Page 1


1 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


สารบัญ สารจากประธานกรรมการ และประธานเจา หน าที่บ ริ หาร รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ มู ลทั่ว ไป ภาพรวมการประกอบธุร กิ จ ภาพรวมการประกอบธุ รกิ จ เป าหมายในการดําเนิ น ธุร กิ จใน 3-5 ป ขา งหนา ลัก ษณะการประกอบธุร กิ จ ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่ สาํ คัญ โครงสรา งรายได แนวโนม ภาวะอุต สาหกรรมและการแขงขัน ในอนาคต ป จจัย ความเสี่ ย ง โครงสร า งการถื อ หุน และนโยบายการจา ยเงิน ป น ผล โครงสร า งการจัดการ คณะกรรมการและผูบ ริ หาร คา ตอบแทนกรรมการและผูบ ริห าร รายละเอี ย ดเกี่ย วกั บคณะกรรมการและผู บริ หาร การถื อครองหุ น โดยคณะกรรมการผูบ ริ ห าร การกํา กับ ดู แ ลกิ จการ รายงานการปฏิ บัติต ามหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จการ การสรรหากรรมการและผูบ ริ หารระดับ สู ง การดู แ ลเรื่อ งการใช ขอ มู ลภายใน คา ตอบแทนผูส อบบัญ ชี ความรั บ ผิ ดชอบต อ สั งคม การควบคุม ภายในและการบริ หารความเสี่ย ง รายการระหวา งกัน ขอ มู ลทางการเงิน ที่ สาํ คั ญ คํา อธิบายและการวิเคราะห ผ ลการดําเนิน งานและฐานะการเงิน รายงานความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเงิน รายงานของผู สอบบัญ ชี รับอนุญ าต งบการเงิน

1 3 5 6 6 13 13 13 15 16 19 24 25 26 32 34 40 41 41 50 52 52 53 57 61 64 65 68 69 71

ผู ลงทุ น สามารถศึ ก ษาขอ มู ลของบริ ษั ท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย เ พิ่ ม เติ ม ได จากแบบแสดงรายการขอ มู ลประจํา ป (แบบ 56-1) ของบริ ษั ท ที่ แ สดงไว ใ น www.sec.or.th หรื อ เว็ บ ไซต ของบริ ษั ท www.hotpot.co.th

2 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


1 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


2 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรี ย น ท า นผู ถื อ หุ น คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามขอบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ใน การกํา กั บ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ผู บ ริ ห ารได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อั น จะพึ ง มี ต อ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ด ว ยความ ซื่ อ สั ต ย สุ จริ ต ความรั บ ผิ ด ชอบ และเป น ไปตามนโยบายของบริ ษั ท ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม รวม 5 ครั้ ง โดยเป น การประชุ ม วาระพิ เ ศษ 1 ครั้ ง คื อ ครั้ ง 2/2556 เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2556 เพื่ อ พิ จารณาและรั บ รองงบการเงิน ป 2556 (ฉบั บ แก ไ ขข อ มู ล ทางการเงิ น เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การรวม ธุ ร กิ จ ) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 การรวมธุ ร กิ จ (ปรั บ ปรุ ง ป 2552) และความเห็ น ของ คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ก.ล.ต.) ซึ ่ ง กํา หนดให บ ริ ษั ท วั ด มู ล ค า ยุ ต ิ ธ รรมของ สิ น ทรั พ ย ที่ ร ะบุ ไ ด และหนี้ สิ น ที่ ไ ด รั บ มาจากการซื้ อ ธุ ร กิ จร า นอาหารไดโดมอน ไม เ กิ น กว า หนึ่ งป นั บ จากวั น ที่ ซื้ อ ธุ ร กิ จ (วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2554) งบการเงิน ชุ ด ดั งกลา วได ผ า นการอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 และได นํา ส ง หน ว ยงาน กํา กั บ ดู แ ลครบถ ว นแลว ส ว นการประชุ ม กรณี อื่ น เป น การประชุ ม ร ว มกั บ ผู บ ริ ห าร ผู ส อบบั ญ ชี และผู ต รวจสอบภายในตามปกติ โดยมี กิ จกรรมหลัก ดั งต อ ไปนี้ 1. พิ จ ารณางบการเงิ น รายไตรมาส และงบการเงิ น ประจํา ป ก อ นนํา เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท คณะกรรมการ ตรวจสอบได ร ั บ ฟ ง ข อ สรุ ป จาการตรวจสอบของผู ต รวจสอบบั ญ ชี ในเรื ่ อ งของความ ถู ก ต อ งของรายงานทางการเงิ น ความเพี ย งพอในการเป ด เผยข อ มู ล รายการปรั บ ปรุ ง ทางบั ญ ชี ที ่ มี ผลกระทบต อ งบการเงิ น ที่ มี ส าระสํ า คั ญ ตลอดจนรายละเอี ย ดที ่ ป รากฏในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การจัด ทํา งบการเงิน เป น ไปตามข อ กํา หนดมาตรฐานของกฎหมายและมาตรฐานบั ญ ชี ตาม หลั ก การบั ญ ชี ที ่ รั บ รองทั่ ว ไป มี ค วามถู ก ต อ งเชื่ อ ถื อ ได รวมทั ้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ในงบการเงิ น อย า ง เพี ย งพอและทั น เวลา 2. พิ จารณาการประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณา รายงานผลการตรวจประเมิ น ในป 2556 ซึ่ งผู ต รวจสอบภายในได ร ายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายในในเรื่ อ งระบบการควบคุ ม ภายในของระบบจัด ซื้ อ มาตรการจัด การความเสี่ ย งในด า นต า ง ๆ ระบบการ ขายและการบริ ห ารสาขา ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง คณะกรรมการ ตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า บริ ษั ท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมที่ ดี อ ยู ใ นระดั บ หนึ่ ง แต ใ นบาง ระบบยั งมี จุด อ อ นที่ ฝ า ยบริ ห ารจะต อ งนํา ขอ สั งเกตของผู ต รวจสอบภายในไปพิ จ ารณา และหาทางปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขจุด อ อ นที่ มี อ ยู ใ ห ลดน อ ยหรื อ หมดไปในอนาคต โดยเฉพาะเรื่ อ งระบบการขายและบริ ห ารสาขา และ ระบบคอมพิ ว เตอร รวมทั้ งระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจัด การ ทั้ งนี้ เ พื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานของบริ ษั ท มี ประสิ ท ธิ ภ าพสู งขึ้น และมี ค วามมั่ น คงอย า งต อ เนื่ อ ง 3. สอบทานการทํ า รายการะหว า งกั น ซึ ่ ง อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป 2556 และมี ความเห็ น ว า รายการบั ญ ชี กั บ บุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เป น รายการที่ มี ค วามสมเหตุ ส มผล เป น ไป ตามปกติ ข องธุ ร กิ จ และเป น ประโยชน ต อ บริ ษั ท อั น ได แ ก รายการจํา นํ า หุ น ที ่ เ ป น กรรมสิ ท ธิ ์ ส ว นตั ว ของ

