Page 1

ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอารซีทาวเวอร 87/2 ออลซีซั่นส เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท: +66 (0) 2250 7622-32 โทรสาร: +66 (0) 2250 7633

POSCO-Thainox Public Company Limited (Head office)

31 Floor Unit 3101-3 CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road Lumpini Phatumwan Bangkok 10330 Tel: +66 (0) 2250 7622-32 Fax: +66 (0) 2250 7633

รายงานประจําป 2554 ANNUAL REPORT 2011

ANNUAL REPORT 2011 POSCO-Thainox Public Company Limited

บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ :

รายงานประจําป 2554 บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน)

www.poscothainox.com

บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน)

POSCO-Thainox Public Company Limited

Cover POSCO with SPOT.indd 1

3/24/55 BE 2:59 AM


VISION

To become the most trustful stainless steel company.

MISSION

“We are committed to provide customers with products and services that are of superior quality, and operate with minimal cost, punctual delivery, and prompt customer services in order to achieve utmost customer satisfaction as well as reflect our strongly upheld social responsibility.�

CORE VALUES Effective Communication Continuous Innovation Ethical Management

We Move The World In Silence


รายงานประจ�ำปี 2554 Annual Report

2011 WE MOVE THE WORLD IN SILENCE

สารบั ญ Contents 2 3 4 6 8 12 15 16 17 20 23 27 30 32 37

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน สารจากประธานกรรมการ สารจากกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การก�ำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน งบการเงิน

2 3 4 6 8 12 15 16 17 20 23 27 31 34 79

Company profile Financial highlights Message from the Chairman Message from the President Board of Director Nature of business Industrial situation and competition Success factors Risk factors Shareholders and management structure Corporate governance Corporate social responsibility (CSR) Audit committee report 2011 Management explanation and analysis Financial statement


ข้อมูลทั่วไป

COMPANY PROFILE

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ที่ตั้งโรงงาน เลขทะเบียนบริษัท Website โทรศัพท์ โทรสาร นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีปี 2554

ทุนจดทะเบียน แบ่งเป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนเรียกช�ำระแล้ว

2

: บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เดิม ชื่อ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ�ำกัด (มหาชน) : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายสเตนเลสรีดเย็น : ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 87/2 ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 : 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ต�ำบลมาบข่า อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 : 0107547000419 : www.poscothainox.com : 0-2250-7622-32 : 0-2250-7633 : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 6-7 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (02) 229 2800 โทรสาร (02) 359 1259 : นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 : จ�ำนวน 7,795,709,100.00 บาท : จ�ำนวน 7,795,709,100 หุ้น : หุ้นละ 1 บาท : จ�ำนวนเงิน 7,795,709,100.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน FINANCIAL HIGHLIGHTS

รายได้จากการขาย รายได้รวม ก�ำไรขั้นต้น ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานปกติ ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนทางการเงิน ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานปกติต่อรายได้จากการขาย (%) อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2554

2554 11,035 11,100 179 -400 -616 15,262 4,519 10,743

2553 10,474 10,775 947 644 644 16,683 4,908 11,775

ล้านบาท 2552 7,962 8,199 729 401 401 15,306 3,969 11,337

-0.08 -0.04 -0.06 -5.43 -4.03 0.02 1.38

0.08 6.15 5.98 5.47 3.86 1.51

0.05 5.04 4.89 3.54 2.62 1.45

2551 14,168 14,620 331 -1,169 -1,169 16,436 5,762 10,674

2550 18,351 18,861 692 133 133 17,226 5,019 12,207

-0.15 -8.25 -7.99 -10.95 -7.11 1.37

0.02 0.72 0.71 1.09 0.77 0.01 1.57

3


สารจากประธานกรรมการ MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน ในปี 2554 คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารของ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้การด�ำเนินงานของผม ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและผู้อ�ำนวยการใหญ่ ได้ท�ำการ ตัดสินใจครั้งส�ำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและ การบริหารธุรกิจของไทยน๊อคซ์ ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตสเตนเลสรีดเย็นแห่งเดียว ในประเทศไทย กล่าวคือเราได้ตระหนักถึงศักยภาพของบริษัท โพสโค แห่งเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กและสเตนเลสแบบ บูรณาการชัน้ น�ำของโลก จึงได้ตอบรับการครอบง�ำกิจการโดยสมัครใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ไทยน๊อคซ์ ทั้งในด้านการจัดหา วัตถุดิบ การกระจายสินค้า การผลิตและผลิตภัณฑ์สเตนเลส โดยการ

4

ครอบง�ำฯ ได้เสร็จสิน้ ในเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา และโพสโคยังให้เกียรติ แก่ผมด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อใหม่เป็น บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่การเปลี่ยนแปลง องค์กรยังด�ำเนินการอยู่ และด้วยทีมผู้บริหารและระบบการจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าได้เกิดขึน้ หลายๆ ด้านทีโ่ พสโค-ไทยน๊อคซ์ โดยเฉพาะการเพิ่ ม ขึ้ น ของยอดขายในประเทศและต่ า งประเทศ นอกจากนี้แผนการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างเต็มก�ำลัง และเพื่อผลิตสเตนเลสเกรดใหม่ๆตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าก็ยังด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผมจึงใคร่ขอขอบคุณมายังท่านผู้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุน ธุรกิจของ โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอขอบคุณฝ่าย บริหารของ โพสโค แห่งเกาหลีใต้ ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมของ ประเทศและการจ้างงานคนไทย การน�ำเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพมาสูผ่ บู้ ริโภค นอกเหนือไปกว่านัน้ การลงทุนของโพสโคยังช่วย ส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามแข็งแรง และยั่งยืน

ประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

Dear Shareholders, In 2011, the Board of Directors and the management team of Thainox Stainless Public Company Limited (Thainox) under my leadership as Chairman and Chief Executive Officer have made a significant decision that would bring about major changes in Thainox’s structure and internal management.

the aim of further strengthening our business – be it in terms of raw material sourcing, or the production and distribution of stainless steel products. Although the acquisition was completed in September 2011, POSCO has granted me the honor of assuming the chairmanship of the synergized POSCO-Thainox Public Company Limited (POSCO-Thainox). Over the past six months, despite having been undergoing the transition period, the company, equipped with an efficient management team and operating system, has alreadydemonstrated advancement in many areas – especially the increase of domestic and export sales. In addition, the investment plan for new technical facilities to optimize the production process and to produce new stainless steel grades, is currently being addressed in the ongoing implementation.

I would like to express my sincere gratitude to all shareholders for the great support, and to the management team of POSCO South Korea, for their investment in Thailand, which not only has generated employment for Thais, but has also introduced sophisticated technologies in the development of quality products for the consumers. Above all, we believe that POSCO’s investment will be highly beneficial to the As the only producer of cold-rolled stainless steel in country’s economy, and will help foster confidence among Thailand, Thainox realizes that POSCO of South Korea’s high investors into committing to Thailand on an unwavering and potential of being the world’s leading integrated steel and sustainable basis. stainless steel producer and distributor, would contribute greatly to Thainox’s business growth. We, therefore, have decided to accept the voluntary acquisition offer, with Prayudh Mahagitsiri Chairman of the Board

รายงานประจ�ำปี 2554

5


สารจากกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ MESSAGE FROM THE PRESIDENT

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปี 2554 นับเป็นปีแห่งการเปลีย่ นแปลงเป็นโพสโค-ไทยน๊อคซ์ อันเนือ่ งจากการเข้าซือ้ กิจการของโพสโค แห่งเกาหลีใต้ โดยด�ำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายนเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง องค์กรและการบริหารงานใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ถึงแม้องค์กรได้มีการปฏิรูปแล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายส�ำคัญที่ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร อาทิ ลูกค้า พันธมิตร พนักงาน ชุมชน ที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของเรายังคงเป็นศูนย์กลางของ ธุรกิจดังเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ให้ได้รับความ ไว้วางใจจากกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญเหล่านี้ ยังเป็นรากฐานในการด�ำเนิน ธุรกิจของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อการขึ้นเป็นผู้ผลิตสเตนเลสชั้นน�ำของ เอเซียใต้ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ได้วาง หลักการ ที่ยิ่งใหญ่แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือลูกค้าต้องมาเป็นอันดับ หนึ่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นกุญแจสู่ การผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม และการส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์กร ในปีงบประมาณ 2554 ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของ ประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ความ ไม่สงบทางการเมืองในหลายๆ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ภาวะ วิกฤติทางการเงินในกลุ่มประเทศยุโรป และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ในรอบ 75 ปี นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ ยังก่อให้เกิด การเก็งก�ำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงนิกเกิลที่เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตสเตนเลส ก็มีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลถึงอุปสงค์และราคา ของสเตนเลสด้วย

6

ถึงแม้อุปสรรคต่างๆ ได้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง องค์กร แต่โพสโค-ไทยน๊อคซ์กบ็ รรลุกระบวนการบูรณาการและเข้าร่วม เป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันของโพสโค ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น มากที่ สุ ด องค์ ก รหนึ่ ง ได้ เ ป็ น ผลส� ำ เร็ จ ขณะเดียวกัน ยังได้วางรากฐานการเป็นบริษทั ไทยทีม่ งุ่ มัน่ สานสัมพันธ์ อันเป็นหนึ่งเดียวกับท้องถิ่นที่เราประกอบธุรกิจอยู่ ในปี 2555 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจน่าจะยังไม่เปลี่ยนไป ในทางที่จะเอื้อประโยชน์ต่อเรานัก ทั้งผู้บริโภค สถาบันการเงิน และ แม้แต่หน่วยงานหลายๆ แห่งของภาครัฐ ยังคงมีความยุ่งยากในการ จัดการปัญหาทางด้านการเงินกันอยู่ และความไม่มั่นใจต่อสภาวะ เศรษฐกิจยังกระจายไปในทีต่ า่ งๆ ประเด็นทางการเงินทีร่ มุ เร้าจะท�ำให้ กิจกรรมการตลาดต่างๆต้องลดน้อยลง ขณะที่การแข่งขันใหม่ๆ เป็น ความท้าทายให้แก่เรา เพื่อคงฐานะผู้น�ำในตลาดโลกที่มีเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ในปีนโี้ พสโค-ไทยน๊อคซ์จะมุง่ มัน่ ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขัน ของเราเป็นหลัก ดังนี้คือ ประการที่ ห นึ่ ง โพสโค-ไทยน๊ อ คซ์ จ ะเพิ่ ม ผลผลิ ต ไปสู ่ 180,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ส�ำคัญยิ่งต่อการอยู่รอดของ อุตสาหกรรมเหล็ก ประการที่สอง เราวางเป้าหมายการลดต้นทุนไว้ที่ 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2555 ซึง่ จะมีสว่ นท�ำให้บริษทั มีผลประกอบการ ที่ดีขึ้นในปีนี้ ประการที่สาม การบริหารงานด้วยนวัตกรรมใหม่จะถูกน�ำ มาใช้ที่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ โดยจะเริ่มปฏิบัติการด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ในเดือนพฤษภาคม เพื่อปรับปรุง ระบบการท�ำงานใหม่ขึ้นในองค์กร ไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ ลูกค้า นอกจากนี้ QSS (Quick Six Sigma) ซึ่งเป็นเครื่องมือด้าน นวัตกรรมของโพสโคที่ใช้กันทั่วโลกที่จะถูกน�ำมาใช้เช่นกัน ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเรานัน้ จะรวมไปถึงการอุทศิ ตนเพือ่ ประโยชน์ของชุมชน ดังนั้นโพสโค-ไทยน๊อคซ์จะรับผิดชอบต่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนอย่างสอดคล้องกันด้วย โดยจะครอบคลุม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษา จริยธรรม การจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม และงานจิตอาสา พวกเรามั่นใจว่า โพสโค-ไทยน๊อคซ์จะเป็นผู้ผลิตสเตนเลส ที่มีขีดความสามารถสูงสุดองค์กรหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ท้ายทีส่ ดุ นี้ ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณมายังลูกค้าของเรา พันธมิตร พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ถือหุ้นที่ให้ความมั่นใจและให้การ สนับสนุนแก่เราเสมอมา

ดร. โฮ-ซอก, ซง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

MESSAGE FROM THE PRESIDENT Dear Shareholders,

Year 2011 represented a year of transformation to POSCO-Thainox. With the acquisition completed on September 20 by POSCO, South Korea, the management was restructured and the company was renamed as POSCO-Thainox Public Company Limited (POSCO-Thainox) on October 21. In spite of the reformation of the organization, POSCO-Thainox’s key stakeholders—customers, partners, employees, local community and shareholders—remain at the center of our strategy. Building trustworthy relationships with all of them is a foundation of POSCO-Thainox’s business to emerge as South Asia’s premier stainless steel maker. To achieve such a goal, POSCO-Thainox places great significance on three specific principles - Customers are top priority; Technology transfer and best practices are the key to high-quality production and products; and the Creativity shall be promoted among employees who are the most valuable asset of the company. In fiscal 2011, Thailand’s industrial sectors have been adversely affected by a series of events - ranging from the earthquake and tsunami disaster in Japan, political unrest in many Middle East countries, financial crisis of European countries and Thailand’s worst flood in 75 years during the fourth quarter of 2011. On top of that the free flow of capitals also lead to speculation in commodities increased Nickel price volatility, whereupon stainless steel prices and demand are suffered.

Getting over the hump during transaction period, however, POSCO-Thainox successfully completed integration process and became a member of Global POSCO, the world’s most competitive steel maker. At the same time, we smoothly settled down as a Thai company having committed relationships to local communities. In 2012, business environment would not dramatically change favorable to us. Consumers, financial institutions, and even many governments are still struggling to right their balance sheets while the global lack of confidence in the economic situation is spread out. The resulting financial squeeze is putting a damper on commercial activities, and the emergence of new competition also creates another challenge to us. In order to take leadership in such fast moving global market, POSCO-Thainox in this year will focus on reinforcing our competitiveness. First, POSCO-Thainox will increase our productivity resulting in the annual production of 180,000 tons as the operation ratio in steel business is an essense of survival. Second, we set a cost-saving goal of 3.3 million USD in 2012 which will contribute to our performance this year. Third, the management innovation activities will take place in POSCO-Thainox. ERP(Enterprise Resource Planning) system will be launched in May aiming to improve our work process and to create more value to customers. QSS (Quick Six Sigma), POSCO global’s innovation tool will be introduced as well. Our business strategy incorporates our dedication to local community. Therefore, POSCO-Thainox will consistently contribute to sustainable development of the society spanning areas of products development, education, ethics, environmental management and volunteering works. We are confident that POSCO-Thainox can be the most competitive stainless steel maker in S.E.Asia. Lastly, I would like to thank our customers, partners, employees, local community and shareholders for your continued confidence and support.

Hyo-Seok, Song, PhD. President รายงานประจ�ำปี 2554

7


คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTOR

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

66 ปี • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�ำงาน

บิดาของคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ)

ประธานกรรมการ

นายประยุทธ มหากิจศิริ Mr. Prayudh Mahagitsiri ประธานกรรมการ Chairman

2554-ปัจจุบัน บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ประธานกรรมการและผู้อ�ำนวยการใหญ่ 2533-2554 บมจ.ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส 2526-ปัจจุบัน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ 2532-ปัจจุบัน บจก.ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักส์ 2535-ปัจจุบัน บจก.พี เอ็ม กรุ๊ป ปัจจุบัน บมจ.ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ กรรมการ 2545-ปัจจุบัน บจก.เลควูด แลนด์ 2545-ปัจจุบัน บจก.เลควูดคันทรี่คลับ 2545-ปัจจุบัน บจก.ครัวเลควูด

อายุ 52 ปี คุณวุฒิทางการศึกษา • Ph.D., Postech University, Pohang, Korea สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท�ำงาน

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการ อื่นๆ POSCO

8

2554-ปัจจุบัน บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ 2555-ปัจจุบัน บจก.เอ็นเอส-ไทยน๊อคซ์ ออโต้ 2552 2551 2549

Head of Stainless Steel Making Department Head of Stainless Steel Raw Material Department Manager of Stainless Steel Department

ดร. โฮ ซอก ซง

Hyo-Seok Song, Ph.D. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ President

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

56 ปี • B.A. English Language, Hankuk University of Foreign Studies, Korea สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท�ำงาน

POSCO

2551-2554 Senior Vice President

นายยอง ซี ซุง

Mr. Young Sea-Suh กรรมการ Director

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

48 ปี • Bachelor Degree in Business Administration, Chung-Ang University, Seoul, Korea สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท�ำงาน

POSCO

2554 2554 2553 2550 2549 2547 2537 2531

Thainox PMI Project Team Steel Strategy Group Business Synergy Group Subsidiary Management Department Standardization Group Integration Team, PI Supporting Department นายยอง ฮวาน ฮาน R&D Management Department Accounting Team, Administrative Department Mr. Yeong-Hwan Han

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน Director and Chief Financial Officer

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

62 ปี • Bachelor, Faculty of Economics, Tokyo University, Tokyo, Japan สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท�ำงาน

นายฮิโตชิ อิโต

Nippon Steel and Sumikin 2554 Stainless Steel Corporation 2551 2551

Executive Officer, Corporate Planning Division Executive Officer and General Manager, Marketing and Sales Division Executive Officer & General Manager, Marketing and Sales Division

Mr. Hitoshi Ito กรรมการ Director

รายงานประจ�ำปี 2554

9


อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

33 ปี • ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.13% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรของประธานกรรมการ ประสบการณ์ท�ำงาน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

Mr. Chalermchai Mahagitsiri กรรมการ Director

รองประธานกรรมการ 2553-2554 บมจ.ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ 2554-ปัจจุบนั บจก.พีเอ็ม กรุ๊ป กรรมการ 2554-ปัจจุบนั บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ 2547-2553 บมจ.ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส 2547-ปัจจุบัน บมจ.ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ 2545-ปัจจุบัน บจก.เลควูดคันทรี่คลับ 2545-ปัจจุบัน บจก.เลควูดแลนด์ 2545-ปัจจุบัน บจก.ครัวเลควูด

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

46 ปี • B.A., Department of Law, Seoul National University, Seoul, Korea สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท�ำงาน

2555 Partner, Lawfirm Jipyong & Jisung 2553-2554 Lawfirm, DFDL Mekong of Counsel 2548-2552 Partner Lawyer, Lawfirm, Wooin

นายเจย์ ฮอง จุง

Mr. Jae-Hyoung Jung ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ Chairman of Audit Committee / Independent Director

10

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

อายุ 59 ปี คุณวุฒิทางการศึกษา • Chemical Engineering, Chang-Ang University, Seoul, Korea สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท�ำงาน

2550-2554 2542 2541-2542 2540-2541

President - Korean Thai Chamber of Commerce (KTCC) President & CEO - Thai Corporate Access Ltd., Thailand Regional Partner - Huchison Corporate Access Ltd. (HK) Managing Director, LG Constructin Co., Ltd, นายจง คุก อัน Bangkok LG Thai Engineering and Construction Co., Ltd. Mr. Jong-Kug Ahn

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ Audit Committee / Independent Director

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

62 ปี • ปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ด้านการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีราคิวสหรัฐอเมริกา • อบรมหลักสูตรนโยบายว่าด้วยภาษีศุลกากร และการค้าที่เจนีวา • อบรมหลักสูตร DCP (Director Certification Program) 86/2550 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท�ำงาน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ Mrs. Apiradi Tantraporn

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ Audit Committee / Independent Director

รายงานประจ�ำปี 2554

2552 2545-2549 2545 2542

อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำ องค์การการค้าโลก (WTO)

11


ลักษณะการประกอบธุรกิจ NATURE OF BUSINESS

สเตนเลส (Stainless Steel) เป็นศัพท์ทวั่ ไปทีใ่ ช้เรียกเหล็กในกลุม่ ทีม่ คี วามต้านทาน การกัดกร่อน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของโครเมี่ยม (Chromium) อย่างน้อยร้อยละ 10.5 โดยโครเมี่ยมจะท�ำหน้าที่สร้างฟิล์มปกป้องเสมือนเกราะป้องกันการ กัดกร่อน เพือ่ ป้องกันมิให้พนื้ ผิวเหล็กสามารถท�ำปฎิกริ ยิ ากับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นฟิลม์ ออกไซด์บนผิวโลหะและท�ำให้สภาพพื้นผิวเหล็กผุกร่อนหรือที่เรียกว่า เป็นสนิม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�ำการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นเกรดต่างๆ ใน รูปแบบม้วน แผ่น และแผ่นแถบ โดยหากจะแบ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ตามโครงสร้าง ทางจุลภาคจะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ (1) สเตนเลส รีดเย็นประเภทออสเตนิติก (Cold Rolled Austenitic Stainless Steel) และ (2) สเตนเลส รีดเย็นประเภทเฟอร์ริติก (Cold Rolled Ferritic Stainless Steel) ซึ่งสเตนเลสทั้งสองประเภท ดังกล่าวเป็นประเภทที่นิยมใช้มากที่สุดโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของสเตนเลสทั้งหมด ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ สเตนเลสรีดเย็นของบริษัทฯ จะมีขนาดความหนาแตกต่าง กันไปตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ 0.30 มม. ถึง 3.00 มม. และมีความกว้างตั้งแต่ 30 มม. (ส�ำหรับชนิดแผ่นแถบ) ถึง 1,265 มม. (ส�ำหรับชนิดแผ่นและชนิดม้วน) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสเตนเลสรีดเย็นรายเดียวในประเทศ และเป็นผู้น�ำในตลาด สเตนเลสรีดเย็นคุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตสเตนเลส รีดเย็นจ�ำนวนประมาณ 200,000 ตันต่อปี และอยู่ในระหว่างการขยายก�ำลังการผลิตเป็น 300,000 ตันต่อปี โดยได้เริ่มลงทุนในการติดตั้งเพิ่มเครื่องจักรชุดแรก คือ เครื่องจักรที่ใช้ใน การรีดเย็น (Sendzimir Line) เครื่องที่ 3 แล้วเสร็จในปี 2551 การด�ำเนินการดังกล่าวใน ขั้นต้นนี้จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เพราะท�ำให้มีก�ำลังผลิต ด้านการรีดเย็นลดขนาดเพิ่มขึ้นและท�ำให้เกิดความคล่องตัวในการผลิตสินค้าแผ่นสเตนเลส กลุ่มที่มีความบาง และราคาสูงกว่าแบบที่มีความหนาทั่วๆ ไป นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวที่เรียบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุม่ นีไ้ ด้มากยิง่ ขึน้ และสามารถลดเวลาในการส่งมอบ สินค้าได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามในการที่จะต้องเพิ่มก�ำลังผลิตให้ได้ถึง 300,000 ตันต่อปีนั้น บริษัทฯ จ�ำเป็นที่จะต้องมีการขยายก�ำลังผลิตในส่วนอื่นๆ ประกอบกัน ได้แก่ การติดตั้ง เตาอบอ่อนส�ำหรับผิวมันเงา (Bright Annealing Line) ชุดที่ 2 และอุปกรณ์อื่นประกอบ ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการศึกษา และท�ำการยื่นขออนุมัติการส่งเสริมโครงการจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้อนุมัติโครงการแล้วในไตรมาสแรกของปี 2552 การด�ำเนินการติดตั้งเครื่องจักรชุดดังกล่าวนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาด�ำเนินการ ประมาณ 24 เดือนนับตั้งแต่วันสั่งซื้อเครื่องจักร อย่างไรก็ตามในแง่ของการลงทุนสั่งซื้อ เครื่องจักรชุดดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ในช่วงรอการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้ามาใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนที่สูง และมีระยะเวลาผูกผันในการด�ำเนิน การที่ค่อนข้างยาว

การตลาดภายในประเทศ

เนือ่ งจากบริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเพียงรายเดียวในประเทศไทย ท�ำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบจากการที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และ ตรงตามเวลาเมือ่ เทียบกับผูน้ ำ� เข้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากต่างประเทศส่งผลให้ตน้ ทุนของ สินค้าคงคลัง และความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกของลูกค้าลดลง เมื่อเทียบกับการสั่งจากผู้ผลิตต่างประเทศรายอื่น

12

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ในปี 2554 ความต้องการของตลาดภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากระดับต�่ำสุดที่เกิดขึ้นในปี 2551 โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีการ เจริญเติบโตของตลาดภายในประเทศทั้งในแง่ของยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาด โดยบริษัทฯ ได้เน้นการพัฒนาเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดใหม่ๆ เช่น เกรดที่มีส่วนผสมของโครเมี่ยมเป็นหลัก (ประเภทเฟอร์ริติก) เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อทดแทนการใช้เกรดที่มีส่วนผสมของนิกเกิล (ประเภท ออสเตเนติก) ซึง่ มีความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดบิ สูง เพือ่ สนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ลดต้นทุนให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้าทีใ่ ช้เหล็กกล้าไร้สนิม รีดเย็นในประเทศ และเป็นการพัฒนาผลก�ำไรให้กับทั้งลูกค้าและทางบริษัทฯ เองในระยะยาว และทางบริษัทฯ ได้พยายามพัฒนาระบบ อุตสาหกรรมปลายน�ำ้ (downstream industry) ของอุตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศให้เติบโตมากยิง่ ขีน้ โดยการติดต่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั กลุม่ ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประเภท End uses อาทิเช่น การน�ำสเตนเลสไปใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงสีข้าว ไซโล และเครื่องอบข้าว การน�ำ สเตนเลสเกรดใหม่ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน�้ำตาล ทั้งนี้การด�ำเนินการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ขั้นแนะน�ำสินค้า ความร่วมมือในการออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้าที่ใช้สเตนเลสเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายอุตสาหกรรมปลายน�้ำของอุตสาหกรรมสเตนเลสในประเทศให้มีปริมาณ การบริโภคภายในประเทศให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการจ�ำหน่ายในอนาคต

ปริมาณการบริโภคสเตนเลส (กิโลกรัม/ตัว)

60.0

-10,000

ปริมาณการบริโภคสเตนเลสตอประชากรเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวป 2553

50.0

Taiwan, 42.9

40.0

South Korea, 30.1

30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0

0

Italy, 24.3 Germany, 18.4 Japan, 13.5 China, 7.1 Excluding G7, 9.9 Canada, 6.8 Thailand, 5.4 Spain, 7.0 India&China, 8.2 UK, 4.1France, 7.6 USA, 5.4 India, 1.5South Africa, 3.5 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (เหรียญสหรัฐฯ)

สภาวะการแข่งขันในตลาดเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นในปี 2554 เพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของก�ำลังการผลิตในประเทศจีน อย่างไร ก็ตามการบริโภคภายในประเทศจีน และภายในภูมิภาคเอเซียเองมีการปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบ กับภูมิภาคอื่น สภาวะนี้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ อาทิเช่น นิกเกิลและโครเมี่ยมที่ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมากในปีที่ผ่านมา การส่งออกของ ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นไปยังประเทศที่ค�ำนึงถึงคุณภาพสินค้า และยอมรับส่วนต่างของราคาที่ดีเพราะสินค้าของทางบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับว่า มีคุณภาพสูงในตลาดโลก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการจัดจ�ำหน่ายไปยังประเทศที่ได้ประโยชน์จากอัตราภาษีน�ำเข้าที่ต�่ำกว่าคู่แข่ง เช่น รัสเซีย อินเดีย และ อินโดนีเซีย ทัง้ ยังมุง่ เน้นไปในหลายประเทศทีล่ กู ค้ามีกำ� ลังซือ้ สูงและสามารถช�ำระเงินโดยตรงให้กบั ทางบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้มีการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับลูกค้าโดยตรง ในปี 2554 หลังจากการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโพสโค แห่งประเทศเกาหลีใต้นั้น ท�ำให้บริษัท สามารถเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าได้มากกว่าเดิมที่มีอยู่ โดยการจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายดั้งเดิมของโพสโค คือ บริษัทแดวูอินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

รายงานประจ�ำปี 2554

13


ด้านการผลิต

โครงการขยายก�ำลังการผลิตขึ้นเป็น 300,000 ตันต่อปี ในส่วนแรกโดยการติดตั้งเครื่องจักรรีดเย็นเซ็นด์ซิเมียร์เครื่องที่ 3 ซึ่งเป็น เทคโนโลยีการผลิตสเตนเลสรีดเย็นทีท่ นั สมัยล่าสุดของยุโรป ได้ดำ� เนินการไปได้อย่างเรียบร้อยในปี 2551 โดยได้ทำ� การตรวจรับและทดสอบเสร็จ เรียบร้อยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 และได้เริ่มท�ำการทดลองการผลิตร่วมกับเครื่องจักรที่มีอยู่ ซึ่งการเพิ่มเครื่องจักรรีดเย็นเซ็นด์ซิเมียร์เครื่อง ที่ 3 จะท�ำให้บริษัทฯ เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นระยะที่ 3 ในส่วนที่เหลือ หากมีการตัดสินใจที่จะด�ำเนินงานในอนาคตการท�ำ ประชาพิจารณ์และการพิจารณาของทางราชการในปี 2553 ที่ผ่านมาแล้วนั้นปรากฏว่า โครงการประเภทนี้ไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทโครงการหรือ กิจการทีม่ ผี ลกระทบ “รุนแรง” ด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 แต่อย่างใด เพราะทางด้านสิง่ แวดล้อมและการปลดปล่อยมลพิษ ของทางบริษัทฯ จะต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการก�ำหนด ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางสูงสุดได้ออกค�ำสั่งยกเลิกการระงับการด�ำเนินงาน โครงการของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตามในปี 2553 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและได้ร่วมกับชุมชนรอบโรงงาน จัดท�ำรายงานผลกระทบด้านสุขภาพหรือที่เรียกว่า HIA (Health Impact Assessment) เพิ่มเติมเป็นที่แล้วเสร็จ ถึงแม้ว่าตามค�ำวินิจฉัยของศาล ปกครอง และโดยประกาศประเภทกิจการแล้วกิจการของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดท�ำรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด การมีรายงานการศึกษาด้านสุขภาพดังกล่าวถึงแม้ไม่มคี วามจ�ำเป็นในแง่กฎหมายหรือกฎระเบียบก็ตาม บริษทั ฯ ก็สามารถน�ำผลการ ศึกษามาใช้เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ในด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้ว และยังเป็น เครื่องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการแสดงรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากข้อก�ำหนดขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยทาง ราชการอีกด้วย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในภาวะที่ตลาดและผู้บริโภคมีการตอบรับการใช้งานเกี่ยวกับสเตนเลสรีดเย็นเพิ่มขึ้นมาก ความหลากหลายในคุณภาพของ สเตนเลสรีดเย็น และการใช้งานทีเ่ หมาะสมเป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความใส่ใจ ทางบริษทั ฯ จึงมีการส่งเสริมความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ สเตนเลสรีดเย็นตลอดจนให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการจัดสัมมนา และ การอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเทคนิคในการใช้อย่างสม�่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อให้ผู้ใช้โดยตรง ผู้บริโภค และผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจได้เลือก ใช้งานสเตนเลสรีดเย็นอย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ ด�ำเนินการภายใต้ปรัชญา และความมุง่ มัน่ ในพันธกิจทีจ่ ะส่งเสริมให้สเตนเลสรีดเย็นซึง่ เป็นวัสดุ แห่งโลกสมัยใหม่มีบทบาทร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้ ควบคู่กับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ให้แก่สังคมไทยตลอดไป บริษัทฯ ได้ ท�ำการตรวจวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นประจ�ำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง และมีการส�ำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนรอบข้าง เพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ค�ำนึงถึงการศึกษา และสุขภาพของชุมชนรอบข้าง โดยจัดสร้าง อาคารห้องสมุดให้กับโรงเรียน และสวนสุขภาพให้กับชุมชนอีกด้วย

14

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

INDUSTRIAL SITUATION AND COMPETITION

โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น โดยเริ่มจากการน�ำสินแร่ เหล็ก (Iron ore) มาถลุง (Iron making) (2) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง จะใช้วัตถุดิบที่ได้จากเหล็กขั้นต้นมาผลิตเป็นเหล็กแท่ง และเหล็กทรง แบน และ (3) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย จะน�ำเหล็กขั้นกลางมารีดเป็นเหล็กเส้น ลวดเหล็ก เหล็กโครงสร้าง รวมไปถึงการแปรรูปและการ เคลือบสปริงและท่อเหล็ก ทั้งนี้ การผลิตสเตนเลสรีดเย็นของบริษัทฯ นั้นจัดอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย

ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมสเตนเลสรีดเย็นในตลาดโลก

International Stainless Steel Forum (ISSF) ซึ่งเป็นเวทีการหารือของผู้ผลิตทั่วโลกได้มีการประมาณการที่ผลผลิตของสเตนเลสดิบ (Crude Stainless Steel) ทุกชนิดทั้งทรงแบนและทรงยาวในสองไตรมาสแรกของปี 2554 พบว่า ผลผลิตของสินค้าสเตนเลสทุกประเภทสินค้า ในโลกในรอบครึ่งปีแรกของปี 2554 โดยมีการเจริญเติบโตสูงขึ้นเพียงร้อยละ 3.8 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ 17.8 ล้านตันในระยะเวลาเดียวกันของปี 2552 โดยเป็นการเจริญเติบโตในทุกๆ ภูมิภาค

Region

ISSF: Stainless and heat-resisting crude steel production (in ‘000 metric tons) ISSF Media Release: 30 September 2011 Quarter +/- % 6months

Western Europe/Africa Central/Eastern Europe The Americas Asia (w/o China) China Total World

