Page 184

182

รายงานประจำ�ปี 2554 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

ภาษีเงินได้ การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2556 2556 2556

ผู้บริหารคาดว่าจะนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหาร พิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุง ใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีผลกระทบที่มสาระสำ�คัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 – ภาษีเงินได้ การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำ�นวนภาษีเงินได้ที่ กิจการต้องจ่าย หรือได้รบั ตามลำ�ดับในอนาคต ซึง่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และ ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน กลุ่มบริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้น ไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 - เรื่อง การบัญชีสำ �หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ผู้บริหารเชื่อว่าการนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาถือปฏิบัติสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) – ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็น สกุลเงินทีพ่ จิ ารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีก่ จิ การนัน้ ประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 กำ�หนดให้กจิ การ ระบุสกุลเงินทีใ่ ช้รายงานและแปลงค่ารายการทีเ่ ป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้ คำ�นิยามสำ�หรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว

34. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2553 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ�เสนอใน งบการเงินปี 2554

LVT : Annual Report 2011  
LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

Advertisement