Page 1

รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจอ้อย น�้ำตาล และชีวพลังงาน โดยการบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลยีและ การจัดการ

พันธกิจ

ด�ำเนินธุรกิจและส่งเสริมการท�ำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย พัฒนาระบบบริหารงาน สินค้า และบริการต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจเกิดมูลค่าและคุณค่าเพิม่ ด้วยนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกิดความสามารถหลักขององค์กร ที่แตกต่างและเกิดศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคง ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เป็นองค์กรที่ทันสมัย


รายงานประจ�ำปี 2556 บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ภาพรวมในการลงทุน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร จุดเด่นทางการเงิน และการดำ�เนินการปี 2556

2 4 6 8

ธุรกิจของเรา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญ ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัท การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำ�ตาล ปัจจัยความเสี่ยง

9 10 11 13 25

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร การกำ�กับดูแลกิจการ รายการระหว่างกัน

28 39 40 47 53

รายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คำ�อธิบายและบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

55 56 58 62

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลอ้างอิง

102 107


สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ปี 2556 ทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี (KBS) ได้มกี ารพัฒนาโครงการทีม่ คี วามส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั 2 โครงการด้วยกัน โครงการแรกคือโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลขนาด 35 เมกะวัตต์ บริษทั ได้ดำ� เนินการสร้างโรงไฟฟ้าเป็นทีแ่ ล้วเสร็จ และได้ เริม่ จ่ายไอน�ำ้ ให้โรงงานน�ำ้ ตาลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 และจะเริม่ จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในเดือน เมษายน 2557 โครงการนีจ้ ะสร้างความมัน่ คงทางพลังงานให้โรงงานน�ำ้ ตาล สร้างก�ำไรทีด่ ใี ห้กลุม่ บริษทั และยังสร้างพลังงานสะอาด (Green Energy) ให้กบั ชุมชน KBS มีความภูมใิ จทีบ่ ริษทั เป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีม่ งุ่ สร้างความมัน่ คงทางไฟฟ้าและพลังงาน จากแหล่งพลังงานภายในประเทศ ลดความพึง่ พิงและการน�ำเข้าน�้ำมันดิบและพลังงานรูปแบบอืน่ จากต่างประเทศ โครงการทีส่ องคือการเป็น พันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทมิตซุย (Mitsui Group) จากประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา คณะท�ำงานด้านเทคนิค (Technical Committee) ซึง่ ประกอบด้วยทีมงานจากทัง้ ฝ่ายเราและกลุม่ มิตซุย ได้รว่ มกันท�ำงานเพือ่ วิเคราะห์เทคนิคการผลิตของโรงงานน�ำ้ ตาลของบริษทั และได้นำ� เสนอ วิธกี ารปรับปรุงกระบวนการผลิตน�ำไปสูก่ ารลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตน�ำ้ ตาลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ประโยชน์ จากโครงข่ายลูกค้าน�ำ้ ตาลในต่างประเทศของกลุม่ มิตซุย ซึง่ ช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษทั และท�ำให้บริษทั ได้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญเพือ่ พัฒนาการผลิต และคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีมาตรฐานคุณภาพดียิ่งขึ้น ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงในภาวะอุตสาหกรรมในปี 2556 มีทงั้ ด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ท�ำให้บริษทั ต้องปรับตัวเพือ่ รับมือต่อบริบทของ อุตสาหกรรมและการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ประการแรก รัฐบาลก�ำลังศึกษาเรือ่ งการท�ำ Zoning ภาคเกษตร ซึง่ เป็นโอกาสทีด่ ขี องอุตสาหกรรม อ้อยและน�้ำตาลเพราะการจัด Zoning ดังกล่าว จะมีผลให้พื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ประการที่สอง นโยบายพลังงานของภาครัฐ เริ่มมี ความชัดเจนมากขึ้น โดยได้ยกเลิกการจ�ำหน่ายน�้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่ต้นปี 2556 ท�ำให้ความต้องการใช้ และราคาของเอทานอล และ กากน�ำ้ ตาลสูงขึน้ เป็นล�ำดับ ประการสุดท้าย ประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ยงั คงเพิม่ ผลผลิตน�ำ้ ตาลอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ปริมาณผลิตน�ำ้ ตาลมีมากกว่า ความต้องการใช้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว ภาวะดังกล่าว สร้างความกดดันต่อระดับราคาน�้ำตาลทรายในฤดูกาล 2555/56 และต่อเนื่องถึง น�้ำตาลทรายของฤดูกาล 2557/58 ซึ่งได้ทำ� สัญญาขายล่วงหน้าไปแล้วบางส่วน ในส่วนของผลประกอบการของบริษทั แม้วา่ ปัจจัยความผันผวนของระดับราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน โดยรวมของบริษัท แต่บริษัทได้พยายามบริหารความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพิ่มมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อลด ผลกระทบจากปัจจัยราคาน�้ำตาลดังกล่าว สุดท้าย กลุ่มบริษัท รายงานก�ำไรสุทธิรวมส�ำหรับปี 2556 เท่ากับ 501 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.1 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.91 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น

2

รายงานประจำ�ปี 2556


นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร

กลุม่ บริษทั ยังคงจะท�ำงานอย่างหนักต่อไปเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ให้เกิดความแข็งแกร่งและความยัง่ ยืนทางธุรกิจ เพือ่ สร้างคุณค่า แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรในระยะยาว เริม่ จากฝ่ายวัตถุดบิ บริษทั ยังคงส่งเสริมเพือ่ เพิม่ ผลผลิตอ้อยให้มากขึน้ บริษทั จะน�ำ วิชาการต่างๆ เครื่องจักรกลเกษตร และการบริหารจัดการ เข้ามาช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตของชาวไร่อ้อย ท�ำให้ชาวไร่อ้อย มีระดับรายได้ทสี่ งู ขึน้ และมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการสร้างความมัน่ คงด้านวัตถุดบิ ให้โรงงานน�ำ้ ตาลและเป็นพืน้ ฐานของ การสร้างธุรกิจต่อเนือ่ งต่อไป ส่วนฝ่ายผลิต บริษทั จะเน้นการปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานเพือ่ ลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สุดท้ายฝ่ายการตลาด จะมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ โดยจะสร้างสรรค์พฒ ั นาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ ั ฑ์ ทีต่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ เรายังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และสังคม ของชุมชนรอบข้าง บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่าย สีเขียวอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน” โดยบริษทั เป็นผูร้ เิ ริม่ กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงานน�ำ้ ตาลหลายโครงการ อาทิเช่น “โครงการวิทยาลัยในโรงงาน” เพือ่ สร้างบุคลากรรุน่ ใหม่และส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้ได้รบั โอกาสในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) “โครงการน�ำ้ ดืม่ สะอาดเพือ่ ชุมชน” เพือ่ ติดตัง้ เครือ่ งกรองน�ำ้ ในเขตชุมชน เสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยของประชาชนในเขตชุมชน และ “โครงการคนดี คนเก่ง KBS” ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ�ำนวน 80 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี กลุ่มบริษัทถือว่ากิจการ การตอบแทนสังคมและพัฒนาชุมชนนั้น เป็นหน้าที่ของบริษัทและเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อส่งเสริมให้องค์กรของเรา มีความพัฒนาอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ บริษัทขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน กลุ่มบริษัท น�ำ้ ตาลครบุรี ด้วยดีมาตลอด ทีมงาน KBS ทุกคนพร้อมทีจ่ ะก้าวต่อไปข้างหน้า โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ ในการบริหารองค์กร เพื่อพัฒนาให้กลุ่มบริษัทก้าวเป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจ อ้อย น�้ำตาล และชีวพลังงาน และเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

3


คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

4

1. นายสุเทพ

วงศ์วรเศรษฐ

ประธานกรรมการ

2. นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร

3. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

4. นายอิสสระ

ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

5. นายทัศน์

วนากรกุล

กรรมการ และกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2556


คณะกรรมการบริษัท 6. นายอำ�นาจ รำ�เพยพงศ์

กรรมการ

7. นายศรัณย์

กรรมการอิสระ

สมุทรโคจร

8. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ

กรรมการอิสระ

9. นางสุวิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กฤตยาเกียรณ์

10. นายประเทือง ศรีรอดบาง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

5


คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร 1. นายทัศน์

6

วนากรกุล

กรรมการผู้จัดการ

2. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

3. นายอิสสระ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ถวิลเติมทรัพย์

4. นางพรพรรณ บุญชัยศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

5. นายรัฐวุฒิ

ผู้อ�ำ นวยการสายงานการขายและการตลาด

รายงานประจำ�ปี 2556

แซ่ตั้ง


คณะผู้บริหาร 6. นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

7. นายณัฐศิษฏ์ ไทยตระกูล

ผู้อ�ำนวยการโรงงานน�้ำตาลครบุรี

8. นายสถาพร สิงห์ธวัช

ผู้อ�ำนวยการพัฒนาวัตถุดิบ

9. นายด�ำรงค์

ภูติภัทร์

ผู้อ�ำนวยการเทคนิคและโครงการ

10. นายเทียน

แก้วประดับ

ผู้อ�ำนวยการโรงงานผลิตไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี

11. นางสาวสุรวีร์ พ่วงทอง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

7


จุดเด่นทางการเงินและการดำ�เนินการปี 2556 จุดเด่นทางการเงิน 2556

สรุปการด�ำเนินงานปี 2556

รายได้รวม

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ

2.54 ล้านตัน

ปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้

6,636.9

253,601 ตัน

จ�ำนวนชาวไร่ที่ส่งอ้อยให้บริษัท เขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย

6,027 คน

6.159.9 5,920.7

140,000 ไร่

2554

2555

2556

(หน่วย : ล้านบาท)

ก�ำไรสุทธิ 800.9

715.5 501.5

2554

2555

2556

(หน่วย : ล้านบาท)

สัดส่วนการขายน�้ำตาล

อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ 13% 11% 9%

78% ขายต่างประเทศ

22%

ขายในประเทศ

2554

2555

2556

(หน่วย : เปอร์เซ็นต์)

สัดส่วนการขาย แบ่งตามประเภทน�้ำตาล 4% น�้ำตาลดิบ / ไฮโพล์

76% น�้ำตาลทรายขาว บริสุทธิ์

5% น�้ำตาลดิบ

สินทรัพย์รวม 5,933 4,301

4,316

15% น�้ำตาลทรายขาว

2554

2555

2556

(หน่วย : ล้านบาท)

8

รายงานประจำ�ปี 2556


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท บริษท ั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ :

ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายและผลิตภัณฑ์พลอยได้ภายในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษทั : ทุนจดทะเบียน : ทุนช�ำระแล้ว : ทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ : เว็บไซต์ : ทีต่ งั้ โรงงาน :

0107553000191 600,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 600,000,000 หุน้ ) 550,000,000 บาท เลขที่ 5 ซอยสุขมุ วิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-725-4888 โทรสาร : 02-725-4886

http://www.kbs.co.th เลขที่ 289 หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลจระเข้หนิ อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (044) 448-338, (044) 449-020 โทรสาร (044) 448-500

ข้อมูลบริษท ั ย่อย

บริษท ั เคบีเอส เทรดดิง้ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ส�ำนักงานใหญ่ :

ด�ำเนินธุรกิจการซือ้ ขายน�ำ้ ตาล และผลพลอยได้จากการผลิตน�ำ้ ตาล เลขที่ 289 หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลจระเข้หนิ อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (044) 448-338, (044) 449-020 โทรสาร (044) 448-500

บริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด ประเภทธุรกิจ : ส�ำนักงานใหญ่ :

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก เลขที่ 164 ซอยสุขมุ วิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-260-4951-5 โทรสาร 02-260-4950

บริษท ั ครบุรไี บโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล โดยใช้กากน�ำ้ ตาลเป็นวัตถุดบิ หลัก ส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 5 ซอยสุขมุ วิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-725-4888 โทรสาร 02-725-4887

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

9


ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้ ปี 2508

จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ก�ำลังการผลิต เริ่มต้นที่ 1,500 ตันอ้อยต่อวัน

ปี 2510 - 2530

บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท และขยายก�ำลังการผลิตเป็น 13,690 ตันอ้อยต่อวัน

ปี 2539

บริษัทย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

ปี 2540 - 2549

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตเป็น 21,000 ตันอ้อยต่อวัน

ปี 2550

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด

ปี 2553

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ขยายก�ำลังการผลิตจาก 21,000 ตันอ้อย ต่อวัน เป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน

ปี 2554

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และน�ำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ปี 2555

เข้าท�ำสัญญา Strategic Alliance Agreement กับกลุ่มบริษัทมิตรซุยจากประเทศญี่ปุ่น

ปี 2556

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท

มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทได้รับ

- มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

- มาตรฐาน FSSC 22000 : 2010

- มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

- มาตรฐาน ISO 14001 : 2004

- มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007

- มาตรฐาน HALAL

- มาตรฐาน HACCP & GMP

- เกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทการผลิตน�้ำตาลทรายปี 2555

- รางวัล โรงงานน�้ำตาลทรายชั้นดี ประจ�ำปี 2555

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2555 และ 2556

- CSR-DIW AWARD 2555

- CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ปี 2556

- CSR-DIW ADVANCE AWARD ระดับ 4 ปี 2556

10

รายงานประจำ�ปี 2556


การประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัท บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) สามารถแบ่งธุรกิจได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย 1.1 น�้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น�้ำตาลทรายดิบ คือ น�้ำตาลทรายที่ได้จากกระบวนการผลิตขั้นต้น โดยกระบวนการเคี่ยวและตกผลึกน�้ำตาล โดยมีค่าสี สูงกว่า 1,000 ICUMSA น�้ำตาลทรายดิบจะต้องผ่านกระบวนการรีไฟน์ (Refine) หรือท�ำให้บริสุทธิ์ให้เป็นน�้ำตาลทรายขาวหรือ น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ก่อน จึงจะสามารถน�ำไปบริโภคได้ 1.2 น�้ำตาลทรายสีร�ำ (Brown Sugar) และน�้ำตาลธรรมชาติ (Natural Sugar) น�ำ้ ตาลทรายสีรำ� และน�ำ้ ตาลทรายธรรมชาติ คือ น�ำ้ ตาลทรายทีผ่ า่ นกระบวนการท�ำให้บริสทุ ธิแ์ ล้ว แต่ไม่ได้ผา่ นกระบวนการ ลดค่าสี ท�ำให้สขี องน�ำ้ ตาลเป็นสีทอง มีคา่ สีสงู ไม่เกินกว่า 1,000 ICUMSA เป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามใส่ใจในเรือ่ งสุขภาพสูง 1.3 น�้ำตาลทรายขาว (White Sugar) น�้ำตาลทรายขาว คือ น�้ำตาลทรายที่ได้จากการน�ำเอาน�้ำตาลทรายดิบมาผ่านกระบวนการรีไฟน์ เพื่อสกัดเอาสิ่งเจือปน ในน�้ำตาลทรายดิบออก น�้ำตาลทรายขาวมีค่าสีไม่เกิน 100 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.70 น�้ำตาล ประเภทนี้ โดยทัว่ ไปเป็นวัตถุดบิ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทีต่ อ้ งการความบริสทุ ธิป์ านกลาง เช่น เครือ่ งดืม่ ชูกำ� ลัง นมข้นหวาน และนมเปรี้ยว เป็นต้น 1.4 น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) น�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิแ์ ละน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิพ์ เิ ศษ คือน�ำ้ ตาลทรายทีไ่ ด้จากการน�ำเอาน�ำ้ ตาลทรายดิบมาผ่าน กระบวนการรีไฟน์เช่นเดียวกับน�ำ้ ตาลทรายขาว แต่จะมีความบริสทุ ธิม์ ากกว่า โดยมีลกั ษณะเป็นเม็ดสีขาวใส น�ำ้ ตาลขาวบริสทุ ธิ์ มีคา่ สี 20-45 ICUMSA มีลกั ษณะเด่น คือ มีความบริสทุ ธิส์ งู ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครือ่ งดืม่ ต่างๆ นอกจากนี้ น�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิย์ งั เป็นทีน่ ยิ มของประชาชนเพือ่ ใช้บริโภคทัว่ ไป 2. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน�้ำตาลทราย บริษัทสามารถน�ำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลทราย ไปสร้างรายได้เพิ่มเติมให้บริษัทได้ ดังต่อไปนี้ 2.1 กากน�้ำตาล (Molasses) กากน�้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการเคี่ยวน�้ำตาล มีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวข้นสีน�้ำตาลเข้ม กากน�้ำตาลเป็นวัตถุดิบส�ำคัญส�ำหรับการผลิตเอทานอล เหล้า ผงชูรส อาหารสัตว์ เป็นต้น 2.2 กระแสไฟฟ้าที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก บริษทั ใช้กากอ้อย (Bagasses) ทีไ่ ด้จากกระบวนการหีบอ้อย เป็นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและไอน�ำ้ ทีใ่ ช้สนับสนุน กระบวนการผลิตน�้ำตาลทราย บริษัทขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินกว่าความต้องการใช้ภายในโรงงาน ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.)

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

11


การประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัท โครงสร้างรายได้ของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด

ส�ำหรับปีสิ้นสุด

ส�ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

ขายน�้ำตาลในประเทศ

- น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และขาวบริสุทธิ์พิเศษ

296.8

4.8

385.3

5.8

510.3

8.5

- น�้ำตาลทรายขาวธรรมดา

503.3

8.2

337.1

5.1

364.9

6.1

-

0.0

-

0.0

137.2

2.3

277.7

4.5

251.5

3.8

226.4

3.8

-

0.0

-

-

102.2

1.7

1,077.8

17.5

973.9

14.7

1,340.9

22.5

2,510.9

40.8

3,896.2

58.7

3,269.5

54.7

- น�้ำตาลทรายขาวธรรมดา

28.3

0.5

83.3

1.3

-

0.0

- น�้ำตาลทราย VHP

86.7

1.4

328.7

5.0

214.6

3.6

- น�้ำตาลทรายดิบเทกอง

1,152.3

18.7

226.9

3.4

136.3

2.3

รวมขายน�้ำตาลต่างประเทศ

3,778.2

61.3

4,535.1

68.3

3,620.4

60.6

รวมรายได้ขายน�้ำตาลทั้งหมด

4,856.0

78.8

5,509.0

83.0

4,961.3

74.8

รายได้กากน�้ำตาลในประเทศ

588.5

9.6

341.6

5.1

509.3

8.5

รายได้ไฟฟ้า

102.8

1.7

102.1

1.5

82.7

1.4

รายได้จากขายและบริการการเกษตร

463.0

7.5

396.9

6.0

350.5

5.9

รายได้อื่น

149.5

2.4

287.4

4.3

68.5

1.1

รวมรายได้

6,159.9

100.0

6,636.9

100.0

5,972.3

100.0

- น�้ำตาลทรายขาวธรรมดาเพื่อส่งออก - น�้ำตาลทรายสีร�ำ, ธรรมชาติ - น�้ำตาลทรายดิบเทกองเพื่อส่งออก รวมขายน�้ำตาลในประเทศ ขายน�้ำตาลต่างประเทศ - น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และขาวบริสุทธิ์พิเศษ

12

รายงานประจำ�ปี 2556


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล 1. ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มน�้ำตาลครบุรี เป็นกลุ่มบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและ จ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายอย่างครบวงจร มีการวางแผนและปฏิบัติการเชื่อมโยงกลไกด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน โดย ใช้ความได้เปรียบในเชิงวัตถุดบิ และการมีภมู ปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม ปัจจุบนั บริษทั เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายอันดับ 11 ในประเทศไทย โดยมียอดผลิตน�้ำตาลทรายในปีการผลิต 2556 จ�ำนวน 253,600.86 ตัน กลุ่มบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือ การเป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจอ้อย น�้ำตาล และชีวพลังงาน โดยบูรณาการบุคลากร เทคโนโลยีและการจัดการ กลุม่ บริษทั มองว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในล�ำดับต้นๆ ของโลก โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกน�้ำตาลมากเป็นอันดับสองของโลก โดยมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์เมื่อเทียบกับ ประเทศคูแ่ ข่งอืน่ ๆ เพราะประเทศไทยอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ เป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารบริโภคน�ำ้ ตาลทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก และอัตราการเติบโต ของการบริโภคยังสูงกว่าค่าเฉลีย่ มากโดยเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทีร่ วดเร็วของภูมภิ าค การขับเคลือ่ นของอุตสาหกรรม อ้อยและน�ำ้ ตาลไทยจะมีผลต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่ องประชากรในภูมภิ าคเอเชียเป็นอย่างมาก ผนวกกับความได้เปรียบ ในเชิงการผลิตน�้ำตาลของโรงงานน�้ำตาลในประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงงานน�้ำตาลในประเทศเพื่อนบ้านมาก และ โรงงานน�้ำตาลไทยยังสามารถขยายต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจไฟฟ้า และเอทานอล ซึ่งเพิ่มอัตราการท�ำก�ำไรให้ธุรกิจอีกทางหนึ่ง กลุม่ บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรชัน้ น�ำ โดยพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ สร้างความมัน่ คงด้านวัตถุดบิ คืออ้อย เพิม่ ประสิทธิภาพ การผลิต ลดต้นทุนต่อหน่วย และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลทรายของบริษัท สามารถจ�ำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) น�้ำตาลทรายขาว (White Sugar) น�้ำตาล ทรายสีร�ำ (Brown Sugar) และน�้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) นอกเหนือจากการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายแล้ว บริษทั ยัง มุง่ เน้นในเรือ่ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการทีเ่ ป็นเลิศ บริษทั มีการพัฒนาระบบการผลิตให้มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ ให้สามารถ ปรับเปลีย่ นขนาดและบรรจุภณ ั ฑ์ตามทีล่ กู ค้าต้องการได้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 กลุม่ บริษทั ประกอบด้วยบริษทั และบริษทั ย่อย 3 บริษทั

บมจ. น�ำ้ ตาลครบุรี ทุนช�ำระแล้ว 550 ล้านบาท

บจ. เคบีเอส เทรดดิง้ *

บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี

บจ. ครบุรไี บโอเอ็นเนอร์ยี่

99.99 %

99.99 %

99.99 %

หมายเหตุ : * เดิมชื่อ บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จ�ำกัด

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

13


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล 2. การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาลทราย

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายในตลาดโลก

(ก) ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน�้ำตาลทรายของโลก

ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าคงเหลือน�้ำตาลทรายในตลาดโลก (ล้านตัน1)

ปีการผลิต

2547/48 2548/49 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57

การบริโภค

144.649 146.918 153.100 160.258 161.241 161.631 162.271 167.600 172.100 175.247

การผลิต

141.015 151.108 166.444 166.561 151.830 159.036 165.427 175.309 183.440 181.965

ปริมาณสินค้าคงเหลือ สัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อ การบริโภค (%)

61.105

63.968

72.726

73.945

62.718

59.410

61.277

68.336

76.745

81.121

42.24 43.54 47.50 46.14 38.90 36.76 37.76 40.77 44.59 46.29

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report 01.11.2013

หมายเหตุ 1. ตันน�ำ้ ตาลทรายดิบ (metric ton raw value)

การผลิต 2556/57 คาดว่าปริมาณผลผลิตน�้ำตาลทรายของโลกจ�ำนวนรวม 181.97 ล้านตัน ลดลงจาก 183.44 ล้านตัน ในปีกอ่ นหน้าหรือลดลง ร้อยละ 0.80 ในขณะทีป่ ริมาณความต้องการบริโภคน�ำ้ ตาลทรายของโลกในปี 2556/57 จ�ำนวน 175.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 172.10 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 และจากที่ปริมาณผลผลิตน�้ำตาลทรายมีส่วนเกิน จากความต้องบริโภคต่อเนือ่ งกันเป็นปีที่ 4 ส่งผลท�ำให้ปริมาณสต็อกน�ำ้ ตาลทรายของโลกเมือ่ เทียบกับความต้องการบริโภคเพิม่ ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.29 จากร้อยละ 44.59 ในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญส่งผลให้ราคาน�้ำตาลทรายตลาดโลกปรับตัว ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ข) บทบาทของประเทศต่างๆ ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลของโลก ตารางแสดงปริมาณการผลิตน�ำ้ ตาลทรายของประเทศรายใหญ่ของโลกในช่วงปีการผลิต 2552/53 ถึงปีการผลิต 2556/57 ประเทศ

14

ปริมาณผลผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ (ล้านตัน1) 2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

