Page 1

now showing

ºÙÅâÍ ¹ÔÇà´ÅÕ

Club Fashion Bowling áË‹§áá¢Í§ÍÔ¹à´ÕÂ

ºÃÔÉÑ· àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¡ÃØŒ» ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ· 0 2511 5427-36 â·ÃÊÒà 0 2511 5752 http://corporate.majorcineplex.com http://www.majorcineplex.com

¡ÒâÂÒ°ҹä»ÂѧµÅÒ´ÍÔ¹à´Õ¹Õé ¶×Í໚¹âÍ¡ÒʷͧÊÓËÃѺ àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¡ÃØŒ» 㹡ÒÃàµÔºâµã¹µ‹Ò§á´¹ ã¹µÅÒ´·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ áÅÐãËÞ‹¡Ç‹Ò»ÃÐà·Èä·ÂËÅÒÂà·‹ÒµÑÇ

¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒþѲ¹Òµ‹ÍÂÍ´·Ò§¸ØáԨ ¨ÐÊ‹§¼Å㹡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧÃÒ¡°Ò¹·ÕèÁÑ蹤§ à¾×èÍ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁã¹Í§¤ÃÇÁ


¨Ø´à´‹·Ò§¡ÒÃà§Ô ¹ ¹ Strong balance sheets Attractive dividends Local consumption play

Lifestyle cinema Lifestyle bowling Lifestyle karaoke Lifestyle ice-skating Lifestyle mall Lifestyle fitness

YE05 0.85x

ÊÔé¹ÊØ´ ³ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ÃÒÂä´Œ (ŌҹºÒ·) ¡Óäá‹Í¹´Í¡àºÕ騋ҠÀÒÉÕ áÅФ‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò (ŌҹºÒ·) ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (ŌҹºÒ·) ÍѵÃÒ¡Óäá‹Í¹´Í¡àºÕ騋ҠÀÒÉÕ áÅФ‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò ÍѵÃÒ¡ÓäÃÊØ·¸Ô

2548 4,788 1,376 535 29% 11%

2549 5,247 1,741 695 33% 13%

2550 6,594 2,215 1,227 34% 19%

2551 5,552 1,663 626 30% 11%

ÊÔ¹·ÃѾÃÇÁ (ŌҹºÒ·) ˹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ (ŌҹºÒ·) ʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÇÁ (ŌҹºÒ·)

7,380 4,455 2,924

8,782 4,585 4,197

9,294 3,672 5,622

9,669 4,247 5,422

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹·Õ訴·ÐàºÕ¹áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅŒÇ (ŌҹËØŒ¹) ÁÙŤ‹ÒµÒÁºÑÞªÕµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) ¡ÓäÃÊØ·¸Ôµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹Òµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) ÍѵÃÒ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

709.3 4.12 0.75 0.64 85%

787.2 5.33 0.92 0.78 85%

879.9 6.39 1.42 1.05 74%

881.9 6.15 0.71 0.64 90%

0.85 8% 19%

0.62 9% 20%

0.30 14% 25%

0.37 7% 11%

ÍѵÃÒʋǹÀÒÃÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Áµ‹Íʋǹ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (à·‹Ò) ÍѵÃҼŵͺ᷹ÊÔ¹·ÃѾÃÇÁ ÍѵÃҼŵͺ᷹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ในปี 2550 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ เป็นจำนวนเงิน 694 ล้านบาท

YE06 0.62x

Lifestyle Entertainment Company ºÃÔÉÑ· àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¡ÃØŒ» ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ· 0 2511 5427-36 â·ÃÊÒà 0 2511 5752 http://corporate.majorcineplex.com http://www.majorcineplex.com

YE08 0.37x YE07 0.30x

Net D/E ÍѵÃÒʋǹÀÒÃÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Áµ‹Íʋǹ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

Ratio of net interest-bearing debts to equity at 4 consecutive year ends


¨Ø´à´‹·Ò§¡ÒÃà§Ô ¹ ¹ Strong balance sheets Attractive dividends Local consumption play

Lifestyle cinema Lifestyle bowling Lifestyle karaoke Lifestyle ice-skating Lifestyle mall Lifestyle fitness

YE05 0.85x

ÊÔé¹ÊØ´ ³ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ÃÒÂä´Œ (ŌҹºÒ·) ¡Óäá‹Í¹´Í¡àºÕ騋ҠÀÒÉÕ áÅФ‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò (ŌҹºÒ·) ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (ŌҹºÒ·) ÍѵÃÒ¡Óäá‹Í¹´Í¡àºÕ騋ҠÀÒÉÕ áÅФ‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò ÍѵÃÒ¡ÓäÃÊØ·¸Ô

2548 4,788 1,376 535 29% 11%

2549 5,247 1,741 695 33% 13%

2550 6,594 2,215 1,227 34% 19%

2551 5,552 1,663 626 30% 11%

ÊÔ¹·ÃѾÃÇÁ (ŌҹºÒ·) ˹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ (ŌҹºÒ·) ʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÇÁ (ŌҹºÒ·)

7,380 4,455 2,924

8,782 4,585 4,197

9,294 3,672 5,622

9,669 4,247 5,422

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹·Õ訴·ÐàºÕ¹áÅÐàÃÕ¡ªÓÃÐáÅŒÇ (ŌҹËØŒ¹) ÁÙŤ‹ÒµÒÁºÑÞªÕµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) ¡ÓäÃÊØ·¸Ôµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹Òµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·) ÍѵÃÒ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

709.3 4.12 0.75 0.64 85%

787.2 5.33 0.92 0.78 85%

879.9 6.39 1.42 1.05 74%

881.9 6.15 0.71 0.64 90%

0.85 8% 19%

0.62 9% 20%

0.30 14% 25%

0.37 7% 11%

ÍѵÃÒʋǹÀÒÃÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Áµ‹Íʋǹ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (à·‹Ò) ÍѵÃҼŵͺ᷹ÊÔ¹·ÃѾÃÇÁ ÍѵÃҼŵͺ᷹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ในปี 2550 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ให้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ เป็นจำนวนเงิน 694 ล้านบาท

YE06 0.62x

Lifestyle Entertainment Company ºÃÔÉÑ· àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¡ÃØŒ» ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ· 0 2511 5427-36 â·ÃÊÒà 0 2511 5752 http://corporate.majorcineplex.com http://www.majorcineplex.com

YE08 0.37x YE07 0.30x

Net D/E ÍѵÃÒʋǹÀÒÃÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×Áµ‹Íʋǹ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

Ratio of net interest-bearing debts to equity at 4 consecutive year ends


2

messagesGoing International

 

Reinforcing the Foundation

04 06

people

  organization

/ 0 / 1) /  !# 2)

1<)R[&8@%' \]*â&#x152;Ť' %@$$58@ $58@ >) ,&+$58@ >%R

09 12 14 16

16

businesses

 ! 

   

18

"#

' (  (%$(R: ST

27 28 30

")& * ,--.

48

! "# $%!&' ()*+,&+-*./0,1. 22 -3)' 456 27 3/ 8â&#x152;Ť:' ;<*=>,&+$ 2? @A0;>! 2B C DEE F GHIHF JJKF Kâ&#x2DC;şDF MNO P EQI

$% â&#x152;Ť& governance $(& S# +;%>@ 7U V<W )3 ;< :;X> 7S (*-):$-0(@X,-A-8 77

financials

 

%*(+;!1)YZ$; ?U (6+R%-)$ ?2 (%R@ ?S 

 $VA=)$1)(6+R â&#x152;Ť >)8*

  â&#x152;Ť 

  

 

04

19

50 54 55 63

22

24


 % 3 %  

      !"#$$ ⌫& & & '( )* !( +  

 , -+. / !"#$$ ⌫& &  

.+ 01 +2 -+0 23 4 52 * . . . 677"77# +0 -+)4 88* 9 1 . :2+;< :=>?@< -*⌫ & +0 #'$ A. 1 1 '/ )B C1 +0 23 =>?@ . !D"7'$"!!D +0 -*+0 !E(D A. 1 1 '6$E#  2⌫

 FC+0 D$E(! 0. ⌫ =>?@ ⌦& 2B ⌫& ;C& A 4 52 * . 5  2 . :2+;< :HIJK<

  

,)L2024 ⌫⌫ . ⌦& A4 . ⌫- + ⌫& , ⌫ C& . 1 4 ⌫⌫ M 5  2 . 2⌫ F0 * C& N0.& - , ⌫ )2⌫ 02O 7$ MP  4 Q 0 D7 0   

 0N -+. D !"#$$ ⌫& & & !$ ) +* !$ +  

  ;MO -+. D !"!/$ ⌫& &

 

 * R ⌫ -+. D !"$$$ ⌫& &  

 N30⌫ -+. D !"!$$ ⌫& &

 

 * -+. D !"'$$ ⌫& &  

 S -+. / !"D$$ ⌫& &

 

2& 0. !$$ -4 ) 8 2 51 ) 5  2 T0 . . 2 76 :  76U< A 0 !76 :  7(E/U<  

 ,⌫* -+. / !"#$$ ⌫& &


4

MESSAGES !) $ (⌦ '

Going   ⌫ ⌦  !"#$ %&'! '( ( $ )*

$  + ,-..% ⌫ /0 & ,-. 1⌦2 ⌫) 3" $ ,)(()4 '%5⌦* ( . 1⌦ 6%2'2370' %$ ! 89':; ⌫#205⌦* ,) ' 3".)2⌫2 5  ( 27,*&⌫# 5⌦* &21')' $ <+ ) ') ( ⌫* ' =)->? '(@ ⌫ '%( 892'A$ % 37#5 2? ' 2/ ,) A$  * 7 )2 ,/0'@7  1⌦' =)⌫*(, 0 ( ,-. )/ ,(, 2'⌫ ⌫ ⌫..% @%B#, ' )2 ⌫ ) #⌦# )'@)5 ->? '(@

    ⌦  !"⌦ !#$ %$ &' ()* 

27#->? '( $ (,. $* & '> ( " C⌫⌫ #D C"  (& % EAF D215$ ) . .% 5%⌫$ ⌫ 4'> *⌫*$ ( 5D 5 #$* ?5 ! '( )/ 5 %)5 .% '%( $ B7#)": " >" 2 $ .  . D) 2! '( .%2%D1⌦5D ( / %&'⌫%⌫5⌦*.)2⌫2⌫ %* '>G (⌦.%*  ⌫@2, 5! '(.#⌫)B#, ,-. )1⌦) ,- ⌫ % ⌫ ⌦) 3"2&9⌫ '%5⌦*  $ 5? )'@)5 ! '(. , '%⌫ @% (%)* '( (H #⌫ ⌫ " 7)A $ (H #⌫ ⌫ " 0@ D) ")"

Inte

 )2 I<J #$ %&'! '(@"' ,- '%⌫ $ ⌫*(,A) % (H #⌫ ⌫ " /0 & -0" ' ,- '%⌫ ( ⌫ #⌫ /0&)%@7#)")'#D C"⌫⌫ A⌫A9B#,% )2 7#)" * 5?. )% '%⌫⌫1* $  @ 2 2& ( " C⌫⌫ #D C"  


5

1!*â&#x152;Ťâ&#x152;Ť" !2 3$$.*%  4â&#x152;Ťâ&#x152;Ť 5,4 +! (%3( (â&#x152;Ť 0 6â&#x152;Ť * &5$' (7 !6*

â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;?

ernational )'@))% )%â&#x152;Ťâ&#x152;Ť- 7#20 , 9 ,-.)

5 3,/0 ' '> ( " Câ&#x152;Ťâ&#x152;Ť #D C"  (& % EAF /5 2% 5 3) /0 A' # /10 $ #!')! '( , KLâ&#x152;Ť â&#x152;Ť5 2& .( A$ ,22 %

/02â&#x152;Ś CCâ&#x152;Ś*A$ â&#x152;Ť  ,A$ 2&D(Aâ&#x152;Ť*(,%&') $ ) 4. 5 2%1$

2(â&#x152;Ś ), 0

â&#x20AC;&#x153;

$)*+$(+ ,"â&#x152;Ś , -. â&#x152;Ť0 â&#x152;Ť â&#x152;Ś ( $â&#x152;Ť$0 â&#x152;Ť0

â&#x20AC;?


6

MESSAGES !) %

8 5' *9

Reinforc 

  . $ ⌫2/ ,A' ) 7->? '( ,- '> ( " C⌫⌫ #D C"  (& % EAF  2' 2 ('9)'@)5 )2 ) $  5(&@7#)" @2 '> $ ) 2⌦ 5  2'2 ?⌫ 2D(203" /⌫  1⌦(,..% /) ⌫2 0   #M) %! '( (,2/ 2' 2 ?⌫ #$ ('9)'@)5 )2 " 8((2&9⌫ &/ %&'5 '> G .%⌫ ⌫  $ ⌫   $ /( @ 7#)"%⌫   /( 7,->? '(⌫) )& $ B7#)"

the Founda “

 *0 (5*: ) $-($ $+ 1⌫ 0 *0 50 7%3 $ ( 

: " >"2 $ .% )&2%D(#,- A 7 N , O⌫# )) " (A $ %/2 2/  % @%B#, ' $ ⌫ P 5 7#)"Q  + . D) )2 7#)" ./')7#)"37#%⌫  ) $  &21 >2.%⌫ ,3 , <+ 5D 5 )2 7#)". .% 22( 525@7#)" ) $  * ,- '> G %'

5$ 5-0"'( ) $  @%⌫ 6%@7#)" ⌫ N @ , + @"' @%5) '3R ,)(% * 2'* 3 2'*  '> G '@7#)" N<< @ @"' <J  ( ⌫ * , '> D #'( "2 (& % , (H ::6 " " @O%'* 2" ⌫ 2D(2'* .)2⌫ ⌦ 1$  ⌫ ⌫2 &9 ?⌫ #$  ('9)'@)5 )2 ) ⌫ %


7

cing

â&#x20AC;&#x153;

 ,$ &5 +%* $*%$$ 3&5 0 * 0 * !6

â&#x20AC;?

ation 53,â&#x152;Ť ! '( @%B#, ' )2 2 21 3"   2->? '(5* ,#â&#x152;Ť (,%/ ,( 2% @% A, $ %5% % ) ) 5 '> Gâ&#x152;Ť A' ) #$* ?->? '(. $ ( ! '( ' !5 . Câ&#x152;Ś ( 5 ! '( 5D %*  â&#x152;Ť* ! '(% ' Câ&#x152;Ś 5â&#x152;Ś* 0  @7'@75 ,- (,21)'@)) . .% @%B#,$ / @ 7#)"â&#x152;Ť%â&#x152;Ť 

 . D%â&#x152;Ť '> G D(,# >, '21, '  .0  @ 2 #' 0 /10 $ â&#x152;Ť % 5 2%1$

'A #0 >3"

)+ %* 4â&#x152;Ś0 â&#x152;Ś ' %* !3& %3& (!6!2* $ "%3!+ 3;5 0 - *% 3! &5

â&#x152;Ť0 â&#x152;Ť !< =>>?

â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;?


9

  #(⌦ !* ;   

 ⌦

!-5K,K,$0 ) 6L⌫"! #$$$K!)M  %&!%K⌫ $⌫ $K,$0!"#$  %&!%K⌫ $⌫ K&K,$0"! #$ NOPQRQ STRRUVU+ WUX ☺UZPU[+ NPQ   $ &? 3 4 ! 5 6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ': 1 3 1 &!)5 /?&!/ 5 / ?&!/ 1F 3 1 )⌫K & 5 /?&!/ 1G 3 1F )⌫,7 5 /?&!/ 5 6 ! 7%5!H!% !) 9 ': 5 6 ! \ ]&*?)$> C/'$ !) ! "#" # ZSO 3 Z^_` ^a bc` Scdefgdh Of^ifdg ,?,C/*,,! 6! E %

 

    ⌫ 

  ⌫   ⌦

  !"#$  %&!%'$ ()*+ , !-* $⌫  !"#$ .&/"0  %&!%   12 3 4 ! 5 6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ': 1; 3 4 ! 6 ! ,%<= *0 )⌫* &&* 0 !) 9 ': 1; 3 4 ! 6 ! >?&<0*⌫% @ *8(07*⌫ ⌫% !) 9 ': AB%,' ,?,$ *C .&/"0  %&!% ?"5 ⌫ ⌦6 $&) &! !7%0 *8 * E ! "#" # jSO 3 jef`kb^f S`fbeaekdbe^h Of^ifdg ,?,C/*,,! 6! E %

⌫  !"#$% 2     

  ⌫ FG $ ##%& '(  /'%H%5  ⌦

  !"#$  %&!%,$! , !-* $⌫  !"#$ .&/"0  %&!%   1 3 4 ! I  6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ': 1; 3 4 ! 6 ! ,%<= *0 )⌫* &&* 0 !) 9 ': 1; 3 4 ! 6 ! >?&<0*⌫% @ *8(07*⌫ ⌫% !) 9 ': ! "#" #       

,?,C/*,,! 6! E %

PEOPLE

!& '⌫ 

     

  ⌫ ; $ ##%& '( H%5  ⌦

  !"#$  %&!% '$ ()*+ , !-* $⌫  !"#$ .&/"0  %&!%   1J 3 4 ! I  6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ':


10

   

   

 

  

  !" 

  +!& 

- *  

 !'â&#x152;Ť !"#$  %&!%K,$0 $â&#x152;Ť !'â&#x152;Ť"! #$ .&/"0  %&!%

 1 3 4 ! ,5 >&5$ , 6 ! **0 (â&#x152;Ť*â&#x152;Ť 7&8(0  !) 9 ': 11 3 1F >&55*  â&#x152;Ť */ &C 6! E*0  5$ , 6 ! â&#x152;Ť7â&#x152;Ť(' ! !) 9 ': 5$ , 6 ! ? * &8E % !) 9 ': 6 ! ,%<= *0 )â&#x152;Ť* &&* 0 !) 9 ': $ , 6 ! J1 ? *?'! ,0 !) 9 ': $ , 6 ! ' !) 9 ': $ , 6 ! ,% !) 9 ': !"#$%" QSO 3 Qlmeb S^ggebb`` Of^ifdg jSO 3 jef`kb^f S`fbeaekdbe^h Of^ifdg ,?,C/*,,!6 ! E %

$â&#x152;Ť  !"#$ ,\*K6-K,$0  %&!%)â&#x152;Ť %$0 , !-*

 1F 3 1F n ] )! /& â&#x152;Ť*< !) 9 ': 11 3 1F n ] )! AB%7!p /& ($?â&#x152;Ťt 0 !)    E&<,0 $ , **0 (â&#x152;Ť*â&#x152;Ť 7&8(0 

!"#$%" QSO 3 Qlmeb S^ggebb`` Of^ifdg jQO 3 jef`kb^fr Qkkf`mebdbe^h Of^ifdg jSO 3 jef`kb^f S`fbeaekdbe^h Of^ifdg qPj 3 qehdhked_ Pbdb`g`hb a^f jef`kb^f ,?,C/*,,!6 ! E %

 

 â&#x152;Ś

 .#/ '0 ! *  

 â&#x152;Ś

 ?"5K&K,$0 ,\!-K,$0 ?> / $â&#x152;Ť ?"5 K K,$0 .&/"0  %&!%

 7% F 3 4 ! 6 ! **0 (â&#x152;Ť*â&#x152;Ť 7&8(0  !) 9 ':  â&#x152;Ť â&#x152;Ś6 ,?'C/H7, &'> C/5* KE % zzO .&/"0  %&!% ,H E %3{C// ,? $, C, /E %

 

 â&#x152;Ś

 

 ; 

  â&#x152;Ť F &' (#) $5 

 â&#x152;Ś $â&#x152;Ť *K6-K,$0"! #$  %&!%K,$0 ?/*,, /n ] )! % ?u C C â&#x152;Ť JF ?"57"'%K,$0>&5!'â&#x152;Ť .&/"0  %&!% ,C?] *v% â&#x152;Ť, ]"0> C ,! >&5$ % SUT j`w`_^xg`hb yhrbeblb`

&!,]$5Kâ&#x152;Ť%!$,!6 ! C â&#x152;Ť 2 ,?,C/*,,!6 ! E %

&!,]$n ] 5)!,]/ ,! %$&) 9 &!,]$ $ : C â&#x152;Ť J

 1F 3 4 ! 5 6 ! *$0*'! >& â&#x152;Ť*,' ?0*'! !) 9 ': 1G 3 4 ! 5 6 ! &!6"0 787*70$â&#x152;Ťt !) 12 3 4 ! 6 ! **0 (â&#x152;Ť*â&#x152;Ť 7&8(0  !) 9 ': 1; 3 1 6 ! >&55 6 ! â&#x152;Ť â&#x152;Ť â&#x152;Ť *8*$0* * 0 !) 9 ':  

%,? ,?,C/*,n ]&/ E % /5 ,H $&) E % 9, : *7 &! //) 7!p &/ >&5/5" ,,  $&) &! !7%0> C/5* KE % !"#$%" jSO 3 jef`kb^f S`fbeaekdbe^h Of^ifdg ,?,C/*,,!6 ! E %

    

# 

$%& & * !, * !* 

 

  â&#x152;Ť FF2

 â&#x152;Ś   !"#$  %&!% >'8> , !-* $â&#x152;Ť  !"#$  %&!%()* , !-*

 1 3 4 ! ,5 I $ , 6 ! **0 (â&#x152;Ť*â&#x152;Ť 7&8(0  !) 9 ': 12 3 1F S^3Tfmehdb^f 6 ! â&#x152;Ť*(â&#x152;Ť !) 11; 3 12 n ] )! 6 ! * &? !) 11F 3 11; Of^o`kb S^3Tfmehdb^f

 p! 0C , /  n ] )! 6 ! 7 !) !"#$%" qPj 3 qehdhked_ Pbdb`g`hb a^f jef`kb^f jQO 3 jef`kb^fr Qkkf`mebdbe^h Of^ifdg jSO 3 jef`kb^f S`fbeaekdbe^h Of^ifdg qWj 3 qehdhk` a^f W^h s qehdhk` jef`kb^fr ,?,C/*,,!6 ! E %

 1 %+* J 

  !##â&#x152;Ť+ 

 â&#x152;Ś

  !"#$ ,\ $&)  %&!%&*) 0*$ , !-* $â&#x152;Ť  !"#$ ,\ !)  %&!% &*) 0*$ , !-* $â&#x152;Ť  !"#$ ,\|6">&55',!7!0  %&!%?> /

 ! ? 13 *6% 1G n ] %u C 6 ! %! *,* /$,0 *$0*'! >& 9 : !) 1G 31 n ] %u CAB % >&5L$!  6 ! E ? *,* /$,0 9 : !) 1 3 1G /n ] )! ! E 6 ! *?*<(â&#x152;Ť *$0*'! >& 9 : !) ! "#" #       

,?,C/*,,!6 ! E %


11

 # $ ' 

 

 (  

  '  ) &

*& + ,   

 + " 1 

+ 2  

  ⌫ FJ

 ⌦   !"#$  %&!%%]E*$8) ,*$ *$0*'! >& , !-* $⌫  !"#$  %&!% /* 7

 12 3 4 ! I /5*  ⌫  <=&0H7%$0 6 ! **0(⌫ *⌫ 7&8(0  !)

 ,\!'⌫  %&!%K,$0 $⌫ ,\!'⌫  %&!%K,$0

 1; 3 1 n ] %AB%!'⌫*/ >&5}$!  6 ! %] ,$0 95* KE %: !) 1G 3 1 n ] %AB%!'⌫*/ 6 ! %! *,*$/,0 *$0*'! >& 95* KE %: !) 11G 3 1G n ] )! 6 ! *,⌫ ⌫ " &/ !)   6 ! , >&5, !)

  !##⌫+ ,- .'/

!"#$%"      

,?,C/*,,!6 ! E %

   

 !##⌫+ /! 20⌫

  ⌫ FF1F

 ⌦   !"#$  %&!%*6$K,$0 $⌫ !'⌫ .&/"0  %&!%

 ⌫? 1F 3 4 ! /5*  ⌫ ,%/*/>&5!'⌫ 6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ': ⌫? 3 ? 1G /n ] % &C /!'⌫>&5*/ 6 ! 0 *, !) 9 ': 1J 3 ⌫? 1G n ] % , &C /!'⌫>&5*/ 6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ':

(#0) / !##⌫+ 

 ⌦

'  ; 

 !##⌫+ /'34 ⌫!+ 0

  ⌫ FFF

 ⌦ $⌫ K&K,$0"! #$  %&!%'H!}! *6

 1; 3 12 n ] )! AB%$&) 6 ! *)5&&0  !) 1 3 1 AB%\% *⌫ &?,! 7 7*70$⌫t 11 3 11 AB%\% E),$⌫t **(⌫

 ! - 

 $!

