Page 1


สารบัญ 1 8 9 10 12

สารจากประธานกรรมการ จุดเดนการดำเนินงาน ขอมูลสำคัญทางการเง�น พัฒนาการที่สำคัญ ป 2555 รางวัลแหงความสำเร�จ ป 2555

16 28 34 35 36 37

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัท คณะผูบร�หาร รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน โครงสรางองคกร รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

59 60 64 71 72

โครงสรางธุรกิจ โครงสรางธุรกิจและการถือหุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ โครงสรางรายได รายการระหวางกัน

79 95 104

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ภาวะตลาดและแนวโนมอุตสาหกรรม คำอธิบายและการว�เคราะหของฝายจัดการ

117 125 130 133

ความรับผิดชอบขององคกร การจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาช�วอนามัยและสิ�งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ การพัฒนาเพ��อความยั�งยืน

139 156

โครงสรางการจัดการ โครงสรางการจัดการ ขอมูลทั�วไป

163 164

รายงานทางการเง�น รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ตอรายงานทางการเง�น รายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต และงบการเง�น

262 264

ภาคผนวก คำยอและศัพทเทคนิค การปฏิบัติตามเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี


บร�ษทั ฯ นำน�ำมันดิบเขŒาสูก‹ ระบวนการกลัน่ ทัง� สิน้ 64.22 ลŒานบารเรล ในป‚ 2555 คิดเปšนระดับการกลัน่ เฉลีย่ ประมาณ 175,000 บารเรลต‹อวัน เทียบกับป‚ 2554 ที่ 160,000 บารเรลต‹อวัน หร�อเพิ่มข�้นรŒอยละ 10 มีปร�มาณขายเพิ่มข�้นเปšน 66.09 ลŒานบารเรล เทียบกับป‚ 2554 ที่ 56.65 ลŒานบารเรล หร�อเพิม่ ข�น้ รŒอยละ 16 ทำใหŒมรี ายไดŒจากการขายสุทธ� 283,668 ลŒานบาท เพิม่ ข�น้ รŒอยละ 20 ส‹วนราคา ผลิตภัณฑปรับตัวเพิ่มข�้นรŒอยละ 4 แต‹ดŒวยอุปสงคที่ลดลงจากป˜ญหาว�กฤตทางการเง�นในยุโรป และการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจในจ�นและสหรัฐอเมร�กา ทำใหŒกำไรขั�นตŒนจากการผลิตตามราคา ตลาด ปรับตัวลดลงมาอยูท‹ ่ี 5.83 เหร�ยญสหรัฐต‹อบารเรล ขณะทีป่ ‚ 2554 อยูท‹ ่ี 9.64 เหร�ยญสหรัฐต‹อบารเรล ซ�ง่ ส‹งผลกระทบต‹อผลการดำเนินงานของบร�ษทั ฯ เปšนอย‹างมาก แมŒวา‹ บร�ษทั ฯ จะพยายามหามาตรการปรับปรุงประสิทธ�ภาพและ ลดค‹าใชŒจา‹ ยในดŒานต‹างๆ อย‹างเขŒมขŒนตลอดทัง� ป‚แลŒวก็ตาม ในป‚ 2555 บร�ษทั ฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธ� 959 ลŒานบาท เทียบกับป‚ 2554 มีกำไรสุทธ� 3,941 ลŒานบาท ในส‹วนของการลงทุน บร�ษทั ฯ มุง‹ ผลักดันโครงการฟ‚นกิ ซ ใหŒดำเนินการไดŒตาม เป‡าหมายที่กำหนด โดย ณ สิ้นป‚ 2555 มีความคืบหนŒาประมาณรŒอยละ 43 คิดเปšนผลประโยชน ในป‚ 2555 เท‹ากับ 2,629 ลŒานบาท โครงการนี้จะทำใหŒ บร�ษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตดŒวยศักยภาพที่แข‹งขันไดŒดียิ่งข�้น นอกจากนั�น โครงการขยายกำลังการผลิต โพรพิลีน ของบร�ษัทฯ เพิ่มข�้นจาก 312,000 ตัน ต‹อป‚เปšน 412,000 ตันต‹อป‚ ไดŒเร�ม่ การผลิตเช�งพาณิชยตง�ั แต‹เดือนตุลาคม 2555 และโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ SAN เพิ่มข�้นอีก 60,000 ตันต‹อป‚ จากเดิม 120,000 ตันต‹อป‚ ก็จะก‹อสรŒางแลŒวเสร็จ และดำเนินการ ผลิตไดŒประมาณเดือนเมษายน 2556 ในป‚ 2555 การจัดจŒางผูŒรับเหมาก‹อสรŒางโครงการยูเอชว� (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products : UHV) แลŒวเสร็จ โครงการยูเอชว� ถือเปšนโครงการลงทุนทีส่ ำคัญในกลุม‹ ฟ‚นกิ ซ เพือ่ เพิม่ กำลังการผลิตสายผลิตภัณฑ โพรพิลีน เสร�มสรŒางประสิทธ�ภาพทางการแข‹งขันใหŒกับธุรกิจปโตรเลียมของ บร�ษัทฯ ในขณะเดียวกันก็ต‹อยอดเพิ่มสัดส‹วนในธุรกิจปโตรเคมีและผลิตภัณฑ พิเศษซ�่งเปšนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตในระดับที่ดี และมีอัตราผลตอบแทน การลงทุนโดยเฉลีย่ สูง โครงการมีกำหนดแลŒวเสร็จในป‚ 2558 ซ�ง่ จะทำใหŒบร�ษทั ฯ สามารถดำเนินการผลิตไดŒเต็มกำลังการกลัน่ ที่ 215,000 บารเรลต‹อวัน เพิม่ ข�น้ จากป˜จจุบันที่ผลิตไดŒเพียง 175,000 บารเรลต‹อวัน


บร�ษัทฯ ไดŒดำเนินการเพื่อสรŒางมูลค‹าสูงสุดแก‹กิจการ อาทิ แสวงหาโอกาส ในการลงทุนเพือ่ กระจายความเสีย่ งทางธุรกิจโดยการร‹วมลงทุนใน บร�ษทั อูเบะ เคมีคอลส (เอเช�ย) จำกัด (มหาชน) และเสร�มสรŒางความแข็งแกร‹งขององคกร ดŒวยการวางระบบตรวจสอบและการควบคุมภายในที่รัดกุม เขŒาร‹วมเปšนภาคี เคร�อข‹ายตŒานทุจร�ต สรŒางพันธมิตรทัง� ทางธุรกิจและทางสังคม ปลูกฝ˜งค‹านิยม ร‹วมใหŒพนักงานยึดมั่นปฏิบัติงานดŒวยความรับผิดชอบทั�งต‹อองคกร สังคม สิ่งแวดลŒอม และผูŒมีส‹วนไดŒเสียทุกฝ†าย และใหŒความสำคัญกับความปลอดภัย การลดผลกระทบต‹อสิ่งแวดลŒอม และการดูแลชุมชนอย‹างสม่ำเสมอ ส‹งผลใหŒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมคั ด เลื อ กเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมไออาร พ ี ซ � ทีต่ ำบลเช�งเนิน จังหวัดระยองเปšนพืน้ ทีต่ นŒ แบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ จากการเตร�ยมความพรŒอมในทุกบร�บทของการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ เมื่อ โครงการทัง� หลายทยอยแลŒวเสร็จตามแผน บร�ษทั ฯ สามารถใชŒศกั ยภาพการผลิต ไดŒอย‹างเต็มที่ในป‚ 2558 เศรษฐกิจโลกกลับสู‹สภาวะปกติ และอุปสงคและ อุปทานของผลิตภัณฑปโ ตรเลียมและปโตรเคมีเปšนไปในทิศทางทีด่ ขี น้� ก็จะเปšน โอกาสใหŒ บร�ษัทฯ สามารถหาประโยชนไดŒสูงสุด และอย‹างรวดเร็วทันท‹วงที สุดทายนี้ ผมเช�่อวาดวยประสบการณ ความรู ความสามารถที่หลากหลายของ คณะกรรมการบร�ษทั ฯ ซ�ง่ เปนผูก ำหนดว�สยั ทัศน นโยบาย และทิศทาง ผนวกกับ กลยุทธ และความตั�งใจจร�งในการทำงานอยางทุมเท และมุงมั�นของผูบร�หารและ พนักงานทุกคน เมื่อผสานกับการเตร�ยมความพรอมขององคกร ความเขาใจ ความเช�่อมั�น และการสนับสนุนดวยดีจากผูถือหุน คูคาและลูกคา ตลอดจน สถาบันการเง�นตางๆ และผูม สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของทัง� หมดแลว บร�ษทั ฯ จะสามารถ ฟ�นฝาว�กฤต และกาวสูเปาหมายตอไปไดอยางเขมแข�ง มั�นคงในระยะยาว และ สรางประโยชนใหผถู อื หุน ไดอยางเต็มที่ ในนามของคณะกรรมการบร�ษทั ฯ ผมใคร ขอขอบคุณทุกๆ ทาน ที่มีสวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้

4


นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

5


CSV

สราง “คุณคา” เหนือ “คุณคา” เพ��อหาพ��นที่ความสำเร�จรวมกัน ระหวางธุรกิจและสังคม

IRPC

กาวขามสูการดำเนินธุรกิจ ที่สรางสรรคมูลคาเพ��มใหแกสังคมไปพรอมกับ การสงเสร�มธุรกิจใหสามารถแขงขันได เพ��อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน สังคม และ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางแทจร�ง และยั�งยืน


จุดเด่นการด�ำเนินงาน 1% 21% 38%

78%

62% ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่นๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

10% ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

2%ในประเทศ

ต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อื่นๆ

13%

55%

17%

24% ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเตำ น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนและยำงมะตอย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ

13% 9%

อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์ สไตรินิค โพลิออล

57%

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

น�้ำมันดีเซล รายไดจากการขาย น�้ำมันเบนซิน น�้ำมัหน นเตำ วย : ลานบาท น�้ำมันหล่อ300,000 ลื่นพื้นฐำนและยำงมะตอย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ 250,000 200,000

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์ สไตริ หนวยน:ิคลานบาท โพลิออล 8,000

กำไรสุทธิ

6,000

150,000

4,000

100,000 2,000

50,000 0

2553

2554

2555

0 2553

หนวย : ลานบาท 150,000

หนวย : ลานบาท 150,000

8

120,000

120,000

90,000

90,000

60,000

60,000

30,000

30,000

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2555

หนี้สินรวม

สินทรัพยรวม

0

2554

2553

2554

2555

0

2553

2554

2555


ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

(1)

2553

(2)

2554

2555

ฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน

49,307

55,390

54,971

120,458

132,119

141,977

หนี้สินหมุนเวียน

18,104

27,593

22,352

รวมหนี้สิน

45,744

56,197

67,815

ส่วนของผู้ถือหุ้น

74,714

75,922

74,162

ทุนจดทะเบียน

20,475

20,475

20,475

ทุนช�ำระแล้ว

20,170

20,434

20,434

รายได้จากการขาย

221,611

246,888

292,430

ต้นทุนขาย

212,319

235,491

289,770

ก�ำไรขั้นต้น

9,292

11,397

2,661

EBITDA(3)

8,239

10,189

4,125

ก�ำไรสุทธิ

6,100

3,941

(959)

อัตราก�ำไรสุทธิ

2.73%

1.60%

(0.33%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

5.20%

3.12%

(0.70%)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

8.32%

5.23%

(1.28%)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (4)

0.32

0.32

0.51

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

0.18

0.12

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

3.70

3.71

3.63

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.30

0.19

(0.05)

สินทรัพย์รวม

ผลการด�ำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหตุ :

(1) (2) (3) (4) (5)

(5)

0.08

งบการเงินปี 2553 ปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2554 งบการเงินปี 2554 ปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2555 EBITDA หมายถึง กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับ ผลการดำ�เนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

9


มกราคม จัดหาวงเง�นกูŒระยะยาวเพิ่มจากสถาบัน การเง�นในประเทศ 3,700 ลŒานบาท เพือ่ ใชŒเปšนเง�นทุนในโครงการลงทุนและการ ดำเนินธุรกิจ มีระยะเวลาเบิกถอนนานถึง สิน้ ป‚ 2555 ครบกำหนดชำระคืนป‚ 2563 ซ� ่ ง มี ค วามยื ด หยุ ‹ น และสอดคลŒ อ งกั บ โครงสรŒ า งธุ ร กิ จ และความตŒ อ งการใชŒ เง�นทุนของบร�ษัทฯ จัดหาเง�นกูŒระยะยาวในสกุลเง�นเหร�ยญ สหรัฐฯ จากสถาบันการเง�นต‹างประเทศ 100 ลŒานเหร�ยญสหรัฐฯ เพือ่ ใชŒเปšนเง�นทุน ในโครงการลงทุน ครบกำหนดชำระคืน ป‚ 2563 และจั ด หาเง� น ทุ น หมุ น เว� ย น ระยะยาวในสกุลเง�นเหร�ยญสหรัฐฯ จาก สถาบันการเง�นต‹างประเทศ 75 ลŒาน เหร�ยญสหรัฐฯ เพือ่ ใชŒเปšนเง�นทุนหมุนเว�ยน ในการดำเนินธุรกิจมีระยะเวลาเบิกถอน นานถึงสิน้ ป‚ 2561 ซ�ง่ มีความยืดหยุน‹ และ สอดคลŒองกับโครงสรŒางธุรกิจของบร�ษทั ฯ

กุมภาพันธ

มีนาคม

โครงการพัฒนาธุรกิจการใหŒบร�การงาน กลุ‹ม I’M ACE จัดส‹งว�ศวกรเขŒาร‹วม ทำงานดŒานว�ศวกรรมกับบร�ษัทซัมซุงที่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

เมษายน

เร�่มติดตั�งระบบ Power Management System (PMS) เพือ่ บร�หารจัดการระบบ ไฟฟ‡าทั�งหมดของโรงงานใหŒเกิดเสถียร ภาพและความต‹อเนื่องในการผลิตโดย รวมสูงสุด ออกแบบสำรวจสุขภาพองคกร ใหŒพนักงาน ไดŒมสี ว‹ นร‹วมในการประเมินและปรับปรุง สุขภาพองคกรในทุกมิติ นำมาสูก‹ ารพัฒนา องคกรใหŒเติบโตอย‹างยั่งยืน ประสบความสำเร็จในโครงการปรับหน‹วย ผลิตน�ำมันเบนซ�นเดิม Gasoline Hydrogenation Unit (GHU) เพื่อผลิตน�ำมัน เบนซ�น Euro IV ใหŒมคี ณ ุ ภาพตามมาตรฐาน และขŒอกำหนดจากกระทรวงพลังงาน

พัฒนาการที่สำคัญ ป 2555 10

พัฒนาการที่ส�ำคัญ ปี 2555

พฤษภาคม

ร‹วมมือทางว�ชาการระดับโลกกับมหาว�ทยาลัยออกซฟอรด เพื่อการว�จัยและ พัฒนาดŒาน High Performance Polymer ใหŒไดŒผลิตภัณฑปโ ตรเคมีและเม็ดพลาสติก คุณภาพสูงออกสู‹ทŒองตลาด

ส‹งมอบคอมพาวนโพลิเอทิลีนชนิดความ หนาแน‹นสูง เกรดท‹อป‡องกันหอยสอง ฝาเจาะทำลายท‹อ (Marine Pipe Grade) ซ�่งบร�ษัทฯ เปšนผูŒผลิตรายแรกของโลก ใหŒกับบร�ษัท ไทยเอเซ�ย พีอีไพพ จำกัด ผูผŒ ลิตท‹อในโครงการงานวางท‹อส‹งน�ำเค็ม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ลงนามกั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ สำหรับพืน้ ทีเ่ ขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออารพซี � ซ�ง่ ไดŒรบั เลือกจากกรมโรงงาน ใหŒเปšนตŒนแบบอุตสาหกรรมเช�งนิเวศ ของประเทศ

ลงนามสัญญาการซ�้อขายหุŒนและสัญญา ระหว‹ า งผู Œ ถ ื อ หุ Œ น เพื ่ อ เขŒ า ร‹ ว มลงทุ น ใน บร�ษัท อูเบะ เคมีคอลส (เอเช�ย) จำกัด (มหาชน) ในสัดส‹วนประมาณรŒอยละ 25% ของทุนชำระแลŒว คิดเปšนมูลค‹าเง�นลงทุน รวมประมาณ 5,300 ลŒานบาท


มิถุนายน

ลงนามในบันทึกขŒอตกลงการศึกษาโอกาส ซ�้อขายคารบอนเครดิตจากโรงผลิตพลัง ไอน�ำและไฟฟ‡าร‹วม กับ บร�ษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม

โครงการเพิ่มสินคŒาเกรดพิเศษในน�ำมัน หล‹อลืน่ กลุม‹ 1 (Lube Group I Specialty Products Focus) ในผลิตภัณฑทเ่ี ปšนมิตร กับสิ่งแวดลŒอม TDAE RAE และน�ำมัน หล‹อลืน่ เกรด Bright Stock แลŒวเสร็จและ เร�ม่ ผลิตเช�งพาณิชยเพือ่ ตอบสนองความ ตŒองการของตลาดในอุตสาหกรรมผลิต ยางรถยนต

ลงนามกับ GE พัฒนาศักยภาพงานบำรุง รักษา Gas Turbine โรงผลิตพลังงาน ไอน�ำและไฟฟ‡าร‹วม และ พัฒนาการใชŒ สารยับยั�งปฏิกิร�ยา หร�อ Inhibitor ใน EBSM Plant

สิงหาคม

กันยายน

เป ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม‹ POLIMAXX BANBAX เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ ผสมสารยับยั�งแบคทีเร�ยเขŒาไปในเนื้อ พลาสติก ผ‹านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z 2801 (Japanese Industrial Standards)

พฤศจ�กายน

สรŒางหอชมว�วศูนยการเร�ยนรูรŒ ะบบนิเวศป†า ชายเลนพระเจดียก ลางน�ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยูห‹ วั เพือ่ พัฒนา ไปสู‹การเปšนศูนยเร�ยนรูŒดŒานระบบนิเวศ ป†าชายเลนของจังหวัดระยอง

พัฒนาเคร�อ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส (e-Nose) เพื่อว�เคราะหมลภาวะดŒานกลิ่นของเขต ประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซ�

ธันวาคม ลงนามบันทึกความเขŒาใจกับบร�ษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) เพือ่ ศึกษาศักยภาพของ สบู‹ดำในการใชŒเปšนวัตถุดิบสำหรับผลิต เปš น เช� ้ อ เพลิ ง ช� ว ภาพในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด ระยอง

ลงนามซ� ้ อ ขายที ่ ด ิ น เขตประกอบการ อุตสาหกรรมเช�งนิเวศไออารพีซ� โซน 4 กับ บร�ษัท ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ผูŒผลิตและจำหน‹ายเวชภัณฑและ เวชสำอางรายใหญ‹ ซ�ง่ จะเปšนอุตสาหกรรม สะอาดตามหลั ก ของเขตประกอบการ อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ

โครงการผลิต Propylene (PRP) ไดŒ ดำเนินการก‹อสรŒางแลŒวเสร็จและเร�ม่ ผลิต ดŒวยกำลังการผลิต 100,000 ตันต‹อป‚เพือ่ รองรับความตŒองการของ Downstream Plant ทีม่ มี ากกว‹ากำลังการผลิต Propylene ในป˜จจุบัน

ตุลาคม เสนอขายหุŒนกูŒในประเทศใหŒกับนักลงทุน สถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป 10,000 ลŒาน บาท โดยแบ‹งเปšนอายุ 3 ป‚ วงเง�น 5,000 ลŒานบาท และอายุ 6 ป‚ วงเง�น 5,000 ลŒาน บาท เพื ่ อ เพิ ่ ม สภาพคล‹อ งและรองรับ การลงทุนในโครงการในอนาคต

ลงนามกับ บร�ษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ใหŒบร�การถังเก็บผลิตภัณฑ Ethanol ทีค่ ลังน�ำมันไออารพซี � พระประแดง เพือ่ จัดเก็บและเปšนจุดกระจายสินคŒา

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

11


รางวัลแหงความสำเร�จ ป 2555 EIA Monitoring Awards 2011 รางวัล EIA Monitoring Awards 2011 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดลŒอม ท‹าเร�อไออารพซี � ไดŒ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการในรายงานการ ว�เคราะหผลกระทบสิง่ แวดลŒอม (EIA) และ เปšนท‹าเร�อแรกของประเทศที่นำแนวคิด ท‹าเร�อที่เปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอมมาดำเนิน การภายใตŒโครงการท‹าเร�อสีเข�ยว

Thailand Energy Awards 2011 รางวัลบุคลากรดีเด‹นดŒานพลังงาน (Thailand Energy Awards 2011) ประเภทผูบŒ ร�หารโรงงาน ควบคุม และประเภทผูรŒ บั ผิดชอบดŒานพลังงาน โรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 1 จากกรมสวัสดิการและคุมŒ ครองแรงงาน ซ�ง่ เปšนโครงการนำร‹องของสายงานท‹าเร�อ ในการรณรงคและต‹อตŒานยาเสพติด ในสถานประกอบการ

3 STAR AWARD 2012 บร�ษัทฯ ไดŒรับรางวัล 3 STAR AWARD 2012 รางวัลสูงสุดของ การเขŒาประกวด QCC ในงาน ICQCC 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซ�ย จากหัวขŒอเร�อ่ ง "ลดปร�มาณ Spent caustic ที่ 46C003 กรณี Shake Test off spec"

โลประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนโครงการชุมชน อยูคูอุตสาหกรรม โล‹ประกาศเกียรติคณ ุ จากสำนักนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลŒอม จากการทีบ่ ร�ษทั ฯใหŒการสนับสนุนโครงการ ชุมชนอยู‹คู‹อุตสาหกรรม จัดทำพื้นที่นำร‹อง แนวกันชนอุตสาหกรรม

12

Golden Peacock Awards 2012 รางวัล Golden Peacock Awards 2012 สาขา Excellence in Corporate Governance จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ในฐานะที่บร�ษัทฯ มีการบร�หาร จัดการดŒานการกำกับองคกรดีเยี่ยม ซ�่งนับเปšน รางวัลอันทรงเกียรติดŒานการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีในระดับสากล


รางวัล “บุคคลคุณภาพแหงป 2012” นายอธ�คม เติบศิร� กรรมการผูŒจัดการใหญ‹ รับมอบโล‹ “บุคคลตัวอย‹างภาคธุรกิจแห‹งป‚ 2555 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค” จากมูลนิธ�สภาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี แห‹งประเทศไทย เพื่อยกย‹องบุคคลที่ประสบ ความสำเร็จในการดำเนินช�ว�ตและอุทิศตน ทำกิ จ กรรมเพื ่ อ ประโยชน ต ‹ อ สั ง คมและ ประเทศชาติ

Platts Top 250 Global Energy Company Awards โรงผลิตพลังไอน�ำและไฟฟ‡าร‹วม ไดŒรับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company สาขา Premier Project: Construction จาก การจัดอันดับบร�ษทั พลังงาน 250 บร�ษทั ทัว่ โลก โดย Platt ซ�ง่ เปšนองคกรทีไ่ ดŒรบั การยอมรับใน ฐานะผูŒนำการใหŒบร�การดŒานเคร�อข‹ายขŒอมูล ข‹าวสารพลังงานระดับโลก

รางวัล ICT Excellence Award 2011-2012 : Business Enabler Project งาน ICONS (IRPC Customer Oriented Network System) ซ�ง่ เปšนการนำโปรแกรม Microsoft Dynamics CRM มาใชŒเพื่อ สรŒางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคŒาและ พัฒนากระบวนการบร�หารธุรกิจปโตรเคม ตรเคมี ใหŒสามารถตอบสนองความตŒองการของ ลูกคŒาไดŒอย‹างรวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ ยิ่งข�้น

รางวัลความรับผิดชอบตอสังคม บร�ษัทฯ ไดŒรับโล‹และเกียรติบัตรรับรอง โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ ต‹อสังคมอย‹างมีสว‹ นร‹วม (Flagship Project) หร�อ CSR-DIW Awards ใน 4 กลุม‹ ไดŒแก‹ CSR-DIW Award CSR-DIW Continuous Award CSR-DIW Network Award CSR-DIW in Supply Chain Award

รางวัลผูนำสรางสรรค เพ��อสิ�งแวดลอมประจำป 2555 รางวัลผูŒนำสรŒางสรรคเพื่อสิ่งแวดลŒอม ประจำป‚ 2555 (Ecomagination Leadership Award 2012) จาก บร�ษัท จ�อี วอเตอรแอนด โพรเซสเทคโนโลยีส จำกัด เพือ่ ยกย‹ององคกรทีส่ รŒางความสมดุลในเช�งบวก ทัง� ดŒาน สิง่ แวดลŒอม อุตสาหกรรม และเป‡าหมายการดำเนินงาน ขององคกร

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

13


ดวยพลัง ความรู ความสามารถ และประสบการณในสาขาทีห่ ลากหลาย ของคณะกรรมการบร�ษทั เมือ่ ทำงานรวมกันเปนหนึง่ เดียวจะสามารถ ทำหนาทีเ่ ปนตัวแทนของผูถ อื หุน ในการกำกับดูแลองคกร ดวยความ รับผิดชอบตามกฎหมาย และความซ�อ่ สัตยสจุ ร�ต เพ�อ� สรางประโยชน สูงสุดตอองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม


BOARD ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัท คณะผูบร�หาร รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน โครงสรางองคกร รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี


1 2 3

คณะกรรมการบร�ษัท

4 5 6 7

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบร�หาร นายเช�ดพงษ� สิร�ว�ชช กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน นายไพร�นทร ชูโชติถาวร กรรมการ/ กรรมการบร�หาร พลเอกอุดมเดช สีตบุตร กรรมการอิสระ นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการอิสระ/ กรรมการบร�หาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการ


8 9

10 11 12 13 14

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ นายว�ชัย พรกีรติวัฒน กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายศิร�ศักดิ์ ว�ทยอุดม กรรมการ นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ นายณรงคกร ชวาลสันตติ กรรมการอิสระ พลโทปร�ชา วรรณรัตน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ นายเจตน ธนวัฒน กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

15 16 17

นายธรัมพ ชาลีจันทร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ นายพ�รพล ไตรทศาว�ทย กรรมการ นายอธิคม เติบศิร� กรรมการ/ กรรมการบร�หาร/ กรรมการผูจัดการใหญ/ เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบร�หาร

3

2

8

10 15

14 9

12 13 6 16 11 7

1

5

4

17


ประวัติคณะกรรมการ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร จ�ำนวนหุ้น IRPC : 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00122 อายุ : 60 ปี การศึกษา/ การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

18

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA.), Utah State University, USA • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 4010) รุ่นที่ 10 • Certificate in Advanced Management Program Harvard Business School, USA • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท

• • • •

• • • •

• •

กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จำ�กัด กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำ�กัด (มหาชน) สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) • ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 66 ปี

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา/ การอบรม

• • • •

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.A.Economics Georgetown University, USA หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) สถาบันพัฒนาข้าราชการ พลเรือน รุ่นที่ 13/2536 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2547 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 104/2551 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2552

อายุ : 64 ปี

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 111/2552

ประสบการณ์ท�ำงาน

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ การประปานครหลวง • ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักนายกรัฐมนตรี • รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักนายกรัฐมนตรี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด ค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร • กรรมการ องค์การสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ

ประสบการณ์ท�ำงาน

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท โรงกลั่นน้ำ�มันระยอง จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย • ปลัดกระทรวงพลังงาน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนแอ๊ดวานซ์ จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำ�กัด • ประธานกรรมการ บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำ�กัด • กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำ�กัด

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

19


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการ/ กรรมการบริหาร จ�ำนวนหุน้ IRPC : 100,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00049 การศึกษา/ การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

• • • • • •

• • • •

• • • • • • •

20

อายุ : 56 ปี

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • มหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Inst. of Tech., Japan • ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Inst. of Tech., Japan • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22 ประจำ�ปี 2552-2553 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 1 • PTT Executive Leadership Program 2008/GE Crotonville/USA • NIDA Executive Leadership Program 2007/Wharton University of Pennsylvania/USA • Industrial Liasion Program (ILP) 2005/Massachusetts Institute of Technology, USA • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 51/2547 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 24/2547 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14/2547

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จำ�กัด กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พีทีที เมนเทนเแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำ�กัด กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)


พลเอกอุดมเดช สีตบุตร กรรมการอิสระ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

นายวุฒิสาร ตันไชย อายุ : 57 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา/ การอบรม

• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14/2516 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25/2521 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 65/2529 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

• แม่ทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 • รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 • ผู้บญ ั ชาการกองพลทหารราบที่ 9 กองบัญชาการกองทัพ ภาคที่ 9 • ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 กองบัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 11

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

อายุ : 54 ปี

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • Master of Policy Science (M.P.S.) International Program, Saitama University, Japan • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรวุฒิบัตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า • รองศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ • ที่ปรึกษา คณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำ�นักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

21


นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการ จ�ำนวนหุ้น IRPC : 260,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00127

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 52 ปี

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา/ การอบรม

• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • (M.P.A.), Roosevelt University, IL USA • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) รุ่นที่ 4/2549 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 121/2552 • หลักสูตร "นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรมสำ�นักงานศาลยุติธรรม รุ่นที่ 15/2553 • หลักสูตร Public Director Institute (PDI) สถาบัน พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 5/2553

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ สำ�นักพระราชวัง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

22

• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท กฤษดามหานคร จำ�กัด (มหาชน) • คณะกรรมการดำ�เนินการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย • อนุกรรมาธิการการศึกษานโยบายการอนุรักษ์ กรุงรัตนโกสินทร์และเกาะรัตนโกสินทร์ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา • กรมวังผู้ใหญ่ สำ�นักพระราชวัง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท

อายุ : 59 ปี

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania, USA • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2543 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2552 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2553 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2553

ประสบการณ์ทำ�งาน

• กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำ�กัด (มหาชน) • เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ


นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 59 ปี

นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา/ การอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 111/2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

• กรรมการ บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำ�หรับ ยานยนต์ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารโครงการ กลุ่มธุรกิจ สำ�รวจผลิตและก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำ�กัด

• กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำ�หนด ค่าตอบแทน/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำ�กัด • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด • รักษาการกรรมการผู้จัดการ PTT FLNG Limited

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 39/2546 • นักบริหารช่างระดับสูง สถาบันพัฒนาช่างโยธามหาดไทย • ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมโยธาธิการ

ประสบการณ์ท�ำงาน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

อายุ : 60 ปี

• รองปลัดกระทรวงพลังงาน • รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน • ประธานคณะทำ�งานพิจารณา ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ด้านน้ำ�มันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด • กรรมการ บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด • ประธานคณะกรรมการฯ ตาม พรบ. ควบคุมน้ำ�มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542 กระทรวงพลังงาน

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

23


นายกฤษฎา อุทยานิน กรรมการ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

นายณรงค์กร ชวาลสันตติ อายุ : 52 ปี

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา

• • • •

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MSc.(Fiscal Studies) University of Bath, UK หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 45/2548 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPcoT) สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 4 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 75/2549 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 50/2549 หลักสูตร Public Director Institute (PDI) สถาบัน พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 7/2553

ประสบการณ์ท�ำงาน

• กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

24

กรรมการอิสระ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

• • • •

กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการ สถาบันวิทยาการการค้า

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท

อายุ : 56 ปี

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์ท�ำงาน

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ทนายความ


พลโทปรีชา วรรณรัตน์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

นายเจตน์ ธนวัฒน์ อายุ : 64 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 65 ปี

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • วิทยาศาตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุน่ ที่ 71/2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง • ปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ประจำ�ปี 2544-2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40 • หลักสูตร THAI SENIOR EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (SEDP) จาก NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ท�ำงาน

• • • •

กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เจ แอนด์ เค ร่วมพัฒนา 2010 จำ�กัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) • อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

25


นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อายุ : 54 ปี

กรรมการ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา/ การอบรม

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง • เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายเนติฯ • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (มูลนิธิพัฒนางานอัยการ) Britol University

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • เลขานุการอัยการสูงสุด สำ�นักงานอัยการสูงสุด • กรรมการกลั่นกรองการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ชำ�ระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย • กรรมการปรับโครงสร้างหนี้ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท • ที่ปรึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) • มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน, Canada • ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, USA • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 106/2551 • หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2553

ประสบการณ์ท�ำงาน

• • • • • • •

กรรมการ ธนาคารออมสิน กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ� ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านความมั่นคง สำ�นักงาน ปปช. • อนุกรรมการด้านสังคม สำ�นักงาน ปปช.

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

26

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท

อายุ : 62 ปี

• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)


นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 50 ปี การศึกษา/ การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชี ต้นทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการค้า ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction) Armstrong University, Berkeley, California, U.S.A. • ปริญญาบัตร วปม. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5 • Doctoral Course in Human Resources Management and Managerial Economics, Golden Gate University, San Francisco, California, U.S.A. • Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A. • หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ. มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 125/2552

• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ บริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด • กรรมการ บริษัท พีทีที โซลูชั่นส์ จำ�กัด • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด • ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด • รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

1. 2. 3. 4.

• กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • รองประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน • กรรมการอำ�นวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

27


1 นายอธิคม เติบศิร� กรรมการผูจัดการใหญ 2 นายสหัสชัย พาณิชยพงศ รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั�น

คณะผูบร�หาร

3 นายชาญศิลป ตร�นุชกร รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจทาเร�อและบร�หารจัดการทรัพยสิน รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ สายแผนธุรกิจองคกร รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ สายพาณิชยกิจและการตลาด 4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญช�และการเง�น

28

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5 นายมานิตย สุธาพร รักษาการรองกรรมการผูจ ดั การใหญ สายบุคคลและบร�หาร และทีป่ ร�กษา ปฏิบตั หิ นาทีก่ ำกับดูแลงานดานคดี 6 นายว�ทวัส สวัสดิ์ – ชูโต รองกรรมการผูจัดการใหญ สายแผนธุรกิจองคกร

6

3

2

1

4

5


ประวัติผู้บริหาร นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

อายุ : 50 ปี

การศึกษา/ การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชี ต้นทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการค้า ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction) Armstrong University, Berkeley, California, U.S.A. • ปริญญาบัตร วปม. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5 • Doctoral Course in Human Resources Management and Managerial Economics, Golden Gate University, San Francisco, California, U.S.A. • Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A. • หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ. มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 125/2552

• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ บริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนและธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด • กรรมการ บริษัท พีทีที โซลูชั่นส์ จำ�กัด • กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด • ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด • รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

• กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • รองประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน • กรรมการอำ�นวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

29


นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร อายุ : 66 ปี

การศึกษา/การอบรม

การศึกษา/ การอบรม

• • • •

• วศ.บ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • M.Eng. (Mechanical) Lamar University, Beaumont, Texas, USA • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14/2547 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 56/2549

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

30

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร (19 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจ และการตลาด (17 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน) จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี อายุ : 52 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ การกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำ�กัด

ผูความรั ้บริหารบผิดชอบของคณะกรรมการ

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 20 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1 PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA Advance Senior Executive Program (ASEP-5), Class 5 KELLOGG & SASIN, Chicago, USA หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะ สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 85/2550 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2554 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 93/2554 หลักสูตร Charted Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2555


นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน

การศึกษา/ การอบรม

• • •

• •

• •

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอบีเอส จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานแผน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ Subic Bay Energy Company Limited กรรมการ FST Company Limited

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ บริหารจัดการทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและ การตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จำ�กัด • กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด • กรรมการ บริษัท พีทีที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและ การกลั่น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

อายุ : 53 ปี

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติ) เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 155/2555 • PTT Executive Program, GE CROTONVILLE, USA

ประสบการณ์ท�ำงาน

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) • ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำ�กัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและ การกลั่น บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จำ�กัด • กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำ�กัด • กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

31


นายมานิตย์ สุธาพร

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

การศึกษา/ การอบรม

การศึกษา/ การอบรม

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร และที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลงานด้านคดี จ�ำนวนหุ้น IRPC : 50 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00000 อายุ : 59 ปี • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 134/2553

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบุคคลและบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลงานด้านคดี บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จำ�กัด • กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำ�กัด • ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร (1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน) จ�ำนวนหุ้น IRPC : 4,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00002 อายุ : 51 ปี

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • MASTER OF SCIENCE (INDUSTRIAL ENGINEERING) THE UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, USA • SENIOR EXECUTIVE PROGRAM, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 146/2554 • หลักสูตร Financial Statements for Directors Program (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2554

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงราคาและวิเคราะห์ตลาด ต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • ผู้จัดการฝ่ายการค้าน้ำ�มันสำ�เร็จรูป บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

32

ผูความรั ้บริหารบผิดชอบของคณะกรรมการ

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ การค้าระหว่าง ประเทศ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท น้ำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด


นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี จ�ำนวนหุ้น IRPC : ไม่มี

นางพัทธนันท์ เตชะก�ำพุช อายุ : 57 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน จ�ำนวนหุ้น IRPC : 367,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00180 อายุ : 59 ปี

การศึกษา

การศึกษา/ การอบรม

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Master of Science, Management Information System, California State University, Los Angeles, USA • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ท�ำงาน

• ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) • รองผู้จัดการใหญ่ สายระบบข้อมูลการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำ�กัด (มหาชน) • ผู้จัดการฝ่าย สังกัดสายบัญชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

ผู้บริหารที่เกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 นายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

33


รายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ในการช่วยก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในรอบปี 2555 คณะกรรมการ ตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 13 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ยังจัดให้มี การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร เพื่อรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญของผู้สอบบัญชี แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ จัดท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผย ข้อมูลที่ส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามและสอบทานการบันทึกบัญชีและจัดท�ำรายงาน ทางการเงินให้ถกู ต้องตามมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้สอบทานการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้ในอนาคต 2 . สอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันทีบ่ ริษทั ฯ มีการด�ำเนินการกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�ำนึงถึงเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ ตลอดจนดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 . สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการก�ำหนดความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่ ก�ำหนดไว้ ตลอดจนการติดตาม พัฒนา และปรับปรุงแผนงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ข้อแนะน�ำในการจัดท�ำและซ้อม แผนต่อเนื่องทางธุรกิจ 4 . สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ 5 . สอบทานและก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�ำปี การด�ำเนิน งานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบ เสนอข้อแนะน�ำและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการ ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม และได้รว่ มกับฝ่ายจัดการ จัดให้มกี ารประกวดและคัดเลือกหน่วยงานทีม่ พี ฤติกรรมดีเด่น ด้านการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมทัศนคติและสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานและผู้บริหารให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 6 . พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละก�ำหนด อัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม และได้มมี ติเห็นชอบให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชี ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ ความเชื่อมั่นว่า งบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

34

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)


ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) ให้ความ สำ�คัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีการกำ�กับดูแลให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้แต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบทำ�หน้ า ที่ ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ให้ความ เชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ มี ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร การดำ�เนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และบริษทั ฯ ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย การดำ�เนินธุรกิจตลอดปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มี ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในเช่ น เดี ย วกั บ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำ�คัญของความเห็น ได้ดังนี้ 1. การควบคุมภายในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดย ได้กำ�หนดผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ไว้เป็น KPI ขององค์กร (Corporate Good Governance Score ระดับ 5 ดาว) รวมทั้งให้ความ สำ�คัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยได้จัดโครงสร้างฝ่าย งานด้านกฎหมายเป็น 2 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายคดี และฝ่าย นิติการองค์กร เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการติดตามดูแลและ การให้บริการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ 2. การควบคุมภายในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามอย่าง สม่ำ�เสมอ รวมทั้งบริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำ�แผนธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ ว่าธุรกิจจะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสภาพ แวดล้อมปกติและสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

4. การควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล บริษัทฯ ได้นำ�ระบบ ERP มาใช้อย่างทั่วถึง โดยมีการ Implement ระบบ SAP สำ�หรับบริษัทย่อย เพื่อให้ระบบ ข้อมูลทางบัญชีเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการเตรียมการเพื่อนำ�ระบบ Business Intelligent สำ�หรับ การบริหารมาใช้งาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และนำ�มาใช้ ตามกำ�หนดเวลาที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีการเตรียมการ เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากการปรั บ เปลี่ ย นระบบบั ญ ชี ไ ว้ เป็นอย่างดี ทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถจัดทำ�รายงานทางการเงิน ที่สามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้องตามที่ควรภายในเวลา ที่กำ�หนด 5. การควบคุมภายในด้านระบบการติดตาม นอกจากการนำ�ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI มาใช้ทั้งในการประเมิน หน่ ว ยงานและตั ว บุ ค คลในทุ ก ระดั บ แล้ ว ยั ง ได้ นำ�ระบบ การประเมินพฤติกรรมในการทำ�งาน (Behavior) มาร่วม ในการประเมินผลด้วย เพื่อให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงาน และกำ�หนดผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม มีการติดตาม ความคื บ หน้ า ของการบริ ห ารโครงการต่ า งๆ และความ สมเหตุสมผลในการใช้จ่ายตามงบประมาณเปรียบเทียบ เป้าหมายทีบ่ รรลุ รวมทัง้ ติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม กฎระเบียบและกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายในแล้ว พบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ

3. การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริ ษั ท ฯ กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และอำ�นาจอนุ มัติ ของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดทำ�คู่มือ ประจำ�หน่วยงานครบทุกฝ่ายงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบระหว่างกัน และจัดให้มีการทบทวนระเบียบ ของบริษัทฯ ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

35


โครงสร้างองค์กร

แผนผังองคกร บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน

กรรมการผูจัดการใหญ

สายบัญช�และการเง�น

สำนักตรวจสอบภายใน

ฝายคดี

สายงานกิจการองคกร

สายงานว�จัยและพัฒนา

สายบุคคลและบร�หาร

สายแผนธุรกิจองคกร

สายพาณิชยกิจ และการตลาด

กลุมธุรกิจปโตรเคมี แลการกลั�น

สายงาน บัญช�

สายงาน บุคคล

สายงาน แผน

สายงานวางแผน จัดหาและคาวัตถุดิบ

สายงาน ปฏิบัติการ 1

สายงาน ทาเร�อ

สายงาน การเง�น

สายงาน บร�หารและจัดซ�้อ

สายงาน พัฒนาธุรกิจ

สายงาน การตลาด

สายงาน ปฏิบัติการ 2

สายงาน บร�หารจัดการ ทรัพยสิน

สายงาน ปฏิบัติการ 3 สายงาน ปฏิบัติการ 4 สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสิง� แวดลอม สำนักงานบร�หาร เขตประกอบการ อุตสาหกรรม ไออารพซ� �

36

กลุมธุรกิจทาเร�อ และบร�หารจัดการ ทรัพยสิน

ความรับาผิงองค์ โครงสร้ ดชอบของคณะกรรมการ กร


รายงานการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนด วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ • วิสัยทัศน์: บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นน�ำของเอเชีย ภายในปี 2557 • ค่านิยม: Aim High Deliver Work and Live Happily Together คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะทางธุรกิจและความคาดหวังของสังคมที่ทุกกลุ่มต้อง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด�ำรง อยู่และพัฒนาสู่การเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการ ก�ำหนดเป้าหมายนโยบายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ให้เกิดดุลยภาพในทั้งสามส่วน ประกอบด้วย การ เติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการก�ำกับดูแล กิจการที่ดี ที่ให้มีการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อ ตอบสนองเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ สรุปการด�ำเนิน งานและกิจกรรมส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้ ผลประเมินด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ • ได้รบั ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจ�ำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ใน ระดับ “ดีเยี่ยม” สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน (2553 -2555) • ได้รับการประเมินผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2555 โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึง่ เป็นเกณฑ์สงู สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2552 – 2555) • หลักทรัพย์ไออาร์พซี ไี ด้รบั คัดเลือกให้เป็นหนึง่ ใน 30 หลักทรัพย์ของประเทศไทย ทีเ่ ข้าซือ้ ขายใน ASEAN Trading Link ที่เปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 รางวัลที่ได้รับ : • รางวัล Golden Peacock Awards 2012 (Winner)– Excellence in Corporate Governance จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทอินเดีย (IOD) โดยบริษัทชั้น น�ำอีก 4 แห่ง ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ BASF SE เยอรมนี (เคมิคอล) Allianz SE เยอรมนี (การเงิน) Starbucks Corporation สหรัฐอเมริกา (อาหารและเครื่องดื่ม) NTPC

Limited อินเดีย (พลังงาน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ ก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีและเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการเป็น องค์กรทีโ่ ปร่งใส ปราศจากการทุจริต และการให้ความส�ำคัญ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม • รางวัล 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง • รางวัล Platts 2012 Global Energy Awards ประเภทโครงการ (Premier Project Award: Construction) โดย Platts เป็นบริษทั ผูใ้ ห้บริการและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านพลังงานชั้นน�ำระดับโลก • ท่าเรือ IRPC ระยอง ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 ประเภทชมเชย จากส�ำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.) จากการ พัฒนาตามโครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port) ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ก�ำหนดนโยบาย ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้ เสียในประเด็นส�ำคัญเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ตาม ทิ ศ ทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องประชาคมอาเซี ย น (ASEAN CG SCORECARD) ประกอบด้วย • การก�ำหนดสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้าซึ่งเดิมบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 (รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้) โดยปรับลด สัดส่วนต�ำ่ ลงคือให้ผู้ถือหุ้น (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ก็ได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นปีบัญชี • ก� ำ หนดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท ฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการ บริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท • ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่กรรมการท่านใดมี ความเหมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านัน้ ก็ให้พจิ ารณา ความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชีแ้ จงเหตุผลต่อผูถ้ อื หุน้ • ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอืน่ ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