บราซิล

41.134

38.725

35.290

40.974

40.586

อินเดีย

20.546

26.509

28.632

27.400

27.700

จีน

11.672

11.363

12.519

14.193

14.550

ไทย

7.130

9.919

10.569

10.346

11.300

สหรัฐอเมริกา

7.223

7.093

7.704

8.179

7.896

เม็กซิโก

5.034

5.395

5.258

7.264

6.400

รวมผู้ผลิตรายใหญ่

92.739

99.004

99.972

108.356

108.432

สัดส่วนการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ต่อ

ปริมาณการผลิตทั้งหมด

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report 01.11.2013

หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric ton raw value)

รายงานประจำ�ปี 2556

58.31% 59.85% 57.03% 59.07% 59.59%


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล ตารางแสดงปริมาณการบริโภคน�้ำตาลทรายของประเทศรายใหญ่ของโลกในช่วงปีการผลิต 2552/53 ถึงปีการผลิต 2556/57

ประเทศ

ปริมาณการบริโภคของผู้บริโภคน�้ำตาลรายใหญ่ (ล้านตัน1) 2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

อินเดีย

23.025

22.640

24.457

25.543

26.087

จีน

14.985

14.730

15.300

15.760

16.200

บราซิล

12.701

12.807

12.839

12.980

13.130

สหรัฐอเมริกา

10.075

10.379

10.202

10.646

10.700

อินโดนีเซีย

5.529

5.580

5.680

5.945

6.212

รัสเซีย

5.896

5.861

5.869

5.865

5.870

รวมผู้บริโภครายใหญ่

72.211

71.997

74.347

76.739

78.199

สัดส่วนการบริโภคของผู้บริโภครายใหญ่

ต่อปริมาณการบริโภคทั้งหมด

44.67%

44.36%

44.36%

44.59%

44.62%

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report 01.11.2013

หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric ton raw value)

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกน�ำ้ ตาลทรายของประเทศรายใหญ่ของโลกในช่วงปีการผลิต 2552/2553 ถึงปีการผลิต 2556/2557

ประเทศ

ปริมาณการส่งออกของผู้ส่งออกน�้ำตาลทรายรายใหญ่ (ล้านตัน1) 2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

27.423

27.067

22.052

29.667

26.734

บราซิล

ไทย

5.642

6.125

7.260

7.098

8.456

ออสเตรเลีย

4.011

2.110

2.570

3.129

2.858

กัวเตมาลา

1.900

1.389

1.663

2.086

2.087

อินเดีย

0.227

2.825

3.680

1.159

1.500

รวมผู้ส่งออกน�้ำตาลรายใหญ่

39.203

39.519

37.225

43.139

41.635

สัดส่วนการส่งออกของผู้ส่งออกรายใหญ่ ต่อปริมาณการส่งออกทั้งหมด (ร้อยละ)

62.31%

64.44%

61.51%

65.24%

65.68%

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report 01.11.2013

หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric ton raw value)

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

15


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล ตารางแสดงปริมาณการน�ำเข้าน�้ำตาลทรายของประเทศรายใหญ่ของโลกในช่วงปีการผลิต 2552/53 ถึงปีการผลิต 2556/57

ประเทศ

ปริมาณการน�ำเข้าน�้ำตาลทรายรายใหญ่ (ล้านตัน1) 2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

อินโดนีเซีย

3.155

3.137

2.800

3.820

3.648

สหรัฐอเมริกา

3.001

3.310

3.357

3.000

3.000

จีน

1.492

2.096

4.292

3.688

2.200

มาเลเซีย

1.670

1.717

1.933

2.094

2.112

อาหรับ อิมมิเรต

1.987

1.858

1.955

2.075

2.062

อัลจีเรีย

1.375

1.435

1.523

2.067

1.802

รวมผู้น�ำเข้าน�้ำตาลรายใหญ่

12.683

13.556

15.862

16.746

14.825

สัดส่วนการน�ำเข้าของผู้นำ� เข้ารายใหญ่

ต่อปริมาณการน�ำเข้าทั้งหมด (ร้อยละ)

20.39%

22.58%

26.49%

26.50%

24.28%

ที่มา F.O.Licth’s International Sugar and Sweetener Report 01.11.2013

หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric ton raw value)

(ค) การส่งออกน�้ำตาลทรายของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับที่ 2 ของโลกรองจากบราซิล โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในทวีปเอเชียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ส่งออกน�้ำตาลทรายรายใหญ่อื่นๆ เนื่องจากประเทศไทย อยูใ่ กล้ประเทศคูค่ า้ ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการขนส่งต้นทางจนถึงผูบ้ ริโภคต�ำ่ กว่า ตารางต่อไปนีแ้ สดงประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญทีน่ ำ� เข้า น�้ำตาลทรายจากประเทศไทยในช่วงปีการผลิต 2552 ถึง 2556

ประเทศ

16

ปริมาณการน�ำเข้าน�้ำตาลทรายจากไทย (ล้านตัน) 2552

2553

2554

2555

2556

อินโดนีเซีย

1.035

1.286

1.385

1.852

1.781

ญี่ปุ่น

0.723

0.542

1.058

0.820

0.754

กัมพูชา

0.484

0.379

0.392

0.562

0.651

เกาหลีใต้

0.122

0.129

0.516

0.445

0.528

มาเลเซีย

0.271

0.146

0.269

0.423

0.326

จีน

0.191

0.020

0.322

0.964

0.262

ที่มา : OMIC

รายงานประจำ�ปี 2556


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล

(ง) สถิติราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค ช่วง 10 ปีที่ผา่ นมา (หน่วย : เซนต์/ปอนด์)

จากแผนภาพ จะเห็นได้วา่ ตลอดช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2555 ราคาน�้ำตาลดิบตลาดนิวยอร์ค (No.11) เคลือ่ นไหวลดลงจากระดับ 25 เซ็นต์/ปอนด์ มาทีร่ ะดับต�ำ่ กว่า 15 เซ็นต์/ปอนด์ในช่วงต้นปี 2557 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลท�ำให้ราคาน�ำ้ ตาล ลดลง เกิดจากผลผลิตน�้ำตาลส่วนเกิน (surplus) ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน 4 ปี อันเป็นผลมาจากราคาน�้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ช่วงปี 2552 ถึงปี 2553 ทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น�ำเข้า ต่างขยายการผลิตน�้ำตาลกันเป็นอย่างมาก ในขณะที่ ความต้องการบริโภคน�้ำตาลของโลกเติบโตต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ช้ากว่า (จ) การเปิดตลาดน�้ำตาลทรายตามข้อตกลง AFTA, FTA, AEC การเปิดตลาดภายใต้ขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และ เขตการค้าเสรี (Free Trade Area - FTA) เป็นเรื่องที่มีการหารือ ประสานงาน และผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเวลานี้ ยังมีความยืดหยุ่นและผ่อนปรน ให้กับอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวสูงของประเทศสมาชิก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของไทยก็จะเจรจาต่อรองด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพือ่ ผลประโยชน์ของผูป้ ระกอบการของประเทศไทยเป็นส�ำคัญ และเพือ่ ลดโอกาสของการเกิดผลกระทบในทางลบให้ได้มากทีส่ ดุ และล่าสุดข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เกิดขึน้ เพือ่ รวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของ ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยตั้งเป้าหมายที่จะด�ำเนินการให้ส�ำเร็จลุล่วงภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสร้างให้อาเซียน เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายของประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน เนือ่ งจากทวีปเอเซียมีปริมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรทีม่ ากทีส่ ดุ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ส่งผลให้การบริโภค

น�ำ้ ตาลทรายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ในขณะที่ปริมาณผลผลิตน�้ำตาลทรายในเอเชียไม่ได้เพิ่มตาม ท�ำให้มีปริมาณน�้ำตาลทราย ที่ไม่เพียงพอต้องน�ำเข้าจากทวีปอื่น เช่น อเมริกาใต้ เป็นต้น ท�ำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างผู้ส่งออก น�้ำตาลด้วยกัน การจัดตัง้ ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็ยงิ่ ส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลทรายของประเทศไทย เนือ่ งจาก ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตาลทรายเพียงรายเดียวในอาเซียน ที่เหลือเป็นประเทศผู้น�ำเข้าน�้ำตา ลทั้งหมด ประโยชน์ ที่เกิดขึ้นได้แก่ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

17


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล 1. ประเทศไทยสามารถขยายการส่งออกน�้ำตาลไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็น ภาษีและมิใช่ภาษีจะลดลงหรือหมดไป และกฎระเบียบต่างๆ จะมีการปรับประสานเพือ่ ให้สอดคล้องและเอือ้ ประโยชน์ ในกลุ่มสมาชิกมากขึ้น 2. ผูป้ ระกอบการโรงงานน�ำ้ ตาลในประเทศไทยมีเทคนิคการปลูกอ้อยและเทคโนโลยีในการผลิตน�ำ้ ตาลสูง ท�ำให้ประเทศไทย มีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิตน�้ำตาลทราย 3. การรวมตัวเป็นตลาดเดียว จะยิ่งช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย มากขึ้น

2) ภาพรวมอุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายในประเทศ

อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของประเทศไทยอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ.2527 ซึง่ ก�ำหนด ให้คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ควบคุมปริมาณน�ำ้ ตาลทรายให้มปี ริมาณเพียงพอกับปริมาณความต้องการภายในประเทศ โดยทุกปี คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย จะประมาณการบริโภคปริมาณน�ำ้ ตาลทรายภายในประเทศและก�ำหนดเป็นโควตา กระจายโควตาตามสัดส่วนปริมาณน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตได้ให้แก่โรงงานน�ำ้ ตาลตลอดทัง้ ปีตามปริมาณน�ำ้ ตาลทีแ่ ต่ละโรงงานผลิต อีกทัง้ ราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้ พรบ.ว่าด้วยสินค้าและบริการปี 2542 โดยกระทรวงพาณิชย์เป็น ผู้ประกาศราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลภายในประเทศ ประเทศไทยมีโรงงานน�้ำตาลจ�ำนวน 50 โรงงาน มีก�ำลังหีบอ้อยรวม 100 - 110 ล้านตัน/ปี ผลิตน�้ำตาลทรายรวมได้ 10 - 11 ล้านตันต่อปี มีระยะเวลาหีบอ้อย 4 - 5 เดือนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือนเมษายนของ ทุกปี จ�ำนวนโรงงานน�้ำตาลจะถูกควบคุมโดยราชการ การขยายหรือย้ายฐานการผลิตจะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวง อุตสาหกรรมเสียก่อน โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ กลุ่ม

18

จ�ำนวนโรงงานในกลุ่ม

ผลผลิตน�้ำตาลทราย (ตัน)

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

กลุ่มโรงงานน�้ำตาลมิตรผล

6 โรงงาน

2,013,325

20.08

กลุ่มโรงงานน�้ำตาลไทยรุ่งเรือง

7 โรงงาน

1,635,057

16.31

กลุ่มโรงงานน�้ำตาลไทยเอกลักษณ์

3 โรงงาน

934,923

9.32

กลุ่มโรงงานน�้ำตาลขอนแก่น

5 โรงงาน

733,659

7.32

กลุ่มวังขนาย

4 โรงงาน

656,075

6.54

กลุ่มน�้ำตาลโคราช

2 โรงงาน

684,537

6.83

กลุ่มน�้ำตาลบ้านโป่ง

2 โรงงาน

480,572

4.79

กลุ่มน�้ำตาลเอราวัณ

2 โรงงาน

429,446

4.28

กลุ่มน�้ำตาลกุมภวาปี

2 โรงงาน

326,117

3.25

กลุ่มน�้ำตาลชลบุรี

3 โรงงาน

281,202

2.80

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

1 โรงงาน

253,601

2.53

อื่นๆ

13 โรงงาน

1,599,246

15.94

รวม

50 โรงงาน

10,027,761

100.00

ทีม่ า : รายงานการผลิตน�ำ้ ตาลทรายของโรงงานน�ำ้ ตาลทัว่ ประเทศ ประจ�ำปีการผลิต 2555/56 ฉบับปิดหีบ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาล

รายงานประจำ�ปี 2556


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล ราคาน�้ำตาลทรายภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ก�ำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายทุกๆ ปี ได้ก�ำหนดให้ผู้ผลิต หรือผู้จ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายจ�ำหน่ายไม่สูงกว่าราคาต่อไปนี้ ราคาจ�ำหน่ายส่ง (ราคารวมกระสอบ) ส่งมอบ ณ โรงงาน น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น�้ำตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 น�้ำตาลทรายขาวเกรด 3

21.40 บาทต่อกิโลกรัม 20.33 บาทต่อกิโลกรัม 20.33 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาจ�ำหน่ายส่ง (ราคารวมกระสอบ) ส่งมอบ ณ สถานที่จ�ำหน่ายของผู้จ�ำหน่ายส่ง น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น�้ำตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 น�้ำตาลทรายขาวเกรด 3

22.095 บาทต่อกิโลกรัม 21.025 บาทต่อกิโลกรัม 20.760 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาจ�ำหน่ายปลีก ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น�้ำตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 น�้ำตาลทรายขาวเกรด 3

22.85 บาทต่อกิโลกรัม 21.85 บาทต่อกิโลกรัม 21.35 บาทต่อกิโลกรัม

หมายเหตุ 1) น�ำ้ ตาลทรายกระสอบละ 50 กิโลกรัม ในกรณีราคาจ�ำหน่ายปลีกชนิดบรรจุ 1 กก.จะบวกค่าแรงงานและวัสดุอกี 0.75 บาทต่อกิโลกรัม 2) น�้ำตาลทรายเกรด 1 และ 2 หมายถึง น�้ำตาลทรายขาว ขณะที่น�้ำตาลทรายเกรด 3 หมายถึง น�้ำตาลทรายสีร�ำ 3) ราคาในตารางรวมผลต่างรายได้น�ำส่งกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย ที่โรงงานน�้ำตาลต้องน�ำส่ง กอน. ในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัม

3. ระบบการจัดสรรโควตา คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย (กอน.) เป็นหน่วยงานตามพ.ร.บ.อ้อยและน�ำ้ ตาลทรายจัดสรรการผลิตและการจ�ำหน่าย น�้ำตาลทรายของผู้ผลิตแต่ละโรงงานในประเทศไทย โดยก�ำหนดจากปริมาณที่โรงงานน�้ำตาลสามารถผลิตได้ เพื่อน�ำมาจัดสรร เป็น 3 โควตา ได้แก่ โควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค. โควตา ก. เป็นโควตาที่มีการจัดสรรไว้เพื่อการบริโภคภายในประเทศโดย กอน.จะท�ำการประเมินความต้องการบริโภค น�้ำตาลทราย จากการเจริญเติบโตทางประชากรและเศรษฐกิจในแต่ละปี โควตา ข. เป็นโควตาน�้ำตาลทรายดิบจ�ำนวน 800,000 ตัน ที่ กอน. ก�ำหนดให้โรงงานน�้ำตาลทรายส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (อนท.) ส่งออกจ�ำนวน 400,000 ตัน และอีก 400,000 ตัน ก�ำหนดให้โรงงานส่งออกเอง โควตา ค. เป็นปริมาณน�้ำตาลทรายที่เหลือจากโควตา ก. และ ข. ของแต่ละโรงงานที่สามารถส่งออกได้เอง โดยโรงงาน น�้ำตาลต้องส่งออกน�้ำตาลทรายผ่านบริษัทส่งออกที่ได้รับอนุญาต ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2550 ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณน�้ำตาลโควตา ก. โควตา ข. และโควตา ค. ในช่วง 5 ฤดูกาลผลิตที่ผา่ นมาของอุตสาหกรรม และของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย เรื่อง ก�ำหนดชนิดน�้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน�้ำตาลผลิตใน ฤดู การผลิต

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

19


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล (หน่วย : ตัน)

ฤดูกาลผลิต 2551/52

ฤดูกาลผลิต 2552/53

ฤดูกาลผลิต 2553/54

ฤดูกาลผลิต 2554/55

ฤดูกาลผลิต 2555/56

โควตา ก. ทั่วประเทศ 1,900,000 2,200,000 2,300,000 2,300,000 2,610,000 บมจ.น�้ำตาลครบุรี 50,104 63,590 77,832 59,087 66,841

โควตา ข. ทั่วประเทศ 800,000 800,000 800,000 800,000 บมจ.น�้ำตาลครบุรี 19,785 21,388 22,974 24,398

โควตา ค. ทั่วประเทศ 4,486,592 3,922,976 6,363,009 7,151,217 6,614,147 บมจ.น�้ำตาลครบุรี 121,908 116,696 200,030 179,870 170,841

800,000 19,030

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย

เมือ่ แต่ละโรงงานน�ำ้ ตาลได้รบั การจัดสรรน�ำ้ ตาลทรายตามโควตา ก. แล้ว โรงงานน�ำ้ ตาลจะต้องทยอยขายน�ำ้ ตาลทราย โควตา ก. ทุกสัปดาห์ในปริมาณเท่ากับยอดทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหารด้วย 52 สัปดาห์

4. การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาล การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ออ้ ยและโรงงานน�ำ้ ตาลตามระบบ 70:30 ผลประโยชน์ของระบบร้อยละ 70 จะถูก จัดสรรให้ชาวไร่ และผลประโยชน์ของระบบร้อยละ 30 จะถูกจัดสรรให้กับโรงงานน�้ำตาล หลังจากสิน้ ฤดูการผลิต และ อนท. ก�ำหนดราคาโควตา ข. เสร็จสิน้ แล้ว คณะกรรมการบริหารจะค�ำนวณค่าอ้อยขัน้ สุดท้าย จากรายได้สุทธิของระบบที่เกิดขึ้นจริงในปีการผลิตนั้น ตารางต่อไปนี้แสดงราคาอ้อยขั้นต้นและราคาอ้อยขั้นสุดท้ายตั้งแต่ปีการผลิต 2548/2549 ถึง 2555/2556 (หน่วย : บาท / ตัน) ปีการผลิต

2548/49

ราคาอ้อยขั้นต้น 800.00 ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (เขต9) 845.31

2549/50 2550/51 800.00 687.07

600.00 667.07

2551/52 830.00 917.42

2552/53

2553/54

965.00 945.00 999.94 1,077.62

2554/55

2555/56

1,000.00 950.00 1,072.01 ยังไม่ประกาศ

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย หมายเหตุ : เขต 9 ประกอบด้วยโรงงานน�ำ้ ตาลจ�ำนวน 19 โรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทัง้ โรงงานน�ำ้ ตาลครบุรี ราคาอ้อยขัน้ สุดท้าย ปี 2555/56 ยังไม่ได้ประกาศ

20

รายงานประจำ�ปี 2556


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล 5. การจัดหาวัตถุดิบ

1) ภาพรวมการปลูกอ้อยในประเทศไทย

อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักส�ำหรับการผลิตน�้ำตาลทราย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 9.5 ล้านไร่ และมีผลผลิตอ้อย ที่น�ำเข้าสู่กระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายจ�ำนวน 100 ล้านตัน ในปีการผลิต 2555/2556 ปริมาณผลผลิตอ้อยในแต่ละปีขึ้นอยู่ กับปริมาณน�้ำฝน สภาวะภูมิอากาศ เป็นหลัก นอกจากนี้ ระดับราคาน�้ำตาลเปรียบเทียบกับราคาพืชเศรษฐกิจอื่น (โดยเฉพาะ มันสัมปะหลัง) ก็มีผลต่อปริมาณผลผลิตอ้อยด้วย กล่าวคือ ในปีที่ระดับราคาอ้อยสูงขึ้นเปรียบเทียบกับราคามันสัมปะหลังหรือ พืชเศรษฐกิจอื่น เกษตรกรบางส่วนจะเปลี่ยนจากการปลูกมันสัมปะหลังหรือพืชเศรษฐกิจอื่นมาปลูกอ้อยแทน ท�ำให้ปริมาณ ผลผลิตอ้อยในปีนั้นสูงขึ้นด้วย ตารางต่อไปนี้ แสดงจ�ำนวนอ้อยที่น�ำเข้าสู่กระบวนการผลิตน�้ำตาลตั้งแต่ ปีการผลิต 2551/52 ถึงปีการผลิต 2555/56

ปีการผลิต

2551/2552

2552/2553

6.8 66.5

7.1 68.5

พื้นที่เพาะปลูกอ้อย (ล้านไร่) ปริมาณอ้อยรวม (ล้านตัน)

ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ ส�ำนักงานอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย

2) การแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบระหว่างโรงงานน�้ำตาล

2553/2554 2554/2555 2555/2556 8.1 95.4

9.3 98.0

9.5 100.0

โดยทัว่ ไป โรงงานน�ำ้ ตาลแต่ละโรงจะจัดหาอ้อยในเขตพืน้ ทีใ่ กล้ทตี่ งั้ โรงงาน เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการขนส่ง อย่างไร ก็ตาม เนือ่ งจากอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ตี น้ ทุนคงที่ (Fixed costs) ค่อนข้างสูง โรงงานน�ำ้ ตาลในแต่ละโรง จึงพยายามทีจ่ ะจัดซือ้ อ้อยเพือ่ ใช้ในการผลิตให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ลดต้นทุนต่อหน่วยลง ในปีทปี่ ริมาณอ้อยลดลงเนือ่ งจากสภาวะอากาศ แห้งแล้ง จะเกิดปัญหาการแข่งขันสูงในการซือ้ อ้อยระหว่างโรงงานน�ำ้ ตาลทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และมีผลท�ำให้โรงงานน�ำ้ ตาล มีต้นทุนค่าขนส่งอ้อยสูงขึ้น บริษทั ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลทรายทีม่ โี รงงานตัง้ อยูใ่ นเขตอีสานตอนล่างเช่นเดียวกัน มีจำ� นวน 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั น�ำ้ ตาลสุรนิ ทร์ จ�ำกัด บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ�ำกัด บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด และบริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จ�ำกัด ตารางต่อไปนี้ แสดงปริมาณอ้อยเข้าหีบทัว่ ประเทศและปริมาณอ้อยเข้าหีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 5 ฤดูกาล ผลิตที่ผ่านมา

ปีการผลิต

2551/2552 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

(ร้อยละ)

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ทั่วประเทศ (ล้านตัน) 65.5 68.5 95.4 98.0 100.14 11.2

ปริมาณอ้อยเข้าหีบในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 33.7 23.8 38.0 37.1 40.5 4.7

(ล้านตัน)

ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ ส�ำนักงานอ้อยและน�ำ้ ตาล

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

21


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล

3) การจัดหาอ้อยของบริษัท

บริษทั มองว่าแผนการจัดหาอ้อยเป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์หลัก เนือ่ งจากปริมาณอ้อยทีจ่ ดั หาได้ในแต่ละปีเป็นปัจจัยส�ำคัญ ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อก�ำไร เพราะหากบริษัทสามารถจัดหาอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตได้มาก จะท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง นอกจากนั้น บริษัทจะได้กากอ้อยที่เหลือจากกระบวนการหีบอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน กระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ และสามารถท�ำก�ำไรได้เพิม่ เติมจากการขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในทางกลับกันหากบริษทั จัดหาอ้อยน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิตได้น้อย จะท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วยของน�้ำตาลจะเพิ่มขึ้น และปริมาณกากอ้อยที่เหลือจาก กระบวนการหีบอ้อยก็จะลดลงด้วย หากกากอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่บริษัทต้องใช้ในโรงงาน บริษัทก็จะต้อง ซื้อเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากที่อื่นซึ่งจะส่งผลให้ก�ำไรโดยรวมของบริษัทลดลง บริษทั ไม่มพี นื้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยเป็นของตนเอง จึงจ�ำเป็นต้องจัดหาอ้อยโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลีย่ นการปลูกพืชอืน่ มาปลูกอ้อย โดยบริษัทเชื่อว่าการให้บริการที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการจัดหาวัตถุดิบ จึงให้ความ ส�ำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กบั ชาวไร่ออ้ ย ผ่านทางการให้เงินสนับสนุนและการสร้างความสัมพันธ์โดยนักวิชาการเกษตร ท�ำให้มีจ�ำนวนชาวไร่หันมาปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามตารางต่อไปนี้

ปีการผลิต

2549/50

2550/51

2551/52 2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

จ�ำนวนชาวไร่ที่ขายอ้อย

ให้บริษัท (คน)

ที่มา : บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณผลผลิตอ้อยของบริษัทเทียบกับทั้งประเทศ ในปีการผลิต 2551/52 ถึงปีการผลิต 2555/2556

2,592

ปีการผลิต

3,845

3,803

4,097

4,985

2551/52

2552/53

2553/54

66,463,253

68,450,588

95,358,928

1,762,166

2,012,398

2,885,524

5,610

2554/55

6,027

2555/56

ปริมาณอ้อยทั้งประเทศ (ตันอ้อย)

ปริมาณอ้อยที่เข้าหีบของบริษัท(ตันอ้อย)

สัดส่วนปริมาณอ้อยที่เข้าหีบของบริษัท

ต่อปริมาณอ้อยทั้งประเทศ (ร้อยละ)

