Page 130

128

รายงานประจำ�ปี 2554 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ขัน้ ความสำ�เร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการสำ�รวจงานทีท่ ำ� เมือ่ ไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้าง ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ รายได้คา่ ก่อสร้างจะถูกรับรูไ้ ด้ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนทันที การลงทุน รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร เงินปันผลรับ เงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายของเงินกูย้ มื และประมาณการหนีส้ นิ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเวลาทีผ่ า่ นไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อ ขาดทุนจากมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และ ขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน ต้นทุนการกูย้ มื ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไข รับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน โดย ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ด) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานบันทึกในกำ�ไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ ต้องนำ�มารวมคำ�นวณจำ�นวนเงินขัน้ ต่ำ�ทีต่ อ้ งจ่ายตามระยะเวลาทีค่ งเหลือของสัญญาเช่า เมือ่ ได้รบั การยืนยันการปรับค่าเช่า การจำ�แนกประเภทสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การ ใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำ�ไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำ�หรับสัญญาเช่า และส่วนที่ เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่ สามารถแบ่งแยกจำ�นวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำ�นวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำ�นวนหนี้สินจะลดลงตามจำ�นวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิน ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

LVT : Annual Report 2011  
LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

Advertisement