37


ตามจ�ำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการ บริหาร • การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ บริษทั ฯ เดิมด�ำเนินการอยูแ่ ล้ว 3 แบบ คือ ประเมินการปฏิบตั ิ งานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ การปฏิบัติงานตนเอง และการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้) ปี 2555 ได้เพิม่ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการ บริษทั ฯ ตามกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ • การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ กรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน • การจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของบุคลากรทั้ง บริษัทฯ เพิ่มจากคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี และให้รายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่่างปีด้วย • การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นภาคีสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล กิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั ฯ รวมทัง้ จรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิ ที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล โดยจัดท�ำเป็น คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมกับ ส่งมอบและด�ำเนินการรณรงค์สง่ เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย หลักส�ำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 1. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยขี ด ความ สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของ ตนเอง สามารถชี้ แ จงและอธิ บ ายการตั ด สิ น ใจนั้ น ได้ (Accountability) 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความ เป็นธรรม และมีค�ำอธิบาย (Equitable Treatment) 4. ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใสแก่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Transparency) 5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน ระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 38

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณเชิดพงษ์ สิรวิ ชิ ช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในพิธมี อบ รางวัลเพชรน�ำ้ หนึง่ พร้อมด้วย พลโทปรีชา วรรณรัตน์ คุณธรัมพ์ ชาลีจนั ทร์ กรรมการตรวจสอบ และคุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ร่วมงาน เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2555

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Ethics) ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ • บริษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐาน ของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต ด้วยโครงการประกวดรางวัล “เพชรน�้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจ�ำปี 2555 ซึ่งส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้คัด เลือกจากหน่วยงานทีม่ กี ารก�ำกับดูแลด้านการควบคุมภายใน ดีเด่น มีความโปร่งใส และมุง่ เน้นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ งานอย่างมีประสิทธิภาพ • กิจกรรมพนักงาน IRPC CG Red Carpet จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 โดยพนักงานที่ท�ำชื่อเสียงให้ องค์กรโดยได้รับรางวัลแขนงต่างๆ แสดงให้เพื่อนพนักงาน เห็นว่าความส�ำเร็จที่ได้รับ ส่วนหนึ่งเกิดจากการน�ำหลัก CG ทั้ง 6 ประการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้พนักงานอืน่ ๆ น�ำไปปฏิบตั ิ สรุปได้วา่ ทีมพนักงาน จ�ำนวน 6 ทีม ได้เสนอสูตรความส�ำเร็จ ดังนี้ ศักยภาพ + แรงบันดาล ใจ + หลัก CG 6 ประการ = ความส�ำเร็จ มีผู้บริหารและ พนักงานเข้าร่วมงานในห้องประชุมและถ่ายทอดสดทั่วทั้ง บริษทั ฯ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการโหวตคัด เลือกทีมชนะเลิศในการน�ำเสนอผ่าน Intranet ซึ่งได้แก่ทีม Ultra High Molecular Weight (UHMW)


• เข้าร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2012 ซึ่ง จัดเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี อดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท ปตท. • บริษัทฯ มีการรณรงค์สื่อสารและอบรมพนักงานใน ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมตลอดทั้งปี โดย ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Intranet วารสารไออุ่น กิจกรรมที่ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสนา เป็นต้น ในการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2549 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ผนวกกับหลักการที่ประกาศใหม่ในปี 2555 เท่าทีบ่ ริษทั ฯ สามารถด�ำเนินการได้ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงมีตามกฎหมาย ส่วนแบ่งในผลก�ำไรของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ที่ผู้ ถื อหุ ้ น ควรมี สิทธิใ นการตัดสิน ใจ ได้รับข้อมูลที่ เ พี ยงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน เข้าถึงได้สะดวก และมีชอ่ งทางหลากหลาย จึงได้ก�ำหนดนโยบายเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. หลักการการจัดประชุมผู้ถือหุ้น • ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน โดยก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะและการลงมติที่ไม่ ยุง่ ยากแต่ถกู ต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย อ�ำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียน และลงคะแนนล่วงหน้าในวันประชุมได้ • ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในวั น ที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชัน้ 5 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ก�ำหนดวัน Record Date เพือ่ สิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ล่วงหน้าวัน Record Date ไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนและเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องมีการเพิ่ม วาระการประชุม บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจะส่งหนังสือเชิญ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมรวมทั้งจะเผยแพร่ ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในปี 2555 ไม่มีการเพิ่มวาระการ ประชุม • ในระหว่างปี 2555 บริษทั ฯ ไม่มกี ารเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ หรือความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผล ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ 2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า • บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม ความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กฎหมาย ก�ำหนดและข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 เป็นการล่วงหน้า เกินกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น • บริษัทฯ จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ ปี โดยระบุสถานที่วันเวลาประชุมอย่างชัดเจนพร้อมทั้งราย ละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลส�ำคัญและจ�ำเป็น ประกอบการพิ จ ารณา เหตุ ผ ลและความเห็ น ของคณะ กรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�ำปี หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เอกสารที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการมอบฉั น ทะตามที่ ก ฎหมาย ก�ำหนด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ อย่างเพียงพอ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อน วันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างถูก ต้องครบถ้วนโปร่งใสเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่าง เพียงพอพร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษา ไทยและภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันในวันที่ 29-31 มีนาคม 2555 เพือ่ เป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าส�ำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วม ประชุม 3. การอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ เลือกท�ำเลสถานทีจ่ ดั การประชุมทีส่ ะดวกในการเดินทาง ที่ตั้งใกล้กับส�ำนักงานของบริษัทฯ มีขนาดเพียงพอรองรับ จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ และอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกพร้อม อีกทัง้ ค�ำนึงถึงการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการที่มาร่วม รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

39


ประชุมโดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอ�ำนวยความสะดวก และให้ ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ทุกรายในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจเอกสารและลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและได้น�ำระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการ ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 4. การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น • บริษทั ฯ ไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม • ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงหลัก เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การออกเสียง ลงคะแนน ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการลงคะแนนใน บัตรลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ จะลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ • ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเป็น สักขีพยานในการนับคะแนนโดยการอาสาสมัคร โดยมีตวั แทน จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 1 ราย คือ นายฌานิน ตยัคคานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และ ตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อย 1 ราย คือ นายเวียงชัย แก้วสีดา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน • ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนโดยการซักถามอย่างเพียงพอก่อนลงมติ ออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ ส�ำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด ค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และการอนุมัติรายการ พิเศษ รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นอย่างอิสระ ใน การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2555 มีผถู้ อื หุน้ ซักถามและเสนอ ความเห็นรวม 11 ราย (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555 ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.irpc.co.th/other/ir_home_th.html) ในปี 2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 14 ท่าน จาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ประธาน กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้ง กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีกรรมการที่ ไม่มาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากลาป่วย และมีผู้บริหารระดับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 40

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มที ปี่ รึกษากฎหมาย คือ นายมนตรี เจริญโฉม ที่ปรึกษากฎหมายจากส�ำนักงานกฎหมายภุชงค์ สกุลทนายความ เพื่อเตรียมชี้แจงข้อกฎหมาย กรณีผู้ถือหุ้น สอบถาม 5. การดำ�เนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน 2555 ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมโดยบันทึกรายละเอียด ที่ส�ำคัญในการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วย รายงาน การประชุม รายละเอียดการนับคะแนนเสียง และข้อซักถาม ของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เผยแพร่วดี ทิ ศั น์ การประชุมให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบบนเว็บไซต์บริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบอย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง รวมทัง้ ผูส้ นใจอืน่ ๆ ได้ มี โ อกาสรั บ ทราบและศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ช่องทางสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุนทัว่ ไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอค�ำชี้แจง หรือแจ้งความ ต้องการของผู้ถือหุ้นมาได้ที่ • หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (1) โทรศัพท์: 02 649-7980 (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th (3) โทรสาร: 02 649-7379 • เลขานุการบริษัท (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cg@irpc.co.th หรือ (2) เว็บไซต์ www.irpc.co.th ที่ลิงค์ “ติดต่อ เลขานุการบริษัท”

หมวดที่ 2: การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยในปี 2555 ได้ดำ� เนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมี ประสิทธิภาพโดยด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาลง คะแนนเสียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระหรือข้อมูลส�ำคัญใดๆ ในที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ 2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ มอบฉันทะให้บคุ คลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ได้ และบริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดย


เสนอชือ่ กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูไ้ ม่มสี ว่ นได้เสียในการประชุม ครั้งนี้จ�ำนวน 2 ท่านในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เลือกมอบฉันทะ พร้อมก�ำหนดรูปแบบการลงคะแนนและ ใบลงคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงตามเจตนารมณ์ ในแต่ละวาระได้อย่างสะดวก 3. ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งส� ำ หรั บ ทุ ก ระเบียบวาระโดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ ส�ำหรับ บัตรลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดท�ำแยกตาม รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการเป็นรายบุคคลได้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลัก ฐานตรวจสอบได้ภายหลัง 4. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่ง รายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ และสื่อวีดิทัศน์ บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นข้อมูลให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิง หรือขอแก้ไขรายงาน การประชุม โดยเฉพาะในส่วนที่ตัวผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอความ เห็น หากมีการบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนในสาระส�ำคัญ 5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง พนักงาน และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องจะไม่น�ำข้อมูลภายใน ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน คณะ กรรมการได้ก�ำหนด“แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลัก ทรัพย์” ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึง่ พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวแล้ว เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ ได้แจ้งขอความร่วมมือกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง งดการซื้อ/ขายหุ้นไออาร์พีซี ในช่วงระยะ เวลา 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส รวมทั้งงดการซื้อ/ขาย หุ้นไออาร์พีซี เป็นเวลา 2 วันท�ำการ หลังการเปิดเผยงบการ เงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อมิให้น�ำ ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น ของบริ ษั ท ฯ และยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยแก่ ส าธารณชน ไปใช้ กระท� ำ การใดๆ ซึ่ ง เป็ น การขั ด ต่ อ มาตรา 241 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและรายงาน ภายใน 3 วันท�ำการทุกครั้งหลังจากมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์

6. อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทุกกลุม่ อย่างเท่า เทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีการจ�ำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปริมาณการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านระบบ ของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www. irpc.co.th เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุน้ รายเดียวหรือหลายรายถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ใช้สทิ ธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าผ่านทาง ไปรษณีย์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2554 โดยได้เผยแพร่หลัก เกณฑ์การใช้สทิ ธิดงั กล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุ ม (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นเกณฑ์ เ ป็ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้อยละ 4)

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินการในการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยค�ำนึงถึงความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและมีความตั้งใจที่จะตอบสนอง ประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมเพือ่ การเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่าง ยั่งยืน โดยเริ่มจากการวางแผนด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตพลังไอน�ำ้ และไฟฟ้าร่วม (Combined Heat and Power, CHP) โดยใช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น เชือ้ เพลิงแทนการใช้น�้ำมันเตา ซึง่ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 260,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนั้นยังสนับสนุน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และในทาง กลับกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการสร้าง การเจริญเติบโตให้องค์กรด้วย อาทิ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือ หุ้น ความเห็นของลูกค้า สื่อมวลชน หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นและ สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับนักลงทุน ทั้งนักลงทุนทั่วไปและ นักลงทุนสถาบัน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ควบคูไ่ ปกับ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

41


การควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด เตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมายและหลักการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุม สามัญประจ�ำปี 2555 อยูท่ ี่ 96/100 คะแนน และการประเมิน ความพึงพอใจของผูถ้ อื หุน้ ด้วยแบบสอบถามของบริษทั ฯ อยู่ ในระดับ 4.01/5 บริษทั ฯ มีการสือ่ สารกับนักลงทุนสถาบันตลอดทัง้ ปี ผ่านช่อง ทางต่างๆ ได้แก่ Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ การจัด ประชุ มร่ ว มกั บ ผู ้ บริหารของบริษัทตามการนัดหมายของ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company Visit) และการประชุม นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) รายไตรมาส รวมทัง้ เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและความก้าวหน้าทางธุรกิจ และ การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ให้นักลงทุนทั่วไปรับทราบและตัดสินใจในการ เลือกลงทุนผ่านสื่อมวลชน ลูกค้า / ผู้บริโภค: บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางระบบการซื้อขาย และการให้ บริการรวดเร็ว เชือ่ ถือได้ เพือ่ ปกป้องประโยชน์และความเสีย่ ง การด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า และไม่กระท�ำการใดอันเป็นการ เอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และยังสร้างสรรค์ นวัตกรรมทีพ่ ฒ ั นาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพือ่ คุณภาพชีวติ ของผู้ บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงความปลอดภัย ทางด้านสุขภาพจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความ พึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพสินค้า และบริการทั้งก่อนและหลังการขาย อ�ำนวยความสะดวกใน การท�ำธุรกรรมให้กบั ลูกค้า ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด ในการจัดการด้านเอกสาร และทันต่อภาวะความผันผวนของ ตลาด บริษทั ฯ จัดให้มกี ารพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ ลูกค้า อบรมสัมมนา ดูงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปี 2555 บริษัทฯ จัดการสัมมนา Petrochemical Forum 2012 เพื่อ เป็นเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรง คุณวุฒใิ นแวดวงปิโตรเคมีของประเทศ ส�ำหรับลูกค้าและผูท้ ี่ อยู่ในแวดวงปิโตรเคมีจ�ำนวนประมาณ 600 คน บริษัทฯ มี การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสายงานปิโตรเคมีและ สายงานปิโตรเลียมอยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 80 และร้อยละ 94.14 ตามล�ำดับ คูค่ า้ : บริษทั ฯ ยึดถือจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจกับคูค่ า้ คู่สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการคัดเลือกคู่ค้าที่มี การดำ�เนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการประสานประโยชน์ 42

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริ ษั ท ฯ และคู่ สั ญ ญาอย่ า งเป็ น ธรรม ข้ อ ตกลงหรื อ สัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำ�เร็จใน การทำ�ธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและ ยาวนาน โดยบริษัทฯ กำ�หนด “จรรยาบรรณว่าด้วยการ จัดซื้อจัดหาพัสดุของบริษัท” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใน การจัดซือ้ จัดหาพัสดุของบริษทั ฯ ยึดเป็นหลักปฏิบตั งิ านด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส สำ�หรับฝ่ายจัดซื้อจัดหา ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของคู่ค้าบริษัทฯ อยู่ ในระดับร้อยละ 83 คูแ่ ข่ง: บริษทั ฯ ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริม การค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่าง ยุตธิ รรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่ นกรอบกฎหมาย และจรรยา บรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง ทางการค้า เจ้าหนี้: บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีก้ ารค้า และสถาบันการเงินอย่างสุจริต และเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท�ำให้เจ้าหนี้ เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะท�ำให้ไม่สามารถ ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา บริษทั ฯ จะแจ้งเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน พนักงาน: บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “พนักงาน” เป็นปัจจัยส�ำคัญ แห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้พนักงานเจริญ ก้าวหน้าและเติบโตโดยมีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาสาย อาชีพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้พนักงานทุกคน มีโอกาสพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพให้เพิม่ ขึน้ และสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มี ความผันผวนและการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ ในปี 2555 พนักงาน มีการอบรมเฉลี่ยคนละ 43 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้พนักงาน ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็น ธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ บริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียง ได้กับบริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อรักษา และ กระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการท�ำงาน บ ริ ษั ท ฯ มี น โ ย บ า ย เ ป ็ น อ ง ค ์ ก ร แ ห ่ ง ก า ร เ รี ย น รู ้ และสนับสนุนให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่


พนั ก งานเพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรของ บริษัทฯ ทั้งทุนการศึกษาในต่างประเทศและในประเทศ นอกจากนั้ น ยั ง แสวงหาโอกาสให้ พ นั ก งานได้ เ พิ่ ม พู น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมุมมองที่เป็นสากล โดยปฏิบตั งิ านกับบริษทั ชัน้ น�ำของโลก และสามารถสร้างราย ได้ให้แก่บริษัทฯ ในโครงการ I’M ACE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง ที่ตอบสนองแนวทาง CSV (Creating Shared Value) ของ บริษัทฯ อย่างชัดเจน ในปี 2555 บริษัทฯ ส่งวิศวกร 11 คน ไปรับจ้างงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของบริษทั Samsung Engineering Co., Ltd. ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทฯ จัดประกวดรางวัลพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่นเป็น ประจ�ำทุกปี (Presidential Awards) เพือ่ เชิดชูเกียรติพนักงาน หรือทีมงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้องค์กร มีความ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศตนต่อสาธารณชน หรือชุมชนรวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. พนักงานดีเด่นด้านพฤติกรรมยอดเยี่ยม 2. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร 3. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านความปลอดภัย 4. พนักงาน/ ทีมงานดีเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ดีเลิศกับ ชุมชนภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการสื่อความข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อ ผู้บริหารโดยตรง เช่น • กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เพื่อสื่อความ กับพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด ในปี 2555 มีการ จัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง • คณะกรรมการตัวแทนนายจ้าง แต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น ตั ว แทนของฝ่ า ยจั ด การในการประสานงานกั บ ตัวแทนพนักงานเพื่อร่วมหารือด้านจัดสวัสดิการ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการท� ำ งานอั น เป็ น ประโยชน์แก่พนักงาน • สนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ขององค์กร สถานทีท่ ำ� การ สหภาพแรงงานรวมถึ ง งบประมาณในการจั ด กิจกรรมต่างๆ ของสหภาพ บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานจึงจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการ

ท�ำงาน และสร้างสิง่ แวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี มีการก�ำหนด มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสร้างวินัยในการ ท�ำงานเช่นการอบรมเรื่องกิจกรรมคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย กิจกรรม 5ส และสภาพแวดล้อมในการ ท�ำงาน การจัดวัน Big Cleaning Day การจัดซ้อมหนีไฟและ ระบบป้ อ งกั น ภั ย ประจ� ำ ปี การจั ด ท� ำ แผนฉุ ก เฉิ น ส� ำ หรั บ พนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับยังได้รับการ ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับ พนักงานทุกคน และตรวจโรคพิเศษตามปัจจัยเสีย่ ง หรือตาม สภาพการท�ำงานแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มี การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และแผนชดเชยของบริษัทฯ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเยียวยา ชดใช้ หรือทดแทน ในกรณี ที่มีเหตุจ�ำเป็นต้องให้บุคลากรต้องยุติสถานภาพการเป็น พนักงานของบริษทั ฯ และมีกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ บริษทั ฯ สมทบให้พนักงานในอัตราก้าวหน้าตามอายุงานของพนักงาน เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีหลังสิ้นสุดการท�ำงาน สังคมและชุมชน: บริษทั ฯ บูรณาการงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมไว้ในภารกิจและกิจกรรมหลักๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน นอกจากนัน้ ยังมีหน่วยงานกิจการเพือ่ สังคมท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ งานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดการให้ความช่วย เหลื อสนั บ สนุ นและเสริ มสร้ างคุ ณ ภาพชี วิต พั ฒ นางาน/ โครงการเพื่อประโยชน์สุขให้สังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบ โรงงาน ลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด และสร้าง ความเข้าใจร่วมกันภายใต้ปรัชญา Care Share Respect โดยก�ำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และจัดท�ำแผนงาน ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวส� ำ หรั บ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมิติหลักๆ รวม 4 ด้าน คือ ด้าน สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ด้านการศึกษา ด้าน การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต และร่วมกับภาครัฐในการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโครงการ To Be No.1 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนด “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดย มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสภาวะแวดล้อมที่ สะอาดปลอดภัย ทัง้ ยังแต่งตัง้ “กลุม่ ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนิน ธุรกิจ” 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งเติบโตทางธุรกิจ (Economy) (2) สังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Social) และ (3) เสริมสร้างสมดุลสิง่ แวดล้อม (Environment) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดบูรณาการการจัดการด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

43


ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญในเรื่องดัง กล่าวอย่างจริงจัง นอกจากการปฏิบตั ติ นตามกฎหมายก�ำหนดแล้ว บริษทั ฯ ยัง มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท�ำงานที่เข้มงวด มี แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม ดู แ ลการผลิ ต ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และมาตรการรักษาความปลอดภัย ของสถานประกอบการและสังคม มีการวางแผนและซักซ้อม แก้ ไ ขกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น ประจ� ำ ตามมาตรฐานสากล ด�ำเนินการจัดอบรมพนักงาน และพนักงานของผู้รับจ้างงาน ของบริษทั ฯ ด้านความปลอดภัย การจัดท�ำแผนระยะยาวด้าน การปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นเลิศเพือ่ ให้การใช้พลังงานทรัพยากร และ การใช้ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมกิจกรรม เพิ่มผลผลิต และกิจกรรมข้อเสนอแนะของพนักงาน พร้อม ทั้งน�ำข้อเสนอแนะมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ โดยปี 2555 มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านการเพิ่มผลผลิตของ พนักงานประจ�ำปีด้วย บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับระบบการร้องเรียนของชุมชนเพื่อ ให้มีความพร้อมในการชี้แจง ท�ำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ ถูกต้องแก่ชุมชน อย่างทันท่วงที เป็นการขจัดปัญหาความ ขัดแย้งกับชุมชนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ สนับสนุน ชักชวนให้ชุมชน โดยเฉพาะ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ ประโยชน์ในการวางรากฐานคุณภาพชุมชนและการอยูร่ ว่ มกัน ในสังคมอย่างมีความสุข (รายละเอียดในหมวดการจัดการ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หน้า 117 ถึง 124) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมและสร้างสังคมที่มีความสุขไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น ด้วย การจัดประกวดโครงการ ผูถ้ อื หุน้ ไออาร์พซี รี ว่ มระบายสีเขียว ให้สังคมไทย โดยเชิญให้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทฯ จะได้น�ำไปพัฒนาต่อให้ เหมาะสมกับสภาพสังคมต่อไป หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การ จัดการด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทาง ราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และยังให้ ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม ของส่วนราชการและ องค์กรอิสระ อาทิ การจัดสัมมนาหอการค้าแห่งประเทศไทย 44

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

งานเสวนา “จะก�ำกับองค์กรอย่างไร ในวันทีโ่ ลกเปลีย่ นไป” สือ่ สารในเชิงรุก เพื่อให้สังคมตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและทางสังคม ของโลก และเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที

เข้ า ร่ ว มเสนอความเห็ น ในฐานะผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ปิโตรเลียม โรงกลั่น และปิโตรเคมี เพื่อประโยชน์ต่อส่วน ราชการ เพื่อน�ำไปปรับปรุง กฎระเบียบ การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของ ประเทศ การเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง และเสนอความเห็ น กั บ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ชมรมเลขานุการบริษัท อาทิ เรื่องการปฏิบัติตาม แนวทาง ASEAN CG SCORECARD เรื่องแนวปฏิบัติด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และสนับสนุนให้หน่วยงาน ในบริษัทฯ และพนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ส่งผลงานที่เพิ่มคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ปิโตรเคมีเข้าร่วมประกวดกับสถาบันต่างๆ การเคารพลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ เคารพในลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น จึงได้รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด โดย ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ผิด กฎหมาย ตลอดจนประกาศนโยบาย “ก�ำหนดหลักเกณฑ์การ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัทฯ” เพื่อ ให้ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติพร้อมกับมีการทบทวน มาตรการ และตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่างจริงจังเพือ่ ให้มนั่ ใจ ว่าบริษัทฯ และพนักงานไม่กระท�ำการละเมิดสิทธิของผู้อื่น


การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ เคารพหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากลอย่ า งเคร่ ง ครั ด และไม่ สนั บ สนุ น กิ จ การที่ ล ะเมิ ด หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสากล โดย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก UN Global Compact ซึง่ มีบทบัญญัตวิ า่ ด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ ได้รายงาน ความก้าวหน้าการด�ำเนินการตามพันธะสัญญา (Communication On Progress) บนเว็บไซต์ UNGC เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดที่ แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะ ได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการด�ำเนิน งานของบริษทั ฯ หรือการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริษทั เกีย่ ว กับกระบวนการ หรือการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย การทุจริต การ ฉ้อฉล การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระท�ำทีข่ าดความ รอบคอบและขาดความระมัดระวังตามทีค่ วร โดยการยืน่ เรือ่ ง ตรงส่งทางไปรษณีย์ ถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2649 7000 โทรสาร 0 2649 7982

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อประธานกรรมการ ตรวจสอบได้ทลี่ งิ ค์ “ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ” บน เว็บไซต์ www.irpc.co.th เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั เบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ส�ำนักตรวจ สอบภายใน จะด�ำเนินการลงทะเบียนรับข้อร้องเรียน พิจารณา สาระส�ำคัญของข้อร้องเรียน ท�ำการสอบข้อเท็จจริง หาก ปรากฏผลว่าอาจมีกรณีการทุจริตรวมอยู่ด้วยจะจัดตั้งคณะ กรรมการสอบสวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (“คณะกรรมการสอบ สวนฯ”) โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น กรรมการ ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผลว่าไม่มี ความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะด�ำเนินการปิดเรือ่ งร้อง เรียนตามขั้นตอน ถ้าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนปรากฏผล ว่ามีความผิด คณะกรรมการสอบสวนฯ จะด�ำเนินการทาง

วินยั หรือด�ำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี จากนัน้ จะสรุป เรื่องร้องเรียน รายงาน และขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด�ำเนินการทางกฎหมาย ด้านวินยั การชดเชยเยียวยาผูเ้ สียหาย หรือการฟื้นฟูสภาพการเสียหายแล้วแต่กรณี เมื่อกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการ จะแจ้งเรือ่ งให้ผรู้ อ้ งเรียน ทราบ และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการชดเชยเยียวยา ผู้เสียหายฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ โดย ส�ำนักตรวจสอบภายใน จะสรุปผลเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต่อไป โดยปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส จึงให้ความ ส� ำ คั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง ที่ เ ป็ น สารสนเทศทางการเงิน และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้แก่ผมู้ สี ว่ น ได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอทั่วถึง ครบ ถ้วน โปร่งใส ชัดเจนถูกต้องเชื่อถือได้และตรงตามก�ำหนด เวลา น�ำเสนอด้วยรูปแบบและภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ได้ ใ ช้ ประกอบการตั ด สิ น ใจได้ อย่ า งมี ประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถือเป็นปัจจัย ส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แสดงถึงความ ซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจ สอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่ายเกิดความมั่นใจ ตามแนวทาง ดังนี้ • มีการท�ำรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อ พิจารณาอนุมัติในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูล ประจ�ำปี (56-1) รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ • นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของ ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยสรุปให้เข้าใจได้งา่ ย รายงานอธิบายถึง ความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงินโดย แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการ บริหารที่จ�ำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ รายงาน การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/ หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

45


• รายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงาน ประจ�ำปีของบริษทั ฯ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษทั ฯ ตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทัง้ มีการเปิดเผยโครงสร้าง ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ไว้ในรายงานประจ�ำปี อย่างชัดเจน นอกเหนือจากการเปิดเผยการด�ำเนินงานปกติแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันท่วงทีหากข้อมูลนั้น มีนัยส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ก็ตาม การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียเป็น ไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางทีส่ ะดวก รวดเร็ว และ เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปี 2555 มีการรายงาน ข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 37 ครัง้ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯ มีช่องทางและผู้รับผิดชอบในการเปิด เผยข้อมูลดังนี้ ทางตรง บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท�ำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการให้ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสือ่ สารของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล แก่ผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของ บริษทั ฯ ในการให้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินการและการลงทุนของ บริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอในรูปแบบของการพบนักลงทุนในและ ต่างประเทศ (Roadshow) จ�ำนวน 7 ครั้ง การจัดประชุม นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง การจัดประชุมร่วม กับผู้บริหารของบริษัทฯ ตามการนัดหมายของนักลงทุนและ นักวิเคราะห์ (Company Visit) 41 ครั้ง การจัดกิจกรรมร่วม กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 2 ครั้ง และการน�ำผูถ้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ฯ (Plant Visit) 1 ครัง้ รวมทัง้ ยังจัดให้มหี น่วยงานทะเบียนหุน้ / Compliance สังกัดฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลด้านการปฏิบตั ิ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อท�ำ หน้าทีส่ อื่ ความ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร สารสนเทศ ของบริษัทฯ หรือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่สื่อมวลชน 46

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

และสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ข่าว (Press Release) เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ผู้บริหารพบสื่อมวลชนกว่า 20 ครั้ง และจัดท�ำวารสารรายไตรมาสจัดส่งถึงผู้ถือหุ้น ทุกราย เพือ่ ให้ทราบความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัทฯ ทางอ้อม บริษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูลต่างๆ ทีส่ �ำคัญแก่ผถู้ อื หุน้ ผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างสม�่ำเสมอในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” เช่น ข่าวแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลราคาหุน้ ของบริษทั ฯ โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ สามารถ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.irpc.co.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ (1) โทรศัพท์: 02 649-7380 (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ir@irpc.co.th (3) โทรสาร: 02 649-7379 นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ ยกระดับการก�ำกับองค์กรสูม่ าตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้ • จัดท�ำรายงาน Communication on Progress ปี 2555 ฉบับแรก ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก UN Global Compact ซึง่ บริษทั ฯ เป็นสมาชิกตัง้ แต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้ข้อมูลความ ก้าวหน้าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยลงบนเว็บไซต์ www.unglobalcompact.org เมื่ อ วั น ที่ 12 กันยายน 2555 • จัดท�ำสมุดปกขาว “Thailand Petroleum and Petrochemical Synergy Flow Chart” เพื่อ แจกแจงแผนภูมแิ สดงสายการผลิตของปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะธุรกิจ ของบริษัทฯ เผยแพร่ต่อสาธารณะและผู้สนใจทั่วไป • รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทย ตามกฎหมายและประกาศที่ เกี่ยวข้องครบถ้วน ภายในเวลาที่ก�ำหนด • สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ ที่ปรับปรุงให้ละเอียดครบถ้วน รูปแบบ การน�ำเสนอน่าอ่านขึ้น ผ่านจุลสาร “ไออุ่น” เพื่อ


สื่อสารกับพนักงาน จ�ำนวน 6 ฉบับ/ปี และวารสาร “Newsletter” เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายไตรมาส รวม 4 ฉบับ • จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนปี 2554-2555 ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นหัวใจส�ำคัญในการน�ำบริษัทฯ สูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้ ก� ำ หนดโครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 17 คน ปี 2555 มี กรรมการ 17 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NonExecutive Director) 16 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 1 คน ในจ�ำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 8 คน การสรรหากรรมการฯ ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการ และขั้นตอนการสรรหาที่บริษัทฯ ก�ำหนด (รายละเอียดตาม โครงสร้างการจัดการ เรือ่ ง “การแต่งตัง้ และพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการบริษทั ”) เพือ่ ให้ได้มาซึง่ องค์ประกอบของคณะกรรม การบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ มี ความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียม ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน กฎหมาย และผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชีและการเงิน ทัง้ นี้ มีการ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อบริหารจัด การบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อบังคับและกรอบอ�ำนาจ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งท�ำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการฯ ในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะ กรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มิได้กดี กันทางด้านเพศของกรรมการ โดย ในปี 2555 มีกรรมการทีเ่ ป็นผูห้ ญิงหนึง่ ท่านในคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอเหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะกรรมการจึงก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยก�ำหนดจ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งใน แต่ละวาระคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกันและก�ำหนด จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบรายงานข้อมูลประจ�ำปี (56-1)

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำหนด กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้บรรลุ เป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ต้องมีการส่งมอบ และเชื่อมโยง กลยุทธ์ลงไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารของฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และ ก�ำกับติดตามผลให้สมั ฤทธิต์ ามเป้าหมายและนโยบายอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยก บทบาทหน้ า ที่ ป ระธานกรรมการออกจากกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน และบุคคลทั้งสองต�ำแหน่งไม่เป็น บุคคลเดียวกัน แม้วา่ ประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการ อิสระ แต่เป็นผูท้ ไี่ ม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ท�ำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระ และหากมีวาระใดที่ ประธานหรือกรรมการท่านอื่นเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ก็มแี นวปฏิบตั ใิ นการงดออกเสียงหรือออกจาก ห้องประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประธานคณะกรรมการ สามารถด�ำเนินบทบาทเป็นผูน้ ำ� และก�ำกับดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ ส่วนการบริหารจัดการงานปกติ ประจ�ำวันก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ โดยไม่มีการ ก้าวก่าย แทรกแซง หรือครอบง�ำกันและกัน ทัง้ นี้ สรุปบทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการที่ ส� ำ คั ญ ดังต่อไปนี้ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 1. ด้านการก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและ งบประมาณ ตลอดจนก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ มีการทบทวน กลยุทธ์และนโยบายเป็นระยะให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯ โดยกลยุทธ์หลักของบริษทั ฯ ค�ำนึง ถึงปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน สร้างสมดุลประโยชน์ ของธุรกิจ และต้องมีสว่ นร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ในปี 2555 คณะกรรมการได้กำ� หนดกลยุทธ์และ ทิศทางธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ สร้างสรรค์นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Friendly Innovation) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EcoIndustry Zone) การปฎิบตั กิ ารสูค่ วามเป็นเลิศ (Operational Excellence) เพื่ อ ประหยั ด ทรั พ ยากรและใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ โดยก�ำหนดดัชนีตัวชี้วัดผลการ ด�ำเนินงานขององค์กรส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารให้อยูใ่ น ระดับ Top Quartile ตามมาตรฐานสากล รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

47


2. ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนก�ำกับดูแล การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า ง เคร่งครัด ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณของบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายในทีด่ แี ละเป็นอิสระ ดูแลให้บริษทั ฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดูแลรักษาผลประโยชน์และสิทธิของ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนา บุคลากรให้มคี วามเข้าใจ มีจติ ส�ำนึก ปฏิบตั ติ ามแนวทางการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการ บูรณาการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเหมาะสมกับความคาดหวังในแต่ละกลุ่ม เช่น ชุมชน รอบโรงงานและเขตประกอบการ ลูกค้า ผู้รับเหมา พนักงาน เป็นต้น 3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้ อ ม ตลอดจนดู แ ลยกระดั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง ประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาและลดผลกระทบที่ชุมชนได้รับอย่างจริงจัง เคารพ ในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้ ประกอบการในเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมไออาร์ พี ซี ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Eco-Industry Concept และให้ชุมชนมีสว่ น ร่วมในการตัดสินใจ พัฒนา และเข้ามาตรวจสอบการด�ำเนิน การ ร่วมโครงการ To Be Number One รณรงค์การร่วม ต่อต้านยาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว ได้รับรางวัล แรงงานสัมพันธ์ดีเด่นในปี 2555 นับเป็นปีที่ 5 ปี ติดต่อกัน 4. ด้านการต้านทุจริต บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส นอกจากจะมีคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีราย ละเอี ย ดของแนวทางการปฏิ บั ติ อ ย่ า งครบถ้ ว น และมี มาตรการในการป้องกันจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้กำ� หนด “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแล 48

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพือ่ ให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานยึดเป็นแนวทางในการ ปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด และบริษทั ฯ แสดงเจตจ�ำนงค์ทจี่ ะ มีส่วนร่วมกับสังคมในการต้านทุจริต โดยได้สมัครเข้าเป็น แนวร่วมการต้านทุจริตภาคเอกชนไทยและได้รับการตอบรับ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 และก�ำหนดเป็นแผนงานการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะให้ได้การรับรองการเป็นสมาชิกใน โอกาสแรกต่อไป 5. ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของพนักงาน ตลอดจนก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมในการ ท�ำงานในเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานใน องค์กรร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กรทั้งด้านการค้า การผลิต การบริการ การพัฒนา กระบวนการท�ำงาน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนตาม กลยุทธ์องค์กร บริษัทฯ จัดให้มีการประกวดแข่งขันผลงาน นวัตกรรมของพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี นวัตกรรมถูกก�ำหนด เป็นตัวชี้วัดองค์กร (KPI) 6. ด้านการสร้างกลไกการตรวจสอบและควบคุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ลไกการตรวจสอบและ ควบคุมเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องดังนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแล กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจนอกจากนี้ยังได้ ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ ก.ล.ต. ในเรื่องแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคณะกรรมการใน การท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่าง บริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ กับกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเพือ่ ให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ ก�ำกับดูแลและอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลและมีความเป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการ ที่ โ ปร่ ง ใสและค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของ บริษทั ฯ ซึง่ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง


กับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นผูม้ ี ส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ โี ดยไม่เข้าไปมีสว่ นร่วม ในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกับ ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการ ประชุม • ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่มีความ เกีย่ วโยงกันได้จดั ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของ รายการ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ ข้อมูลอื่นที่จ�ำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น สามารถตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ • ก�ำหนดแนวทางเพือ่ ไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ ี ส่วนได้เสียหรือพนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วมใน กระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่าง บริษทั กับผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องดังกล่าว • คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�ำหนดให้กรรมการและ ผู้บริหารเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์และการ เปลีย่ นแปลง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจ�ำรายเดือน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน • คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการ ควบคุมภายในเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมี ความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและ มีประสิทธิผลในการด�ำเนินงานและรายงานให้คณะ กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ • จัดให้สำ� นักตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึง่ ของบริษทั ฯ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความ เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุม ภายในของระบบงานหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ตาม แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะ กรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สนับสนุนความ มีประสิทธิผลของกระบวนการก�ำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลัก จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ ภายในเพือ่ รักษาความเป็นอิสระและคุณภาพของงาน

และได้แต่งตั้ง นางสุเกรียง ชาติอุทิศ เป็นผู้จัดการ ส�ำนักตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารความ เสี่ยง จึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทัง้ องค์กร จัดให้มมี าตรการรองรับและวิธคี วบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือ กระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยจัดให้ มีกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง รับผิดชอบตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง มีการ ประเมินความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจและการ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ ติดตามและทบทวนการด�ำเนินการตามแผนการบริหารความ เสีย่ งหรือแผนปฏิบตั กิ ารเป็นประจ�ำ ให้สามารถรองรับต่อการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบโดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย แผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ ควบคูไ่ ปกับการป้องกันและลดผลกระทบอันอาจเกิดจากการ ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ประกอบ ด้วย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ แผนป้องกัน ไฟฟ้าดับ (Electrical Blackout) ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสี่ยงด้านชุมชน และความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษทั ฯ มีนโยบายในเรือ่ งข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญ ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ประโยชน์ ของตนเองหรือผูอ้ นื่ รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ดังนี้ • เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายของ บุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว ที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อ สาธารณชน บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�ำการ ซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ เสนอซื้ อ หรื อ เสนอขายหุ ้ น บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย และ/ หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วย ตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครอง ข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษทั ฯ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

49


และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นการ ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งก�ำไร หรือสร้างความได้ เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง • ด�ำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง จัดท�ำและส่งรายงานการถือครองหลัก ทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ต่อส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 • จัดระบบรักษาความลับของบริษัทฯ โดยก�ำหนดชั้น ความลับของข้อมูลและจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และที่จ�ำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของ ข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูล ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ สาธารณชนจะต้องปฏิบัติและก�ำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ทัง้ นี้ ผูฝ้ า่ ฝืนการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้อง ถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี 7. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยขนาดของบริษทั ฯ ทีใ่ หญ่ มีลกั ษณะอุตสาหกรรมและสาย การผลิตที่ยาวและซับซ้อน ที่ต้องใช้การบริหารจัดการด้วย ความละเอียด รอบคอบ และต้องมีความรอบรู้ในงานแต่ละ ด้านอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ ชุดย่อยทัง้ หมด 4 คณะ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองการ ด�ำเนินงานเฉพาะเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญตามบทบาทหน้าที่ ที่คณะกรรมการมอบหมายและก�ำหนดให้มีการรายงานผล การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ คณะกรรมการอย่ า งสม�่ ำ เสมอและ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน รายงานประจ�ำปี ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหาร แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง แผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการเงินการ 50

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

ลงทุนของบริษัทฯ และก�ำหนดทิศทางนโยบายการ ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และ อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุน ตามระเบียบบริษัทฯ พิจารณาและด�ำเนินการใน ประเด็นทีส่ ำ� คัญ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ บริษทั ฯ พิจารณากลัน่ กรองและให้ขอ้ เสนอแนะงาน ทุกประเภททีเ่ สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา แต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วมทุน ตามจ�ำนวนสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงใน สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ รวมถึงพิจารณาเรือ่ งอืน่ ใดที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม ความจ�ำเป็น โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ในปี 2555 บริษัทฯ มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ในเครือ 6 แห่ง และบริษทั ร่วมทุน 2 แห่ง เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก มี การพิจารณาแผนธุรกิจ 5 ปี ของบริษทั (2556-2560) รวมทั้งพิจารณาประเด็นส�ำคัญหลายประเด็นที่เป็น ประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 2) คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และ ในจ�ำนวนนัน้ ต้องมีความรูด้ า้ นบัญชี/ การเงินอย่าง น้อย 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจ สอบ และสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินให้ บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายในและ ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี ประสิ ท ธิ ผ ลและอาจเสนอแนะให้ มีก ารสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็น สิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการ บริหารความเสีย่ งและรายงานผลการสอบทานเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้มีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ�ำเป็น โดยใน ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 13 ครั้ง ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการพิจารณา ในประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้เกิดความ โปร่งใส อาทิ รายงานทางการเงินประจ�ำไตรมาส


และประจ�ำปี รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ รายงานที่เกี่ยวโยง รายงานผลการตรวจสอบการ บริหารงานโครงการต่างๆ รายงานผลการด�ำเนิน งานบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รทุ ก ไตรมาส รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารคลัง น�้ำมันอยุธยา หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขาย ทรัพย์สิน (Non Core Asset) เป็นต้น 3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหามี ห น้ า ที่ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ สมควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นคณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการก�ำหนดหลัก เกณฑ์วธิ กี ารสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและโปร่งใสเพือ่ ให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่ เสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องการ ความหลากหลายได้ครบถ้วน และมีหน้าทีพ่ จิ ารณา แนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ บริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีการก�ำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและ สมเหตุสมผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ในปี 2555 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า ตอบแทน ได้พิจารณาประเด็นที่ส�ำคัญต่างๆ อาทิ สรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการที่ ครบวาระในปี 2555 และทดแทนกรรมการทีล่ าออก ระหว่างปี พิจารณาเสนอโบนัสกรรมการส�ำหรับ ผลการด� ำ เนิ น งานปี 2554 และค่ า ตอบแทน กรรมการส�ำหรับปี 2555 พิจารณาเสนอแต่งตัง้ คณะ กรรมการชุดย่อยเสนอ (คณะกรรมการบริหาร คณะ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก�ำกับดูแล กิจการที่ดี) พิจารณากรอบในการประเมินผลการ ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเสนอผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 4) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีหน้าทีพ่ จิ ารณาน�ำ

เสนอแนวปฏิบัติ ให้ค�ำแนะน�ำตอบข้อซักถามด้าน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูถ้ อื หุน้ ดูแลให้มกี ารน�ำ ไปปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การพัฒนา กิจการของบริษทั ฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี 2555 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ ประชุมรวม 6 ครั้ง ในปี 2555 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ พิจารณาประเด็นที่ส�ำคัญต่างๆ อาทิ ก�ำหนดแผน งานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ประจ� ำ ปี 2555 ประกอบด้วย แผนงานประจ�ำ และแผนกลยุทธ์ แบ่ง เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้าน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานตาม แผนงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เสนอแนวทางการ พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ 5 หมวด ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รูปแบบการประเมินผลคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2555 รวมทัง้ รณรงค์ ส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ฯ กับคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 มีรายละเอียดตามโครงสร้าง การจัดการหน้า 139-159 และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นางสาวมนวิภา จูภบิ าล ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ กรรมการและฝ่ า ยบริ ห ารไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ ประโยชน์ในการก�ำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ • ก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่ส�ำคัญในเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งส�ำคัญเกีย่ วกับการ ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และ งบประมาณ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น จาก คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่ง ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