ที่มา : ศูนย์บริหารการผลิต ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย และบริษัท

2.65

2.93

3.02

97,979,690 100,002,514.86 2,547,348 2.60

2,543,137.43 2.54

4) การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่อ้อย บริษัทมองว่าชาวไร่เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ส�ำคัญ จึงมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับชาวไร่อ้อยแบบองค์รวม โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ ประโยชน์รว่ มของบริษทั และชาวไร่ออ้ ยในระยะยาวบริษทั ท�ำงานร่วมกับชาวไร่อย่างใกล้ชดิ เป็นเวลา หลายปี ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการวางแผนการปลูกจนถึงขัน้ ตอนการตัดและส่งมอบอ้อย ท�ำให้บริษทั มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ของชาวไร่ออ้ ยในทุกๆ ระยะของการปลูกอ้อยตัง้ แต่เริม่ เตรียมดิน การปลูกอ้อย การบ�ำรุงอ้อย และการชลประทาน ตลอดจนการ เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย ซึ่งต้องด�ำเนินการให้ครบวงจร

22

รายงานประจำ�ปี 2556


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล (ก) การสนับสนุนเงินส่งเสริม (การปล่อยเงินเกี๊ยว) วิธีการหลักที่โรงงานน�้ำตาลใช้ในการจัดหาอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่ คือการให้ เงินล่วงหน้าหรือปัจจัยอื่นที่จำ� เป็นแก่ชาวไร่อ้อย เพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยที่จะน�ำมาขายให้แก่โรงงานในปีการผลิตถัดไป หรือ “การปล่อยเงินเกี๊ยว” ซึ่งเป็นเสมือนกับการจองอ้อยส�ำหรับเข้าหีบในโรงงาน ภายหลังจากที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัดจะเป็นช่วงเวลา เดียวกับทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลเริม่ เปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะตัดอ้อยส่งให้กบั โรงงาน และโรงงานจะหักเงินสนับสนุนทีเ่ คยให้ ล่วงหน้าไว้ ออกจากค่าอ้อยที่น�ำมาส่งบริษัทวางแผนการจัดหาอ้อยล่วงหน้าก่อนเปิดฤดูการผลิตประมาณ 1 ปี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษทั จะมีออ้ ยเพียงพอต่อการผลิต โดยบริษทั จะเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายอ้อยล่วงหน้ากับชาวไร่โดยตรงรวมถึงท�ำสัญญาเงินเกีย๊ วใน กรณีที่ชาวไร่ต้องการรับความช่วยเหลือเพื่อการเพาะปลูกจากบริษัทที่ผา่ นมาชาวไร่ร้อยละ 80 เป็นกลุ่มที่รับเงินเกี๊ยวจากบริษัท โดยครอบคลุมถึงค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเพาะปลูกตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมดิน พันธุ์อ้อย การลงทุนระบบน�้ำ ปุ๋ย และ ค่าใช้จ่ายในการตัดอ้อย บริษทั พิจารณาวงเงินเกีย๊ วทีจ่ ะให้แก่ชาวไร่แต่ละรายจาก ประวัตกิ ารส่งอ้อยในอดีต คุณภาพอ้อย และความสามารถใน การช�ำระหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องหนี้สูญของบริษัทนอกจากนี้ยังให้ชาวไร่บางรายน�ำทรัพย์สินมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ส�ำหรับวงเงินเกีย๊ วของชาวไร่ออ้ ยรายใหญ่ทมี่ วี งเงินสูงเกินอ�ำนาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหารเงินส่งเสริม จะต้องได้รบั การอนุมตั ิ จากกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี นอกจากระบบการอนุมัติเงินสนับสนุนที่บริษัทได้จัดท�ำอย่างเป็นขั้นตอนแล้ว บริษัทยังได้น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ พิจารณาวงเงินส่งเสริมด้วย เช่น การใช้ระบบ GIS (Geographic Information System) มาช่วยในการลดปัญหาการอ้างสิทธิ ความเป็นเจ้าของไร่อ้อย อีกทั้ง ยังช่วยค�ำนวณปริมาณพื้นที่เพาะปลูกและความเหมาะสมในการปลูกอ้อยของชาวไร่ ส�ำหรับ การวางแผนการจัดหาอ้อย บริษัทติดตามผลผลิตของชาวไร่อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูกจนกระทั่งชาวไร่น�ำอ้อยมาส่ง เพื่อหักเงินเกี๊ยว ที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ในกรณีทชี่ าวไร่ยงั มียอดเงินเกีย๊ วค้างอยูห่ ลังจากช่วงปิดหีบ ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีก่ ารส่งอ้อยในฤดูการผลิตนัน้ ๆ สิน้ สุด บริษทั จะติดตามชาวไร่กลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ โดยจะวิเคราะห์สาเหตุของยอดค้างช�ำระ ความต่อเนื่องของการปลูกอ้อย เพื่อประเมิน ศักยภาพในการน�ำอ้อยมาช�ำระหนี้ในฤดูการผลิตถัดไป โดยท�ำการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล หากบริษัทประเมินแล้วว่าโอกาส ที่ชาวไร่ที่จะน�ำอ้อยมาช�ำระหนี้ได้ในอนาคตมีความเป็นไปได้ต�่ำ บริษัทจะส่งเรื่องให้ฝา่ ยกฎหมายด�ำเนินการต่อไป (ข) การให้บริการชาวไร่ในการเพาะปลูก บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างความมัน่ คงทีย่ งั่ ยืนของวัตถุดบิ เนือ่ งจากโรงงานมีการขยายก�ำลังการผลิต เพิ่มขึ้นส่งผลให้เป้าหมายในการหีบอ้อยมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้มีปริมาณอ้อยที่สามารถรองรับกับการขยายก�ำลังการผลิต ดังกล่าว จึงมีการสนับสนุนชาวไร่ในส่วนของการขยายพื้นที่และการเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก โดยการสร้างแรงจูงในการ ปรับเปลี่ยนพืน้ ทีก่ ารปลูกพืชอืน่ มาเป็นอ้อย เช่นมีการช่วยเหลือค่าไถดะ, แปร, ปลูก หรือปุย๋ ขีไ้ ก่, การสนับสนุนโดยการผ่อนช�ำระ แบบปลอดดอกเบีย้ ด้านพันธุอ์ อ้ ย การบริการแบคโฮล การขุดบ่อบาดาล การวางระบบน�ำ้ และการติดตัง้ แท้งค์นำ�้ ติดรถไถ การน�ำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต มีการจัดท�ำแปลงทดลองและแปลงสาธิตร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการด้านสถานีขนถ่ายเพื่อรองรับชาวไร่ขนาดเล็กที่ไม่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการจัดส่งอ้อย ซึ่งการให้ บริการและความช่วยเหลือทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานะให้ชาวไร่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

23


การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำตาล (ค) การจัดตั้งส�ำนักงานเขตส่งเสริม บริษัทได้จัดตั้งส�ำนักงานเขตส่งเสริมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแก่การปลูกอ้อย โดยมีนักวิชาการเกษตรประจ�ำการ เพื่อดูแลชาวไร่อ้อย ท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ชาวไร่อ้อยในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยมากขึ้น และแนะน�ำเทคนิคการ ปลูกอ้อย ให้ได้ผลิตผลดีขึ้น นักวิชาการเกษตรของบริษัทเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ อีกทั้งบริษัทยังปลูกฝังให้พนักงานให้มี ความกระตือรือร้นในการบริการ นักวิชาการเกษตรทุกคนจึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับชาวไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี บริษทั ได้มกี ารขยายส�ำนักงานเขตส่งเสริม เพือ่ ให้สามารถดูแลชาวไร่ได้ใกล้ชดิ และทัว่ ถึง รวมถึงการให้ความรูแ้ ละชักจูง ให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกอ้อย เพื่อปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงาน (ง) การส่งเสริมพันธุ์อ้อย บริษทั เล็งเห็นว่าการพัฒนาพันธุอ์ อ้ ยเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการเพิม่ ขีดความสามารถในการปลูกอ้อยในระยะยาว บริษทั จึงได้ จัดท�ำโครงการวิจยั พันธุอ์ อ้ ยเพือ่ พัฒนาพันธุอ์ อ้ ยทีม่ คี วามเหมาะสมกับพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยในเขตส่งเสริมให้เพียงพอในการขยายพืน้ ที่ เพาะปลูกในแต่ละปี (จ) การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในปัจจุบันชาวไร่อ้อยจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการปลูกและตัดอ้อย เนื่องจากแรงงานในภาค การเกษตรลดลง บริษทั จึงจัดให้ ฝ่ายจักรกลเกษตรบริการ ให้บริการเครือ่ งจักรกลเกษตร เช่น รถตัดอ้อย เครือ่ งปลูกอ้อยแก่ชาวไร่ เพื่อลดต้นทุนในการปลูกและตัดอ้อย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชาวไร่ ปัจจุบนั ฝ่ายจักรกลเกษตรบริการ ก�ำลังพัฒนารถตัดอ้อยและเครือ่ งปลูกอ้อย โดยมุง่ เน้นให้เครือ่ งจักรมีคณ ุ ภาพทีด่ แี ละ มีราคาที่ถูกกว่าเครื่องจักรที่มีขายในท้องตลาด และมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย

24

รายงานประจำ�ปี 2556


ปัจจัยความเสี่ยง 1. ความเสีย่ งอันเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากการขาย

การผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลจะมีผลกระทบจากฤดูกาลของอ้อย (Seasonal Effect) ปกติฤดูกาลตัดอ้อยในประเทศไทย จะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม และสิ้นสุดการน�ำอ้อยเข้าหีบในกระบวนการผลิตน�้ำตาลในช่วง ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ส่วนกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทรายยังคงมีความต่อเนือ่ ง โรงงานน�ำ้ ตาลจะเริม่ ขายน�ำ้ ตาล ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป และจะทยอยขายไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปี บริษัทพิจารณาจังหวะในการขายน�้ำตาลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ การประมาณการผลผลิต และระดับราคาน�้ำตาลในตลาดโลก การขายน�้ำตาลของบริษัทจึง ไม่สม�่ำเสมอในแต่ละไตรมาส 1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำตาลตลาดโลก ในการซือ้ ขายน�ำ้ ตาลในตลาดโลกนัน้ น�ำ้ ตาลจัดได้วา่ เป็นสินค้าหนึง่ ทีม่ คี วามผันผวนทางด้านราคาสูงเมือ่ เทียบกับสินค้า เกษตรอืน่ ๆ โดยราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกจะขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปสงค์ อุปทานของประเทศผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูส้ ง่ ออก และผูน้ ำ� เข้า รวมถึงการเก็งก�ำไรจากนักเก็งก�ำไร ซึง่ จะเกีย่ วพันกับสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูก ของแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การน�ำเข้า ของอุตสาหกรรมน�้ำตาลของภาครัฐ โดยเฉพาะใน กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งปัจจุบันราคาน�้ำตาลยังมีส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงด้วย เนื่องจากอ้อยรวมถึง กากน�้ำตาล สามารถน�ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่าเอทานอล ส�ำหรับผสมกับน�้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ได้ด้วย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาซื้อขายน�้ำตาลในตลาดโลกมีความผันผวนสูง ความผันผวนของราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลก ท�ำให้บริษทั ต้องบริหารความเสีย่ งโดยใช้ ตราสารทางการเงินทีเ่ หมาะสม เช่น สิทธิทจี่ ะซือ้ หรือขายน�ำ้ ตาล เพือ่ ลดความผันผวนของก�ำไรของบริษทั จากความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั รายไตรมาสได้ เนือ่ งจาก บริษัทต้องบันทึกบัญชีก�ำไรขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในงบก�ำไรขาดทุนตามมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน ทุกสิ้นงวดบัญชี ซึง่ อาจไม่ตรงกับงวดทีบ่ ริษทั ส่งมอบน�ำ้ ตาล นอกจากนี้ ในแง่ของบริษัทจากเดิมที่ผลประกอบการของบริษัทพึ่งพิงอยู่กับธุรกิจน�้ำตาลและกากน�้ำตาลอย่างเดียว ความผันผวนของราคาน�ำ้ ตาลตลาดโลก จึงส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างมาก แต่การทีบ่ ริษทั ได้ลงทุนในโครงการ ต่อยอด เช่น โครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ในอนาคตบริษัทคาดว่า ผลประกอบการของบริษัทจะพึ่งพิง กับราคาน�ำ้ ตาลตลาดโลกน้อยลง 1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนือ่ งจากบริษทั ส่งออกน�ำ้ ตาลประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายทัง้ หมด โดยส่วนใหญ่อา้ งอิงจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ยอดขายของบริษทั จึงมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลีย่ น อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดราคาอ้อยทีบ่ ริษทั ต้องจ่ายให้ชาวไร่ตามระบบ แบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ท�ำให้ต้นทุนค่าอ้อยของบริษัทผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ดังนั้น รายได้และต้นทุน ส่วนใหญ่ของบริษทั จึงมีความสัมพันธ์กบั อัตราแลกเปลีย่ นไปในทิศทางเดียวกัน (Natural Hedge) นอกจากนัน้ บริษทั พิจารณา ใช้สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั รายไตรมาสได้ เนือ่ งจากบริษทั ต้องบันทึกบัญชี ก�ำไรขาดทุนจากการป้องกั นความเสีย่ งในงบก�ำไรขาดทุนตามมูลค่ายุตธิ รรมของตราสาร ทางการเงิน ซึง่ อาจไม่ตรงกับงวดทีบ่ ริษทั ได้รบั เงินจากการขายน�ำ้ ตาล 1.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ - อ้อย บริษทั เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ น�ำ้ ตาลทรายและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึง่ ใช้ออ้ ยเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิต ดังนัน้ ผลประกอบการของบริษัท จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับปริมาณอ้อยที่สามารถจัดหาเข้าสู่กระบวนการผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อ ปริมาณอ้อยประกอบด้วย (1) พื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อย (จ�ำนวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เกษตรกร เปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชไร่อนื่ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกอ้อย หรือเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐในการปลูกพืชไร่ ชนิดอื่น และ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เพาะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปริมาณน�้ำฝนและ ความสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

25


ปัจจัยความเสี่ยง หากพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกอ้อยลดลง หรือสภาพภูมอิ ากาศแห้งแล้งเป็นเหตุให้ปริมาณผลผลิตอ้อยทัว่ ประเทศลดลง จะท�ำให้ บริษัทผลิตน�้ำตาลได้ในปริมาณที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะสูงขึ้น ก�ำไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้าย ส่งผลให้ก�ำไรของบริษัทลดลง ยิ่งไปกว่านั้น ในปีที่มีปริมาณอ้อยทั่วประเทศต�่ำมาก โรงงานน�้ำตาลบริเวณใกล้เคียง กันจะแข่งขันซือ้ อ้อยมากขึน้ เพือ่ รักษาสัดส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบไว้ ซึง่ อาจส่งผลให้ตน้ ทุนค่าวัตถุดบิ ของบริษทั สูงขึน้ และส่งผลให้ ผลก�ำไรของบริษทั ลดลง อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลเป็นอันดับสองของโลกและเป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลหลัก ทีจ่ ำ� หน่าย ให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในปีที่ประเทศไทยมีปริมาณอ้อยที่ส่งเข้ากระบวนการผลิตน�้ำตาลลดน้อยลงจะมีผลให้เกิดภาวะ ขาดแคลนน�้ำตาลในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นแรงกดดันท�ำให้ราคาขายน�้ำตาลในต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น ท�ำให้ช่วยชดเชย ผลกระทบจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลงและภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ สร้างความมัน่ คงทีย่ งั่ ยืนของวัตถุดบิ อ้อย โดยบริษทั ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ไม่วา่ จะเป็นการสนับสนุนเงินเกีย๊ ว เพือ่ การเพาะปลูก ปุย๋ พันธุอ์ อ้ ย การท�ำระบบชลประทาน การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพการเพาะปลูก โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ ให้ชาวไร่ทอี่ ยูใ่ นการดูแลของบริษทั ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี จากการปลูกอ้อยในระยะยาว เป็นแรงจูงใจให้ ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยและส่งอ้อยให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง 1.5 ความเสี่ยงเรื่องต้นทุนค่าอ้อย อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลในประเทศไทยได้กำ� หนดระบบการจัดสรรผลประโยชน์ ระหว่างชาวไร่ออ้ ยและโรงงานน�ำ้ ตาล ตามระบบ 70:30 ซึง่ โรงงานจะต้องจ่ายราคาค่าอ้อยให้ชาวไร่ตามราคาทีค่ ำ� นวณโดย กอน. เพือ่ แบ่งผลประโยชน์จากการผลิตน�ำ้ ตาล ให้ชาวไร่ได้ผลประโยชน์ 70 ส่วน จาก 100 ส่วน โดย กอน. จะค�ำนวณค่าอ้อยทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลต้องจ่ายให้ชาวไร่โดยอ้างอิงจากราคา น�้ำตาลขายเฉลี่ยที่ อนท. สามารถขายได้จริง หากบริษัทไม่สามารถขายน�้ำตาลในตลาดต่างประเทศ (ตามโควตา ค.) ได้ในราคา ที่สูงกว่าราคาเฉลีย่ ที่ อนท. ขายได้จริงจะท�ำให้บริษทั ต้องจ่ายค่าอ้อยในราคาทีส่ งู เมือ่ เทียบกับยอดขายของบริษทั ส่งผลให้อตั รา ก�ำไรและผลก�ำไรของบริษทั ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดยติดตามช่วงเวลาและปริมาณการขายของ อนท. อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั สามารถขายน�ำ้ ตาลได้ในราคาทีเ่ หมาะสมเปรียบเทียบกับ อนท. โดยราคาขายเฉลีย่ ส�ำาหรับการขายต่างประเทศ (ตามโควตา ค.) ของบริษทั ใน 3 ปีหลัง สูงกว่าราคาขายเฉลีย่ ที่ อนท. สามารถขายได้จริงในแต่ละปี 1.6 ความเสี่ยงจากคุณภาพของวัตถุดิบ - อ้อย คุณภาพของอ้อยหรือค่าความหวานของอ้อยเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตได้ของบริษทั โดยปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบ ต่อคุณภาพของอ้อย ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ปรปรวน เช่น ฝนหลงฤดูในช่วงทีม่ กี ารเก็บเกีย่ วอ้อย ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ คุณภาพอ้อยในด้านความหวานลดลง ประกอบกับการขายน�ำ้ ตาลส่วนใหญ่เป็นการขายโดยผ่านสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า กล่าวคือ มีการเข้าตกลงซื้อขายโดยก�ำหนดปริมาณและราคาไว้ก่อนส่งมอบน�้ำตาลจริงประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ดังนั้น ในกรณีที่อ้อย ทีน่ ำ� เข้าสูก่ ระบวนการผลิตมีความหวานน้อยกว่าปกติจะท�ำให้บริษทั ผลิตน�ำ้ ตาลได้นอ้ ยกว่าจ�ำนวนทีค่ าดการณ์ไว้และหากบริษทั ได้ท�ำการขายล่วงหน้าไปก่อนแล้ว บริษัทอาจประสบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการติดตามบริหารความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากคุณภาพของอ้อยอย่างใกล้ชดิ ในกรณีทคี่ วามหวาน ของอ้อยลดลงกว่าปกติ บริษทั อาจจะพิจารณาจัดซือ้ สินค้าเพือ่ ท�ำการส่งมอบให้แก่ลกู ค้าหรือเลือกใช้ตราสารทางการเงินทีเ่ หมาะสม เช่น สิทธิที่จะซื้อหรือขายน�้ำตาล เพื่อท�ำการบริหารความเสี่ยงข้างต้น 1.7 ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว) ในการประกอบกิจการโรงงานน�้ำตาล จะมีการสนับสนุนการลงทุนปลูกอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย เข้ามาส่งให้กับโรงงาน ซึ่งการให้เงินลงทุนนี้ จะมีการช่วยเหลือในรูปแบบของการจัดหาเงินจากธนาคารและอาจเป็นรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การช่วยเหลือเรื่องปุ๋ย พันธุ์อ้อย จักรกลเกษตร เป็นต้น ซึ่งตามแนวปฏิบัติที่เกือบทุกโรงงานน�้ำตาลท�ำนี้ รูจ้ กั กันในชือ่ ว่า “การปล่อยเงินเกีย๊ ว หรือ การปล่อยเกีย๊ ว” ซึง่ เป็นเสมือนกับการจองอ้อยส�ำหรับเข้าหีบในโรงงาน ภายหลังจากที่ อ้อย โตขึ้นพร้อมตัด จะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงานน�้ำตาลเริ่มเปิดหีบอ้อย ซึ่งในปีที่สภาวะภูมิอากาศแห้งแล้งหรือเกิดโรคระบาดขึ้น อาจท�ำให้ชาวไร่ไม่สามารถน�ำอ้อยมาส่งได้ตามที่ตกลงไว้ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ก�ำไรของ บริษัทลดลง 26

รายงานประจำ�ปี 2556


ปัจจัยความเสี่ยง บริษทั ให้ความส�ำคัญแก่การบริหารความเสีย่ งจากการปล่อยเงินเกีย๊ วดังกล่าว จึงจัดให้มกี ารควบคุมตัง้ แต่เริม่ กระบวนการ ปล่อยเงินเกีย๊ วจนถึงระบบติดตามเก็บหนี้ โดยบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารเงินส่งเสริมเพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ นุมตั กิ ารปล่อยเงินเกีย๊ ว ซึ่งในการพิจารณาวงเงินเกี๊ยวที่จะปล่อยให้กับชาวไร่ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงพื้นที่ปลูกอ้อย จ�ำนวนอ้อยที่คาดว่าจะ ปลูกได้ รวมถึงประวัตกิ ารส่งอ้อยและการช�ำระหนีข้ องลูกหนีแ้ ต่ละราย บริษทั ยังจัดให้มกี ารติดตามการเพาะปลูกอ้อยของชาวไร่ ที่รับการสนับสนุนเงินเกีย๊ วจากบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้นำ� ระบบดาวเทียมมาใช้ในการตรวจสอบและวัดขนาดพืน้ ทีป่ ลูกอ้อย ทีเ่ รียกว่า GIS (Geographic Information System) มาเป็นเครือ่ งมือในการท�ำงาน ท�ำให้ขอ้ มูลพืน้ ทีอ่ อ้ ยของโรงงานมีความแม่นย�ำ และท�ำให้การติดตามผลผลิตอ้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1.8 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และมีนโยบายในการควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด โดยในเรื่องของฝุ่นละอองจาก โรงงาน บริษทั ได้ทำ� การซ่อมแซมและติดตัง้ อุปกรณ์ดกั ฝุน่ รวมถึงปรับปรุงระบบการกรองฝุน่ ของปล่องควันเพิม่ เติมด้วยการติดตัง้ เครือ่ งดักจับฝุน่ ด้วยน�ำ้ (Wet Scrubber) แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่สามารถรับประกันได้วา่ บริษทั จะไม่ถกู ร้องเรียนในเรือ่ งเกีย่ วกับ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอีกในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั จากการถูกร้องเรียน ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลภายใต้ พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึง่ มีสาระส�ำคัญของการควบคุมในการก�ำหนดการจัดสรรช่องทางการจ�ำหน่าย น�้ำตาลออกเป็นระบบโควตา (โควตา ก ส�ำหรับน�้ำตาลขายภายในประเทศ และโควตา ข และ ค ส�ำหรับน�้ำตาลขายต่างประเทศ) การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ของระบบระหว่างโรงงานน�ำ้ ตาลและเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 และ การควบคุมการเข้ามาท�ำธุรกิจของผูป้ ระกอบการรายใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้วา่ นโยบายกฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการ อ้อยและน�้ำตาลทราย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและผลประกอบการของบริษัท เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะเป็นทีม่ าของการค�ำนวณราคาอ้อยทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลจะต้องจ่ายให้กบั ชาวไร่ ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการส่งออกน�ำ้ ตาล กรณีนโยบาย การปรับราคาขายน�้ำตาลภายในประเทศ หรือกรณีนโยบายการเปิดเสรีของธุรกิจน�้ำตาล อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ของบริษัท นอกจากนี้ ผลการด�ำเนินการของบริษทั ยังอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของนโยบายของภาครัฐในเรือ่ งอืน่ ๆ นอกเหนือจากนโยบายทีค่ วบคุมอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลโดยตรง เช่น นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทนเอทานอลส่งผล ต่อปริมาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรือนโยบายการส่งเสริมการปลูกและประกันราคามันสัมปะหลังหรือพืชเกษตรอืน่ ๆ อาจส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดน้อยลงเพราะเกษตรกรชาวไร่หันไปเพาะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทน สูงกว่า เป็นต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของนโยบายภาครัฐในการก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล บริษัทจึง ร่วมมือกับสมาคมโรงงานน�ำ้ ตาล 3 สมาคมและสมาคมของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในการท�ำความเข้าใจกับภาครัฐให้เห็นความส�ำคัญ ของอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมต้นทางส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อีกทัง้ ปัจจุบนั สามารถ น�ำมาแปรเปลีย่ นเป็นพลังงานเชือ้ เพลิงส�ำหรับรถยนต์ (เอทานอล) และยังสามารถน�ำไปต่อยอดผลิตสารเคมีตอ่ ได้อกี อุตสาหกรรม อ้อยและน�ำ้ ตาล ยังเป็นอุตสาหกรรมทีน่ ำ� เงินตราเข้าประเทศจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากร้อยละ 60 - 70 ของปริมาณน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตได้ทงั้ หมด เป็นการผลิตเพือ่ การส่งออก ขณะทีว่ ตั ถุดบิ ทีใ่ ช้เกือบร้อยละ 100 มาจากแหล่งวัตถุดบิ ในประเทศ ทีผ่ า่ นมาการสือ่ สาร การชีแ้ จง การท�ำความเข้าใจกับภาครัฐ ผ่านทางสมาคมโรงงานน�ำ้ ตาล และสมาคมของเกษตรกรชาวไร่เป็นไปด้วยดี ภาครัฐมีความเข้าใจ ปัญหาความจ�ำเป็นของโรงงานน�ำ้ ตาลและช่วยไร่ออ้ ยมากขึน้ เป็นล�ำดับ เป็นการช่วยลดความเสีย่ งจากการก�ำหนดนโยบายของ ภาครัฐในทิศทางของอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลได้ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