3 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


กรรมการ 1 ท า น (ยกเลิ ก ภาระการค้ํา ประกั น ในป 2556) และการค้ํา ประกั น หนี ้ เ งิ น กู ย ื ม ธนาคารของ กรรมการ 2 ท า น โดยไม มี ค า ตอบแทน และสั ญ ญาจัด จา งผลิต สื่ อ โฆษณาและสั ญ ญาขายรถยนต ใ ช แ ล ว แก กิ จการและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ กรรมการและผู ถื อ หุ น 4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเสนอค า ตอบแทน ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ป ระจํา ป 2557 เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา และขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2557 ซึ่ ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ได พิ จ ารณาจากผลการปฏิ บั ติ ความเป น อิ ส ระ และความเหมาะสมของค า ตอบแทนที่ ไ ด มี ก าร เสนอมาแลว เห็ น สมควรเสนอแต งตั้ ง นายธนะวุ ฒิ พิ บู ลย ส วั ส ดิ์ ทะเบี ย นเลขที่ 6699 หรื อ นายพจน อั ศ ว สั น ติ ชั ย ทะเบี ย นเลขที่ 4891 หรื อ นางสาวสุ ลลิต อาดสว า ง ทะเบี ย นเลขที่ 7517 หรื อ นางสาววั น วิ ส า งามบั ว ทอง ทะเบี ย นเลขที่ 6838 หรื อ ผู ส อบบั ญ ชี ท า นอื่ น ที่ ก.ล.ต. ให ค วามเห็ น ชอบ ในนามของ บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จํา กั ด เป น ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ประจํา ป 2557 5. คณะกรรมการตรวจสอบได ม ี ก ารประชุ ม หารื อ กั บ ผู  ต รวจสอบบั ญ ชี ไม มี ฝ  า ยบริ ห ารของบริ ษั ท เข า ร ว ม ประชุ ม ด ว ยในวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2557 ทั้ งนี้ เ พื่ อ เป ด โอกาสให ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ส ามารถแสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ได อ ย า งอิ ส ระ จากการหารื อ ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ไ ด ใ ห ค วามเห็ น ว า ระบบบั ญ ชี ของบริ ษั ท มี พั ฒ นาการไปในทางที่ ดี ขึ้น ในด า นความรวดเร็ ว ในการประมวลผล และมี ข อ ผิ ด พลาด น อ ยลงมาก และที ม งานในฝ า ยบั ญ ชี ไ ม เ ปลี่ ย นแปลงบ อ ยทํา ให ก ารประสานงานในการตรวจสอบง า ยขึ้ น กว า เดิ ม ประกอบกั บ ในช ว งที่ ผ า นมา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานทางบั ญ ชี เ ป น จํา นวนมาก แต พ นั ก งาน ของบริ ษ ั ท ที ่ รั บ ผิ ด ชอบในงานด า นนี ้ ก็ ม ี ก ารศึ ก ษา และติ ด ตามข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ ทํา ให ล ด ป ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด จากการเปลี่ย นแปลงต า ง ๆ ได ดี ขึ้น 6. คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ค รบถ ว นตามขอบเขตอํ า นาจที ่ ส อดคล อ งกั บ กฎหมายว า ด ว ย หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย และขอ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายงานทางการเงิ น มี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว นและเชื่ อ ถื อ ได ภายใต ก าร ตรวจสอบตามมาตรฐานบั ญ ชี ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป การดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ง วดวั น ที่ 1 มกราคม – 31 ธั น วาคม 2556 ที่ ผ า นมา ได มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และข อ กํา หนดต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท รวมทั้ งมี ก ารเป ด เผยขอ มู ลอย า งเพี ย งพอ และโปร งใส เพื่ อ ให ห น ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลต า ง ๆ และผู ที่ มี ส ว น ได ส ว นเสี ย สามารถนํา ไปใช ต อ ไป