51


จากสายงานต่ า งๆ ก่ อ นน� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำแผนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล • การตัดสินใจ วินิจฉัยแสดงความคิดเห็น และออกเสียง ของกรรมการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ ภายใต้แรงกดดันจากการมีสว่ นได้เสีย หรือการมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งนั้ น ๆ เพื่ อ ปกป้ อ ง ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการที่ขาดความ เป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 8. การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีขึ้นอย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้ โดยก�ำหนดวันเวลาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละ ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ โดยมี เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม จัด เตรียมเอกสารและสถานที่ ที่ใช้ในการประชุม ประสานงาน ในการประชุมและเชิญประชุม เพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านต้อง ได้รบั ทราบระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลการประชุมเพือ่ น�ำไปศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันท�ำการ ก่อนการประชุม ทัง้ นี้ อาจมีการเรียกประชุมเพิม่ เติมกรณีจำ� เป็น หรือ เร่งด่วน หรื อ กรณี พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และทั น ต่ อ สถานการณ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ • กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในปี 2555 ใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง รวม 13 ครั้ง มี องค์ประชุมตั้งแต่ร้อยละ 80-100 • คณะกรรมการบริษทั ฯ อุทศิ เวลาทุม่ เทและให้ความสนใจ กับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้า ร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอตามก�ำหนดการทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด เป็นการล่วงหน้าทั้งปี หรือตามความจ�ำเป็น กรรมการที่มี ความจ�ำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อ ประธานกรรมการเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง ในปี 2555 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เฉลีย่ ร้อยละ 90 ของจ�ำนวนการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ สิน้ 13 ครัง้ (ดูโครงสร้างการจัดการ) • ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการ บริษทั ฯ ได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอให้กบั ผูบ้ ริหารในการน�ำ 52

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

เสนอข้อมูลและเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะ อภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ส�ำคัญ • ประธานกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มมี าตรการทีช่ ดั เจน เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลา เพียงพอทีจ่ ะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรือ่ ง ต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ แต่ละครัง้ ไม่นอ้ ย กว่า 5 วันท�ำการ เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน • คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูลค�ำ ปรึกษาและบริการต่างๆ เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสาน งานเพือ่ ประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และหากคณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นว่าจ�ำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ ปรึกษาภายนอก ก็สามารถท�ำได้โดยบริษทั ฯ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด • กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใน วาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง และ/หรือ งดให้ความ เห็นในวาระนั้นหรือออกจากห้องประชุม • ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำรายงาน การประชุม ซึ่งมีสาระส�ำคัญครบถ้วน มีความชัดเจนทั้งผล การประชุ ม ความเห็ น ของกรรมการและมติ ข องคณะ กรรมการ เสนอรับรองในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ถัดไปและลงนามโดยประธานในที่ประชุมโดยมีการจัดเก็บที่ เป็นระบบทัง้ ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบ ควบคุมทีไ่ ม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นทีป่ ระชุมคณะกรรมการ • คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น ผูบ้ ริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นโดยไม่มฝี า่ ย จัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดประชุมใน เดือนกรกฎาคม 2555 และมีการประชุมเฉพาะกรรมการ อิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ได้จดั ประชุมในเดือนกันยายน 2555 มีการประชุมนอกสถานที่ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมการ ปฏิบัติงานในพื้นที่และรับรู้ปัญหา รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพ ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 9. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอตามขั้นตอน ดังนี้


ค่าตอบแทนกรรมการ • คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ ในด้านการก�ำหนดโครงสร้าง/ องค์ประกอบของ ค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมให้เหมาะสม กับความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการด�ำเนิน งานอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม เดียวกัน โครงสร้าง/ องค์ประกอบค่าตอบแทนมี ความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ และจะน�ำ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ าก ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาการก�ำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปีอย่างโปร่งใสในการ ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น • คณะกรรมการเปิ ด เผยรู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะของ ค่าตอบแทน จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการ แต่ละท่านได้รับจากบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนที่ ได้รบั จากการเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยตามต�ำแหน่ง หรือภาระหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง กับนโยบายที่ก�ำหนดไว้ในรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัว เงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย ประชุมรายครั้ง ซึ่งอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเบี้ยประชุมทีจ่ า่ ยเทียบได้ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน (Median) ของบริษทั ในกลุม่ ทรัพยากร ตามรายงาน การส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2555 โดย ค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่กึ่งกลางระหว่างค่า เฉลี่ย (Median) กับอัตราค่าตอบแทนสูงสุด (Max) และผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการส�ำหรับผล ประกอบการปี 2554 ในวงเงินรวม 18 ล้านบาท นอกจากค่าตอบแทน 2 ประเภทแล้ว ไม่มีการจ่าย ค่าตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็น และไม่เป็นตัว เงิน ทัง้ นี้ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูง กว่ากรรมการเฉลี่ยร้อยละ 30 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ • คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจ�ำ ทุ ก ปี โดยพิ จ ารณาจากผลการด� ำ เนิ น งานของ บริษัทฯ ประกอบกับความสามารถในการบริหาร

จัดการ ในมิตติ า่ งๆ ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานและ ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในเบือ้ งต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 10. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะ กรรมการ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ก�ำหนดให้คณะ กรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาทบทวน ผลงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา โดย บริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ได้ท�ำการ ประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี จากนัน้ ได้ทำ� การรวบรวม ผลการประเมินและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ เพือ่ ให้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและน�ำผล ที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรม การบริษัทฯ เป็น 4 ชุด คือ 1. แบบประเมินการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 2. แบบประเมินการปฏิบัติ งานตนเอง 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้) และ 4. แบบประเมินการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดย่อย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2555 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

มากกว่า 85 % มากกว่า 75 % มากกว่า 65 % มากกว่า 50 % ต�่ำกว่า 50 %

= ปฏิบัติเป็นประจ�ำ “ดีเยี่ยม” = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก” = ปฏิบัติบางครั้ง ดี” = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “ค่อนข้างดี” = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง”

สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นดังนี้ • การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของ คณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของ คณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและ ด�ำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการได้ ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะ แล้วมีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.74 รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

53


• การประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ คือ 1. คุณสมบัติกรรมการ 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท�ำของตนเองสามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability) 3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย ขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ (Responsibility) 4. การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำ� อธิบายได้ (Equitable Treatment) 5. มีความ โปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ เปิดเผยข้อมูล (Transparency) 6. การมีวิสัยทัศน์ในการ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และ 7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณใน การประกอบธุรกิจ (Ethics) โดยสรุปคณะกรรมการได้ประเมิน ตนเอง และมีความเห็นว่าปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.47 • การประเมินการปฏิบตั งิ านกรรมการท่านอืน่ (แบบไขว้) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ เช่นเดียวกับแบบ ประเมินการปฏิบตั งิ านตนเองข้างต้นโดยสรุปคณะกรรมการ ได้ประเมินกรรมการท่านอื่น และมีความเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.43 • การประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหาร 2. คณะ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3. คณะกรรมการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ 4. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง 3 คณะแรก มีหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 1. นโยบายคณะ กรรมการ (Board Policy) 2. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) 4. การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุม (Board Meeting) คณะกรรมการชุดย่อยฯ ทั้ง 3 คณะ ได้ ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่า อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม” โดยมีคะแนนเฉลีย่ ของคณะกรรมการ บริหารร้อยละ 99.57 คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนร้อยละ 92.46 และคะแนนเฉลี่ยของ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีร้อยละ 99.76 • ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ นอกจากการประเมิน แบบทั้ง คณะแล้ว ตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกาศ ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ก�ำหนดให้มีการประเมิน รายบุคคลด้วย การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. บทบาท 54

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รายงานการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบ 3. ความสัมพันธ์กับผูต้ รวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5. การ รายงาน และ 6. การควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการได้ ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแล้วมี ความเห็นว่าอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม” มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับร้อย ละ 98.26 และส�ำหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 2. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ 3. อ�ำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความเป็นอิสระ เทีย่ งธรรม 5. ความเข้าใจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และ 6. การปฏิบัติงานและการประชุม คณะกรรมการได้ประเมินการ ปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.15 นอกจากนัน้ กฎบัตรยังก�ำหนดให้มกี ารประเมินคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยประธานกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ ป ระเมิ น ภายนอก ในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน ผลการรายงานและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม 11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการที่กรรมการจะ ต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการ ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ ทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ กฎระเบียบแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีไ่ ด้รบั จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอย่าง สม�่ำเสมอ ดังนี้ กรรมการเข้าใหม่: จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการ ใหม่ โดยการน�ำเสนอลักษณะ และนโยบายธุรกิจ ภาพรวม การด�ำเนินธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้กรรมการใหม่ ได้เห็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญและ จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด�ำเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการข้อมูล ประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบเพือ่ ใช้ เป็ น หลั ก ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กรรมการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2555 มีกรรมการเข้าใหม่จ�ำนวน 9 ท่าน


กรรมการปัจจุบนั : บริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึง หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าทีข่ องกรรมการบริษทั ในการบริหาร งาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ โดยเข้าอบรมใน หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบนั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) มีกรรมการ บริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการ รวมจ�ำนวน 11 ท่าน • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2 ท่าน โดยในปี 2555 ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการ อบรมหลักสูตร RCP • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 9 ท่าน • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4 ท่าน • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 3 ท่าน • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2 ท่าน • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1 ท่าน • หลักสูตร Successful Formulation on and Execution of Strategy (SFE) 2 ท่าน • และหลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 1 ท่าน นอกจากนี้ ในปี 2555 มีกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนา Thailand’s 3rd National Conference on Collective Action Against Corruption : “The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption” ผู้บริหาร: ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 7 ท่าน โดยในปี 2555 ผูบ้ ริหารเข้าอบรมหลักสูตร DCP 2 ท่าน

• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 1 ท่าน • และหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 1 ท่าน 12. แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานและกระบวนการพัฒนาเพื่อ สร้ า งผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ มี พนักงานทีม่ คี วามเข้มแข็ง เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจ เกิดขึน้ และสอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่ให้ต้องสะดุดเพราะขาดบุคลากรในต�ำแหน่งส�ำคัญ และ ยั ง เป็ น การสร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น (Competitive advantage) ให้องค์กร โดยผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป จะน�ำเสนอรายชือ่ พนักงานทีส่ ามารถพัฒนาสืบทอดต�ำแหน่งได้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการประสานงานร่วมกับสาย งานบุคคลเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการคัดกรอง เพือ่ น�ำไป วางแผน พัฒนา อบรม ประเมินผลตอบรับ และแนะน�ำฝึกฝน ซึง่ เป็นการ บ่ ม เพาะพนั ก งานให้ มี ค วามพร้ อ มส� ำ หรั บ การเติ บ โตใน อนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่น ที่จะก�ำกับดูแลกิจ การบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มด้วยความสมดุลของประโยชน์อย่างเหมาะสม รักษา สัมพันธภาพ และเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วน ร่วมกับบริษทั ฯ รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วย กันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน และมี คุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล

(นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์) ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2 ท่าน • หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 1 ท่าน • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 2 ท่าน รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

55


ไออารพ�ซ� ประกอบธุรกิจโดยมุงเนนการกาวไปขางหนา ปรับตัวให สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเปนอยูที่ดีข�้น ของมนุษย และเพ��มความสามารถในการแขงขันสูสากล ดวยการ คิดคนและสรางสรรคผลิตภัณฑนวัตกรรม


BUSINESS โครงสรางธรุกจิ

โครงสรางธุรกิจและการถือหุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ โครงสรางรายได รายการระหวางกัน


58


โครงสร้างธุรกิจ และการถือหุ้น

บร�ษัท ไออารพ�ซ� จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจปโตรเคมี

ธุรกิจปโตรเลียม

ธุรกิจทาเร�อ

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ ปโตรเคมี โอเลฟนส อะโรเมติกส โพลิโอเลฟนส สไตร�นิค

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ ปโตรเลียม แนฟทา ยางมะตอย น�ำมันเบนซ�น น�ำมันเตา น�ำมันดีเซล น�ำมันหล‹อลืน่ พื้นฐาน

ใหบร�การทาเทียบเร�อน้ำลึก ท‹าเร�อปโตรเคมี และปโตรเลียม ท‹าเร�อคอนเทนเนอร และสินคŒาทั่วไป ใหบร�การถังเก็บผลิตภัณฑ ปโตรเคมีและปโตรเลียมเหลว

99.99%

บจ. ไทย เอบีเอส ผลิตเม็ดพลาสติก กลุ‹มสไตร�นิค 59.94%

บจ. ไออารพ�ซ� เอ แอนด แอล จำหน‹ายเม็ดพลาสติก

99.99%

บจ. น้ำมัน ไออารพ�ซ� จำหน‹ายผลิตภัณฑนำ� มัน 99.99%

บจ. รักษ�ปาสัก ใหŒบร�การเช‹า เร�อบรรทุกน�ำมัน

ธุรกิจบร�หารจัดการ ทรัพยสิน บร�การจัดการและพัฒนา ที่ดินเปลาของบร�ษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด นิคมอุตสาหกรรม

99.99%

บจ. เทคโนโลยีไออารพ�ซ� โรงเร�ยนอาช�วะ 20.00%

บจ. พ�ทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั�น ที่ปร�กษาทางว�ศวกรรม

99.99%

บจ. ไออารพซ� � โพลีออล ผลิตและจำหน‹ายฟองน�ำ ว�ทยาศาสตร 25.00%

บจ. พ�ทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ�ง จำหน‹ายเม็ดพลาสติก

25.00%

บมจ. อูเบะ เคมิคอลส (เอเช�ย) ผลิตและจำหน‹าย ผลิตภัณฑปโตรเคมี

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

59


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงกลั่น น้ำ�มันและโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของ บริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจทั้ง ท่าเรือน้ำ�ลึก คลังน้ำ�มัน และโรงไฟฟ้า ธุรกิจของ บริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ 1. ธุรกิจปิโตรเลียม บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจกลั่นน้ำ�มัน โดยโรงกลั่นน้ำ�มันของ บริ ษั ท ฯ มี กำ � ลั ง การผลิ ต รวม 215,000 บาร์ เ รลต่ อ วั น ประกอบด้วย ADU 1 และ ADU 2 กำ�ลังการผลิต 65,000 และ 150,000 บาร์เรลต่อวัน ตามลำ�ดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำ�ลังการกลั่นน้ำ�มันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย แนฟทา แก๊สโซลีน ดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) นอกจากนี้ บริษัทฯ มี โรงงานผลิตน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐานกำ�ลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ และมี โรงงานผลิตยางมะตอยขนาดกำ�ลังการผลิต 600,000 ตัน ต่อปี

60

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. ธุรกิจปิโตรเคมี บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีขนั้ ต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ โดยมีก�ำ ลังการผลิต 828,000 และ 367,000 ตัน ต่อปี ตามลำ�ดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงงานปิโตรเคมี ขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) ด้วยกำ�ลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี และเม็ด พลาสติกกลุ่มสไตรีนิค (ABS, SAN, EPS, PS) ด้วยกำ�ลัง การผลิต 247,000 ตันต่อปี เพือ่ จำ�หน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการ อุตสาหกรรมพลาสติกสำ�เร็จรูปชนิดต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ ต่างประเทศภายใต้แบรนด์ POLIMAXX นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียงั มุง่ เน้นการก้าวไปข้างหน้า ปรับ ตัวให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของโลก พัฒนาความเป็น อยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่ สากล ด้วยการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ บริษัทฯ จากการวิจัยทั้งในกลุ่มสไตรีนิค ได้แก่ Green ABS, ABS Powder, Impact modifier-MBS, Anti-dripping Additive, Anti-Bacteria และกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Baby Bottle Polypropylene, Antimicrobial Compound เป็นต้น


3. ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ท่าเรือไออาร์พีซีให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เป็นไปตาม มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3.1 ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียม (Liquid & Chemical Terminal) หรือท่าเรือ LCT ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมี ปิโตรเลียมและก๊าซ ท่าเรือมีความยาวทั้งสิ้น 1,623 เมตร รองรับเรือขนาด 1,000-250,000 ตัน โดยมีปริมาณสินค้า ผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 ล�ำต่อปี 3.2 ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container Terminal) หรือท่าเรือ BCT ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร สามารถรับเรือล�ำเลียง ได้ขนาด 800-150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าทัว่ ไป เช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณ สินค้าผ่านท่า 1.4 ล้านตันต่อปี 3.3 ถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการให้บริการถังเก็บ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว กว่า 200 ถัง เพื่อ รองรับการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมันของบริษัทฯ รองรับ การเก็บสินค้าได้ถงึ 2.7 ล้านตัน อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีคลังนำ�้ มัน 5 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังน�้ำมันระยอง คลังน�้ำมันพระประแดง คลังน�้ำมันอยุธยา คลังน�้ำมันชุมพร และคลังนำ�้ มันแม่กลอง นอกจากนีท้ า่ เรือของบริษทั ฯ มีความ พร้อมส�ำหรับเป็นท่าเรือส�ำรองทางยุทธศาสตร์ให้กบั กองทัพเรือ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่ มีความลึกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

4. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยธุรกิจที่ด�ำเนินการบริหารและจัดการทรัพย์สิน ในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าภายใต้แบรนด์ RECO ซึ่งมีทั้งที่ตั้ง อยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักในกลุ่มไออาร์พีซี กลุ่ม ปตท. และเพื่อรองรับการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต เน้นการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และ ECO Industrial Zone (EIZ) ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี อ�ำเภอเชิงเนิน จังหวัดระยอง เพียบพร้อมด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานส�ำคัญ โดยมีโรงผลิตพลังไอน�้ำและ ไฟฟ้าร่วม ซึง่ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สูงสุดถึง 400,000 ตันต่อปี เพิ่มศักยภาพปรับปรุงระบบ สายส่งเพือ่ สร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าในเขตประกอบการ อุตสาหกรรม พร้อมรองรับโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ และ ลูกค้าจากภายนอก ด้วยบริการทีท่ นั สมัยครบวงจร Solutions Provider เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

61


แผนภูมิกระบวนการผลิต

มิกซไซลีนส 121 KTA โทลูอีน132 KTA ร�ฟอรเมท

โรงงาน อะโรเมติกส

โรงกลั�น น้ำมัน 215 KBD

EBSM 200 KTA

ไพโรไลซ�ส แกสโซลีน

น้ำมันดิบ ADU1 65 KBD

เบนซ�น 114 KTA

แนฟทา

ADU2 150 KBD

โรงงาน โอเลฟ�นส

เอทิลีน 320 KTA

เอทิลีนร�สแกส

LS ATB

โรงงาน DCC

โพรพ�ลีนออกไซค

VGO

ลองเลสซ�ดิว

กาซธรรมชาติ ถานหิน

ปโตรเลียม ปโตรเคมี

62

แผนภูมิกระบวนการผลิต

โรงงานน้ำมัน หลอลื่นพ��นฐาน

โรงไฟฟา 220 MW

108 MW


ผลิตภัณฑเพ��อจำหนาย

การนำไปใชงาน

น้ำมันเช�้อเพลิง

น้ำมันเบนซ�น แกสโซฮอล นำ้มันดีเซล น้ำมันเตา LPG

บจ.ไทยเอบีเอส PS 100 KTA

ตลับซ�ดี ตลับเทป เคร�่องใชไฟฟา

บจ.ไทยเอบีเอส EPS 30 KTA

บิวทาไดอีน 56 KTA

อะเซทิลีน 6 KTA

โพรพ�ลีน 412 KTA

โฟมกันกระแทก ฉนวนกันความรอน

บจ.ไทยเอบีเอส ABS/SAN 117 KTA

ของเลนเด็ก เคร�่องใชไฟฟา ช�้นสวนยานยนต เคร�่องใชในครัวเร�อน

HDPE 140 KTA

ถุงหิ�วบรรจุสินคา ขวดบรรจุน้ำขวด (ขุน) ทอน้ำ เช�อก แห อวน

Acetylene Black 4 KTA

ถานไฟฉาย ยางรถยนต

PP 475 KTA

ถุงใสบรรจุอาหาร ขวดน้ำผลไม

บจ.ไออารพ�ซ� ไพลีออล

โพลิออล 25 KTA

โฟมทำพ��นรองเทา เฟอรนิเจอร

น้ำมันหลอลื่นพ��นฐาน 320 KTA

น้ำมันหลอลื่นเคร�่องยนต

TDAE 50 KTA

สวนผสมในยางรถยนต

ยางมะตอย 600 KTA

ผิวถนน

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

63


การประกอบธุรกิจ ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิง • น�้ำมันเบนซิน (Gasoline) คือน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ เครือ่ งยนต์เบนซิน แบ่งโดยค่าอ๊อกเทนซึง่ เป็นตัวเลขทีแ่ สดง คุณสมบัติต้านทานการน็อคของเครื่องยนต์ตามข้อก�ำหนด ของรัฐ นำ�้ มันเบนซินของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็น นำ�้ มันเบนซิน ไร้สารตะกั่ว ULG91 น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ GSH 95 และ Gasohol Base ซึง่ เป็นเบนซินพืน้ ฐานส�ำหรับน�ำไปผลิตเป็น Gasohol • น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel) ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ เครือ่ งยนต์ดเี ซลหมุนเร็วทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมและยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือประมง เรือโดยสาร รถแทรกเตอร์ ปัจจุบันได้มีการผสมไบโอดีเซลในสัดส่วน 4.5% และ 5% ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน • น�้ำมันเตา (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่ได้จากส่วน ทีม่ จี ดุ เดือดสูงของนำ�้ มันดิบใช้ประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า • ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) คือ สาร ประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ก๊ า ซโพรเพน และก๊ า ซบิ ว เทน ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในงานหุงต้มในครัวเรือน อีกทัง้ ยังสามารถ น�ำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเชื้อ เพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์เบนซินได้ 2. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน • น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil) คือ ผลิตภัณฑ์ น�้ำมันที่ได้จากผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจากหอกลั่น ซึ่งน�ำไป ผลิตเป็นน�้ำมันหล่อลื่นเกรดต่างๆ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็น ผู้ผลิตน�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานหลายเกรดตามลักษณะและ ความเหมาะสมในการน�ำไปใช้งาน ดังนี้ - 60 SN ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต น�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ประเภทน�้ำมันส่งก�ำลัง เช่น น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า น�้ำมันที่ใช้กับเครื่องท�ำความเย็น เป็นต้น - 150 SN ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตน�ำ้ มันหล่อลืน่ ส�ำหรับ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เช่ น อุ ต สาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น 64

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

- 500 SN ใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับอุตสาหกรรมนำ�้ มันหล่อลืน่ ส�ำหรับรถยนต์เกือบทุกประเภท - 150 BS ใช้ในอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักรทีม่ แี รงเสียด ทานมาก เช่น เครื่องยนต์รถบรรทุก รถไฟ เครื่องเรือ เดินทะเล เป็นต้น • ลองเรสซิดิว คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนหนักจากกระบวนการ กลั่นน�้ำมัน ใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตน�้ำมันหล่อลื่น พื้นฐาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้คดิ ค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ในกลุม่ นำ�้ มันหล่อลืน่ พืน้ ฐาน ได้แก่ นำ�้ มันยาง TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic Extract) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตยางรถยนต์ โดยลด ปริมาณ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ซึ่ง เป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ • แนฟทา (Naphtha) คือ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส่วนเบาที่ได้ จากกระบวนการกลั่นน�้ำมันดิบ ใช้เป็นวัตถุดิบหลักส�ำหรับ โรงงานปิโตรเคมี • ยางมะตอย (Asphalt) คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หลายชนิด และสารอินทรีย์อื่นๆ ซึ่งรวมเรียกว่า บิทูเมน มีลักษณะเป็นของเหลวข้นและหนืด และเป็นผลิตภัณฑ์ส่วน ทีห่ นักทีส่ ดุ ทีไ่ ด้จากกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มันดิบ ใช้ส�ำหรับท�ำถนน วัสดุกันซึม

รายชือ่ ผูผ้ ลิตและสัดส่วนการกลัน่ น�ำ้ มันดิบในประเทศปี 2555 บริษัท

สัดส่วนการผลิต (ร้อยละ)

บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

28 18 17 15 15 8 ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน


ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 1. โอเลฟินส์ โอเลฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลนี โพรพิลนี และบิวทาไดอีน ใช้ เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ได้แก่ เม็ด พลาสติกชนิดโพลิเอทิลนี (PE) และโพลิโพรพิลนี (PP) บริษทั ฯ มีก�ำลังการผลิตโอเลฟินส์ 828,000 ตันต่อปี ประกอบด้วย เอทิลีน 360,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 412,000 ตันต่อปี และ บิวทาไดอีน 56,000 ตันต่อปี โอเลฟินส์ที่บริษัทฯ ผลิตได้ ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานโอเลฟินส์ ได้แก่ อะเซทิลนี แบล็ค (Acetylene Black) มีลกั ษณะเป็นผงละเอียด สีด�ำ มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความบริสุทธิ์และการน�ำไฟฟ้า สูง นิยมน�ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตถ่านไฟฉาย ผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์และยาง ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีก�ำลังการผลิตอะเซทิลนี แบล็ค 4,000 ตันต่อปี 2. อะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ หรือ BTX ประกอบด้วย เบนซีน (Benzene) โทลูอนี (Toluene) ไซลีน (Xylene) ใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิค ปัจจุบันบริษัทฯ มี ก�ำลังการผลิตอะโรเมติกส์ 367,000 ตันต่อปี อะโรเมติกส์ ที่ผลิตได้ใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับโรงงานในเครือของบริษัทฯ และจ�ำหน่ายให้บุคคลภายนอกบางส่วน 3. โพลิเมอร์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือ เม็ดพลาสติกภายใต้เครื่องหมายการค้า “POLIMAXX” ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย ซึ่งอุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถน�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ พลาสติกส�ำเร็จรูปชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ บริษัทฯ ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ HDPE PP และกลุ่มสไตรีนิค ได้แก่ ABS PS EPS เม็ด พลาสติกที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามลักษณะ ของการน�ำไปใช้งาน ดังนี้ 3.1 เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene-HDPE) เม็ดพลาสติกชนิด HDPE ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีคุณสมบัติเหนียว ทน แรงกระแทกได้สูง แข็ง มีสีขาวขุ่น ทนต่อสารเคมี และรักษา รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

65


• งาน Yarn/ Monofilament Extrusion ในรูปของ เส้นเทปและเส้นใย มีลกั ษณะเหนียว ทนแรงดึง และ แรงยืดตัวได้ดี มีความมันเงาดี ดังนั้นจึงเหมาะ ส�ำหรับท�ำเชือก แหและอวน ผ้าใบสาน ถุงสาน เป็นต้น • งานผลิตท่อ (Pipe Extrusion) HDPE ในรูปของท่อ เหมาะสมต่องานผลิตท่อน�ำ้ ประปา ท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติเชิงกลที่ทนแรงดึง ทนแรงกระแทก มีความยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาพแวดล้อม

รูปทรงได้ดี เม็ดพลาสติก HDPE เหมาะส�ำหรับการน�ำไปขึ้น รูปในงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ • งานแผ่นฟิล์ม (Film) HDPE ได้รับความนิยมใช้ใน งานฟิล์มมากที่สุด เนื่องด้วย HDPE มีลักษณะ เหนียว ทนแรงกระแทกสูง สามารถท�ำให้เป็นแผ่น บางได้ง่าย จึงนิยมใช้ผลิตเป็นถุงบรรจุสินค้าที่ ต้องการความแข็งและการทรงตัว เช่น ถุงใส่ของ แบบมีหูหิ้วที่ใช้ตามห้างสรรพสินค้า หรือผสมกับ LDPE/ LLDPE เพือ่ ผลิตเป็นถุงชนิดใช้งานหนัก เช่น ถุงใช้งานอุตสาหกรรม เป็นต้น • งานเป่าเข้าแบบ (Blow Molding) นิยมใช้ในงาน เป่าเข้าแบบรองลงมาจากงานฟิลม์ เนือ่ งด้วย HDPE มีลกั ษณะทนแรงกระแทก แข็ง ทรงรูปดี เป่าเข้าแบบ ได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีความคงทนต่อการกัดกร่อน ของสารเคมี จึงเหมาะส�ำหรับการน�ำไปผลิตเป็นขวด บรรจุนำ�้ ดืม่ นำ�้ ผลไม้ นม ขวดบรรจุนำ�้ มันเครือ่ ง ขวด เครื่องส�ำอางและแชมพู ถังน�้ำ ถังน�้ำมันเชื้อเพลิง และสารเคมี เป็นต้น • งานฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) เหมาะส�ำหรับ การขึน้ รูปแบบฉีดทีม่ ลี กั ษณะเนือ้ แข็ง ทนต่อแรงบิด และแรงกระแทกสูง นำ�้ หนักเบา เหมาะส�ำหรับการน�ำ ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในบ้าน ภาชนะ ขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมที่ต้อง รับน�้ำหนักและทนแรงกระแทกบ่อย เช่น แท่นรอง สินค้า (Pallet) ภาชนะบรรจุ หรือลังบรรจุผลไม้และ เครื่องดื่ม เป็นต้น 66

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.2 เม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลนี (Polypropylene - PP) เม็ดพลาสติก PP ของบริษทั ฯ เป็นเม็ดพลาสติกทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เม็ ด พลาสติ ก ชนิ ด HDPE และ LDPE จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้ในระดับหนึง่ แต่ PP สามารถทน ความร้อนได้สูงกว่า HDPE เหนียว แข็งแกร่ง ทนต่อแรงอัด และแรงกระแทก ไม่สึกกร่อนง่าย ทนต่อสารเคมี เป็นฉนวน ไฟฟ้าทีด่ ี ปัจจุบนั มีการน�ำเม็ดพลาสติกชนิด PP ไปใช้ในการ ผลิตในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ • งานแผ่นฟิล์ม (Film) ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติก ที่ต้องการความใส เพื่อใช้เป็นถุงพลาสติกประเภท ถุงร้อน ฟิล์มห่อของทั่วไปหรือบรรจุอาหาร เป็นต้น • งานเส้นใย/ เส้นเทป (Filament/ Yarn) ใช้ในงาน ทอกระสอบสาน ถุงหอม ถุงกระเทียม ผ้าใบสาน ส่วนเส้นใยกลม (Filament) มี 2 ลักษณะ คือ Mono-Filament (เส้นใยเดี่ยว) ใช้ในงานท�ำเชือก ที่ต้องการรับแรงมากๆ เช่น เชือกใยยักษ์ หรือ Multi-Filament (เส้นใยกลุ่ม) ใช้ในงานสายเข็มขัด และสายกระเป๋า • งานฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) เหมาะส�ำหรับ การผลิตเครือ่ งใช้ในบ้าน เครือ่ งครัว ชิน้ ส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลือกแบตเตอรี่ ถังบรรจุสี และเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง เป็นต้น • งานเป่าเข้าแบบ (Blow Molding) มีคุณสมบัติ ในการผลิตบรรจุภณ ั ฑ์ใสทีใ่ ห้ผวิ แข็งทนต่อกรดและ ด่าง มีความสะอาดปลอดภัยสูงเหมาะแก่การใช้ เป็นขวดบรรจุอาหาร หรือขวดบรรจุเครื่องส�ำอาง เป็นต้น • งานรีดเป็นแผ่น (Sheet Extrusion) ได้รับความ นิยมมากขึ้น เนื่องจาก PP ให้การทรงรูปชิ้นงาน


ที่ดี สามารถ Recycle ได้ และราคาไม่สูงมากนัก ซึง่ งานทีใ่ ช้ PP sheet มีตงั้ แต่งานแฟ้มเอกสารต่างๆ งาน Vacuum Forming ได้แก่ งานบรรจุภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ถ้วยน�้ำหรือถาดใส่ของต่างๆ 3.3 เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) เม็ ด พลาสติ ก ABS ของบริ ษั ท ฯ เป็ น เม็ ด พลาสติ ก ที่ มี คุณสมบัตเิ ด่นในการทนแรงกระแทกได้ดี มีความมันเงาทีผ่ วิ ทนความร้อน แข็งแกร่ง และทนต่อสารเคมีได้ดี นิยมน�ำไป ใช้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ • งานฉีดเข้าแบบ (Injection Molding) คือการ น�ำเม็ดพลาสติกไปฉีดเข้าแบบเพือ่ ให้ได้ชนิ้ งานตาม ต้องการ เหมาะส�ำหรับการน�ำไปใช้งานต่างๆ ได้แก่

- เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ชิ้นงานส่วนประกอบ ประเภทหม้อหุงข้าว เตารีด โทรศัพท์ พัดลม แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ เนือ่ งจาก ABS มีคุณสมบัติเด่น คือ ทนต่อความร้อนสูง มีความมันเงา สามารถชุบโลหะได้ดี มีอัตรา การไหลสูง และมีการหน่วงเหนีย่ วการติดไฟทีด่ ี - ชิน้ ส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิน้ ส่วนกระจกมองข้าง กล่องเก็บสัมภาระ แผงหน้าปัดรถยนต์ และ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ได้แก่ แผงหน้าปัด หน้ากาก บังโคลน หมวกกันน็อก เนื่องจาก ABS นัน้ มีคณ ุ สมบัตดิ า้ นความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อน และทนต่อแรงกระแทกสูง มีการ เกาะติดของสีที่ดีทนต่อตัวท�ำละลายจ�ำพวก ทินเนอร์ และให้ความมันเงา

- เครือ่ งใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ชิน้ ส่วนเครือ่ งเรือน สุ ข ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจาก ABS มี คุ ณ สมบั ติ มี ความมันเงาสูง ทนแรงกระแทก สามารถชุบ โลหะได้ดี และทนต่อสารเคมีได้ดี - ของเด็กเล่น เนื่องจากเม็ดพลาสติกชนิด ABS มี คุ ณ สมบั ติ ท นต่ อ การแตกหั ก หาก แตกหักก็จะไม่เกิดเหลี่ยมคม (Sharp Point) ทีเ่ ป็นอันตรายต่อเด็ก รวมถึงมีความมันเงาสูง และให้สีที่สดใส • งานรีด (Extrusion) โดยการน�ำเม็ดพลาสติกไปรีด เป็นแผ่น แล้วจึงน�ำไปขึน้ รูปด้วยวิธสี ญ ุ ญากาศ เช่น ผนังตู้เย็น เป็นต้น

3.4 เม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile Styrene (SAN) เม็ดพลาสติก SAN หรือ AS ของบริษัทฯ เป็นเม็ดพลาสติก ที่ให้คุณสมบัติความใส ความแข็ง ความแกร่ง ความเหนียว การทนความร้อน และทนสารเคมีได้ดีกว่า PS จึงนิยมน�ำไป ใช้ในงานฉีด (Injection Molding) ได้แก่ • ชิน้ ส่วนยานยนต์ เช่น เลนส์ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลีย้ ว ในบางส่วนโดยน�ำมาแทน PMMA เนือ่ งจากมีราคา ถูกกว่า • เครือ่ งใช้ภายในบ้าน เช่น สุขภัณฑ์ ไฟแช็ค ภาชนะ ใส่ของ ซึง่ ได้รบั ความนิยมใช้มากเนือ่ งจากมีคณ ุ สมบัติ เฉพาะตัวที่ดี • เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ใบพัดพัดลม หน้ากากแอร์ เครื่องปั่นน�้ำผลไม้ เนื่องจากมีคุณสมบัติให้ความ มันเงา ความคงรูปสูง การทนความร้อน และสารเคมี ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนต่อแรงเฉือนได้ดี 3.5 เม็ดพลาสติกชนิด Polystyrene (PS) เม็ดพลาสติก PS ของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามคุณสมบัติ ได้เป็น 2 ประเภท คือ • GPPS (General Purpose Polystyrene) คือเม็ดพลาสติก PS ที่ให้ความใสมาก มีความแข็ง และความสามารถในการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานง่ายโดย ไม่ต้องอบเม็ดก่อน แต่มีข้อเสียคือทนแรงกระแทก ได้นอ้ ย (Low Impact Strength) จึงนิยมใช้กบั ชิน้ งาน ที่เน้นความใสมากๆ และต้องการความทรงรูปสูง ตัวอย่างเช่น ตลับเทป ตลับซีดี เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น • HIPS (High Impact Polystyrene) คือเม็ดพลาสติก PS ที่สามารถทนแรงกระแทกได้ มากกว่ า GPPS เนื่ อ งจากมี ก ารพั ฒ นาโดยใส่ Butadiene แต่จะสูญเสียคุณสมบัติด้านความใส อย่างไรก็ตามจากทีร่ าคาเม็ดพลาสติก HIPS ตำ�่ กว่า ราคาเม็ดพลาสติก ABS ค่อนข้างมาก จึงถูกใช้ ทดแทนเม็ ด พลาสติ ก ABS ในงานที่ ต ้ อ งการ ลดต้นทุน แต่จะให้ความเงาและการทรงรูปที่ด้อย กว่าเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ประเภท เหมาะส�ำหรับ การน�ำไปใช้ในการผลิตขึ้นรูปต่างๆ ดังนี้ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

67


- งาน Injection Molding ตลับเทป ตลับ วี ดี โ อ ตลั บ ซี ดี และเครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น เป็นต้น - งาน Sheet & Film Extrusion ได้แก่ ถ้วย ไอศครีม ฟิล์มที่ใช้ในการห่อดอกไม้ เป็นต้น

3.6 เม็ดพลาสติกชนิด Expandable Polystyrene (EPS) เม็ดพลาสติก EPS ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ สีขาว ซึ่งใช้สไตรีนโมโนเมอร์เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้แก๊ส เพนเทน (Pentane) เป็นสารท�ำให้พองตัว (Blowing Agent) ซึง่ บริษทั ฯ ใช้ในกระบวนการผลิตโดยจะไม่มกี ารใช้สาร CFC ซึ่งท�ำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เม็ดพลาสติก EPS สามารถ น�ำไปใช้งานดังนี้ • งานบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกในงาน บรรจุภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น • งาน Block ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนในห้องเย็น ส�ำหรับงานประมง งานก่อสร้าง และงานประดิษฐ์ ตกแต่ง เป็นต้น 4. โพลิออล ผลิตภัณฑ์โพลิออล ได้แก่ โพลิเอสเทอร์ และโพลิอเี ทอร์โพลิออล (Polyether Polyol) เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตโพลิยูรีเทน ซึ่ง น�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น โฟมที่ใช้ในการท�ำ เฟอร์นิเจอร์ โฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันการถ่ายเทความร้อน ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท�ำความเย็นต่างๆ และโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ท�ำพื้นรองเท้า โดยใช้ Propylene Oxide ซึง่ น�ำเข้าจากต่างประเทศเป็นวัตถุดบิ หลัก ผลิตภัณฑ์โพลิออลด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายโดย บริษัท ไออาร์พซี ี โพลิออล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีก�ำลังการผลิต 25,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงาน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกับ ไออาร์พีซี ที่จังหวัดระยอง 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาองค์ความรูภ้ ายใน (Self Development) เพือ่ รองรั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลายและภาวะ เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตอบ สนองความต้องการและคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสูงสุด รวมถึงใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 68

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิค ประกอบด้วย • Green ABS เป็นผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ สามารถผลิต ได้เป็นรายแรกในโลก และได้จดลิขสิทธิก์ ระบวนการ ผลิตเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยการน�ำเอายางธรรมชาติ มาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ด พลาสติก ABS ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถน�ำไปเป็น โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยลดการน�ำเข้า อีกทั้งยังเป็นไปตามโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด ด้วย • Anti–dripping Additive เป็นสารเติมแต่งส�ำหรับ โพลิเมอร์ทมี่ คี ณ ุ สมบัตชิ ว่ ยป้องกันการหยดตัวของ โพลิเมอร์เมื่อติดไฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นด้วย นาโนเทคโนโลยี ท�ำให้สามารถกระจายตัวได้ดใี น โพลิเมอร์ อีกทัง้ ยังสามารถจัดเก็บได้ทอี่ ณ ุ หภูมหิ อ้ ง ซึง่ ช่วยลดต้นทุนในด้านการเก็บรักษาและการจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ เหมาะส�ำหรับการเติมโพลิเมอร์หลากหลาย ชนิดทีต่ อ้ งการ เพิม่ คุณสมบัตเิ กีย่ วกับการหน่วงไฟ ตามมาตรฐาน UL-94 (V.0) ปัจจุบันบริษทั ฯ ได้น�ำ สารเติมแต่งนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติ ก ABS-Flame Retardant Grade ให้มีคุณสมบัติดี ยิ่งขึ้นด้วย • Methyl Methacrylate – Butadiene Styrene (MBS) เป็นผลิตภัณฑ์สารเติมแต่ง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบใน การผลิตพลาสติกที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติความ ทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสติกชนิด PVC, PC/ABS หรือ PC โดยมีทังชนิดโปร่งแสงและ ทึบแสง ซึ่งสามารถน�ำ MBS ไปใช้ได้ในงานหลาย รูปแบบ เช่น ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความทนต่อแรง กระแทกและคงคุณสมบัตใิ นเรือ่ งความใส ลดต้นทุน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติ ความทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสติกชนิด PV, PC/ABS หรือ PC และมีคณ ุ สมบัตทิ นทานต่อความ ร้อนขณะใช้งานได้อย่างดี • Anti–bacteria Agent เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน มีคุณสมบัติในการ ยับยั้งการเจริญเติบโตและก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ เป็ น อย่ า งดี สามารถน�ำไปใช้ เ ป็ น สารเติ ม แต่ ง (Additive) ในเม็ดพลาสติกหลากหลายชนิด ไม่ว่า


จะเป็น ABS, PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้าน การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โดยไม่ส่งผล ต่อคุณสมบัติเดิมของเม็ดพลาสติก • ABS Powder เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชนิด ABS ในรูปแบบผง เหมาะส�ำหรับผูผ้ ลิตทีต่ อ้ งการคุณสมบัติ การกระจายตัว ของโพลิเ มอร์ที่ดีกว่าการใช้ เ ม็ ด พลาสติกแบบเดิม สามารถน�ำไปใช้กบั เม็ดพลาสติก PVC, PC หรือ PC/ABS ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติ ในด้านการทนต่อแรงกระแทกและทนต่อความร้อน 5.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ประกอบด้วย • Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) มีลักษณะเป็นผงสีขาวขุ่น ทึบแสง มี ความหนาแน่ น ของโมเลกุ ล สู ง กว่ า โพลิ เ อทิ ลี น ทัว่ ไปถึง 10 เท่า สามารถน�ำไปขึน้ รูปได้หลายวิธี เช่น Compression, RAM Extrusion, Gel Spinning เป็นต้น โดยมีอณ ุ หภูมใิ นการใช้งานตัง้ แต่ -200 ถึง 200 องศาเซลเซียส ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าข้อต่อ และเฟื อ งเหล็ ก เหมาะส�ำหรั บ งานหลากหลาย ประเภททีต่ อ้ งการความเหนียว แข็งแรง ทนทานต่อ การเสียดสีและการกัดกร่อนของสารเคมี

• Baby Bottle Polypropylene เป็นทางเลือกใหม่ ของเม็ดพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะให้ โดดเด่นและขึน้ รูปง่ายยิง่ ขึน้ ทัง้ แบบฉีดและแบบเป่า ด้วยคุณสมบัตกิ ารทนความร้อนเกินกว่า 100 องศา เซลเซียส ทรงรูปดี มีความใสพิเศษและมีอัตราการ หดตัวตำ�่ ไม่มสี ารก่อมะเร็ง จึงมัน่ ใจได้วา่ ปลอดภัย ส�ำหรับเด็ก • Antimicrobial compound คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม โพลิโอเลฟินส์ที่ได้เพิ่มคุณสมบัติด้านการยับยังเชือ้ จุลนิ ทรียต์ า่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ้ แบคทีเรีย โดย ไม่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องเม็ ด พลาสติ ก ซึ่งนับ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันให้มีความ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในวงการอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส�ำหรั บ อาหารและในวงการแพทย์ รวมทั้ ง เครื่ อ งใช้ ใ น ครัวเรือน • Marine Pipe คอมพาวนด์สูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติ ป้องกันหอยเจาะท่อ ซึ่งแก้ปัญหาหอยเจาะท�ำลาย ท่อโพลิเอทิลีนในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่ น�้ำกร่อย รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

69


• Natural Coloring and Additive Carrier System ประกอบด้วย

- Natural Coloring เป็นเม็ดพลาสติกที่มี ส่วนผสมของสีทสี่ กัดจากธรรมชาติ เพือ่ ลดการ ใช้สีสังเคราะห์จากปิโตรเคมี เช่น สีเขียวจาก ผักโขม (Spinach) สีน�้ำตาลจากคาราเมล (Caramel) เป็นต้น สามารถลดปัญหาเรื่อง สารพิษและสารโลหะหนักตกค้าง โดยเฉพาะ ในด้านความคงตัวของสีที่ไม่มีความแตกต่าง จากการใช้สีสังเคราะห์

- Master Batch Carrier เป็นผลิตภัณฑ์ HDPE รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาว ท�ำให้สามารถรวมตัวกับผงสีและสาร