1/2011 2,217 85 779 2,238 3,076 8,396

2/2011 2,078 114 598 2,134 3,129 8,053

Y-o-Y -6.3 -33.0 -23.2 -4.7 +1.7 -4.1

2010 4,303 163 1,399 4,513 5469 15,847

2011 4,295 199 1,377 4,373 6,206 16,449

+/- %

Y-o-Y -0.2 22.3 -1.6 -3.1 26.5 29.0

ปริมาณความต้องการใช้ของนิกเกิลทีใ่ ช้ในการผลิตสเตนเลสเกรดออสเตนิตกิ ปัจจุบนั มีสดั ส่วนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 58.5 ของประเภทสเตนเลส ที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไป สูงขึ้นจากร้อยละ 55.9 ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากระดับราคาของวัตถุดิบตามสภาวะของแร่นิกเกิล ในปี 2554 ที่จูงใจให้มีการใช้งานมากขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณการบริโภคสเตนเลสในปี 2554 คงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2553 ทั้งนี้เนื่อง มาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะอุทกภัยในประเทศไทย ส�ำหรับแนวโน้มในปี 2555 คาดว่าปริมาณความต้องการน่าจะมี การปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งต้องรอความแน่นอนอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

รายงานประจ�ำปี 2554

15


ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ SUCCESS FACTORS

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบริษัทฯ สรุปได้พอสังเขปดังนี้ 1. ผู้น�ำตลาดสเตนเลสรีดเย็นในประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย และรายแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ในตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศกับสินค้าน�ำเข้าอยู่หลายประการด้วยกัน ไม่ว่าทางด้านคุณภาพที่ดี, การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว กว่าและมีความยืดหยุ่นที่มากกว่า มีการบริการหลังการขายที่ดีกว่า มีภาพพจน์ของสินค้าที่โดดเด่น และมีการพัฒนาสินค้าและบริการ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ศักยภาพดังกล่าวนี้จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2. ศักยภาพในการเจริญเติบโตของตลาดสเตนเลส สเตนเลสเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ โี อกาสเจริญเติบโตอีกมากไม่วา่ จะตลาดในประเทศหรือตลาดส่งออก โดยตลาดในประเทศดูได้จากอัตรา การบริโภคสเตนเลสในประเทศไทยมีเพียง 5.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ อยู่มาก อาทิเช่น เกาหลี 25.4 กิโลกรัมต่อคน ต่อปี ญี่ปุ่น 14.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังจะเห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตของสเตนเลสในรอบกว่า 20 ปีที่ผ่านมาที่มีการเจริญเติบโตสูง กว่าโลหะประเภทอื่นอันได้แก่ อลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง หรือเหล็กกล้าคาร์บอน นอกจากนั้นในการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียว ของ โพสโค น่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯที่จะท�ำให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้าใหม่ๆ ที่บริษัทฯ เดิมไม่สามารถควบคุมตลาด ได้ดีขึ้น เช่นการเพิ่มความสามารถในการขายสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตร์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น 3. โรงงานและกระบวนการการผลิตที่ทันสมัย โรงงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ ด�ำเนินการติดตัง้ ระบบการทดสอบคุณภาพทุกขัน้ ตอนการผลิตอย่างละเอียดโดยวิศวกร ช่างเทคนิค ผูช้ ำ� นาญการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล JIS AISI และ Euronorm ประกอบกับห้องปฏิบัติการที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพทั้งการตรวจสอบเชิงกลและการใช้คอมพิวเตอร์ หรือกล้องวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจและเป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากลสูงสุด ท�ำให้โรงงานและกระบวนการการ ผลิตสเตนเลสของบริษทั ฯ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทีด่ กี ว่าผูผ้ ลิตสเตนเลสในต่างประเทศในหลายๆ บริษทั ในปีทผี่ า่ นมา โรงงาน ของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ISO/IEC17025:2005 ส�ำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 9001: 2007 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 14001: 2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้วย 4. การถ่ายทอดและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ในอดีตกลุม่ อาร์ซลิ อร์ซงึ่ เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รว่ มก่อตัง้ บริษทั ฯ และเป็นผูผ้ ลิตเหล็กกล้าและสเตนเลสทีใ่ หญ่รายหนึง่ ของโลก ได้ดำ� เนินการ ถ่ายทอดและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิผลให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานได้รบั การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี อีกทัง้ ความช�ำนาญในการผลิตและจ�ำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นจากกลุม่ อาร์ซลิ อร์มามากกว่า 10 ปี ซึ่งได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตสเตนเลสรีดเย็นที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ และมี ต้นทุนที่ต�่ำ และในปัจจุบันโพสโคแห่งประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกได้เข้ามาถือหุ่นใหญ่ของบริษัท และมีการสนับสนุนทางด้านผูช้ ำ� นาญการและด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง ท�ำให้บริษัทมี ความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่ดียิ่งขึ้นเพราะบริษัทจะได้น�ำ ประสบการณ์ทดี่ จี ากทัง้ 2 บริษทั ยักษ์ใหญ่ของโลกมาสนับสนุนและ พัฒนาคุณภาพการท�ำงานให้ไปสู่จุดสูงสุดต่อไป 5. สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ มีเงินสด, รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นคงเหลือ 2,950 ล้าน บาท ณ สิ้นปี 2554

16

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ปัจจัยความเสี่ยง RISK FACTORS

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าและ วัตถุดิบ โดยปกติ แ ล้ ว ราคาขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ จะ เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมี ความเสี่ยง หากราคาขายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับตัวให้ สอดคล้องกับราคาซือ้ วัตถุดบิ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อส่วนต่างราคา (metal margin) และอัตราการท�ำก�ำไรของบริษทั ฯ ได้ทผี่ า่ นมา บริษัทฯ ซื้อม้วนสเตนเลสรีดร้อน (ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตส เตนเลสรีดเย็น) จากต่างประเทศทั้งหมด โดยบริษัทฯ ต้องสั่ง วัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน ซึ่งอาจท�ำให้บริษัทฯ มี ความเสี่ยงหากบริษัทฯซื้อวัตถุดิบมาในราคาสูงแต่ไม่สามารถ ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในราคาที่สูงกว่าได้ ทั้งนี้ บริษัทฯได้ มีการติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ติดตามรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะบริหารความ เสี่ยงในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงของราคาสินค้าและวัตถุดิบได้มากขึ้น และบริษัทได้จัดหาวงเงินสินเชื่อเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการที่ราคาวัตถุดิบเปลี่ยนแปลง (Commodity Hedging) อีกด้วย 2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจัดหาวัตถุดิบ เนือ่ งจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั ฯ คือ ม้วนสเตนเลสรีดร้อน ซึง่ ยังไม่มกี ารผลิตภายในประเทศ จึงต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทัง้ หมด ท�ำให้มคี วามเสีย่ งในกรณีทผี่ ผู้ ลิตจากต่างประเทศไม่สามารถจัดส่งวัตถุดบิ ได้ทนั ตามความต้องการ อย่างไรก็ตามในปี 2554 โพสโค ประเทศ เกาหลีใต้ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทท�ำให้ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบลดลง 3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายในต่างประเทศ เพือ่ เป็นการรองรับกับการขยายก�ำลังการผลิตทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต ลดค่าใช้จา่ ยทางการขายจากการจ่ายค่านายหน้า และลดความ เสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายในต่างประเทศจ�ำนวนน้อยราย บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายส�ำหรับการส่งออกของบริษัทฯ ให้ มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหม่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ทั้งยังมีการจ�ำหน่ายตรง โดยบริษัทฯ เองไปยัง ผู้ผลิตที่ใช้สเตนเลสปลายทางรายใหญ่ในอีกหลายๆ ประเทศอีกด้วย ในปี 2554 หลังการเข้ามาถือหุ้นใหญ่ของโพสโคแล้ว ช่องทางการจ�ำหน่ายไปยังตลาดภูมิภาคน่าจะมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากโพสโคมีเครือข่ายของบริษัท แดวูอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีสาขากว่า 57 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯสามารถผลักดันการขาย สินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 4. ความเสี่ยงจากการเพิ่มก�ำลังการผลิตสเตนเลสรีดเย็นในตลาดโลก ตามที่ความต้องการสเตนเลสมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของวัสดุโลหะอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น อลูมิเนียม เหล็กคาร์บอน สังกะสีตลอดจนทองแดง ส่งผลให้มีการขยายก�ำลังการผลิตไปเกือบทุกๆ ภูมิภาคโดยเฉพาะอุตสาหกรรม สเตนเลสรีดเย็นในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตสเตนเลสต่างๆ ได้มีการเพิ่มก�ำลังการผลิต เพื่อ ตอบสนองความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตตลอดเวลา การเพิ่มก�ำลังการผลิตในประเทศจีนในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ได้ เปลี่ยนฐานะของประเทศจีนจากผู้บริโภคสเตนเลสรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่อย่างเดียว มาเป็นผู้สามารถผลิตทดแทนการน�ำเข้าได้ พอเพียง และยังได้น�ำก�ำลังการผลิตที่เหลือมาใช้เพื่อการส่งออกไปทุกภูมิภาคทั่วโลก CRU Analysis ได้ประมาณการไว้เมื่อปีที่แล้วว่า ปัจจุบันมีก�ำลังผลิตสเตนเลสรีดเย็นทั่วโลกประมาณ 34.16 ล้านตันต่อปี โดยทวีป เอเซียมีก�ำลังผลิตสูงสุดอยู่ที่ 22.24 ล้านตัน และประเทศจีนในปี 2553 ได้กลายเป็นผู้ผลิตสเตนเลสรีดเย็นทรงแบนรายใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีก�ำลังผลิตถึง 5.9 ล้านตัน ซึ่งการที่ผู้ผลิตในประเทศจีนมีก�ำลังผลิตส่วนเหลือเกินจากความต้องการที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากนี้เอง จะเป็น รายงานประจ�ำปี 2554

17


แรงผลักดันให้ต้องท�ำการส่งออกไปแข่งขันยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น และได้ส่งผลให้การแข่งขันของบริษัทในตลาดส่งออกและตลาด ภายในประเทศ มีความรุนแรงมากขึน้ ในปัจจุบนั โดยเฉพาะเมือ่ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ซึง่ มักจะส่งผลต่อการลงทุนในเครือ่ งจักรประเภท ทุน อุปกรณ์โรงงาน หรือ สินค้าประเภท Consumer durable ที่ใช้สเตนเลสเป็นส่วนประกอบ 5. ความเสี่ยงจากการก�ำหนดเพดานราคาสเตนเลสรีดเย็น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยังคงก�ำหนดให้เหล็กแผ่นซึ่งรวมถึงเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นหรือสเตนเลส เป็นหนึ่งในสินค้า ควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ซึ่งมาตรการนี้ก�ำหนดให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตต้องท�ำการแจ้ง ต้นทุน ราคาและรายละเอียดที่ก�ำหนด โดยก�ำหนดให้แจ้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาสูงกว่าที่แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการ กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการน�ำสินค้าออกจ�ำหน่าย ในด้านการปรับราคาจ�ำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบนั้นในรอบปี 2554 ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลต่อปริมาณการลงทุนและการบริโภคสินค้าต่างๆเป็นจ�ำนวนมาก สาเหตุ ดังกล่าวนี้ส่งผลให้ปริมาณความต้องการของสเตนเลสมีปริมาณลดลง ท�ำให้ราคาของวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปมีการปรับตัวด้านราคา ที่อ่อนลงตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา ในระยะสั้นในช่วงต้นปี 2555 แนวโน้มของราคาน่าจะมีปริมาณคงที่หรือลดลงอีกเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากไม่มี สถานการณ์การ ขาดแคลนด้านวัตถุดิบทั้ง นิกเกิล และ เฟอร์โรโครม แต่อย่างใด เนื่องจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นจากการขยายก�ำลังผลิตของวัตถุดิบ ในอดีต ซึ่งส่งผลให้ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลง อนึ่ง ตั้งแต่มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตในประเทศได้ให้ความร่วมมือต่อกระทรวงพาณิชย์ด้วยดี มาโดยตลอด โดยได้ปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนการแข่งขันกับสินค้าน�ำเข้า อย่างไรก็ดีหากบริษัทฯ ถูกก�ำหนดราคาขายในราคา ทีต่ ำ�่ กว่าราคาตลาดโลก และราคาทีน่ ำ� เข้าในกรณีทตี่ น้ ทุนวัตถุดบิ มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งแล้ว อาจท�ำให้บริษทั ฯ ประสบ ปัญหาในเรื่องของผลประกอบการได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

18

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการทางภาษี ตามที่มาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งก�ำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ได้มีอายุครบ 5 ปีในวันที่ 13 มีนาคม 2551 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ท�ำการ ยืน่ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุน ท�ำการพิจารณาทบทวนยืดระยะเวลาการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุม่ ตลาด หรือที่เรียกว่าการท�ำ Sunset review ออกไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีมติเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2552 อนุมัติให้ท�ำการต่ออายุมาตรการการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กไร้สนิมรีดเย็นส�ำหรับการน�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีนและประเทศไต้หวันออกไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยยกเว้นประเทศในสหภาพยุโรปเนื่องจากพิจารณาเห็นว่ามีปริมาณการ น�ำเข้าในช่วงที่ผ่านมาลดลง การคงมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปีนี้น่าจะส่งผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพราะจะท�ำให้ การแข่งขันในตลาดการบริโภคภายในประเทศสามารถลดความรุนแรงและการทุ่มตลาดลงได้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการฯ ได้มีค�ำวินิจฉัยขั้นที่สุด ส�ำหรับขอบเขตของสินค้าที่จะน�ำมาใช้ในมาตรการควบคุม ดังกล่าว และต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 7. ความเสี่ยงจากการเปิดเขตการค้าเสรี ปัจจุบันภาษีน�ำเข้าสเตนเลสรีดเย็นของประเทศไทยที่เรียกว่า MFN rate จะยังคงอยู่ที่ร้อยละ 5 ยกเว้นเฉพาะภาษีน�ำเข้าส�ำหรับ ประเทศสมาชิกในกรอบ ASEAN หรือชื่อเดิมคือ AFTA นั้นที่ได้มีการให้สิทธิพิเศษด้านภาษีที่ต�่ำกว่าอัตรา MFN rate โดยได้ลดลงเหลือ อัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา การลดภาษีน�ำเข้านี้ส่งผลให้สเตนเลสรีดเย็นที่น�ำเข้าจากประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ได้รับสิทธิพิเศษจากการลดภาษีน�ำเข้ามายังประเทศไทยในอัตราร้อยละ 0 และมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น อย่างไร ก็ตามสินค้าที่ผลิตจากทั้งสองประเทศนั้นจะมีคุณภาพที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศไทยเและในระยะสั้นยังไม่สามารถ แข่งขันกับสินค้าของบริษัทฯได้ ในขณะที่การเปิดเสรีทางการค้าในหลายๆ กรอบที่เริ่มมีผลบังคับใช้ผ่านมา อาทิ เช่น เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ตลอดจนการเจรจาเขตการค้าเสรีใหม่ๆ ทัง้ ทวิภาคีหรือพหุภาคีทจี่ ะเกิดขึน้ นัน้ ผูผ้ ลิตในกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศทัง้ หมดรวมทัง้ บริษทั ฯ นัน้ ได้รอ้ งขอให้รฐั บาลก�ำหนด สินค้าเหล็กไว้อยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหวที่จะมีการเปิดตลาดในปีท้ายๆ ของข้อตกลงนั้นๆ เพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถปรับตัวเตรียมรับการแข่งขันในแต่ละกรอบได้อย่างอย่างเต็มที่ อนึ่งส�ำหรับการจัดท�ำเขตเสรีการค้าในกรอบที่เหลืออยู่นั้น ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แห่งราชอาณาจักรไทยได้ ก�ำหนดให้การด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือสัญญากับนานาประเทศใดๆ จะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การวางมาตรการ แก้ไขหรือเยียวยาผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ก่อนที่จะได้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และน�ำเสนอกรอบการเจรจาขอความเห็นชอบ ต่อรัฐสภาอีกด้วย ซึ่งการเจรจาเขตการค้าเสรีในแต่ละกรอบนั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการติดตามและเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดมาตลอด ผ่านทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการน�ำเข้าม้วนสเตนเลสรีดร้อนทั้งหมดจากต่างประเทศ ซึ่งราคาซื้อวัตถุดิบจะถูกก�ำหนดในรูปเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่ราคาจ�ำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นส�ำหรับสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศจะถูกก�ำหนดโดยการอ้างอิงกับราคาตลาดโลกซึ่ง อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศเช่นกัน ดังนั้น ความเสี่ยงในด้านผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อประเด็นดังกล่าวจึงอยู่ ในขอบเขตที่จ�ำกัด อย่างไรก็ตาม ช่วงระยะเวลาของการจ่ายเงินและรับเงินส�ำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบและการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยปกติ ของบริษัทฯ จะมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 30 วัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาดังกล่าวอาจท�ำให้ต้นทุน วัตถุดิบไม่สอดคล้องกับราคาการจ�ำหน่ายของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้มกี ารท�ำสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นระยะ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของราคาวัตถุดบิ และราคา ขายสินค้าส�ำเร็จรูป ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากผิดปกติ 9. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปัจจุบนั โพสโค จากประเทศเกาหลีใต้ถอื หุน้ ในบริษทั ประมาณ 90.63 ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั ฯ (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2554) จึงท�ำให้โพสโค สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ง กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มย่อมมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ต้องการบริหารธุรกิจให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สูงสุด กล่าวคือมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลก�ำไรสูงสุดจากการประกอบการ เพื่อการ จ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว รายงานประจ�ำปี 2554

19


โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT STRUCTURE

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 6 ตุลาคม 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้น

POSCO NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION MARIZON CAPITAL LIMITED นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ NISSHIN STEEL CO., LTD. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก

จ�ำนวนที่ถือ (หุ้น)

7,065,867,598 125,768,070 84,901,700 80,070,000 53,900,502 51,000,000 39,192,700

ร้อยละ

90.63 1.613 1.089 1.027 0.691 0.654 0.503

โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทฯ กรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ

20

รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ ส่วนการตลาด

ผู้อ�ำนวยการ ส่วนการผลิต

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกิจการภายนอก

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันมี 9 ท่าน ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 1.1 นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ 1.2 นายโฮ ซอก ซง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ 1.3 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ 1.4 นายยอง ฮวาน ฮาน กรรมการ 1.5 นายเจย์ ฮอง จุง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 1.6 นายจง คุก อัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1.7 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1.8 นายยอง ซี ซุง กรรมการ 1.9 นายฮิโตชิ อิโต กรรมการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯคือ นายโฮ ซอก ซง และนายยอง ฮวาน ฮาน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญ ของบริษัท 2. คณะกรรมการบริหารปัจจุบันมี 2 ท่านประกอบด้วย 2.1 กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ 1 ท่าน 2.2 กรรมการบริหาร 1 ท่าน 3. คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอิสระมี 3 ท่านประกอบด้วย 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 3.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน หน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ 1. คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายบริษัทฯ และอนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งก�ำหนดข้อบังคับของบริษัทฯ 2. คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแผนงานประจ�ำปี ซึ่งเสนอโดยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ผ่านกรรมการผู้จัดการ ติดตามผล ประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบแผนงานประจ�ำปีเป็นรายเดือน พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลประกอบการ ดีขึ้น รวมทั้งการอนุมัติธุรกรรมที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องผ่านการเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารจึงจะ ด�ำเนินการได้ 3. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการอิสระท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการท�ำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยึด หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ของผู้บริหารและของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงว่า เป็นไปตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ และไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับบริษัทฯ 4. คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการวางแผนงานประจ�ำปี ออกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของ บริษัทฯ โดยผ่านการเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการก่อนส่งคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ รวมทั้งการบริหารกิจการทั่วไปของบริษัทฯ ในลักษณะคณะกรรมการโดยมีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารดังนี้คือ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้อ�ำนวยการส่วนการตลาด ผู้อ�ำนวยการส่วนการผลิต ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

รายงานประจ�ำปี 2554

21


อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ การ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน และการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�ำหนด เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร กรณีทเี่ ป็นกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการทีม่ าจากภายนอก เป็นกรรมการทีไ่ ม่ทำ� หน้าทีจ่ ดั การในบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เป็นกรรมการ ที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่น ๆ การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจัดประชุมร่วม กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องก�ำหนดให้มีความเห็นในประเด็นส�ำคัญตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ การตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

22

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

การก�ำกับดูแลกิจการ CORPORATE GOVERNANCE

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้า จากการด�ำเนินงานของบริษัทฯอย่างสม�่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯค�ำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าท่านคือเจ้าของบริษัทฯผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทฯ จะนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบวาระ การประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์ฉบับ ภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคล ผู้มคุณสมบัติสมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบอ�ำนาจให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ ในการประชุมบริษัทฯ จะก�ำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ การด�ำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้จดั เก็บรายงานการประชุมอย่าง เป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้ พนักงาน : บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความส�ำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานเป็นล�ำดับแรก บริษัทฯ ได้รับการ รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 จากสถาบัน BVQI ที่มีชื่อเสียงจากกลุ่มประเทศยุโรป และอเมริกา ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 จากสถาบัน BVQI โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า มีการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และขาย สินค้าในราคาที่ยุติธรรม แม้ในช่วงขาดแคลนสินค้า รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานที่คอยดูแลและรับเรื่อง ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเร่งด่วน เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เสมอมา คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า ข้อตกลงตามสัญญาต่อคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการ คู่แข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน โดยไม่ใช้วธิ กี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ท�ำลายคูแ่ ข่งขันโดยบริษทั ฯ มีการดูแล และการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าก�ำหนด และมีแผนงานควบคุมค่า ใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตที่ต�่ำ ท�ำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ชุมชน : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO14001 จากสถาบัน BVQI นอกจากนี้บริษัทฯได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สนับสนุนโครงการปะการังเทียมในท้องทะเลอ่าวไทย โครงการ Thainox Metallurgy Award เป็นต้น บริษทั ฯ มีมาตรการทีจ่ ะคอยดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 3. ภาวะผู้น�ำ และวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารด�ำเนินการตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ รายงานประจ�ำปี 2554

23


4. จริยธรรมธุรกิจ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และค�ำนึงถึง ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ 5. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าท�ำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ • ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง (Regular and Continuous Transactions) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าท�ำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องนั้น บริษัทฯจะต้องเข้าท�ำธุรกรรมที่มี ข้อก�ำหนดรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ตรวจสอบ และ/หรือ อนุมัติหลักเกณฑ์หรือความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำรายการ ระหว่างกัน ตามแต่ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร • ธุรกรรมพิเศษ (Irregular Transactions) บริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำธุรกรรมต่างๆ ใน กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะท�ำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น นักบัญชี หรือผู้ประเมินราคาซึ่งเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกรรมนั้นๆ เพื่อให้ความเห็นที่ เป็นกลาง ทัง้ นี้ คณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาทบทวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเข้าท�ำธุรกรรมนั้นๆ 6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีระเบียบในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้ 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องไม่น�ำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผล ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องไม่ท�ำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าท�ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�ำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�ำผิดอย่างร้ายแรง 7. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษทั ฯ มีนโยบายเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลของบริษทั ฯต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่าย การเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 • กรรมการ 4 • กรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3

24

ท่าน ท่าน ท่าน

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัทฯ 1.1 กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน 1.2 กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ปี 2554 จ�ำนวนรวมกัน 3.60 ล้านบาท 1.3 กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับเงินโบนัสในปี 2554 จ�ำนวนรวมกัน 2.91 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทน เงินเดือนรวม โบนัสรวม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ อื่นๆ รวม

หน่วย : บาท ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวนราย ค่าตอบแทนรวม 18 59,799,326 6 29,306,844 7 1,789,020 15 7,774,253 98,669,443

10. การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2554 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้ รายชื่อกรรมการ 1. นายประยุทธ มหากิจศิริ 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 3. นายโฮ ซอก ซง 4. นายยอง ฮวาน ฮาน 5. นายจง คุก อัน 6. นายเจย์ ฮอง จุง 7. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 8. นายยอง ซี ซุง 9. นายฮิโตชิ อิโต

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 12/12 12/12 3/12 3/12 3/12 2/12 0/12 1/12 1/12

ทั้งนี้มีการจัดท�ำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อม ให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายงานประจ�ำปี 2554

25


11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความ เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในด้านงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ในด้านงานบริหารหน่วยงาน โดยมีกฎบัตรของหน่วยงาน ซึ่งก�ำหนด ภารกิจ ขอบเขต วัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปีซงึ่ ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของ บริษัทฯจะบรรลุผลส�ำเร็จตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ อีกทั้งยังท�ำการติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในระบบที่วางไว้ได้ด�ำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ 12. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทมี่ คี วามเหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความ เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี 13. นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสม อื่นๆ ตามที่บริษัทฯก�ำหนด อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 14. รายการระหว่างกัน ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8

26

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ความรับผิดชอบต่อสังคม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ก้าวใหม่ของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ฯ ก้าวไปพร้อมกับชุมชน POSCO-Thainox…Stepping Forward Together with Thai Community ภายหลังการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการบริหารเป็น บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) แต่นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ ชุมชน และสังคมเป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นสานต่อ และยังริเริ่มปลูกฝังแนวความคิด “จิตอาสาเพื่อชุมชน” ให้แก่พนักงานและน�ำไปปฏิบัติจน เป็นวัฒนธรรมองค์กรจากโพสโค เกาหลีใต้ ไปยังชุมชนทุกๆที่ที่โพสโคด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ เป็นไปในลักษณะ “ชนะ-ชนะ” และสร้าง ความยั่งยืน โดยเริ่มต้นที่บ้านของเราทั้งส�ำนักงานและในโรงงานผลิต ทั้งนี้เพราะโพสโค-ไทยน๊อคซ์ตระหนักว่าเราไม่เพียงมาท�ำธุรกิจ แต่ โพสโค-ไทยน๊อคซ์เป็นหนึ่งเดียวกันกับชุมชนเพื่อนบ้านของเรา

2554 : กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เคียงข้างคนไทย ปันน�้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

• บริจาคเงินช่วยเหลือชาวไทยผู้ประสบมหาอุทกภัย

จ�ำนวน 2,000,000 บาท โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม 2,000,000 บาท

• สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมของ จ.ระยอง เพื่อน�ำไปสมทบแก่รัฐบาลผ่านทางอ�ำเภอ นิคมพัฒนาซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิต

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม จ.ระยอง

ส่งเสริมการวิจัยและศึกษา พัฒนาวิชาการด้านสเตนเลส

• สนับสนุนการจัดงานการประชุมวิชาการโลหวิทยา

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (Thailand Metallurgy Conference) พร้อมมอบรางวัล POSCO-Thainox Metallurgy Award แก่ผู้น�ำเสนอผลงานวิจัย ยอดเยี่ยมทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับ ปริญญาตรี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนท์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รายงานประจ�ำปี 2554

27


สิ่งแวดล้อมสดใส พร้อมใจปลูกต้นไม้

• พัฒนาชุมชนกับชาวบ้านและชุมชนทั้ง 8 หมู่ ใน

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยท�ำความสะอาดชุมชน เก็บขยะ กวาดถนน ปรับภูมิทัศน์ ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมายุ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

กิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2554

• สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ 3,900 ต้น ของชุมชน

มาบข่า-อ้ายงอน บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 36 เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้แก่ชุมชน

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทางหลวง 3,900 ต้น

• ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน (การจัดท�ำแนว Protection Strip) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ

โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงาน “การจัดท�ำแนว Protection Strip”

• สนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะ

โลกร้อน พร้อมปล่อยปลากลับคืนสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ กว่า 20,000 ตัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยความ ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่น ชุมชน และโรงงานภายในเขตพื้นที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน และปล่อยปลากลับสู่แหล่งน�้ำ

28

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ส่งเสริมสังคมดี ชีวีชุมชนมีสุข

• สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีของ ชุมชนมาบข่าประจ�ำปี 2011 • สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีในกลุ่ม

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประชาชนที่มาออกก�ำลังกายศูนย์ออกก�ำลังกายบ้าน นิคม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจ�ำปี 2011 จัดโดยสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยในโครงการ “พลัง เลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

• •

สนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

• แจกทุนการศึกษาให้กันนักเรียนบริเวณชุมชนรอบ โรงงานฯ • สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโอกาสครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น • สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจ�ำปี 2554 ด้านอาหาร กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2554

อุปกรณ์การเรียน การกีฬาและของขวัญให้แก่เด็กและ เยาวชน อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบข่า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมาบข่า, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 อ.นิคมพัฒนา และกิจกรรมวันเด็กของสถานีต�ำรวจ ภูธรนิคมพัฒนาเพื่อเด็กในชุมชนเขตอ.นิคมพัฒนา

ส่งเสริมจิตใจ สืบทอดความเป็นพุทธ

ประเพณีรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต์

• สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น อาทิ ประเพณีรดน�้ำ

ผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณีท�ำบุญกลางทุ่ง (บุญข้าวหลาม) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ากับส�ำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวกับชาวบ้านใน ชุมชน ณ วัดมาบข่า อ.นิคมพัฒนา

• • ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดมาบข่า อ.นิคมพัฒนา

รายงานประจ�ำปี 2554

29


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับทราบ การลาออก ของกรรมการอิสระจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ อันประกอบด้วยนายศรเทพ โกมุทบุตร, ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ, นายชุณห์ จารุไชยกุล และ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/ 2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ นายเจย์ ฮอง จุง เป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ นายจง คุก อัน และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมกับผูส้ อบบัญชีอย่างอิสระโดยปราศจากฝ่ายบริหาร เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ส�ำหรับปี 2554 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการ เปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีการควบคุมที่เพียงพอ ให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด� ำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในส�ำหรับปี 2554 และแผนการตรวจสอบปี 2555 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและตกลงค่าตอบแทนในการตรวจ สอบบัญชี โดยให้น�ำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินส�ำหรับงวดประจ�ำปีสิ้นสุดงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงิน ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชี เช่นเดียวกับ ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีมติเห็นชอบให้น�ำเสนองบการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาน�ำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

30

นายเจย์ ฮอง จุง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


AUDIT COMMITTEE REPORT 2011

POSCO-Thainox Public Company Limited

To the Shareholders of POSCO-Thainox Public Company Limited On September 20, 2011, the Board of Directors Meeting No. 9/ 2011 passed the resolution to acknowledge the resignation of the Independent Directors from the member of the Board of Directors, thus, resigning from the Audit Committee, namely Mr. Sornthep Gomutputra, M.R. Priyangsri Watanakun, Mr. Choon Jaruchaiyakul, Mr. Prakit Tienboon. On November 22, 2011, the Board of Directors Meeting No. 12/ 2011 passed the resolution to the appointment of the Company’s Audit Committee. Thus, the Audit Committee consists of three independent directors, whose qualifications are in line with the Notification of the Stock Exchange of Thailand governing the qualifications and scope of performance of the Audit Committee, as follows; Mr. Jae-Hyoung Jung as Chairman of the Audit Committee, Mr. Jong-Kug Ahn and Mrs. Apiradi Tantraporn as Audit Committee members. The Audit Committee held the Independent Meeting with the external auditor, without the presence of management, on matters related to the Company’s operating performance for year 2011. The Audit Committee inquired into the accuracy and completeness of financial statements of the external auditors and the adequacy of financial disclosure. The Audit Committee came to the conclusion that internal control of the financial reporting process was adequate to ensure that the financial statement represented the Company’s financial status and operating result and that they were in accordance with the generally accepted accounting principles. The Audit Committee also reviewed internal audit operating report for year 2011 as well as internal audit plan for year 2012 presented by internal audit department. As such, the Audit Committee acknowledged that the Company’s internal control system and internal auditing was adequate and effective. The Audit Committee also recommended the President to consider the nomination and remuneration of the Auditor, and inform the shareholders for the further approval. The Audit Committee did review the Company’s financial statements for year end December 31, 2011. In this regard, the Audit Committee agreed that the financial statements were duly prepared in accordance with the generally accepted accounting principles, similar to the opinions of the Company’s external auditor and agreed to propose the Financial Statements for the Board of Director’s approval as well as inform the shareholders for further approval.