  

  J 

 !##⌫+ 1.'/

  ⌫ FF $ ##%& '( $H%5  ⌦

  5 C/5* K  %&!%,$!+ , !-* $⌫  !"#$  %&!%!,,!'!   1G 3 4 ! /5*  ⌫  /H7%$0 6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ': 1F 3 12 n ] %AB%$&) 6 ! **0 (⌫*⌫ 7&8(0  !) 9 ': 1 3 1G n ] )! AB%$&) ,%⌫* & )⌫* &&8* 0

 ' +*#.* F 

 !##⌫+ $5/ ( /  ' 

 ⌦

  !"#$ *'! >& %]* 0($ ⌫t ()* , !-* $⌫ ,\ %K,$0?7 *$0  %&!%>?&<0*⌫% ()* , !-*

 1; 3 12 zdhdi`f 3 Pbfdb`iek O_dhhehi 6 ! >) (0 < *(0 , !) 9 ': 1 3 1 Px`ked_erb 3 S^fx^fdb` O_dhhehi 6 ! >) (0 < *(0 , !) 9 ': 11 3 1 Px`ked_erb 3 yhw`rb^f Z`_dbe^hr 6 ! ' ?0*'! !) 9 ':


12

ORGANIZATION

13


12

ORGANIZATION

13


14

15

ORGANIZATION

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

โครงสร้าง การถือหุ้น

บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 40.00% บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์* 40.81% บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 49.00%

บจ. เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ 99.99% บจ. อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ 99.94% บจ. กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ 99.99% บจ. รัชโยธิน ซีนีม่า 99.99% บจ. สยาม ซีนีเพล็กซ์ 99.99% บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 99.97%

CINEMA

บจ. เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป 99.99%

BOWLING บจ.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จำกัด 99.96%

บจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ 99.99%

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 24.10% บจ. รัชโยธิน อเวนิว 50.00% บจ. รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเม้นท์ 99.93%

บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด 99.93%

บจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส 99.99% บจ. รัชโยธิน เรียลตี้ 99.99% บจ. รัชโยธิน แมเนจเมนท์ 99.99%

บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 99.96%

ADVERTISING บจ. เอ็ม วี ดี** 96.99%

บจ. แปซิฟิก มีเดีย เซลส์ 96.41%

บจ. อีจีวี ไฟว์สตาร์ 89.97% บจ. เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท์ 59.98%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 33.00%

ASSOCIATES

บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ 36.79%

บจ. มีเดีย โลจิสติก 47.51%

RENTAL & SERVICES

* บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เดิมชื่อ บมจ. ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

FILM DISTRIBUTION **บจ. เอ็ม วี ดี เดิมชื่อ บจ.แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้น ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552


14

15

ORGANIZATION

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

โครงสร้าง การถือหุ้น

บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 40.00% บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์* 40.81% บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 49.00%

บจ. เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ 99.99% บจ. อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ 99.94% บจ. กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ 99.99% บจ. รัชโยธิน ซีนีม่า 99.99% บจ. สยาม ซีนีเพล็กซ์ 99.99% บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 99.97%

CINEMA

บจ. เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป 99.99%

BOWLING บจ.เอ็นเตอร์เทน โกลเด้น วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จำกัด 99.96%

บจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ 99.99%

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ 24.10% บจ. รัชโยธิน อเวนิว 50.00% บจ. รัชโยธิน อเวนิว เมเนจเม้นท์ 99.93%

บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด 99.93%

บจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส 99.99% บจ. รัชโยธิน เรียลตี้ 99.99% บจ. รัชโยธิน แมเนจเมนท์ 99.99%

บจ. อีจีวี เอ็กซิบิชั่น 99.96%

ADVERTISING บจ. เอ็ม วี ดี** 96.99%

บจ. แปซิฟิก มีเดีย เซลส์ 96.41%

บจ. อีจีวี ไฟว์สตาร์ 89.97% บจ. เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท์ 59.98%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 33.00%

ASSOCIATES

บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ 36.79%

บจ. มีเดีย โลจิสติก 47.51%

RENTAL & SERVICES

* บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เดิมชื่อ บมจ. ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

FILM DISTRIBUTION **บจ. เอ็ม วี ดี เดิมชื่อ บจ.แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้น ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552


16

ORGANIZATION    

    . 

      

  !"# 

*+,- " ! )

 ) $ %   $ %&'( +, .01,2 & (0, 12 .$ %&% & ! /  344

4 45

   ' #6 ! !"# $% & 

  

   .  3

 !"#     ,- "! ) 

*+ % 

$   $ &% '( )   "12

.0,12 / + , 544   44   5  ' # 6 ! !"# $%

&

 . !"#$  

     3 3   $ %&4'  !"#  !7 1,-

 (+ .-⌫0,.

 44   ! !"# $% &  44

' # 6

 ⌫   

8 4'9:;4

  .  % !& 5

     !"#   

  4) ,   $ %&( .0,12 1"2

 44 44   ' # 6 ! !"# $% & 

 . '  

  5     !"#    $ %&( )4, 

.0,12 1"2

 44   44 ! !"# $% & ' # 6

   . $ 3 3

     !"#     ( 4) ,    $ &% .01,2 "12

4

 4  44  


17

  .# 

%%   

/0  $+(-&   . =

55      $ &%    !"#  '(

     ! 

  

 ) $ % *+,- " .$ &% % & !  4 ! / + , .0,12 &(0,1 2 ) 4   ! !"# $%&  5344 ' # 6

"#$ 

" ?+1-)+BA3 ..

 ..   '

$ /   ! !"# $%&. '1 8& "*'⌫ 5⌫) >    +-) 5 C '!A " +#D ⌫ ⌫ < #+-)  "⌫) #6 (      =0 +,

!><!( !'E F⌫ !><! ( &+"⌫) > ; #    < ⌫ 5"# ! " # ,! .& 1"6G  !( -+) H*< ?   . ! !"# $%&  .. ' $

/

) #( &)*   . #

    !   

  "#$ 

) *+!   %&'!!'( *,!+-) -#) .. ..   '

$

/ !"# $% & 

! 

+(2 . &*" # #  

   = ==

; .> ; .> ;   = +,!'+!(⌫; 1,!(> ; I.>

 +,%( &) .   ,

  ==   0

1# " ,+ -+ 2 "#$   %&>? - ; "⌫) = ..    = .. ! !"# $% &  '

$

/

  +,%( & ) #$

   . 

  ,+  +- 2 "#$ "  # 1

  0

1!354 6,.   %&'!!!*'' 5⌫899: . ;<5!*5 ..

..   '

$

/

  & % ! !"# $

 +,%( &)  . '   ,  

    

  = "#$ 

*! !.

,<5!⌦A!   '! !%&

  !

   %& >? . ; "⌫)  . ! !"# $%& .. '

$

/

*> ; $1⌫# '! !" J5!3+( +<   %&'!!1 "⌫) *+ !*6"?M !#"; %&'!!KL1+ !++<5 . . =   .. ! !"# $%&  ' $= /

+(2 . $&% '* $" "3##% +% 

= = % *

! ! " # ,!> 6A   $, 5!*6"N4 (!,& 2 *'!!N4 (!,& $&% ''5O . =.=

 % "$ #* #/0 1 2&% -$"/ .=.  +'* 3 $/

+(2 % . ' ## !  *+ .

=    ! "#$    

 & 2 *   5!*+'! '!!N 4 (!,& ..

..   '

$ /

  & % # $  ! !"

 +,%( &) 

. ' &%   

   

 

"#$ 

 !

   %&'!!!*''1!34 56,. 5⌫899: . ;<5!*5 ..    .. ! !"# $%&  '

$ 

/

+(2 .!% %*

  =  

+,!#⌫

"("+!( > ; =

!*!# ,+ ,+ !" # ,!   %&'!!" < ?'!?P&4  1 %&'!!F+9"(!(< ?'! *'!!!< ? ..   .. ! !"# $%& ' $/

+(2 .' ## 

     

!>6 A 

!" # ,! & 2   5!*+'! *'!!N 4 (!,& .. ..   ' $/ # $%& ! !"

 (2 %#$'+ %'     !"4$!

 !

  '$ 8++D ⌫ Q5!# . .. = 0 *"

+,!1 !"+!( > ; N8"R < "⌫) S ⌫* +,!1 !"+ .=. $"  !( > ;   +" +1# ⌫ 5"# "#$   .. !#"! (  . ! !"# $% &  ... ' $/

+(2 % $ % *

  . !" #) (  .  

  =+⌫⌫ ⌫ #"! 1 > ; "⌫)   =0 +,!,!! 5"# !" # ,!

⌫ 

!><! ( # * BA3* < ?1"G   1-+) 1) # ( 6 !( .. ..   ' $ / # $%& ! !"

. # +(2

  5 %%  . YZ[Z\] V^ T=UV WVX= _.

def UegbaS = `Z[Z\] `abZc.

   %'& h\iaZ$  hdj!!'() *,!+**!' " ..

Q.. ⌧ $=

   =l.. YZb]R Q .. ⌧ $=  hdj .. ! !"# $%& =l .=. YZb]R ' $ /


18

BUSINESSES

 

Lifestyle Entertainment Company

  ⌫⌫    !⌦$# % &'($)*& + $

,-.* ! / *$0$1$ # 2,3'1 4-* 505!$'!⌫5& 01 %16 (*⌫7 .21 7 ($)*& 7 (!5 $# 0( , 2,'&82+$ 7 %!'9 # (:; 7

98 ⌫%# 12,! 2,7  1*)*& 9 # &1 * 7 !$%0!5$ ! /.51 $%7 &1$< $⌫8 ! = '*>?5 ⌫5 (*⌫' '15$ @A=BC 7 32,!-* 0 ,)-* 02!!? .>D'.&  ! =20> ⌫*55  ⌫ ⌫* (*⌫' '15$ EF=GHC 7 -*

$* ! =.*0& (*⌫' '15 $ AIC 7 %! &52 1*!&21  $2'$&1$< $5 '$* 

⌫⌫ .>D'.& (*⌫''15 $ EEC ! =  0 ' &  9 # ! = >>? 0  (J$8 ' (*⌫' '15$ AI=KBC 7 '9 # (:;2, 1* )*& 05!5' '8 9 # 9 )7 @LLB ! = ⌫5 ⌫ !( & & (*⌫' '15$ AHC 7 (!5 $# %,- ⌫* !  ⌫⌫   + ,!⌫*% &* 21$,-.* 9 # 9 M)0 @LAL


19

NOP$)*& %2!! ⌫⌫ QRSQ⌧ '$+⌦8 0$8 2%

,-.* 9 # U @LEK (*0;5 5; %2!!+ $ VWXPYXSZPQ ⌫'# +?[ ($)*& 2!!⌫.8 5$8 ($)*& 2,-* 505 !$.55 * % .! \' 8$ 5)*& ⌫#* 2,0 ⌫# ⌫*$*%9 * '1$%  ⌫⌫ ⌫# '+?[ ⌫8 *21$!$ $9 %1+ $59 $$ !2&1 8 %15$ E U& 1 ($)*& 2!! VWXPYXSZPQ ⌦$+⌦8 &

⌫ E '+ .21 '+'+ 5 '+ (*7 '+$'& ($)*& 2!! VWXPYXSZPQ '$ !⌫# ⌫# '⌫ ] ]1,*,*5 @I^EI U %2!! 0 G^BI 8 (*8 !' ($)*& K^BF 2,(!5 $# @I^EK +;,⌫# @^E 8 1$98 ⌫# %1'!0*2!! ⌫#0.*'15%]1⌫M& !)*& %($)*&

*1$'#' %; % !%-* VWXPYXSZPQ ⌫ *1 *1$ &1 9 # $ %⌫ 0+198 ⌫# '1$%! /⌫ & 98 ⌫# 1 51 HIC (*&  9 ($)*& 2!! VWXPYXSZPQ 25 ! /*$+**'+ % ⌫ E 2!! $⌫8 2!!$''0 2!!-* 02!!? .>D'.&  2!!$0⌫+%]1

% ⌫&+**'+%2!! $''0⌫# * 9 # $ $''0⌫ &&!(&⌫#'$

⌫$8 *$'\,*$$. 51+**'+2!! VWXPYXSZPQ

*1$.&&!(&+ $$' '0# +'1) 5,, &5 _ ! 3$& $%551 E^A U

 “  ”

⌫$9 + $32!!'+ + $! / 09 ?%!($)*& 2,(!5 #$(*1%$ 0⌫+%]1 2!!⌫8 ,'! 05' *1$*$# %&1$ $5 ,$0⌫+%]11⌫8 .1⌫*$2&121$ ! 1*%' * '!0&1$ $5 2&1*$ ! & '\⌫# 1 *1 % '!0 !05 ⌫5* (*! / .159 !$0⌫+%]1 ' $21$ .21 '( (&' 2, !a ⌫  & 

5*'&$ 15 ! / ⌦$# 2!! +**'+ ⌫2!!⌦$# 09 2!! -* 0 .>D'.&  &$8 2&1 U @LAG (*+.15$% ! = '*>?5 ⌫5 

⌦$# 7 32,! _ ! ! /0 $'152!1$& -* 0 ,)-* 02!!? ,; KIC + $ &' .>D'.&  ⌦$# %9 8 ⌫%# 1 '$⌫*$ E^L .1 ⌫,*,51 '$ F^B@ 9 $8 ⌦$'\9 ⌫ # *1%  9 # & !' $05 & $+ $%!. *1$⌫ ,2'05*%! )*& 2,⌫($)*&  1 7 + $! = '*>?5 ⌫5 ⌦$'\&!(&.51 BI 1%15$ A U⌫# 1 '1$% _ ! !98 ⌫# 1'$51 @EI`III &$& 1 %⌫$8 &1 $ ! / 09 '\+.&$8 *1% 21$ '\%',5&1 )*& (*⌫.# 1& $$. '!⌫& 1 ! = '*>?5 ⌫5 0 9 '\& !' $ 05& $+ $%!. *+⌦85*($)*& 2, (!5 #$⌫#⌫%-* 0


20

  

  

)*& %,-.* 05!5 ! ! = ⌫ 5⌫ ⌫ &  %U @LAG ⌦$# ⌫'51 2!1$& ; +;,8 *1 ⌫# ,; @EC ; '8 U @LLB ! / ⌫2! % 09 $8 '8 A 2! $⌫8  ⌫⌫ 

⌫ 5⌫ ⌫ ⌫⌫ 1  ⌫⌫  ', ⌫⌫ ! / ⌫'+5$8 '8 AF '+ EAA ($ '\ $! . KA`ALI ⌫# $# $8 ⌫8 9 # $ ,-.**$⌫ 5 ($)*& & 1 5 , *1% ,!&# ! / ⌦$ ⌫2+**($)*& 9 # $! +**&5+ $, ⌫U, EI^AI ($ 9 # %0 !0 98 ⌫+# $,-

344 Screens 316 Screens 288 Screens

2006

2007

20082!!,!' &'\⌫# ⌫.# ! 05*'$5# ( 9 # % )*& .''\⌦$ \' 8 (*⌫# & $$. *1$ 1 &2&1$'.& '5' &

'!0%,!⌫⌫#* ! /.⌫ 

2!!2, &2&1$($)*& ,!5 9# ' $%⌫5&⌫#9 ,!.5 ⌫(# $)*&  ⌫⌫ 

*1$1 ($)*& (⌫* & '⌫ B ⌫&# 2&1$5*!,$2 ⌫# ! . 2,⌫! 2,1% '⌫##$  ⌫8  ⌫⌫ ($)*& %09  1$ *$?%!($)*& 4 1 , (5 '⌫6 %!0%,!8

⌫5&⌦$# ⌫# '7b ⌫+**'+.#5,2,9# %%!.'' c,' )*%, !5* $! $- ! 09 # $9# \⌦$05*+ $($ )*& %2!!&1$< ! / 2,($)*& '+ ⌦$&2&1$'+5*; ⌫# EA ⌫# $# ,'! &⌫8 '15&5 ⌦$# .! & !! 2&&1$

.%2&1,21$

*1$⌫$8 0,! def 2, (*% 2!!&2&1$)*% 0 $0 ($)*& 5 *25$

 

  ! #$%& ⌫ )&* ,-  / 

$ / - ,- 

⌫01!23 ##3 /⌫ 24 ⌫ 5- 

%67823%43 2/ ⌫ ,9 && ,9: %; <,

/⌫ -/⌫7 /= 0⌫ # >/⌫ ! # / ? @⌫#3 @ 

2

,/A:3

 

⌫ 

 " ' ' +  + " ' '  "

  

 "  + '       '  + '  +           

 " ' " '  + +   ' 

"

"

 

 

 ⌫ ⌫ ⌫

01 

0⌫#2%#3 6;23 !  4#262⌫ / %# 4, # @⌫ 

, 2 2)&>*  

 , 2  

2,- 4 4

  


21

Post the “Golden year”       

  ⌫"⌫ # $%& ' %(' ) %*+ , -%." ). * %+/0 (  ) 1 2'/ 3⌦" ⌫" # " 5 /0  5  2(6 7#%⌫" 2 7''⌫& 2 27⌫" 2'/ )⌫ , # 3 %2 )% %) $%' %6 $' 2'/ %, 3⌦"  (' ⌫5)#(⌦"8%   8 '⌫⌫ (6 9('   8 1 )( ⌫5 ( ⌫ '." :  * %+/0 ) ; 2'/ 27⌫"  '.<%  (6⌫" 8 1 ) %8 ⌫& =# 8⌫ #" 8 ." #"*'& ) ⌫" 8( ⌫"%6 ⌫" /* >?@ABC DE@FCG HI  :  >JKELKMNNOFLG ⌫( ⌫" % ) (' ('  ⌫": 82'/% ( :  % )  <& 8 # ."8( # ⌫"%"*% ' 5 8 HI P# #  5*8) <&* ) %/ %

 8(<& 8 # ) +8 3.5  ⌫") *(  $2Q < )."*(  $ # ⌫" *R8( # 8% 8(S ." *) %/ %

8( 2 <& 8 # 3⌦"  /% ) %*+) ⌫ $& ⌫" 3.5 < )."*(  $ #(' ⌫56%& ⌦5 1T   5 ( 9 %#5 1 ⌫ ;T 9 ) %*+⌫5 /8 #(  6 2 8 )⌫  /6   ( 2'/)." ." 3⌦" ⌫ *Q⌦ UT ⌫ (⌦" '6=8 6 2'/ * * V

<'# 9W8(X ) )& ) (' (' &3⌦"%#3⌦" 2'/ 6 X<'# 9W8(/< 0⌦ - %*)  < & #$) '/⌫Q⌫Q" ." 8( "8 <'# 9W 5⌫ '6 '& ) ⌫" / ⌫ )6 ) '6 2'/⌫%" *) S 2# '6 '& ) # <'⌫" Q. /%

) %*+%) $%  % %   ( 2'/ )." ."   #" ⌦5 T 8 1 ⌫ 1YT 8 3⌦" +/ )#( 6/%#=# 

 *)⌫" / (.⌫8 8  / )6 '6=8 #" *'& ) ⌫" 8 # 8( ⌫%" 6 >?@ABC DE@FCG '6= ) (' ('  ) /Q& * 8 ."% ) %6'/( / )

2'/  #( %# >MBBAC @COZO[MCOEF KMCAG ." 8( #/%#=# %&%682'/% 2'/ '6 '& )

2'/2'/ '  ."

'6= X⌫" ' ⌫5 / 

(   ⌫2" +2 

/#" 8(2 28 / 0-\ # '

   


22

 " # $%&'#(%

 / .# 7 (!5 $# 2,0( ,

4 0( ,6 ⌫'15'⌫# $&5&1

%U @LAI 5* 5 @I ⌫# VWXPYXSZPQ 7 (!5 $# % '98 ⌫ # *1$⌫ '+'+5 (*05*+ $ ,'7)2,#$9 %! ! 9 # %' 0 $!(*!*+ $! / %! (*&2&1$5*05'* %-* 505!$0!5$ %⌫# ' 0 $ *1$⌫! 05*2, 21$⌫*5 )*%& 9# 4 (!5 J&6 M&+ $0⌫#+%!(!5 #$ ' !(!5 #$%;,+ $⌫g9#

05!$ VRZhW iPWQhWXOPjQPW ⌦$# '\⌫#⌫#0 !052,9# <'\ '$'0 5 *. 2&&1$ (!5 $# % 2!!⌫ # ,9 # ⌫g⌫*$ *1$⌫*5 &2&1$ 4 (!5 J&6 ,2!! 05'* ,'!1 0 !052, 01 %1 %!0( ,%

 ⌫!8 / .?&5(!5 $# 2! %1

'1& )*%& 9# 4!( ⌦ 2 (!5 6 %U @LAH (*⌫ ;,2># (!5 $# 1$ 1 0,!! %*17 % $ 9 $ (*?21$2 ; $''0 '* %!(!5 $# B@  $0( , B@ $ 2, $2!!


23

fSXWOPkj @ $ , !5*(!5 $# A 2,!0( ,)*% $ 2, .! & !! *1$⌫ %9 750 @LLB ! / ⌦$.!⌫*# (c (!5 $# ⌫'+(*7% *1) *%&2! !( ⌦# 2 (!5 2,# 5 $ 0( , @K $ % _ ! ! / .7 (!5 $# )*%& 2! !( ⌦# 2 (!5 $8 A '+ .21 '+  ', * 2,(*7

! /.?&5'&82+$2!!%1 )*%& 9# 4 ! ⌫(16 ⌦$# *⌫# '$'0 '!1 01 %1% $9 $ ⌫# ', -* 505!$ 21$%1+ $ '*>?5 ⌫5 ?%!'&82+$98 ⌫# 51 GII &== , !5* $0( , A $  ⌫*8 $ ?' '&82+$⌫ 2,J ⌫8 82+$ %'&82+$ ⌫5* ; '8 U @LLB ! /?%!(!5 $# 5 EB '+ , !5* AH@ (!5 $# EGE $0( , 2, B '&82+$

 

  ! ,- 

/ 

$ / - ,-  ⌫01!23 %67823%43 ,9 %; < 4, 2 2)&>* -3 2 &*2 B; 2C 2

##3 24 ⌫ 5- 

&& ,9: ,

/⌫ 01 

6;23 !  4#262⌫  , 2 2,- 4 4 #  

 

 " " 

 "  

  "    D D D

 

  !"  

   

+

+ +  + + + ' ' " +   "  


24

 $) *

”

⌫!# / '\⌦$% 0+%!%2&1,U. @L^EI 05# ,- %7 ! '9 # (:;&!(&. *1$⌫ ! *1 * )*%& 9# 4!  ⌫2⌫ 6 &$8 +⌦8 9 # %!'9 # (:;$8 % ($)*& 2,98 ⌫# $8 )*% NOPQRSQ⌧ 5# ,- *1$0!5$ 5* 05'\%'$*.#& '* ⌫# $.25 %7 '9 # (:;+ $! 9 ⌫# ⌫*51 4lOPQjQYOX6 ⌫ & .51 HIC

! 5⌫(⌫ dop qXSS !5;(\$8 1$%'+ (:;!r*(:; . E shO^tOnOZP (:;!

fSXnjX (:;! uQPk vZXhY 5 \⌦$(:;!'9 # $2 $ vOS wZXhYx NkW^ZkW

⌫# lOPQjQYOX ⌫1 $$ (:;⌫# ⌫ ,'7) * 2,'\+\⌦$1r*.(* &$51'9 # (:;,) 9# '1$ % ⌫ & &!(&+ $*. *1% ,!&< 9 # ⌫*!!'9 # % &' _ ! lOPQjQYOX 0 !0'9 # (:; (:;$8 (*%U @LLB ⌫# 1 7 '9# (:;%($)*& ⌫ 01 * !&$8 2&1 (:; ! )*& VlhQQP mYn (:; ,; *, A=G + $ &'5

Marketing Ser vices Company Services @LLB ⌫⌦$# U⌫# * &1 7 '9 # (:; % 1 * 1'9# (:;(*5⌫#'5 (*-* 5 * ⌫' ⌫⌫*?*51

&'(:;&5$ @=GC (*&5⌫08 !0. '9 # *52&1⌫*$'9 # 5*2, '9 # 09 # ⌫# 18($)*& &5$ A=FC '15⌦$#  )*& ⌫#051'% $ ⌫5*

57⌫⌦#$⌫# ,⌦#$%&5)*& 09

!*7 ! ⌫%# !$& uXhzQWOP{ VQhtOlQn NZjRXP| ! ⌫2⌫  *$0$⌫'# $*.# &!y 0+ $($)*& (!5$# 7 9# <%1 (*%' 9# $8 ⌫# %⌫ 09 + $! / 05+2*$$9 $ , '0 '$57⌫ ' 9 # %& !' $ _ *2⌫'# $1 &1 & 05& $+ $02&1,*. *1$&$ $!,;% 1*1'9#

(:; &5*)5,-y != ⌫⌫2 '\'$01#.(* (⌫&# &# 9 # $ 5M& 1 09 05 ; +\⌦$0 '9 # *0;)+ $'y 2,'9 # ⌫&# $ r* ''+!05 5$U 2,)5,$>r ⌫# '\%1 $$% 1*%21 08⌫# $1 '$+⌦8 2&, AI 05*250⌫ 8 ,'\*y, ! ! &1 & &1$_ *% ⌫2⌫ ⌫*$! %!'9 # (:;

8&%'\; 5*$ ! ⌫%# !$&⌫0# !5$ ! '5 (*-* 5 * ⌫' 10.%,*,*5 ⌫⌫* (:;1'9 #


25

)& +⌫-./ 01# 

2!! VWXPYXSZPQ ! /

%!98 ⌫# 19 # & !' $ 05& $+ $0⌫#* 9 )*& (!5 $# 0( , 2,'&82+$ (* 09 ,)+ $0% ' 0 $!'*2,M& + $ ⌫# +%! 