27


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 1. โครงสร้างการถือหุน้ รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ผู้ถือหุ้น ล�ำดับที่ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

บริษทั ครบุรี แคปิตอล จ�ำกัด 1 กลุม่ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 2 กลุม่ นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ 3 MITSUI & CO., LTD. กลุม่ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 4 MITSUI SUGAR CO., LTD. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด นายพนัส รุง่ นพคุณศรี นายอ�ำนวย พิจติ รพงศ์ชยั นายสุรพันธ์ ตติยมณีกลุ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ๆ

156,000,000 83,972,500 40,987,500 33,333,333 31,612,500 16,666,667 16,204,000 3,638,400 2,917,500 2,904,400 161,763,200

28.36 15.27 7.45 6.06 5.75 3.03 2.95 0.66 0.53 0.53 29.41

รวม

550,000,000

100.00

หมายเหตุ : 1. บริษทั ครบุรี แคปิตอล จ�ำกัด เป็นบริษทั เพือ่ การลงทุน (Holding Company) มีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั ต่อไปนี้ กลุม่ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื 39,100,000 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 50 กลุม่ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื 19,550,000 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 25 กลุม่ นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื 19,550,000 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 25 รวม 78,200,000 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 100 2. กลุ่มนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ ประกอบด้วย นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ นายสมชัย ถวิลเติมทรัพย์ นางสาวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ นายธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์ นายกันย์ ถวิลเติมทรัพย์ นายอ�ำนาจ ร�ำเพยพงศ์ และนายเมธี สุขวาทยานนท์ 3. กลุม่ นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ นายธนสิทธิ์ ถวิลเติมทรัพย์ นางสาวจิตสุภา ถวิลเติมทรัพย์ นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ และนางธาริณี เสริมลีลาธรรม 4. กลุม่ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประกอบด้วย นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ และนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทีเ่ หลือ หลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจำ� เป็นอืน่ ใดและ การจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม และการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่อง ดังกล่าวนัน้ ให้นำ� เสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจ อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ำรองตามกฎหมาย และเงินส�ำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย 28

รายงานประจำ�ปี 2556


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 2. โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ ก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท ส�ำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

สายงานการขายและ การตลาด

สายงานผลิต และวัตถุดิบ

สายงานบัญชี และการเงิน

สายงาน องค์กรสัมพันธ์

สายงาน พัฒนาธุรกิจ

บริษทั มีโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า ตอบแทน 1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ล�ำดับที ่

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

รายชือ่ นายสุเทพ นายถกล นายสมเกียรติ นายอิสสระ นายอ�ำนาจ นายทัศน์ นายศรัณย์ ดร. ธวัชชัย นางสุวิมล นายประเทือง นายวรวิทย์

ต�ำแหน่ง วงศ์วรเศรษฐ ถวิลเติมทรัพย์ ถวิลเติมทรัพย์ ถวิลเติมทรัพย์ ร�ำเพยพงศ์ วนากรกุล 2 สมุทรโคจร นาคะตะ กฤตยาเกียรณ์ ศรีรอดบาง 1 โรจน์รพีธาดา 2

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1. นายประเทือง ศรีรอดบาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 2. นายทัศน์ วนากรกุล และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 3. นางสาวธนธรณ์ สุขอร่าม ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

29


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ และ

นายทัศน์ วนากรกุล โดยกรรมการสองในสีค่ นลงนามและประทับตราส�ำคัญของบริษทั ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ 2. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั โดยในการด�ำเนินกิจการของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ ความซือ่ สัตย์สจุ ริต 3. พิจารณาและอนุมตั ใิ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั 4. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม 5. จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทัง้ ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล 6. จัดให้มรี ายงานประจ�ำปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องก�ำหนด 7. ก�ำกับดูแลและจัดให้มกี ลไกก�ำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั 8. พิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็นเพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ในการเข้าท�ำธุรกรรม ที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทและการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้อง และ/หรือ ข้อบังคับทีบ่ ริษทั ก�ำหนด 9. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เป็นรองประธานกรรมการ 10. ก�ำหนดและแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั 11. สรรหาและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร รวมทัง้ มีคณ ุ สมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 12. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั 13. พิจารณาและก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ต�ำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ แรงจูงใจในการท�ำงานให้บริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เป็นต้น 14. พิจารณาจ�ำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด เพื่อเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ 15. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตาม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด 16. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และสรรหาแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 17. แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริหารเป็นกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและ กรรมการผูจ้ ดั การ 30

รายงานประจำ�ปี 2556


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 18. 19. 20. 21. 22. 23.

แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เป็นเลขานุการบริษทั แต่งตัง้ และ/หรือ มอบอ�ำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนมีอำ� นาจด�ำเนินการใด ทีอ่ ยูภ่ ายในขอบอ�ำนาจ ของกรรมการ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร โดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง อ�ำนาจดังกล่าวได้ ก�ำกับดูแลให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั อย่างเหมาะสม ก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูล ได้งาน มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ ก�ำหนดและแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบและข้อบังคับภายในของบริษทั ในเรือ่ งต่าง ๆ มีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้อบังคับของบริษัทและ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารมีจำ� นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ล�ำดับที ่

1. 2. 3. 4.

รายชือ่ นายถกล นายสมเกียรติ นายอิสสระ นายทัศน์

ถวิลเติมทรัพย์ 1 ถวิลเติมทรัพย์ ถวิลเติมทรัพย์ วนากรกุล 2

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2556 2. นายทัศน์ วนากรกุล ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 3. นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 1. พิจารณาและจัดท�ำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของ บริษทั โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพือ่ น�ำเสนอและขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั 2. ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ ด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล เป็นผูม้ อี ำ� นาจแทนบริษทั ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอำ� นาจในการพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้บริษทั ลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุน กับบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทางธุรกิจอืน่ ใด ในรูปแบบทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพือ่ ด�ำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการ ในจ�ำนวนเงินตัง้ แต่ 10 ล้านบาท แต่ทงั้ นีไ้ ม่เกิน 50 ล้านบาท 5. พิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กูย้ มื ขอสินเชือ่ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�ำ้ ประกัน และการอืน่ รวมถึงการซือ้ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนถึงการเข้าท�ำนิตกิ รรมสัญญา และ/หรือ การด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการ ในจ�ำนวนเงิน ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทงั้ นีไ้ ม่เกิน 50 ล้านบาท บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

31


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำสัญญาตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน�้ำตาลทรายล่วงหน้า สัญญา ซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทางการเงินของบริษทั 7. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะหรือความเห็น ต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีเ่ กินกว่าวงเงินทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และ/หรือ ทีก่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง หรือข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ 8. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการด�ำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท 9. มอบอ�ำนาจให้กรรมการผูจ้ ดั การด�ำเนินกิจการของบริษทั ตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามทีค่ ณะกรรมการ บริหารก�ำหนด ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 10. แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคน กระท�ำการใดๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในขอบอ�ำนาจ ของคณะกรรมการบริหาร ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยทีค่ ณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไข เปลีย่ นแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้ 11. พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจทราบถึงขอบเขตความ รับผิดชอบและอ�ำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอน อย่างมีระบบ 12. จัดท�ำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ 13. มีอำ� นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษทั และในกรณีทกี่ ารเข้าด�ำเนินการหรือท�ำธุรกรรมใดๆ ทีม่ หี รืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และ/หรือ เป็นการเข้าท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามทีก่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง หรือข้อบังคับ ของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็น และ น�ำเสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง หรือข้อบังคับ ของบริษทั ก�ำหนดต่อไป

3) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ล�ำดับที ่

1. 2. 3.

รายชือ่ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ 3 นายประเทือง ศรีรอดบาง 1 นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 2

หมายเหตุ :

32

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

1. นายประเทือง ศรีรอดบาง ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 2. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ดา้ นบัญชี และ/หรือ การเงิน 5. นายมาณวินทร์ คงโต ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2556


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ บริษัทก็ได้ 2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยง ในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้ได้รายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี เพือ่ ให้บริษทั มีระบบการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit ) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน 4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทรวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน 7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่ง ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ 9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็น ด้วยค่าใช้จ่าย ของบริษัท 10. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

33


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีจำ� นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ล�ำดับที ่

1. 2. 3. 4. 5.

รายชือ่ นายศรัณย์ นายสมเกียรติ นายอิสสระ นายวรวิทย์ นายทัศน์

ต�ำแหน่ง สมุทรโคจร ถวิลเติมทรัพย์ ถวิลเติมทรัพย์ โรจน์รพีธาดา 1 วนากรกุล 1

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารความเสีย่ ง

หมายเหตุ : 1. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา และนายทัศน์ วนากรกุล ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 2. นายมาณวินทร์ คงโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม การจัดหาวัตถุดิบและการให้เงินส่งเสริมเกษตรกร การผลิต การตลาด และการเงิน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนและ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ 2. ก�ำหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการจัดหาวัตถุดบิ และการให้เงินส่งเสริมเกษตรกร โดยรวมถึง ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จะไม่สามารถจัดหาอ้อยเข้าสูก่ ระบวนการผลิตอย่างพอเพียง และความเสีย่ งเรือ่ งหนีส้ ญ ู จาก การให้เงินส่งเสริมเกษตรกร 3. ก�ำหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับการผลิต โดยรวมถึงความเสีย่ งจากประสิทธิภาพของการผลิต และความเสีย่ ง ที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องของการผลิต 4. ก�ำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการการตลาดและการขาย โดยรวมถึงความเสีย่ งจากความผันผวนของ ราคาน�้ำตาลในตลาดโลก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 5. ก�ำหนดกรอบนโยบายในการใช้ตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน�้ำตาลทรายล่วงหน้า สัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท 6. วางกรอบนโยบาย และหลักการในการท�ำประกันภัยของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ ได้ 7. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือทุกระดับของ พนักงาน ทั้งนี้ ต้องสามารถติดตามดูแล ประเมินและรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 8. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ 9. ก�ำหนดการจัดท�ำรายงานความเสีย่ งและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข 10. ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

34

รายงานประจำ�ปี 2556


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 5) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ล�ำดับที ่

1 2 3

รายชือ่ ดร.ธวัชชัย นายศรัณย์ นายอ�ำนาจ

ต�ำแหน่ง

นาคะตะ 1 สมุทรโคจร ร�ำเพยพงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 2. นางพรพรรณ บุญชัยศรี ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม ทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และ กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีกทางหนึ่งได้ พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรรมการผู้จัดการ อย่างสม�่ำเสมอ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ แล้วน�ำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การ แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก�ำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูบ้ ริหารของบริษทั มีจำ� นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย ล�ำดับที ่

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

รายชือ่ นายทัศน์ นายสมเกียรติ นายอิสสระ นางพรพรรณ นายรัฐวุฒิ นายธาญทิฐ นายณัฐศิษฏ์

วนากรกุล ถวิลเติมทรัพย์ ถวิลเติมทรัพย์ บุญชัยศรี แซ่ตงั้ เกษมทรัพย์ ไทยตระกูล 1

ต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน การตลาด ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน องค์กรสัมพันธ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน บัญชีและการเงิน ผูอ้ ำ� นวยการสายงานการขายและการตลาด ผูอ้ ำ� นวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ ผูอ้ ำ� นวยการโรงงานน�ำ้ ตาลครบุรี บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

35


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ล�ำดับที ่

8. 9. 10. 11.

รายชือ่ นายสถาพร นายด�ำรงค์ นายเทียน นางสาวสุรวีร์

สิงห์ธวัช 2 ภูตภิ ทั ร์ 3 แก้วประดับ พ่วงทอง

ต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการพัฒนาวัตถุดบิ ผูอ้ ำ� นวยการเทคนิคและโครงการ ผูอ้ ำ� นวยการโรงงานไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : 1. นายณัฐศิษฏ์ ไทยตระกูล ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 2. นายสถาพร สิงห์ธวัช ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 3. นายด�ำรงค์ ภูติภัทร์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

รับผิดชอบดูแลเรือ่ งการด�ำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ�ำวันของบริษทั รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของ บริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั พิจารณา เจราจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ�ำวันของบริษัทในจ�ำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท พิจารณาการเข้าท�ำนิตกิ รรมสัญญา และ/หรือ เจรจาต่อรองสัญญาใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานและ/หรือ การด�ำเนินการ ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ�ำวันของบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าวงเงินทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ เพือ่ ให้ ความเห็นและเสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ และ / หรือ คณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองและหาข้อสรุป ต่อไป ก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช�ำระเงิน การท�ำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น ในจ�ำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมของพนักงาน ของบริษัท ที่มีต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือต�่ำกว่า ตามแนวนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ประเมินผล และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม ของผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ตำ� แหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ ถึงต�ำแหน่งระดับผูบ้ ริหารสายงานหรือเทียบเท่า ตามแนวนโยบาย ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจ�ำวันของบริษทั แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�ำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอ�ำนาจของกรรมการ ผู้จัดการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจ ดังกล่าวได้ มีอำ� นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

3. การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีความสามารถที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ ง เพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2557 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์และ ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.kbs.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น 36

รายงานประจำ�ปี 2556


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การแต่งตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนี่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ในกรณีทบี่ คุ คลผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการมีจำ� นวนเกินกว่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนัน้ ให้ใช้ วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับ คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ ตาม 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท 3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะ ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าว ให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็น ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

37


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะ จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลงานของ บริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะน�ำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอมติเห็นชอบ และทีป่ ระชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่อขออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี 4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนต่างๆ ทีบ่ ริษทั จ่ายให้กบั คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปของเบีย้ ประชุมและผลตอบแทน รายปี มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ (หน่วย : บาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 รายชือ่ เบีย้ ประชุม ผลตอบแทน รวม เบีย้ ประชุม ผลตอบแทน รวม เบีย้ ประชุม ผลตอบแทน รวม รายปี รายปี รายปี 1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 2. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 3. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ 4. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 5. นายอ�ำนาจ ร�ำเพยพงศ์ 6. นายศรัณย์ สมุทรโคจร 7. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ 8. นายชูศกั ดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 9. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ 10. นายประเทือง ศรีรอดบาง 11. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 12. นายทัศน์ วนากรกุล รวม

210,000 130,000 150,000 150,000 110,000 110,000 170,000 140,000 140,000 - - -

550,000 250,000 350,000 350,000 250.000 300,000 300,000 250,000 250,000 - - -

760,000 380,000 500,000 500,000 360,000 410,000 470,000 390,000 390,000 - - -

235,000 160,000 160,000 150,000 80,000 75,000 150,000 120,000 120,000 - - -

605,000 275,000 385,000 385,000 275,000 330,000 330,000 275,000 275,000 - - -

840,000 435,000 545,000 535,000 355,000 405,000 480,000 395,000 395,000 - - -

220,000 175,000 160,000 150,000 110,000 115,000 110,000 20,000 110,000 90,000 20,000 30,000

687,500 602,500 385,000 385,000 357,000 440,000 330,000 68,750 275,000 206,250 96,250 96,250

907,500 777,500 545,000 535,000 467,500 555,000 440,000 88,750 296,250 385,000 116,250 126,250

1,310,000 2,850,000 4,160,000 1,250,000 3,135,000 4,385,000 1,310,000 3,930,000 5,240,000

4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารบริษทั สรุปได้ดงั นี้ ค่าตอบแทน

38

เงินเดือน โบนัส และอืน่ ๆ

รายงานประจำ�ปี 2556

(หน่วย : บาท)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

36,540,150

35,973,814

48,964,605


การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทพึงรักษาข้อมูลและเอกสารที่ ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และ ความรับผิดชอบเท่าทีพ่ นักงานผูน้ นั้ ได้รบั มอบหมายเท่านัน้ โดยบริษทั ได้จดั ท�ำแนวทางการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2553 และบริษทั ได้สง่ เป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผูบ้ ริหาร เพือ่ ได้รบั ทราบโดยทัว่ กัน และปฏิบตั ิ ตามโดยเคร่งครัด บริษทั มีนโยบาย และวิธกี ารก�ำกับดูแล ไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั น�ำข้อมูลภายใน ทีม่ สี าระส�ำคัญ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้ 1. บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารป้องกันการน�ำข้อมูลของบริษทั ไปใช้ โดยก�ำหนดข้อห้ามไว้ในจรรยาบรรณของบริษทั และระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการท�ำงาน ว่าไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทน�ำข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทไปเปิดเผย หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ควรหลีกเลีย่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ หรือขายหุน้ ของ บริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภายหลังการ เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 4. บริษทั ได้ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั รวมทั้ง บทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัท มหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทใน การซื้อขายหุ้น รวมทั้ง บทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. หลักทรัพย์ฯ

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

39


ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

ประธานกรรมการ อายุ 66 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอลซิล • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอลซิล ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005 ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ซิมิโก้ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจากปิโตเลียม 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม

2. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร อายุ 60 ปี ประวัติการศึกษา • มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 • Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 5/2003 ประวัติการท�ำงาน 2517 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2522 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ครบุรี แคปิตอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชุมพร โฮลดิ้ง 2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บ�ำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี.

40

รายงานประจำ�ปี 2556


3. นายทัศน์ วนากรกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ

อายุ 60 ปี ประวัติการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่ 2552 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บจ. อาหารสยาม

4. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการตลาด

อายุ 52 ปี

ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์ ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 ประวัติการท�ำงาน 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ครบุรี แคปิตอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ เคบีเอส เทรดดิ้ง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่

5. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

อายุ 36 ปี ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2010 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 ประวัติการท�ำงาน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ครบุรี แคปิตอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี 2551 - ปัจจุบัน บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ เคบีเอส เทรดดิ้ง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทะเลทรัพย์ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

41


ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 6. นายอำ�นาจ รำ�เพยพงศ์

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

อายุ 38 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ชาล์ล็อตต์ ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2009 ประวัติการท�ำงาน 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย รับเบอร์ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย. พืชไร่ 2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์

7. นายศรัณย์ สมุทรโคจร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

อายุ 49 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์ ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005 ประวัติการท�ำงาน 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท LMG Harrods Thailand กรรมการบริหาร บจ. แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น 2555 - 2556 2553 - 2556 คณะกรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง

8. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา • ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา - แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2006 ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. แชร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศสิงคโปร์) 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วีรีเทล 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 2524 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 42

รายงานประจำ�ปี 2556


9. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011 ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

10. นายประเทือง ศรีรอดบาง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 76 ปี ประวัติการศึกษา • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 32 (ปรอ.2) • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักฝึกอบรมกฎหมายแพ่งเนติพัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547 • Finance for Non - Finance Director (FND) ร่นุ ที่ 24/2548 ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ซีเอส ล็อคซอินโฟ 2552 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ บจ. ธนชาตประกันภัย 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนชาตประกันภัย

11. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

ประวัติการศึกษา • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์ • Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland Skandia Insurance Management, Philippines ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2003 ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย 2524 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

43


ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 12. นางพรพรรณ บุญชัยศรี

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ 61 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 ประวัติการท�ำงาน 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2546 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บลู สตาร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

13. นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง

ผู้อำ�นวยการ การขายและการตลาด

อายุ 55 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจส�ำหรับนักบริหาร (EMBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประวัติการท�ำงาน 2555 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ การขายและการตลาด บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2537 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2524 - 2537 รองผู้จัดการฝ่ายขายน�้ำตาลต่างประเทศ กลุ่มบริษัทน�้ำตาลมิตรผล

14. นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์

ผู้อำ�นวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

อายุ 38 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบน่า - แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการท�ำงาน 2555 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2549 - 2555 รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

44

รายงานประจำ�ปี 2556


15. นายณัฐศิษฏ์ ไทยตระกูล

ผูอ้ �ำ นวยการโรงงาน

อายุ 54 ปี ประวัติการศึกษา • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการโรงงาน บมจ.น�้ำตาลครบุรี ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน บมจ.ไทยแอลกอฮอล์ 2555 - 2556 2554 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บจ.ดั๊บเบิ้ล เอ เอทานอล ที่ปรึกษา บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ�ำกัด 2548 - 2554 บริษัท ซีทีเอส เอทานอล จ�ำกัด บริษัท อิมเพรส เอทานอล จ�ำกัด 2546 - 2548 ผจก. ฝ่ายผลิต บริษัท ไทยอะโกร เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด 2542 - 2546 หัวหน้าฝ่ายเทคนิคในโครงการผลิตเอทานอล ของกลุ่มวังขนาย ผจก. ฝ่ายผลิต โรงงานน�้ำตาลวังขนาย 2539 - 2541

16. นายสถาพร สิงห์ธวัช

ผู้อ�ำ นวยการพัฒนาวัตถุดิบ

อายุ 48 ปี ประวัติการศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการพัฒนาวัตถุดิบ บมจ. น�้ำตาลครบุรี 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.ปากซองไฮแลนด์ 2553 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บจ.เกษตรทิพย์ (2010)

17. นายดำ�รงค์ ภูติภัทร์

ผู้อ�ำ นวยการเทคนิคและโครงการ

อายุ 52 ปี

ประวัติการศึกษา • ประกาศนียบัตร Master Industrial Management (MINI MIM), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการเทคนิคและโครงการ บมจ.น�้ำตาลครบุรี 2553 - 2556 ผู้อ�ำนวยการโครงการ บจ.คริสตอลลา 2550 - 2553 ผู้จัดการทั่วไป บจ. แม่สอดพลังงานสะอาด

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

45


ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 18. นายเทียน แก้วประดับ

ผูอ้ �ำ นวยการโรงงานผลิตไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี

อายุ 48 ปี ประวัติการศึกษา • อนุปริญญา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตนนทบุรี ประวัติการท�ำงาน 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการโรงงานผลิตไฟฟ้า บจ.ผลิตไฟฟ้าครบุรี 2547 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ำรุง กลุ่มบริษัทมิตรผล 2540 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท EGCOM (ESCO) 2531 - 2539 หัวหน้าแผนก โรงงานไฟฟ้า กลุ่มบริษัท ปตท

19. นางสาวสุรวีร์ พ่วงทอง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 50 ปี ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประวัติการท�ำงาน 2540 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สมุห์บัญชี 2537 - 2539 สมุห์บัญชี 2535 - 2536 2533 - 2534 เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 2530 - 2532 เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

46

รายงานประจำ�ปี 2556

บมจ. น�้ำตาลครบุรี บจ. ไทยแอดวานซ์เท็กไทล์ บจ. รุ่งเรื่องปาล์มออย บจ.ไทยนามพลาสติกส์ บจ.แสงไทยพัฒนา


การก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นปัจจัยส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อบริษทั ในการเพิม่ มูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และน�ำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท โดยค�ำนึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวนโยบายส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.1 การเปิดสารสนเทศเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษัทมีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา อย่างน้อยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยบริษัทอาจพิจารณาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั บริษัทมีนโยบายละเว้นไม่กระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษัทมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.kbs.coth ภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลนักลงทุน 1.2 การด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษัทมีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชุม ผู้ถือหุ้น และจะไม่กระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี วิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตัง้ ค�ำถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง กับวาระที่ประชุม โดยให้ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันประชุม ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร

บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้

2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงหลักการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในฐานะอื่นนอกเหนือจากฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั โดยค�ำนึงปัจจัยต่างๆ ซึง่ รวมถึงหลักการปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวนโยบายส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ 2.1 การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถอื หุน้ ทัง้ นี้ การเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผูถ้ อื หุน้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทก�ำหนด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทเี่ ป็นผูบ้ ริหารจะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระ ส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

47


การก�ำกับดูแลกิจการ 2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษัทมีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทก�ำหนด 2.3 การมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษทั มีนโยบายสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะ รูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือก ในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั จะด�ำเนินการจัดส่งหนังสือ มอบฉันทะรูปแบบดังกล่าวไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 2.4 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ บริษทั มีนโยบายสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ ำ� คัญ เช่น การท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน การท�ำรายการ ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 2.5 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน บริษทั มีนโยบายสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายคน 2.6 แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษทั มีแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คน ในองค์กรถือปฏิบตั ิ และก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหาร ทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้บริษทั ทราบ 3. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ได้แก่ คูแ่ ข่ง และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ 3.1 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน บริษทั ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ โดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร 3.2 ลูกค้า บริษทั ให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่กบั ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด ทัง้ ด้านคุณภาพและความคุม้ ค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มคี ณ ุ ภาพ นอกจากนี้ ยังมุง่ พัฒนาสินค้ารวมถึงรักษา สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า 3.3 พนักงาน พนักงานของบริษทั ถือเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ ุ ค่าอย่างยิง่ และเป็นหัวใจส�ำคัญทีเ่ กือ้ กูลให้การด�ำเนินธุรกิจประสบผลส�ำเร็จ ตามเป้าหมาย บริษทั มีการจัดระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการทีเ่ ป็นธรรมเหมาะสม รวมทัง้ สวัสดิการต่างๆ เช่น เครือ่ งแบบ พนักงาน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนา เสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ และบริษทั ยังได้คำ� นึงถึงคุณภาพชีวติ ของพนักงานและ ครอบครัว โดยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน โครงการเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้น และให้ความส�ำคัญ ในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัยกิจกรรมงานความปลอดภัยและ 5 ส 3.4 เจ้าหนี้ บริษทั ปฏิบตั ติ ามสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ ตามล�ำดับชัน้ ของหนีต้ ามสัญญาทีไ่ ด้กระท�ำไว้ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ทีจ่ ะรักษาและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด และจ่ายช�ำระคืนเงินแก่เจ้าหนีค้ รบถ้วนตามก�ำหนดเวลา 3.5 คูค่ า้ บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม สุจริตโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ปฎิบัติต่อคู่คา้ ทุกรายของบริษัทอย่าง เป็นธรรม เท่าเทียมกัน 48

รายงานประจำ�ปี 2556


การก�ำกับดูแลกิจการ 3.6 สังคมและชุมชน บริษัทตระหนักเสมอมาว่า บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงก็ด้วยการยอมรับสนับสนุนจากสังคมและ ชุมชน จึงถือเป็นภารกิจส�ำคัญยิง่ ของบริษทั ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเสมอ 3.7 คูแ่ ข่ง บริษัทด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม โดยไม่มีการกระท�ำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหา ความลับทางการค้าอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือ บุคคลอื่น 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ 4.1 การควบคุมภายในและการท�ำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ โดยก�ำหนดให้การท�ำรายการ และ / หรือ ธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษทั จะด�ำเนินการให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึง หรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกัน ในลักษณะทีม่ ผี ลประโยชน์อนื่ ทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยผูบ้ ริหาร และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั แล้วแต่กรณี จะต้องรายงานต่อบริษทั หากผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ เข้าไปถือหุน้ บริษทั ที่มีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า การถือหุ้นดังกล่าว ขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และได้จดั ให้มฝี า่ ยตรวจสอบภายใน เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและ จัดท�ำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 4.2 การเปิดเผยข้อมูล บริษทั เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเว็ปไซด์ www.kbs.co.th ภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลนักลงทุน โดยบริษทั จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบคือ นักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็นตัวแทนในการสือ่ สาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทกับสถาบันผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงาน ฝ่ายส�ำนักกรรมการ บริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ (02) 725-4888 ต่อ 4814 หมายเลขโทรสาร (02) 725-4876 Email : Thanathorns.s@kbs.co.th 4.3 การเปิดเผยนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ได้เปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบและผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น รายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษทั www.kbs.co.th เป็นต้น 4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษทั จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคูไ่ ปกับรายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ 4.5 การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด แบ่งเป็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (แสดงรายละเอียดใน หัวข้อการจัดการ) ในปี 2556 กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดงั นี้ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

49


การก�ำกับดูแลกิจการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รายชือ่ กรรมการ บริษทั ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ บริหาร ความเสีย่ ง ก�ำหนด ค่าตอบแทน

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 1 2. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 2 3. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ 4. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 5. นายอ�ำนาจ ร�ำเพยพงศ์ 6. นายศรัณย์ สมุทรโคจร 7. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ 3 8. นายชูศกั ดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 4 9. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ 10. นายประเทือง ศรีรอดบาง 5 11. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 6 12. นายทัศน์ วนากรกุล 7

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 5/6 5/6 1/1 6/6 5/5 1/1 1/1

- - - - - - 4/5 1/1 5/5 4/4 - -

- - 1/1 1/1 - 1/1 - - - - 1/1 1/1

5/5 - - - 5/5 5/5 - - - - - -

4/4 9/9 9/9 8/9 1/1

หมายเหตุ : 1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2556 2. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 3. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 4. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 5. นายประเทือง ศรีรอดบาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 6. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 7. นายทัศน์ วนากรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ มีประสบการณ์ความรูค้ วามสามารถ

และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม และความส�ำคัญในการแบ่งแยกบทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน และดูแลให้บริษทั มีระบบงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ได้ดำ� เนินไปในลักษณะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั โดยค�ำนึงปัจจัยต่างๆ ซึง่ รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 1. ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2556 ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการบริษทั 11 ท่าน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ 2. กรรมการบริษทั จะต้องมีคณ ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด 3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการอิสระของบริษทั มีคณ ุ สมบัตทิ ไี่ ม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด และมีความเข้มงวดไม่นอ้ ยกว่าคุณสมบัตทิ คี่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด 50

รายงานประจำ�ปี 2556


การก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้ ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร และหน้าทีใ่ นการบริหารการปฏิบตั งิ านบริษทั 4. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มีหน้าทีร่ ายงานข้อมูลการเป็นกรรมการผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจ ควบคุมในบริษทั จ�ำกัด หรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดอืน่ การเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือการเป็นหุน้ ส่วนจ�ำพวกจ�ำกัด ความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ให้บริษทั ทราบตามหลักเกฑณ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด 5. เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นางสาวธนธรณ์ สุขอร่าม ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ติดตามประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูแลให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ จัดเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของบริษทั รวมทัง้ ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน (กตท.) ก�ำหนด 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยได้มกี ารก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ) โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็น ผูบ้ ริหารจ�ำนวน 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่าน คือนางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ พียงพอในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจ�ำปี (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรือ่ งโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ) 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1. บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ และได้แจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ ในปี 2556 มีการประชุม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ที่ส�ำคัญไว้แล้ว 2. เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า โดยสรุปย่อตามข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อ การพิจารณา ประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครัง้ บางประเด็นทีม่ ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ กรรมการ บริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา 3. บริษัทได้จัดให้ฝ่ายจัดการท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน เสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยสม�่ำเสมอ เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ 4. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและพิจารณาก�ำหนดวาระในการประชุม โดยอาจปรึกษา หารือกับกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือที่ปรึกษาของบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ 5. คณะกรรมการบริษทั อาจเชิญผูบ้ ริหาร พนักงาน ทีป่ รึกษาของบริษทั เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพือ่ ให้สารสนเทศ เพิ่มเติมในเรื่องที่ประชุม 6. คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดั การ หรือเลขานุการบริษทั หรือ ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย 7. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

51


การก�ำกับดูแลกิจการ 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 1. กรรมการบริษทั ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองเป็นประจ�ำ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณา ผลงานและปัญหา เพือ่ การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการก�ำหนดบรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์ 2. คณะกรรมการบริษทั ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดยรวม และ/หรือ เฉพาะในบางเรือ่ ง ซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล

6. ส�ำนักตรวจสอบภายใน บริษัทตระหนักดีว่าการตรวจสอบที่ดีจะท�ำให้ประสิทธิภาพในการท�ำงานของบริษัทฯ สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การท�ำงาน ของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงได้จดั ตัง้ ส�ำนักตรวจสอบภายในขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ ซึง่ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักตรวจสอบภายใน มีดังต่อไปนี้

1. จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายที่ให้น�้ำหนัก และความส�ำคัญในการตรวจสอบ 2. ดูแล จัดท�ำแผนการด�ำเนินการตรวจสอบ โดยให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 3. ดูแล และด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนด�ำเนินการตรวจสอบ 4. ประชุม ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษา แลกเปลี่ยนความเห็นตามผลการตรวจสอบ กับหน่วยผู้ถูกตรวจสอบ 5. ดูแลจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ 6. ดูแลและติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามค�ำแนะน�ำ และข้อเสนอแนะ 7. ดูแลการจัดเก็บหรือท�ำลายเอกสารข้อมูลการตรวจสอบ ตามระเบียบวิธีปฎิบัติการตรวจสอบภายใน 8. ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปัจจุบัน บริษัทมีผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจ�ำนวน 4 ท่าน เจ้าหน้าที่ในส�ำนัก ตรวจสอบภายในนัน้ ประกอบด้วย ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน

52

รายงานประจำ�ปี 2556


รายการระหว่างกัน มูลค่ารายการ (พันบาท) บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ ปีบัญชีสิ้นสุด ปีบัญชีสิ้นสุด ความจ�ำเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 ระหว่างกัน

1. บจ. ทะเลทรัพย์ • เป็นบริษัทที่ - สิทธิการเช่าตัดจ่าย 460 460 - บริษัทเช่าพื้นที่ชั้น 3 ยูนิต เอ บี ซี ของอาคาร เกี่ยวข้องกัน - ได้เงินค่าสิทธิ 7,500 - ประสานมิตรเพลส โดยท�ำสัญญาเช่าระยะยาว • ผู้ถือหุ้น / การเช่ากลับคืน 30 ปี สิ้นสุดปี 2569 เป็นที่ตั้งส�ำนักงานของ กรรมการร่วมกัน บริษัท โดยบริษัทช�ำระค่าสิทธิการเช่า 15.1 ล้านบาท (โอนสิทธิการเช่ากลับคืนในวันที ่ 13 พฤศจิกายน 2556)

- ค่าเช่า 260 480 - บริษัทเช่าพื้นที่ชั้น 2 ยูนิต บี และชั้น 5 ยูนิตบี - ค่าบริการและ 384 599 ของอาคารประสานมิตรเพลส เพื่อใช้เป็น ค่าสาธารณูปโภค ส�ำนักงานของบริษัท (สัญญาเช่าหมดอายุ - เจ้าหนี้อื่น - (34) วันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

2. บจ. ค้าผลผลิต • เป็นบริษัท - ค่าบริการการส่งออก 11,799 11,096 - บริษทั แต่งตัง้ บจ. ค้าผลผลิตน�ำ้ ตาล ซึง่ เป็น น�้ำตาล ที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่ กอน. อนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออก น�ำ้ ตาลได้ตาม พรบ. อ้อยและน�ำ้ ตาล ให้เป็น • ผู้ถือหุ้น / ตัวแทนด�ำเนินการจัดส่งน�้ำตาลออกไปยัง กรรมการร่วมกัน ต่างประเทศให้แก่บริษัท - ดอกเบี้ยจ่าย 1,661 13,213 - บจ. ค้าผลผลิตน�้ำตาล เป็นผู้เข้าท�ำสัญญา - เงินกู้ยืิม - ระยะสั้น สินเชื่อเพื่อการส่งออกกับ ธนาคารพาณิชย์ ให้แก่บริษทั ในนามของ บจ. ค้าผลผลิตน�ำ้ ตาล เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินน�้ำตาลจะ โอนเงินทีไ่ ด้รบั ตามวงเงินสินเชือ่ เพือ่ การส่งออก จากธนาคารพาณิชย์ให้บริษัท - เจ้าหนี้อื่น 3,861 (295) โดยบริษัทออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ บจ. ค้าผลผลิตน�้ำตาล ตามตั๋วสัญญา ใช้เงินเป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่ บจ. ค้าผลผลิตน�้ำตาลจ่ายให้กับธนาคาร พาณิชย์

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

53


รายการระหว่างกัน มูลค่ารายการ (พันบาท) บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน

ปีบัญชีสิ้นสุด ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

ความจ�ำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

3. บจ. ครบุรี • เป็นบริษัทที่ - ค่าเช่าตึก 4,509 - - บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเลขที่ 5 สุขุมวิท 57 แคปิตอล เกี่ยวข้องกัน - ค่าเช่าอุปกรณ์ 392 - แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ • ผู้ถือหุ้น / - ค่าบริการและ 727 - โดยท�ำสัญญาเช่าระยะยาว 2 ปี 11 เดือน กรรมการร่วมกัน ค่าสาธารณูปโภค 20 วัน เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยแบ่ง สัญญาเช่า 1) สัญญาเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน อัตราค่าเช่า 460 บาท/ตารางเมตร รวมเป็นเงิน 28,470,866.80 บาท ตลอดอายุสัญญา 2) สัญญาเช่าอุปกรณ์ อัตราค่าเช่า 60 บาท/ ตร.ม./เดือน (รวมเป็นเงิน 2.475.727.55 บาท ตลอดอายุสัญญา) 3. สัญญาบริการส่วนกลาง อัตราค่าเช่า 60 บาท/ตร.ม./เดือน (รวมเป็นเงิน 3,713,,591.32 บาท ตลอดอายุสัญญา ให้บริการ) 4. สัญญาบริการสาธารณูปโภค อัตราค่า ไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท และค่าน�้ำประปา คิดค่าบริการามที่การประปานครหลวง เรียกเก็บ - เงินมัดจ�ำล่วงหน้า 2,396 - เงินประกันความเสียหาย เงินประกันความเสียหายไว้กับผู้เช่าเป็น จ�ำนวน 3 เดือน ของค่าเช่า คิดเป็นจ�ำนวน 2,396,190.60 บาท คืนเงินเมื่อสัญญา ครบก�ำหนด (เลิกเช่า) • เป็นบริษัท - รายได้จากการขาย - 81 - บริษัทมีรายได้จาการขายน�้ำตาล 4. บจ. เอ็น.วาย. รับเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกัน ขายด้วยราคาเทียบเคียงกับลูกค้าอื่น • ผู้ถือหุ้น / - ลูกหนี้การค้า - 81 กรรมการร่วมกัน • เป็นบริษัท - รายได้จากการขาย - 15 - บริษัทมีรายได้จาการขายน�้ำตาล 5. บจ. เอ็น.วาย. ดีเวลลอปเมนต์ ที่เกี่ยวข้องกัน ขายด้วยราคาเทียบเคียงกับลูกค้าอื่น • ผู้ถือหุ้น / - ลูกหนี้การค้า - 15 กรรมการร่วมกัน

54

รายงานประจำ�ปี 2556


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2556 งบการเงินรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยได้มกี ารพิจารณา เลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ มีการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีส่ มเหตุสมผล ในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและ ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน ในรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างเป็นจริงและเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ทั่วไปได้อย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูก้ ำ� กับดูแลคุณภาพ ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุน ข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน หน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม ภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ) ประธานกรรมการ

(นายถกล ถวิลเติมทรัพย์) ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

55


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ 1 กรรมการตรวจสอบ 2. นายประเทือง ศรีรอดบาง 2 กรรมการตรวจสอบ 3. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา 3 หมายเหตุ : 1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 2. นายประเทือง ศรีรอดบาง ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนนายชูศกั ดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ตัง้ แต่วนั ที 26 กุมภาพันธ์ 2556 3. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย

และด้านธุรกิจเป็นอย่างดี ทัง้ นี้ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ในด้านบัญชีการเงินและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ และได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหาร เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นส�ำคัญๆ ในการจัดท�ำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี ข้อสังเกตทีต่ รวจพบ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรค ระหว่างการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการบริหาร ความเสีย่ ง และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้ การพิจารณาสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจ�ำปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีการประชุมหารือแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นร่วมกับส�ำนักตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ มีการจัดท�ำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน อย่างพอเพียง และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ให้ได้รับการพิจารณาและน�ำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสม การพิจารณาสอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการ ระหว่างกันของบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ซึง่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท ผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล กิจการทีด่ ี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

56

รายงานประจำ�ปี 2556


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญในการบริหารงาน ตามหลักการของการก�ำกับ ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท ในปี 2556 ต่อการสนับสนุนให้บริษัทสามารถด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัท ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ ภายใน รวมทัง้ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั และบริษทั ย่อยตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของส�ำนักตรวจสอบภายในและ ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2557 ของส�ำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยพิจารณาถึงปัจจัย ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั งิ านตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี พิจารณา ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 เพือ่ แต่งตัง้ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4521 สังกัด บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

57


การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ 1. ฐานะการเงิน

1.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 5,932.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 1,616.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5

• สินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 2,323.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 446.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก

- ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63.3 ล้านบาท จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น - สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 201.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 โดยสิ้นปี 2556 บริษัทมีปริมาณน�้ำตาล คงเหลือมากกว่าปกติ โดยในสถานการณ์ราคาน�้ำตาลขาลง เทรนเดอร์น�้ำตาลมีแนวโน้มชะลอการรับน�้ำตาล - เงินมัดจ�ำรับล่วงหน้าค่ากากน�้ำตาลเพิ่มขึ้น 186.4 ล้านบาท •

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 3,609.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,169.8 ล้านบาท โดยในปี 2556 บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้ดำ� เนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาด 35 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเริม่ จ่ายกระแส ไฟฟ้าให้คู่สัญญาได้ในเดือน เมษายน 2557 การก่อสร้างในปี 2556 ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างรอติดตั้ง เพิ่มขึ้นปีนี้ 1,150.78 ล้านบาท

1.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 2,502.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 971.9 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.5

• หนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 1,592.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 536.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 144.2 ล้านบาท - เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดภายในหนีง่ ปีเพิม่ ขึน้ 85.6 ล้านบาท โดยเป็นเงินกูร้ ะยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้า 35 เมกะวัตต์ - เงินล่วงหน้าค่ากากน�้ำตาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 259.6 ล้านบาท • หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 909.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 435.2 ล้านบาท โดยบริษัทได้จา่ ยช�ำระหนี้เงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 416.6 ล้านบาทในระหว่างปี และบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด ได้กู้เงินระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 35 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 836.6 ล้านบาท

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 3,430.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 644.8 ล้าบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลัก ดังนี้ - รับเงินเพิ่มทุนจากกลุ่มมิตซุย 515.0 ล้านบาท - ก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 501.5 ล้านบาท - จ่ายเงินปันผล 368.5 ล้านบาท

58

รายงานประจำ�ปี 2556


การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ 2. ผลการด�ำเนินงาน

ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

ปี 2556 สภาพตลาดโดยรวมของตลาดน�้ำตาลโลกยังเป็นตลาดขาลง ระดับราคาน�้ำตาลในตลาดโลกอ่อนตัวลงในปีนี้ ท�ำให้บริษัทมีรายได้จากการขายน�้ำตาลในปี 2556 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.9 และมีก�ำไรขั้นต้นจากการขายน�้ำตาลลดลง ประมาณ 400.5 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษทั มีรายได้และก�ำไรขัน้ ต้นจากการขายกากน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ 167.7 ล้านบาท เนือ่ งจาก ระดับราคากากน�้ำตาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นผลจากปริมาณความต้องการเอทานอลที่สูงขึ้นจากนโยบาย ของรัฐบาลที่ยกเลิกการขายเบนซิน 91 รวมทั้งการใช้น�้ำมัน E20 และ E85 ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขาย ไฟฟ้าลดลง 19.4 ล้านบาท ดังนั้น ในภาพรวมบริษัทจึงมีก�ำไรขั้นต้นลดลง 271.1 ล้านบาทเทียบกับปีก่อน ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการของปี 2556 บริษัทมีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการที่เพิ่มขึ้นประมาณ 45.5 ล้านบาท และ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงิน (ดอกเบีย้ จ่าย) ลดลงประมาณ 36.3 ล้านบาท และมีภาระภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลลดลง 88.6 ล้านบาท สอดคล้องกับก�ำไรในปีนี้ลดลง และโดยบริษัทได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงในปีนี้

ปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้บริษทั มีกำ� ไรสุทธิจากการด�ำเนินการลดลง 214.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.0

รายได้รวม

ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 5,972.3 ล้านบาท ลดลงจากงบการเงินปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวม 6,636.9 ล้านบาท ร้อยละ 10.0 มีรายละเอียดดังนี้ ปี 2555 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) รายได้

รายได้จากการขายและบริการ

ก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้อื่น

รายได้รวม

6,349.6

5,903.8

(7.0)

196.7

-

(100.0)

90.7

68.5

(24.5)

6,636.9

5,972.3

(10.0)

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

59


การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการประจ�ำปี 2556 เท่ากับ 5,903.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 7.0 มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2555 (ล้านบาท)

ปี 2556 (ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

รายได้จากการขายน�้ำตาล

5,509.0

4,961.3

(9.9)

รายได้จากการขายกากน�้ำตาล

341.6

509.3

49.1

รายได้ไฟฟ้า

102.1

82.7

(19.0)

รายได้จากขายและบริการการเกษตร

396.9

350.5

(11.7)

รวมรายได้จากการขายและบริการ

6,349.6

5,903.8

(7.0)

- รายได้จากการขายน�ำ้ ตาล 4,961.3 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 367.0 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.9 โดยปริมาณ การขายลดลงร้อยละ 0.3 และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 9.7 ราคาขายเฉลี่ยลดลงตามแนวโน้มระดับราคาน�้ำตาล ตลาดโลกที่อ่อนตัวลงในปีที่ผ่านมา -

รายได้จากการขายกากน�้ำตาลเท่ากับ 509.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 167.7 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.1 โดยปริมาณการขายกากน�้ำตาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.0 และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.1 โดยปีทผี่ า่ น มาราคากากน�ำ้ ตาลสูงขึน้ มาตามความต้องการใช้กากน�ำ้ ตาลทีส่ งู ขึน้ หลังจากทีร่ ฐั บาลประกาศยกเลิก การจ�ำหน่ายน�้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

ต้นทุนขายและอัตราก�ำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นของบริษัทประจ�ำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี2555 แสดงในตารางข้างล่างนี้

ปี 2555 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) รายได้

รายได้จากการขายและบริการ

6,349.6

5,903.8

(7.0)

ก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

196.7

(51.6)

(126.2)

รวมรายได้จากการขายและบริการ

6,546.3

5,852.2

(10.6)

ต้นทุนขายและบริการ

5,216.3

4,793.3

(8.1)

ก�ำไรขั้นต้น

1,330.0

1,058.9

(20.4)

อัตราก�ำไรขั้นต้น

20.3%

18.1%

(2.2)

60

รายงานประจำ�ปี 2556


การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2556 ลดลง 271.1 ล้านบาท เป็นผลจากระดับราคาน�้ำตาลในตลาดโลกต�่ำลง แม้ว่าบริษัทจะมี ก�ำไรจากการขายกากน�ำ้ ตาลมากขึน้ ในปีนี้ แต่กำ� ไรดังกล่าวไม่สามารถชดเชยก�ำไรขัน้ ต้นจากการขายน�ำ้ ตาลทีล่ ดลงไปได้ ท�ำให้ อัตราก�ำไรขั้นต้นโดยรวมลดลงเป็นร้อยละ 18.1 จากร้อยละ 20.3 ในปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 479.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.1 โดยส่วนใหญ่ เป็นการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยพนักงานทีส่ งู ขึน้ โดยเป็นผลจากการปรับอัตราค่าแรงประจ�ำปี และบริษทั ได้มกี ารเพิม่ ต�ำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะพนักงานในส่วนของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด ซึ่งรับผิดชอบในขั้นการก่อสร้าง และจะรับผิดชอบการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าชีวมวล 35 เมกะวัตต์ เมื่อเริ่มด�ำเนินการ