รายงานประจ�ำปี 2554

Mr. Jae-Hyoung Jung Chairman of the Audit Committee POSCO-Thainox Public Company Limited

31


ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมมีความแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุส�ำคัญๆ ดังนี้

งบก�ำไรขาดทุน • บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเหล็กสเตนเลสรีดเย็น จ�ำนวน 11,035 ล้านบาท (127,548 ตัน ณ ราคาขายถัวเฉลี่ย 86,517 บาท ต่อตัน) ซึ่งสูงกว่ายอดขายของปี 2553 ที่มีจ�ำนวน 10,474 ล้านบาท (120,365 ตัน ณ ราคาขายถัวเฉลี่ย 87,015 บาทต่อตัน) เท่ากับ 561 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 5.4% โดยมีสาเหตุจากปริมาณขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7.8% แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 1.2% จากปัญหาวิกฤตหนี้ในประเทศแถบยูโรโซน • ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเท่ากับ 89 ล้านบาท ลดลง 361 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 132.7% เทียบกับปี 2553 • ดอกเบี้ยรับรวม 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 134.3% เทียบกับปี 2553 เนื่องจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น จากเงินลงทุนระยะสัน้ โดยมีเงินสดเพิม่ ขึน้ จากการขายสินทรัพย์ทไี่ ม่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมหลักของบริษทั ฯ และจากอัตราดอกเบีย้ ที่สูงขึ้น • ต้นทุนขายในปี 2554 เป็นจ�ำนวนเงิน 10,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,175 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่ม 12.3% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น • ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย ราคาขายเงินลงทุนต�่ำกว่าราคาตามบัญชี 25 ล้านบาท ภาษีซื้อที่ไม่สามารถขอคืนได้รวมทั้งเบี้ยปรับ, เงินเพิ่มจ�ำนวน 59 ล้านบาท และภาษีธุรกิจเฉพาะจากการโอน กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน จ�ำนวน 90 ล้านบาท • ก�ำไรขั้นต้นของปี 2554 จ�ำนวน 179 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.6% ของยอดขาย ลดลงจากปี 2553 ที่มีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 945 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.0% ของยอดขาย • ค่าใช้จ่ายในการขายใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 36.1% เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเงินบริจาคการกุศลจ�ำนวน 71 ล้านบาท • ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�ำนวนเงิน 37 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 เนื่องจากมีการช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,386 ล้านบาทแก่สถาบันการเงินในประเทศ • ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 616 ล้านบาท ลดลง 1,260 ล้านบาท หรือ 195.7 % เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 644 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1. ก�ำไรขั้นต้นลดลง 766 ล้านบาท 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท 3. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 361 ล้านบาท 4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 74 ล้านบาท 5. ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 174 ล้านบาท 6. ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท งบดุล สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 15,262 ล้านบาท ลดลง 1,420 ล้านบาท หรือ 8.5% เทียบกับปี 2553 เป็นผลมาจาก • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวมีจ�ำนวนเงิน 2,950 ล้านบาท ลดลง 42 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.4% • ลูกหนี้การค้า - สุทธิจ�ำนวน 650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท หรือคิดเป็น 59.7% เนื่องจากปี 2554 มียอดขาย ช่วงสิ้นงวด บัญชีเพิ่มขึ้น 32% เมื่อทียบกับปี 2553 ส่งผลให้ลูกหนี้คงค้างมีจ�ำนวนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 • สินค้าคงเหลือจ�ำนวนเงิน 4,651 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 ทีม่ จี ำ� นวน 3,396 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,255 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37%

32

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีจ�ำนวนหนี้สินทั้งหมดเป็นเงิน 4,519 ล้านบาท ลดลง 389 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.9% เทียบ กับปี 2553 เป็นผลมาจาก • หนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวนเงิน 4,264 ล้านบาท ลดลง 188 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.2% สาเหตุหลักเนื่องจากเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 253 ล้านบาท หรือ 212.9% เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 965 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.1% และมีการช�ำระเงินกู้ยืม ระยะสั้นจ�ำนวน 1,386 ล้านบาท หรือ ลดลง 95% • หนี้สินไม่หมุนเวียนจ�ำนวนเงิน 255 ล้านบาท ลดลง 201 ล้านบาท หรือ 44.0% เนื่องจากมีการช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 203 ล้านบาท หรือลดลง 52.8% ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวนเงิน 10,743 ล้านบาท ลดลง 1,032 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.8% เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยมีสาเหตุ หลักมาจาก :• ขาดทุนสุทธิประจ�ำปี 2554 จ�ำนวนเงิน 616 ล้านบาท • การจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 156 ล้านบาท • ลดลงจากผลกระทบจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน จ�ำนวนเงิน 260 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2554

33


MANAGEMENT EXPLANATION AND ANALYSIS The operational performances from consolidated financial statements were significantly different from the same period of last year due to the following items: Statement of Income • The Company realized 11,035 million Baht revenue from sale of Cold Rolled Stainless Steel (127,548 tons at an average selling price of 86,517 Baht per ton), which is higher than the revenue in 2010 amounting to 10,474 million Baht (120,365 tons at an average selling price of 87,015 Baht per ton) by 561 million Baht or increased by 5.4% mainly due to higher of oversea sales volumes of 7.8% but decreased in average selling price of 1.2%. • Loss on Exchange Rate was 89 million Baht, decreased by 361 million Baht or 132.7% compared to 2010. • Interest Income was 43 Million Baht, increased by 25 Million Baht or 134.3% compared to 2010 due to the Interest Income increased from the short-term investment by cash increased from the selling of non-production assets as well as the increase of interest rate. • Cost of Sales in year 2011 was 10,706 million Baht, increased by 1,175 million Baht or 12.3% compared to 2010 due to the higher sale volume. • Loss from selling the non-production assets of the Company which is composed of cost of investment lower than book value amounting to 25 Million Baht, the purchasing tax was prohibited to be credited including penalty, surcharge at 59 Million Baht and specific business tax from the transfer of the ownership of the real estate from the distribution of investment by 90 Million Baht. • Gross Profit of 2011 was 179 Million Baht or 1.6% of the sale volume, decreased from 2010 amounting to 945 Million Baht or 9% of the sale volume. • Expenses of Sales were similar to last year for the administrative and other expenses which increased by 58 million Baht or 36.1% compared to 2010 due to the donation amounting to 71 Million Baht. • Financial cost was 37 Million Baht decreased by 74 Million Baht as of 2010, mainly due to the loan repayment of 1,386 Million Baht. • Net loss was 616 million Baht, decreased by 1,260 million Baht or 195.7% as compared to 2010 due mainly to 1. gross margin decreased by 766 million Baht 2. selling & administrative and other expenses increased by 58 million Baht 3. Loss on exchange rate increased by 361 million Baht 4. Financial expenses decreased by 74 million Baht. 5. Loss from the sale of investment by 174 Million Baht 6. Interest Income increased by 25 Million Baht Balance Sheet Assets As of December 31, 2011, the Company’s total assets were 15,262 million Baht, decreased by 1,420 million Baht or 8.5% compared to 2010 mainly due to: • Cash and Cash Equivalents and Current Investments were 2,950 million Baht, decreased by 42 million Baht or 1.4%. • Trade Accounts Receivable – Net was 650 million Baht, increased by 243 million Baht or 59.7%. • Inventories were 4,651 Million Baht, as compared to 3,396 Million Baht of 2010, increased by 1,255 Million Baht or 37%.

34

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

Liabilities As of December 31, 2011, the Company’s total liabilities were 4,519 million Baht, decreased by 389 million Baht or 7.9% compared to 2010 mainly due to: • Accounts payable was 4,264 million Baht, decreased by 188 million Baht or 4.2% and account payable –related companies increased by 965 Million Baht or 36.1% and also other liabilities increased by 253 Million Baht. • Short term loan decreased by 1,386 Million Baht and long term loan amounting to 255 Million Baht, decreased by 201 Million Baht or 44%, mainly due to the repayment of loan. Shareholders’ equity Shareholder’s equity was 10,743 million Baht, decreased by 1,032 million Baht or 8.8% compared to 2010 due mainly to: • Decreased from Net loss for year 2011 by 616 million Baht. • Decrease from the dividend payment amounting to 156 Million Baht. • Decreased from asset evaluation amounting to 260 Million Baht.

รายงานประจ�ำปี 2554

35


รายงานประจ�ำปี

2554

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

36

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

POSCO-Thainox Public Company Limited

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามล�ำดับ และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการของบริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และ ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง รายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามล�ำดับ และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนิน งานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการของบริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยที่การแสดงความเห็นต่องบการเงินยังคงเป็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามที่กล่าวไว้ในวรรคที่สาม ข้าพเจ้าให้สังเกตเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2552 ย้อนหลังในไตรมาส 1 ปี 2553 จากการที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกรับรู้มูลค่า ที่ดินในส่วนงานโรงแรมและสนามกอล์ฟด้วยวิธีราคาที่ตีใหม่จ�ำนวน 55.05 ล้านบาท และบันทึกรับรู้มูลค่าเครื่องจักรเครื่องหนึ่งด้วยวิธีราคาที่ตี ใหม่ต�่ำไปจ�ำนวน 1.02 ล้านบาท โดยมีผลที่ต้องปรับปรุงมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 56.07 ล้านบาท และปรับปรุงย้อนหลังในไตรมาส 4 ปี 2553 จากการที่บริษัทฯ บันทึกรับรู้ราคาทุนเดิมของที่ดินในส่วนงานโรงแรมและ สนามกอล์ฟที่มีการตีราคาใหม่ต�่ำไปและรับรู้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์สูงไปจ�ำนวน 2.23 ล้านบาท โดยมีผลที่ต้องปรับปรุงส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลงจ�ำนวน 2.23 ล้านบาท ซึง่ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องและข้าพเจ้า เห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้น�ำไปปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามควรแล้ว ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

(นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663

กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 รายงานประจ�ำปี 2554

37


งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย

2554 บาท

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วมและบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน สินค้าคงเหลือ - สุทธิ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้กรมสรรพากร เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด ลูกหนี้อื่นกรมที่ดิน อื่นๆ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนระยะยาวอื่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนงานโรงแรม และสนามกอล์ฟ - สุทธิ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน อื่นๆ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

2553 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 บาท

2553 บาท

(หมายเหตุ 10) 2,406,182,953.81 3,027,150,453.07 2,406,182,953.81 2,991,887,916.82 (หมายเหตุ 11) 544,110,935.88 - 544,110,935.88 (หมายเหตุ 12) 328,466,496.37 151,833,518.64 328,466,496.37 151,833,518.64 (หมายเหตุ 8.2) 321,684,777.69 255,600,991.75 321,684,777.69 255,600,991.75 (หมายเหตุ 13) 4,651,172,564.57 3,395,953,914.17 4,651,172,564.57 3,395,953,914.17 5,840,408.25 10,029,488.56 5,840,408.25 10,029,488.56 6,771,812.81 6,771,812.81 11,733,867.28 10,343,436.71 11,733,867.28 10,343,436.71 11,305,115.42 4,216,240.52 11,305,115.42 4,216,240.52 (หมายเหตุ 18) 36,506,340.00 - 36,506,340.00 4,885,707.30 2,736,153.47 4,885,707.30 2,699,442.01 8,321,889,166.57 6,864,636,009.70 8,321,889,166.57 6,829,336,761.99

(หมายเหตุ 14) 17,824,292.48 16,361,069.48 4,900,000.00 4,900,000.00 (หมายเหตุ 14) - 17,849,982.50 (หมายเหตุ 15) 15,968,126.80 810,000.00 15,968,126.80 810,000.00 (หมายเหตุ 16) 58,273,538.00 1,303,923,538.00 58,273,538.00 1,303,923,538.00 (หมายเหตุ 17) 6,850,598,132.78 7,363,607,293.68 6,850,598,132.78 7,363,607,293.68 (หมายเหตุ 18)

- 1,126,001,485.98

- 1,126,001,485.98

2,068,134.44 27,291,966.22 2,068,134.44 27,291,966.22 (หมายเหตุ 19) 4,251,000.00 4,240,000.00 4,251,000.00 4,240,000.00 4,466,145.31 4,692,094.32 4,466,145.31 4,692,094.32 6,953,449,369.81 9,846,927,447.68 6,940,525,077.33 9,853,316,360.70 15,275,338,536.38 16,711,563,457.38 15,262,414,243.90 16,682,653,122.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

38

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


งบแสดงฐานะการเงิน

POSCO-Thainox Public Company Limited

บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย

2554 บาท

2553 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน 371,281,341.66 118,640,433.41 371,281,341.66 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย เจ้าหนี้การค้าบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.2) 3,640,510,127.74 2,675,674,616.98 3,640,510,127.74 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 20) 72,826,958.16 1,458,584,167.12 72,826,958.16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 75,153,746.87 32,463,455.48 75,153,746.87 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 831,379.50 1,081,584.48 831,379.50 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.2) 80,049,154.86 123,687,668.12 80,049,154.86 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 7,069,590.57 17,935,922.04 7,069,590.57 เงินประกันผลงาน 6,955,779.46 6,955,779.46 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.2) 9,463,703.21 24,160,388.07 9,463,703.21 อื่น ๆ 4,264,141,782.03 4,452,228,235.70 4,264,141,782.03 รวมหนี้สินหมุนเวียน

2553 บาท

118,640,433.41 2,675,674,616.98 1,458,584,167.12 32,378,455.48 1,081,584.48 123,687,668.12 17,935,922.04 24,114,518.43 4,452,097,366.06

หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ 20) 180,997,949.02 383,812,747.49 180,997,949.02 383,812,747.49 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 21) 74,351,000.40 72,267,654.04 74,351,000.40 72,267,654.04 255,348,949.42 456,080,401.53 255,348,949.42 456,080,401.53 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,519,490,731.45 4,908,308,637.23 4,519,490,731.45 4,908,177,767.59 รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2554

39


งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย

2554 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 7,795,709,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว หุ้นสามัญ 7,795,709,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก�ำไรสะสม จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2553 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 บาท

2553 บาท

(หมายเหตุ 22) 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64

(หมายเหตุ 23)

585,000,000.00 166,750,005.42 1,876,257,435.87 10,755,847,804.93 10,755,847,804.93 15,275,338,536.38

585,000,000.00 937,402,962.35 2,135,778,971.54 11,786,022,297.53 17,232,522.62 11,803,254,820.15 16,711,563,457.38

585,000,000.00 153,825,712.94 1,876,257,435.87 10,742,923,512.45 10,742,923,512.45 15,262,414,243.90

585,000,000.00 925,856,019.92 2,135,778,971.54 11,774,475,355.10 11,774,475,355.10 16,682,653,122.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

40

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

POSCO-Thainox Public Company Limited

บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม 2554 2553 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 บาท บาท

รายได้จากการขาย 11,035,016,514.41 10,473,537,806.79 11,035,016,514.41 10,473,537,806.79 ต้นทุนขาย (10,706,394,997.65) (9,531,277,851.18) (10,706,394,997.65) (9,531,277,851.18) (ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ) และรายการโอนกลับ (149,540,066.04) 2,520,873.98 (149,540,066.04) 2,520,873.98 179,081,450.72 944,780,829.59 ก�ำไรขั้นต้น 179,081,450.72 944,780,829.59 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ 43,324,915.72 18,602,671.10 42,936,871.55 18,324,390.73 ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 271,500,483.79 271,500,483.79 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 748,304.14 2,831,773.70 748,304.14 2,831,773.70 ก�ำไรจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย 83,202.04 309,130.29 (หมายเหตุ 14) อื่นๆ 20,616,730.70 9,281,356.76 20,616,730.70 9,281,356.76 243,854,603.32 1,246,997,114.94 243,692,487.40 1,246,718,834.57 ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขาย (194,521,466.43) (204,804,290.89) (194,521,466.43) (204,804,290.89) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (88,804,067.99) (88,804,067.99) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุนและส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก (173,787,345.39) (173,787,345.39) (หมายเหตุ 18) อื่นๆ (217,792,675.61) (160,059,245.95) (217,746,842.08) (159,957,850.38) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (หมายเหตุ 8.1, 26) (105,183,709.14) (92,712,221.21) (105,183,709.14) (92,712,221.21) (780,089,264.56) (457,575,758.05) (780,043,431.03) (457,474,362.48) รวมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม 1,463,223.00 (1,202,440.48) ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล (534,771,438.24) 788,218,916.41 (536,350,943.63) 789,244,472.09 ต้นทุนทางการเงิน (37,259,248.30) (111,442,349.37) (37,259,248.30) (111,442,349.37) (หมายเหตุ 27) ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (572,030,686.54) 676,776,567.04 (573,610,191.93) 677,802,122.72 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (67,592.41) (57,924.19) (หมายเหตุ 29) ก�ำไร (ขาดทุน) ของการด�ำเนินงานที่ด�ำเนินอยู่ (572,098,278.95) 676,718,642.85 (573,610,191.93) 677,802,122.72 ก�ำไร (ขาดทุน) ของการด�ำเนินงานที่ยกเลิก (42,505,933.05) (33,695,256.68) (42,505,933.05) (33,695,256.68) (หมายเหตุ 32) ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (614,604,212.00) 643,023,386.17 (616,116,124.98) 644,106,866.04 ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เผื่อขาย ค่าเสื่อมราคา-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (206,699,409.16) (206,699,409.17) (206,699,409.16) (206,699,409.17) (หมายเหตุ 25) ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับงวด (206,699,409.16) (206,699,409.17) (206,699,409.16) (206,699,409.17) ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด (821,303,621.16) 436,323,977.00 (822,815,534.14) 437,407,456.87 การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน การด�ำเนินงานที่ด�ำเนินอยู่ การด�ำเนินงานที่ยกเลิก ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ�ำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)

(614,738,774.93) 134,562.93 (614,604,212.00)

642,965,095.47 58,290.70 643,023,386.17

(821,438,184.09) 134,562.93 (821,303,621.16)

436,265,686.30 58,290.70 436,323,977.00

(0.07) (0.005) (0.08) 7,795,709,100

0.09 (0.004) 0.08 7,795,709,100

(0.07) (0.005) (0.08) 7,795,709,100

0.09 (0.004) 0.08 7,795,709,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2554

41


42

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ก่อนปรับปรุง) รายการปรับปรุงปีก่อน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หลังปรับปรุง) ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด ส�ำรองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด เงินปันผลจ่าย โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (หมายเหตุ 24) (หมายเหตุ 18) (หมายเหตุ 14)

(หมายเหตุ 23)

บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64

บาท

บาท

7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก และช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)

บาท

ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์ บาท

องค์ประกอบอืน่ ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น

550,000,000.00 329,437,866.88 2,288,632,511.22 53,845,869.49 550,000,000.00 329,437,866.88 2,342,478,380.71 642,965,095.47 (206,699,409.17) 35,000,000.00 (35,000,000.00) 585,000,000.00 937,402,962.35 2,135,778,971.54 (614,738,774.93) (206,699,409.16) (155,914,182.00) (52,822,126.51) 585,000,000.00 166,750,005.42 1,876,257,435.87

บาท

จัดสรรแล้วส�ำรอง ยังไม่ได้จัดสรร ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

11,295,910,741.74 53,845,869.49 11,349,756,611.23 436,265,686.30 11,786,022,297.53 (821,438,184.09) (155,914,182.00) (52,822,126.51) 10,755,847,804.93

บาท

รวม

17,174,231.92 17,174,231.92 58,290.70 17,232,522.62 134,562.93 (17,367,085.55) -

บาท

ส่วนได้เสียที่ไม่มี อ�ำนาจควบคุม

11,313,084,973.66 53,845,869.49 11,366,930,843.15 436,323,977.00 11,803,254,820.15 (821,303,621.16) (155,914,182.00) (52,822,126.51) (17,367,085.55) 10,755,847,804.93

บาท

รวม


43

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ก่อนปรับปรุง) รายการปรับปรุงปีก่อน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หลังปรับปรุง) ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด ส�ำรองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด เงินปันผลจ่าย โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64

บาท

บาท

7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 (หมายเหตุ 23) 7,795,709,100.00 (หมายเหตุ 24) (หมายเหตุ 18) 7,795,709,100.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก และช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

550,000,000.00 550,000,000.00 35,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00

บาท

316,749,153.88 316,749,153.88 644,106,866.04 (35,000,000.00) 925,856,019.92 (616,116,124.98) (155,914,182.00) 153,825,712.94

บาท

ก�ำไรสะสม จัดสรรแล้วส�ำรองตาม ยังไม่ได้จัดสรร กฎหมาย

2,288,632,511.22 53,845,869.49 2,342,478,380.71 (206,699,409.17) 2,135,778,971.54 (206,699,409.16) (52,822,126.51) 1,876,257,435.87

ส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาสินทรัพย์ บาท

องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น

11,283,222,028.74 53,845,869.49 11,337,067,898.23 437,407,456.87 11,774,475,355.10 (822,815,534.14) (155,914,182.00) (52,822,126.51) 10,742,923,512.45

บาท

รวม


งบกระแสเงินสด บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสด รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ส่วนต�่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี อะไหล่เครื่องจักรตัดจ่าย ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ขาดทุน (ก�ำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารหนี้ โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้ (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ ส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการรับช�ำระหนี้เป็นเงินลงทุน หลักทรัพย์เผื่อขาย ก�ำไรจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ดอกเบี้ยรับ ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม 2554 2553 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 บาท บาท

(614,536,619.59) 643,081,310.36 (616,116,124.98) 644,106,866.04 444,536,839.05 450,377,532.63 444,536,839.05 450,377,532.63 149,540,066.04 (2,520,873.98) 149,540,066.04 (2,520,873.98) (220,061.15) (220,061.15) 179,865,084.03 188,402,083.35 179,865,084.03 188,402,083.35 94,349,708.26 (144,851,127.55) 94,349,708.26 (144,851,127.55) 466,294.57 466,294.57 (70,000.00) (120,000.00) (70,000.00) (120,000.00) 2,902,284.17 2,902,284.17 2,902,284.17 2,902,284.17 20,459,339.96 5,737,578.04 20,459,339.96 5,737,578.04 16,195.82 (748,304.14) (2,831,773.70) (748,304.14) (2,831,773.70) 173,787,345.39

-

173,787,345.39

-

(15,158,126.80) - (15,158,126.80) (83,202.04) (309,130.29) (8,971,880.00) - (8,971,880.00) 25,389,862.70 99,664,307.46 25,389,862.70 99,664,307.46 2,606,264.00 2,844,947.00 2,606,264.00 2,844,947.00 (43,326,247.55) (18,602,671.10) (42,938,203.38) (18,324,390.73) (1,463,223.00) 1,202,440.48 -

ก�ำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน 409,079,190.48 1,225,548,466.40 409,125,024.01 1,225,633,666.15 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า (174,720,961.88) 209,997,984.23 (174,720,961.88) 209,997,984.23 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (65,512,976.55) (115,046,095.21) (65,512,976.55) (115,046,095.21) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ (1,404,758,716.44) (3,854,065.99) (1,404,758,716.44) (3,854,065.99) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (36,050,436.61) 42,649,626.95 (36,035,227.76) 42,649,626.95 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (4,937,852.64) (18,532,075.94) (4,937,852.64) (18,532,075.94) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 246,177,062.55 1,849,970.64 246,177,062.55 1,849,970.64 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 886,746,982.04 1,926,560,293.36 886,746,982.04 1,926,560,293.36 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (83,563,895.41) 102,988,068.17 (83,566,847.82) 102,971,240.23 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6,705,574.48 242,762.63 6,705,574.48 242,762.63 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน (220,836,029.98) 3,372,404,935.24 (220,777,940.01) 3,372,473,307.05 เงินสดจ่ายในผลประโยชน์ของพนักงาน (20,982,257.60) - (20,982,257.60) เงินสดรับในภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 107,527.89 466,158.98 92,319.04 466,158.98 เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล (238,699.16) (89,499.88) (94,728.98) (60,467.39) เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ 38,653,288.49 18,594,001.97 38,291,730.06 18,324,390.73 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน (203,296,170.36) 3,391,375,596.31 (203,470,877.49) 3,391,203,389.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

44

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

งบกระแสเงินสด บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร เงินสดรับ (จ่าย) จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวรส่วนงานโรงแรมและสนามกอล์ฟ เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรส่วนงานโรงแรม และสนามกอล์ฟ เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากเงินปันผลในเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดจ่ายเงินปันผล เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด ข้อมูลเพิ่มเติม เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน การด�ำเนินงานที่ด�ำเนินอยู่ การด�ำเนินงานที่ยกเลิก รวม เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน การด�ำเนินงานที่ด�ำเนินอยู่ การด�ำเนินงานที่ยกเลิก รวม เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน การด�ำเนินงานที่ด�ำเนินอยู่ การด�ำเนินงานที่ยกเลิก รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2554

งบการเงินรวม 2554 2553 บาท บาท (539,514,595.00) (11,000.00) 1,119,647,129.00 (299,990,296.98) 748,722.14 (17,278,130.59) (136,295,464.11)

443,947,017.43 (126,600,995.02) 4,800,000.00 (198,890,487.07) 2,831,775.70 (228,606,546.52)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 2553 บาท บาท (539,514,595.00) (11,000.00) 1,119,647,129.00 (299,990,296.98) 748,722.14 18,159,112.79 (136,295,464.11)

443,947,017.43 (126,600,995.02) 4,800,000.00 (198,890,487.07) 2,831,775.70 (228,606,546.52)

1,231,538,682.47 - 1,231,538,682.47 1,358,845,046.93 (102,519,235.48) 1,394,282,290.31 (102,519,235.48) 8,971,880.00 8,971,880.00 1,367,816,926.93 (102,519,235.48) 1,403,254,170.31 (102,519,235.48) (1,603,821,508.37) (155,919,065.78) (1,759,740,574.15) (25,747,681.68) (1,785,488,255.83) (620,967,499.26) (หมายเหตุ 10) 3,027,150,453.07 (หมายเหตุ 10) 2,406,182,953.81

(941,238,709.87) (941,238,709.87) (100,340,092.59) (1,041,578,802.46) 2,247,277,558.37 779,872,894.70 3,027,150,453.07

(1,603,821,508.37) (155,919,065.78) (1,759,740,574.15) (25,747,681.68) (1,785,488,255.83) (585,704,963.01) 2,991,887,916.82 2,406,182,953.81

(941,238,709.87) (941,238,709.87) (100,340,092.59) (1,041,578,802.46) 2,247,105,351.43 744,782,565.39 2,991,887,916.82

(125,732,022.07) 3,421,076,723.96 (125,906,729.20) 3,420,904,517.02 (77,564,148.29) (29,701,127.65) (77,564,148.29) (29,701,127.65) (203,296,170.36) 3,391,375,596.31 (203,470,877.49) 3,391,203,389.37 272,573,708.57 126,087,311.04 308,010,951.95 126,087,311.04 1,095,243,218.36 (228,606,546.52) 1,095,243,218.36 (228,606,546.52) 1,367,816,926.93 (102,519,235.48) 1,403,254,170.31 (102,519,235.48) (1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46) (1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46) (1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46) (1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46)

45


หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107547000419 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและขายเหล็กไร้สนิมรีดเย็นเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเครือ่ ง ใช้ในครัวเรือน เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว อ่างล้างจาน เครื่องซักผ้า เป็นต้น รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมี พอสโก้ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็น บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้เป็นผูถ้ อื หุน้ สัญชาติตา่ งด้าวเป็นบริษทั ใหญ่โดยการถือหุน้ ทางตรงในอัตราร้อยละ 90.64 ปัจจุบันบริษัทฯ มีส�ำนักงานตั้งอยู่ตามที่อยู่ดังนี้ ก) ส�ำนักงานใหญ่ : ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ข) โรงงาน : 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ต�ำบลมาบข่า อ�ำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180 ประเทศไทย ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2554 มีมติให้จำ� หน่ายทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีม่ ใิ ช่สนิ ทรัพย์ หลักของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงหยุดด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานบริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ ซึ่งสนามกอล์ฟตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 12 ต�ำบลลาดบัวขาว อ�ำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140 ประเทศไทย

2. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการ ผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น โดยสังเขปดังนี้ (1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ (2) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นเวลาแปดปีนบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม โดยเริม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2540 และสิ้นสุดในวันที่ 10 ธันวาคม 2548 (3) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 50 หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการส่งเสริมอีก 5 ปี ซึง่ จะสิน้ สุดในวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ ลงทุนอย่างเคร่งครัด

3. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน 3.1 บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำงบการเงินขึน้ ตามมาตรฐานการการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้องและจัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 3.2 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเว้นตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี 3.3 ในการจัดท�ำงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องใช้การประมาณและข้อ สมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจ�ำนวนทีเ่ กีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย สินทรัพย์และหนีส้ ิน และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ ว กับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ได้ประมาณไว้ 3.4 เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินรวม งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงได้มีการ แปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดท�ำเป็นภาษาไทย

46

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

3.5 การจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบและเพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี าร จัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ ซึ่งไม่มี ผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดประเภท รายการใหม่

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13,079,590.18 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 32,613,455.48 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน 931,584.48 เงินประกันผลงาน หนี้สินหมุนเวียนอื่น 42,096,310.11 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับส่วนงานที่ด�ำเนินอยู่ ต้นทุนขาย (9,529,238,917.76) ค่าใช้จ่ายในการขาย (204,920,540.89) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (168,737,948.06) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (91,703,433.69) ต้นทุนทางการเงิน (105,695,118.20) งบกระแสเงินสด ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 498,849,598.51 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้ การค้าและตั๋วเงินจ่าย 419,665.64 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,284,289,872.30 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายสินค้า - สุทธิ แดวู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด มูลค่าการขายสินค้า บุคคลภายนอก 83,400,372.25

10,343,436.71 (10,343,436.71) (150,000.00)

10,343,436.71 2,736,153.47 32,463,455.48

13,042,878.72 32,528,455.48

10,343,436.71 (10,343,436.71) (150,000.00)

10,343,436.71 2,699,442.01 32,378,455.48

150,000.00 17,935,922.04 (17,935,922.04)

1,081,584.48 17,935,922.04 24,160,388.07

931,584.48 42,050,440.47

150,000.00 17,935,922.04 (17,935,922.04)

1,081,584.48 17,935,922.04 24,114,518.43

(2,038,933.42) (9,531,277,851.18) (9,529,238,917.76) 116,250.00 (204,804,290.89) (204,920,540.89) 8,678,702.11 (160,059,245.95) (168,636,552.49) (1,008,787.52) (92,712,221.21) (91,703,433.69) (5,747,231.17) (111,442,349.37) (105,695,118.20) (643,700,726.06) (144,851,127.55) 1,430,305.00

1,849,970.64

498,849,598.51 419,665.64

(2,038,933.42) (9,531,277,851.18) 116,250.00 (204,804,290.89) 8,678,702.11 (159,957,850.38) (1,008,787.52) (92,712,221.21) (5,747,231.17) (111,442,349.37) (643,700,726.06) (144,851,127.55) 1,430,305.00

1,849,970.64

642,270,421.06 1,926,560,293.36 1,284,289,872.30

642,270,421.06 1,926,560,293.36

83,400,372.25

83,400,372.25

-

83,400,372.25

83,400,372.25

(83,400,372.25)

-

83,400,372.25

(83,400,372.25)

-

4. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี าร ปรับปรุงใหม่ 4.1 บริษัทฯ ได้มีการน�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ ตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุงใหม่ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ฉบับ ที่ 50 ถึง 55/2553 และฉบับที่ 8/2554 ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การน�ำเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด รายงานประจ�ำปี 2554

47


มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ก�ำไรต่อหุ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 4.2 มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ ตามประกาศสภาวิชาชีพ บัญชีฉบับที่ 16/2552 ฉบับที่ 17/2553 ฉบับที่ 51/2553 และฉบับที่ 5 ถึง 7/2554 ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ ยังไม่ได้น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้ มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2555 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ ช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย เหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ กิจกรรมด�ำเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีข้างต้น

48

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

5. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม

5.1 ในการจัดท�ำงบการเงินรวมบริษทั ฯ ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทั ย่อยทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการค้าระหว่างกันแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้ช�ำระบัญชีส�ำเร็จแล้วตามรายงานการช�ำระบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยตามหมายเหตุ 14 ดังนั้น ในการน�ำเสนองบการเงินรวมเพื่อ เปรียบเทียบ บริษัทฯ จึงจัดท�ำและน�ำเสนองบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ กระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพือ่ เปรียบเทียบกับงบการเงินรวม ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยตามอัตราส่วน ดังนี้ ชื่อบริษัท

บริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จ�ำกัด

ประเภทกิจการ

ลักษณะ ความสัมพันธ์

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่ใช้แผ่นสเตนเลสเป็น วัตถุดิบ และชิ้นส่วนส�ำเร็จรูปเพื่อการส่งออก

บริษัทย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน 2554 2553

-

51%

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ

ไทย

ซึ่งอัตราส่วนร้อยละของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และรายได้รวมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้ ร้อยละของสินทรัพย์ ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จ�ำกัด

ร้อยละของรายได้ ที่รวมอยู่ในรายได้รวม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

-

0.23

0.0035

0.0026

5.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อย สิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) 5.4 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยส�ำหรับรายการที่เหมือนกันจะใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการจัดท�ำงบการเงินรวม

6. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ 6.1 รายได้ • รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า • รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความ เป็นเจ้าของสินค้าทีม่ นี ยั ส�ำคัญไปให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว และจะไม่รบั รูร้ ายได้ถา้ มีความไม่แน่นอนทีม่ นี ยั ส�ำคัญในการได้รบั ประโยชน์ จากรายการบัญชีนั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง แน่นอน ที่จะต้องรับคืนสินค้าหรือฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น • ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยค�ำนวณจากยอดเงินต้นคงค้าง 6.2 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และประจ�ำไม่เกิน 3 เดือนที่ไม่ ติดภาระค�้ำประกัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวัน ที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้ 6.4 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น แสดงตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ส�ำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ประมาณขึ้นโดย พิจารณาจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�ำระ 6.5 สินค้าคงเหลือตีราคาตามวิธีดังต่อไปนี้ สินค้าส�ำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ - ตามราคาทุน (วิธีราคาเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต�่ำกว่า วัสดุสิ้นเปลือง - ตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต�่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการขาย รายงานประจ�ำปี 2554

