Page 132

130

รายงานประจำ�ปี 2554 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(ต) ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้จากกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระโดย คำ�นวณจากกำ�ไรประจำ�ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ ในการกำ�หนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอน และอาจทำ�ให้จำ�นวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพียงพอสำ�หรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความ ทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และ อาจจะเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำ�ให้กลุม่ บริษทั เปลีย่ นการตัดสินใจ โดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีม่ อี ยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จา่ ย ภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

(ถ) กำ�ไรต่อหุ้น กลุ่มบริษัทแสดงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด สำ�หรับหุ้นสามัญ กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดย การหารกำ�ไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่าย ระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้น สามัญที่ปรับปรุงด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายและปรับปรุงด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและ สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทำ�งบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกลุม่ บริษทั หากกลุม่ บริษทั มีอำ�นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญต่อบุคคลหรือกิจการในการ ตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุม่ บริษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยูภ่ ายใต้อทิ ธิพล อย่างมีสาระสำ�คัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ บริษัท โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด LV Europe SA LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. LNV Technology Private Limited LV Latino America Equipamentos Industrials Ltda. BLVT, LLC

ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ ไทย ฝรั่งเศส สาธารณรัฐ ประชาชนจีน อินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา

ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง เป็นผู้แทนของบริษัท เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 92 และมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง เป็นผู้แทนของบริษัท เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และมีกรรมการกึ่งหนึ่งเป็นผู้ แทนของบริษัท เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.33

LVT : Annual Report 2011  
LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

Advertisement