ดอกเบี้ยจ่าย

ในปี 2556 บริษัทมีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงิน 20.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ระยะสั้น ในฤดูกาลหีบ (Packing Credit) น้อยลง และบริษัทได้ช�ำระเงินกู้ระยะยาวในระหว่างปีจ�ำนวน 416.6 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล 126.1 ล้านบาท ลดลง 88.6 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีก�ำไรก่อนภาษีลดลง จากผลการด�ำเนินงานที่ลดลงและบริษัทได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลซึ่งลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจากร้อยละ 23.0 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 20.0 ในปีปัจจุบัน

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

61


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับ ปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ และการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดย ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเห็น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น�้ำตาล ครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ บริษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพือ่ สะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้นำ� เสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพือ่ เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบาย การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้น�ำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2557 62

รายงานประจำ�ปี 2556


งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ลูกหนีช้ าวไร่ ลูกหนีเ้ งินส่งเสริมปลูกอ้อยทีจ่ ะได้รบั ช�ำระภายในหนึง่ ปี เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน สินค้าคงเหลือ ลูกหนีธ้ นาคารตามสัญญาซือ้ ขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า ลูกหนีส้ ำ� นักงานกองทุนอ้อยและ น�ำ้ ตาลทรายทีจ่ ะได้รบั ช�ำระภายในหนึง่ ปี สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ลูกหนีเ้ งินส่งเสริมปลูกอ้อย - สุทธิจากส่วนทีจ่ ะได้รบั ช�ำระภายในหนึง่ ปี ลูกหนีส้ ำ� นักงานกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย - สุทธิ จากส่วนทีจ่ ะได้รบั ช�ำระภายในหนึง่ ปี ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

9 8, 10 11 12 8 13

747,334,372 257,256,496 36,752,960 246,644,577 829,489,507 -

14

31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2555

31 ธันวาคม 2556

748,397,478 1,324,635,977 101,499,792 131,732,032 18,531,836 28,508,436 296,330,581 290,123,634 627,963,293 865,886,583 67,030,097

31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

699,126,862 166,601,492 36,752,960 246,644,577 40,000,000 827,952,246

-

-

1 มกราคม 2555

702,826,920 1,307,987,218 98,633,469 153,583,398 18,531,836 28,508,436 296,330,581 290,123,634 - 25,000,000 624,288,217 861,245,809 67,030,097

-

17,681,212 - 17,681,212 16,440,190 205,536,186 15,671,021 10,355,398 11,369,957 11,854,746 2,323,014,098 1,876,193,267 2,674,238,895 2,027,433,535 1,819,011,077 2,695,984,453

15 16

5,000,000 1,994,875

5,000,000 1,994,875

8,849,943

5,000,000 539,999,940 1,994,875

5,000,000 389,999,940 1,994,875

127,499,640 8,849,943

12

169,008,485

136,117,975

142,452,862

169,008,485

136,117,975

142,452,862

6,936,796 6,936,796 17 3,411,495,510 2,193,234,795 1,720,969,422 1,974,114,149 1,945,409,652 1,503,283,375 18 6,664,089 9,985,554 9,919,679 5,472,171 8,894,032 9,323,628 4, 29.1 5,986,997 3,747,649 1,612,973 19 9,480,239 89,674,587 10,217,165 5,429,174 9,457,269 10,216,846 3,609,630,195 2,439,755,435 1,900,958,840 2,701,018,794 2,496,873,743 1,808,563,090 5,932,644,293 4,315,948,702 4,575,197,735 4,728,452,329 4,315,884,820 4,504,547,543

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

63


งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ หนีส้ นิ หมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ ก�ำหนด ช�ำระภายในหนึง่ ปี ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย เงินปันผลค้างจ่าย เจ้าหนีธ้ นาคารตามสัญญาซือ้ ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เจ้าหนีส้ ำ� นักงานกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาล หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ จากส่วนที ่ ถงึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน รวมหนีส้ นิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2555

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2555

20 8, 21

150,000,000 1,181,143,845

5,832,000 936,883,193

764,247 990,028,225

140,000,000 888,372,008

931,895,058

764,247 984,608,211

22

102,230,000

16,630,000

27,380,000

22,230,000

16,630,000

15,880,000

23

5,355

11,147 41,813,809 132,335

2,797,022 214,791,000 210,002,380

5,355

11,147 41,813,809 132,335

1,447,904 214,791,000 210,002,380

78,824,030 - 133,486,558 78,824,030 - 133,486,558 68,364,660 47,860,418 59,974,880 68,364,660 47,860,418 59,974,880 11,692,753 6,464,711 7,584,957 7,743,361 6,405,556 7,540,021 1,592,260,643 1,055,627,613 1,646,809,269 1,205,539,414 1,044,748,323 1,628,495,201

22 23 24 4, 29.1

843,678,904

430,050,000

708,154,540

รายงานประจำ�ปี 2556

430,050,000

646,680,000

1,946,568 714,014 26,702,036 18,362,809 15,901,679 24,422,583 16,840,261 14,564,059 39,541,139 26,265,319 14,754,492 39,541,139 26,265,319 14,754,492 909,922,079 474,678,128 740,757,279 71,783,722 473,155,580 676,712,565 2,502,182,722 1,530,305,741 2,387,566,548 1,277,323,136 1,517,903,903 2,305,207,766

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

64

7,820,000


งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม หมายเหตุ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทุนเรือนหุน้ ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท หุน้ สามัญ 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ ก�ำไรสะสม จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2555

31 ธันวาคม 2556

500,000,000 500,000,000 25

600,000,000

31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2555

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

600,000,000 500,000,000 500,000,000

25 26

550,000,000 550,000,000 - 2,500,000 2,500,000 1,642,675,000 1,180,175,000 1,180,175,000 1,642,675,000 1,180,175,000 1,180,175,000

27

60,000,000 50,000,000 41,600,000 60,000,000 50,000,000 41,600,000 1,178,971,451 1,059,152,841 467,064,850 1,195,954,193 1,067,805,917 475,088,560 (3,684,880) (3,684,880) (1,208,663) 2,476,217 3,430,461,571 2,785,642,961 2,187,631,187 3,451,129,193 2,797,980,917 2,199,339,777 5,932,644,293 4,315,948,702 4,575,197,735 4,728,452,329 4,315,884,820 4,504,547,543

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

65


งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2555

2556

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

5,870,724,821 6,316,880,883

5,845,438,160 6,316,880,883

33,059,926 32,697,824

32,725,751 32,261,606

ดอกเบีย้ รับ

25,514,024 39,322,202

25,967,091 41,428,487

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

อืน่ ๆ

42,970,625 51,332,816

53,738,120 38,199,662

รวมรายได้

5,972,269,396 6,636,937,446

5,957,869,122 6,625,474,359

ต้นทุนขาย

4,763,974,378 5,186,690,167

4,761,229,174 5,187,938,481

ต้นทุนการให้บริการ

29,318,629 29,587,851

30,192,469 31,559,855

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

259,229,658 249,429,993

259,229,658 249,429,993

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

220,025,831 184,298,114

199,659,747 170,438,555

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น

51,618,381

50,513,881

รวมค่าใช้จา่ ย

5,324,166,877 5,650,006,125

5,300,824,929 5,639,366,884

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

648,102,519 986,931,321

657,044,193 986,107,475

ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

(20,494,014)

(56,796,196)

(19,563,520) (54,535,941)

627,608,505 930,135,125

637,480,673 931,571,534

(126,073,220) (214,647,134)

(128,242,070) (215,454,177)

501,535,285 715,487,991

509,238,603 716,117,357

ก�ำไรขาดทุน : รายได้ รายได้จากการขาย

30

รายได้จากการให้บริการ รายได้อนื่

- 196,703,721

- 196,703,721

ค่าใช้จา่ ย

-

-

ก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและ

ก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ ก�ำไรส�ำหรับปี

4, 29.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

66

รายงานประจำ�ปี 2556


งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2555

2556

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ : โอนกลับส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผือ่ ขายจากการขาย

-

ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

(3,215,866)

-

739,649

(2,476,217)

(3,237,909)

-

647,582

-

-

(3,215,866) 739,649

-

(2,476,217)

ผลขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(3,934,750)

-

718,075

-

(3,216,675)

-

(2,590,327)

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี

(3,216,675)

(2,476,217)

(2,590,327)

(2,476,217)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

498,318,610

ผลกระทบของภาษีเงินได้

ก�ำไรต่อหุน้

24 4, 29.3

713,011,774

506,648,276 713,641,140

31

ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ก�ำไรส�ำหรับปี

0.92

1.43

0.94

1.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

67


68

รายงานประจำ�ปี 2556 ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ช�ำระเต็ม มูลค่าแล้ว ใบส�ำคัญ แสดงสิทธิ

ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตาม กฎหมาย

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน รวมธุรกิจภายใต้ องค์ประกอบอื่น ของส่วนของ ในหลักทรัพย์ การควบคุม ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น เผื่อขาย เดียวกัน

ก�ำไรสะสม

งบการเงินรวม

รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม 500,000,000 - 1,180,175,000 50,000,000 1,081,670,511 - (3,684,880) (3,684,880) ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4) - - - - (22,517,670) - - - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 500,000,000 - 1,180,175,000 50,000,000 1,059,152,841 - (3,684,880) (3,684,880) ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 25) 50,000,000 - 462,500,000 - - - - - เงินรับค่าใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26) - 2,500,000 - - - - - - - - - - 498,318,610 - - - ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (368,500,000) - - - จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) - - - 10,000,000 (10,000,000) - - - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 550,000,000 2,500,000 1,642,675,000 60,000,000 1,178,971,451 - (3,684,880) (3,684,880)

(22,517,670) 2,785,642,961 512,500,000 2,500,000 498,318,610 (368,500,000) 3,430,461,571

2,808,160,631

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม 500,000,000 - 1,180,175,000 41,600,000 479,466,720 3,215,866 (3,684,880) (469,014) 2,200,772,706 ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4) - - - - (12,401,870) (739,649) - (739,649) (13,141,519) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 500,000,000 - 1,180,175,000 41,600,000 467,064,850 2,476,217 (3,684,880) (1,208,663) 2,187,631,187 ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี - ปรับปรุงใหม่ - - - - 715,487,991 (2,476,217) - (2,476,217) 713,011,774 เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (115,000,000) - - - (115,000,000) จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) - - - 8,400,000 (8,400,000) - - - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 500,000,000 - 1,180,175,000 50,000,000 1,059,152,841 - (3,684,880) (3,684,880) 2,785,642,961

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น


บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

69

ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ช�ำระเต็ม มูลค่าแล้ว ใบส�ำคัญ แสดงสิทธิ

ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตาม กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ เผื่อขาย

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี - ปรับปรุงใหม่ - - - - 716,117,357 (2,476,217) (2,476,217) 713,641,140 เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (115,000,000) - - (115,000,000) จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) - - - 8,400,000 (8,400,000) - - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 500,000,000 - 1,180,175,000 50,000,000 1,067,805,917 - - 2,797,980,917 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม 500,000,000 - 1,180,175,000 50,000,000 1,094,071,236 - - 2,824,246,236 ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4) - - - - (26,265,319) - - (26,265,319) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 500,000,000 - 1,180,175,000 50,000,000 1,067,805,917 - - 2,797,980,917 ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 25) 50,000,000 - 462,500,000 - - - - 512,500,000 เงินรับค่าใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26) - 2,500,000 - - - - - 2,500,000 ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี - - - - 506,648,276 - - 506,648,276 เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (368,500,000) - - (368,500,000) จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) - - - 10,000,000 (10,000,000) - - ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 550,000,000 2,500,000 1,642,675,000 60,000,000 1,195,954,193 - - 3,451,129,193

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม 500,000,000 - 1,180,175,000 41,600,000 489,103,403 3,215,866 3,215,866 2,214,094,269 ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4) - - - - (14,014,843) (739,649) (739,649) (14,754,492) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 500,000,000 - 1,180,175,000 41,600,000 475,088,560 2,476,217 2,476,217 2,199,339,777

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)


งบกระแสเงินสด บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2556 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 627,608,505 ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน 180,488,704 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ตัดจ�ำหน่ายส่วนเกินจากการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (7,589,662) (25,319,127) โอนกลับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ 18,159 (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (165,399) ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 4,404,477 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 86,141,043 (ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง (25,514,024) รายได้ดอกเบีย้ 18,893,215 ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ 858,965,891 และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง (147,015,199) ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ 7,098,003 ลูกหนีช้ าวไร่ (201,544,373) สินค้าคงเหลือ 67,030,097 ลูกหนีธ้ นาคารตามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (187,763,220) สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 80,194,348 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ หนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) 149,389,995 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เจ้าหนีธ้ นาคารตามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 20,504,242 เจ้าหนีส้ ำ� นักงานกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย 5,228,042 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 652,087,826 เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (165,516,305) จ่ายภาษีเงินได้ 486,571,521 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555

รายงานประจำ�ปี 2556

2555

930,135,125

637,480,673

931,571,534

142,099,208 (15,132,597) (42,996,127) (90,987) (15,670,999) (3,677,883) 2,461,130 (51,997,840) (39,322,202) 56,618,681

169,432,886 (7,589,662) (25,319,127) 28,350 200,418 4,344,413 86,141,043 (25,967,091) 18,885,480

137,063,015 (15,132,597) (42,996,127) (9,412) 6,999,700 (1,712,368) (3,677,883) 2,276,202 (51,997,840) (41,428,487) 53,838,392

962,425,509

857,637,383

974,794,129

30,565,614 52,972,727 238,014,277 (769,169) (79,457,422)

(59,226,518) 7,098,003 (203,692,379) 67,030,097 1,126,477 4,028,095

54,023,416 52,972,727 236,967,004 484,789 759,577

(85,619,742) (133,486,558) 12,503,546 (1,120,246) 996,028,536 (378,507,299) 617,521,237

6,587,119 (84,567,157) (133,486,558) 20,504,242 12,503,546 1,337,805 (1,134,465) 702,430,324 1,113,317,008 (164,183,524) (376,180,892) 538,246,800 737,136,116

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

70

2556


งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2556 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดเพิม่ ขึน้ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง ลูกหนีเ้ งินส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง 16,795,494 เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,297,686,871) เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (1,894,739) เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 11,442,903 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ 25,096,215 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,246,246,998) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ 144,168,000 ช�ำระคืนหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (11,147) เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว 915,858,904 ช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว (416,630,000) เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน 512,500,000 เงินสดรับจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2,500,000 จ่ายดอกเบีย้ (31,146,406) จ่ายเงินปันผล (368,626,980) เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 758,612,371 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,063,106) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 748,397,478 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 747,334,372 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม รายการทีม่ ใิ ช่เงินสด โอนกลับส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขายจากการขาย รายการซือ้ สินทรัพย์ทยี่ งั ไม่ได้จา่ ยช�ำระลดลง(เพิม่ ขึน้ ) (94,517,215) โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (1,000,000) ดอกเบีย้ จ่ายบันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 12,606,633 หักกลบลบหนีร้ ะหว่างลูกหนี/้ เจ้าหนีส้ ำ� นักงานกองทุนอ้อย และน�ำ้ ตาลทราย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555

2556

(5,000,000) 127,940 7,317,085 (583,435,659) (4,803,379) 21,864,780 40,087,942 (523,841,291)

5,067,753 (4,732,443) (288,854,540) (56,529,170) (324,870,045) (669,918,445) (576,238,499) 1,324,635,977 748,397,478 (3,215,866) (32,385,199) (1,038,400) (24,618,008)

- (5,000,000) (40,000,000) 25,000,000 16,795,494 127,940 7,317,085 (254,404,312) (545,892,190) (4,170,378) (1,481,109) 4,779,733 10,989,432 (150,000,000) (269,500,000) 42,455,340 25,437,364 (392,663,131) (744,882,470)

140,000,000 (11,147) (416,630,000) 512,500,000 2,500,000 (19,015,600) (368,626,980) (149,283,727) (3,700,058) 702,826,920 699,126,862

2555

49,980,049 (1,000,000) -

(764,247) (2,150,771) (215,880,000) (53,748,881) (324,870,045) (597,413,944) (605,160,298) 1,307,987,218 702,826,920

(3,215,866) (31,764,493) (1,038,400) (24,618,008)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

71


หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฯ

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิต และจ�ำหน่ายน�้ำตาลทั้งภายในและต่างประเทศ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โรงงานของบริษัทฯตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ต�ำบลจระเข้หิน อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งแต่ต้นปี 2555 บริษัทฯได้ให้ชาวไร่เป็นผู้ว่าจ้างรถบรรทุกร่วมและแรงงานตัดอ้อยโดยตรง บริษัทฯท�ำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น จึงไม่มีรายได้จากการบริการเรื่องดังกล่าว

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน 2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน ตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ ภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ�ำกัด (เดิมชื่อ “ บริษัท จักรกลเกษตร บริการ จ�ำกัด”) บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า ไทย ซื้อขายกากน�้ำตาล (โมลาส) และ ไทย ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (เดิมให้บริการ เครื่องมือทางการเกษตร) ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล ไทย

อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น 2556 ร้อยละ

2555 ร้อยละ

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00

100.00

ข) บริษัทฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่ บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 72

รายงานประจำ�ปี 2556


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8

ส่วนงานด�ำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 25

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีขา้ งต้นไม่มผี ลกระทบอย่างเป็น สาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะ การเงินกับฐานภาษี และรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

มาตรฐานการบัญชี

การน�ำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด ภาษีเงินได้ สัญญาเช่า รายได้ ผลประโยชน์ของพนักงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนได้เสียในการร่วมค้า งบการเงินระหว่างกาล การด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การรวมธุรกิจ สัญญาประกันภัย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก ส่วนงานด�ำเนินงาน

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2559 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

2 (ปรับปรุง 2555) 3 (ปรับปรุง 2555) 4 5 (ปรับปรุง 2555) 8 (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่

15 27 29 32

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

73


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 13 ฉบับที่ 17 ฉบับที่ 18

วันที่มีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 1 มกราคม 2557 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1 มกราคม 2557 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2557 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนือ่ งจาก บริษทั ฯและบริษทั ย่อยน�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

งบการเงินรวม ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2556 2555

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2555 2556 2555 2555

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 5,987 3,747 1,612 - - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 39,541 26,265 14,754 39,541 26,265 14,754 ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง (33,554) (22,518) (12,402) (39,541) (26,265) (14,014) องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นลดลง - - (740) - - (740)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ก�ำไรหรือขาดทุน : ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 11,754 13,923 10,116 12,250 ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลง (11,754) (13,923) (10,116) (12,250) ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.022) (0.026) (0.020) (0.024) ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : โอนกลับส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง - - 740 740 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย 718 648 - 74

รายงานประจำ�ปี 2556


5. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ 5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จาก การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�ำเร็จรูปและกากน�้ำตาลแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึง ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

สินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึง ต้นทุนใน การผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

วัตถุดิบ ปุ๋ย สารเคมี อะไหล่ วัสดุโรงงานและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด จะต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

กากอ้อยที่เกิดขึ้นจากการผลิตน�้ำตาล ไม่ได้มีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้ ดังนั้น รายได้จากการขาย ผลพลอยได้ดังกล่าวจะแสดงเป็นรายการหักจากต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต

5.5 เงินลงทุน ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก�ำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปี

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของ ก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนเมื่อมีการจ�ำหน่าย เงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

75


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ งานระบบสาธารณูปโภคและบ�ำบัดน�้ำเสีย

10 ปี 20 ปี 4 - 50 ปี 5 ปี 5 ปี 20 ปีี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อ บริษทั ฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็น ค่าใช้จา่ ยในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบ ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน ระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ ควบคุมไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพล อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของ บริษัทฯ

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า ด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.11 เงินตราต่างประเทศ

76

บริษทั ฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รายการต่างๆ ของแต่ละ กิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุล เงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน รายงานประจำ�ปี 2556


5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่า จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนใน การขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อนได้หมดไป หรือ ลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ใน งวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้กำ� หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น หากกิจการ ไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ สินทรัพย์ โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทั ฯบริษทั ย่อยและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อย จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อย จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยถือว่า เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สิน ในช่วงการเปลีย่ นแปลงทีม่ ากกว่าหนีส้ นิ ทีร่ บั รู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

5.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

77


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลด มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรง ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไร ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจาก การท�ำสัญญาจะถูกตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

78

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไข และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว แล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก ลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งาน ของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หาก คาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณ การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสม ในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น รายงานประจำ�ปี 2556


7. การด�ำเนินงานทีเ่ ป็นไปตามฤดูกาล

การด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีลักษณะขึ้นอยู่กับฤดูกาล ซึ่งแบ่งเป็นฤดูกาลผลิต ระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และ นอกฤดูกาลผลิต ระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จ�ำกัด”) บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด บริษัท ครบุรี แคปิตอล จ�ำกัด บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด บริษัท เอ็น.วาย.ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด บริษัท ทะเลทรัพย์ จ�ำกัด บริษัท เอ็น.วาย.รับเบอร์ จ�ำกัด

บริษัทย่อย บริษัทย่อย

ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ดอกเบี้ยรับ

-

-

864

2,357

2556 : ร้อยละ 5.375 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 6.375 ต่อปี)

รายได้อื่น

-

-

8,618

2,885

ราคาทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ถึง 5

รายได้จากการขายกากอ้อย

-

-

27,968

-

ราคาตามสัญญา (350 - 400 บาทต่อตัน)

รายได้ค่าเช่า

-

-

3,357

110

ซื้อสินทรัพย์

-

-

9,900

25,232

ซื้อไฟฟ้า

-

-

28,703

-

ราคาตามสัญญา (ราคาตามการไฟฟ้าฝ่ายผลิต)

ซื้อไอน�้ำ

-

-

13,077

-

ราคาตามสัญญา (70 - 100 บาทต่อตัน)

ค่าเช่าจ่าย

-

-

26,448

48,443

ค่าซ่อม

-

-

6,618

-

ราคาตลาด

ค่าใช้จา่ ยการบริหารจัดการ

-

-

2,167

-

ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จา่ ยอื่น

-

-

2,440

-

ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย

ขายสินทรัพย์

ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย

ราคาตามสัญญา (3,333 บาทถึง 210,000 บาทต่อเดือน) ราคาตลาด และราคาประมูล

ราคาตามสัญญา (6,000 บาทถึง 120,000 บาทต่อคันต่อเดือน)

-

96

-

96

ราคาเทียบเคียงกับลูกค้าอื่น

7,500

-

7,500

-

433

460

433

460

ราคาตามสัญญา (อายุสัญญา 15 และ 30 ปี)

ค่าเช่าจ่าย

5,161

480

5,161

480

ราคาตามสัญญา และ ราคาเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่น

ค่าบริการและสาธารณูปโภค

1,108

599

1,111

599

ราคาตามสัญญา (45-60 บาทต่อตารางเมตร)

ค่าบริการในการส่งออก

11,799

11,096

11,799

11,096

ราคาตามสัญญา (20 บาทต่อตัน)

ดอกเบี้ยจ่าย

1,661

13,213

1,661

13,213

2556: ร้อยละ 3.4 ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.75 - 5.50 ต่อปี)

ราคาตลาด

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

79


หมายเหตุประกอบงบการเงิน ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ2555 มีรายละเอียดดังนี ้ (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม 2556 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3,861 96 3,861 ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10) บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - - 112 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10) - - 18,737 บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21) บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) - - 22,073 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน) - 329 - รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 329 22,073 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,396 - 2,396

17,664 8,428 329 8,757 -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื่อนไหว ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เพิ่มขึ้น ระหว่างปี

ลดลง ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย - 175,000 (135,000)

40,000

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เพิ่มขึ้น ระหว่างปี

ลดลง ระหว่างปี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 320,103 (320,103)

80

96

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2556


(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

48,021 1,849 49,870

35,346 1,500 36,846

48,021 1,849 49,870

35,346 1,500 36,846

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

386 176,948 570,000 747,334

549 147,848 600,000 748,397

296 128,831 570,000 699,127

289 102,538 600,000 702,827

เงินสด เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.00 ถึง 2.90 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 0.75 ถึง 2.45 ต่อปี)

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม 2556 2555

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ 3,861 - 3,861 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ค้างช�ำระ ไม่เกิน 3 เดือน - 96 - รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,861 96 3,861 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 98,101 53,769 90,335 ค้างช�ำระ ไม่เกิน 3 เดือน 23,972 8,851 23,972 3 - 6 เดือน - 5 - 6 - 12 เดือน - - - มากกว่า 12 เดือน - - - รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 122,073 62,625 114,307 รวมลูกหนี้การค้า 125,934 62,721 118,168 ลูกหนี้อื่น 14,314 6,318 1,815 เงินทดรองจ่าย ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 112 รายได้ค้างรับ - - - ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 18,737 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 28,316 12,604 27,769 ภาษีซื้อรอเรียกคืน 88,692 19,857 - รวมลูกหนี้อื่น 131,322 38,779 48,433 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 257,256 101,500 166,601

