Page 180

178

รายงานประจำ�ปี 2554 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

30. เงินปันผล ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 82,332,724 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

31. เครื่องมือทางการเงิน นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล ของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง การบริหารจัดการทุน นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำ�กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัท พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำ�เนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ควบคุม อีกทั้งยังกำ�กับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงิน กู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17) ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัททำ�สัญญาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นการทั่วไป โดยหลักเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และสกุลเงิน ยูโร กลุม่ บริษทั ได้ประกันความเสีย่ งบนสถานการณ์ปกติตอ่ ความเสีย่ งจากเงินตราต่างประเทศตราบเท่าทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ ซึ่งสัญญารายได้และสัญญาต้นทุนนั้นแสดงไว้ภายใต้สกุลเงินเดียวกัน ในกรณีที่การป้องกันความเสี่ยงตามปกติไม่สามารถ ประกันได้ กลุม่ ได้ทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีม่ สี าระสำ�คัญทีย่ งั คงเหลืออยู่ สัญญาซือ้ ขาย เงินตราต่างประเทศไม่ได้มไี ว้เพือ่ ค้า ในทางปฏิบตั กิ ารทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศต้องได้รบั การอนุมติจากผูอ้ ำ�นวย การอย่างน้อย 2 ท่าน ฝ่ายบริหารได้ทบทวนความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และตัดสินใจว่า กลุม่ บริษทั และบริษทั ไม่มกี ารไม่ปอ้ งกันความเสีย่ งอย่างเป็นสาระสำ�คัญของความเสีย่ งจากเงินตราต่างประเทศทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง 5 สัญญา คือ สัญญาจะซื้อ 7 ล้านยูโร และเป็นสัญญาขาย 795 ล้านเยน (2553: 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.38 ล้านยูโร) ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุม่ บริษทั ไม่พบว่ามีความเสีย่ งจากสินเชือ่ ทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญจากลูกค้า กลุม่ บริษทั มีนโยบายทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้แน่ใจว่าการให้ บริการแก่ลกู ค้านัน้ อยูบ่ นความเหมาะสมตามประวัตกิ ารรับชำ�ระหนี้ และมีนโยบายทีร่ องรับการให้บริการหลัก ซึง่ สนับสนุน โดยเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกให้โดยธนาคาร

LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

Advertisement