⌦$# 0'15%]1 , *1% ,! 25 2,⌫# * + $0 98 ⌫%# 1⌫ @ ;, 09 ']]1,*,*551 E U 2,']]1,*,'8 .1 E U 9 # $ -* 505!$+ $ 01 %1 98 ⌫+# $! / ⌦$⌫# ⌦$'!0,!'2, 2! ⌫# +⌦8 %1%,-

  ! #$%& ⌫ )&* $ / - ,-  ##3 24 ⌫ ,9: 6;23 ! , 2 2)&>* 4,  , 2 /⌫ 

⌫ 

"' + "   ' +

 +  "  ⌫ 

+"E E E E E E '"E E E E E E E ' E E +E E E1$2+1$+⌫#2$+ $

 15⌫&# 1$& $98⌫# %1< %+**'+ '1$&1

&%98⌫#1%#'$+⌦8% < '+ % _ ! ! / ⌫ 0 5 BA@ 0 0 HAC + $98⌫#1 551 EI`III &$& 5*! '⌫#05!01.!%198⌫# .21!2'$.> . * ,!! r $ 00⌫)* 05', 2,05 )* 5\⌦$ !'15$ &5 *1$1 > !.9 # 2,⌫ # \ _ ! ! / ⌫98 ⌫%# 1 2,

&198 ⌫# $ ⌫2# '$ *1 %&$


26

 2 '.1 

7  1*)*& \ 9 7 ⌫'# $1 '7 + $ ! / (*'\2!1$. @ '1509 +)*& 9 # 1*c*%($)*& 2, 1*)*& % &(J5⌫(⌫ .21 5⌫ ⌫ ⌫ 2, ⌫5⌫ ⌫ (*! / .+15$ %7 ,)⌫8 )*%&! ! =  0 ' &  2, !  5⌫ ⌫

 9 # 2 >? & &$8 2  &  

+ $!  0 ' 

*1% ,!⌫2# +$21$

%'9 # ⌫ # ,*21)*& 8 <.'1 ! ()0

%7 1*)*& ! /+\9 %!  0 ' 5*''15 KIC 9 # ! 5 )*& ⌫# ,+c*%($ )*& & L@ ' 9 # %)⌫ *& +c* *1$&1

9 # $& $8 U 9 # 15*'$* .%! ! *1$'#' 2 %15$⌫#)*& & J ⌫5 ⌫.1 (*!  0 ' , 9 8 )*& ' $ ', ! $ ,-]⌫# } 2,⌫ %&($ )*& + $! = 

⌫⌫  '1$%*.

%15$*U @LLI 7&$7 ,51$ ! >>? 0  (J$8 '  ⌫*# 5]% !'9 # 5*2,(- 2, !  0 ' % ! 1*)*&

⌦#$'\%'9# 1 $$ (:; (*⌫!# / 2 KI C %!  0 ' ! + $! >>? 0  (J$8 '  % 9 # 2 ' $%9 )7 @LLB ! /0 $ ''15 AI=K C % ! >>? 0  (J$8 '  +;,⌫# ! >>? 0  (J$8 '  \9 + $ !      2,&1 .⌫*# 9 # ! =  0 ' &  2,*! / 1*)*& ⌫# 0⌫ 5 

9 # 1*)*& %& (J5⌫(⌫ ! / \9 %! 2 >? &&$8 2  &  %''15 HG C

⌦$# &1 . ,!⌫*⌫*# 9 # !  5⌫ ⌫ 9 # 1 $$%!,*, 5 1* A^F 9 $ )*&

c* 2, ,!0+*⌫5⌫⌫2, ⌫5⌫⌫ ⌫ # '1& % *1% ,!⌫# ,' $8 ⌫8 9 # %)*& '\'$*. c* %($)*& 2,& (J5⌫(⌫

*1$&⌫# 9 # 5$8 ' $! +5* .1 %01# *1$.1 0*⌫1 1 $$'9 # (:;⌫# # +⌦8 2,.'1 &!(&+ $*.$)*& %+;,⌫*5 &)*& ,.1& $$5!1 $$ 1* 2,'\1$ .⌫# '$)*& %⌫0;) .+⌦8


27

 3 + 

  ⌫  

! / $% ! = '* >?5 ⌫5  3 2,!-* 0 ,) -* 02!!? .>D'.&  %U @LAG 5*2!!-* 0.>D'.&  +$ %!21$ 9 # 15*%$8 ' $~}*&!(&. 05!01 (*⌫($)*& + $  1⌫# 51 *⌦$ 0+%! +;,⌫# '* >?5 ⌫5 

⌦#$ *1%15$+ $+**7 ⌫1 $$⌫# 51 *% '\+**'+. *1$$1* **$# +⌦8 1 _ ! ! / $%! = '* >?5 ⌫5 5*''15 @A=BIC ! = '*>?5 ⌫ 5 ,!⌫* *1% &* 21$,-.* (*⌫ *1

51 V

  ⌫  ⌫ ⌫

! /$%! = 20> ⌫* 55  ⌫ ⌫* % ! -*

$*2!!  5*''15 EF=GHC (* ⌫!0*! (!5 J& ⌫# 

$* 9 # 05!$ 2&1,0!.⌫ &2&1$ *1$'*'! 01 %1%⌫# '1% '+) (*⌫ 1&52+ $% ! ⌫! = 20> ⌫* 55  ⌫ ⌫* *1% 1 + $ ! / '1$'%25005 -* 505!$⌫0# ! 5$ &2!!+⌦8 2,\9

1*⌦$# + $'* >?5 ⌫5 5 *1 ! = 20> ⌫* 55  ⌫⌫* ,!⌫* *1% & * 21$,-.* (*⌫

*1 51 Nmqpq

  

%9 \ * @LLI ! / .+$%! =.*0& '& =0 5*''15 AIC 2,&1 .⌫*# 9 # ! = .*0&  9 # 15*+** $+ $! /.'1 1 $$ &52 1*!& 2'$&1$< 5\⌦$%' * ⌫# ⌫

*1% ,(* '$ ' (*

%1 $ 1*!&)*& 1 $$% 1*!& 2'$&1$< 1 !& 0 '& !&⌫g 2,!& (*' & 5*& ⌫8 $⌦ %1 $ 1*!& )*& %,(* '$ ' 2, .*0&  *$ 15*⌦$0%+%-* 0+⌦8 ⌫5*

 !" #!$#

 ⌫ ⌫  %

%9 \ * @LLI . ⌫ ⌦$# &; '⌫# 0]+ $! / 09 05' % &$8 $ 5 '$*  ⌫ ⌫ .>D'.& u☺ ⌫# !(* ! =.  ⌫ $⌫# +.$%'7 1⌫#2, 0%(0$  ⌫⌫ (*72,  ⌫⌫ $'& 5 01 @`EII ! (* ! /\9 %''15 EEC + $ $$15 $8 ⌫8 .⌫.# +* $ ! /. .$%'+ VWXPYXSZPQ 21$%1!\&7!- 2, -* 0 55 (*7 ⌫#+15$15!! ='* >?5 ' ⌫5 ! , LIC

 $5 '$*  ⌫ ⌫ .>D'.& u☺ 09 # $9 '0]% &1 * $7 %7 ($)*& (*c,% 2!!⌫%# $$2&109 !5 *1$ VWXPYXSZPQ 2,7 ⌫*# 59 # $ (*.1& $ # \ 9 2,⌫* '

*1% 0 !0 $. $5 '$*  ⌫ ⌫ .>D'.& ,!⌫* *1% &* 21$,-.* (*⌫ *1 51 u☺

 ⌫ ⌫ &'  

 

! / 15! ! = ⌫5 ⌫ &$8 150)*%& 9# ! ⌫5 ⌫ !( & & 9 # +**y&!(&% 7 (!5 $# %,- ⌫* (*⌫ ,!⌫* HI U (0$'$$09

! = ⌫5 ⌫ $ *, LB 2,! /$ *, AH +**y.*$& ⌫*⌫8 \9 ( ' $'!  ⌫⌫  %&!(&%&1$2 %& ⌫# -⌫ *)'$ 2,%]151 ,-.**1&5


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

28

GOVERNANCE BUSINESSES

ปัจจัยความเสี่ยง ใ

นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในนามของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัทมีนโยบาย การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานได้ดังนี้ ความเสี่ยง จากการพึ่งพา ภาพยนตร์ ที่เข้าฉาย

ผู้ประกอบการ โรงภาพยนตร์ใน ฐานะของผู้ฉาย ภาพยนตร์จำเป็นต้อง พึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการ ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 45 - 50 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท รายได้หลักของโรงภาพยนตร์มาจากการ จำหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ โดยรายได้จาก การจำหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์จะขึ้นอยู่กับ จำนวนภาพยนตร์ที่เข้าฉาย และระดับความ นิยมของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจัดจำหน่าย ภาพยนตร์อันดับแรก และมีความสำคัญสูง ที่สุด เจ้าของ และผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ จำเป็นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉาย ภาพยนตร์ เพื่อเป็นใบเบิกทางในการจัด จำหน่ายในรูปแบบของวีซีดี และดีวีดีต่อไป ดังนั้น การทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ โรงภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ และบริษัท ตัวแทนจำหน่ายภาพยนตร์ จึงมีลักษณะ เกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการเติบโตของ ทั้งสองธุรกิจร่วมกันทำให้ความเสี่ยงในการ พึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ลดน้อยลง

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วน แบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 (ส่วนแบ่งตลาดจะวัดจากยอดขายตั๋ว ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาห์ แรกที่เข้าฉาย) ซึ่งถือเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 นับเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองของบริษัทกับ เจ้าของและผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจจัด จำหน่ายภาพยนตร์และทำการตลาดผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส และ บมจ. ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ ทำให้บริษัทลดความ เสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์จากผู้จัด จำหน่ายภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาที่ไม่มี ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวู้ดเข้าฉายใน ประเทศ บริษัทยังออกบัตรเงินสดเอ็มแคช และบัตรของขวัญ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้า ที่ไม่ต้องการยืนรอคิวในการซื้อ บัตรชมภาพยนตร์ โดยสามารถซื้อบัตรชม ภาพยนตร์ผ่านระบบอินเตอร์เนท และ/หรือ เครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังถือเป็น เครื่องมือหนึ่งในการบริหารลูกค้าให้กลับมา ชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง และช่วยรักษา อัตราการเข้าชมภาพยนตร์ให้อยู่ในระดับที่น่า พอใจ ทั้งนี้ ลูกค้าที่ถือบัตรดังกล่าวจะได้รับ สิทธิพิเศษในการอัพเกรดที่นั่ง บริการผ้าห่ม ในโรงภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย


29

การแข่งขันใน ความเสี่ยง อุตสาหกรรม จากการแข่งขัน ธุรกิจ โรงภาพยนตร์ ในธุรกิจ นั้น ปัจจุบัน โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะมีฐานะเป็นผู้นำในวงการ ทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการ ขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมให้มีรูป ลักษณ์ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการลงทุนขยาย สาขาใน 4 รูปแบบ ได้แก่ Standalone ห้าง สรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิด และห้างค้า ปลีกขนาดใหญ่ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ แต่การ เพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของ โรงภาพยนตร์คู่แข่งล้วนส่งผลกระทบต่อ กิจการของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บริษัทตระหนัก ดีถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษา ฐานลูกค้า ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดที่ต่อ เนื่องและนำเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มา กกว่าโรงภาพยนตร์ เช่น บริการโบว์ลิ่ง และ คาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา รวมทั้งการ ปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอ ทำให้ ศักยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่น ในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งที่สำคัญของธุรกิจ โรงภาพยนตร์คือวีดีโอเทป วีซีดีและดีวีดีทั้งถูก กฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถสร้างผล กระทบต่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจโรง ภาพยนตร์ แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบริการที่นำเสนอในสาขาของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้รับความบันเทิงอื่นๆ นอกเหนือไปจากการ มาเพียงเพื่อชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ในด้าน การปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ ด้วยการดำเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่าง เข้มงวดและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม มีผลทำให้สื่อผิดกฎหมายลดลงเป็นอย่างมาก การ ความเสี่ยง ลงทุนใน จากการลงทุน สาขาใหม่ ขยายสาขาใหม่ อาจเกิด ความไม่ แน่นอนของ

ผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ด้วย ประสบการณ์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทำให้ บริษัทมีระยะเวลาคุ้มทุน (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปีสำหรับกรณีสาขา และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งเป็นไปตาม ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครง การ (Feasibility Study) ความชำนาญในการ ดำเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขาที่มี การวางแผนกำหนดทำเลที่ตั้งบนทำเลทองใน เขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัย ใจกลางเมือง ใกล้สถานศึกษาและสถานที่ทำงานบริษัท เอกชนและราชการ และมีความสะดวกในการ ใช้บริการ ทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะ สามารถนำความสำเร็จมาสู่สาขาใหม่และ สร้างความเติบโตให้กับกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาคุ้มทุนไม่เป็นไปตามที่คาด บริษัทก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจำนวน โรงภาพยนตร์ ปรับจำนวนเลนโบว์ลิ่ง ปรับจำนวนพื้นที่เช่า หรือ ปรับค่าเช่าพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการลงทุน สาขาใหม่ทุกแห่งจะใช้มาตรการเดียวกันนี้ ในการพิจารณาและดำเนินงาน จากการร่วม ลงทุนกับ บมจ. สยาม ฟิวเจอร์ส ดีเวลลอป เม้น และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ยังช่วยให้บริษัท ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้ เป็นอย่างดี

ความเสี่ยง จากการพึ่งพิง ผู้บริหาร

เนื่องด้วย กิจการ เมเจอร์

ซีนีเพล็กซ์ ก่อตั้งและประสบความ สำเร็จในการดำเนินกิจการด้วยทีมงานบริหาร ของนายวิชา พูลวรลักษณ์ ผู้ก่อตั้งกิจการ เสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพาชื่อเสียงและ ประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งเท่านั้น อีกทั้งบริษัท อาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ก่อตั้งอาจลด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลงหรือออกจาก การเป็นผู้บริหารในกิจการ ซึ่งความเสี่ยงดัง กล่าวเป็นไปได้ยากมากเมื่อพิจารณาถึงความ เป็นเจ้าของและความผูกพันที่นายวิชา พูลวร ลักษณ์ ได้สร้างกิจการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา และมีความ

32

ตั้งใจที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปใน ฐานะของผู้บริหารและผู้ก่อตั้งซึ่งยังผูกพันกับ ธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ความเสี่ยง บริษัทอาจมี ความเสี่ยง ทางด้าน เกีย่ วกับ อัคคีภัย อัคคีภยั อย่างไร

ก็ตามบริษัทได้มีการทำสัญญา เอาประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นไป ตามลักษณะและมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจโดย ได้รวมถึงการประกันภัยด้านอัคคีภัยด้วย วงเงินที่พอเพียงแก่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ได้ ซึ่งครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่ 3 ด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดการซ้อม ดับเพลิงเป็นประจำทุกปี โดยได้รับคำแนะนำ และช่วยเหลือจากตำรวจดับเพลิงที่มาสาธิต วิธีการเป็นประจำ ความเสี่ยง เกี่ยวกับการก่อการ สถาน การณ์ ร้ายหรือเหตุการณ์ การก่ ความไม่สงบ ความไม่อ สงบภายในประเทศ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ ของบริษัทบ้าง แต่มิได้มีนัยสำคัญ อย่างไร ก็ตามบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับนโยบาย รักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและเข้มงวด การติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดยังคงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการ ป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุวุ่นวาย ต่างๆ ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมที่จะ รับมือกับเหตุต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมไป ถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธและกล้อง วงจรปิดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษัท เพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

30

GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท

จดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทได้ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุง

เพิ่มเติม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

บริษัทมี 1 สิทธิของ นโยบาย เกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้น การ กำกับ ดูแลกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนิน กิจการของบริษัทมี คุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำพา องค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม แนวทางด้านธรรมาภิบาลที่กำหนด โดยหน่วยราชการและหน่วยงานที่ กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งมาตรฐาน ด้านธรรมาภิบาลอื่นๆ ซึ่งบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นและถือปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม

โดยเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระ

การประชุมผ่านทาง Website (www.majorcineplex.com) และ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอวาระการประชุมสำหรับการ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพิ่มเติมได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง Website ของบริษัทและจัดส่ง

เอกสารนั้นๆพร้อมทั้งเอกสารแนบ คืนมายังบริษัทภายในเวลาที่กำหนด บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูล ประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน ประชุม และอำนวยความสะดวก ในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิของตน

ซักถามคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่อง ต่างๆ ตลอดจนสามารถเสนอแนะ หรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ การบริหารงาน ทั้งหมดนี้มีการ บันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีหน่วยงานจัดเก็บรายงาน การประชุมอย่างเป็นระเบียบ

เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง

ตรวจสอบง่าย ในปี 2551 บริษัท จัดให้มีการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน โดยกรรมการบริษัทซึ่งรวม ถึงกรรมการตรวจสอบ

ส่วนใหญ่มีการเข้าร่วมประชุมครบ ทุกครั้ง เว้นแต่ในบางครั้งที่ กรรมการบางท่านติดภารกิจที่ จำเป็นจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาส และให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ การดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจน

ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและ ข้อคิดเห็นเสนอแนะที่สำคัญไว้ใน รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยทุกครัง้ ผู้ถือหุ้น 2 การปฏิบัติ ทุกราย ต่อผู้ถือหุ้น ทั้ง อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือ หุ้นที่เป็น ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย ต่างได้รับการปฏิบัติจาก

บริษัทในลักษณะที่เท่าเทียมกัน และ มีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูล ภายในของบริษัทอย่างชัดเจน โดย กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูล ภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ให้ บุคคลอื่นทราบ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหา ประโยชน์แต่อย่างใด บริษัทดำเนินการป้องกันและ จัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็น ธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูลหรือ การเก็บรักษาความลับ หรือการ ปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการ อื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดำเนิน การรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยง กัน รวมทั้งกำหนดนโยบายและ ระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูล ภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีการรายงาน

เรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทุกครั้งอีกด้วย บริษัท มีแนวนโยบายเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ภายใต้ เงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม


31

รวมถึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย บริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ เข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ ผู้อื่น เช่น กรรมการอิสระของบริษัท มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะ ในแบบที่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้ หลากหลายพร้อมกับจดหมายเชิญ ประชุม และมีการจัดเตรียมบัตร ลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการ ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงใน วาระการพิจารณาการแต่งตั้ง กรรมการ บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณากรรมการเป็นรายท่านด้วย บริษัท ได้ให้ ความ สำคัญ ต่อสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้มี ส่วนได้เสียทางธุรกิจ รวมถึงสังคม เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่า ผู้มี ส่วนได้เสียทุกประเภทมีส่วนสำคัญ ต่อการประกอบกิจการของบริษัทใน รูปแบบที่แตกต่างกัน บริษัทจึงคำนึง ถึงสิทธิและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัท ไว้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ ในการรู้ข่าวสารข้อมูลที่สะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงมีมาตรการ ป้องกันระบบควบคุมภายในที่ บกพร่อง การกระทำที่ผิดกฎหมาย ของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่าง เหมาะสม เนื่องจากบริษัทเห็นว่า แรงสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย ต่างๆ จะสร้างความสามารถในการ แข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จใน ระยะยาวของบริษัทได้ ในด้านสังคม บริษัท ได้ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมที่ต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

3 บทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย

ให้สังคมพัฒนาและเป็นการ ตอบแทนสังคมประการหนึ่งด้วย และแนวนโยบายในการช่วยเหลือ และดูแลสังคมนั้น บริษัทมุ่งเน้น การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในสังคม ผู้ประสบภัยต่างๆ การ ทะนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ กระทำโดยบริษัทเอง รวมถึงการให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้ง ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการ ดำเนินการดังกล่าว (สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “กิจกรรม เพื่อสังคม”)

ปรากฏในรายงานประจำปี จัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุล พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ การที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมี การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง เพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ คุณภาพของรายงานทางการเงินและ ระบบควบคุมภายใน และความเห็น บริษัทให้ 4 การเปดเผย ความ ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยว สำคัญ กับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะ ข้อมูลและ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน กับ ความโปร่งใส รายงานประจำปีแล้ว นัก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ลงทุนทุก ยั ง ให้ ความสำคัญต่อการเปิดเผย กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ข้ อ มู ล เกี่ยวกับรายงานการเงิน โดยได้ จัดตั้งแผนกนักลงทุน ข้ อ มู ล ทางการเงิน รวมถึงผลการ สัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งจะ ดำเนินงานของบริษัท ให้มีความ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการให้ข่าวสาร ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทัน ความเคลื่อนไหวของบริษัทแก่นัก เวลา ตามที่ปรากฏในรายงาน ลงทุน ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนัก ประจำปีและ Website ของบริษัท ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียหรือ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการ กองทุนทั้ง ในและต่างประเทศ โดย ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม กัน บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในการ บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทน ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่างๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ของบริษัท ต่อนักลงทุนอย่างทั่วถึง อื่น ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลคำอธิบาย ค่าตอบแทนนั้นบริษัทยึดถือให้เป็น และการวิเคราะห์ของฝายจัดการ อำนาจของผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา รายไตรมาส การจัดแถลงผล ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของ ประกอบการของบริษัททุกไตรมาส กฎหมาย โดยในการประชุมสามัญ สำหรับ กับนักลงทุน ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2551 เมื่อ วันที่ 4 กองทุน นักวิเคราะห์ทั้งชาวไทย เมษายน 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี และชาวต่างชาติ เพื่อร่วมพูดคุย มติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน ตอบข้อซักถามต่างๆ ที่สำคัญ โดย กรรมการ พร้อมกับกำหนดวงเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และมอบอำนาจ ในปี 2551 นี้ มีบริษัท นักลงทุน ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและรับฟงข้อมูล ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ กว่า 350 ราย ทั้งนี้ บริษัทได้ กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งให้มีผลใช้ จัดส่งข้อมูลต่างๆ ไปยัง บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นการอื่น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ www.majorcineplex.com คณะกรรมการบริษัทเป็น บริษทั ได้มกี ารจ่ายบำเหน็จพิเศษ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน ให้แก่คณะกรรมการตามที่ได้รับ การเงิน และข้อมูลทางการเงินที่

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวัน ที่ 4 เมษายน 2551 จำนวน ทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ค่าตอบแทนรวมของคณะ กรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะ กรรมการ รวม ค่าตอบแทนรวมของ คณะกรรมการที่ได้รับในฐานะ กรรมการรวม 11 คน ในปี 2551 รวมทั้งสิ้น 6,600,000 บาท มีราย ละเอียดดังนี้ มีรายละเอียดดังนี้


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

32

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน

(บาท)

ตำแหน่ง

1. นายสมใจนึก เองตระกูล 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 6. นายปณิธาน เศรษฐบุตร 7. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ 8. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 9. นายชัย จรุงธนาภิบาล 10. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 11. นายนฤนาท รัตนะกนก

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

800,000 682,500 582,500 562,500 562,500 562,500 500,000 500,000 682,500 582,500 582,500

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน เงินเดือน, โบนัสและ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม

จำนวนราย 9 9*

ป 2551 ค่าตอบแทน (บาท)

28,022,923 28,022,923

* ในส่วนของผู้บริหารรวม 9 ท่านจำนวน 28,022,923 ล้านบาทไม่รวมในส่วนของ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท เวล แอด จำกัด

5 ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ 5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร 5 ท่านคือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจฟิล์ม ภาพยนตร์ และกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ง ถือเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งคณะตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ปราศจากการชี้นำ ทำให้การตัด สินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทพิจารณาคัดเลือก กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี พื้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก หลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ โปร่งใส และมีความสามารถในการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็น บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ทั้งนี้มีการแยกอำนาจ หน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจนโดย

บริษัทกำหนดให้บุคคลผู้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำฝายนโยบาย และผู้ดำรง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำฝายบริหารอันจะทำให้มี การถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน ของบริษัทอย่างเหมาะสม โครงสร้างของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชุด หลัก คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะ กรรมการอิสระ คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และคณะผู้ บริหาร โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ตลอดจนการแต่งตั้งและ ถอดถอนคณะกรรมการของบริษัทไว้ ปรากฏตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจ (เดิมกรมทะเบียนการค้า) กระทรวง พาณิชย์


33

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ 1. นายสมใจนึก เองตระกูล 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ 6. นายปณิธาน เศรษฐบุตร 7. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ 8. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 9. นายชัย จรุงธนาภิบาล 10. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 11. นายนฤนาท รัตนะกนก

ตำแหน่ง

% ถือหุ้น

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อำนาจของ คณะกรรมการบริษัท 1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคน หนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการก็ได้ 2. กรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัทได้ 3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ 4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

37.51% 0.89% 3.46% 0.14% 0.47% 0.08% -

5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนผลระหว่าง กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป 6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกระทำได้ก็ต่อ เมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การ พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็น ทุนสำรอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน การแต่ง ตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วนและกำหนด ค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การทำแก้ไข

หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ บริษัท การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ ของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของ บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท 2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดย มิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำ ขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ใน บริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมด ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี 3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัย ชี้ขาดของที่ประชุมให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้าง มาก 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 5. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือ กรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน

การสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอน กรรมการของบริษัท 1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

34

กรรมการเป็นรายบุคคลไป โดยบุคคลซึ่งได้รับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียง ชี้ขาด โดยกำหนดให้กรรมการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการ คนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม วาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง 5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ กรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยต้องมีมติ ของคณะกรรมการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่ 5.2) คณะกรรมการชุดย่อย 5.2.1) คณะกรรมการอิสระและ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็น กรรมการอิสระ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรายนามกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล 2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 3. นายนฤนาท รัตนะกนก

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ ถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย 5.2.2) คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร 4 ท่านดังนี้