96 96 53,769 8,628 5 62,402 62,498 6,094 17,664 12,377 36,135 98,633

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

81


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 11. ลูกหนี้ชาวไร่

ยอดคงเหลือของลูกหนีช้ าวไร่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนีท้ คี่ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระได้ดงั นี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555

ลูกหนี้ชาวไร่ - ค่าอ้อย ฤดูการผลิตก่อนปี 2552/2553 24,214 55,580 ฤดูการผลิตปี 2552/2553 5,329 7,148 ฤดูการผลิตปี 2553/2554 7,656 9,664 ฤดูการผลิตปี 2554/2555 17,724 23,749 ฤดูการผลิตปี 2555/2556 34,120 รวมลูกหนี้ชาวไร่ 89,043 96,141 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (52,290) (77,609) ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 36,753 18,532

ในปีปัจจุบัน บริษัทฯตัดลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญไปเป็นจ�ำนวน 32 ล้านบาท

12. ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555

ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย หัก : ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยที่จะได้รับช�ำระภายในหนึ่งปี ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย - สุทธิจากส่วนที่จะได้รับช�ำระภายในหนึ่งปี

415,653 (246,645) 169,008

432,449 (296,331) 136,118

ลูกหนีเ้ งินส่งเสริมปลูกอ้อยเป็นการให้การสนับสนุนแก่ชาวไร่เพือ่ ส่งเสริมให้ชาวไร่เพาะปลูกอ้อย โดยการจัดหาพันธุอ์ อ้ ย ระบบน�ำ้ เครือ่ งจักรกล การเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร อายุสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 - 7 ต่อปี โดยชาวไร่ส่วนใหญ่น�ำที่ดิน และยานพาหนะเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

13. สินค้าคงเหลือ

ราคาทุน 2556

2555

งบการเงินรวม รายการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 2556

2555

(หน่วย : พันบาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 2556

สินค้าส�ำเร็จรูป 717,059 521,072 - - 717,059 สินค้าระหว่างผลิต 48,907 48,409 - - 48,907 ปุ๋ย สารเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงาน 45,078 38,124 (88) (69) 44,990 ผลิตภัณท์พลอยได้ (กากน�้ำตาล) 18,534 20,427 - - 18,534 รวม 829,578 628,032 (88) (69) 829,490 82

รายงานประจำ�ปี 2556

2555 521,072 48,409 38,055 20,427 627,963


(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน

สินค้าส�ำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต ปุ๋ย สารเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงาน ผลิตภัณท์พลอยได้ (กากน�้ำตาล) รวม

2556

2555

715,521 48,907 45,078 18,534 828,040

519,378 48,409 36,133 20,427 624,347

งบการเงินเฉพาะกิจการ รายการปรับลดราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2556

2555

2556

2555

- - (88) - (88)

- - (59) - (59)

715,521 48,907 44,990 18,534 827,952

519,378 48,409 36,074 20,427 624,288

14. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินมัดจ�ำค่ากากน�้ำตาล อื่นๆ รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

186,440 19,096 205,536

- 16,440 16,440

- 10,355 10,355

11,370 11,370

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว

2556 2555

สัดส่วนเงินลงทุน 2556 ร้อยละ

(หน่วย : พันบาท) ราคาทุน

2555 ร้อยละ

2556

2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด 500,000 350,000 100.00 100.00 บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ�ำกัด 40,000 40,000 100.00 100.00 (เดิมชื่อ “บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จ�ำกัด”) บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด 7,000 7,000 100.00 100.00 รวม หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

500,000 40,000

350,000 40,000

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ของบริษัทย่อย (บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด) ได้มีมติเรียกช�ำระ ค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 มีผลให้ทุนที่ออกและช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 350 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จา่ ยช�ำระ ค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน 150 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 ของบริษัทย่อย (บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด) ได้มีมติเรียกช�ำระ ค่าหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 50 มีผลให้ทุนที่ออกและช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จา่ ยช�ำระ ค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน 100 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัทย่อย (บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด) ได้มีมติพิเศษเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ�ำนวน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และได้น�ำไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดย บริษัทย่อยได้เรียกช�ำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ 50 เป็นจ�ำนวนเงิน 150 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวน

7,000 7,000 547,000 397,000 (7,000) (7,000) 540,000 390,000

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

83


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัทย่อย (บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จ�ำกัด) ได้มีมติพิเศษเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 20 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 2 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ� นวน 40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และได้น�ำไปจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวน เงินปันผลรับ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 เงินลงทุนทั่วไป หุ้นสามัญ 1,750 1,750 บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด 243 243 บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ำกัด 2 2 รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,995 1,995 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,995 1,995

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี 7 ล้านบาท และรับรู้ก�ำไรจากการขายจ�ำนวน 4 ล้านบาท (สุทธิ จากภาษี) ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ จ�ำนวนดังกล่าวได้รวมก�ำไรที่โอนมาจากรายการก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างงวดจ�ำนวน 3 ล้านบาท (สุทธิจากภาษี)

17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

งานระบบ อาคารและ ที่ดินและส่วน เครื่องตกแต่งและ สาธารณูปโภค สินทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ปรับปรุงที่ดิน อุปกรณ์ เครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ และบ�ำบัดน�้ำเสีย ระหว่างก่อสร้าง รวม ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 771,919 1,525,268 103,489 142,791 79,558 162,677 215,755 575,978 3,577,435 ซื้อเพิ่ม 1,846 1,379 103,634 16,097 10,698 5,511 466 476,188 615,819 จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย - - (3,043) (106) (5,005) (6,516) - - (14,670) โอนเข้า (โอนออก) 68,412 643,846 698 833 240 18,422 17,477 (750,966) (1,038) 842,177 2,170,493 204,778 159,615 85,491 180,094 233,698 301,200 4,177,546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซื้อเพิ่ม 979 - 5,903 14,541 14,441 20,464 1,093 1,334,783 1,392,204 จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย (110) (6,757) (4,530) (428) (575) (1,403) - - (13,803) โอนเข้า (โอนออก) 118,731 220,314 - 8,315 - 31,982 8,524 (388,866) (1,000) ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - - 12,607 12,607 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 961,777 2,384,050 206,151 182,043 99,357 231,137 243,315 1,259,724 5,567,554 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 395,106 982,582 16,270 116,734 71,206 124,737 149,831 - 1,856,466 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 24,044 74,173 149 7,919 5,642 11,051 13,345 - 136,323 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที ่ จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย - - - (51) (4,983) (3,444) - - (8,478) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 419,150 1,056,755 16,419 124,602 71,865 132,344 163,176 - 1,984,311 29,948 99,109 113 10,970 6,929 13,231 13,973 - 174,273 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่ จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย (92) (1,014) - (402) (543) (475) - - (2,526) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 449,006 1,154,850 16,532 135,170 78,251 145,100 177,149 - 2,156,058 มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 423,027 1,113,738 188,359 35,013 13,626 47,750 70,522 301,200 2,193,235 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 512,771 1,229,200 189,619 46,873 21,106 86,037 66,166 1,259,724 3,411,496 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (จ�ำนวน 119 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 136,323 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (จ�ำนวน131ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 174,273

84

รายงานประจำ�ปี 2556


(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งานระบบ อาคารและ ที่ดินและส่วน เครื่องตกแต่งและ สาธารณูปโภค สินทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ปรับปรุงที่ดิน อุปกรณ์ เครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ และบ�ำบัดน�้ำเสีย ระหว่างก่อสร้าง รวม ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 771,767 1,525,269 103,489 132,403 81,860 12,408 215,755 392,789 ซื้อเพิ่ม 1,846 1,379 103,635 14,719 10,645 30,743 466 414,224 จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย - - (3,043) (2) (5,006) (68) - - โอนเข้า (โอนออก) 68,412 643,845 698 834 240 - 17,477 (732,544) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 842,025 2,170,493 204,779 147,954 87,739 43,083 233,698 74,469 ซื้อเพิ่ม 1,105 - 5,903 15,008 13,467 23,936 1,093 143,912 จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย (110) (6,757) (4,530) (393) (575) (1,179) - - โอนเข้า (โอนออก) 118,731 58,771 - 8,315 - - 8,524 (195,341) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 961,751 2,222,507 206,152 170,884 100,631 65,840 243,315 23,040 ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 395,092 982,582 16,270 110,824 70,803 7,055 149,831 - ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 24,036 74,173 149 7,046 5,575 7,100 13,345 - ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่ จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย - - - - (4,983) (68) - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 419,128 1,056,755 16,419 117,870 71,395 14,087 163,176 - 29,944 92,697 114 10,297 6,701 9,805 13,973 - ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่ (92) (1,014) - (379) (544) (326) - - จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 448,980 1,148,438 16,533 127,788 77,552 23,566 177,149 - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 422,897 1,113,738 188,360 30,084 16,344 28,996 70,522 74,469 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 512,771 1,074,069 189,619 43,096 23,079 42,274 66,166 23,040 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (จ�ำนวน 119 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (จ�ำนวน 147 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

3,235,740 577,657 (8,119) (1,038) 3,804,240 204,424 (13,544) (1,000) 3,994,120 1,732,457 131,424 (5,051) 1,858,830 163,531 (2,355) 2,020,006 1,945,410 1,974,114 131,424 163,531

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจ�ำนวนประมาณ 1,237 ล้านบาท (2555 : 205 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการจ�ำนวน 13 ล้านบาท (2555 : ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 213 ล้านบาท (2555 : 187 ล้านบาท)

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และเงินกู้ยืม (รวมถึงหนี้สินอื่นๆทุกประเภท) ของบริษัทฯและ บริษัทย่อยที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22 และ 35

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซื้อเพิ่ม โอนเข้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซื้อเพิ่ม โอนเข้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม 16,136 4,804 1,038 21,978 1,894 1,000 24,872

งบการเงินเฉพาะกิจการ 15,492 4,171 1,038 20,701 1,481 1,000 23,182

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

85


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

การตัดจ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าตัดจ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตัดจ�ำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค่าตัดจ�ำหน่าย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(6,216) (5,776) (11,992) (6,216) (18,208)

(6,168) (5,639) (11,807) (5,903) (17,710)

9,986 6,664

8,894 5,472

5,776 6,216

5,639 5,903

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สิทธิการเช่า เงินมัดจ�ำค่าสินทรัพย์ อื่นๆ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2556

2555

2556

2555

- 4,051 5,429 9,480

7,192 80,217 2,266 89,675

- - 5,429 5,429

7,192 2,265 9,457

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หน่วย : พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.10 และ 4.05 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย 2556

2555

2556

150,000 150,000

5,832 5,832

140,000 140,000

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2556

86

รายงานประจำ�ปี 2556

-

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เจ้าหนี้ค่าอ้อย เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า เจ้าหนี้ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2555

380,718 133,434 386,603 205,456 50,740 - 24,193 1,181,144

2555

2556

2555

429,549 196,375 127,025 110,938 49,258 329 23,409 936,883

380,718 132,311 224,603 60,338 45,118 22,073 23,211 888,372

429,549 184,742 127,025 110,318 48,095 8,757 23,409 931,895


เจ้าหนี้ค่าอ้อย

บริษัทฯรับซื้ออ้อยส�ำหรับฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 โดยใช้มติคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 900 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 54 บาทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่กรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯอนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ยังไม่ได้ประกาศราคาค่าอ้อยขั้นสุดท้ายส�ำหรับฤดูกาลผลิตปี 2556/2557

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น บริษัทฯจึงบันทึกค่าอ้อยและเจ้าหนี้ค่าอ้อยส�ำหรับ ฤดูการผลิตปี 2556/2557 ด้วยราคาที่ประมาณการขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ในราคาเท่ากับ 961 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 58 บาทต่อตันอ้อย

บริษทั ฯรับซือ้ อ้อยส�ำหรับฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 โดยใช้มติคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายครัง้ ที่ 7/2555 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเท่ากับ 950 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 57 บาทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่กรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯอนุมัติให้ออกงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส�ำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราบยังไม่ได้ประกาศราคาค่าอ้อยขั้นสุดท้ายส�ำหรับฤดูกาลผลิตปี 2555/2556

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น บริษัทฯจึงบันทึกค่าอ้อยและเจ้าหนี้คา่ อ้อยส�ำหรับ ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ด้วยราคาทีป่ ระมาณการขึน้ โดยฝ่ายบริหาร ในราคาเท่ากับ 1,009 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 61 บาทต่อตันอ้อย

22. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย : พันบาท)

วงเงินกู ้ อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ (ล้านบาท) (ร้อยละ)

1 1,350.00 MLR - 2

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การช�ำระคืน

2556

2555

2556

2555

ช�ำระคืนเป็นราย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 18 งวด งวดละ 15 ถึง 110 ล้านบาท โดยผ่อนในอัตรา ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกในเดือน มิถุนายน 2550

-

400,000

-

400,000

8.35 4 ช�ำระคืนเป็นราย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 10 งวด - 1,850 - 1,850 2 งวดละ 0.5 ถึง 1.85 ล้านบาท โดยผ่อนในอัตรา ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกในเดือน ธันวาคม 2551 3 48.45 MLR - 1 ช�ำระคืนเป็นราย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 10 งวด 15,930 26,310 15,930 26,310 งวดละ 2.42 ถึง 7.97 ล้านบาท โดยผ่อน ในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรก ในเดือนมีนาคม 2553 4 23.70 4 ช�ำระคืนเป็นราย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 10 งวด 14,120 18,520 14,120 18,520 งวดละ 0.84 ถึง 3.97 ล้านบาท โดยผ่อน ในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 5 1,150.00 AMLR - 2.95 ช�ำระคืนเป็นราย 6 เดือนเป็นจ�ำนวน 12 งวด งวดละ 40 ถึง 140 ล้านบาท โดยผ่อนในอัตรา ที่เพิ่มขึ้นทุกปีเริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกในเดือน มิถุนายน 2557 915,859 - - รวม 945,909 446,680 30,050 446,680 หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี (102,230) (16,630) (22,230) (16,630) เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 843,679 430,050 7,820 430,050

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

87


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

446,680 915,859 (416,630) 945,909

446,680 (416,630) 30,050

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 บวก : กู้เพิ่ม หัก : ช�ำระคืนเงินกู ้ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2555 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ทำ� สัญญากูย้ มื เงินจ�ำนวน 1,150 ล้านบาท จากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ในประเทศ โดยมีอตั รา ดอกเบี้ย AMLR ลบด้วยร้อยละ 2.95 ต่อปี (AMLR คือ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศ 4 แห่ง) มีก�ำหนดช�ำระคืน เป็นรายครึ่งปี ภายใน 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก โดยก�ำหนดช�ำระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2557

เงินกู้ยืมดังกล่าว ค�้ำประกันโดยการจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สิน ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 834 ล้านบาท (2555 : 1,372 ล้านบาท)

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม

2556

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

- 11 - - - - - 11 - - (11) - - - -

11 11 (11)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย รวม หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการโดยมีก�ำหนดการช�ำระค่าเช่า เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3-5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ :

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

88

-

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า รายงานประจำ�ปี 2556

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

11

-

11

-

-

-

11

-

11


24. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี ต้นทุนบริการในปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย โอนพนักงาน ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

18,363 3,367 1,037 - 3,935 26,702

15,902 1,909 552 - - 18,363

16,840 3,132 967 246 3,238 24,423

14,564 1,765 511 16,840

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,367 1,909 3,132 ต้นทุนดอกเบี้ย 1,037 552 967 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน 4,404 2,461 4,099 ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ต้นทุนขาย 2,348 792 2,348 ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร 2,056 1,669 1,751

1,765 511 2,276

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ เป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนประมาณ 3.9 ล้านบาท (2555 : ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.2 ล้านบาท 2555 : ไม่มี)

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จ�ำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

2556

(หน่วย : พันบาท)

2555

งบการเงินรวม

792 1,484

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 (ร้อยละต่อปี)

2555 (ร้อยละต่อปี)

2556 (ร้อยละต่อปี)

2555 (ร้อยละต่อปี)

4.4 4.0 - 8.0

3.5 3.5 - 5.5

4.4 4.0 - 8.0

3.5 3.5 - 5.5

6.0 - 16.0

6.0 - 18.0

6.0 - 16.0

6.0 - 18.0

จ�ำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ จ�ำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของ ประสบการณ์

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

26,702 18,363 15,902

24,423 16,840 14,564

(2,732) 7,232 -

(3,099) 6,950 -

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

89


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 25. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติดังนี้

ก) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 500,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 600,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

ข) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจ�ำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 33,333,333 หุ้น เพื่อเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงต่อบริษัท มิตซุย จ�ำกัดในราคาหุ้นละ 10.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 16,666,667 หุน้ เพือ่ เสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงต่อบริษทั มิตซุยชูการ์ จ�ำกัดในราคาหุน้ ละ 10.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1

26. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ฯได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ (KBS-W1) เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรร ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง

ชนิด

: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้เฉพาะภายในกลุ่มและภายใต้ข้อจ�ำกัด

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออก

: 50,000,000 หน่วย

จ�ำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ

: 50,000,000 หุ้น

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาใช้สิทธิ

: 12.70 บาทต่อหุ้น

จัดสรรให้แก่

: บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง คือ

1. บริษัท มิตซุย จ�ำกัด สัญชาติญี่ปุ่น ที่อยู่ 2 - 1, Ohtemachi 1 - chome, Chiyoda - ku, Tokyo, 1000 - 0004, Japan จ�ำนวน 33,333,333 หน่วย 2. บริษัท มิตซุยชูการ์ จ�ำกัด สัญชาติญี่ปุ่น ที่อยู่ 36 - 2, Nihonbashi - Hakozakicho, Chuo - ku, Tokyo, 103 - 8423, Japan จ�ำนวน 16,666,667 หน่วย

ราคาใบส�ำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย

: หน่วยละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

ก�ำหนดวันจองซื้อและรับช�ำระเงิน

: 12 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ออกและเสนอขาย

: 13 กุมภาพันธ์ 2556

อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ผลของการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : ขายได้หมดทั้งจ�ำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�ำนวน 50 ล้านหน่วย

27. ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 90

รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้ รายงานประจำ�ปี 2556


งบการเงินรวม

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค่าขนส่ง ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวิจัย และเงินน�ำส่งกองทุนอ้อยและน�้ำตาล ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ

2556

2555

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555

317,768 264,589 304,152 258,595 180,489 142,099 169,433 137,063 138,433 120,188 138,433 120,188 78,266 77,987 78,266 77,987 224,056 200,770 224,056 196,091 17,724 13,285 13,706 12,917 3,085,297 3,271,770 3,085,297 3,271,770 194,592 (234,827) 194,748 (234,060)

29. ภาษีเงินได้ 29.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้ (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่ ณ วันที่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 2556 2555 2555 2556 2555 2555 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10,470 15,534 19,232 10,458 15,522 19,202 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 18 14 32 18 12 14 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,340 3,673 3,180 4,884 3,368 2,913 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 6,489 3,631 1,334 - - รวม 22,317 22,852 23,778 15,360 18,902 22,129 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก�ำไรในเงินลงทุนเผื่อขาย - - 740 - - 740 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 55,871 45,370 36,179 54,901 45,167 36,143 รวม 55,871 45,370 36,919 54,901 45,167 36,883 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 5,987 3,747 1,613 - - หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 39,541 26,265 14,754 39,541 26,265 14,754

29.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงั นี้ งบการเงินรวม

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปจั จุบนั : ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับปี 114,319 204,531 114,319 203,204 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว 11,754 10,116 13,923 12,250 ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 126,073 214,647 128,242 215,454 บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

91


หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 627,609 930,135 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 125,522 213,931 ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (918) ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ : ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม 1,455 2,096 ค่าใช้จา่ ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (811) (1,104) อื่นๆ (332) (1,003) ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 239 35 ผลแตกต่างชั่วคราวของบริษัทฯที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ - 1,610 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 126,073 214,647

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

637,481 20% 127,496 -

931,571 23% 214,261 (1,219)

1,437 (792) 101 - - 128,242

1,903 (1,101) 1,610 215,454

29.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี ้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรจาก การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

-

740

-

740

718

-

648

-

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และ เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวส�ำหรับปี 2555 - 2557 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง อัตราภาษีดังกล่าวในการค�ำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 7 ล้านบาท (2555 : 7 ล้านบาท) ที่บริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มี ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

30. การส่งเสริมการลงทุน 92

บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับไฟฟ้าและไอน�ำ้ จากเชือ้ เพลิงชีวมวล ตามบัตรส่งเสริม การลงทุนเลขที่ 1521(1)/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าว รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ กิจการนั้น และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนด 5 ปีนับจาก วันที่พ้นก�ำหนดได้รับยกเว้นภาษี รายงานประจำ�ปี 2556


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นหนังสือต่อต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขอยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1521(1) / 2552 ส�ำหรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากมีการปรับขนาดของโครงการ และ ได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกโครงการของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามบัตรส่งเสริมดังกล่าวแล้วในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับไฟฟ้าและไอน�้ำจาก เชื้อเพลิงชีวมวล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1557(1)/2556 ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวรวมถึงการได้รบั ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ กิจการนั้น และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนด 5 ปีนับจาก วันที่พ้นก�ำหนดได้รับยกเว้นภาษี

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยยังไม่มีรายได้ตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

31. ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวน หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแสดงก�ำไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้ งบการเงินรวม

ก�ำไรส�ำหรับปี 2556 2555

(พันบาท)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 2556 2555

ก�ำไรต่อหุ้น 2556 2555

(พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท) (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 501,535 715,488 544,247 500,000 0.92 1.43 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�ำไรส�ำหรับปี 2556 2555

(พันบาท)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 2556 2555

ก�ำไรต่อหุ้น 2556 2555

(พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท) (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 509,239 716,117 544,247 500,000 0.94 1.43

32. ส่วนงานด�ำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและ สอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ • ส่วนงานน�้ำตาลทรายเป็นส่วนงานที่ท�ำการผลิต จ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และให้บริการที่เกี่ยวข้อง • ส่วนงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และยานยนต์ต่างๆ ให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยให้กับบริษัท เช่น การให้บริการรถตัดอ้อย การให้บริการรถไถ เป็นต้น • ส่วนงานสาธารณูปโภค เป็นส่วนงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

93


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานบริการ และส่วนงานสาธารณูปโภคเป็นส่วนงานที่รายงานคือ ส่วนงานบริการและสาธารณูปโภคซึ่ง ส่วนงานด�ำเนินงานดังกล่าว มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันและมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะอื่นๆ ตามที่ก�ำหนดในมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน เป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ (หน่วย : พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนงานผลิต และจ�ำหน่าย น�้ำตาลทราย

ส่วนงาน บริการและ สาธารณูปโภค

รวม ส่วนงาน ที่รายงาน

รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน

งบการเงิน รวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 5,878,164 25,621 5,903,785 - 5,903,785 รายได้ระหว่างส่วนงาน - 76,146 76,146 (76,146) รวม 5,878,164 101,767 5,979,931 (76,146) 5,903,785 ดอกเบี้ยรับ 25,967 411 26,378 (864) 25,514 ดอกเบี้ยจ่าย 19,564 1,794 21,358 (864) 20,494 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย 169,433 16,852 186,285 (5,796) 180,489 ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 200 (3,850) 4,050 3,484 166 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 128,242 (2,169) 126,073 - 126,073 ก�ำไรของส่วนงาน 509,239 (10,016) 499,223 2,312 501,535 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 4,728,452 1,836,867 6,565,319 (632,675) 5,932,644 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 355,905 1,196,182 1,552,087 (157,989) 1,394,098 (หน่วย : พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนงานผลิต และจ�ำหน่าย น�้ำตาลทราย

ส่วนงาน บริการและ สาธารณูปโภค

รวม ส่วนงาน ที่รายงาน

รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน

งบการเงิน รวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 6,349,142 436 6,349,578 - 6,349,578 รายได้ระหว่างส่วนงาน - 48,443 48,443 (48,443) รวม 6,349,142 48,879 6,398,021 (48,443) 6,349,578 ดอกเบี้ยรับ 41,428 251 41,679 (2,357) 39,322 ดอกเบี้ยจ่าย 54,536 4,618 59,154 (2,357) 56,797 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย 137,063 10,513 147,576 (5,476) 142,100 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,712 22,697 24,409 (8,738) 15,671 ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ (ปรับปรุงใหม่) 215,454 (807) 214,647 - 214,647 ก�ำไรของส่วนงาน 716,117 (4,367) 711,750 3,738 715,488 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 4,315,885 430,221 4,746,106 (430,157) 4,315,949 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 844,238 144,245 988,573 (287,733) 700,840 94

