Page 116

114

รายงานประจำ�ปี 2554 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ นโยบายการบัญชีที่นำ�เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอสำ�หรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของ กลุ่มบริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำ�นาจควบคุม ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่ การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยได้ถกู เปลีย่ นตามความจำ�เป็นเพือ่ ให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุม่ บริษทั ผลขาดทุน ในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำ�ให้ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม การสูญเสียอำ�นาจควบคุม เมือ่ มีการสูญเสียอำ�นาจควบคุมกลุม่ บริษทั ตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในบริษทั ย่อย ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม และส่วนประกอบอืน่ ในส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ กำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียอำ�นาจ ควบคุมในบริษทั ย่อยรับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ญ ู เสียอำ�นาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เผื่อขาย ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและบริษทั ร่วมเป็นกิจการทีก่ ลุม่ บริษทั มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สำ�คัญโดยมีอำ�นาจเข้าไปมีสว่ นร่วมใน การตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานแต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอทิ ธิพล อย่างมีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกลุ่มบริษัทมีอาํ นาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธี ส่วนได้เสียของบริษทั ทีถ่ กู ลงทุน) โดยรับรูร้ ายการเริม่ แรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ทีเ่ กิดจากการ ทำ�รายการดังกล่าว งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งกำ�ไรหรือขาดทุน และ กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของกลุม่ บริษทั ภายหลังจากการปรับปรุง นโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญ จนถึงวันที่ การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญนั้นสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจำ�นวนเกินกว่า ส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรูส้ ว่ นผลขาดทุน เว้นแต่กรณีทกี่ ลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่าย เงินเพื่อชำ�ระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม

LVT : Annual Report 2011  
LVT : Annual Report 2011  

Annual Report 2011

Advertisement