ชื่อ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร 1. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการของบริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไป ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ กรรมการบริษัท 3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท 4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืม เงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการ ชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และ เพื่อการดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงิน สำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า 5. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของ บริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ 6. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนด นโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทต่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 3. นางภารดี พูลวรลักษณ์

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์

กรรมการบริหาร


35

7. จัดตั้งโครงสรางองคกร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุก รายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การ วาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท 8. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำป และงบประมาณรายจายประจำป และดำเนินการ ตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดย สอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได แถลงตอคณะกรรมการ การมอบอำนาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการ บริหารนั้น กำหนดใหรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยฯ หรือ กลต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การสรรหากรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาเลือกสรร บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งตามขอ บังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ คาตอบแทน คือ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ เหมาะสมเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหพิจารณาแตงตั้ง ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ กรรมการของบริษัท ตองมีความรูความรูความสามารถ และ เปนกรรมการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคา ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดำเนิน ตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลดังกลาว และ เสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม งานของบริษัท สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจายคา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ตอบแทนใหกับคณะกรรมการและผูบริหารของ บริษัท ทั้งในรูปของตัวเงินและผลประโยชนอื่น ๆ แลว บริษัทยังไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/ โดยดูถึงความจำเปน และผลประโยชนที่บริษัทจะ คณะทำงาน เพื่อการบริหารงานในดานตางๆ ของบริษัท โดยการนำนโยบายที่ฝายจัดการ ไดรับ ทั้งทางดานบริหารจัดการองคกร และผล กำไรที่บริษัทจะไดรับ และการคงไวของบุคลากรที่ กำหนดมาจัดทำเปนแผนปฏิบัติ พรอมทั้งกำหนด มีคุณคาตอบริษัท และนำเสนอตอที่ประชุมคณะ เปนแนวทางในการดำเนินงาน และมีการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและ กรรมการบริษัท เพื่อใชพิจารณาตัดสินใจ 5.2.3) คณะกรรมการสรรหาและ แนวทางที่กำหนดอีกดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของ กำหนดคาตอบแทน บริษัท กรรมการของบริษัทจะตองผานขั้นตอน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนด การกลั่นกรองและการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 5.3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ คาตอบแทน 4 ทาน ดังนี้ ของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยหลักเกณฑใน คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบใน การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน โดยไดมีสวนรวมและใหความเห็นชอบ ในการ ชื่อ ตำแหนง กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ในภาพรวมของบริษัท และกำกับดูแลใหฝาย 2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปา 3. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน หมาย และงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาแก 4. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน กิจการ ระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและ ผูถือหุน รวมทั้งติดตามการดำเนินกิจการของ บริษัทตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการ ดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว

หนาที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

36

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการให้มีการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดย มีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่าง สม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบแยกจากคณะกรรมการบริษัทและ ฝายจัดการอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียด ในข้อ 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย) การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ จริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริม สร้างการมีธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท จะเป็นการประมวล ความประพฤติในทางที่ดีงาม เพื่อรักษาและ ส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และมี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อถือปฏิบัติ บริษัทได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมี ระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้ความสำคัญต่อ ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและ ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างสภาวะหรือปจจัย ต่างๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไป ได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง สร้างบรรยากาศการ

กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนด ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและมี การบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรด้วย การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้ง และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรอง ในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดเก็บ รายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านการ รับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับ การตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทมี การประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่านดังตารางข้างล่างนี้ 5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 5.4) การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ อย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม รวมถึงมีความเข้าใจและชำนาญในสายงานธุรกิจ ความจำเป็น โดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ ประกอบด้วยการพิจารณางบการเงินของบริษัทใน ของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น แต่ละไตรมาส การติดตามความคืบหน้าของ กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ความเสี่ยงและ โครงการปรับปรุงบริษัท รวมทั้งการพิจารณา นโยบายต่างๆ ที่สำคัญและติดตามผลการดำเนิน การควบคุมภายใน การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ติดตามรายงานทางการเงิน งานของบริษัท โดยฝายสำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระ และการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิด ข้อ การประชุมและเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อน ผิดพลาด การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ ควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึง ความจำเป็นของระบบการควบคุมภายในมีฝาย ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นกลไกหลักใน การสร้างเสริมและทบทวนระบบการควบคุม ภายในให้มีความเพียงพอต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการสอบทานประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในบริษัท และติดตาม ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกันได้ให้ ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจาก ผู้สอบบัญชี เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิด ความเสียหายได้

ตารางการประชุมคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการ 1. นายสมใจนึก เองตระกูล 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ 3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ 4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ 5. นายธนกร ปุลิเวคินท์ 6. นายปณิธาน เศรษฐบุตร 7. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ 8. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 9. นายชัย จรุงธนาภิบาล 10. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 11. นายนฤนาท รัตนะกนก

ตำแหน่ง

คณะกรรมการ บริษัท

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รวม 7 ครั้ง

7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

รวม 14 ครั้ง

14 13 12


37

5.6) ค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาเสนออัตราตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดการ จ่ายค่าตอบแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2551 เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2551 ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ พร้อมกับกำหนดวงเงินค่าตอบแทน พิเศษ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรการ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละ ท่าน ซึ่งให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นการอื่น 5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยที่คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ ชำนาญ รวมถึง รับทราบ เข้าใจและรับผิดชอบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการยังตระหนักและใส่ใจในการเข้าร่วม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม ในหลักสูตรต่างๆ ที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อ

รายชื่อผู้บริหาร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายปณิธาน เศรษฐบุตร นางยุพิน กาญจนวิกัย นายธนกร ปุลิเวคินทร์ นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ นายอนวัช องค์วาสิฏฐ์ นายริชาร์ด วัลเด็กก์* นางจินดา วรรธนะหทัย นายจิรเดช นุตสถิตย์

บริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี หลักสูตร “Audit Committee” เป็นต้น อนึ่ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน ต่างมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน สายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง รับทราบและเข้าใจ ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีด้วย ดังนั้น จึงมีการ กำหนดผู้รักษาการแทน กรณีประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประเทศ เป็นต้น แต่ทั้งนี้การมอบอำนาจ ดังกล่าวเป็นเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควรในแต่ละ ขณะด้วย จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเตรียมความ พร้อมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย 5.8) คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีคณะ ผู้บริหาร 9 ท่าน ดังตารางข้างล่างนี้

บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับ บริษัทหรือบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะผู้บริหาร เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการ วางแผน ระบบการดำเนินการ วิธีการดำเนินงาน และวิธีแก้ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ นั้นๆ ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจฟิลม์โรงภาพยนตร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจโรงภาพยนตร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจโบว์ลิ่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

* นายริชาร์ด วัลเด็กก์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจโบว์ลิ่ง แทนนายอาทร เตชะตันติวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2551 เป็นต้นไป นายอาทร เตชะตันติวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจโบว์ลิ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป นางอรวรรณ กอวัฒนาได้ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการด้านการบริการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2551 เป็นต้นไป


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

38

GOVERNANCE

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่าง สม่ำเสมอ โดยในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มี การประชุมภายในทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยในบางครั้งได้หารือกับฝ่าย บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ ภายใน และกรรมการอิสระที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ตามวาระอัน สมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานแสดงความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึง จะเป็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. องค์กรและ สภาพแวดล้อม คณะ กรรมการ เห็นว่าบริษัทได้มีการ พิจารณากำหนดเป้าหมายการ ดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ และ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ เหมาะกับการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ขัดต่อผล ประโยชน์ของบริษัท และมีบท ลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนอย่าง ชัดเจน

บริษัท 2. การบริหาร มีการ ความเสี่ยง พิจารณา ปัญหา และความเสี่ยง ต่างๆ และได้มีการหาแนวทาง วิธีแก้ไข เพื่อควบคุมและลด ความเสี่ยง พร้อมกันนี้ บริษัท ก็ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ให้ทำการตรวจสอบและ รายงานผลต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส 3. การควบคุม บริษัท การปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร มีการ กำหนด ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ผู้บริหารแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการ กำหนดมาตรการที่รัดกุมในการ พิจารณาการกระทำธุรกรรมที่ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของบริษัทเป็นหลัก และการ อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือคณะ กรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

บริษัทได้ 4. ระบบ สารสนเทศและ จัดให้มี การศีกษาข้อมูล ข้อมูล เพียงพอ สำหรับการ ตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการ จัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็น หมวดหมู่ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และ ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการ บัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ บริษัท 5. ระบบ การติดตาม บริษัท มีการ เปรียบเทียบ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผล การดำเนินงานจริงอย่าสม่ำเสมอ มีการทำรายงานให้คณกรรมการ ได้ทราบ นอกจานี้บริษัทยังได้จัด ให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งจะ รายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง


39

GOVERNANCE

บุคÅากร ณ วันที่ 31 ธันวาค 1. บุคลากร ม 2551 บริษัทมี พนักงาน จำนวน 3,687 คน เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับ ลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและ คาราโอเกะ โฆษณา และพื้นที่ เช่าและศูนย์การค้า อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ สาขาที่จะเปดใหม่ด้วย โดยในปี นี้ MAJOR ได้เพิ่มจำนวนสาขา อีก 8 แห่ง เพือ่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจน ในต่างจังหวัด เพื่อให้ลูกค้า ได้รับความสะดวกมากขึ้น จำนวนพนักงาน สำนักงานใหญ่ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง ขายโฆษณา ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า รวมจำนวนพนักงาน *รวมลูกจ้างชั่วคราว

1. การ 2. นโยบาย สรรหา ด้านการบริหาร พนักงาน ทรัพยากรบุคคล และจูงใจ พนักงาน บริษัทจะเน้นการ สรรหาพนักงานจากภายในเป็น หลัก แล้วทำการฝกอบรมเพิม่ เติม เนือ่ งจากการเลื่อนตำแหน่งจาก ภายในทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคย กับการดำเนินงานและยังมีส่วน ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการ ทำงานให้กับพนักงาน ทั้งยัง จูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับ บริษัทเป็นระยะเวลานาน และให้ ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียม กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสภาพ แวดล้อมและบรรยากาศในการ สายธุรกิจหลัก 284 2,067 1,070 52 214 3,687

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงิน สมทบ ในปี 2551 เป็นจำนวน 456,119,996.31 ล้านบาท

ทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพ ของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่ง เป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทมีการจัดอบรมให้กับ พนักงานทั้งในลักษณะที่ทำ พร้อมกับการทำงาน (On-thejob training) และในลักษณะ อบรมงาน (Functional training) สำหรับในกรณีที่ เป็นการฝกอบรมพร้อมกับการ ทำงาน บริษัทจะให้พนักงาน ที่ฝกหัดได้มีโอกาสช่วยพนักงาน ที่อาวุโสกว่า โดยพนักงานที่ อาวุโสกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ คำแนะนำและช่วยชี้แนะตลอด ทุกขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการ อบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่ ดำเนินการโดยบุคลากรภายใน/ นอกบริษัท และการส่งพนักงาน เข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นคนจัด

เช่น การฝกอบรมด้านการบริหาร และปฏิบัติการ โดยสถาบันการ บริหารและจิตวิทยา (MPI) ซึ่งมี การจัดอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทยังจัดการจัดอบรม ทักษะทั่วไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิ ทักษะการเป็นผู้นำ, การพัฒนาทักษะการขายและ การตลาด, การพัฒนาทีมงาน, เทคนิคการเจรจา, เทคนิคงาน บริการ ฯลฯ อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มี โครงการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยเป็น โครงการระยะยาวเพื่อสนับสนุน และรองรับ นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการใช้เวลาที่ว่างเว้นจาก การเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วย การฝกประสบการณ์การทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้ นิสิต นัก ศึกษา ได้มีโอกาสฝกทำงานใน บางตำแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิ ภาวะ ทักษะ และช่วงเวลาว่าง ของนิสิต นักศึกษา แต่ละคน


Annual Report of 2008

 

Major Cineplex Group Plc.

40

GOVERNANCE

ÃÒ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ บริษัท แมคไทย จำกัด, บจ.แปซิฟก มารเก็ตติ้งฯ, บจ.เวลแอด, บจ.เวล ซีนีเพล็กซ, บจ.เอ็ม พิคเจอรส, หจก.เวล เอ็นเตอรเทนเมนท, บจ.เอ็ ก ซ เ ซอร เ ทนเม น ท , ในป 2551 บริษัทมีรายการ บจ.เพชรปนเกลา, บจ.เมเจอร ระหวางกันที่เปดเผยในสวนนี้เปน บมจ.แคลิฟอรเนีย วาว ออนไลน และ บจ.ไทยทิคเก็ต รายการระหวางกันจากงบการเงิน เอ็กซพีเรียนซ, กองทุน เมเจอร อสังหาริมทรัพยเมเจอร รวมของกลุมตั้งแตวันที่ 1 ซี น เ ี พล็ ก ซ ไลฟ ส ไตล , มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย รายการระหวางกันของบริษัทฯ บุคคล/นิติบุคคล และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือ จำนวนเงิน ที่อาจมีความ บริษัทรวม ซึ่งเปนรายการธุรกิจ ความสัมพันธ ขัดแยง ประเภทรายการ (พันบาท) ทางการคาปกติ และไดเปดเผย บมจ.สยามฟวเจอร บริษัทรวมที่บริษัทถือ รายได ในหมายเหตุของงบการเงิน ดีเวลอปเมนท หุนทางตรงอยูรอยละ 1. คาบริหารงาน 6,813 ประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 24.10 2. เงินปนผลรับ 2551 ซึ่งผานการสอบทานจาก 27,033 ค า ใช จ า  ย ผูสอบบัญชีแลว ตามลำดับ

รายการระหวางกัน

1. คาเชาและคา บริการ

รายการระหวางกัน ที่เกิดขึ้นในป 2551

2. คาใชจาย สาธารณูปโภค 3. คาเชาอุปกรณ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ประกอบ ดวยกลุมบริษัท 16 แหง ไดแก บมจ.สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท, บจ.อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ, บจ.แปซิฟก มีเดียเซลล, บจ.รัชโยธิน อเวนิว,

เงินจายลวงหนาคาสิทธิ การเชา เจาหนี้อื่น คาเชาอุปกรณ

รายได 1. รายได คาบริหารงาน 2. รายไดอื่น เงินปนผลคางรับ

บจ.อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ

บริษัทยอยที่บริษัทถือ หุนทางตรงอยูรอยละ 99.99

บจ.แปซิฟก มีเดีย เซลล

บจ.แปซิฟค มารเก็ตติ้ง เงินใหกูยืม แอนดเอ็นเตอร เทนเมนท กรุป (บริษัท ยอยของบริษัท) ถือหุน อยูในอัตรารอยละ 50

ความสมเหตุสมผลของ รายการระหวางกัน เปนคาบริหารงาน ดูแลจัดการดานการ ตลาด และใหคำปรึกษาทางดานธุรกิจ

18,720 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่งโดยประกอบ ดวยสาขาฉะเชิงเทรา สาขาทองหลอ สาขา 11,742 ปยรมณ และสาขาเอสพลานาด ซึ่งไดผาน การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ 2,851 ตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกลเคียงกับ ราคาตลาด 138,691 สิทธิการเชา 150 ลานบาท ระยะเวลา 25 ป ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกล เคียงกับราคาตลาด เทียบกับสาขาพารากอน 2,126 รายการที่บริษัทเชาพื้นที่ของศูนยการคาภาย ใตการบริหารของ บมจ. สยามฟวเจอร ดี เวลอปเมนท 3,600 คาบริหารจัดการที่บริษัท บริหารใหกับสาขา อุดรธานี ซึ่งเปนรายการปกติทางการคา ซึ่ง 480 ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกล เคียงกับราคาตลาด 60,382 บจ.แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนดเอ็นเตอรเทนเมนท กรุป ใหการสนับสนุนทางการเงิน โดยใหเงินกู และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.13 - 8.50 ตอป การใหกูนี้เปนการให กูตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งไดผานการ พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ


41

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ความสัมพันธ ขัดแยง

ประเภทรายการ

จำนวนเงิน (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของ รายการระหวางกัน

ตรวจสอบแลว โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ใกลเคียง และอางอิงไดกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พาณิชย 48,903 บริษัทใหการสนับสนุนทางการเงินในวงเงิน ไมเกิน 100 ลานบาท การใหกูนี้เปนตาม สัดสวนการถือหุน ซึ่งไดผานการพิจารณา เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยอัตราดอกเบี้ยอางอิง MLR ของธนาคาร ไทยพาณิชย

บจ.รัชโยธิน อเวนิว

บริษัทรวมที่บริษัทถือ เงินใหกูยืม หุนทางตรงอยูรอยละ 50 บมจ. สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท (บริษัท รวมของบริษัท) ถือหุน อยูในอัตรารอยละ 50

บจ.แปซิฟก มารเก็ตติ้งฯ

บริษัทยอยที่บริษัทถือ หุนทางตรงรอยละ 96.99

ค้ำประกันเงินกูจาก ธนาคาร

360,000 บริษัทค้ำประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งได ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแลว เปนการค้ำประกันตาม สัดสวนการถือหุน ไมมีการคิดคาธรรมเนียม การค้ำประกัน

บจ.เอ็ม พิคเจอรส

บริษัทยอยที่บริษัทถือ ค้ำประกันเงินกูจาก หุนทางตรงรอยละ 80 ธนาคาร ณ สิ้นป 2551 เปน บริษัทที่เกี่ยวของกัน

บจ. เอ็กซเซอร เทนเมนท

บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร- ค้ำประกันเงินกูจาก เทนเมนท (บริษัทยอย ธนาคาร ของบริษัท) ถือหุนอยู ในอัตรารอยละ 59.98

280,000 บริษัทค้ำประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งได ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแลว เปนการค้ำประกันตาม สัดสวนการถือหุน ไมมีการคิดคาธรรมเนียม การค้ำประกัน 37,200 บริษัทค้ำประกันเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งได ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแลว เปนการค้ำประกันตาม สัดสวนการถือหุน ไมมีการคิดคาธรรมเนียม การค้ำประกัน

บมจ.แคลิฟอรเนีย วาว บริษัทรวมที่บริษัทถือ ลูกหนี้การคา เอ็กซพีเรียนซ 1. คาเชาและ หุนทางตรงอยูรอยละ คาบริการ 36.79

กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

บริษัทรวมที่บริษัทถือ รายได 1. รายไดเงินปนผล หุนทางตรงอยูรอยละ 2. รายไดคาบริหาร 33.00 งานและคาตอบแทน บริหารอสังหาริมทรัพย 3. รายไดคา สาธารณูปโภค คาใชจาย คาเชาและคาบริการ

บริษัท แมคไทย จำกัด บริษัทที่คุณวิชา พูลวร ลูกหนี้การคา 1. คาเชาและ ลักษณ ถือหุน รอยละ คาบริการ 100 บจ.เวลแอด

บริษัทที่คุณวิชาและ คาใชจายในการบริหาร คุณภารดี พูลวรลักษณ โครงการ ถือหุนรวมกัน

835 เปนรายการที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยของ บริษัทในการเชาพื้นที่อาคารเมเจอรฯรัชโยธิน กับ บจก.รัชโยธิน เรียลตี้และ บจก.รัชโยธิน แมเนทเมน ในการเชาพื้นที่อาคารเมเจอรฯ สุขุมวิท 6,000 บาท 65,578 25,521 เปนคาตอบแทนในการบริหาร อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนรายการปกติ ทางการคา 23,554 111,284 เปนการเชาพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง ภาพยนตรและธุรกิจโบวลิ่ง 870 เปนการใหเชาพื้นที่ในอาคารของบริษัทและ บริษัทยอย ประกอบดวย สาขารัชโยธิน สุขุมวิท รังสิต สำโรง และเมโทโพลิส 23,400 อัตราเดือนละ 1.95 ลานบาท โดยมีอายุของ สัญญา เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการ พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ สอบแลว เปนราคาที่ตกลงกันตามที่กำหนด


Annual Report of 2008

 

Major Cineplex Group Plc.

42

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ความสัมพันธ ขัดแยง

ประเภทรายการ

จำนวนเงิน (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของ รายการระหวางกัน ในสัญญาเปนการคิดคาตอบแทนอยูที่ไม เกินรอยละ 1 ของรายได ซึ่งต่ำกวาเมื่อ เทียบกับประธานบริหารของบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทยถือวาต่ำกวา ทั้งนี้คุณวิชาไมไดรับคา ตอบแทนอื่นใด

บจ.เวล ซีนีเพล็กซ

บริษัทที่บิดาคุณวิชา พูลวรลักษณ ถือหุน

เจาหนี้อื่น เงินทดรองรับ

1,813

รายได รายไดคาบริหารงาน

4,800

เงินประกันการเชาพื้นที่และอุปกรณ โรงภาพยนตร รายไดคาบริหารงานอัตราเดือนละ 4 แสน บาท เปนคาบริหารศูนยของสาขาปนเกลา ในสวนของบิดาคุณวิชา

คาใชจาย คาเชาอุปกรณ

21,600

เชาพื้นที่ คาบริการสวนกลาง คาสาธารณูปโภค

9,600 13,200 8,483

เปนการเชาพื้นที่และบริการสวนกลางเพื่อ ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตรสาขาปนเกลา โดยมีคาเชา 800 บาทตอเดือน โดยมีอายุ ของสัญญา 15 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งไดผานการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปน ราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาดของเซ็นทรัล ปนเกลา

60,478

แบงชำระ 15 งวด โดยงวดที่ 1-14 งวดละ 4.50 ลาน และงวดที่ 15 งวดละ 6.25 ลาน บาท เริ่มชำระตั้งแตเดือนกันยายน 2547 ถึง เดือนมีนาคม 2548 โดยอายุของสัญญา 25 ปใหใชสิทธิการเชาไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2573 ซึ่งไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบแลว เปนราคาที่ใกล เคียงกับราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปน เกลา เปนคาสิทธิการเชาโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ (ปนเกลา)

หจก.เวล เอ็นเตอรเทนเมนท

บริษัทที่บิดาคุณวิชา พูลวรลักษณ ถือหุน

บจ.เพชรปนเกลา

บริษัทที่มารดาคุณวิชา เงินจายลวงหนาคาสิทธิ พูลวรลักษณ ถือหุน การเชา

บจ.ไทยทิคเก็ต เมเจอร

บริษัทยอยที่บริษัทถือ หุนทางตรงอยูรอยละ 40.00

สินทรัพยและหนี้สิน เงินรับลวงหนาจากการ จำหนายบัตร

902

คาเชาอุปกรณอัตราเดือนละ 1.8 ลานบาท เปนการเชาอุปกรณโรงภาพยนตรจำนวน 8 โรง โดยมีอายุของสัญญา 15 ป เริ่มตั้ง แตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งไดผานการพิจารณาเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เปน ราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาด เทียบไดกับ ราคาอุปกรณโดยรวมของโรงภาพยนตร ทั้งหมดของเซ็นทรัล สาขาปนเกลา ซึ่งมี โรงภาพยนตร อีจีวี

เปนคาจำหนายตั๋ว และบัตรเขาชมการ แสดงและ คอนเสิรต ที่มีการจำหนายที่ เคานเตอรโรงภาพยนตรของบริษัท


 '@)A BCD )@ EC+F 'GEHI 'J &⌫KA LG+MNF-&O(P⌫'+BCD )@ EC+F  +&⌫A Q +RN N⌫-S +⌫T

 

  

 

 

 $

 %&'()*+⌫-)⌫  ./ -

0 1! !! 213 1# 4516 7 11"1

0 ! 839 "!#

00 :;!! 7 :15! ;!! 451

0 < -⌫ 

0

 =! 213 7 !> 63 8!!9 "!#0

$ :1 1"!6 ? 4 !11" 5"4

0  

  !! "#

 1! !! 213 1# 4516


Annual Report of 2008

 

Major Cineplex Group Plc.

44

GOVERNANCE

â¤Ã§¡ÒÃàʹÍãºÊÓ¤ÑÞ áÊ´§ÊÔ·¸Ô ESOP-W1

โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ และพนักงานครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก วิธีการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอ อัตราการใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ ระยะเวลาการใชสิทธิ

ระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือไมได 5 ป นับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 19,500,000 หนวย จัดสรรใหกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 39 ทาน ไมมีราคาเสนอ (หนวยละ 0 บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.13 หุน* 11.649 บาทตอหุน* วันทำการสุดทายของเดือนมีนาคม และกันยายน ตลอดอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันสุดทายของการใชสิทธิ คือ 15 มิถุนายน 2551

ESOP-W2 โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ และพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก วิธีการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอ อัตราการใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ ระยะเวลาการใชสิทธิ

ระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือไมได 4 ป นับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,500,000 หนวย จัดสรรใหกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2 ทาน ไมมีราคาเสนอ (หนวยละ 0 บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.057 หุน* 14.448 บาทตอหุน* วันทำการสุดทายของเดือนมีนาคม และกันยายน ตลอดอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันสุดทายของการใชสิทธิ คือ 30 มิถุนายน 2551

ESOP-W3

โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ และพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP-W3) ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก วิธีการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอ อัตราการใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ ระยะเวลาการใชสิทธิ

ระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือไมได 5 ป นับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 13,000,000 หนวย จัดสรรใหกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 82 ทาน ไมมีราคาเสนอ (หนวยละ 0 บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.02 หุน 16.447 บาทตอหุน วันทำการสุดทายของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันสุดทายของการใชสิทธิ คือ 15 พฤศจิกายน 2555


45

MAJOR-W1

โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิมครั้งที่ 1 (MAJOR-W1)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก วิธีการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือได 3 ป นับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 146,927,500 หนวย จัดสรรใหผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 4 หุนสามัญเดิม ตอใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ไมมีราคาเสนอ (หนวยละ 0 บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.0327 หุน* 12.589 บาทตอหุน* วันทำการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันสุดทายของ การใชสิทธิ คือ 2 กุมภาพันธ 2550

ราคาเสนอ อัตราการใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ ระยะเวลาการใชสิทธิ

* หมายเหตุ มีการปรับสิทธิอัตราการใชสิทธิ และราคาใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่มีการจายเงินปนผลเกินกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทฯ

ESOP-W1 การใช สิทธิ ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

1. 2. 3. 4. 5. 6.