รายงานประจำ�ปี 2556


ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนัน้ รายได้และสินทรัพย์ทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน ตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย : ล้านบาท)

2556

2555

รายได้จากลูกค้าภายนอก ประเทศไทย เอเชีย ยุโรป อื่นๆ รวม

2,280 2,283 1,298 43 5,904

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 2 ราย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1,505 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจ�ำหน่าย น�้ำตาลทราย (ปี 2555 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 2 ราย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1,637 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจ�ำหน่าย น�้ำตาลทราย)

1,815 3,215 722 598 6,350

33. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน และพนักงานจะจ่ายสมทบ เข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 -10 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2555 : 4 ล้านบาท)

34. เงินปันผลจ่าย

อนุมัติโดย

รวมเงินปันผล

ปี 2555 เงินปันผลจากก�ำไรส�ำหรับงวด ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 15,000,000 เงินปันผลจากก�ำไรส�ำหรับงวด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 100,000,000 115,000,000 ปี 2556 เงินปันผลจากก�ำไรส�ำหรับรอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ปีบัญชี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 258,500,000 เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีบัญชี 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 110,000,000 368,500,000

(หน่วย : บาท) เงินปันผลต่อหุ้น

0.03

0.20

0.47 0.20

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

95


หมายเหตุประกอบงบการเงิน 35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเงิน 31 ล้านบาท และ 243 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2555 : 143 ล้านบาท และ 564 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักร

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาจ้างบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม 2556 2555

จ่ายช�ำระภายใน 1 ปี 35 10 2 ถึง 5 ปี 25 3 มากกว่า 5 ปี 21 -

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556 2555 29 20 -

9 2 -

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายกากน�้ำตาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซื้อขายกากน�้ำตาลที่ยังไม่ได้ท�ำการส่งมอบบางส่วน ซึ่งมีมูลค่า ตามสัญญาซื้อเป็นจ�ำนวน 266 ล้านบาท (2555: ไม่มี) และมีมูลค่าตามสัญญาขายเป็นจ�ำนวน 765 ล้านบาท (2555 : 127 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : 507 ล้านบาท 2555 : 127 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกินหนึ่งปี

35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายน�้ำตาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสัญญาขายน�้ำตาลที่ยังไม่ได้ท�ำการส่งมอบ ซึ่งมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ�ำนวน 1,096 ล้านบาท (2555 : 2,210 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกินหนึ่งปี

35.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “การไฟฟ้า” สัญญามีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทย่อยและการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ไฟฟ้าตามที่ระบุในสัญญา

35.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ของบริษัทย่อยดังกล่าว จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 สัญญา โดยทุกสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา 29 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2585 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯตกลงซื้อไฟฟ้าแรงดัน 3,300 โวลท์ ส�ำหรับปริมาณพลังงานไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ จากบริษัทย่อย โดยตกลง ราคาซื้อขายไฟฟ้าในราคาเดียวกันกับราคาที่ผู้ซื้อซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข) สัญญาซื้อขายไอน�้ำ Low Pressure บริษัทฯตกลงซื้อไอน�้ำ Low Pressure โดยมีแรงดันไม่ต�่ำกว่า 1.7 บาร์ จากบริษัทย่อย ตามราคา ที่ระบุในสัญญา ค) สัญญาซื้อขายกากอ้อย บริษัทฯตกลงขายกากอ้อยในปริมาณ 460,000 ตันต่อปี โดยประมาณให้บริษัทย่อยตามราคาที่ระบุในสัญญา ง) สัญญาซื้อขายน�้ำดิบ บริษัทฯตกลงขายน�้ำดิบในปริมาณไม่เกิน 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ให้บริษัทย่อยตามราคาที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเริ่มด�ำเนินการตามทุกสัญญาข้างต้นก็ต่อเมื่อโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยนั้นด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 35.7 การค�้ำประกัน (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในวงเงิน 1,230 ล้านบาท (2555 : 1,150 ล้านบาท) (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น จ�ำนวน 2 ล้านบาทและ 14 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2555 : 2 ล้านบาท และไม่มี) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม ปกติธุรกิจของบริษัทฯ 96

รายงานประจำ�ปี 2556


(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ย่อยมีหนังสือค�ำ้ ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและการยืน่ ค�ำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นหลักประกันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเป็นจ�ำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท (2555 : 13 ล้านบาท) (4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯมีหนังสือค�ำ้ ประกันซึง่ ออกในนามบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับหนีเ้ งินกูข้ องบริษทั ย่อยและหนีเ้ กีย่ วกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทเป็นจ�ำนวนเงิน 900 ล้านบาท (2555 : 900 ล้านบาท) 36. เครื่องมือทางการเงิน 36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย ข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ลูกหนีช้ าวไร่ ลูกหนีเ้ งินส่งเสริม ปลูกอ้อย ลูกหนีส้ ำ� นักงานกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายเงินลงทุน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ และเงินกูย้ มื ระยะยาว บริษทั ฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชาวไร่ ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยและ เงินให้กยู้ มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชาวไร่ ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี หนี้สิน ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ ในระดับต�่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 570 - 177 - 747 หมายเหตุ 9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 257 257 ลูกหนี้ชาวไร่ 36 - - - 36 10 ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 247 169 - - 416 0-7 853 169 177 257 1,456

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

97


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150 - - - 150 หมายเหตุ 20 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,181 1,181 เจ้าหนี้ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย - - - 68 68 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 8 932 - 946 หมายเหตุ 22 156 8 932 1,249 2,345 (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 600 - 148 - 748 หมายเหตุ 9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 101 101 ลูกหนี้ชาวไร่ 19 - - - 19 10 ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 296 136 - - 432 0-7 915 136 148 101 1,300 หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 - - - 6 หมายเหตุ 20 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 937 937 เจ้าหนี้ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย - - - 48 48 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 14 427 - 447 หมายเหตุ 22 12 14 427 985 1,438 (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 570 - 129 - 699 หมายเหตุ 9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 167 167 ลูกหนี้ชาวไร่ 36 - - - 36 10 ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 247 169 - - 416 0-7 853 169 129 167 1,318 98

รายงานประจำ�ปี 2556


(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) หนี้สินทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150 - - - 150 หมายเหตุ 20 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 888 888 เจ้าหนี้ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย - - - 68 68 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 8 16 - 30 หมายเหตุ 22 156 8 16 956 1,136 (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน มากกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด

ไม่มี อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 600 - 103 - 703 หมายเหตุ 9 - - - 99 99 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชาวไร่ 19 - - - 19 10 296 136 - - 432 0-7 ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 896 154 103 99 1,253 หนี้สินทางการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 932 932 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - - - - - 3.60 - 7.53 เจ้าหนี้ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย - - - 48 48 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 14 427 - 447 หมายเหตุ 22 6 14 427 980 1,427

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้า และซื้ออุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษัทฯบริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นตัวแทนในการด�ำเนินการเสมือนหนึ่งด้วย เป็นการกระท�ำของบริษัทฯและหากมีความเสียหายใดๆ บริษัทฯยินยอมรับผิดชอบทุกประการ บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 2556 2555 (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 1,450 158 32.9494 30.4857 บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

99


หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามตัวแทนคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จ�ำนวนที่ขาย

ตามสัญญาของ

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

66

29.61 - 32.15

สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราแลกเปลี่ยน

จ�ำนวนที่ขาย

วันครบก�ำหนดตามสัญญา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึง มกราคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราแลกเปลี่ยน ตามสัญญาของ

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

81

31.22 - 32.45

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง ธันวาคม 2556

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำตาลทรายและราคาอ้อย

เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมและก�ำกับดูแลจากภาครัฐ ผ่านคณะกรรมการอ้อยและ น�้ำตาลทรายภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งได้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ

1. การจัดสรรช่องทางการจ�ำหน่ายน�้ำตาลออกเป็นระบบโควตา ดังนี้ 1.1 โควตา ก. ส�ำหรับน�้ำตาลทรายผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ 1.2 โควตา ข. ส�ำหรับน�ำ้ ตาลทรายดิบทีค่ ณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายก�ำหนดให้โรงงานผลิตและส่งมอบให้บริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย จ�ำกัด (อนท.) จ�ำหน่าย เพื่อน�ำมาใช้ก�ำหนดราคามาตรฐานของน�้ำตาลทรายดิบที่ส่งออกในการค�ำนวณรายได้ของระบบ 1.3 โควตา ค. ส�ำหรับน�้ำตาลที่โรงงานผลิตเพื่อส่งขายต่างประเทศหรือเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศ 2. การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้สุทธิของระบบระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาล ภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเกษตรกร ชาวไร่อ้อยจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 70 ซึ่งคือราคาอ้อย และโรงงานจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 30 ซึ่งคือผลตอบแทนการผลิต

รายได้สุทธิของระบบอ้อยและน�้ำตาลทรายค�ำนวณจากรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศ (โควตา ก.) และรายได้จากการ จ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายต่างประเทศ (โควตา ข. และโควตา ค. ซึง่ จะใช้ราคาเฉลีย่ ของน�ำ้ ตาลทรายโควตา ข. และอัตราแลกเปลีย่ นที่ อนท. ขายได้จริง เป็นฐานในการค�ำนวณรายได้จากการขายน�ำ้ ตาลต่างประเทศ) หักด้วยค่าใช้จา่ ยของอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย โดยในปัจจุบนั สัดส่วน น�้ำตาลส่งออกเทียบกับน�้ำตาลขายภายในประเทศประมาณ 70 : 30

จากระบบดังกล่าวพบว่าราคาขายน�ำ้ ตาลโควตา ข. และอัตราแลกเปลีย่ นที่ อนท. ขายได้จริง มีผลอย่างมากต่อราคาอ้อยซึง่ เป็นต้นทุนหลักของ การผลิตน�้ำตาลทราย ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของก�ำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงดังนี้

1. จัดท�ำสัญญาขายน�้ำตาลทรายล่วงหน้าในตลาดล่วงหน้า (Futures market) โดยอ้างอิงราคาขายน�้ำตาลทรายล่วงหน้า ปริมาณขาย และ ระยะเวลาสิ้นสุดตามที่ อนท. ขายได้จริง 2. เมือ่ บริษทั ฯสามารถท�ำสัญญาขายน�ำ้ ตาลจริงกับลูกค้า บริษทั ฯจะท�ำการปิดสถานะสัญญาขายล่วงหน้าข้างต้น โดยการท�ำสัญญาซือ้ น�ำ้ ตาล ล่วงหน้าด้วยราคาและปริมาณทีเ่ ท่ากับสัญญาขายให้ลกู ค้า และระยะเวลาสิน้ สุดของสัญญาซือ้ จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับสัญญาขายล่วงหน้า ดังกล่าวข้างต้น

100

จากการป้องกันความเสี่ยงข้างต้นพบว่าบริษัทฯสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพการณ์ ด้วยการที่บริษัทฯ สามารถก�ำหนดราคาขายล่วงหน้าให้ใกล้เคียงกับราคาขายของ อนท. และส่งผลให้บริษทั ฯสามารถด�ำรงสัดส่วนก�ำไรขัน้ ต้นอันเกิดจากราคาขาย น�้ำตาลของบริษัทฯ และต้นทุนอ้อยอันเกิดจากราคาขายของ อนท. มิให้เกิดความผันผวน

ธุรกรรมข้างต้นบริษัทฯจะบันทึกบัญชีเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ตามอายุโดยบันทึกรายการก�ำไรหรือขาดทุน ที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน รายงานประจำ�ปี 2556


36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง ในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�ำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ เต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามีผลขาดทุนจ�ำนวนเงิน 68 ล้านบาท ซึ่งได้ค�ำนวณตาม หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555 ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปจั จุบนั ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อก�ำไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีเ่ คยรายงานไปแล้ว การจัดประเภท รายการใหม่มีดังต่อไปนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

101,500 16,440

111,556 6,384

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามยอดยกมาเดิม 131,732 15,671

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

98,633 11,370

108,092 1,911

141,873 5,530 (หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามยอดยกมาเดิม 153,583 11,855

162,829 2,609

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.73 : 1 (2555 : 0.55 : 1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.37 : 1 (2555 : 0.54 : 1)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 เพือ่ จ่ายเงินปันผล จากผลการด�ำเนินงานของรอบปีบัญชี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

101


ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุม่ บริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2508 เป็นกลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายด�ำเนินการ อย่างครบวงจร บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจน�้ำตาลทรายและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยในระยะเวลากว่า 49 ปี ที่กลุ่ม บริษัทด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทยึดมั่นเป้าหมายในการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม เราพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอย่างต่อเนือ่ งในทุกขัน้ ตอน เพือ่ เพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้กบั คูค่ า้ และลูกค้าของเรา เรามุง่ ส่งเสริมให้ชาวไร่ ในความดูแลของเรามีระดับรายได้ทสี่ งู ขึน้ และมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ขณะนี้ เรามีชาวไร่คสู่ ญ ั ญาทัง้ หมด 6,027 ราย นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ยังต่อยอดธุรกิจเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ชุมชนเรือ่ ยมา โดยในปี 2555 บริษทั ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้รเิ ริม่ โครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลขนาด 35 เมกะวัตต์ ซึง่ โครงการดังกล่าว ใช้กากอ้อยซึง่ เป็นผลพลอยได้จากการ ผลิตน�ำ้ ตาลเป็นวัตถุดบิ หลัก โครงการใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน และเมือ่ สร้างเสร็จจะสามารถจ่ายไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ให้การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต โครงการดังกล่าวจะสร้างพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานซึ่งจะเป็นตัวช่วย ผลักดันเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้พัฒนาต่อไปได้ การประกอบธุรกิจของเราจึงไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างก�ำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ มีหลายส่วนประกอบกัน ปรัชญานีส้ ะท้อนใน วิสยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจอ้อย น�้ำตาล และชีวพลังงาน โดยการบูรณาการ บุคลากร เทคโนโลยี และการจัดการ พันธกิจ ด�ำเนินธุรกิจและส่งเสริมการท�ำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาระบบ บริหารงาน สินค้า และบริการต่างๆ ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจเกิดมูลค่าและคุณค่าเพิม่ ด้วยนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสามารถหลักขององค์กรที่แตกต่าง และเกิดศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เป็นองค์กรที่ทันสมัย แนวคิดและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทมีแนวคิดที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และได้น�ำเอาแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดกลยุทธ์ และแนวทาง ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ต้องค�ำนึงถึงความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุม่ อันได้แก่ ลูกค้าและผูบ้ ริโภค ชาวไร่ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พนักงาน ภาครัฐ คู่คา้ และคู่แข่ง และผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วนและสมดุล กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบคู่แข่งและ คู่ค้า และมีเป้าหมายที่จะเติบโต สร้างความสัมพันธ์เป็นคู่ค้าในระยะยาว

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะด�ำเนินธุรกิจ อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนที่ดี ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ลูกค้าและ ผู้บริโภค

คู่ค้า และ คู่แข่ง

ชาวไร่

ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นตัวอย่างที่ดีในการยึดมั่นในการปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎระเบียบของทางภาครัฐและ ราชการอย่างเคร่งครัด

102

รายงานประจำ�ปี 2556

กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการเพื่อให้ชาวไร่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนในเชิงวิชาการปลูกอ้อย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนกระทั่ง เก็บเกี่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่ได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่

กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะเติบโต ไปพร้อมกับชุมชนและสังคมโดยรวม และต้องการ เห็นการพัฒนาของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในขุมขน

พนักงาน พนักงานสามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และ กลุ่มบริษัทส่งเสริมความเป็นผู้น�ำในทุกระดับ เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงาน


ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุม่ บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิม่ สูงสุดให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ในองค์รวม ไม่ตอบสนองผูม้ สี ว่ นได้เสีย กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพียงกลุม่ เดียว โดยมีเป้าหมายในความส�ำเร็จขององค์กรและการอยูร่ ว่ มในสังคมอย่างยัง่ ยืน การด�ำเนินการของ กลุ่มบริษัทจึงยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมสามารถตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรม 2. เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยึดหลักประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด 3. ปฏิบตั เิ พือ่ ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค จัดหาและพัฒนาสินค้าให้ได้คณ ุ ภาพและบริการต่างๆ รวมตลอด ถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผน 5. ปรับปรุงและทบทวนทีม่ ผี ลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ต่อชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้อง โดยการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด กฎหมาย และ ข้อก�ำหนดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 6. สร้างการเติบโตของธุรกิจบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคง การด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2556 กลุ่มบริษัทด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดที่จะดูแลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสมดุล และได้ด�ำเนินการโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work : CSR-DIW) โดยบริษทั ฯ มีการจัดตัง้ คณะท�ำงานอ�ำนวยการด้านความรับผิดชอบ ทางสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่ส�ำคัญของบริษัททุกฝ่าย และเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ให้แน่ใจว่า แนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการด�ำเนินการ ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะท�ำงานย่อย จ�ำนวน 8 คณะ ดังนี้

1. คณะท�ำงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ 2. คณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน 3. คณะท�ำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 4. คณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม 5. คณะท�ำงานด้านการด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม 6. คณะท�ำงานด้านผู้บริโภค 7. คณะท�ำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 8. คณะท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์ / ด้านกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2556 คณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน จากการสานเสวนาร่วมกับพนักงาน ซึง่ เป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบได้ขอ้ สรุป ร่วมกันให้จัดท�ำโครงการ “วิทยาลัยในโรงงาน” ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่และส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน ให้ได้รบั โอกาสในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) โดยด�ำเนิน โครงการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา และท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้วยเป้าหมายพนักงานที่เข้า เกิดทักษะและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน มีความเข้าใจในหลักการทีจ่ ะน�ำมาใช้เพือ่ ลดข้อผิดพลาดจากการท�ำงาน เกิดความ ภาคภูมิใจต่อองค์กรที่เล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษาของพนักงานในระดับพื้นฐาน อันจะท�ำให้พนักงานเกิดความผูกพัน และมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กร และบริษทั จะมีพนักงานทีม่ คี ณ ุ วุฒเิ พิม่ ขึน้ โครงการดังกล่าว มีพนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 48 คน ซึ่งนักศึกษารุ่นแรกจะจบการศึกษาและ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปี 2558 และจบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 2559 ตามล�ำดับ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

103


ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ “คนดี คนเก่ง KBS”

โครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

โครงการวิทยาลัยในโรงงาน

โครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน การด�ำเนินงานเกี่ยวกับด้านชุมชน ได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน ”เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์” เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่าง บริษทั กับชุมชน ในการด�ำเนินงานด้านต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะด้านมวลชนสัมพันธ์ จากการสานเสวนากับชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงงาน ด้วยวัตถุประสงค์ให้ชมุ ชนมีนำ�้ สะอาดดืม่ กิน เพือ่ ชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จึงได้มกี ารลงมติให้ทำ� โครงการ “น�ำ้ ดืม่ สะอาด เพือ่ ชุมชน” ซึง่ โครงการดังกล่าว ได้รบั การตอบสนองจากชุมชนเป็นอย่างดี ในปี 2555 เราเริม่ จัดท�ำโครงการดังกล่าวใน 4 หมูบ่ า้ น คือ หมูบ่ า้ นจระเข้หนิ หมูท่ ี่ 1, 2, 3 และ 8 ประชากรในหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 3,500 - 4,000 คน และในปี 2556 จึงมีโครงการนีเ้ กิดขึน้ ที่ หมู่บ้านคลองยาง เพื่อให้ประชากรในหมู่บา้ นจ�ำนวน 800 - 1,000 คน ได้มีน�้ำดื่ม และเป็นที่แน่นอนว่าโครงการนี้ จะยังคงมีต่อ ซึ่งจะมีการสานเสวนากับชุมชนเพื่อเลือกหมู่บ้านที่จะจัดโครงการในล�ำดับถัดไปอีกครั้ง โครงการ “คนดี คนเก่ง KBS” บริษทั ได้รว่ มกับคณะท�ำงาน “เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์” เพือ่ จัดท�ำโครงการมอบทุนการศึกษา ให้กบั นักเรียนในกลุม่ โรงเรียน ล�ำมูลบนทัง้ หมด 10 โรงเรียน ภายใต้ชอื่ โครงการ “คนดี คนเก่ง KBS” โดยทางโรงเรียนเป็นผูค้ ดั เลือกนักเรียนทีม่ คี วามประพฤติดี กตัญญู เพือ่ รับทุนคนดี KBS และสอบคัดเลือกนักเรียนเก่งเพือ่ รับทุนคนเก่ง KBS รวมทัง้ หมด 80 ทุน เพือ่ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง การศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักให้ ความส�ำคัญกับเยาวชนทีเ่ ป็นอนาคตของประเทศชาติ นอกเหนือจากโครงการอีกมากมายที่ บริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ได้น�ำลงไปสู่ชมชน สถานศึกษา และศาสนสถานต่างๆ 104

รายงานประจำ�ปี 2556


ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม Green Day 2556

กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น (STOP CORRUPTION)

กิจกรรม Green Day 2556 บริษทั ได้จดั กิจกรรมเปิดตัวโครงการ CSR-DIW ปี 2556 ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ชอื่ Green Day ขึน้ ในสถานที่ ประกอบการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน เขตพื้นที่ ต.ครบุรีใต้ ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนบ้าน คลองยาง (มูลบนอุปถัมป์) ร่วมกันปลูกต้นไม้จ�ำนวน 2,000 ต้น รอบพื้นที่บริเวณหมู่บ้านและโรงงาน กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจาก จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และประสบการณ์ระหว่างกันแล้ว ทุกคนยังได้มสี ว่ นร่วมในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น (STOP CORRUPTION) บริษทั ได้จดั กิจกรรมต่อต้านการทุจริต เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการท�ำงานทีโ่ ปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าว นอกจากการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับพนักงานแล้ว ยังได้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวและของพนักงานด้วย การส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อให้ชาวไร่มีความมั่นคงทางรายได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปลูกอ้อยเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มบริษัท บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในชุมชน เพื่อเพาะปลูกตาม แนวทางของบริษทั คือปลูกอ้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึง่ จะสามารถเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนของชาวไร่ บริษทั มีโครงการใน การส่งเสริมชาวไร่จำ� นวนมาก นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเงิน (การปล่อยเกีย๊ ว) แล้ว เรายังจัดให้มสี ถานีการเกษตรย่อย เพื่อให้นักวิชาการเกษตรของบริษัทดูแลชาวไร่อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและน�ำอ้อย ส่งโรงงาน บริษัทด�ำเนินการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการชาวไร่อย่างเพียงพอ ทั้ง พันธ์อ้อย รถไถ เครื่องปลูกอ้อย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รถตัดอ้อย รถบรรทุก ฯลฯ เพิม่ ศักยภาพของชาวไร่อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีการวิจยั และพัฒนา ทดลอง พันธุ์อ้อย และการประดิษฐ์เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต และบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการ ทัง้ การเผยแพร่แนวคิดของชาวไร่ตวั อย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ให้กลุม่ ชาวไร่ได้นำ� หลักคิด และแนวทางปฏิบัติไปทดลองใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต การจัดกลุ่มชาวไร่เพื่อให้มีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและ รถบรรทุก ให้การเพาะปลูก เก็บเกีย่ วและการขนส่งอ้อยมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิม่ รายได้ของชาวไร่อย่างยัง่ ยืน การด�ำเนินงาน ของบริษทั จะช่วยให้ชาวไร่มคี วามเป็นอยูแ่ ละฐานะทีด่ ขี นึ้ ซึง่ การพัฒนาให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความแข็งแกร่ง จะเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

105


ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากการด�ำเนินโครงการ CSR-DIW ในปี 2556 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างแท้จริง ในการมุ่งสู่ องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจถึง 5 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW Advance Award Level 4 2013, รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง CSR-DIW Continuous Award 2013, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจ�ำปี 2555 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และอีกหนึ่งรางวัล คือ เกียรติบัตรเป็นสถานประกอบที่มี การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประเภท “โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

106

รายงานประจำ�ปี 2556


ข้อมูลอ้างอิง นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2 (โครงการนอร์ธปาร์ค) เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : (02) 229-2862 โทรสาร : (02) 359-1259

ผูส้ อบบัญชี

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3182 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เลขที่193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : (02) 264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : (02) 264-0789-90 E-mail : ErnstYoung.Thailand@th.ey.com

ทีป่ รึกษากฎหมาย รศ.สหธน รัตนไพจิตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-6111 ต่อ 2121

บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)

107


บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-725-4888 โทรสาร : 02-725-4886 ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ต�ำบลจระเข้หิน อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (044) 448-338, (044) 449-020 โทรสาร (044) 448-500

KBS: Annual Report 2013  

KBS: Annual Report 2013

Advertisement