เติมแต่งได้เป็นอย่างดี และมีค่าดัชนีการไหลที่ สูงถึง 33 กรัม ต่อ 10 นาที ด้วยคุณสมบัติเด่น ดังกล่าว ท�ำให้การกระจายตัวของผงสีและสาร เติมแต่งต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - Wood Plastic Composite บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ จึง ได้น�ำผงไม้คุณภาพมาผสมลงในกระบวนการ ผลิตเม็ดพลาสติกประเภทต่าง แล้วน�ำไปขึน้ รูป ด้วยกระบวนการขึ้นรูปของพลาสติก เพื่อให้ได้ วัสดุชนิดใหม่ทยี่ งั คงคุณสมบัตเิ ด่นของพลาสติก และไม้ และสามารถทดแทนเพือ่ ลด และส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

สัดส่วนกำ�ลังการผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ภายในประเทศ ปี 2555 ผลิตภัณฑ์ HDPE

PP

ABS EPS PS

บริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จ�ำกัด บริษัท บางกอกโพลิเอททิลีน จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) รวม บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด บริษัท ไทยโพลิโพรพิลีน จ�ำกัด รวม บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ำกัด บริษัท อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด รวม บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ำกัด บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จ�ำกัด รวม บริษัท ไทยเอบีเอส จ�ำกัด บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ�ำกัด รวม

ที่มา: สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

70

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ก�ำลังการผลิต 140 960 500 300 1,900 475 775 720 1,970 117 95 212 30 18 48 100 150 90 340

(หน่วย : พันตันต่อปี) ร้อยละ 7 51 26 16 100 24 39 37 100 55 45 100 62 38 100 29 44 27 100


โครงสร้างรายได้ ธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

1. ธุรกิจปิโตรเลียม บมจ.ไออาร์พีซี, บจ.น�้ำมัน ไออาร์พีซี 2. ธุรกิจปิโตรเคมี

บมจ.ไออาร์พีซี, บจ.ไทยเอบีเอส, บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล

3. ธุรกิจอื่นๆ (1)

บมจ.ไออาร์พีซี

รวมรายได้จากการขาย ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สัดส่วนรายได้จากการขาย ในประเทศ : ต่างประเทศ หมายเหตุ

2553 ล้านบาท

2554 สัดส่วน

ล้านบาท

2555 สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

166,032

75%

190,421

77%

229,651

79%

52,198

24%

52,822

21%

59,019

20%

3,381

1%

3,645

2%

3,760

1%

221,611

100%

246,888

100%

292,430

100%

29

51

64

64 : 36

65 : 35

66 : 34

(1) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากค่ากระแสไฟฟ้า ท่าเรือ และสาธารณูปโภค

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

71


รายการระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำ�หรับปี 2554 และปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) รายการ บมจ.ปตท. (PTT) - ขายสินค้า ลักษณะความสัมพันธ์ : - ซื้อสินค้า - เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุ้น 38.51% - ลูกหนี้การค้า - มีกรรมการร่วมกันคือ - เจ้าหนี้การค้า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - ค่าใช้จ่ายในการขาย นายวัชรกิติ วัชโรทัย และบริหาร - มีผู้บริหารของ ปตท. เป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ - รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) อืน่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - ลูกหนี้อื่น นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ - เจ้าหนีอ้ ื่น นายอธิคม เติบศิริ

72

2554

2555

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

18,602 177,877 860 14,114 53

21,594 196,814 1,585 12,372 59

(539) 115 595

151 56 108

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันให้ PTT ในราคาตลาด บริษทั ฯ ซือ้ น�ำ้ มันดิบ ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันจาก PTT ในราคาตลาด   บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ให้กับ PTT ก�ำไร (ขาดทุน) จากการท�ำสัญญาซื้อขายน�้ำมันล่วงหน้าและ รายได้อื่น

บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.10%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น

2,051 2,377 3

1,337 2

บริษัทฯ ขาย Mixed Crude ให้ TOP ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน�้ำมันดีเซลจาก TOP ในราคาตลาด

บมจ.ไทยลู้บเบส (TLB) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า

1,362 136 2 15

1,967 25 60 -

บริษัทฯ ขายยางมะตอย กากน�้ำมันดิบ slack wax ให้ TLB ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อน�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจาก TLB ในราคาตลาด

บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า

1,151 705 7

333 1,349 12

บริษัทฯ ขายมิกซ์ไซลีนส์ให้ TPX ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเบนซีนจาก TPX ในราคาตลาด

บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH)* ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 49.14%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า

524 3,080

-

บริษัทฯ ขายอะโรเมติกส์ให้ PTTCH ในราคาตลาด บริษทั ฯ ซือ้ โพรพิลนี และเอทิลนี จาก PTTCH ในราคาตลาด

บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR)* ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.45%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า

5 832

-

บริษัทฯ ขายโทลูอีนให้ PTTAR ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อแนฟทาและเบนซีนจาก PTTAR ในราคาตลาด

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)* ลักษณะความสัมพันธ์ : - บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.90% - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - รายได้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

191 2,401 6 2,147 1

18,187 22,472 1,617 1,428 4 2

บริษัทฯ ขายไฮสปีดดีเซลให้ PTTGC ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อไฮสปีดดีเซลจาก PTTGC ในราคาตลาด    

บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 27.22%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า

1,520 -

4,046 501

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์น�้ำมันให้ BCP ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อไฮสปีดดีเซลจาก BCP ในราคาตลาด

บจ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 36.00%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า

1,919 1,174

4,008 -

บริษัทฯ ขาย ATB ให้ SPRC ในราคาตลาด บริษทั ฯ ซือ้ LPG และแนฟทาเบาจาก SPRC ในราคาตลาด

บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT) ลักษณะความสัมพันธ์ : - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 40.00% - บมจ.ปตท. ถือหุ้น 20.00%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

23

23

รายการระหว่างกัน

- เจ้าหนี้อื่น - รายได้อื่น

2 -

1 2

บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าพื้นที่ Data Center และค่าลิขสิทธิ์ SAP แก่ PTTICT ในราคาตลาด


(หน่วย : ล้านบาท) รายการ บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00% บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 25.00% - มีกรรมการร่วมกันคือ นายอธิคม เติบศิริ - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

2554

2555

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

844 573 43 43 1

555 465 21 38 -

บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติกให้ PTTPM ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อเม็ดพลาสติกจาก PTTPM ในราคาตลาด      

2 2 1

1 2

177

250

10 -

46 1

5 3

5 -

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ PTTRM ในราคาตลาด บจ.น�้ำมันไออาร์พีซี รับค่าบริการ ค่าเช่าที่ดิน อุปกรณ์จาก PTTRM

บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

- ลูกหนี้อื่น - รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) อืน่ - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

บจ.บิซเิ นส เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ (BSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 25.00%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น - รายได้อื่น

บจ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (PTTRM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 99.99%

- ค่าจ้างบุคลากร - รายได้ค่าเช่า และค่าบริหาร

บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน (PTTPE) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า

80 6 4

114 11

บริษทั ฯ ขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ให้กบั PTTPE ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อบิวเทนจาก PTTPE ในราคาตลาด

บจ.ไทยสไตรีนิคส์ (TSCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า

344 13

651 78

บริษัทฯ ขายสไตรรีนโมโนเมอร์ให้กับ TSCL ในราคาตลาด

บจ.เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 50.00%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น

76 -

83 1

บจ.ปตท.ค้าสากล (PTTT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - รายได้อื่น

611 20 -

50 249 2

บจ.พีทีที ฟีนอล (PPCL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00%

- ขายสินค้า

-

2

บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ท็อปโซลเว้นท์ ถือหุ้น 80.52%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า

637 62 8 3

714 63 -

บริษัทฯ ขายอะโรเมติกส์ให้กับ บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ ในราคา ตลาด บจ.ไทยเอบีเอส ซื้อเพนเทนจาก บจ.ศักดิ์ไชยสิทธิ์ ในราคา ตลาด

บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (TS) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า

1,029 44 79 4

1,351 121 131 16

บริษัทฯ ขายโซลเว้นท์และสไตรีนโมโนเมอร์ให้กับ TS ใน ราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อโซลเว้นท์จาก TS ในราคาตลาด

บจ.ไทยออยล์มารีน (TOM) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น 99.99%

- รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร - เจ้าหนี้อื่น

10 1 -

24 1 3

-

1

บริษัทฯ บริการจัดเก็บสินค้าให้กับ PTTPL ในราคาตลาด

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างบุคลากรให้กับ BSA ในราคาตลาด  

บริษัทฯ เช่าอาคารส�ำนักงานจาก EnCo ในราคาตลาด

บริษัทฯ ขาย C4 Raffinate I ให้กับ PTTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อโพรพิลีนจาก PTTT ในราคาตลาด บริษัทฯ ขายเอทธิลเบนซีนให้กับ PPCL ในราคาตลาด

บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือกับ TOM ในราคาตลาด

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

73


(หน่วย : ล้านบาท) รายการ บจ.ทีโอซี ไกลคอล (TOCGC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า

บจ.ไทยเอทานอลเอมีน (EA)** ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

- ซื้อสินค้า

บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอ (PTTAC) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 48.50%

- ขายสินค้า - ซื้อสินค้า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า

บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ (NPC S&E) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

2555

ลักษณะเงื่อนไขของรายการ

20 7

37 13

บจ.โพลิออล ซือ้ DEG และ MEG จาก TOCGC ในราคาตลาด

2

9

บจ.โพลิออล ซื้อไดเอทานอลเอมีนจาก EA ในราคาตลาด

28 30

10 1,043 1 204

- ซื้อสินค้า - ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

3 5

1 1

บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ (PTTES) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ปตท. ถือหุ้น 40.00% - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์

- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

28

46

บจ.ไทยโอลีโอเคมี (TOL) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 99.99%

-

519 31

บริษัทฯ ซื้อไบโอดีเซลจาก TOL ในราคาตลาด

- ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้า

บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า - รายได้อื่น

-

527 116 1

บริษัทฯ ขายโทลูอีนให้กับ บจ.ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ในราคาตลาด

บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) (UCHA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น 25.00% - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายอธิคม เติบศิริ - มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

- ขายสินค้า

-

789

- ลูกหนี้การค้า - รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) อืน่ - ลูกหนี้อื่น

130 2 1

บริษัทฯ ขายสาธารณูปโภค เช่น ไอน�้ำ กระแสไฟฟ้า น�้ำ ให้ กับ UCHA ในราคาตลาด

บจ.ระยอง เฟอร์ทิไลเซอร์ เทรดดิ้ง (RFT) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) ถือหุ้น 99.99%

- ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า

-

1 1

บริษัทฯ ให้บริการท่าเรือ กับ RFT ในราคาตลาด

บจ.พีทที ี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME) ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น 60.00%

- รายได้จากการบริการ

-

1

บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์แก่ PTTME ตาม สัญญาจ้าง

บจ.สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (SSA) ลักษณะความสัมพันธ์ : บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ ถือหุ้น 99.99%

- ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

5

4

บริษัทฯ สนับสนุนค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอล ปตท.ระยอง ให้ SSA

หมายเหตุ :

74

2554

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ บริการซ่อมบ�ำรุงให้ PTTAC ในราคาตลาด บจ.ไทยเอบีเอส ซื้อ ACN จาก PTTAC ในราคาตลาด บริษัทฯ ซื้อชุดนิรภัยจาก NPC S&E ในราคาตลาด

บริษทั ฯ จ่ายค่าบริการด้านเทคนิคกับ PTTES ในราคาตลาด

* บริษทั ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จำ�กัด (มหาชน) (PTTAR) ได้ควบรวมบริษัทเป็น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (PTTGC) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ** บริษทั ไทยเอทานอลเอมีน จำ�กัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555


นโยบายและความจำ�เป็นของรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือด�ำเนินธุรกิจการกลั่น และปิโตรเคมีครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท ในกลุ่ม ปตท. การด�ำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ บริ ษั ท ในกลุ่ม ปตท. เป็ น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งได้ ย ากและถื อ เป็นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ การซือ้ ขายวัตถุดบิ การซือ้ ขายน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป รวมถึง การท�ำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาซื้อ และขายสินค้าจะก�ำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจหรือ เป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณา รายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าใน ลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ด้ ว ยอ�ำนาจต่ อ รองทางการค้ า ทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1) มาตรการเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ สูงสุดต่อบริษทั ฯ รวมถึงการด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการไว้ดังนี้

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษทั ฯ ยึดถือความสมเหตุ สมผล ความเหมาะสมในเงือ่ นไขและราคาทีเ่ ป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแล ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดี และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับรายการระหว่าง กันอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะ ไม่สามารถอยูใ่ นทีป่ ระชุมและออกเสียงในวาระทีม่ ผี ลประโยชน์ ขัดแย้ง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าอันเป็น ธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และการก�ำหนดราคา ได้อ้างอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือ ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและตามข้อ ก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

“ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีรายการทีเ่ ป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นใน การตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือ จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ �ำคัญของบริษทั ฯ จะต้องมีคะแนน เสียงไม่ต�่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย”

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

75


โครงการฟ�นกิ ซท่ี ไออารพซ� � ทยอยลงทุนจะสงผลประโยชนควบคูไ ปกับ การฟ�น� ตัวของธุรกิจหลัก อีกทัง� การปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต จะทำใหบร�ษัทฯ สามารถใชศักยภาพอยางเต็มกำลังการผลิต และ สรางมูลคาเพ��มสูงสุดได


OPERATING รายงานผลการดำเนนิงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ภาวะตลาดและแนวโนมอุตสาหกรรม คำอธิบายและการว�เคราะหของฝายจัดการ


78


รายงานผลการด�ำเนินงาน บริษัทฯ ได้มุ่งด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาของบริษัทฯ ซึ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 บริษัทฯ มีผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้าน ต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ว่า “บริษัทปิโตรเคมี ครบวงจรชันน�ำของเอเชีย (Top Quartile) ภายในปี 2557” ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ แก่บริษัทฯ ดังนี้ 1.1 การด�ำเนินการผลิต ในปี 2555 บริษทั ฯ น�ำน�ำ้ มันดิบเข้าสูก่ ระบวนการกลัน่ ทัง้ สิน้ 64.22 ล้านบาร์เรล คิดเป็นระดับการกลัน่ เฉลีย่ ประมาณ 175 KBD ซึ่งเป็นการใช้ก�ำลังการผลิตในส่วนของโรงกลั่นน�้ำมัน โรงงานโอเลฟินส์ โรงงานกลุ่มอะโรเมติกส์ และโรงงานกลุ่ม สไตรีนิค ที่ร้อยละ 82, 97, 80 และ 92 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การด�ำเนินการผลิตเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของกลุ่ม ปตท. ในเรื่อง “Zero Unplanned Shutdown” และมุ่งเน้น “Operation Excellence” รวมทั้งได้น�ำระบบบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบกับชุมชน การบริหารและจัดการ ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ รุนแรง ในปี 2555 บริษทั ฯ มีผลส�ำเร็จในการเพิม่ ประสิทธิภาพความ ต่อเนื่องของการผลิตและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ผลิต ดังนี้ • ติดตั้งระบบ Power Management System (PMS) ซึ่ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ บ ริ ห ารจั ดการระบบไฟฟ้ า ทั้ ง หมดของ โรงงานให้เกิดเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการผลิตโดย รวมสูงสุด โดยพร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ซึง่ สามารถบรรเทาและลดผลกระทบทีอ่ าจ ถึงระดับ Black Out ได้ถึง 5 ครั้ง โดยโรงงานสามารถ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ได้ดีและทันเวลา

ท�ำให้ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรดีขนึ้ โดยประเมินได้จากค่า EII (Energy Efficiency Index) มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2555 และสามารถควบคุมจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด • บริหารจัดการด้านความเชื่อมั่นในการผลิตด้วยระบบ จัดการ Operational Reliability Management System และเข้าร่วมโครงการ PTT Group Zero Unplanned Shutdown โดยในปี 2555 บริษทั ฯ มี Plant Reliability สูงขึน้ ถึงร้อยละ 99.56 เนือ่ งจากมีหน่วยผลิตทีไ่ ม่เกิด Unplanned Shutdown เลย จ�ำนวน 7 หน่วยผลิต ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2554 • บริหารจัดการด้าน Hydrocarbon Loss Management โดยในปี 2555 มี Hydrocarbon Loss ร้อยละ 0.35 ลดลง จากปี 2554 ร้อยละ 0.12 คิดเป็นจ�ำนวนเงินลดลงไป 336 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลจากการลดของ Flare Loss และ Operation Loss เป็นหลัก • ร่วมลงนามกับบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ใน บันทึกข้อตกลงการศึกษาโอกาสซื้อขายคาร์บอนเครดิตจาก โครงการโรงผลิ ต พลั ง ไอน�้ ำ และไฟฟ้ า ร่ วม (Combined Heat and Power Plant: CHP) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชือ้ เพลิง ซึง่ โครงการดังกล่าวสามารถลดการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 3 แสนตันต่อปี • ห้องปฏิบัติการสอบเทียบศูนย์มาตรวิทยา ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17205:2005) ในสาขา กลศาสตร์ แ ละมวล จากส� ำ นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม • ร่วมลงนามกับบริษัท GE Energy ใน Contractual Service Agreement ส�ำหรับงานบ�ำรุงรักษา Gas Turbine ของโรงผลิตพลังไอน�้ำและไฟฟ้าร่วม (CHP) ซึ่งจะท�ำให้เกิด เสถียรภาพในการผลิตไอน�ำ้ และไฟฟ้ามากยิง่ ขึน้ และช่วยลด

• ด�ำเนินการวางระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) และ ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานจ�ำนวนกว่า 30 โครงการ ในปี 2555 ซึง่ เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานในโครงการฟินกิ ซ์ และการดูแลเครือ่ งจักรและปรับปรุงโรงงานมาอย่างต่อเนือ่ ง รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

79


ความเสีย่ งจากการเดินเครือ่ งและการบ�ำรุงรักษา รวมทัง้ ช่วย ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้าง • ร่วมลงนามกับบริษทั GE water ใน MOU for Collaborative Work and Business Development on Styrex Green Technologies เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต จากความส�ำเร็จในการพัฒนาการใช้สารยับยั้งปฏิกิริยา หรือ Inhibitor ใน EBSM Plant ซึ่งได้ร่วมมือกันตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา • โครงการโรงไฟฟ้าพลังไอน�้ำและความร้อนร่วม (CHP) ได้รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company จากบริษัท Platts ในการประกวด 2012 Global Energy Awards สาขา Premier Project Award: Construction ซึง่ เป็นรางวัลทีแ่ สดงถึงการเป็นบริษทั พลังงานชัน้ น�ำจ�ำนวน 250 บริษัททั่วโลก ที่มีผลประกอบการที่ดี 1.2 การด�ำเนินงานทางธุรกิจ ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการด�ำเนินงาน 283,668 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2554 เพิม่ ขึน้ 47,149 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 20 โดยยอดขายหลักมาจากกลุ่มปิโตรเลียม 221,390 ล้านบาท กลุ่มปิโตรเคมี 58,979 ล้านบาท กลุ่ม ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 3,299 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนรายได้ ในประเทศร้อยละ 62 และสัดส่วนรายได้ต่างประเทศร้อยละ 38 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส�ำคัญในแต่ละธุรกิจ ดังนี้ 1.2.1 ธุรกิจปิโตรเลียม • มีรายได้จากธุรกิจปิโตรเลียม 221,390 ล้านบาท เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2554 ที่ยอดรายได้ 180,746 ล้านบาท หรือสูงขึ้น ร้อยละ 22 ซึ่งประกอบด้วย น�้ำมันเบนซิน 20,173 ล้านบาท น�้ำมันดีเซล 122,685 ล้านบาท น�้ำมันเตา 28,579 ล้านบาท น�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น และยางมะตอย 27,678 ล้ า นบาท และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ 22,275 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน รายได้ในประเทศร้อยละ 61 และสัดส่วนรายได้ต่างประเทศ ร้อยละ 39 • มี ก ารบริ ห ารจั ด การ Inventory ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกและราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ที่ ผั น ผวน บริษัทฯ สามารถลดปริมาณ Inventory จากประมาณ 10.6 ล้านบาร์เรล เป็นประมาณ 7.0 ล้านบาร์เรล ท�ำให้สามารถ ลดภาระเงินทุนหมุนเวียนลงกว่า 10,000 ล้านบาท คิดเป็น ภาระค่าดอกเบี้ยที่ลดลงประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี 80

รายงานผลการด�ำเนินงาน

• หน่วยผลิต GHU (Gasoline Hydrotreating Unit) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยสามารถลดปริมาณสาร Sulfur และ Benzene ของน�้ำมัน Gasoline ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน Euro IV ที่สอดคล้องตามข้อก�ำหนดคุณภาพ น�้ำมันในประเทศไทยและแนวโน้มตลาดน�ำ้ มันในภูมภิ าค ซึง่ จ�ำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 1.2.2 ธุรกิจปิโตรเคมี • มีรายได้จากธุรกิจปิโตรเคมี 58,979 ล้านบาท เพิม่ สูงขึน้ จากปี 2554 ที่ยอดรายได้ 52,821 ล้านบาท คิดเป็นสูงขึ้น ร้อยละ 12 ซึ่งประกอบด้วย อะโรเมติกส์ 9,885 ล้านบาท โอเลฟินส์ 33,798 ล้านบาท สไตรีนิค 14,394 ล้านบาท และโพลิออล 901 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ ร้อยละ 65 และสัดส่วนรายได้ต่างประเทศร้อยละ 35 • ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก คอมพาวน์ โ พลิ เ อทิ ลี น ชนิ ด ความหนาแน่นสูงเกรดท่อ ป้องกันหอยสองฝา (Martesia Striata) ที่เจาะท�ำลายผิวท่อ หรือเรียกว่า Marine Pipe Grade ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก โดยส่งมอบ ล็อตแรกให้ บริษัท ไทยเอเซีย พีอีไพพ์ จ�ำกัด ผู้ผลิตท่อ รายใหญ่ ข องประเทศไทย ผลิ ต ท่ อ ส� ำ หรั บ โครงการงาน วางท่อส่งน�้ำเค็ม อ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) • ร่วมมือทางวิชาการระดับโลกกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคที่บรรลุ ความร่วมมือเพือ่ การวิจยั และพัฒนาด้าน High Performance Polymer ซึ่งน�ำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมที่จะสร้างสรรค์ ขึ้นในอนาคต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก คุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด • ลงนามในสัญญา Technology Licensing Agreement ของโครงการ Polypropylene Compound & Specialties เพือ่ น�ำเทคโนโลยี HORIZON ของ JPP มาใช้ในกระบวนการ ผลิตเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP Compound) และ พลาสติกพอลิโพรพิลนี เกรดพิเศษในหน่วยผลิตพอลิโพรพิลนี แห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่มีก�ำลังผลิต 100,000 ตันต่อปี เพื่อ น�ำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแช่แข็ง ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น • ร่วมกับบริษัท Teijin Chemical Ltd. ผู้มีความช�ำนาญ ด้านธุรกิจพลาสติกและเคมี และ บริษัท Itochu Plastic Inc. Trader ชั้นน�ำจากญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเม็ดพลาสติก วิศวกรรม เพื่อพัฒนาด้านการตลาดและเทคโนโลยีการผลิต


โรงผลิตพลังไอน�้ำ และ ไฟฟ้าร่วม (CHP) ได้รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company แสดงถึงการเป็นบริษัท พลังงานชั้นน�ำระดับสากล

ในธุ ร กิ จ Compound โดยศึ ก ษาและวางแผนร่ ว มทุ น Compound Business ในประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่นพัฒนา ความแข็งแกร่งและการแข่งขันในระดับนานาชาติ • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความส�ำเร็จในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม “สารยับยั้งแบคทีเรีย” โดยใช้นาโน เทคโนโลยีภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “POLIMAXX BANBAX” เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ผสมสารต้านแบคทีเรียเข้าไปใน เนือ้ พลาสติก ซึง่ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z 2801 ของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards) เพื่อ ผลิตชัน้ วางในห้องน�ำ้ จ�ำหน่ายให้กบั บริษทั สยามเฮ้าส์ แอนด์ โฮม จ�ำกัด เพือ่ สุขอนามัยทีด่ ขี องผูบ้ ริโภคสอดรับกับแนวโน้ม ในการห่วงใยต่อสุขภาพ • จัดงาน IRPC Petrochemical Business Forum 2012 “เพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสสู่เวทีโลก” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิดมุมมองและแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม ปิโตรเคมีของประเทศไทยทัง้ ในระดับมหภาคและจุลภาค เพือ่ พร้อมรับมือเศรษฐกิจและเป็นแนวทางในการวางแผนด�ำเนิน ธุรกิจปีหน้า 1.2.3 ธุรกิจท่าเรือ • มีรายได้จากลูกค้าภายนอกของกลุ่มธุรกิจท่าเรือในปี 2555 มูลค่า 540 ล้านบาท สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 จากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 471 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจท่าเรือ สินค้า 305 ล้านบาท สูงกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 12 และ รายได้จากธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Services) 235 ล้าน บาท สูงกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 19

• ท่าเรือสินค้า (Bulk and Container Terminal & Liquid and Chemical Terminal) ท�ำกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุม่ ธุรกิจเหล็กและสินค้าอืน่ ๆ ส่งผลให้มกี ารมาใช้บริการ ท่าเรือสินค้าเทกองเพิม่ มากขึน้ รวมถึงขยายการให้บริการเช่า พื้นที่ลานกองและโกดังมากกว่า 70,000 ตารางเมตร พร้อม ทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อเตรียมความพร้อม ให้ บ ริ ก ารกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี ผลิตภัณฑ์ผ่านท่า 16.24 ล้านตัน สูงขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น ร้อยละ 4 • ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Services) ใช้กลยุทธ์การ ใช้ถังเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ สูงสุด โดยมีการพัฒนาคลังน�้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง ให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล และเคมี ภั ณ ฑ์ พื้ น ฐาน เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของภาค อุตสาหกรรมภายในประเทศ ทัง้ นี้ ในปี 2555 มีการให้บริการ ถั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ปิโตร เคมิคอล จ�ำกัด บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด และบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น • ด�ำเนินการขุดลอกท่าเทียบเรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และขีดความสามารถของธุรกิจท่าเรือ โดยรักษาความลึกหน้า ท่า 2B ให้เรือ VLCC เข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย และ บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าเทกอง ให้ได้ความลึกเท่ามาตรฐานเดิม • ฝึกปฏิบตั กิ ารร่วมระหว่าง ศรชล.เขต ๑ ตามงบประมาณ ประจ�ำปี 2555 ร่วมกับการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ท่าเรือไออาร์พีซี ภายใต้รหัสฝึก INEX’12 (IRPC NAVAL Exercise Year 2012) เพื่อทดสอบการปฏิบัติการตามแผน รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

81


ต่อยอดระบบให้บริการท่าเรืออัจฉริยะ iPort โดยพัฒนา iPort App. บน Apple App Store ผ่าน iPhone/iPad

• ร่วมลงนามกับบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด ใน สัญญาให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ Ethanol ที่คลังน�้ำมัน ไออาร์พีซี พระประแดง เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อจัดเก็บและ เป็นจุดกระจายสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ� ำ กั ด ซึ่ ง คลั ง น�้ ำ มั น ไออาร์ พี ซี พระประแดง สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร สามารถรองรับเรือ บรรทุกผลิตภัณฑ์ขนาด 10,000 ตัน พร้อมด้วยโครงสร้าง พื้นฐาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล ควบคู่กับด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการด�ำเนินงาน และลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยทางด้านการขนส่ง อีกด้วย รั ก ษาความปลอดภั ย ของเรื อ และท่ า เรื อ ระหว่ า งประเทศ (ISPS Code) ตามกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (สอดคล้องกับกฎหมายและเงือ่ นไขแนบท้ายใบอนุญาตท่าเรือ ก�ำหนด) • พัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการท่าเรืออัจฉริยะ iPort (IRPC Intelligent Port Service) เฟส 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อ มุง่ สูก่ ารให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ (Operational Excellence) โดย ได้พัฒนาระบบ iPort Application บน Apple App Store ผ่าน iPhone/iPad เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า สามารถดาวน์โหลดและใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ง่าย ขึ้นและสะดวกทุกที่ ทุกเวลา • จัดท�ำระบบ “iCrown” (IRPC Customer Relationship Oriented Wisdom Network) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลลูกค้าเชิงลึกทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน ขายและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น • ท่าเรือไออาร์พีซี ระยอง ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 จากส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ล กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัดและมีการจัดการ สภาพแวดล้ อ มโครงการที่ ดี ท� ำ ให้ ชุ ม ชนโดยรอบได้ รั บ ประโยชน์ และปราศจากข้อร้องเรียน 82

รายงานผลการด�ำเนินงาน

• โครงการท่าเรือสีขาวได้รับรางวัลโรงงานสีขาว ระดับ 1 จากอธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน ซึ่ ง เป็ น โครงการน�ำร่องในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในสถาน ประกอบการ โดยพนักงานได้ให้สัตยาบันต่อต้านยาเสพติด และประสานเครือข่ายพลังแผ่นดิน ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานเรื่องยาเสพติด การตรวจสารเสพติดในกลุ่ม พนักงาน จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุน ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ To Be Number One IRPC 1.2.4 ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน • ขายที่ ดิ น ในเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมไออาร์ พี ซี ส่วนขยาย EIZ Zone 4 (Eco Industrial Zone) จ�ำนวน 132 ไร่ ให้กับบริษัท Kyowa Hakko ซึ่งเป็นนักลงทุนจากประเทศ ญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจการผลิต Amino Acid และมีการขยาย ฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย โดยมีก�ำไรจากการขาย ที่ดิน เป็นจ�ำนวนเงิน 362 ล้านบาท • ขายที่ดินเปล่าและทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก (Non Core Property) จ�ำนวน 107.5 ไร่ โดยขายตรงและ น�ำออกประมูลให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป มีก�ำไรจากการขายที่ดิน เปล่าและทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เป็นจ�ำนวน เงิน 84 ล้านบาท • บริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ดินเปล่า และ ที่ดินต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยมีการโครงการพัฒนาเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีก�ำไรจากการกลับ รายการด้อยค่าทรัพย์สิน • พัฒนาที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ส่วนขยาย เนื้อที่ประมาณ 1,867 ไร่ ได้มีการพัฒนาให้เป็น พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน


เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่นยืน โดยโครงการต่างๆ ของ บริษทั ฯ และโครงการของนักลงทุนทีส่ นใจลงทุนในพืน้ ทีล่ ว้ น เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมอุตสาหกรรมสีเขียว อาทิเช่น โครงการ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (UHV) โครงการพลังงานสะอาด (CHP II) เป็นต้น • พัฒนาพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างมูลค่า เพิ่ ม ให้ กั บ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ โดยนิ ค มอุ ต สาหกรรม ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากส�ำนักนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน เพื่อจ�ำหน่ายจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เน้นให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นอุตสาหกรรม ที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน • ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ศึกษาศักยภาพของสบูด่ ำ� เพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการ ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยผลการศึกษาจะเป็นองค์ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรเชิงพาณิชย์ที่บริษัทฯ สามารถส่งเสริมและ สนับสนุนให้ชุมชนสร้างอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ ตลอดไป

มุ่งผลักดันโครงการฟินิกซ์ให้ด�ำเนินการได้ อย่างราบรื่นและประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย

1.3 โครงการลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจ 1.3.1 โครงการฟินิกซ์ บริษทั ฯ มุง่ เน้นผลักดันโครงการฟินกิ ซ์ให้ดำ� เนินการได้อย่าง ราบรื่นและประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง โครงการนี้ถือเป็นโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ รวมถึง ปรับปรุงเครือ่ งจักรอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ที่สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุ วิสยั ทัศน์ในการก้าวสูก่ ารเป็นบริษทั ปิโตรเคมีครบวงจรชัน้ น�ำ ของเอเชีย (Top Quartile) ภายในปี 2557 โดยได้ด�ำเนิน โครงการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 3 เดือน ในโครงการ ลงทุนย่อย 21 โครงการ และ 3 โครงการสนับสนุน ณ สิ้นปี 2555 โครงการฟินิกซ์มีความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ 43 โดยมีความส�ำเร็จของโครงการลงทุนย่อย ดังนี้ • โครงการพัฒนาธุรกิจการให้บริการงานกลุ่ม I’M ACE อย่างมืออาชีพ (I’M ACE: IRPC Solutions Provider) ประสบความส�ำเร็จในการให้บริการลูกค้าภายนอก โดยในปี 2555 ได้สง่ วิศวกรจ�ำนวน 11 คน เข้าร่วมท�ำงานด้านวิศวกรรม กับบริษทั ซัมซุง ทีป่ ระเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และวางระบบ PTT E-Expense ให้กับ PTTICT • โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาธุรกิจท่าเรือและถังเก็บ ผลิตภัณฑ์ (New Value Added for Port and Tank Business) ประสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการท่าเรือและถังเก็บ ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้บริการลูกค้าภายนอกเช่าถังเก็บผลิตภัณฑ์ และให้บริการเก็บส�ำรองผลิตภัณฑ์นำ�้ มันปิโตรเลียม อาทิเช่น ให้บริการเก็บส�ำรองน�้ำมันปิโตรเลียมเหลว (LPG) กับบริษัท UNO Gas (500 ตัน) และบริษัท Orchid Gas (500 ตัน) ให้บริการเก็บส�ำรองน�้ำมันเบนซินให้กับบริษัท SUSCO (3 ล้านลิตร) และการให้บริการเช่าถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ให้บริการเช่าถังเก็บ Methanol แก่บริษัท ปตท. ให้ เช่าถังเก็บ Butadiene แก่บริษทั ยางสังเคราะห์ไทย ให้บริการ เช่าถังเก็บ White Spirit แก่บริษัท APC และให้บริการเช่า ถังเก็บ Ethanol แก่บริษัท UBON Ethanol เป็นต้น • โครงการเพิ่มสินค้าเกรดพิเศษในน�้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม 1 (Lube group 1 Specialty Products Focus) การก่อสร้าง เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตหน่วยผลิต TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract oil) ขึ้นเป็น 50,000 ตันต่อปี และเพิ่ม ก�ำลังการผลิตหน่วยผลิต Bright Stock ขึ้นเป็น 120,000 ตันต่อปี โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเพิ่มก�ำลัง การผลิตได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

83


• โครงการพัฒนาคุณภาพน�้ำมันสู่เชื้อเพลิงสะอาดและ นวัตกรรมเพือ่ โลกสีเขียว (Petroleum Quality Improvement to Clean Fuel and Green Growth Development) ส�ำหรับ ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันดีเซล หรือโครงการ Multi Product Pipeline เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) (PTTGC) ในการส่งน�ำ้ มัน ดีเซลมาตรฐาน Euro III ไปปรับปรุงคุณภาพ และจ�ำหน่าย เป็นน�้ำมันดีเซลมาตรฐาน Euro IV ที่ PTTGC ทั้งนี้ การ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ ใช้งานตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 • โครงการการเพิม่ มูลค่าจากคลังน�ำ้ มันและโรงผสมน�ำ้ มัน หล่อลืน่ ตามมาตรฐานสากล (Oil Depot and Lube Blending Business Improvement) การขยายโรงผสมน�้ำมันหล่อลื่น เพื่ อ รั บ จ้ า งผสมน�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ก� ำ หนดการ ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มก�ำลังการผลิต EBSM เพื่อ ABS เกรดพิเศษ (EBSM Upgrading for ABS Specialties) ก�ำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 3 ของปี 2556 • โครงการขยายผลิตภัณฑ์ Ethylene ไปสู่เกรดพิเศษ (Ethylene Specialty Development) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก Polyethylene ไปเป็นเกรดพิเศษ คือเกรดท่อ (Pipe grade) ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูงและมีราคาสูง กว่าเกรดทัว่ ไป ก�ำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 4 ของปี 2556 • โครงการพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อ สร้างมูลค่าเพิม่ (Performance Compound & Composite Business for High Value Development) การพัฒนา เพื่ อ ต่ อ ยอดและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นสาย Polypropylene อยู่ระหว่างการออกแบบ เตรียมก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2557 ปัจจุบัน โครงการฯ ผ่านการอนุมัติ EIA จากส�ำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) แล้ว เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 • โครงการเพิ่ ม ก� ำ ลั ง การผลิ ต สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ พรพิ ลี น (Capacity Development for Propylene Growth) การ พัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ โดยเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าต�ำ่ ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ พรพิ ลี น ปั จ จุ บั น ได้ ผ ่ า นการอนุ มั ติ EHIA จากส� ำนั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (สผ.) 84

รายงานผลการด�ำเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรมและเตรียมงาน ก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 1.3.2 โครงการขยายก�ำลังการผลิตโพรพิลีน โครงการขยายก�ำลังการผลิตโพรพิลีนได้ด�ำเนินการผลิต โพรพิลีนเพิ่ม 100,000 ตันต่อปี (เพิ่มขึ้นจาก 312,000 ตัน ต่อปี เป็น 412,000 ตันต่อปี) ด้วยเทคโนโลยีเมทาธีสีส (Metathesis) โดยเริ่ ม การผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ตั้ ง แต่ เ ดื อ น ตุลาคม 2555 1.3.3 โครงการขยายก�ำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS (ABS6)

บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็น ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ABS รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย ก�ำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนิน การขยายก�ำลังการผลิต ABS และ SAN เพิ่มขึ้นอีก 60,000 ตันต่อปี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและด�ำเนินการผลิตได้ ในเดือนเมษายน 2556 1.4 การด�ำเนินงานทางการเงิน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดหาเงินทุนอย่างเพียงพอด้วยต้นทุนทางการ เงินที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการ ลงทุนในโครงการต่างๆ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ขององค์กร โดยด�ำเนินการดังต่อไปนี้ • จัดหาวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการ ลงทุนในสกุลเงินบาทเพิ่มจากสถาบันการเงินในประเทศ จ�ำนวน 3,700 ล้านบาท และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จาก สถาบันการเงินต่างประเทศ จ�ำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยครบก�ำหนดช�ำระคืนปี 2563 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและ สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุน ของบริษัทฯ • จัดหาเงินทุนหมุนเวียนระยะยาว (Revolving Facility) เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ โดยจัดหาใน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินต่างประเทศ จ�ำนวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีระยะเวลาเบิกถอนนาน ถึงสิ้นปี 2561 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับโครง สร้างธุรกิจของบริษัทฯ • เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศให้กับนักลงทุนสถาบันและ นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) จ�ำนวน 10,000 ล้านบาท


วารสาร Corporate Governance Asia นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รบั ผลประเมินการด�ำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจ�ำ ปี 2555 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สูงขึ้น เทียบกับปีที่ผ่านมาและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม • ร่วมมือและด�ำเนินการระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ใน การพัฒนาสายงานบัญชีและการเงินไปสูม่ าตรฐานระดับโลก (World Class Corporate Finance and Accounting) เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เริ่มต้นจากกระบวนการ ท�ำงานที่มีการควบคุมและบริหารจัดการที่ดี 1.5 นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ มุง่ เน้นความต้องการของลูกค้า และศักยภาพในการ แข่งขันได้ในอนาคต โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง นวัตกรรมองค์กรและการวิจัยพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีโ่ ดด เด่นออกสูต่ ลาด ทัง้ นี้ ในปี 2555 มีผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

โครงการขยายก�ำลังการผลิตโพรพิลีน เพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตันต่อปี ทดแทนการน�ำเข้าโพรพิลีนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีไพรพิลีนของบริษัทฯ

โดยแบ่งเป็นอายุ 3 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท และอายุ 6 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการลงทุนในโครงการในอนาคต • บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดต้นทุน ทางการเงินด้วยการท�ำ Cross Currency Swap (CCS) ใน การเปลี่ยนเงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเงินบาทของหุ้นกู้ใน ประเทศ เป็นหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งท�ำให้อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยรวมลดลง • ได้รางวัล Best Investor Relations จากโครงการ 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 ซึ่งจัดโดย

• พัฒนา Polyethylene Compound ส�ำหรับฟิลม์ กรุบอ่ น�ำ้ ทีใ่ ช้ในงานจัดการทรัพยากรน�ำ้ งานก่อสร้างรีสอร์ทและสนาม กอล์ฟ และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น โดยทั่วไปเรียก ว่า “Geo-membrane” ซึ่งพัฒนาจาก Base Polymer ชนิด ความหนาแน่นสูง HDPE ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่ ลูกค้าต้องการ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากใช้ใน อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก • พัฒนา Polypropylene ส�ำหรับงานเส้นเทปที่ต้องการ ผลผลิตสูง หรือที่เรียกว่า High Speed Raffia มีคุณสมบัติ เหนียว แข็งแรง สามารถขึ้นรูปได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงตรงตาม ทีล่ กู ค้าต้องการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการส�ำหรับเครือ่ งจักร ความเร็วสูง โดยออกแบบโครงสร้างโพลิเมอร์ให้เหมาะสม ซึ่งผลิตภัณฑ์ปลายทาง ได้แก่ ถุงกระสอบ และบรรจุภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้น • พัฒนา Polypropylene Compound ส�ำหรับงานหวาย เทียม หรือทีเ่ รียกว่า Synthetic Rattan Fire Retardant เป็น งานพัฒนาพิเศษส�ำหรับตลาดเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มประเทศ ยุโรปและอเมริกา เนื่องจากมีระเบียบข้อบังคับในเรื่องของ การลามไฟและทนต่ อ สภาพแวดล้ อ ม โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพคล้ า ยกั บ หวายในเรื่ อ งความนิ่ ม ความแข็ง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษทนต่อการลามไฟ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

85


• พั ฒ นา Low Gas Emission Reinforcement Polypropylene ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจาก ปัจจุบันในแถบประเทศยุโรปและอเมริกาได้มีการก�ำหนดให้ รถยนต์มกี ารปลดปล่อย CO2 ออกสูบ่ รรยากาศได้ในปริมาณ ที่ก�ำหนด ท�ำให้ค่ายรถชั้นน�ำเริ่มก�ำหนดการใช้วัตถุดิบและ เครื่องยนต์ที่เป็นส่วนประกอบรถยนต์ให้เป็นตามข้อก�ำหนด ดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้พฒ ั นาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามข้อก�ำหนด และสามารถผ่านการทดสอบว่าเป็นสินค้า Low Gas Emission ตรงตามความต้องการ และพร้อมน�ำเสนอสู่ตลาด

1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ การดูแลลูกค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายระบบงานสารสนเทศ หลักขององค์กร ให้ครอบคลุมการใช้งานของบริษัทในเครือ โดยสรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2555 ที่ส�ำคัญ ดังนี้

• พัฒนา Halogen Free HIPS/PP ส�ำหรับอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณสมบัติสามารถ ป้องกันการลามไฟโดยไม่ใช้สาร Halogen ซึ่งเป็นสารหน่วง การลามไฟที่เป็นสารต้องห้าม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อ อันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันทางสหภาพยุโรปได้ ออกกฎระเบียบและข้อก�ำหนดส�ำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ทจี่ ะใช้ ในอุตสาหกรรมนี้ ให้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม เช่น RoHS, REACH, WEEE เป็นต้น โดยต้อง ใช้วัตถุดิบและสารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็น อันตรายตกค้างในสิ่งมีชีวิต

• บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการขัดข้อง ของระบบงานคอมพิวเตอร์หลัก โดยติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์ ส�ำรอง (Disaster Recovery Site) เพื่อสนับสนุนระบบการ บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM-Business Continuity Management)

• ร่วมลงนามกับ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ในบันทึกความร่วมมือ “In-House Polyethylene Catalyst Development” เพื่อพัฒนาธุรกิจ ผลิตตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (Catalyst) ส�ำหรับกระบวนการผลิตเม็ด พลาสติกโพลิเอทิลนี (PE) ของกลุม่ ปตท. ซึง่ นอกจากจะเป็น การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่ม ปตท. ด้วยกันเอง แล้ว ยังสามารถลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศมูลค่าหลาย ร้อยล้านบาทต่อปี • จัดการประกวดนวัตกรรมประจ�ำปี 2555 เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ และความรู้พัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการ สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2555 พนักงานให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 160 ผลงาน ซึ่งผลงานเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาให้ประสบผลส�ำเร็จ สามารถปฏิบตั งิ านได้จริง รวมถึง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

86

รายงานผลการด�ำเนินงาน

• ขยายระบบงานหลัก ERP (Enterprise Resource Planning) คลอบคลุมการใช้งานให้กับ Propylene Plant

• ระบบ ICONS (IRPC Customer Oriented Network System) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการสร้างความสัมพันธ์กับ ลูกค้า รวมทัง้ การจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้รับรางวัล ICT Excellence Award 2011-2012 สาขา Business Enabler Project ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อ ยกย่องเชิดชูองค์กรและผูบ้ ริหารทีส่ ามารถน�ำระบบไอซีทแี ละ ซอฟต์แวร์ไทยมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเข้มแข็งของ องค์กรและประเทศชาติ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), เขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) 1.7 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท�ำงานและให้เป็นสากลด้วยการพัฒนาด้านสมรรถนะ บุคลากร ด้านการพัฒนาอาชีพ ความเป็นผู้น�ำ และระบบ จัดการการเรียนรู้ เพื่อที่จะให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการ เป็ น องค์ ก รแห่ ง ความเป็ น เลิ ศ (High Performance Organization) และตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจทีจ่ ะ เกิดขึน้ ในอนาคต โดยสรุปผลการด�ำเนินงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ • พัฒนาและบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยมี ก ารทบทวนกลุ ่ ม ความช� ำ นาญ (Capability Cluster) และจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มความ ช�ำนาญในสายอาชีพ (Capability Cluster Committee:


กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับฟัง ซักถาม และแลกเปลี่ยนความเห็น อย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

CCC) มีหน้าที่ก�ำหนดและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความ สามารถทีเ่ หมาะสมในสายอาชีพ ในรูปแบบการฝึกอบรมและ การหมุนเวียนงาน เพือ่ ให้พนักงานพัฒนาทักษะความช�ำนาญ จากประสบการณ์ในต�ำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สร้างศูนย์จำ� ลองการควบคุมการผลิตเสมือนจริง (Operator Training Simulation Learning Center) เพื่อเป็นเครื่องมือ ส�ำคัญในการเสริมสร้างทักษะในการควบคุมการผลิตของ พนักงานได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

• พัฒนาผู้น�ำ (Leadership Development) ด้วยการ ด�ำเนินโครงการ Executive Leadership Development Program เพือ่ เตรียมความพร้อมผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การฝ่าย และโครงการ Middle Management Leadership Development Program และผู้บริหารระดับกลาง รวมทั้ง ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พัฒนาผู้บริหาร ระดับสูงเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ใน ปัจจุบันและอนาคต

• จัดท�ำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ด้านวิศวกรรมเคมีส�ำหรับพนักงานสายการผลิต (IRPC– Chemical Engineering Practice School, I-ChEPs) เป็น ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการให้ มีความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี เพิ่มขีดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงด้านกระบวนการ ผลิตให้ดียิ่งขึ้น

• พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation and Communication) และสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อที่จะทบทวน พฤติกรรมหลักทีพ่ นักงานควรปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับค่านิยม หลัก และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่ใน DNA ของ พนักงาน ทั้งนี้มีการประเมินสมรรถนะเชิงพฤติกรรม (Soft side) ของพนักงานและผูบ้ ริหาร ซึง่ สะท้อนถึงคุณสมบัตกิ าร เป็นผู้น�ำที่ดี (Leadership Competency) และพฤติกรรม ร่วมของบุคลากรในองค์กร (Core Competency) เพื่อใช้ วางแผนการพัฒนาพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้บริหารและ พนักงานให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร VICTORIEs

• ปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System “PMS”) โดยใช้ ก ารประเมิ น พฤติกรรมที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม องค์กรเป็นเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานร่วมกับ KPI ที่ส่งเสริมการก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร และน�ำผลการประเมินไปใช้ พัฒนาการท�ำงาน ผ่านกระบวนการสอนงาน (Coaching) และเชื่ อ มโยงกั บ ระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลการ ปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และส่งเสริมให้เกิดการ สร้างผลงานที่เป็นเลิศ

• พัฒนาสมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competency) ของพนักงานในสายการผลิต เทียบกับมาตรฐานสมรรถนะที่ ได้ออกแบบไว้จากระบบการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต (Operation Development System) เพือ่ ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน หรือทีเ่ รียกว่า Competency Gap อันจะน�ำไปสูก่ ารวางแผน พัฒนาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนิน การจัดท�ำแผนเส้นทางการฝึกอบรมทางเทคนิค (Technical Training Roadmap) ของสายวิชาชีพการผลิต และมีการ

• สร้างและส่งเสริมให้พนักงานรับรูแ้ ละเข้าใจในกระบวนการ จัดเก็บองค์ความรู้ (KM Process) เพือ่ น�ำไปเชือ่ มโยงเข้ากับ การปฏิบัติงานประจ�ำวัน ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทั่วทั้งองค์กร น�ำไปสู่การเป็น องค์กรแห่งความรู้ (Knowledge Base Organization) รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

87


คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมและตรวจเยี่ยมเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

2. ด้านสังคม นอกจากการสร้างการเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษทั ฯ ยังด�ำเนิน งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และให้ความส�ำคัญ กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจให้อยู่ร่วม กันได้อย่างมีความสุข การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้ • ร่ ว มมื อ กั บ เทศบาลนครระยอง กลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ แ ม่ น�้ ำ ระยองและป่าชายเลน จัดท�ำโครงการก่อสร้างหอชมวิว ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน�้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาส พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านระบบนิเวศ ป่าชายเลนให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ของจังหวัดระยอง • มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนของต�ำบลหนองบัวและ ต�ำบลบางบุตร โดยมอบทุนการศึกษาให้หมู่บ้านละ 3 ทุน รวมทั้งสิ้น 69 ทุน จ�ำนวนเงิน 1,449,000 บาท เพื่อสร้าง ก�ำลังใจให้กับเยาวชนให้ขยันเรียนและพัฒนาตัวเองให้เป็น ก�ำลังส�ำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป • ด�ำเนินโครงการจัดท�ำแนวป้องกันมลภาวะ (Protection Strip) โดยใช้วิธีการปลูกป่าเชิงนิเวศ โดยให้ชุมชนรอบเขต ประกอบการฯ เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินโครงการเฟส 2 ซึง่ ได้ปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีโ่ ครงการ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 180,000 ต้น เป็นระยะทาง 6,000 เมตร ส่งผลให้มีแนวป้องกันมลภาวะที่ 88

รายงานผลการด�ำเนินงาน

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นระบบนิเวศในเขตประกอบการฯ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ • ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรูเ้ ครือข่ายชุมชน ให้เป็นต้นแบบและศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้มิติด้านสุขภาวะ กายใจ และเศรษฐกิจ ให้ประชาชน เยาวชน และชุมชน ได้ ศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างเสริมรายได้ และส่งเสริม การศึกษา พร้อมทัง้ จัดท�ำคลินกิ ปันน�ำ้ ใจ เพือ่ ตรวจและรักษา ให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย • ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม “ค่ายผู้น�ำเยาวชน รักษ์ไทย รักทะเล รุ่นที่ 3” ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพล นาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและ ปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลให้เยาวชน ตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล • จัดตั้งศูนย์วิจัยการเกษตรเครือข่ายชุมชน บริษัทฯ ร่วม กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหา ภาคการเกษตรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง โดยเน้นในเขตเทศบาล นครระยองและในพื้นที่ 4 ต�ำบล คือ นาตาขวัญ ตะพง บ้านแลง และเชิงเนิน โดยคณะเกษตรฯ จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนงานวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อช่วยเกษตรกร และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม • สนับสนุนเม็ดพลาสติก Polypropylene Homopolymer 1102 H ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกต้านแบคทีเรีย POLIMAXX BANBAX ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทฯ จ�ำนวน 20 ตัน


มูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิขาเทียม ต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ • ลงนาม MOU ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อม กับกลุ่ม ปตท. และ SCG ด�ำเนินโครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการ และได้จดั ตัง้ ชมรม To Be Number One IRPC

3. ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า และส่ ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการแก้ไขปัญหา สิง่ แวดล้อม โดยบริหารจัดการตามใช้กลยุทธ์ 4P (Process, People, Partners และ Professional) ส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จ ดังนี้ • ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมลดลงเมื่อเทียบผลกับปีที่ ผ่านมา ด้วยการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน 2 ส่วน ดังนี้ 1. การลดผลกระทบที่แหล่งก�ำเนิด เช่น โครงการ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ด้ ว ยการปรั บ เปลี่ ย น อุปกรณ์ และการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ อย่างต่อเนื่อง 2. การเข้าถึงชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ภาคสนาม โครงการปลู ก ป่ า ธรรมชาติ ร อบเขต ประกอบการฯ (Protection Strip) และโครงการ ปลูกป่าชายเลน • จ�ำนวนอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบผลกับปีที่ผ่านมาด้วย การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และปรั บ พฤติ ก รรมของพนั ก งานและ ผู้รับเหมา ด้ ว ยการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น จั ด ท� ำ Workshop การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร จั ด ท� ำ ระบบรายงานและเก็ บ ข้ อ มู ล การตรวจสอบความ ปลอดภัย (e-Unsafe Report Tracking) การประเมินความ เสี่ยง และการส่งเสริมให้ผู้รับเหมาท�ำ Self Audit

มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว และเป็นการเตรียมความพร้อม ให้สามารถปรับตัวสู่มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ โดยมีรางวัล ดังนี้ - CSR-DIW Award 2555 ได้ แ ก่ โรงงาน Condensate, PW, LBOP และ Polyol - CSR-DIW for Beginner Award 2555 ได้แก่ โรงงาน ACB - CSR-DIW Continuous Awards 2555 ได้แก่ โรงงาน ETP, HDPE, PP,BTX และ PS - CSR-DIW Network Awards 2555 ประกอบ ด้วยด้านการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ โครงการ ปรับปรุงระบบน�้ำประปาชุมชน ต�ำบลนาตาขวัญ (โรงงาน ETP, HDPE, PP, BTX และ PS) และ ด้านคู่ค้า (In Supply Chain) 2555 ได้แก่ โรงงาน ETP ขอบข่ายห่วงโซ่อุปทาน/ คู่ค้า: บจก.นาลโก้ อินดัสเทรียล เซอร์วสิ (ประเทศไทย) และ โรงงาน ACB • ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม เชิงนิเวศบนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Concept) เพือ่ ให้เกิดผลขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น โดยเขตประกอบการฯ ถือว่าเป็นต้นแบบของการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายแรกของจังหวัดระยอง • พัฒนาเครือ่ งจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Nose) เพือ่ วิเคราะห์ มลภาวะด้านกลิน่ ของเขตประกอบการฯ และสร้างความเข้าใจ ให้กับชุมชนโดยรอบ

• ได้รับรางวัล 3 STAR AWARD ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ของการเข้าประกวด QCC ในงาน ICQCC 2012 ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากแผนกการกลั่นน�้ำมัน 2 ในหัวข้อเรื่อง “ลดปริมาณ Spent caustic ที่ 46C003 กรณี Shake test off spec” • ได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW Awards จ�ำนวน 5 รางวัล (4 กลุ ่ ม ) ซึ่ ง CSR-DIW เป็ น โครงการพั ฒ นาโรงงาน อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

89


4. ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และแผนงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจ�ำปี 2555 ทีอ่ นุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้ • เปิดเผยข้อมูลเพื่อเผยแพร่แนวทางการก�ำกับองค์กร ตามมาตรฐานสากล อาทิ - จัดท�ำรายงาน Communication on Progress ปี 2555 ตามพันธะข้อตกลงการเป็นสมาชิก UN Global Compact ที่มีข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกิจและ จ�ำเป็นต้องเกิดรายการระหว่างกันกับผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง - จัดท�ำสมุดปกขาว “Thailand Petroleum and Petrochemical Synergy Flow Chart” เพื่อให้ เห็นภาพรวมของลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ - ให้ ข ้ อ มู ล ในการประกวด CSR Award ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเวทีระดับ สากลอื่นๆ • ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ สูม่ าตรฐาน สากล โดยก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เพือ่ ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ และเตรียมความ พร้อมตามทิศทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของประชาคม อาเซียน (ASEAN CG SCORECARD) • จัดกิจกรรมพนักงาน IRPC CG Red Carpet ในวันที่ 11 มิถนุ ายน 2555 โดยให้พนักงานและทีมงานทีไ่ ด้รบั รางวัล จากภายนอกมาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ เร็ จ ที่ ไ ด้ รั บ จาก การน�ำหลัก CG ทั้ง 6 ประการ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ศักยภาพ + แรงบันดาลใจ + หลัก CG 6 ประการ = ความ ส�ำเร็จ)

บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Golden Peacock Award 2012 (Winner)-Excellence in Corporate Governance จาก Institute Directors ประเทศอินเดีย

นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รับประกาศเกียรติคณ ุ เป็นบุคคล ตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากมูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

• ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรน�้ำ หนึ่ง (Diamond Award)” ประจ�ำปี 2555 ให้กับหน่วยงาน ทีม่ กี ารก�ำกับดูแลด้านการควบคุมภายในดีเด่น โปร่งใส และ มุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ • จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดท�ำโครงการประกวดแนวคิด “ผู้ถือหุ้นไออาร์พีซี ร่วม ระบายสีเขียวให้สงั คมไทย” เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้รว่ ม เสนอโครงการ หรือแนวทางในการพัฒนาสังคมไทยไม่ว่าจะ 90

รายงานผลการด�ำเนินงาน

โครงการประกวดแนวคิด "ผูถ้ อื หุน้ ไออาร์พซี ี ร่วมระบายสีเขียวให้สงั คมไทย" ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย


เป็นสังคมเมือง ชนบท หรืออุตสาหกรรม ให้เป็นสังคมเชิง นิเวศ • จัดท�ำโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้าง จิตส�ำนึกต่อสังคมในเรือ่ งความรับผิดชอบขององค์กรต่อผูม้ ี ส่วนได้เสียของบริษทั ฯ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั ก วิ ช าการจากองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์การมหาชน) และสื่อมวลชนจากส�ำนักพิมพ์ในเครือ มติชน จัดพิมพ์หนังสือ “อุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ ปฏิบตั กิ าร กู้โลก” มีการเปิดตัวหนังสือไปเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 • ได้รบั รางวัล Golden Peacock Awards 2012 (Winner) –Excellence in Corporate Governance ในกลุ ่ ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จากสถาบันกรรมการ Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นรางวัลด้านก�ำกับ ดูแลองค์กรที่ดีในระดับสากล เนื่องจากมีการจัดการด้าน บริหารองค์กรดีเยี่ยม พร้อมทั้งได้น�ำเสนอผลงานด้าน CG ในงาน London Global Convention 2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ • นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่าง ในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในฐานะที่น�ำ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน (2553-2555) • ได้รบั การประเมินผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ ทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่ง เป็นเกณฑ์สูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2552–2555) • สมัครเข้าเป็นสมาชิกของภาคีเครือข่ายต้านทุจริตใน เดือนธันวาคม 2555

5. ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจ นับตัง้ แต่ปจั จัยภายใน เช่น กระบวนการด�ำเนินการ ผลิต ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ไปจนถึงปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก ความเคลื่อนไหวของอุปสงค์ อุปทาน ในตลาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถบรรลุ เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยกระบวนการบริหารความเสีย่ งของ บริษัทฯ เป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นในทุกๆ ปีเมื่อถึง ช่วงเวลาของการจัดท�ำแผนธุรกิจ จะมีการทบทวนความเสีย่ ง ในกระบวนการท�ำงานตามแผนงานเดิมและแผนงานใหม่ เพือ่ ให้แผนด�ำเนินงานสามารถรองรับกับกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ใน ระดับของหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะด�ำเนินการทบทวน ความเสีย่ งในกระบวนการท�ำงานเช่นเดียวกับในระดับบริษทั และหากภายหลังจากที่ประเมินระดับความเสี่ยงแล้วอยู่ใน ระดับสูงและส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ จะยก ระดับความเสีย่ งดังกล่าวขึน้ เป็นความเสีย่ งระดับองค์กรเพือ่ บริหารจัดการต่อไป ซึ่งในการประเมินระดับความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ประเมินโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความ เสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การใช้เครื่องมือ ทางสถิติ คือ ใช้วิธี Value at Risk และแบบจ�ำลอง MonteCarlo Model ส�ำหรับการประเมินระดับความเสี่ยง และการ วัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ได้ตามเป้าหมายที่ ก�ำหนดไว้ ในการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ก�ำหนดเป็น นโยบายการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรเพือ่ เชือ่ มโยงการ จัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท�ำหน้าที่ พิจารณาและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการ บริหารจัดการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิผล โดยหน่วยงานบริหารความเสีย่ งและผูร้ บั ผิดชอบ ความเสี่ยง (Risk Owner) มีการรายงานความคืบหน้าของ ผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจาก นี้บริษัทฯ ยังได้มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดท�ำคู่มือในการ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

91


บริหารความเสีย่ งเพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในองค์กร รวม ทั้งมีการจัดประชุม สัมมนา อบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริม การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหาร ความเสี่ยงให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร ในปี 2555 ความเสี่ยงส�ำคัญขององค์กรที่อาจมีผลกระทบ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินมาตรการบริหาร จัดการ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือ น�้ำมันดิบ โดยในปี 2555 แนวโน้มราคาน�้ำมันดิบยังคงผันผวนจาก ปัจจัยหลักส�ำคัญ คือ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในภูมิภาค เศรษฐกิจส�ำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน อีกทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากความยืดเยื้อของความไม่สงบ ทางการเมืองของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็น ผู้ผลิตและส่งออกน�้ำมันรายใหญ่ ตลอดจนอุบัติเหตุและภัย ธรรมชาติร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นต่างๆ ทั้งนี้ ความผั น ผวนของราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ดั ง กล่ าวส่ ง ผลให้ ร าคา ผลิตภัณฑ์ทงั้ ในกลุม่ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีผนั ผวนตามไป ด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบ การของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ แนวทางการลดความเสีย่ ง : บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินมาตรการ บริหารความเสี่ยงหลายมาตรการอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน หน้า ได้แก่ การประสานความร่วมมือกับบริษทั ในกลุม่ ปตท. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรอง บริหารจัดการ ด้านสินค้าคงคลังโดยน�ำระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อก�ำหนดเป้าหมายปริมาณสินค้าคงคลังที่จะเก็บให้อยู่ใน ระดับทีเ่ หมาะสม น�ำเครือ่ งมือในการค�ำนวณเชิงเส้น (Linear Programming) และเครือ่ งมือบริหารการผลิต (Scheduling Programming) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการวางแผนการซือ้ วัตถุดบิ การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ การท�ำสัญญาซือ้ ขาย ตราสารอนุพนั ธ์โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับแผนธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและด้านการ เงิน (Hedging committee) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนิน มาตรการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติม คือ การจัดหาน�ำ้ มันดิบ ชนิดใหม่ที่ให้ก�ำไรส่วนเพิ่มสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ชนิดที่ให้ก�ำไรส่วนเพิ่มสูง รวมถึง ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ (Specialty Product) 92

รายงานผลการด�ำเนินงาน

2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ หรือซือ้ ขายโดยอิงราคาจากตลาดโลกทีท่ ำ� การ ซื้อขายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และแปลงจากสกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ตามทีร่ ะบุในสัญญาซือ้ ขาย ดังนัน้ ก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ซึง่ จะถูกแปลงเป็นรูปเงินบาทนั้นจะได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระดับสูง แนวทางลดความเสีย่ ง : เพือ่ ไม่ให้กระทบต่อความสามารถ ในการช�ำระค่าใช้จา่ ย และหนีเ้ งินกูใ้ นรูปสกุลเงินบาท บริษทั ฯ มีแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยจัดสัดส่วนเงินกูส้ กุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ และเพื่อเป็นไปตามนโยบาย Natural Hedge หรือการขาย สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ล่วงหน้าเพือ่ รองรับการช�ำระค่าใช้จา่ ย ที่เป็นสกุลเงินบาท 3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ท�ำให้ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก โดยมีสาเหตุหลักจากทั้งปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก เช่น อุปกรณ์และเครือ่ งจักรขัดข้อง ความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human Error) ไฟฟ้าดับ การ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการวางแผนการผลิต การส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบ การของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิ การที่ส�ำคัญ มีดังนี้ 3.1 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลดต�ำ่ ลงของความพร้อมใน การผลิตของโรงงานหรือการหยุดชะงักของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิต สืบเนือ่ งมาจากโรงงานไออาร์พซี โี ดยส่วนใหญ่เครือ่ งจักรและ อุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ท�ำให้มีการ เสื่ อ มสภาพของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ภ ายในโรงงาน และเกิ ด โอกาสสู ง ที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ หยุ ด ชะงั ก จึงจ�ำเป็นต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะ ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล แนวทางลดความเสีย่ ง : บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินมาตรการใน การบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นหน้า เนือ่ งจาก โครงการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ที่ได้


เริ่มด�ำเนินการมานั้นเป็นโครงการระยะยาว ที่จะต้องด�ำเนิน การอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการติดตามและควบคุมความ เสื่อมสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Corrosion Control & Monitoring) การปรับปรุงประสิทธิผลงานบ�ำรุงรักษาตาม แนวคิด 3P (Preventive, Predictive and Precision Maintenance) การลดระยะเวลาที่ใช้ในการหยุดการผลิต ให้สนั้ ทีส่ ดุ โดยการวางแผนและบริหารจัดการ ผูร้ บั เหมาและ อุปกรณ์ส�ำรองให้เกิดประสิทธิภาพ 3.2 ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของ พนักงานและผู้รับเหมา แนวทางลดความเสี่ยง : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตของบริษัทฯ มักเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้างภายนอก ของบริษัทฯ (outsource) เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น นอกจากการ ด� ำ เนิ น โครงการด้ า นความปลอดภั ย ให้ แ ก่ พ นั ก งานของ บริษัทฯ แล้ว ยังด�ำเนินการครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้รับจ้าง ภายนอกอีกด้วย โดยถือเสมือนหนึง่ เป็นพนักงานของบริษทั ฯ เช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน รวมถึงการก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั งิ านโดยให้หวั หน้างาน ก�ำกับดูแลกลุ่มผู้รับจ้างภายนอกอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็น พนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�ำเนินโครงการ สร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS: Behavior Based Safety) ซึ่งด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)

ด�ำเนินโครงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS : Behavior Based Safety) อย่างเข้มข้น ทั้งต่อพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมาภายนอก

3.3 ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องในหน่วยผลิตของ เขตประกอบการไออาร์พีซีฯ แนวทางลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต เช่น โครงการระบบสมองกลเพือ่ ประมวลผลและควบคุมการ สั่งการผลิต-จ่ายไฟฟ้า (Power Management System) ซึ่ง จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทานในการ ใช้ไฟฟ้า ท�ำให้การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในกระบวนการ ผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดผล สูญเสียอันเนื่องจากการเกิดไฟฟ้าดับได้อย่างมีนัยส�ำคัญ 3.4 ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และการด�ำเนินงานของบริษัทจากภัยแล้ง แนวทางลดความเสี่ยง : บริษัทฯ ด�ำเนินการเฝ้าติดตาม ระดั บ น�้ ำ ของอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ต่ า งๆ ในจั ง หวั ด ระยองอย่ า ง สม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการจ�ำลองสถานการณ์ปริมาณน�ำ้ ในระดับ ต่างๆ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการการใช้น�้ำของบ่อน�้ำใน เขตประกอบการ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดหาแหล่งน�้ำ ส�ำรองกรณีที่เกิดเหตุการณ์ โดยส�ำรองปริมาณน�้ำในบ่อน�้ำ ในเขตประกอบการของบริษัทฯ ให้เพียงพอ 4. ความเสี่ยงจากการดำ�เนินโครงการลงทุน เนื่องด้วยบริษัทฯ มีโครงการลงทุนส�ำคัญจ�ำนวนมากเพื่อให้ เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้ โดยเป็นแผนการลงทุนระยะ ยาวตั้งแต่ปี 2553–2557 เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ของบริษทั ฯ และรักษาอัตราการเติบโตของบริษทั ฯ ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการขยายก�ำลังการผลิตโพรพิลีน (Propylene Booster Project) เพือ่ ลดการน�ำเข้าวัตถุดบิ โครงการพัฒนา คุณภาพน�ำ้ มันดีเซลและน�ำ้ มันเบนซินให้เป็นเชือ้ เพลิงสะอาด ตามมาตรฐาน Euro IV เป็นต้น แนวทางลดความเสี่ยง: บริษัทฯ ด�ำเนินมาตรการบริหาร ความเสี่ยงจากการด�ำเนินโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่องจาก ปีก่อนหน้า รวมทั้งบรรจุโครงการลงทุนส�ำคัญเข้าเป็นความ เสี่ยงบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนิน การอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินโครงการ ต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ เวลา งบประมาณ และผลตอบแทนการ ด�ำเนินโครงการ นอกจากนี้ ในเรื่องที่ต้องด�ำเนินการตาม กฎหมาย ได้แก่การท�ำแบบประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม หรือ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

93


อีไอเอ (Environmental Impact Assessment: EIA) และ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ (Health Impact Assessment: HIA) นัน้ บริษทั ฯ ได้วางแผนงานอย่างละเอียด รอบคอบส�ำหรับการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย มี การสือ่ สารและประสานกับทัง้ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนอย่าง ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินการต่างๆ เป็นไปตามข้อกฎหมาย และอยู่ภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้ 5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ กระบวนการบริ ห ารจั ด การ สิ่งแวดล้อม เนื่องจากโรงงานไออาร์พีซี มีสถานที่ตั้งใกล้ แหล่งชุมชน หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดีอาจส่งผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณ ใกล้เคียงได้รวมทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือและ ความเข้าใจที่ดีของชุมชนต่อบริษัทฯ แนวทางลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มุ่งเน้น การด�ำเนินกิจการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติด้านความ ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 มาตรฐานระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด รวมถึง ยั งมี ก ารตรวจวั ดค่า ของสารอิน ทรีย ์ระเหยง่า ย (VOCs) บริเวณสถานประกอบการอย่างสม�่ำเสมอ แม้ว่าค่าดังกล่าว จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯที่ผ่านๆ มาไม่เคยเกินกว่า ระดับมาตรฐานก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังและสามารถเข้า บริหารจัดการได้ทนั ทีหากพบค่าการตรวจวัดทีส่ งู ขึน้ ผิดปกติ รวมถึงการจัดท�ำคลังข้อมูลของสารอินทรียร์ ะเหยง่ายบริเวณ สถานประกอบการเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การทางด้ า น สิ่งแวดล้อมในระยะยาว แนวทางลดความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ สัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การสร้างและ บูรณะสาธารณูปโภคต่างๆ การให้ทุนการศึกษา การเปิด โอกาสให้ชุมชนและบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจในการด�ำเนิน กิจการต่างๆ ผ่านโครงการ Open House การด�ำเนินงาน ศูนย์ประสานงานภาคสนามเพื่อลงพื้นที่ประสานงานและเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน ตลอดจนการร่วมซ้อมแผน ฉุกเฉินกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

94

รายงานผลการด�ำเนินงาน

6. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือ เหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ เนือ่ งด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ได้ เกิดภัยคุกคามต่างๆ ขึ้นรอบตัว และอาจส่งผลกระทบท�ำให้ ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียม ความพร้อมและมาตรการรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิด ขึน้ เพือ่ ช่วยลดความสูญเสีย ปกป้องภาพลักษณ์ชอื่ เสียง และ กิจกรรมส�ำคัญทางธุรกิจ แนวทางลดความเสีย่ ง : บริษทั ฯ ได้นำ� มาตรฐานและระบบ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาใช้ในการจัดท�ำแผนป้องกันและลด ผลกระทบ ที่เกิดจากการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยอยู่ภายใต้ การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการด�ำเนิน การซ้อมแผนฯ โดยได้น�ำมาตรฐานสากล BS25999 และ ISO 22301 มาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม รองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ จลาจล น�้ำท่วม โรคระบาด เป็นต้น

ศูนย์ควบคุมสั่งการไฟฟ้าและไอน�้ำ หรือ Energy dispatching center (EDC) เฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและไอน�ำ้ ภายในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ภาวะตลาด และแนวโน้มอุตสาหกรรม 1. การตลาดและภาวะการแข่งขันผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม ภาวะตลาดน�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูป ในปี 2555 ราคา น�ำ้ มันดิบมีความผันผวนสูงโดยราคาน�ำ้ มันดิบดูไบเคลือ่ นไหว อยู่ในกรอบ 94-122 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีราคา เฉลี่ยอยู่ที่ 109 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากราคา เฉลี่ยในปี 2554 ที่ 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคา น�้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่า 120 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงไตรมาส 1 โดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาความขัดแย้ง ทางการเมืองในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะอุปทาน ตึงตัว แต่ในช่วงไตรมาส 2 ราคาน�ำ้ มันดิบปรับตัวลดลงอย่าง ต่อเนือ่ ง เป็นผลมาจากความกังวลเรือ่ งปัญหาเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ยุ โ รป และการชะลอตั ว ของ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ น�้ำมันในตลาดโลกลดลง ด้านสถานการณ์น�้ำมันภายในประเทศในปี 2555 การใช้ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูปมีการใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.6 โดยการใช้เบนซิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 การใช้ดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากการ ขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับภาค อุตสาหกรรมบางชนิดที่ประสบอุทกภัยเร่งผลิตในช่วงครึ่งปี หลัง ท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้นำ�้ มันมากขึน้ การใช้นำ�้ มันเตาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.1 และการใช้นำ�้ มันเครือ่ งบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 การใช้ LPG รายสาขาในปี 2555 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.1 โดยสาขาครัวเรือนซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดมีการ ใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.0 เนือ่ งจากรัฐบาลได้ตรึงราคาขายปลีก ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนต่อไปจนถึงสิ้นปี 2555 อยู่ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ภาพรวมการใช้ LPG ในภาคครัวเรือน เพิม่ สูงขึน้ การใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1 จากความต้องการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมี แนวโน้มขยายตัวสูง การใช้ LPG ในรถยนต์ยังคงมีการใช้ อยูใ่ นระดับสูงโดยจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.8 เนือ่ งจากราคา LPG ยังคงถูกกว่าราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรม มีการใช้ลดลงร้อยละ 12.3 บริษัทฯ เน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้ำมันให้ได้ มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด อีกทั้งยังเน้นการ ขายผ่านช่องทางที่ก�ำไรสูงสุด โดยก�ำหนดราคาน�้ำมันให้ เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และการร่วมมือ กับบริษทั ในเครือเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการวางกลยุทธ์ การขาย

ผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมน�้ำมันในประเทศที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ปตท. เชลล์ เอสโซ่ เชฟรอน และบางจาก โดย ส่วนแบ่งการตลาดน�้ำมันส�ำเร็จรูปภายในประเทศ มีดังนี้ บริษัท ปตท. เอสโซ่ บางจาก เชลล์ ไออาร์พีซี เชฟรอน ผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ

ส่วนแบ่งตลาดในประเทศ 31% 16% 12% 11% 9% 8% 13%

แนวโน้มราคาน�้ำมัน ราคาน�้ำมันดิบและราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูปในตลาดโลกยังคงมี แนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลก อ่อนแอจากปัญหาวิกฤตหนีส้ นิ ยุโรป และการชะลอตัวลงของ เศรษฐกิจจีน ท�ำให้โลกมีความต้องการน�ำ้ มันน้อยลง แต่การ ผลิตน�้ำมันกลับสูงขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ สต๊อคน�้ำมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กดดันราคาน�้ำมันให้ลด ต�่ ำลง ซึ่ งปั จ จั ยดั งกล่ าวอาจไม่ ไ ด้ ส ่ งผลกระทบชั่ วคราว เนื่องจากรายงานของทบวงพลังงานสากลเกี่ยวกับตลาด น�้ำมันในระยะกลาง (IEA Medium-Term Oil Market Report) ที่เผยแพร่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ระบุว่า ความต้องการน�ำ้ มันของโลกระหว่างปี 2554-2559 จะลดลง จากประมาณการเดิมที่ IEA เคยคาดการณ์ไว้ถึง 5 แสน บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราชะลอ ตั ว ลง ประกอบกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ขึ้ น ในการประหยั ด พลังงาน และการเพิ่มการผลิตอย่างมากในประเทศอิรักและ ทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา โดย รายงานของส�ำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ของ กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ระบุว่าการผลิตน�้ำมันดิบใน ประเทศของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบมากกว่า 17 ปี ผลจากการที่ สหรัฐฯ ซึง่ เป็นประเทศทีบ่ ริโภคน�ำ้ มันเป็นอันดับหนึง่ ของโลก มีความต้องการน�ำเข้าน�ำ้ มันจากตลาดโลกน้อยลงในอนาคต ประกอบกับเศรษฐกิจยุโรปยังไม่มีแนวโน้มจะฟื้นตัวในระยะ เวลาอีก 2-3 ปีข้างหน้า และเศรษฐกิจจีนซึ่งเคยเป็นปัจจัย ขับเคลื่อนความต้องการน�้ำมันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและ บริโภคน�้ำมันเป็นอันดับสองของโลกก็ยังคงชะลอตัวลง รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

95


ความเคลื่อนไหวของราคาน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 150 140 130 120 110

น�้ามันดิบดูไบ

100

เบนซิน95

90

ดีเซล

80

น�้ามันเตา ธ.ค. 55

ก.ย. 55

มิ.ย. 55

มี.ค. 55

ธ.ค. 54

ก.ย. 54

มิ.ย. 54

มี.ค. 54

70

ที่มา : IRPC

ลักษณะของลูกค้า หรือช่องทางการจ�ำหน่าย แบ่งได้ดังนี้ • การจ�ำหน่ายให้ผู้ค้าขายตรงอุตสาหกรรม (Industry) เช่น บริษทั รถ เรือขนส่งสินค้าและรถโดยสาร กิจการประเภท ก่อสร้าง และอื่นๆ รวมทั้งการขายให้บริษัทในเครือด้วย • การจ�ำหน่ายให้ลูกค้าขายส่ง (Wholesales/ Jobber) ทัง้ รายเล็กและรายใหญ่ เพือ่ ไปจ�ำหน่ายต่อให้กบั ผูค้ า้ ขายตรง และขายปลีก • การจ�ำหน่ายให้ผู้ค้ามาตรา 7 เป็นการจ�ำหน่ายให้กับ บริษทั ผูค้ า้ น�ำ้ มันทัง้ ขนาดใหญ่และปานกลาง ซึง่ มีคลังน�ำ้ มัน เป็นของตนเอง และน�ำน�้ำมันเหล่านี้ไปจัดจ�ำหน่ายต่อผ่าน ระบบเครือข่าย และช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษัทเหล่านั้น ไปสู่ผู้บริโภคน�้ำมันปลายทางอีกทอดหนึ่ง • การส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้าน�้ำมันในต่างประเทศ แบ่งเป็นการขายทางเรือ โดยมีตลาดหลักในเขตภูมิภาค เอเชีย เช่น สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม และการส่งออก ทางรถโดยมีตลาดหลักในประเทศแถบอินโดจีน เช่น จีนตอน ใต้ กัมพูชา ลาว และพม่า ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดส่งออก รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของยอดการจ�ำหน่ายทั้งหมด • Bunker เป็นการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และน�้ำมันเตา (Fuel Oil) ให้กับเรือที่มา ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ 96

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

• Fishery เป็นการจ�ำหน่ายน�้ำมันให้กับสมาคมประมง ในน่านน�ำ้ เป็นน�ำ้ มันดีเซลชนิดก�ำมะถัน 0.7% และเติมสีเขียว โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 64 กลยุทธ์การแข่งขัน บริษทั ฯ เน้นการปรับราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้ เพือ่ รักษาส่วน แบ่งตลาด รวมทัง้ เพิม่ จ�ำนวนลูกค้าและปริมาณการจ�ำหน่าย โดยรักษาระดับค่าการตลาดให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมรวมถึง ด้านการบริการที่บริษัทฯ มีให้กับลูกค้า ดังนี้ • คลังน�ำ้ มัน บริษทั ฯ มีคลังน�ำ้ มันจ�ำนวน 5 แห่ง เพือ่ บริการ ลูกค้าทัว่ ทุกภูมภิ าค และเปิดบริการตลอด 24 ชัว่ โมง (เฉพาะ คลังระยอง) ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มจุดจ�ำหน่ายน�้ำมันที่ คลังน�ำมœ นั ไออาร์พซี แี ม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพือ่ เพิม่ การบริการลูกค้าในเขตภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน • การขนส่ง บริษัทฯ มีบริการรถขนส่งน�้ำมันเพื่อจัดส่งให้ ลูกค้าทั่วประเทศ รวมทั้งเรือและท่าเทียบเรือ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับน�้ำมันทางเรือ • บุคลากร มีผู้แทนขาย เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย รวม ทั้งแผนกบริการงานขายไว้บริการลูกค้า และห้องออกตั๋วที่ คอยรับการสัง่ ซือ้ น�ำ้ มันจากลูกค้าโดยผ่านระบบ SAP ซึง่ เป็น ระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น โดยสามารถ ปรับปรุงข้อมูลแบบ On-line และ Real Time ให้มีความ


ตารางแสดงสัดส่วนปริมาณการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น้ำ�มันของบริษัทฯ ประเภทการจ�ำหน่าย

สัดส่วน

1.

การจ�ำหน่ายให้ลูกค้าขายส่ง (Wholesales)

33%

2.

การส่งออก (รวม Bunker & Fishery)

35%

3.

การจ�ำหน่ายให้ลูกค้ามาตรา 7

29%

4.

การจ�ำหน่ายให้ผู้ใช้อุตสาหกรรม (Industry)

3%

ถูกต้อง แม่นย�ำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิม่ ประสิทธิภาพ ในการด�ำเนินงานและลดขัน้ ตอนทีซ่ ำ�้ ซ้อน และเป็นฐานข้อมูล ที่สนับสนุนในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และบริหารงานส�ำหรับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และหลังน�ำระบบ IRON หรือ IRPC Oil On Net ระบบบริหารการจัดจ�ำหน่าย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ิ โ ตรเลี ย มทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ร วมศั ก ยภาพ ของระบบบริหาร Supply Chain ของบริษัทฯ เข้ากับระบบ Total Business Solution ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบ สนองความต้องการในการท�ำธุรกรรมของลูกค้าและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจแล้ว ในขณะเดียวกันยังคง ด�ำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานใน Phase ต่างๆ เพื่อรองรับการขายในช่องทางขายส่วนอื่นต่อไป • การตรวจสอบคุณภาพบริษทั ฯ มีเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคไว้คอย บริการให้ความรู้และแก้ปัญหา รวมทั้งออกไปตรวจเช็ค คุณภาพตามสถานีบริการคลังน�้ำมัน เพื่อสร้างความมั่นใจ ด้านคุณภาพให้กับลูกค้า

2. การตลาดและภาวะการแข่งขันผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ด พลาสติกไทยทั้งปี 2555 มีการขยายตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญบางประการจากภาวะเศรษฐกิจใน ประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และจากต่างประเทศทีเ่ ป็น ตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศ ญีป่ นุ่ มีอตั ราการขยายตัวทีช่ ะลอตัวลงเล็กน้อย รวมถึงปัญหา เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และหนี้ในสหภาพยุโรปที่ยังคง ยืดเยื้อ อนึ่ง ประเทศจีนและเวียดนามมีแผนการขยายก�ำลัง การผลิตเป็นจ�ำนวนมากในช่วงปี 2556-2560 และบางแห่ง

เริ่มทยอยเดินเครื่องการผลิต ส่งผลให้ตลาดมีความตึงตัว และลดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีจากไทย อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกยังได้รบั ปัจจัย หนุนจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องและความต้องการสินค้าใน ประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เริ่มเดินเครื่องอย่างเต็มก�ำลังการ ผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 หลังจากวิกฤตอุทกภัยใน ปลายปี 2554 ทั้งนี้ ราคาโมโนเมอร์และเม็ดพลาสติกในปี 2555 ปรับตัว ตามทิศทางและความผันผวนของราคาวัตถุดบิ คือน�ำ้ มันดิบ และแนฟทา โดยสถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติกช่วงเดือน มกราคม–พฤศจิกายน ปี 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2554 ราคาโพลิโพรพิลีนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1,442 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพลิเอทิลนี ชนิดความ หนาแน่นสูง (HDPE) คงที่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1,378 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพลิสไตรีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,578 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และราคาเอบีเอสลดลงร้อยละ 9 เฉลีย่ อยู่ที่ 1,989 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส�ำหรับราคาโมโนเมอร์ พบว่า ราคาเอทิลนี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,227 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อตัน ราคาโพรพิลนี ลดลงร้อยละ 9 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,270 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และราคาสไตรีนโมโนเมอร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,467 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน แนวโน้มราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สถานการณ์ธุรกิจปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกในภาพรวมเริ่ม มีแนวโน้มฟื้นตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าใน ช่วงต้นปีมกี ารคาดการณ์วา่ การเติบโตยังคงทรงตัว เนือ่ งจาก ผูผ้ ลิตยังคงชะลอการผลิตและติดตามทิศทางของการฟืน้ ตัว ทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงแนวโน้มทิศทางของราคาต้นทุน รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

97


ราคาวัตถุถุดดิบิบและผลิ ตภัตณภัฑ์ณ ปิโฑตรเคมี ราคาวั และผลิ ปโตรเคมี เหร�ยญสหรัฐฯ ตอตัน

2,500 2,000 1,500 1,000 500

Naphtha MOP

HDPE Film

PP Film

GPPS

พ.ย. 55

ก.ย. 55

ก.ค. 55

พ.ค. 55

มี.ค. 55

ม.ค. 55

พ.ย. 54

ก.ย. 54

ก.ค. 54

พ.ค. 54

มี.ค. 54

ม.ค. 54

0

ABS

ที่มา : ICIS

วัตถุดบิ เมือ่ สถานการณ์ตา่ งๆ เริม่ มีความชัดเจนขึน้ ผูบ้ ริโภค เริม่ มีความเชือ่ มัน่ ท�ำให้การบริโภคและการผลิตเพิม่ ขึน้ ส่งผล ให้ความต้องการวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเพิ่มสูงตามและการ ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปรับตัวดีขึ้นด้วย ในปี 2556 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.6 โดยเศรษฐกิจ ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะขยายตัวที่ประมาณร้อยละ 1.5 ในขณะที่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา เช่น จีน อินเดีย มีอัตรา การขยายตัวอยูใ่ นเกณฑ์สงู ทีร่ อ้ ยละ 8.2 และ 6.0 ตามล�ำดับ แม้ว่า IMF จะประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน อินเดีย และบราซิล ชะลอตัวลง แต่ยังไม่พบสัญญาณเชิงลบ ที่จะส่งผลให้การขยายตัวลดลงอย่างมากของเศรษฐกิจใน ประเทศเหล่านีโ้ ดยปัจจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการเติบโตยัง คงเป็นปัจจัยเดิมจากปีกอ่ น อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป ปัญหาความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง มหันตภัยทางธรรมชาติที่เกิดในประเทศทั่ว 98

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

โลก เป็นต้น ดังนั้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยจึงหันมาให้ ความส�ำคัญกับตลาดในภูมภิ าคเอเชียมากขึน้ โดยตลาดทีน่ า่ จับตาคือตลาดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกฉียงใต้ อย่างเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และยังคงให้ความสนใจประเทศจีนและอินเดีย ซึง่ เป็นตลาดทีม่ อี ตั ราการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งและ มีความต้องการสินค้าสูง ส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสูงตามไปด้วย โดย ปัจจัยทีย่ งั ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ได้แก่ ความไม่แน่นอนของ สภาพเศรษฐกิจโลก และนโยบายของประเทศจีนหลังจากการ เปลีย่ นแปลงผูน้ ำ� อาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าชะลอตัวลง เนื่องจากผู้ซื้อในตลาดส่วนใหญ่จะซื้อแต่เพียงพอใช้เท่านั้น และคาดว่าตลาดน่าจะกลับมาฟืน้ ตัวช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป ส�ำหรับราคาผลิตภัณฑ์โมโนเมอร์และโพลิเมอร์ ยังคงมีแนวโน้ม ปรับตัวตามราคาต้นทุนวัตถุดิบอย่างราคาน�้ำมันดิบ ก๊าซ และแนฟทา


ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมียงั คงเตรียมความพร้อมและปรับ ตัวเพือ่ รองรับการเปิดการค้าเสรีในระดับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ ASEAN Economic Community : AEC โดย ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะกลายเป็นตลาดเดียวกัน ในปี 2558 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีปจั จัยสนับสนุน จากความต้องการด้านการอุปโภค บริโภค จากการขยายตัว ของสั ง คมเมื อ ง และการขยายตั ว ของการลงทุ น ในภาค อุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนยังคงเป็นตลาด ใหญ่ที่น�ำเข้าเม็ดพลาสติกจากไทย กลยุทธ์การแข่งขัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกเป็นสินค้า ที่มีความเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างสูงตามปัจจัยหลาย ประการ โดยเฉพาะปัจจัยด้านต้นทุนวัตถุดบิ ตัง้ แต่ น�ำ้ มันดิบ แนฟทา และโมโนเมอร์ รวมถึงปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน ทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดโลก ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบาย ก�ำหนดราคาโดยพิจารณาตามปัจจัยดังกล่าว โดยใช้ราคา อ้างอิงจาก ICIS CFR South East Asia เป็นพื้นฐาน ประกอบกับปัจจัยภายใน อาทิ สินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย เน้นการเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต�่ำ จากการที่บริษัทฯ ด�ำเนิน ธุรกิจทางด้านผลิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร รวมถึงมีระบบ สนับสนุนการผลิต เช่น คลังเก็บวัตถุดิบ ท่าเรือน�้ำลึก อย่าง เพียบพร้อม ท�ำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในด้านต้นทุนจึง สามารถแข่งขันได้ในภาวะที่ราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดตกต�่ำ คุณภาพสินค้า จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ บุ ก เบิ ก อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี รายแรกของประเทศ มีประสบการณ์ในการพัฒนาและวิจัย ความต้องการสินค้าร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทุก ประเภทของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพอย่างสูงในการสร้างความ มั่นใจให้แก่ลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึ ง การจั ด หาและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เม็ ด พลาสติ ก ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน ประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถผลิตเม็ดพลาสติกทั้งที่เป็นเกรด Natural, Color Compounds และ Composites ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกผสม สีและเติมสารเสริมแรงต่างๆ ด้วยจุดเด่นของเม็ดพลาสติก