49


6.6 เงินลงทุน 6.6.1 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชี โดยผลขาดทุน ดังกล่าว (ถ้ามี) จะรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน 6.6.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด-เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหลัก ทรัพย์จดทะเบียนค�ำนวณ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จากราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้าย บริษทั ฯ รับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะ การเงิน 6.6.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด • เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�ำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย โดยตรงทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น • แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัด ค่าเงินลงทุน • บัญชีส่วนเกินและส่วนต�่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจ�ำหน่ายนี้แสดง เป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ • ก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน • ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 6.6.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี) 6.6.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี) 6.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นที่ดินที่บริษัทฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบัน ยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการ ใช้งานในอนาคตและ/หรือมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ บริษัทฯ วัดมูลค่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า(ถ้ามี) 6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันเริม่ รายการบันทึกตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ ค�ำนวณค่าเสือ่ ม ราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้ ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10, 20 ปี อาคารและส่วนปรับปรุง 3, 10-20 ปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ 20, 25 ปี เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน 5, 10 ปี ยานพาหนะ 5 ปี • อะไหล่สำ� หรับเครือ่ งจักรบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ติดตัง้ ส่วนอะไหล่ทเี่ ก็บไว้รอการใช้ตดั ค่าเสือ่ มตามอายุการใช้งาน โดยประมาณ • บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง • รายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังซึง่ เกีย่ วข้องกับทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จะถูกบันทึกเพิม่ ในบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิม่ เติมในอนาคตแก่บริษทั เกินกว่าทีไ่ ด้ เคยประเมินได้จากทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องนัน้ รายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลังอืน่ ๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดขึน้ ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บันทึกในราคา ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

50

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

สินทรัพย์ที่ประเมินราคาใหม่ • การประเมินใหม่ด�ำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับ การประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน • ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ หากทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์ โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินลดลงและเคยรับรู้ในบัญชีก�ำไรขาดทุนแล้วเสียก่อน และหาก เป็นกรณีทมี่ ลู ค่าของทรัพย์สนิ ลดลงจากการประเมินจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับมูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะ จ�ำนวนทีม่ ากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทเี่ คยประเมินไว้ครัง้ ก่อน ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สนิ จะ ถูกตัดบัญชีโอนไปบัญชีก�ำไรสะสมเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจากมูลค่าสินทรัพย์ภายหลังประเมิน ราคาเพิ่มขึ้นกับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ ในกรณีที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เคยประเมิน มูลค่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาเฉพาะของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ายจะโอนไปยังงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อค�ำนวณ ก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน 6.9 ต้นทุนการกู้ยืม การบันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน ของสินทรัพย์ดังกล่าวตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ซึ่งต้นทุน การกู้ยืมประกอบด้วย • ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาว • ค่าธรรมเนียมในการจัดการกู้ยืม ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ มื รับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกตามราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเงินกู้ยืม ผลต่างระหว่างการตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงและการตัดจ�ำหน่ายโดยวิธี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินโดยรวม ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเงิน กู้ยืมโดยแสดงเป็นรายการหักจากเงินกู้ยืม 6.10 การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท นอกจากสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ใน งบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ รับคืนเปรียบเทียบกับราคาทุน หากมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่าราคาทุนจะรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าในงบ ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน • มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใด จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยก อิสระจากสินทรัพย์อื่นๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า • บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน • บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม บัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า มาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6.11 ประมาณการหนี้สิน บริษทั จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมือ่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ เกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึง่ เป็น ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยจ�ำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยส�ำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน รายงานประจ�ำปี 2554

51


6.12 ผลประโยชน์พนักงาน ผลประโยชน์พนักงานบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็น ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ บริษัทฯ รับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุซึ่งจะให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานและ โครงการผลประโยชน์จากการท�ำงานครบทุก 5 ปี ซึ่งจะให้กับพนักงานเมื่อมีอายุการท�ำงานครบทุก 5 ปี บริษัทฯ รับรู้ประมาณ การหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึง่ ค�ำนวณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) และคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึง่ ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วย อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก�ำหนดในเวลาใกล้เคียงกับก�ำหนดช�ำระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะ ต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการเสียชีวิต อายุงานและปัจจัยอื่น โดยบริษัทฯ บันทึกประมาณ การหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน ทัง้ นีค้ า่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรูใ้ นงบก�ำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน 6.13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย ในการค�ำนวณภาษีและหักเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 6.14 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ • รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ • สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้ อัตราปิด ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ • สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชี ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแสดงในมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณา มูลค่ายุติธรรม 6.15 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้น สามัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้วในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนซึ่งไม่ได้ค�ำนวณก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด เนื่องจาก ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า 6.16 เครื่องมือทางการเงิน • เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ทถี่ กู น�ำมาใช้เพือ่ จัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ น เงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดจากกิจกรรมด�ำเนินงานไม่ถอื ว่าเป็นรายการเพือ่ ค้า ส่วนเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ ที่ไม่ได้รับการก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะถือเป็นรายการเพื่อค้า • เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกในขัน้ แรกด้วยราคาทุน และต่อมาจะตีราคาในมูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไร หรือขาดทุนจากการตีราคาให้เป็นราคายุติธรรมจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ • มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ได้แก่ ราคาตลาด ของสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงได้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงราคาดังกล่าว ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

7. ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก บริษัทฯ ได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยมีผล กระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินดังนี้ การจัดประเภทรายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน - สุทธิ

52

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภท บาท บาท บาท

1,303,923,538.00

1,303,923,538.00 (1,303,923,538.00)

1,303,923,538.00 -

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

POSCO-Thainox Public Company Limited

บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้ 8.1 รายได้และค่าใช้จ่าย นโยบาย การก�ำหนด ราคา

มูลค่าการขายสินค้า - สุทธิ บริษัท เอ็นเอส - ไทยน๊อคซ์ ออโต้ จ�ำกัด พอสโก้ เอเชีย คัมปะนี ลิมิเต็ด บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ�ำกัด แดวู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด รวม มูลค่าการขายเศษซาก บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด รวม มูลค่าการซื้อวัตถุดิบ พอสโก้ ลิมิเต็ด นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (เจแปน) แดวู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด รวม ค่านายหน้า บริษัท สยามบุณฑริก จ�ำกัด นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด รวม ค่าบริการด้านเทคนิค นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สเตนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น ค่าที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ เอเชีย สตาร์ททียี่ จ�ำกัด ซื้อสินทรัพย์ POSCO ICT CO., LTD. ค่าติดต่อสื่อสาร POSCO ICT CO., LTD. ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์ระยะยาว รวม

รายงานประจ�ำปี 2554

(1)

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (4) (4) (6)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2554 บาท

31 ธันวาคม 2553 บาท

667,758,096.51 5,876,327.96 1,622,808,885.90 28,125,132.22 238,972,932.39 2,563,541,374.98

573,078,010.80 6,474,610.67 1,805,930,017.04 44,721,708.02 83,400,372.25 2,513,604,718.78

124,125,714.28 124,125,714.28

10,412,561.90 181,345,438.17 191,758,000.07

4,148,817,850.99 673,220,601.83 174,265,962.63 4,582,528,281.23 9,578,832,696.68

4,991,670,757.49 1,987,218,188.49 85,922,185.07 7,064,811,131.05

214,449.64 214,449.64

670,771.02 670,771.02

3,338,790.48

2,867,444.87

1,800,000.00

1,800,000.00

6,627,808.15

-

186,518.77

-

104,478,189.14 705,520.00 105,183,709.14

91,703,433.69 1,008,787.52 92,712,221.21

53


(1) ราคาตลาดเทียบเคียงกับราคาขายให้บุคคลภายนอก (2) ราคาตลาดเทียบเคียงกับราคาซื้อกับบุคคลภายนอก (3) ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันโดยเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก (4) ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน (5) ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (6) ผลประโยชน์ระยะสั้น-ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นกรรมการรวมโบนัสซึ่งก�ำหนดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 8.2 สินทรัพย์และหนี้สิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน งบการเงินรวม / งบการ ตามวิธีส่วนได้เสีย /งบการเงิน เงินเฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า บริษัท เอ็นเอส-ไทยน๊อคซ์ ออโต้ จ�ำกัด นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด แดวู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด รวม เจ้าหนี้การค้า พอสโก้ ลิมิเต็ด นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (เจแปน) แดวู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สเตนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด บริษัท สยามบุณฑริก จ�ำกัด บริษัท แอดวานซ์ เอเชีย สตาร์ททียี่ จ�ำกัด รวม เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ POSCO ICT CO., LTD. 8.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท ชื่อบริษัท พอสโก้ ลิมิเต็ด บริษัท เอ็นเอส-ไทยน๊อคซ์ ออโต้ จ�ำกัด แดวู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด พอสโก้ เอเชีย คัมปะนี ลิมิเต็ด POSCO ICT CO., LTD. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สเตนเลส สตีล คอร์ปอร์เรชั่น นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง ลิมิเต็ด บริษทั นิปปอน สตีล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

54

ประเทศ เกาหลีใต้ ไทย เกาหลีใต้ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

171,941,816.40 4,166,430.90 94,380,640.67 51,195,889.72 321,684,777.69

167,502,439.39 16,029,993.66 72,068,558.70 255,600,991.75

957,709,652.73 123,170,973.31 2,559,629,501.70 3,640,510,127.74

2,029,490,028.00 608,382,419.44 37,802,169.54 2,675,674,616.98

803,466.43 27,913.07 831,379.50

780,023.93 151,560.55 150,000.00 1,081,584.48

6,955,779.46

-

ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัทใหญ่ โดยการถือหุ้นทางตรง บริษัทร่วม โดยการถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทางตรงและเป็นผู้ถือหุ้น ทางตรงของบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ชื่อบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (เจแปน) บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ�ำกัด บริษัท สยามบุณฑริก จ�ำกัด บริษัท แอดวานซ์ เอเชีย สตาร์ททียี่ จ�ำกัด

ประเทศ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไทย บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทร่วม ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554 ได้ลาออก จากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ)

9. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด ประกอบด้วย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ เนื่องจากได้รับสินทรัพย์แล้ว - ส่วนงานธุรกิจสเตนเลส - ส่วนงานธุรกิจบริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการตัด ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการโอนกลับ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เนื่องจากการจ�ำหน่าย

31 ธันวาคม 2554 บาท

31 ธันวาคม 2553 บาท

9,479,513.70 20,886,350.27 30,365,863.97

15,730,494.26 199,269.00 15,929,763.26

206,699,409.16

206,699,409.17

52,822,126.51

-

10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

ส่วนงานธุรกิจสเตนเลส เงินสด 175,925.93 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 85,925.00 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 692,915,493.99 เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน 1,713,005,608.89 รวม 2,406,182,953.81 ส่วนงานธุรกิจบริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รวม รวมทั้งสิ้น 2,406,182,953.81

รายงานประจ�ำปี 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

189,457.07 5,246,282.75 1,237,536,208.52 34,779,279.35 1,749,396,029.38 3,027,147,257.07

175,925.93 85,925.00 692,915,493.99 1,713,005,608.89 2,406,182,953.81

185,107.07 5,246,282.75 1,237,057,301.62 1,749,396,029.38 2,991,884,720.82

3,196.00 3,196.00 3,027,150,453.07

2,406,182,953.81

3,196.00 3,196.00 2,991,887,916.82

55


11. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

ตราสารหนี้-พันธบัตรรัฐบาล 489,514,595.00 489,514,595.00 บวก ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล 4,596,340.88 4,596,340.88 รวม 494,110,935.88 494,110,935.88 ตั๋วแลกเงิน 50,000,000.00 50,000,000.00 รวม 544,110,935.88 544,110,935.88 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในรูปพันธบัตรรัฐบาล อายุ 219 วัน และตั๋วแลกเงินแบบทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75-3.57 ต่อปี

12. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

อยู่ในก�ำหนดช�ำระ 327,469,744.65 150,841,506.66 327,469,744.65 เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน 992,011.98 เกินก�ำหนดช�ำระ 3 - 6 เดือน 996,751.72 996,751.72 เกินก�ำหนดช�ำระ 6 - 12 เดือน เกินก�ำหนดช�ำระ 12 เดือน ขึ้นไป 3,991,527.28 72,962,103.98 3,991,527.28 รวม 332,458,023.65 224,795,622.62 332,458,023.65 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,991,527.28) (72,962,103.98) (3,991,527.28) สุทธิ 328,466,496.37 151,833,518.64 328,466,496.37 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ต้นงวด หัก ได้รับช�ำระคืนในระหว่างงวด โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก การรับช�ำระหนี้เป็นเงินลงทุน หลักทรัพย์เผื่อขาย ตัดหนี้สูญ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ปลายงวด

56

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

15,158,126.80 53,742,449.90 (3,991,527.28)

(72,962,103.98)

(72,962,103.98) 70,000.00

(73,082,103.98) 120,000.00

150,841,506.66 992,011.98 72,962,103.98 224,795,622.62 (72,962,103.98) 151,833,518.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

(72,962,103.98) 70,000.00

(73,082,103.98) 120,000.00

15,158,126.80 53,742,449.90 (3,991,527.28)

(72,962,103.98)

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนีก้ ารค้ารายหนึง่ จ�ำนวนเงิน 68.90 ล้านบาท ทีไ่ ด้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญแล้วทัง้ จ�ำนวน ได้จา่ ยช�ำระหนีใ้ ห้กบั บริษทั ฯ ในอัตราร้อยละ 22 ของหนีเ้ งินต้นค้างช�ำระทัง้ หมดโดยการแปลงหนีเ้ ป็นทุนในอัตราการแปลงหนีจ้ ำ� นวน 0.20 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ตามข้อก�ำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้การค้า โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระหนี้เป็นหุ้นสามัญที่ลูกหนี้การค้า ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วและส่งมอบใบหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 จ�ำนวน 75.79 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 15.16 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้หุ้นสามัญที่ได้รับเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นตามหมายเหตุ 15 และได้โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการรับช�ำระหนี้เป็นเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ตัดจ่ายลูกหนี้การค้าที่เคยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายหนึ่งจ�ำนวนเงิน 53.74 ล้านบาท เป็นหนี้สูญ เนื่องจากลูกหนี้การค้าดังกล่าวประสบปัญหาด้านการเงินโดยอยู่ระหว่างด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกิจการ คาดว่าจะไม่ได้รับช�ำระหนี้ดังกล่าว

13. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย

สินค้าส�ำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง วัตถุดิบระหว่างทาง รวม หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

999,000,673.64 2,267,269,422.74 827,390,550.61 38,059,787.82 877,195,244.84 5,008,915,679.65 (357,743,115.08) 4,651,172,564.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

1,287,429,962.86 999,000,673.64 1,271,449,085.04 2,267,269,422.74 180,841,489.09 827,390,550.61 49,566,734.73 38,059,787.82 814,869,691.49 877,195,244.84 3,604,156,963.21 5,008,915,679.65 (208,203,049.04) (357,743,115.08) 3,395,953,914.17 4,651,172,564.57

1,287,429,962.86 1,271,449,085.04 180,841,489.09 49,566,734.73 814,869,691.49 3,604,156,963.21 (208,203,049.04) 3,395,953,914.17

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ งบการเงินที่แสดง งบการเงินรวม เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ต้นงวด (208,203,049.04) (210,723,923.02) (208,203,049.04) บวก ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด (149,540,066.04) - (149,540,066.04) หัก โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า / จ�ำหน่าย 2,520,873.98 ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - ปลายงวด (357,743,115.08) (208,203,049.04) (357,743,115.08)

รายงานประจ�ำปี 2554

(210,723,923.02) 2,520,873.98 (208,203,049.04)

57


14. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในอัตราส่วน ดังนี้ ชื่อบริษัท

ทุนที่ออก สัดส่วนการลงทุน งบการเงินที่ แสดง งบการเงิน งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม / งบ และเรียกช�ำระแล้ว เงินลงทุน ตามวิธี รวม กิจการ การเงินเฉพาะกิจการ ส่วนได้เสีย เงินปันผล ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วิธีส่วนได้เสีย วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 พันบาท พันบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท เอ็นเอส-ไทยน๊อคซ์ ออโต้ จ�ำกัด 10,000 10,000 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จ�ำกัด - 35,000

49 -

49 51

17,824 -

16,361 4,900 4,900 -

-

17,850

8,972

-

-

-

บริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้ราคาทุนเดิมเป็น ราคาทุนเริ่มต้นจ�ำนวน 4.90 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมตามผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยงบการเงินของบริษัทร่วม ดังกล่าวจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร ซึ่งสินทรัพย์รวมของบริษัทร่วมมีจ�ำนวน 199.18 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของสินทรัพย์รวม) และส่วน แบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�ำนวน 1.46 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.0131 ของรายได้รวม ส�ำหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมตามผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยงบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าวจัดท�ำขึ้น โดยผู้บริหาร ซึ่งสินทรัพย์รวมของบริษัทร่วมมีจ�ำนวน 203.25 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของสินทรัพย์รวม) และส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษัทร่วม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�ำนวน 1.20 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.011 ของรายได้รวม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553) งบการเงินของบริษัทร่วมยังไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และตามกฎหมายแรงงานไทย พ.ศ.2541 ในงบการเงิน เนื่องจากบริษัทร่วมจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ ของพนักงาน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลเบื้องต้นของรายการดังกล่าวกับทางบริษัทร่วม แล้วพบว่า ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม งบการเงินของบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 แสดงยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทร่วมจ�ำนวน 203.24 ล้านบาท และส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมจ�ำนวน 0.37 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมต�่ำกว่างบการเงินที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหารจ�ำนวน 1.57 ล้านบาท ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่มี นัยส�ำคัญจึงไม่ได้ปรับย้อนหลัง แต่ได้ปรับปรุงกับงบการเงินในงวดปัจจุบันแล้ว บริษัทย่อย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติอนุมัติพิจารณาจัดตั้งบริษัทใหม่ และ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใหม่เพื่อรองรับแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะลงนามในสัญญา Shareholders Agreement

58

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

เพื่อร่วมลงทุนกับบริษัท Intersider Acciai S.p.A. จากประเทศอิตาลี ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อบริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จ�ำกัด วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่ใช้แผ่นสเตนเลสเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนส�ำเร็จรูปเพื่อการส่งออก โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 14 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงิน 140 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 51 ปัจจุบันบริษัทย่อยยังไม่ได้ เริ่มด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีการเรียกเก็บช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน 14 ล้านหุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกเก็บ ในอัตราร้อยละ 25 ของราคาตามมูลค่าหุ้น ในเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัทย่อยได้รับช�ำระค่าหุ้นแล้วจากผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 14 ล้านหุ้น หุ้น ละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 35 ล้านบาท ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติการให้ยกเลิกการร่วมทุนและสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จ�ำกัด ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อย ได้อนุมัติรายงานการช�ำระบัญชี ซึ่ง ถือว่าการช�ำระบัญชีได้เสร็จสิ้นลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และจดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนจากการช�ำระ บัญชีของบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม 2554 มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันช�ำระบัญชี ดังนี้ งบการเงินบริษัทย่อย บาท

สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สิน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม จ�ำนวนเงินที่ได้รับคืนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย หัก ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม ก�ำไรจากการเลิกกิจการบริษัทย่อยในงบการเงินรวม จ�ำนวนเงินที่ได้รับคืนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย หัก เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน ก�ำไรจากการเลิกกิจการบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยทั้งหมด หัก จ�ำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับคืนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย จ�ำนวนเงินที่จ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย

รายงานประจ�ำปี 2554

35,437,243.38 93,705.33 35,530,948.71 87,952.41 87,952.41 35,442,996.30 (17,367,085.55) 18,075,910.75 18,159,112.79 (18,075,910.75) 83,202.04 18,159,112.79 (17,849,982.50) 309,130.29 35,437,243.38 (18,159,112.79) 17,278,130.59

59


15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราส่วน ดังนี้ ชื่อบริษัท

ทุนที่ออกและ ช�ำระแล้ว

เงินลงทุนทั่วไป บริษัท จันทบุรีคันทรีคลับ จ�ำกัด บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จ�ำกัด รวม เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นทุน ราคาทุน/มูลค่ายุติธรรม บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

สัดส่วน การลงทุน

2554 2553 พันบาท พันบาท

2554 ร้อยละ

300,000 300,000 0.0025 426,860 426,860 0.0001

524,258

-

2.89

งบการเงินที่แสดงเงิน งบการเงินรวม / ลงทุน ตามวิธีส่วน งบการเงินเฉพาะ ได้เสีย / งบการเงิน กิจการ เฉพาะกิจการ 2553 2554 2553 ร้อยละ พันบาท พันบาท

0.0025 0.0001

750 60 810

750 60 810

-

15,158 15,968

810

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ เพิ่มขึ้น/ รับโอน จ�ำหน่าย/ โอนออก ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 บาท บาท บาท บาท

ที่ดิน 1,307,479,472.00 (1,246,616,000.00) 60,863,472.00 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (3,555,934.00) 966,000.00 (2,589,934.00) สุทธิ 1,303,923,538.00 (1,245,650,000.00) 58,273,538.00 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นที่ดินที่บริษัทฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานใน อนาคต ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ดิน 1 แห่งบริษัทฯ ชะลอโครงการเนื่องจากผลวิกฤตเศรษฐกิจ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ดิน 1 แห่ง ได้มีการยกเลิกโครงการก่อสร้าง ส่วนอีก 2 แห่ง บริษัทฯ ชะลอโครงการเนื่องจากผลวิกฤตเศรษฐกิจ ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2554 บริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินจ�ำนวน 2 แปลง ตามหมายเหตุ 18 บริษัทฯ มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามวิธีเปรียบเทียบตาม ราคาตลาดโดยมีมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ งบการเงินที่แสดง เงินลงทุน ตามวิธี ส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน

60

58,273,538.00

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

1,303,923,538.00

58,273,538.00

1,303,923,538.00

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ประกอบด้วย

ราคาทุน ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (รวมอะไหล่) เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวมราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ (รวมอะไหล่) เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน ยานพาหนะ รวมค่าเสื่อมราคาสะสม สุทธิ บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ หัก ตัดจ�ำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตี ราคาสินทรัพย์ หัก ส่วนต�่ำจากการตีราคาสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

POSCO-Thainox Public Company Limited

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ รับโอน โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 บาท บาท บาท บาท

277,214,500.00 143,298,932.48 2,429,528,987.21 9,641,206,971.57 259,333,289.13 36,415,298.82 28,534,213.16 12,815,532,192.37

200,000.00 6,430,350.00 201,352,013.28 9,122,881.78 7,581,750.00 103,707,196.62 328,394,191.68

- 277,214,500.00 - 143,498,932.48 - 2,435,959,337.21 (179,865,084.03) 9,662,693,900.82 (13,144,616.37) 255,311,554.54 (2,950,000.00) 41,047,048.82 (18,924,381.00) 113,317,028,78 (214,884,081.40) 12,929,042,302.65

(81,009,703.29) (7,206,591.47) (1,528,959,567.25) (74,553,203.01) (5,629,779,892.08) (345,173,366.28) (230,057,368.04) (6,393,903.00) (30,881,853.28) (2,586,996.63) (7,500,688,383.94) (435,914,060.39) 5,314,843,808.43 (107,519,868.71) 2,289,656,254.20 -

13,144,199.37 2,949,999.00 16,094,198.37 (198,789,883.03) -

(88,216,294.76) (1,603,512,770.26) (5,974,953,258.36) (223,307,071.67) (30,518,850.91) (7,920,508,245.96) 5,008,534,056.69 2,289,656,254.20

(206,699,409.17) (206,699,409.16) (34,193,359.78) 7,363,607,293.68 (314,219,277.87)

- (413,398,818.33) (34,193,359.78) (198,789,883.03) 6,850,598,132.78

ค่าเสื่อมราคาที่ปรากฎในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 435,914,060.39 2553 445,470,178.31 ค่าเสื่อมราคาที่ปรากฎในส่วนเกินทุน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 206,699,409.16 2553 206,699,409.17 ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จ�ำกัด) ประเมินราคาที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้ • ตามรายงานประเมินราคาลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีราคาประเมินตามวิธีเปรียบเทียบตาม ราคาตลาดจ�ำนวน 312.82 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินจ�ำนวน 35.61 ล้านบาท • ตามรายงานประเมินราคาลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 อาคารและส่วนปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีราคาประเมินตามวิธี คิดจากต้นทุนทดแทนจ�ำนวน 1,057.34 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินจ�ำนวน 426.00 ล้านบาท และส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จ�ำนวน 2.39 ล้านบาท • ตามรายงานประเมินราคาลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีราคาประเมินตามวิธี คิดจากต้นทุนทดแทนจ�ำนวน 5,959.46 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินจ�ำนวน 1,828.05 ล้านบาท และส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จ�ำนวน 31.80 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2554

61


บริษทั ฯ บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ ไว้ในบัญชีสว่ นเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึง่ แสดงไว้ภายใต้หมวด “ส่วนของ ผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ (สุทธิจากค่าเสื่อมราคา สะสมและส่วนของทรัพย์สินที่จ�ำหน่าย) จ�ำนวน 1,876.26 ล้านบาท และ 2,135.78 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาสินทรัพย์ซึ่งแสดงไว้ภายใต้หมวด “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้จะน�ำไปจ่าย เงินปันผลไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ราคาทุนของ สินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงิน 492.84 ล้านบาท และ 445.55 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวนเงิน 5,089 บาท และ 5,080 บาท ตามล�ำดับ

18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนงานโรงแรมและสนามกอล์ฟ - สุทธิ

ประกอบด้วย

ราคาทุน ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน ส�ำนักงานชั่วคราว เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวมราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนปรับปรุงที่ดิน ส�ำนักงานชั่วคราว เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน ยานพาหนะ รวมค่าเสื่อมราคาสะสม สุทธิ บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น/ จ�ำหน่าย/ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ รับโอน โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 บาท บาท บาท บาท

409,153,693.49 8,209,512.43 25,624,299.35 2,423,771.62 10,121,709.38 623,305,278.22 1,078,838,264.49

- (409,153,693.49) 253,500.00 (253,500.00) 17,213,103.24 (25,422,615.67) 1,025,486.93 (26,649,786.28) 6,614,285.67 (9,038,057.29) 16,840,000.88 (26,961,710.26) 109,068,711.02 (732,373,989.24) 151,015,087.74 (1,229,853,352.23)

-

(277,242.51) (2,676,081.21) (238,606.40) (2,466,974.90) (5,658,905.02) 1,073,179,359.47 52,822,126.51 1,126,001,485.98

(9,437.77) 9,437.77 (738,441.04) 1,015,683.55 (3,980,376.23) 6,656,457.44 (1,141,933.47) 1,380,539.87 (2,752,590.15) 5,219,565.05 (8,622,778.66) 14,281,683.68 142,392,309.08 (1,215,571,668.55) - (52,822,126.51) 142,392,309.08 (1,268,393,795.06)

-

ค่าเสื่อมราคาที่ปรากฎในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553

8,622,778.66 4,907,354.32

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จ�ำกัด เพื่อประเมินราคาที่ดิน ส่วนงานโรงแรมและสนามกอล์ฟตามรายงาน ประเมินราคาลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 มีราคาประเมินตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดจ�ำนวน 461.98 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาสินทรัพย์จ�ำนวน 52.82 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งานระหว่างก่อสร้างสนามกอล์ฟมีขั้นความส�ำเร็จของงานโดยรวมร้อยละ 99 และงานระหว่างก่อสร้าง คลับเฮ้าส์มีขั้นความส�ำเร็จของงานโดยรวมร้อยละ 88 บริษัทฯ คาดว่างานดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีหลังของปี 2554

62

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

บริษทั ฯ ได้ตงั้ งบประมาณส�ำหรับการออกแบบและก่อสร้างโครงการสนามกอล์ฟพร้อมคลับเฮ้าส์และโรงแรมบนทีด่ นิ โดยมีงบประมาณ การออกแบบและก่อสร้างไม่เกิน 650 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้รับการยินยอมจากธนาคารในการเพิ่มงบประมาณ การออกแบบและก่อสร้างจ�ำนวน 250 ล้านบาท ดังนั้น งบประมาณล่าสุดเท่ากับ 900 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ใช้ งบประมาณการออกแบบและก่อสร้างแล้วจ�ำนวน 623.31 ล้านบาท ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้น�ำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติขายที่ดินและทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินเปล่าจ�ำนวน 2 แปลง ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 4 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และธุรกิจทั้งหมดที่ด�ำเนินกิจการโดยบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และด�ำเนินกิจการสนามกอล์ฟและที่พัก (Golf Course Resort) และเครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงที่ดินและอาคาร (รวมถึง กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และผลประโยชน์ในที่ดินและอาคารดังกล่าว) ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับบริษัทฯ ในราคาไม่ต�่ำกว่าจ�ำนวนรวมของ 1) ร้อยละ 95 ของมูลค่าทางบัญชี (Book value) ของธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2) ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่การซื้อขายที่ดินและทรัพย์สนิ ทีม่ ใิ ช่สนิ ทรัพย์หลักของบริษทั ฯ ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันส�ำเร็จลง ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะช�ำระราคาเสนอซื้อที่ดินในวันท�ำการที่ 3 นับจากวันที่การซื้อขายที่ดินและทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์หลัก ของบริษัทฯ ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส�ำเร็จลง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จ�ำกัด เพื่อประเมินราคาสินทรัพย์ดังนี้ 1) ที่ดิน ส่วนงานโรงแรมและสนามกอล์ฟ มีราคาประเมินตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดร่วมกับ วิธีคิดจากต้นทุนจ�ำนวน 904.47 ล้านบาท และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ�ำนวน 969.00 ล้านบาท ซึ่งผู้ประเมินเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบตามราคา ตลาดร่วมกับวิธคี ดิ จากต้นทุนเป็นวิธที เี่ หมาะสมกว่าวิธมี ลู ค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดเนือ่ งจากส่วนของพืน้ ทีข่ ายยังไม่แน่นอน เป็นการประมาณการจากผังโครงการ 2) ที่ดินเปล่าตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 มีราคาประเมินตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดจ�ำนวน 711.28 ล้านบาท 3) ที่ดินเปล่าตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสฯ มีราคาประเมินตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดจ�ำนวน 492.24 ล้านบาท ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็น สอดคล้องกับทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระว่ามีความสมเหตุสมผลในการขายทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีม่ ใิ ช่สนิ ทรัพย์หลักของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษา ทางการเงินอิสระได้ชี้แจงการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ดินเปล่า ประกอบด้วย ที่ดินเปล่าตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 และที่ดินเปล่าตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสฯ 2) โครงการโรงแรมและสนามกอล์ฟ Mountain Creek เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาผลการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์หลักของ บริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบตามราคาตลาดและวิธคี ดิ จากต้นทุนและมีความเห็นว่าเป็นวิธที มี่ คี วามเหมาะสมในการประเมินมูลค่ามากกว่า วิธอี นื่ ทัง้ นีร้ าคาเสนอซือ้ สูงกว่ามูลค่าทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ การท�ำรายการยังก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อีกหลายประการ ดังนี้ 1) แก้ปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินของบริษัทฯ 2) เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ 3) ไม่มีภาระในการลงทุนเพิ่มในส่วนงานโรงแรมและสนามกอล์ฟ และขจัดปัญหาการโต้แย้งแนวเขตที่ดิน 4) ผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด แต่ก็มีข้อด้อยในการท�ำรายการได้แก่ 1) เสียโอกาสในการจ�ำหน่ายในราคาที่สูงกว่า เนื่องจากไม่ได้มีการประกาศขายในวงกว้าง มีเพียงการประกาศผ่านหนังสือพิมพ์ ฉบับหนึ่ง ซึ่งมีจ�ำนวนผู้อ่านไม่มาก 2) เกิดผลขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รวมทั้งความเสี่ยงในการเข้าท�ำรายการ ได้แก่ 1) การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2) การรับช�ำระเงินภายหลังการโอนที่ดินและทรัพย์สิน ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติขายที่ดินและทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์ หลักของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ รายงานประจ�ำปี 2554

63


ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2554 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2554 มีมติอนุมตั กิ ารขายทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีม่ ใิ ช่สนิ ทรัพย์ หลักของบริษัทฯ (Non-Production Land and Assets) ดังนี้ 1) การขายที่ดินเปล่าตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาทั้งสิ้น 693.47 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รบั ช�ำระราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวในวันท�ำการที่ 3 นับจากวันทีเ่ จ้าพนักงานทีด่ นิ จดทะเบียนซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวส�ำเร็จลง และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 2) การขายที่ดินเปล่าตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสฯ ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาทั้งสิ้น 489.90 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รบั ช�ำระราคาซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวในวันท�ำการที่ 3 นับจากวันทีเ่ จ้าพนักงานทีด่ นิ จดทะเบียนซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวส�ำเร็จลง และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 3) การขายโรงแรมและสนามกอล์ฟ Mountain Creek Resort & Residence ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาทั้งสิ้น 506.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยบริษัทฯ จะได้รับช�ำระราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวในวันท�ำการที่ 3 นับจากวันทีเ่ จ้าพนักงานทีด่ นิ จดทะเบียนซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าวส�ำเร็จลง และค่าใช้จา่ ยในการโอนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทัง้ หมดบริษทั ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวบริษัทฯ ได้ท�ำการลงนามในสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 จ�ำนวน 3 สัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง กันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 โดยมีมูลค่าการขายรวม 2,441.53 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน 1,690.00 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรอื่นจ�ำนวน 751.53 ล้านบาท ซึ่งได้โอนกรรมสิทธิ์และช�ำระค่าใช้จ่าย ในการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนีอ้ นื่ กรมทีด่ นิ ทัง้ จ�ำนวนเกิดจากบริษทั ฯ ช�ำระค่าภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสูงไปจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ส่วนงานสนามกอล์ฟและทีพ่ กั เนือ่ งจากกรมทีด่ นิ ค�ำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีต่ อ้ งเสียสูงกว่าจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการขอ คืนภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนเงินดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 การขายที่ดินและทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ (Non-Production Land and Assets) มีรายละเอียดดังนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 16) ราคาทุน - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก ราคาทุน - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบัญชี - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก สินทรัพย์และหนี้สินส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ราคาตามบัญชี - สินทรัพย์และหนี้สินส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก ราคาตามบัญชี - สุทธิ ราคาขายตามสัญญา หัก ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ ค่าภาษีอากรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ - สุทธิ

64

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท

1,246,616,000.00 (966,000.00) 1,245,650,000.00 1,221,294,930.73 (14,281,683.68) 1,207,013,247.05 550,972.32 4,390.59 14,196,849.27 (27,064.04) 14,725,148.14 2,467,388,395.19 2,441,529,759.47 (17,674,831.00) (72,669,117.00) 2,351,185,811.47 WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท

ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก (116,202,583.72) บวก ภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินเพิ่มจากการจ�ำหน่ายที่ดินและทรัพย์สินที่มิใช่ สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ (57,584,761.67) รวมขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก (173,787,345.39) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จ�ำกัด) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามหมายเหตุ 16 และที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและมูลค่าพัฒนาสนามกอล์ฟ ตามรายงานประเมินราคาลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีราย ละเอียดดังนี้ ราคาตามบัญชี ณ วันที่ขาย บาท

ราคาประเมิน บาท

วิธีการประเมิน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน พระราม 4 729,970,000.00 711,282,000.00 เปรียบเทียบตามราคาตลาด ที่ดิน นราธิวาสฯ 515,680,000.00 492,240,000.00 เปรียบเทียบตามราคาตลาด รวม 1,245,650,000.0 1,203,522,000.00 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก ที่ดิน สีคิ้ว 409,153,693.49 462,467,820.00 เปรียบเทียบตามราคาตลาด สิ่งปลูกสร้าง 190,679,104.66 118,000,000.00 (1) มูลค่าพัฒนาสนามกอล์ฟ 320,000,000.00 324,000,000.00 (2) สินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ได้ประเมินราคา 287,180,448.90 รวม 1,207,013,247.05 904,467,820.00 รวมทั้งสิ้น 2,452,663,247.05 2,107,989,820.00 (1) วิธีคิดจากต้นทุน อ้างอิงจากมาตรฐานสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (2) วิธีคิดจากต้นทุน โดยเลือกใช้ราคาที่บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 บริษทั ฯ ได้จา่ ยช�ำระภาระหนีส้ นิ เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ และเงินเพิม่ จากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีม่ ใิ ช่ สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ให้แก่กรมสรรพากรแล้ว โดยภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการจ�ำหน่ายที่ดินและ ทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ (Non-Production Land and Assets) เกิดจากการจ�ำหน่ายที่ดินและทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์ หลักของบริษัทฯ (Non-Production Land and Assets) ซึ่งมีภาษีซื้อที่ไม่อนุญาตให้น�ำมาหักในการค�ำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การก�ำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้น�ำไปหักในการค�ำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือของดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ อาจมีภาระผูกพันที่อาจ เกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ากรมสรรพากรจะอนุมัติการงดค่าเบี้ยปรับ ดังกล่าว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงินนี้

19. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้น�ำเงินฝากธนาคารจ�ำนวน 4.25 ล้านบาท และ 4.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพื่อ เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 35.1

รายงานประจ�ำปี 2554

65


20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ ประกอบด้วย

เงินกู้ยืม ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 2 - 5 ปี รวม หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ รอตัดบัญชี คงเหลือ หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ

งบการเงินที่แสดง เงิน ลงทุนตามวิธี ส่วน ได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

75,729,242.31 189,323,131.17 265,052,373.48

1,461,486,451.27 395,040,213.81 1,856,526,665.08

75,729,242.31 189,323,131.17 265,052,373.48

1,461,486,451.27 395,040,213.81 1,856,526,665.08

(11,227,466.30) 253,824,907.18

(14,129,750.47) 1,842,396,914.61

(11,227,466.30) 253,824,907.18

(14,129,750.47) 1,842,396,914.61

(72,826,958.16) (1,458,584,167.12) 180,997,949.02 383,812,747.49

(72,826,958.16) (1,458,584,167.12) 180,997,949.02 383,812,747.49

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เงินกู้ยืมต่างประเทศ แห่งที่

วงเงินกู้ยืม

ล้านเหรียญ 1 12.94 รวม 12.94 เงินกู้ยืมในประเทศ แห่งที่

1 2 3 4 รวม

วงเงินกู้ยืม

ล้านบาท 922.59 1,009.63 783.66 815.27 3,531.15 รวมทั้งสิ้น

สกุลเงิน

ยูโร สกุลเงิน

บาท บาท บาท บาท

ใช้ไป

เงินต้นคงเหลือ

ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 12.82 6.41 12.82 6.41 ใช้ไป

ล้านบาท 922.59 1,009.63 783.66 815.27 3,531.15

จ่ายช�ำระ

ล้านบาท 922.59 1,009.63 783.66 815.27 3,531.15

ล้านบาท 265.05 265.05

เงินต้นคงเหลือ

ล้านบาท 265.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใช้ไป

เงินต้นคงเหลือ

ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 12.82 8.24 12.82 8.24 ใช้ไป

ล้านบาท 922.59 1,009.63 783.66 815.27 3,531.15

จ่ายช�ำระ

ล้านบาท 524.21 573.67 445.27 463.24 2,006.39

ล้านบาท 331.77 331.77

เงินต้นคงเหลือ

ล้านบาท 398.38 435.96 338.39 352.03 1,524.76 1,856.53

เงินกู้ยืมต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องจักร โดยมี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.12 ต่อปี โดยแบ่งจ่ายช�ำระ 14 งวด ทุกๆ 6 เดือน หลังจากเครื่องจักรติดตั้งเสร็จและพร้อมใช้งาน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ จ่ายช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ�ำนวน 2.16 ล้านเหรียญยูโร และ 2.23 ล้านเหรียญยูโร ตามล�ำดับ บริษัทฯ ไม่มีการน�ำหลักทรัพย์ไปค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน แต่บริษัทฯ ต้องจ่ายช�ำระค่าประกันความน่าเชื่อถือในการกู้ยืมเงินให้แก่ COFACE (a French Export Credit Agency) ซึ่งสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ส่งออก และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากธนาคาร ถ้า บริษัทฯ ต้องการกู้เงินเพิ่มกับธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นโดยมีการน�ำหลักทรัพย์ไปค�้ำประกัน

66

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

เงินกู้ยืมในประเทศ ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากผลวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ธนาคารพาณิชย์ได้ท�ำการยกเลิกการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อ การค้า และต้องขอหลักทรัพย์ค�้ำประกันเพิ่มเติมส�ำหรับการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าต่อไป บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องเงื่อนไขการช�ำระหนี้กับธนาคารพาณิชย์ทั้งสี่แห่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ดังนี้ (1) บริษัทฯ ตกลงช�ำระหนี้บางส่วนทันที และช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือโดยแบ่งช�ำระเป็นรายเดือนจนถึงมกราคม 2555 (2) บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่าย อัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ามทีไ่ ด้ตกลงไว้กอ่ นล่วงหน้าซึง่ ไม่เกินอัตราดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารในประเทศไทยเรียกเก็บจากลูกค้าชัน้ ดี (MLR) (3) ธนาคาร จะให้วงเงินสินเชือ่ เพือ่ การพาณิชย์ให้กบั บริษทั ฯ เพือ่ ให้บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจต่อไป (4) ห้ามจ�ำนองทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นหลักทรัพย์ ค�ำ้ ประกันเงินกูอ้ นื่ ๆ และให้จดจ�ำนองทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นหลักประกันกับทางธนาคารพาณิชย์เมือ่ บริษทั ฯ ผิดนัดช�ำระ 2 งวดติดต่อกัน โดยข้อตกลงข้างต้นให้เป็นไปตามสัญญาทีล่ งนาม ซึง่ บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาสินเชือ่ เพือ่ การค้ากับธนาคาร พาณิชย์ทั้ง 4 แห่งข้างต้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 และข้อตกลงในแผนให้ยืดระยะเวลาช�ำระหนี้ให้ครบถ้วนทั้งสิ้นภายในระยะเวลาที่ ก�ำหนด ซึ่งก�ำหนดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็น ไปตามข้อตกลงเบื้องต้น โดยบริษัทฯ ได้ช�ำระหนี้ล่วงหน้าทั้งหมดกับธนาคารพาณิชย์ทั้งสี่แห่งเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1 ปี 2554

21. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน บริษทั ฯ ได้ใช้หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ งผลประโยชน์ของพนักงาน โดยค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน ภัยเป็นรายปีโดยใช้วิธี Projected Unit Credit เพื่อพิจารณามูลค่าปัจจุบันของภาระหนี้สินและต้นทุนค่าบริการในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุซึ่งจะให้กับ พนักงานเมือ่ ออกจากงานและโครงการผลประโยชน์จากการท�ำงานครบทุก 5 ปี ซึง่ จะให้กบั พนักงานเมือ่ มีอายุการท�ำงานครบทุก 5 ปี ทัง้ นี้ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ประมาณการเพิ่มเติมในส่วนของโครงการผลประโยชน์จากการท�ำงานครบทุก 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกภาระผูกพันจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุซึ่งจะให้กับ พนักงานเมื่อออกจากงาน ตามรายงานการค�ำนวณทางสถิติ ซึ่งออกโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 และวันที่ 5 มกราคม 2552 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทฯ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ซึ่งค�ำนวณตามมาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 19 มีจ�ำนวน 23.07 ล้านบาท และ 8.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ

รายงานประจ�ำปี 2554

67


68

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินสุทธิต้นงวด บวก ผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับงวด ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน ดอกเบี้ยจ่าย ผลสุทธิของก�ำไรทางคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรูร้ ะหว่างงวด ต้นทุนการให้บริการในอดีต หนี้สิน (สินทรัพย์) เปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างงวด หนี้สินสุทธิปลายงวด

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานมีรายละเอียดดังนี้

63,685,129.00 6,126,695.04 2,844,947.00 (389,117.00) 8,582,525.04 72,267,654.04

72,267,654.04 4,425,044.00 2,022,243.00 (458,317.04) 5,988,969.96 (20,000,000.00) 58,256,624.00

16,492,613.00 584,021.00 17,076,634.00 (982,257.60) 16,094,376.40

-

20,917,657.00 2,606,264.00 (458,317.04) 23,065,603.96 (20,982,257.60) 74,351,000.40

72,267,654.04

6,126,695.04 2,844,947.00 (389,117.00) 8,582,525.04 72,267,654.04

63,685,129.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ผลประโยชน์หลังเกษียณอายุ ผลประโยชน์จากการท�ำงานครบทุก 5 ปี รวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท บาท บาท บาท บาท


POSCO-Thainox Public Company Limited

ตามรายงานการค�ำนวณทางสถิติ ซึง่ ออกโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 มีการเปลีย่ นแปลงประมาณ การหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานและก�ำไรทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ ดังนี้ บาท ส�ำรองในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 60,697,945.04 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยบันทึกเข้าก�ำไรทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ (416,555.00) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 60,281,390.04 ก�ำไรทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 11,569,709.00 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยโอนมาจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 416,555.00 ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 11,986,264.00 หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน 72,267,654.04 ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค� ำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ พนักงาน ดังนี้ รายงานการค�ำนวณทางสถิติ ซึ่งออกโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 อัตราคิดลด ร้อยละ 4.00 อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 5.00 อัตราเงินเฟ้อของทองค�ำ ร้อยละ 3.00 อัตรามรณะ ร้อยละ 75 ของอัตรามรณะจากตารางมรณะ อัตราทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของอัตรามรณะ เกษียณอายุ 60 ปี รายงานการค�ำนวณทางสถิติ ซึ่งออกโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระลงวันที่ 5 มกราคม 2552 อัตราคิดลด ร้อยละ 5.50 อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 6.00 อัตรามรณะ ร้อยละ 75 ของอัตรามรณะจากตารางมรณะ อัตราทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของอัตรามรณะ เกษียณอายุ 60 ปี

22. ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญต้นงวด หุ้นสามัญสิ้นงวด ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว หุ้นสามัญต้นงวด หุ้นสามัญสิ้นงวด

รายงานประจ�ำปี 2554

ราคาตาม มูลค่าหุ้น (บาท)

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

มูลค่า (บาท)

ส�ำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

มูลค่า (บาท)

1.00 1.00

7,795,709,100 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100 7,795,709,100.00 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100.00

1.00 1.00

7,795,709,100 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100 7,795,709,100.00 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100.00

69


23. ส�ำรองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส�ำรองตาม กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีส�ำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 585.00 ล้านบาท เท่ากันทั้ง สองงวด

24. เงินปันผลจ่าย ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 7,795,709,100 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น 155,914,182 บาท โดยก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว

25. การตัดจ�ำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร บริษัทฯ ทยอยตัดจ�ำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์และโอนไปหักกับบัญชีส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลท�ำให้ค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จค�ำนวณด้วยราคาทุนเดิม ซึ่งวิธีการบัญชีดังกล่าวเป็นแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการบัญชีไทย ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีสากล (IAS 16 : Property Plant and Equipment) ที่ก�ำหนดให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต้องโอนไปยังก�ำไรสะสม โดยตรง ซึ่งมีผลให้ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าที่ตีราคาใหม่ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เลือกใช้วิธีการบัญชี เกี่ยวกับการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสากลจะมีผลกระทบต่องบการเงินดังนี้ งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น ก�ำไรสุทธิ ลดลง ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ลดลง

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

206,699,409.16 (206,699,409.16) (0.03)

206,699,409.17 (206,699,409.17) (0.03)

26. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

27. ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย

ส่วนงานธุรกิจสเตนเลส ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ตัดจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน รวม

70

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

6,360,837.43 2,902,284.17 25,389,862.70 2,606,264.00 37,259,248.30

6,030,810.74 2,902,284.17 99,664,307.46 2,844,947.00 111,442,349.37

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนงานธุรกิจบริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวม รวมทั้งสิ้น

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

37,259,248.30

2,952.71 2,952.71 111,445,302.08

28. เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกอง ทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามกฎกระทรวงฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2536 ตามระเบียบ กองทุน พนักงานต้องจ่ายสะสมเข้าเงินกองทุนด้วยอัตราร้อยละของเงินเดือนพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือน เข้าเงิน กองทุนนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ จ่ายสมทบและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวนเงิน 9.43 ล้านบาท และ 9.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ

29. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิภายหลังบวกกลับ รายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ส่วนใหญ่เกี่ยวกับผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ทั้งนี้เฉพาะก�ำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ส�ำหรับ บริษทั ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอ่ เนือ่ งกันนับแต่รอบ ระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ส่วนใหญ่เกี่ยวกับผล ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมอีก 5 ปี ซึ่งสิ้นสุดตามสิทธิพิเศษ จากการส่งเสริมการลงทุนตามหมายเหตุ 2

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ วัตถุดิบใช้ไปและต้นทุนผลิตอื่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายอื่น รวม รายงานประจ�ำปี 2554

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

(707,391,048.48) 10,940,580,605.39 392,927,166.33 444,536,839.05 140,019,081.81

142,927,375.42 8,791,618,295.89 355,411,353.44 450,377,532.63 152,658,084.67

173,787,345.39 88,804,067.99 208,839,738.85 11,682,103,796.33

127,035,384.19 10,020,028,026.24

71


งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ วัตถุดิบใช้ไปและต้นทุนผลิตอื่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และส่วนงานสนามกอล์ฟและที่พัก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายอื่น รวม

(707,391,048.48) 10,940,580,605.39 392,927,166.33 444,536,839.05 140,019,081.81

142,927,375.42 8,791,618,295.89 355,411,353.44 450,377,532.63 152,658,084.67

173,787,345.39 88,804,067.99 208,793,905.31 11,682,057,962.79

126,933,988.62 10,019,926,630.67

31. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิ าสตร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยด�ำเนินธุรกิจใน 2 ส่วนงานหลัก คือ ธุรกิจสเตนเลส และธุรกิจบริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ อย่างไรก็ตาม ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 มีมติให้จ�ำหน่ายทรัยพ์สิน ที่มิใช่สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 18 ดังนั้นบริษัทฯ จึงหยุดด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานบริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ ดังนั้น รายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามที่กล่าว ข้างต้น รายได้จากการขายและบริการจ�ำแนกตามส่วนงานดังนี้ งบการเงินรวม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 การด�ำเนินงานที่ ด�ำเนินอยู่ ส่วนงาน ธุรกิจสเตนเลส ในประเทศ พันบาท

รายได้จากการขาย 6,997,019 ต้นทุนขาย (6,570,640) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (91,774) ก�ำไรขั้นต้น 334,605 รายได้อื่น ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส�ำหรับงวดของบริษัทฯ สินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์อื่น สินทรัพย์รวม

72

ต่างประเทศ พันบาท

4,037,997 (4,135,755) (57,766) (155,524)

รวม พันบาท

11,035,016 (10,706,395) (149,540) 179,081 64,773 1,463 (780,089) (37,259) (68) (134) (572,233) 6,850,598

การด�ำเนินงานที่ ยกเลิก ส่วนงาน ธุรกิจ บริการ โรงแรม และสนาม กอล์ฟ พันบาท

3,573 (46,079) (42,506) -

รวม

พันบาท

11,035,016 (10,706,395) (149,540) 179,081 68,346 1,463 (826,168) (37,259) (68) (134) (614,739) 6,850,598 58,274 8,366,467 15,275,339

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

งบการเงินรวม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 การด�ำเนินงานที่ ด�ำเนินอยู่ ส่วนงาน ธุรกิจสเตนเลส ในประเทศ พันบาท

ต่างประเทศ พันบาท

รวม พันบาท

การด�ำเนินงานที่ ยกเลิก ส่วนงาน ธุรกิจ บริการ โรงแรม และสนาม กอล์ฟ พันบาท

รวม

พันบาท

รายได้จากการขาย 6,681,542 3,791,995 10,473,537 1 10,473,538 ต้นทุนขาย (5,760,912) (3,770,366) (9,531,278) (9,531,278) โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 1,524 997 2,521 2,521 ก�ำไรขั้นต้น 922,154 22,626 944,780 1 944,781 รายได้อื่น 302,216 2 302,218 ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)ในบริษัทร่วม (1,202) (1,202) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (457,576) (33,695) (491,271) ต้นทุนทางการเงิน (111,442) (3) (111,445) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (58) (58) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม (58) (58) ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส�ำหรับงวดของบริษัทฯ 676,660 (33,695) 642,965 สินทรัพย์ถาวร 7,363,607 1,126,001 8,489,608 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,303,924 สินทรัพย์อื่น 6,918,031 สินทรัพย์รวม 16,711,563 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับส่วนงานขายและส่วนงานบริการ ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานเกิดขึ้นจาก ยอดรายได้รวมหักต้นทุนขายของส่วนงานนั้น

32. รายละเอียดการด�ำเนินงานที่ยกเลิก รายละเอียดงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของการด�ำเนินงานที่ยกเลิก ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นการ น�ำเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยตรงของส่วนงานธุรกิจบริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยไม่มีการน�ำค่าใช้จ่ายส่วนกลางมาปันส่วน โดยมี รายละเอียดดังนี้ งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 บาท บาท

รายได้จากการขาย รายได้อื่น ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้นทุนทางการเงิน (หมายเหตุ 27) ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2554

3,573,535.02 3,573,535.02 (6,719,132.10) (39,360,335.97) (42,505,933.05) (42,505,933.05) (42,505,933.05)

1,121.52 1,865.50 2,987.02 (3,122,855.17) (30,572,435.82) (33,692,303.97) (2,952.71) (33,695,256.68) (33,695,256.68)

73


33. เครื่องมือทางการเงิน 33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงทางการเงินโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง ประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และการท�ำสัญญาใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่แทนการใช้อัตราตลาด (Floating Interest Rate) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวเพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า 33.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม

เงินฝากออมทรัพย์ (USD) เงินฝากออมทรัพย์ (บาท) เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน ตราสารหนี้-พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (USD) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (บาท)

จ�ำนวนเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 ล้านบาท ล้านบาท

233.05 459.87 1,713.01 489.51 50.00 4.25 265.05 -

605.44 632.10 34.78 1,749.40 4.24 331.77 1,524.76

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 ร้อยละ ร้อยละ

0.00-0.25 0.25-2.28 3.47-3.58 3.75 2.75 0.75 4.12 -

0.05 - 0.45 0.25 - 0.75 1.00 1.90-1.91 0.25 4.12 ไม่เกิน MLR

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินฝากออมทรัพย์ (USD) เงินฝากออมทรัพย์ (บาท) พันธบัตรรัฐบาล อายุไม่เกิน 3 เดือน ตราสารหนี้-พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (USD) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (บาท)

จ�ำนวนเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 ล้านบาท ล้านบาท

233.05 459.87 1,713.01 489.51 50.00 4.25 265.05 -

605.44 631.62 1,749.40 4.24 331.77 1,524.76

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 ร้อยละ ร้อยละ

0.00-0.25 0.25-2.28 3.47-3.58 3.75 2.75 0.75 4.12 -

0.05 - 0.45 0.25 - 0.75 1.90-1.91 0.25 4.12 ไม่เกิน MLR

33.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และ เจ้าหนี้การค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการจ่ายช�ำระค่าสินค้าในสกุลเงินตราต่าง ประเทศโดยการท�ำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งส�ำหรับการจ่ายช�ำระค่าวัตถุดิบ ดังนี้

74

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หนี้สิน มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 29.34 มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านบาท) 888.57 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านบาท) 884.50 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค�ำนวณโดยใช้อัตราที่ก�ำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบ แสดงฐานะการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ได้ท�ำการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง โดยมี รายละเอียดดังนี้

ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญยูโร

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธี งบการเงินรวม / งบการ ส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินเฉพาะกิจการ หนี้สิน สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

15.19 -

24.39 -

123.82 6.41

88.72 8.65

33.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในส่วนที่เป็นการส่งออกไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ให้ลูกค้าช�ำระค่าสินค้าให้ บริษัทฯ ก่อนจึงจะส่งมอบสินค้า และลูกค้าอีกส่วนหนึ่งจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมาให้กับบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ท�ำการส่งมอบ สินค้า บริษัทฯ สามารถขายตั๋วกับธนาคารได้ทันที ส่วนลูกค้าที่เป็นการขายในประเทศ ลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อรายย่อยทั่วไปจะซื้อ สินค้าเป็นเงินสด ลูกค้ารายอื่นๆ จะท�ำการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมาในนามของบริษัทฯ 33.5 มูลค่ายุติธรรม เนือ่ งจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงิน ส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน้ บริษทั ฯ จึงเชือ่ ว่ามูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ

34. สัญญาส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสัญญาดังนี้ 34.1 สัญญาจัดหาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากับอาร์ซิลอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศลักซ์เซมเบิร์ก โดยบริษัทดังกล่าว ตกลงที่จะขายและส่งมอบหรือจัดหาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนชนิดม้วน (วัตถุดิบ) ให้แก่บริษัทฯ ตามจ�ำนวนที่บริษัทฯ ก�ำหนด ในหนังสือบอกกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และคู่สัญญาตกลงจัดหาให้โดยมีราคาซื้อขายตามที่ก�ำหนดในสัญญา สัญญานี้มีก�ำหนดเวลา 5 ปี โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2547 และสามารถขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ เป็นเวลาทุกๆ 3 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 180 วัน แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน สัญญาจะสิ้นสุดลง ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกสัญญาจัดหา เหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกสัญญากับอาร์ซิลอร์แล้ว

รายงานประจ�ำปี 2554

75


34.2 สัญญาแต่งตั้งตัวแทน บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาแต่งตั้งอาร์ซิลอร์ สเตนเลส อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ ฝรั่งเศสเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ทั่วโลกยกเว้นประเทศญี่ปุ่นและไทย ในการนี้บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่านายหน้าในอัตราซึ่งระบุไว้ในสัญญาตามมูลค่า FOB (free on board) สัญญานี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2547 และไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วง หน้า 1 ปี ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจาเพือ่ หาข้อตกลงเงือ่ นไขสัญญาตัวแทนแบบไม่ผกู ขาด ซึง่ ได้มกี ารน�ำมาใช้ปฏิบตั แิ ล้วในปัจจุบนั ตามความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย 34.3 สัญญาการใช้สิทธิทางเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญาการใช้สิทธิทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2547 กับยูซินอร์ (บริษัทมหาชนจดทะเบียนใน ประเทศฝรั่งเศสและอดีตเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) เพื่อทดแทนสัญญาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 เพื่อการใช้สิทธิใน เทคโนโลยีทมี่ อี ยูข่ องบริษทั ฯ อย่างถาวร ซึง่ ได้โอนมาจากยูซนิ อร์ภายใต้สญั ญาความช่วยเหลือทางเทคนิคลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2540 เพื่อการนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาสุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้กับยูยีน แอนด์ แอลซ์ ฟรานซ์ (บริษัทที่เกี่ยวข้องกับยูซินอร์) 34.4 สัญญาจัดหาวัตถุดิบและตัวแทนจ�ำหน่าย บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญาจัดหาวัตถุดิบและตัวแทนจ�ำหน่าย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 กับ POSCO Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเงื่อนไขส�ำคัญดังต่อไปนี้ 34.4.1 ผลิตภัณฑ์ม้วนเหล็กรีดร้อน • บริษัทฯ ตกลงที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ม้วนเหล็กรีดร้อนจาก POSCO Ltd. ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดสั่งซื้อ ประจ�ำปีสุทธิของบริษัทฯ โดยไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ 409 แอล และรุ่น 200 ถ้าราคาที่ก�ำหนดของผลิตภัณฑ์ม้วนเหล็ก รีดร้อนจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ • ข้อตกลงดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลาเบื้องต้น 3 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นคราวๆ อีกคราวละ 3 ปี เว้นแต่ จะได้รับการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 34.4.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็น • POSCO Ltd. จะด�ำเนินการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วไป ส�ำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็นของบริษัทฯ โดย ปริมาณการจัดจ�ำหน่ายจะมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อนสุทธิที่บริษัทฯ สั่งซื้อ จาก POSCO Ltd. • การเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็นดังกล่าวจะครอบคลุมลูกค้าในตลาดอืน่ ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย โดยในเบื้องต้นข้อตกลงดังกล่าวจะมีก�ำหนดระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นคราวๆ อีกคราวละ 3 ปี เว้นแต่จะมีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง • ราคาจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็น บริษัทฯ จะก�ำหนดราคาส่งออกขั้นต�่ำในแต่ละเกรด ความหนา และประเทศ ทุกๆ เดือน

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันดังนี้ 35.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์

- Letters of Credit (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) - Letters of Guarantee (ล้านบาท)

76

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงิน เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วงเงิน ใช้ไป

117.65 5.25

9.15 5.25

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วงเงิน ใช้ไป

42.00 5.24

33.81 5.24

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

35.2 ภาระผูกพันในการท�ำข้อตกลงในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 0.27 ล้าน เหรียญยูโร จ�ำนวน 0.34 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ�ำนวน 23.13 ล้านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 1.52 ล้าน เหรียญยูโร จ�ำนวน 0.46 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ�ำนวน 50.02 ล้านบาท 35.3 ภาระผูกพันในการท�ำสัญญาในการซือ้ วัสดุอปุ กรณ์เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 1.31 ล้านเหรียญ ยูโร จ่ายช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 1.31 ล้านเหรียญยูโร จ่ายช�ำระแล้วจ�ำนวน 0.19 ล้าน เหรียญยูโร คงเหลือค่าจ้างจ�ำนวน 1.12 ล้านเหรียญยูโร 35.4 ภาระผูกพันจากการท�ำสัญญางานก่อสร้างส่วนงานโรงแรมและสนามกอล์ฟที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีค่าจ้างจ�ำนวน 575.80 ล้านบาท จ่ายช�ำระค่าจ้างแล้วจ�ำนวน 480.64 ล้านบาท คงเหลือค่าจ้างจ�ำนวน 95.16 ล้านบาท 35.5 ภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีค่าจ้างจ�ำนวน 34.00 ล้านบาท จ่ายช�ำระแล้วจ�ำนวน 15.30 ล้านบาท คงเหลือจ�ำนวน 18.70 ล้านบาท 35.6 ภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาและข้อตกลงว่าจ้างที่ปรึกษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จ�ำนวน 1 สัญญา และ 3 สัญญา ตามล�ำดับ มีค่าจ้างจ�ำนวน 2.00 ล้านบาท และ 4.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ จ่ายช�ำระแล้วจ�ำนวน 1.22 ล้านบาท และ 2.79 ล้านบาท ตามล�ำดับ คงเหลือค่าจ้างจ�ำนวน 0.78 ล้านบาท และ 2.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ 35.7 ภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาซื้อวัตถุดิบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 29.99 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือภาระ ผูกพันที่ต้องจ่ายทั้งจ�ำนวน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 1.12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ่ายช�ำระแล้วจ�ำนวน 0.22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือ 0.90 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

36. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการทุน คือ การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ำรงไว้ ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน เฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็น 0.42 : 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.42 : 1

37. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานประจ�ำปี 2554

77


Annual Report

2011

POSCO-Thainox Public Company Limited

78

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

AUDIT REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT To the Shareholders and Board of Directors’ of POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED I have audited the accompanying statements of financial position, in which the equity method is applied, and consolidated statements of financial position as of December 31, 2011 and 2010 respectively, and the separate statements of financial position as of December 31, 2011 and 2010, the related consolidated and separate statements of comprehensive income, the consolidated and separate statements of changes in shareholders’ equity and the consolidated and separate statements of cash flows for the year then ended of POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary and also the separate financial statements of POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion. In my opinion, the financial statements referred to above, present fairly, in all material respects, the financial position in which the equity method is applied and consolidated financial position as of December 31, 2011 and 2010 respectively, and the separate financial position as of December 31, 2011 and 2010, the consolidated and separate results of operations and cash flows for the year then ended of POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary and also of POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED, respectively in accordance with generally accepted accounting principles. While the opinion express to the financial statements still be unqualified as mentioned in paragraph 3, I draw attention in which the Company has made the retroactive adjustment to the consolidated and separate financial statements for 2009 in the quarter 1st of 2010 incurred from the Company did not recognize the value of land in hotel and golf club segment by revaluation method in amount of Baht 55.05 million and under-recognize the value of a machine by revaluation method in amount of Baht 1.02 million. I also audited the related adjustments that the effect which has to adjust the value of property, plant and equipment and surplus from assets revaluation increase in amount of Baht 56.07 million, and retroactive adjustment in the quarter 4th of 2010, incurred from the Company had recognized the historical cost of land in hotel and golf club segment which is under-revaluation and over-recognized the advance payment for assets in amount of Baht 2.23 million. In my opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied to the consolidated and separate financial statements. As explained in notes to the financial statements No 4.1, for the year ended on December 31, 2011, the Company adopted certain newly issued and revised financial reporting standards promulgated by the Federation of Accounting Professions for the preparation of the accompanying financial statements which are effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2011 onwards. Accordingly the comparative consolidated and separate financial statements for the year ended on December 31, 2010 have been presented in accordance with the financial statements in which the equity method is applied, the consolidated and separate financial statements for year ended on December 31, 2011.

Bangkok February 10, 2012 ANNUAL REPORT 2011

S.K. ACCOUNTANT SERVICES COMPANY LIMITED

(Mr. Ampol Chamnongwat) Authorized Auditor No. 4663

79


STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY As of December 31, 2011 and 2010

Financial Consolidated Statements in Financial which the equity Statement method is applied

2011 Baht

2010 Baht

Separate Financial Statements

2011 Baht

2010 Baht

ASSETS

CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Temporary Investments Trade Receivable - Net Trade Receivable - Associated and Related Companies Inventories - Net Other Current Assets Other Receivable - Revenue Department Advance Payment for Inventories Other Prepaid Expenses Deferred Input VAT Other Receivable - Department of Land Others Total Current Assets NON-CURRENT ASSETS Investments in Associated Company Investments in Subsidiary Company Other Long-Term Investments Investment Property - Net Property, Plant and Equipment - Net Property, Plant and Equipment Used in Hotel and Golf Club Segment - Net Other Non-Current Assets Advance Payment for Assets Pledged Bank Deposits Others Total Non-Current Assets Total Assets

(Note 10) (Note 11) (Note 12)

2,406,182,953.81 3,027,150,453.07 2,406,182,953.81 2,991,887,916.82 544,110,935.88 - 544,110,935.88 328,466,496.37 151,833,518.64 328,466,496.37 151,833,518.64

(Note 8.2) (Note 13)

321,684,777.69 255,600,991.75 321,684,777.69 255,600,991.75 4,651,172,564.57 3,395,953,914.17 4,651,172,564.57 3,395,953,914.17

(Note 18)

(Note 14) (Note 14) (Note 15) (Note 16) (Note 17)

5,840,408.25 10,029,488.56 5,840,408.25 10,029,488.56 6,771,812.81 6,771,812.81 11,733,867.28 10,343,436.71 11,733,867.28 10,343,436.71 11,305,115.42 4,216,240.52 11,305,115.42 4,216,240.52 36,506,340.00 - 36,506,340.00 4,885,707.30 2,736,153.47 4,885,707.30 2,699,442.01 8,321,889,166.57 6,864,636,009.70 8,321,889,166.57 6,829,336,761.99 17,824,292.48 16,361,069.48 4,900,000.00 4,900,000.00 - 17,849,982.50 15,968,126.80 810,000.00 15,968,126.80 810,000.00 58,273,538.00 1,303,923,538.00 58,273,538.00 1,303,923,538.00 6,850,598,132.78 7,363,607,293.68 6,850,598,132.78 7,363,607,293.68

(Note 18) (Note 19)

- 1,126,001,485.98

- 1,126,001,485.98

2,068,134.44 27,291,966.22 2,068,134.44 27,291,966.22 4,251,000.00 4,240,000.00 4,251,000.00 4,240,000.00 4,466,145.31 4,692,094.32 4,466,145.31 4,692,094.32 6,953,449,369.81 9,846,927,447.68 6,940,525,077.33 9,853,316,360.70 15,275,338,536.38 16,711,563,457.38 15,262,414,243.90 16,682,653,122.69

Notes to financial statements are an integral part of these statements.

80

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY As of December 31, 2011 and 2010

Financial Consolidated Statements in Financial which the equity Statements method is applied

2011 Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY CURRENT LIABILITIES Trade and Notes Payable Trade Payable - Parent Company and Related Companies Current Portion of Long-Term Loans Other Current Liabilities Accrued Expenses Payable Accrued Expenses Payable - Related Companies Advance Receipt for Product Retention Payable Assets Payable - Related Companies Others Total Current Liabilities NON-CURRENT LIABILITIES Long-Term Loans from Financial Institutions - Net Provision for Employee Benefits Total Non-Current Liabilities Total Liabilities

2011 Baht

2010 Baht

371,281,341.66 118,640,433.41 371,281,341.66 118,640,433.41

(Note 8.2) (Note 20)

3,640,510,127.74 2,675,674,616.98 3,640,510,127.74 2,675,674,616.98 72,826,958.16 1,458,584,167.12 72,826,958.16 1,458,584,167.12 75,153,746.87

(Note 8.2) (Note 8.2)

(Note 20) (Note 21)

32,463,455.48

75,153,746.87

32,378,455.48

831,379.50 1,081,584.48 831,379.50 1,081,584.48 80,049,154.86 123,687,668.12 80,049,154.86 123,687,668.12 7,069,590.57 17,935,922.04 7,069,590.57 17,935,922.04 6,955,779.46 6,955,779.46 9,463,703.21 24,160,388.07 9,463,703.21 24,114,518.43 4,264,141,782.03 4,452,228,235.70 4,264,141,782.03 4,452,097,366.06

180,997,949.02 383,812,747.49 180,997,949.02 383,812,747.49 74,351,000.40 72,267,654.04 74,351,000.40 72,267,654.04 255,348,949.42 456,080,401.53 255,348,949.42 456,080,401.53 4,519,490,731.45 4,908,308,637.23 4,519,490,731.45 4,908,177,767.59

Notes to financial statements are an integral part of these statements. ANNUAL REPORT 2011

2010 Baht

Separate Financial Statements

81


STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY As of December 31, 2011 and 2010

Financial Consolidated Statements in Financial which the equity Statements method is applied

2011 Baht

2010 Baht

Separate Financial Statements

2011 Baht

2010 Baht

SHAREHOLDERS’ EQUITY Share Capital (Note 22) Authorized Share Capital 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100 Ordinary Share @ Baht 1.00 Issued and Paid-up Share Capital 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100 Ordinary Share @ Baht 1.00 332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64 Premium on Share Capital Retained Earnings Appropriated Legal Reserve (Note 23) 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 166,750,005.42 937,402,962.35 153,825,712.94 925,856,019.92 Unappropriated 1,876,257,435.87 2,135,778,971.54 1,876,257,435.87 2,135,778,971.54 Other Elements of Shareholders’ Equity Total Equity attributable to Parent 10,755,847,804.93 11,786,022,297.53 10,742,923,512.45 11,774,475,355.10 Company Shareholders - 17,232,522.62 Non-Controlling Interests 10,755,847,804.93 11,803,254,820.15 10,742,923,512.45 11,774,475,355.10 Total Shareholders’ Equity 15,275,338,536.38 16,711,563,457.38 15,262,414,243.90 16,682,653,122.69 Total Liabilities and Shareholders’ Equity

Notes to financial statements are an integral part of these statements.

82

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY For the year ended on December 31, 2011 and 2010

Revenue from Sale Cost of Goods Sold (Loss from Declining in Value of Inventories) and Reversal Gross Margin (Loss) Other Income Interest Income Gain on Exchange Rate Gain on Disposal of Fixed Assets Gain on Liquidation of the Subsidiary Company Others Profit (Loss) Before Expenses Selling Expenses Administrative Expenses Loss on Exchange Rate Loss on Disposal of Investment Property and Hotel and Golf Club Segment Others Management Remuneration Total Expenses Participating Profit (Loss) in Associated Company Profit (Loss) Before Finance Costs and Corporate Income Tax Finance Costs Profit (Loss) Before Corporate Income Tax Corporate Income Tax Profit (Loss) from Continuing Operations Profit (Loss) from Discontinued Operations Net Profit (Loss) Other Comprehensive Income Unrealize Gain (Loss) on Available-for-Sale Securities Depreciation - Surplus from Assets Revaluation Other Comprehensive Income for the Period Total Comprehensive Income for the Period Profit (Loss) Attributable to: Parent Company Shareholders Non-Controlling Interests Total Comprehensive Income Attributable to : Parent Company Shareholders Non-Controlling Interests Basic Earnings (Loss) per Share Continuing Operations Discontinued Operations Parent Company Shareholders Number of Ordinary Share (unit : share)

Consolidated Financial Statements 2011 2010

Separate Financial Statements 2011 2010

(149,540,066.04) 179,081,450.72

2,520,873.98 944,780,829.59

(149,540,066.04) 179,081,450.72

2,520,873.98 944,780,829.59

43,324,915.72 748,304.14 83,202.04 20,616,730.70 243,854,603.32 (194,521,466.43)

18,602,671.10 271,500,483.79 2,831,773.70 9,281,356.76 1,246,997,114.94 (204,804,290.89)

42,936,871.55 748,304.14 309,130.29 20,616,730.70 243,692,487.40 (194,521,466.43)

18,324,390.73 271,500,483.79 2,831,773.70 9,281,356.76 1,246,718,834.57 (204,804,290.89)

(88,804,067.99)

-

(88,804,067.99)

-

(173,787,345.39) (217,792,675.61) (105,183,709.14) (780,089,264.56) 1,463,223.00

(160,059,245.95) (92,712,221.21) (457,575,758.05) (1,202,440.48)

(173,787,345.39) (217,746,842.08) (105,183,709.14) (780,043,431.03) -

(159,957,850.38) (92,712,221.21) (457,474,362.48) -

(534,771,438.24) (37,259,248.30) (572,030,686.54) (67,592.41) (572,098,278.95) (42,505,933.05) (614,604,212.00)

788,218,916.41 (111,442,349.37) 676,776,567.04 (57,924.19) 676,718,642.85 (33,695,256.68) 643,023,386.17

(536,350,943.63) (37,259,248.30) (573,610,191.93) (573,610,191.93) (42,505,933.05) (616,116,124.98)

789,244,472.09 (111,442,349.37) 677,802,122.72 677,802,122.72 (33,695,256.68) 644,106,866.04

(206,699,409.16) (206,699,409.16) (821,303,621.16)

(206,699,409.17) (206,699,409.17) 436,323,977.00

(206,699,409.16) (206,699,409.16) (822,815,534.14)

(206,699,409.17) (206,699,409.17) 437,407,456.87

(614,738,774.93) 134,562.93 (614,604,212.00)

642,965,095.47 58,290.70 643,023,386.17

(821,438,184.09) 134,562.93 (821,303,621.16)

436,265,686.30 58,290.70 436,323,977.00

(0.07) (0.005) (0.08) 7,795,709,100

0.09 (0.004) 0.08 7,795,709,100

(0.07) (0.005) (0.08) 7,795,709,100

0.09 (0.004) 0.08 7,795,709,100

Baht Baht Baht Baht 11,035,016,514.41 10,473,537,806.79 11,035,016,514.41 10,473,537,806.79 (10,706,394,997.65) (9,531,277,851.18) (10,706,394,997.65) (9,531,277,851.18)

(Note 14)

(Note 18) (Note 8.1, 26)

(Note 27) (Note 29) (Note 32) (Note 25)

Notes to financial statements are an integral part of these statements. ANNUAL REPORT 2011

83


84

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE 332,131,263.64

(Note 14) 7,795,709,100.00

332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64 -

Baht

7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 (Note 23) 7,795,709,100.00 (Note 24) (Note 18) -

Notes to financial statements are an integral part of these statements.

Balance as of December 31, 2009 (Before Adjustment) Prior year Adjustment Transactions Balance as of December 31, 2009 (After Adjustment) Total Comprehensive Income for the Period Legal Reserve Balance as of December 31, 2010 Total Comprehensive Income for the Period Dividend Payment Reversal of Surplus from Assets Revaluation Refund to Non-Controlling Interests in Subsidiary Company Balance as of December 31, 2011

Baht

Issued and Share Capital Paid-Up Share Capital

POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY For the year ended on December 31, 2011 and 2010

585,000,000.00

2,288,632,511.22 53,845,869.49 2,342,478,380.71 (206,699,409.17) 2,135,778,971.54 (206,699,409.16) (52,822,126.51)

11,295,910,741.74 53,845,869.49 11,349,756,611.23 436,265,686.30 11,786,022,297.53 (821,438,184.09) (155,914,182.00) (52,822,126.51)

Baht

Total

166,750,005.42 1,876,257,435.87 10,755,847,804.93

550,000,000.00 329,437,866.88 550,000,000.00 329,437,866.88 642,965,095.47 35,000,000.00 (35,000,000.00) 585,000,000.00 937,402,962.35 (614,738,774.93) (155,914,182.00) -

Others Elements of Appropriated Unappropriated Shareholders’ Legal Reserve Equity Surplus from Assets Revaluation Baht Baht Baht

Retained Earnings

11,313,084,973.66 53,845,869.49 11,366,930,843.15 436,323,977.00 11,803,254,820.15 (821,303,621.16) (155,914,182.00) (52,822,126.51)

Baht

Total

(17,367,085.55) (17,367,085.55) - 10,755,847,804.93

17,174,231.92 17,174,231.92 58,290.70 17,232,522.62 134,562.93 -

Baht

Non-Controlling Interests

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS)


ANNUAL REPORT 2011 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00 7,795,709,100.00

332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64 332,131,263.64

Baht

Baht

Notes to financial statements are an integral part of these statements.

Balance as of December 31, 2009 (Before Adjustment) Prior year Adjustment Transactions Balance as of December 31, 2009 (After Adjustment) Total Comprehensive Income for the Period (Note 23) Legal Reserve Balance as of December 31, 2010 Total Comprehensive Income for the Period Dividend Payment (Note 24) (Note 18) Reversal of Surplus from Assets Revaluation Balance as of December 31, 2011

Premium on Share Capital

Issued and Paid-Up Share Capital

POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY For the year ended on December 31, 2011 and 2010

550,000,000.00 550,000,000.00 35,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00

Baht

316,749,153.88 316,749,153.88 644,106,866.04 (35,000,000.00) 925,856,019.92 (616,116,124.98) (155,914,182.00) 153,825,712.94

Baht

Baht

Total

2,288,632,511.22 11,283,222,028.74 53,845,869.49 53,845,869.49 2,342,478,380.71 11,337,067,898.23 (206,699,409.17) 437,407,456.87 2,135,778,971.54 11,774,475,355.10 (206,699,409.16) (822,815,534.14) (155,914,182.00) (52,822,126.51) (52,822,126.51) 1,876,257,435.87 10,742,923,512.45

Baht

Retained Earnings Others Elements of Others Appropriated Unappropriated Elements of Legal Reserve Shareholders’ Equity Surplus from Assets Revaluation

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS)

POSCO-Thainox Public Company Limited

85


STATEMENTS OF CASH FLOWS POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY For the year ended on December 31, 2011 and 2010

Consolidated Financial Statements 2011 2010 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Profit (Loss) before Corporate Income Tax Adjustment to Profit (Loss) before Corporate Income Tax for Cash Received (Paid) from Operations Depreciation (Reversal) Loss from Declining in Value of Inventories Amortization of Discount on Debt Instruments Amortization of Spare parts Unrealized Loss (Gain) on Exchange Rate Unrealized Loss (Gain) on Debt Instruments Reversal of Allowance for Doubtful Accounts Amortization of Deferred Expenses Provision for Employee Benefits Loss from Not Claim Tax (Gain) on Disposal of Fixed Assets Loss on Disposal of Investment Property and Hotel and Golf Club Segment Reversal of Allowance for Doubtful Accounts from Settled by Available-for-Sale Securities Gain on Liquidation of the Subsidiary Company Dividend Income from Investments in Associated Company Interest Expenses Interest Expenses for Employee Benefits Interest Income Participating (Profit) Loss in Associated Company Profit (Loss) from Operating Activities before Changes in Operating Assets and Liabilities (Increase) Decrease in Trade Receivable (Increase) Decrease in Trade Receivable - Associated and Related Companies (Increase) Decrease in Inventories (Increase) Decrease in Other Current Assets (Increase) Decrease in Other Non-Current Assets Increase (Decrease) in Trade and Notes Payable Increase (Decrease) in Trade Payable - Parent Company and Related Companies Increase (Decrease) in Other Current Liabilities Increase (Decrease) in Other Current Liabilities - Related Companies Cash Received (Paid) from Operating Activities Cash Paid for Employee Benefits Cash Received from Withholding Tax and Corporate Income Tax

Baht

Separate Financial Statements 2011 2010

Baht

Baht

Baht

(614,536,619.59) 643,081,310.36 (616,116,124.98) 644,106,866.04 444,536,839.05 450,377,532.63 444,536,839.05 450,377,532.63 149,540,066.04 (2,520,873.98) 149,540,066.04 (2,520,873.98) (220,061.15) (220,061.15) 179,865,084.03 188,402,083.35 179,865,084.03 188,402,083.35 94,349,708.26 (144,851,127.55) 94,349,708.26 (144,851,127.55) 466,294.57 466,294.57 (70,000.00) (120,000.00) (70,000.00) (120,000.00) 2,902,284.17 2,902,284.17 2,902,284.17 2,902,284.17 20,459,339.96 5,737,578.04 20,459,339.96 5,737,578.04 16,195.82 (748,304.14) (2,831,773.70) (748,304.14) (2,831,773.70) 173,787,345.39

-

173,787,345.39

-

(15,158,126.80) - (15,158,126.80) (83,202.04) (309,130.29) (8,971,880.00) - (8,971,880.00) 25,389,862.70 99,664,307.46 25,389,862.70 99,664,307.46 2,606,264.00 2,844,947.00 2,606,264.00 2,844,947.00 (43,326,247.55) (18,602,671.10) (42,938,203.38) (18,324,390.73) (1,463,223.00) 1,202,440.48 409,079,190.48 1,225,548,466.40 409,125,024.01 1,225,633,666.15 (174,720,961.88) 209,997,984.23 (174,720,961.88) 209,997,984.23 (65,512,976.55) (115,046,095.21) (65,512,976.55) (115,046,095.21) (1,404,758,716.44) (3,854,065.99) (1,404,758,716.44) (3,854,065.99) (36,050,436.61) 42,649,626.95 (36,035,227.76) 42,649,626.95 (4,937,852.64) (18,532,075.94) (4,937,852.64) (18,532,075.94) 246,177,062.55 1,849,970.64 246,177,062.55 1,849,970.64 886,746,982.04 1,926,560,293.36 886,746,982.04 1,926,560,293.36 (83,563,895.41) 102,988,068.17 (83,566,847.82) 102,971,240.23 6,705,574.48 242,762.63 6,705,574.48 242,762.63 (220,836,029.98) 3,372,404,935.24 (220,777,940.01) 3,372,473,307.05 (20,982,257.60) - (20,982,257.60) -

107,527.89 466,158.98 92,319.04 466,158.98 (238,699.16) (89,499.88) (94,728.98) (60,467.39) Cash Received from Interest Income 38,653,288.49 18,594,001.97 38,291,730.06 18,324,390.73 Net Cash Provided (Used) from Operating Activities (203,296,170.36) 3,391,375,596.31 (203,470,877.49) 3,391,203,389.37 Notes to financial statements are an integral part of these statements. Cash Paid for Withholding Tax and Corporate Income Tax

86

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

STATEMENTS OF CASH FLOWS POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY For the year ended on December 31, 2011 and 2010

Consolidated Financial Statements 2011 2010 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Cash Received from Disposal of Temporary Investments Cash Paid for Acquisition of Temporary Investments (Increase) Decrease in Pledged Bank Deposit Cash Received from Disposal of Investment Property Cash Paid for Acquisition of Fixed Assets Cash Received from Disposal of Fixed Assets Cash Received (Paid) from Liquidation of Subsidiary Company Cash Paid for Acquisition of Fixed Assets in Hotel and Golf Club Segment Cash Received from Disposal of Fixed Assets in Hotel and Golf Club Segment Cash Received (Paid) from Investing Activities Cash Received from Dividend Income from Investments in Associated Company Net Cash Provided (Used) from Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Cash Paid for Repayment of Long-Term Loans from Financial Institutions Cash Paid for Dividend Cash Received (Paid) from Financing Activities Cash Paid for Interest Expenses Net Cash Provided (Used) from Financing Activities Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Period (Note 10) Cash and Cash Equivalents at the End of the Period (Note 10) SUPPLEMENTAL DISCLOSURES Net Cash Provided (Used) from Operating Activities Continuing Operations Discontinued Operations

Baht

Separate Financial Statements 2011 2010

Baht

Baht

Baht

- 443,947,017.43 - 443,947,017.43 (539,514,595.00) (126,600,995.02) (539,514,595.00) (126,600,995.02) (11,000.00) 4,800,000.00 (11,000.00) 4,800,000.00 1,119,647,129.00 - 1,119,647,129.00 (299,990,296.98) (198,890,487.07) (299,990,296.98) (198,890,487.07) 748,722.14 2,831,775.70 748,722.14 2,831,775.70 (17,278,130.59)

-

18,159,112.79

-

(136,295,464.11) (228,606,546.52) (136,295,464.11) (228,606,546.52) 1,231,538,682.47 - 1,231,538,682.47 1,358,845,046.93 (102,519,235.48) 1,394,282,290.31 (102,519,235.48) 8,971,880.00 1,367,816,926.93

8,971,880.00 (102,519,235.48) 1,403,254,170.31

(102,519,235.48)

(1,603,821,508.37) (155,919,065.78) (1,759,740,574.15) (25,747,681.68) (1,785,488,255.83) (620,967,499.26) 3,027,150,453.07 2,406,182,953.81

(941,238,709.87) (941,238,709.87) (100,340,092.59) (1,041,578,802.46) 2,247,277,558.37 779,872,894.70 3,027,150,453.07

(941,238,709.87) (941,238,709.87) (100,340,092.59) (1,041,578,802.46) 2,247,105,351.43 744,782,565.39 2,991,887,916.82

(1,603,821,508.37) (155,919,065.78) (1,759,740,574.15) (25,747,681.68) (1,785,488,255.83) (585,704,963.01) 2,991,887,916.82 2,406,182,953.81

Total

(125,732,022.07) 3,421,076,723.96 (125,906,729.20) 3,420,904,517.02 (77,564,148.29) (29,701,127.65) (77,564,148.29) (29,701,127.65) (203,296,170.36) 3,391,375,596.31 (203,470,877.49) 3,391,203,389.37

Total

272,573,708.57 126,087,311.04 308,010,951.95 126,087,311.04 1,095,243,218.36 (228,606,546.52) 1,095,243,218.36 (228,606,546.52) 1,367,816,926.93 (102,519,235.48) 1,403,254,170.31 (102,519,235.48)

Total

(1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46) (1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46) (1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46) (1,785,488,255.83) (1,041,578,802.46)

Net Cash Provided (Used) from Investing Activities Continuing Operations Discontinued Operations Net Cash Provided (Used) from Financing Activities Continuing Operations Discontinued Operations

Notes to financial statements are an integral part of these statements. ANNUAL REPORT 2011

87


NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY December 31, 2011 and 2010

1.

General Information Thainox Stainless Public Company Limited (“the Company”) is a juristic person established in Thailand, registration number 0107547000419, and listed on the Stock Exchange of Thailand. Later, on October 21, 2011, the Company had registered the change of the Company’s name to POSCO-Thainox Public Company Limited. The principal activities of the Company are production and sales of cold-rolled stainless steel for use as raw material in the production of household appliances such as kitchenette, sinks, washing machines etc., including other industries. POSCO Limited, a company incorporated under the laws of South Korea, who is the foreigner shareholder, is the parent company by direct shareholding in 90.64%. Presently, the Company has offices located at the following addresses: a) Head Office: 31st floor Unit 3101-3, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. b) Factory: 324 Moo 8, Highway 3191 Road, Mabkha, Nikom Pattana, Rayong 21180, Thailand. In accordance with the extraordinary general meeting of shareholders No. 1/2011 held on September 14, 2011, it had passed a resolution to approve the sell of Non-Production Land and Assets of the Company. So the Company ceased the business operations in hotel and golf club segment. Golf Club is situated on 99/9 Moo 12, Ladbuakhao, Sikew, Nakornrachsima 30140, Thailand.

2.

Privileges from Investment Promotion By virtue of the provisions of the Investment Promotion Act B.E. 2520, the Company was granted certain promotional privileges in the business relating to the manufacturing of cold-rolled stainless steel which is summarized as follows : (1) Exemption from import duty on imported machinery and equipment. (2) Exemption from corporate income tax for a period of eight years since the first date derived income from promoted business as starting on December 11, 1997 and expires on December 10, 2005. (3) Exemption of corporate income tax in the rate of 50% for a further period of 5 years after the end of above promotion period which expired on December 10, 2010. As an investment promoted business, the Company must comply with the conditions provided concerning in the investment promotion strictly.

3.

88

Basis of Financial Statements Preparation 3.1 The Company has prepared the financial statements in accordance with accounting standards, financial reporting standards, including the interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions, applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, and Generally Accepted Accounting Principles in Thailand. 3.2 These financial statements have been prepared on the historical cost basis except for as described in the accounting policies. 3.3 To prepare the financial statements complied with Generally Accepted Accounting Principles, the Company’s management has to make some estimates and assumptions which may have an effect on the amount of revenue, expenses, assets and liabilities, and also on the disclosures concerning to contingent assets and liabilities. Therefore, the actual result may differ from the estimated amount. 3.4 For the convenience of the user of the consolidated financial statements, the financial statements in which the equity method is applied, and the separate financial statements, an English translation of the financial statements has been prepared from the financial statements that are prepared in the Thai language. WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

3.5 The Accounting Reclassification For the comparison purpose and complied with the accounting classification of current period, the Company has reclassified accounts in the financial statements as of December 31, 2010 and for the year ended on December 31, 2010 which have no effect to previously reported net profit or shareholders’ equity. The details are as follows: Reclassification

Consolidated Financial Statements

Statements of Financial Position Other Prepaid Expenses - 10,343,436.71 Other Current Assets 13,079,590.18 (10,343,436.71) Accrued Expenses Payable 32,613,455.48 (150,000.00) Accrued Expenses Payable - Related Companies 931,584.48 150,000.00 Retention Payable - 17,935,922.04 Other Current Liabilities 42,096,310.11 (17,935,922.04) Statements of Comprehensive Income for Continuing Operations Cost of Goods Sold (9,529,238,917.76) (2,038,933.42) Selling Expenses (204,920,540.89) 116,250.00 Administrative Expenses (168,737,948.06) 8,678,702.11 Management Remuneration (91,703,433.69) (1,008,787.52) Finance Costs (105,695,118.20) (5,747,231.17) Statements of Cash Flows Unrealized Loss (Gain) on Exchange Rate 498,849,598.51 (643,700,726.06) Increase (Decrease) in Trade and Notes Payable 419,665.64 1,430,305.00 Increase (Decrease) in Trade Payable Parent Company and Related Companies 1,284,289,872.30 642,270,421.06 Related Parties Transactions Net Sales Daewoo Corporation International Limited - 83,400,372.25 Sales to other person 83,400,372.25 (83,400,372.25)

4.

Separate Financial Statements

As of December 31, 2010 As of December 31, 2010 Before Reclassification After Before Reclassification After Reclassification Reclassification Reclassification Reclassification Baht Baht Baht Baht Baht Baht

10,343,436.71 2,736,153.47 32,463,455.48

13,042,878.72 32,528,455.48

10,343,436.71 (10,343,436.71) (150,000.00)

10,343,436.71 2,699,442.01 32,378,455.48

1,081,584.48 17,935,922.04 24,160,388.07

931,584.48 42,050,440.47

150,000.00 17,935,922.04 (17,935,922.04)

1,081,584.48 17,935,922.04 24,114,518.43

(9,531,277,851.18) (204,804,290.89) (160,059,245.95) (92,712,221.21) (111,442,349.37)

(9,529,238,917.76) (204,920,540.89) (168,636,552.49) (91,703,433.69) (105,695,118.20)

(2,038,933.42) 116,250.00 8,678,702.11 (1,008,787.52) (5,747,231.17)

(9,531,277,851.18) (204,804,290.89) (159,957,850.38) (92,712,221.21) (111,442,349.37)

(144,851,127.55) 498,849,598.51 (643,700,726.06) (144,851,127.55) 1,849,970.64

419,665.64

1,926,560,293.36 1,284,289,872.30

83,400,372.25 -

83,400,372.25

1,430,305.00

1,849,970.64

642,270,421.06 1,926,560,293.36

83,400,372.25 (83,400,372.25)

83,400,372.25 -

Adoption of New and Revised Accounting Standards, Financial Reporting Standards, Interpretation of Financial Reporting Standards, and Interpretations of Accounting Standards 4.1 The Company has adopted the new and revised Accounting Standards, Financial Reporting Standards, Interpretation of Financial Reporting Standards, and Interpretation of Accounting Standards in accordance with the Notification of Federation of Accounting Professions No. 17/2010, No. 50 to No. 55/2010 and No. 8/2011 which effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2011, as follows : Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009) TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial Statements TAS 2 (revised 2009) Inventories TAS 7 (revised 2009) Statement of Cash Flows

ANNUAL REPORT 2011

89


TAS 8 (revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors TAS 10 (revised 2009) Events After the Reporting Period TAS 11 (revised 2009) Construction Contracts TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment TAS 17 (revised 2009) Leases TAS 18 (revised 2009) Revenue TAS 19 Employee Benefits TAS 23 (revised 2009) Borrowing Costs TAS 24 (revised 2009) Related Party Disclosures TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans TAS 27 (revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements TAS 28 (revised 2009) Investments in Associates TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies TAS 31 (revised 2009) Interests in Joint Venture TAS 33 (revised 2009) Earnings per Share TAS 34 (revised 2009) Interim Financial Reporting TAS 36 (revised 2009) Impairment of Assets TAS 37 (revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets TAS 38 (revised 2009) Intangible Assets TAS 40 (revised 2009) Investment Property TFRS 2 Share-based Payment TFRS 3 (revised 2009) Business Combinations TFRS 5 (revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources TFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate SIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Service 4.2 New Accounting Standards and Interpretation of Accounting Standards and Revised Accounting Standards by the Notification of Federation of Accounting Professions No. 16/2009, No. 17/2010, No. 51/2010 and No. 5 to No. 7/2011 which effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2012 and 2013 that the Company does not early adopt are as follows : Accounting Standards effective on January 1, 2012 TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Accounting Standards effective on January 1, 2013 TAS 12 Income Taxes TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates SIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operation Activities SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholder The management of the Company has assessed and believes that the above accounting standards and interpretation of accounting standards will not have any significant impact on the financial statements for the year in which they will be initially applied.

90

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

5.

Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements 5.1 In the preparation of the consolidated financial statements, the Company will only take its subsidiary company which is under the control of POSCO-Thainox Public Company Limited, after having eliminated the remaining balances and transactions as of December 31, 2010, and for the year ended on December 31, 2011 and 2010 between themselves. On December 29, 2011, the subsidiary company has already liquidated as the liquidation report which the Company has refunded the investments from liquidation of subsidiary company as in Note 14. Therefore, in the presentation of consolidated financial statements for the comparison purpose, the Company has prepared the accompanying consolidated statements of comprehensive income, statements of changes in shareholders’ equity, and statements of cash flows for the year ended on December 31, 2011 so as to compare with the consolidated financial statements for the year ended on December 31, 2010 5.2 As of December 31, 2011 and 2010 POSCO-Thainox Public Company Limited has the shareholding in subsidiary company by proportion as follows : Name of Company

Thai Stainless Components Company Limited

Type of Business

Production and Distribution of Stainless Steel Flat Products and Components for Export

Relationship Investment Proportion 2011 2010

Subsidiary

-

51%

Country

Thailand

The percentage of total assets as of December 31, 2011 and 2010, and total revenue for the year ended on December 31, 2011 and 2010 in the consolidated financial statements are summarized as follows : Percentage of Assets which included Percentage of Revenue which included in the Total Assets in the Total Revenue As of For the year ended on December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010

Thai Stainless Components Company Limited

%

%

%

%

-

0.23

0.0035

0.0026

5.3 Accounting period of the subsidiary company is the same as POSCO-Thainox Public Company Limited. 5.4 Accounting policies of the subsidiary company for the similar transactions will apply the same policy as POSCO-Thainox Public Company Limited in the preparation of the consolidated financial statements.

6.

Significant Accounting Policy 6.1 Revenue • Revenue excludes from value added taxes and is net after deduction of trade discounts. • Revenue from sale is recognized in the statements of comprehensive income when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer. Revenue is not recognized if there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs, the probable return of goods or the continuing management involvement in the traded goods. • Interest income is recognized in accordance with the period of time and computed from the outstanding principal balance. 6.2 Expense Expenses are recognized on an accrual basis. 6.3 Cash and cash equivalent Cash and cash equivalent items include cash at banks in savings accounts, current accounts, fixed accounts not over than 3 months and free from any guarantees, short-term investments which has high liquidity that will be matured within 3 months since the acquisition date and has no any restriction to use. 6.4 Trade receivable, other receivable, and allowance for doubtful accounts Trade and other receivable are stated at the net realizable value. Allowance for doubtful accounts is estimated from collection losses that may incur in the collection of each receivable.

ANNUAL REPORT 2011

91


6.5 Inventories Inventories are stated by the following methods: Finished products, work-in-process, and raw material - at cost (specific identification method) or net realizable value which is lower Supplies - at cost (first-in, first-out method) or net realizable value which is lower Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale. 6.6 Investments 6.6.1 Long-term investments in non-marketable equity securities which classified as general investments are stated at cost, and impairment loss will be recognized when the fair value of investments is lower than the carrying amount, the amount of loss (if any) will be included in determining result of operation. 6.6.2 Investments in marketable equity securities which classified as available-for-sale securities are measured at fair value. Fair value of listed securities is based on the latest bid price quoted on the last working day. The Company recognizes the change in value of available-for-sale securities as a separate item in the shareholders’ equity in the statements of financial position. 6.6.3 Investments in marketable debt instruments • Investments are recognized as assets at cost which comprises of the purchase price and all direct transaction costs that the Company paid for those investments. • It is measured at fair value, using the price or yield rate which is announced by the Thai Bond Market Association as of the investment measurement date. • The premium and discount on debt instruments is amortized by the effective interest rate method. The amortized amount is presented as an adjustment of the interest income. • Unrealized net gains or losses arising from the revaluation of investments to be fair value are recognized in the statements of comprehensive income on the measurement date. • The cost of disposal investments are calculated by weighted average method 6.6.4 Investments in subsidiary company are stated at cost less the allowance for impairment (if any). 6.6.5 Investments in associated company are stated at cost less the allowance for impairment (if any). 6.7 Investment property Investment property of the Company is their owned land without specific purpose of use in the future and/ or exploiting for rental income or appreciation of the asset. The Company measures the investment property at cost less the allowance for impairment (if any). 6.8 Property, plant and equipment These are recorded at cost on the initial transaction date less the accumulated depreciation and allowance from impairment of assets (if any). Depreciations are calculated on a straight-line method over the approximate useful life of the assets as follows: Land improvements 10, 20 Years Buildings and improvements 3, 10-20 Years Machinery and equipment 20, 25 Years Furniture, fixtures and office equipment 5, 10 Years Vehicles 5 Years • Spare parts for machinery are recorded as expenses when they are installed. Spare parts held for standby use are depreciated over their approximate useful life. • No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. Subsequent Capital Expenditure • Subsequent capital expenditure relating to property, plant and equipment is added to the carrying amount of the asset when it is probable that the future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company. Other subsequent expenditures are recognized as expenses in the period in which it is incurred.