30-ก.ย.-46 31-มี.ค.-47 30-ก.ย.-47 31-มี.ค.-48 30-ก.ย.-48 31-มี.ค.-49

7.

จำนวนหุนสามัญ จำนวนเงิน ที่ ไดรับ เพิ่มทุนทั้งหมด การใชสิทธิ บาท 710,000 ไมมีผูมาใชสิทธิ 1,836,100 ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ 8,940,400

10,053,600 22,620,752 108,357,648

2-ต.ค.-49

5,669,243

68,711,227

8.

30-มี.ค.-50

1,325,000

16,059,056

9.

1-ต.ค.-50

333,000

3,923,303

10.

31-มี.ค.-51

633,300

7,522,337

11.

13-มิ.ย.-51

819,200

9,542,861

วัตถุประสงค เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยการใชสิทธิครั้งนี้ถือเปนครั้งสุดทาย ที่ผูถือหนวยสามารถใชสิทธิได


Annual Report of 2008

 

Major Cineplex Group Plc.

46

GOVERNANCE

ESOP-W2 การใช สิทธิ ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

จำนวนหุน สามัญ จำนวนเงิน ที่ ไดรับ เพิ่มทุนทั้งหมด การใชสิทธิ บาท

1 2 3 4 5 6 7

30-ก.ย.-47 31 มี.ค.-48 30-ก.ย.-48 31-มี.ค.-49 2-ต.ค.-49 30-มี.ค.-50 1-ต.ค.-50

ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ 3,111,000

8 9

31-มี.ค.-51 13-มิ.ย.-51

ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ

วัตถุประสงค

45,831,252

สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยการใชสิทธิครั้งนี้ถือเปนครั้ง สุดทายที่ผูถือหนวยสามารถใชสิทธิได

ESOP-W3 การใช สิทธิ ครั้งที่ 1 2

วัน/เดือน/ป 30-พ.ย.-50 29-ก.พ.-51

3

2-มิ.ย.-51

4 5

1-ก.ย.-51 28-พ.ย.-51

จำนวนหุนสามัญ จำนวนเงิน ที่ ไดรับ เพิ่มทุนทั้งหมด การใชสิทธิ บาท ไมมีผูมาใชสิทธิ 409,000 6,858,930 103,100

1,695,686

ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ

-

วัตถุประสงค สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน -

MAJOR-W1 การใช สิทธิ ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

31-มี.ค-48 30-มิ.ย.-48 30-ก.ย.-48 30-ธ.ค.-48 31-มี.ค.-49 30-มิ.ย.-49 2-ต.ค.-49 3-ม.ค.-50 2-ก.พ.-50

จำนวนหุนสามัญ ที่ ไดรับ การใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ ไมมีผูมาใชสิทธิ 1,270 29,843,472 22,048,387 11,359,700 10,806,338 77,147,876

จำนวนเงิน เพิ่มทุนทั้งหมด บาท 16,250.92 375,699,469.00 277,567,144.75 143,007,263.30 136,013,989.68 971,214,610.96

วัตถุประสงค เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการขยายสาขา และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยการใชสิทธิครั้งนี้ถือเปนครั้งสุดทายที่ผูถือหนวยสามารถใชสิทธิได

หมายเหตุ 1. ผลจากการใชสิทธิ MAJOR-W1 ครั้งสุดทายเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ คงเหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไมมีผูมาใชสิทธิและหมดอายุ

แลว จำนวนทั้งสิ้น 507,659 หนวย


Annual Report of 2008

 

Major Cineplex Group Plc.

47

â¤Ã§¡Òë×éÍËØŒ¹¤×¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ไดอนุมัติ โครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารการเงิน เพื่อ สะทอนมูลคาหุนที่เหมาะสม เนื่องจากราคา หุนของบริษัทในตลาดฯ ปจจุบันมีราคาต่ำ กวามูลคาทางบัญชี นอกจากนี้ยังชวยใหหุน มีสภาพคลองเพิ่มขึ้น และขณะเดียวกันยัง เปนการบริหารทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะสง ผลดีตออัตรากำไรสุทธิตอหุน (EPS) และเกิด ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ● วงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคืน จำนวนไมเกิน 650 ลานบาท ● จำนวนหุนที่จะซื้อคืน จำนวนไม เกิน 88 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จำนวนหุนที่จะซื้อคืนคิดเปนรอยละ 9.98 ของ หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด โดยมีระยะเวลา การซื้อคืน ตั้งแต วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ถึง 28 มิถุนายน 2552 ● วิธีการในการซื้อหุนคืน ซื้อใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ● ราคาซื้อคืนไมเกินกวารอยละ 115 ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย กอนหนานั้น โดยราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง

วันที่ซื้อหุนคืน จำนวนหุนที่ซื้อคืน

GOVERNANCE

30 วัน ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2551 เทากับ 5.66 บาท ตอหุน ผลกระทบภายหลังซื้อหุนคืน จะสงผล ใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลตอหุนสูงขึ้น เนื่องจากหุนที่บริษัทซื้อคืนจะไมมีสิทธิไดรับ เงินปนผล และจะทำใหอัตราผลตอบแทนตอ สวนผูถือหุนสูงขึ้นดวย ในขณะที่บริษัทจะมี สินทรัพย สภาพคลอง และมูลคาทางบัญชี ลดลง การจำหนายและการตัดหุนที่ซื้อคืน บริษัทฯจะใชวิธีการจำหนายหุน โดยจำหนาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ระยะเวลาจำหนายหุนที่ซื้อคืน จะพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท (ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 3 ป) สวนหลักเกณฑในการกำหนดราคาที่จะ จำหนายหุนที่ซื้อคืนตอง ไมนอยกวารอยละ 85 ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทำการ ซื้อขายกอนหนาวันที่ทำรายการจำหนายหุน ที่ซื้อคืน ผลการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารทาง การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ราคาที่ซื้อตอหุน หรือราคาสูงสุด (บาท/หุน)

ราคาต่ำสุด

มูลคารวม

(บาท/หุน)

(บาท)

29 ธ.ค. 51

950,000

7.15

6.8

6,612,140

30 ธ.ค. 51

1,300,000

6.95

6.7

8,936,500


48

GOVERNANCE

  

 

 ⌫ ⌫    ! "# $% "&  '()'"*+ ( ,-". / 01  ⌫ ⌫ 2 ⌫&⌫ 2⌫ ++ ⌫ ⌫ 0 3 4 + + ⌫ ⌫ ! "# -⌫5 ⌫6&+47"$8 99: ,, ;+< *+ ( ,=⌫ ->5 " -1 -4+;+ -&5 3-? & 4+-⌫5 9@ +6 @AA9 + ⌫. $&8 1 4& BCD9 '6"+ E ⌫5 "7 " 7! "& F >5 16&+4;!1 "# -⌫ 5 +0 3 ('+4-+"4"6+ G 7

H $;+ <*+ ( ,=⌫⌫ &8+ G:: 6 $08 7

H 6+3!6 + 31 +<7I* 4 3?⌫ 6 -+ 1+<<

⌫ 7

H< &8 (6 JKK+8

0!8"3-?$-( 31+< 7 I* 0 34I+ 4"6+3! 8 +-+" 4"0 3JKK+ L1+ =MN "=O+P < *+ ( ,>5 " EQ R⌦". ( !&1T F '(⌫ -H "U VV , "R&7 +8 +<+"- !+ 6 !⌫(, W 3H+ "+ V ⌫ ⌫ <'(H

 ⌫ ⌫  8&1 1U- ⌫⌫(40, + X R7 4+"*+ ( , +, 7 >5 "F 3 -H+F 4X "+ ,X& 0!8"<+, 0 3"-

H3 >5 0 3(+&< 3-&" ?⌦U+H+ '6"+ F ⌫ 7! " 7YJ",4X ⌦F '(<K<& R7 ⌫ , ?-H+$⌫48& 8&4 14 '6"+ &(+4-1- >. 1,<*+ ( , +6+ ?U A: 1+-,8-⌫ 5 "5 !1 0 3 (+&< ⌦"5 8"  $("4I+1 +?⌦U+ '(!" X & Z 1+- ++6+1, <*+ ( , >5 X;⌦ . -7 +[ I&+( 08 31+-4 3+ (8!7 & >5 % 3⌫(, &'+4-⌫5-"K 3< +(61 Z: U+ ,". 0,8& -⌫5 @/ +6 \ / H &+6 @AA9++ ⌫ ⌫ 8&1 ?7 (+ 6+4(+ ++ "+ E@] ^___ `a^b c^d efabF >5 8&018"J

6&+I⌦"R7 &g ('6!&-⌫5 6&+!&" &(+1!&0!8"+? '( X +($++X! 8+(,&h <*+ ( , '0 ,1 ?U-". !1!1 7

H' 6!&0!8"3-?$-( 31 +< 7 I* 0 3 Z "64,⌫ >5 X$

<8&(! >R7 &g ('6!&0,8(+ 0 3 4+H+V? ,8+"# V =) ⌫ , ⌫. i

 < . A ++ ⌫ ⌫ 

⌫ 

 ⌫ ⌫  8&1 "- > X(+&< > . -⌫5 " !& +H&+4 (+&< "- [ 0 3 ⌫( -!+

4""- > X & 9@: 6 ;+ 8&,8+"# '6"+ E& $-(W ! ⌦"5 F j @ *+(,<>5 "+

E(+&< $-( 4+ % -F ⌦"5 '6"+ " 8+&W 48& ! ⌦"5 ;" -? ?⌦U+-⌫5 ;⌦ . ,+304 3+< X4;"4 3 +"+[ 31 +<

⌫ +I -⌫$5 -"04"I⌦" 3+< 34"6!6&+4"1083<+< - !87 ! 8+ R> 0R8 $-( >5 4 14 

+0$;JK!+ G "!&<+(0 *+6, 0 3,"+ 3 +( k,+0, 0(0 3 7YJ"+V6&+<+, 0 37 4+66⌫W ! ⌦"5 ⌫(& >5 ! 6&+4"14; R> 0R8 $-(!08 (+&< > . -⌫5 G "!& ;+< +X "+ ;"'"*+ ( ,0 3 <*+ ( ,>5 " E4 ,+⌫(&1 @:: ,+F V ++ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  8&1 1U- 1 6& 6< 5 X 0 3 1U- ! - ( " L3-?$-(P X L!+< P 6 4, +?

6". 4X6K EX "F '( 

8+ +⌫( ? ) +<+&4&⌫ ? ) 1<K 1⌫\ ⌫3 l I&8" ? ) ;"$-(-⌫5 + 8&" " '(⌫ 1 3-⌫34 W

R67 &16&" ,⌫ >5 !++($1! 17

H6 4,⌫( >5  +⌦"5 04";⌦ . & -⌫5 @Z\@D\G: ⌫ +6 @AA9 & + 9DB:: B V '"*+ ( ,4(+ *+& ( ++ ⌫ ⌫ X! 8+( 1,+6+ m:: 1+-2 Z:: 1+- 0 3 92@:: 1+ ⌫ ⌫  8&1 4I+1 4 *+U+ nC nopbq C^_b 3X3-?$-( 1- ;+164 *+U+"kU-⌫45 I+1 nC nopbq 3-?4, ⌫( !1 ⌫( 31 H(-⌫5 ;+8&106r4 *+U+ "kU '"*+ ( ,6". 0;">" $-( 1⌫4+06K'6"+ Enqfs_a tq up^qF 0 3R8+ +41 6 ><"- +?⌦U+64*+U+"kU (",8+"3-? ⌦"5 ⌫( -⌫45 1R8+ +

6 >$1 - $16". ⌫. ⌫ X &

9: 6 ,⌫( 1

=O+;+64 ,&;*+U+"kU nC uovv^ `o^_ V >"141 3-?4, ⌫( &7 68+- -". 4 . &8+ 92:::2::: 1+ ⌫ ⌫  4+ YJ !

"# +7

H4 +(H+0!8"6&+!&" Lw_aqf wssP ⌦"5 g&(W '63 "

3(34-+(0 3,"+3<*+ ( , $'⌫ +4;+<*+ ( ,=⌫ >5 " E,X + 4$\& F V ⌫ ⌫ <'(H

;⌫5 I0- ⌫$5 X616&;+<*+ ( , G , $=⌫ 0 3 j ⌫. )'+4! <*+ ( , G , >5 "!8 +8 4 Eu q_b^_F $' 4+1 ' ⌫ . 1 ,-3 F >5 W +6> X$!4" 63, ! R;7 1 ;⌫05 - ⌫5 &8 W >"⌫ 0 3 4++I<8&(3<+4 H;7 ⌫5(&1 '"*+ ( ,"?⌫ $0 '"*+ ( , (U-⌫5 !K8-4⌫5 0!8"⌫(& 3-?$-( !1 R'7 (4+-". <+&$-(0 3,8+"<+,$ -+1 ⌫ ⌫  8&1 8 1U- <

 ''< 5 ?U Enqfs_a }^ ~ ⌫( ⌫ 7! "=⌫F 4X!1

⌫( 31H(?⌦U+ B9\Bm -⌫5 ⌫ R +⌫( *+U+"kU ~ 3$1 4-H !7 "=⌫ 6> ⌫ ⌫  -". / 01 -⌫5 ⌫ ⌫ 2 ⌫⌫&⌫2 ++ ⌫ ⌫ 0 3 4 3 + ⌫ ⌫ ⌫&⌫ ⌫ 8&1 $- 1⌫( %+( *+ ( ,1+? !++($<&8 ( 6 1 8"-+"+$( 1*+ ( , >5 " E= < H 1 % F '(+($ -". !1!1 '"⌫( ?U€4I⌫( 3+<7I* *+ ( ,>5 " E= < H 1 % F I>W *+ ( ,>5 "0 -⌫5 3⌫+0 *+U+>1 *+ ( ,

 ⌫ ⌫  8&1 8 ? ) \++ &8+ @: 6 -⌫R5 ,&+W

86+08;+(3X, + ⌫ ⌫ <'(H +?

Ex^ `qys⌧ C_aq w{ | ub^ `a^bF !++($<&8 (! >R 7 + 0 3('+4 16&+1 -" ;+(;"+6+I7 04"0=< 5 '<&+ ! 8+? ) ++ )-+(1 6 4, + 4\H ? ) +68+(⌫  0⌫5 1I&⌫ 0<!1 4+648"4R 7 +0 3R7 ('+4 "!& 6+<4⌫+ '"*+ ( ,"?⌫ $0 8&1 4& BD9 E0- ⌫5 (F ⌦"5 ;⌦ . W 3X-j '()'+4!R;7 1
49

" <8&(! >0 36>5 "'*61'*6! 1 1⌫ +4 " !&! +?7 (4"8 40 3 l +?(*+ -+"+<⌫ 166 -4,4 4I+ 4"6+3! +0 3- *+ + L1+

-*7P H  &6 - "3H+ + -". ⌫. >5 X &(6&+43&!1 R7 ! +-⌫15 !+Yg+(H=) *+ ( , 1U- ⌫ ⌫  X 1 8"-+"+$( 4++I8& <*+ ( ,*+( '"*+ ( ,$W L!+< P !+, 1 > XH 6". 0 >"$-( V '"*+ ( , 8 !K R17 K <++-!+>0 3 +( 0 ⌫ &⌫ ⌫ 4(+46=&⌫5 -!+< . R7 !K8 , ;++<+" '"*+ ( ,"?⌫ $0 ) - > -⌫5 ;+8&<*+ ( ,0!8"j E! ⌦"5 '"*+ ( , %+(*+ ( ,+, 7 ⌫(& F V ⌫ ⌫ ) N + 0 < 5 7011, 1+? '(+($4&8 ! ⌦"5 ++%+(*+ ( , >5 " Eoqfo cqF !1 "# 31!1 '6"+ ^ps  ƒ +7

H4 "8 4+ l +166

 >5 X$<8&(! >+ +?⌦U+08 L⌫5 ,P X & A:: 6 '(⌫ ('+4 < 1? ) ++0 3 " +- \)(3 R 7 +(4⌫(" 4>+&!3 +*+ ( ,  >5 " ⌫. +8 0 3 +( +8& 8 4 ⌫ ⌫  8&1 0 3" " >5 16&+4;!1 7

H '  06'  i+4 3-?

"# '( "# $4 R41,&+, 7 $-( %+(*+ ( ,0 < 5 1+ 4 8+ <*+ ( ,-⌫5 6⌫ &+ ? >5 " Eub^ w^_„ …a `sq 6<4"1 (U4"7 -8+,⌦ Z < . w^_F & -⌫5 @: (+( !<8

3114⌫(", 1-?-+" %+(" & -⌫5 @ , +6 @AA9 >5 !+ 9@2::: &,, ⌦"5 4+"6&+,> 5 ,+,> 5 ! +($4-1- 7

H '  1 "# 16&+4> " + 06'  i+4 3-?$-( + <*+ ( ,-⌫5 ! >&8+-311-⌫5 ⌫(& <8&(! > 0 3(+&< -⌫5 ('+4 >"$-( V '"*+ ( ,"?⌫ X # +7

H, +8 "# +- 7

$0 < . A ++ ⌫ ⌫ 

H? 7 ( - U4- H 4I+ 4"6+3!  +0 3- *+ + L1+-*7P 1+

; . << &3<+ ⌫ ⌫  8&1 $ 31>H 1+ +<+&⌫<+(0 3!K" 4 %+(*+ ( ,1 ?U 7

H4 "8 40 3 l +6 + 7

H !1 76+0 3 "# +7

H, +8 "# 3,8+( &" - 0 34I+ 4"6+3! $< *+ ( ,+8+4+"464" 6 <+(1+ !+† &8+ G:: 6 ;+ 0!8"j >5 " E! ⌦"5 ⌫(& F -7

<*+ ( ,=⌫8 6 V '"*+ ( , 3!8!K"1 , +<KK+4 4(+*+& ( < . m ++ ⌫ ⌫ &l + V&⌫ =⌫‚ -&5 3-?>5 & -⌫5 ⌫ ⌫  8&1 9 4B6B A9 -⌫5 '"*+ ( , 6> 1U- 1K-". X )'+4 ⌫ ⌫  -". / 01 -&5 3-? ! 8 67+4+ +"" 

+ 8 ⌫ ⌫  X-⌫6V3 B'8+4+ X # +<< 6 "! R71!+ 0 3,&0- "+ ;"1U- [ 0 3<< 1+">5 X & 9@: 6 ;+ 8&-X0 3 ⌫.("+!+ +"& <*+ ( ,4+"460!8"j>5 " E! ⌦"5 !1 "# -⌫ 5 +.X &8+ /:: 6 ⌫(& F +1- 3 H E>5 "4 . V 4I+ 4"6+3! +0 3- *+ -⌫B5 BB% 6F -7 3!8!K"1 , + L1+

-*7P , 1 +<KK+ 4& l + V&⌫ >5 W

+)'+4+ +⌫( 7 <"-?

?⌦U+'( >. !+;"*+ ( ,$!6&+ 4X6K >5 ";"+?⌦U+08 ( '+4 ⌦"5 3W +3, ! # "! I⌦"6&+4X6K;"+?⌦U+ V ⌫ ⌫ <'(H

++ ⌫ ⌫ 8&1 R ,*V‡ `^b^ 3X3-?$-( 0 3'6"+ Q_b Qo_ …asq $ X "# + 4I+1 +<+ 7 67 +! +-⌫5 0 3+4+468&<*+ ( ,+,7

>5 " Ewss\n !8 (!&U' F -". ⌫. >5 W +Yˆ! "# $ -X 4I+ -⌫50 3⌫( 7+< <⌫&, 4"6 '(⌫ - ~C/\V€ ?+- +8&<*+ ( ,0 3!X " 1+ "# +4I+1 +<+ 7 &( V ++ ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  8&1 1( '4( "U ! 8+? ) ++

" 0 364,0!8"6&+4; 6 4, +? *+(,<>5 Eba_ _ ƒt‰n w^_ay `qp^bF '(3⌫! 8+? )

++ "<>5 "+8&;1 8 1- "0!8"6&+4; 4+ 3R7 W + +- 1( '4( "U2 Š\ K< ⌫ "6⌫ 2 '\+( &H 34 2 '1\4, +&⌫2 '4 ? - (2 4\>"? (<7?2 1⌫\ ⌫3 l I&8"2 ⌫01  >5 !+ +($ X$W 68+<+8 ( +X 

++(+6X,1<⌫&, -+"' $

 -⌫&⌫ '(;⌦ . ⌫("1⌫(&>5 & +-,( -⌫5 @m , +6 @AA9 V '"*+ ( , 4(+*+& ( < . m ++ ⌫ ⌫ "- > 8&1 H  &6 - "3H+ +! +-⌫15 !+H=) *+ ( , 1U- ⌫ ⌫  X L!+< P 0 3 7 - ( &H &"?? +4I+ ⌫'--? $-(-⌫&4⌫ ⌫ <8" G 0I " ;8+& H⌫ )'6"+&$-(W ! ⌦"5

3Xj @AA@ ⌦"5 W X(+&<

+(3!&8+" 9/\9D j > . -⌫5 " !& *+6, +- B +H&+4 0 3 BJ,,+ ⌫ -? ?⌦U+ 4I+ -⌫5 -". ⌫. >5 ) ' -? +⌫( 7 0 3+$1 341+V+(878& &(6&+ 0 36&+4+66⌫011$8018"< < . !1 (+&< ⌫ ⌫  8&1 4I+1 4 *+U+ nC nopbq C^_b ) E06r4 *+U+"kU '" *+ ( ,„ nqfs_a tq up^qF j-⌫5 @ )1-6 6+-X6&+;+ 1-4 - +*+U+"kU+*+ ( , +- 6X? -0 3$&(V,+8 "# !08 ⌫( 31H(?⌦U+, +(-&5 3-? & @2::: 6 '(⌫0;1<K R7+6&+4++I-+"*+U+8&W

&-(+ ?U&( +- 64',= $-2 7 \4+&,⌫ , kU2 &⌫ ⌫. V '"*+ ( , 0 ⌫&⌫ ⌫ 4(+ 46=&⌫5 4X!1 ⌫( -⌫R5 +8

+1 3$1 4-H;+8&41<"-

+?⌦U+ >5 ⌫( 64*+U+,8-⌫5 3-?"kU X & 9: - & 7 68+ @ + 1+6V3R17 !+ ⌫ ⌫ 

X'( &<+ 7 & UV 3H+

+1!+ 0 3,&0- "+

1U- [ 8& , 16V3 # <+&3!⌫(5 " +X*08"3+

"!& <1⌫ ⌦"5 W I*;" '6"+7

H? * , 0!8"3-?$-( '+4;+ 1 >5 04"6&+;16V 1U- [ -⌫$5 !+4 14  ,8+"# ;"-+"7

H? * , &(⌫, + " "64,+4&( 6V3 R17 !+0 3 "+ 1U- [ V ⌫ ⌫ <'(H


Annual Report of 2008

 

Major Cineplex Group Plc.

