี จำ�นวนโรงภ�พยนตร์ต่อจำ�นวนประช�กรอยู กรอยู่ในระดับต่ำ� บริษัทฯ จึงมีแผนขย�ยโรงภ�พยนตร์ พยนตร์เพื่อรองรับก�รขย�ยตัว ของประช�กรอี กรอีกปีละ 20-30 โรง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โรงภ�พยนตร์ในเครือเมเจอร์ มุ่งเน้นก�รให้บริก�รลูกค้�ในทุกระดับชั้น มีก�รขย�ยส�ข�ไปทั่วประเทศ และ เพื่อให้ผู้ม�ใช้บริก�รได้สัมผัสถึงคว�มหล�กหล�ยของโรงภ�พยนตร์ในรูปแบบต่�งๆ บริษัทฯจึงเน้นตกแต่ง ส�ข�ด้ด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่�งกั งกันออกไปในแต่ละแห่ง โดยใช้รูปแบบก แบบก�รตกแต่งภ�ยในโรงภ�พยนตร์ด้วย แนวท�งก�รออกแบบระดับส�กลต�มสถ�นที นที่ที่ได้รับคว�มนิ มนิยมสูงทั่วโลก เพื่อให้ผู้ชมภ�พยนตร์ได้สัมผัสถึง อรรถรสนั้น โดยที่มิต้องเดินท�งไป อย่�งเช่น ก�รตกแต่งสไตล์ ล�สเวกัส เป็นต้น สำ�หรับลูกค้�ในระดับพรีเมี่ยม บริษัทฯ ได้มีก�รออกแบบและตกแต่งโรงภ�พยนตร์ระดับหกด�ว เพื่อสนองก�ร ใช้ชีวิตที่เหนือระดับไว้ที่โรงภ�พยนตร์พ�ร�กอน ซีนีเพล็กซ์ อย่�งเช่น โรงภ�พยนตร์โนเกีย อัลตร้� สกรีน 1 ที่ตกแต่งด้วยเบ�ะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้ และมีบริก�รหมอนและผ้�ห่มให้พร้อมสรรพทุกที่นั่ง นอกจ นอกจ�กนี้ พ�ร�กอน ซีนีเพล็กซ์ยังเปิดให้บริก�รโรงภ�พยนตร์ “อินิกม่� เดอะ ช�โดว์ ��โดว์ โดว์ สกรีน” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นเอกสิทธิ์ เฉพ�ะสม�ชิก ภ�ยในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบ�ร์เครื่องดื่ม และโรงภ�พยนตร์สุดหรูขน�ด 34 ที่นั่ง เหม�ะสำ�หรับก�รจัดป�ร์ตี้ส่วนตัว ซึ่งได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดีทั้งจ�กลูกค้�ระดับ VIP และลูกค้�องค์กร


20

BUSINESSES

ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและ ลานสเก็ตน้ำาแข็ง

ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ำาแข็ง บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่ง และค�ร�โอเกะ ในปี 2540 ด้วยจำ�นวน 20 เลน ที่ Standalone Cineplex ส�ข�สุขุมวิท โดยเน้นคว�มหล�กหล�ยของก�รบริก�ร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัทฯ ในก�รเป็นศูนย์รวมคว�มบันเทิงครบวงจร ในที่แห่งเดียว ภ�ยใต้ชื่อ “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” นำ�เสนอบริก�รโบว์ลิ่งในลักษณะ ของกีฬ�เพื่อคว�มบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็นสถ�นที่ที่ครอบครัวและ เพื่อนๆ ส�ม�รถม�สังสรรค์ด้วยกันได้ แตกต่�งจ�กโบว์ลิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเน้น เพื่อก�รกีฬ�เพียงอย่�งเดียว ก�รตกแต่ง “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” จะเน้นรูปแบบคว�ม ทันสมัย เหม�ะสำ�หรับกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่ พร้อมก�รให้บริก�รค�ร�โอเกะ ในน�ม “เมเจอร์ ค�ร�โอเกะ” อีกส่วนผสมที่ลงตัวต่อธุรกิจโบว์ลิ่ง ในก�รจัดสรร พื้นที่อย่�งมีประสิทธิภ�พและเป็นก�รเพิ่มท�งเลือกให้กับผู้ม�ใช้บริก�ร โดยตกแต่ง ด้วยคว�มทันสมัยสอดคล้องเป็นอย่�งดีกับคว�มนิยมและพฤติกรรมของลูกค้�ที่เข้� ม�ใช้บริก�รโบว์ลิ่ง นอกจ�กนี้บริษัทฯ ได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตล�ดภ�ยใต้ชื่อ “บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล” ในปี 2549 โดยมีลกั ษณะเป็นแฟชัน่ โบว์ลง่ิ มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้�ระดับบน ในย่�นธุรกิจใจกล�งเมือง โดยเปิดแห่งแรก ณ ห้�งสรรพสินค้�สย�มพ�ร�กอน ให้ บริก�รโบว์ลิ่ง 38 เลน ห้องค�ร�โอเกะ 12 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 เลนและบริก�รค�ร�โอเกะภ�ยในห้อง และได้รับก�ร ตอบรับเป็นอย่�งดี ในเดือน ธันว�คม 2552 บริษัทฯจึงได้ทำ�ก�รเปิด standalone แห่งใหม่ เอสพละน�ด ส�ข�ง�มวงศ์ว�น แคร�ย ภ�ยใต้แบรนด์ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล ทำ�ให้ปัจจุบันบริษัทฯได้ดำ�เนินธุรกิจโบว์ลิ่งภ�ยใต้แบรนด์ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ลทั้งหมด 5 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�พ�ร�กอน เอสพล�น�ด รัชด� พัทย� รัชโยธิน และ เอสพล�น�ด ส�ข�ง�มวงศ์ว�น แคร�ย

บริษัทฯได้เปิดตัวล�นสเก็ตน้ำ�แข็งรูปแบบใหม่ ภ�ยใต้ชื่อ “ซับซีโร่” ซึ่งกล�ยเป็น ที่สังสรรค์สำ�หรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกล�งเมือง แห่งแรกที่เอสพล�น�ด รัชด�ภิเษก ศูนย์รวมคว�มบันเทิงแห่งใหญ่ของ สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ เปิดให้บริก�ร ล�นสเก็ตน้ำ�แข็งพื่นที่กว่� 700 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องค�ร�โอเกะ 4 ห้อง นอกจ�กนีย้ งั เปิดสอนสเก็ตน้�ำ แข็งลีล� และฮ้อกกีน้ �ำ้ แข็ง ในล�นสเก็ตน้�ำ แข็ง อีกด้วย และได้เปิดส�ข�ที่สอง ที่เอสพล�น�ด ส�ข�ง�มวงศ์ว�น แคร�ย


21

ในเดือนธันว�คม 2552 ในปี 2552 ธุรกิจโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬ�เพื่อคว�มบั มบันเทิงได้ถูกขย ขย�ยไปยังประเทศ อินเดีย บริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับบริษัท พีวีอ�ร์ร์ จำ�กัด (PVR) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ ธุรกิจโรงภ โรงภ�พยนตร์ พยนตร์ชั้นนำ�ที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตล�ดหลั ดหลักทรัพย์ที่ประเทศอินเดีย ร่วมกันจัดตั้งบริษัท พีวีอ�ร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำ�กัด (PVR blu-O)โดยมี

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯเปิดให้บริก�รโบว์ลิ่งจำ�นวน 26 ส�ข� ประกอบด้วย 480 เลน เลนโบว์ลิ่ง 334 ห้องค�ร�โอเกะ ��โอเกะ และ 2 ล�นสเก็ตน้ำ�แข็ง ปิ่นเกล้� สุขุมวิท รัชโยธิน รังสิต พระร�ม 3 บ�งน� สำ�โรง บ�งกะปิ พระร�ม 2 แฟชั่นไอร์แลนด์ เพชรเกษม แจ้งวัฒนะ ล�ดพร้�ว ปิยรมย์ ทองหล่อ อยุธย� ย นครสวรรค์ อุดรธ�นี รธ หัวหิน สมุย พิษณุโลก พัทย� ชลบุรี เซ็นทรัลปิ่นเกล้� สย�มพ�ร�กอน เอสพล�น�ด รัชด� เอสพล�น�ด ง�มวงศ์ว�น แคร�ย รวมทั้งสิ้น ในระหว่�งปี 2553 บริษัทฯได้ทำ�ก�รปิดห้องค�ร�โอเกะที ��โอเกะที ส�ข�แกรนด์อีจีวี และส�ข�ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต

จำานวนเลน โบว์ลิ่ง

จำานวนห้อง คาราโอเกะ

20 20 38 26 26 18 20 14 30 16 12 14 10 30 8 10 12 16 8 8 8 22 10 38 22 24 480

15 10 28 18 10 14 14 12 13 13 9 9 10 9 11 10 9 9 10 7 6 9 8 21 16 21 13 334


22

BUSINESSES

ธุรกิจ สื่อโฆษณา

ได้เปิดให้บริก�ร Club Fashion Bowling ส�ข�แรก ที่ แอมเบียนส์ มอลล์ เมืองนิวเดลี เมื่อเดือน มีน�คม 2552 โดยมีจำ�นวนเลนทั้งหมด 24 เลน ธุรกิจสื่อโฆษณา จ�กก�รที่บริษัทฯ ส�ม�รถดึ รถดึงดูดให้ลูกค้�เข้�ม�ใช้ บริก�รในแต่ละปีได้ 25-30 ล้�นคนทั่วประเทศ ทำ�ให้ ธุรกิจบริก�รสื่อโฆษณ�เติบโตได้เป็นอย่�งดี บริษัท ย่อยภ�ยใต้ ยใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำ�กัด” จัด ตั้งขึ้นเพื่อให้บริก�รสื่อโฆษณ�ทั้งในโรงภ�พยนตร์และ พื้นที่ทั้งหมดภ�ยใน Cineplex ทั่วประเทศอย่�งครบ วงจร ด้วยคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งร�ยได้เพิ่มเติม

จ�กสิ กสินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทำ�ให้ธุรกิจสื่อโฆษณ โฆษณ�ของ บริษัท หรือที่เรียกกันว่� “cinemedia” มีอัตร�กำ�ไร สูง 80-90%

(Tri-vision) โฆษณ�บนจอ Plasma โฆษณ�บน Menu Board รวมถึงโฆษณ�บนสื่อกล�งแจ้ง (Bil board/ Cut-out)

ปัจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณ โฆษณ�หล�ก หล�ยย นับตั้งแต่ โฆษณ�บนจอภ�พยนตร์ (Screen Ads) โฆษณ�บนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้น ล่�งในส�ข� โฆษณ�บนป้�ยโฆษณ�พลิกได้ 3 หน้�

จ�กก�รที่ cinemedia เป็นอีกช่องท�งก�รโฆษณ�ที่ มีประสิทธิภ�พ หล�กหล�ย และส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่ม เป้�หม�ยได้โดยตรงม�กกว่�สื่อโฆษณ�ประเภทอื ประเภทอื่น ส่งผลให้ มีอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้ ยได้อยู่ในระดับต้นๆ เมื่อเทียบกับสื่อในอุตส�หกรรมโฆษณ�ทัทั้งหมด โดยใน


23

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และบริการ

retails space sq.m. %occupancy

ร้�นค้�ให้สอดคล้องกับรสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่ เข้�ม�ใช้บริก�รเป็ รเป็นหลัก ซึ่งร้�นค้�ส่วนใหญ่จะอยู่ใน ระดับแนวหน้�และเป็นที่นิยมของลูกค้� พื้นที่ให้เช่� มี 2 ลักษณะคือ เป็นสัญญ�เช่�ระยะย�วม�กกว่� 3 ปี และสัญญ�เช่�ระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี ปี 2552 ที่ผ�่ นม� ธุรกิจสื่อโฆษณ�ในโรงภ ใน �พยนตร์มี ในโรงภ มูลค่�ประม�ณร้อยละ 6 ของอุตส�หกรรมรวม ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ ในรูปแบบ Standalone บริษัทฯ ให้บริก�รพื้นที่เช่� เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลู รของลูกค้�ที่หล�กหล�ย นอกเหนือจ�กภ�พยนตร์ พยนตร์ โบว์ลิ่ง ค�ร�โอเกะ ��โอเกะ และ ล�นสเก็ตน้ำ�แข็ง โดยทำ�ก�รคัดเลือกประเภทของ

เนื่องจ�กเป็ กเป็นศูนย์รวมคว วมคว�มบั มบันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ของบริษัทฯ จึงเป็นที่ดึงดูดสำ�หรับร้�นค้�ระดับ ส�กลและแบรนด์ กลและแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ ท่�มกล�ง ก�รแข่ รแข่งขันที่รุนแรงของร้�นอ�ห�รจ�นด่วนที่ต�่ ง ต้องก�รพื รพื้นที่ใหม่ๆในก�รขย�ยส�ข� ส่งผลต่ออัตร� ก�รใช้พื้นที่เช่�อยู่ในระดับสูงแทบทุกๆส ๆส�ข� พร้อมด้วย บริก�รเสริ รเสริมที่ควบคู่ไปกับก�รให้เช่�พื้นที่ได้แก่บริก�ร แสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกันอัคคีภัย ก�รทำ�คว�ม สะอ��ดและก สะอ ดและก��รรักษ� ษ�คว คว��มปลอดภัย รวมถึงก� ก�รบริก�ร

สุขุมวิท รัชโยธิน รังสิต ร�มคำ�แหง เชียงใหม่ สำ�โรง บ�งกะปิ พระร�ม 2 นครสวรรค์ อุดรธ�นี รธ สมุย พิษณุโลก ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต เมโทรโพลิส อ้อมใหญ่ สย�มพ�ร�กอน ชลบุรี ทองหล่อ ง�มวงศ์ว�น แคร�ย โลตัส นวนคร ซีคอนสแควร์ รวมทั้งสิ้น

6,546 1,921 1,564 444 91 2,148 135 466 190 351 436 186 692 21,305 1,878 155 115 335 11,339 99 95 50,491

100% 100% 100% 89% 68% 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 100% 100% 64% 100% 100% 100% 100% 90%


24

BUSINESSES

ธุรกิจ การจัดจำาหน่าย ภาพยนตร์ ส่วนกล�ง ตัวอย่�งเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อนและที่จอดรถ ธุรกิจการจัดจำาหน่ายภาพยนตร์ บริษัทฯลงทุนในธุรกิจจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์โดยก�รถือหุ้น 65.93% ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ในอดีต บริษัทฯ ถือหุ้นตรงใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำ�กัด ซึ่งจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ เข้�โ�โรงภ�พยนตร์ ยนตร์ และยังได้ถอื หุน้ ใน บริษทั เอ็ม วี ดี จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟิคม�ร์ร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำ�กัด) บริษัทฯได้ทำ�ก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจมม�อย่�งต่อเนื่อง และ ตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม 2552 เป็นต้นม� บริษัททั้งสองได้อยู่ภ�ยใต้ ก�รบริห�รง�นของบมจ. นของบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ ตั้งแต่ต้นน้ำ� ถึงปล�ยน้ำ� ในด้�นธุรกิจจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำ�กัด บริห�รจัดก�รจำ�นวนภ�พยนตร์ที่จะเข้�ฉ�ยในโรงภ�พยนตร์ เพื่อให้ มีภ�พยนตร์เข้�ฉ�ยอย่�งต่อเนื่องตลอด 52 สัปด�ห์ของปี เพื่อช่วย สร้�งร�ยได้ให้กับบริษัทอย่�งสม่ำ�เสมอ แม้ในช่วงที่ภ�พยนตร์จ�ก ตล�ดฮอลลีวู้ดมีไม่ม�กนัก โดยบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำ�กัด จะซื้อ ภ�พยนตร์จ�กผู้สร้�งอิสระ บริษัทหนังจ�กประเทศญี่ปุ่นและเก�หลี จ�กก�รเป็นผู้นำ�ในตล�ดโรงภ�พยนตร์ของบมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ส่งผลให้ร�ยได้ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำ�กัด อยู่ในระดับ ที่แข็งแกร่ง สำ�หรับก�รจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ในตล�ดโฮมวีดีโอ บริษัท เอ็ม วี ดี จำ�กัด บริห�รระยะเวล�ก�รจัดจำ�หน่�ย (3-4 เดือนหลังจ�กภ�พยนตร์ออกฉ�ย) และรักษ�ระดับร�ค� ข�ยดี ยดีวีดีและซีวีดีที่ออกสู่ตลล�ด ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม ทั้งนี้เพื่อให้ภ�พยนตร์ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กก�รฉ�ยใน โรงภ�พยนตร์และตล�ดโฮมวีดีโออย่�งเต็มที่ และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ยังได้ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม เตอร์ตี้ ไนน์ จำ�กัด (M39) ซึ่งเป็นบริษัทสร้�งภ�พยนตร์ไทยคุณภ�พขึ้นด้วย บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือมีวัตถุประสงค์หลักคือก�รผลักดัน ก�รสร้�งภ�พยนตร์ไทยและว�งร�กฐ�นของก�รเติบโต ให้แก่วงก�รภ�พยนตร์ในประเทศไทย


25

ธุรกิจอื่น บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ บริษัทฯ ลงทุนในบมจ. สย�ม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ผู้พัฒน�และบริห�รศูนย์ก�รค้� ประเภทศูนย์ก�รค้�แบบเปิด ไลฟ์ สไตล์ มอลล์ในปี 2547 ด้วยรูปแบบศูนย์ก�รค้�ไลฟ์สไตล์ มอลล์ขน�ดกล�ง ใกล้กับแหล่งชุมชน เพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่�ย เติบโตไปควบคู่กัน โดยมีโรงภ�พยนตร์ของเมเจอร์เป็นผู้เช่�หลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้�เข้�ม�ใช้บริก�ร ขณะที่สย�ม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ซึ่งอยู่ในช่วงของก�รขย�ยธุรกิจ ก็เป็นอีกช่องท�งที่ช่วยให้เมเจอร์ส�ม�รถขย�ยส�ข�ได้อย่�งง่�ยด�ยยิ่งขึ้น เช่นกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในบมจ. สย�ม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ ด้วยสัดส่วน 23.24% บมจ. สย�มฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จดทะเบียนอยู่ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอักษรย่อว่� SF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ ในเดือนมิถุน�ยน 2550 ได้พัฒน�ก�รที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือคว�มสำ�เร็จในก�รจัดตั้งกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุน ที่เข้�ไปลงทุนในสิทธิก�รเช่�ที่ดินและอ�ค�รในโครงก�รเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่� 2,300 ล้�นบ�ท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วน 33% ของกองทุนดังกล่�ว ทั้งนี้ กำ�ไรที่ได้ม�จ�กก�รข�ยกองทุน บริษัทฯ ได้นำ�ไปลงทุนในส�ข� Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตน�ธิเบศร์ และใน ปล�ยปี 2553 MJLF ยังได้เข้�ไปลงทุนในสิทธิก�รเช่�ในอ�ค�รศูนย์ก�รค้�เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,300 ล้�นบ�ท และบริษัทยังได้ลงทุนเพิ่มและรักษ�สัดส่วนก�รถือหุ้นอยู่ที่ 33% เท่�เดิม กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รต่อยอดท�งธุรกิจในธุรกิจโรงภ�พยนตร์ โดยเฉพ�ะใน รูปแบบที่ใช้เงินลงทุนม�กแต่คืนทุนกลับม�เร็ว อย่�ง Standalone และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยไม่ต้องเพิ่มทุนจ�กผู้ถือหุ้นและมีทรัพย์สินอยู่ในครอบ ครองม�กเกินไป กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ จดทะเบียนอยู่ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอักษรย่อว่� MJLF

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง ในเดือนมกร�คม 2553 บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ.กันตน� กรุ๊ป จัดตั้ง บจ.เมเจอร์ กันตน� บรอดแคสติ้ง ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเคเบิ้ล ทีวี ภ�ยใต้ชื่อ “เอ็ม แชนนอล” ออกอ�ก�ศภ�พยนตร์ตลอดจนร�ยก�ร บันเทิงต่�งๆเกี่ยวกับภ�พยนตร์ทั่วประเทศผ่�นด�วเทียม บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ที่ 49.99% บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ ถือหุ้นใน บมจ.แคลิฟอร์เนีย ว้�ว เอ็กซ์พีเรียน ซ์ ในสัดส่วน 15.62% บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้�ว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จดทะเบียนอยู่ใน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอักษรย่อว่� CAWOW

บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในเดือนมิถุน�ยน 2550 บริษัทฯ ได้เข้�ลงทุนใน บจ.ไทยทิคเก็ตม�สเตอร์. คอม ด้วยสัดส่วน 40% และต่อม�ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ เพื่อช่วยขย�ยง�นของบริษัทฯไปสู่ช่องท�งก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย บัตรชมก�รแสดงต่�งๆ รวมถึงใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยก�รใช้ช่องจำ�หน่�ยบัตรชมภ�พยนตร์เป็นช่องท�งในก�รจำ�หน่�ยบัตร ชมก�รแสดงต่�งๆ เช่น บัตรคอนเสิร์ต บัตรชมกีฬ� และบัตรโดยส�ร เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นก�รใช้ช่องจำ�หน่�ยบัตรชมภ�พยนตร์ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ยังช่วยดึงดูดลูกค้�ให้เข้�ม�ใน ศูนย์ก�รค้�ม�กขึ้นอีกด้วย

บจ. พีวีอาร์ บจ. พีวีอ�ร์ เป็นบริษัทมห�ชนที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ของอินเดีย เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงภ�พยนตร์ชั้นนำ�ร�ยหนึ่งของประเทศอินเดีย พีวีอ�ร์เป็นผู้บุกเบิกก�รสร้�งเครือข่�ยโรงภ�พยนตร์ในรูปแบบมัลติเพล็กซ์ร�ยแรกในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันเครือข่�ยของพีวีอ�ร์ ประกอบด้วย 142 โรงภ�พยนตร์ 33 ส�ข�ในประเทศอินเดีย ณ สิ้นปีบริษัทฯ ถือหุ้นในพีวีอ�ร์ในสัดส่วน 9.09% บจ. พีวีอ�ร์ จดทะเบียนอยู่ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย โดยมีอักษรย่อว่� PVRL

บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. พีวีอ�ร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นกิจก�รร่วมค้�ระหว่�งบริษัทฯ กับ บจ.พีวีอ�ร์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่ง ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นธุรกิจเสริมที่ดีให้กับ บจ.พีวีอ�ร์ ม�กกว่�เพียงแค่เป็นผู้ประกอบก�รโรงภ�พยนตร์ แต่ยังมีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์ สไตล์เสริมด้วย ธุรกิจโบว์ลิ่งแนวบันเทิงนี้ได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดีจ�กผู้บริโภคในเมืองนิวเดลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของส�ข�แรก พีวีอ�ร์ บลูโอ มีแผนที่จะขย�ยส�ข�เพิ่มขึ้นอีกม�กในเมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย ก�รขย�ยฐ�นไปยังตล�ดอินเดียนี้ถือเป็นโอก�สทองสำ�หรับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในก�รเติบโตในต่�งแดน ในตล�ดที่มีศักยภ�พสูง และใหญ่กว่�ประเทศไทยหล�ยเท่�ตัว


26

BUSINESSES

⌫    ⌫⌫

⌫⌫⌫⌦  ⌫⌫⌦⌫    ⌦  ⌫    ⌫            ⌦    ⌫         ⌫ ⌫       ⌦     ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫          ⌦⌫    ⌫    ⌫⌦ ⌫     ⌫      ⌫ ⌦          ⌦ ⌫ ⌫  ⌫ 

⌫  ⌦  ⌫ 

      ⌫  ⌦      ⌫ ⌦    ⌦  ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫      ⌫ ⌫ ⌫    ⌫    ⌦  ⌦    ⌫ ⌦     ⌫⌫ ⌫⌫  ⌦ ⌫         ⌫             ⌫   ⌦      ⌫    ⌫ ⌫ ⌫     ⌫ ⌫   

   


27

  ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫   ⌫ ⌫             ⌫    ⌦     ⌫⌫   ⌫ ⌦⌫⌦ ⌦  ⌫    ⌫              ⌫⌫   ⌫⌦⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫    ⌦   ⌫   ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌫   ⌫   ⌫      ⌫   ⌫ ⌫ 

⌫⌫⌫  ⌫ ⌫    ⌦⌫  ⌫  ⌫     ⌫⌫       ⌫         ⌫    ⌫     ⌫⌫      ⌫  ⌫   ⌦ ⌫ ⌦  ⌫ ⌫

    ⌫⌫   ⌫       ⌦  ⌫     ⌫  ⌫⌫⌫     ⌦ ⌫  ⌦ ⌫     ⌫⌫   ⌫         ⌫ ⌫          ⌦  ⌦⌦         ⌫   ⌫    ⌫⌫  ⌫ ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫    ⌦   ⌦ ⌫      ⌦   ⌫ ⌦ ⌫  ⌦   

⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦  ⌦  ⌫⌫   ⌫     ⌫⌫  ⌫ ⌫       ⌫     ⌦ ⌫   ⌫        ⌫   ⌫    ⌫ ⌫⌫      ⌫ ⌦      ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫      ⌫⌫   ⌫  ⌫    ⌫    ⌫    ⌦⌫   ⌫       ⌫ ⌫   


28

GOVERNANCE

 ¡ÒáӡѺ´ÙáÅ¡Ô¨¡Ò÷Õè´Õ ในปี 2553 นี้คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน สากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำาเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง การให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ โดยในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติใน เรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 1.1 นโยบาย ในการกำากับดูแล กิจการที่ดีเกี่ยวกับ การดูแลสิทธิของ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบาย การกำากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ ของ ผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผล การดำาเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่า เทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สำาคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำาหนด นโยบายไว้ดังนี้ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการ ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ มีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับ ข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรร เงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือ หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่ง เสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่อง ต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือก

เป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำาถาม ต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถามต่อที่ ประชุม เป็นต้น 3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ใน การงดเว้นการกระทำาใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือ หุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิด เผยตามข้อกำาหนดต่างๆ และการเข้าประชุม ผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญ เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการ อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำาคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยม ชมกิจการ เป็นต้น 1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูล ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ได้นำานโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและ มีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 บริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลากว่า 30 วันก่อน การประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ


29

เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2552 3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจำาปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM 4. เอกสารแนบ 3 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลพิจารณาการ จัดสรรกำาไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล 6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลพิจารณา ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้ามา แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจำานวน 4 คน 7. เอกสารแนบ 6 ข้อมูลพิจารณาราย ละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 8. เอกสารแนบ 7 ข้อมูลรายนามผู้สอบ บัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบ ทั่วไป) 10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบ ที่กำาหนดโดยกระทรวงพาณิชย์) 11. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบ สำาหรับ custodian) 12. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระ (สำาหรับ ประกอบการมอบฉันทะ) 13. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น 14. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น 15. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนาย ทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน ซึ่งมี ช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตาม ที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำานวย ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรสแตมป์ไว้บริการใน

1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ เกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น โดย ประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละ วาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซัก ถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ เกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำาชี้แจงของคณะกรรมการ บริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการ 1.3 การป้องกันกรณีการจำากัดโอกาสของ ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระ สำาคัญของการซักถามในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถ ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จำากัด ใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามราย สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ละเอียดได้ ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา 1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะ ปี 2553 บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหันซึ่ง เอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม กรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สำาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัด ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 มี 1.4 การอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นใน คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน จึงสรุปได้ว่าบริษัทยังคงพัฒนาการจัด การใช้สิทธิ บริษัทอำานวยความสะดวกให้กับ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ให้มี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการ ความเคร่งครัดกว่าแนวทางการกำากับดูแล กิจการที่ดีที่กำาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย การนำาระบบการลงทะเบียน และนับคะแนน เสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจก ใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การปฏิบัติ ด้วยตนเองก่อนการประชุม ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการใน ส่วนน้อย การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบใน อย่างเท่า หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น เทียมกัน ผู้ดำาเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ คณะกรรมการบริษัทคำานึงถึงการปฏิบัติ ประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำาหนด หุ้นทราบที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึก นโยบายในการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ การแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลง หุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้.มติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสและอำานวย ทุกครั้ง ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่างต่อ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็น ใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัท และเปิดโอกาส ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระ อย่างสม่ำาเสมอ การประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำามาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทำาป้ายสัญลักษณ์สำาหรับ ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้า ออกที่ประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจ สอบเอกสารใหม่ หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา ปี 2553 บริษัทได้นำาเนื้อหาการประชุมซึ่ง ประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจน คำาถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวม จัดทำาเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท


30

โดยได้จัดทำาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผย แพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 (ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและ นำาเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อน ในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้นำาเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพิจารณาออกเป็น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2553 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้า บริษัทได้เปิดโอกาสและอำานวย ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า ดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้ จัดทำาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน คุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ แล้วนำาเสนอต่อคณะกรรมการ สรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือ หุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา ที่บริษัทได้กำาหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการ สรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพิจารณาเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าใน ปี 2553 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ที่ได้กำาหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ดำาเนินการประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่าง เคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูล สำาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการ เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการ ล่วงหน้า

• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้

และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการ ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือ ดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการคณะ จัดทำาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึน้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลัก บริษัทยังได้จัดทำาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะ (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบ กรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือ ฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำาหรับ ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิด custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่าน เผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำา ทางเว็บไซต์ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนวัน รายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร ประชุมสำาหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทอำานวยความ 3.1 นโยบาย สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม การกำากับดูแล ได้ด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ กิจการที่ดีเกี่ยว ในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ กับการดูแล โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้า ผู้มีส่วนได้ ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น ส่วนเสีย จำานวน 2 คน คือ นายชัย จรุงธนาภิบาล บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิ (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่ อิสระ) และนายนฤนาท รัตนะกนก เฉพาะตามที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น ในปีที่ (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) ผ่านมาบริษัทจึงได้พิจารณาชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วน เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้ เสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำาหนดเป็นนโยบายและ สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็น มาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแล คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือ กิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อ หุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท บัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้และแจก ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ ในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่ง ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ ได้จัดทำาบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ 1. พนักงานและครอบครัว เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล การ 2. ลูกค้า และเจ้าหนี้ พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3. ผู้ถือหุ้น การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็น 4. พันธมิตรทางธุรกิจ รายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการนับคะแนน 5. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบัน เสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการ การเงิน ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบาย ตรวจสอบได้ ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น และมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดัง ในภายหลัง ต่อไปนี้.1. พนักงานและครอบครัว มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและ พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ ครอบครัว ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดย คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด ยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และ และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ รายเดือน รายได้จากการทำางานล่วงเวลา ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยา โบนัสประจำาปี การประกันชีวิตและประกัน บรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่ง สุขภาพ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อ 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ


31

จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ เป็นต้น 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วย ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษา ความลับประวัติการทำางาน และการใช้สิทธิ ต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น 4) บริษัทคำานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็น สำาคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานรับร้องเรียน กรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น 5) บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อม ในการทำางานให้มคี วามปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำางานอย่างมีประสิทธิผล 2. ลูกค้า และเจ้าหนี้ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึด หลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้ วางใจซึ่งกันและกัน 2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วย การรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำาคัญ ต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้า อันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ ยึดมั่นในการนำาเสนอและส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความ ต้องการของลูกค้า ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำา ข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้ แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความ เท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง แก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ ความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท พร้อมที่จะต้องคำาถามของลูกค้า รวม ทั้งการดำาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้ คำาแนะนำา และการติดตามผลความคืบหน้าใน ประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทาง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้ 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

• • • •

2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์, นัก และให้ความสำาคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำาข้อ ลงทุน และสถาบันการเงิน ตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด 1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์, นัก ลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูล 3. ผู้ถือหุ้น การดำาเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผล นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น ประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม 1) บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องและเคารพ และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการ สิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการ กำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งใน 2) บริษัทจะอำานวยความสะดวกโดยจัด กำาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสาร ทำาข้อมูลแนะนำาการลงทุนของบริษัทให้แก่ ข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้า นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรร 3.2 มาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีได้ เงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือ รับความเสียหายจากการละเมิด หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่ การอนุมัติการรายพิเศษ เป็นต้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะ 2) บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมและ ต้องพึงปฏิบัติ ในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้.สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ใน มาตรป้องกันข้อมูลภายในของกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัด มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร เลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่ง ทราบและปฏิบัติซึ่งหน้าที่ในการรายงาน คำาถาม ต่อที่ประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุม การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถาม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุม เป็นต้น ผ่านทาง ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 3) บริษัทต้องไม่กระทำาการใดๆ อัน หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำาหนด เป็นการละเมิดหรือจำากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ 4. คู่ค้า บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้า พ.ศ. 2535 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ 2) คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำาให้ ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบ 2. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้า ข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของ ทุกรายนำาเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียม บริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ กัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ่งมี คู่ค้าต้องปฎิบัติตามมาตรการต่อไปนี้ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูล และ 1 สัปดาห์ สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่ หลังการเปิดเผยข้อมูล อันอาจเป็น บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและ การกระทำาผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ เงื่อนไขต่างๆ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกัน ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้าม กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา มิให้มกี ารรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จาก ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ คูค่ า้ รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของ ไว้ในหลักจรรยาบรรณสำาหรับผู้บริหารและ คู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ พนักงานดังต่อไปนี้ มาตรป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบัน ของผู้บริหารและพนักงาน 1) ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำา การเงิน

• • •


32

การใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบัง ทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัท หรือควรเป็น ของลูกค้าของบริษัท 2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยง สถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และ การมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจขัดแย้งกับ หน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่ 3) กรณีหากตำาแหน่งหน้าที่ความรับผิด ชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะ เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงตรงและทางอ้อมให้ แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพี่น้อง) หรือบุคคล ที่รู้จัก ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจดำาเนินการใดๆ และ จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบ ทันที 4) บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและ พนักงานในกรณีที่อาจจะนำาไปสู่สถานการณ์ที่ จะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของ บริษัท 5) การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม ในการดำาเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ ดำารงตำาแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็น กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงาน ในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และลูกค้าของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำาให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคคลนั้นๆ 6) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้า ร่วมหรือรับตำาแหน่งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบ ธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือ กิจการที่แข่งขันกับบริษัท หรือกิจการที่อาจมี ผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลส่วน ได้ส่วนเสียในการทำาธุรกรรมกับบริษัทของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำา อย่างสม่ำาเสมอโดยตลอด โดยฝ่ายตรวจสอบ ภายในของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูล ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ ตรวจสอบทราบและพิจารณา และหลังจากนั้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบนำาสรุปข้อมูลส่วน ได้ส่วนเสียต่างๆ รายงานให้แก่คณะกรรรมการ

บริษัททราบและพิจารณาต่อไป โดยฝ่ายตรวจ สอบภายในจะเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2553 ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลส่วนได้ส่วน เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแต่อย่างใด บริษัทได้กำาหนดมาตรการชดเชยผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รับความเสียหาย จากการละเมิดดังต่อไปนี้ 1. พนักงานและครอบครัว มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจาก การละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว ปัจจุบันบริษัทจัดให้มีการดูแลในเรื่องผล ตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่าง ทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายการดูแล พนักงานอย่างเคร่งครัด และได้จัดทำาตู้รับ ข้อร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจาก พนักงานไว้สำาหรับเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก การทำางาน ซึ่งในปี 2553 บริษัทไม่ได้รับข้อ ร้องเรียนจากพนักงานในกรณีความเสียหาย จากการละเมิด

ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอก เหนือไปจากกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินผลและติดตาม การดำาเนินการเพื่อป้องกันความเสียหากจาก การละเมิดของผู้ถือหุ้นโดยประเมินจากทั้ง ภายในองค์กร ซึ่งจะประเมินกับฝ่ายจัดการ ที่ดำาเนินการดูแลสิทธิ ผู้ถือหุ้น และประเมิน ผลจากภายนอก ในรูปของโครงการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสำานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัท จดทะเบียน เป็นประจำาทุกปี สำาหรับในปี 2553 บริษัทไม่ได้รับข้อร้อง เรียนจากผู้ถือหุ้นกรณีความเสียหายจากการ ละเมิด และไม่มีความเสียหายจากเรื่องอื่นๆ หรือข้อร้องเรียนในการจำากัดสิทธิหรือลิดรอน สิทธิต่างๆ

4. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบัน การเงิน มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจาก การละเมิดต่อนักวิเคราะห์, นักลงทุน และ สถาบันการเงิน 2. ลูกค้า และเจ้าหนี้ มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจาก บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และ นักลงทุนจากสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูล การละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้ การดำาเนินงานของริษัท และแนวโน้มผล ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลลูกค้าตาม นโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้า ประกอบการในอนาคตอย่างเป็นประจำาอย่าง น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่าปี สัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้นเพื่อเป็น ศูนย์ร้องเรียนสำาหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามี ละ 4 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดทำาข้อมูลแนะนำา การลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถาม ปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor เพื่อป้องกันกรณีความเสียหายจากการ ละเมิดต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ ผู้บริหารจะพิจาณา Relation - IR) โทร.02-511-5427 ต่อ 893 คุณสมบัติของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการ หรือในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท ทำาธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นใน ภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์ ดังนั้นที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้อง เรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนัก สุจริตและความน่าเชื่อถือ ซึ่งในปี 2553 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียน วิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินแต่ จากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณีความเสียหายจาก อย่างใด การละเมิด 3.3 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 3. ผู้ถือหุ้น มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจาก คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดกลไก การละเมิดต่อผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้ ปัจจุบันบริษัทดำาเนินการปกป้องและดูแล 1. บริษัทได้จัดให้มีตู้รับข้อร้องเรียนและ/ สิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้ หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอย่างเด่นชัด รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริเวณด้านหน้าสำานักงาน


33

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการ ส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุน 3.4 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มี ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ กระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงาน ทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มี การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิด เผยและเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแส เป็นความลับ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้ มีกระบวนการดำาเนินการหลังจากมีผู้แจ้ง เบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำาการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนำา แล้วนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ พิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง และหากพบว่า เป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัท จะต้องนำาเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

• • •

4.1 ผลการปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับ การกำากับดูแล กิจการที่ดี ในรอบปี 2553 บริษัทได้ทำาการ เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้ง ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการ เงินต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำาหนดโดยสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านทางผ่านช่องทางระบบ online ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำาเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็น ไปตามกำาหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำาเนิน การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิด เผยข้อมูลเป็นประจำา และปฏิบัติตามกำาหนด ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่าง เคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำาข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่าง เท่าเทียมกัน 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ กำาหนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับ สูงสำาหรับปี 2553 ไว้ดังต่อไปนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความ ยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบ เคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง กัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม 2. โดยคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนำาเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ให้ความ เห็นชอบ และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง 3. ทั้งนี้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน จะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน และรายละเอียด ค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำา ปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยรวมถึงส่วนที่ กรรมการได้รับจากการทำาหน้าที่อื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนที่ได้รับจาก การเป็นกรรมการและการทำาหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น 4. ในการกำาหนดค่าตอบแทนให้แยก กรรมการที่ทำาหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่า ตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการ

• คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

ได้พิจารณานำาเสนอวงเงินและรายละเอียด การตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 เพื่ออนุมัติกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการในวงเงินไม่เกิน 8.1 ล้านบาทต่อปี แก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของ บริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย 4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

• บริษัทได้มีการจัดทำารายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรมการบริษัทต่อรายงาน ทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบ บัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน ทางการเงิน

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการ ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให้ เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยใน การศึกษารายละเอียด ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งหมดจำานวน 4 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการจัด ส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณา ล่วงหน้าเฉลี่ย 10 วันก่อนการประชุม และ เปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำาคัญ กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการ คณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วม การประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม


34

ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของ กรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามและตรวจสอบได้ สำาหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา ปี 2553 โดยมีผู้บริหารสูงสุดทางด้านการ เงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้า ร่วมประชุมด้วย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม ประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ÃÒª×èÍ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

1. นายสมใจนึก เองตระกูล 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 6. ร้อยตำารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 7. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 8. นายชัย จรุงธนาภิบาล 9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 10. นายนฤนาท รัตนะกนก 11. นายอรรถสิทธิ์ ดำารงรัตน์ คณะกรรมการบริหาร ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริหาร ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของ บริษัท พิจารณากำาหนดนโยบายต่างๆ แผน ธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณ ประจำาปี 2553 ของบริษัทเพื่อนำาเสนอให้คณะ กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ติดตาม กำากับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้า หมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ กรรมการบริษัทและตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และได้รายงานผลการดำาเนินงาน ของบริษัทแต่ละไตรมาสตลอดปี 2553 รวม ถึงผลประกอบการประจำาปีให้ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่ตอบแทน การทำาหน้าที่สรรหา ในรอบปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและ กำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ สรรหากรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 จำานวน 3 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยการ พิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำา ทุกเดือน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷Õèà¢éÒ»ÃЪØÁ ¡ÒÃà¢éÒÃèÇÁ»ÃЪØÁÊÒÁÑญ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ·/ ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷Ñé§ËÁ´ ¼Ùé¶×ÍËØ¹é »ÃÐ¨Ó»Õ 2553

µÓá˹è§

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

ร่วมกัน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุปเรื่องที่สำาคัญให้ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยบรรจุ เป็นระเบียบวาระการประชุม และได้ให้ความ เห็นจากการทำาหน้าที่ผ่านรายงานของคณะ กรรมการตรวจสอบซึง่ ปรากฏในรายงานประจำาปี สำาหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมดจำานวน 12 ครั้ง โดยมี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละคนดังนี้. ÅӴѺ

1. 2. 3.

          

ดำาเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการทำางานที่ดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม ซึ่งกรรมการที่พ้นจาก ตำาแหน่งตามวาระทั้ง 3 มีความเหมาะสม จึงนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีได้พิจารณา อนุมัติดังกล่าว สำาหรับปี 2553 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทั้งหมดจำานวน 1 ครั้ง โดย กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

ÃÒª×èÍ¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ

นายชัย จรุงธนาภิบาล นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร นายนฤนาท รัตนะกนก

¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷Õèà¢éÒ»ÃЪØÁ/ ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷Ñé§ËÁ´

12/12 12/12 12/12


35

การทำาหน้าที่กำาหนดค่าตอบแทน ในรอบปี 2553 คณะกรรมการกำาหนด ค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา กำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทซึ่ง มิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร และกำาหนด รายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการสำาหรับปี 2553 โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิด ชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับ ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำานึงถึงผล ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณา อนุมัติดังกล่าว สำาหรับปี 2553 คณะกรรมการกำาหนด ค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมดจำานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบทุกคน 4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มี ความสำาคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงาน รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จาก เวปไซต์ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูล ทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสิน ใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูล ของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดทำาแผนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการ เปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาสและความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจำา ไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีหา นักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใน เรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์ เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ไป 2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อ เผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เช่น โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ 5.1 นโยบาย เกี่ยวกับการ กำากับดูแล กิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะ กำากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำากับ ดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และ ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมี ส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำาเนินงานมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้ และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน ระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย จัดการจึงได้กำาหนดหลักการกำากับกิจการที่ดี เป็นนโยบายที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบาย ดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำากับ กิจการที่ดีต่อไปนี้ การคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการ ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มีสิทธิ เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วง หน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่าง ถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และ ภายในระยะเวลาที่กำาหนด โดยผ่านช่องทาง ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง ต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเวปไซต์ของบริษัท เป็นต้น

• • •

• การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำากับ ดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มี คุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้ เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำาเนินกิจการ ของบริษัท การดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทาง ธุรกิจ

• • •

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำานวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ บริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายาม ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี คณะกรรมการที่เข้มแข็ง คณะกรรมการบริษัทคำานึงถึงการบริหาร งานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็น สำาคัญ ดังนั้นประธานกรรมการของบริษัท จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคน เดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ ผู้อำานวยการ สำาหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดวิธีการที่เป็น ทางการและยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็นสำาคัญ โดยปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจ ควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการ สรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลผู้ดำารงตำาแหน่ง กรรมการโดยทำาการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสม โดยพิจารณาคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำางาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระ หน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือในคณะ อนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการ ที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำาเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิด เผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการ

• •


36

กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล อย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำาคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยว 5.3 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำา กับความจำาเป็นและความเหมาะสมของของ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย รวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มี แยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการและฝ่าย มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการ บริหารชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูล ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะ อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วน กรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการ พิจารณารายการ และกำาหนดให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้ ตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยว กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความ สำาเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาว จึงได้ กับความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของ ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำาหนดวิสัย รายการที่นำาเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ บริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำา เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำาหนดเป้าหมาย แผน รายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบ ธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำานึงถึงการ งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคง ทั่วไป ในรายงานประจำาปี ในระยะยาวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอด 5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ จนทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลและติดตามการ ดำาเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหลักจรรยา ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรณสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิด of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายใน องค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำาใน และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและ เคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบ การกำาหนดแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติ ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอน การอนุมัติการทำารายการระหว่างกันกับบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและ ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำานาจหน้าที่ อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลในทาง ที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ คณะกรรมการกับผู้บริหารและคณะ และของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่าย อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วง ดุลอำานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่าง ตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ อิสระ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแล 5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำา หน้าที่ของกรรมการ การดำาเนินการของฝ่าย รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง บริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรม และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ อันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใน และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายบุคคล ตำาแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ ทำางาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งใน รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัท

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรรมการที่เป็น กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จำานวน 6 คน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกรรมการ จำานวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมีการถ่วงดุลของ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 5 คน (ร้อยละ 40) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ กรรมการอิสระ จำานวน 6 คน (ร้อยละ 60)

5.7 การรวมหรือแยกตำาแหน่งเพื่อการถ่วง ดุลอำานาจการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทกำาหนดแบ่งแยก ขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน รวม ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำาหนดให้บุคคลผู้ดำารงตำาแหน่ง ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความ สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหาร งานได้

5.8 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้ ทำาหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงาน รวมทั้ง กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตาม นโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่กำาหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็น ลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบใน นโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการ บริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

• •


37

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหลัก

จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้ แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ และดำาเนิน การทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำาหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อ ให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการ ควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วย งานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมี ความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการ ทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม จะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และ จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอ เรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา สำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อ ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ ได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทใน 2553 นั้น ในช่วงปลายปี 2552 เลขานุการ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำากำาหนดการ ประชุมประจำาปีเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ กำาหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและ จัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ในการกำาหนดจำานวนครั้งในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะ กรรมการบริษัทได้จัดทำากำาหนดการประชุม ประจำาปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพิจารณาใน

การประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วง หน้า เช่น การจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี และกำาหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นของบริษัท การจัดประชุม ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคม เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานราย ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2553 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่ง เอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณา ล่วงหน้าเฉลี่ย 10 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดทำาเอกสารและสารสนเทศ ประกอบการประชุม การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิด โอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำาคัญกัน อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะ กรรมการ และฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อ ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและ ตรวจสอบได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้งประธานกรรมการจะใช้เวลาในการ ประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเพียง พอที่ฝ่ายจัดการจะนำาเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญ กันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธาน กรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็น อย่างอื่นหรือไม่ในการะชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็น คณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2553 คณะ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและ อำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2553 สรุปมีคณะกรรมการบริษัท จำานวน 9 คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลัก ทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำารายงานเพื่อ ทราบเป็นประจำาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด งาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้อำานวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้ สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด โครงสร้างสำาหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบ หมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็น ประจำาทุกปีถึงสิ่งที่ได้ดำาเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน

• •

สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ ี ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-511-5427 ต่อ 114 ฝ่ายกฎหมายและกำากับกิจการ โทร. 0-2515-5300 ต่อ 831 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-511-5427 ต่อ 893 ฝ่ายตรวจสอบภายใน โทร. 0-2515-5300 ต่อ 429


38

GOVERNANCE

ครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอนุกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะ กรรมการแต่ละคณะ มีดังนี้.คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพัน คำ�นิย�ม ประธานกรรมการที เ ่ ป็ น กรรมการอิ ส ระ บริ ษ ัท คือ “นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี กรรมก�รที ไ ่ ม่ เ ป็ น (1) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมกาอิสระ พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ นายธน ผู้บริห�ร ºÃÔÉÑ· จำานวน 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กร ปุลิเวคินทร์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วม กรรมการที่ไม่ จำานวน 5 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัท กัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท” เป็นผู้บริหารของ จำานวน 11 คน เห็นว่าเป็นองค์ประกอบ อำานาจของคณะกรรมการบริษัท บริษัท หมายถึง ที่มีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่ 1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำาแหน่งเป็นผู้ หนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง บริหารหรือพนักงานประจำาของบริษัท ไม่ได้ เป็นผู้บริหารมีสัดส่วนร้อยละ 45 เป็นผู้ที่มี แทนคณะกรรมการก็ได้ เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำานาจ ความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 2. กรรมการอาจกำาหนดชื่อกรรมการผู้มี ลงนามผูกพันบริษัท และเป็นอิสระจากผู้ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก และ อำานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ ในขณะ สำาคัญของบริษัท ได้ สามารถทำาหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของ 3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถ ที่กรรมการอิสระมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 เป็น ผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม ดำาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุม ช่วยดูแลไม่ให้เกิดราย การที่มีความขัดแย้ง การเงินการธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำานาจเพื่อ ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคล การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจ ให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกัน ด้านอื่นๆ ทำาให้การแสดงความคิดเห็นใน เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็น กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้น ๆ ได้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน อย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสิน 4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่อง ประจำา มีอำานาจในการจัดการ และมีอำานาจ ใจ ของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของ บริษัทเป็นสิ่งสำาคัญ หนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ในการลงนามผูกพันกับบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้ ÃÒª×èÍ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

นายสมใจนึก เองตระกูล นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ นายอรรถสิทธิ์ ดำารงรัตน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร นายนฤนาท รัตนะกนก ร้อยตำารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

µÓá˹è§

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

% ¶×ÍËØé¹

36.72% 0.89% 3.46% 0.14% 0.47% 0.08% 0.02% -


39

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็น ว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป 6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 กำาหนดว่าต้องได้รับมติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกระทำาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ เช่น การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชี กำาไร ขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกำาไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารอง การเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ กำาหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งหมด หรือบางส่วนและกำาหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ บริษัท การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท 2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ โดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท ทำาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำานวน ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี 3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด การ วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ชี้ขาดตัดสินด้วย เสียงข้างมาก 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง

หุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่ กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัด แย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำาหนดให้ กรรมการท่านนั้นไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนิน การในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ

ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 7. สามารถทำาหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ ดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำาคัญของ บริษัทได้

คำานิยาม กรรมการอิสระ (2) ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ของบริษัท ÍÔÊÃÐ หมายถึง กรรมการที่มี คุณสมบัติดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวน หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความ ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการ เป็นผู้มีอำานาจควบคุมรวมถึงอำานาจในการลง นามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ประจำาของบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย การจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ บุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และ ทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำา รายการที่เกี่ยวโยงกัน 5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

โดยกรรมการอิสระทำาหน้าที่พิจารณาด้วย ดุลพินิจที่เป็นอิสระ เพื่อให้นโยบาย แผนการ ดำาเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทให้ถูก ต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและกฎหมายที่เกียวข้อง เพื่อเป็นการ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่า เทียมกัน อนึ่ง การกำาหนดนิยามกรรมการอิสระของ บริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มี ความเคร่งครัดมากกว่าที่กำาหนดโดยสำานักงาน ก.ล.ต. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้ง ยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการ ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระ ข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการ ดำาเนินธุรกิจของบริษัท (3) คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ แก้ไขคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้มี ความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สำานักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศ ใช้ พร้อมทั้งปรับปรุงขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


40

คำานิยาม กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็นกรรมการตรวจ สอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น กรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบ หมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ ในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน

ª×èÍ

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล 2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 3. นายนฤนาท รัตนะกนก หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ตลอดจนมี คุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนด ไว้ในประกาศของสำานักงาน ก.ล.ต. และ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมี ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ ทำาหน้าที่สอบทานควาน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการ ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการ ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัท กำาหนดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำาหนดของ สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ สอบเห็นว่านายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นผู้ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการ เงิน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทำา หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงินได้เป็นอย่างดี จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับ ได้เปิดเผยประวัติของนายชัย จรุงธนาภิบาล ไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการ

ตรวจสอบที่ได้นำาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในปี 2552 ตามระเบียบใหม่ เพิ่มเติมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำานวน 3 คน มีวาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัท มี 3 คน ดังนี้ µÓá˹è§

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ สอบ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการ เงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม ภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจ สอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจ สอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการ เงินของบริษัท (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะ สมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำานวนการประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและ ผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ 8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและต้องรายงานผลการ ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจ พบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่ กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ง การมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการ ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน


41

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และในคณะ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะต้องมีกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า ตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใสและ เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสรรหาและ ณ วันที่ 31 กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ธันวาคม 2553 ระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทำาหน้าที่ คณะกรรมการ ทั้งนี้ การมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหารดัง อื่นในฐานะกรรมการสรรหาและกำาหนด บริหารของบริษัท กล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้ ค่าตอบแทน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ กรรมการที่เป็นผู้ ที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคล คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า บริหาร จำานวน 4 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ ที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำานักงาน ตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า ª×èÍ µÓáË¹è§ ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่เป็น 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระจำานวน 3 คน และเป็น 2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 3. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร ที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการ 4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการบริหาร บริษัทเห็นว่า กรรมการสรรหาทุกคนมี คุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำาหนดขึ้น ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง และเป็นไปหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ ผลประโยชน์ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะ กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1. ปฏิบัติงานและดำาเนินกิจการของบริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ กรรมการบริหารจะต้องนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานและดำาเนินกิจการให้เป็นไปตาม เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ อิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของกรรมการ ข้อบังคับ หรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จึงได้มีมติ บริษัท แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา 3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผล และกำาหนดค่า ประโยชน์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตอบแทนของ 4. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้ บริษัท หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกัน จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 4 คน มีวาระ หรือการชำาระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตาม ปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อ และกำาหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะ การดำารงตำาแหน่วคราวละ 3 ปี ดังนี้ การลงทุน และเพื่อการดำาเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า ª×èÍ µÓáË¹è§ 60 ล้านบาท หรือจำานวนเทียบเท่า 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 5. มีอำานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัทในตำาแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำาแหน่งกรรมการ 2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 3. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ผู้จัดการ 6. มีอำานาจจัดทำา เสนอแนะและกำาหนด 4. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) ตามประกาศสำานักงานก.ล.ต. และ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนำาเสนอเรื่อง ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติ รายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกราย ละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่า จ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท 8. กำาหนดแผนธุรกิจ อำานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำาหรับประกอบธุรกิจประจำา ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำาปี และดำาเนิน การตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้ แถลงต่อคณะกรรมการ


42

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด ค่าตอบแทน หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา 1. กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ สรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคล ที่เหมาะสมที่จะมาดำารงตำาแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี 3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการ ประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ บริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย หน้าที่เกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทน 1. กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ กำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้า หน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 2. กำาหนดค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะ สมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทในแต่ละปี 3. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนต้อง รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะ กรรมการบริษัท 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย

บริษัท รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการ ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท 1. ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยว กับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของ บริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และสม่ำาเสมอ มีคณะผูบ้ ริหาร 6 ท่าน ดังนี้ ÃÒª×èͼÙéºÃÔËÒÃ

µÓá˹è§

1 นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2 นายธนกร ปุลิเวคินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ 3 นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี 4 นางจินดา วรรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า 5 นายจิรเดช นุตสถิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวางแผนกลยุทธ์และ นักลงทุนสัมพันธ์ 6 นายเชษฐ มังคโลดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา

2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตาม นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน สารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 4. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ (ก) ทะเบียนกรรมการ (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัท บริษัท ได้แต่ง (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและ ตั้งให้นายฉัฐ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภูมิ ขันติวิริยะ 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่ (Group Chief รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร Finance Of- 6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ficer) ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในการให้ ตามที่ได้รับมอบหมาย คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ 7. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติ กำากับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์ หน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ แห่งประเทศไทยกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร 1. กำาหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และ แผนงบประมาณประจำาปี เพื่อเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะ กรรมการบริษัท 2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้าน ต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดำาเนินงานของ บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ภายใต้กรอบ นโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 3. พิจารณาอนุมัติให้ดำาเนินการ หรืออนุมัติ การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำาเนินการต่างๆ ตาม ระเบียบอำานาจอนุมัติของบริษัท หรือตาม งบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่คณะกรรมการ บริษัทอนุมัติไว้แล้ว 4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและ พนักงานในทุกตำาแหน่ง รวมถึงการกำาหนด ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และผลประโยชน์ ตอบแทนที่เหมาะสม โดยถ้าเป็นตำาแหน่ง ระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำานวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นตำาแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหาร


43

สำานักตรวจสอบภายใน ให้ดำาเนินการภายใต้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 5. แต่งตั้งผู้มีอำานาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการบริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารสำาคัญอื่นๆ 6. กำาหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ ยกเลิกกฎระเบียบ คำาสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็น ไปตามนโยบายที่บริษัทกำาหนด 7. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อ การดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงมีอำานาจในการแต่งตั้งทนายความเพื่อ ฟ้องร้องดำาเนินคดี หรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท 8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน หรือกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตาม ที่เห็นสมควร และสามารถยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้ 9. รายงานผลการดำาเนินงาน ความคืบ หน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะ ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะ กรรมการบริษัท 10. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดัง กล่าว

µÓáË¹è §

ª×èÍ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

นายสมใจนึก เองตระกูล นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ร้อยตำารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ นายอรรถสิทธิ์ ดำารงรัตน์ นายวิชัย พูลวรลักษณ์ นายชัย จรุงธนาภิบาล

10 นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 11.นายนฤนาท รัตนะกนก

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 800,000 กรรมการ 662,500 กรรมการ 582,500 กรรมการ 562,500 กรรมการ 562,500 กรรมการอิสระ 500,000 กรรมการอิสระ 500,000 กรรมการ 500,000 กรรมการอิสระ 682,500 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 582,500 กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 582,500 กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษัท ยังได้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและ พนักงานของบริษัท โดยไม่นำาใบสำาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัท และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้

ÃÒª×èÍ

¤èҵͺ᷹ ÃÒ»ÕáÅÐ àºÕé»ÃЪØÁ (ºÒ·)

µÓá˹è§

300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทำางานกับ บริษัทต่อไปในระยะยาว โดยใบสำาคัญแสดง สิทธิที่ยังไม่หมดอายุมีรายละเอียดดังนี้ ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ (ESOP-W3) ได้จัดสรรให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้ ¨Ó¹Ç¹ËØé¹(ÅéÒ¹)

นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี นายกิตติกร พุ่มสว่าง ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ นางจินดา วรรธนะหทัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า นายจิรเดช นุตสถิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวางแผนกลยุทธ์ และนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวบุปผา วันดี ผู้อำานวยการฝ่ายบริการทรัพยากรมนุษย์ ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำาหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2553 พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2553 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 8.1 ¤èҵͺ᷹ ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม จำานวน 6.6 ล้านบาท และ บำาเหน็จพิเศษ จำานวน 1.5 ล้านบาท ซึ่ง เงินเดือน, โบนัสและเงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้.- TOTAL

ºÓàË¹ç¨ ¾ÔàÈÉ (ºÒ·)

จำานวนราย (ล้านบาท) 15

ÊÑ´Êèǹ

0.64

4.92%

0.60 0.60

4.62% 4.62%

0.30

2.31%

0.25

1.92%

ปÕ 2553

ค่าตอบแทน 44.83


44

GOVERNANCE

  ⌫  ⌫   ⌫      ⌫    ⌦   ⌫ ⌦⌫     ⌫    ⌫⌫   ⌫  ⌫  ⌫⌫   ⌫   ⌫⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   ⌫            ⌫ ⌫    ⌫ ⌫ ⌫

⌫⌫     ⌫⌫ ⌦ ⌦⌦         ⌫     ⌫ ⌫  ⌫  ⌫ ⌫      ⌫⌫ ⌫ ⌫        ⌫⌫⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌦ 


45

GOVERNANCE

      ⌫      ⌦ ⌫  

⌦    ⌫ ⌦  ⌫ ⌫  ⌫   ⌫     ⌫    ⌫ ⌫  ⌫    ⌫                 ⌫    ⌫          ⌫       ⌫      ⌫   ⌫     ⌫     ⌫  ⌫ ⌫ ⌫      ⌦   ⌫⌫     ⌦        ⌫         ⌫         ⌫       ⌫    ⌫       ⌫             ⌫      ⌦               ⌫      ⌫ ⌫ ⌫ ⌫   ⌫   ⌫ ⌫                    ⌦ ⌫  ⌫ ⌫ ⌦    ⌫ ⌫⌫ ⌦ ⌫   ⌦   ⌫⌫ ⌫             ⌫⌫ ⌫  ⌦ ⌫   ⌫    ⌫  ⌦⌫            ⌦  ⌫⌫ 


46

GOVERNANCE

 ⌫ ⌦ ⌫  ⌫   

   ⌫ ⌫    ⌫

   

⌫  

 

⌫      

 ⌫       ⌦                   ⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫     ⌫  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫ 

⌫   ⌫          ⌫   

  ⌫    ⌦  


47

   ⌫ ⌫  

⌫  

 

    ⌫   ⌫  ⌫ ⌫⌫      ⌫    ⌫  ⌫  ⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫     ⌦    ⌫⌫    ⌫⌫ 

⌫       

  

  

   ⌦ ⌦     ⌫    ⌫⌫   ⌦  ⌦   

 ⌫  ⌫   ⌫⌫   ⌦  ⌦      ⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫        ⌫


48

   ⌫ ⌫  

⌫  

 

⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫⌫   ⌫ ⌫⌫    ⌫  ⌫⌫

      ⌫

 

 ⌫⌫  ⌫    ⌫⌫  ⌫   ⌦    ⌦   ⌫        ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  

⌫ ⌫   ⌫ ⌫   

⌫ ⌫  ⌫     ⌫ ⌫ ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫ 

⌫⌫  

⌫ ⌫  

  

⌫       

    ⌫ ⌦  



 ⌫            ⌦    


49

   ⌫ ⌫   

⌫  

 

⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫   ⌫  ⌫



⌫  ⌫⌦ ⌫  

 ⌫⌫

⌫       

     ⌫    ⌫    ⌦⌫    ⌦      ⌫ ⌫     ⌦⌫ ⌫⌫  ⌫            ⌦  

 

        ⌫  ⌫    ⌫    ⌦⌫    ⌦     ⌫      ⌦ ⌫ ⌫⌫ ⌫      ⌫   ⌫      ⌫ 

  ⌫   ⌫     ⌫  ⌫    ⌫    ⌦⌫    ⌦  


50

   ⌫ ⌫  

⌫  

    

  ⌫ ⌫     ⌫ 

    

⌫    ⌫      ⌫ ⌫ ⌫       ⌫          

     ⌫⌫    ⌦        

  ⌫    ⌦    ⌫  ⌫  ⌫⌫   ⌫  ⌫ 


45

ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้น

ร้อยละ

323,840,100

36.72%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

67,807,025

7.68%

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน)

40,907,700

4.63%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

35,833,500

4.06%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

35,204,100

3 3.99%

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

30,608,700

3.47%

ภารดี พูลวรลักษณ์

30,470,436

3.45%

ทวีฉัตร จุฬางกูร

28,820,000

3.26%

TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN

9,976,450

1.13%

โโสรัตน์ วณิชวรากิจ

8,550,000

0.96%

วิชา พูลวรลักษณ์


52

GOVERNANCE

ESOP-W3 โครงการเสนอใบสำาคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการ และพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP-W3) ชนิดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้ อ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออก 13,000,000 หน่วย วิธีก�รเสนอใบสำ�คัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กรรมก�ร และพนักง�นของบริษัทฯ จำ�นวน 82 ท่�น ร�ค�เสนอ ไม่มีร�ค�เสนอ (หน่วยละ 0 บ�ท) อัตร�ก�รใช้ รรใช้สิทธิ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นส�มัญได้ 1.02 หุ้น ร�ค�ใช้สิทธิ 16.447 บ�ทต่อหุ้น ระยะเวล�ก�รใช้ ระยะเวล รรใช้สิทธิ วันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนกุมภ�พันธ์ พฤษภ�คม สิงห�คม และ พฤศจิก�ยนตลอดอ�ยุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันสุดท้�ยของก�รใช้ รรใช้สิทธิ คือ 15 พฤศจิก�ยน 2555

ESOP-W3

Exercise Result ESOP-W3

การใช้ สิทธิ ครั้งที่ วัน/เดือน/ป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30-พ.ย.-50 29-ก.พ.-51 2-มิ.ย.-51 1-ก.ย.-51 28-พ.ย.-51 27-ก.พ.-52 29-พ.ค.-52 31-ส.ค.-52 27-พ.ย.-52 28-ก.พ.-53 31-พ.ค.-53 31-ส.ค.-53 30-พ.ย.-53

จำานวน หุ้นสามัญที่ได้รับ การใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ 409,000 103,100 ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ ไม่มีผู้ม�ใช้สิทธิ

จำานวน เงินเพิ่มทุน ทั้งหมด บาท - 6,858,930 1,695,686 - - - - - - - - - -

วัตถุประสงค์ สนับสนุนก�รขย�ยส�ข� และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนก�รขย�ยส�ข� และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน -


53

GOVERNANCE

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ได้อนุมัติ โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน เพื่อสะท้อนมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทในตลาดฯ ปัจจุบันมีราคาต่ำากว่ามูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้ยังช่วยให้หุ้นมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และขณะเดียวกันยังเป็นการบริหารทางการ เงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตรากำาไรสุทธิ ต่อหุ้น (EPS) และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ • วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน จำานวนไม่เกิน 650 ล้านบาท • จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืน จำานวนไม่เกิน 88 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของ หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีระยะเวลา การซื้อคืน ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ถึง 28 มิถุนายน 2552 • วิธีการในการซื้อหุ้นคืน ซื้อใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ราคาซื้อคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำาการซื้อขาย ก่อนหน้านั้น

สูงขึ้นด้วย ในขณะที่บริษัทจะมีสินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีลดลง ผลการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน เมื่อสิ้นสุดโครงการจำานวนรวมของหุ้นที่ซื้อ คืนในโครงการ ทั้งสิ้น 40,907,700 หุ้น คิด เป็น 4.64% ของทุนที่ชำาระแล้ว มูลค่ารวม 267,920,095 บาท

การจำาหน่ายหุ้น ที่ซื้อหุ้นคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ อนุมัติการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืน โดยมี รายละเอียดดังนี้ • จำานวนหุ้นที่จะจำาหน่ายคืน 40,907,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.64 ของหุ้น ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด • วิธีการในการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • กำาหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อ คืนตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 (ภายหลัง 6 เดือน นับ ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน จะส่งผลให้ผู้ แต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) • บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์การจำาหน่ายหุ้น ถือหุ้นได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้น ที่บริษัทซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และ ราคาตามตลาด ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำากว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วัน ทำาการซื้อขายล่าสุด จะทำาให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น


2010

54

GOVERNANCE

มกราคม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบบัตร ชมภาพยนตร์ฟรี 25,530 ที่นั่ง ผ่าน ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รัฐมนตรี เพื่อนำาไปแจกให้กับเด็กที่ เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ที่ ทำาเนียบรัฐบาลงานวันเด็ก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับสถานี วิทยุ สวพ.FM91 จัดโครงการ “พี่จูง น้อง ดูหนังวันเด็ก” เพื่อมอบความสุข ให้กับเด็กพิการและด้อยโอกาสจากมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ 9 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระ ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรม ราชินูปถัมภ์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมใน พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ สภากาชาดไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอด

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทาง สมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง และ สถานสงเคราะห์ และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ทั้งนี้เพื่อ มอบความสุขความบันเทิงและเปิดโอกาส ให้น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียน รู้สังคมภายนอก พร้อมชมภาพยนตร์แอนิ เมชั่น เรื่อง จี-ฟอร์ช กุมภาพันธ์ เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป ร่วมกับ คณะ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี นำาโดย คุณมนัสวิน นันท เสน (ติ๊กชีโร่) ประธานรุ่น (V.I.P.1) จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “โบว์ลิ่ง ชาริตี้ สไตร์ค ...ให้น้อง” เพื่อหารายได้ นำาไปสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้ กับน้องด้อยโอกาส ให้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อ พัฒนาตนเอง และสามารถนำาไปประกอบ อาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองให้เป็นคนดีของ สังคม และเป็นกำาลังสำาคัญของชาติต่อ ไปในอนาคต โดยจะมอบผ่านรายการ

โทรทัศน์ต่างๆที่มีนโยบายในการสนับสนุน การทำาคุณประโยชน์เพื่อสังคม เน้นการ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กๆ ผู้ต้องการ โอกาสทางการศึกษา อาทิ รายการโต๊ะ ข่าวบันเทิง ช่อง 3 รายการ Hi Weekend by กบ ช่อง 5 รายการช่วยชาว บ้าน ช่อง 7 รายการเพื่อนแก้ว ช่อง 9 รายการ ผู้นำาคนเด่น ช่อง NBT เป็นต้น มีนาคม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บริษัท สยามฮีโร่ จำากัด โดย พันเอก อดุลย์ภักดี มะลิพันธุ์ นำาเหล่าฮีโร่ ทั้งทัพนักกีฬาและศิลปินดารา อาทิ พันโทวันชนะ สวัสดี พระเอกจาก ตำานานพระนเรศวร วินัย ไกรบุตร สมจิตร จงจอหอ อดีตนักมวยเหรียญ ทองโอลิมปิค ภราดร ศรีชาพันธ์ เป็นต้น มาร่วมกิจกรรมโครงการ “ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้องใน 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้” กับน้องๆเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล อายุตั้งแต่ 10-12 ปี จำานวน 300 คน พร้อมเข้าชม ภาพยนตร์ฟรี เรื่อง “บ้านฉัน ตลกไว้ ก่อน (พ่อสอนไว้)”


55

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ภราดร-นาตาลี ศรีชาพันธ์ มอบเงิน รายได้จากการจัดฉายภาพยนตร์รอบ พิเศษเรื่อง “บางระจัน 2” หลังหัก ค่า ใช้จ่ายให้กับ สุษา รักประพฤติ ผู้อำานวยการกองกลาง โรงพยาบาล ทหารผ่านศึก เพื่อนำาไปใช้จ่ายในกิจการ ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมษายน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรม พิเศษรับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน เปิดโรงภาพยนตร์ในเครือทุก สาขาทั่วประเทศ ให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประชาชนรับสิทธิ ชมภาพยนตร์ฟรีทันที ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกสาขา ตลอดวัน

แสดงพลังร่วมกันสรรค์สร้างสังคมสีขาวที่ สันติ สงบเย็น และเป็นสุข ซึ่งรายได้จาก การจำาหน่ายจะนำาไปจัดสร้างบ้านสีขาว สำาหรับเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยบุคคลในครอบครัว การดูแลฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนในสถานพินิจ ได้แก่ บ้าน เมตตา บ้านกรุณา บ้านมุทิตา บ้าน อุเบกขา และบ้านปราณี การมอบทุน การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกำาพร้าใน เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ สร้างบ้านพักพิงโรนัลด์ เฮาส์ สำาหรับ ครอบครัวผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลของ รัฐบาล

พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการเปิด โลกทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้ เติมเต็ม ประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เติบโต ขึ้นเป็นบุคลากรคุณภาพ พร้อมมอบความ สุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2553 ถึง มกราคม 2554

สิงหาคม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด พร้อมด้วยผู้แทนจำาหน่ายโตโยต้า บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำากัด บริษัท โตโย ต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำากัด บริษัท โตโยต้าล้านนา จำากัด ร่วมกันจัด มิถุนายน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม “โตโยต้าพาน้องดูหนัง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดจำาหน่าย โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ครั้งที่ 2...Toyota Movie for Kids” สายรัดข้อมือสีขาว White Wristband จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเปิดโครงการ ครั้งนี้มีเยาวชนกว่า 200 คน จากมูลนิธิ ของโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ในโรง “โตโยต้าพาน้องดูหนัง…Toyota Movie หมอเสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมทำากิจกรรม ภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป for Kids” สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ สันทนาการพร้อมดูหนัง เรื่อง ทอย จำานวน 27 สาขาในกรุงเทพมหานคร ณ แก่เด็กๆ จากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ สตอรี่ 3 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จุดจำาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ทั้งนี้เพื่อ ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ชมภาพยนตร์ฟรี เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต


2010

56

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดกิจกรรม เพื่อสังคมตามนโยบายหลักซึ่งต้องการ ช่วยเหลือสังคมที่ขาดแคลน โดยได้เล็ง เห็นถึงความสำาคัญของสถานศึกษาซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้กับเด็กไทย ที่ จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพใน อนาคตของประเทศ ได้จัดกิจกรรม “ปันรักสู่ห้องเรียนน้อง” ขึ้น โดยคัด เลือกโรงเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมและ ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง ก่อสร้าง สำาหรับสถานศึกษาที่ได้รับการ คัดเลือกให้เข้ารับการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้าน หนองเหียง หมู่7 ตำาบลหินเหล็กไฟ อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน การศึกษาพื้นฐาน ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทั้งนี้ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้ บริหารและพนักงานกว่า 150 คน เดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อมาร่วม ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน สนาม เด็กเล่น และภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ได้มีการปรับปรุง อาคารเรียน ชั้นอนุบาล 1 และ 2 สนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน ห้องน้ำา ฐานพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระ ประจำาโรงเรียน รวมทั้งภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบของโรงเรียน ตลอดจนการจัดหา

ตุลาคม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลล์ 4 in 1 และสถาบันสอนภาษา EF Education First ประจำาประเทศไทย เปิดโครงการ English On Screen แคมป์สอนภาษา อังกฤษในโรงภาพยนตร์ ปีที่ 4 หลัง อุปกรณ์การเรียนการสอนชุดใหม่ ไม่ว่าจะ ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเพิ่มมาก เป็น โต๊ะ-เก้าอี้เรียนใหม่ แสงไฟชุดใหม่ ขึ้นจาก 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด กระดานไวท์บอร์ดใหม่ มุ้งลวด ประตู Edutainment Learning กับการเปิด บานใหม่ ที่จะช่วยป้องกันยุง ตำาราบทใหม่โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ กลางสอดแทรกการให้ความรู้เพื่อให้ กันยายน เยาวชนไทยมีพัฒนาการด้านภาษา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ อังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จาก มอบรายได้ทั้งหมดจากการจัดการ พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “SET TOGETHER เทรดดิ้ง จำากัด บริษัท ไซเบอร์ดิก CHARITY 2010” ให้กับผู้ช่วยเลขาธิการ เทคโนโลยี จำากัด สายการบิน EVA Air มูลนิธิพระดาบส เพื่อนำาไปสนับสนุนผู้ และ บริษัท สยามร่วมมิตร จำากัด ซึ่ง ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลน ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนทรัพย์ พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล ตอนปลายทั่วประเทศ เข้ารับการอบรม ให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ชนะเลิศการ ได้ 2,000 คน ฟรี ระหว่างวันที่ 19-20 แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งจัด ตุลาคมนี้ ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 35 ปี ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ นักเรียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ที่ผ่านการอบรมรับสิทธิ์เข้าสอบชิงทุน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท การศึกษาเลือกเรียนคอร์สภาษานาน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ บลู 2 สัปดาห์ ใน 4 ประเทศ คือ อังกฤษ โอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 พารากอน อเมริกา แคนาดา และ ออสเตรเลีย ซีนีเพล็กซ์ จำานวน 10 ทุน มูลค่า 2 ล้านบาท


57

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงินบริจาค จำานวน 300,000 บาท พร้อมข้าวสาร และปลากระป๋อง ให้กับผู้แทนครอบครัว ข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

บริษัท โตโยต้า (1998) จำากัด ร่วม กันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โตโยต้าพา น้องดูหนัง ครั้งที่ 3...Toyota Movie for Kids” ครั้งนี้มีเยาวชนกว่า 300 คน จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัด ชลบุรี มาร่วมทำากิจกรรมสันทนาการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเครื่องออก พร้อมชมภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง กำาลังกายให้กับนาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี Cats & Dogs สงครามพยัคฆ์ร้ายขน ประธานกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการ ปุย 2 ตอน คิตตี้ กาลอร์ ล้างแค้น พาราลิมปิกประเทศไทย ณ สำานักงาน ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พัทยา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำาไปใช้ใน การฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาคนพิการเตรียม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ความพร้อมสำาหรับการแข่งขันกีฬาเอเชีย บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำากัด นพาราเกมส์ครั้งที่ 10 ณ กรุงกวางโจ มอบรายได้จากการจัดฉายภาพยนตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน รอบการกุศล เรื่อง “มายเบสท์ บอดี้ การ์ด” ที่โรงภาพยนตร์อีจีวี โคราช พฤศจิกายน ให้กับ คุณระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บริษัท ราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำา โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัด พร้อมด้วยผู้แทนจำาหน่ายโตโยต้า บริษัท นครราชสีมาที่ได้รับความเดือดร้อน ไทยยนต์ ชลบุรี จำากัด บริษัท โตโย จากเหตุการณ์น้ำาท่วมโดยไม่หักค่าใช้ ต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จำากัด จ่ายใดๆ

ธันวาคม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด พร้อมด้วยผู้แทนจำาหน่าย โตโยต้า บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด โตโยต้า โคราช 1988 ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อสังคม “โตโยต้าพาน้องดูหนัง ครั้งที่ 4...Toyota Movie for Kids” ครั้งนี้มีเยาวชนกว่า 300 คน จาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มาร่วมทำากิจกรรมสันทนาการ พร้อมชมภาพยนตร์ดิจิตอลสามมิติ เรือ่ ง “อภินหิ ารตำานานแห่งนาร์เนีย 3 : ผจญภัยโพ้นทะเล (2010)” ณ โรงภาพยนตร์อีจีวี โคราช เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ มอบเงินบริจาค จำานวน 100,000 บาท ให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อนำาไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบ อุทกภัย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงิน บริจาคจำานวน 100,000 บาท ให้กับ ฯพณฯ กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในงาน คอนเสิร์ต “สร้างบ้านด้วยเพลง” เพื่อ นำาไปช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่ผู้เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย


58

FINANCIALS

ภาพรวมของบริษัท

โครงสร้างรายได้ 915

15%

539 9%

467

2,772

8%

694

46%

จ�กก�รเพิ่มส�ข�อีกจำ�นวน 4 ส�ข� ประกอบกับกระบวนก�ร บริห�รสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ทำ�ให้ ณ วันสิ้นปี 2553 บริษัทฯบริห�รโรงภ�พยนตร์อยู่ ทั้งหมด 366 โรง ให้บริก�รได้ กว่� 88,150 ที่นั่ง โบว์ลิ่ง 480 เลน ห้องค�ร�โอเกะ 334 ห้อง และ ล�นสเก็ตน้ำ�แข็งรูปแบบใหม่ อีก 2 แห่ง และพื้นที่ให้เช่�รวม ทั้งสิ้น 50,491 ต�ร�งเมตร

สำ�หรับกลุ่มธุรกิจจัดจำ�หน่�ย ภ�พยนตร์นั้น จ�กก�รที่ได้มีก�ร 629 ปรับเปลี่ยนโครงสร้�งก�รจัดก�ร 10% เมื่อปี 2552 เพื่อให้ก�รบริห�ร ง�นเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด ทำ�ให้ บัตรโรงภ�พยนตร์ อ�ห�รเครื่องดื่ม เกิดกระบวนก�รจัดจำ�หน่�ย ภ�พยนตร์ที่สมบูรณ์ขึ้น ตั้งแต่ สื่อโฆษณ� กลุ่มธุรกิจโบว์ลิ่ง ก�รนำ�ภ�พยนตร์เข้�โรงภ�พยนตร์ พื้นที่เช่�-บริก�ร จัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ ไปจนถึงก�รจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ Revenue Structure ในรูปแบบของ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ 915 ทั้งหมดภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�ร 15% ของ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส บริ ษ ท ั เมเจอร์ ซี น เ ี พล็ ก ซ์ 539 9%กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) ดำ�เนินธุรกิจหลักใน 5 กลุ่มธุรกิจ ตลอดจนก�รจดทะเบียนจัด 467 คือ กลุ่มธุรกิจโรงภ�พยนตร์ 2,772ตั้ง บริษัท เอ็ม เตอร์ตี้ ไนน์ 8% กลุ่มธุรกิจโบว์ลิ่ง ค�ร�โอเกะ 46% จำ�กัด (M39) ซึ่งเป็นบริษัทสร้�ง 694และล�นสเก็ตน้ำ�แข็ง กลุ่มธุรกิจ ภ�พยนตร์ไทยขึ้นภ�ยใต้ MPIC 12% ด้วยนั้น ทำ�ให้เกิดบูรณ�ก�รท�ง พื้นที่ให้เช่�และบริก�ร กลุ่ม 629 ธุรกิจสื่อ10% โฆษณ� และกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจที่ค่อนข้�งสมบูรณ์ ไม่เพียง จัดจำ�หน่�ยวีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ แต่ทำ�ให้ทั้งผลประกอบก�รของ และลิขสิทธิ์ภ�พยนตร์ MPIC แข็งแกร่งขึ้น แต่ยังช่วย 12%

Admissions Adversing Rentals and services

Concessions Bowling group Film distribuon group

เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร ให้กับส�ยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงภ�พยนตร์ อีกด้วย นอกเหนือจ�กธุรกิจหลักที่ บริษัทฯ ดำ�เนินก�รแล้ว เพื่อให้ บริษัทฯเป็นศูนย์รวมคว�มบันเทิง ที่ครบวงจร บริษัทฯยังถือหุ้นใน บริษัทร่วม ได้แก่ บมจ. สย�ม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ที่พัฒน� พื้นที่ให้เช่�ในรูปแบบศูนย์ก�รค้� ชุมชนขน�ดเล็กถึงขน�ดกล�ง บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้�ว เอ็กซ์พี เรียนซ์ (CAWOW) ผู้ให้บริก�ร ศูนย์ออกกำ�ลังก�ยเชิงสันทน�ก�ร และ บจ.ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ ที่ให้บริก�รเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย บัตรต่�งๆแบบครบวงจร เต็มรูปแบบ ผ่�นท�งระบบ Online Real-time นอกจ�กนี้ ในปี 2553 บริษัทยังได้ร่วมทุน จัดตั้ง บจ.เมเจอร์ กันตน� บรอดแคสติ้ง ขึ้นอีกเพื่อดำ�เนิน ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ออกอ�ก�ศ ภ�พยนตร์ และร�ยก�รว�ไรตี้ ต่�งๆ เกี่ยวกับภ�พยนตร์อีกด้วย ทั้งนี้เพือ่ เป็นก�รกระตุ้นคว�มสนใจ และให้เกิดก�รชมภ�พยนตร์ม�กขึน้ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังได้ ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิก�รเช่� อสังห�ริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ (MJLF) อีกด้วย ในเดือน


59

มิถุน�ยน 2550 บริษัทฯได้ตั้ง กองทุน MJLF ขึ้นเพื่อระดมทุน ในก�รเข้�ลงทุนในสิทธิก�รเช่� ที่ดินและอ�ค�รในโครงก�รเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต รวมมูลค่� 2,300 ล้�นบ�ท บริษัทฯถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของกอง ทุนดังกล่�ว ทั้งนี้ กำ�ไรที่ได้ ม�จ�กก�รข�ยสินทรัพย์เข้� กองทุน บริษัทฯได้นำ�ไปลงทุนใน ส�ข� Standalone แห่งใหม่บน ถนนรัตน�ธิเบศร์ ต่อม�ในปล�ย ปี 2553 MJLF ยังได้เข้�ลงทุนใน สิทธิก�รเช่�ในอ�ค�รศูนย์ก�รค้� ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยทุน จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ ชำ�ระแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,300 ล้�นบ�ท และบริษัทยังได้ลงทุน เพิ่มและรักษ�สัดส่วนก�รถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 33 เท่�เดิม

ภ�พยนตร์ แต่ยังมีธุรกิจบันเทิง แนวไลฟ์สไตล์เสริมด้วย ธุรกิจ โบว์ลิ่งแนวบันเทิงนี้ได้รับก�รตอบ รับเป็นอย่�งดีจ�กผู้บริโภคในเมือง นิวเดลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของส�ข�แรก ดังนั้น PVR blu-O จึงแผนที่ จะขย�ยส�ข�เพิ่มขึ้นอีกม�กใน เมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย ก�รขย�ยฐ�นไปยังตล�ดอินเดียนี้ ถือเป็นโอก�สทองสำ�หรับบริษัทฯ ในก�รเติบโตในต่�งแดน ในตล�ด ที่มีศักยภ�พสูง และใหญ่กว่� ประเทศไทยหล�ยเท่�ตัว ภาพรวมของ ผลการดำาเนินงานในปี 2553

ในปี 2553 บริษัทฯ มีร�ยได้ รวมทั้งสิ้น 6,021 ล้�นบ�ท เพิ่ม ขึ้นจ�กปี 2552 จำ�นวน 460 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่ง ถือว่�เป็นอัตร�ก�รเติบโตที่ดีขึ้น สำ�หรับก�รลงทุนในต่�ง เมื่อเทียบอัตร�ก�รเติบโตในปีก่อน ประเทศ บริษัทฯ ได้เข้�ถือหุ้น หน้� เหตุผลหลักๆคือ ธุรกิจสื่อ ใน บจ.พีวีอ�ร์ (PVR) ซึ่งเป็น โฆษณ�มีก�รปรับตัวสูงขึ้นได้ค่อน บริษัทมห�ชนที่จดทะเบียนใน ข้�งดี หลังจ�กปีที่ย่ำ�แย่เนื่องจ�ก ตล�ดหลักทรัพย์ของอินเดีย เป็น วิกฤตเศรฐกิจทั่วโลกประกอบกับ ผู้ประกอบธุรกิจโรงภ�พยนตร์ชั้น ผลจ�กก�รเคลื่อนไหวท�งก�ร นำ�ร�ยหนึ่งของประเทศอินเดีย เมือง ทั้งนี้เพร�ะพื้นฐ�นเศรษฐกิจ พีวีอ�ร์เป็นผู้บุกเบิกก�รสร้�งเครือ ไทยเติบโตแข็งแกร่งในปี 2553 ข่�ยโรงภ�พยนตร์ในรูปแบบมัลติ คว�มเชื่อมั่นทั้งในภ�คธุรกิจและ เพล็กซ์ร�ยแรกในประเทศอินเดีย ภ�คอุตส�หกรรมก�รผลิต ตลอด ตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันเครือ จนคว�มเชื่อมั่นและก�รจับจ่�ย ข่�ยของพีวีอ�ร์ ประกอบด้วย ใช้สอยของผู้บริโภคจึงกลับม�ได้ 142 โรงภ�พยนตร์ 33 ส�ข� ค่อนข้�งดี นอกจ�กนี้ ธุรกิจจัด ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้คว�ม จำ�หน่�ยภ�พยนตร์แบบบูรณ� สัมพันธ์เชิงธุรกิจกับ PVR เริ่ม ก�รของ MPIC ยังเติบโตได้ดีขึ้น ต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็น ต�มลำ�ดับหลังจ�กที่ได้มีก�รปรับ ปีที่บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ PVR โครงสร้�งใหม่ จัดตั้ง บจ.พีวีอ�ร์ บลูโอ เอ็น เตอร์เทนเมนต์ (PVR blu-O) สำ�หรับธุรกิจโรงภ�พยนตร์ ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งใน ยอดข�ยบัตรชมภ�พยนตร์ปรับตัว ประเทศอินเดีย ธุรกิจโบว์ลิ่ง สูงขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 1 เหตุผล เป็นธุรกิจเสริมที่ดี ทำ�ให้ PVR หลักคือ วิกฤตก�รเมืองที่ปะทุ เป็นม�กกว่�ผู้ประกอบก�รโรง ขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรม�สสอง