92

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

Land, buildings and improvements, and also machinery and equipment existing as of December 31, 2011 and 2010 are stated at the appraised value by the independent appraiser. Revalued Assets • Revaluations are performed by the independent appraiser with sufficient regularity to ensure that the carrying amount of these assets does not differ materially from that which would be determined using fair values at the statements of financial position date. • Any increase in value, on revaluation, is recognized to increase the surplus from assets revaluation unless it offsets a previous decrease in value recognized in the statements of comprehensive income. A decrease in value is recognized in the statements of comprehensive income to the extent it exceeds an increase previously recognized in the surplus from assets revaluation. The surplus from assets revaluation is utilized by reference to the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset’s historical cost and recognized to the statements of comprehensive income. Upon disposal, any remaining related surplus from assets revaluation is transferred to the statements of comprehensive income and is taken into account in calculating the gain or loss on disposal of assets. 6.9 Borrowing cost Borrowing costs to finance the construction of property, plant and equipment are capitalized as part of cost of the assets during the period of time required to complete and prepare the assets for its intended use. Borrowing costs include: • Interest on long term borrowing. • Financing procurement fee for borrowing. Financing fee is initially recorded at cost and carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method over the period of the loan agreements. The difference between the straight-line method and the effective interest rate method does not have material impact to the financial statements as a whole. Financing procurement fee is recognized as transaction cost presented by deducting from the borrowing. 6.10 Impairment The carrying amounts of the Company’s assets, other than inventories and trade receivable are reviewed at each statement of financial position date to determine whether there is any indication of impairment. In case of any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated, if the asset’s recoverable amount is lower than its carrying amount, the Company will recognize an impairment loss in the statements of comprehensive income. Calculation of recoverable amount • The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the assets. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Reversals of impairment • An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. • An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized. Reversals of impairment losses are recognized as income in the statements of comprehensive income. 6.11 Provision The Company recognizes in the statements of financial position when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability. ANNUAL REPORT 2011

93


6.12 Employee benefits Employee benefits: the Company recognizes salary, wage, bonus, social security fund and provident fund contribution as expenses for the period during which they occur. The Company recognizes the employee benefits obligation for post-employment defined benefit plan which the employee will earn on resignation and 5-year anniversary defined benefit plan which the employee will earn on every 5 years of employment. The Company recognizes the provision for employee benefits is calculated by a qualified actuary using the acturial tecniaue, the projected unit credit method, which is estimated from the present value of expected future cash flow discounted by the interest rate of government bond that the maturity closes to such obligation settlement. Expected future cash flow is estimated by employees’ salary, mortality rate, age of employment, and other factors. The Company has recognized the provision for employee benefits as non-current liabilities, the related expenses will recognize in the statements of comprehensive income so as to distribute such cost over the employment period. 6.13 Corporate Income tax Corporate income tax is calculated on net earnings for the year, after adding back undeductible expenses in tax computation purposes and deducting tax-exempted dividend income. 6.14 Foreign Currency Transactions • Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the exchange rate prevailing on the transaction date. • Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statements of financial position date are translated to Thai Baht at the closing rates prevailing on that date. Gains or losses on exchange rate arising on translation are recognized in the statements of comprehensive income. • Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies which are measured at historical cost are translated to Thai Baht using the exchange rates prevailing on the transaction date. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies which are measured at fair value are translated to Thai Baht using the exchange rates prevailing on the date that the fair value is determined. 6.15 Basic earnings (loss) per share Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the net earnings (loss) for the year by the weighted average number of issued and paid-up ordinary shares outstanding during the year net from treasury stock. The Company does not calculate the diluted earnings (loss) per share because there are no ordinary share equivalents. 6.16 Financial Instrument • Financial instruments which are derivatives using in risk management for the change in foreign currency exchange rate arising from operating activities are not classified as trading transactions. Financial instruments which are derivatives that are not set as hedge instruments are classified as trading transactions. • Financial instruments which are derivatives will be recognized initially at cost, and subsequent measured at fair value. Gains or losses on valuation to fair value will recognize in the statements of comprehensive income. • Fair value of foreign currency forward contract such as market price of the reference forward contract as of the statements of financial position and adjusts to the present value.

7.

Effect from Firstly Adoption of Financial Reporting Standards The Company has firstly adopted the Accounting Standard No. 40 (revised 2009) “Investment Property”, which is effect to the reclassification in the financial statements as follows : Reclassification

Statements of Financial Position Investment Property - Net Land Not Used in Operations - Net

94

Consolidated / Separate Financial Staements As of December 31, 2010 Before Reclassification After Reclassification Reclassification Baht Baht Baht

1,303,923,538.00

1,303,923,538.00 (1,303,923,538.00)

1,303,923,538.00 -

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

8.

Related Party Transaction The significant inter-transactions between the Company and related parties can be summarized as follows : 8.1 Revenues and Expenses Pricing Policy

Net Sales NS-Thainox Auto Company Limited POSCO Asia Company Limited Nippon Steel Trading (Thailand) Company Limited Sumitomo Corporation Thailand Company Limited Daewoo Corporation International Limited Total Sales of Scrap Nippon Steel Trading (Thailand) Company Limited Nippon Steel Trading Limited Total Purchase of Raw Material POSCO Limited Nippon Steel Trading Limited Sumitomo Corporation (Japan) Daewoo Corporation International Limited Total Sales Commission Siam Lotus Company Limited Nippon Steel Trading Limited Total Technical Fee Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation Consulting Fee Advance Asia Strategy Company Limited Purchase of Asset POSCO ICT CO., LTD. Communication Expense POSCO ICT CO., LTD. Management Remuneration Short-term Employee Benefits Long-term Employment Benefits Total

ANNUAL REPORT 2011

(1)

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (4) (4) (6)

Consolidated / Separate Financial Statements For the year ended on

December 31, 2011 Baht

December 31, 2010 Baht

667,758,096.51 5,876,327.96 1,622,808,885.90 28,125,132.22 238,972,932.39 2,563,541,374.98

573,078,010.80 6,474,610.67 1,805,930,017.04 44,721,708.02 83,400,372.25 2,513,604,718.78

124,125,714.28 124,125,714.28

10,412,561.90 181,345,438.17 191,758,000.07

4,148,817,850.99 673,220,601.83 174,265,962.63 4,582,528,281.23 9,578,832,696.68

4,991,670,757.49 1,987,218,188.49 85,922,185.07 7,064,811,131.05

214,449.64 214,449.64

670,771.02 670,771.02

3,338,790.48

2,867,444.87

1,800,000.00

1,800,000.00

6,627,808.15

-

186,518.77

-

104,478,189.14 705,520.00 105,183,709.14

91,703,433.69 1,008,787.52 92,712,221.21

95


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Market price comparable with selling price to others Market price comparable with purchasing price from others Based on mutual agreed rate comparable with others Based on mutual agreed rate Based on mutual agreed contract Short-term Employee Benefits - based on actual paid for bonus to director which is approved by the resolution of the annual general meeting of shareholders. 8.2 Assets and Liabilities Financial Statements in Consolidated / which the equity method Separate is applied / Separate Financial Statements Financial Statements

Trade Receivable NS-Thainox Auto Company Limited Nippon Steel Trading Limited Nippon Steel Trading (Thailand) Company Limited Daewoo Corporation International Limited Total Trade Payable POSCO Limited Nippon Steel Trading Limited Sumitomo Corporation (Japan) Daewoo Corporation International Limited Total Accrued Expenses Payable Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation Nippon Steel Trading Limited Siam Lotus Company Limited Advance Asia Strategy Company Limited Total Assets Payable POSCO ICT CO., LTD.

As of December 31, 2011 Baht

171,941,816.40 4,166,430.90 94,380,640.67 51,195,889.72 321,684,777.69

167,502,439.39 16,029,993.66 72,068,558.70 255,600,991.75

957,709,652.73 123,170,973.31 2,559,629,501.70 3,640,510,127.74

2,029,490,028.00 608,382,419.44 37,802,169.54 2,675,674,616.98

803,466.43 27,913.07 831,379.50

780,023.93 151,560.55 150,000.00 1,081,584.48

6,955,779.46

8.3 Type of Relationship with the Company Name of Company Country Relationship POSCO Limited South Korea Parent Company NS-Thainox Auto Company Limited Thailand Associated Company Daewoo Corporation International Limited South Korea Related Company POSCO Asia Company Limited Hong Kong Related Company POSCO ICT Company Limited South Korea Related Company Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Japan Related Company Corporation Nippon Steel Trading Limited Japan Related Company Nippon Steel Trading (Thailand) Company Thailand Related Company Limited

96

As of December 31, 2010 Baht

-

Nature of Relationship Direct shareholder Direct shareholder and common management Related company with the parent company Related company with the parent company Related company with the parent company Direct minority shareholder and direct shareholder of the associated company Related company with the related company Related company with the related company

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

9.

Name of Company Sumitomo Corporation (Japan) Sumitomo Corporation Thailand Company Limited Siam Lotus Company Limited

Country Japan Thailand

Relationship Nature of Relationship Related Company Related company with the related company Related Company Related company with the related company

Thailand

Advance Asia Strategy Company Limited

Thailand

Related Company Related company with the related company and minority shareholder of the associated company Related Company Related company by common director (Since September 20, 2011, the director had resign from being the director of the Company)

Non-Cash Flow Items

Consists of :

Consolidated / Separate Financial Statements For the year ended on

Transfer the advance payment for assets to be assets because the assets have been received - Stainless Segment - Hotel and Golf Club Segment Total Decrease in Property, Plant and Equipment from Depreciation - Surplus from Assets Revaluation Decrease in Property, Plant and Equipment from Reversal of Surplus from Assets Revaluation because of disposal

December 31, 2011 Baht

December 31, 2010 Baht

9,479,513.70 20,886,350.27 30,365,863.97

15,730,494.26 199,269.00 15,929,763.26

206,699,409.16

206,699,409.17

52,822,126.51

-

10. Cash and Cash Equivalents Consists of :

Financial Consolidated Statements in Financial which th equity Statements method is applied

Separate Financial Statements

As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

Stainless Segment Cash 175,925.93 Bank Deposit - Current Account 85,925.00 Bank Deposit - Savings Account 692,915,493.99 Bank Deposit - 3 months Fixed Account Government Bond - not over than 3 months 1,713,005,608.89 Total 2,406,182,953.81 Hotel and Golf Club Segment Bank Deposit - Savings Account Total Grand Total 2,406,182,953.81 ANNUAL REPORT 2011

189,457.07 5,246,282.75 1,237,536,208.52 34,779,279.35 1,749,396,029.38 3,027,147,257.07

175,925.93 85,925.00 692,915,493.99 1,713,005,608.89 2,406,182,953.81

185,107.07 5,246,282.75 1,237,057,301.62 1,749,396,029.38 2,991,884,720.82

3,196.00 3,196.00 3,027,150,453.07

2,406,182,953.81

3,196.00 3,196.00 2,991,887,916.82

97


11. Temporary Investments Consists of :

Financial Statements in which th equity method is applied

Consolidated Financial Statements

Separate Financial Statements

As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

Debt Instruments - Government Bond 489,514,595.00 489,514,595.00 Plus Government Bond Premium 4,596,340.88 4,596,340.88 Total 494,110,935.88 494,110,935.88 Bill of Exchange 50,000,000.00 50,000,000.00 Total 544,110,935.88 544,110,935.88 As of December 31, 2011, the Company has investments in 219 days maturity government bond and at call bill of exchange, carried the interest rate of 2.75-3.57% per annum.

12. Trade Receivable - Net Consists of:

Financial Consolidated Statements in Financial which th equity Statements method is applied

Separate Financial Statements

As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

Within credit term 327,469,744.65 150,841,506.66 327,469,744.65 150,841,506.66 Over credit term less than 3 months 992,011.98 992,011.98 Over credit term 3 - 6 months 996,751.72 996,751.72 Over credit term 6 - 12 months Over credit term more than 12 months 3,991,527.28 72,962,103.98 3,991,527.28 72,962,103.98 Total 332,458,023.65 224,795,622.62 332,458,023.65 224,795,622.62 Less Allowance for Doubtful Accounts (3,991,527.28) (72,962,103.98) (3,991,527.28) (72,962,103.98) Net 328,466,496.37 151,833,518.64 328,466,496.37 151,833,518.64 For the year ended on December 31, 2011 and 2010, allowance for doubtful accounts has the movements as follows: Financial Consolidated Statements in Financial which th equity Statements method is applied

Allowance for Doubtful Accounts - Beginning Less Refund during the period Reverse from collection with available-for-sale securities Write off to be bad debt Allowance for Doubtful Accounts - Ending

98

Separate Financial Statements

As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

(72,962,103.98) 70,000.00

(73,082,103.98) 120,000.00

(72,962,103.98) 70,000.00

(73,082,103.98) 120,000.00

15,158,126.80 53,742,449.90 (3,991,527.28)

(72,962,103.98)

15,158,126.80 53,742,449.90 (3,991,527.28)

(72,962,103.98)

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

For the year ended on December 31, 2011, a trade receivable in amount of Baht 68.90 million which had been made fully allowance for doubtful accounts, has settled to the Company in the rate of 22% of outstanding principal by debt conversion, the debt conversion ratio is Baht 0.20 to 1 ordinary share in accordance with the rehabilitation plan of the trade receivable. The Company has been settled by the ordinary share which the trade receivable registered the capital increase and already received the ordinary share certificate on May 23, 2011 for 75.79 million shares at par value of Baht 0.20 per share, totaling in amount of Baht 15.16 million. The Company has recognized those shares as other long-term investments as in Note 15 and reversed the allowance for doubtful accounts from collection with investments in available-for-sale securities in the statements of comprehensive income. For the year ended on December 31, 2011, the Company has written off a trade receivable which had been made allowance for doubtful accounts in amount of Baht 53.74 million to be bad debt, because such receivable faces the financial difficulties and is operating under the rehabilitation plan, which the Company expects that it will be uncollectible.

13. Inventories - Net Consists of :

Financial Consolidated Statements in Financial which th equity Statements method is applied

Separate Financial Statements

As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

Finished Product 999,000,673.64 1,287,429,962.86 999,000,673.64 1,287,429,962.86 Work-in-process 2,267,269,422.74 1,271,449,085.04 2,267,269,422.74 1,271,449,085.04 Raw Material 827,390,550.61 180,841,489.09 827,390,550.61 180,841,489.09 Supplies 38,059,787.82 49,566,734.73 38,059,787.82 49,566,734.73 Raw Material in Transit 877,195,244.84 814,869,691.49 877,195,244.84 814,869,691.49 Total 5,008,915,679.65 3,604,156,963.21 5,008,915,679.65 3,604,156,963.21 Less Allowance for Declining in value of Inventories (357,743,115.08) (208,203,049.04) (357,743,115.08) (208,203,049.04) Net 4,651,172,564.57 3,395,953,914.17 4,651,172,564.57 3,395,953,914.17 For the year ended on December 31, 2011 and 2010, allowance for declining in value of inventories has the movements as follows : Financial Consolidated Statements in Financial which th equity Statements method is applied

Allowance for Declining in valuation in Inventories - Beginning Add Reserve during the period Less Reverse / Sell Allowance for Declining in valuation in Inventories - Ending

ANNUAL REPORT 2011

Separate Financial Statements

As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

(208,203,049.04) (149,540,066.04) -

(210,723,923.02) 2,520,873.98

(208,203,049.04) (210,723,923.02) (149,540,066.04) 2,520,873.98

(357,743,115.08)

(208,203,049.04)

(357,743,115.08) (208,203,049.04)

99


14. Investments in Associated and Subsidiary Companies As of December 31, 2011 and 2010, the Company has shareholding in the associated and subsidiary companies in the proportion as follows : Name of Company

Issued and Paid-up Share Capital

2011

2010

‘000 Baht ‘000 Baht

Proportion of Shareholding

2011 %

Investments in Associated Company NS-Thainox Auto Company Limited 10,000 10,000 49 Investments in Subsidiary Company Thai Stainless Components Company Limited - 35,000 -

Financial Consolidated Separate Consolidated / Separate Statements in Financial Financial Financial Statements which the equity Statements Statements Dividend income For the method is applied year ended on Equity Method Equity Cost Method December December Method 31, 31, 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 %

‘000 Baht

‘000 Baht

49

17,824

16,361

51

-

-

‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht

4,900 4,900

-

17,850

‘000 Baht

8,972

-

-

-

Associated Company As of December 31, 2011 and 2010, the Company has recorded the investments in associated company in the separate financial statements by historical cost as initial investment in amount of Baht 4.90 million. As of December 31, 2011, the Company has recorded the investments in associated company by equity method in the financial statements in which the equity method is applied, and recognized the participating profit in the associated company from the result of operation for the year ended on December 31, 2011. The financial statements of the associated company were prepared by the management of that associated company, its total assets is in amount of Baht 199.18 million (determined in 1.30% of total assets) and participating profit in the associated company for the year ended on December 31, 2011 is in amount of Baht 1.46 million (determined in 0.0131% of total revenues for the year ended on December 31, 2011). As of December 31, 2010, the Company has recorded the investment in associated company by equity method in the consolidated financial statements, and recognized the participating of profit (loss) in the associated company from the result of operation for the year ended on December 31, 2010. The financial statements of the associated company were prepared by the management of that associated company, its total assets is in amount of Baht 203.25 million (determined in 1.22% of total assets) and participating loss in the associated company for the year ended on December 31, 2010 is in amount of Baht 1.20 million (determined in 0.011% of total revenues for the year ended on December 31, 2010) The financial statements of the associated company have not recognized the employee benefits obligation under Accounting Standard No.19 “Employee Benefits” and the Labor Protection Act B.E. 2541 in the financial statements. Due to the associated company will engage an independent professional to valuate the employee benefits. However, the management of the Company has reviewed the primary data with the associated company and assessed that the provision for employee benefits of such associated company does not have any significant impact on the consolidated financial statements. The financial statements of the associated company as of December 31, 2010 which were audited by the certified public accountant according to the report dated February 28, 2011 reflected the total assets of the associated company in amount of Baht 203.24 million and the participating profit in the associated company in amount of Baht 0.37 million. As a result, the participating profit in the associated company was lower than its financial statements prepared by the management in amount of Baht 1.57 million which the impact is immaterial. Consequently, the Company does not make any retroactive adjustment but has already adjusted in the financial statements for the current period.

100

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

Subsidiary Company In accordance with the board of directors’ meeting No. 2/2008 held on February 28, 2008, it had passed the resolution to approve to form a new company and to become a shareholder in that new company to expand business opportunity of the Company, which the Company will signed a shareholders agreement for jointly invest with Intersider Acciai S.p.A. from ltaly. In the establishment, the name of new company is Thai Stainless Components Company Limited which its main objectives are to produce and distribute the productions that use flat stainless steel as raw material and components for export. The registered share capital is divided into 14 million shares at par value of Baht 10 per share, totaling in amount of Baht 140 million, the Company has 51% shareholding. Presently, the subsidiary company has not yet commenced its operation. As of December 31, 2010, the subsidiary company had called-up 25% of par value of Baht 10 per share on all of the 14 million shares. During July 2008, the subsidiary company had already received the paid-up amount of share from the shareholders for 14 million shares, in amount of Baht 2.50 per share, totaling in amount of Baht 35 million. In accordance with the board of directors’ meeting No. 2/2011 held on March 22, 2011, it had passed the resolution to cancel the jointly invest and shareholder agreement in Thai Stainless Components Company Limited. In accordance with the extraordinary general meeting of shareholders No. 2/2011 held on December 29, 2011, the subsidiary company had approved the liquidation report which deemed that the liquidation had been finished in accordance with the Civil and Commercial Code. The subsidiary company had registered the liquidation on April 18, 2011 and registered the finish of liquidation on December 30, 2011. The Company had been already refunded the investment from the liquidation of the subsidiary company on December 29 and 30, 2011. The carrying amount of net assets of the subsidiary company on the liquidation date is as follows : Financial Statements of the subsidiary company Baht

Assets Cash and Cash Equivalents Other Current Assets Total Assets Liabilities Other Current Liabilities Total Liabilities Net Carrying amount Less Minority Interests in the subsidiary company The Company’s interests in the subsidiary company in the consolidated financial statements Amount refunded from the liquidation of the subsidiary company Less The Company’s interests in the subsidiary company in the consolidated financial statements Gain on liquidation of the subsidiary company in the consolidated financial statements Amount refunded from the liquidation of the subsidiary company Less Investments in the subsidiary company in which the cost method is applied Gain on liquidation of the subsidiary company in the separate financial statements Cash and Cash Equivalents in the subsidiary company Less Amount refunded from the liquidation of the subsidiary company Amount refunded to Minority Interests in the subsidiary company

ANNUAL REPORT 2011

35,437,243.38 93,705.33 35,530,948.71 87,952.41 87,952.41 35,442,996.30 (17,367,085.55) 18,075,910.75 18,159,112.79 (18,075,910.75) 83,202.04 18,159,112.79 (17,849,982.50) 309,130.29 35,437,243.38 (18,159,112.79) 17,278,130.59

101


15. Other Long-Term Investment As of December 31, 2011 and 2010, the Company has shareholding in the proportion as follows: Name of Company

Issued and Paid-up Share Capital

2011

2010

‘000 Baht ‘000 Baht

Proportion of shareholding

2011 %

General Investments Chanthaburi Countryclub Company Limited 300,000 300,000 0.0025 Khaokieaw Countryclub Company Limited 426,860 426,860 0.0001 Total Investments in Available-for-sale securities-equity Cost/Fair value Thai-German Product Public Company Limited 524,258 - 2.89 Total Other Long-Term Investments

Financial Statements in which the equity method is applied / Seqarate Financial Statements 2010 2011 %

‘000 Baht

Consolidated / Separate Financial Statements 2010 ‘000 Baht

0.0025 0.0001

750 60 810

750 60 810

-

15,158 15,968

810

16. Investment Property - Net

Consists of:

Financial Statements in which the equity method is applied / Consolidated Financial Statements / Separate Financial Statements Balance Increase/ Sale/ Balance As of Transfer in Transfer out As of December 31, 2010 December 31, 2011 Baht Baht Baht Baht

Land 1,307,479,472.00 (1,246,616,000.00) 60,863,472.00 Less Allowance for (3,555,934.00) 966,000.00 (2,589,934.00) Impairment of Assets Net 1,303,923,538.00 (1,245,650,000.00) 58,273,538.00 The investment property of the Company is the land that the Company held for undetermined future use. As of December 31, 2011, it consists of 1 piece of land which the Company had delayed project because of the global economic crisis. As of December 31, 2010, it consists of 1 piece of land which the Company had cancelled the project and 2 pieces of land which the Company had delayed project because of the global economic crisis. During the 3rd quarter of 2011, the Company had disposed two lands of the investment Property as described in Note 18. The Company has appraised the investment property by the independent appraiser on March 31, 2011 based on the market comparison approach which the fair value is as follows : Financial Statements Consolidated Financial Separate Financial Statements in which the equity Statements method is applied As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

Fair value of Land

102

58,273,538.00

1,303,923,538.00

58,273,538.00

1,303,923,538.00

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

17. Property, Plant and Equipment - Net Consists of :

Cost Land Land improvements Buildings and improvements Machinery and equipment (including spare part) Fixture, furniture, and office equipment Vehicle Construction in progress Total Cost Accumulated Depreciation Land improvements Buildings and improvements Machinery and equipment (including spare part) Fixture, furniture, and office equipment Vehicle Total Accumulated Depreciation Net Add Surplus from Assets Revaluation Less Amortization of Surplus from Assets Revaluarion Less Discount on Assets Revaluarion Net Carrying Amount

Financial Statements in which the equity method is applied / Consolidated Financial Statements / Separate Financial Statements Balance Increase/ Sale/ Balance As of Transfer in Transfer out As of December 31, 2010 December 31, 2011 Baht Baht Baht Baht

277,214,500.00 143,298,932.48 2,429,528,987.21

200,000.00 6,430,350.00

9,641,206,971.57 259,333,289.13 36,415,298.82 28,534,213.16 12,815,532,192.37

201,352,013.28 9,122,881.78 7,581,750.00 103,707,196.62 328,394,191.68

-

277,214,500.00 143,498,932.48 2,435,959,337.21

(179,865,084.03) 9,662,693,900.82 (13,144,616.37) 255,311,554.54 (2,950,000.00) 41,047,048.82 (18,924,381.00) 113,317,028,78 (214,884,081.40) 12,929,042,302.65

(81,009,703.29) (7,206,591.47) (1,528,959,567.25) (74,553,203.01) (5,629,779,892.08) (345,173,366.28) (230,057,368.04) (6,393,903.00) (30,881,853.28) (2,586,996.63) (7,500,688,383.94) (435,914,060.39) 5,314,843,808.43 (107,519,868.71) 2,289,656,254.20 -

13,144,199.37 2,949,999.00 16,094,198.37 (198,789,883.03) -

(88,216,294.76) (1,603,512,770.26) (5,974,953,258.36) (223,307,071.67) (30,518,850.91) (7,920,508,245.96) 5,008,534,056.69 2,289,656,254.20

(206,699,409.17) (206,699,409.16) (34,193,359.78) 7,363,607,293.68 (314,219,277.87)

- (413,398,818.33) (34,193,359.78) (198,789,883.03) 6,850,598,132.78

Depreciation which presented in the statements of comprehensive income for the year ended on December 31, 2011 435,914,060.39 2010 445,470,178.31 Depreciation which presented in the surplus for the year ended on December 31, 2011 206,699,409.16 2010 206,699,409.17 In January 2010, the Company had engaged an independent appraiser (Thai Property Appraisal Lynn Phillips Company Limited) to revalue land, buildings and improvements, and also machinery and equipment existing as of December 31, 2009 which the details are as follows : • According to the appraisal report dated February 11, 2010, land as of December 31, 2009, has a value which is based on the market comparison approach, in amount of Baht 312.82 million, the surplus from assets revaluation is in amount of Baht 35.61 million. • According to the appraisal report dated February 11, 2010, building and improvements as of December 31, 2009, has a value which is based on the depreciated replacement cost approach, in amount of Baht 1,057.34 million, the surplus from assets revaluation is in amount of Baht 426.00 million, and for the year ended on December 31, 2009 the Company has obtained the loss from assets revaluation in amount of Baht 2.39 million. • According to the appraisal report dated February 1, 2010, machinery and equipment as of December 31, 2009, has a value which is based on the depreciated replacement cost approach, in amount of Baht 5,959.46 million, the surplus from assets revaluation is in amount of Baht 1,828.05 million, and for the year ended on December 31, 2009 the Company has obtained the loss from assets revaluation in amount of Baht 31.80 million. ANNUAL REPORT 2011

103


The Company has recognized the surplus from assets revaluation in Surplus from Assets Revaluation account which is presented in “Shareholders’ Equity” in the statements of financial position. As of December 31, 2011 and 2010, the Company has recognized the surplus from assets revaluation of the Company (net from accumulated depreciation and the portion of disposed assets) in amount of Baht 1,876.26 million and Baht 2,135.78 million respectively, in Surplus from Assets Revaluation account which is presented in “Shareholders’ Equity” in the statements of financial position. This surplus from assets revaluation is not available for dividend distribution. As of December 31, 2011 and 2010, the Company has some of assets which is fully depreciated but still in use, the cost of those assets are in amount of Baht 492.84 million and Baht 445.55 million respectively and the carrying amount are in amount of Baht 5,089 and Baht 5,080 respectively.

18. Property, Plant and Equipment Used in Hotel and Golf Club Segment - Net

Consists of :

Cost Land Land improvements Temporary Office Machinery and equipment Furniture, fixtures and office equipment Vehicle Construction in progress Total Cost Accumulated Depreciation Land improvements Temporary Office Machinery and equipment Furniture, fixtures and office equipment Vehicle Total Accumulated Depreciation Net Add Surplus from Assets Revaluation Net Carrying Amount

Financial Statements in which the equity method is applied / Consolidated Financial Statements / Separate Financial Statements Balance Increase/ Sale/ Balance As of Transfer in Transfer out As of December 31, 2010 December 31, 2011 Baht Baht Baht Baht

409,153,693.49 8,209,512.43 25,624,299.35 2,423,771.62 10,121,709.38 623,305,278.22 1,078,838,264.49

- (409,153,693.49) 253,500.00 (253,500.00) 17,213,103.24 (25,422,615.67) 1,025,486.93 (26,649,786.28) 6,614,285.67 (9,038,057.29) 16,840,000.88 (26,961,710.26) 109,068,711.02 (732,373,989.24) 151,015,087.74 (1,229,853,352.23)

-

(277,242.51) (2,676,081.21) (238,606.40) (2,466,974.90) (5,658,905.02) 1,073,179,359.47 52,822,126.51 1,126,001,485.98

(9,437.77) 9,437.77 (738,441.04) 1,015,683.55 (3,980,376.23) 6,656,457.44 (1,141,933.47) 1,380,539.87 (2,752,590.15) 5,219,565.05 (8,622,778.66) 14,281,683.68 142,392,309.08 (1,215,571,668.55) - (52,822,126.51) 142,392,309.08 (1,268,393,795.06)

-

Depreciation which presented in the statements of comprehensive income for the year ended on December 31, 2011 8,622,778.66 2010 4,907,354.32 The Company had engaged an independent appraiser (Thai Property Appraisal Lynn Phillips Company Limited) to revalue land in hotel and golf club segment according to the appraisal report dated December 16, 2009, which has a appraisal value based on the market comparison approach, in amount of Baht 461.98 million, the surplus from assets revaluation is in amount of Baht 52.82 million.