50

FINANCIALS

ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ ¢Í§½†ÒºÃÔËÒà ภาพรวมของบริษัท บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร ธุรกิจโบวลิ่ง คาราโอเกะและ ลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่ให เชา และบริการ ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจจัดจำหนายภาพยนตร ประกอบกับการเพิ่มสาขาอีก จำนวน 8 สาขา ณ สิ้นป 2551 บริษัทไดขยายขนาดธุรกิจขึ้น เปนทั้งหมด 344 โรงภาพยนตร ใหบริการไดกวา 84,500 ที่นั่ง โบวลิ่ง 492 เลน คาราโอเกะ 373 หอง ลานสเก็ตน้ำแข็งรูป แบบใหม ธุรกิจจัดจำหนายภาพยนตร 11% ธุรกิจพื้นที่ ใหเชาและบริการ 6% ธุรกิจโบวลิ่งและคาราโอเกะ 10% ธุรกิจส�อโฆษณา 15% ธุรกิจอาหารและเคร�องด�ม 10%

1 แหง และพื้นที่ใหเชา 30,780 ตารางเมตร รวมถึงธุรกิจจัด จำหนายภาพยนตรซึ่งเปนธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง และขยายฐานรายได ใหกับธุรกิจโรงภาพยนตรของ บริษัท นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ที่บริษัทดำเนินการแลว เพื่อให บริษัทเปนศูนยรวมความบันเทิงที่ ครบวงจร บริษัทยังถือหุนใน บริษัทรวม ไดแก บริษัท สยาม ฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ที่พัฒนาพื้นที่ใหเชา ในรูปแบบศูนยการคาชุมชน ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จำกัด (มหาชน) ที่ใหบริการศูนย ออกกำลังกายเพื่อความบันเทิง

รายไดอ�นๆ ธุรกิจโรงภาพยนตร 4% 44%

และบริษัท ไทยทิกเก็ต เมเจอร จำกัด ที่ใหบริการเปนตัวแทน จำหนายบัตรตางๆ แบบครบ วงจรเต็มรูปแบบ ผานทางระบบ Online Real-time และในป 2551 บริษัทฯ ยังรวมลงทุนกับ บริษัท พีวีอาร จำกัด ซึ่งเปน บริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยที่ประเทศ อินเดีย จัดตั้งบริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ ธุรกิจโบวลิ่งในประเทศอินเดีย ภาพรวมของ ผลการดำเนินงานในป 2551 ณ สิ้นป 2551 บริษัทมี รายไดรวมทั้งหมด 5,552 ลาน บาท โดยเปนสวนของธุรกิจหลัก จำนวน 5,328 ลานบาทซึ่งลดลง จากป 2550 จำนวน 477 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8 ซึ่งโดยแบงสัดสวนรายได ดังนี้ รายไดจากธุรกิจ โรงภาพยนตร 44% รายไดจากธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม 10% รายไดจากธุรกิจสื่อโฆษณา 15% รายไดจากธุรกิจโบวลิ่ง และคาราโอเกะ 10% รายไดจากธุรกิจพื้นที่ใหเชา และบริการ 6%


51

รายไดจากธุรกิจจัดจำหนาย ภาพยนตร 11% รายไดอื่น 4% รายไดรวมของบริษัทลดลง จากปกอน เปนผลลัพธจากหนา หนังที่ออนตัวลงอยางเห็นไดชัด เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งมี ภาพยนตรทำเงินเขามาหลาย เรื่อง ไมวาจะเปน สมเด็จ พระเนรศวร ภาค 1 และ 2 และ แฮรี่พอตเตอร และภาคีนกฟนิกซ และการเลื่อนฉายไปยังป 2552 ของภาพยนตรภาคตอที่ทำเงิน หลายเรื่อง เชน สมเด็จ พระเนรศวร ภาค 3 และ แฮรี่พอตเตอรกับเจาชายเลือด ผสม นอกจากนี้ ประชาชน ทั่วทั้งประเทศยังโศกเศรา จากการเสด็จสูสวรรคาลัย ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา รวมถึง ภาวะความวุนวายทางการเมือง ภายในประเทศไดสงผลตอรายได จากธุรกิจสื่อโฆษณา อีกดวย สำหรับคาใชจายทั้งหมด ณ สิ้นป 2551 มีมูลคา 4,777 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จำนวน 379 ลานบาท คิดเปน รอยละ 7 ซึ่งเปนผลมาจากราย ไดที่ลดลง เนื่องจากธุรกิจหลักๆ ของบริษัท มีตนทุนที่ผันแปรตอ รายได ตลอดจนความสามารถใน การควบคุมคาใชจายที่ดีขึ้น โดยสรุปบริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นป 2551 จำนวน 626 ลานบาท หรือคิดเปนผลกำไรสุทธิตอหุน 0.71 บาท ลดลงจากปกอนหนา โดยหลักจากการรับรูผลขาดทุน

จากสองบริษัทรวม ไดแก ผล ขาดทุนที่เกิดจากหลักการ การรับรูรายไดทางบัญชีของ บมจ.แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพี เรียนซ และผลขาดทุนที่เกิด จากการปรับเปลี่ยนโครงสราง ธุรกิจของบมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนต ตลอดจนการ เลื่อนฉายภาพยนตรฟอรมยักษไป ยังป 2552 ดังกลาวขางตน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551) และยังมีเงินลงทุนในกิจการ รวมคา ซึ่งจดทะเบียนในนาม บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด ในประเทศอินเดีย เพื่อประกอบ ธุรกิจใหบริการโบวลิ่ง คาราโอเกะ และไอซสเกต รวมกับบริษัท พีวีอาร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัด ตั้งและจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยประเทศอินเดีย สินทรัพยหมุนเวียน 2,100 ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2551 ลานบาท ลดลง 56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.6 จากปกอน สินทรัพย เปนผลมาจาก บริษัทจำหนายเงิน บริษัทมีสินทรัพยรวม ลงทุนชั่วคราวบางสวนไปใน ณ สิ้นป 2551 มูลคา 9,669 ระหวางป โดยมีกำไรจากการ ลานบาท เพิ่มขึ้น 375 ลานบาท จำหนายเงินลงทุนจำนวน 6.7 หรือคิดเปนรอยละ 4 จากป 2550 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ในสวนของสินทรัพยไม ยังมีเงินสดและรายการที่เทียบเทา หมุนเวียนของบริษัทเพิ่มขึ้น เงินสดที่เพิ่มขึ้น 26 ลานบาท รอยละ 6 จากสิ้นป 2550 คิดเปน เปนผลมาจากกระแสเงินสด มูลคา 431 ลานบาท สาเหตุหลัก จากกิจกรรมการดำเนินงาน 987 มาจากการที่บริษัทไดมีการลงทุน ลานบาท กระแสเงินสดใชไป ขยายสาขาโรงภาพยนตร อยาง ในกิจกรรมการจัดหาเงิน 227 ตอเนื่องทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะ ลานบาท และกระแสเงินสด อยางยิ่งสาขาในตางจังหวัด ทั้งนี้ ใชไปในกิจกรรมการลงทุน 730 เพื่อเปนการสรางการเจริญเติบโต ลานบาท สงผลใหเงินสดและ ของอุตสาหกรรม และเพื่อเปน รายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป รากฐานการเจริญเติบโตของ 2551 อยูที่ 241 ลานบาท ภาพยนตรไทยอีกดวย นอกจาก นั้น สินทรัพยไมหมุนเวียนของ แหลงที่มาของเงินทุน บริษัทที่เพิ่มขึ้นนั้น ยังมาจากเงิน แหลงที่มาของเงินทุน ณ สิ้นป ลงทุนในบริษัทรวม ไดแก บริษัท 2551 สวนใหญมาจากเงินกูยืม ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลดิ้งส ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำกัด (มหาชน) (ซึ่งตอมาไดจด จำนวน 1,012 ลานบาท โดย ณ ทะเบียนเปลี่ยนชื่อ บมจ. เอ็ม สิ้นป 2551 บริษัทมีหนี้สินรวม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท 4,247 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ

15.7 จากปกอน โดยเปนหนี้สิน หมุนเวียนรอยละ 65 เปนมูลคา 2,760 ลานบาท และหนี้สินไม หมุนเวียนรอยละ 35 เปนมูลคา 1,487 ลานบาท ทั้งนี้เปนสวนของ เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ เงินจำนวน 795 ลานบาท เจาหนี้ การคาและตั๋วเงินจายจำนวน 669 ลานบาท และเงินกูยืมระยะ ยาวรวมสวนที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ป จำนวน 1,436 ลานบาท สภาพคลองและความสามารถ ในการทำกำไร สภาพคลองและความ สามารถ ในการทำกำไรของ บริษัทฯ ในป 2551 โดยรวมอาจ ดูลดลงเมื่อเทียบกับป 2550 แต เนื่องจาก ป 2550 เปนปที่บริษัทฯ มีกำไรพิเศษจากการจำหนาย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล เปนจำนวน 694 ลานบาท ทำให กระแสเงินสดและกำไรในป 2550 สูงขึ้นกวาทุกป จึงไมสามารถนำ มาเปรียบเทียบกับป 2551 ได แตหากเทียบกับป 2549 ซึ่งเปน ปที่บริษัทดำเนินกิจการตามปกติ จะเห็นไดวาบริษัทมีสภาพคลอง โดยรวมที่สูงขึ้น สวนอัตรากำไร นั้นต่ำลงเล็กนอย เนื่องจากการ เลื่อนฉายไปยังป 2552 ของ ภาพยนตรภาคตอที่ทำเงิน หลายเรื่อง ดังกลาวขางตน


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

52

FINANCIALS

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการ ที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ สอบทานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและผลักดัน ให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามข้อพึง ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการ บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต เพื่อทบทวนและสอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัทสำหรับทุกสิ้นไตรมาส แล้วนำไป แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ รวมทั้งได้ประชุมอย่างเป็นอิสระร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจ สอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อทบทวนและประเมินนโยบายบัญชีและวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง

ระบบควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ หากเกิดข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน แผนการแก้ไขจะต้อง ถูกนำมาปฏิบัติโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสมและทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจ สอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นใน การประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2552 นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 มีนาคม 2552


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

53

FINANCIALS

ความรั บ ผิ ด ชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ทำขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย

โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็น

ถึงรายงานที่เกี่ยวโยง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่

น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2551 (นายสมใจนึก เองตระกูล) ประธานกรรมการ

(นายวิชา พูลวรลักษณ์) ประธานกรรมการบริหาร


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

54

FINANCIALS

รายงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีที่แนบมานี้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ ทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมใน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ บริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552


55

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

7 8 9 29 10 11

241,388,077 170,444,423 1,249,105,101 17,221,686 132,106,341 289,520,805

215,815,169 302,904,317 1,165,571,122 5,929,690 133,651,726 332,009,592

106,858,258 170,444,423 337,452,319 773,924,250 32,131,655 104,326,587

78,567,588 302,904,317 263,635,874 920,190,445 25,199,164 89,452,504

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,099,786,433

2,155,881,616

1,525,137,492

1,679,949,892

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 12 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 12 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 15

6,123,104 - 1,506,765,502 29,507,045

6,981,019 - 1,168,550,021 -

- 1,662,580,317 1,687,896,576 35,407,445

- 1,734,579,617 1,304,808,758 -

62,489,968 4,932,677,022 913,261,291 118,169,864

36,252,472 4,759,164,047 1,057,734,993 109,375,694

1,595,662,764 2,046,175,709 214,949,756 39,581,964

1,866,622,535 1,775,067,911 191,254,830 44,629,674

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,568,993,796

7,138,058,246

7,282,254,531

6,916,963,325

รวมสินทรัพย์

9,668,780,229

9,293,939,862

8,807,392,023

8,596,913,217

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินค้าคงเหลือ - สุทธิ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

56

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) งบดุล (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน 16 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 16 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17

837,468,558 668,660,917 52,157,416 424,104,074 88,561,442 689,388,764

913,692,318 510,714,435 5,820,618 327,873,449 115,678,376 612,875,945

617,632,838 341,930,108 187,272,667 383,708,078 70,175,698 272,634,947

471,481,530 334,730,904 287,985,391 279,952,990 76,628,075 211,764,202

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,760,341,171

2,486,655,141

1,873,354,336

1,662,543,092

- 1,011,670,495 - 475,061,664

- 678,418,598 - 506,667,795

408,963,735 1,011,355,163 124,713,325 20,630,890

808,704,738 673,519,329 60,737,656 35,813,757

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,486,732,159

1,185,086,393

1,565,663,113

1,578,775,480

รวมหนี้สิน

4,247,073,330

3,671,741,534

3,439,017,449

3,241,318,572

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำรองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทย่อย หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

29 16 12 18

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


57

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) งบดุล (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

ทุนเรือนหุ้น 19 ทุนจดทะเบียน

906,000,000

906,000,000

906,000,000

906,000,000

ทุนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 19 ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนเผื่อขาย 8 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 21 สำรองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน ยังไม่ได้จัดสรร หัก หุ้นทุนซื้อคืน 19

881,897,219 3,839,673,605

879,932,619 3,816,018,391

881,897,219 3,839,673,605

879,932,619 3,816,018,391

444,423

-

444,423

-

90,600,000 15,548,640 615,598,285 (15,548,640)

90,600,000 - 833,266,542 -

90,600,000 15,548,640 555,759,327 (15,548,640)

90,600,000 - 569,043,635 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

5,428,213,532 (6,506,633)

5,619,817,552 2,380,776

5,368,374,574 -

5,355,594,645 -

5,421,706,899

5,622,198,328

5,368,374,574

5,355,594,645

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

9,668,780,229

9,293,939,862

8,807,392,023

8,596,913,217

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

58

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการขาย รายได้อื่น 23

4,179,803,455 1,148,653,967 223,190,610

4,654,155,428 1,150,692,179 788,834,958

2,094,996,051 343,649,687 831,162,400

2,164,685,292 308,940,343 1,848,407,370

รวมรายได้

5,551,648,032

6,593,682,565

3,269,808,138

4,322,033,005

รายได้

ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการให้บริการ 2,818,692,889 3,009,521,546 1,503,008,505 1,532,169,859 ต้นทุนขาย 729,068,819 758,285,057 134,669,266 121,846,857 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,229,712,564 1,388,518,763 676,192,377 635,624,193 รวมค่าใช้จ่าย 4,777,474,272 5,156,325,366 2,313,870,148 2,289,640,909 กำไรจากการดำเนินงาน 24 774,173,760 1,437,357,199 955,937,990 2,032,392,096 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 114,666,607 1,484,343 182,690,012 2,516,829 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 12 100,763,650 157,258,274 - - กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 989,604,017 1,596,099,816 1,138,628,002 2,034,908,925 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 25 (88,234,750) (119,129,000) (119,797,774) (121,530,049) ภาษีเงินได้ (258,077,393) (273,378,785) (188,090,025) (150,746,593) กำไรสุทธิสำหรับปี

643,291,874

1,203,592,031

830,740,203

1,762,632,283

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 22

626,356,254 16,935,620

1,226,964,389 (23,372,358)

830,740,203 -

1,762,632,283 -

26 กำไรต่อหุ้นสำหรับส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นปรับลด

643,291,874

1,203,592,031

830,740,203

1,762,632,283

0.71 0.71

1.42 1.41

0.94 0.94

2.04 2.03

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


787,185,105 2,735,696,694 136,040,990

92,747,514 1,080,321,697 (136,040,990) - - - - - - - - -

879,932,619 3,816,018,391

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550

การออกหุ้นสามัญ 19 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 21 กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี เงินปันผลจ่าย 27

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

881,897,219 3,839,673,605

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

- - - - - - - -

879,932,619 3,816,018,391 1,964,600 23,655,214 - - - - - - - - - - - -

ส่วนเกิน เงินค่าหุ้น มูลค่าหุ้น รับล่วงหน้า

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 การออกหุ้นสามัญ 19 จัดสรรสำรองระหว่างปี 19 กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี เงินปันผลจ่าย 27 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย หุ้นทุนซื้อคืน 19 ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม 8

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

- 90,600,000

- - - 27,077,897 - - - -

- 63,522,103

444,423 90,600,000

- 90,600,000 - - - - - - - - - - - - 444,423 -

ส่วนของ ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย

รวม

833,266,542

- (27,077,897) 1,226,964,389 (814,552,135)

447,932,185

615,598,285

26,253,134

4,196,630,211

(6,506,633) 5,421,706,899

-

2,380,776

5,622,198,328

- - 1,037,028,221 - - - - (23,372,358) 1,203,592,031 - (500,000) (815,052,135)

-

-

833,266,542 - 2,380,776 5,622,198,328 - - - 25,619,814 (15,548,640) 15,548,640 - - 626,356,254 - 16,935,620 643,291,874 (828,475,871) - (400,051) (828,875,922) - - (25,422,978) (25,422,978) - (15,548,640) - (15,548,640) - - - 444,423

งบการเงินรวม ส่วนเกินทุนจากการ กำไรสะสม หุ้นทุนซื้อคืน ตีมูลค่ายุติธรรม สำรองตาม ของเงินลงทุนเผื่อขาย กฏหมาย ที่ยังไม่ได้จัดสรร และสำรอง

หน่วย : บาท

59


881,897,219 3,839,673,605 787,185,105 2,735,696,694 92,747,514 1,080,321,697 - - - - - - 879,932,619 3,816,018,391

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 การออกหุ้นสามัญ 19 จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 21 กำไรสุทธิสำหรับปี เงินปันผลจ่าย 27

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

-

136,040,990 (136,040,990) - - -

-

- - - - - - -

เงินค่าหุ้น รับล่วงหน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

879,932,619 3,816,018,391 1,964,600 23,655,214 - - - - - - - - - -

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 การออกหุ้นสามัญ 19 จัดสรรสำรองระหว่างปี 19 กำไรสุทธิสำหรับปี เงินปันผลจ่าย 27 หุ้นทุนซื้อคืน 19 ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม 8

หมายเหตุ

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น

-

- - - - -

444,423

- - - - - - 444,423

90,600,000

63,522,103 - 27,077,897 - -

90,600,000

90,600,000 - - - - - -

569,043,635

(351,958,616) - (27,077,897) 1,762,632,283 (814,552,135)

555,759,327

569,043,635 - (15,548,640) 830,740,203 (828,475,871) - -

งบการเงินเฉพาะบริษัท ส่วนเกินทุนจาก กำไรสะสม การตีมูลค่ายุติธรรม สำรองตาม กฏหมาย ที่ยังไม่ได้จัดสรร ของเงินลงทุนเผื่อขาย

รวม

- 5,355,594,645

- 3,370,486,276 - 1,037,028,221 - - - 1,762,632,283 - (814,552,135)

- 5,368,374,574

- 5,355,594,645 - 25,619,814 15,548,640 - - 830,740,203 - (828,475,871) (15,548,640) (15,548,640) - 444,423

หุ้นทุนซื้อคืน และสำรอง

หน่วย : บาท

g g

ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) Annual Report of 2008

60

Major Cineplex Group Plc.


61

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 28 1,368,657,088 จ่ายดอกเบี้ย (96,875,799) จ่ายภาษีเงินได้ (285,194,327)

1,661,616,553 (117,375,956) (260,244,048)

605,622,168 (90,393,036) (194,542,402)

773,485,936 (91,349,762) (99,624,199)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

986,586,962

1,283,996,549

320,686,730

582,511,975

(510,000,000) 649,595,868 (50,407,200) 24,169,703 (8,000,000) - (127,090,057) (35,407,445) (659,411,337)

(850,000,000) 548,082,471 (46,077,604) 22,968,000 - 1,000,000 (840,200,000) - (963,321,748)

(510,000,000) 649,595,868 (223,589,399) 434,064,053 (8,000,000) - (127,090,058) (35,407,445) (478,972,051)

(850,000,000) 548,082,471 (437,494,297) 236,014,794 - 1,000,000 (840,200,000) - (599,431,236)

165,904,767 97,410,694 - (15,000,000) (261,436,155) (729,671,162)

1,809,731,176 59,030,231 (4,978,088) (43,840,281) (272,482,989) (580,088,832)

164,403,764 109,220,642 - - - (25,774,626)

212,313,413 1,262,690,167 (3,282,855) (7,984,981) - (478,292,524)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 16 จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 16 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 19 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 27 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 22 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 19

857,915 181,000,000 (19,354,864) - 700,000,000 - (271,000,000) 25,619,814 (828,418,306) (400,051) (15,548,640)

(1,341,092) (442,175,000) (15,087,101) - 420,000,000 - (1,122,427,010) 1,037,028,222 (814,455,437) (500,000) -

- - 150,000,000 (454,000,000) (17,684,608) (12,103,204) 78,000,000 890,632,662 700,000,000 420,000,000 (86,741,002) (302,273,554) (268,000,000) (1,043,000,000) 25,619,814 1,037,028,222 (828,418,306) (814,455,437) - - (15,548,640) -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(227,244,132)

(938,957,418)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว 8 เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 8 เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29 เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย 12 เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า 12 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินสดรับจากการขายและให้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า เงินปันผลรับ 12 เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำสำหรับสัญญาเช่าและบริการ เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(262,772,742)

(278,171,311)


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

62

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 หน่วย : บาท

หมายเหตุ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 29,671,668 169,647,851 199,319,519

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

(235,049,701) 404,697,552 169,647,851

32,139,362 67,086,058 99,225,420

(173,951,860) 241,037,918 67,086,058

182,037,824 36,658,934 32,670,000 - 76,991,805 24,680,158 27,275,529 28,263,829 -

65,429,999 32,670,000 - 27,275,529 -

25,985,648 - - 22,536,115 85,000,000

รายการที่ไม่ใช่เงินสด รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้ การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน การลงทุนในสิทธิการเช่าโดยยังมิได้ชำระเงิน การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน เงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงหนี้เป็นทุน การหักกลบเงินปันผลรับกับเงินกู้ยืมและเจ้าหนี้บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การหักกลบเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับเงินให้กู้ยืม แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น 12

-

-

392,840,000

101,162,000

- 255,997,761

- -

60,485,117 255,997,761

51,904,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 63 ถึง 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


63

FINANCIALS

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 1 ข้อมูลทั่วไป บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่ม บริษัท” กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ และให้บริการเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถ สรุปได้ดังนี้

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ รวมถึงการให้บริการสื่อและโฆษณา ● การให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ● ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ ● การจัดจำหน่ายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ●

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 2 นโยบายการบัญชี นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้ 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่ อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่ เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่าย บริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว ตัวเลขเปรียบเทียบได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข้อมูลในปีปัจจุบันเท่าที่จำเป็น ข้อมูลเปรียบเทียบ รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้แสดงต่างไปจากเดิมและจัดประเภทใหม่ เพื่อประโยชน์ใน การเปรียบเทียบโดยเฉพาะงบกำไรขาดทุน


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

64

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน (ต่อ) การจัดประเภทใหม่ของรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปี พ.ศ. 2550 กระทบยอดกับที่เคยแสดงไว้เดิมมีรายละเอียด ดังนี้ งบการเงินรวม พ.ศ. 2550 รายได้ รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ 2,809,321 รายได้จากการให้บริการโฆษณาและค่าสนับสนุนธุรกิจ 935,324 รายได้จากการให้บริการโบว์ลลิ่งและคาราโอเกะ 519,278 รายได้ค่าเช่าและบริการ 382,873 รายได้จากการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย 7,360 รายได้จากการให้บริการ 4,654,156 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิภาพยนตร์ รายได้จากการขาย กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายได้เงินปันผลรับ รายได้อื่น รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการจัดแสดงภาพยนตร์ ต้นทุนการให้บริการโฆษณา ต้นทุนการให้บริการโบว์ลลิ่งและคาราโอเกะ ต้นทุนการให้เช่าและบริการ ต้นทุนการให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิภาพยนตร์ ต้นทุนขาย

หน่วย : พันบาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2550 1,697,372 275,792 77,316 114,205 - 2,164,685

531,383 619,309 1,150,692

308,940 - 308,940

693,868 - 94,967 788,835

- 1,388,530 459,877 1,848,407

2,408,790 1,473,906 45,713 - 343,567 45,277 206,913 12,987 4,539 - 3,009,522 1,532,170 209,537 548,748 758,285

121,847 - 121,847

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกัน หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่และมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้มีการปรับปรุง ใหม่ ดังต่อไปนี้


65

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) มาตรฐานการบัญชีซึ่งได้มีการปรัปปรุงใหม่ ฉบับที่ 25 เรื่อง งบกระแสเงินสด ฉบับที่ 29 เรื่อง สัญญาเช่า ฉบับที่ 31 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 33 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ฉบับที่ 39 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ฉบับที่ 43 เรื่อง การรวมธุรกิจ ฉบับที่ 49 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ข้างต้นมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเว้น ฉบับที่ 29 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับสัญญาเช่าทุกประเภทที่มีวันเริ่มต้นสัญญาเช่าในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และกลุ่มบริษัทยัง ไม่ได้นำมาใช้ในงวดปีปัจจุบัน ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ฉบับที่ 54 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ผู้บริหารมีความเห็นว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ 2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

ก) บริษัทย่อย บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจน กระทั่งอำนาจควบคุมจะหมดไป กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของ ตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สินซึ่งกลุ่มบริษัทต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งได้ จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้นที่มูลค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจะบันทึกเป็นค่าความ นิยม ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนทันที รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลจากรายการระหว่างกันของกิจการที่อยู่ใน กลุ่มบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยราคาทุนโดยรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะรับรู้เมื่อบริษัทย่อยมี การประกาศจ่ายเงินปันผล รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจำหน่ายบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 12


Annual Report of 2008

66

g g

Major Cineplex Group Plc.