ดังกล่าว จึงท�ำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ ใช้งานเฉพาะด้านของลูกค้า เช่น งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยโรงงาน Compounding และ Composites ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในบริเวณ เดียวกันกับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอืน่ ๆ และอยูภ่ ายใต้การ จัดการของกลุม่ ไออาร์พซี ี จึงท�ำให้มคี วามสะดวกและมีความ คล่องตัวในการตอบรับค�ำสั่งซื้อแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor Made) ของลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนกบริการด้าน เทคนิค ซึ่งสามารถให้ค�ำแนะน�ำในการเลือกใช้เม็ดพลาสติก ที่เหมาะสมก่อนการขาย และให้ค�ำปรึกษาและร่วมแก้ไข ปัญหากับลูกค้าหลังการขายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังค�ำนึงถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยก�ำหนดนโยบายการรักษา สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนอย่าง รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

99


เป็นรูปธรรมในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรอง มาตรฐาน ISO14001 และ มอก. 18001 ในเม็ดพลาสติก ทุกชนิด อีกทั้งในปี 2554 โรงงานผลิตเอทิลีน เม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีน เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน และเม็ดพลาสติก โพลิสไตรีนยังได้มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม [Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)] จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• พัฒนาระบบ IDEAL เพื่อรองรับระบบ 3G คือ สามารถ ถ่ายเทและส่งต่อข้อมูลดิจิตอลไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภทต่างๆ ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี ปริมาณที่มากขึ้นโดยไม่ขาดตอน (Seamless Delivery Service) ส่งผลให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รู้สึกถึงการ เปลีย่ นเซลล์ไซต์ (Cell Site) โดยมีความเร็วในช่วง 2 เมกะบิต ต่อวินาที ถึง 14.4 เมกะบิตต่อวินาที

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Award ประจ�ำปี 2555 โดย โครงการการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว ม (Flagship Project) ซึง่ สายงานธุรกิจปิโตรเคมีรว่ มกับ EPS Plant และ ตัวแทนจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก จัดกิจกรรมทีบ่ า้ นราชาวดี เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล ICT Excellence Award ICONS Phase II โดยได้ส่งผล งาน ICONS (IRPC Customer Oriented Network System) เข้าร่วมประกวดกับ 40 บริษัทชั้นน�ำ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลในสาขา Business Enabler Project

• พัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้สามารถติดตามการ จัดส่งได้ทุกขั้นตอนแบบ Real Time

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี มีก�ำลังการผลิตเม็ดพลาสติก กว่า 8 แสนตันต่อปี ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกหลากหลาย ประเภท ได้แก่ HDPE, PP, EPS, PS, ABS และ SAN ท�ำให้ การเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ความสะดวกและ ยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากเม็ดพลาสติกบางประเภทสามารถ ทดแทนกันได้ในบางตลาด เช่น HDPE สามารถทดแทน PP ได้ในงานฉีดเครือ่ งใช้ภายในครัวเรือน งานถุงสาน ผ้าใบสาน การเลือกใช้เม็ดพลาสติกขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณสมบัตขิ องเม็ดพลาสติกแต่ละประเภท ราคา และอุปทาน ในตลาด อีกทั้งการเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่หลากหลายยัง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จ โดยบริ ษั ท ฯ และตั ว แทน จ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศสามารถเสนอขายเม็ด พลาสติกได้หลากหลาย สามารถลดต้นทุนการขายเฉลี่ยต่อ หน่วยในการท�ำตลาดได้อีกด้วย การบริการงานขาย บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบการ บริการงานขายและการจัดส่งผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทที่ นั สมัย และได้นำ� ระบบดังกล่าวมาใช้งานแล้วตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา และในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาระบบ IDEAL ให้ มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ 100

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

• นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารงานขายหลาก หลาย ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการจัด สัมมนาให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีแก่ลูกค้า ซึ่งกิจกรรมที่จัดในปี 2555 ประกอบด้วย - ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระดั บ โลกกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อ๊อกซฟอร์ด โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกในภาคพื้น เอเชียแปซิฟคิ ทีบ่ รรลุความร่วมมือเพือ่ การวิจยั และ พัฒนาด้าน High Performance Polymer ซึ่งน�ำ ไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมที่บริษัทฯ จะสร้างสรรค์ ขึ้ นในอนาคตให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรเคมี แ ละเม็ด พลาสติกคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด - ลงนามความร่ ว มมื อ ในสั ญ ญา Technology Licensing Agreement ของโครงการ Polypropylene Compound & Specialties เพื่อน�ำเทคโนโลยี HORIZON ของ JPP มาใช้ในกระบวนการผลิตเม็ด พลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP Compound) และ พลาสติ ก โพลิ โ พรพิ ลี น เกรดพิ เ ศษในหน่ ว ยผลิ ต โพลิโพรพิลีนแห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่มีก�ำลังผลิต 100,000 ตันต่อปี เพื่อน�ำไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแช่แข็ง ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น - ร่วมกับบริษทั Teijin Chemical Ltd. ผูม้ คี วามช�ำนาญ ด้านธุรกิจพลาสติกและเคมี และบริษัท Itochu Plastic Inc. Trader บริ ษั ท ชั้ น น� ำ จากญี่ ปุ ่ น ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธุรกิจเม็ดพลาสติกวิศวกรรม เพื่อ พัฒนาด้านการตลาดและเทคโนโลยีการผลิตใน ธุรกิจ Compound ศึกษาและวางแผนร่วมทุน Compound Business ในประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่น พั ฒ นาความแข็ ง แกร่ ง และการแข่ ง ขั น ในระดั บ นานาชาติ


- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความส�ำเร็จในการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม “สารยับยั้งแบคทีเรีย” โดยใช้ น าโนเทคโนโลยี ภายใต้ ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ “POLIMAXX BANBAX” เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ที่ผสมสารต้านแบคทีเรียเข้าไปในเนื้อพลาสติก ซึ่ง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z 2801 ของ ประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards) เพื่ อ ผลิ ต ชั้ น วางในห้ อ งน�้ ำ จ� ำ หน่ า ยให้ กั บ บริ ษั ท สยามเฮ้าส์ แอนด์ โฮม จ�ำกัด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ของผู้บริโภค สอดคล้องกับกระแสความนิยมเรื่อง ความห่วงใยสุขภาพ - จัดงาน IRPC Petrochemical Business Forum 2012 “เพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสสู่เวทีโลก” ซึ่งจัดขึ้น เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เปิดมุมมองและการแสดงความ คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ข อง ประเทศไทยทัง้ ในระดับมหภาคและจุลภาค อาทิเช่น คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) คุณเจน น�ำชัยศิริ รอง ประธานสภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อพร้อม รับมือเศรษฐกิจและเป็นแนวทางในการวางแผนการ ด�ำเนินธุรกิจ ลักษณะของลูกค้า ลูกค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน จ�ำหน่าย (Agent) โดยบริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าให้ลูกค้า รายใดรายหนึง่ เกินร้อยละ 30 ของยอดขาย และไม่มขี อ้ ผูกพัน ว่าจะขายให้ลกู ค้ารายใดรายหนึง่ เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอด ขายในอนาคต ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มคี วามเสีย่ งในการพึง่ พา ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การจ�ำหน่ายภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ส�ำคัญของการ ผลิตสินค้าอุปโภคโดยรวมของประเทศ บริษทั ฯ จึงมีนโยบาย เน้นการขายในประเทศ ในปี 2555 ยอดขายร้อยละ 90 ของ

ยอดขายในประเทศเป็นการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายจ�ำนวน 21 บริษทั โดยมีสญ ั ญาการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายและตัวแทน จ�ำหน่าย ส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน กว่า 20 ปี จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ครบวงจร และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงส่งผลให้ตัวแทน จ�ำหน่ายสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านค่าการตลาดและ การบริหารจัดการ ท�ำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง บริษัทฯ กับตัวแทนจ�ำหน่ายมีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการขายตรงให้กบั ลูกค้าทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดย พิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถในการช�ำระเงิน การส่งออก ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกจากการขายผ่านตัวแทนการค้าในต่างประเทศ ซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ เป็นระยะเวลา ยาวนาน โดยกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั ฯ จะเน้นจุดแข็ง ด้านคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การบริการ ด้านเทคนิค และการให้ค�ำปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย ตัวแทนเหล่านี้มีเครือข่ายใกล้ชิดกับผู้ใช้ปลายทางอย่าง กว้างขวางในตลาดหลักที่มีปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกสูง ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม บังกลาเทศ ตุรกี และ ปากีสถาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดส่ง ออกไปยังภูมิภาคอื่น เช่น แอฟริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถขายเม็ดพลาสติกไปยังประเทศต่างๆ ได้ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

101


3. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจท่าเรือ

• ธุรกิจถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Tank Services)

ในปี 2555 ภาวะการณ์น�ำเข้าและส่งออกของประเทศมีการ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6% จากการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ โดยสัดส่วนมูลค่า การน�ำเข้า 10 อันดับแรก นัน้ มีนำ�้ มันดิบ เคมีภณ ั ฑ์ และสินค้า เหล็ก อยู่ในอันดับต้นๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทสินค้า การเกษตร สินแร่ และอื่นๆ ที่มีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อไป ในอนาคต ซึ่งท่าเรือไออาร์พีซีมีท่าเรือทั้งที่เป็นท่าเรือสินค้า เทกองและท่ า เรื อ สิ น ค้ า เหลวและก๊ า ซ รวมทั้ ง ถั ง เก็ บ ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะรองรับการเจริญเติบโตของการน�ำเข้า และส่งออกสินค้าในภาคตะวันออก อีกทั้งโอกาสที่จะรองรับ การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ใน อนาคต

ด้วยกลยุทธ์การใช้ถังเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการพัฒนาคลังน�ำ้ มันไออาร์พซี ี พระประแดงให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการจั ด เก็ บ และขนถ่ า ย ผลิตภัณฑ์เอทานอลและเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ของไออาร์พีซี เน้นกลยุทธ์ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู ่ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ท ่ า เรื อ ไออาร์ พี ซี ระยอง และถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximize Utilization) โดยการพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม ให้สร้างผลก�ำไรให้กับหน่วยธุรกิจ เช่น การปรับปรุงถังเก็บ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการกับลูกค้าภายนอก ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนา คลังน�้ำมันพระประแดง ให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและ ขนถ่ายผลิตภัณฑ์เอทานอลและเคมีภัณฑ์พื้นฐานเพื่อรองรับ การขยายตัวของอุตสาหกรรม ท่าเรือยังได้มีการขุดลอกร่อง น�้ำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อเตรียมความ พร้อมให้บริการกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พร้อม ทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ท่าเรือ ไออาร์พซี มี ุ่งเน้นการให้บริการด้วยระบบความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และพร้ อ มรองรั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ • ท่าเรือสินค้า (Bulk and Container Terminal & Liquid and Chemical Terminal) ด้วยกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มธุรกิจเหล็กและ สินค้าอืน่ ๆ ส่งผลให้มกี ารมาใช้บริการท่าเรือสินค้าเทกองเพิม่ มากขึน้ รวมถึงขยายการให้บริการเช่าพืน้ ทีล่ านกองและโกดัง มากกว่า 70,000 ตารางเมตร ท่าเรือยังได้มีการขุดลอกร่อง น�้ำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อเตรียมความ พร้อมให้บริการกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

102

ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนที่จะเสริมศักยภาพของทั้งท่าเรือ และถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อ รองรับการความต้องการใช้บริการจากลูกค้าภายนอกและ สร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ต่อไป

4. การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจบริหาร และจัดการทรัพย์สิน ปี 2555 ตลาดนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีการขยาย ตัวอย่างมากในบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออกถึงร้อยละ 85 เมือ่ เทียบกับปี 2554 เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ มีการฟื้นตัวหลังจากการเกิดอุทกภัยใหญ่เมื่อปี 2554 และ นักลงทุนมัน่ ใจว่าบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี น�้ำไม่ท่วม ส่งผลให้ที่ดินพร้อมขายของนิคมอุตสาหกรรม ต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกลดลงเป็นอย่างมาก โดย นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ ่ น มี ค วามสนใจลงทุ น ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม ประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ถึงร้อยละ 49 รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตามล�ำดับ และกลุ่ม อุตสาหกรรมทีผ่ ปู้ ระกอบการมีความสนใจลงทุน ใน 5 อันดับ แรก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรม เหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ อุ ต สาหกรรมครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ เครื่องจักร และอะไหล่ เป็นต้น บริษทั ฯ ซึง่ มีทำ� เลทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดระยอง และมีพนื้ ทีจ่ ดั สรร พร้อมขายส�ำหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจลงทุนในนิคม อุตสาหกรรมฯ ได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับนิคมอุตสาหกรรม ระยอง (บ้านค่าย) โดยสร้างตราสัญลักษณ์ (Brand) “The Real ECO Developer (RECO)” ทีค่ งภาพลักษณ์ของ IRPC และกลุม่ บริษทั ปตท. ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการสร้างความยัง่ ยืน ให้กบั ชุมชนและสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด มาเป็นภาพลักษณ์ หลักของนิคมฯ โดยเน้นในกลุ่มธุรกิจที่ก�ำลังเติบโตอย่างสูง เช่น กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มธุรกิจไบโอพลาสติก (BIO Plastic) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Product) พลาสติกชีวภาพ (BIO Polymer) ที่ใช้วัตถุดิบจาก ชีวภาพหรือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ต่อสุขภาพและชีวิต และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อ


เนือ่ ง เช่น ชิน้ ส่วนและยานยนต์ รวมทัง้ ศึกษาและเตรียมการ รองรับในเรือ่ งเส้นทางคมนาคมขนส่งเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจมาลงทุน ช่วยลดต้นทุนระบบ โลจิกติกส์ ทัง้ ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขัน นอกจาก นั้นยังให้ความส�ำคัญกับช่องทางสื่อสาร ที่สามารถสร้างการ รับรู้ได้อย่างกว้างขวางน่าเชื่อถือ และเข้าถึงผู้ประกอบการที่ มีความสนใจ ลงทุนได้อย่างทัว่ ถึง โดยในปี 2556 มีแผนการ จัดท�ำเว็บไซต์ส�ำหรับนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยใช้ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาของนักลงทุนที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ตามท�ำเล ทีต่ งั้ ต่างๆ ซึง่ เป็นสถานทีท่ นี่ กั ลงทุนสามารถรับรูไ้ ด้โดยทัว่ ไป

ในปี 2556 เมื่ อ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรที่ ดิ น นิ ค ม อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพื่อขายแล้วก็จะเริ่มการ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ต่างๆ รวมทั้งด�ำเนินการด้านการตลาดให้ได้ตามแผนงาน ที่ก�ำหนด บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความ เชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุนหรือผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสนใจลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และสร้างรายได้ให้ บริษัทฯ ได้ตามเป้าหมายต่อไป

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและ การด�ำเนินธุรกิจภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมาย อีกทั้งได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานรัฐมาเป็น วิทยากร เพื่อให้ความรู้และข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนิน ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) ส�ำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมทั้งจากหน่วยงานภาคเอกชน เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ ให้นคิ มอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางและเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมไทย ตาม นโยบายการลงทุนของภาครัฐ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

103


ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ บทสรุปผู้บริหาร ผลการดำ�เนินงานในไตรมาส 4/2555 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 16 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 1,523 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายสุทธิ 66,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจาก 12.05 ล้านบาร์เรล ในไตรมาส 4/2554 เป็น 15.80 ล้านบาร์เรล ในไตรมาส 4/2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เนื่องจากไตรมาส 4/2554 มี การหยุดซ่อมบำ�รุงใหญ่ตามแผนเป็นเวลา 49 วัน ส่วนราคา ผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีกำ�ไร ขัน้ ต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) ลดลงจาก 9.39 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในไตรมาส 4/2554 มาอยู่ที่ 6.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในไตรมาส 4/2555 และมี กำ�ไรจากสต๊อคน้ำ�มันสุทธิรวม LCM จำ�นวน 150 ล้านบาท (0.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) ในขณะทีไ่ ตรมาส 4/2554 มีขาดทุนจากสต๊ อ คน้ำ� มั น สุ ท ธิ ร วม LCM จำ�นวน 325 ล้านบาท (0.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากกำ�ไรจากการขายที่ดินนิคม อุตสาหกรรม 362 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำ�ไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 197 ล้านบาท กำ�ไรจากการกลับรายการด้อยค่าจากการตีราคา ใหม่และจำ�หน่ายทรัพย์สิน 443 ล้านบาท และต้นทุนทาง การเงินลดลง 166 ล้านบาท เป็นผลจากมีกำ�ไรจากสัญญา แลกเปลี่ยนสกุลเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยจากสกุลเงินบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจำ�นวน 217 ล้านบาท ใน ขณะทีค่ า่ เสือ่ มราคาเพิม่ ขึ้น 269 ล้านบาท กำ�ไรจากการปรับ มูลค่าหุน้ ไทยออยล์ลดลง 84 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำ�ไรจาก บริษัทร่วมลดลง 15 ล้านบาท

104

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการด�ำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 959 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 มีก�ำไรสุทธิ 3,941 ล้านบาท โดย มีรายได้จากการขายสุทธิ 283,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้เป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเป็น 66.09 ล้าน บาร์เรล เทียบกับปีก่อนที่ 56.65 ล้านบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 ส่วนราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 ขณะ เดียวกันก�ำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาดปรับตัว ลดลงมาอยู่ที่ 5.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ปีก่อน อยู่ที่ 9.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นผลจากอุปสงค์ที่ ลดลงจากปัญหาวิกฤตทางการเงินในยุโรป การชะลอตัวทาง เศรษฐกิจในจีนและสหรัฐอเมริกา และมีกำ� ไรจากสต๊อคน�ำ้ มัน สุทธิรวม LCM จ�ำนวน 845 ล้านบาท (0.43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) เทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ นมีกำ� ไรจากสต๊อค น�้ำมันสุทธิรวม LCM จ�ำนวน 2,360 ล้านบาท (1.32 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกำ�ไรจากการตีราคา Platinum & Palladium ที่อยู่ใน Spent Catalysts จำ�นวน 282 ล้านบาท และกำ�ไรจากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม จำ�นวน 362 ล้านบาท นอกจากนี้ มีกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น เพิ่มขึ้น 759 ล้านบาท กำ�ไรจากการปรับมูลค่าหุ้นไทยออยล์ เพิ่มขึ้น 510 ล้านบาท กำ�ไรจากการกลับรายการด้อยค่าและ จำ�หน่ายทรัพย์สินรวมส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมเพิม่ ขึน้ 1,065 ล้านบาท ขณะทีค่ า่ เสือ่ มราคาเพิม่ ขึน้ 892 ล้านบาท และต้นทุนการเงินเพิม่ ขึน้ 79 ล้านบาท จากวงเงินกู้ เพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ 325 ล้านบาท ขณะทีม่ กี ำ�ไร จากสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินต้นและอัตราดอกเบีย้ จากสกุล เงินบาทเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 267 ล้านบาท


1. วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน 1.1 งบก�ำไรขาดทุนรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

ไตรมาส

ปี

4/2555 4/2554 3/2555 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ปริมาณน�้ำมันดิบน�ำเข้ากลั่น (ล้านบาร์เรล) ราคาน�้ำมันดิบเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) ขายสุทธิ (1) ต้นทุนวัตถุดิบตามราคาตลาด ก�ำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) ก�ำไร/ (ขาดทุน) จากสต๊อคน�้ำมัน สุทธิรวม LCM ก�ำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) รายได้อื่นๆ (2) ค่าใช้จ่ายในการขาย ก�ำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี และรายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน EBITDA ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินสุทธิ ก�ำไร/ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ก�ำไรก่อนภาษีและรายการที่ไม่เกิดขึ้น เป็นประจ�ำ ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่า และตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน ก�ำไร/ (ขาดทุน) จากการลงทุน ค่าใช้จ่ายอื่น ก�ำไร/ (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ก�ำไร(ขาดทุน)ในส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ก�ำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ ก�ำไร/ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ :

30.82 15.50 110.80

31.16 11.10 109.47

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

31.50 16.36 109.13

ไตรมาส

2555

2554

31.22 64.22 113.05

30.63 58.25 110.17

66,418 50,117 70,989 283,668 236,519 (63,216) (46,870) (67,648) (271,969) (219,326) 3,202 3,247 3,341 11,699 17,193

ปี

4/2555 4/2554 3/2555

2555

2554

139.04 144.92 137.75 141.47 132.56 (132.34) (135.53) (131.28) (135.64) (122.92) 6.70 9.39 6.48 5.83 9.64

150

(325)

1,721

845

2,360

0.32

(0.94)

3.32

0.43

1.32

3,352

2,922

5,053

12,544

19,553

7.02

8.45

9.81

6.26

10.96

715 (237) 3,830

294 (201) 3,015

299 (244) 5,108

1,833 (1,007) 13,370

1,166 (986) 19,733

1.50 (0.50) 8.02

0.85 (0.58) 8.72

0.58 (0.47) 9.91

0.91 (0.50) 6.67

0.65 (0.55) 11.06

(2,942) 888 (1,213) (207) 79 (453)

(2,863) 152 (944) (373) (118) (1,283)

(2,047) 3,061 (1,133) (452) 394 1,870

(9,245) 4,125 (4,487) (1,469) 386 (1,445)

(9,544) 10,189 (3,595) (1,390) (373) 4,831

(6.16) 1.86 (2.54) (0.43) 0.17 (0.94)

(8.28) 0.44 (2.73) (1.08) (0.34) (3.71)

(3.98) 5.93 (2.20) (0.88) 0.76 3.61

(4.61) 2.06 (2.24) (0.73) 0.19 (0.72)

(5.35) 5.71 (2.01) (0.78) (0.21) 2.71

443

(365)

93

541

(512)

0.93

(1.06)

0.18

0.27

(0.29)

22 (10) 2 20 (6)

121 (4) (1,531) 11 (3)

209 (10) 2,162 (16) (5)

271 (240) (873) (65) (21)

(249) (33) 4,037 (85) (11)

0.04 (0.02) 0.01 0.04 (0.01)

0.35 (0.01) (4.43) 0.03 (0.01)

0.41 (0.02) 4.18 (0.03) (0.01)

0.13 (0.12) (0.44) (0.03) (0.01)

(0.14) (0.02) 2.26 (0.05) (0.01)

16 0.001

(1,523) (0.07)

2,141 0.10

(959) (0.05)

3,941 0.19

0.04

(4.41)

4.14

(0.48)

2.20

(1) ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมภาษีสรรพสามิต) ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค (2) ประกอบด้วย ค่าบริการท่าเรือ ค่าเช่าถังบรรจุสินค้า และอื่นๆ

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

105


1.2 สถานการณ์ราคาน�้ำมัน สถานการณ์ราคาน้ำ�มันมีความผันผวนและปรับลดลงอย่าง ต่อเนื่องจากสิ้นไตรมาส 3/2555 ราคาน้ำ�มันดิบดูไบปิดที่ 110.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาปิดที่ 107.7 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ณ สิน้ ไตรมาส 4/2555 ลดลง 2.9 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยราคาเฉลี่ยไตรมาส 4/2555 อยู่ที่ 107.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาเฉลี่ยไตรมาส 4/2554 อยู่ที่ 106.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใกล้เคียง กับไตรมาส 3/2555

ราคาน้ำ�มันดิบดูไบสิ้นไตรมาส 4/2555 ปรับตัวลดลงจาก สิ้นไตรมาส 3/2555 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกลับมาผลิต ของแหล่งน้ำ�มันดิบ Buzzard ใน North Sea รวมถึงอุปสงค์ ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำ�รุงโรงงานตามแผนเป็นจำ�นวน มากของโรงกลั่นในยุโรป อีกทั้งนักลงทุนมีความกังวลต่อ ผลกระทบจากปัญหาหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ที่อาจ ส่ ง ผลกระทบให้ เ ศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ อเมริ ก าหดตั ว อย่ า ง รุนแรง หากไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลา และปัญหาหนี้ สาธารณะของยุโรปที่ยังคงยืดเยื้อสร้างแรงกดดันต่อตลาด อย่างต่อเนือ่ ง

ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่สำ�คัญมีดังนี้ ส่วนต่างราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) น�้ำมันดิบดูไบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น�้ำมันเบนซิน - น�้ำมันดิบดูไบ น�้ำมันดีเซล - น�้ำมันดิบดูไบ น�้ำมันเตา - น�้ำมันดิบดูไบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) น�้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน - น�้ำมันเตา ยางมะตอย - น�้ำมันเตา

106

ไตรมาส

เปลี่ยนแปลง

4/2555 4/2554 3/2555 107.5

106.5

13.4 17.5 (9.0)

106.3

YoY 1%

QoQ

ปี 2555

2554

เปลี่ยนแปลง

1%

109.1

106.2

3%

9.8 17.8 (2.8)

15.9 37% (16)% 19.3 (2)% (9)% (2.4) (221)% (275)%

14.4 17.1 (3.3)

13.5 18.3 (6.5)

7% (7)% 49%

460 15

632 (70)

497 (40)

(27)% 121%

(7)% 137%

519 (39)

707 (86)

(27)% 55%

แนฟทา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อะโรเมติกส์ เบนซิน - แนฟทา โทลูอีน - แนฟทา มิกซ์ไซลีน - แนฟทา

944

890

915

6%

3%

943

940

0.4%

420 335 385

102 237 333

269 217 326

311% 42% 16%

56% 54% 18%

268 237 322

161 165 244

67% 44% 32%

โพลิโอเลฟินส์ HDPE - แนฟทา PP - แนฟทา

449 519

431 536

428 529

4% (3)%

5% (2)%

436 502

429 646

2% (22)%

สไตรีนิค SM - แนฟทา ABS - แนฟทา PS - แนฟทา

692 995 771

448 1,011 666

541 1,039 664

54% (2)% 16%

28% (4)% 16%

544 1,043 653

478 1,220 692

14% (14)% (6)%

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


• ส่วนต่างราคาน้ำ�มันเบนซิน (Gasoline : ULG 95) กับ ราคาน้ำ�มันดิบดูไบในไตรมาส 4/2555 เทียบกับไตรมาส 3/2555 ปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงจากการ สิ้นสุดฤดูท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับอุปทาน ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นเวียดนามที่กลับมาผลิตได้ เต็มกำ�ลังการผลิต • ส่วนต่างราคาน้ำ�มันดีเซล (Diesel : Gasoil 0.5%) กับราคาน้ำ�มันดิบดูไบในไตรมาส 4/2555 ปรับตัวลดลง เนือ่ งจากอุปสงค์จากจีนลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ลง รวมถึงอุปทานจากโรงกลั่นใหม่ในจีนที่เริ่มทำ�การผลิต เต็มกำ�ลังการผลิต • ส่วนต่างราคาน้ำ�มันเตากับราคาน้ำ�มันดิบดูไบในไตรมาส 4/2555 ปรับตัวลดลงอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากการ ส่งออกน้ำ�มันจากทางยุโรปเข้ามาในภูมิภาคสูงขึ้นมาอยู่ที่ ประมาณ 5 ล้านตันต่อเดือน รวมถึงอุปสงค์ที่ลดลงจากภาค การขนส่งทางเรือทีช่ ะลอตัวลง ส่งผลให้ปริมาณสำ�รองน้ำ�มัน ที่สิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้นมาก • ส่ ว นต่ า งราคากลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ำ� มั น หล่ อ ลื่ น (Lube Base : 500 SN) กับราคาน้ำ�มันเตา (FO 180 3.5%S) ใน ไตรมาส 4/2555 ปรับตัวลดลงโดยมีสาเหตุหลักเกิดจาก ความต้องการใช้น้ำ�มันหล่อลื่นในภูมิภาคชะลอตัวลงทั้งทาง ด้านภาคการขนส่งทางเรือ และภาคการผลิตอุตสาหกรรม ที่เป็นอุปสงค์หลักในภูมิภาค เป็นเหตุให้ราคาน้ำ�มันหล่อลื่น ปรับตัวลดต่ำ�ลงอย่างต่อเนื่อง

• ส่วนต่างราคายางมะตอยกับราคาน้ำ�มันเตา (FO 180 3.5%S) ในไตรมาส 4/2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี ความต้องการยางมะตอยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประเทศ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม • ส่วนต่างราคากลุ่มอะโรเมติกส์ (มิกซ์ไซลีนและโทลูอีน) กับแนฟทาในไตรมาส 4/2555 ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคา มิกซ์ไซลีนและโทลูอีนปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการที่ปรับ เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปทานค่อนข้างตึงตัว • ส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิโอเลฟินส์ (HDPE/ PP) กับราคาแนฟทา โดยส่วนต่างราคา HDPE กับแนฟทา ในไตรมาส 4/2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนต่างราคา PP กับแนฟทาปรับตัวลดลง สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัว ของภาคการส่งออกของประเทศจีน ทำ�ให้ความต้องการนำ�เข้า ผลิตภัณฑ์โพลิโอเลฟินส์ (PP) สำ�หรับการผลิตสินค้าเพือ่ ส่งออก ปรับตัวลดลง • กลุม่ ผลิตภัณฑ์โพลิสไตรีนคิ (ABS/PS) กับราคาแนฟทา โดยส่วนต่างราคา ABS กับแนฟทาในไตรมาส 4/2555 ปรับตัวลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ ก�ำลังพัฒนา ท�ำให้ความต้องการซือ้ สินค้าคงทน เช่น รถยนต์ ซึ่งใช้พลาสติก ABS เป็นจ�ำนวนมากเติบโตลดลง ในขณะที่ ส่วนต่างราคา PS กับแนฟทาเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากความต้องการ ใช้ PS ในการก่อสร้างส�ำหรับโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยภาครัฐของ ประเทศจีนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

1.3 การผลิต ปิโตรเลียม น�้ำมันดิบน�ำเข้ากลั่น ล้านบาร์เรล พันบาร์เรลต่อวัน อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต โรงกลั่นน�้ำมัน ปิโตรเคมี อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์ สไตรีนิค

ไตรมาส

เปลี่ยนแปลง

4/2555 4/2554 3/2555

YoY

QoQ

ปี 2555

2554

เปลี่ยนแปลง

15.50 168

11.1 121

16.36 178

40% 40%

(5)% (5)%

64.22 175

58.25 160

10% 10%

78%

56%

83%

40%

(5)%

82%

74%

10%

ไตรมาส

เปลี่ยนแปลง

4/2555 4/2554 3/2555 89% 102% 93%

43% 55% 59%

85% 97% 88%

YoY 107% 87% 58%

QoQ 5% 6% 6%

ปี 2555 80% 97% 92%

2554 70% 85% 79%

เปลี่ยนแปลง 14% 15% 17%

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

107


ปริมาณกลั่นรวมในไตรมาส 4/2555 เท่ากับ 15.5 ล้าน บาร์เรล คิดเป็น 168 พันบาร์เรลต่อวัน โดยมีอัตราการใช้ กำ�ลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เนื่องจากมีการหยุดเดินเครื่องจักรเพื่อ ซ่อมบำ�รุงใหญ่ตามแผนในไตรมาส 4/2554 และเมื่อเทียบ กับไตรมาส 3/2555 ลดลงร้อยละ 5

สำ�หรั บ ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต ต่ อ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ปิโตรเลียมโดยรับผลิตภัณฑ์แนฟทาและน้ำ�มันเตาจากโรงกลัน่ มาผลิตต่อ ในไตรมาส 4/2555 อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต ของกลุม่ อะโรเมติกส์อยูท่ รี่ อ้ ยละ 89 กลุม่ ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ อยู่ที่ร้อยละ 102 และกลุ่มสไตรินิคอยู่ที่ร้อยละ 93

1.4 ปริมาณและมูลค่าการขาย ปริมาณการขาย ผลิตภัณฑ์

มูลค่าการขาย

4/2555 4/2554 3/2555 4/2555 4/2554 3/2555 Mbbl

Mbbl

Mbbl

2555

2554

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ ต่างประเทศ ร้อยละ

ร้อยละ

1. ปิโตรเลียม (Mbbl)

13.66

10.56

14.51

51,040

39,397

55,146 221,390 180,746

61%

39%

2. ปิโตรเคมี (KMT)

323

224

337

14,794

10,016

15,046

58,979

52,821

65%

35%

584

704

797

3,299

2,952

99.9%

0.1%

66,418

50,117

70,989

283,668

236,519

62%

38%

715

294

299

1,833

1,166

100%

-

67,133

50,411

71,288

285,501

237,685

62%

38%

3. รายได้ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รายได้จากการขายสุทธิ (Mbbl)

15.80

12.05

16.75

4. รายได้อื่นๆ รวมรายได้สุทธิ

ในไตรมาส 4/2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 66,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2554 จำ�นวน 16,301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 โดยมีปริมาณขายรวม 15.80 ล้านบาร์เรล เทียบกับไตรมาส 4/2554 ที่ 12.05 ล้าน บาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 คิดเป็นมูลค่า 15,485 ล้านบาท และราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 คิดเป็นมูลค่า 816 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกำ�ไร จากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Zone) จำ�นวน 362 ล้านบาท

108

สัดส่วนการขาย ปี 2555

ปี

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายสุทธิ 283,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 47,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีปริมาณ ขายรวม 66.09 ล้านบาร์เรล เทียบกับปีก่อนที่ 56.65 ล้าน บาร์เรลเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 คิดเป็นมูลค่า 36,872 ล้านบาท และราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่า 10,277 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากใน ปี 2555 มีกำ�ไรจากการตีราคา Platinum & Palladium ที่อยู่ใน Spent Catalysts จำ�นวน 282 ล้านบาท และมีกำ�ไร จากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Zone) จำ�นวน 362 ล้านบาท


1.5 ก�ำไรขั้นต้นจากการผลิต Market GIM

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

ไตรมาส

เปลี่ยนแปลง

4/2555 4/2554 3/2555

YoY

QoQ

ปี 2555

2554

เปลี่ยนแปลง

ธุรกิจปิโตรเลียม (GRM)

2.71

5.02

3.22

(2.31)

(0.51)

2.48

6.12

(3.64)

ธุรกิจปิโตรเคมี (PTF)

3.35

1.51

2.44

1.84

0.91

2.33

2.84

(0.51)

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

0.64

2.86

0.82

(2.22)

(0.18)

1.02

0.68

0.34

รวม

6.70

9.39

6.48

(2.69)

0.22

5.83

9.64

(3.81)

(หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)

Accounting GIM

ไตรมาส

เปลี่ยนแปลง

4/2555 4/2554 3/2555

YoY

QoQ

ปี 2555

2554

เปลี่ยนแปลง

ธุรกิจปิโตรเลียม (GRM)

3.16

4.13

6.19

(0.97)

(3.03)

3.06

6.68

(3.62)

ธุรกิจปิโตรเคมี (PTF)

3.21

1.46

2.79

1.75

0.42

2.18

3.64

(1.46)

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

0.64

2.86

0.83

(2.21)

(0.18)

1.02

0.64

0.38

รวม

7.02

8.45

9.81

(1.43)

(2.79)

6.26

10.96

(4.70)

ในไตรมาส 4/2555 บริษทั ฯ มี Market GIM เฉลีย่ อยูท่ ี่ 6.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2554 เฉลี่ยอยู่ที่ 9.39 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 2.69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากสถานการณ์ราคาตลาด และส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบมีความผันผวน โดย GRM กลุ่มปิโตรเลียมลดลง 2.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล และส่วนต่างผลิตภัณฑ์กลุม่ ปิโตรเคมี (PTF) เพิม่ ขึน้ 1.84 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และกลุม่ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ลดลง 2.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส�ำหรับปี 2555 Market GIM เฉลีย่ อยูท่ ี่ 5.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นเฉลีย่ อยูท่ ี่ 9.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 3.81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดย GRM กลุ่มปิโตรเลียมลดลง 3.64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากส่วนต่างราคาลดลงจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับลด ลงและน�้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และส่วนต่างผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปิโตรเคมี (PTF) ลดลง 0.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ กลุม่ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพิม่ ขึน้ 0.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล

ส�ำหรับไตรมาส 4/2555 Accounting GIM อยู่ที่ 7.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมือ่ เทียบกับไตรมาส 4/2554 อยู่ ที่ 8.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 1.43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และในไตรมาส 4/2555 มีก�ำไรจากสต๊อคสุทธิ 0.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ในไตรมาส 4/2554 มีขาดทุนจากสต๊อคสุทธิ 0.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส�ำหรับปี 2555 Accounting GIM อยูท่ ี่ 6.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 10.96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง 4.70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นผล จากอุปสงค์ทลี่ ดลงจากปัญหาวิกฤตทางการเงินในยุโรป การ ชะลอตัวทางเศรษฐกิจในจีนและสหรัฐอเมริกา และส�ำหรับปี 2555 มีกำ� ไรจากสต๊อคสุทธิ 0.43 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ปีก่อนมีก�ำไรจากสต๊อคสุทธิ 1.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ บาร์เรล

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

109


1.6 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานส�ำหรับไตรมาส 4/2555 มีจำ� นวน 2,942 ล้านบาท คิดเป็น 6.16 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2554 ซึ่งมีจ�ำนวน 2,863 ล้านบาท คิดเป็น 8.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ค่าใช้จ่ายในการ ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อหน่วยลดลง 2.12 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล คิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตุหลักจากไตรมาส 4/2554 มีการหยุดซ่อมบ�ำรุงใหญ่ตามแผน จึงท�ำให้ปริมาณ การผลิตต�่ำ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2555 มีจ�ำนวน 9,245 ล้านบาท คิดเป็น 4.61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบ กับปีกอ่ น ซึง่ มีจำ� นวน 9,544 ล้านบาท คิดเป็น 5.35 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานลดลง 299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 และค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานต่อ หน่วยลดลง คิดเป็นร้อยละ 14 สาเหตุหลักจากค่าซ่อมบ�ำรุง ลดลง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลดลงตามมาตรการประหยัด ของบริษัทฯ และระดับการกลั่นน�้ำมันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 10 1.7 ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับไตรมาส 4/2555 มีจ�ำนวน 1,213 ล้าน บาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 4/2554 จ�ำนวน 269 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 29 เนื่องจากเริ่มตัดค่าเสื่อมราคาค่าซ่อมบ�ำรุงใหญ่ เครือ่ งจักรตามแผน (Turnaround) ซึง่ ด�ำเนินการในไตรมาส 4/2554 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพน�้ำมันแก๊สโซลีน (GHU) โครงการเพิ่มสินค้าเกรดพิเศษในน�้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม 1 และโครงการขยายก�ำลังการผลิตโพรพิลีน (PRP) ซึ่งแล้ว เสร็จในปี 2555 ส�ำหรับค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 892 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 1.8 ต้นทุนทางการเงินสุทธิ ต้นทุนทางการเงินสุทธิสำ� หรับไตรมาส 4/2555 มีจำ� นวน 207 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4/2554 จ�ำนวน 166 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 เนื่องจากมีก�ำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล เงินต้นและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท ขณะที่ ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท จากวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น และ ดอกเบี้ยรับลดลง 15 ล้านบาท

110

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ต้นทุนทางการเงินส�ำหรับปี 2555 มีจ�ำนวน 1,469 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ่ อ นจ� ำ นวน 79 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 6 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 325 ล้านบาท สาเหตุหลัก จากวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น และจากโครงการผลิตพลังไอน�้ำและ ไฟฟ้าร่วม (CHP) แล้วเสร็จจึงต้องรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายงาน โครงการเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 นอกจาก นี้ดอกเบี้ยรับลดลง 21 ล้านบาท และมีก�ำไรจากสัญญา แลกเปลีย่ นสกุลเงินต้นและอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ 267 ล้านบาท 1.9 ก�ำไร/ (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนส�ำหรับเงินกู้ บริษทั ฯ มีกำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นส�ำหรับไตรมาส 4/2555 จ�ำนวน 79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากเงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐฯ จ�ำนวน 413 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ไตรมาส 4/2554 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ เกิดขึ้นจริง 118 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐฯ จ�ำนวน 248 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนือ่ งจากเงินบาทอ่อนค่าลง ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 386 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่ ปี 2554 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 373 ล้านบาท 1.10 ก�ำไร/ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและตัดจ�ำหน่าย ทรัพย์สิน ส�ำหรับไตรมาส 4/2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการด้อยค่าและ ตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ จ�ำนวน 443 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบ กับไตรมาส 4/2554 จ�ำนวน 808 ล้านบาท เนื่องจากใน ไตรมาสนี้มีก�ำไรจากการกลับรายการด้อยค่าทรัพย์สินจาก การตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3-5 ปี ตามมาตรฐานการบัญชี จ�ำนวน 402 ล้านบาท และก�ำไรจากการขายทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ 47 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 4/2554 มีขาดทุนจากการตัด จ�ำหน่ายค่าซ่อมบ�ำรุงใหญ่เครื่องจักร 375 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการด้อยค่าและตัด จ�ำหน่ายทรัพย์สนิ จ�ำนวน 541 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ ปีก่อนจ�ำนวน 1,053 ล้านบาท เนื่องจากมีก�ำไรจากการกลับ รายการด้อยค่าเงินลงทุนจ�ำนวน 105 ล้านบาท ก�ำไรจากการ ขายทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ 104 ล้านบาท และก�ำไรการกลับรายการ ด้อยค่าทรัพย์สิน 363 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนมีขาดทุนจาก การตัง้ ด้อยค่า Boiler จ�ำนวน 122 ล้านบาท และขาดทุนจาก การตัดจ�ำหน่ายค่าซ่อมบ�ำรุงใหญ่เครื่องจักร 375 ล้านบาท


1.11 ก�ำไร/ (ขาดทุน) จากการลงทุน ส�ำหรับไตรมาส 4/2555 บริษทั ฯ มีกำ� ไรจากการลงทุนจ�ำนวน 22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2554 ลดลง 99 ล้าน บาท เนื่ อ งจากมี ก� ำ ไรจากการปรั บ มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ใน หลักทรัพย์เพื่อค้า (หุ้นไทยออยล์) ลดลง 84 ล้านบาท และ ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 15 ล้านบาท

ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรจากการลงทุนจ�ำนวน 271 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นเพิม่ ขึน้ 520 ล้านบาท เนือ่ งจาก มีกำ� ไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า (หุน้ ไทยออยล์) เพิม่ ขึน้ 510 ล้านบาท ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท และเงินปันผลลดลง 2 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์ หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55 54,971 87,006 141,977 22,352 45,463 67,815 74,162 141,977

2.1 สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 141,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำ�นวน 9,858 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เป็นผลจาก • ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4,217 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เนื่องจากปริมาณขายในเดือนธันวาคม 2555 เทียบกับเดือน ธันวาคม 2554 เพิม่ ขึน้ จาก 0.59 ล้านตัน เป็น 0.75 ล้านตัน หรือร้อยละ 27 ขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นจาก 876 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อตันในเดือนธันวาคม 2554 เป็น 985 เหรียญ สหรัฐฯ ต่อตันในเดือนธันวาคม 2555 หรือร้อยละ 12 • สินค้าคงเหลือลดลง 7,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เนื่องจากปริมาณสินค้าลดลงจาก 8.95 ล้านบาร์เรล ณ สิ้น ปี 2554 มาอยู่ที่ 6.86 ล้านบาร์เรล ณ สิ้นปี 2555 คิดเป็น ร้อยละ 23 โดยปริมาณน้ำ�มันดิบลดลง 1.15 ล้านบาร์เรล และปริมาณผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปลดลง 0.94 ล้านบาร์เรล ตามนโยบายการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม

31 ธ.ค. 54 55,390 76,729 132,119 27,593 28,604 56,197 75,922 132,119

เพิ่ม/(ลด) (419) 10,277 9,858 (5,241) 16,859 11,618 (1,760) 9,858

ร้อยละ (1%) 13% 7% (19%) 59% 21% (2%) 7%

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2,921 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 44 โดยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 3,568 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 1,038 ล้านบาท และอื่นๆ เพิ่มขึ้น 391 ล้านบาท • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10,277 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13 โดยเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ หุน้ บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 5,300 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ 64 ล้านบาท กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจำ�นวน 105 ล้านบาท สินทรัพย์ ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวน 8,094 ล้านบาท ในขณะทีล่ ดลงจากค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย จำ�นวน 4,487 ล้านบาท 2.2 หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 67,815 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำ�นวน 11,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เป็นผลจาก

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

111


• เจ้าหนี้การค้าลดลง 1,880 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เนื่องจากปริมาณซื้อน้ำ�มันดิบช่วงเดือนธันวาคม 2555 ที่ยัง ไม่ได้จา่ ยชำ�ระลดลง 0.69 ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับเดือน ธันวาคม 2554 ขณะที่ราคาน้ำ�มันดิบเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2555 อยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2554 • หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 3,361 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 โดยลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,102 ล้านบาท เจ้าหนี้ อื่นลดลง 1,222 ล้านบาท และอื่นๆ ลดลง 1,037 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสด

1 2 3 4 5 6 7 8

EBITDA การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) เงินสดยกมาต้นงวด เงินสดคงเหลือสิ้นงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำ�นวน 6,524 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ 3,568 ล้านบาท ประกอบด้วย • กระแสเงิ น สดได้ ม าจากกิ จ กรรมดำ�เนิ น งาน 3,439 ล้านบาท เนือ่ งจากลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ 4,247 ล้านบาท และ สินค้าคงเหลือลดลง 7,533 ล้านบาท • บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 13,429 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าซือ้ หุน้ บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 5,300 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน 8,296 112

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

• หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 16,859 ล้านบาท เนื่องจาก มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 17,204 ล้านบาท โดยกู้ จากธนาคารในประเทศ 3,700 ล้านบาท และจากธนาคาร ต่างประเทศ 175 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาท และจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ 2,000 ล้านบาท 2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทั้งสิ้น 74,162 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำ�นวน 1,760 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เป็นผลจาก มีขาดทุนสุทธิ 959 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 816 ล้านบาท ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมและอืน่ ๆ ลดลง 15 ล้านบาท (หน่วย : ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 2554 4,125 10,189 (686) 2,671 3,439 12,860 (13,429) (7,779) 13,558 (6,895) 3,568 (1,814) 2,956 4,770 6,524 2,956 ล้านบาท ซึง่ เป็นเงินสดจ่ายสำ�หรับโครงการลงทุนต่างๆ โดย โครงการลงทุนที่สำ�คัญประกอบด้วย โครงการขยายกำ�ลัง การผลิตโพรพิลีน (PRP) โครงการขยายกำ�ลังการผลิตเม็ด พลาสติก ABS (ABS 6) โครงการเพิ่มสินค้าเกรดพิเศษใน น้ำ�มันหล่อลื่นกลุ่ม 1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำ�มัน แก๊สโซลีน (GHU) และโครงการขยายการขุดร่องน้ำ�ทะเล • เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำ�นวน 13,558 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและ ระยะยาว 16,116 ล้านบาท กำ�ไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุล เงินต้นและอัตราดอกเบี้ย 258 ล้านบาท ขณะที่จ่ายดอกเบี้ย 1,938 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 816 ล้านบาท


4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ LIQUIDITY

หน่วย

ธ.ค.55

ธ.ค.54

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.46

2.01

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.92

0.50

ม.ค.-ธ.ค.55

ม.ค.-ธ.ค.54

PROFITABILITY อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

ร้อยละ

1.41

4.13

อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย

ร้อยละ

N/A

1.60

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำ�กัด จำ�นวนรวม 4.16 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 3.10 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1.06 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

113


ในทุกบร�บทของการดำเนินธุรกิจ ไออารพซ� � ไดผนวกความรับผิดชอบ ขององคกรตอสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม ไวในวาระการดำเนินงาน เพ��อการพัฒนาและสรรคสรางมูลคารวมกัน รวมทั�งลดผลกระทบ ใหเหลือนอยที่สุด


CORPORATE ความรบัผดิชอบขององคกร

การจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสิ�งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม อุตสาหกรรมเช�งนิเวศ การพัฒนาเพ��อความยั�งยืน


ตรวจวัดความเจริญเติบโตของ Protection Strip

รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ

116

บ่อส�ำรองน�้ำดิบ


การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือเชือ่ มัน่ ว่าหนึง่ ในนโยบายพืน้ ฐานหลัก (Foundation) ในการพัฒนา ประสิทธิผลในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศนัน้ ต้องให้ ความสำ�คัญต่อนโยบายการจัดการระบบงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำ�ไปสู่ การสร้างศักยภาพองค์กร และการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน ผู้บริหารและพนักงานของทุกหน่วยงาน ต้องตระหนักและ รับผิดชอบการดำ�เนินงานภายใต้นโยบายร่วมปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้ 1. ดำ�เนินการภายใต้กฎหมาย ข้อกำ�หนดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 2. มุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการนำ�เสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิต อย่างเป็นระบบและส่งมอบตามกำ�หนดที่ลูกค้าต้องการ 3. กำ�หนดมาตรการตรวจสอบและควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจ เกิดขึ้นจากกระบวนการทำ�งานที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ อันจะนำ�ไปสู่ความ ปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 4. ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ การควบคุมความไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด เพื่อนำ�ไปสู่การ รักษาระบบงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม กิจกรรมการ เพิ่มผลผลิต และการจัดการอื่นๆ ที่เหมาะสม และกำ�หนด ให้เป็นแผนดำ�เนินการซึ่งจะมีการทบทวนวัตถุประสงค์และ เป้าหมายการจัดการทุกปี 5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ และส่งเสริมให้มีการ พัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำ�นึกร่วมใน การปฏิบตั งิ านของตนให้ถกู ต้อง ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารสร้างระบบ ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายการดำ�เนินการบริหาร กิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการ บริหารอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเป็น กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหาร

โดยคณะกรรมการกำ�กับดูแล และทบทวนการดำ�เนินงาน อย่างสม่ำ�เสมอ

แผนแม่บทในการพัฒนาด้าน QSHE บริษัทฯ มีการจัดทำ�แผนแม่บทในการพัฒนาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ในชือ่ ของ Blue Sky โดยกำ�หนดเป็นแนวทางดำ�เนินการ 5 ปี มี 4 ยุทธศาสตร์ หลัก ในการบูรณาการและพัฒนางานให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันทั้งองค์กร ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายและ เป้าหมายการปฏิบตั กิ าร นำ�ไปสูค่ วามเป็นเลิศตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และสามารถแข่งขันให้ทัดเทียมกับผู้ประกอบการ ในระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรม และจิตสำ�นึกด้าน QSHE

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชน อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยเน้นการป้องกัน การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ณ แหล่งกำ�เนิดได้อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบเขตประกอบ การอย่างสมดุล นอกจากบริษทั ฯ จะมีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ตามกฎหมายและข้อกำ�หนด ของมาตรฐานสากลแล้ว ยังมีการตรวจสอบเพิม่ เติมโดยการ เฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้น กล่าว คือ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ� และคุณภาพ เสียง ซึ่งผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนโดย รอบ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคสนามเพื่อเป็น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเป็นช่องทางในการสื่อสารสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน โดยมีการนำ� สถานการณ์รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหา เรื่องร้องเรียน (War Room) เพื่อหาสาเหตุ ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาระยะยาว โดยดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและนำ� มาชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับชุมชน ส่งผลให้องค์กรอยู่ร่วมกับ ชุมชนได้อย่างเป็นมิตรและใกล้ชิดขึ้น

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการด้านต่างๆ ทั้งระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีการกำ�หนด ดัชนีชี้วัดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Quality, Safety, Occupational Health and Environment : QSHE) เป็น Corporate QSHE KPI รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

117


โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการดำ�เนินการในปี 2555 อาทิ

ร่วมมือกับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ e-Nose

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งด้าน QSHE จาก การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาครั ฐ เอกชน และชุมชน มีการดำ�เนินโครงการเขตประกอบการ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Zone : EIZ) มีการ จัดทำ�แผนกลยุทธ์ 5 ปี ในปี พ.ศ. 2555-2560 เพื่อให้บรรลุ โครงการดังกล่าว นอกจากนี้ มีการลงนามในบันทึกความ เข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการตกลงในการดำ�เนินการร่วมกัน ทำ�ให้โครงการนี้เป็นโครงการนำ�ร่อง หรืออาจเรียกได้ว่า บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ นำ � ในโครงการอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศใน จังหวัดระยอง การลดการระบายก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ มีการจัดทำ�บัญชีก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่ปี 2553 และดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงตามมาตรฐานการ จัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก การป้องกันมลพิษ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.

โครงการจัดท�ำแนวกันชนอุตสาหกรรม ด้วยการปลูกป่าธรรมชาติ ระยะทาง 8 กิโลเมตร รอบแนวเขตประกอบการฯ

สนับสนุนการประกวดงานวิจัย "ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศฯ" และประกวดสื่อมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน�้ำหมดแก้ว"

118

การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม และ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในแต่ละโรงงาน เพื่อลด การใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลสารทางอากาศด้วย การจัดทำ�แนวกันชนอุตสาหกรรมหรือแนวป้องกัน (Protection Strip) เป็นมาตรการหนึง่ ทีม่ ศี กั ยภาพของบริษทั ฯ ในการป้องกันและ บรรเทาปัญหามลพิษอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชน เพื่อเป็นการ สนับสนุนแนวทางการดำ�เนินงานของภาครัฐ บริษัทฯ ได้ พัฒนาพื้นที่ปลูกต้นไม้ด้วยเทคโนโลยีก ารเกษตร (ร่วม พัฒนาโครงการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีการจัด เตรียมความพร้อมของดินปลูกก่อนการนำ�ต้นกล้าลงปลูก โดยปลูกต้นไม้จ�ำ นวน 220,000 ต้น บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 240 ไร่ คิดเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้วิธีการปลูก แบบธรรมชาติตามแนวทางของ ดร.มิยาวากิ ประเทศญี่ปุ่น งบประมาณที่ใช้ประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งในปี 2555 ต้นไม้ มีการเจริญเติบโตโดยมีระดับความสูงเฉลีย่ มากกว่า 3 เมตร


โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพน้ำ�และอากาศ โดย มีการติดตั้งระบบการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ ต่อเนื่อง (Continuous Emission System: CEMs) และ ระบบการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำ�แบบต่อเนื่อง (COD online Analyzer) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและ คุณภาพน้ำ� โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (ชลบุรี) อย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงการดูแลกิจการที่โปร่งใส บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายแสดง ข้อมูล หรือ Display Board บริเวณด้านหน้าเขตประกอบ การอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ด้านหน้าสถานีตรวจวัดคุณภาพ อากาศบริเวณองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านแลงและสถานี อนามัยบ้านก้นหนอง เพือ่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการสือ่ สาร ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

การจัดทำ�เนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) บริษทั ฯ ให้ความร่วมมือในการจัดทำ� PRTR ซึง่ เป็นโครงการ ภาคสมั ค รใจจั ด โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมด้วยการ สนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ของรัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดทำ�รายงานข้อมูลสถาน ประกอบการ ปริมาณการปลดปล่อย/ เคลื่อนย้ายมลสาร/ ของเสียสู่อากาศ/ ดิน/ น้ำ� ในปี 2555 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ของบริษัทฯ เป็นโครงการนำ�ร่องที่ได้เข้าร่วมกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ผลจากการปฏิบัติตามคู่มือ PRTR นี้ กรม โรงงานอุตสาหกรรมจะนำ�มาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ รายงานผลให้เหมาะสม โดยองค์กรเองก็มีโอกาสในการ ปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมี มลสารต่างๆ ภายใน โรงงาน ส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียวัตถุดิบและสารเคมีในกระบวนการผลิต และ ลดการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

การจัดการสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs) ในเขตประกอบการ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�บัญชีปริมาณการระบายสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs Emission Inventory) อย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันเพื่อประเมินและหาแนวทางในการจัดการด้าน คุณภาพอากาศในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยจัดให้มีการบ่งชี้อุปกรณ์ ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการรั่วซึม และมีการตรวจสอบการรั่ว ซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นระยะด้วยการทำ� LDAR (Leak Detection and Repair) เพื่อลดการรั่วซึมของสาร อินทรีย์ระเหยง่ายจากอุปกรณ์ต่างๆ (Fugitive VOCs)

การส่งเสริมสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร อิสระ ภาควิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ถือหุ้น เพื่อสร้าง วัฒนธรรมและส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างพฤติกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน อาทิ สนับสนุน การประกวดงานวิจัย “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” และการประกวดสื่อมัลติมีเดีย “กิ น ข้ า วหมดจาน ดื่ ม น้ำ � หมดแก้ ว ” ของมู ล นิ ธิ ส ถาบั น สิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดประกวดโครงการ “ผู้ถือหุ้นไออาร์พีซีร่วมระบายสีเขียว ให้สังคมไทย” ร่วมกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำ�หนังสือ “อุตสาหกรรม เทรนด์ใหม่ ปฏิบัติการกู้โลก” และร่วมโครงการปั่นจักรยาน ลดโลกร้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ความรู้เรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียว ในงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาค ตะวันออก “Eastern Expo 2012” และร่วมสัมมนาจัด นิทรรศการ Eco Innovation and Solution 2012 เป็นต้น

นอกจากนี  บ ริ ษัท ฯ ร่ ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย นาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือการพัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Nose เพื่อนำ�มาเฝ้าระวังและวิเคราะห์มลภาวะด้านกลิ่นของเขต ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก เชิงป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชน ในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการระบาย มลสารทางอากาศ ในปี 2555 มีการจัดทำ�ระบบขนถ่ายยาง มะตอยให้เป็นระบบปิด อีกทัง้ มีการติดตัง้ ระบบหน่วยควบคุม ไอระเหย (Vapor Recovery Unit: VRU) เพื่อควบคุมมิให้มี การปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกสู่สิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ บริหารจัดการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน TIS/BS OHSAS 18001 วิศวกรรมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และหลักการ 3P (People Safety, Plant Safety, Process & Procedure Safety) รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

119


ในส่วนของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงาน ได้มีการนำ�ระบบรายงานและเก็บข้อมูลการตรวจสอบความ ปลอดภัย (e-Unsafe Report Tracking) มาใช้เป็นเครื่อง มือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด Unsafe Action และ Unsafe Condition เพื่อความสะดวกในการเรียกดูรายงาน การตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนช่วยในการ ติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ในส่วนของระบบบริหารจัดการผูร้ บั เหมา บริษทั ฯ ได้ส่งเสริมระบบการทำ�งานของผู้รับเหมา โดยการกำ�หนด ให้มกี ารทำ� Self-Audit โดยตัวแทนผูร้ บั เหมาและมีการประชุม Contractor Management Safety Committee เพื่อประชุม สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความ ปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำ�งานของผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและ สร้างจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพือ่ ป้องกัน การบาดเจ็ บ และอั น ตรายต่ อ พนั ก งาน โดยจั ด โครงการ กิจกรรมและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการ ทำ�งาน เช่น โครงการสุขภาพดีมีสุข โครงการอนุรักษ์การ ได้ยนิ โครงการรณรงค์ดา้ นความปลอดภัย เช่น โครงการขับขี่ ปลอดภัย โครงการปลอดอุบัติเหตุในโรงงาน เพือ่ การป้องกัน อุบัติเหตุที่จะเกิดกับพนักงานและทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้มุ่ง เน้นการป้องกันพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยของพนักงานรวมถึง ผู้ รั บ เหมา โดยได้ ดำ � เนิ น โครงการสร้ างพฤติกรรมความ ปลอดภัย (BBS: Behavior Based Safety) ต่อเนือ่ งจาก ปีทผี่ า่ นมา ผ่านการรณรงค์ให้ความรูเ้ รือ่ งการสวมใส่อปุ กรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การทำ�งานเกีย่ วกับสารเคมี และ การทำ�งานกับเครื่องจักร โดยในปี 2555 ได้มีการขยาย ขอบเขตไปทุกหน่วยงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยผ่านโครงการ Safety Leadership เพื่อสร้างภาวะ ผู้นำ�ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน จนถึงผูบ้ ริหารทุกระดับ ซึง่ โครงการดังกล่าวยังคงดำ�เนินการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับ พนักงานทัว่ องค์กร และให้เผยแพร่ออกไปสูส่ งั คมภายนอก อาทิ บริษทั ฯ ให้ความห่วงใยในความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ชุมชน โดยได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี จัดทำ�กระเป๋ากันง่วง ลดอุบตั เิ หตุ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2555 และมอบให้ชาวระยองในเทศกาลลอยกระทง รวมทั้ง 120

การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตั ด ถนนคอนกรี ต ขึ้ น เขาระยะทาง 800 เมตร เพื่ อ ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ ขึ้ น ไปปฏิ บั ติ ธ รรมอย่ า งสะดวกและ ปลอดภั ย ที่ วั ด ปิ บ ผลิ ว นาราม อำ � เภอบ้ า นค่ า ย จั ง หวั ด ระยองด้วย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) หรือการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำ�งาน ในทุกพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านตามข้อกำ�หนดกฎหมายต่างๆ และ ตามปัจจัยเสีย่ งในแต่ละพืน้ ที่ ประกอบด้วย การตรวจวัดเสียง แสงสว่าง สารเคมี อนุภาค รังสี และความร้อน นอกจากนี้ ยังมีการสำ�รวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Walk through Survey) เพื่อค้นหาสิ่งที่จะมีผลต่อสุขภาพของพนักงาน นำ�ไปสู่การควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ในการทำ�งาน สุขภาพพนักงาน ส�ำหรับการดูแลด้านสุขภาพของพนักงาน (Occupational Health) บริษัทฯ จัดให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับการตรวจ ร่ า งกายก่ อ นเข้ า ท�ำงาน และจั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพ พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและ ตามปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย การตรวจความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด การท�ำงานของตับ ไต การเอ็กซเรย์ทรวงอก การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน การมองเห็น สมรรถภาพ ปอด และการตรวจทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังสารเคมีใน ร่างกาย ผ่านการวินจิ ฉัยของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานด้านต่างๆ เช่น โครงการเฝ้าระวังโรคปอดจากการท�ำงาน โครงการการยศาสตร์ และโครงการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตัวท�ำละลายอินทรีย์ การให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัย สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม ต่อชุมชน บริษัทฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารการ รับมือกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อชุมชน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยร่ ว มกั บ ชุ ม ชนเปิ ด ศู น ย์ เ ตรี ย มพร้ อ ม ป้องกันภัยชุมชน และจัดทำ�โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและสาธารณภัย แผนฉุกเฉินและการ อพยพชุมชน มีการจัดทำ�แผนฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมร่วมกัน ซึง่ มีส�ำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง และสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมดำ�เนินการด้วย


โดยในปี 2555 ได้มีโครงการจัดทำ�แผนฉุกเฉิน และอพยพ ชุมชน ตำ�บลเชิงเนิน ตำ�บลตะพง

ร่วมสมทบทุนสร้างเส้นทางขึน้ วัดปิบผลิ เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนสัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย

ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี จัดท�ำกระเป๋ากันง่วงลดอุบัติเหตุ มอบให้กับ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2555 และมอบให้ชาวระยอง ในเทศกาลลอยกระทง

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ผ่านกิจกรรม “ซุปเปอร์ฮีโร่ในตัวคุณ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการดูแลสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย การจัดตั้งคลินิกสุขภาพ และการจัดให้มีหน่วยบริการตรวจ สุขภาพเคลือ่ นที่ รวมทัง้ ให้บริการโปรแกรมการตรวจสุขภาพ และโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้ คำ�แนะนำ�ในการดูแลสุขภาพแก่คนในชุมชน ในปี 2556 บริษทั ฯ มีแผนจะทำ�โปรแกรมสมุดสุขภาพชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health Book) เพื่อเก็บประวัติแนวโน้มด้านสุขภาพของ ชุมชน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนงานการจัดทำ� Eco Industrial Zone (EIZ) การจัดการสารเคมี บริษัทฯ ได้จัดทำ�ฉลากและข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS เพื่อให้เป็น ไปตามข้อกำ�หนดองค์การสหประชาชาติ (UN) และเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยที่กำ�ลังจะประกาศ ใช้ โดยใช้ฐานข้อมูลสารเคมีของ ChemWatch และได้ขยาย โครงการนี้สำ�หรับสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อกำ�หนด/ กฎระเบียบสากลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดำ�เนิน ตามระเบียบ REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals) และ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) นอกจากนี้ บริษทั ฯ นำ�ระบบการประเมินความเสีย่ ง (Chemical Risk Assessment) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน ควบคุม ลดหรือบรรเทาอันตรายที่อาจเกิด ขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจใน ความปลอดภัย และมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ตาม ข้อกำ�หนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการ Responsible Care บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการ JAMP (Joint Article Management Promotion Consortium) ซึ่งเป็นความร่วมมือของศูนย์ เทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ (MTEC) และสภา อุตสาหกรรม เพื่อการเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการ สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ (Management Guideline) และ Software Tool ที่ช่วยประเมินตนเองและอำ�นวยความ สะดวกในการส่งต่อข้อมูลสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ มีรูปแบบเดียวกัน (Single Format) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

121


ซึง่ สมาคม HIDA (The Overseas Human Resources and Industry development association) และ MTEC มอบ ประกาศนียบัตรให้บริษัทในโครงการ JAMP โครงการนี้ ดำ�เนินการในระหว่างปี 2551-2555

การจัดการด้านคุณภาพ บริษัทฯ ดำ�เนินการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2555 ได้ขอการรับรองในกลุ่มปฏิบัติการต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้น�ำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2555 (Eco magination Leadership Award 2012)

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว ภายในงาน มหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก Eastern Expo 2012

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ มุ่งเฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้น

122

การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• การรับ การเก็บ และการจ่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิงและสาร เคมีอันตราย ณ คลังน้ำ�มันพระประแดง คลังน้ำ�มันอยุธยา คลังน้ำ�มันระยอง และคลังน้ำ�มันชุมพร โดยได้รับการรับรอง 3 ระบบ คือ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) การรับรองระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO14001:2004) และการรั บ รองระบบการจั ด การ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (ประกอบด้ ว ยมอก. 18001-2554 (TIS 18001-2554) และ BS OHSAS 18001:2007) • การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane systems และ CASE products (coating, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำ�ไปใช้ (บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด) ได้รับการรับรองระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001 (ISO 14001:2004) • ศู น ย์ ม าตรวิ ท ยา ได้ รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ การเพิ่มผลผลิต ได้แก่ 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) และกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) โดยสนับสนุนให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในปี 2555 พนักงานเข้าร่วมกลุม่ กิจกรรม QCC ทัง้ หมด 427 กลุม่ จาก การที่บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมการทำ�กิจกรรม QCC อย่าง ต่อเนื่อง ทำ�ให้ศักยภาพของกระบวนการคิดในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำ�งานอย่างเป็น ระบบ ชัดเจนตามแนวทางของ QC story เกิดเป็นผลงาน Best practice และมาตรฐานการทำ�งานที่ดี สามารถเข้า แข่งขันจนได้รับรางวัลในการแข่งขัน QCC ในระดับประเทศ ได้ เช่น งาน Thailand Quality Year 2012 ได้รับรางวัล Golden QC Prize ประเภท Task Achieving QCC Prize


จำ�นวน 3 รางวัล และรางวัล Silver QC Prize จำ�นวน 2 รางวัล (ประเภท Task Achieving และ Manufacturing อย่างละ 1 รางวัล) นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 3 STAR AWARD ซึง่ เป็นรางวัลสูงสุดของการเข้าประกวด QCC ในงาน ICQCC 2012 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียด้วย

การแลกเปลี่ยน/ ถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญของการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องต่างๆ เช่น หัวข้อการบริหารงานอาชีวอนามัย สำ�หรับอุตสาหกรรม ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากสารเคมี” จัดโดยกรม ควบคุมโรค ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ร่วมเป็นวิทยากรแลก เปลีย่ นประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในมุมมองของภาคเอกชน ในหลักสูตร “พัฒนา นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และร่วมเป็นวิทยากรในการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “แนวทางการจัดทำ�ยุทธศาสตร์วา่ ด้วย การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมใน บริบทของ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ อากาศ พ.ศ. 2555-2593” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาการ กำ�หนดนโยบายและการดำ�เนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จัดโดยสำ�นักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรความร่วมมือระหว่าง ประเทศของเยอรมนี (German International Cooperation: GIZ) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริษทั ฯ มีการจัดการความรูอ้ งค์กร (Knowledge Management) เป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่กระจายในองค์กรมาจัดเป็น ระบบและพัฒนาให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ โดยจัดให้มชี อ่ งทางการ เข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงทั้งองค์กร ซึ่ง มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน สอดรับทัง้ องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนด้วยการรักษา องค์ความรู้และทักษะของบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความรู้ใหม่ และต่อยอดความรู้เดิม ให้เป็นความรูใ้ หม่ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ทันต่อ การขยายธุรกิจเพือ่ ก้าวสู่ Knowledge Based Organization และ Learning Organization

ท่าเรือไออาร์พีซี ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีด่น หรือ EIA Monitoring Awards ประจ�ำปี 2554

รับรางวัล 3 STAR AWARD ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการเข้าประกวด QCC ในงาน ICQCC 2012

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการฝึกอบรมให้กบั พนักงาน Outsource ผูร้ บั เหมา และนักศึกษาฝึกงาน เพือ่ เป็นการส่งเสริมจิตสำ�นึก ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำ�งาน เพือ่ ให้ปฏิบตั ิ งานได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูงสุดในการทำ�งาน ในปี 2555 มีการฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เกีย่ วกับ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเพิ่มผลผลิต อาทิเช่น การจัดการระบบมาตรฐาน ISO การพัฒนา Internal auditor ขัน้ Advance, SSHE Management Standard Implementation, Vendor Audit for Implementation, การจัดทำ� Compliance Assurance, ISO 9001:2008 รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

123


Requirement and Implementation, กฎหมายความปลอดภัย ข้อกำ�หนด การประเมินความเสี่ยงในระบบ TIS/OHSAS 18001, IMS Internal Auditor, การตรวจติดตามคุณภาพ ห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005, การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำ�หนดมาตรฐาน สากล ISO/IEC 17025:2005, ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติ การสอบเทียบตาม ISO/IEC 17025:2005, ISO/TS 16949 (Overview and Quality System), การพัฒนาระบบการ จัดการพลังงานมาตรฐาน ISO 50001 : 2011 ด้านความปลอดภัย พื้นฐานความรู้ทั่วไปด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และการ ส่งเสริมจิตส�ำนึกความปลอดภัย, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพในการท�ำงาน การบริหารจัดการด้าน ความมัน่ คงปลอดภัยระดับผูบ้ ริหาร แผนฉุกเฉินโรงงานและ ข้อพึงปฏิบตั ใิ นภาวะฉุกเฉิน แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรวั่ ไหล (HAZMAT) ทฤษฎีเกี่ยวกับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึก ปฏิบัติฉีดถังดับเพลิง อันตรายจากเสียงและการป้องกัน ทบทวนข้อบังคับ กฎระเบียบความปลอดภัย (Safety Work Permit and Safety Tag) อันตรายจากเคมีและการขนถ่าย สารเคมี อันตรายจากสิง่ แวดล้อมในการท�ำงานและอันตราย จากไฟฟ้าสถิต อันตรายจากสารตัวท�ำละลายอินทรียแ์ ละการ ป้องกัน โครงการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตัวท�ำละลายอินทรีย์ การบ่งชีอ้ นั ตราย และประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 โรคปอดจากการท�ำงาน การยศาสตร์ส�ำหรับพนักงานส�ำนักงาน พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานซ่อมบ�ำรุงความปลอดภัยในการท�ำงานทีอ่ บั อากาศ การใช้ Fork Lift อย่างถูกต้องและปลอดภัย BBS Human PerformanceAgainst Human Error, Incident Investigation and RootCause Analysis Masterclass : Tools and Techniques, Safety in Process Design, Safety in Process Plant Design and Hazop Study workshop ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม สำ�หรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้นำ�ด้านการบริหารจัดการน้ำ� ผูค้ วบคุมระบบบำ�บัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ผูค้ วบคุมระบบ บำ�บัดมลพิษน้�ำ ผูค้ วบคุมส่งและบรรจุกา๊ ซ ตามประกาศกรม โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

124

การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

SSHE Managemant of Change Capital Projects Management

Performance Management

Opertions Risk Managemant Organization & Capabilities

Protect

Evolve

Engage

Sustainability Management

Lead

Operate

Reliability & Asset Integrity

Stategy & Leadership

Partner

Operation Management Value Chain of contractor Management & Suppliers

เพื่อบรรลุถึงระบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บริษัทฯ จึงน�ำระบบ OEMS (Operational Excellence Management System) มาใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร

การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ การลด ต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) การควบคุม กระบวนการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ QCC เพื่อลดเวลาการส่ง มอบและการบริการ การยกระดับคุณภาพด้วย QC Story แบบ Theme Achievement เป็นต้น ระบบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ (Operational Excellence Management System : OEMS) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ วิถีทางหนึ่งคือการปฏิบัติ งานที่เป็นเลิศ (Operational excellence) และเพื่อให้บรรลุ ถึงการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ จึงมีการนำ�ระบบ Operational Excellence Management System (OEMS) เข้ามาใช้ ระบบดังกล่าวประกอบด้วย 6 เรื่องหลัก ภายใต้ PROTECT Framework ซึ่งประกอบด้วย 12 เรื่องย่อย ซึ่งเป็นเรื่องของ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากจะ แยกเป็นหนึ่งใน 12 เรื่องย่อย ของ OEMS แล้ว ยังเป็นส่วน ประกอบอยู่ในทุกเรื่องย่อยอีกด้วย บริษัทฯ มั่นใจว่า การนำ� ระบบ OEMS มาใช้ให้ทวั่ ทัง้ องค์กรจะทำ�ให้เกิดกระบวนการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement : CPI) และส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ


ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนิน ธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลควบคู่ กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก การสร้างสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) เพื่อมุ่งหวังให้ ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในแผนการด�ำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยในปี 2555 ได้ มุ่งเน้น ใน 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 1. การด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และ สามารถตรวจสอบได้ โดยมุง่ เน้นการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ชุมชน และ คุณภาพของสังคม และสิง่ แวดล้อมในทุกมิติ รวมทัง้ ดูแล ผล ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ 2. การเพิ่ ม องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ พนักงานทุกระดับเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร 3. การส่งเสริมให้มโี ครงการหรือกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัท ฯ ด�ำเนิน การให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าประสงค์อย่างคุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพ

โครงการหอชมวิว ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน�้ำ

4. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบสองทาง (Two Ways Communication) กับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ได้มสี ว่ นร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสม เนื่ อ งในปี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ ได้จดั โครงการและกิจกรรมเพือ่ สังคมเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลนี้ โดยได้มโี ครงการ ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการหอชมวิว ศูนย์การเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน�้ำ ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของระบบนิเวศ ป่าชายเลน บริษทั ฯ จึงได้รว่ มมือกับเทศบาลนครระยอง กลุม่ อนุรกั ษ์แม่นำ�้ ระยองและป่าชายเลน ร่วมกันสร้างสะพานเดิน ศึกษาธรรมชาติและหอชมวิวธรรมชาติปา่ ชายเลนผืนสุดท้าย กลางเมื อ งระยองพระสมุ ท รเจดี ย ์ ก ลางน�้ ำ ณ บริ เ วณ พระเจดีย์กลางน�้ำ ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมุง่ หวังให้เกิดการช่วยกันส่งเสริมพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนให้เป็น ศูนย์กลางการเรียนรูด้ า้ นระบบนิเวศ อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนา ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิน่ รวมถึงเป็นการช่วยฟืน้ ฟู ระบบนิเวศบริเวณริมแม่น�้ำระยอง กว่า 300 ไร่ ให้กลับมา อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้ำ ควบคู่ไปกับพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติอกี ด้วย โครงการ ดั งกล่ า วได้ รั บ รางวั ล ลู ก โลกสี เ ขี ยวประจ�ำปี 2554 และ หอชมวิวแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555

บริษัทฯ ร่วมกับท้องถิ่นสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน�้ำ ระยะทางทั้งสิ้น 400 เมตร รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

125


และในอนาคต บริษัทฯ จะร่วมกับชุมชนและเทศบาลนคร ระยอง ตลอดจนกลุ่มอนุรักษ์แม่น�้ำระยองและป่าชายเลน พัฒนาให้พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านระบบ นิเวศน์ปา่ ชายเลนทีม่ คี วามครอบคลุมและเกิดความเชือ่ มโยง ในทุกๆ ด้าน และสามารถให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจใน การศึกษาธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู ทีส่ ดุ เพือ่ ประโยชน์ใน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป โครงการปันน�้ำใจ “น�้ำเพื่อชีวิตที่ดีสู่ชุมชน” เพราะตระหนักว่า “น�้ำ” คือชีวิต ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำ คนอยู่ไม่ได้ น�้ำจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีพ บริษัทฯ จึงแบ่งปันน�ำ้ ดิบจากบ่อส�ำรอง ส่งให้กบั ชุมชนต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ท�ำให้ประชาชนกว่า 1,000 ครัวเรือน มีนำ�้ ใช้เพือ่ การเกษตรกรรมและการอุปโภค บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้นมาก จัดว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์มหาศาลให้ แก่ประชาชนในต�ำบลบ้านแลงอย่างยั่งยืน

แบ่งปันน�้ำดิบจากบ่อส�ำรองส่งให้กับชุมชนกว่า 1,000 ครัวเรือน ในต�ำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพและความปลอดภัยชุมชน 1.1 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สุขภาพดีถ้วนหน้า บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในสุขภาพ อาชีวอนามัย ของชุมชนมาโดยตลอดและจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ร่วม กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ โดยได้รว่ มกันลงพืน้ ทีต่ รวจสุขภาพ และการให้บริการตรวจสุขภาพใหญ่ประจ�ำปี พร้อมทั้งให้ ค�ำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการตัดผมฟรี 1.2 คลินิกปันน�้ำใจ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง คลิ นิ ก ปั น น�้ ำ ใจขึ้ น ในพื้ น ที่ ข องศู น ย์ การเรียนรูเ้ ครือข่ายชุมชนไออาร์พซี ี เป็นคลินกิ เวชกรรมทีเ่ ปิด ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมา เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี นอกจากให้การรักษาและปฐมพยาบาล เบื้องต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ท�ำการบันทึกข้อมูลสุขภาพ ในเบื้องต้นด้วยความใส่ใจ น�ำไปศึกษาและพัฒนาเพื่อหา แนวทางสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของคนในชุ ม ชนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ในอนาคตจะมี การบูรณาการข้อมูลสุขภาพร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนอีกด้วย 126

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คลินิคปันน�้ำใจ เป็นคลินิคเวชกรรมที่เปิดให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตลอดปี 2555 จ�ำนวน 24 ครั้ง ประชาชนเข้ารับการบริการทั้งสิ้น 1,193 คน


2 ด้านการพัฒนาชุมชน 2.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของ ธุรกิจต้องควบคู่ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมเศรษฐกิจของ ชุมชนให้ก้าวหน้าบนวิถีทางอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง บริษัทฯ จึงมีแนวคิดสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายมิติเพื่อ สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เพียงความมั่นคงในเชิง เศรษฐกิจเท่านั้นที่ชุมชนได้รับ แต่คุณค่าเหนือสิ่ง อืน่ ใด คือการปรับเปลีย่ นมุมมองใหม่ ประสานกลาย เป็นความเข้าใจ จริงใจต่อกัน ผ่านความร่วมมือใน การท�ำกิจกรรมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและการ พั ฒ นาต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งระหว่ า งชุ ม ชนและ บริษทั ฯ ทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญอันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาที่ ยั่งยืนในอนาคต

• บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โดยการรั บ ซื้ อ ผ้ า อเนกประสงค์ จ ากกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต ผ้ า เอนกประสงค์ บ้านหนองจอก เป็นการสร้างประโยชน์ จากเศษผ้าเหลือใช้ โดยสมาชิกสามารถมารับผ้า กลับไปเย็บที่บ้านก่อนที่จะน�ำส่งไปยังโรงงาน ช่วย ให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทัง้ ยัง สามารถสร้างรายได้อีกด้วย

2.2 โครงการทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบทุนให้กับเด็ก นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ ปริญญาตรี ให้มีโอกาสได้รับทุนเพื่อต่อยอดทางการศึกษา และในปี 2555 นี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 295 ทุน ซึง่ ได้จดั พิธรี บั มอบทุนขึน้ เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

• งานโยนเชือกทางน�้ำท่าเรือไออาร์พีซี

2.3 โครงการหัวใจอาสาไออาร์พีซี การด�ำเนินโครงการต่างๆ จะส�ำเร็จได้จ�ำเป็นต้องอาศัยความ ร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือ จากพนักงานทุกคนในองค์กร สิง่ หนึง่ ทีส่ �ำคัญ คือ การพัฒนา บุคลากรให้มจี ติ ส�ำนึกต่อการปฏิบตั งิ านทัง้ งานในหน้าที่และ งานสาธารณะ

อีกมุมหนึง่ ของการด�ำเนินงานธุรกิจท่าเรือไออาร์พซี ี มีการต่อยอดไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ท�ำให้เกิดการ จ้างงานชาวบ้านในชุมชนกว่า 30 อัตรา เพื่อมา ปฏิบัติงานรับเชือกเรือ ควบคู่ไปกับการท�ำประมง เป็นการช่วยเสริมรายได้ภาคครัวเรือนให้มนั่ คง เกิด การรวมกลุ่ม

การต่อยอดสนับสนุนการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการจ้างงานชาวบ้าน กว่า 30 อัตรา ในงานโยนเชือกทางน�้ำของธุรกิจท่าเรือ

บริษทั ฯ จึงได้จดั โครงการหัวใจอาสาไออาร์พซี เี พือ่ การช่วยกัน ขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมในปี 2555 เช่น Big Cleaning Day ค่ายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย ปัน รักให้โลก ปลูกป่าชายเลนคลองก้นปึก หาดสวยทะเลใสด้วย พลังหัวใจอาสา เป็นต้น

สนับสนุนเพื่อต่อยอดทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยในปี 2555 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 295 ทุน รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

127


บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญทางการเกษตร จึงได้ด�ำเนิน โครงการศูนย์วจิ ยั เกษตรเครือข่ายชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ท�ำงานวิจัยในพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ คลินกิ เกษตรสัญจร เพือ่ ช่วยเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการ ผลิตทางการเกษตร

4. การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อให้คุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ชุมชนอุ่นใจ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ทีเ่ ป็นการลดผลกระทบและเป็นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ Green ABS TDAE รวมถึงการปรับปรุง เครือ่ งจักรทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงขึน้ เช่น การติดตัง้ เครือ่ งก�ำจัดกลิน่ หน่วยที่ 2 เพิ่มเสถียรภาพ การปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่ สะอาด เช่น การเลิกใช้น�้ำมันเตาของหม้อต้มไอน�้ำทุกหน่วย ผลิต เป็นต้น นอกจากนีแ้ ล้วความเอาใจใส่ในการด�ำเนินงาน ถื อ เป็ น สิ่ ง ส�ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้อมลงได้ บริษัทฯ จึงได้มีการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาใน เชิงรุก โดยตัง้ คณะท�ำงาน War Room เพือ่ บริหารจัดการอย่าง บูรณาการ เพื่อลดข้อร้องเรียนของชุมชนเกี่ยวกับการด�ำเนิน งานของโรงงานผลิตในพื้นที่ระยอง โดยมีรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะท�ำงาน ส่งผลให้ข้อร้องเรียน ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554

3. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. ด้านการรณรงค์ลดโลกร้อน

นอกจากบริษัทฯ จะมีโครงการปลูกป่าธรรมชาติรอบเขต ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี (Protection Strip) แล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ทัศนียภาพในชุมชนตลอดทั้งปี

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีโครงการส่งเสริมกลไกการ พัฒนาที่สะอาดหรือ CDM เพื่อนำ�ไปสู่การลดปริมาณการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทั ฯ จึงมีการรณรงค์และเผย แพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวควบคู่กันไปทั้งภายในและภาย นอกองค์กร ในปี 2555 ได้มีโครงการรณรงค์โดยการจัด พิมพ์หนังสือ "อุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่ ปฏิบัติการกู้โลก" การสัมมนาเรือ่ ง "จะกำ�กับองค์กรอย่างไรในวันทีโ่ ลกเปลีย่ น ไป" การเข้าร่วมโครงการ Car Free day กับชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซี ี จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออกซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ชุมชนในจังหวัดระยอง

ติดตั้งเครื่องก�ำจัดกลิ่นหน่วยที่ 2 เพิ่มเสถียรภาพการด�ำเนินงาน ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพือ่ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยในปี 2555 ได้น�ำนักศึกษาจ�ำนวน 150 คน ออกซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือ่ ง มือทางการเกษตร ให้แก่ชุมชนจังหวัดระยอง โดยไม่คิดค่า ใช้จ่ายเมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนมัธยม ตากสินระยอง และโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง 2.4 ศูนย์วิจัยเกษตรเครือข่ายชุมชน

128

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


ร่วมโครงการปัน่ จักรยานลดโลกร้อน

6. การสือ่ สารกับชุมชนอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 6.1 ตัง้ คณะกรรมการ คพอ. เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้หารือร่วมกันใน ทุกๆ เดือน เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ รวม ถึงการพัฒนาชุมชนรอบเขตประกอบการให้มคี วามเหมาะสม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 6.2 โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ เพือ่ เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั รูถ้ งึ การท�ำงานของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความจริงใจทีจ่ ะด�ำเนินไป อย่างไม่หยุดยัง้ และพร้อมพัฒนาปรับปรุงเพือ่ การอยูร่ ว่ มกับ ชุมชนอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯจึงมีโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ ขึ้นโดยให้ชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 8 รุ่น มีตัวแทนจาก ชุมชนกว่า 340 คน

โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ได้เข้าเยีย่ มชมการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน มีกลยุทธ์ด้านการพัฒนา อย่างยัง่ ยืนเพือ่ การก้าวสูค่ วามเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุง่ เน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนา กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับ องค์กรเทียบเท่ามาตรฐานสากลโลกและเป็นผูน้ �ำในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการอยู่ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และยั่งยืนตลอดไป รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

129


อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นเขตประกอบ การอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Strategic Communication)

ที่มา บริ ษั ท ฯ มี น โยบายพัฒ นาเขตประกอบการอุต สาหกรรม ไออาร์พีซีสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้มีการจัดตั้งคณะ กรรมการบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพืน้ ที่ ภายใต้โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดผลเป็น รูปธรรม จัดทำ�แผนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ องค์ประกอบเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติ ให้แก่ผปู้ ระกอบการในเขตอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี เพือ่ ประเมิน ควบคุม และนำ�ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

สร้างความรู้และความเข้าใจต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ สังคม ให้ความสำ�คัญกับการสื่อสารข้อมูลอย่างทันท่วงที มี ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเที่ยงตรง (integrity) เหมาะสมต่อข้อกังวลและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย เพื่ อ ผลั ก ดั น บริ ษั ท ฯ และสมาชิ ก ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง อยู่ ใ น เขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซีให้ปฏิบัติตามแนวทาง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและกลยุทธ์ทว่ี างไว้ โดยแนวทางกลยุทธ์ ประกอบไปด้วยภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัดทาง สังคมเชิงรุก (Proactive Management) จัดให้มีการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ�และอากาศ ในบริเวณโครงการนิเวศอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบของ โครงการ 2. การพัฒนาการดำ�เนินงานเพือ่ ความเป็นเลิศ (Operation excellence) ตั้งเป้าหมายที่จะลดของเสียโดยผสมผสานการใช้วัตถุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการควบคุมการใช้พลังงานความ ร้อน ไอน้ำ� น้ำ�ใช้ และน้ำ�เสีย เพื่อจะได้ใช้ปัจจัยการผลิตเหล่า นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Community Value Added) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชน สุ ข ภาพ และความ ปลอดภัย วางแผนการดำ�เนินงานทางธุรกิจทีส่ ามารถพัฒนา สุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน 130

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การปฏิบัติเพื่อการมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี มีกรอบการดำ�เนินงานของกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม เชิงนิเวศ 4 ภารกิจหลัก 12 โปรแกรม ที่สอดคล้องกับองค์ ประกอบเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นได้นำ�มาจัดทำ�แนวทาง การปฏิบตั แิ ละโครงการต่างๆ เพือ่ มุง่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้ ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ (Social and Environmental Quality Monitoring) • โครงการสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบเขต ประกอบการฯ • โครงการศูนย์ประสานงานภาคสนาม • การดำ�เนินงานของคณะกรรมการประสานความร่วม มือในเขตประกอบการฯ 2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximized Resource Efficiency) • การฝึกอบรมพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลระบบอย่าง สม่ำ�เสมอ • ส่งเสริมการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ ลดปริมาณ การใช้พลังงาน 3. การสร้างความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งจักรเพือ่ ลดการหยุดการ ผลิตนอกแผนบำ�รุงรักษา (Zero Unplanned Shutdown) • การฝึกอบรมให้พนักงานซ่อมบำ�รุงมีความรู้ความ ชำ�นาญในการซ่อมบำ�รุง • การวางแผนการซ่ อ มบำ � รุ ง รายโรงงานโดยเป็ น แผนงานประจำ�ปี


• การวางแผนซ่อมบำ�รุงใหญ่โดยให้สอดคล้องกับ แผนงานซ่อมบำ�รุงของเขตประกอบการฯ

• คัดเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

4. ลดขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Landfill)

6. มุ่งสู่การปล่อยน้ำ�ทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge)

• จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ Waste Management Committee เพื่ อ บริ ห ารจั ด การด้ า น Waste Management โดยภาพรวม

• ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ตามแนวการปฏิ บั ติ ติดตั้งระบบบำ�บัดและระบบท่อส่งเพิ่มเติม ไปจน ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต

รวบรวมข้ อ มู ล ปริ ม าณของเสี ย และข้ อ มู ล ในเชิ ง กระบวนการผลิ ต เพื่ อ วิ เ คราะห์ ภ าพแผนผั ง การ ไหลของของเสีย (Waste Flow Analysis) และ การวิเคราะห์โอกาสแนวทางการเลือกในการบริหาร จัดการทรัพยากรและของเสียในโรงงาน

• ศึกษาสถานภาพด้านการจัดการกลิ่นภายในเขต ประกอบการฯ 5. มุ่งสู่การลดอัต ราการเพิ่มการปล่อยมวลสาร (Zero Emission Growth) • จัดทำ�โครงการลดปัญหาเรือ่ งกลิน่ จากหน่วยตัดเม็ด โครงการผลิตเม็ดพลาสติก PS • ศึกษาสถานภาพด้านการจัดการกลิ่นภายในเขต ประกอบการฯ โดยร่ ว มกั บ สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ ม อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมโครงการแบ่งปันแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี ยีย่ มในการ บริ ห ารจั ด การและมี ส่ ว นร่ ว มในโครงการลดน้ำ � ระบายทิ้งที่คณะกรรมการเขตประกอบการนิเวศ แนะนำ�

• ค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ลดการใช้น้ำ�และพัฒนาคุณภาพของน้ำ�เสีย 7. การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safe Workplace) • จัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือเขต ประกอบการฯ เพือ่ ประสานความร่วมมือด้านความ ปลอดภัยในเขตประกอบการฯ • โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพชุมชน • กำ�หนดให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการ ต้องมีมาตรการในการเยียวยาหากมีเหตุฉุกเฉิน และชุมชนได้รับผลกระทบ

บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อด�ำเนินโครงการอุตสาหกรรม เชิงนิเวศต้นแบบ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

131


132

8. ชุมชนสุขภาพดี (Healthy Community) • โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ • โครงการคลินิกปันน้ำ�ใจ • ให้ ก ารสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น การในการส่ ง เสริ ม สุขภาพในชุมชน • ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานสาธารณะ อาทิ มูลนิธิ ิ หรือหน่วยงานรัฐ เพื่อดำ�เนินโครงการทางด้าน สาธารณสุข เช่น การจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน 9. ชุมชนสีเขียว (Green City) • โครงการปลูกป่า Protection Strip รอบเขตประกอบการฯ • โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะชุมชน • โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน • โครงการอนุ รั ก ษ์ ป่ า ชายเลน อาทิ ป่ า ชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ� คลองก้นปึก 10. ส่งเสริมเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่น (Sustainable Local Supply Chain) • ผลงาน - โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน - โครงการพัฒนาศักยภาพตามแนวทางศูนย์บม่ เพาะ วิสาหกิจชุมชน

11. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (Capacity Building) - โครงการศูนย์วิจัยการเกษตรเพื่อชุมชน - โครงการสำ � รวจความพึ งพอใจของชุ มชนรอบเขต ประกอบการฯ - โครงการศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน 12. โปรแกรมการสื่อสารและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ (Effectively Communication & Report) - โครงการระบบการส่งข่าวสารด้วย SMS - โครงการศูนย์ประสานงานภาคสนาม - โครงการวารสารชุมชน - โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิง พื้นที่ (Eco Indusrial Development) ระหว่างเขตประกอบการ อุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ของบริษัทฯ กับ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย), บมจ. ทีพีไอ โพลีน, บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต, บจ.ไนเตรทไทย และ บจ.ระยองอะเซททีลีน

ร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน” โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชน ด�ำเนินการปลูกต้นไม้ 2,009 ต้น ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พซี ี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน บริษัทฯ มีการจัดทำ�รายงานความยั่งยืน ปี 2554 และ 2555 ตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) แยก จากรายงานประจำ�ปีโดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ได้รับทราบแนวทางและการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยละเอียด สำ�หรับปี 2555 บริษัทฯ มีประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน ดังนี้ การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต (Licensor) ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจยั และพัฒนา ถือเป็นหนึง่ ในหัวใจสำ�คัญของบริษทั ฯ ที่ สร้างความแตกต่างในการตอบสนองต่อลูกค้า ช่วยให้บริษทั ฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ บรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นส่งเสริม การค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วม มือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และ กระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี

คุณภาพและคุณสมบัตติ รงตามทีล่ กู ค้าต้องการ ควบคูไ่ ปกับ การพัฒนากระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและรับ ผิดชอบต่อสังคม ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในห้องปฏิบัติการทาง เทคนิค บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการศึกษาร่วม มือกับภาควิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่ง เสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการก้าวสู่ “การเป็นเจ้าของ เทคโนโลยีการผลิต (Licensor)” นอกเหนือจากการผลิต และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การขายเทคโนโลยีการ ผลิต เป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่สอดคล้อง กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี แ ละ การกลัน่ ของ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ บริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ ในอนาคตเท่านัน้ หากยังทำ�ให้ บริ ษั ท ฯ เป็ น ต้ น แบบของบริ ษั ท สั ญ ชาติ ไ ทย ที่ ส ามารถ สร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเอง และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ กั บ ผู้ อ่ื น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ข อง ประเทศไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

133


เทคโนโลยีแรกของบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) ที่ได้รับ การยอมรับว่าเป็นกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และพร้อมจะเปิดตัวในต้นปี 2556 คือ Process License “Green ABS” ซึง่ เป็นเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก ABS จากยางธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Green Technology การปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีของโลก (Corporate Citizen) ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้ง หลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ ในทุก ด้านอย่างเคร่งครัด และสมัครใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน ต่ า งๆ ในระดั บ สากล โดยคำ � นึ ง ถึ ง หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แรงงานสัมพันธ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม เพือ่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ในสังคมให้ดีขึ้น จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นภาคีสมาชิกของ UN Global Compact บริษัทฯ มีเจตจำ�นงที่จะปฏิบัติตนตามพันธะสัญญาของภาคี สมาชิกดังกล่าว อย่างจริงจัง เพื่อสร้างดุลยภาพของมิติทาง ธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้เกิดขึน้ อาทิ มุง่ เน้นการผลิต นวัตกรรมสีเขียว เพือ่ ลูกค้าและสังคมโลก มีความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และบุคคลรอบข้าง ให้ความสำ�คัญกับการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ เน้นการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการ บริหารจัดการองค์ความรูท้ วั่ ทัง้ องค์กร การให้เสรีภาพในการ รวมกลุ่มของแรงงาน และรับรองสิทธิในการเจรจาต่อรอง การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การ ยกระดับการกำ�กับองค์กรให้มีความเข้มข้นขึ้น และการต้าน ทุจริต เป็นต้น ยุทธศาสตร์การมีสว่ นร่วมกับผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย

134

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ด้วยปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่าง มั่นคง และยั่งยืน มีความพร้อมที่สามารถรองรับโอกาสทาง ธุรกิจ รวมถึงให้คุณค่ากับการดูแลรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการวางแผน และพัฒนากระบวนการดำ�เนินการ ด้านความรับผิดชอบขององค์กร ด้วยนโยบายและแนวทางที่ ชัดเจน โดยใช้วธิ กี ารมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดัง จะเห็นได้จากแนวคิดการจัดตั้ง กลุ่มยุทธศาสตร์การดำ�เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ 3 กลุ่ม ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานขับเคลื่อน ดังนี้


ประธานกรรมการ ผู้บริหาร ผู้น�ำชุมชน และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับสภาวะที่จะเปลี่ยนไป

1. กลุ่มยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็ง และเติบโตทางธุรกิจ (Economy) มีหน้าที่ กำ�กับ ปรับปรุง และประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำ�เนินแผนกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและการเติบโตทางธุรกิจ ติดตาม และวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก กำ�กับดูแลแผนการผลิต การตลาด การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับภาวะ อุตสาหกรรม แผนงบประมาณรายจ่าย และงบลงทุนตาม เป้าหมาย

3. กลุ่มยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม (Environment) มีหน้าที่ กำ�กับ ปรับปรุง และประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ สู ง สุ ด ในการดำ � เนิ น แผนกลยุ ท ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ติดตาม กำ�กับดูแล และตรวจ สอบระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2. กลุ่มยุทธศาสตร์ทางสังคม(Social) มีหน้าที่ กำ�กับ ปรับปรุง และประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการดำ�เนินการแผนกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ ชุมชนและ สังคม ทั้งในพื้นที่ผลิตและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ เสียมีความสุข บริษัทฯ มีความเจริญเติบโต และได้รับความ พึงพอใจจากทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตามดูแลคุณภาพชีวิต รับฟัง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก ชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี พร้อมประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก ภาคประชาชนและภาครัฐ เป็นต้น

การปฏิบตั งิ านตามแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ได้รบั การสือ่ สาร ถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เช่น ใช้การ ประชุมหารือ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้มีการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดร่วมกัน

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

135


โครงสรางการจัดการทีด่ ี และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ สงผลใหเกิด กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด


MANAGEMENT โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการ ขอมูลทั�วไป


โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 17 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 8 ท่าน) ได้แก่ ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

1 2

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเชิดพงษ์ สิรวิ ิชช์ 1

3 4 5 6 7 8 9

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร พลเอกอุดมเดช สีตบุตร นายวุฒิสาร ตันไชย 1 นายวัชรกิติ วัชโรทัย นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ 1

10 11 12 13 14 15 16 17

นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม นายกฤษฎา อุทยานิน นายณรงค์กร ชวาลสันตติ 1 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ 2 นายเจตน์ ธนวัฒน์ 3 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 4 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 5 นายอธิคม เติบศิริ 1

หมายเหตุ :

1 2 3 4 5

ต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ/ ชุดย่อย ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นายเชิดพงษ์ สิรวิ ชิ ช์ นายวุฒสิ าร ตันไชย นายวิชยั พรกีรติวฒ ั น์ นายณรงค์กร ชวาลสันตติ และนายอธิคม เติบศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อทดแทน นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 นายเจตน์ ธนวัฒน์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2555 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2555 เพือ่ ทดแทน ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวตั น์ กรรมการทีล่ าออกเมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2555 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2555 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2555 เพือ่ ทดแทน นางรวิฐา พงศ์นชุ ติ กรรมการทีล่ าออกเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2555 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 กันยายน 2555 เพือ่ ทดแทน นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการทีล่ าออกเมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 และนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

139


กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิตบิ คุ คล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายวุฒิสาร ตันไชย นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต นายวัชรกิติ วัชโรทัย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร นายอธิคม เติบศิริ และนายวิชัย พรกีรติวัฒน์ กรรมการ สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญ ของบริษัทฯ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการจำ�นวนทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด 2. มีกรรมการอิสระทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำ�นวนกรรมการอิสระไม่ น้อยกว่า 3 คน 3. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี 4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความ รู้ความสามารถที่จำ�เป็น โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มี ความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้าน บัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 5. มีคณ ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำ�กัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความ เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ 6. มีคณ ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 เรือ่ งการแต่งตัง้ ข้าราชการระดับสูง หรือบุคคลดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไป ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

140

โครงสร้างการจัดการ

การแต่งตั้งและพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดเกีย่ วกับการแต่งตัง้ และการ พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการ 1. ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูม้ อี �ำ นาจเลือกตัง้ กรรมการ โดยคณะกรรมการ สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะทำ�หน้าที่คัดเลือกบุ ค คล ทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมี หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ หนึ่งเสียง (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล หรือเป็นครั้งเดียวเต็มตามจ�ำนวน กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทัง้ นีต้ ามแต่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผหู้ นึง่ ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนน เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยบุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตาม ล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จ�ำนวนกรรมการทีพ่ งึ จะมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมนัน้ เป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด 2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการ และคณะกรรมการสามารถพิจารณาเลือกกรรมการ คนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ เพือ่ ปฏิบตั ิ หน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการ มอบหมาย 3. ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป


เว้นแต่วาระของกรรมการทีว่ า่ งลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตำ�แหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดย มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการแทนนี้ ต้อง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่ 4. กรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำ�นวน ทีจ่ ะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ่ หลืออยูก่ ระทำ�การในนาม ของคณะกรรมการได้ แ ต่ เ ฉพาะการจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่างทั้งหมด เท่านัน้ โดยให้กระทำ�ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ �ำ นวนกรรมการ ว่างลงเหลือน้อยกว่าจำ�นวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคล ซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน การพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ 1. ครบวาระ 3 ปี โดยข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนดว่าในการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด ทะเบียนบริษทั ฯ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน และปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการ คนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้ 2. นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ จะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด หรือทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำ�สั่งให้ออก 3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออก ต่อบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดการกิจการของบริษัทฯ ทัง้ ปวงให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยอำ � นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ สำ � คั ญ ของ คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้ 1. จัดให้มีการทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

2. จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบบัญชีงบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุน และให้นำ�เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีภายในกำ�หนด 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และให้ส่งสำ�เนาบัญชีงบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงาน ประจำ � ปี ข องคณะกรรมการไปยั ง บรรดาผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คนที่ มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง 4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจ มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทำ� การแทนได้ 5. พิจารณาจ่ายเงินบำ�เหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้าง ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ทำ�กิจการให้กับบริษัทฯ 6. พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 7. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ� ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ ั ชีของบริษทั ฯ 8. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ไปปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนคณะกรรมการ ก็ได้ นอกจากนี้ การดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนดำ�เนินการใน เรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมด หรือบางส่วน ที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น 2. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชน มาเป็นของบริษัทฯ 3. การทำ� แก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ 4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

141


5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง กำ�ไร ขาดทุนกัน 6. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 7. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 8. การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจาก ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือกลุม่ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูบ้ ริหาร ของบริษัทฯ มีอำ�นาจหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเสรีตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและหลักการกำ�กับดูแล กิจการที่ดี มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ บริ ษั ท ฯ กำ �หนดคุณ สมบัติข องกรรมการอิส ระที่เข้มกว่ า ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มี อำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจ ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม ของผู้ขออนุญาต 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ เสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ บริษัทย่อย 142

โครงสร้างการจัดการ

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของ บริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อ ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำ�รายการ ทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็น ผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีก ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใด จะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำ � กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ใ นการ ทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือ หุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่


8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน เดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากต�ำแหน่ง บริษทั ฯจะสรรหา ผูท้ มี่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมและมีคณ ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ มาทดแทนเป็นอันดับแรก รวมทัง้ รักษาจ�ำนวนกรรมการอิสระ ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี อย่างไรก็ตาม กรรมการคนอืน่ ๆ หากต่อมามีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ก�ำหนดเมื่อใด กรรมการคนนั้นๆ ก็มีฐานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทันที

คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรม การบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ โดย ได้ ม อบหมายภาระหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณากลั่ น กรองการ ดำ�เนินงานที่สำ�คัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำ�เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระตามวาระการดำ� รง ตำ�แหน่งกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการบริหาร แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น ไป อย่างคล่องตัว มีผลการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ และดำ�เนินไป ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกำ�หนด โดยคำ�นึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการบริหาร นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการบริหาร นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ กรรมการบริหาร นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหาร

นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร อ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปี เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 2. กำ � หนดนโยบายการเงิ นการลงทุ นของบริ ษัท ฯ และ กำ�หนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัทฯ และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอ การลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ 3. พิจารณาและดำ�เนินการในประเด็นที่สำ�คัญซึ่งเกี่ยวข้อง กับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ 4. พิจารณากลัน่ กรองและให้ขอ้ เสนอแนะงานทุกประเภทที่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 5. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ในเครือ หรือ บริษทั ร่วมทุนตามจำ�นวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงใน สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 6. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 3. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำ�หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นางสุเกรียง ชาติอทุ ศิ ผูจ้ ดั การสำ�นักตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิ หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

143


อ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำ นาจและหน้าทีต่ ามทีก่ �ำ หนดใน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการ ดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูก ต้ อ งและเปิ ด เผยอย่ า งเพี ย งพอ โดยการประสานงาน กั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกและผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทำ � รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี 2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal/Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ 4. พิ จ ารณาคั ด เลื อกและเสนอแต่ ง ตั้ ง บุ คคลซึ่ ง มี ค วาม เป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและพิจารณา เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิ จ ารณาสอบทานรายการเกี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ 6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุม ภายในของบริษัทฯ 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ของบริษทั ฯ 144

โครงสร้างการจัดการ

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 6.5 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ 6.6 จำ�นวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้รบั การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter) 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควร ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 7. ปฏิบัติการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. 2. 3.

นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นายไกรสิทธิ์ อนุกลู อุทยั วงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สาย งานบุคคล ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน อ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า ตอบแทน 1. คัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ ใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ จะเสนอรายชือ่ กรรมการใหม่ตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 2. กำ�หนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพือ่ ดำ�รง ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3. กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำ�เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป


4. กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ นำ�เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

Management Report) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. 2. 3.

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นายเจตน์ ธนวัฒน์ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวมนวิภา จูภบิ าล รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี อ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 1. กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะทำ�งานพัฒนาระบบกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 2. เสนอแนวปฏิบตั ดิ า้ นกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี อ่ คณะกรรมการ บริษัทฯ 3. กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ ฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 4. ให้ค�ำ แนะนำ�แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งการกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดี 5. ทบทวนแนวทางหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง บริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากลและเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำ�หนดให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ในระดับจัดการ เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและดูแลการบริหารความเสีย่ งโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว จะต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึน้ แนวโน้มผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และจะต้องมีการจัดทำ�รายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ สมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดย พิจารณาจากบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตติ ามทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด ดังนี้ 1. มีคณ ุ สมบัตสิ อดคล้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำ � กั ด พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพย์ฯ กฎระเบี ย บของคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กฎระเบี ย บของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ ข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรือ่ งการแต่งตัง้ ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง 3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพือ่ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 4. มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริม การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างคุณค่า ให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ทุม่ เท อุทศิ เวลา มีอายุทเ่ี หมาะสม สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับของ สังคม เป็นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายปิดกัน้ ผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอชือ่ บุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

145


การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2555

รายชื่อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร พลเอกอุดมเดช สีตบุตร นายวุฒิสาร ตันไชย นายวัชรกิติ วัชโรทัย นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม นายกฤษฎา อุทยานิน นายณรงค์กร ชวาลสันตติ พลโทปรีชา วรรณรัตน์ นายเจตน์ ธนวัฒน์ นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 1

17

นายอธิคม เติบศิริ

18 19 20 21

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 2 ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 3 นางรวิฐา พงษ์นุชิต 4 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 5

หมายเหตุ :

146

โครงสร้างการจัดการ

1. 2. 3. 4. 5.

(หน่วย : ครั้ง)

คณะกรรมการ บริษทั ฯ (จ�ำนวน 17 คน) จ�ำนวนการประชุม ทั้งปี 13 ครั้ง

คณะกรรมการ บริหาร (จ�ำนวน 5 คน) จ�ำนวนการประชุม ทั้งปี 12 ครั้ง

คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จ�ำนวน 3 คน) จ�ำนวนการประชุม ทั้งปี 13 ครั้ง

คณะกรรมการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดี (จ�ำนวน 3 คน) จ�ำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง

คณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนด ค่าตอบแทน (จ�ำนวน 3 คน) จ�ำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง

13/13 12/13 13/13 11/13 11/13 12/13 11/13 11/13 10/13 13/13 13/13 12/13 11/11 9/9 7/8 3/3 13/13

12/12 11/12 11/12 11/12 12/12

13/13 4/4 11/11 7/7 -

6/6 6/6 4/4 -

6/6 6/6 6/6 -

1/2 6/7

-

1/1 2/2 -

-

-

นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 นางรวิฐา พงศ์นุชิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555


ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทน ของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีแนวทางกำ�หนดค่าตอบแทน ดังนี้ 1. กำ � หนดค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม 2. กำ�หนดฐานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึง ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้อง กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นใน อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ซึ่ ง มี ข นาดของธุ ร กิ จ ใกล้ เ คี ย งกั น รวมถึงความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ

3. ขอบเขตหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายของกรรมการและ กรรมการชุดย่อย 4. ตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการ ชุดย่อยอื่นๆ กำ�หนดอัตราค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตรา ค่าตอบแทนของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30 5. กรณีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงคณะ กรรมการชุดย่อยอืน่ ทีอ่ าจมีการแต่งตัง้ ขึน้ ในอนาคต กำ�หนด ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมตามจำ�นวนครั้งที่เข้า ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2554 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2555 คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน/คน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ

60,000 บาท

60,000 บาท

กรรมการ

45,000 บาท

45,000 บาท

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต ประธานกรรมการ

-

60,000 บาท

กรรมการ

-

45,000 บาท

2. โบนัสกรรมการ : การจ่ายโบนัสให้กรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำ�ไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมจำ�นวน 18 ล้านบาท สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2554 โดยจัดสรรให้แก่ กรรมการแต่ละท่านตามจำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 30

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

147


ในปี 2555 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ (หน่วย : บาท)

ล�ำดับที่

รายชื่อ

ค่าตอบแทน

720,000 1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 540,000 2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 540,000 3 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 540,000 4 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 540,000 5 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร 540,000 6 นายวุฒิสาร ตันไชย 540,000 7 นายวัชรกิติ วัชโรทัย 540,000 8 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 540,000 9 นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ 540,000 10 นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม 540,000 11 นายกฤษฎา อุทยานิน 540,000 12 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ 476,379 13 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ 399,000 14 นายเจตน์ ธนวัฒน์ 376,500 15 นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 1 165,000 16 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 540,000 17 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2555 18 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 2 3 21,774.19 19 ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวตั น์ 90,000 20 นางรวิฐา พงษ์นุชิต 4 5 288,871 21 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 9,017,524.19 รวม หมายเหตุ :

148

โครงสร้างการจัดการ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ 780,000 540,000 585,000 495,000 495,000 540,000 495,000 495,000 450,000 585,000 585,000 540,000 495,000 405,000 315,000 135,000 585,000 45,000 270,000 8,835,000.00

เบี้ยประชุม กรรมการ ชุดย่อย 720,000 1,140,000 360,000 495,000 945,000 1,035,000 495,000 180,000 315,000 540,000

โบนัส 1

รวม

1,637,244.35 1,259,418.73 1,259,418.73 1,162,540.37 678,148.55 1,162,540.37 871,905.27 1,259,418.73 193,756.73

3,857,244.35 3,479,418.73 2,744,418.73 2,692,540.37 1,713,148.55 3,187,540.37 1,906,905.27 2,294,418.73 2,025,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,080,000.00 1,466,379.00 984,000.00 1,006,500.00 300,000.00 1,858,756.73

775,026.91 775,026.91 45,000 1,065,662 1,132,436.19 90,000 96,878.36 321,878.36 968,783.64 1,527,654.64 6,360,000.00 12,390,742.74 36,603,266.93

บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้คณะกรรมการในปี 2555 สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2554 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 นางรวิฐา พงศ์นุชิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556


การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 มีดังนี้

ล�ำดับที่

รายชื่อ

1

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

2 3 4

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

5 6 7 8

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ นายวุฒิสาร ตันไชย นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายวัชรกิติ วัชโรทัย

9 10 11 12 13 14 15 16 17

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม นายกฤษฎา อุทยานิน นายณรงค์กร ชวาลสันตติ พลโทปรีชา วรรณรัตน์ นายเจตน์ ธนวัฒน์ นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ นายอธิคม เติบศิริ

ณ 31 ธ.ค.54 ทุนช�ำระแล้ว 20,434,419,246 บาท

ณ 31 ธ.ค.55 ทุนช�ำระแล้ว 20,434,419,246 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น/ จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น/ จ�ำนวนหุ้น

0.00098 200,000 0.00049 100,000 0.00127 260,250 -

0.00122 250,000 0.00049 100,000 0.00127 260,250 -

จ�ำนวนหุน้ เพิม่ (ลด) ระหว่างปี 50,000 -

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

149


เลขานุการบริษัท เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน คณะ กรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ� หน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับ ตลาดทุนประกาศกำ�หนด อาทิ การจัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร สำ�คัญของบริษัทฯ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน ประจำ�ปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ ประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ และผูบ้ ริหาร และดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับ ตลาดทุนประกาศกำ�หนด โดยเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นางสาวมนวิภา จูภิบาล ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท วุฒิการศึกษา - ครุศาสตร์บณ ั ฑิต (ภาษาอังกฤษและธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การสือ่ สารทางการเมือง) วิทยาลัย สื่อสารทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประวัติการทำ�งาน - ผูจ้ ดั การฝ่ายกำ�กับและสือ่ สารองค์กร และเลขานุการบริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบัน - ผูจ้ ดั การสำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และเลขานุการบริษทั และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน กิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) 150

โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 1. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ การกลั่น 3. นายมานิตย์ สุธาพร รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบุคคลและ บริหาร และทีป่ รึกษาปฏิบตั หิ น้าทีก่ �ำ กับดูแลงานด้านคดี 4.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจท่าเรือและบริหาร จัดการทรัพย์สนิ และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด

5. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 6. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร 7. นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี 8. นางสาวพัทธนันท์ เตชะกำ�พุช ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิด เกี่ยวกับ (1) การถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำ�เนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน ที่มีอำ�นาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำ�อัน ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต (2) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำ�หนดตามคำ�สั่งขององค์กรที่มี อำ�นาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ (3) เคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำ�ความผิดตาม (1) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำ�ความผิด ตาม (1)


อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็น ไปตามนโยบาย โดยกำ � หนดขอบเขตอำ � นาจการอนุ มั ติ ในเรือ่ งสำ�คัญๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนในระเบียบ และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการให้สนิ เชือ่ ประกาศ อำ�นาจการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศการมอบอำ�นาจ ในการอนุมตั ใิ ห้ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับบัญชี เป็นต้น ขอบเขตอำ�นาจทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ ได้รบั มอบอำ�นาจ จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 1. การดำ�เนินการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง ก. การเข้ า ทำ � สั ญ ญา ข้ อ ตกลง หรื อ นิ ติ ก รรมใดๆ และการบอกเลิกสัญญา ข้อตกลง หรือนิติกรรมใดๆ และ การเรียกร้อง ทวงถาม เอาคืน และรับจากบุคคลใดๆ ซึ่ง จำ�นวนเงิน หนี้ ทรัพย์สิน และสิ่งทั้งปวง ข. การลงนามในการทำ�ธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝาก การปิดบัญชีเงินฝาก การ ทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การกู้ยืมเงิน และการให้ หลักประกันไม่ว่าในรูปแบบใด และดำ�เนินการหรือติดต่อ ธุรกิจอื่นใด ค. การลงนามรับรองความถูกต้องหรือรับรองสำ�เนาถูก ต้องในเอกสารหนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารทางทะเบียนบริษทั ฯ และบรรดาสัญญา ข้อตกลง หรือนิติกรรมต่างๆ ง. การแจ้งความร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงาน สอบสวนแทนบริษทั ฯ ให้ด�ำ เนินคดีอาญาต่อนิตบิ คุ คล บุคคล หนึ่งและบุคคลใด มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน ตลอดจน ถอนคำ�ร้องทุกข์และคำ�กล่าวโทษ และแจ้งความในกรณีที่ เอกสารหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ สูญหาย จ. การดำ�เนินการใดๆ เพื่อการเรียกให้ชำ�ระหนี้ทุก ประเภท รับและติดตาม เอาคืน ซึง่ เงิน หรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด ของบริ ษั ท ฯ จากบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใดๆ รวมทั้ ง ศาล เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

ฉ. การว่ากล่าว การดำ�เนินการฟ้องคดี ทำ�คำ�ให้การ ต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง การดำ�เนินการในทางคดี การใช้สิทธิ หรือสละสิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา การยอมรับตามที่คู่ความ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง เรี ย กร้ อ ง การถอนฟ้ อ ง การประนี ป ระนอม ยอมความ การขอให้พิจารณาคดีใหม่ การบังคับคดีตาม คำ�พิพากษา หรือคำ�สั่งของศาลในคดีใดๆ ในศาลทุกศาล รวมทัง้ ยืน่ ถอน หรือแก้ไขคำ�ฟ้อง คำ�ให้การ คำ�ร้อง คำ�แถลง ข้อต่อสู้ใดๆ ทางกฎหมาย การยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ โต้แย้ง คำ�ขอรับชำ�ระหนีใ้ นคดีลม้ ละลาย คดีฟนื้ ฟูกจิ การ การดำ�เนิน การในทางกฎหมายทัง้ หลายทัง้ ปวง ทีบ่ ริษทั ฯ มีสทิ ธิด�ำ เนินการ เอาแก่นติ บิ คุ คล หรือบุคคลใดๆเพือ่ ให้ช�ำ ระหนีส้ นิ ค่าเสียหาย หรือชำ�ระเงิน หรือทรัพย์สินแก่บริษัทฯ หรือเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวรับผิดต่างๆ ในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือตาม ความผิดตามกฎหมายประการอื่นใดทั้งหมด หรือเพื่อการ อื่นใดทุกประการ ช. การรับจำ�นำ� บังคับจำ�นำ� ไถ่ถอน จำ�นำ� รับจำ�นอง บังคับจำ�นอง ปลดจำ�นอง ไถ่ถอนจำ�นอง โอนหรือรับโอนสิทธิ การรับจำ�นอง ให้ความยินยอมในฐานะผูร้ บั จำ�นอง ผูร้ บั จำ�นำ� เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีน่ �ำ มาวางเป็นประกันกับบริษทั ฯ รับโอนที่ดิน และทรัพย์สินบนที่ดินซึ่งจำ�นองหลุดเป็นสิทธิ และใช้สิทธิ หั ก กลบลบหนี้ รั บ โอนทรั พ ย์ สิ น จากลู ก หนี้ หรื อ บุ ค คล ภายนอก เพือ่ ชำ�ระหนีข้ องลูกหนีแ้ ทนลูกหนี้ โอนและรับโอนสิทธิ เรียกร้อง ซ. การยื่นเรื่องเสนอข้อพิพาท ให้การ หรือดำ�เนิน การกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ รวมทัง้ ทำ�การแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการและร้องขอ หรือยื่นคำ�ร้อง หรือคำ�ฟ้องต่อ ศาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันใด เพือ่ บังคับตามคำ� ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ฌ. การติดต่อหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐและหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ บุคคลหรือนิตบิ คุ คลใดๆ เกีย่ วกับการขออนุมตั ิ การขออนุ ญ าต การจดทะเบี ย น การทำ � สั ญ ญา การต่ อ อายุสัญญา การขอใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การโอน การยกเลิก รวมทั้งการยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือนและทีด่ นิ (ภ.ร.ด.2) การยืน่ คำ�ร้องขอให้พจิ ารณาใหม่ (อุทธรณ์) ภาษีบ�ำ รุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภาษีปา้ ย ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึ ง การอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น ภาษี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ปวง การชำ�ระค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม นำ�พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสถานที่ และดำ�เนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดังกล่าวได้ รวมทั้งขอเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการนั้น รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

151


ญ. การยื่นขอรังวัดที่ดิน ขอทราบราคาประเมินที่ดิน ชี้ระวังแนวเขตที่ดินและรับรองเขตที่ดิน ขอออกโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิทด่ี นิ เช่าทีด่ นิ ขอใช้ทด่ี นิ ของรัฐ ต่อกรมทีด่ นิ สำ�นักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ฎ. ลงนามและยื่นคำ�ร้อง คำ�ขอ และเอกสารอื่นใด ตลอดจนให้ถอ้ ยคำ�ต่างๆ แทนบริษทั ฯ ต่อหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ อื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล หรือ นิตบิ คุ คลใดๆ รวมทัง้ ขอคัดถ่ายเอกสาร ลงนามรับรองสำ�เนา เอกสารต่างๆในการดำ�เนินการดังกล่าวได้ดว้ ย อาทิเช่น หนังสือ รับรองบริษทั ฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษทั ฯ สำ�เนา บัตรประชาชน สำ�เนาทะเบียนบ้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2. การบังคับบัญชาผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกตำ�แหน่ง ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง ก. การกำ�หนดข้อบังคับ ระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ พึงต้องปฏิบัติ

ข. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 3. การดำ�เนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ มอบอำ�นาจนี้ 4. การดำ�เนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ข้างต้นนั้น กรรมการ ผู้จัดการใหญ่สามารถใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้โดยอิสระใน ทางที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัทฯ 5. การมอบอำ�นาจช่วงเพื่อดำ�เนินการแทนตามอำ�นาจที่ได้ รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร 6. การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ โดยการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ จะ ต้องเป็นไปตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ กำ�หนด ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติให้ ทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ล�ำดับที่

152

รายชื่อ

1 2 3

นายอธิคม เติบศิริ นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ นายมานิตย์ สุธาพร

4 5

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

6

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

7 8

นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี นางสาวพัทธนันท์ เตชะก�ำพุช

โครงสร้างการจัดการ

ณ 31 ธ.ค.54 ทุนช�ำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จ�ำนวนหุ้น 0.000000 50 0.00024 50,000 0.00180 367,015

ณ 31 ธ.ค.55 ทุนช�ำระแล้ว 20,434,419,246 บาท สัดส่วนการถือหุ้น/ จ�ำนวนหุ้น 0.000000 50 0.00002 4,779 0.00180 367,015

จ�ำนวนหุน้ เพิม่ (ลด) ระหว่างปี (50,000) -


ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยค�ำนึงถึง ขอบเขตความรับผิดชอบ ความสามารถในการบริหารงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภท เดียวกัน ทัง้ นีใ้ นการปรับค่าจ้างประจ�ำปี บริษทั ฯ จะประเมินผล การปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ร ะบบ PMS (Performance Management System) ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมิน ผลงาน 2 ด้าน คือ (1) ตัวชีว้ ดั ผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) เป็นภารกิจส�ำคัญที่ได้รับการถ่ายทอด จากบริษทั ฯ ในแต่ละปี ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รายชื่อ 1 1. นายอธิคม เติบศิริ 2. นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ 3. นายมานิตย์ สุธาพร 4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 2 5. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 6. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 3 หมายเหตุ :

1. 2. 3.

(2) สมรรถนะในการท�ำงาน (Competency) เป็นเครื่องมือ ส�ำหรับประเมินความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านเชิงพฤติกรรม ซึ่งก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแสดงออกในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ เป้าหมายอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร 6 ท่าน จ�ำนวนรวม 44.28 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน 38.18 ล้านบาท โบนัส 5.74 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนส�ำรอง เลี้ยงชีพ 0.36 ล้านบาท ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลและบริหาร ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลงานด้านคดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร

ผู้บริหารซึ่งต้องเปิดเผยค่าตอบแทนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน กลต. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน และรักษา การรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และปฏิบตั งิ านในหน้าที่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สนิ และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด ตัง้ แต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2555 (ทดแทนนายนันทชัย ประภาวัฒน์เวช ที่ครบวาระเกษียณอายุ) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

153


รายชื่อ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร พลเอกอุดมเดช สีตบุตร นายวุฒิสาร ตันไชย นายวัชรกิติ วัชโรทัย นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม นายกฤษฎา อุทยานิน นายณรงค์กร ชวาลสันตติ พลโทปรีชา วรรณรัตน์ นายเจตน์ ธนวัฒน์ นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ นายอธิคม เติบสิริ นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต นายมานิตย์ สุธาพร นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นางสาวอรวรรณ ลีลารัศมี นางพัทธนันท์ เตชะก�ำพุช

ตารางแสดงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทฯ 1 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) X บริษัทย่อย 2 บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ำกัด 3 บริษัท ไทย เอ บี เอส จ�ำกัด 4 บริษัท น�้ำมัน ไออาร์พีซี จ�ำกัด 5 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ�ำกัด 6 บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ำกัด 7 บริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ำกัด 8 บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จ�ำกัด 9 บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จ�ำกัด บริษัทร่วม 10 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด 11 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ำกัด 12 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ำกัด (มหาชน) 13 บริษัท ระยองอะเซททีลีน จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง 14 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) 15 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด X (มหาชน) 16 บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) 17 บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ำกัด (มหาชน) 18 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) 19 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) 20 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด 21 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ�ำกัด 22 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด 23 บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด 24 บริษัท ปตท. ค้าสากล จ�ำกัด 25 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด 26 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด หมายเหตุ:

154

X = ประธานกรรมการ

โครงสร้างการจัดการ

/

/ = กรรมการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /, // // // // // // // // / / / X

/ /

/ / / X

/

/ / / /

X X

/ / / / / X

/

/

/ /

/

/

/ /

/, //

/

//

//

//

// // //

/

// = ผู้บริหาร


รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1. บริษัท น�้ำมัน ไออาร์พีซี จ�ำกัด รายชื่อกรรมการบริษัท 1 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ 2 นายอธิคม เติบศิริ 3 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 5 นายมานิตย์ สุธาพร 6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 7 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 8 นายทรงกลด เจริญพร 9 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ 10 นายวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ 11 นางสาวมนวิภา จูภิบาล 12 นายพยม บุญยัง 13 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล 14 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 15 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์

ต�ำแหน่ง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

2. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ำกัด รายชื่อกรรมการบริษัท 1 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ 2 นายอธิคม เติบศิริ 3 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 4 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 5 นายมานิตย์ สุธาพร 6 นายวิชิต นิตยานนท์ 7 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ 8 นายพยม บุญยัง 9 นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร 10 นายประนาช โกศายานนท์ 11 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร 12 นายสุวรรณ ศรีนวล 13 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล 14 นายทฤษฎี วัฒนางกูร 15 นายบุญเดช ภูริยากร

ต�ำแหน่ง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

3. บริษัท ไทย เอ บี เอส จ�ำกัด รายชื่อกรรมการบริษัท 1 นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ 2 นายอธิคม เติบศิริ 3 นายมานิตย์ สุธาพร 4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 5 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 6 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ 7 นายทฤษฎี วัฒนางกูร 8 นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร 9 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ 10 นายพยม บุญยัง 11 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 12 นางสาวมนวิภา จูภิบาล 13 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร 14 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล 15 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 16 นายวิชิต นิตยานนท์

ต�ำแหน่ง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

4. บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จ�ำกัด รายชื่อกรรมการบริษัท 1 นายมานิตย์ สุธาพร 2 นางจิตรา ถาวระ 3 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ 4 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ 5 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 6 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 7 นายพยม บุญยัง 8 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 9 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร 5. บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จ�ำกัด รายชื่อกรรมการบริษัท 1 นายมานิตย์ สุธาพร 2 นางจิตรา ถาวระ 3 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ 4 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ 5 นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล 6 นายทรงกลด เจริญพร 7 นายอาทร เทียนสวัสดิ์ 8 นายวิชิต นิตยานนท์ 9 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 10 นายไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร 11 นางสาวมนวิภา จูภิบาล 12 นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ 13 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ 14 นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร 15 นายพีรสิชฌ์ อินทร์ทอง 16 นายพยม บุญยัง

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

6. บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ำกัด รายชื่อกรรมการบริษัท ต�ำแหน่ง 1 นายอธิคม เติบศิริ ประธานกรรมการ 2 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ 3 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ 4 นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง กรรมการ 5 นายสหัสชัย พาณิชยพงศ์ กรรมการ 6 นายจุนเป โคจิมะ กรรมการ 7 นายคิโยชิ โอกุระ กรรมการ 8 นายอิเดะยุกิ โทกิมะซะ กรรมการ 9 นายโตชิโร คิชิมูระ กรรมการ 10 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ 7. บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ�ำกัด รายชื่อกรรมการบริษัท ต�ำแหน่ง 1 นายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการ 2 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ 3 นางสุเกรียง ชาติอุทิศ กรรมการ 4 นางศรีสุดา สุรเลิศรังสรรค์ กรรมการ 5 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ 6 นายชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ กรรมการผู้จัดการ 8. บริษัท รักษ์ป่าสัก จ�ำกัด (บริษัท น�้ำมันทีพีไอ (2001) จ�ำกัด) รายชื่อกรรมการบริษัท ต�ำแหน่ง 1 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ 2 นายวีรชัย อริยพรพิรุณ กรรมการ 3 นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการ 4 นายทรงกลด เจริญพร กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

155


ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ชื่อบริษัท

:

บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

IRPC

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107537002567

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรม

:

ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ

:

พลังงานและสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียน

:

20,475,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 20,475,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

:

20,434,419,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 20,434,419,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำ�นักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3861 1333 โทรสาร 0 3861 2813

ที่ตั้งบริษัท

:

เว็บไซต์

:

www.irpc.co.th

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259

ผู้สอบบัญชี

:

นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด 179/74-80 อาคารบางกอก ซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120   โทรศัพท์ 0 2344 1000 โทรสาร 0 2286 5050

นายทะเบียนหุ้นกู้ สกุลเงินบาท

:

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2299 1111

สำ�นักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2649 7000 โทรสาร 0 2649 7001

บุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหลักทรัพย์

156

โครงสร้างการจัดการ


นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัท

ล�ำดับ

สัดส่วน การถือหุ้น

ทุนช�ำระแล้ว

1

บริษัท ไทย เอ บี เอส จำ�กัด

99.99%

2,500 ล้านบาท

2

บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำ�กัด

59.94%

10 ล้านบาท

3

บริษัท นำ�มัน ไออาร์พีซี จำ�กัด

99.99%

2,000 ล้านบาท

4

บริษัท รักษ์ป่าสัก จำ�กัด

99.99%

110 ล้านบาท

5

บริษัท ทีพีไอ อินเตอร์เน็ต พอร์ทัล จำ�กัด

99.89%

0.1 ล้านบาท

6

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด

99.99%

300 ล้านบาท

ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6750 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2649 7511 โทรสาร 0 2649 7550 ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก หมายเหตุ : บริษัทย่อยของ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ�ำกัด ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2646 6666 โทรสาร 0 2646 6677/ 6688 ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมัน ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2646 6666 โทรสาร 0 2646 6677/ 6688 ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางทะเล หมายเหตุ : บริษัทย่อยของบริษัท น�้ำมัน ไออาร์พีซี จ�ำกัด ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6677/ 6688 ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมัน หมายเหตุ : บริษัทย่อยของ บริษัท น�้ำมัน ไออาร์พีซี จ�ำกัด ที่อยู่ : 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2646 6700 โทรสาร 0 2646 6702 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายโพลิออล

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

157


บริษัท

ล�ำดับ

ทุนช�ำระแล้ว

7

บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำ�กัด

99.99%

750 ล้านบาท

8

บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

25.00%

40 ล้านบาท

9

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด

25.00%

150 ล้านบาท

10

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)

25.00% 10,739 ล้านบาท

11

บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำ�กัด (มหาชน)

16.24%

4,220 ล้านบาท

12

บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำ�กัด

13.04%

115 ล้านบาท

ที่อยู่ : 309 หมูท่ ี่ 5 ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3889 9130-2 โทรสาร 0 3889 9130-2 ต่อ 301 ประเภทธุรกิจ : โรงเรียนอาชีวะ ที่อยู่ : 555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2348 6399 โทรสาร 0 2140 4333 ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก ที่อยู่ : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2140 2000 ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก ที่อยู่ : 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2206 9300 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายปิโตรเคมี ที่อยู่ : 26/56 อาคารทีพีไอ ชั้น 19 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2678 6500-10 โทรสาร 0 2678 6511 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็ก ที่อยู่ : 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2338 6100‎ โทรสาร 0 3862 1602 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายแก๊สอะเซททิลีน

หมายเหตุ :

158

สัดส่วน การถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

แสดงเฉพาะบริษัทที่มีการดำ�เนินงาน


โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 12 อันดับแรกของ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 มีดังนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. 

จ�ำนวนหุ้น

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) STATE STREET BANK EUROPE LIMITED กองทุนเปิดไทยทวีทุน กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

7,869,694,600 1,950,000,000 1,183,796,970 644,825,754 504,906,708 237,948,660 199,142,000 161,986,900 155,473,242 123,000,000 115,142,000 115,142,000

สัดส่วนการถือหุ้น 38.51% 9.54% 5.79% 3.16% 2.47% 1.16% 0.97% 0.79% 0.76% 0.60% 0.56% 0.56%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หลังหักภาษีและทุนสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำ�เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย ไม่มีการกำ�หนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือและ/ หรือกำ�ไรสุทธิ เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ และได้ต้งั สำ�รองตาม กฎหมายแล้ว หรือกรณีอนื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ย่อย เห็นสมควร

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

159


ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ Mizuho Corporate Bank, Ltd. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและวงเงินทุนหมุนเวียน 7,320 ล้านบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการลงทุนของบริษัท

162

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ในรายงานประจำ�ปีที่ได้จัดทำ�ขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีความถูกต้องตามควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่ให้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินที่จัดทำ� ได้แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา รวมทั้งมีการดูแลรักษาทรัพย์สินและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ การดำ�เนินงานที่ผิดปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำ�กับดูแลงบการเงิน และประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี นี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปี 2555 ได้ถูกต้องในสาระสำ�คัญแล้ว

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์) ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

(นายอธิคม เติบศิริ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

163


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบก