Page 128

126

รายงานประจำ�ปี 2554 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งาน ของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจาก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กำ�ไรขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คดิ ลดกระแสเงินสดและรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ พนักงาน ทำ�งานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระสำ�หรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกำ�ไร หากกลุ่ม บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำ�งาน ให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็น ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชำ�ระ ภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดใน ตลาดปัจจุบนั ก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจำ�นวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความ เสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน ประมาณการค่าประกันความเสียหาย ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิด ความเสียหายดังกล่าว ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัท พึงได้รบั น้อยกว่าต้นทุนทีจ่ ำ�เป็นในการดำ�เนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จา่ ยรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญา หรือ ต้นทุนสุทธิทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ดำ�เนินสัญญาต่อ แล้วแต่มลู ค่า ใดจะต่ำ�กว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัด มูลค่าประมาณการหนี้สิน

(ฒ) รายได้ รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง รายได้คา่ ก่อสร้างประกอบด้วยจำ�นวนเมือ่ เริม่ แรกตามทีต่ กลงไว้ในสัญญาบวกจำ�นวนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง แน่ทจี่ ะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ เมือ่ สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้ อย่างน่าเชือ่ ถือ รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรูก้ ำ�ไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขัน้ ความสำ�เร็จของงานก่อสร้าง

LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

Advertisement