66-67

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ข) บริษัทร่วม บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสีย ในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งได้รวมค่าความนิยมที่ระบุไว้เมื่อได้มา (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า สะสม) ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุน และความ เคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม ผล สะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่ม บริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการ ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริษัท ร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน รายชือ่ ของบริษทั ร่วมหลักและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจำหน่ายบริษทั ร่วมออกไป ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกันรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่ม บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ซึ่งได้รวมค่าความนิยมที่ระบุไว้เมื่อได้มา (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสม) ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัท ในกำไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุนรวมและความเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกิน (ส่วนต่ำกว่า) จากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียใน กิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกิน กว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มบริษัทรับผิดในหนี้ของกิจการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนกิจการ ร่วมค้า ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าจะรับรู้เมื่อกิจการ ร่วมค้ามีการประกาศจ่ายเงินปันผล รายชื่อของกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งกิจการร่วมค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 12

2.4 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า) เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและรายการขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้น จริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้าจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนและแสดงรวมไว้ในรายได้อื่นในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนในงบกระแสเงินสดได้แสดงเงินลงทุนเพื่อค้ารวมอยู่ในกิจกรรมดำเนินงานโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเงินทุนดำเนินงาน หมุนเวียน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28) ส่วนรายการกำไรและขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเผือ่ ขายจะรวมอยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะปิดทำการ ณ วันที่ในงบดุล ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึก รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงิน ลงทุนที่จำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้ เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนหักด้วยการด้อยค่า


66-67

67

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า) (ต่อ) กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก การรับหรือจ่ายชำระทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บนั ทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน 2.6 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้ สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืม ซึ่งนโยบายการบัญชี เฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงรวมไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 2.8 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจาก การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาด ว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2.9 สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ และแผ่นวีซีดีและดีวีดี สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่มและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ใน

โรงภาพยนตร์คำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบ ด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้าหรือส่วนลดต่าง ๆ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายใการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่ จำเป็น 2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของ สินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้ ยกเว้น ที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำกัด อาคาร โรงภาพยนตร์ ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงภาพยนตร์ ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

20 ปี 10, 20 ปี และตามอายุสัญญาเช่า 10, 20 ปี และตามอายุสัญญาเช่า 5, 10, 15 ปี 5, 10, 15, 20 ปี 5 ปี


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

68

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)

5 ปี 5 ปี

มูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกวันที่ในงบดุล ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะบันทึกรวม ไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทได้ประโยชน์กลับมามากกว่าการใช้ ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อง รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในกำไรจากการดำเนินงาน ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์นั้นตลอดช่วงเวลาการ ก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอื่นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 2.11 ค่าความนิยม ค่าความนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบดุลรวม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้ มาซึ่งบริษัทร่วมจะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้ แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียว หรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึก ไว้ในงบกำไรขาดทุน 2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการซื้อลิขสิทธิ์ ต้นทุนลิขสิทธิ์ตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนโดยตรง ของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่องทางเหล่านั้นตลอด

ระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการขาดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสิทธิ์ กลุ่มบริษัทจะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของ ลิขสิทธิ์นั้น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันที

สิทธิการเช่า สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าพื้นที่อาคาร บันทึกตามราคาทุนและตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสัญญาเช่า

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้องมีการ ทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพื่อพิจารณาผลต่อรายการขาดทุน จากการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่ สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการ ประเมินการด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุลกลุ่มบริษัทต้องกลับบัญชีรายการขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนที่ไม่ใช่ค่า

ความนิยม เมื่อประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุนจากการ

ด้อยค่าแล้ว


69

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่ง จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง อยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน งบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานทรัพย์สินที่เช่าหรืออายุ ของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่า ดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ ระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบดุลในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทน จูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 2.15 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น และวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุน 2.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจาก สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงิน สมทบจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด รายการนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท จะรับรู้ในงบการเงินเมื่อมีการใช้สิทธิ

2.17 ประมาณการหนี้สิน บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนพนักงาน อันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นราย จ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน ประมาณการรับคืนสินค้า ประมาณการรับคืนสินค้าประเภทแผ่นวีซีดีและดีวีดี คำนวณขึ้นโดยพิจารณาจากการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปีและคำนวณขึ้นเป็น สัดส่วนของยอดขายในระหว่างปี

2.18 การรับรู้รายได้ รายได้หลักของกลุม่ บริษทั คือ รายได้จากการมีผเู้ ข้าชมภาพยนตร์ รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ รายได้จากการให้บริการโฆษณาสินค้า รายได้จากการให้บริการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริการ และรายได้จากการจำหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์และรายได้จากการสนับสนุนธุรกิจ รายได้ประกอบด้วยด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้าที่ขายและบริการเป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายใน กลุ่มบริษัทสำหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของ สินค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้เมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

70

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 การรับรู้รายได้ (ต่อ) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริการรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเช่า รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

● รายได้ดอกเบี้ย - รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณา

จากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท

รายได้เงินปันผล - รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2.19 รายได้รอการตัดบัญชี รายได้รอการตัดบัญชีจากการให้เช่าพื้นที่ และการบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว 2.20 ภาษีเงินได้ กลุ่มบริษัทคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง กลุ่มบริษัทมิได้บันทึกภาษีเงินได้ ค้างจ่ายหรือค้างรับสำหรับผลต่างทางบัญชีกับทางภาษีที่เป็นผลต่างชั่วคราวในอนาคตระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินกับราคาตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 2.21 การจ่ายเงินปันผล เงินปันผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการ จ่ายเงินปันผล 2.22 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งจำแนกข้อมูลทางการเงินตามการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ แต่ละสายธุรกิจ 3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นความผันผวนของ ตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำเสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ความเสี่ยงจาก อัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่ม บริษัท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นอัตราลอยตัว กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความ เสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากราย ซึ่งรายได้ ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นรายได้ที่รับเป็นเงินสด นโยบายของกลุ่มบริษัทคือทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มี ประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับเหมาะสม คู่สัญญาในรายการเงินสดได้เลือกทำกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง


71

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จำนวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่าง รอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงุทนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้ว อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มบริษัทมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว

มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้เงินกู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดัง นั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ งของการประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดลุ ยพินจิ โดยการประเมินอยูบ่ นพืน้ ฐาน ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผู้บริหารเชื่อว่ากระทำอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น

4.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถ ชำระหนี้ได้ กลุ่มบริษัทประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตใน การรับชำระหนี้ และกรณีของการผิดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

4.2 การด้วยค่าของค่านิยม ในแต่ละปี กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ โดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับกระแสเงินสดคิดลด ของมูลค่าการใช้งานที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด การคำนวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผู้บริหาร

4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหาร จะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ล้าสมัยหรือ เลิกใช้งานหรือจำหน่ายออกไป

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผล ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือ การขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้


ธุรกิจโบว์ลิ่ง และคาราโอเกาะ รายการบัญชี ระหว่างกัน

รายได้ 3,819 599 435 618 (41) ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 674 15 190 (14) กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ กำไรจากการดำเนินงาน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม ดอกเบี้ยจ่าย กำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิ สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน 5,330 1,052 821 584 เงินลงทุนในบริษัทร่วม สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม รายการขาดทุนจากการด้อยค่า

ธุรกิจ โรงภาพยนตร์

งบการเงินรวม ธุรกิจจำหน่าย ธุรกิจให้เช่า วีซีดี ดีวดี และ และบริการ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

9

7,787 1,536 346 9,669

5,430 865 98 (190) 773 115 101 (88) 901 (258) 643

รวม

หน่วย : ล้านบาท

g g

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

6 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

Annual Report of 2008

72

Major Cineplex Group Plc.

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท


7,510 1,169 615 9,294 17

สินทรัพย์ถาวรของส่วนงาน 5,080 1,120 509 801 เงินลงทุนในบริษัทร่วม สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัทได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย ซึ่งมีรายได้ 8 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการดำเนินงาน 12 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยบางแห่งได้ขายอุปกรณ์สาธารณูปโภคและให้เช่าระยะยาวในที่ดินและอาคารบางแห่งให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีผลทำให้รายได้ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการของกลุ่มบริษัทลดลงประมาณ 93 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 12 ล้านบาท ตาม สัญญาการให้บริการที่ทำกับกองทุนรวมดังกล่าว นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าและค่าบริการในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นประมาณ 48 ล้านบาท จากการเช่ากลับโรงภาพยนตร์จากกองทุนรวม

การดำเนินงานที่ยกเลิก

หนีส้ นิ ของกลุม่ บริษทั ส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ มื เพือ่ ใช้กบั ทุกส่วนงานและบริหารสภาพคล่องโดยรวม ดังนัน้ กลุม่ บริษทั จึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลหนีส้ นิ จำแนกตามส่วนงาน

ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ถาวรของส่วนงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสำหรับ การดำเนินงานและไม่รวมเงินลงทุน

5,900 970 694 (227) 1,437 2 157 (119) 1,477 (273) 1,204

รายได้ 4,274 555 540 627 (96) ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน 772 25 278 (105) กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ กำไรจากการดำเนินงาน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม ดอกเบี้ยจ่าย กำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิ

ธุรกิจโบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ

หน่วย : ล้านบาท

รวม

ธุรกิจ โรงภาพยนตร์

งบการเงินรวม ธุรกิจจำหน่าย ธุรกิจให้เช่า วีซีดี ดีวดี และ และบริการ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ รายการบัญชี ระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

6 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

73

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

74

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 49,354,689 192,033,388 241,388,077

77,450,476 138,364,693 215,815,169

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 27,878,141 78,980,117 106,858,258

41,786,342 36,781,246 78,567,588

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ถึง 2.50 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 0.75 ถึง 2.00 ต่อปี) สำหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังนี้

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 16) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 241,388,077 (42,068,558) 199,319,519

215,815,169 (46,167,318) 169,647,851

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 106,858,258 (7,632,838) 99,225,420

78,567,588 (11,481,530) 67,086,058

8 เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแห่งหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะบริษัท 302,904,317 510,000,000 (642,904,317) 444,423 170,444,423

ราคาตามบัญชีต้นปี การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี จำหน่ายเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว ราคาตามบัญชีปลายปี บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวบางส่วนไปในระหว่างปีโดยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 6.7 ล้านบาท

9 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - ค่าโฆษณา 17,107,078 19,601,567 - ตั๋วเงินรับ 24,777,660 10,816,461 40,000 ลูกหนี้การค้า - ค่าโฆษณา 761,918,575 641,896,648 226,362,780 366,471,809 - - จากการขายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 316,986,235 - อื่น ๆ 147,911,006 145,898,964 111,049,539

- 56,000 166,423,520 - 97,156,354


75

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 9 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ (ต่อ) รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 1,268,700,554 (19,595,453) 1,249,105,101

1,184,685,449 (19,114,327) 1,165,571,122

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 337,452,319 - 337,452,319

263,635,874 - 263,635,874

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - ค่าโฆษณา 17,107,078 19,601,567 - - ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 472,542,487 681,163,456 169,363,430 145,088,782 ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน 214,082,606 261,544,278 53,088,087 79,335,696 3 - 6 เดือน 433,947,308 58,899,580 42,152,830 16,597,658 เกินกว่า 6 เดือน 131,021,075 163,476,568 72,847,972 22,613,738 รวม 1,268,700,554 1,184,685,449 337,452,319 263,635,874 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,595,453) (19,114,327) - - ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 1,249,105,101 1,165,571,122 337,452,319 263,635,874 10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ อาหารและเครื่องดื่ม (สุทธิจากค่าเผื่อ) แผ่นวีซีดีและดีวีดี (สุทธิจากค่าเผื่อ) วัสดุสิ้นเปลือง (สุทธิจากค่าเผื่อ) 11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ ลูกหนี้อื่น อื่น ๆ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 25,948,803 75,773,637 30,383,901 132,106,341

18,853,664 84,968,522 29,829,540 133,651,726

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 27,001,006 206,965,315 27,370,369 28,184,115 289,520,805

32,629,372 173,996,331 8,117,045 117,266,844 332,009,592

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 14,269,377 - 17,862,278 32,131,655

14,571,463 - 10,627,701 25,199,164

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 12,987,768 54,533,032 25,588,755 11,217,032 104,326,587

14,946,863 36,635,691 3,744,334 34,125,616 89,452,504


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

76

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังนี้ หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

1,680,680,317 (18,100,000) 1,662,580,317

1,752,679,617 (18,100,000) 1,734,579,617

หน่วย : บาท งบการเงิน เฉพาะบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อย ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี 1,734,579,617 ซื้อเงินลงทุน 8,000,000 จำหน่ายเงินลงทุน (79,999,300) ราคาสุทธิตามบัญชีปลายปี 1,662,580,317

บริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (“UDF”) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน

39,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 205 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ UDF รวมเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ครั้งนี้ บริษัทถือหุ้นของ UDF ทั้งหมดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ UDF ณ วันที่ซื้อหุ้นครั้งนี้มีจำนวน

5.74 ล้านบาท บริษัทมีค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อครั้งนี้จำนวน 2.26 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท งบการเงิน เฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มูลค่าของเงินลงทุน 1,524,734,233 1,304,808,758 หัก กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมฯ (356,184,212) - ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,168,550,021 1,304,808,758

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,168,550,021 1,304,808,758 ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม - บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 270,333,010 270,333,010 - บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) 55,306,018 55,306,018 - บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 57,448,790 57,448,790 รับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมฯ 13,897,711 - เงินปันผลรับ (97,410,694) - - ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม 106,664,051 1,574,788,907 1,687,896,576 หัก กำไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนให้กับบริษัทร่วม (68,023,405) - ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,506,765,502 1,687,896,576


77

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังนี้ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มูลค่าของเงินลงทุน หัก กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมฯ ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,849,052,003 (342,286,501)

หน่วย : บาท งบการเงิน เฉพาะบริษัท 1,687,896,576 -

1,506,765,502

1,687,896,576

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทมีกำไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ จะรับรู้ ในงบกำไรขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารที่จำหน่ายไปในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรในรายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายได้จำนวน 13.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 6.95 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมค่าความนิยมสุทธิที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 390 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 120.13

ล้านบาท) บริษัท ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (“MP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 799,993 หุ้น (ร้อยละ 79.99) ให้บริษัท ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TRAF”) ในราคาหุ้นละ 320 บาท เป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 256 ล้านบาท บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ MP จำนวน 176 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ TRAF จำนวน 146,920,114 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.84 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 270.3 ล้านบาท ซึ่งชำระโดยการแลกเปลี่ยนกับ หุ้นสามัญของ MP ที่มูลค่ายุติธรรม จำนวน 256 ล้านบาท และชำระเป็นเงินสดเพิ่มจำนวน 14 ล้านบาท ภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TRAF ร้อยละ 40.81 โดยมีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนจำนวน 269.57 ล้านบาท กำไรจากการ จำหน่ายเงินลงทุนใน MP จำนวน 108 ล้านบาท รับรู้ในงบกำไรขาดทุนรวมเพียงเท่ากับสัดส่วนของหุ้นของ TRAF ที่ถือโดยบุคคลภายนอก

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้ สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ - เงินสดจ่าย - มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด รวมสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อทั้งสิ้น หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ค่าความนิยม รายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินใน MP ที่จำหน่ายออกไป

สินทรัพย์หมุนเวียน อุปกรณ์ - สุทธิ สินทรัพย์อื่น หนี้สินรวม

หน่วย : บาท 14,335,249 255,997,761 270,333,010 (767,632) 269,565,378

พ.ศ. 2551 บาท 292,013,300 6,734,444 153,574,539 (358,584,235) 93,738,048


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

78

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังนี้ (ต่อ)

รายได้จากการขายและให้บริการ และผลการดำเนินงานของ MP ที่จำหน่ายออกไป พ.ศ. 2550 บาท รายได้จากการขายและให้บริการ 285,579,890 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (297,321,729) (ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (11,741,839) ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย (16,904,484) (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี (28,646,323) ภาษี (12,950,261) (ขาดทุน) สุทธิจากภาษี (41,596,584) เมื่ อ วั นที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 บริ ษั ท ทราฟฟิ ก คอร์ น เนอร์ โฮลดิ้ ง ส์ จำกั ด (มหาชน) ได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วมคือ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 36.75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 36.75 เป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 55.125 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 120,679 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 181,019 บาท ทำให้สัดส่วนในการลงทุน เพิ่มจากเดิมร้อยละ 36.75 เป็นร้อยละ 36.79 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“SF”) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“SF”) เพิ่มเติมจำนวน 15 ล้าน หุ้นในราคาหุ้นละ 3.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนชำระแล้ว รวมเป็นจำนวนเงิน 57.4 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมครั้งนี้ ทำให้บริษัทถือหุ้นของ SF เป็นจำนวนร้อยละ 24.10 ค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อหุ้นของ SF เพิ่มเติมจำนวน 34 ล้านบาท ได้รับรู้เป็นราย ได้อื่นในงบกำไรขาดทุนรวม สินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมติดลบที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ - เงินสดจ่าย 57,448,790 หัก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (91,337,000) ค่าความนิยมติดลบ (33,888,210) หน่วย : บาท งบการเงิน งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ราคาตามบัญชีต้นปี - - เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - บริษัท พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 35,407,445 35,407,445 ส่วนได้เสีย (5,900,400) - ราคาตามบัญชีปลายปี 29,507,045 35,407,445


79

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังนี้ (ต่อ)

บริษัท พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนร่วมกับบริษัท พีวีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและ

จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเทศอิ น เดี ย โดยเป็ นการจั ด ตั้ ง ในรู ป ของกิ จ การร่ ว มค้ า ซึ่ ง จดทะเบี ย นในนาม บริ ษั ท พี วี อ าร์ บลู โอ

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในประเทศอินเดีย เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และไอซ์สเกต โดยมีทุนเรือนหุ้นจำนวน 90 ล้านรูปี โครงสร้างการลงทุน คือ บริษัท พีวีอาร์ จำกัด ลงทุนร้อยละ 51 และบริษัทลงทุนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนในกิจการร่วมค้า หรือคิดเป็นเงิน ลงทุนประมาณ 35.4 ล้านบาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ชำระเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนในสัดส่วนของบริษัท กิจการร่วมค้าอยู่ ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์และคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2552

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังนี้ ลักษณะ สัดส่วนของการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 บริษัทย่อย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 บริษัท เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 บริษัท รัชโยธิน ซีนีม่า จำกัด ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ให้บริการด้านโบว์ลิ่งและ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 คาราโอเกะ และการบันเทิง บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด ให้บริการโฆษณาและบริการ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 ให้คำปรึกษาธุรกิจ บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จำกัด ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.94 99.94 บริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 90.00 บริษัทสยามซีนีเพล็กซ์ จำกัด ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.97 99.97 (“EGV”) ถือหุ้นโดยตรง 96.99 96.99 บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ จำหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด (“PMEG”) และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด จำหน่ายให้เช่าและเป็นตัวแทน ถือหุ้นโดยตรง - 79.99 นายหน้าในการจำหน่าย ภาพยนตร์ วีซีดี และดีวีดี บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“EGV”) บริษัท เอ็นเตอร์เทน โกลเด้นท์ วิลเลจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางอ้อม 99.96 99.96 เอ็กซิบิชั่น จำกัด และการโฆษณา บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จำกัด ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางอ้อม 99.96 99.96 และการโฆษณารวมทั้ง ให้บริการเช่าพื้นที่ บริษัท อีจีวี ไฟว์สตาร์ จำกัด ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางอ้อม 89.97 89.97 และการโฆษณา


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

80

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

บริษัท เอ็กซ์เซอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ ความสัมพันธ์

ศูนย์ออกกำลังกาย

ถือหุ้นทางอ้อม

59.98

59.98

96.41

96.41

36.79

36.75

24.10

21.25

50.00

50.00

12.05

10.63

33.00

33.00

เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายตั๋ว ถือหุ้นโดยตรง บัตรเข้าชมการแสดง

40.00

40.00

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาและ ถือหุ้นโดยตรง (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”)

40.81

-

47.51

39.99

49.00

-

บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด (“PMEG”) บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด จำหน่ายเทป ซีดี วีดีโอเทป ถือหุ้นทางอ้อม วีซีดีและดีวีดี บริษัทร่วม บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ ศูนย์ออกกำลังกายและ ถือหุ้นโดยตรง จำกัด (มหาชน) บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ ถือหุ้นโดยตรง จำกัด (มหาชน) (“SF”) ให้บริการด้านสาธารณูปโภค บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ ถือหุ้นโดยตรง ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน SF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ให้เช่าพื้นที่และให้บริการ ถือหุ้นโดยตรง ด้านสาธารณูปโภค บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

สัดส่วนของการถือหุ้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

บริษัทร่วมภายใต้ บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด (“PMEG”) บริษัท มีเดีย โลจิสติก จำกัด ให้บริการขนส่ง ถือหุ้นทางอ้อม กิจการร่วมค้า บริษัท พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ให้บริการโบว์ลิ่งและ ถือหุ้นโดยตรง คาราโอเกะและการบันเทิง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นกิจการร่วมค้าซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย เงินลงทุนทั้งหมด

เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์


สินทรัพย์ บาท

หนี้สิน บาท

รายได้ บาท

กำไร (ขาดทุน) บาท

สัดส่วนของ การถือหุ้น ร้อยละ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) 697,874,209 548,204,855 648,200,119 (42,413,669) 36.79 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1,526,752,396 1,068,177,500 360,684,760 79,787,906 24.10 (ระหว่างปี ร้อยละ 21.25) บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด 569,085,753 421,876,742 174,229,923 107,084,693 60.57 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 2,761,787,154 53,705,202 299,415,562 62,746,037 33.00 บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 30,405,932 16,230,240 33,236,800 6,078,804 40.00 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 246,554,037 161,222,245 113,583,049 (108,166,906) 40.81 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) 739,316,100 600,746,225 595,100,141 (34,557,782) 36.75 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1,363,212,600 956,393,671 337,892,663 65,392,071 21.25 บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด 449,482,149 389,175,911 1,641,319 (343,762) 60.63 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 912,229,658 15,731,050 51,212,875 154,272,508 33.00 บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 46,520,307 33,623,418 36,069,974 8,223,152 40.00

กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในผลการดำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินของบริษิท ดังต่อไปนี้

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

81

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

82

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

ค) สำรองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทย่อย บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัท เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท์ จำกัด จำนวน 43.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2550: 43.4 ล้านบาท) และบริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ้ป จำกัด (“PMEG”) ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย คือ บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด จำนวน 60.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2550: 66.50 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท์ จำกัด และ บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด มีผลขาดทุนเกินทุน จำนวน 90.15 ล้านบาท และ 52.66 ล้านบาท (พ.ศ. 2550: 92.57 ล้านบาท และ 37.79 ล้านบาท) ตามลำดับ บริษัทจึงรับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัท ทั้งสองแห่งตามสัดส่วนที่บริษัทต้องรับผิดชอบจากการค้ำประกันและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีของสำรองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัท ดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

มีดังนี้ :

ยอดคงเหลือต้นปี สำรองเพิ่ม ยอดคงเหลือปลายปี

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 60,737,656 63,975,669 124,713,325

45,537,278 15,200,378 60,737,656


หน่วย : บาท งบการเงินรวม เครื่องมือ โรงภาพยนตร์ อุปกรณ์และ อาคารและ และ ระบบ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สินทรัพย์ ที่ดิน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใช้ดำเนินงาน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุน 208,316,998 418,866,647 2,881,323,577 626,369,927 3,256,601,220 270,870,453 37,478,048 246,217,309 7,946,044,179 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (138,658,538) (908,796,869) (331,074,249) (1,609,792,290) (180,997,237) (16,776,083) - (3,186,095,266) ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - (784,866) - - - - (784,866) ราคาตามบัญชี - สุทธิ 208,316,998 280,208,109 1,972,526,708 294,510,812 1,646,808,930 89,873,216 20,701,965 246,217,309 4,759,164,047 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 208,316,998 280,208,109 1,972,526,708 294,510,812 1,646,808,930 89,873,216 20,701,965 246,217,309 4,759,164,047 ซื้อสินทรัพย์ - 52,092,206 104,182,448 77,890,815 229,533,120 24,926,145 6,474,159 367,825,831 862,924,724 โอนสินทรัพย์ - 163,977,428 67,959,846 31,748,369 57,686,175 90,369 - (321,462,187) - 4,758,300 9,805,720 - - - จัดประเภทสินทรัพย์ - - (14,564,020) - การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) - - - (1,249,010) (3,038,326) (2,447,108) - (6,734,444) จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (15,525) (363,572) (6,498,031) (6,840,194) (87,087) (1,349,871) - (15,154,280) ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (39,782,256) (36,864,629) (121,531) (4,145,469) (6,425) - - (80,920,310) ค่าเสื่อมราคา - (23,873,778) (179,442,669) (38,251,189) (300,041,626) (33,431,932) (5,282,442) - (580,323,636) การด้อยค่าของสินทรัพย์ - - - - (6,108,258) (170,821) - - (6,279,079) ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 208,316,998 432,606,184 1,913,434,112 359,279,245 1,620,401,968 87,960,859 18,096,703 292,580,953 4,932,677,022 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุน 208,316,998 593,232,392 2,983,884,816 711,670,069 3,437,372,875 300,199,179 33,138,204 292,580,953 8,560,395,486 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (160,626,208) (1,070,450,704) (352,390,824) (1,810,862,649) (212,067,499) (15,041,501) - (3,621,439,385) ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - (6,108,258) (170,821) - - (6,279,079) ราคาตามบัญชี - สุทธิ 208,316,998 432,606,184 1,913,434,112 359,279,245 1,620,401,968 87,960,859 18,096,703 292,580,953 4,932,677,022