ของปี มีก�รปักหลักชุมนุมที่สี่แยก ร�ชประสงค์ ซึ่งเป็นศูนย์กล�ง ก�รค้�และธุรกิจแห่งใหญ่ของ ประเทศ สถ�นก�รณ์ค่อยๆ ทวี คว�มรุนแรงขึ้น จนนำ�ไปสู่จร�จล ในที่สุดในช่วงเดือนพฤษภ�คม ตึกร�ม ศูนย์ก�รค้�หล�ยแห่ง ถูกเผ� มีก�รประก�ศห้�มออก นอกเคหะสถ�นในย�มวิก�ล ผลกระทบหลักที่มีต่อบริษัท คือ พ�ร�กอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งเป็นส�ข�ใหญ่กล�งเมือง ไม่ส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้ และเป็นที่น่�เสียด�ยที่ในช่วง สองเดือนนั้น โดยปกติจะเป็น ช่วงที่มีภ�พยนตร์ฟอร์มใหญ่ จ�กฮอลลีวู้ดเข้�ฉ�ยเป็นจำ�นวน ม�ก (Hollywood’s summer blockbusters) ซึ่งมักจะทำ�ร�ยได้ ดีที่ส�ข�นี้ นอกจ�กนี้ ในช่วง เดือนตุล�คมและพฤศจิก�ยน ยังมีอุทกภัยร้�ยแรง น้ำ�ท่วม หัวเมืองใหญ่ของหล�ยๆ จังหวัด ในหล�ยๆภูมิภ�ค นำ�ม�ซึ่ง คว�มเดือดร้อนและสูญเสียใน วงกว้�ง และในช่วงสองเดือนนั้น เป็นจังหวะที่มีภ�พยนตร์ไทยเข้� ฉ�ยเป็นจำ�นวนม�ก ภ�พยนตร์ ไทยเหล่�นี้มักจะได้รับก�รตอบ รับที่ดีในต่�งจังหวัด สถ�นก�รณ์ น้ำ�ท่วมดังกล่�วจึงส่งผลให้ ภ�พยนตร์ไทยในช่วงนั้นทำ�ร�ยได้ ไม่ดีเท่�ที่ควร แต่ถ้�วิเคร�ะห์ลงไปใน ผลประกอบก�รร�ยไตรม�ส ในไตรม�สหนึ่งและไตรม�สส�ม จะเห็นได้ว่�ยอดข�ยบัตรชม ภ�พยนตร์ในไตรม�สดังกล่�ว ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 19 และ 34 ต�มลำ�ดับ ในไตรม�สหนึ่ง นั้น ภ�พยนตร์ที่ทำ�ร�ยได้สูงสุด สองอันดับแรกได้แก่ “อวต�ร” และ “32 ธันว�” กระแสตอบ รับภ�พยนตร์ฮอลลีวู้ดฟอร์มยักษ์


60

เรื่อง “อวต�ร” นั้นดีม�กโดย เฉพ�ะอย่�งยิ่งในเมืองใหญ่ ในขณะที่ภ�พยนตร์ไทยเรื่อง “32 ธันว�” ก็ได้รับคว�มนิยม สูงเช่นกัน และคว�มที่เป็น ภ�พยนตร์ไทย จึงเข้�ถึงได้ทุก ตล�ดทั่วประเทศ ไม่เฉพ�ะแต่ เพียงเมืองใหญ่ สองประเด็นหลัก ที่เป็นพัฒน�ก�รที่ดีสำ�หรับวงก�ร ภ�พยนตร์คือ “อวต�ร” ได้ปลุก กระแสก�รสร้�งภ�พยนตร์ส�ม มิติขึ้นอีกครั้งในฮอลลีวู้ด และ ก�รที่มีภ�พยนตร์ไทยคุณภ�พดี เข้�ฉ�ยควบคู่กับภ�พยนตร์ดีๆ จ�กฮอลลีวู้ด ทำ�ให้ผู้บริโภคมี ท�งเลือก และส่งผลให้ยอดข�ย บัตรชมภ�พยนตร์เติบโตได้ สำ�หรับไตรม�สส�ม ยอดข�ยบัตรชมภ�พยนตร์สูงสุด เป็นประวัติก�รณ์ ถึง 871 ล้�น บ�ท ห้�อันดับภ�พยนตร์ทำ� ร�ยได้สูงสุดในไตรม�สส�ม เป็นภ�พยนตร์ไทย 3 เรื่อง และเป็นภ�พยนตร์ฮอลลีวู้ด 2 เรื่อง อันดับหนึ่งคือ ภ�พยนตร์ไทยชื่อ “กวนมึนโฮ” อันดับที่สองและส�ม คือ ภ�พยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อ “แวมไพร์ ทไวไลท์ 3 อีคลิปส์” และ “ผีชีวะ 4 สงคร�มแตก พันธุ์ไวรัส” ส�มมิติ ส่วนอันดับ สี่และห้�คือ ภ�พยนตร์ไทยชื่อ “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่�รัก” และ “ตุ๊กกี้ เจ้�หญิงข�ยกบ” เป็น ที่ประจักษ์อีกครั้งในวงก�ร ภ�พยนตร์ว่� ไตรม�สที่ส�ม�รถ ทำ�ยอดข�ยสูงเป็นประวัติก�รณ์นั้น เป็นไตรม�สที่เพียงแค่มีส่วน ผสมที่ดีของภ�พยนตร์ไทย คุณภ�พ ประกอบกับภ�พยนตร์ ฮอลลีวู้ดดีๆ แต่ไม่จำ�เป็นต้อง เป็นฟอร์มใหญ่ม�ก

สำ�หรับต้นทุนก�รให้บริก�ร และก�รข�ยทั้งหมดในปี 2553 มีมูลค่� 3,945 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น จ�กปี 2552 เพียงแค่ 25 ล้�น บ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รขย�ยตัว เพียงแค่ร้อยละ 1 ซึ่งต่ำ�กว่� อัตร�ก�รขย�ยตัวของร�ยได้รวม ม�ก เหตุผลแรกคือร�ยได้จ�ก ธุรกิจโฆษณ�ฟื้นตัวได้ดีจ�กสภ�พ เศรฐกิจที่ดีขึ้น แต่เหตุผลที่แสดง ถึงพัฒน�ก�รที่ดีของปัจจัยพื้น ฐ�นคือ คว�มส�ม�รถในก�รทำ� กำ�ไรของธุรกิจโรงภ�พยนตร์ดีขึ้น อย่�งเห็นได้ชัด ถึงแม้ยอดข�ย บัตรชมภ�พยนตร์ของทั้งปีจะ ปรับตัวสูงขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 1 ก็ต�ม แต่ต้นทุนของก�รข�ยบัตร ชมภ�พยนตร์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4 ทั้งนี้ กลยุทธ์ท�งด้�นร�ค� ที่เรียกว่� “dynamic pricing strategy” ที่ได้เริ่มดำ�เนินก�ร ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2551 มีส่วนช่วยลดแรงกระทบบน ยอดข�ยจ�กสถ�นก�รณ์ท�ง ก�รเมืองและอุทกภัยในไตรม�ส สองและสี่ดังกล่�วข้�งต้น อีกทั้งโมเดลธุรกิจเชิงบูรณ�ก�ร กับ MPIC ยังเป็นส่วนเสริมให้ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของ ธุรกิจโรงภ�พยนตร์นั้นดีขึ้นด้วย กล่�วคือภ�พยนตร์เรื่อง “32 ธันว�” เป็นภ�พยนตร์ ที่ผลิตและจัดจำ�หน่�ยโดยกลุ่ม MPIC ที่ได้รับก�รตอบรับที่ดี ม�กและมียอดข�ยสูง โมเดล ธุรกิจแบบบูรณ�ก�รทำ�ให้กลุ่ม บริษัทไม่มีต้นทุนค่�เช่�ฟิล์ม ภ�พยนตร์ ในขณะที่ต้นทุน ก�รผลิตภ�พยนตร์ของกลุ่ม MPIC นั้นมีร�ยได้สนับสนุน จ�กพันธมิตรธุรกิจต่�งๆรองรับ อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรจึงปรับตัว สูงขึ้นได้

ส่วนค่�ใช้จ่�ยรวมทั้งสิ้นใน ปี 2553 มีมูลค่� 1,507 ล้�น บ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2552 ร้อย ละ 9 ทั้งนี้ม�จ�กเหตุผลหลัก 2 ข้อ ข้อที่หนึ่ง ค่�ใช้จ่�ยท�ง บัญชีจ�กก�รปิดส�ข�แกรนด์ อีจีวี ที่สย�มดิสคัฟเวอรี่ใน ไตรม�สหนึ่ง และ อีจีวีส�ข� เมโทรโปลิสในไตรม�สสี่ เนื่องจ�ก ทั้งสองส�ข�มีผลประกอบก�ร ที่ต่ำ�กว่�เกณฑ์ ก�รย้�ยสินทรัพย์ ของสองส�ข�นีไ้ ปใช้ทสี่ �ข�ใหม่ทมี่ ี ศักยภ�พสูงกว่�น่�จะช่วยทำ�ให้ผล ตอบแทนของสินทรัพย์นั้นๆ ดีขึ้น นอกจ�กนี้ ส�ข�เมโทรโปลิสได้ รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ท�ง ก�รเมืองต้องปิดกิจก�รม� ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน และต้อง ปิดต่อเนื่องถึงสิ้นปีเนื่องจ�ก ตึกบิ๊กซี ร�ชดำ�ริ นั้นถูกว�ง เพลิงระหว่�งก�รจร�จลในช่วง ปล�ยเดือนพฤษภ�คม บริษัทฯ จึงพิจ�รณ�และตัดสินใจปรับ พื้นที่ของโรงภ�พยนตร์และ เปลี่ยนเป็นพื้นที่เช่�ที่ส�ข�นี้ จึงเกิดร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยพิเศษ ท�งบัญชีขึ้น เหตุผลที่สองที่ ส่งผลให้ค่�ใช้จ่�ยสูงขึ้นคือมีก�ร ตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน ใน CAWOW ทั้งนี้เนื่องจ�ก มูลค่�ตล�ดลดลงม�ก สำ�หรับกำ�ไรสุทธิในปี 2553 อยู่ที่ 762 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก ปี 2552 ร้อยละ 128 เหตุผล หลักๆมีอยู่ 3 ประก�ร ประก�ร แรกคือร�ยได้จ�กธุรกิจโฆษณ� ซึ่งมีอัตร�กำ�ไรสูงม�กฟื้นตัว ได้ดี ประก�รที่สองคือคว�ม ส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของธุรกิจ โรงภ�พยนตร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ดีขึ้น ดังกล่�วข้�งต้น ประก�ร ที่ส�มเกิดจ�กร�ยก�รพิเศษ


61

ในไตรม�สสี่ MJLF ได้ระดม ทุนเพิ่มเพื่อเข้�ลงทุนในสิทธิ ก�รเช่� ในอ�ค�รศูนย์ก�รค้�ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จึงทำ�ให้เกิด กำ�ไรจ�กก�รข�ยสิทธิดังกล่�ว ที่ บจ. รัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็น บริษัทร่วม ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำ�ไร จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมสูงขึ้น กว่�ปกติ อย่�งไรก็ดี กำ�ไรจ�ก ก�รดำ�เนินก�รของทั้งปี ที่ไม่รวม กำ�ไรพิเศษยังคงปรับตัวสูงขึ้นถึง ร้อยละ 112 ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2553

สินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 มูลค่� 11,032 ล้�น บ�ท ลดลง 236 ล้�นบ�ท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2 จ�กปี 2552 เหตุผลหลักๆ เกิดจ�กก�รปิด โรงภ�พยนตร์ทั้งสองส�ข�ข้�งต้น ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�สินทรัพย์ หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนนั้น เกิดจ�กก�รที่เงิน จ่�ยล่วงหน้�ค่�หุ้น ที่บริษัทฯได้ ซื้อหุ้นใน PVR ซึ่งอยู่ในระหว่�ง ก�รจดทะเบียนเพิ่มทุน ณ วัน สิ้นปี 2552 ได้ถูกบันทึกเป็น เงินลงทุนระยะย�วซึ่งอยู่ในส่วน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2553

ได้ลงทุนเพิ่มและรักษ�สัดส่วนก�ร ถือหุ้นใน MJLF อยู่ที่ร้อยละ 33 สำ�หรับเงินสดและร�ยก�ร เทียบเท่�เงินสดนั้น ณ สิ้น ปี 2553 มีอยู่จำ�นวน 202 ล้�น บ�ท กระแสเงินสดสุทธิที่ได้จ�ก กิจกรรมดำ�เนินง�นรวมทั้งสิ้น จำ�นวน 1,492 ล้�นบ�ท ส่วน เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรม ลงทุน 1,160 ล้�นบ�ท ในขณะ ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม จัดห�เงินอยู่ที่ 661 ล้�นบ�ท แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่ม�ของเงินทุน ณ สิสิ้นปี 2553 โดยหลักม�จ�กก�รออก หุ้นกู้เพิ่มอีก 800 ล้�นบ�ท และ มีก�รจ่�ยคืนในส่วนของเงินกู้ ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน ทำ�ให้เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บัน ก�รเงินลดลงอย่�งมีนัย จ�ก 1,750 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี 2552 เหลือเพียงแค่ 497 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี 2553 ส่วนก�รเพิ่มของ หนี้สินไม่หมุนเวียนนั้น หลักๆ เกิดจ�กก�รออกหุ้นกู้ดังที่กล่�ว ข้�งต้น เป็นหุ้นกู้ในสกุลเงินบ�ท ประเภทจ่�ยคืนเงินต้นเมื่อครบ กำ�หนด (Straight Bond) ไม่มี หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ นอกเหนือจ�กเงินลงทุนระยะ วงเงิน 800 ล้�นบ�ท อ�ยุ 3 ปี ย�วใน PVR แล้ว ก�รเพิ่มขึ้นของ ครบกำ�หนดจ่�ยคืนวันที่ 17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดจ�กก�ร พฤษภ�คม 2556 และมีอัตร� ที่บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มใน MJLF ดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี หลังจ�กที่ MJLF ได้ระดมทุนเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รบริห�รต้นทุน อีก 1,000 ล้�นบ�ท เพื่อเข้�ซื้อ ท�งก�รเงินในสภ�วะก�รณ์ที่ สิทธิก�รเช่�ในอ�ค�รศูนย์ก�รค้� ดอกเบี้ยในประเทศมีแนวโน้มที่ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน บริษัทฯ จะปรับตัวสูงขึ้น

สภาพคล่องและ ความสามารถในการทำากำาไร

สภ�พคล่องของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2553 คิดเป็น 0.77 เท่� นับว่�ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 0.65 เท่� ณ สิ้นปี 2552 ทั้งนี้เกิด จ�กก�รที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก สถ�บันก�รเงินลดลงอย่�งมีส�ระ สำ�คัญ สภ�พคล่องของบริษัทฯ ณ สิ้นปี จะสูงยิ่งขึ้นอีกห�กบ ริษัทฯไม่ได้ลงทุนเพิ่มใน MJLF เพร�ะจะมีเงินสดเหลือประม�ณ 330 ล้�นบ�ท คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร ดีขึ้นม�กในปี 2553 ด้วยเหตุผล ที่กล่�วไปข้�งต้น อัตร�กำ�ไรของ ส�ยธุรกิจหลักดีขึ้นแทบทุกส�ย ธุรกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งธุรกิจ โรงภ�พยนตร์ ส่วนแบ่งกำ�ไร จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ กิจก�รร่วมค้�ก็แข็งแกร่งเพร�ะ บริษัทร่วมและกิจก�รร่วมค้�มีผล ประกอบก�รดี และไม่มีก�รรับ รู้ผลข�ดทุนจ�ก CAWOW อีก ต่อไป นอกจ�กนี้ยังมีกำ�ไร พิเศษในงบกำ�ไรข�ดทุนของ บจ.รัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเกิดจ�ก ก�รข�ยสิทธิก�รเช่�ให้กับ MJLF อย่�งไรก็ดี กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนิน ก�รของทั้งปีเฉพ�ะในส่วนของ ส�ยธุรกิจหลัก ที่ไม่รวมกำ�ไร พิเศษและไม่รวมส่วนแบ่งกำ�ไร จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ กิจก�รร่วมค้� ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ถึงร้อยละ 112 เปรียบเทียบกับ ร�ยได้รวมที่ปรับตัวสูงขึ้นแค่เป็น ร้อยละ 8


62

FINANCIALS



    ⌫⌫      ⌫      ⌫  ⌫ ⌫    ⌫ ⌫  ⌫ ⌦  ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫  ⌫      ⌫    ⌫      ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫      ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫⌫    ⌫⌫ ⌫     ⌫ ⌫ ⌦⌫⌫⌫  ⌫   ⌫ ⌫       ⌫  ⌫     ⌫ ⌫      ⌫   ⌫   ⌫ ⌫      ⌫ ⌫ ⌦        ⌫ ⌫⌦ ⌫   

    ⌫ 


63

FINANCIALS





          ⌫  ⌦ ⌫⌫     ⌫       ⌫⌫⌫ ⌫⌫  ⌫  ⌫ ⌦ ⌫ ⌫    ⌫⌦⌫⌫   ⌫⌫  ⌦    ⌫  ⌫  ⌫     ⌦  ⌫     ⌫     ⌦⌫ ⌫  ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌦ ⌫    ⌫    ⌫     ⌫        

 ⌦  

    


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

64

FINANCIALS ⌫  ญาต ของผู

สอบบญชรบอนุ Á­œ°Ÿ¼o™º°®»oœ…°Š¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) …oµ¡Á‹oµÅ—o˜¦ª‹­°Š—»¨¦ª¤Â¨³Š—»¨ÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¨³ ¡.«. 2552 Š„εŦ…µ—š»œ¦ª¤Â¨³Š„εŦ…µ—š»œ ÁŒ¡µ³¦·¬´š ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ¦ª¤Â¨³ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœÁŒ¡µ³¦·¬´š ¨³Š„¦³Â­ÁŠ·œ­—¦ª¤ ¨³Š„¦³Â­ÁŠ·œ­—ÁŒ¡µ³¦·¬´š­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œÁ—¸¥ª„´œ…°ŠÂ˜n¨³žeš¸Éœ¤µœ¸Ê…°Š¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¨³ ¦·¬´š¥n°¥ ¨³…°ŠÁŒ¡µ³¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠŸ¼o¦·®µ¦…°Š„·‹„µ¦Áž}œŸ¼o¦´Ÿ·—°˜n°‡ªµ¤™¼„˜o°ŠÂ¨³ ‡¦™oªœ…°Š…o°¤¼¨ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÁ®¨nµœ¸Ê ­nªœ…oµ¡Á‹oµÁž}œŸ¼o¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦Â­—Š‡ªµ¤Á®Èœ˜n°Š„µ¦ÁŠ·œ—´Š„¨nµª‹µ„Ÿ¨„µ¦˜¦ª‹­° …°Š…oµ¡Á‹oµ …oµ¡Á‹oµÅ—ož’·´˜·Šµœ˜¦ª‹­°˜µ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦­°´¸š¸É¦´¦°Šš´ÉªÅž Ž¹ÉŠ„ε®œ—Ä®o…oµ¡Á‹oµ˜o°ŠªµŠÂŸœÂ¨³ž’·´˜·ŠµœÁ¡ºÉ°Ä®oŗo ‡ªµ¤ÁºÉ°¤´Éœ°¥nµŠ¤¸Á®˜»Ÿ¨ªnµ Š„µ¦ÁŠ·œÂ­—Š…o°¤¼¨š¸É…´—˜n°…o°ÁšÈ‹‹¦·Š°´œÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´®¦º°Å¤n „µ¦˜¦ª‹­°¦ª¤™¹Š„µ¦Äoª·›¸„µ¦ š—­°®¨´„“µœž¦³„°¦µ¥„µ¦š´ÊŠš¸ÉÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œÂ¨³„µ¦Ážd—ÁŸ¥…o°¤¼¨ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ „µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á®¤µ³­¤…°Š®¨´„„µ¦´¸ š¸É„·‹„µ¦Äo¨³ž¦³¤µ–„µ¦Á„¸É¥ª„´¦µ¥„µ¦šµŠ„µ¦ÁŠ·œš¸ÉÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´ Ž¹ÉŠŸ¼o¦·®µ¦Áž}œŸ¼o‹´—šÎµ…¹Êœ ˜¨°—‹œ„µ¦ž¦³Á¤·œ™¹Š‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ …°Š„µ¦Â­—Š¦µ¥„µ¦š¸ÉœÎµÁ­œ°ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÃ—¥¦ª¤ …oµ¡Á‹oµÁºÉ°ªnµ„µ¦˜¦ª‹­°—´Š„¨nµªÄ®o…o°­¦»žš¸ÉÁž}œÁ„–”r°¥nµŠÁ®¤µ³­¤Äœ„µ¦ ­—Š‡ªµ¤Á®Èœ…°Š…oµ¡Á‹oµ …oµ¡Á‹o µÁ®Èœªn µ Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œÁŒ¡µ³¦·¬´š …oµŠ˜o œœ¸Ê ­—Š“µœ³„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³“µœ³„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š – ª´œ š¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¨³ ¡.«. 2552 Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ¦ª¤Â¨³Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœÁŒ¡µ³¦·¬´š ¨³„¦³Â­ÁŠ·œ­—¦ª¤Â¨³„¦³Â­ÁŠ·œ­— ÁŒ¡µ³¦·¬´š­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œÁ—¸¥ª„´œ…°ŠÂ˜n¨³že…°Š¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¨³¦·¬´š¥n°¥Â¨³…°ŠÁŒ¡µ³ ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) ×¥™¼„˜o°Š˜µ¤š¸É‡ª¦Äœ­µ¦³­Îµ‡´˜µ¤®¨´„„µ¦´¸š¸É¦´¦°Šš´ÉªÅž

…‹¦Á„¸¥¦˜· °¦»–šæ‹œ„»¨ Ÿ¼o­°´¸¦´°œ»µ˜Á¨…š¸É 3445 ¦·¬´š Å¡¦oŽª°Á˜°¦rÁ±µ­r‡¼Áž°¦r­ Á°¸Á°Á°­ ‹Îµ„´— „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ 24 „»¤£µ¡´œ›r ¡.«. 2554


65

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ®¤µ¥Á®˜»

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

­·œš¦´¡¥r ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— ÁŠ·œ¨Šš»œ´Éª‡¦µª ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ - ­»š›· ¨¼„®œ¸Ê»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œÄ®o„¼o¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ‡nµ®»oœ ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° - ­»š›· £µ¡¥œ˜¦r¦³®ªnµŠŸ¨·˜ ‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµš¸É™¹Š„ε®œ—£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže ¨¼„®œ¸Ê°ºÉœ ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ

8 9 10 33 33 9 11

202,163,428 48,526,268 797,909,433 55,335,943 134,615,650 10,772,709 35,105,240 271,857,288

532,015,534 793,730,155 44,009,495 307,990,650 178,010,205 57,369,064 36,816,575 77,000,000 386,623,354

138,858,249 48,526,268 285,569,036 435,490,340 8,891,035 19,363,608 9,472,507 105,828,103

371,357,173 374,681,085 535,961,096 307,990,650 23,912,954 9,472,507 110,398,963

1,556,285,959

2,413,565,032

1,051,999,146

1,733,774,428

14 14 14 9

5,921,874 22,161,516 55,867,666 2,205,262,747 61,248,911 278,094,853

5,868,866 3,071,958 1,471,946,645 46,148,035 30,210,042

55,867,666 1,878,640,243 1,878,745,369 55,519,755 278,094,853

1,860,640,243 1,328,077,288 45,519,775 30,210,042

33 15 16 17 18 19

14,288,197 5,406,004,733 338,408,261 418,346,511 589,982,152 81,058,120

25,657,229 5,709,251,309 338,408,261 500,692,825 624,639,409 99,694,020

1,696,078,572 2,339,240,377 30,571,572 187,820,893 53,805,810

2,051,490,330 2,227,749,635 11,803,297 197,293,400 47,152,378

9,476,645,541

8,855,588,599

8,454,385,110

7,799,936,388

11,032,931,500

11,269,153,631

9,506,384,256

9,533,710,816

18 12 13

¦ª¤­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ ­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦š¸É˜·—£µ¦³‡Ê垦³„´œ ¨¼„®œ¸Ê˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ ¨¼„®œ¸Ê˜µ¤­´µ¦³¥³¥µª ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ - ­»š›· ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ - ­»š›· ­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µªÄœ¦·¬´š°ºÉœ - ­»š›· ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ„n»‡‡¨ ®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r - ­»š›· ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ - ­»š›· ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ - ­»š›· ‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ¦³¥³¥µª ­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ ¦ª¤­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ ¦ª¤­·œš¦´¡¥r „¦¦¤„µ¦ ____________________________________

„¦¦¤„µ¦ ___________________________________________

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

66

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

®¤µ¥Á®˜»

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

®œ¸Ê­·œÂ¨³­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦Â¨³ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ ‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµÂ¨³˜´ÌªÁŠ·œ‹nµ¥ Á‹oµ®œ¸Ê»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ„¼o¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µªš¸É™¹Š„ε®œ—Îµ¦³£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o‡oµŠ‹nµ¥ ®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ

20

497,380,063 539,360,225 36,192,600 158,828,032 64,252,757 719,849,131

1,749,811,422 624,908,996 26,792,765 318,127,353 30,771,561 975,087,325

299,807,904 382,880,525 140,628,399 87,408,126 28,000,000 23,976,134 355,869,316

1,217,486,012 331,310,459 100,281,189 300,395,191 972,765 351,821,110

2,015,862,808

3,725,499,422

1,318,570,404

2,302,266,726

440,126,829 146,615,235 2,300,000,000 456,814,938

172,047,375 1,500,000,000 482,684,967

507,938,295 91,959,972 2,300,000,000 20,808,990

58,148,928 169,959,972 1,500,000,000 49,257,421 21,072,737

¦ª¤®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ

3,343,557,002

2,154,732,342

2,920,707,257

1,798,439,058

¦ª¤®œ¸Ê­·œ

5,359,419,810

5,880,231,764

4,239,277,661

4,100,705,784

33 33 20 21

¦ª¤®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ ®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ ®»oœ„¼o ­Îµ¦°Š®œ¸Ê­·œ‹µ„„µ¦…µ—š»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ

33 20 20 14 22

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê


67

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

®¤µ¥Á®˜»

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

®œ¸Ê­·œÂ¨³­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ (˜n°) ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ š»œÁ¦º°œ®»oœ š»œ‹—š³Á¸¥œ ®»oœ­µ¤´‹Îµœªœ 906,000,000 ®»oœ ¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš š»œš¸É°°„¨³Îµ¦³Â¨oªÁ˜È¤¤¼¨‡nµ ®»oœ­µ¤´‹Îµœªœ 881,897,219 ®»oœ ¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš ­nªœÁ„·œ¤¼¨‡nµ®»oœ …µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š „εŦ­³­¤ ‹´—­¦¦Â¨oª ­Îµ¦°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ ­Îµ¦°ŠÁ¡ºÉ°®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ ¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦ ®´„ ®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ ¦ª¤­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ…°Š¦·¬´šÄ®n ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ ¦ª¤­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ¦ª¤®œ¸Ê­·œÂ¨³­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ

23

906,000,000

906,000,000

906,000,000

906,000,000

23 23 9

881,897,219 3,839,673,605 (56,289,327)

881,897,219 3,839,673,605 (4,773,398)

881,897,219 3,839,673,605 (56,289,327)

881,897,219 3,839,673,605 (5,130,007)

25 23 23

90,600,000 267,920,095 780,529,813 (267,920,095)

90,600,000 267,920,095 481,080,203 (267,920,095)

90,600,000 267,920,095 511,225,098 (267,920,095)

90,600,000 267,920,095 625,964,215 (267,920,095)

26

5,536,411,310 137,100,380

5,288,477,629 100,444,238

5,267,106,595 -

5,433,005,032 -

5,673,511,690

5,388,921,867

5,267,106,595

5,433,005,032

11,032,931,500

11,269,153,631

9,506,384,256

9,533,710,816

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

68

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ®¤µ¥Á®˜»

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

¦µ¥Å—o ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦…µ¥

4,476,388,018 1,544,695,770

4,145,544,327 1,415,187,592

2,243,183,636 434,673,657

2,101,542,468 418,424,570

¦ª¤¦µ¥Å—o

6,021,083,788

5,560,731,919

2,677,857,293

2,519,967,038

˜oœš»œ„µ¦Ä®o¦·„µ¦ ˜oœš»œ…µ¥

2,996,908,059 947,602,108

3,011,817,162 907,433,464

1,636,006,438 153,793,755

1,550,596,676 159,924,253

¦ª¤˜oœš»œ

3,944,510,167

3,919,250,626

1,789,800,193

1,710,520,929

„εŦ…´Êœ˜oœ ¦µ¥Å—o°ºÉœ

2,076,573,621 128,259,649

1,641,481,293 141,027,007

888,057,100 262,526,358

809,446,109 366,834,060

„εŦ„n°œ®´„‡nµÄo‹nµ¥

2,204,833,270

1,782,508,300

1,150,583,458

1,176,280,169

‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦…µ¥ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦¦·®µ¦ ‡nµ˜°ÂšœŸ¼o¦·®µ¦

389,593,933 1,072,424,346 44,825,135

374,715,378 976,152,510 34,699,658

133,881,567 554,838,089 31,128,702

198,322,259 548,866,970 31,494,075

¦ª¤‡nµÄo‹nµ¥

1,506,843,414

1,385,567,546

719,848,358

778,683,304

28

697,989,856 14,583,804

396,940,754 99,475,617

430,735,100 77,845,521

397,596,865 302,627,056

14

328,288,516

57,191,790

-

-

29

1,040,862,176 (138,411,197)

553,608,161 (133,368,738)

508,580,621 (113,877,343)

700,223,921 (129,412,240)

„εŦ„n°œ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o

902,450,979 (125,644,223)

420,239,423 (92,802,688)

394,703,278 (46,903,253)

570,811,681 (32,363,358)

„εŦ­»š›·­Îµ®¦´že

776,806,756

327,436,735

347,800,025

538,448,323

761,988,752 14,818,004

333,724,752 (6,288,017)

347,800,025 -

538,448,323 -

776,806,756

327,436,735

347,800,025

538,448,323

0.91 0.91

0.39 0.39

0.41 0.41

0.63 0.63

˜oœš»œ

„εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ­nªœÂnŠ„εŦ‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „εŦ„n°œ®´„˜oœš»œšµŠ„µ¦ÁŠ·œÂ¨³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o ˜oœš»œšµŠ„µ¦ÁŠ·œ

27

„µ¦ÂnŠž{œ„εŦ ­nªœš¸ÉÁž}œ…°Š¦·¬´š ­nªœš¸ÉÁž}œ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ „εŦ˜n°®»oœ­nªœš¸ÉÁž}œ…°Š¦·¬´š „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ „εŦ˜n°®»oœž¦´¨—

26 30

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê


3,839,673,605

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê

¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552

9

23 31 26 23

881,897,219

3,839,673,605 -

881,897,219 -

¥°—¥„¤µ˜oœže – ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 ‹´—­¦¦­Îµ¦°Š¦³®ªnµŠže ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ „µ¦ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ „εŦš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ Ÿ¨…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že -

3,839,673,605

881,897,219

¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553

-

-

31 26 -

¥°—¥„¤µ˜oœže – ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2553 ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ …µ—š»œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ Ÿ¨…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že

3,839,673,605 -

š»œš¸É°°„¨³ Á¦¸¥„Îµ¦³Â¨oª

­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœÄœ¦·¬´š

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

(4,773,398)

(444,423) (4,773,398) -

444,423 -

(56,289,327)

3,972,517 (55,488,446) -

(4,773,398) -

90,600,000

-

90,600,000 -

90,600,000

-

90,600,000 -

780,529,813 (267,920,095)

761,988,752

267,920,095

-

481,080,203 (267,920,095)

333,724,752

15,548,640 615,598,285 (15,548,640) 252,371,455 (252,371,455) - (215,871,379) - (252,371,455)

267,920,095

-

100,444,238

(6,288,017)

(6,506,633) 113,238,888 -

137,100,380

14,818,004

100,444,238 21,838,138

®»oœš»œ ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ŽºÊ°‡ºœ ­nªœœo°¥

267,920,095 481,080,203 (267,920,095) - (462,539,142) -

„εŦ­³­¤ ‹´—­¦¦Â¨oª ­nªœÁ„·œ „εŦ(…µ—š»œ) ­Îµ¦°Š ­Îµ¦°Š ¤¼¨‡nµ®»oœ š¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š ˜µ¤„’®¤µ¥ ®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ ¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦

881,897,219 -

®¤µ¥Á®˜»

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบแสดงดารเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

5,388,921,867

(444,423) (4,773,398) 327,436,735

5,421,706,899 (215,871,379) 113,238,888 (252,371,455)

5,673,511,690

3,972,517 (55,488,446) 776,806,756

5,388,921,867 (462,539,142) 21,838,138

¦ª¤

®œnª¥ : µš

69


3,839,673,605

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê

¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552

9 9

23 31 23

881,897,219

3,839,673,605 -

881,897,219 -

¥°—¥„¤µ˜oœže – ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 ‹´—­¦¦­Îµ¦°Š¦³®ªnµŠže ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ ®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ „εŦš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ Ÿ¨…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že -

3,839,673,605

881,897,219

¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553

-

-

31 -

¥°—¥„¤µ˜oœže – ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2553 ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ …µ—š»œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ Ÿ¨…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ „εŦ­»š›·­Îµ®¦´že

(5,130,007)

(444,423) (5,130,007) -

444,423 -

(56,289,327)

4,269,294 (55,428,614) -

(5,130,007) -

­nªœÁ„·œ „εŦ(…µ—š»œ) ¤¼¨‡nµ®»oœ š¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š 3,839,673,605 -

š»œš¸É°°„¨³ Á¦¸¥„Îµ¦³Â¨oª 881,897,219 -

®¤µ¥Á®˜»

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบแสดงดารเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

90,600,000

-

90,600,000 -

90,600,000

-

90,600,000 -

267,920,095

-

15,548,640 252,371,455 -

267,920,095

-

267,920,095 -

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š „εŦ­³­¤ ‹´—­¦¦Â¨oª ­Îµ¦°Š˜µ¤ ­Îµ¦°Š®»oœš»œ „‘®¤µ¥ ŽºÊ°‡ºœ

625,964,215

538,448,323

555,759,327 (252,371,455) (215,871,980) -

511,225,098

347,800,025

625,964,215 (462,539,142)

¥´ŠÅ¤nŗo‹´—­¦¦

(267,920,095)

-

(15,548,640) (252,371,455)

(267,920,095)

-

(267,920,095) -

®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ

5,433,005,032

(444,423) (5,130,007) 538,448,323

5,368,374,574 (215,871,980) (252,371,455)

5,267,106,595

4,269,294 (55,428,614) 347,800,025

5,433,005,032 (462,539,142)

¦ª¤

®œnª¥ : µš

Annual Report of 2010

70

Major Cineplex Group Plc.


71

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ®¤µ¥Á®˜» „¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ ÁŠ·œ­—Å—o¤µ‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ ‹nµ¥—°„Á¸Ê¥ ‹nµ¥£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o

32

ÁŠ·œ­—­»š›·Å—o¤µ‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ „¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤¨Šš»œ ÁŠ·œ­—Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³…°Š ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œ­—¦´‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œ­—‹nµ¥¨nªŠ®œoµ‡nµ®»oœ ÁŠ·œ­—‹nµ¥­Îµ®¦´ÁŠ·œ¨Šš»œ´Éª‡¦µª ÁŠ·œ­—¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ´Éª‡¦µª ÁŠ·œ­—Ä®o„¼o¥º¤¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ­—¦´‡ºœ‹µ„ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ „n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ­—‹nµ¥­Îµ®¦´˜´ÌªÁŠ·œ¦´…µ¥¨— ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ„n»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ­—¦´‡ºœ‹µ„ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ„n»‡‡¨®¦º° „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Â„n»‡‡¨°ºÉœ ÁŠ·œ­—¦´‹µ„ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Â„n»‡‡¨°ºÉœ ÁŠ·œ­—‹nµ¥Á¡ºÉ°¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ÁŠ·œ­—¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œ­—‹nµ¥Á¡ºÉ°¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œ­—‹nµ¥Á¡ºÉ°¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ÁŠ·œ­—¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª ÁŠ·œ­—‹nµ¥Á¡ºÉ°¨Šš»œÄœÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª ÁŠ·œ­—‹nµ¥Á¡ºÉ°ŽºÊ°š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ÁŠ·œ­—¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥Â¨³Ä®oÁnµš¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¨³­·š›·„µ¦Ánµ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª ÁŠ·œ­—¦´‹µ„„µ¦¥„Á¨·„­´µÁnµ ÁŠ·œ­—‹nµ¥Á¡ºÉ°­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ —°„Á¸Ê¥¦´ ÁŠ·œ­—­»š›·ÄoŞĜ„·‹„¦¦¤¨Šš»œ

14 9 9 9 33 33

14 14 14 14

14

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

1,714,825,692 (130,848,537) (92,155,085)

1,681,579,872 (125,995,628) (125,494,511)

811,454,820 (103,692,740) (23,899,883)

841,941,843 (198,253,956) (80,182,547)

1,491,822,070

1,430,089,733

683,862,197

563,505,340

1,651,918 (1,449,768,490) 1,401,074,012 -

510,285 (307,990,650) (1,820,000,000) 1,993,036,503 -

(1,449,768,490) 1,401,074,012 (103,627,023)

(307,990,650) (1,820,000,000) 1,993,036,503 -

(13,644,468) (6,794,156)

(7,069,531)

94,735,988 (10,000,000) (495,700,000)

(849,635,502)

13,215,717 (5,000,000) 9,251,045 (1,999,970) 46,518,810 (578,983,876) (9,999,980) 17,928,228 (34,370,964) (313,933,761)

42,635,542 (13,000,000) 6,808,278 (8,498,332) 39,620,497 (148,390,890) (10,112,330) (1,143,807,119)

754,463,373 (5,000,000) 9,251,045 (1,999,970) 46,518,810 (578,983,876) (9,999,980) 17,928,228 (34,370,964) (348,720,627)

358,840,836 (13,000,000) 6,808,278 (103,899,400) 39,620,497 (148,390,890) (10,112,330) (302,181,079)

7,550,708 106,493,062 1,604,772 42,056,075 (402,988,834) 9,811,594

4,763,083 73,600,300 (564,579,506) 8,692,756

6,128,177 106,493,062 1,604,772 (23,920,272) 58,110,102

26,000 73,600,300 (11,803,296) 43,122,646

(1,160,328,558)

(1,853,781,114)

(565,783,633)

(1,051,958,087)

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

72

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ®¤µ¥Á®˜» „¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤‹´—®µÁŠ·œ ÁŠ·œ­—š¸É¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ(Á¡·É¤…¹Êœ)¨—¨Š ÁŠ·œ­—¦´‹µ„ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦ (‹nµ¥‡ºœ)ÁŠ·œ­—¦´‹µ„ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ ‹nµ¥‡ºœ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ ÁŠ·œ­—¦´‹µ„ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„»‡‡¨®¦º° „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ­—¦´‹µ„ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª ÁŠ·œ­—¦´‹µ„„µ¦°°„®»oœ„¼o ‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨Ä®o„nŸ¼o™º°®»oœ ÁŠ·œ­—‹nµ¥Á¡ºÉ°ŽºÊ°®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

(53,008) (37,002,352) (955,078,110) (6,799,835)

254,237 (9,412,824) 639,486,012 (7,141,010)

373,350,297 (285,942,169) (917,678,110) (395,192)

(7,632,838) 607,486,012 (5,708,077)

440,126,829 100,000,000 (540,000,000) 800,000,000 (462,539,142) -

2,975,257 (943,600,000) 1,500,000,000 (215,871,379) (252,371,455)

558,626,829 (66,000,000) 100,000,000 (450,000,000) 800,000,000 (462,539,143) -

153,668,574 (107,618,574) (919,000,000) 1,500,000,000 (215,871,980) (252,371,455)

ÁŠ·œ­—­»š›·(čoŞĜ)ŗo¤µ‹µ„„·‹„¦¦¤‹´—®µÁŠ·œ

(661,345,618)

714,318,838

(350,577,488)

752,951,662

ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­—(¨—¨Š)Á¡·É¤…¹Êœ­»š›· ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— – ª´œ˜oœže

(329,852,106) 532,015,534

290,627,457 241,388,077

(232,498,924) 371,357,173

264,498,915 106,858,258

202,163,428

532,015,534

138,858,249

371,357,173

98,913,070 59,742,244 21,527,753

371,083,088 96,523,951 2,165,912

74,096,273 -

155,017,743 -

(65,702)

-

(40,697,017)

-

-

386,236,855

-

386,236,855

-

-

-

5,763,047

ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— – ª´œž¨µ¥že

33 33

33 20 20 20 31 23

8

¦µ¥„µ¦š¸ÉŤnčnÁŠ·œ­— ¦µ¥„µ¦š¸ÉŤnčnÁŠ·œ­—š¸É¤¸­µ¦³­Îµ‡´ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦¨Šš»œÄœš¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r×¥¥´Š¤·Å—oÎµ¦³ÁŠ·œ „µ¦¨Šš»œÄœ¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r×¥¥´Š¤·Å—oÎµ¦³ÁŠ·œ „µ¦¨Šš»œÄœ°µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r×¥šÎµ­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ „µ¦‹Îµ®œnµ¥°µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r×¥®´„„¨„´ ¨¼„®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÂ¨³­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Ã—¥ „µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ®»oœ­µ¤´ „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Ã—¥„µ¦®´„„¨„´ ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

14

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê


73

บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

¦µ¥„µ¦š¸ÉŤnčnÁŠ·œ­— (˜n°) ¦µ¥„µ¦š¸ÉŤnčnÁŠ·œ­—š¸É¤¸­µ¦³­Îµ‡´ ¤¸—´Šœ¸Ê (˜n°) „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Ã—¥„µ¦®´„„¨„´ ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÂ¨³Á‹oµ®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ £µ¡¥œ˜¦r¦³®ªnµŠŸ¨·˜¥´Š¤·Å—oÎµ¦³ÁŠ·œ „µ¦Ã°œ¨¼„®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÁž}œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Â„n»‡‡¨Â¨³ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „µ¦Ã°œÁŠ·œ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ‡nµ®»oœÁž}œÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª „µ¦Ã°œÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ Áž}œÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ „µ¦®´„„¨ÁŠ·œž{œŸ¨¦´„´ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „µ¦®´„„¨¨¼„®œ¸Ê¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ„´ÁŠ·œ„¼o¥º¤ ‹µ„»‡‡¨Â¨³„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „µ¦®´„„¨Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ„´ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤ „n»‡‡¨Â¨³„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „µ¦®´„„¨Á‹oµ®œ¸Ê¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÂ¨³ ®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ„´ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Â„n»‡‡¨ ¨³„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „µ¦®´„„¨­·œš¦´¡¥r„´ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Â„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

-

23,096,987

20,000 -

469,819,331 -

307,990,650

-

14,572,720 307,990,650

-

258,125,000 -

-

40,000,000

32,000,000

5,450,976

-

1,837,463

-

2,500

-

79,615,236

-

461,005 20,000

-

16,401,038 20,000

49,955,889 6,840,894

®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ®œoµ 11 ™¹Š 76 Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠ„µ¦ÁŠ·œœ¸Ê


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

74

FINANCIALS บริษัท เมเจอร ซินีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 1