104

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

As of December 31, 2010, golf course construction in progress has had overall 99% progress and clubhouse construction in progress has had overall 88% progress. The Company expected that those projects will be completed within the 2nd half of 2011. The Company has set the budget for designing and construction of a golf course with clubhouse and the hotel on land not exceeding Baht 650 million. On January 31, 2011, the Company has obtained the consent from the banks for an additional budget for designing and construction in amount of Baht 250 million. Therefore, the latest budget is in amount of Baht 900 million. As of December 31, 2010, the Company had already used the budget for designing and construction in amount of Baht 623.31 million. In accordance with the minutes of the board of directors’ meeting No. 5/2011 held on July 19, 2011, it had passed the resolution to propose the shareholders’ meeting to approve the sell of Non-Production Land and Assets which consists of 2 pieces of land located on Rama IV road and Narathiwad-Ratchanakarin road, and all businesses operated by the Company concerning to golf course resort development and related facilities, including land and buildings (also ownership, possessory right, and interest in such land and buildings) which located in Nakorn-Ratchasima to connected person with the Company, at the price not lower than the sum of : 1) 95% of the Book Value of the above mentioned businesses as of December 31, 2010. 2) All of any actual costs and expenses incurred and will incur which relating to the above mentioned businesses since December 31, 2010 to the date that the sell and purchase of the Non-Production Land and Assets between the Company and the connected person has been finished. Hereby, that transaction shall be settled the bid price for land on the 3rd business day since the date that the sell and purchase of the Non-Production Land and Assets between the Company and the connected person has been finished. On July 28, 2011, the Company has engaged Thai Property Appraisal Lynn Phillips Company Limited to appraise the assets as follows: 1) Land of hotel and golf club segment has the appraisal values which are based on the market comparison approach together with the cost approach in amount of Baht 904.47 million and based on the discounted cash flow approach in amount of Baht 969.00 million, which the appraiser has opined that the market comparison approach together with the cost approach is more appropriate than the discounted cash flow approach because the sellable areas are uncertainty and is estimated from project plan. 2) Vacant land which located on Rama IV Road has the appraisal price which is based on the market comparison approach in amount of Baht 711.28 million. 3) Vacant land which located on Narathiwad-Ratchanakarin Road has the appraisal which is based on the market comparison approach in amount of Baht 492.24 million. In accordance with the minute of the board of directors’ meeting No. 6/2011 held on August 5, 2011, the audit committee of the Company has the opinion which is in conformity with the independent financial advisor that there is reasonableness in the disposal Non-Production Land and Assets of the Company, which the independent financial advisor has divided the consideration into 2 groups such as: 1) The group of vacant lands consists of vacant land locates on Rama IV Road and vacant land locates on Narathiwad-Ratchanakarin Road. 2) Hotel and Golf Course “Mountain Creek” project. On August 22, 2011, the independent financial advisor has considered the results of the appraisal value of NonProduction Lands and Assets of the Company based on the market comparison approach together with the cost approach, and has the opinion that it is more suitable method than other approach which the bid price is higher than the fair value. Moreover, the transaction will bring a number of advantages to the Company and shareholders as follows: 1) Circumvention of the land ownership problem of the Company. 2) Boost of financial liquidity to the Company. 3) Relief of investment burden in the hotel and golf club segment and eradication of the dispute in land demarcation. 4) Chance of shareholders selling shares at a higher than market price. However, there are a few disadvantages from the transaction such as: 1) Loss of opportunity to sell the assets at a higher price because there is no broad-based public announcement for the disposal, only an advertisement on a newspaper which is not a widely circulated newspaper. 2) Loss on sell of the assets. ANNUAL REPORT 2011

105


The transaction also involves some risks such as : 1) Transfer the right of land. 2) Receipt of payment after the land and assets have been transferred. In accordance with the extraordinary general meeting of shareholders No. 1/2011 held on September 14, 2011, it had passed a resolution to approve the sell of Non-Production Land and Assets of the Company as the board of directors has proposed. In accordance with the minute of the board of directors’ meeting No. 8/2011 held on September 14, 2011, it had passed a resolution to approve the sell of Non-Production Land and Assets of the Company as follows: 1) The sell of vacant land which located on Rama IV Road to a related company in amount of Baht 693.47 million, the Company will receive the payment for the sell and purchase price of such land on the 3rd business day from the transaction date that the land officer has registered the sell and purchase of such land has already been completed, and all expenses in the transferring of land ownership will borne entirely by the Company. 2) The sell of vacant land which located on Narathiwad-Ratchanakarin Road to a related company in amount of Baht 489.90 million, the Company will receive the payment for the sell and purchase price of such land on the 3rd business day from the transaction date that the land officer has registered the sell and purchase of such land has already been completed, and all expenses in the transferring of land ownership will borne entirely by the Company. 3) The sell of Mountain Creek Resort & Residence golf course to a related company in amount of Baht 506.63 million which is the sell price of land and buildings, the Company will receive the payment for the sell and purchase price of such land on the 3rd business day from the transaction date that the land officer has registered the sell and purchase of such land has already been completed, and all expenses in the transferring of land ownership will borne entirely by the Company. Hereby, such transaction, the Company had signed the sell and purchase agreement 3 contracts on September 19, 2011, with related companies in accordance with the minute of the board of directors’ meeting No. 8/2011 held on September 14, 2011, the total value of sales in amount of Baht 2,441.53 million, includes land and buildings in amount of Baht 1,690.00 million and others fixed assets in amount of Baht 751.53 million, which is performed the transferring of ownership and made the payment for the expenses in the transferring of ownership on September 20, 2011 that the Company had received the settlement on September 23, 2011. As of December 31, 2011, the whole amount of other receivable - Department of Land arises from the corporate income tax in the disposal of assets in hotel and golf clue segment which the Company had overpaid because the Department of Land calculated corporate income tax to be paid higher than the amount actually paid. Presently, it is under the process of refund such corporate income tax which the management of the Company expects that it will be refunded within the 1st quarter of 2012. The disposal of Non-Production Land and Assets of the Company has the details as follows: Financial Statements in which the equity method is applied / Consolidated Financial Statements / Separate Financial Statements Baht

Investment Property (Note 16) Cost - Investment Property Less Allowance for Impairment of Assets Carrying Amount - Investment Property Property, Plant and Equipment Used in Hotel and Golf Club Segment Cost - Property, Plant and Equipment Used in Hotel and Golf Club Segment Less Accumulated Depreciation Carrying Amount - Property, Plant and Equipment Used in Hotel and Golf Club Segment

106

1,246,616,000.00 (966,000.00) 1,245,650,000.00 1,221,294,930.73 (14,281,683.68) 1,207,013,247.05

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

Financial Statements in which the equity method is applied / Consolidated Financial Statements / Separate Financial Statements Baht

Assets and Liabilities of Hotel and Golf Club Segment Inventories Other Current Assets Other Non-current Assets Other Current Liabilities Carrying Amount - Assets and Liabilities of Hotel and Golf Club Segment Carrying Amount - Net

550,972.32 4,390.59 14,196,849.27 (27,064.04) 14,725,148.14 2,467,388,395.19

Contracted Selling Price 2,441,529,759.47 Less Property Transfer Fee (17,674,831.00) Tax Expenses from the Disposal of Property (72,669,117.00) Cash Received from Disposal of Assets - Net 2,351,185,811.47 Loss on Disposal of Investment Property and Hotel and Golf Club Segment (116,202,583.72) Add Value added tax and Surcharge from Disposal of Non-Production Land and Assets of the Company (57,584,761.67) Total Loss on Disposal of Investment Property and Hotel and Golf Club Segment (173,787,345.39) The Company had engaged an independent appraiser (Thai Property Appraisal Lynn Phillips Company Limited) to revalue the investment property as in Note 16, land and buildings, and golf course development according to the appraisal report dated July 28, 2011, which has the details as follows: Carrying Amount as of the disposal date Baht

Appraisal Value

Valuation Approach

Baht

Investment Property Land Rama IV Road 729,970,000.00 711,282,000.00 Market Comparison Approach Land Narathiwad-Ratchanakarin Road 515,680,000.00 492,240,000.00 Market Comparison Approach Total 1,245,650,000.0 1,203,522,000.00 Property, Plant and Equipment Used in Hotel and Golf Club Segment Land Si-Kew 409,153,693.49 462,467,820.00 Market Comparison Approach Buildings 190,679,104.66 118,000,000.00 (1) Golf Course Development 320,000,000.00 324,000,000.00 (2) Other Assets which has not been appraised 287,180,448.90 Total 1,207,013,247.05 904,467,820.00 Grand Total 2,452,663,247.05 2,107,989,820.00 (1) Cost approach which is referred from the standard of The Valuers Association of Thailand. (2) Cost approach which is derived from the construction cost that a construction contractor proposed to the Company on July 9, 2008. During the 4th quarter of 2011, the Company has already made the payment to settle the liabilities concerning to value added tax and surcharge from the disposal of Non-Production Land and Assets of the Company to the Revenue Department. The liabilities concerning to value added tax, fine, and surcharge from the disposal of Non-Production Land ANNUAL REPORT 2011

107


and Assets of the Company are derived from the disposal of Non-Production Land and Assets of the Company which contained the input tax that is disallowed to deduct in value added tax calculation in accordance with Notification of Director-General of the Revenue Department regarding value added tax (No. 42) “Specifying the input value added tax which is disallowed to deduct in value added tax calculation in accordance with section 82/5 (6) of the Revenue Code. On December 15, 2011, the Company has filed the request letter to waive the fine of value added tax to the Revenue Department which the Company may have contingent obligation concerning to such fine. However, the management of the Company believes that the Revenue Department will approve the waiver of such fine. Therefore, the Company does not recognize the expense and contingent liabilities on these financial statements.

19. Pledged Bank Deposits

As of December 31, 2011 and 2010, the Company has pledged bank deposits in amount of Baht 4.25 million and Baht 4.24 million respectively as collateral against the credit facilities from financial institutions as in Note 35.1.

20. Long-Term Loans from Financial Institutions - Net Consists of :

Financial Consolidated Separate Financial Statements Statements in Financial which the equity Statements method is applied As of As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht

Loans Due within 1 year 75,729,242.31 1,461,486,451.27 75,729,242.31 1,461,486,451.27 Due within 2 - 5 years 189,323,131.17 395,040,213.81 189,323,131.17 395,040,213.81 Total 265,052,373.48 1,856,526,665.08 265,052,373.48 1,856,526,665.08 Less Deferred Financing Procurement Fee (11,227,466.30) (14,129,750.47) (11,227,466.30) (14,129,750.47) Balance 253,824,907.18 1,842,396,914.61 253,824,907.18 1,842,396,914.61 Less Current Portion (72,826,958.16) (1,458,584,167.12) (72,826,958.16) (1,458,584,167.12) Net 180,997,949.02 383,812,747.49 180,997,949.02 383,812,747.49 As of December 31, 2011 and 2010, the Company has loans from financial institutions which the details are as follows: As of December 31, 2011

Overseas Loans Place

Credit Line

1 Total Local Loans Place

Million 12.94 12.94

Credit Line

Million Baht 1 922.59 2 1,009.63 3 783.66 4 815.27 Total 3,531.15 Grand Total

108

Currency

Used

Outstanding Principal

As of December 31, 2010 Used

Outstanding Principal

Euro

Million 12.82 12.82

Million 6.41 6.41

Million Baht 265.05 265.05

Million 12.82 12.82

Million 8.24 8.24

Million Baht 331.77 331.77

Currency

Used

Repaid

Outstanding Principal

Used

Repaid

Outstanding Principal

Thai Baht Thai Baht Thai Baht Thai Baht

Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht 922.59 922.59 922.59 524.21 398.38 1,009.63 1,009.63 1,009.63 573.67 435.96 783.66 783.66 783.66 445.27 338.39 815.27 815.27 815.27 463.24 352.03 3,531.15 3,531.15 3,531.15 2,006.39 1,524.76 265.05 1,856.53

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

Overseas Loans As of December 31, 2011 and 2010, the Company has loan agreement from an overseas commercial bank for purchasing the machine, carried the fixed interest rate at 4.12% per annum. The repayment shall be made by 14 installments on every 6 months after the machinery is already installed and ready to work. For the year ended on December 31, 2011 and 2010, the Company has repaid the principal and interest in amount of Euro 2.16 million and Euro 2.23 million respectively. The loan is unsecured loan with negative pledge clause but the Company has to make the payment for the credit risk insurance to COFACE (a French Export Credit Agency) who supports credit to the exporter, and the Company has to request for an approval from that bank if the Company would like to pledge the collateral for more credit with other commercial banks. Local Loans During the year ended on December 31, 2009, due to the global economic crisis, the commercial banks had cancelled the credit lines for trade finance and requested additional collateral for continuing the facilities. The Company had signed a primary term sheet with the 4 commercial banks on July 20, 2009, covering the repayment terms and conditions as following; (i) the Company had agreed to pay a certain amount of up-front payment and balance in monthly installments up to January 2012, (ii) the Company agreed to pay fixed interest rates as agreed in advance which are not over than general MLR rate charged by banks in Thailand, (iii) the Banks will provide the trade facilities to the Company for continuing operation, (iv) negative mortgage the assets of the Company as collateral of other loan and an undertaking to mortgage a piece of land not used in operations as collateral to the banks if 2 monthly installments are default sequently. The above term sheet was subject to final contract which the Company signed the trade finance credit line agreement with the above 4 commercial banks on December 23, 2009, on the basis of above term sheet. Monthly loan and interest repayments started January 1, 2010 to January 1, 2012, and carried the interest rate per the primary term sheet. The Company had already repaid all debts in advance to the 4 commercial banks in the 1st quarter of 2011.

21.

Provision for Employee Benefits

The Company adopted the accounting principle in accordance with the accounting standard No. 19 “Employee Benefits� which is calculated annually by actuarial using the projected unit credit method in order to determine the present value of the obligation and the current service cost. As of December 31, 2011, the Company has estimated the employee benefits obligation for post-employment defined benefit plan which the employee will earn on resignation and 5-year anniversary defined benefit plan which the employee will earn on every 5 years of employment. Hereby, for the year ended on December 31, 2011, the Company has made the additional provision for the 5-year anniversary defined benefit plan which the Company has recognized the employee benefits obligation as expenses in the current period. As of December 31, 2010, the Company has estimated the employee benefits obligation for post-employment defined benefit plan which the employee will earn on resignation. Based on the actuarial valuation report issued by the independent actuaries dated May 19, 2011 and January 5, 2009, the provision for employee benefits of the Company for the year ended on December 31, 2011 and 2010 which are computed in accordance with the accounting standard No. 19 are in amount of Baht 23.07 million and Baht 8.58 million respectively.

ANNUAL REPORT 2011

109


110

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE

Movement of Net Liabilities in the Statements of Financial Position Net Liabilities at the Beginning of the period Add Employee Benefits Expenses for the period Current Service Cost Interest Expense Net Acturial Gain recognized during the period Past Service Cost Change in Liabilities (Assets) Expenses recognized in the Statements of Comprehensive Income Less Benefits Paid during the period Net Liabilities at the End of the period

The provision for employee benefits has the details as follows:

63,685,129.00 6,126,695.04 2,844,947.00 (389,117.00) 8,582,525.04 72,267,654.04

72,267,654.04 4,425,044.00 2,022,243.00 (458,317.04) 5,988,969.96 (20,000,000.00) 58,256,624.00

17,076,634.00 (982,257.60) 16,094,376.40

16,492,613.00 584,021.00 -

-

-

-

-

23,065,603.96 (20,982,257.60) 74,351,000.40

20,917,657.00 2,606,264.00 (458,317.04) -

72,267,654.04

8,582,525.04 72,267,654.04

6,126,695.04 2,844,947.00 (389,117.00) -

63,685,129.00

Financial Statements in which the equity method is applied / Consolidated Financial Statements / Separate Financial Statements Post-Employment Defined Benefits Plan 5-year Anniversary Defined Benefits Plan Total For the year ended on For the year ended on For the year ended on December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht Baht Baht Baht Baht


POSCO-Thainox Public Company Limited

Based on the actuarial valuation report issued by the independent actuaries dated May 19, 2011, there are the changes in provision for employee benefits and unrealized acturial gain as follows : Baht Provision in the Statements of Financial Position Present Value of the Obligation as of December 31, 2010 60,697,945.04 Effects from the Change in Assumptions Used in Acturial Estimation recognized as Unrealized Acturial Gain (416,555.00) Present Value of the Obligation as of January 1, 2011 60,281,390.04 Unrealized Acturial Gain As of December 31, 2010 11,569,709.00 Effects from the Change in Assumptions Used in Acturial Estimation transferred from Present Value of the Obligation 416,555.00 As of January 1, 2011 11,986,264.00 Liabilities recognized in the Statements of Financial Position 72,267,654.04 The acturial assumptions used in estimation of provision for employee benefits are as follows : The actuarial valuation report issued by the independent actuaries dated May 19, 2011 Discount rate 4.00% Average salary increase rate 5.00% Gold price inflation rate 3.00% Mortality rate 75% of Mortality rate from the Mortality Table Disability rate 10% of Mortality rate Retirement age 60 years old The actuarial valuation report issued by the independent actuaries dated January 5, 2009 Discount rate 5.50% Average salary increase rate 6.00% Mortality rate 75% of Mortality rate from the Mortality Table Disability rate 10% of Mortality rate Retirement age 60 years old

22. Share Capital Par Value (Baht)

Authorized Share Capital Ordinary share - Beginning 1.00 Ordinary share - Ending 1.00 Issued and Paid-up Share Capital Ordinary share - Beginning 1.00 Ordinary share - Ending 1.00

For the year ended on December 31, 2011

Number of Share (Share)

Amount (Baht)

For the year ended on December 31, 2010

Number of Share (Share)

Amount (Baht)

7,795,709,100 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100 7,795,709,100.00 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100.00

7,795,709,100 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100 7,795,709,100.00 7,795,709,100

7,795,709,100.00 7,795,709,100.00

23. Legal Reserve Under the provisions of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company is required to appropriate at least 5% of its annual net profit after deduction of the deficit brought forward (if any) as legal reserve until the reserve reaches not less than 10% of the authorized share capital. As of December 31, 2011 and 2010, the Company has the legal reserve in amount of Baht 585.00 million which is equal for both periods. ANNUAL REPORT 2011

111


24. Dividend Payment In accordance with the minute of the Annual General Meeting of Shareholders of 2011, dated April 28, 2011, it had passed a resolution to approve the dividend payment for 2010 to shareholders of 7,795,709,100 shares at the rate of Baht 0.02 per share, totaling in amount of Baht 155,914,182 which the dividend would be paid on May 12, 2011. Presently, the Company had already paid such dividend.

25. Amortization of Surplus from Assets Revaluation The Company gradually amortizes the surplus from assets revaluation which is presented as assets and transferred to offset against the surplus from assets revaluation which is presented in the shareholders’ equity. As a result, the depreciation charged to the statements of comprehensive income is computed by historical cost. Such accounting treatment is the allowed alternative treatment under the Thai accounting standard which is different from the international accounting standard (IAS 16: Property, Plant and Equipment) which stipulates that the surplus from assets revaluation which is presented in the shareholders’ equity has to be transferred directly to retained earnings. As a result, the depreciation which is recognized in the statements of comprehensive income measured by the value from the revaluation model. However, if the Company selected to use the accounting treatment in respect of the transfer of the surplus from assets revaluation according to the international accounting standard, it would incur affect to the financial statements as follows : Consolidate / Separate Financial Statements

Depreciation Increase Net Profit Decrease Basic Earninngs (Loss) per Share Decrease

For the year ended on December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht

206,699,409.16 (206,699,409.16) (0.03)

206,699,409.17 (206,699,409.17) (0.03)

26. Management Remuneration This management remuneration is benefit payable to management and directors of the Company. It comprises of remuneration that is monetary, i.e. salary, related benefit, and directors’ fee, including remuneration in other forms. Hereby, the management of the Company includes the persons defined as per the laws of Securities and Exchange Commission (SEC).

27. Finance Costs Consists of :

Stainless Segment Bank Charge Amortized Financing Procurement Fee Interest Expense Interest Expense for Employee Benefits Total Hotel and Golf Club Segment Bank Charge Total Grand Total

112

Consolidate / Separate Financial Statements For the year ended on December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht

6,360,837.43 2,902,284.17 25,389,862.70 2,606,264.00 37,259,248.30

6,030,810.74 2,902,284.17 99,664,307.46 2,844,947.00 111,442,349.37

37,259,248.30

2,952.71 2,952.71 111,445,302.08

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

28. Employees’ Provident Fund The Company established a contributory registered employees’ provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. The registered provident fund plan was approved by the Ministry of Finance in accordance with the Ministerial Regulation No. 183 (B.E. 2533) on October 11, 1993. Under the plan, the employees are required to contribute to the fund an amount equivalent to certain percentages of their basic salaries. The Company also makes monthly contributions to the fund at the percentage of the employees’ basic salaries. Hereby, the Company has appointed a fund manager to manage the fund in accordance with the terms and conditions prescribed in the Ministerial Regulation No. 2 (B.E. 2532) issued under the Provident Fund Act B.E. 2530. For the year ended on December 31, 2011 and 2010, the Company has contributed to the fund and recognized as expenses in amount of Baht 9.43 million and Baht 9.37 million respectively.

29. Corporate Income Tax For the year ended on December 31, 2011, the Company has calculated the corporate income tax at the rate of 30%, after adding back the adjustment transaction in accordance with the Revenue Code which is losses carried forward not over 5 accounting periods etc. For the year ended on December 31, 2010, the Company has calculated the corporate income tax at the rate of 25%, which complies with royal decree No. 475 to reduce the corporate income tax from 30% to 25% of net profit not over Baht 300 million for the 3 consecutive accounting periods commencing from the first accounting period which commenced within or after January 1, 2008, for the companies registered according to the law of securities and exchange, after adding back the adjustment transaction in accordance with the Revenue Code which is losses carried forward not over 5 accounting periods etc. The Company is granted an exemption of corporate income tax at the rate of 50% for a period of 5 years after the promotion period expired in accordance with the privileges from investment promotion as in Note 2.

30. Expenses by Nature Consists of:

Changes in Finished Product and Work-in-Process Raw Material Used and Other Cost of Production Employee Benefits Expenses Depreciation Transportation Expenses Loss on Disposal of Investment Property and Hotel and Golf Club Segment Loss on Exchange Rate Other Expenses Total

ANNUAL REPORT 2011

Consolidated Financial Statements

For the year ended on December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht

(707,391,048.48) 10,940,580,605.39 392,927,166.33 444,536,839.05 140,019,081.81

142,927,375.42 8,791,618,295.89 355,411,353.44 450,377,532.63 152,658,084.67

173,787,345.39 88,804,067.99 208,839,738.85 11,682,103,796.33

127,035,384.19 10,020,028,026.24

113


Separate Financial Statements

Changes in Finished Product and Work-in-Process Raw Material Used and Other Cost of Production Employee Benefits Expenses Depreciation Transportation Expenses Loss on Disposal of Investment Property and Hotel and Golf Club Segment Loss on Exchange Rate Other Expenses Total

For the year ended on December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht

(707,391,048.48) 10,940,580,605.39 392,927,166.33 444,536,839.05 140,019,081.81

142,927,375.42 8,791,618,295.89 355,411,353.44 450,377,532.63 152,658,084.67

173,787,345.39 88,804,067.99 208,793,905.31 11,682,057,962.79

126,933,988.62 10,019,926,630.67

31. Segment Financial Reporting The Company operates in geographical segment both domestic and overseas, as the operation in 2 main business segments are stainless segment and hotel and golf club segment. However, in accordance with the extraordinary general meeting of shareholders No. 1/2011, it had passed a resolution to approve the sell of Non-Production Land and Assets of the Company as in Note 18. Therefore, the Company had ceased the operations in hotel and golf club segment. As a result, all of revenue, profit and assets which are presented in the financial statements are related to business segments and geographical segment as mentioned above. Segment Revenue from sale and services is as follows: Consolidated Financial Statements

Domestic ’000 Baht

Revenue from Sale 6,997,019 Cost of Goods Sold (6,570,640) Loss from Declining in Value of Inventories (91,774) Gross (Loss) Margin 334,605 Other Incomes Participating Profit in Associated Company Selling and Administrative Expenses Finance Costs Corporate Income Tax Non-Controlling Interests Net Profit (Loss) for the Period of the Company Fixed Assets Investment Property Other Assets Total Assets

114

For the year ended on December 31, 2011 Continuing Discontinued Operations Operations Stainless Hotal and Segment Golf Club Overseas Total Segment ’000 Baht ’000 Baht ’000 Baht

4,037,997 11,035,016 (4,135,755) (10,706,395) (57,766) (149,540) (155,524) 179,081 64,773 1,463 (780,089) (37,259) (68) (134) (572,233) 6,850,598

Total

’000 Baht

- 11,035,016 - (10,706,395) (149,540) 179,081 3,573 68,346 1,463 (46,079) (826,168) (37,259) (68) (134)

(42,506) -

(614,739) 6,850,598 58,274 8,366,467 15,275,339

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

Consolidated Financial Statements

Domestic ’000 Baht

For the year ended on December 31, 2011 Continuing Discontinued Operations Operations Stainless Hotal and Golf Segment Club Segment Overseas Total ’000 Baht ’000 Baht ’000 Baht

Total

’000 Baht

Revenue from Sale 6,681,542 3,791,995 10,473,537 1 10,473,538 Cost of Goods Sold (5,760,912) (3,770,366) (9,531,278) (9,531,278) Reversal of Allowance for Declining in 1,524 997 2,521 2,521 Value of Inventories Gross Margin 922,154 22,626 944,780 1 944,781 Other Incomes 302,216 2 302,218 Participating Profit (Loss) in Associated (1,202) (1,202) Company Selling and Administrative Expenses (457,576) (33,695) (491,271) Finance Costs (111,442) (3) (111,445) Corporate Income Tax (58) (58) Non-Controlling Interests (58) (58) Net Profit (Loss) for the Period of the Company 676,660 (33,695) 642,965 Fixed Assets 7,363,607 1,126,001 8,489,608 Investment Property 1,303,924 Other Assets 6,918,031 Total Assets 16,711,563 The Company operates business on sales and services, segment profit (loss) from operating of each segment occurred from total revenue less cost of goods sold of that segment.

32. Details of Discontinued Operations Details of the statements of comprehensive income of discontinued operations for the year ended on December 31, 2011 and 2010 are the presentation of information that directly takes place of hotel and golf club segment which there is no allocation of common expenses, the details are as follows: Consolidate / Separate Financial Statements

For the year ended on December 31, 2011 December 31, 2010 Baht Baht

Revenue from Sale

Other Incomes Profit before Expenses Selling Expenses Administrative Expenses Profit (Loss) before Finance Costs and Corporate Income Tax Finance Costs (Note 27) Profit (Loss) before Corporate Income Tax Corporate Income Tax Net Profit (Loss) ANNUAL REPORT 2011

3,573,535.02 3,573,535.02 (6,719,132.10) (39,360,335.97) (42,505,933.05) (42,505,933.05) (42,505,933.05)

1,121.52 1,865.50 2,987.02 (3,122,855.17) (30,572,435.82) (33,692,303.97) (2,952.71) (33,695,256.68) (33,695,256.68)

115


33. Financial Instruments 33.1 Policy on Financial Risk Management The Company has the policy to mitigate the financial risk by using financial instruments such as enter into the forward contract of foreign currency, the swap contract for fixed interest rate in place of floating interest rate. However, the Company has no policy to use such financial instruments for speculating or for trading. 33.2 Interest Rates Risk Interest rate risk is derived from the fluctuation of market interest rate in the future which will affect upon the results of operation and cash flows of the Company. The Company has the assets and liabilities which may expose for interest rate risk as follows: Financial Statements in which the equity method is applied / Consolidated Financial Statements

Bank Deposit - Savings Account (USD) Bank Deposit - Savings Account (Baht) Bank Deposit - 3 months Fixed Account Government Bond - not over than 3 months Debt Instruments - Government Bond Bill of Exchange Pledged Bank Deposits Long-Term Loan from Financial Institutions (USD) Long-Term Loan from Financial Institutions (Baht)

Amount Interest Rate per Annum As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Million Baht Million Baht % %

233.05 459.87 1,713.01 489.51 50.00 4.25 265.05 -

605.44 632.10 34.78 1,749.40 4.24 331.77 1,524.76

0.00-0.25 0.25-2.28 3.47-3.58 3.75 2.75 0.75 4.12 -

0.05 - 0.45 0.25 - 0.75 1.00 1.90-1.91 0.25 4.12 not over than MLR

Separate Financial Statements

Bank Deposit - Savings Account (USD) Bank Deposit - Savings Account (Baht) Government Bond - not over than 3 months Debt Instruments - Government Bond Bill of Exchange Pledged Bank Deposits Long-Term Loan from Financial Institutions (USD) Long-Term Loan from Financial Institutions (Baht)

Amount Interest Rate per Annum As of As of December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 Million Baht Million Baht % %

233.05 459.87 1,713.01 489.51 50.00 4.25 265.05 -

605.44 631.62 1,749.40 4.24 331.77 1,524.76

0.00-0.25 0.25-2.28 3.47-3.58 3.75 2.75 0.75 4.12 -

0.05 - 0.45 0.25 - 0.75 1.90-1.91 0.25 4.12 not over than MLR

33.3 Exchange Rate Risk The Company has foreign currency exchange rate risk due to the Company has bank deposits, trade receivable, and trade payable in foreign currencies. The Company has policy to hedge any exchange rate risks which occur from payment on goods by hedging forward contract from a Financial Institutions as follows:

116

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

Consolidated / Separate Financial Statements As of December 31, 2010

Liabilities

Amount as of Foreign Currency Forward Contract (Million USD) 29.34 Amount as of Foreign Currency Forward Contract (Million Baht) 888.57 Fair Value of Foreign Currency Forward Contract (Million Baht) 884.50 The fair value of foreign currency forward contract is computed by using the rates determined by those counter contract party banks as of the statements of financial position date. Beyond of the transactions which are hedged the risk. The Company has the assets and liabilities which are not hedged as follows:

No Hedging Million USD Million Euro

Financial Statements in which the equity method Consolidated / Separate Financial is applied / Separate Financial Statements Assets Statements Liabilities denominated in denominated in Foreign Currency Foreign Currency As of ณ วันที่ December 31, 2011 December 31, 2010 December 31, 2011 December 31, 2010

15.19 -

24.39 -

123.82 6.41

88.72 8.65

33.4 Credit Risk The Company has a low credit risk on export because most of the customers have made the advance payment before the goods are delivered and the rest is sold by opening Letter of Credit issued to the Company which can be presented for cash at the bank as soon as goods are delivered. For domestic customers, the retailers will purchase in cash, and other customers will open Letter of Credit in the name of the Company as beneficiary. 33.5 Fair Value Due to the financial assets and liabilities mainly classified in short-term type, the Company believes that carrying amounts do not significantly differ from their fair values.

34. The Major Contracts As of December 31, 2011 and 2010, the Company has major contracts as follows: 34.1 Hot-Rolled Stainless Steel Coils Procurement Agreement The Company had entered into an agreement with Arcelor, a company incorporated under the laws of Luxembourg, whereby the latter agreed to supply and deliver the quantity of hot-rolled stainless steel coils (raw materials) required by the Company and accepted by the party in accordance with terms and conditions of the agreement at the purchase price as stipulated in the agreement. This agreement is for a period of 5 years commencing on March 19, 2004 and automatically extended for one or more additional 3 years, unless either party gives 180 days written advance notice to the other party. In accordance with the minute of the board of directors’ meeting No. 10/2011 held on September 23, 2011, it had passed a resolution to terminate such hot-rolled stainless steel coils procurement agreement which the Company had already informed the termination to Arcelor. 34.2 Agency Appointing Agreement The Company had entered into an agreement with Arcelor Stainless International, a company incorporated

ANNUAL REPORT 2011

117


under the laws of France, whereby the latter will provide exclusive representation to promote the sales of the Company’s products all over the world, excluding Japan and Thailand. In consideration thereof, the Company commits to pay commission at the rates specified in the agreement based on the free on board (FOB) value of the products. The agreement is effective on March 19, 2004 for an indefinite period of time. Either party may terminate the agreement at any time by giving 1 year written advance notice to the other party. The Company is negotiating and finalizing the revised terms for a non-exclusive contract which is already being applied with mutual consent. 34.3 Technology License Agreement The Company had entered into a technology license agreement dated December 18, 2004 with Usinor, (a societe anonyme registered in France and formerly the Company’s major shareholder) to supersede the technology license agreement dated May 19, 2004 for the permanent right to use the existing technology of the Company, previously transferred to the Company by Usinor under a Technical Assistance Agreement entered into on July 26, 1996 and effective for a period of 10 years as from September 16, 1997. In this connection, the Company paid a lump sum fee of USD 5.9 million (USD 5 million net of withholding tax) on December 28, 2004 to Ugine & ALZ France, a related company of Usinor. 34.4 Supply and Distribution Agreement The Company had entered into the Supply and Distribution agreement dated January 24, 2007 with POSCO Limited, a company incorporated under the laws of South Korea with important conditions as follows: 34.4.1 Hot-rolled coils • The Company agreed to purchase the hot-rolled coils products from POSCO Limited up to 80% of its total annual purchase volume of hot bands, excluding 409 L products and 200 series provided the price of hot-rolled coils is favorable to the Company. • The agreement shall have an initial term of 3 years, and shall be automatically renewed for successive 3years term unless otherwise terminated in advance by either party. 34.4.2 Cold-rolled coils • POSCO Limited will act as the distribution agent for the Company’s cold-rolled products, the volume of which shall be determined on the basis of 40% of the total volume of the hot bands purchased from POSCO Limited by the Company. • The distribution agreement, which will cover customers in any markets outside of Thailand, shall have an initial term of three years and shall be automatically renewed for successive 3 years term unless otherwise terminated in advance by either party. • The export price of the cold-rolled products, every month, the Company will notify the minimum export price by grade, thickness and country.

35. Obligation and Contingent Liabilities Apart from liabilities shown on the statements of financial position as of December 31, 2011 and 2010, the Company still has other obligations as follows: 35.1 Obligations and contingent liabilities with the commercial banks Financial Statements in which the equity method is applied / Separate Financial Statements As of December 31, 2011 Credit Line Credit Used

Consolidated / Separate Financial Statements As of December 31, 2010 Credit Line Credit Used

- Letter of Credit (Million USD) 117.65 9.15 42.00 33.81 - Letter of Credit (Million Baht) 5.25 5.25 5.24 5.24 35.2 Obligations pertaining to the agreement for purchase of spare parts for the operations, as of December 31, 2011 in amount of Euro 0.27 million, USD 0.34 million, and Baht 23.13 million, and as of December 31, 2010 in amount of Euro 1.52 million, USD 0.46 million, and Baht 50.02 million.

118

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


POSCO-Thainox Public Company Limited

35.3 Obligations pertaining to the contract for purchase of spare part for the operations, as of December 31, 2011 in amount of Euro 1.31 million, the Company had already paid fully, and as of December 31, 2010 in amount of Euro 1.31 million, the Company had already paid Euro 0.19 million and remaining in amount of Euro 1.12 million. 35.4 Obligations pertaining to the contract for construction of a golf course at Nakornrachasima, as of December 31, 2010, it has a value in amount of Baht 575.80 million, the Company had already paid in amount of Baht 480.64 million and remaining in amount of Baht 95.16 million. 35.5 Obligations pertaining to the contract for designing and architect work for construction office buildings, as of December 31, 2010, it has a value in amount of Baht 34.00 million, the Company had already paid in amount of Baht 15.30 million and remaining in amount of Baht 18.70 million. 35.6 Obligations pertaining to contract and agreement for advisor, as of December 31, 2011 and 2010, in amount of 1 contract and 3 contracts respectively, it have a value in amount of Baht 2.00 million and Baht 4.85 million respectively. The Company had already paid in amount of Baht 1.22 million and Baht 2.79 million respectively, and remaining in amount of Baht 0.78 million and Baht 2.06 million respectively. 35.7 Obligations pertaining to the contract for purchase of Raw Material, as of December 31, 2011, it has a value in amount of USD 29.99 million, remaining in the whole amount, and as of December 31, 2010, it has a value in amount of USD 1.12 million, the Company had already paid in amount of USD 0.22 million and remaining in amount of USD 0.90 million.

36. Capital Management The Company has the main objective for capital managing to obtain assurance that the Company has maintained the abilities for operating as going concern and the proper financial structure. As of December 31, 2011, the debt to equity ratio in the financial statements in which the equity method is applied and the separate financial statements are 0.42 : 1. As of December 31, 2010, the debt to equity ratio in the consolidated financial statements and the separate financial statements are 0.42 : 1.

37. Approval of the Financial Statements These financial statements have been approved to issue by the authorized directors on February 10, 2012.

ANNUAL REPORT 2011

119


แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงิน 1,710,000 บาท 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 215,000 บาท ประกอบด้วย • การสอบทานการรายงานอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก�ำหนดสิทธิของสัญญาเงินกู้ จ�ำนวน 15,000 บาท • การสอบทานตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน จ�ำนวน 200,000 บาท ข้อมูลข้างต้น

 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มขี ้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

สังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น . ไม่ถูกต้อง

ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .................................................................................................................................................. . ........................................................................................................................................................................................................ เมือ่ ปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทัง้ หมดในแบบฟอร์มนีแ้ สดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการ อื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�ำนักงานสอบ บัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

120

ลงชื่อ ................................................... (นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์) สังกัด บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ผู้สอบบัญชีของ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

WE MOVE THE WORLD IN SILENCE


ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอารซีทาวเวอร 87/2 ออลซีซั่นส เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท: +66 (0) 2250 7622-32 โทรสาร: +66 (0) 2250 7633

POSCO-Thainox Public Company Limited (Head office)

31 Floor Unit 3101-3 CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road Lumpini Phatumwan Bangkok 10330 Tel: +66 (0) 2250 7622-32 Fax: +66 (0) 2250 7633

รายงานประจําป 2554 ANNUAL REPORT 2011

ANNUAL REPORT 2011 POSCO-Thainox Public Company Limited

บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ :

รายงานประจําป 2554 บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน)

www.poscothainox.com

บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน)

POSCO-Thainox Public Company Limited

Cover POSCO with SPOT.indd 1

3/24/55 BE 2:59 AM

Annual Report 2011  

Annual Report

Annual Report 2011  

Annual Report

Advertisement