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

83

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

84

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 1,163.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 1,222.31 ล้านบาท) การซื้อสินทรัพย์ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 รวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 27.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 28.90 ล้านบาท) บริษัทนำสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 372.77 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 372.77 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16) เมื่ อ วั นที่ 26 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2550 กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ข ายอุ ป กรณ์ ส าธารณู ป โภคและให้ เช่ า ระยะยาวในที่ ดิ น และอาคารบางแห่ ง ให้ กั บ กองทุ น รวม อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ โดยมีอายุของสัญญาเช่า 20 ปี 8 เดือน และ 30 ปี และมีสัญญาเช่าอาคารแห่งหนึ่งสามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี การให้เช่าระยะยาวของที่ดินถือเป็นการเช่าดำเนินงาน ส่วนการให้เช่าระยะยาวของอาคารมีสาระของสัญญาเป็นการเช่าการเงิน สินทรัพย์ดังกล่าวมี มูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 523 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้รับเงินจากการขายและให้เช่าสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 1,802.67 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินรับล่วง หน้าค่าเช่าที่ดินจำนวน 34.91 ล้านบาท และเงินมัดจำ คำมั่นใช้สิทธิในการต่อสัญญาเช่าจำนวน 120.94 ล้านบาท ที่ได้แสดงไว้เป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าและ เงินมัดจำในงบดุล ตามลำดับ กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 693.87 ล้านบาท (หลังจากการตัดกำไรในรายการระหว่างกันจำนวน 363.13 ล้านบาท (หมายเหตุ 12)) เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งตกลงยกเลิกการเช่าพื้นที่โรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ และคืนพื้นที่ให้แก่ผู้เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงจ่ายเงินชดเชยการยกเลิกการเช่าให้กับบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 139 ล้านบาท บริษัทย่อยตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี มูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 40.6 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 98.4 ล้านบาท ในระหว่างปีพ.ศ. 2550 กลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของโรงภาพยนตร์ในบางสาขาให้เป็นพื้นที่ให้เช่าและได้ตัดจำหน่ายมูลค่าตามบัญชีของส่วน ปรับปรุงโรงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีจำนวน 65.2 ล้านบาท


สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยพื้นที่อาคาร รถยนต์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

การซื้อสินทรัพย์ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 รวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงินจำนวน 27.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 22.54 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 291.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 226.88 ล้านบาท)

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท อาคาร เครื่องมือ โรงภาพยนตร์ อุปกรณ์และ และ ระบบ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สินทรัพย์ ที่ดิน ส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใช้ดำเนินงาน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุน 173,406,998 1,245,392,828 122,972,020 1,040,633,463 106,586,350 19,929,500 56,816,520 2,765,737,679 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (396,408,993) (36,555,124) (501,464,409) (47,453,970) (8,787,272) - (990,669,768) ราคาตามบัญชี - สุทธิ 173,406,998 848,983,835 86,416,896 539,169,054 59,132,380 11,142,228 56,816,520 1,775,067,911 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 173,406,998 848,983,835 86,416,896 539,169,054 59,132,380 11,142,228 56,816,520 1,775,067,911 ซื้อสินทรัพย์ - 153,114,184 68,665,133 145,820,663 17,332,788 6,474,159 185,176,789 576,583,716 โอนสินทรัพย์ - 103,208,292 30,467,424 53,551,654 - - (187,227,370) - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (36,493,096) (121,531) (4,137,295) - - - (40,751,922) จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (15,102) (6,340,138) (8,177,700) (190,339) (1,349,870) (8,847,376) (24,920,525) ค่าเสื่อมราคา - (86,926,139) (12,348,140) (118,547,989) (18,912,272) (3,068,931) - (239,803,471) ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 173,406,998 981,871,974 166,739,644 607,678,387 57,362,557 13,197,586 45,918,563 2,046,175,709 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุน 173,406,998 1,434,284,917 198,753,746 1,188,326,108 123,420,868 20,255,659 45,918,563 3,184,366,858 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (452,412,943) (32,014,102) (580,647,721) (66,058,311) (7,058,073) - (1,138,197,149) ราคาตามบัญชี - สุทธิ 173,406,998 981,871,974 166,739,644 607,678,387 57,362,557 13,197,586 45,918,563 2,046,175,709

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

85

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

86

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

66,263,943 (16,395,811) 49,868,132

58,675,531 (12,591,518) 46,084,013

40,617,915 (7,951,393) 32,666,522

33,029,502 (5,494,378) 27,535,124

14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ หน่วย : บาท งบการเงินรวม ลิขสิทธิ์ โปรแกรม สิทธิการเช่า ภาพยนตร์ ค่าความนิยม คอมพิวเตอร์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุน 746,858,266 815,513,625 156,605,798 983,128 1,719,960,817 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (80,968,951) (496,004,392) (74,831,343) (726,317) (652,531,003) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (9,438,010) - - (9,438,010) ราคาตามบัญชี - สุทธิ 665,889,315 310,071,223 81,774,455 256,811 1,057,991,804 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 665,889,315 310,071,223 81,774,455 256,811 1,057,991,804 ซื้อสินทรัพย์/ลงทุนเพิ่ม 47,670,000 334,499,190 2,257,537 2,012,510 386,439,237 การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) - (144,149,496) - - (144,149,496) ค่าตัดจำหน่าย (32,944,722) (351,152,239) - (257,430) (384,354,391) (178,985) (2,486,878) - - (2,665,863) การด้อยค่าของสินทรัพย์ ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 680,435,608 146,781,800 84,031,992 2,011,891 913,261,291 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุน 794,528,266 1,005,863,319 158,863,335 2,995,638 1,962,250,558 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (113,913,673) (847,156,631) (74,831,343) (983,747) (1,036,885,394) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (178,985) (11,924,888) - - (12,103,873) ราคาตามบัญชี - สุทธิ 680,435,608 146,781,800 84,031,992 2,011,891 913,261,291

กลุ่มบริษัทได้นำสิทธิการเช่าที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 191.59 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 206.75 ล้านบาท) ไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการ

เงิน (หมายเหตุ 16) หน่วย : บาท งบการเงิน เฉพาะบริษัท สิทธิการเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุน หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 191,254,830

205,907,878 (14,653,048) 191,254,830


87

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

หน่วย : บาท งบการเงิน เฉพาะบริษัท สิทธิการเช่า

ซื้อสินทรัพย์ ค่าตัดจำหน่าย ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

32,670,000 (8,975,074) 214,949,756

15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุน 238,577,878 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (23,628,122) ราคาตามบัญชี - สุทธิ 214,949,756 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

เงินมัดจำ อื่น ๆ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 115,651,756 87,292,390 2,518,108 22,083,304 118,169,864 109,375,694

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 38,880,153 41,710,939 701,811 2,918,735 39,581,964 44,629,674

16 เงินกู้ยืม หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 ส่วนที่หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 42,068,558 46,167,318 7,632,838 11,481,530 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 795,400,000 867,525,000 610,000,000 460,000,000 รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 837,468,558 913,692,318 617,632,838 471,481,530 ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ของเงินกู้ยืมระยะยาว - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,104,074 13,435,307 5,708,078 11,952,990 417,000,000 314,438,142 378,000,000 268,000,000 - เงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 424,104,074 327,873,449 383,708,078 279,952,990 ส่วนที่ไม่หมุนเวียน - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20,670,495 6,418,598 20,355,163 4,519,329 - เงินกู้ยืมจากธนาคาร 991,000,000 672,000,000 991,000,000 669,000,000 รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน 1,011,670,495 678,418,598 1,011,355,163 673,519,329 รวมเงินกู้ยืม

2,273,243,127

1,919,984,365

2,012,696,079

1,424,953,849


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

88

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 16 เงินกู้ยืม (ต่อ) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีดังต่อไปนี้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 ยอดรวมเงินกู้ยืมรวม - ณ อัตราคงที่ 737,774,570 479,853,905 636,063,241 476,472,319 - ณ อัตราลอยตัว 1,535,468,557 1,440,130,460 1,376,632,838 948,481,530 2,273,243,127 1,919,984,365 2,012,696,079 1,424,953,849 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี กู้ยืมเพิ่ม การลดหนี้ จ่ายคืนเงินกู้ ยอดคงเหลือปลายปี

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังต่อไปนี้

ครบกำหนดภายใน 1 ปี ครบกำหนดระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี ครบกำหนดระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

986,438,142 1,688,865,152 937,000,000 1,560,000,000 700,000,000 420,000,000 700,000,000 420,000,000 (7,438,142) (271,000,000) (1,122,427,010) (268,000,000) (1,043,000,000) 1,408,000,000 986,438,142 1,369,000,000 937,000,000

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 417,000,000 448,000,000 543,000,000 1,408,000,000

314,438,142 321,000,000 351,000,000 986,438,142

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 378,000,000 448,000,000 543,000,000 1,369,000,000

268,000,000 318,000,000 351,000,000 937,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่อยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.75 ถึง 7.50 ต่อปี

(พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 4.05 ถึงร้อยละ 8.25 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.38 ถึง 7.12 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าว

มีอาคารและสิทธิการเช่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (หมายเหตุ 13 และ 14) หลักประกันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินคือการที่บริษัทจะต้องมอบคืน สิทธิในสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าแก่ผู้ให้เช่าในกรณีที่กลุ่มบริษัทผิดสัญญา วงเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิได้ใช้เป็นจำนวน 1,018.18 ล้านบาท และ จำนวน 866.79 ล้านบาท ตามลำดับ วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่มีไว้ใช้สำหรับการสร้างโรงภาพยนตร์และเป็นเงินทุนหมุนเวียน (พ.ศ. 2550 : 658.44 ล้าน บาท และ 572.30 ล้านบาท ตามลำดับ)


89

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้อื่น ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า อื่น ๆ

18 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า อื่น ๆ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 310,212,961 130,533,042 127,902,767 82,699,370 9,330,807 28,709,817 689,388,764

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 289,648,789 185,412,875 475,061,664

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จำนวนหุ้น จดทะเบียน หุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ลดทุน เพิ่มทุน การออกหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 การออกหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

906,776,533 (20,776,533) 20,000,000 - 906,000,000 - 906,000,000

182,304,486 148,345,188 158,406,981 24,862,325 56,985,108 41,971,857 612,875,945

308,451,454 198,216,341 506,667,795

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 100,464,593 48,086,741 63,352,941 48,885,874 3,690,139 8,154,659 272,634,947

84,330,716 51,269,299 58,527,566 4,723,080 6,667,686 6,245,855 211,764,202

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 - 20,630,890 20,630,890

- 35,813,757 35,813,757

ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ หุ้น บาท 787,185,105 - - 92,747,514 879,932,619 1,964,600 881,897,219

787,185,105 - - 92,747,514 879,932,619 1,964,600 881,897,219

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น บาท

2,735,696,694 - - 1,080,321,697 3,816,018,391 23,655,214 3,839,673,605

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 906,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2550 : 906,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2550 : 1 บาทต่อหุ้น) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นทุนจำนวน 2.25 ล้านหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจ่ายเงินเพื่อซื้อคืนหุ้นเป็นจำนวน เงิน 15.5 ล้านบาท และได้แสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นทั้งหมดที่ซื้อคืนยังไม่ได้จดทะเบียนลดทุนและยังถือไว้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อรอ การจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไป บริษัทได้กันกำไรสะสมไว้เป็นสำรองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 15.5 ล้านบาท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ซื้อหุ้นคืน หุ้นที่ออกใหม่ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 เป็นการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 20


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

90

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) ในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญ จำนวน 906,776,533 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 886,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญจำนวน 886,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 906,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 20 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียน และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 4 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ นับตั้งแต่วันที่ออก อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวนที่ออก ราคาการใช้สิทธิ วันที่ออก ล้านหน่วย บาท/หน่วย

ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3

14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

19.5 3.5 13.0

เริ่ม

11.649 14.448 16.447

กำหนดเวลาการใช้สิทธิ

30 กันยายน พ.ศ. 2546 30 กันยายน พ.ศ. 2547 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สิ้นสุด

15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 มีดังนี้

ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3

อัตราการใช้สิทธิ หน่วย/หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ บาท/หน่วย

1.130 1.057 1.020

11.649 14.448 16.447

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ผู้ถือสิทธิใน ESOP-W1 และ ESOP-W3 ได้ใช้สิทธิจำนวน 1.30 ล้านหน่วย และ 0.51 ล้านหน่วย ตามลำดับโดยบริษัทได้รับ ชำระเงินค่าหุ้นจากการใช้สิทธิจำนวน 25.62 ล้านบาท 21 สำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา

(ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้ 22 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม จำหน่ายเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำไรสุทธิในบริษัทย่อย ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษัทย่อย เงินปันผลจ่าย ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 2,380,776 (25,422,978) 20,358,470 (3,422,850) (400,051) (6,506,633)

26,253,134 - 1,628,740 (25,001,098) (500,000) 2,380,776


91

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 23 รายได้อื่น

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 12) - - 411,010,642 1,388,530,167 กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,400,358 693,868,274 - - รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าและบริการอื่น ๆ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าภาษีโรงเรือน รายได้จากการสนับสนุนการก่อสร้างโรงภาพยนตร์ กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า (หมายเหตุ 13) อื่น ๆ

35,349,661 4,399,286 813,655 - 18,370,515 13,500,000 98,441,349 47,915,786 223,190,610

25,347,608 4,593,969 9,045,850 2,189,135 18,684,033 - - 35,106,089 788,834,958

158,949,660 124,220,381 482,497 - 2,122,678 - - 98,441,349 35,935,193

299,110,497 145,311,092 1,507,362 - 2,888,747 - - 11,059,505 1,848,407,370

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หน่วย : พันบาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13) 580,324 603,768 239,803 242,361 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม (หมายเหตุ 14) - 23,116 - - - ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 14) 372,598 210,644 - - 8,975 8,340 - สิทธิการเช่า (หมายเหตุ 14) 32,945 33,149 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 8,945 8,807 - - ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบำรุงอาคารและอุปกรณ์ 51,721 56,738 23,063 27,257 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 575,651 570,818 288,413 262,207 กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ - 693,868 - - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - 64,164 - - หนี้สงสัยจะสูญ 1,196 23,262 - - สินค้าคงเหลือ - ต้นทุนของสินค้าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (รวมอยู่ใน “ต้นทุนสินค้าขาย”) 213,495 209,653 134,669 121,847


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

92

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 25 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

เงินกู้ยืมจากธนาคาร เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย สัญญาเช่าการเงิน

86,807 - 1,428 88,235

หน่วย : พันบาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

116,889 - 2,240 119,129

76,519 41,983 1,296 119,798

77,439 43,743 348 121,530

26 กำไรต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วใน ระหว่างปี สำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญ ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามรายละเอียดในหมายเหตุ 20

การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม กำไรสุทธิ จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก บาท หุ้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 626,356,254 1,226,964,389 881,216,632 866,513,626 ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด - - - 604,903 กำไรต่อหุ้นปรับลด 626,356,254 1,226,964,389 881,216,632 867,118,529 งบการเงินเฉพาะบริษัท กำไรสุทธิ จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก บาท หุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด กำไรต่อหุ้นปรับลด

830,740,203 1,762,632,283 881,216,632 866,513,626 - - - 604,903 830,740,203 1,762,632,283 881,216,632 867,118,529

กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 0.71 - 0.71

1.42 (0.01) 1.41

กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 0.94 - 0.94

2.04 (0.01) 2.03

27 เงินปันผลจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของงวด เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ในงวดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 จำนวน 0.39 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 343.94 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551


93

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 27 เงินปันผลจ่าย (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของงวด เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 0.43 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 376.31 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ในงวดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 438.25 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550

28 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน การกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ หน่วย : บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 901,369,267 1,476,970,816 1,018,830,228 1,913,378,876 รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 966,568,598 870,677,803 248,778,544 250,701,218 รับรู้รายได้รับล่วงหน้า - (27,275,270) - (9,613,880) หนี้สงสัยจะสูญ 481,126 14,546,686 - - ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ) - (5,046,458) - - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 6,508,074 2,745,128 - - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 8 (6,691,551) (986,788) (6,691,551) (986,788) กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า 13 (4,207,087) (693,868,274) (289,966) - กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า 13 (98,441,349) - (98,441,349) - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 38,387,100 64,163,657 - - รับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวม 12 (13,897,711) - - - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 8,944,942 8,807,269 - - ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 12 (100,763,650) (157,258,274) - - ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 12 (107,974,456) 432,486 (175,998,461) (600,000) สำรองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทย่อย 12 - - 63,975,669 15,200,378 รายได้เงินปันผลรับ 23 - - (411,010,642) (1,388,530,167) การลดหนี้เงินกู้ 12 (7,438,142) - - - ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 88,234,750 119,129,000 119,797,774 121,530,049 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน - ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (302,220,130) (154,966,623) (73,816,445) (145,113) - ลูกหนี้บุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (56,209,970) (1,473,901) 55,216,196 (464,941,869) - สินค้าคงเหลือ (4,962,689) 10,749,213 (6,932,491) (5,981,351) - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,734,271 (39,054,845) (14,874,084) 10,819,793 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (22,883,739) 22,003,987 5,047,709 3,627,515 - เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 102,637,102 19,164,179 7,199,204 63,753,632 - เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (22,590,878) (1,440,325) (96,102,483) 77,301,575 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (17,075,736) 110,981,632 (15,182,868) 42,563,817 - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 6,148,946 22,615,455 (13,882,816) 145,408,251 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,368,657,088 1,661,616,553 605,622,168 773,485,936


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

94

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือ หลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจน สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความ สัมพันธ์ตามกฎหมาย รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 รายได้จากการให้บริการ บริษัทย่อย - - 378,965 535,131 บริษัทร่วม 73,452 63,819 37,138 20,573 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 22,284 15,310 5,724 5,449 95,736 79,129 421,827 561,153 เงินปันผลรับและรายได้อื่น บริษัทย่อย - - 447,247 1,634,337 บริษัทร่วม 8,687 1,813 106,098 60,843 กิจการร่วมค้า 4,500 - 4,500 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ - 1,802,674 - - 13,187 1,804,487 557,845 1,695,180 ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอื่น ๆ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 ค่าบริการ และอื่น ๆ บริษัทย่อย - - 124,897 207,572 69,577 บริษัทร่วม 170,469 134,528 122,067 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 118,156 104,725 109,541 96,213 288,625 239,253 356,505 373,362


95

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอื่น ๆ (ต่อ) นโยบายการคิดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ นโยบายการคิดราคา ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงกันตามที่กำหนดในสัญญา ค่าโฆษณา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด ดอกเบี้ย อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ การเช่าพื้นที่และบริการ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด ค่าเช่าอุปกรณ์ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด ค่าบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ราคาที่ตกลงกันตามที่กำหนดในสัญญา ค่าสิทธิการเช่าพื้นที่ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด ค่าสนับสนุนธุรกิจ ราคาที่ตกลงกันตามที่กำหนดในสัญญา ต้นทุนค่าแสดงภาพยนตร์ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 ลูกหนี้การค้า (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ”) บริษัทย่อย - - 230,946 176,376 บริษัทร่วม 2,895 9,792 608 250 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,679 572 148 62 7,574 10,364 231,702 176,688 ลูกหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”) บริษัทย่อย - - 723,353 788,579 บริษัทร่วม 11,560 5,917 10,119 5,503 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 13 - 269 กิจการร่วมค้า 5,662 - 5,662 - 17,222 5,930 739,134 794,351 เงินปันผลค้างรับ (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”) บริษัทย่อย - - 34,790 125,840 เจ้าหนี้การค้า (รวมอยู่ใน “เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย”) บริษัทย่อย - - 111,029 103,246 บริษัทร่วม 99,633 - - - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 19,059 7,056 7,359 2,485 118,692 7,056 118,388 105,731


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

96

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ (ต่อ)

หน่วย : พันบาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 เจ้าหนี้อื่น (รวมอยู่ใน “เจ้าหนี้จากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”) บริษัทย่อย - - 139,736 284,670 บริษัทร่วม 30,501 3,167 26,781 722 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 18,356 2,654 17,456 2,593 กรรมการ 3,300 - 3,300 - 52,157 5,821 187,273 287,985 เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 33,339 34,386 - - เงินมัดจำรับ (รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 120,003 120,003 - - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี บริษัทร่วม 280 - 280 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 187 - 187 - 467 - 467 - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ ไม่หมุนเวียน บริษัทร่วม 11,797 - 11,797 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,865 - 7,865 - 19,662 - 19,662 -


97

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน่วย : พันบาท งบการเงิน งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และพนักงาน ยอดคงเหลือต้นปี 36,252 1,866,623 เงินให้กู้ยืมในระหว่างปี 50,710 229,893 รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี (24,473) (500,853) ยอดคงเหลือปลายปี 62,489 1,595,663 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 7.13 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี) และ ไม่มีกำหนดชำระคืน จ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน่วย : พันบาท งบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทย่อย ยอดคงเหลือต้นปี 808,705 เงินกู้ยืมในระหว่างปี 78,000 จ่ายคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี (477,741) ยอดคงเหลือปลายปี 408,964 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 7.50 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 7.13 ถึงร้อยละ 8.00 ต่อปี) และไม่มีกำหนด

ชำระคืน ฉ) ผลตอบแทนกรรมการ ในปี พ.ศ. 2551 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการเป็นจำนวนเงิน 40.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 36.51

ล้านบาท) ช) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ก) หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันโดยธนาคารจำนวน 148.11 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 151 ล้านบาท) ข) การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทและบริษัทย่อยค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด และบริษัท เอ็กซ์เซอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,260.2 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 808.2 ล้านบาท)


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

98

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ) ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทอื่น เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำภายใต้สัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เกินกว่า 5 ปี

งบการเงินรวม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 561 2,196 5,956 8,713

547 2,316 6,330 9,193

หน่วย : ล้านบาท งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 225 876 1,852 2,953

243 1,011 1,945 3,199

นอกจากจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำข้างต้น กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตามเกณฑ์การแบ่ง รายได้ให้กับผู้ให้เช่า ง) ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ในงบดุล แต่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 442.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 20.89 ล้านบาท) จ) ภาระผูกพันในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ต้องจ่ายชำระภายใน 1-2 ปี เป็นจำนวนเงิน 133.56 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 213.60 ล้านบาท) 31 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของงวดเดือน กรกฏาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 220.47 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กับหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552


Annual Report of 2008

g g

Major Cineplex Group Plc.

99

REFERENCE

บุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๖๒ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๔, ๖ และ ๗ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทร ๐ ๒๓๕๙ ๑๒๐๐-๑

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๗๕ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร ๐ ๒๖๘๐ ๑๑๑๑

ผู้สอบบัญชี

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๔๔๕ บริษัท ไพรซ์วอล์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เลขที่ ๑๗๙/๗๔-๘๐ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๕ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร ๐ ๒๓๔๔ ๑๐๐๐, ๐ ๒๒๘๖ ๙๙๙๙

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยาม พรีเมียร์ จำกัด เลขที่ ๙๙๙/๙ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๒๖ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร ๐ ๒๖๔๖ ๑๘๘๘


Annual Report of 2008

 

Major Cineplex Group Plc.

100

การแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2

1. ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä» 1.1 ª×èͺÃÔÉÑ· ʶҹ·ÕèµÑé§ ÏÅÏ 1.2 ¹ÔµÔºØ¤¤Å·ÕèºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹µÑé§áµ‹ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Öé¹ä» 1.3 ºØ¤¤Å͌ҧÍÔ§Í×è¹ 2. ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÊÃØ»¢Í§ºÃÔÉÑ· 3. ÅѡɳСÒûÃСͺ¸ØáԨ 3.1 ¡ÒûÃСͺ¸ØáԨ¢Í§ºÃÔÉÑ· 3.2 â¤Ã§ÊÌҧÃÒÂä´Œ 3.3 ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹Ãͺ»‚·Õ輋ҹÁÒ 4. »˜¨¨Ñ¤ÇÒÁàÊÕè§ 5. â¤Ã§ÊÌҧ¡Òö×ÍËØŒ¹áÅСÒèѴ¡Òà 5.1 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 5.2 ¡ÒèѴ¡ÒÃáÅСÒáӡѺ´ÙáÅ¡Ô¨¡Òà 5.3 ¹âºÒ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å 6. ÃÒ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 7. ¤Ó͸ԺÒÂáÅСÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅмšÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ 8. §º¡ÒÃà§Ô¹ 8.1 ÃÒ§ҹ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ 8.2 ÃÒ§ҹ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òõ‹ÍÃÒ§ҹ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 8.3 ÃÒ§ҹ¢Í§¼ÙŒÊͺºÑÞªÕÃѺ͹ØÞÒµ

หนา

»¡Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹ã¹, 63 16-17 99 1 18-27 50-51 3, 18-27 28-29 9-11, 43 9-11, 30-47 92-93 40-42 50-51 55-62 52 53 54


now showing

¡ÒâÂÒ°ҹä»ÂѧµÅÒ´ÍÔ¹à´Õ¹Õé ¶×Í໚¹âÍ¡ÒʷͧÊÓËÃѺ àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¡ÃØŒ» 㹡ÒÃàµÔºâµã¹µ‹Ò§á´¹ ã¹µÅÒ´·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ áÅÐãËÞ‹¡Ç‹Ò»ÃÐà·Èä·ÂËÅÒÂà·‹ÒµÑÇ

Blu-O New Delhi India’s First Club Fashion Bowling

ºÃÔÉÑ· àÁà¨ÍÏ «Õ¹Õà¾Åç¡« ¡ÃØŒ» ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 2 0 0 8

1839 ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 â·ÃÈѾ· 0 2511 5427-36 â·ÃÊÒà 0 2511 5752 http://corporate.majorcineplex.com http://www.majorcineplex.com

¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒþѲ¹Òµ‹ÍÂÍ´·Ò§¸ØáԨ ¨ÐÊ‹§¼Å㹡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧÃÒ¡°Ò¹·ÕèÁÑ蹤§ à¾×èÍ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁã¹Í§¤ÃÇÁ

MAJOR: Annual Report 2008 THAI  

Annual Report 2008 THAI

MAJOR: Annual Report 2008 THAI  

Annual Report 2008 THAI

Advertisement