…o°¤¼¨š´ÉªÅž ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“¦·¬´š”) Áž}œ¦·¬´š¤®µœ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ‹´—˜´ÊŠ…¹ÊœÄœž¦³Áš«Åš¥Â¨³¤¸š¸É°¥¼n˜µ¤š¸Éŗo ‹—š³Á¸¥œ—´Šœ¸Ê 1839 - 1839/1 ™œœ¡®¨Ã¥›·œ …ªŠ¨µ—¥µª Á…˜‹˜»‹´„¦ „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ ¦·¬´šÁž}œ¦·¬´š‹—š³Á¸¥œÄœ˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r®nŠž¦³Áš«Åš¥ Á¡ºÉ°ª´˜™»ž¦³­Š‡rĜ„µ¦¦µ¥Šµœ…o°¤¼¨‹¹Š¦ª¤Á¦¸¥„¦·¬´šÂ¨³ ¦·¬´š¥n°¥ªnµ “„¨»n¤¦·¬´š” „¨»n¤¦·¬´š—εÁœ·œ›»¦„·‹®¨´„Äœ„µ¦Áž}œŸ¼oÄ®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r ¨³Ä®o¦·„µ¦Á„¸É¥ª„´‡ªµ¤´œÁš·Š „µ¦ž¦³„°›»¦„·‹…°Š „¨»n¤¦·¬´š­µ¤µ¦™­¦»žÅ—o—´Šœ¸Ê x x x x x x

›»¦„·‹Ã¦Š£µ¡¥œ˜¦r „µ¦Ä®o¦·„µ¦­ºÉ°Â¨³Ã‰¬–µ „µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãªr¨·ÉŠÂ¨³‡µ¦µÃ°Á„³ ›»¦„·‹Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸É¨³¦·„µ¦ „µ¦‹´—‹Îµ®œnµ¥ª¸Ž¸—¸ —¸ª¸—¸ ¨¼Á¦¥r ¨³¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r ›»¦„·‹Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦r

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÅ—o¦´„µ¦°œ»¤´˜·‹µ„‡–³„¦¦¤„µ¦…°Š¦·¬´šÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 24 „»¤£µ¡´œ›r ¡.«. 2554 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ œÃ¥µ¥„µ¦´¸š¸É­Îµ‡´š¸ÉčoĜ„µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê 2.1

Á„–”r„µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œ Š„µ¦ÁŠ· œ ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ· œ ÁŒ¡µ³¦· ¬´ š ŗo ‹´ — šÎ µ …¹Ê œ ˜µ¤®¨´ „ „µ¦´  ¸ š¸É ¦´  ¦°Šš´É ª ŞĜž¦³Áš«Åš¥£µ¥Ä˜o ¡¦³¦µ´´˜·„µ¦´¸ ¡.«. 2543 Ž¹ÉŠ®¤µ¥‡ªµ¤™¹Š¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É°°„£µ¥Ä˜o¡¦³¦µ´´˜·ª·µ¸¡´¸ ¡.«. 2547 ¨³…o°„ε®œ—…°Š‡–³„¦¦¤„µ¦„ε„´®¨´„š¦´¡¥r¨³˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥rªnµ—oª¥„µ¦‹´—šÎµÂ¨³œÎµÁ­œ°¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œ £µ¥Ä˜o¡¦³¦µ´´˜·®¨´„š¦´¡¥r¨³˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r ¡.«. 2535 œ°„‹µ„œ¸ÊŠ„µ¦ÁŠ·œ…°Š„°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ °­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr Ũ¢m­Å˜¨r Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š ¦nª¤…°Š¦·¬´š ŗo‹´—šÎµ…¹Êœ˜µ¤®¨´„Á„–”r¨³¦¼žÂ š¸É„ε®œ—Äœ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 42 Á¦ºÉ°Š “„µ¦´¸­Îµ®¦´„·‹„µ¦š¸É—εÁœ·œ›»¦„·‹ÁŒ¡µ³—oµœ„µ¦¨Šš»œ”


75

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.1

Á„–”r„µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œ (˜n°) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÅ—o‹´—šÎµ…¹ÊœÃ—¥ÄoÁ„–”r¦µ‡µš»œÁ—·¤Äœ„µ¦ª´—¤¼¨‡nµ…°Š°Š‡rž¦³„°…°Š Š„µ¦ÁŠ·œ ¥„ÁªoœÁ¦ºÉ°Šš¸É°›·µ¥ÄœœÃ¥µ¥„µ¦´¸Äœ¨Îµ—´˜n°Åž „µ¦‹´—šÎµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®o­°—‡¨o°Š„´®¨´„„µ¦´¸š¸É¦´¦°Šš´ÉªÅžÄœž¦³Áš«Åš¥ „ε®œ—Ä®o iµ¥¦·®µ¦ž¦³¤µ–„µ¦Â¨³ „ε®œ—­¤¤˜·“µœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š°´œ‹³¤¸Ÿ¨˜n°˜´ªÁ¨……°Š­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œ ¦ª¤š´ÊŠ„µ¦Ážd—ÁŸ¥…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´­·œš¦´¡¥r¨³ ®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ – ª´œš¸ÉĜŠ„µ¦ÁŠ·œ ¨³…o°¤¼¨¦µ¥Å—o¨³‡nµÄo‹nµ¥Äœ¦°¦³¥³Áª¨µš¸ÉÁ­œ°Š„µ¦ÁŠ·œ—´Š„¨nµª ˜´ªÁ¨… š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š°µ‹Â˜„˜nµŠ‹µ„˜´ªÁ¨…ž¦³¤µ–„µ¦ ™¹ŠÂ¤oªnµ iµ¥¦·®µ¦Å—o‹´—šÎµ˜´ªÁ¨…ž¦³¤µ–„µ¦…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤Á…oµÄ‹ ĜÁ®˜»„µ¦–r¨³­·ÉŠš¸Éŗo„¦³šÎµÅžÄœž{‹‹»´œ°¥nµŠ—¸š¸É­»—¨oª Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šŒ´£µ¬µ°´Š„§¬‹´—šÎµ…¹Êœ‹µ„Š„µ¦ÁŠ·œ˜µ¤„‘®¤µ¥š¸ÉÁž}œ£µ¬µÅš¥ Ĝ„¦–¸ š¸É¤¸‡ªµ¤®¤µ¥…´—Â¥oŠ„´œ®¦º°¤¸„µ¦˜¸‡ªµ¤Äœ­°Š£µ¬µÂ˜„˜nµŠ„´œ Ä®očoŠ„µ¦ÁŠ·œ˜µ¤„‘®¤µ¥Œ´£µ¬µÅš¥Áž}œ®¨´„

2.2

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦ž¦´ž¦»Š ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ ¨³Â¤nš„µ¦´¸ „)

¤nš„µ¦´¸ ¤nš„µ¦´¸Œ´ž¦´ž¦»Š¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 26 ¡§¬£µ‡¤ ¡.«. 2553

…)

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÂ¨³¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo­Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸ÉÁ¦·É¤˜oœÄœ®¦º°®¨´Šª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ¨³ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2556 ¨³„¨»n¤¦·¬´šÅ¤nŗoœÎµ¤µ™º°ž’·´˜·„n°œª´œš¸É¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo­Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸ÉÁ¦·É¤˜oœÄœ®¦º°®¨´Šª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 1 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š „µ¦œÎµÁ­œ°Š„µ¦ÁŠ·œ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 2 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 7 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š Š„¦³Â­ÁŠ·œ­— ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 8 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š œÃ¥µ¥„µ¦´¸ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šž¦³¤µ–„µ¦šµŠ´¸Â¨³ …o°Ÿ·—¡¨µ—


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

76

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.2

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦ž¦´ž¦»Š ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ ¨³Â¤nš„µ¦´¸ (˜n°) …)

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š (˜n°) ¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo­Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸ÉÁ¦·É¤˜oœÄœ®¦º°®¨´Šª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 (˜n°) ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 10 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š Á®˜»„µ¦–r£µ¥®¨´Š¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥Šµœ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 11 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ­´µ„n°­¦oµŠ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 16 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 17 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ­´µÁnµ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 18 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ¦µ¥Å—o ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 19 Á¦ºÉ°Š Ÿ¨ž¦³Ã¥œr…°Š¡œ´„Šµœ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 23 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ˜oœš»œ„µ¦„¼o¥º¤ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 24 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š „µ¦Ážd—ÁŸ¥…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 26 Á¦ºÉ°Š „µ¦´¸Â¨³„µ¦¦µ¥ŠµœÃ‡¦Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œrÁ¤ºÉ°°°„‹µ„Šµœ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 27 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³„·‹„µ¦ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 28 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 29 Á¦ºÉ°Š „µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄœ­£µ¡Á«¦¬“„·‹š¸ÉÁŠ·œÁ¢j°¦»œÂ¦Š ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 31 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„µ¦¦nª¤‡oµ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 33 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š „εŦ˜n°®»oœ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 34 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š Š„µ¦ÁŠ·œ¦³®ªnµŠ„µ¨ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 36 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 37 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê­·œ ¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ ¨³­·œš¦´¡¥rš¸É °µ‹Á„·—…¹Êœ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 38 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 40 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š °­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥rÁ¡ºÉ°„µ¦¨Šš»œ ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œŒ´š¸É 2 Á¦ºÉ°Š „µ¦‹nµ¥Ã—¥Äo®»oœÁž}œÁ„–”r ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œŒ´š¸É 3 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š „µ¦¦ª¤›»¦„·‹ ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œŒ´š¸É 5 Á¦ºÉ°Š ­·œš¦´ ¡¥rŤn®¤» œÁª¸ ¥œš¸É ™º°ÅªoÁ¡ºÉ °…µ¥Â¨³„µ¦—εÁœ·œŠµœš¸É ¥„Á¨·„ (ž¦´ž¦»Š 2552) ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œŒ´š¸É 6 Á¦ºÉ°Š „µ¦­Îµ¦ª‹Â¨³ž¦³Á¤·œ‡nµÂ®¨nŠš¦´¡¥µ„¦Â¦n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œ Œ´š¸É 15 Á¦ºÉ°Š ­´µ„µ¦„n°­¦oµŠ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r


77

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.2

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦ž¦´ž¦»Š ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ ¨³Â¤nš„µ¦´¸ (˜n°) …)

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š (˜n°) ¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo­Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸ÉÁ¦·É¤˜oœÄœ®¦º°®¨´Šª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2556 ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 12 Á¦ºÉ°Š £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 20 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š „µ¦´¸­Îµ®¦´ÁŠ·œ°»—®œ»œ‹µ„¦´“µ¨ ¨³„µ¦Ážd—ÁŸ¥…o°¤¼¨ Á„¸É¥ª„´‡ªµ¤nª¥Á®¨º°‹µ„¦´“µ¨ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 21 (ž¦´ž¦»Š 2552) Á¦ºÉ°Š Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œÁŠ·œ˜¦µ ˜nµŠž¦³Áš« Ÿ¼o¦·®µ¦…°Š„¨»n¤¦·¬´šÅ—ož¦³Á¤·œÂ¨³Á®Èœªnµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š—´Š„¨nµª‹³Å¤n¤¸Ÿ¨„¦³š š¸ÉÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´˜n°Š„µ¦ÁŠ·œš¸ÉœÎµÁ­œ° œ°„‹µ„¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œ Ä®¤n—´Š˜n°Åžœ¸Ê ¤µ˜¦“µœ„µ¦´ ¸ Œ´  š¸É 1 (ž¦´  ž¦» Š 2552) ŗo „ε ®œ—ŤnÄ ®o ­—Š¦µ¥„µ¦¦µ¥Å—o  ¨³‡nµ čo‹n µ ¥ÄœŠÂ­—Š „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ „·‹„µ¦­µ¤µ¦™Á¨º°„­—ŠŠÁ—¸É¥ª (Š„εŦ…µ—š»œÁÈ—Á­¦È‹) ®¦º°­°ŠŠ (Š„εŦ…µ—š»œ ¨³Š„εŦ…µ—š»œÁÈ—Á­¦È‹) Ĝ„¦–¸š¸É„·‹„µ¦¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š¥o°œ®¨´Š ®¦º°‹´—ž¦³Á£š¦µ¥„µ¦Ä®¤n „·‹„µ¦˜o°ŠÂ­—ŠŠÂ­—Š“µœ³„µ¦ÁŠ·œ – ˜oœŠª—…°ŠŠª—š¸ÉœÎµ¤µÁž¦¸¥Áš¸¥¨nµ­»— œ°„Á®œº°‹µ„„µ¦Â­—ŠŠ – ª´œ ­·ÊœŠª—ž{‹‹» ´œ ¨³ – ª´œ­·Ê œŠª—„n°œ °¥nµŠÅ¦„È—¸ ­Îµ®¦´ Š„µ¦ÁŠ· œŽ¹ÉŠ¤¸ ¦°¦³¥³Áª¨µ´ ¸š¸ÉÁ ¦·É¤Äœ ®¦º°®¨´Šª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ¨³Áž}œ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸Â¦„š¸É„·‹„µ¦œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 1 (ž¦´ž¦»Š 2552) ¤µÄo˜n„·‹„µ¦­µ¤µ¦™Á¨º°„š¸É‹³Â­—ŠŠÂ­—Š“µœ³„µ¦ÁŠ·œÁ¡¸¥Š­°ŠŠÃ—¥Å¤n­—ŠŠÂ­—Š “µœ³„µ¦ÁŠ·œ – ª´œ˜oœŠª—…°ŠŠª—š¸ÉœÎµ¤µÁž¦¸¥Áš¸¥ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜· ˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ×¥‡µ—ªnµŠ„εŦ…µ—š»œ ¨³Š„εŦ…µ—š»œÁÈ—Á­¦È‹‹³¦ª¤Â­—ŠÂŠÁ—¸É¥ª ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 12 Á„¸É¥ª…o°Š„´£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o…°ŠŠª—ž{‹‹»´œ ¨³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o¦°„µ¦ ˜´—´¸ ®œ¸Ê­·œ®¦º°­·œš¦´¡¥r£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o…°ŠŠª—ž{‹‹»´œ‡Îµœª–‹µ„‹Îµœªœš¸É‡µ—ªnµ‹³˜o°Š‹nµ¥Â„n ®¦º°Å—o¦´‡ºœ ‹µ„®œnª¥Šµœ‹´—Á„ȝ£µ¬¸ ץčo°´˜¦µ£µ¬¸Â¨³„‘®¤µ¥£µ¬¸°µ„¦š¸É´Š‡´Äo°¥¼n®¦º°š¸É‡µ—ªnµ‹³¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo£µ¥Äœ ­·Êœ¦°¦³¥³Áª¨µš¸É¦µ¥Šµœ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o¦°„µ¦˜´—´¸‡Îµœª–×¥°oµŠ°·Š‹µ„Ÿ¨Â˜„˜nµŠ´Éª‡¦µª…°Š“µœ£µ¬¸…°Š ­·œš¦´¡¥r®¦º°®œ¸Ê­·œ ¨³¤¼¨‡nµ˜µ¤´¸…°Š­·œš¦´¡¥r®¦º°®œ¸Ê­·œœ´Êœ—oª¥°´˜¦µ£µ¬¸­Îµ®¦´Šª—š¸É„·‹„µ¦‡µ—ªnµ ‹³Å—o¦´ž¦³Ã¥œr‹µ„­·œš¦´¡¥r£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o¦°„µ¦˜´—´¸®¦º°ÄœŠª—š¸É„·‹„µ¦‡µ—ªnµ‹³˜o°Š‹nµ¥Îµ¦³®œ¸Ê­·œ£µ¬¸ ץčo°´˜¦µ£µ¬¸Â¨³„‘®¤µ¥£µ¬¸°µ„¦š¸É´Š‡´Äo°¥¼n®¦º°š¸É‡µ—Å—o‡n°œ…oµŠÂœnªnµ‹³¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo£µ¥Äœ­·Êœ¦° ¦³¥³Áª¨µš¸É¦µ¥Šµœ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜·˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2556 ×¥ „µ¦ž¦´ž¦»Š¥o°œ®¨´Š Ž¹ÉŠ‡µ—ªnµœnµ‹³šÎµÄ®o¤¸Á„·—¦µ¥„µ¦£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o¦°„µ¦˜´—´¸ ¨³¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°„εŦ­³­¤ ¨³‡nµÄo‹nµ¥£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o Ÿ¼o¦·®µ¦…°Š„·‹„µ¦°¥¼nĜ¦³®ªnµŠ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„¦³š‹µ„„µ¦ž’·´˜·˜µ¤¤µ˜¦“µœ „µ¦´¸Œ´œ¸Ê


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

78

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.2

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦ž¦´ž¦»Š ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ ¨³Â¤nš„µ¦´¸ (˜n°) …)

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š (˜n°) ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 16 (ž¦´ž¦»Š 2552) „ε®œ—Ä®o„·‹„µ¦˜o°Š¦ª¤˜oœš»œš¸Éž¦³¤µ–ÄœÁºÊ°Š˜oœ­Îµ®¦´„µ¦¦ºÊ° „µ¦…œ¥oµ¥ ¨³„µ¦¼¦–³­™µœš¸É˜´ÊŠ…°Š­·œš¦´¡¥rŽ¹ÉŠÁž}œ£µ¦³Ÿ¼„¡´œ…°Š„·‹„µ¦Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š¦µ‡µš»œ…°Š ­·œš¦´¡¥r „·‹„µ¦˜o°Š‡·—‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­Îµ®¦´­nªœž¦³„°…°Šš¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r˜n¨³­nªœÂ¥„˜nµŠ®µ„‹µ„ „´œÁ¤ºÉ°­nªœž¦³„°Â˜n¨³­nªœœ´Êœ¤¸˜oœš»œš¸É¤¸œ´¥­Îµ‡´Á¤ºÉ°Áš¸¥„´˜oœš»œš´ÊŠ®¤—…°Š­·œš¦´¡¥rœ´Êœ ¤µ˜¦“µœš¸É¤¸ „µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®¤n„ε®œ—Ä®o„·‹„µ¦˜o°Šššªœ°µ¥»„µ¦Ä®ož¦³Ã¥œr ¤¼¨‡nµ‡ŠÁ®¨º° ¨³ª·›¸„µ¦‡·—‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ °¥nµŠœo°¥š¸É­»—š»„­·Êœ¦°že´¸ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜·˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 Ÿ¼o¦·®µ¦…°Š„·‹„µ¦°¥¼nĜ¦³®ªnµŠ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„¦³š‹µ„„µ¦ž’·´˜·˜µ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê ¤µ˜¦“µœ„µ¦´ ¸Œ ´ š¸É 19 Á„¸É¥ª…o °Š„´ „µ¦´ ¸­Î µ®¦´ Ÿ¨ž¦³Ã¥œr ¡œ´„Šµœ Ž¹É Š­µ¤µ¦™‹´ — ž¦³Á£šÅ—o 4 ž¦³Á£š ŗo„n „) Ÿ¨ž¦³Ã¥œr¦³¥³­´Êœ …) Ÿ¨ž¦³Ã¥œr®¨´Š°°„‹µ„Šµœ ¦ª¤™¹ŠÃ‡¦Š„µ¦­¤šÁŠ·œ ¨³ ǦŠ„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr¡œ´„Šµœ ‡) Ÿ¨ž¦³Ã¥œr¦³¥³¥µª°ºÉœ ¨³ Š) Ÿ¨ž¦³Ã¥œrÁ¤ºÉ°Á¨·„‹oµŠ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ Œ´œ¸Ê„ε®œ—Ä®oª´—¤¼¨‡nµÃ‡¦Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr¡œ´„Šµœ ¨³Ÿ¨ž¦³Ã¥œr¦³¥³¥µª°ºÉœÃ—¥Äoª·›¸‡·—¨—˜n¨³®œnª¥ š¸É ž ¦³¤µ–„µ¦Åªo „· ‹ „µ¦­µ¤µ¦™Á¨º ° „¦´  ¦¼o Ÿ ¨„Î µ Ŧ¨³…µ—š» œ ‹µ„„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦˜µ¤®¨´ „ ‡–· ˜ «µ­˜¦r ž¦³„´œ£´¥­Îµ®¦´Ã‡¦Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œrĜ„εŦ…µ—š»œÁÈ—Á­¦È‹®¦º°„εŦ…µ—š»œ ­nªœŸ¨„εŦ¨³…µ—š»œ‹µ„ „µ¦ž¦³¤µ–„µ¦˜µ¤®¨´„‡–·˜«µ­˜¦rž¦³„´œ£´¥­Îµ®¦´­Îµ®¦´Ÿ¨ž¦³Ã¥œr¦³¥³¥µª°ºÉœÄ®o¦´¦¼oĜ„εŦ…µ—š»œ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜·˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 Ÿ¼o¦·®µ¦…°Š„·‹„µ¦°¥¼nĜ ¦³®ªnµŠ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„¦³š‹µ„„µ¦ž’·´˜·˜µ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 23 (ž¦´ž¦»Š 2552) „ε®œ—Ä®o„·‹„µ¦˜o°Š¦ª¤˜oœš»œ„µ¦„¼o¥º¤š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÃ—¥˜¦Š„´„µ¦ ŗo¤µ „µ¦„n°­¦oµŠ ®¦º°„µ¦Ÿ¨·˜­·œš¦´¡¥rš¸ÉÁ…oµÁŠºÉ°œÅ…Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š¦µ‡µš»œ…°Š­·œš¦´¡¥rœ´Êœ ¨³¥„Á¨·„ª·›¸ šµŠÁ¨º ° „Äœ„µ¦¦´  ¦¼o Á ž} œ ‡n µ čo ‹n µ ¥š´ œ š¸ „¨»n ¤ ¦· ¬´ š ‹³Á¦·É ¤ œÎ µ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´  ¸ Œ ´  œ¸Ê ¤ µž’· ´ ˜· ˜´Ê Š ˜n ª´ œ š¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ˜n„µ¦ž’·´˜·˜µ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê‹³Å¤n¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°Š„µ¦ÁŠ·œ…°Š„¨»n¤¦·¬´š ÁœºÉ°Š‹µ„„¨»n¤¦·¬´šÄoª·›¸¦ª¤˜oœš»œ„µ¦„¼o¥º¤Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š¦µ‡µš»œ…°Š­·œš¦´¡¥rš¸ÉÁ…oµÁŠºÉ°œÅ…°¥¼n¨oª ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 24 (ž¦´ž¦»Š 2552) ŗo¤¸„µ¦Á¡·É¤Á˜·¤‡Îµ‹Îµ„´—‡ªµ¤…°Š»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ץĮo¦ª¤™¹Š»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸É¤¸°Îµœµ‹‡ª‡»¤¦nª¤Äœ„·‹„µ¦ „µ¦¦nª¤‡oµš¸É„·‹„µ¦Áž}œŸ¼o¦nª¤‡oµ ¨³Ã‡¦Š„µ¦ Ÿ¨ž¦³Ã¥œr˜°Âšœ®¨´Š°°„‹µ„Šµœ…°Š¡œ´„Šµœ…°Š„·‹„µ¦ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µ ž’·´˜·˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 Ž¹ÉŠ‹³¤¸Ÿ¨„¦³šÁŒ¡µ³„µ¦Ážd—ÁŸ¥…o°¤¼¨Äœ®¤µ¥Á®˜»ž¦³„°Š„µ¦ÁŠ·œ Ášnµœ´Êœ


79

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.2

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦ž¦´ž¦»Š ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ ¨³Â¤nš„µ¦´¸ (˜n°) …)

¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Ä®¤n ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n „µ¦˜¸‡ªµ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÄ®¤n ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š (˜n°) ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 27 (ž¦´ž¦»Š 2552) „ε®œ—Ä®o¦µ¥„µ¦š»„¦µ¥„µ¦„´­nªœÅ—oÁ­¸¥š¸ÉŤn¤¸°Îµœµ‹‡ª‡»¤ ‹³˜o°Š¦´¦¼oĜ­nªœ…°ŠÁ‹oµ…°Š ®µ„¦µ¥„µ¦œ´ÊœÅ¤nÁž}œ„µ¦­¼Á­¸¥°Îµœµ‹„µ¦‡ª‡»¤ ¨³¦µ¥„µ¦Á®¨nµœ´Êœ‹³Å¤n¤¸ Ÿ¨„¦³š˜n°‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ ®¦º°„εŦ®¦º°…µ—š»œ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Å—o„ε®œ—ª·›¸„µ¦´¸Äœ„¦–¸š¸É­¼Á­¸¥„µ¦ ‡ª‡»¤ ­nªœÅ—oÁ­¸¥‡ŠÁ®¨º°š¸É„·‹„µ¦™º°°¥¼n˜o°Šª´—¤¼¨‡nµ—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ¨³¦´¦¼o„εŦ®¦º°…µ—š»œÄœŠ„εŦ …µ—š»œ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜·˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ×¥‹³Äoª·›¸„µ¦ Áž¨¸É¥œš´œš¸Áž}œ˜oœÅž­Îµ®¦´¦µ¥„µ¦„´­nªœÅ—oÁ­¸¥š¸ÉŤn¤¸°Îµœµ‹‡ª‡»¤ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 28 (ž¦´ž¦»Š 2552) „¦–¸š¸É„·‹„µ¦­¼Á­¸¥°·š›·¡¨°¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´Äœ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦ ˜o°Šª´—¤¼¨‡nµ…°Š­nªœÅ—oÁ­¸¥‡ŠÁ®¨º°—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ¨³¦´¦¼o„εŦ®¦º°…µ—š»œÄœŠ„εŦ…µ—š»œ „¨»n¤¦·¬´š‹³ Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜·˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ¤µ˜¦“µœ„µ¦´  ¸ Œ ´  š¸É 40 (ž¦´  ž¦» Š 2552) Ä®o …o ° „Î µ ®œ—­Î µ ®¦´  „µ¦Â­—Š¦µ¥„µ¦Â¨³„µ¦ª´ — ¤¼ ¨ ‡n µ …°Š °­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥rÁ¡ºÉ°„µ¦¨Šš»œ „·‹„µ¦˜o°ŠÂ­—Š¦µ¥„µ¦°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥rÁ¡ºÉ°„µ¦¨Šš»œÁž}œ¦µ¥„µ¦Â¥„˜nµŠ®µ„Äœ ŠÂ­—Š“µœ³„µ¦ÁŠ·œ „·‹„µ¦­µ¤µ¦™ª´—¤¼¨‡nµÅ—o­°Šª·›¸ ‡º° ª·›¸¦µ‡µš»œ ¨³ª·›¸¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ­Îµ®¦´ª·›¸¤¼¨‡nµ ¥»˜·›¦¦¤„·‹„µ¦˜o°Š¦´¦¼oŸ¨˜nµŠ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜·˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554 ×¥„¨»n¤¦·¬´š‹³Äoª·›¸¦µ‡µš»œÄœ„µ¦ª´—¤¼¨‡nµ Ÿ¼o¦·®µ¦…°Š„¨»n¤„·‹„µ¦°¥¼nĜ¦³®ªnµŠ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„¦³š‹µ„„µ¦ž’·´˜·˜µ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œŒ´š¸É 3 (ž¦´ž¦»Š 2552) ¤µ˜¦“µœ„µ¦¦µ¥ŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œŒ´œ¸Ê¥´Š‡Š„ε®œ— Ä®o´œ š¹„´ ¸­Îµ®¦´„µ¦¦ª¤›»¦„·‹Ã—¥ž’·´˜· ˜µ¤ª· ›¸ŽºÊ° ×¥š¸É ¤¸„µ¦Áž¨¸É ¥œÂž¨Šš¸É­Îµ‡´µŠž¦³„µ¦ Án œ ¦µ¥„µ¦‹nµ¥Á¡ºÉ°ŽºÊ°›»¦„·‹˜o°Š´œš¹„—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ – ª´œ¦ª¤›»¦„·‹ ¦ª¤™¹Š­·ÉŠ˜°Âšœš¸É‡µ—ªnµ‹³˜o°Š‹nµ¥š¸É ‹´—ž¦³Á£šÁž}œ®œ¸Ê­·œŽ¹ÉŠ˜o°Šª´—¤¼¨‡nµ£µ¥®¨´Š„µ¦¦ª¤›»¦„·‹Ã—¥Ÿ¨˜nµŠ‹³¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ Ĝ„µ¦¦ª¤›»¦„·‹ ˜n¨³‡¦´ÊŠ„·‹„µ¦­µ¤µ¦™Á¨º°„ª·›¸Äœ„µ¦ª´—¤¼¨‡nµ­nªœÅ—oÁ­¸¥š¸ÉŤn¤¸°Îµœµ‹‡ª‡»¤ÄœŸ¼o™¼„¨Šš»œÅ—o×¥ª´—˜µ¤¤¼¨‡nµ ¥»˜·›¦¦¤ ®¦º°¤¼¨‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›·š¸É¦³»Å—o…°ŠŸ¼o™¼„ŽºÊ°˜µ¤­´—­nªœ…°Š®»oœš¸É™º°Ã—¥Ÿ¼oš¸ÉŤn¤¸°Îµœµ‹‡ª‡»¤ ˜oœš»œš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦¦ª¤›»¦„·‹¦´¦¼oÁž}œ‡nµÄo‹nµ¥ „¨»n¤¦·¬´š‹³Á¦·É¤œÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´œ¸Ê¤µž’·´˜· ­Îµ®¦´„µ¦¦ª¤›»¦„·‹˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2554


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

80

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.3

´¸„¨»n¤¦·¬´š - ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „)

¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¥n°¥®¤µ¥™¹Š„·‹„µ¦š¸É„¨»n¤¦·¬´š¤¸°Îµœµ‹Äœ„µ¦‡ª‡»¤œÃ¥µ¥„µ¦ÁŠ·œÂ¨³„µ¦—εÁœ·œŠµœ ¨³Ã—¥š´ÉªÅžÂ¨oª „¨»n¤¦·¬´š‹³™º°®»oœš¸É¤¸­·š›·°°„Á­¸¥Š¤µ„„ªnµ„¹ÉŠ®œ¹ÉŠ Ĝ„µ¦ž¦³Á¤·œªnµ„¨»n¤¦·¬´š¤¸„µ¦‡ª‡»¤¦·¬´š°ºÉœ®¦º°Å¤n „·‹„µ¦˜o°Š¡·‹µ¦–µ™¹Š„µ¦¤¸°¥¼n¨³Ÿ¨„¦³š‹µ„­·š›·Äœ„µ¦°°„Á­¸¥Šš¸ÉÁž}œÅžÅ—oš¸É„·‹„µ¦­µ¤µ¦™Äo­·š›·®¦º° ž¨Š­£µ¡˜¦µ­µ¦œ´ÊœÄœž{‹‹»´œ¦ª¤™¹Š­·š›·Äœ„µ¦°°„Á­¸¥Šš¸ÉÁž}œÅžÅ—o Ž¹ÉŠ„·‹„µ¦°ºÉœ™º°°¥¼n—oª¥ „¨»n¤¦·¬´š¦ª¤ Š„µ¦ÁŠ·œ…°Š¦·¬´š¥n°¥ÅªoĜŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É„¨»n¤¦·¬´š‡ª‡»¤¦·¬´š¥n°¥‹œ„¦³š´ÉŠ°Îµœµ‹‡ª‡»¤ ‹³®¤—Åž „¨»n¤¦·¬´š´œš¹„„µ¦ŽºÊ°¦·¬´š¥n°¥—oª¥ª·›¸„µ¦ŽºÊ°Â¨³Â­—Š˜oœš»œ—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·œš¦´¡¥rš¸É‹nµ¥Åž®¦º° —oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š˜¦µ­µ¦š»œš¸É°°„Ä®o ®¦º°—oª¥£µ¦³®œ¸Ê­·œŽ¹ÉŠ„¨»n¤¦·¬´š˜o°Š¦´Ÿ·—° ˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸Éŗo ¦·¬´š¥n°¥¤µ ­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œš¸É¦³»Å—o Ž¹ÉŠÅ—o‹µ„„µ¦ŽºÊ°¦·¬´š¥n°¥‹³™¼„ª´—¤¼¨‡nµÁ¦·É¤Â¦„Äœª´œš¸Éŗo¦·¬´š¥n°¥œ´Êœ š¸É¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤Ã—¥Å¤n‡Îµœ¹Š™¹Š­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ ˜oœš»œ„µ¦Å—o¦·¬´š¥n°¥š¸É­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­nªœÂnŠ…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›·…°Š¦·¬´š¥n°¥š¸É„¨»n¤¦·¬´š‹³Å—o¦´ ‹³´œš¹„Áž}œ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ ˜oœš»œ„µ¦Å—o¦·¬´š¥n°¥š¸É˜É優nµ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­nªœÂnŠ…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›·…°Š¦·¬´š¥n°¥ ‹³¦´¦¼oĜŠ„εŦ …µ—š»œš´œš¸ ¦µ¥„µ¦´¸ ¥°—‡ŠÁ®¨º° ¨³¦µ¥„µ¦„εŦ®¦º°¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š Ž¹ÉŠÁž}œŸ¨‹µ„¦µ¥„µ¦¦³®ªnµŠ„´œ …°Š„·‹„µ¦š¸É°¥¼nĜ„¨»n¤¦·¬´š ‹³™¼„˜´—´¸°°„Åž ÁªoœÂ˜n¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š Ž¹ÉŠ„¨»n¤¦·¬´š¡·‹µ¦–µÂ¨oªªnµ ¤¸…o°nŠ¸Êªnµ­·œš¦´¡¥rœ´ÊœÁ„·—„µ¦—o°¥‡nµ „¨»n¤¦·¬´š‹³Áž¨¸É¥œœÃ¥µ¥„µ¦´¸Äœ„¦–¸š¸É‹ÎµÁž}œ Á¡ºÉ°Ä®o­°—‡¨o°Š„´ œÃ¥µ¥„µ¦´¸…°Š„¨»n¤¦·¬´š ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â­—ŠÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÃ—¥Â­—Š—oª¥¦µ‡µš»œÃ—¥¦µ¥Å—o‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥‹³ ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¦·¬´š¥n°¥¤¸„µ¦ž¦³„µ«‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨ ¦µ¥ºÉ°…°Š¦·¬´š¥n°¥®¨´„…°Š„¨»n¤¦·¬´šÂ¨³Ÿ¨„¦³ššµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹µ„„µ¦Å—o¤µÂ¨³‹Îµ®œnµ¥¦·¬´š¥n°¥Å—oÁžd—ÁŸ¥ÅªoĜ ®¤µ¥Á®˜» 14


81

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.3

´¸„¨»n¤¦·¬´š - ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ …)

¦·¬´š¦nª¤ ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ„·‹„µ¦š¸É„¨»n¤¦·¬´š¤¸°·š›·¡¨°¥nµŠÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´Â˜nŤn™¹Š„´‡ª‡»¤ Ž¹ÉŠÃ—¥š´ÉªÅž„ȇº°„µ¦š¸É„¨»n¤¦·¬´š ™º°®»oœš¸É¤¸­·š›·°°„Á­¸¥Š°¥¼n¦³®ªnµŠ¦o°¥¨³ 20 ™¹Š¦o°¥¨³ 50 …°Š­·š›·°°„Á­¸¥Šš´ÊŠ®¤— ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤¦´¦¼o Á¦·É¤Â¦„—oª¥¦µ‡µš»œÂ¨³Äoª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„µ¦Â­—ŠÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ „¨»n¤¦·¬´š¦´¦¼oÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Ž¹ÉŠ ŗo¦ª¤‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸É¦³»ÅªoÁ¤ºÉ°Å—o¤µ (­»š›·‹µ„‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ­³­¤) ­nªœÂnŠ„εŦ®¦º°…µ—š»œ…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ ¦·¬´š¦nª¤š¸ÉÁ„·—…¹Êœ£µ¥®¨´Š„µ¦Å—o¤µ‹³¦ª¤ÅªoĜŠ„εŦ…µ—š»œ ¨³‡ªµ¤Á‡¨ºÉ°œÅ®ªÄœ´¸­nªœÁ„·œ‹µ„„µ¦˜¸¤¼¨‡nµ ¥» ˜· ›¦¦¤£µ¥®¨´ Š„µ¦Å—o ¤µ‹³¦ª¤Åªo Áž} œ­n ªœ®œ¹É Š…°Š´ ¸ ­n ªœÁ„· œ‹µ„„µ¦˜¸ ¤¼ ¨‡n µ¥» ˜· ›¦¦¤ Ÿ¨­³­¤…°Š „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š£µ¥®¨´Š„µ¦Å—o¤µ‹³ž¦´ž¦»Š„´¦µ‡µ˜µ¤´¸…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ Á¤ºÉ°­nªœÂnŠ…µ—š»œ…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ ¦·¬´š¦nª¤¤¸¤¼¨‡nµÁšnµ„´®¦º°Á„·œ„ªnµ¤¼¨‡nµ­nªœÅ—oÁ­¸¥…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ¦·¬´š¦nª¤œ´Êœ „¨»n¤¦·¬´š‹³Å¤n¦´¦¼o­nªœÂnŠ …µ—š»œ°¸„˜n°Åž ÁªoœÂ˜n„¨»n¤¦·¬´š¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œÄœ®œ¸Ê…°Š¦·¬´š¦nª¤®¦º°¦´ªnµ‹³‹nµ¥®œ¸Êšœ¦·¬´š¦nª¤ ¦µ¥„µ¦„Î µÅ¦š¸É ¥´ ŠÅ¤n ŗo Á„· —…¹Ê œ‹¦· Š¦³®ªn µŠ„¨»n ¤¦· ¬´ š„´ ¦· ¬´ š¦n ª¤‹³˜´ —´ ¸ Ášn µš¸É „¨»n ¤¦· ¬´ š¤¸ ­n ªœÅ—o Á­¸ ¥Äœ ¦·¬´š¦nª¤œ´Êœ ¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š„È‹³˜´—´¸ÄœšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´œ ÁªoœÂ˜n¦µ¥„µ¦œ´Êœ¤¸®¨´„“µœªnµ ­·œš¦´¡¥r𜦳®ªnµŠ„´œÁ„·—„µ¦—o°¥‡nµ ¦·¬´š¦nª¤‹³Áž¨¸É¥œœÃ¥µ¥„µ¦´¸Ášnµš¸É‹ÎµÁž}œÁ¡ºÉ°Ä®o­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥„µ¦´¸…°Š„¨»n¤¦·¬´š¥„Áªoœ œÃ¥µ¥—´Šœ¸Ê ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r…°Š„°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr Ũ¢m­Å˜¨r („°Šš»œ¦ª¤²) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¦nª¤Â­—Š—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ – ª´œš¸ÉĜŠ„µ¦ÁŠ·œš¸Éž¦³Á¤·œÃ—¥Ÿ¼ož¦³Á¤·œ¦µ‡µ°·­¦³š¸Éŗo¦´°œ»¤´˜·‹µ„ ‡–³„¦¦¤„µ¦„ε„´®¨´„š¦´¡¥r¨³˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r ¦·¬´š‹´—„µ¦„°Šš»œ¦ª¤² ‹³‹´—Ä®o¤¸„µ¦ž¦³Á¤·œ¦µ‡µš»„­°Šže œ´Â˜nª´œš¸É¤¸„µ¦ž¦³Á¤·œÁ¡ºÉ°ŽºÊ°®¦º°Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r ¨³‹´—Ä®o¤¸„µ¦­°šµœ„µ¦ž¦³Á¤·œš»„žeœ´Â˜nª´œš¸É¤¸„µ¦ ž¦³Á¤· œ‡¦´Ê Š¨n µ­» — ¦· ¬´ š‹´ —„µ¦„°Šš» œ¦ª¤² ‹³Å¤n ˜n Š˜´Ê Š¦· ¬´ šž¦³Á¤· œš¦´ ¡¥r ­· œ¦µ¥Ä—¦µ¥®œ¹É ŠÄ®o ž¦³Á¤· œ °­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r®¦º°­·š›·„µ¦Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥rÁ—¸¥ª„´œ˜·—˜n°„´œÁ„·œ 2 ‡¦´ÊŠ Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ¦·¬´š ­¥µ¤¢dªÁ‹°¦r—¸Áª¨°žÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¦nª¤Å—oœÎµ¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸ Á¦ºÉ° ŠŸ¨ž¦³Ã¥œr¡œ´ „ŠµœÂ¨³°­´ Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Á¡ºÉ° „µ¦¨Šš» œ ¤µ™º° ž’·´˜· „n° œª´œš¸É ¤µ˜¦“µœ¤¸Ÿ ¨´Š ‡´ čo ÁœºÉ°Š‹µ„¦·¬´š¥´ŠÅ¤n¤¸œÃ¥µ¥š¸É‹³Á¨º°„™º°ž’·´˜·˜µ¤¤µ˜¦“µœ—´Š„¨nµª ‹¹ŠÅ—ož¦´ž¦»ŠŸ¨„¦³š…°Š¤µ˜¦“µœ š´ÊŠ­°ŠŒ´š¸É¤¸˜n°­nªœÂnŠ„εŦ‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š ­¥µ¤¢dªÁ‹°¦r —¸Áª¨°žÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) „n°œš¸É¦·¬´š ‹³¦´¦¼o­nªœÂnŠ„εŦ‹µ„¦·¬´š¦nª¤—´Š„¨nµªÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤…°Š¦·¬´š ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Â­—ŠÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÃ—¥Äoª·›¸¦µ‡µš»œ ¦µ¥ºÉ°…°Š¦·¬´š¦nª¤Â¨³Ÿ¨„¦³ššµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹µ„„µ¦Å—o¤µÂ¨³‹Îµ®œnµ¥¦·¬´š¦nª¤°°„Åž ŗoÁžd—ÁŸ¥ÅªoĜ ®¤µ¥Á®˜» 14


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

82

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.3

´¸„¨»n¤¦·¬´š - ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ (˜n°) ‡)

­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ­nªœÅ—oÁ­¸¥…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ„·‹„µ¦š¸É‡ª‡»¤¦nª¤„´œ¦´¦¼oÁ¦·É¤Â¦„—oª¥¦µ‡µš»œÂ¨³Äoª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„µ¦Â­—ŠÄœ Š„µ¦ÁŠ· œ¦ª¤ „¨»n ¤¦· ¬´ š¦´ ¦¼o ­n ªœÅ—o Á­¸ ¥Äœ„· ‹„µ¦¦n ª¤‡o µ Ž¹É ŠÅ—o ¦ª¤‡n µ‡ªµ¤œ· ¥¤š¸É ¦³» Ūo Á¤ºÉ °Å—o ¤µ (­» š›· ‹µ„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤) ­nªœÂnŠ…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ„εŦ®¦º°…µ—š»œ…°Š„·‹„µ¦¦nª¤‡oµš¸ÉÁ„·—…¹Êœ£µ¥®¨´Š„µ¦Å—o¤µ‹³¦ª¤ ŪoĜŠ„εŦ…µ—š»œ¦ª¤Â¨³‡ªµ¤Á‡¨ºÉ°œÅ®ªÄœ´¸­nªœÁ„·œ (­nªœ˜É優nµ) ‹µ„„µ¦˜¸¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ Ÿ¨­³­¤…°Š „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š£µ¥®¨´Š„µ¦Å—o¤µ‹³ž¦´ž¦»Š„´¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „¨»n¤¦·¬´š‹³Å¤n¦´¦¼o ­nªœÂnŠ…µ—š»œ°¸„˜n°Åž ®µ„­nªœÂnŠ…µ—š»œ…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ¤¸¤¼¨‡nµÁšnµ„´®¦º°Á„·œ„ªnµ¤¼¨‡nµ ­nªœÅ—oÁ­¸¥…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµœ´Êœ ÁªoœÂ˜n„¨»n¤¦·¬´š¦´Ÿ·—Äœ®œ¸Ê…°Š„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ®¦º°¦´ªnµ‹³‹nµ¥®œ¸Ê šœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµÂ­—ŠÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÃ—¥Äoª·›¸¦µ‡µš»œ ¦µ¥ºÉ°…°Š„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ…°Š„¨»n¤¦·¬´ šÂ¨³Ÿ¨„¦³ššµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹µ„„µ¦Å—o¤µÂ¨³‹Îµ®œn µ¥ÅžŽ¹É Š„·‹„µ¦¦nª¤‡o µ ŗoÁžd—ÁŸ¥ÅªoĜ®¤µ¥Á®˜» 14

2.4

„µ¦Âž¨Š‡nµÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« ¦µ¥„µ¦˜nµŠ Ç ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ…°ŠÂ˜n¨³„·‹„µ¦Äœ„¨»n¤¦·¬´šª´—¤¼¨‡nµÃ—¥Äo­„»¨ÁŠ·œµš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤œÎµÁ­œ°Äœ­„»¨ÁŠ·œµš „¨»n¤¦·¬´šÂž¨Š‡nµ¦µ¥„µ¦š¸ÉÁž}œÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš«Ä®oÁž}œÁŠ·œµšÃ—¥Äo°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ – ª´œš¸Éš¸ÉÁ„·—¦µ¥„µ¦Â¨³ ž¨Š‡nµ­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œš¸ÉÁž}œ­„»¨ÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨Ä®oÁž}œÁŠ·œµšÃ—¥Äo°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨ ¦µ¥„µ¦„εŦ¨³¦µ¥„µ¦…µ—š»œš¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦¦´®¦º°‹nµ¥Îµ¦³š¸ÉÁž}œÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« ¨³š¸ÉÁ„·—‹µ„ „µ¦Âž¨Š‡nµ­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œš¸ÉÁž}œ˜´ªÁŠ·œ—´Š„¨nµªÅ—o´œš¹„ŪoĜŠ„εŦ…µ—š»œ

2.5

Á‡¦ºÉ°Š¤º°šµŠ„µ¦ÁŠ·œ ­·œš¦´¡¥ršµŠ„µ¦ÁŠ·œš¸É­—Š°¥¼nĜŠ—»¨ž¦³„°—oª¥ ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— ÁŠ·œ¨Šš»œ ¨¼„®œ¸„Ê µ¦‡oµ ¨¼„®œ¸„Ê ‹· „µ¦ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ®œ¸Ê­·œšµŠ„µ¦ÁŠ·œš¸É­—Š°¥¼nĜŠ—»¨ž¦³„°—oª¥ Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ Á‹oµ®œ¸Ê„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ ¨³ÁŠ·œ„¼o¥º¤ Ž¹ÉŠœÃ¥µ¥„µ¦´¸ÁŒ¡µ³­Îµ®¦´¦µ¥„µ¦Â˜n¨³¦µ¥„µ¦Å—oÁžd—ÁŸ¥Â¥„ŪoĜ˜n¨³®´ª…o°š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š


83

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.6

ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­—®¤µ¥¦ª¤™¹Š ÁŠ·œ­—Äœ¤º° ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³Á£š‹nµ¥‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤ ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³­´œÊ °ºœÉ š¸É¤¸­£µ¡‡¨n°Š­¼ŠŽ¹ÉŠ¤¸°µ¥»Å¤nÁ„·œ­µ¤Á—º°œœ´‹µ„ª´œš¸Éŗo¤µ

2.7

¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ¦´¦¼oÁ¦·É¤Â¦„—oª¥¤¼¨‡nµ˜µ¤ÄÂ‹oŠ®œ¸Ê ¨³‹³ª´—¤¼¨‡nµ˜n°¤µ—oª¥‹ÎµœªœÁŠ·œš¸ÉÁ®¨º°°¥¼n®´„—oª¥‡nµÁŸº°É ®œ¸­Ê Š­´¥‹³­¼ Ž¹ÉŠž¦³¤µ–‹µ„„µ¦­°šµœ¥°—‡ŠÁ®¨º° – ª´œ­·ÊœŠª— ‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼®¤µ¥™¹ŠŸ¨˜nµŠ¦³®ªnµŠ¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµÁž¦¸¥Áš¸¥„´¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‹µ„¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ ®œ¸Ê­¼š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹³¦´¦¼oŪoĜŠ„εŦ…µ—š»œÃ—¥™º°Áž}œ ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦¦·®µ¦

2.8

­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º°Â¨³£µ¡¥œ˜¦r¦³®ªnµŠŸ¨·˜ ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º°ž¦³„°—oª¥ °µ®µ¦Â¨³Á‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤ ª´­—»­·ÊœÁž¨º°Šš¸ÉčoĜ抣µ¡¥œ˜¦r ¨³ÂŸnœª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸ ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º°Â­—Š—oª¥¦µ‡µš»œ®¦º°¤¼¨‡nµ­»š›·š¸É‹³Å—o¦´Â¨oªÂ˜n¦µ‡µÄ—‹³˜É優nµ ¦µ‡µš»œ…°Š°µ®µ¦Â¨³Á‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤Â¨³ ª´­—»­·ÊœÁž¨º°Šš¸ÉčoĜ抣µ¡¥œ˜¦r‡Îµœª–˜µ¤ª·›¸Á…oµ„n°œ°°„„n°œ ¦µ‡µš»œ…°ŠÂŸnœª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸‡Îµœª–ץčoª·›¸ ™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„ ˜oœš»œ…°Š„µ¦ŽºÊ°ž¦³„°—oª¥¦µ‡µŽºÊ°Â¨³‡nµÄo‹nµ¥š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÃ—¥˜¦Š„´„µ¦ŽºÊ°­·œ‡oµœ´Êœ Ánœ ‡nµ°µ„¦…µÁ…oµÂ¨³‡nµ…œ­nŠ ®´„—oª¥­nªœ¨—‹µ„„µ¦‹nµ¥ÁŠ·œ˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ… ­nªœ¨—‹µ„„µ¦¦´ž¦³„´œ­·œ‡oµ®¦º°­nªœ¨—˜nµŠ Ç ¤¼¨‡nµ­»š›·š¸É‹³Å—o¦´ž¦³¤µ–‹µ„¦µ‡µž„˜·š¸É‡µ—ªnµ‹³…µ¥Å—o…°Š›»¦„·‹ ®´„—oª¥‡nµÄo‹nµ¥š¸É‹ÎµÁž}œÁ¡ºÉ°Ä®o­·œ‡oµœ´Êœ­ÎµÁ¦È‹¦¼ž ¦ª¤™¹Š‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦…µ¥ „¨»n¤¦·¬´š´œš¹„´¸‡nµÁŸºÉ°„µ¦¨—¤¼¨‡nµ…°Š­·œ‡oµÁ„nµ ¨oµ­¤´¥ ®¦º°Á­ºÉ°¤‡»–£µ¡Ášnµš¸É‹ÎµÁž}œ £µ¡¥œ˜¦r¦³®ªnµŠŸ¨·˜ ­—Š™¹Š˜oœš»œ…°Š„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³™nµ¥šÎµ£µ¡¥œ˜¦rš¸É°¥¼n¦³®ªnµŠ„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³‹³˜´—‹Îµ®œnµ¥Áž}œ˜oœš»œ Á¤ºÉ°¤¸„µ¦‹Îµ®œnµ¥®¦º°‹´—Œµ¥£µ¡¥œ˜¦r×¥˜´—‹Îµ®œnµ¥˜µ¤°´˜¦µ­nªœ…°Š¦µ¥Å—oš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‹µ„n°ŠšµŠ„µ¦˜¨µ—˜nµŠ Ç ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦rž¦³„°—oª¥‡nµÄo‹nµ¥˜nµŠ Ç š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÃ—¥˜¦Š„´„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³™nµ¥šÎµ£µ¡¥œ˜¦r ¨³Â­—Š—oª¥ ¦µ‡µš»œ


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

84

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.9

ÁŠ·œ¨Šš»œ „¨»n¤¦·¬´š‹´—ž¦³Á£šÁŠ·œ¨Šš»œš¸Éœ°„Á®œº°‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤ ¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ Áž} œ ÁŠ· œ ¨Šš» œ ÁŸºÉ ° …µ¥ „µ¦‹´ — ž¦³Á£š…¹Ê œ °¥¼n „´  ‹» — ¤»n Š ®¤µ¥…–³¨Šš» œ i µ ¥¦· ® µ¦‹³Áž} œ Ÿ¼o „Î µ ®œ—„µ¦‹´ — ž¦³Á£š š¸ÉÁ®¤µ³­¤­Îµ®¦´ÁŠ·œ¨Šš»œ – Áª¨µ¨Šš»œÂ¨³ššªœ„µ¦‹´—ž¦³Á£šÁž}œ¦³¥³ ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ ‡º° ÁŠ·œ¨Šš»œš¸É‹³™º°ÅªoץŤn¦³»nªŠÁª¨µÂ¨³°µ‹…µ¥Á¡ºÉ°Á­¦·¤­£µ¡‡¨n°Š®¦º°Á¤ºÉ°°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ Áž¨¸É¥œÂž¨Š ŗo­—Š¦ª¤ÅªoĜ­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ ÁªoœÂ˜n„¦–¸š¸É iµ¥¦·®µ¦Â­—ŠÁ‹˜‹ÎµœŠš¸É‹³™º°ÅªoĜnªŠÁª¨µ œo°¥„ªnµ 12 Á—º°œœ´Â˜nª´œš¸ÉĜŠ—»¨ „È‹³Â­—Š¦ª¤ÅªoĜ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ ®¦º°ÁªoœÂ˜n„¦–¸š¸É iµ¥¦·®µ¦¤¸‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ š¸É˜o°Š…µ¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤ÁŠ·œš»œ—εÁœ·œŠµœ ‹¹Š‹³Â­—Š¦ª¤ÅªoĜ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ „µ¦ŽºÊ°Â¨³…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ‹³´œš¹„´¸ – ª´œš¸ÉŽºÊ°…µ¥Ž¹ÉŠÁž}œª´œš¸É„¨»n¤¦·¬´š˜„¨Šš¸É‹³ŽºÊ°®¦º°…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ˜oœš»œ…°Š ÁŠ·œ¨Šš»œÄ®o¦ª¤Åž™¹Š˜oœš»œ„µ¦‹´—šÎµ¦µ¥„µ¦ ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ª´—¤¼¨‡nµÄœÁª¨µ˜n°¤µ—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ¦µ¥„µ¦„εŦ¨³¦µ¥„µ¦…µ—š»œš´ÊŠš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·ŠÂ¨³¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ ‹¦·Šš¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµ¥»˜›· ¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥‹³¦ª¤°¥¼nĜ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ®¨´„š¦´¡¥rĜ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š˜¨µ—‡Îµœª–×¥°oµŠ°·Š‹µ„¦µ‡µÁ­œ°ŽºÊ°Äœ˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r ®nŠž¦³Áš«Åš¥ …–³žd—šÎµ„µ¦ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨ Ÿ¨­³­¤…°Š¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤š¸ÉÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÅž‹³¦ª¤°¥¼nĜŠ„εŦ…µ—š»œ Á¤ºÉ°ÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥Á„·—„µ¦—o°¥‡nµÂ¨³Â­—ŠÁž}œ¦µ¥„µ¦„εŦ¨³¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„ÁŠ·œ¨Šš»œ „¨»n¤¦·¬´š‹³š—­°„µ¦—o°¥‡nµ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ˜n°Á¤ºÉ°¤¸…o°nŠ¸ÊªnµÁŠ·œ¨Šš»œœ´Êœ°µ‹¤¸„µ¦—o°¥‡nµÁ„·—…¹Êœ ™oµ¦µ‡µ˜µ¤´¸ …°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ Ÿ¨…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹³´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ Ĝ„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ Ÿ¨˜nµŠ¦³®ªnµŠŸ¨˜°Âšœ­»š›·š¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š ÁŠ·œ¨Šš»œœ´Êœ‹³´œš¹„¦ª¤°¥¼nĜŠ„εŦ…µ—š»œ „¦–¸š¸É‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œš¸É™º°ÅªoĜ˜¦µ­µ¦®œ¸Ê®¦º°˜¦µ­µ¦š»œœ·—Á—¸¥ª„´œ °°„ÅžµŠ­nªœ ¦µ‡µ˜µ¤´¸…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œš¸É‹Îµ®œnµ¥‡Îµœª–ץčoª·›¸™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„…°Š¦µ‡µ˜µ¤´¸‹µ„‹Îµœªœ š´ÊŠ®¤—š¸É™º°Åªo


85

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.10 š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r¦´¦¼oÁ¤ºÉ°Á¦·É¤Â¦„˜µ¤¦µ‡µš»œ®´„—oª¥‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ‡Îµœª–ץčoª·›¸Á­oœ˜¦Š Á¡ºÉ°¨—¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š­·œš¦´¡¥r˜n¨³œ·—˜¨°—°µ¥»„µ¦Ä®ož¦³Ã¥œrš¸Éž¦³¤µ–„µ¦Åªo…°Š­·œš¦´¡¥r®¦º°°µ¥»­´µÁnµ Ĝ„¦–¸š¸É°µ¥»­´µÁnµ­´Êœ„ªnµ—´Š˜n°Åžœ¸Ê ¥„Áªoœš¸É—·œŽ¹ÉŠ™º°ªnµž¦³¤µ–„µ¦°µ¥»„µ¦Ä®ož¦³Ã¥œr¤¸Å¤n‹Îµ„´— °µ‡µ¦ 抣µ¡¥œ˜¦r ­nªœž¦´ž¦»Š°µ‡µ¦Â¨³Ã¦Š£µ¡¥œ˜¦r ¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡ Á‡¦ºÉ°Š¤º°Â¨³°»ž„¦–r Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠÂ¨³˜·—˜´ÊŠ °»ž„¦–r­Îµœ´„Šµœ ¥µœ¡µ®œ³ (¦ª¤¥µœ¡µ®œ³£µ¥Ä˜o­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ)

20 že 10, 20 že ¨³˜µ¤°µ¥»­´µÁnµ 10, 20 že ¨³˜µ¤°µ¥»­´µÁnµ 5, 10, 15 že 5, 10, 15, 20 že 5 že 5 že 5 že

Ĝ„¦–¸š¸É¦µ‡µ˜µ¤´¸­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ ¦µ‡µ˜µ¤´¸‹³™¼„ž¦´¨—Ä®oÁšnµ„´¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœš´œš¸ „µ¦Žn°¤ÂŽ¤Â¨³Îµ¦»Š¦´„¬µ‹³¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œÄœ¦³®ªnµŠŠª—´¸š¸ÉÁ„·—¦µ¥„µ¦œ´Êœ ˜oœš»œ…°Š„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹Êœ š¸É­Îµ‡´‹³´œš¹„¦ª¤ÅªoĜ¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š­·œš¦´¡¥r ®µ„¤¸‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—o‡n°œ…oµŠÂœnªnµ„µ¦ž¦´ž¦»Šœ´Êœ‹³šÎµÄ®o „¨»n¤¦·¬´šÅ—ož¦³Ã¥œr„¨´‡ºœ¤µ¤µ„„ªnµ„µ¦Äož¦³Ã¥œrץŤn¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š­·œš¦´¡¥rš¸Éŗo¤µ „µ¦ž¦´ž¦»Š®¨´„‹³˜´— ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ˜¨°—°µ¥»„µ¦Ä®ož¦³Ã¥œrš¸ÉÁ®¨º°°¥¼n…°Š­·œš¦´¡¥rš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ¦µ¥„µ¦„εŦ¨³…µ—š»œ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥‡Îµœª–×¥Áž¦¸¥Áš¸¥­·ÉŠ˜°Âšœš¸Éŗo¦´„´¦µ‡µ˜µ¤´¸ ¨³‹³¦ª¤ÅªoĜ „εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ —°„Á¸Ê¥‹µ„„µ¦„¼o¥º¤ÁŠ·œ¤µÄoĜ„µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r ŗo´œš¹„Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š˜oœš»œ…°Š­·œš¦´¡¥rœ´Êœ ˜¨°—n ª ŠÁª¨µ„µ¦„n ° ­¦o µ ŠÂ¨³Á˜¦¸ ¥ ¤­· œ š¦´ ¡ ¥r œ´Ê œ Ä®o ° ¥¼n Ä œ­£µ¡¡¦o ° ¤š¸É ‹ ³Äo Å —o ˜ µ¤ž¦³­Š‡r ˜o œ š» œ „µ¦„¼o ¥º ¤ ž¦³„°—oª¥—°„Á¸Ê¥š¸ÉÁ„·—‹µ„ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦Â¨³‹µ„ÁŠ·œ„¼o¥º¤š´ÊŠ¦³¥³­´ÊœÂ¨³¦³¥³¥µª¦ª¤š´ÊŠ£µ¬¸š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ˜oœš»œ„µ¦„¼o¥º¤°ºÉœ‹³´œš¹„Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

86

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.11 ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤‡º°˜oœš»œ …°ŠÁŠ·œ¨Šš»œš¸É­¼Š„ªnµ ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œš¸É„ ¨»n¤ ¦·¬´š¤¸­nªœÂnŠÄœ­·œš¦´¡¥r­»š ›· …°Š¦·¬´š ¥n° ¥®¦º° ¦·¬´š ¦nª ¤ – ª´œ š¸ÉÅ —o¤ µŽ¹ÉŠ ¦·¬´š œ´Êœ ‡nµ ‡ªµ¤œ·¥ ¤š¸ÉÁ „·— ‹µ„„µ¦Å—o¤ µŽ¹ÉŠ ¦·¬´š ¥n° ¥Â­—ŠÁž}œ ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œÄœŠ—»¨¦ª¤ ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ¦·¬´š¦nª¤‹³¦ª¤ÅªoĜ´¸ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ¨³‹³™¼„š—­°„µ¦—o°¥‡nµÃ—¥¦ª¤Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸É¦´¦¼o‹³˜o°Š™¼„š—­°„µ¦—o°¥‡nµš»„že ¨³Â­—Š—oª¥¦µ‡µš»œ®´„‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ …°Š‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸É¦´¦¼o¨oª‹³Å¤n„¨´¦µ¥„µ¦´¸ „εŦ®¦º°…µ—š»œ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ‹³¦ª¤¤¼¨‡nµ‡ŠÁ®¨º°˜µ¤´¸ …°Š‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´šœ´ÊœÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦…µ¥„·‹„µ¦ ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œš¸É„¨»n¤¦·¬´š¤¸­nªœÂnŠÄœ­·œš¦´¡¥r­»š›·…°Š¦·¬´š¥n°¥®¦º°¦·¬´š¦nª¤š¸Éŗo¤µ­¼Š„ªnµ˜oœš»œ …°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ‹³™¼„´œš¹„ŪoĜŠ„εŦ…µ—š»œ 2.12 ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ°ºÉœ ‡nµ¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r ¨· …­· š›·Í £µ¡¥œ˜¦r ´ œš¹ „˜µ¤¦µ‡µš» œš¸É ¦µ‡µŽºÊ ° ¨³‡n µÄo ‹n µ¥šµŠ˜¦Šš¸É Á „¸É ¥ª…o ° ŠÄœ„µ¦ŽºÊ °¨· …­· š›·Í ˜o œš» œ ¨· …­· š ›·Í ˜´—‹Îµ®œnµ¥Áž}œ˜oœš»œÃ—¥˜¦Š…°Š„µ¦Â­—Š£µ¡¥œ˜¦r ª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸ ¨³„µ¦™nµ¥š°—šµŠÃš¦š´«œr ˜µ¤°´˜¦µ­nªœ…°Š ¦µ¥Å—oš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‹µ„n°ŠšµŠÁ®¨nµœ´Êœ˜¨°—¦³¥³Áª¨µ…°Š¨·…­·š›·Í Ĝ„¦–¸š¸É¤¸„µ¦…µ—š»œÁ„·—…¹ÊœÄœÂ˜n¨³¨·…­·š›·Í „¨»n¤¦·¬´š‹³˜´—‹nµ¥…µ—š»œš¸É‡µ—ªnµ‹³Á„·—…¹Êœ°°„‹µ„¤¼¨‡nµšµŠ´¸…°Š¨·…­·š›·Íœ´Êœ Ç Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥ÄœŠ„εŦ…µ—š»œš´œš¸ ަ„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­·š›·„µ¦Äoަ„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r×¥š¸ÉŽºÊ°¤µ¤¸¨´„¬–³ÁŒ¡µ³´œš¹„Áž}œ­·œš¦´¡¥r×¥‡Îµœª–‹µ„˜oœš»œÄœ„µ¦Å—o¤µÂ¨³ „µ¦—εÁœ·œ„µ¦Ä®oަ„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦rœ´Êœ­µ¤µ¦™œÎµ¤µÄoŠµœÅ—o˜µ¤ž¦³­Š‡r ×¥‹³˜´—‹Îµ®œnµ¥˜¨°—°µ¥»ž¦³¤µ–„µ¦ Ä®ož¦³Ã¥œr£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ„·œ 5 že ˜oœš»œš¸ÉčoĜ„µ¦¡´•œµÂ¨³Îµ¦»Š¦´„¬µÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦rÄ®o´œš¹„Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥Á¤ºÉ°Á„·—…¹Êœ ˜oœš»œÃ—¥˜¦ŠÄœ„µ¦ ‹´—šÎµÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦rš¸É„¨»n¤¦·¬´šÁž}œŸ¼o—¼Â¨Â¨³¤¸¨´„¬–³ÁŒ¡µ³Á‹µ³‹ŠŽ¹ÉŠ°µ‹Ä®ož¦³Ã¥œrÁ·ŠÁ«¦¬“„·‹š¸É¤µ„„ªnµ ˜oœš»œÁž}œÁª¨µÁ„·œ„ªnµ®œ¹ÉŠže‹¹Š‹³´œš¹„Áž}œ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ ˜oœš»œÃ—¥˜¦Š¦ª¤™¹Š˜oœš»œ¡œ´„Šµœš¸ÉšÎµŠµœÄœš¸¤ ¡´•œµÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¨³‡nµÄo‹nµ¥š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ‹ÎµœªœÁŠ·œš¸ÉÁ®¤µ³­¤ ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦¡´•œµž¦³­·š›·£µ¡…°ŠÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦rÄ®o­¼Š…¹Êœ„ªnµÁ¤ºÉ°Å—o¤µÄ®o´œš¹„Áž}œ˜oœš»œÁ¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ ¨³ª„¦ª¤ÅªoĜ˜oœš»œÁ¤ºÉ°Å—o¤µŽ¹ÉŠÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦rœ´Êœ ˜oœš»œÄœ„µ¦¡´•œµÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r‹³¦´¦¼oÁž}œ ­·œš¦´¡¥r¨³˜´—‹Îµ®œnµ¥Ã—¥Äoª·›¸Á­oœ˜¦Š ˜¨°—°µ¥»„µ¦Ä®ož¦³Ã¥œr˜µ¤ž¦³¤µ–„µ¦Â˜nŤnÁ„·œ 5 že


87

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.13 ‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ¦³¥³¥µª ‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ¦³¥³¥µªÁž}œ­·š›·„µ¦Ánµš¸É—·œÂ¨³­·š›·„µ¦Ánµ¡ºÊœš¸É°µ‡µ¦ ´œš¹„˜µ¤¦µ‡µš»œÂ¨³˜´—‹Îµ®œnµ¥Áž}œ ‡nµÄo‹nµ¥˜µ¤°µ¥»…°Š­´µÁnµ 2.14 „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r ­·œš¦´¡¥rš¸É¤¸°µ¥»„µ¦Ä®ož¦³Ã¥œrŤn‹Îµ„´— (Ánœ ‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤) Ž¹ÉŠÅ¤n¤¸„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥‹³™¼„š—­°„µ¦—o°¥‡nµÁž}œž¦³‹Îµ š»„že ­·œš¦´¡¥r°ºÉœš¸É¤¸„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥‹³¤¸„µ¦ššªœ„µ¦—o°¥‡nµ Á¤ºÉ°¤¸Á®˜»„µ¦–r®¦º°­™µœ„µ¦–rnŠ¸Êªnµ¦µ‡µ˜µ¤´¸ °µ‹˜É優nµ¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ ¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµ‹³¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¦µ‡µ˜µ¤´¸…°Š­·œš¦´¡¥r­¼Š„ªnµ¤¼¨‡nµ­»š›· š¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ Ž¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š‹Îµœªœš¸É­¼Š„ªnµ¦³®ªnµŠ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤®´„˜oœš»œÄœ„µ¦…µ¥Áš¸¥„´¤¼¨‡nµ‹µ„„µ¦Äo ­·œš¦´¡¥r‹³™¼„‹´—Áž}œ®œnª¥š¸ÉÁ¨È„š¸É­»—š¸É­µ¤µ¦™Â¥„°°„¤µÅ—oÁ¡ºÉ°ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦—o°¥‡nµ ­·œš¦´¡¥r š¸ÉŤnčn­·œš¦´¡¥ršµŠ„µ¦ÁŠ·œœ°„Á®œº°‹µ„‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ Ž¹ÉŠ¦´¦¼o¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµÅžÂ¨oª ‹³™¼„ž¦³Á¤·œ ‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—oš¸É‹³„¨´¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨ 2.15 ­´µÁnµ¦³¥³¥µª ­´µÁnµ¦³¥³¥µª - „¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´šÁž}œŸ¼oÁnµ ­´µÁnµš¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r Ž¹ÉŠŸ¼oÁnµÁž}œŸ¼o¦´‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœ…°Š‡ªµ¤Áž}œÁ‹oµ…°ŠÁ„º°š´ÊŠ®¤—™º°Áž}œ ­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ Ž¹ÉŠ‹³´œš¹„Áž}œ¦µ¥‹nµ¥ iµ¥š»œ—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤­»š›·…°Š­·œš¦´¡¥rš¸ÉÁnµ®¦º°¤¼¨‡nµž{‹‹»´œ­»š›·…°Š ‹ÎµœªœÁŠ·œš¸É˜o°Š‹nµ¥˜µ¤­´µÁnµ ¨oªÂ˜n‹ÎµœªœÄ—‹³˜É優nµ ‹ÎµœªœÁŠ·œš¸É˜o°Š‹nµ¥—´Š„¨nµª‹³ž{œ­nªœ¦³®ªnµŠ®œ¸Ê­·œÂ¨³ ‡nµÄo‹nµ¥šµŠ„µ¦ÁŠ·œÁ¡ºÉ°Ä®oŗo°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥‡Šš¸É˜n°®œ¸Ê­·œ‡Š‡oµŠ°¥¼n ×¥¡·‹µ¦–µÂ¥„˜n¨³­´µ £µ¦³Ÿ¼„¡´œ˜µ¤­´µÁnµ ®´„‡nµÄo‹nµ¥šµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹³´œš¹„Áž}œ®œ¸Ê­·œ¦³¥³¥µª ­nªœ—°„Á¸Ê¥‹nµ¥‹³´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ˜¨°—°µ¥»…°Š­´µÁnµ ­·œš¦´¡¥rš¸Éŗo¤µ˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ‹³‡·—‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ˜¨°—°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ…°Š­·œš¦´¡¥rš¸ÉÁnµ®¦º°°µ¥»…°Š­´µÁnµ ¨oªÂ˜n¦³¥³Áª¨µÄ—‹³œo°¥„ªnµ ­´µ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Ánµ­·œš¦´¡¥rŽ¹ÉŠŸ¼oÄ®oÁnµÁž}œŸ¼o¦´‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœ…°Š‡ªµ¤Áž}œÁ‹oµ…°ŠÁž}œ­nªœÄ®n ­´µÁnµ œ´Êœ™º°Áž}œ­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœ ÁŠ·œš¸É˜o°Š‹nµ¥£µ¥Ä˜o­´µÁnµ—´Š„¨nµª (­»š›·‹µ„­·ÉŠ˜°Âšœ‹¼ŠÄ‹š¸Éŗo¦´‹µ„Ÿ¼oÄ®oÁnµ) ‹³´œš¹„ÄœŠ„εŦ…µ—š»œÃ—¥ª·›¸Á­oœ˜¦Š˜¨°—°µ¥»…°Š­´µÁnµœ´Êœ ‡nµÄo‹nµ¥š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦¥„Á¨·„­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœ„n°œ®¤—°µ¥»„µ¦Ánµ Ánœ ÁŠ·œÁ¡·É¤š¸É˜o°Š‹nµ¥Ä®o„nŸ¼oÄ®oÁnµ ‹³´œš¹„ Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥Äœ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸É„µ¦¥„Á¨·„œ´ÊœÁ„·—…¹Êœ


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

88

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.15 ­´µÁnµ¦³¥³¥µª (˜n°) ­´µÁnµ¦³¥³¥µª - „¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´šÁž}œŸ¼oÄ®oÁnµ ­·œš¦´¡¥rš¸ÉÄ®oÁnµ˜µ¤­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ´œš¹„ÄœŠ—»¨Áž}œ¨¼„®œ¸Ê­´µÁnµšµŠ„µ¦ÁŠ·œ—oª¥¤¼¨‡nµž{‹‹»´œ…°Š‹ÎµœªœÁŠ·œ š¸É‹nµ¥˜µ¤­´µÁnµ Ÿ¨˜nµŠ¦³®ªnµŠ¥°—¦ª¤…°Š¨¼„®œ¸ÊÁºÊ°Š˜oœ„´¤¼¨‡nµž{‹‹»´œ…°Š¨¼„®œ¸Ê´œš¹„Áž}œ¦µ¥Å—ošµŠ„µ¦ÁŠ·œ ¦µ¥Å—o‹µ„­´µÁnµ¦³¥³¥µª¦´¦¼o˜¨°—°µ¥»…°Š­´µÁnµÃ—¥Äoª·›¸ÁŠ·œ¨Šš»œ­»š›·Ž¹ÉŠ­³šo°œ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ‡Šš¸Éš»„Šª— ­·œš¦´¡¥rš¸ÉÄ®oÁnµ˜µ¤­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœ¦ª¤Â­—Š°¥¼nĜŠ—»¨Äœ­nªœš¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¨³˜´—‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ ˜¨°—°µ¥»„µ¦Ä®ož¦³Ã¥œr…°Š­·œš¦´¡¥r—oª¥Á„–”rÁ—¸¥ª„´œ„´¦µ¥„µ¦š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r…°Š„¨»n¤¦·¬´šŽ¹ÉŠ¤¸¨´„¬–³ ‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ ¦µ¥Å—o‡nµÁnµ (­»š›·‹µ„­·ÉŠ˜°Âšœ‹¼ŠÄ‹š¸Éŗo‹nµ¥Ä®o„nŸ¼oÄ®oÁnµ) ¦´¦¼o—oª¥ª·›¸Á­oœ˜¦Š˜¨°—nªŠÁª¨µ„µ¦Ä®oÁnµ 2.16 ÁŠ·œ„¼o¥º¤ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦´¦¼oÁ¦·É¤Â¦„—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·ÉŠ˜°Âšœš¸Éŗo¦´®´„—oª¥˜oœš»œ„µ¦‹´—šÎµ¦µ¥„µ¦š¸ÉÁ„·—…¹Êœ ¨³ª´—¤¼¨‡nµ ĜÁª¨µ˜n°¤µ—oª¥ª·›¸¦µ‡µš»œ 2.17 Ÿ¨ž¦³Ã¥œr…°Š¡œ´„Šµœ „¨»n¤¦·¬´š‹´—Ä®o¤¸„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡ Ž¹ÉŠÁž}œÂŸœ„µ¦‹nµ¥­¤š˜µ¤š¸É„ε®œ—Ūo ­·œš¦´¡¥r…°Š„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡ ŗoÂ¥„°°„Åž‹µ„­·œš¦´¡¥r…°Š„¨»n¤¦·¬´š ¨³¤¸„µ¦¦·®µ¦Ã—¥Ÿ¼o‹´—„µ¦„°Šš»œ£µ¥œ°„ „°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡Å—o¦´ ÁŠ·œ­³­¤Á…oµ„°Šš»œ‹µ„¡œ´„ŠµœÂ¨³ÁŠ·œ­¤š‹µ„„¨»n¤¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ÁŠ·œ‹nµ¥­¤š„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡´œš¹„Áž}œ ‡nµÄo‹nµ¥ÄœŠ„εŦ…µ—š»œ­Îµ®¦´¦°¦³¥³Áª¨µ´¸š¸ÉÁ„·—¦µ¥„µ¦œ´Êœ ĝ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´š¸É‹´—­¦¦Ä®o„n„¦¦¤„µ¦Â¨³¡œ´„Šµœ…°Š„¨»n¤¦·¬´š ‹³¦´¦¼oĜŠ„µ¦ÁŠ·œÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦ čo­·š›· 2.18 ž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê­·œ „¨»n¤¦·¬´š‹³´œš¹„ž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê­·œŽ¹ÉŠÅ¤n¦ª¤™¹Šž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê­·œ­Îµ®¦´Ÿ¨˜°Âšœ¡œ´„Šµœ °´œÁž}œ£µ¦³Ÿ¼„¡´œ Ĝž{‹‹»´œ˜µ¤„‘®¤µ¥®¦º°˜µ¤…o°˜„¨Šš¸É‹´—šÎµÅªo °´œÁž}œŸ¨­ºÁœºÉ°Š¤µ‹µ„Á®˜»„µ¦–rĜ°—¸˜ Ž¹ÉŠ„µ¦Îµ¦³£µ¦³Ÿ¼„¡´œ œ´Êœ¤¸‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—o‡n°œ…oµŠÂœnªnµ‹³­nŠŸ¨Ä®o¦·¬´š˜o°Š­¼Á­¸¥š¦´¡¥µ„¦°°„Åž ¨³˜µ¤ž¦³¤µ–„µ¦š¸ÉœnµÁºÉ°™º° …°Š‹Îµœªœš¸É˜o°Š‹nµ¥ Ĝ„¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´š‡µ—ªnµž¦³¤µ–„µ¦®œ¸Ê­·œÁž}œ¦µ¥‹nµ¥š¸É‹³Å—o¦´‡ºœ „¨»n¤¦·¬´š‹³´œš¹„Áž}œ ­·œš¦´¡¥rÂ¥„˜nµŠ®µ„„Șn°Á¤ºÉ°‡µ—ªnµœnµ‹³Å—o¦´¦µ¥‹nµ¥œ´Êœ‡ºœ°¥nµŠÂœnœ°œ


89

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.19 ž¦³¤µ–„µ¦‡nµÁŸºÉ°­·œ‡oµ¦´‡ºœ ž¦³¤µ–„µ¦‡nµÁŸºÉ°­·œ‡oµ¦´‡ºœ­Îµ®¦´ÂŸnœª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸ ž¦³¤µ–…¹ÊœÃ—¥¡·‹µ¦–µ‹µ„…o°¤¼¨Äœ°—¸˜š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ¨³ž{‹‹´¥ „µ¦˜¨µ—°ºÉœÇ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ž¦³¤µ–„µ¦‡nµÁŸºÉ°­·œ‡oµ¦´‡ºœ´œš¹„—oª¥„εŦ…´Êœ˜oœÂ¨³Â­—ŠÄœŠ„εŦ…µ—š»œÃ—¥­»š›·‹µ„ ¥°—…µ¥ 2.20 „µ¦¦´¦¼o¦µ¥Å—o ¦µ¥Å—o®¨´„…°Š„¨»n¤¦·¬´š ‡º° ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦¤¸Ÿ¼oÁ…oµ¤£µ¡¥œ˜¦r ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥°µ®µ¦Â¨³Á‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤ ¦µ¥Å—o‹µ„ „µ¦Ä®o¦·„µ¦Ã‰¬–µ­·œ‡oµ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãªr¨·ÉŠÂ¨³‡µ¦µÃ°Á„³ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®oÁnµ¡ºœÊ š¸ÂÉ ¨³¦·„µ¦ ¦µ¥Å—o‹µ„ „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÂŸnœª¸Ž¸—¸ —¸ª¸—¸ ¨³¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r¨³¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦­œ´­œ»œ›»¦„·‹ ¦µ¥Å—ož¦³„°—oª¥¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤š¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦…µ¥­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦š¸ÉÄ®oÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ­»š›·‹µ„£µ¬¸…µ¥ ÁŠ·œ‡ºœ ¨³ ­nªœ¨— ץŤn¦ª¤¦µ¥„µ¦…µ¥£µ¥Äœ„¨»n¤¦·¬´š­Îµ®¦´Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦…µ¥­·œ‡oµ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°Ÿ¼oŽºÊ°¦´Ã°œ‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœš¸ÉÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´…°Š‡ªµ¤Áž}œÁ‹oµ…°Š­·œ‡oµ ¦µ¥Å—o ‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦Â„n¨¼„‡oµ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°„µ¦Ä®o¦·„µ¦Â¨oªÁ­¦È‹ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®očo­·š›·ÍĜ£µ¡¥œ˜¦r¦ª¤™¹Š­·š›·Íš¸ÉÁ„·—‹µ„£µ¡¥œ˜¦rš¸ÉŸ¨·˜Á°ŠÂ¨³‡·—‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Áž}œ‹Îµœªœ‡Šš¸É ×¥ Ÿ¼očo­·š›·ÍŤn­µ¤µ¦™Á¦¸¥„‡ºœ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Å—o¨³Ÿ¼oÄ®o­·š›·ÍŤn¤¸…o°Ÿ¼„¡´œ£µ¥®¨´Š„µ¦Ä®očo­·š›·Í‹³™º°Áž}œ¦µ¥Å—oš´ÊŠ‹Îµœªœ Á¤ºÉ°Ÿ¼očo­·š›·Í­µ¤µ¦™Äo­·š›·Å—o˜µ¤­´µ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦ÁŸ¥Â¡¦nɬ–µ˜nµŠÇ ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦Ã‰¬–µ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦Á‡Á·Ê¨š¸ª¸ ¦´¦¼o¦µ¥Å—oÁ¤ºÉ°Å—oÄ®o¦·„µ¦Â„n¨¼„‡oµ˜¨°—¦³¥³Áª¨µ…°Š­´µ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸É¨³¦·„µ¦¦´¦¼oÁž}œ¦µ¥Å—o˜¨°—¦³¥³Áª¨µ°µ¥»­´µÁnµ ¦µ¥Å—o¦°„µ¦˜´—´¸‹µ„„µ¦Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸É ¨³„µ¦¦·„µ¦ ¦´¦¼oÁž}œ¦µ¥Å—oÁ¤ºÉ°Å—oÄ®o¦·„µ¦Â„n¨¼„‡oµÂ¨oª ¦µ¥Å—o°ºÉœ¦´¦¼o˜µ¤Á„–”r—´Š˜n°Åžœ¸Ê ¦µ¥Å—o—°„Á¸Ê¥

- ¦´¦¼o˜µ¤Á„–”r­´—­nªœ…°ŠÁª¨µÃ—¥¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥š¸Éšo‹¦·Š…°ŠnªŠÁª¨µ‹œ™¹Šª´œ‡¦°µ¥» ¨³¡·‹µ¦–µ‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ˜oœš¸ÉÁž}œ¥°—‡ŠÁ®¨º°Äœ´¸­Îµ®¦´„µ¦´œš¹„‡oµŠ¦´…°Š„¨»n¤¦·¬´š ¦µ¥Å—oÁŠ·œž{œŸ¨ - ¦´¦¼oÁ¤ºÉ°­·š›·š¸É‹³Å—o¦´ÁŠ·œž{œŸ¨œ´ÊœÁ„·—…¹Êœ


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

90

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2

œÃ¥µ¥„µ¦´¸ (˜n°) 2.21 £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o „¨»n¤¦·¬´š‡Îµœª–£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o˜µ¤Á„–”rš¸É„ε®œ—ŪoĜž¦³¤ª¨¦´¬‘µ„¦Â¨³´œš¹„£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o˜µ¤Á„–”r‡Š‡oµŠ „¨»n¤¦·¬´šÅ¤n¦´¦¼o£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o‡oµŠ‹nµ¥®¦º°‡oµŠ¦´š¸É‹³Á„·—…¹ÊœÄœ°œµ‡˜Äœ­nªœ…°ŠŸ¨˜nµŠ´Éª‡¦µª¦³®ªnµŠ“µœ£µ¬¸…°Š ­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œ„´¦µ‡µ˜µ¤´¸š¸É­—Š°¥¼nĜŠ„µ¦ÁŠ·œ Ÿ¨˜nµŠ´Éª‡¦µª®¨´„Á„·—‹µ„‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r 2.22 „µ¦‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨ ÁŠ·œž{œŸ¨š¸É‹nµ¥´œš¹„ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÄœ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸ Ž¹ÉŠš¸Éž¦³»¤Ÿ¼o™º°®»oœ…°Š¦·¬´š š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÅ—o°œ»¤´˜·„µ¦‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨ 2.23 …o°¤¼¨‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœ …o°¤¼¨‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœÅ—o‹´—šÎµ…¹ÊœÃ—¥°µ«´¥¦µ¥Šµœ£µ¥Äœ…°Š„¨»n¤¦·¬´š Ž¹ÉŠ‹ÎµÂœ„…o°¤¼¨šµŠ„µ¦ÁŠ·œ˜µ¤„µ¦Ä®o¦·„µ¦ ®¦º°Ÿ¨·˜£´–”r…°ŠÂ˜n¨³­µ¥›»¦„·‹

3

„µ¦‹´—„µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥ŠšµŠ„µ¦ÁŠ·œ 3.1

ž{‹‹´¥‡ªµ¤Á­¸É¥ŠšµŠ„µ¦ÁŠ·œ „¨»n¤¦·¬´š¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥ŠšµŠ„µ¦ÁŠ·œŽ¹ÉŠÅ—o„n Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Â¨³‹µ„„µ¦š¸É‡¼n­´µÅ¤nž’·´˜· ˜µ¤­´µ „µ¦‹´—„µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥Š—εÁœ·œŠµœÃ—¥ iµ¥¦·®µ¦…°Š„¨»n¤¦·¬´š ×¥¤»nŠÁœoœ‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ…°Š˜¨µ—„µ¦ÁŠ·œÂ¨³ ­ªŠ®µª·›¸„µ¦¨—Ÿ¨„¦³šš¸ÉšÎµÁ­¸¥®µ¥˜n°Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœšµŠ„µ¦ÁŠ·œ…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄ®oÁ®¨º°œo°¥š¸É­»—Ášnµš¸ÉÁž}œÅžÅ—o 3.1.1 ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ ¦µ¥Å—o¨³„¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°Š„¨»n¤¦·¬´š­nªœÄ®nŤn…¹Êœ„´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ Ĝ˜¨µ— ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Á„·—…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ…°Š°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Äœ˜¨µ— Ž¹ÉŠ°µ‹‹³­nŠŸ¨„¦³š˜n° Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ ¨³„¦³Â­ÁŠ·œ­—…°Š„¨»n¤¦·¬´š °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ÁŠ·œ„¼o¥º¤…°Š„¨»n¤¦·¬´š­nªœÄ®nÁž}œ°´˜¦µ¨°¥˜´ª ¨³°´˜¦µ‡Šš¸É „¨»n¤¦·¬´šÅ¤nŗočo°œ»¡´œ›r—oµœ°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Á¡ºÉ°žj°Š„´œ‡ªµ¤Á­¸É¥Šš¸ÉÁ„·—‹µ„‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ…°Š°´˜¦µ —°„Á¸Ê¥—´Š„¨nµª


91

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 3

„µ¦‹´—„µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥ŠšµŠ„µ¦ÁŠ·œ (˜n°) 3.1

ž{‹‹´¥‡ªµ¤Á­¸É¥ŠšµŠ„µ¦ÁŠ·œ (˜n°) 3.1.2 ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ „¨»n¤¦·¬´šÅ¤n¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š°¥nµŠÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« ÁœºÉ°Š‹µ„„¨»n¤¦·¬´š ¤¸¨¼„®œ¸Ê¨³Á‹oµ®œ¸Ê­nªœÄ®nÁž}œ­„»¨ÁŠ·œµš „¨»n¤¦·¬´šÅ¤nŗočo­´µ°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ¨nªŠ®œoµÁ¡ºÉ°žj°Š„´œ ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œÁŠ·œ˜¦µ˜nµŠž¦³Áš« 3.1.3 ‡ªµ¤Á­¸É¥Š—oµœ„µ¦Ä®o­·œÁºÉ° ‡ªµ¤Á­¸É¥Š—oµœ„µ¦Ä®o­·œÁºÉ°…°Š„¨»n¤¦·¬´šÅ¤n¤¸„µ¦„¦³‹»„˜´ª°¥nµŠ¤¸­µ¦³­Îµ‡´ ÁœºÉ°Š‹µ„„¨»n¤¦·¬´š¤¸¨¼„‡oµ ‹Îµœªœ¤µ„¦µ¥ Ž¹ÉŠ¦µ¥Å—o­nªœÄ®n…°Š„¨»n¤¦·¬´šÁž}œ¦µ¥Å—oš¸É¦´Áž}œÁŠ·œ­— œÃ¥µ¥…°Š„¨»n¤¦·¬´š‡º°šÎµÄ®o ÁºÉ°¤´ÉœÅ—oªnµÅ—o…µ¥­·œ‡oµÂ¨³Ä®o¦·„µ¦Â„n¨¼„‡oµš¸É¤¸ž¦³ª´˜·­·œÁºÉ°°¥¼nĜ¦³—´š¸ÉÁ®¤µ³­¤ ‡¼n­´µÄœ°œ»¡´œ›r šµŠ„µ¦ÁŠ·œÂ¨³¦µ¥„µ¦ÁŠ·œ­—Å—oÁ¨º°„š¸É‹³šÎµ¦µ¥„µ¦„´­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œš¸É¤¸‡»–£µ¡Â¨³¤¸‡ªµ¤œnµÁºÉ°™º°­¼Š 3.1.4 ‡ªµ¤Á­¸É¥Š—oµœ­£µ¡‡¨n°Š ‹ÎµœªœÁŠ·œ­—š¸É¤¸°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°Â¨³ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ®¨´„š¦´¡¥rš¸É¤¸˜¨µ—¦°Š¦´¥n°¤Â­—Š™¹Š„µ¦‹´—„µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥Š…°Š ­£µ¡‡¨n°Š°¥nµŠ¦°‡° ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦®µÂ®¨nŠÁŠ·œ¨Šš»œÂ­—ŠÄ®oÁ®ÈœÅ—o‹µ„„µ¦š¸¤É ª¸ ŠÁŠ·œ°Îµœª¥‡ªµ¤­³—ª„ Ĝ„µ¦„¼o ¥º ¤ š¸É Å —o ¤¸ „ µ¦˜„¨ŠÅªo  ¨o ª °¥n µ ŠÁ¡¸ ¥ Š¡° ­n ª œŠµœ¦· ® µ¦ÁŠ· œ …°Š„¨»n ¤ ¦· ¬´ š ŗo ˜Ê´Š Ážj µ ®¤µ¥ªn µ ‹³Äo ‡ªµ¤¥º—®¥»nœÄœ„µ¦¦³—¤ÁŠ·œ¨Šš»œÃ—¥„µ¦¦´„¬µªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°š¸É˜„¨ŠÅªoÄ®oÁ¡¸¥Š¡°š¸É‹³®µ¤µÅ—oÁœºÉ°Š‹µ„¨´„¬–³ ›¦¦¤µ˜·…°Š›»¦„·‹š¸ÉÁž}œ“µœ…°Š„¨»n¤¦·¬´š¤¸¡¨ª´˜Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ—o

3.2

¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·œš¦´¡¥ršµŠ„µ¦ÁŠ·œÂ¨³®œ¸Ê­·œšµŠ„µ¦ÁŠ·œš¸É¤¸°µ¥»‡ŠÁ®¨º°˜É優nµ®œ¹ÉŠže ¤¸‡nµÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¤¼¨‡nµšµŠ´¸ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Äœ˜¨µ— œ°„‹µ„œ¸ÊÁŠ·œ„¼o¥º¤„´„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ¤¸°´˜¦µ —°„Á¸Ê¥Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥Äœ˜¨µ— —´Šœ´Êœ iµ¥¦·®µ¦‹¹ŠÁºÉ°ªnµ¤¼¨‡nµ˜µ¤´¸…°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤—´Š„¨nµª¤¸¤¼¨‡nµÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´ ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

92

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 4

ž¦³¤µ–„µ¦šµŠ´¸š¸É­Îµ‡´ …o°­¤¤˜·“µœ ¨³„µ¦Äo—»¨¥¡·œ·‹ iµ¥¦·®µ¦…°Š¦·¬´š ŗož¦³Á¤· œÂ¨³ššªœ°¥n µŠ˜n° ÁœºÉ°ŠÄœÁ¦ºÉ°Š…°Š„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦…o °­¤¤˜·“µœÂ¨³„µ¦Äo—»¨ ¥¡·œ· ‹ ×¥„µ¦ž¦³Á¤·œ°¥¼nœ¡ºÊœ“µœ…°Šž¦³­„µ¦–rĜ°—¸˜Â¨³ž{‹‹´¥°ºÉœÇ Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š„µ¦‡µ—„µ¦–rÁ®˜»„µ¦–rĜ°œµ‡˜š¸ÉŸ¼o¦·®µ¦ÁºÉ°ªnµ „¦³šÎµ°¥nµŠ¤¸Á®˜»Ÿ¨£µ¥Ä˜o­™µœ„µ¦–rĜ…–³œ´Êœ 4.1

„µ¦—o°¥‡nµ…°Š¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ „¨»n¤¦·¬´š˜´ÊŠ‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼Á¡ºÉ°Ä®o­³šo°œ™¹Š„µ¦—o°¥‡nµ¨Š…°Š¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµÃ—¥ž¦³¤µ–„µ¦…µ—š»œš¸É°µ‹Á„·—‹µ„ „µ¦š¸É¨¼„‡oµÅ¤n­µ¤µ¦™Îµ¦³®œ¸Êŗo „¨»n¤¦·¬´šž¦³Á¤·œ‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼‹µ„„µ¦‡µ—„µ¦–r„¦³Â­ÁŠ·œ­—¦´Äœ°œµ‡˜ Ž¹ÉŠ°¥¼nœ¡ºÊœ“µœ…°Šž¦³­„µ¦–rĜ°—¸˜Äœ„µ¦¦´Îµ¦³®œ¸Ê ¨³„¦–¸…°Š„µ¦Ÿ·—Îµ¦³®œ¸Êš¸ÉÁ„·—…¹Êœ ¨³„µ¦¡·‹µ¦–µ œªÃœo¤…°Š˜¨µ—

4.2

‡nµÁŸºÉ°„µ¦¨—¤¼¨‡nµ…°Š­·œ‡oµÁ„nµ ¨oµ­¤´¥®¦º°Á­ºÉ°¤‡»–£µ¡ „¨»n¤¦·¬´š˜´ÊŠ‡nµÁŸºÉ°„µ¦¨—¤¼¨‡nµ…°Š­·œ‡oµÁ„nµ ¨oµ­¤´¥®¦º°Á­ºÉ°¤‡»–£µ¡Ã—¥ž¦³¤µ–„µ¦¤¼¨‡nµ­»š›·š¸É‹³Å—o¦´ Ž¹ÉŠ‡Îµœª– ‹µ„¦µ‡µž„˜·š¸É‡µ—ªnµ‹³…µ¥Å—o…°Š›»¦„·‹®´„—oª¥‡nµÄo‹nµ¥š¸É‹ÎµÁž}œÁ¡ºÉ°Ä®o­·œ‡oµ­ÎµÁ¦È‹¦¼ž „µ¦‡Îµœª–—´Š„¨nµª˜o°Š°µ«´¥„µ¦ ž¦³¤µ–„µ¦…°ŠŸ¼o¦·®µ¦ ×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„…o°¤¼¨Äœ°—¸˜ ž¦³­„µ¦–r…°ŠŸ¼o¦·®µ¦Äœ›»¦„·‹ ¨³ÂœªÃœo¤…°Š˜¨µ—

4.3

‡nµÁŸºÉ°­·œ‡oµ¦´‡ºœ iµ¥¦·®µ¦Áž}œŸ¼ož¦³¤µ–„µ¦‡nµÁŸºÉ°­·œ‡oµ¦´‡ºœ­Îµ®¦´ÂŸnœª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸š¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœÄœ°œµ‡˜ Ÿ¼o¦·®µ¦ž¦³¤µ–„µ¦ ­´—­nªœ¦o°¥¨³š¸É‡µ—ªnµ‹³¦´‡ºœ ×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„…o°¤¼¨Â¨³ž¦³­„µ¦–rĜ°—¸˜ ¦ª¤™¹Š¦¼žÂ„µ¦—εÁœ·œ›»¦„·‹Äœ ž{‹‹»´œ

4.4

¤¼¨‡nµ£µ¡¥œ˜¦r¦³®ªnµŠŸ¨·˜ „µ¦´œš¹„˜oœš»œ£µ¡¥œ˜¦r¦³®ªnµŠŸ¨·˜ ´œš¹„˜µ¤˜oœš»œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ Á¤ºÉ°¤¸…o°nŠ¸Ê¨³®µ„¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœ˜É優nµ ˜oœš»œ „¨»n¤¦·¬´š‹³¦´¦¼o‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ…°Š£µ¡¥œ˜¦r—´Š„¨nµª Ž¹ÉŠ„µ¦¡·‹µ¦–µ¤¼¨‡nµš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‡ºœÁ¡ºÉ°ÄoĜ„µ¦ ‡Îµœª–˜o°Š°µ«´¥„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦‹µ„Ÿ¼o¦·®µ¦

4.5

¦µ¥Å—o/„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r „¨»n¤¦·¬´š˜´—‹Îµ®œnµ¥¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r¨³´œš¹„Áž}œ˜oœš»œ‹nµ¥˜µ¤°´˜¦µ­nªœ…°Š¦µ¥Å—oš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´ÄœÂ˜n¨³ n°ŠšµŠ˜¨µ— ¨³¦³¥³Áª¨µ…°Š¨·…­·š›·Í Ž¹ÉŠ„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦¦µ¥Å—oš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´ÄœÂ˜n¨³n°ŠšµŠÁ¡ºÉ°œÎµ¤µÄo‡Îµœª– °´˜¦µ­nªœœ¸ÊŸ¼o¦·®µ¦Áž}œŸ¼ož¦³¤µ–„µ¦Ã—¥¡·‹µ¦–µ‹µ„…o°¤¼¨Â¨³ž¦³­„µ¦–rĜ°—¸˜


93

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 4

ž¦³¤µ–„µ¦šµŠ´¸š¸É­Îµ‡´ …o°­¤¤˜·“µœ ¨³„µ¦Äo—»¨¥¡·œ·‹ (˜n°) 4.6

„µ¦—o°¥‡nµ…°Š‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ Ĝ˜n¨³že „¨»n¤¦·¬´š‹³š—­°‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ªnµÁ„·—„µ¦—o°¥‡nµ®¦º°Å¤n ×¥Áž¦¸¥Áš¸¥¤¼¨‡nµ˜µ¤´¸…°Š‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤„´ „¦³Â­ÁŠ·œ­—‡·—¨—…°Š¤¼¨‡nµ„µ¦ÄoŠµœš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‹µ„®œnª¥­·œš¦´¡¥rš¸É„n°Ä®oÁ„·—ÁŠ·œ­— „µ¦‡Îµœª–—´Š„¨nµª ˜o°Š°µ«´¥„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦…°ŠŸ¼o¦·®µ¦

4.7

š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¨³­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ iµ¥¦·®µ¦Áž}œŸ¼ož¦³¤µ–„µ¦°µ¥»„µ¦ÄoŠµœÂ¨³¤¼¨‡nµŽµ„ ­Îµ®¦´°µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r ¨³­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ…°Š„¨»n¤¦·¬´š ×¥ iµ¥¦·®µ¦‹³ššªœ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µÁ¤ºÉ°°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠÅž‹µ„ž¦³¤µ–„µ¦ÄœŠª—„n°œ ®¦º°¤¸„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥ ­·œš¦´¡¥rš¸É¨oµ­¤´¥®¦º°Á¨·„čoŠµœ®¦º°‹Îµ®œnµ¥°°„Åž

5

„µ¦‹´—„µ¦‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÄœ­nªœ…°Šš»œ ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„¨»n¤¦·¬´šÄœ„µ¦¦·®µ¦š»œ…°Š¦·¬´šœ´ÊœÁ¡ºÉ°—ε¦ŠÅªoŽ¹ÉŠ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦—εÁœ·œŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š…°Š „¨»n¤¦·¬´šÁ¡ºÉ°­¦oµŠŸ¨˜°Âšœ˜n°Ÿ¼o™º°®»oœÂ¨³Áž}œž¦³Ã¥œr˜n°Ÿ¼oš¸É¤¸­nªœÅ—oÁ­¸¥°ºÉœ ¨³Á¡ºÉ°—ε¦ŠÅªoŽ¹ÉŠÃ‡¦Š­¦oµŠ…°Šš»œ š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°¨—˜oœš»œšµŠ„µ¦ÁŠ·œ…°Šš»œ Ĝ„µ¦—ε¦ŠÅªo®¦º°ž¦´Ã‡¦Š­¦oµŠ…°Šš»œ „¨»n¤¦·¬´š°µ‹ž¦´œÃ¥µ¥„µ¦‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨Ä®o„´Ÿ¼o™º°®»oœ „µ¦‡ºœš»œÄ®o„nŸ¼o™º°®»oœ „µ¦°°„®»oœÄ®¤n®¦º°„µ¦…µ¥š¦´¡¥r­·œÁ¡ºÉ°¨—£µ¦³®œ¸Ê

6

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šž¦³¤µ–„µ¦šµŠ´¸ Á¡ºÉ°Ä®oÁž}œÅž˜µ¤¤µ˜¦“µœ„µ¦´¸Œ´š¸É 16 Á¦ºÉ°Š š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r „¨»n¤¦·¬´šÅ—ošÎµ„µ¦ššªœ°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ…°Š °»ž„¦–rĜÁ—º°œ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2553 „¨»n¤¦·¬´šÅ—o‡Îµœ¹Š™¹Šž{‹‹´¥®¨´„š¸É‹³­nŠŸ¨„¦³š˜n°„µ¦…¥µ¥°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ…°Š­·œš¦´¡¥r Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š„µ¦Îµ¦»Š¦´„¬µ°¥nµŠ—¸š¸É­»— ¨³„µ¦‡ª‡»¤£µ¥Ä˜o­£µ¡Âª—¨o°¤š¸ÉÁ®¤µ³­¤ £µ¥®¨´Š„µ¦ššªœ „¨»n¤¦·¬´šÁž¨¸É¥œ ž¦³¤µ–„µ¦°µ¥»„µ¦ÄoŠµœ…°Š­·œš¦´¡¥rץčoª·›¸Áž¨¸É¥œš´œš¸ ˜µ¦µŠ˜n°Åžœ¸Ê­—Š„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥°µ¥»„µ¦ÄoŠµœÁ—·¤„´°µ¥» „µ¦ÄoŠµœÄ®¤n °µ¥»„µ¦ÄoŠµœÁ—·¤ (že) °µ¥»„µ¦ÄoŠµœÄ®¤n (že) Á‡¦ºÉ°Š¤º°Â¨³°»ž„¦–r

10, 15

20

Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—´Š„¨nµªÅ—o™¼„ž¦´ž¦»ŠÄœ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­Îµ®¦´°µ¥»„µ¦ÄoŠµœÁ—·¤Â¨³°µ¥» „µ¦ÄoŠµœÄ®¤n­µ¤µ¦™­¦»žÅ—o—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š

°µ¥»„µ¦ÄoŠµœÁ—·¤ °µ¥»„µ¦ÄoŠµœÄ®¤n °µ¥»„µ¦ÄoŠµœÁ—·¤ °µ¥»„µ¦ÄoŠµœÄ®¤n µš µš µš µš ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ

104,807,706

48,886,364

45,969,654

20,389,646


7

3,325

­·œš¦´¡¥r™µª¦…°Š­nªœŠµœ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ­·œš¦´¡¥rš¸É¥´ŠÅ¤nŗož{œ­nªœ ­·œš¦´¡¥rš´ÊŠ­·ÊœÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

19

354

268

Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ˜µ¤­nªœŠµœ ˜oœš»œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™ž{œ­nªœÅ—o „εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ­nªœÂnŠ„εŦ…°Š¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ —°„Á¸Ê¥‹nµ¥ „εŦ„n°œ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o „εŦ­»š›·

›»¦„·‹ ɬ–µ 809 (306) 503

›»¦„·‹ 抣µ¡¥œ˜¦r 3,830 (255) 3,575

¦µ¥Å—o ¦µ¥Å—o˜µ¤­nªœŠµœ›»¦„·‹ ¦µ¥Å—o¦³®ªnµŠ­nªœŠµœ›»¦„·‹ ¦µ¥Å—o­»š›·

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553

…o°¤¼¨šµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœ›»¦„·‹ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê

…o°¤¼¨šµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

780

26

514 (6) 508

›»¦„·‹Ãªr¨·ÉŠ ¨³‡µ¦µÃ°Á„³

1,266

207

649 (75) 574

›»¦„·‹Ä®oÁnµ ¨³¦·„µ¦

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

11

63

938 (98) 840

›»¦„·‹‹Îµ®œnµ¥ ª¸Ž¸—¸ —¸ª¸—¸ ¨³ ¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r

5

(44)

202 (53) 149

›»¦„·‹ Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦r

5,406 2,266 3,361 11,033

874 (176) 698 14 328 (138) 902 (125) 777

6,942 (793) 6,149

„¨»n¤¦·¬´š ¦ª¤

®œnª¥ : ¨oµœµš

Annual Report of 2010

94

Major Cineplex Group Plc.


7

3,478

­·œš¦´¡¥r™µª¦…°Š­nªœŠµœ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ­·œš¦´¡¥rš¸É¥´ŠÅ¤nŗož{œ­nªœ ­·œš¦´¡¥rš´ÊŠ­·ÊœÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

18

232

213

Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ˜µ¤­nªœŠµœ ˜oœš»œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™ž{œ­nªœÅ—o „εŦ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ­nªœÂnŠ„εŦ…°Š¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ —°„Á¸Ê¥‹nµ¥ „εŦ„n°œ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o „εŦ­»š›·

›»¦„·‹ ɬ–µ 693 (306) 387

›»¦„·‹ 抣µ¡¥œ˜¦r 3,920 (414) 3,506

¦µ¥Å—o ¦µ¥Å—o˜µ¤­nªœŠµœ›»¦„·‹ ¦µ¥Å—o¦³®ªnµŠ­nªœŠµœ›»¦„·‹ ¦µ¥Å—o­»š›·

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552

…o°¤¼¨šµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœ (˜n°)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

859

7

542 (10) 532

›»¦„·‹Ãªr¨·ÉŠ ¨³‡µ¦µÃ°Á„³

1,337

209

525 (45) 480

›»¦„·‹Ä®oÁnµ ¨³¦·„µ¦

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

13

(1)

835 (49) 786

›»¦„·‹‹Îµ®œnµ¥ ª¸Ž¸—¸ —¸ª¸—¸ ¨³ ¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r

4

(27)

18 (7) 11

›»¦„·‹ Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦r

5,709 1,518 4,042 11,269

633 (236) 397 99 57 (133) 420 (93) 327

6,533 (831) 5,702

„¨»n¤¦·¬´š ¦ª¤

®œnª¥ : ¨oµœµš

95


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

96

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 7

…o°¤¼¨šµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœ (˜n°) ˜oœš»œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™ž{œ­nªœÅ—o­nªœÄ®nÁž}œ‡nµÄo‹nµ¥­nªœ„¨µŠ ­·œš¦´¡¥r™µª¦…°Š­nªœŠµœž¦³„°—oª¥ š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° ¨¼„®œ¸Ê ¨³ÁŠ·œ­—­Îµ®¦´„µ¦—εÁœ·œŠµœÂ¨³Å¤n¦ª¤ÁŠ·œ¨Šš»œ ®œ¸Ê­·œ…°Š„¨»n¤¦·¬´š­nªœÄ®nÁž}œÁŠ·œ„¼o¥º¤Á¡ºÉ°Äo„´š»„­nªœŠµœÂ¨³¦·®µ¦­£µ¡‡¨n°ŠÃ—¥¦ª¤ —´Šœ´Êœ„¨»n¤¦·¬´š‹¹ŠÅ¤nŗo œÎµÁ­œ°…o°¤¼¨®œ¸Ê­·œ‹ÎµÂœ„˜µ¤­nªœŠµœ

8

ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ÁŠ·œ­— ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³Á£š‹nµ¥‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤ ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³Á£š µ„ž¦³‹Îµ ¡´œ›´˜¦¦´“µ¨ ¦ª¤ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­—

36,591,896 165,562,513 9,019 202,163,428

44,324,444 437,682,116 8,974 50,000,000 532,015,534

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 25,851,718 113,006,531 138,858,249

26,672,330 294,684,843 50,000,000 371,357,173

ÁŠ·œ µ„›œµ‡µ¦ž¦³Á£š‹nµ¥‡ºœÁ¤ºÉ°šªŠ™µ¤¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥š¸Éšo‹¦·Š°¥¼nš¸É¦o°¥¨³ 0.50 ™¹Š¦o°¥¨³ 1.25 ˜n°že (¡.«. 2552 : ¦o°¥¨³ 0.15 ™¹Š¦o°¥¨³ 0.75 ˜n°že) ¡´œ›´˜¦¦´“µ¨ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 Áž}œ¡´œ›´˜¦›œµ‡µ¦Â®nŠž¦³Áš«Åš¥Áž}œ‹Îµœªœ 50 ¨oµœµš ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ ¦o°¥¨³ 1.184 ˜n°že ¤¸°µ¥»Å™n™°œ 3 Á—º°œ Ž¹ÉŠ‡¦„ε®œ—Äœª´œš¸É 10 „»¤£µ¡´œ›r ¡.«. 2553 9

ÁŠ·œ¨Šš»œ ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ž¦³Á£š®¤»œÁª¸¥œ ž¦³Á£šÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ

48,526,268 278,094,853 326,621,121

30,210,042 30,210,042


97

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 9

ÁŠ·œ¨Šš»œ (˜n°) ž¦³Á£š®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œ¨Šš»œ´Éª‡¦µªÁž}œÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„°Šš»œÁžd— „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ´Éª‡¦µªÄœ¦³®ªnµŠže¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜œo že „µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤ ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ „εŦš¸ÉÁ„·—…¹œÊ ‹¦·Šš¸É¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že

170,444,423 1,449,768,490 1,820,000,000 (1,400,000,000) (1,990,000,000) (1,242,222) (444,423) 48,526,268 -

Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ¦·¬´š¤¸„εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ´Éª‡¦µª‹Îµœªœ 1.07 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 3.04 ¨oµœµš) ž¦³Á£šÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š°ºÉœ ®´„ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š°ºÉœ – ­»š›·

297,861,835 (19,766,982) 278,094,853

30,210,042 30,210,042

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 297,861,835 (19,766,982) 278,094,853

30,210,042 30,210,042

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œž¦³Á£šÅ¤n®¤»œÁª¸¥œÄœ¦³®ªnµŠže¤¸—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže 𜋵„ÁŠ·œ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ‡nµ®»oœ „µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤ ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ‹´—ž¦³Á£šÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤Áž}œÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤¼¨‡nµÁŠ·œ¨Šš»œ „µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že

30,210,042 307,990,650 34,370,964 (24,792,723) (49,917,098) (19,766,982) 278,094,853

34,983,440 (4,773,398) 30,210,042

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 30,210,042 307,990,650 34,370,964 (24,792,723) (49,917,098) (19,766,982) 278,094,853

35,340,049 (5,130,007) 30,210,042


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

98

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 9

ÁŠ·œ¨Šš»œ (˜n°) ž¦³Á£šÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª ž¦³„°—oª¥ ¦·¬´š ‡¨·¢°¦rÁœ¸¥ ªoµª Á°È„Žr¡¸Á¦¸¥œŽr ‹Îµ„´— (¤®µœ) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ ¦·¬´š ‡¨·¢°¦rÁœ¸¥ ªoµª Á°È„Žr¡¸Á¦¸¥œŽr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“CAWOW”) ­—Š™¹ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ­´—­nªœ¦o°¥¨³ 15.62 …°Šš»œ‹—š³Á¸¥œÄœ¦·¬´š—´Š„¨nµª Ž¹ÉŠ¦·¬´šÅ¤n¤¸„µ¦‡ª‡»¤Â¨³Å¤n¤¸°·š›·¡¨°¥nµŠ¤¸­µ¦³­Îµ‡´Äœ„µ¦—εÁœ·œŠµœ ˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š—´Š„¨nµªÂ¨³Å—o‹´—ž¦³Á£šÁŠ·œ¨Šš»œÄœ CAWOW Ä®¤nÁž}œÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ (®¤µ¥Á®˜» 14) – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬´šÅ—o˜´ÊŠ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ CAWOW Áž}œ‹Îµœªœ 19.77 ¨oµœµš ¦·¬´š ¡¸ª¸°µ¦r ‹Îµ„´— Á¤ºÉ°ª´œš¸É 24 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦·¬´šÅ—oŽºÊ°®»oœÄœ¦·¬´š ¡¸ª¸°µ¦r ‹Îµ„´— (“PVR”) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´šš¸É‹´—˜´ÊŠÂ¨³‹—š³Á¸¥œÄœ˜¨µ— ®¨´„š¦´¡¥rĜž¦³Áš«°·œÁ—¸¥‹Îµœªœ 2,557,000 ®»oœ Ĝ¦µ‡µ®»oœ¨³ 165 ¦¼že ®¦º° 120.45 µš ‡·—Áž}œ­´—­nªœ¦o°¥¨³ 9.09 Áž}œ ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 307,990,650 µš Á¤ºÉ°ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 PVR °¥¼nĜ¦³®ªnµŠ„µ¦‹—š³Á¸¥œÁ¡·É¤š»œ ¦·¬´š‹¹Š´œš¹„ ‡nµ®»oœš¸ÉÎµ¦³Â¨oªÁž}œÁŠ·œ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ‡nµ®»oœ Ĝ¦³®ªnµŠÅ˜¦¤µ­š¸É®œ¹ÉŠ „µ¦‹—š³Á¸¥œÅ—o—εÁœ·œ„µ¦Á­¦È‹­·Êœ ¦·¬´š‹¹ŠÅ—o´œš¹„ Áž}œÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥Â¨³´œš¹„Ÿ¨‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ

10

¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ - ­»š›· Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ - »‡‡¨£µ¥œ°„ - „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (®¤µ¥Á®˜» 33) ¦µ¥Å—oš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ¦¸¥„Á„ȝ - »‡‡¨£µ¥œ°„ - „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (®¤µ¥Á®˜» 33) ¦ª¤ ®´„ ‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼ ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ - ­»š›·

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

732,429,491 15,911,706

732,898,352 28,798,918

76,352,280 189,359,338

62,910,191 311,770,894

98,255,043 154,971 846,751,211 (48,841,778) 797,909,433

84,787,674 846,484,944 (52,754,789) 793,730,155

18,237,024 1,620,394 285,569,036 285,569,036

374,681,085 374,681,085


99

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 10

¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ - ­»š›· (˜n°) ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®r˜µ¤°µ¥»®œ¸Êš¸É‡oµŠÎµ¦³Å—o—´Šœ¸Ê

¦µ¥Å—oš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ¦¸¥„Á„ȝ ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ ¥´ŠÅ¤n™¹Š„ε®œ—Îµ¦³ ‡oµŠÎµ¦³Å¤nÁ„·œ 3 Á—º°œ 3 - 6 Á—º°œ Á„·œ„ªnµ 6 Á—º°œ ¦ª¤ ®´„ ‡nµÁŸºÉ°®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼ ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ - ­»š›· 11

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

99,194,887

84,787,674

19,857,418

-

493,714,794 125,740,753 15,191,739 112,909,038 846,751,211 (48,841,778) 797,909,433

530,932,481 102,787,092 21,365,033 106,612,664 846,484,944 (52,754,789) 793,730,155

110,840,250 66,926,655 41,217,306 46,727,407 285,569,036 285,569,036

82,405,521 66,448,810 21,503,550 204,323,204 374,681,085 374,681,085

­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° - ­»š›· Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 °µ®µ¦Â¨³Á‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤ Ÿnœª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸ ª´­—»­·ÊœÁž¨º°Š ­·œ‡oµ¦°„µ¦…µ¥ ®´„ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦¨—¤¼¨‡nµÄœ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° ­·œ‡oµ¦³®ªnµŠšµŠ

29,603,839 84,073,443 14,768,349 11,645,004 140,090,635 (9,297,384) 130,793,251 3,822,399 134,615,650

30,100,785 78,095,827 21,871,571 56,586,963 186,655,146 (16,435,374) 170,219,772 7,790,433 178,010,205

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 16,301,484 3,062,124 19,363,608 19,363,608 19,363,608

15,651,126 8,261,828 23,912,954 23,912,954 23,912,954

„¨»n¤¦·¬´ššÎµ¨µ¥­·œ‡oµÄœ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ‹¹ŠÅ—o„¨´¦µ¥„µ¦Ÿ¨…µ—š»œ‹µ„­·œ‡oµÁ­¸¥®µ¥ ‡nµÁŸºÉ°­·œ‡oµ¨oµ­¤´¥ÄœŠ„εŦ …µ—š»œ¦ª¤­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 Áž}œ‹Îµœªœ 7,137,990 µš (¡.«. 2552 : „¨»n¤¦·¬´šÅ—o´œš¹„Ÿ¨…µ—š»œ ‹µ„­·œ‡oµÁ­¸¥®µ¥Áž}œ‹Îµœªœ 2,462,131 µš)


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

100

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 12

¨¼„®œ¸Ê°ºÉœ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 28 „´œ¥µ¥œ 2552 ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Â°— ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠ…°Š¦·¬´š (“Ÿ¼o…µ¥”) ŗo˜„¨ŠÄœ­´µŽºÊ°…µ¥ ®œ¸Ê„´¦·¬´šÂ®nŠ®œ¹ÉŠ (“Ÿ¼oŽºÊ°”) Ž¹ÉŠž¦³„°›»¦„·‹¦´ŽºÊ°¨¼„®œ¸Ê ץŗo…µ¥¨¼„®œ¸Ê„¨»n¤®œ¹ÉŠÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 208.35 ¨oµœµš Ä®o„´ ¦·¬´š—´Š„¨nµªÄœ¦µ‡µ 187.51 ¨oµœµš ×¥‹nµ¥Îµ¦³Äœª´œšÎµ­´µ‹Îµœªœ 50.51 ¨oµœµš ‹Îµœªœš¸ÉÁ®¨º°ÂnŠÎµ¦³Áž}œ¦µ¥Á—º°œ ¦ª¤ 7 Šª— Šª—¨³ 20 ¨oµœµš ¨³Šª—­»—šoµ¥‹Îµœªœ 17 ¨oµœµš Ž¹ÉŠÅ—o‡¦„ε®œ—Äœª´œš¸É 26 Á¤¬µ¥œ ¡.«. 2553 ×¥Ÿ¼oŽºÊ°Å¤n¤¸ ­·š›·Á¦¸¥„¦o°ŠÁŠ·œš¸Éŗo‹nµ¥Ä®o„nŸ¼o…µ¥Â¨oªÅ¤nªnµ„¦–¸Ä—„Șµ¤

13

­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 £µ¬¸¤¼¨‡nµÁ¡·É¤‡oµŠ¦´ ¨¼„®œ¸Ê°ºÉœ ‡nµÄo‹nµ¥‹nµ¥¨nªŠ®œoµ £µ¬¸™¼„®´„ – š¸É‹nµ¥ °ºÉœ Ç

14

89,686,687 31,125,169 21,590,720 38,991,147 90,463,565 271,857,288

177,388,894 35,415,228 43,035,329 25,588,496 105,195,407 386,623,354

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 18,769,044 14,766,877 10,521,851 61,770,331 105,828,103

25,309,138 4,324,725 12,670,061 49,211 68,045,828 110,398,963

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›· „)

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ ®´„ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ - ­»š›· ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ÁŠ·œ¨Šš»œÁ¡·É¤ Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³…°Š¦·¬´š¦nª¤Áž}œ¦·¬š´ ¥n°¥ ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ „¨´¦µ¥„µ¦…µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

1,878,640,243 1,878,640,243

1,878,640,243 (18,000,000) 1,860,640,243

1,860,640,243 1,999,970 (1,999,970) 18,000,000 1,878,640,243

1,662,580,317 490,136,265 270,333,010 (562,409,349) 1,860,640,243


101

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›· (˜n°) „)

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ (˜n°) Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ¦·¬´š ª¸ ­¨·¤ °œ—r ·ª˜¸Ê ­žµ ‹Îµ„´— „µ¦ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 25 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬´šÅ—o¨Šš»œÄœ¦·¬´š ª¸ ­¨·¤ °œ—r ·ª˜¸Ê ­žµ ‹Îµ„´— (“VIE SPA”) Ž¹ÉŠž¦³„°›»¦„·‹­žµ Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 1,999,970 µš ‡·—Áž}œ­´—­nªœ¦o°¥¨³ 99.99 …°Šš»œ‹—š³Á¸¥œ „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 28 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2553 ¦·¬´šÅ—o‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ VIE SPA ‹Îµœªœ 199,997 ®»oœ Ĝ¦µ‡µ 2.0 ¨oµœµš Ä®o„´ »‡‡¨£µ¥œ°„ ¦·¬´š Á°È„ŽrÁŽ°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 31 ¤¸œµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÅ—o˜„¨Š…µ¥®»oœš´ÊŠ®¤—š¸É¦·¬´š¥n°¥™º°°¥¼n‹Îµœªœ 3,599,995 ®»oœ Ĝ ¦·¬´š Á°È„ŽrÁŽ°¦rÁšœÁ¤œšr ‹Îµ„´— (“EXER”) Ĝ¦µ‡µ 500,000 µš Ä®o„´»‡‡¨£µ¥œ°„ ÁœºÉ°Š‹µ„ – ª´œš¸É 31 ¤¸œµ‡¤ ¡.«. 2553 EXER ¤¸Ÿ¨…µ—š»œÁ„·œš»œ „¨»n¤¦·¬´š‹¹Š¦´¦¼o„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ­»š›·‹Îµœªœ 14.30 ¨oµœµš ĜŠ„εŦ …µ—š»œ¦ª¤­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ­Îµ®¦´Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¦·¬´š„¨´¦µ¥„µ¦­Îµ¦°Š®œ¸Ê­·œ‹µ„„µ¦…µ—š»œÂ¨³‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµÄœÁŠ·œ¨Šš»œÁž}œ ‹ÎµœªœÁŠ·œ 49.26 ¨oµœµš ¨³ 18.00 ¨oµœµš ˜µ¤¨Îµ—´ ×¥¦´¦¼o£µ¥Ä˜o “„εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ” ĜŠ„εŦ…µ—š»œ ÁŒ¡µ³¦·¬´š­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2552 ¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Å¢ªr­˜µ¦r ‹Îµ„´— „µ¦ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œ Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2552 ¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Á°ÈœÁ˜°¦rÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“EGV”) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ŗoŽºÊ°®»oœ­µ¤´ …°Š¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Å¢ªr­˜µ¦r (“EGVF”) ‹µ„Ÿ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥¦µ¥®œ¹ÉŠ‹Îµœªœ 400,000 ®»oœ ‡·—Áž}œ¦o°¥¨³ 10 …°Šš»œ‹—š³Á¸¥œ …°Š EGVF Ĝ¦µ‡µ®»oœ¨³ 12.50 µš ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 5.00 ¨oµœµš ‹µ„„µ¦ŽºÊ°®»oœ­µ¤´Á¡·É¤Á˜·¤‡¦´ÊŠœ¸Ê šÎµÄ®o­´—­nªœ „µ¦™º ° ®»o œ …°Š¦· ¬´ š Áž} œ ¦o ° ¥¨³ 99.99 ¤¼ ¨ ‡n µ ¥» ˜· › ¦¦¤…°Š­· œ š¦´ ¡ ¥r ­»š ›· … °Š EGVF š¸É  ¦· ¬´ š ŽºÊ ° – ª´ œ š¸É ŽºÊ° ®»o œ ‹µ„ Ÿ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥‡¦´ÊŠœ¸Ê¤¸‹Îµœªœ 5.02 ¨oµœµš ¦·¬´š¤¸‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤˜·—¨š¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦ŽºÊ°‡¦´ÊŠœ¸Ê‹Îµœªœ 0.02 ¨oµœµš Ž¹ÉŠ´œš¹„£µ¥Ä˜o “¦µ¥Å—o°ºÉœ” ĜŠ„εŦ…µ—š»œ¦ª¤


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

102

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ (˜n°) ¦·¬´š Á°È¤ ¡·‡Á‹°¦r­ Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) „µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 1 „¦„‘µ‡¤ ¡.«. 2552 ¦·¬´šÅ—o˜„¨ŠšÎµ¦µ¥„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œš´ÊŠ®¤—Äœ®»oœ­µ¤´…°Š¦·¬´š Á°È¤ ª¸ —¸ ‹Îµ„´— (“MVD”) ‹Îµœªœ 19,999,995 ®»oœ Ä®o„´¦·¬´š Á°È¤ ¡·‡Á‹°¦r­ Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“MPIC”) Ĝ¦µ‡µ ®»oœ¨³ 19.60 µš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 392.00 ¨oµœµš ¦·¬´š¤¸„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ®»oœ­µ¤´…°Š MVD ‹Îµœªœ 123.10 ¨oµœµš ĜŠ„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š (ª·›¸¦µ‡µš»œ) œ°„‹µ„œ¸Ê¦·¬´šÅ—o˜„¨ŠŽºÊ°®»oœ­µ¤´š¸É°°„Ä®¤n…°Š MPIC ‹Îµœªœ 275,883,475 ®»oœ Ĝ¦µ‡µ®»oœ¨³ 1.40 µš Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 386.24 ¨oµœµš Ž¹ÉŠÎµ¦³Ã—¥„µ¦ ¨„Áž¨¸É¥œ„´®»oœ­µ¤´…°Š MVD š¸É¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ ‹Îµœªœ 392.00 ¨oµœµš ¨³¦´Îµ¦³Áž}œÁŠ·œ­—Á¡·É¤‹Îµœªœ 5.76 ¨oµœµš £µ¥®¨´Š‹µ„„µ¦¨Šš»œ ¦·¬´š¤¸­´—­nªœ„µ¦™º°®»oœÄœ MPIC ‹µ„¦o°¥¨³ 40.81 Áž}œ¦o°¥¨³ 65.93 „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ MVD ‹Îµœªœ 89.57 ¨oµœµš‹³¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ¦ª¤ÄœŠª—ž{‹‹»´œÁ¡¸¥ŠÁšnµ„´­´—­nªœ…°Š®»oœ MPIC š¸É™º°Ã—¥»‡‡¨£µ¥œ°„ ×¥„εŦš¸ÉÁž}œ­´—­nªœ…°Š¦·¬´š™¼„˜´—¦µ¥„µ¦„´‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœ„µ¦ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ MPIC ¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ®»oœ¤¸—´Šœ¸Ê ®œnª¥ : ¡´œµš ¦µ‡µš¸É˜„¨ŠŽºÊ°…µ¥Ã—¥„µ¦°°„®»oœ­µ¤´Á¡ºÉ°Â¨„Áž¨¸É¥œ ÁŠ·œ­—¦´Á¡·É¤‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤…°Š­·œš¦´¡¥r­»š›·…°Š¦·¬´š MVD „εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ˜µ¤ª·›¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ ­´—­nªœš¸É™º°Ã—¥»‡‡¨£µ¥œ°„ „εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œš¸É¦´¦¼oĜŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

386,237 5,763

392,000 (129,087) 262,913 ¦o°¥¨³ 34.07 89,574

¤¼¨‡nµ˜µ¤´¸­»š›·…°Š­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œ…°Š¦·¬´š Á°È¤ ¡·‡Á‹°¦r­ Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) š¸Éŗo¦´ – ª´œš¸É ¦´Ã°œ¤¸—´Šœ¸Ê ®œnª¥ : ¡´œµš ÁŠ·œ­—¨³¦µ¥„µ¦Áš¸¥ÁšnµÁŠ·œ­— ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ ­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ ®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ ®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ ¤¼¨‡nµ˜µ¤´¸ - ­»š›·

510 196,926 377,296 (363,953) (5,885) 204,894


103

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°) „)

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥ (˜n°) „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 29 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2552 ¦·¬´šÅ—o‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“EGV”) Ž¹ÉŠÁž}œ¦·¬´š¥n°¥Äœ­´—­nªœ¦o°¥¨³ 39.61 Ä®o„n¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr ÁŽ°¦rª·­ ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á¸¥ŠÄ®¤n Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr ‹Îµ„´— ¦·¬´š¦´Ã¥›·œ ¤Áœ‹Á¤œšr ‹Îµ„´— ¨³¦·¬´š ¦´Ã¥›·œ Á¦¸¥¨˜¸Ê ‹Îµ„´— Ž¹ÉŠ¦·¬´š—´Š„¨nµªš´ÊŠ®¤—Áž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ¨³ ¦´¦¼o„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœŠ„εŦ…µ—š»œÁŒ¡µ³¦·¬´š‹Îµœªœ 176.00 ¨oµœµš ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œÁ¡·É¤ ¨—¨Š‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³…°Š ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ¦·¬´š¥n°¥ ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ¨—¨Š‹µ„„µ¦Áž¨¸¥É œ­™µœ³…°Š ¦·¬´š¦nª¤Áž}œÁŠ·œ¨Šš»œÁŸº°É …µ¥ ÁŠ·œž{œŸ¨¦´ ­nªœÂnŠ„εŦĜ¦·¬´š¦nª¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›·

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

1,471,946,645 578,983,876

1,506,765,502 148,390,890

1,328,077,288 578,983,876

1,687,896,576 148,390,890

(41,413,932)

(92,533,267) (32,755,870)

(28,315,795)

(270,333,010) (115,027,354)

(127,441,462) 323,187,620 2,205,262,747

(34,983,440) (73,600,300) 50,663,130 1,471,946,645

1,878,745,369

(122,849,814) 1,328,077,288

„¨»n¤¦·¬´š¤¸„εŦĜ¦µ¥„µ¦¦³®ªnµŠ„´œš¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥rÄ®o„´„°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Ž¹ÉŠ¦´¦¼oĜŠ„εŦ…µ—š»œ¦ª¤—oª¥ª·›¸Á­oœ˜¦Š˜¨°—°µ¥»…°Š­´µÁnµ°µ‡µ¦š¸É‹Îµ®œnµ¥Åž Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 „¨»n¤¦·¬´š ¦´¦¼o„εŦĜ¦µ¥„µ¦¦³®ªnµŠ„´œ—´Š„¨nµªÁž}œ¦µ¥Å—o‹Îµœªœ 14.01 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 11.17 ¨oµœµš) – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤¦ª¤‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤­»š›·ÄœŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤š¸É¤¸¤¼¨‡nµ˜µ¤´¸‹Îµœªœ 44.12 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 44.12 ¨oµœµš)


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

104

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°) „)

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ (˜n°) Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ¦·¬´š ­¥µ¤¢dªÁ‹°¦r—¸Áª¨°žÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“SF”) „µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬´š¦nª¤ Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ¦·¬´šÅ—o¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ®»oœ­µ¤´…°Š SF ‹Îµœªœ 6.49 ¨oµœ®»oœ ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 28.98 ¨oµœµš „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ¦·¬´šÅ—o‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ‹Îµœªœ 14.37 ¨oµœ®»oœ Ĝ¦·¬´š SF ŞĜ¦µ‡µ 46.52 ¨oµœµš ×¥¤¸ „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ—´Š„¨nµªÁž}œ‹Îµœªœ 5.10 ¨oµœµš ¨³ 18.20 ¨oµœµš ĜŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³Š„µ¦ÁŠ·œ ÁŒ¡µ³¦·¬´š ˜µ¤¨Îµ—´ Ÿ¨‹µ„„µ¦ŽºÊ°®»oœ­µ¤´Á¡·É¤Á˜·¤Â¨³„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ—´Š„¨nµªšÎµÄ®o­´—­nªœ„µ¦™º°®»oœÁž¨¸É¥œÂž¨Š‹µ„Á—·¤Äœ°´˜¦µ ¦o°¥¨³ 24.10 Áž}œ¦o°¥¨³ 23.24 ¦·¬´š ¦´Ã¥›·œ °Áªœ·ª ‹Îµ„´— (“RAV”) „µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬´š¦nª¤ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 12 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2553 š¸Éž¦³»¤‡–³„¦¦¤„µ¦¦·¬´š‡¦´ÊŠš¸É 4/2553 ¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®o¦·¬´šÁ…oµŽºÊ°®»oœ­µ¤´ Á¡·É ¤ š» œ ‹Î µ œªœ 22.00 ¨o µ œ®»o œ Ĝ RAV Á¡ºÉ ° ¦´ „ ¬µ­´ — ­n ª œ„µ¦¨Šš» œ Á—· ¤ š¸É ¦o ° ¥¨³ 50 Áž} œ ‹Î µ œªœÁŠ· œ ¨Šš» œ š´Ê Š ­·Ê œ 220.00 ¨oµœµš ×¥Îµ¦³ÁŠ·œ‡nµ®»oœ­nªœÂ¦„Äœª´œš¸É 29 ˜»¨µ‡¤ ¡.«. 2553 Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 55.00 ¨oµœµš ¨³Îµ¦³ ­nªœš¸ÉÁ®¨º°‹Îµœªœ 165.00 ¨oµœµšÄœª´œš¸É 15 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 „°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr Ũ¢m­Å˜¨r (“MJLF”) „µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬´š¦nª¤ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 12 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2553 š¸Éž¦³»¤‡–³„¦¦¤„µ¦¦·¬´š‡¦´ÊŠš¸É 4/2553 ¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®o¦·¬´šÁ…oµŽºÊ°®»oœ­µ¤´ Á¡·É¤š»œ‹Îµœªœ 33.00 ¨oµœ®»oœÄœ MJLF Á¡ºÉ°¦´„¬µ­´—­nªœ„µ¦¨Šš»œÁ—·¤š¸É¦o°¥¨³ 33.00 Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ¨Šš»œš´ÊŠ­·Êœ 330.00 ¨oµœµš ×¥Îµ¦³ÁŠ·œ‡nµ®»oœš´ÊŠ®¤—Äœª´œš¸É 16 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2552 ¦·¬´š ­¥µ¤¢dªÁ‹°¦r —¸Áª¨¨°žÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“SF”) „µ¦¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ¦·¬´š¦nª¤ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 16 „¦„‘µ‡¤ ¡.«. 2552 ¦·¬´šÅ—o¨Šš»œÁ¡·É¤Äœ®»oœÁ¡·É¤š»œ…°Š SF ‹Îµœªœ 124 ¨oµœ®»oœ Ĝ¦µ‡µ®»oœ¨³ 1.20 µš ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 148.40 ¨oµœµš „µ¦ŽºÊ°®»oœ­µ¤´Á¡·É¤Á˜·¤‡¦´ÊŠœ¸ÊÁ¡ºÉ°¦´„¬µ¦³—´­´—­nªœ„µ¦™º°®»oœÄœ°´˜¦µ¦o°¥¨³ 24.10 Ä®o‡ŠÁ—·¤


105

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°) „)

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê (˜n°) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ (˜n°) ¦·¬´š ‡¨·¢°¦rÁœ¸¥ ªoµª Á°È„Žr¡¸Á¦¸¥œŽr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“CAWOW”) „µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ Ĝ¦³®ªnµŠÁ—º°œ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2552 ¦·¬´šÅ—o…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ CAWOW ‹œ„¦³š´ÉŠÁ®¨º°¦o°¥¨³ 19 Ĝ®»oœš¸É°°„…°Š ¦· ¬´ š —´ Š„¨n µ ª ¦· ¬´ š ¦´  ¦¼o… µ—š» œ ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ· œ ¨Šš» œ ‹Î µ œªœ 75.41 ¨oµ œµšÂ¨³¦´  ¦¼o …µ—š» œ ‹µ„„µ¦—o ° ¥‡n µ …°Š ÁŠ·œ¨Šš»œ 87.51 ¨oµœµš ĜŠ„εŦ…µ—š»œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¨³¦´¦¼o„εŦ‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ‹Îµœªœ 6.86 ¨oµœµš Ĝ Š„εŦ…µ—š»œ¦ª¤ £µ¥®¨´Š‹µ„„µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 14 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2552 ¦·¬´š™º°ªnµÅ¤n¤¸„µ¦‡ª‡»¤Â¨³Å¤n¤¸°·š›·¡¨°¥nµŠ¤¸ ­µ¦³­Îµ‡´Äœ„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°Š CAWOW —´Šœ´Êœ‹¹ŠÅ¤n™º°ªnµ CAWOW Áž}œ¦·¬´š¦nª¤ ¦·¬´š‹¹Š‹´—ž¦³Á£šÁŠ·œ¨Šš»œ Ĝ CAWOW Áž}œÁŠ·œ¨Šš»œÁŸºÉ°…µ¥ (®¤µ¥Á®˜» 9) ¨³´œš¹„…µ—š»œš¸É¥´ŠÅ¤nÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ¤¼¨‡nµ¥»˜·›¦¦¤ Ĝ­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ

¦µ‡µ˜µ¤´¸˜œo že ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ­nªœÂnŠ„εŦ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

46,148,035 9,999,980 5,100,896 61,248,911

45,519,775 9,999,980 55,519,755

29,507,045 10,112,330 6,528,660 46,148,035

35,407,445 10,112,330 45,519,775

Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r „´œ˜œµ ¦°—‡­˜·ÊŠ ‹Îµ„´— (“KAN”) „µ¦ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 27 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬´šÅ—o¨Šš»œÄœ KAN Ž¹ÉŠž¦³„°›»¦„·‹Á‡Á·Ê¨š¸ª¸ Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 9,999,980 µš ‡·—Áž}œ ­´—­nªœ¦o°¥¨³ 49.99 …°Šš»œ‹—š³Á¸¥œ Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2552 ¦·¬´š ¡¸ª¸°µ¦r ¨¼Ã° Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (“PVR bluO”) „µ¦ŽºÊ°ÁŠ·œ¨Šš»œ Á¤ºÉ°ª´œš¸É 24 „»¤£µ¡´œ›r ¡.«. 2552 ¦·¬´šÅ—oÎµ¦³‡nµ®»oœÄœ PVR bluO Á¡·É¤Á˜·¤Áž}œ‹Îµœªœ 1,225,000 ®»oœ Ĝ¦µ‡µ®»oœ¨³ 10 ¦¼že ®¦º°Ášnµ„´ 8.25 µš ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 10.12 ¨oµœµš


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

106

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°) …)

¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê ¨´„¬–³ ž¦³Á£š›»¦„·‹ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr ¡¦°¡Á¡°¦r˜¸Ê ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr ÁŽ°¦rª·­ ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á¸¥ŠÄ®¤n Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr ‹Îµ„´— ¦·¬´š ¦´Ã¥›·œ ¤Áœ‹Á¤œšr ‹Îµ„´— ¦·¬´š ¦´Ã¥›·œ Ž¸œ¸¤nµ ‹Îµ„´— ¦·¬´š ¦´Ã¥›·œ Á¦¸¥¨˜¸Ê ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r ݪr¨ „¦»ož ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Â°— ‹Îµ„´— ¦·¬´š „¦»ŠÁš¡ ۤ„Žr Á›¸¥Á˜°¦r ‹Îµ„´— ¦·¬´š °»—¦ Å¢ªr­˜µ¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr ‹Îµ„´— ¦·¬´š ­¥µ¤Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr ‹Îµ„´— ¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“EGV”) ¦·¬´š Á°È¤ ¡·‡Á‹°¦r­ Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“MPIC”) ¦·¬´š¥n°¥£µ¥Ä˜o EGV ¦·¬´š Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœ ĨÁ—oœšr ª·¨Á¨‹ Á°È„Ž··´Éœ ‹Îµ„´— ¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Á°È„Ž··´Éœ ‹Îµ„´—

¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Å¢ªr­˜µ¦r ‹Îµ„´—

Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸ÉĜ°µ‡µ¦ Ä®o¦·„µ¦—oµœ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r Ä®o¦·„µ¦—oµœ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸ÉĜ°µ‡µ¦ Ä®o¦·„µ¦—oµœÃªr¨·ÉŠÂ¨³ ‡µ¦µÃ°Á„³ ¨³„µ¦´œÁš·Š Ä®o¦·„µ¦Ã‰¬–µÂ¨³¦·„µ¦ Ä®o‡Îµž¦¹„¬µ›»¦„·‹ Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r ­ºÉ°­·ÉŠ¡·¤¡r¨³Ã‰¬–µÂ¨³ ‹´—‹Îµ®œnµ¥¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r

Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r ¨³ „µ¦Ã‰¬–µ Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r ¨³„µ¦Ã‰¬–µ¦ª¤š´ÊŠ Ä®o¦·„µ¦Ánµ¡ºœÊ š¸É Ä®o¦·„µ¦‹´—­—Š£µ¡¥œ˜¦r ¨³„µ¦Ã‰¬–µ

­´—­nªœ…°Š„µ¦™º°®»oœ

‡ªµ¤­´¤¡´œ›r

¡.«. 2553

¡.«. 2552

™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š

99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

™º°®»oœÃ—¥˜¦Š

99.93

99.93

™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ™º°®»oœšµŠ°o°¤ ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š

99.93 99.99 99.99 60.36 39.61 65.93

99.93 99.99 99.99 60.36 39.61 65.93

™º°®»oœšµŠ°o°¤

99.96

99.96

™º°®»oœšµŠ°o°¤

99.96

99.96

™º°®»oœšµŠ°o°¤

99.96

99.96


107

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°) …)

¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê (˜n°) ¨´„¬–³ ¦·¬´š¥n°¥£µ¥Ä˜o MPIC ¦·¬´š š¸ª¸ ¢°¦´¤ ‹Îµ„´— ¦·¬´š Á°È¤ ¡·‡Á‹°¦r­ ‹Îµ„´—

¦·¬´š Á°È¤ª¸—¸ ‹Îµ„´— (“MVD”) ¦·¬´š Á°È¤ Áš°¦r˜¸ÊŜœr ‹Îµ„´—* ¦·¬´š¥n°¥£µ¥Ä˜o MVD ¦·¬´š žŽ·¢d‡ ¤¸Á—¸¥ ÁŽ¨¨r ‹Îµ„´— ¦·¬´š¦nª¤ ¦·¬´š ­¥µ¤¢dªÁ‹°¦r—¸Áª¨°žÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“SF”) ¦·¬´š ¦´Ã¥›·œ °Áªœ·ª ‹Îµ„´—

„°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr Ũ¢m­Å˜¨r ¦·¬´š Ś¥š·‡Á„ȘÁ¤Á‹°¦r ‹Îµ„´— „·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦·¬´š ¡¸ª¸°µ¦r ¨¼Ã° Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (“PVR bluO”) ¦·¬´š Á¤Á‹°¦r „´œ˜œµ ¦°—‡­˜·ÊŠ ‹Îµ„´—**

­´—­nªœ…°Š„µ¦™º°®»oœ

ž¦³Á£š›»¦„·‹

‡ªµ¤­´¤¡´œ›r

¡.«. 2553

¡.«. 2552

­ºÉ°Â¨³Ã‰¬–µšµŠÃš¦š´«œr ‹´—‹Îµ®œnµ¥¨·…­·š›·£Í µ¡¥œ˜¦r Á¡ºÉ°Œµ¥ÄœÃ¦Š£µ¡¥œ˜¦r Á¡º°É ‹´—šÎµª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸ ¨³Á¡ºÉ° ™nµ¥š°—šµŠÃš¦š´«œr ‹Îµ®œnµ¥ÂŸnœ ª¸Ž¸—¸ —¸ª¸—¸ ¨³ ¨·…­·š›·£Í µ¡¥œ˜¦r Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦r

™º°®»oœšµŠ°o°¤ ™º°®»oœšµŠ°o°¤

65.92 65.92

65.92 65.92

™º°®»oœšµŠ°o°¤

65.92

65.92

™º°®»oœšµŠ°o°¤

65.92

65.92

™º°®»oœšµŠ°o°¤

65.53

65.53

Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸ÉĜ°µ‡µ¦Â¨³ ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š Ä®o¦·„µ¦—oµœ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸ÉĜ°µ‡µ¦Â¨³ ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š Ä®o¦·„µ¦—oµœ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ ™º°®»oœšµŠ°o°¤ Ÿnµœ SF Ä®oÁnµ¡ºÊœš¸É¨³Ä®o¦·„µ¦ ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š —oµœ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ Áž}œ˜´ªÂšœ‹´—‹Îµ®œnµ¥ ™º°®»oœÃ—¥˜¦Š ´˜¦Á…oµ¤„µ¦Â­—Š

23.24

24.10

50.00 11.62

50.00 12.05

33.00

33.00

40.00

40.00

Ä®o¦·„µ¦Ãªr¨·ÉŠÂ¨³ ‡µ¦µÃ°Á„³Â¨³„µ¦´œÁš·Š Ä®o¦·„µ¦Á‡Á·Ê¨š¸ª¸

™º°®»oœÃ—¥˜¦Š

49.00

49.00

™º°®»oœÃ—¥˜¦Š

49.99

-

‹Îµ®œnµ¥Ášž Ž¸—¸ ª¸—ø °Ášž ª¸Ž¸—¸Â¨³—¸ª¸—¸

¦·¬´š¥n°¥¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµš´ÊŠ®¤—Áž}œ¦·¬´šš¸É‹´—˜´ÊŠ…¹ÊœÄœž¦³Áš«Åš¥ ¥„Áªoœ PVR bluO Ž¹ÉŠ‹´—˜´ÊŠ…¹ÊœÄœ ž¦³Áš«°·œÁ—¸¥ ÁŠ·œ¨Šš»œš´ÊŠ®¤—Áž}œ„µ¦¨Šš»œÄœ®»oœ­µ¤´Â¨³®œnª¥¨Šš»œÄœ„¦–¸…°Š„°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ °­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r * Ĝže ¡.«. 2552 Áž}œ¦·¬´š¥n°¥£µ¥Ä˜o MVD ** ¦·¬´šš¸É‹´—˜´ÊŠÄ®¤nĜže ¡.«. 2553


14

…)

8,143,539,817 1,678,434,796 1,295,718,829 48,667,298

2,073,637,431 562,807,978 908,339,943 58,665,546

„°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr Ũ¢m­Å˜¨r ¦·¬š´ Ś¥š·‡Á„ȘÁ¤Á‹°¦r ‹Îµ„´—

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦·¬š´ ¦nª¤ ¦·¬š´ ­¥µ¤¢dªÁ‹°¦r—¸Áª¨°žÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¦·¬š´ ¦´Ã¥›·œ °Áªœ·ª ‹Îµ„´—

„°Šš»œ¦ª¤­·š›·„µ¦Ánµ°­´Š®µ¦·¤š¦´¡¥r Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr Ũ¢m­Å˜¨r ¦·¬š´ Ś¥š·‡Á„ȘÁ¤Á‹°¦r ‹Îµ„´—

­·œš¦´¡¥r µš

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬š´ ¦nª¤ ¦·¬š´ ­¥µ¤¢dªÁ‹°¦r—¸Áª¨°žÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) ¦·¬š´ ¦´Ã¥›·œ °Áªœ·ª ‹Îµ„´—

„¨»n¤¦·¬š´ ¤¸­ªn œÂnŠÄœŸ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ ­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œ…°Š¦·¬´š¦nª¤ —´Š˜n°Åžœ¸Ê

¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ (˜n°)

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

16,706,351 43,312,371

1,359,655,001 394,603,630

66,610,971 38,052,490

4,588,662,209 456,901,645

®œ¸Ê­·œ µš

„εŦ µš

43,830,442 1,123,877 ™º°®»œo šµŠ°o°¤Ÿnµœ SF 106,534,833 78,733,371 35,344,923 5,177,482

377,094,103 69,974,613

53,596,535 153,930,610 ™º°®»œo šµŠ°o°¤Ÿnµœ SF 128,794,188 111,884,653 39,125,597 3,775,822

2,054,723,092 845,667,438

¦µ¥Å—o µš

24.10 50.00 12.05 33.00 40.00

23.24 50.00 11.62 33.00 40.00

­´—­nªœ…°Š„µ¦™º°®»oœ ¦o°¥¨³

Annual Report of 2010

108

Major Cineplex Group Plc.


109

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 14

ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬š´ ¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤Â¨³­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ - ­»š›·(˜n°) ‡)

­Îµ¦°Š®œ¸Ê­·œ‹µ„„µ¦…µ—š»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ Ĝže ¡.«. 2552 ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š ‡º° ¦·¬´š °¸‹¸ª¸ Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤œšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“EGV”) ŗo‡Ê垦³„´œÁŠ·œ„¼o¥º¤ …°Š¦·¬´š Á°È„ŽrÁŽ°¦rÁšœÁ¤œšr ‹Îµ„´— (“EXER”) ‹Îµœªœ 21.60 ¨oµœµš ¨³¦·¬´š Á°È¤ª¸—¸ ‹Îµ„´— ŗoÄ®oÁŠ·œ„¼o¥º¤Â„n¦·¬´š¥n°¥ šµŠ°o°¤‡º° ¦·¬´š žŽ·¢d‡ ¤¸Á—¸¥ ÁŽ¨¨r ‹Îµ„´— ‹Îµœªœ 60.00 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 60.10 ¨oµœµš) Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 EGV ŗo…µ¥®»oœš´ÊŠ®¤—Äœ EXER Ä®o„´»‡‡¨£µ¥œ°„ ¦·¬´š‹¹ŠšÎµ„µ¦„¨´¦µ¥„µ¦­Îµ¦°Š®œ¸Ê­·œ ‹µ„„µ¦…µ—š»œÄœ EXER ‹Îµœªœ 49.26 ¨oµœµš ×¥¦´¦¼o£µ¥Ä˜o “„εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ” ĜŠ„εŦ…µ—š»œ ÁŒ¡µ³¦·¬´š „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š­Îµ¦°Š®œ¸Ê­·œ‹µ„„µ¦…µ—š»œÄœ¦·¬´š—´Š„¨nµª­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¨³ ¡.«. 2552 ¤¸—´Šœ¸Ê : ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ­Îµ¦°ŠÁ¡·É¤ …µ¥¦·¬´š¥n°¥ „¨´¦µ¥„µ¦­Îµ¦°Š®œ¸Ê­·œ ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

49,257,421 (49,257,421) -

124,713,325 4,802,727 (58,658,631) (21,600,000) 49,257,421


15

5,699,529 750,762,922 (39,477,519) 1,167,949,259

208,316,998

208,316,998 208,316,998

– ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›· 1,371,318,457 (203,369,198) 1,167,949,259

432,606,184 18,358,143

593,232,392 (160,626,208) 432,606,184

208,316,998 -

208,316,998 208,316,998

š¸É—·œ

3,231,470,649 (1,262,393,119) (21,000,000) 1,948,077,530

178,736,451 (90,407) (191,942,414) (21,000,000) 1,948,077,530

1,913,434,112 68,939,788

2,983,884,816 (1,070,450,704) 1,913,434,112

°µ‡µ¦Â¨³ 抣µ¡¥œ˜¦r ­nªœž¦´ž¦»Š ¨³­nªœž¦´ž¦»Š

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³…°Š ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ¦·¬´š¥n°¥ 𜭷œš¦´¡¥r „µ¦Ã°œ­·œš¦´¡¥r™µª¦Áž}œ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° ‹´—ž¦³Á£š­·œš¦´¡¥r ‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›·

– ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r - ­»š›·

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

989,512,220 (395,285,093) 594,227,127

227,301,399 (873,055) (1,094,650) (43,338,239) 594,227,127

359,279,245 52,952,427

711,670,069 (352,390,824) 359,279,245

3,736,980,836 (2,132,745,738) (10,301,951) 1,593,933,147

5,716,143 132,361,005 (25,701) (1,613,311) (28,995,241) (314,966,689) (1,998,288) 1,593,933,147

1,620,401,968 183,053,261

3,437,372,875 (1,810,862,649) (6,108,258) 1,620,401,968

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ Á‡¦ºÉ°Š¤º° °»ž„¦–r ¦³ ¨³Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠ ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ š¸Éčo—εÁœ·œŠµœ

323,502,340 (250,138,383) (1,395,690) 71,968,267

1,403,076 (105,392) (40,764) (238,671) (34,916,490) 71,968,267

87,960,859 17,905,649

300,199,179 (212,067,499) (170,821) 87,960,859

°»ž„¦–r ­Îµœ´„Šµœ

29,691,391 (15,859,120) 13,832,271

¦ª¤

292,580,953 1,172,108,474

110,946,710 10,001,739,601 - (4,259,790,651) (32,697,641) 110,946,710 5,709,251,309

12,818,748 (63,196,982) (4,888,578) (31,908,319) (630,308,413) (22,998,288) 5,709,251,309

4,932,677,022 1,517,056,119

292,580,953 8,560,395,486 - (3,621,439,385) (6,279,079) 292,580,953 4,932,677,022

- (1,289,056,385) (63,196,982) 25,701 (2,361,448) (1,489,350) (5,667,062) 13,832,271 110,946,710

18,096,703 3,738,377

33,138,204 (15,041,501) 18,096,703

­·œš¦´¡¥r ¥µœ¡µ®œ³ ¦³®ªnµŠ„n°­¦oµŠ

®œnª¥ : µš

Annual Report of 2010

110

Major Cineplex Group Plc.


15

¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

– ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ

¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›·

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r ¨—¨Š‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥¦·¬´š¥n°¥ 𜭷œš¦´¡¥r ‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r - „¨´¦µ¥„µ¦

š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r - ­»š›· (˜n°)

208,316,998 208,316,998

208,316,998 208,316,998

š¸É—·œ

1,414,378,919 (286,976,277) 1,127,402,642

1,167,949,259 32,152,250 22,816,639 (8,735,718) (86,779,788) 1,127,402,642

3,159,300,763 (1,355,677,925) 1,803,622,838

1,948,077,530 22,977,237 (5,705,295) 96,284,541 (92,611,541) (186,399,634) 21,000,000 1,803,622,838

°µ‡µ¦Â¨³ 抣µ¡¥œ˜¦r ­nªœž¦´ž¦»Š ¨³­nªœž¦´ž¦»Š

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

974,561,766 (418,646,556) 555,915,210

594,227,127 9,593,162 (1,350,436) 9,750,767 (45) (347,463) (55,957,902) 555,915,210

¦³ ­µ›µ¦–¼žÃ£‡

3,816,817,405 (2,256,299,116) (809,905) 1,559,708,384

1,593,933,147 139,661,141 (19,214,006) 101,327,785 (853,714) (28,531,776) (236,106,239) 9,492,046 1,559,708,384

Á‡¦ºÉ°Š¤º° °»ž„¦–r ¨³Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠ š¸Éčo—εÁœ·œŠµœ

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

276,437,178 (223,497,152) (1,025) 52,939,001

71,968,267 17,263,716 (624,717) (170,197) 21,925 (1,335,801) (35,578,857) 1,394,665 52,939,001

°»ž„¦–r ­Îµœ´„Šµœ

25,148,305 (15,925,117) 9,223,188

13,832,271 4,787,781 (4,905,417) (4,491,447) 9,223,188

5,709,251,309 434,374,584 (26,894,454) (5,737,251) (131,562,299) (605,313,867) 31,886,711 5,406,004,733

¦ª¤

88,876,472 9,963,837,806 - (4,557,022,143) (810,930) 88,876,472 5,406,004,733

110,946,710 207,939,297 (230,009,535) 88,876,472

­·œš¦´¡¥r ¥µœ¡µ®œ³ ¦³®ªnµŠ„n°­¦oµŠ

®œnª¥ : µš

111


15

¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

– ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤

¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›·

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r 𜭷œš¦´¡¥r ˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ

– ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r - ­»š›· (˜n°)

173,406,998 173,406,998

173,406,998 173,406,998

173,406,998 173,406,998

1,671,183,432 (548,014,657) 1,123,168,775

981,871,974 61,441,227 175,457,288 (95,601,714) 1,123,168,775

1,434,284,917 (452,412,943) 981,871,974

°µ‡µ¦ 抣µ¡¥œ˜¦r š¸É—·œ ¨³­nªœž¦´ž¦»Š

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

280,488,110 (47,988,158) 232,499,952

166,739,644 26,862,846 55,821,518 (868,839) (16,055,217) 232,499,952

198,753,746 (32,014,102) 166,739,644

¦³ ­µ›µ¦–¼žÃ£‡

1,351,769,103 (709,856,301) 641,912,802

607,678,387 100,774,452 70,410,768 (4,968,472) (699,066) (131,283,267) 641,912,802

1,188,326,108 (580,647,721) 607,678,387

Á‡¦ºÉ°Š¤º° °»ž„¦–r ¨³Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠ š¸Éčo—εÁœ·œŠµœ °»ž„¦–r ­Îµœ´„Šµœ

13,197,586 37,600 (3,784,004) 9,451,182

20,255,659 (7,058,073) 13,197,586

¦ª¤

2,046,175,709 457,198,820 (4,968,472) (1,567,938) (269,088,484) 2,227,749,635

1,003,877 3,632,239,409 - (1,404,489,774) 1,003,877 2,227,749,635

45,918,563 256,872,988 (301,787,674) 1,003,877

45,918,563 3,184,366,859 - (1,138,191,150) 45,918,563 2,046,175,709

­·œš¦´¡¥r ¥µœ¡µ®œ³ ¦³®ªnµŠ„n°­¦oµŠ

134,094,630 20,293,259 (87,788,581) (10,842,077) 46,306,049 9,451,182

57,362,557 11,209,707 98,100 (33) (22,364,282) 46,306,049

123,420,868 (66,058,311) 57,362,557

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š

®œnª¥ : µš

Annual Report of 2010

112

Major Cineplex Group Plc.


15

¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

– ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤

¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›·

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r 𜭷œš¦´¡¥r ‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ

š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r - ­»š›· (˜n°)

173,406,998 173,406,998

173,406,998 173,406,998

1,848,538,458 (656,273,864) 1,192,264,594

1,123,168,775 86,881,828 96,340,452 (5,802,196) (108,324,265) 1,192,264,594

°µ‡µ¦ 抣µ¡¥œ˜¦r š¸É—·œ ¨³­nªœž¦´ž¦»Š

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

306,308,374 (68,184,838) 238,123,536

232,499,952 12,203,394 18,114,614 (3,275,185) (21,419,239) 238,123,536

¦³ ­µ›µ¦–¼žÃ£‡

1,471,047,067 (787,958,029) 683,089,038

641,912,802 127,765,003 54,980,511 (31,419,368) (110,149,910) 683,089,038

9,451,182 (4,517,442) (3,026,707) 1,907,033

2,227,749,635 422,816,899 (45,216,269) (266,109,888) 2,339,240,377

¦ª¤

14,571,527 3,974,042,034 - (1,634,801,657) 14,571,527 2,339,240,377

1,003,877 184,478,456 (170,910,806) 14,571,527

­·œš¦´¡¥r ¥µœ¡µ®œ³ ¦³®ªnµŠ„n°­¦oµŠ

146,290,697 13,878,913 (110,413,046) (11,971,880) 35,877,651 1,907,033

46,306,049 11,488,218 1,475,229 (202,078) (23,189,767) 35,877,651

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š Á‡¦ºÉ°Š¤º° °»ž„¦–r ¨³Á‡¦ºÉ°Š˜„˜nŠ °»ž„¦–r š¸Éčo—εÁœ·œŠµœ ­Îµœ´„Šµœ

®œnª¥ : µš

113


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

114

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 15

š¸É—·œ °µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r - ­»š›· (˜n°) – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µš»œ…°Š°µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r Ž¹ÉŠ®´„‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µÁ˜È¤‹ÎµœªœÂ¨oª ˜n¥´Š‡ŠÄoŠµœ°¥¼n¤¸‹Îµœªœ 2.169.32 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 1,512.31 ¨oµœµš) ¨³ 398.66 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 304.91 ¨oµœµš) ĜŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤Â¨³ Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š˜µ¤¨Îµ—´ „µ¦ŽºÊ°­·œš¦´¡¥rĜ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 ĜŠ„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¦ª¤„µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ­·œš¦´¡¥r‹µ„­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ ‹Îµœªœ 5.68 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 2.17 ¨oµœµš) Ĝže ¡.«. 2553 „¨»n¤¦·¬´šÂ¨³¦·¬´šÅ¤n¤¸­·œš¦´¡¥rš¸ÉčoÁž}œ®¨´„ž¦³„´œÁŠ·œ„¼o¥º¤Â˜n°¥nµŠÄ— ¨³Äœže ¡.«.2552 „¨»n¤¦·¬´šÂ¨³ ¦·¬´šœÎµ­·œš¦´¡¥rš¸É¤¸¤¼¨‡nµ­»š›·˜µ¤´¸‹Îµœªœ 556.31 ¨oµœµš ¨³ 350.54 ¨oµœµš ŞÁž}œ®¨´„ž¦³„´œÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„›œµ‡µ¦ (®¤µ¥Á®˜» 20) ˜µ¤¨Îµ—´ ­·œš¦´¡¥r˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œš¸É„¨»n¤¦·¬´šÂ¨³¦·¬´šÁž}œŸ¼oÁnµŽ¹ÉŠ¦ª¤Â­—ŠÄœ¦µ¥„µ¦…oµŠ˜oœž¦³„°—oª¥¡ºÊœš¸É°µ‡µ¦ ¦™¥œ˜r ¨³°»ž„¦–r‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥——´Šœ¸Ê

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ…°Š­·œš¦´¡¥r˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ ®´„ ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

26,928,464 (3,486,780) 23,441,684

23,844,092 (3,127,997) 20,716,095

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 21,945,683 (3,312,902) 18,632,781

22,221,571 (2,252,667) 19,968,904


115

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 16

‡nµ‡ªµ¤œ·¥¤ - ­»š›· ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ – ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›· ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r/¨Šš»œÁ¡·É¤ Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³…°Š¦·¬´š¦nª¤Áž}œ¦·¬´š¥n°¥ (®¤µ¥Á®˜» 14) „µ¦…µ¥ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ (®¤µ¥Á®˜» 14) ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›· – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›· ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›· – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

158,863,335 (74,831,343) 84,031,992

84,031,992 92,034,438 167,358,208 (5,016,377) 338,408,261

413,239,604 (74,831,343) 338,408,261

338,408,261 338,408,261

413,239,604 (74,831,343) 338,408,261


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

116

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 17

­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ - ­»š›·

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¨·…­·š›·Í ަ„¦¤ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r £µ¡¥œ˜¦r – ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›· ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³…°Š¦·¬´š¦nª¤Áž}œ ¦·¬´š¥n°¥ (®¤µ¥Á®˜» 14) ˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›· – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

¦ª¤

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ ÁŒ¡µ³¦·¬š´ ަ„¦¤ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r

990,853,844 (847,156,631) (11,924,888) 131,772,325

2,995,639 (983,747) 2,011,892

993,849,483 (848,140,378) (11,924,888) 133,784,217

11,803,297 11,803,297

131,772,325 649,050,161

2,011,892 12,053,296

133,784,217 661,103,457

11,803,297

195,994,837 (3,671,268) (471,134,930) (16,558,707) 485,452,418

1,789,170 (613,951) 15,240,407

197,784,007 (3,671,268) (471,748,881) (16,558,707) 500,692,825

11,803,297

16,838,105 1,764,150,897 (1,597,698) (1,243,406,859) (20,051,213) 15,240,407 500,692,825

11,803,297 11,803,297

1,747,312,792 (1,241,809,161) (20,051,213) 485,452,418


117

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 17

­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ - ­»š›· (˜n°)

¦ª¤

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ ÁŒ¡µ³¦·¬š´ ަ„¦¤ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r

500,692,825 462,765,330 (2,250,593) (532,735,483) (10,125,568) 418,346,511

11,803,297 23,920,271 (5,151,996) 30,571,572

41,798,151 2,482,853,878 (7,628,414) (2,016,051,410) - (48,455,957) 34,169,737 418,346,511

35,723,568 (5,151,996) 30,571,572

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¨·…­·š›·Í ަ„¦¤ ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r £µ¡¥œ˜¦r ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r ˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥r - ­»š›· ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›· – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

485,452,418 437,805,284 (2,250,593) (526,704,767) (10,125,568) 384,176,774

2,441,055,727 (2,008,422,996) (48,455,957) 384,176,774

15,240,407 24,960,046 (6,030,716) 34,169,737

­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œÄœŠ„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´šÁž}œÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¦³®ªnµŠ˜·—˜´ÊŠÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 4,811,590 µš Ž¹ÉŠ‡µ—ªnµ ‹³˜·—˜´ÊŠÁ­¦È‹£µ¥Äœže ¡.«. 2554 (¡.«. 2552 : ‹Îµœªœ 11,803,297 µš)


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

118

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 18

‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ

– ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›· ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›· – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ‡nµÁŸºÉ°„µ¦—o°¥‡nµ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›· ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µ˜µ¤´¸˜oœže - ­»š›· ¨—¨Š‹µ„„µ¦…µ¥¦·¬´š¥n°¥ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ž¨µ¥že - ­»š›· – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦µ‡µš»œ ®´„ ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­³­¤ ¦µ‡µ˜µ¤´¸ - ­»š›·

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ ÁŒ¡µ³¦·¬š´

794,528,266 (113,913,674) (178,985) 680,435,607

238,577,878 (23,628,122) 214,949,756

680,435,607 16,058,267 (35,037,890) 661,455,984

214,949,756 1,310,500 (9,494,349) 206,765,907

810,586,533 (148,951,564) (178,985) 661,455,984

239,888,378 (33,122,471) 206,765,907

661,455,984 (178,985) (36,189,607) 625,087,392

206,765,907 (9,472,507) 197,293,400

810,533,054 (185,445,662) 625,087,392

239,888,378 (42,594,978) 197,293,400


119

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 18

‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ (˜n°) ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ­nªœš¸É™¹Š„ε®œ—£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže ­nªœš¸ÉÁ„·œ„ªnµ®œ¹ÉŠže ¦ª¤‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ

¡.«. 2553

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

35,105,240 589,982,152 625,087,392

36,816,575 624,639,409 661,455,984

9,472,507 187,820,893 197,293,400

9,472,507 197,293,400 206,765,907

„¨»n¤¦·¬´šÅ—oœÎµ­·š›·„µ¦Ánµš¸É¤¸¤¼¨‡nµ˜µ¤´¸‹Îµœªœ 61.46 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 2,964.77 ¨oµœµš) ŞčoÁž}œ®¨´„ž¦³„´œ ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ (®¤µ¥Á®˜» 20) 19

­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ÁŠ·œ¤´—‹Îµ °ºÉœ Ç

20

79,511,440 1,546,680 81,058,120

89,360,314 10,333,706 99,694,020

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 51,530,666 2,275,144 53,805,810

39,937,514 7,214,864 47,152,378

ÁŠ·œ„¼o¥º¤Â¨³®»oœ„¼o Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ­nªœš¸É®¤»œÁª¸¥œ ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ ¦ª¤ÁŠ·œÁ·„Á„·œ´¸›œµ‡µ¦Â¨³ÁŠ·œ„¼o¥º¤ ¦³¥³­´Êœ‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ ­nªœš¸É™¹Š„ε®œ—Îµ¦³£µ¥Äœ®œ¹ÉŠže …°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª - ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ - ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„›œµ‡µ¦ ¦ª¤ÁŠ·œ„¼o¥º¤­nªœš¸É™¹Š„ε®œ—Îµ¦³ £µ¥Äœ®œ¹ÉŠže

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

17,572,161 479,807,902

56,800,410 1,693,011,012

299,807,904

1,217,486,012

497,380,063

1,749,811,422

299,807,904

1,217,486,012

828,032 158,000,000

752,096 317,375,257

28,000,000

395,191 300,000,000

158,828,032

318,127,353

28,000,000

300,395,191


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

120

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 20

ÁŠ·œ„¼o¥º¤Â¨³®»oœ„¼o (˜n°)

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ­nªœš¸ÉŤn®¤»œÁª¸¥œ - ®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ - ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„›œµ‡µ¦ ¦ª¤ÁŠ·œ„¼o¥º¤Å¤n®¤»œÁª¸¥œ - ®»oœ„¼o ¦ª¤ÁŠ·œ„¼o¥º¤Â¨³®»oœ„¼o

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

36,490,235 110,125,000 146,615,235

22,047,375 150,000,000 172,047,375

19,959,972 72,000,000 91,959,972

19,959,972 150,000,000 169,959,972

2,300,000,000

1,500,000,000

2,300,000,000

1,500,000,000

3,102,823,330

3,739,986,150

2,719,767,876

3,187,841,175

‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥…°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤…°Š„¨»n¤¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¥°—¦ª¤ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦ª¤ - – °´˜¦µ‡Šš¸É - – °´˜¦µ¨°¥˜´ª

2,817,126,169 285,697,161 3,102,823,330

3,215,810,483 524,175,667 3,739,986,150

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 2,619,767,876 100,000,000 2,719,767,876

2,737,841,175 450,000,000 3,187,841,175

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„›œµ‡µ¦ (Ťn¦ª¤®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ) ­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®rŗo—´Šœ¸Ê

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ‹´—ž¦³Á£š¦µ¥„µ¦Ä®¤n ¨—¨Š‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥¦·¬´š¥n°¥ „¼o¥º¤Á¡·É¤ ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤ ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

467,375,257 258,125,000 (17,375,257) 100,000,000 (540,000,000) 268,125,000

1,408,000,000 2,975,257 (943,600,000) 467,375,257

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 450,000,000 100,000,000 (450,000,000) 100,000,000

1,369,000,000 (919,000,000) 450,000,000


121

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 20

ÁŠ·œ„¼o¥º¤Â¨³®»oœ„¼o (˜n°) ¦³¥³Áª¨µ‡¦„ε®œ—…°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„›œµ‡µ¦ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ‡¦„ε®œ—£µ¥Äœ 1 že ‡¦„ε®œ—¦³®ªnµŠ 1 že ™¹Š 2 že ‡¦„ε®œ—¦³®ªnµŠ 2 že ™¹Š 5 že

158,000,000 102,125,000 8,000,000 268,125,000

317,375,257 150,000,000 467,375,257

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 28,000,000 64,000,000 8,000,000 100,000,000

300,000,000 150,000,000 450,000,000

ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œÁž}œ˜´ÌªÂ¨„ÁŠ·œÂ¨³˜´Ìª­´µÄoÁŠ·œš¸É°¥¼nĜ­„»¨ÁŠ·œµš ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¦³®ªnµŠ¦o°¥¨³ 1.38 ™¹Š¦o°¥¨³ 2.70 ˜n°že (¡.«. 2552 : ¦o°¥¨³ 2.40 ™¹Š 7.50 ˜n°že) ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 4.00 ™¹Š 4.85 ˜n°že (¡.«. 2552 : ¦o°¥¨³ 4.50 ™¹Š 6.50 ˜n°že) ÁŠ·œ„¼o¥º¤—´Š„¨nµª ¤¸°µ‡µ¦Â¨³­·š›·„µ¦ÁnµÁž}œ®¨´„š¦´¡¥r‡Ê垦³„´œ (®¤µ¥Á®˜» 15 ¨³®¤µ¥Á®˜» 18) ®¨´„ž¦³„´œ…°Š®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ ‡º°„µ¦š¸É¦·¬´š‹³˜o°Š¤°‡ºœ­·š›·Äœ­·œš¦´¡¥r˜µ¤­´µÁnµÂ„nŸ¼oÄ®oÁnµÄœ„¦–¸š¸É„¨»n¤¦·¬´šŸ·—­´µ ®»oœ„¼o

¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže „µ¦°°„®»oœ„¼o ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ ÁŒ¡µ³¦·¬š´

1,500,000,000 800,000,000 2,300,000,000

1,500,000,000 800,000,000 2,300,000,000

¦·¬´šÅ—o°°„®»oœ„¼oĜ­„»¨ÁŠ·œµšž¦³Á£š‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ˜oœÁ¤ºÉ°‡¦„ε®œ— (Straight Bond) Ťn¤¸®¨´„ž¦³„´œÂ¨³Å¤n—o°¥­·š›·š¸É¤¼¨‡nµ ˜¦µÅªo 1,000 µš˜n°®œnª¥ ×¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥——´Š˜n°Åžœ¸Ê

°µ¥»®»oœ„¼o

ª´œš¸É°°„

ª´œ‡¦„ε®œ—

3 že 3 že

ª´œš¸É 15 ¤·™»œµ¥œ ¡.«. 2552 ª´œš¸É 9 Á¤¬µ¥œ ¡.«. 2553

ª´œš¸É 15 ¤·™»œµ¥œ ¡.«. 2555 ª´œš¸É 17 ¡§¬£µ‡¤ ¡.«. 2556

®»oœ„¼o °´˜¦µ—°„Á¸Ê¥‡Šš¸É ¨oµœµš ¦o°¥¨³˜n°že 1,500 800

4.80 3.35


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

122

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 20

ÁŠ·œ„¼o¥º¤Â¨³®»oœ„¼o (˜n°) ®»oœ„¼o (˜n°) —°„Á¸Ê¥¤¸„ε®œ—„µ¦‹nµ¥š»„ئ¤µ­Â¨³š»„®„Á—º°œ ¦·¬´š˜o°Š—ε¦ŠÅªoŽ¹ÉŠ°´˜¦µ­nªœ®œ¸Ê­·œ˜n°­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœÄœ°´˜¦µ­nªœš¸É „ε®œ—ŪoĜ®œ´Š­º°¸Êªœ ¦·¬´šœÎµÁŠ·œš¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥®»oœ„¼oލ妳®œ¸ÊÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œ čoĜ„µ¦—εÁœ·œŠµœÂ¨³…¥µ¥›»¦„·‹…°Š¦·¬´š ªŠÁŠ·œ„¼o¥º¤ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 „¨»n¤¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¤¸ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°š¸Éŗo¦´‹µ„­™µ´œ„µ¦ÁŠ·œŽ¹ÉŠ¥´Š¤·Å—očoÁž}œ‹Îµœªœ 2,614.30 ¨oµœµš ¨³‹Îµœªœ 2,270.00 ¨oµœµš ˜µ¤¨Îµ—´ ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°­nªœÄ®n­·Êœ­»—°µ¥»£µ¥Äœ 3 že ¨³‹³¤¸„µ¦ššªœ˜µ¤ªµ¦³ ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°­nªœÄ®n¤¸Åªočo­Îµ®¦´„µ¦­¦oµŠÃ¦Š£µ¡¥œ˜¦r¨³ÄoÁž}œÁŠ·œš»œ®¤»œÁª¸¥œ (¡.«. 2552 : 1,109.10 ¨oµœµš ¨³‹Îµœªœ 929.42 ¨oµœµš ˜µ¤¨Îµ—´)

21

®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 Á‹oµ®œ¸Ê°ºÉœ ‡nµÄo‹nµ¥‡oµŠ‹nµ¥ ¦µ¥Å—o‡nµÁnµÂ¨³¦·„µ¦¦´¨nªŠ®œoµ £µ¬¸…µ¥¥´ŠÅ¤n™¹Š„ε®œ—Îµ¦³ ÁŠ·œ¤´—‹ÎµÂ¨³ÁŠ·œ¦´¨nªŠ®œoµ °ºÉœ Ç

225,864,571 228,933,412 132,243,279 67,601,638 6,254,581 58,951,650 719,849,131

495,070,574 235,039,787 51,852,853 83,110,813 14,444,272 95,569,026 975,087,325

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 137,895,497 103,061,993 80,003,049 26,182,989 1,469,196 7,256,592 355,869,316

200,874,138 72,402,360 2,705,980 34,888,678 545,983 40,403,971 351,821,110


123

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 22

®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ÁŠ·œ¤´—‹Îµ¦´‹µ„¨¼„‡oµ ¦µ¥Å—o‡nµÁnµÂ¨³¦·„µ¦¦´¨nªŠ®œoµ

23

211,480,747 245,334,191 456,814,938

211,421,573 271,263,394 482,684,967

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 20,808,990 20,808,990

21,072,737 21,072,737

š»œÁ¦º°œ®»oœÂ¨³­nªœÁ„·œ¤¼¨‡nµ®»oœ ‹Îµœªœ®»oœ ‹—š³Á¸¥œ ®»oœ – ª´œš¸É 1 ¤„¦µ‡¤ ¡.«. 2552 „µ¦°°„®»oœ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 „µ¦°°„®»oœ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553

906,000,000 906,000,000 906,000,000

š»œš¸É°°„¨³Á¦¸¥„Îµ¦³Á˜È¤¤¼¨‡nµÂ¨oª ‹Îµœªœ ­nªœÁ„·œ ®»oœ­µ¤´ ®»oœ­µ¤´ ¤¼¨‡nµ®»oœ ®»oœ µš µš 881,897,219 881,897,219 881,897,219

881,897,219 881,897,219 881,897,219

3,839,673,605 3,839,673,605 3,839,673,605

®»oœ­µ¤´‹—š³Á¸¥œš´ÊŠ®¤—¤¸‹Îµœªœ 906,000,000 ®»oœ (¡.«. 2552 : 906,000,000 ®»oœ) Ž¹ÉŠ¤¸¤¼¨‡nµš¸É˜¦µÅªo®»oœ¨³ 1 µš (¡.«. 2552 : 1 µš˜n°®»oœ) ®»oœ­µ¤´š¸Éŗo°°„¨³Á¦¸¥„Îµ¦³Á˜È¤¤¼¨‡nµÂ¨oª¤¸‹Îµœªœ 881,897,219 ®»oœ (¡.«. 2552 : 881,897,219 ®»oœ) Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2552 ¦·¬´šÅ—oŽºÊ°‡ºœ®»oœ­µ¤´‹Îµœªœ 40.91 ¨oµœ®»oœ Ĝ˜¨µ—®¨´„š¦´¡¥r®nŠž¦³Áš«Åš¥ ×¥‹nµ¥ÁŠ·œÁ¡ºÉ° ŽºÊ°‡ºœ®»oœÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 267.92 ¨oµœµš ¨³Å—o­—ŠÁž}œ¦µ¥„µ¦®´„‹µ„­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ ®»oœš´ÊŠ®¤—š¸ÉŽºÊ°‡ºœ™º°ÅªoÁ¡ºÉ°¦°„µ¦ ‹Îµ®œnµ¥°¸„‡¦´ÊŠ®œ¹ÉŠÄœÁª¨µ˜n°Åž ¦·¬´šÅ—o„´œ„εŦ­³­¤ÅªoÁž}œ­Îµ¦°ŠÁ¡ºÉ°®»oœš»œŽºÊ°‡ºœ‹Îµœªœ 267.92 ¨oµœµš ˜µ¤š¸„É µÎ ®œ—Ūo Ĝ¤µ˜¦µ 66/1 (2) …°Š¡¦³¦µ´´˜·¦·¬´š¤®µœ‹Îµ„´— ¡.«. 2535 Ž¹ÉŠ„ε®œ—Ä®o¦·¬´š˜o°Š„´œ„εŦ­³­¤ÅªoÁž}œÁŠ·œ­Îµ¦°Š Ášnµ„´‹ÎµœªœÁŠ·œš¸ÉŗoŽºÊ°®»oœ‡ºœ


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

124

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 24

ĝ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´ ĝ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´š¸É‹´—­¦¦Ä®o„n„¦¦¤„µ¦Â¨³¡œ´„Šµœ…°Š¦·¬´š (ESOP) ¦·¬´šÅ—o°°„ĝ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´š¸É‹´—­¦¦Ä®o„n„¦¦¤„µ¦Â¨³¡œ´„Šµœ…°Š¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¥n°¥ (“ESOP”) ×¥Áž}œ ĝ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·‹—š³Á¸¥œÂ¨³Å¤n­µ¤µ¦™Ã°œÄ®o»‡‡¨°ºÉœÅ—o Ťn¤¸¦µ‡µÁ­œ°…µ¥Â¨³¤¸°µ¥»Å¤nÁ„·œ 4 že ¨³ 5 že ˜µ¤¨Îµ—´ œ´˜´ÊŠÂ˜nª´œš¸É°°„ °´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´Â¨³¦µ‡µ„µ¦Äo­·š›·¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥——´Š˜n°Åžœ¸Ê ‹Îµœªœš¸É°°„ ¦µ‡µ„µ¦Äo­·š›· ª´œš¸É°°„ ESOP-W3

12 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2550

¨oµœ®œnª¥ 13.0

µš/®œnª¥

„ε®œ—Áª¨µ„µ¦Äo­·š›· Á¦·É¤

­·Êœ­»—

16.447 30 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2550 15 ¡§«‹·„µ¥œ ¡.«. 2555

¦µ‡µÄo­·š›·Â¨³°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·…°ŠÄ­Îµ‡´Â­—Š­·š›· ¤¸—´Šœ¸Ê

ESOP-W3

°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›· ®œnª¥/®»oœ

¦µ‡µ„µ¦Äo­·š›· µš/®œnª¥

1.020

16.447

Ĝ¦³®ªnµŠže ¡.«. 2553 Ÿ¼o™º°Ä­Îµ‡´Â­—Š­·š›·Å¤nŗočo­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´ ÁœºÉ°Š‹µ„¦µ‡µÄo­·š›·­¼Š„ªnµ¦µ‡µ˜¨µ—…°Š®»oœ 25

­Îµ¦°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ ˜µ¤¡¦³¦µ´´˜·¦·¬´š¤®µœ‹Îµ„´— ¡.«. 2535 ¦·¬´š˜o°Š­Îµ¦°Š˜µ¤„‘®¤µ¥°¥nµŠœo°¥¦o°¥¨³ 5 …°Š„εŦ­»š›·®¨´Š‹µ„ ®´„…µ—š»œ­³­¤¥„¤µ (™oµ¤¸) ‹œ„ªnµ­Îµ¦°Šœ¸Ê‹³¤¸¤¼¨‡nµÅ¤nœo°¥„ªnµ¦o°¥¨³ 10 …°Šš»œ‹—š³Á¸¥œ…°Š¦·¬´š ­Îµ¦°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ Ťn­µ¤µ¦™‹´—­¦¦Å—o

26

­nªœ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­nªœœo°¥ ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ŽºÊ°¦·¬´š¥n°¥ ‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ ­nªœÂnŠ„εŦ(…µ—š»œ)­»š›·Äœ¦·¬´š¥n°¥ ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

100,444,238 21,838,138 14,818,004 137,100,380

(6,506,633) 113,238,888 (6,288,017) 100,444,238


125

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 27

¦µ¥Å—o°ºÉœ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¦µ¥Å—oÁŠ·œž{œŸ¨ „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¦µ¥Å—o‡nµ¦·®µ¦‹´—„µ¦ ¦µ¥Å—o—°„Á¸Ê¥¦´ „εŦ‹µ„°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ ¦µ¥Å—o‡nµ£µ¬¸Ã¦ŠÁ¦º°œ °ºÉœ Ç

1,604,773 2,510,702 33,567,593 9,724,822 7,228,936 25,074,190 48,548,633 128,259,649

21,671,965 52,602,845 7,617,159 1,081,157 22,348,964 35,704,917 141,027,007

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 129,046,235 1,608,784 33,567,593 85,667,544 689,169 2,314,412 9,632,621 262,526,358

145,600,300 32,203 98,746,182 103,641,573 2,399,133 16,414,669 366,834,060

Á¤ºÉ ° ª´ œ š¸É 18 ¡§«‹· „ µ¥œ ¡.«. 2552 ¦· ¬´ š ŗo šÎ µ ­´  µ¥„Á¨· „ „µ¦Án µ ¨³­n Š ¤°¡ºÊ œ š¸É à ¦Š£µ¡¥œ˜¦r  ¨³Ãªr ¨·É Š š¸É ° µ‡µ¦ ­¥µ¤—·­‡´¢Áª°¦¸É‡ºœÄ®o„nŸ¼oÄ®oÁnµ ×¥¦·¬´š˜„¨Š‡ºœ­·š›·Äœ„µ¦Ánµ¡ºÊœš¸É—´Š„¨nµªÄ®o„´Ÿ¼oÄ®oÁnµ£µ¥Äœª´œš¸É 31 ¤¸œµ‡¤ ¡.«. 2553 ¨³Ÿ¼oÄ®oÁnµ˜„¨Š‹nµ¥‡nµ—Á¥„µ¦¥„Á¨·„„µ¦ÁnµÄ®o„´¦·¬´šÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 42.76 ¨oµœµš 28

‡nµÄo‹nµ¥˜µ¤¨´„¬–³ Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µ…°Š°µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r (®¤µ¥Á®˜» 15) ‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ - ¨·…­·š›·Í£µ¡¥œ˜¦r (®¤µ¥Á®˜» 17) - ަ„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r (®¤µ¥Á®˜» 17) - ‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ (®¤µ¥Á®˜» 18) „µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r(„¨´¦µ¥„µ¦) (®¤µ¥Á®˜» 17) „µ¦—o°¥‡nµ…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œ (®¤µ¥Á®˜» 9) ‡nµŽn°¤ÂŽ¤Â¨³¦µ¥‹nµ¥Îµ¦»Š°µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r ‡nµÄo‹nµ¥Á„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ …µ—š»œ‹µ„„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥°µ‡µ¦Â¨³°»ž„¦–r ®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼Â¨³®œ¸Ê­¼ ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° - ˜oœš»œ…°Š­·œ‡oµš¸É¦´¦¼oÁž}œ‡nµÄo‹nµ¥ (¦ª¤°¥¼nĜ “˜oœš»œ­·œ‡oµ…µ¥”)

®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

605,313,867

630,308,413

266,109,888

269,088,486

526,704,767 6,030,716 36,368,592 (21,761,143) 19,766,982 55,310,096 562,700,231 46,710,403 5,691,390

471,134,930 613,951 35,037,890 39,556,996 56,457,658 521,151,279 35,579,587 23,936,571

5,151,996 9,472,507 19,766,982 22,734,029 290,200,411 366,614

9,494,349 87,509,765 22,992,795 277,340,470 -

530,195,060

602,533,635

153,793,755

159,571,039


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

126

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 29

˜oœš»œšµŠ„µ¦ÁŠ·œ ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 —°„Á¸Ê¥‹nµ¥: ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„›œµ‡µ¦ ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„¦·¬´š¥n°¥ ­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ ®»oœ„¼o

30

44,782,385 221,390 1,803,040 91,604,382 138,411,197

128,179,631 1,931,865 3,257,242 133,368,738

17,065,829 3,570,637 1,636,495 91,604,382 113,877,343

104,120,004 20,207,601 1,827,393 3,257,242 129,412,240

„εŦ˜n°®»oœ „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ‡Îµœª–×¥„µ¦®µ¦„εŦ­»š›·š¸ÉÁž}œ…°ŠŸ¼o™º°®»oœ­µ¤´—oª¥‹Îµœªœ®»oœ­µ¤´™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„š¸É°°„‹Îµ®œnµ¥ ¨³Îµ¦³Â¨oªÄœ¦³®ªnµŠže ­Îµ®¦´„Î µÅ¦˜n° ®»oœ ž¦´ ¨—‡Îµ œª–‹µ„‹Îµ œªœ®»oœ­µ¤´ ™´ ª ÁŒ¨¸É¥™n ªŠœÊ宜´„ š¸É¦ª¤­¤¤˜· “µœªnµ ®»oœ­µ¤´ Áš¸¥Ášn µž¦´  ¨— ŗo™¼„ž¨ŠÁž}œ®»oœ­µ¤´š´ÊŠ®¤— Ž¹ÉŠÅ—o„nĝ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´˜µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥—Äœ®¤µ¥Á®˜» 24 ĝ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´‡ŠÁ®¨º° – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 Áž}œÄ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·ŽºÊ°®»oœ­µ¤´š¸É‹´—­¦¦Ä®o„n „¦¦¤„µ¦Â¨³¡œ´„Šµœ…°Š¦·¬´š ¨³¦·¬´š¥n°¥ (®¤µ¥Á®˜» 24) Ž¹ÉŠÅ¤n¤¸Ÿ¨˜n°„µ¦‡Îµœª–„εŦ˜n°®»oœž¦´¨—ÁœºÉ°Š‹µ„¦µ‡µ˜µ¤ ­·š›·…°ŠÄ­Îµ‡´Â­—Š­·š›·š¸ÉÁ®¨º°°¥¼n­¼Š„ªnµ¦µ‡µ˜¨µ—ÁŒ¨¸É¥…°Š®»oœ­µ¤´…°Š¦·¬´šÄœ¦³®ªnµŠže­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 „µ¦‡Îµœª–„εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœÂ¨³„εŦ˜n°®»oœž¦´¨— ­—ŠÅ—o—´Šœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ Ÿ¨„¦³š…°Š®»oœ­µ¤´Áš¸¥Ášnµž¦´¨— „εŦ˜n°®»oœž¦´¨—

„εŦ­»š›·

‹Îµœªœ®»oœ™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„

„εŦ­»š›·˜n°®»oœ

µš

®»oœ

µš

¡.«. 2553

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

761,988,752 761,988,752

333,724,752 333,724,752

840,989,611 840,989,611

852,270,797 852,270,797

0.91 0.91

0.39 0.39


127

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 30

„εŦ˜n°®»oœ (˜n°) „µ¦‡Îµœª–„εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœÂ¨³„εŦ˜n°®»oœž¦´¨— ­—ŠÅ—o—´Šœ¸Ê (˜n°) Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š

„εŦ˜n°®»oœž¦´¨—

31

‹Îµœªœ®»oœ™´ªÁŒ¨¸É¥™nªŠœÊ宜´„

„εŦ­»š›·˜n°®»oœ

µš

®»oœ

µš

¡.«. 2553

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

347,800,025 347,800,025

538,448,323 538,448,323

840,989,611 840,989,611

852,270,797 852,270,797

0.41 0.41

0.63 0.63

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ „εŦ˜n°®»oœ…´Êœ¡ºÊœ“µœ Ÿ¨„¦³š…°Š®»oœ­µ¤´Áš¸¥Ášnµž¦´¨—

„εŦ­»š›·

ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 Ĝš¸Éž¦³»¤‡–³„¦¦¤„µ¦…°Š¦·¬´šÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 13 ­·Š®µ‡¤ ¡.«. 2553 ‡–³„¦¦¤„µ¦Å—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®o‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨‹µ„„µ¦ —εÁœ·œŠµœ…°ŠŠª—Á—º°œ¤„¦µ‡¤ ™¹ŠÁ—º°œ¤·™»œµ¥œ ¡.«. 2553 ‹Îµœªœ 0.20 µš˜n°®»oœ ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 168.20 ¨oµœµš ×¥‹nµ¥Ä®o„´®»oœš´ÊŠ®¤—š¸É¤¸ºÉ°°¥¼nĜš³Á¸¥œŸ¼o™º°®»oœ – ª´œš¸É 26 ­·Š®µ‡¤ ¡.«. 2553 ¨³Å—o‹nµ¥Ä®o„´Ÿ¼o™º°®»oœÂ¨oªÄœª´œš¸É 3 „´œ¥µ¥œ ¡.«. 2553 Á¤ºÉ°ª´œš¸É 7 Á¤¬µ¥œ ¡.«. 2553 š¸Éž¦³»¤­µ¤´Ÿ¼o™º°®»oœ…°Š¦·¬´š¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®o‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨Â„nŸ¼o™º°®»oœ‹µ„Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœÄœŠª— Á—º°œ¤„¦µ‡¤ ™¹ŠÁ—º°œ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 ‹Îµœªœ 0.35 µš˜n°®»oœ ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 294.34 ¨oµœµš ¦·¬´šÅ—o‹nµ¥ÁŠ·œ ž{œŸ¨—´Š„¨nµªÄ®o„nŸ¼o ™º°®»oœš¸É¤¸ºÉ°°¥¼nĜš³Á¸¥œ®»oœ – ª´œš¸É 20 Á¤¬µ¥œ ¡.«. 2553 ¨³Å—o‹nµ¥Ä®o „´Ÿ¼o™º°®»oœÂ¨oªÄœª´œ š¸É 4 ¡§¬£µ‡¤ ¡.«. 2553 ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2552 Á¤ºÉ°ª´œš¸É 9 Á¤¬µ¥œ ¡.«. 2552 š¸Éž¦³»¤­µ¤´Ÿ¼o™º°®»oœ…°Š¦·¬´š¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®o‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨Â„nŸ¼o™º°®»oœ‹µ„Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ ĜŠª—Á—º°œ„¦„‘µ‡¤™¹ŠÁ—º°œ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2551 ‹Îµœªœ 0.25 µš˜n°®»oœ ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 215.87 ¨oµœµš ¦·¬´š ŗo‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨—´Š„¨nµªÄ®o„nŸ¼o™º°®»oœÂ¨oªÄœª´œš¸É 4 ¡§¬£µ‡¤ ¡.«. 2552


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

128

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 32

„¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ „µ¦„¦³š¥°—„εŦ„n°œ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—oÄ®oÁž}œ„¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥——´Š˜n°Åžœ¸Ê ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ®¤µ¥Á®˜» „εŦ„n°œ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o ¦µ¥„µ¦ž¦´ž¦»Š ‡nµÁ­ºÉ°¤¦µ‡µÂ¨³‡nµ˜´—‹Îµ®œnµ¥ ®œ¸Ê­Š­´¥‹³­¼Â¨³®œ¸Ê­¼ ‡nµÁŸºÉ°­·œ‡oµ¦´‡ºœ …µ—š»œ‹µ„­·œ‡oµ¨oµ­¤´¥(„¨´¦µ¥„µ¦) „µ¦—o°¥‡nµÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ („¨´¦µ¥„µ¦) „µ¦—o°¥‡nµÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¦nª¤ ¨³ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª …µ—š»œ‹µ„„µ¦…µ¥¨—¨¼„®œ¸Ê „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ´Éª‡¦µª …µ—š»œ(„εŦ)‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ¨³­·š›·„µ¦Ánµ …µ—š»œ‹µ„„µ¦¥„Á¨·„­´µÁnµ …µ—š»œ‹µ„„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥°»ž„¦–r ¨³­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ …µ—š»œ‹µ„„µ¦˜´—‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¤´—‹Îµ …µ—š»œ‹µ„„µ¦—o°¥‡nµ…°Š­·œš¦´¡¥r („¨´¦µ¥„µ¦) ­nªœÂnŠ„εŦ­»š›·…°Š¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „εŦ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ Ĝ¦·¬´š¥n°¥ ¨³¦·¬´š¦nª¤ …µ—š»œ‹µ„„µ¦‹Îµ®œnµ¥ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª „µ¦¦´¦¼o­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ¦·¬´š¥n°¥ („¨´¦µ¥„µ¦) ¦µ¥Å—oÁŠ·œž{œŸ¨¦´‹µ„¦·¬´š¦nª¤ ¨³ÁŠ·œ¨Šš»œ¦³¥³¥µª —°„Á¸Ê¥¦´ ˜oœš»œšµŠ„µ¦ÁŠ·œ

15, 16, 18 28 11

9, 14 12

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š

¡.«. 2553

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

902,450,979

420,239,423

394,703,278

570,811,681

1,174,417,942 1,137,095,184 5,691,390 23,936,571 13,928,641 4,843,899 (6,698,772) 2,462,131 -

280,734,391 366,614 (18,000,000)

278,582,833 (100,000)

19,766,982 (1,074,012)

20,834,699 (3,036,503)

19,766,982 (1,074,012)

87,509,765 (3,036,503)

15, 17

(1,879,158) 42,761,569

(750,794) -

(1,608,924) -

508,486 -

15, 17 14

48,960,996 60,000 (21,761,144) (328,288,516)

35,579,587 39,556,995 (57,191,790)

-

4,968,472 -

(19,706,563) 6,864,495 -

(96,439,112) -

(1,604,773) (9,724,822) 138,411,197

- (129,046,235) (145,600,300) (7,617,159) (85,667,544) (103,641,573) 133,368,738 113,877,344 129,412,240

14 14 27

(18,203,015) (224,083,695) 6,864,495 (49,257,421) (75,455,904)


129

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 32

„¦³Â­ÁŠ·œ­—‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ (˜n°) ®œnª¥ : µš Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ®¤µ¥Á®˜» „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š­·œš¦´¡¥r¨³®œ¸Ê­·œ—εÁœ·œŠµœ (Ťn¦ª¤Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦ŽºÊ°Â¨³ „µ¦‹Îµ®œnµ¥¦·¬´š¥n°¥) - ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ - ¨¼„®œ¸Ê»‡‡¨Â¨³„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ - ¨¼„®œ¸Ê°ºÉœ - ­·œ‡oµ‡ŠÁ®¨º° - Šµœ¦³®ªnµŠšÎµ - Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦r - ­·œš¦´¡¥r®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ - ¨¼„®œ¸Ê˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ - ¨¼„®œ¸Ê˜µ¤­´µ¦³¥³¥µª - ‡nµÁnµ‹nµ¥¨nªŠ®œoµ - ­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ - Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµÂ¨³˜´ÌªÁŠ·œ‹nµ¥ - Á‹oµ®œ¸Ê‡» ‡¨Â¨³„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ - ®œ¸Ê­·œ®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ - ®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ ÁŠ·œ­—­»š›·Å—o¤µ‹µ„„·‹„¦¦¤—εÁœ·œŠµœ

33

¡.«. 2553

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

(138,261) 424,802,278 14,961,498 (27,358,438) 77,000,000 (77,000,000) 49,858,668 14,830,988 46,596,356 (34,272,077) 114,634,849 (55,373,651) (19,089,558) (3,071,958) (55,867,666) - (16,058,267) 14,204,955 162,042,013 (138,018,040) (135,893,631) 19,699,182 (46,057,583) (345,972,506) (198,015,837) 20,124,166 (25,620,216) 1,714,825,692 1,681,579,872

89,112,049 150,680,590 4,549,346 13,345,425 (55,867,666) (10,904,476) 131,185,302 53,447,041 (77,284,999) (263,745) 811,454,820

(37,228,766) 312,208,408 8,218,700 (34,369,365) (1,310,500) (1,378,693) (10,619,648) 164,758,921 (78,654,562) 441,846 841,941,843

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „·‹„µ¦Â¨³»‡‡¨š¸É‡ª‡»¤¦·¬´š ®¦º°™¼„‡ª‡»¤Ã—¥¦·¬´š®¦º°°¥¼n£µ¥Ä˜o„µ¦‡ª‡»¤Á—¸¥ª„´¦·¬´šš´ÊŠšµŠ˜¦Š®¦º°šµŠ°o°¤ Ťn ªn µ ‹³Ã—¥š°—Á—¸¥ ª®¦º° ®¨µ¥š°— „· ‹ „µ¦Â¨³»‡ ‡¨—´Š „¨n µ ªÁž} œ »‡ ‡¨®¦º° „· ‹ „µ¦š¸É Á„¸É ¥ ª…o ° Š„´  ¦· ¬´ š ¦· ¬´ š ¥n° ¥Â¨³ ¦·¬´š¥n°¥¨Îµ—´™´—Åž ¦·¬´š¦nª¤Â¨³»‡‡¨š¸ÉÁž}œÁ‹oµ…°Š­nªœÅ—oÁ­¸¥Äœ­·š›·°°„Á­¸¥Š…°Š¦·¬´š Ž¹ÉŠ¤¸°·š›·¡¨°¥nµŠÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´ Á®œº°„·‹„µ¦ Ÿ¼o¦·®µ¦­Îµ‡´¦ª¤š´ÊŠ„¦¦¤„µ¦Â¨³¡œ´„Šµœ…°Š¦·¬´š ˜¨°—‹œ­¤µ·„Äœ‡¦°‡¦´ªš¸ÉĄ¨o·—„´»‡‡¨Á®¨nµœ´Êœ „·‹„µ¦Â¨³»‡‡¨š´ÊŠ®¤—™º°Áž}œ»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´¦·¬´š Ĝ„µ¦¡·‹µ¦–µ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œŽ¹ÉŠ°µ‹¤¸…¹ÊœÅ—o˜o°Š‡Îµœ¹Š™¹Š¦µ¥¨³Á°¸¥—…°Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r ¤µ„„ªnµ¦¼žÂ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r˜µ¤„‘®¤µ¥ ˜µ¤š¸É„¨nµªÅªoĜ®¤µ¥Á®˜» 14 ¦·¬´šÅ—ošÎµ„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ®»oœ­µ¤´…°Š¦·¬´š Á°È¤ ª¸ —¸ ‹Îµ„´— „´®»oœ­µ¤´…°Š¦·¬´š Á°È¤ ¡·‡Á‹°¦r Á°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤oœšr ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“MPIC”) šÎµÄ®o¦·¬´š¤¸­´—­nªœ„µ¦™º°®»oœÄœ¦·¬´š MPIC ‹µ„¦o°¥¨³ 40.81 Áž}œ¦o°¥¨³ 65.93 …°Šš»œ‹—š³Á¸¥œ…°Š MPIC ¨³šÎµÄ®o MPIC ¨³¦·¬´š¥n°¥…°Š MPIC Áž¨¸É¥œ­™µœ³Áž}œ¦·¬´š¥n°¥…°Š¦·¬´š œ´˜´ÊŠÂ˜n„µ¦ ¨„Áž¨¸É¥œ®»oœ‡¦´ÊŠœ¸Ê ¦µ¥„µ¦¦³®ªnµŠ„´œ„´ MPIC ¨³¦·¬´š¥n°¥£µ¥Ä˜o MPIC š¸ÉÁ—·¤Â­—ŠÅªoÁž}œ¦µ¥„µ¦„´¦·¬´š¦nª¤Å—o­—Š Áž}œ¦µ¥„µ¦„´¦·¬´š¥n°¥˜´ÊŠÂ˜nª´œÂ¨„®»oœ


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

130

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) ¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ°ºÉœÁž}œ¦·¬´š…°Š„¦¦¤„µ¦Â¨³‡¦°‡¦´ª…°Š„¦¦¤„µ¦ —´Šœ´Êœ‹¹Š™º°Áž}œ„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¦µ¥„µ¦˜n°Åžœ¸ÊÁž}œ¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „)

¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦…µ¥­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦Â¨³°ºÉœ Ç Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¦µ¥Å—o‡nµ¦·®µ¦‹´—„µ¦ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¦µ¥Å—o‡nµÃ‰¬–µ ¦·¬´š¥n°¥ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ —°„Á¸Ê¥¦´ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦µ¥Å—o‡nµ­œ´­œ»œ›»¦„·‹ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ ¦µ¥Å—o‡nµ‡nµÁnµ¡ºÊœš¸É¨³¦·„µ¦ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

26,968 6,600 33,568

29,048 23,555 52,603

26,968 6,600 33,568

46,143 29,048 23,555 98,746

-

10,000 10,000

160,264 160,264

141,960 141,960

419 23 442

1,674 1,674

78,214 419 23 78,656

97,562 1,674 99,236

-

1,000 1,000

476 476

-

23,709 406 42,180 66,295

58,285 24,234 82,519

2,967 224 8,062 11,253

1,736 10,126 2,846 14,708


131

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) „)

¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦…µ¥­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦Â¨³°ºÉœ Ç (˜n°) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ÁŠ·œž{œŸ¨¦´ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¦µ¥Å—o°ºÉœ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ …µ¥°»ž„¦–r¨³Ä®oÁnµš¸É—·œÂ¨³°µ‡µ¦ ¦·¬´š¥n°¥

…)

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

1,605 1,605

-

127,441 1,605 129,046

72,000 73,600 145,600

857 6,791 7,648

8,553 2,295 1,936 12,784

3,956 857 4,813

6,490 28 4,500 24 11,042

-

-

40,671

695

„µ¦ŽºÊ°­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦ ¨³°ºÉœ Ç Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ‡nµÁnµ¡ºÊœš¸É¨³‡nµ¦·„µ¦ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‡nµÁnµ°»ž„¦–r ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

163,867 50,192 214,059

157,307 38,460 195,767

46,867 122,251 44,965 214,083

29,870 116,189 33,266 179,325

3,070 21,600 24,670

3,055 21,600 24,655

400 21,600 22,000

2,400 21,600 24,000


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

132

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) …)

„µ¦ŽºÊ°­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦ ¨³°ºÉœ Ç Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 —°„Á¸Ê¥‹nµ¥ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‡nµ¦·„µ¦š¸Éž¦¹„¬µ ¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‡nµ­œ´­œ»œ›»¦„·‹ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‡nµ˜oœš»œÃ‰¬–µ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‡nµ˜oœš»œ­µ¥£µ¡¥œ˜¦r ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ‡nµÄo‹nµ¥°ºÉœ ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

1,165 629 1,794

931 620 1,551

3,349 1,165 629 5,143

20,208 931 620 21,759

24,600

25,600

24,600

25,600

1,435 329 1,764

2,280 127 2,407

3,879 3,879

34,095 34,095

7,193 1,708 8,901

5,759 3,107 8,866

-

-

-

94 16,971 17,065

94,714 94,714

30,531 94 9,989 40,614

3,427 2,204 5,631

3,159 2,556 5,715

43,608 2,922 1,050 47,580

2,107 2,691 1,396 6,194


133

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) …)

„µ¦ŽºÊ°­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦ ¨³°ºÉœ Ç (˜n°) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ŽºÊ°­·œš¦´¡¥r™µª¦ ¦·¬´š¥n°¥ ‡nµ˜°ÂšœŸ¼o¦·®µ¦

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

-

-

79,563

389

44,825

34,700

31,129

31,494

œÃ¥µ¥„µ¦‡·—¦µ‡µ¦³®ªnµŠ„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¤¸—´Šœ¸Ê œÃ¥µ¥„µ¦‡·—¦µ‡µ ‡nµ¦·®µ¦‹´—„µ¦ ‡nµÃ‰¬–µ —°„Á¸Ê¥ „µ¦Ánµ¡ºÊœš¸É¨³¦·„µ¦ ‡nµÁnµ°»ž„¦–r ‡nµ¦·„µ¦Á„¸É¥ª„´¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ‡nµ­·š›·„µ¦Ánµ¡ºÊœš¸É ‡nµ­œ´­œ»œ›»¦„·‹ ˜oœš»œ‡nµÂ­—Š£µ¡¥œ˜¦r

¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œ˜µ¤š¸É„ε®œ—Äœ­´µ ¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œŽ¹ÉŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¦µ‡µ˜¨µ— °´˜¦µŽ¹ÉŠ°·Š‹µ„°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥…°Š›œµ‡µ¦¡µ–·¥r ¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œŽ¹ÉŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¦µ‡µ˜¨µ— ¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œŽ¹ÉŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¦µ‡µ˜¨µ— ¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œ˜µ¤š¸É„ε®œ—Äœ­´µ ¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œŽ¹ÉŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¦µ‡µ˜¨µ— ¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œ˜µ¤š¸É„ε®œ—Äœ­´µ ¦µ‡µš¸É˜„¨Š„´œŽ¹ÉŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´¦µ‡µ˜¨µ—


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

134

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) ‡)

¥°—‡ŠÁ®¨º°š¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦ŽºÊ°…µ¥­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦Â¨³°ºÉœ Ç Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ (¦ª¤¦µ¥Å—oš¸É¥´ŠÅ¤nŗoÁ¦¸¥„Á„ȝ) (¦ª¤°¥¼nĜ “¨¼„®œ¸Ê„µ¦‡oµ”) ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ¨¼„®œ¸Ê°ºÉœ»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (¦ª¤°¥¼nĜ “¨¼„®œ¸Ê»‡‡¨ ®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ”) ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦¦nª¤‡oµ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œž{œŸ¨‡oµŠ¦´ (¦ª¤°¥¼nĜ “¨¼„®œ¸Ê»‡‡¨ ®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ”) ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œ¤´—‹Îµ (¦ª¤°¥¼nĜ “­·œš¦´¡¥rŤn®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ”) ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

2,022 253 13,792 16,067

2,964 25,835 28,799

187,600 601 160 2,618 190,979

303,343 272 8,156 311,771

20,085 3,508 10,795 34,388

19,381 6,603 18,025 44,009

397,473 3,832 3,508 9,729 414,542

467,896 3,444 6,603 18,018 495,961

20,948 20,948

-

20,948 20,948

40,000 40,000

9,035 7,400 16,435

7,385 11,185 18,570

3,460 7,400 10,860

2,076 11,184 13,260


135

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) ‡)

¥°—‡ŠÁ®¨º°š¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦ŽºÊ°…µ¥­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦Â¨³°ºÉœ Ç (˜n°) Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµ (¦ª¤°¥¼nĜ “Á‹oµ®œ¸Ê„µ¦‡oµÂ¨³˜´ÌªÁŠ·œ‹nµ¥”) ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

Á‹oµ®œ¸Ê°ºÉœ (¦ª¤°¥¼nĜ “Á‹oµ®œ¸Ê»‡‡¨ ®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ”) ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ „¦¦¤„µ¦

ÁŠ·œ¦´¨nªŠ®œoµ‹µ„„µ¦Ä®oÁnµš¸É—·œ (¦ª¤°¥¼nĜ “®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ”) ¦·¬´š¦nª¤ ÁŠ·œ¤´—‹Îµ¦´ (¦ª¤°¥¼nĜ “®œ¸Ê­·œÅ¤n®¤»œÁª¸¥œ°ºÉœ”) ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

®œ¸Ê­·œ˜µ¤­´µÁnµ„µ¦ÁŠ·œ (¦ª¤°¥¼nĜ “ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„­™µ´œ „µ¦ÁŠ·œ”) ¦·¬´š¦nª¤ „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

344 3,186 3,530

1,420 7,056 8,476

153,954 1,974 155,928

68,352 68,352

8,187 24,011 3,994 36,192

19,423 3,681 3,669 26,773

128,797 6,804 1,727 3,300 140,628

80,991 13,111 2,510 3,669 100,281

30,197

32,292

-

-

120,003 3,974 123,977

120,003 4,970 124,973

-

-

11,976 7,984 19,960

11,797 7,865 19,662

11,976 7,984 19,960

11,797 7,865 19,662


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

136

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) Š)

ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÁž}œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Â„n¦·¬´šÄœ„¨»n¤¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“Á¤Á‹°¦r „¦»ož”) Ĝž¦³Áš«Åš¥ Á¡ºÉ°Äo­Îµ®¦´„µ¦‹´—®µÁŠ·œÂ„n„¨»n¤ Á¤Á‹°¦r „¦»ožÄœž¦³Áš«Åš¥ ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³­´ÊœÂ„n „·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ž¦³„°—oª¥ ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤š¸ÉŤn¤¸®¨´„ž¦³„´œ‹Îµœªœ 8,891,035 µš Ž¹ÉŠ¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ£µ¥Äœ 1 Á—º°œ ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 4.00 ˜n°že „µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°ŠÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³­´ÊœÂ„n„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÄœ¦³®ªnµŠže ­—ŠÅªo—´Š˜n°Åžœ¸Ê Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¡´œµš ¡´œµš

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Äœ¦³®ªnµŠže ¦´‡ºœÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³®ªnµŠže ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

103,627 (94,736) 8,891

-

¦µ¥Å—o—°„Á¸Ê¥š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š¤¸‹ÎµœªœÁŠ·œ 67,699 µš (¡.«. 2552 : Ťn¤¸) – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬´š¤¸—°„Á¸Ê¥‡oµŠ¦´ ‹Îµœªœ 51,550 µš (¡.«. 2552 : Ťn¤¸) ‹)

ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ„n»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÁž¦¸¥Áš¸¥

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤ ¨³¡œ´„Šµœ ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Äœ¦³®ªnµŠže ¦´‡ºœÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Äœ¦³®ªnµŠže ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

25,657 7,300 (18,669) 14,288

62,489 7,070 (43,902) 25,657

®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552

2,051,490 510,646 (866,057) 1,696,079

1,595,663 864,624 (408,797) 2,051,490

ÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Â„n¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¦³®ªnµŠ¦o°¥¨³ 4.00 ™¹Š¦o°¥¨³ 7.25 ˜n°že (¡.«. 2552 : ¦o°¥ 4.80 ™¹Š¦o°¥¨³ 8.50 ˜n°že) ¨³Å¤n¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ


137

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) Œ)

ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÁž}œÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„¦·¬´šÄœ„¨»n¤¦·¬´š Á¤Á‹°¦r Ž¸œ¸Á¡¨È„Žr „¦»ož ‹Îµ„´— (¤®µœ) (“Á¤Á‹°¦r „¦»ož”) Ĝž¦³Áš«Åš¥ Á¡ºÉ°Äo­Îµ®¦´„µ¦‹´—®µÁŠ·œÂ„n„¨»n¤ Á¤Á‹°¦r „¦»ožÄœž¦³Áš«Åš¥ ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„ ¦·¬´šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ž¦³„°—oª¥ ÁŠ·œ„¼o¥º¤š¸ÉŤn¤¸®¨´„ž¦³„´œ‹Îµœªœ 87,408,126 µš Ž¹ÉŠ¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ£µ¥Äœ 1 Á—º°œ ¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¦o°¥¨³ 4.00 ˜n°že „µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³­´Êœ‹µ„„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÄœ¦³®ªnµŠže ­—ŠÅªo—´Š˜n°Åžœ¸Ê

­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ¡´œµš ¡´œµš

¥°—˜oœže ÁŠ·œ„¼o¥º¤Äœ¦³®ªnµŠže ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤Äœ¦³®ªnµŠže

373,350 (285,942)

-

87,408

-

¥°—ž¨µ¥že

‡nµÄo‹nµ¥—°„Á¸Ê¥š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š¤¸‹ÎµœªœÁŠ·œ 532,036 µš (¡.«. 2552 : Ťn¤¸) – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬´š¤¸—°„Á¸Ê¥ ‡oµŠ‹nµ¥‹Îµœªœ 335,828 µš (¡.«. 2552 : Ťn¤¸) )

ÁŠ·œ„¼o¥º¤¦³¥³¥µª‹µ„»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ ®œnª¥ : ¡´œµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ­Îµ®¦´že­·Êœ­»—ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤ ¥°—‡ŠÁ®¨º°˜oœže ÁŠ·œ„¼o¥º¤Äœ¦³®ªnµŠže ‹nµ¥‡ºœÁŠ·œ„¼o¥º¤Äœ¦³®ªnµŠže ¥°—‡ŠÁ®¨º°ž¨µ¥že

¡.«. 2553

¡.«. 2552

¡.«. 2553

¡.«. 2552

440,127 440,127

-

58,149 558,627 (108,838) 507,938

408,964 153,668 (504,483) 58,149

ÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„¦·¬´š¥n°¥Â¨³¦·¬´š¦nª¤¤¸°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥¦³®ªnµŠ¦o°¥¨³ 4.00 ™¹Š¦o°¥¨³ 6.12 ˜n°že¨³¦o°¥¨³ 6.375 ™¹Š¦o°¥¨³ 7.25 ˜n°že ˜µ¤¨Îµ—´ (¡.«. 2552 : ¦o°¥¨³ 6.25 ™¹Š¦o°¥¨³ 7.00 ˜n°že) ¨³Å¤n¤¸„ε®œ—Îµ¦³‡ºœ


Annual Report of 2010

Major Cineplex Group Plc.

138

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 33

¦µ¥„µ¦„´»‡‡¨®¦º°„·‹„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ (˜n°) Ž)

‡nµ˜°ÂšœŸ¼o¦·®µ¦ Ĝže ¡.«. 2553 Ÿ¨˜°Âšœš´ÊŠ®¤—Ž¹ÉŠ¦ª¤š´ÊŠÁŠ·œÁ—º°œÂ¨³Ÿ¨ž¦³Ã¥œr°¥nµŠ°ºÉœ…°Š„¦¦¤„µ¦Â¨³Ÿ¼o¦·®µ¦Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 44.83 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 34.70 ¨oµœµš)

) ÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤ ¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠÁŠ·œ¨Šš»œÄœ¦·¬´š¥n°¥ ¦·¬´š¦nª¤Â¨³„·‹„µ¦¦nª¤‡oµ ­—ŠÅªoĜ®¤µ¥Á®˜» 14 34

£µ¦³Ÿ¼„¡´œÂ¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹‹³Á„·—…¹Êœ „)

®œ´Š­º°‡Ê垦³„´œš¸É°°„×¥›œµ‡µ¦ ¨³Á¨˜Á˜°¦r°°¢Á‡¦—·˜ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 „¨»n¤¦·¬´š¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ‹µ„„µ¦‡Ê垦³„´œÃ—¥›œµ‡µ¦Â¨³Á¨˜Á˜°¦r°°¢Á‡¦—·˜°°„Ä®o„´ »‡‡¨£µ¥œ°„‹Îµœªœ 205.30 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 205.73 ¨oµœµš)

…)

„µ¦‡ÊµÎ ž¦³„´œ – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¥n°¥Â®nŠ®œ¹ÉŠÅ—o‡Ê垦³„´œÁŠ·œ„¼o¥º¤‹µ„›œµ‡µ¦Ä®o„n¦·¬´š¥n°¥Â¨³ ¦·¬´š¦nª¤Áž}œ‹Îµœªœš´ÊŠ­·Êœ 706.92 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : 635.74 ¨oµœµš)

‡)

£µ¦³Ÿ¼„¡´œ˜µ¤­´µÁnµ—εÁœ·œŠµœ - „¦–¸„¨»n¤¦·¬š´ Áž}œŸ¼Áo nµ ¦·¬´šÂ¨³¦·¬´š¥n°¥¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ˜µ¤­´µÁnµ¦³¥³¥µª„´¦·¬´š°ºÉœ Á„¸É¥ª„´„µ¦Ánµš¸É—·œ ¡ºÊœš¸É°µ‡µ¦Â¨³­´µ¦·„µ¦ ×¥¤¸¥°—¦ª¤…°Š‹ÎµœªœÁŠ·œ‡nµÁnµÂ¨³‡nµ¦·„µ¦…´Êœ˜Éε£µ¥Ä˜o­´µš¸ÉŤn­µ¤µ¦™¥„Á¨·„Å—o—´Šœ¸Ê

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ŤnÁ„·œ 1 že Á„·œ„ªnµ 1 že ˜nŤnÁ„·œ 5 že Á„·œ„ªnµ 5 že

703 2,138 4,976 7,817

569 2,183 5,417 8,169

®œnª¥ : ¨oµœµš Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 387 877 1,496 2,760

246 912 1,709 2,867

œ°„‹µ„‹ÎµœªœÁŠ·œ‡nµÁnµÂ¨³‡nµ¦·„µ¦…´Êœ˜Éε…oµŠ˜oœ „¨»n¤¦·¬´š¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œ˜µ¤­´µÁnµ¡ºÊœš¸É°µ‡µ¦Â¨³­´µ¦·„µ¦ Ž¹ÉŠ‡·—˜µ¤Á„–”r„µ¦ÂnŠ¦µ¥Å—oÄ®o„´Ÿ¼oÄ®oÁnµ


139

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 34

£µ¦³Ÿ¼„¡´œÂ¨³®œ¸Ê­·œš¸É°µ‹‹³Á„·—…¹Êœ (˜n°) Š)

£µ¦³Ÿ¼„¡´œš¸ÁÉ ž}œ¦µ¥‹nµ¥ iµ¥š»œ ¦µ¥‹nµ¥ iµ¥š»œš¸É™º°Áž}œ£µ¦³Ÿ¼„¡´œ – ª´œš¸ÉĜŠ—»¨ ˜n¥´ŠÅ¤nŗo¦´¦¼oĜŠ„µ¦ÁŠ·œ ¤¸—´Š˜n°Åžœ¸Ê

­„»¨ÁŠ·œ š¸É—·œ °µ‡µ¦ ¨³°»ž„¦–r ­·œš¦´¡¥rŤn¤¸˜´ª˜œ ¦ª¤

Ś¥µš Ś¥µš —°¨¨µ¦r­®¦´“² Ś¥µš —°¨¨µ¦r­®¦´“²

¦ª¤Áž}œÁŠ·œµšš´ÊŠ­·Êœ ‹)

Š„µ¦ÁŠ·œ¦ª¤ ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ’ 000 ’ 000 18,817 6,981 1,514 25,798 1,514 66,745

113,340 79,067 3,688 192,407 3,688 316,015

Š„µ¦ÁŠ·œÁŒ¡µ³¦·¬´š ¡.«. 2553 ¡.«. 2552 ’ 000 ’ 000 8,825 6,981 15,806 15,806

39,241 24,913 64,154 64,154

£µ¦³Ÿ¼„¡´œÄœ„µ¦Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦r – ª´œš¸É 31 ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 „¨»n¤¦·¬´š¤¸£µ¦³Ÿ¼„¡´œÄœ„µ¦Îµ¦³ÁŠ·œÂ„nŸ¼o„ε„´£µ¡¥œ˜¦rÁž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œ 1.03 ¨oµœµš (¡.«. 2552 : ‹Îµœªœ 11.59 ¨oµœµš)

35

Á®˜»„µ¦–r£µ¥®¨´Šª´œš¸ÉĜŠ„µ¦ÁŠ·œ „)

ÁŠ·œž{œŸ¨‹nµ¥ Ĝš¸Éž¦³»¤‡–³„¦¦¤„µ¦…°Š¦·¬´šÁ¤ºÉ°ª´œš¸É 24 „»¤£µ¡´œ›r ¡.«. 2554 ‡–³„¦¦¤„µ¦Å—o¤¸¤˜·°œ»¤´˜·Ä®o‹nµ¥ÁŠ·œž{œŸ¨ ‹µ„„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°ŠŠª—Á—º°œ„¦„‘µ‡¤ ™¹ŠÁ—º°œ›´œªµ‡¤ ¡.«. 2553 ‹Îµœªœ 0.60 µš˜n°®»oœ ¦ª¤Áž}œ‹ÎµœªœÁŠ·œš´ÊŠ­·Êœ 504.59 ¨oµœµš ×¥‹³‹nµ¥Ä®o„´®»oœš´ÊŠ®¤—š¸É¤¸¦µ¥ºÉ°°¥¼nĜš³Á¸¥œŸ¼o™º°®»oœ – ª´œš¸É 14 ¤¸œµ‡¤ ¡.«. 2554


140

 ⌫

   ⌫                

⌫

⌫  ⌫⌫     ⌫  ⌫  ⌫              

⌫ ⌦

     ⌫⌫  ⌫             

⌫ 

   ⌫     

    

   ⌫     

⌫  

      ⌫      ⌫       ⌦             ⌫⌫⌫  ⌫                        ⌫



                    

     ⌫⌫   

              ⌧  ⌧   ⌫⌫                


now showing

CAT Internet ULTIMA Lounge

ºÃÉÔ·Ñ àÁà¨ÍÏ «¹Õàվš竏 ¡Ã»ŒØ ¨Ó¡´Ñ (ÁËÒª¹)

1839 - 1839 1 ¶¹¹¾ËÅâ¸¹Ô á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µ¨Ø¡Ñà ¡Ã§Øà·¾Ï 10900 â·ÃȾѷ 0 2511 5427-36 â·ÃÊÒà 0 2511 5752 http://corporate.majorcineplex.com http://www.majorcineplex.com

MAJOR: Annual Report 2010 THAI  

Annual Report 2010 THAI