........................................................ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายเมตตา จารุจิ น ดา)

4 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ขอมูลทั่วไป บริ ษั ท ลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ

: :

ที่ ตั้ งสํา นั ก งานใหญ เลขทะเบี ย นบริ ษั ท ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท

: : :

ทุ น เรี ย กชํา ระ

:

รอบระยะเวลาบั ญ ชี เว็ บ ไซต โทรศั พ ท โทรสาร นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ

: : : : :

บริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต น าชาติ แ ละสุ กี้ ชาบู ภายใต แ บรนด “ฮอท พอท” และร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต แ นวป ง ย า งและชาบู ส ไตล ญี่ ปุ น ภายใต แ บรนด “ไดโดมอน” 350 ถนนรามอิ น ทรา แขวงท า แร ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10230 0107554000160 หุ น สามั ญ 406,000,000 หุ น มู ลค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 0.25 บาท เป น จํา นวนเงิน 101,500,000 บาท หุ น สามั ญ 406,000,000 หุ น มู ลค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 0.25 บาท เป น จํา นวนเงิน 101,500,000 บาท 1 มกราคม – 31 ธั น วาคม http://www.hotpot.co.th 0-2943-8448 0-2943-8458 นางปาลีรั ฐ นุ ม นนท ir@hotpot.co.th

บุคคลอางอิง ผู สอบบั ญชี รั บอนุ ญาต

ผู ต รวจสอบภายใน:

นายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย

นายธนะวุ ฒิ พิ บูล ย ส วั ส ดิ์ เลขทะเบี ย น 6699 บริ ษัท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิติ จํากัด 267/1 ถ.ประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุง เทพฯ 10800 โทรศั พท 0-2587-8080 โทรสาร 0-2585-9204 เว็ บ ไซต : http://www.dharmniti.co.th

นางชลกานต จิตตกูล บริ ษัท บาลานซ ฟก เกอร ออดิ ท จํา กั ด 295 ซอยลาดปลาเค า 55 แขวงจระเข บัว เขตลาดพร า ว กรุ ง เทพฯ 10230 โทรศั พท 0-2986-7259 โทรสาร 0-2986-7257 เว็ บ ไซต : http://www.bfa.co.th

บริ ษั ท ศู น ย รับ ฝากหลั ก ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํา กัด

62 อาคารตลาดหลั กทรัพ ย แ หง ประเทศไทย ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวง/เขต คลองเตย กรุ ง เทพฯ 10110 โทรศั พท 02-229-2800 โทรสาร 0-2359-1259-62 เว็ บ ไซต : http://www.tsd.co.th

5 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต น านาชาติ ที่ เ น น อาหารประเภทสุ กี้ ชาบู เป น หลั ก ภายใต แนวคิ ด "All You Can Eat" หรื อ "อิ่ ม ได ไ ม อั้ น " โดยแบ งประเภทอาหารเป น 2 ประเภท คื อ ร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต นานาชาติ ภายใต แบรนด ห ลัก "ฮอท พอท" ที่ เ น น อาหารประเภทสุ กี้ ชาบู เ ป น หลัก และร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต แ นวป ง ย า งและชาบู ส ไตล ญี่ ปุ น ภายใต แบรนด "ไดโดมอน" ป จจุบั น บริ ษั ท จัด แบ งร า นอาหารทั้ งหมดออกเป น 6 แบรนด ดั งนี้

6 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ฮอท พอท บุฟเฟต นานาชาติ สรางสรรคกวารอยเมนู ยกขบวนพรอมเสิรฟบนบาร ใหทานเลือกอรอยไดอยางจุใจกับเมนูอาหารมากมาย อาทิ สุกี้ ชาบู ซูชิ ติ่มซํา ครัวรอนนานาชาติ สลัดบาร ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่ม ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ราคา 339 บาทตอ คน (รวมเครื่ องดื่ม ) (ยกเวน 2 สาขา ราคา 349 บาทตอคน) จํากั ดเวลาในการรับประทาน 1 ชั่ วโมง 30 นาที โดยในบางสาขาลูกค าสามารถเพิ่ มเตาปงย าง รับประทานแบบ 2 in 1 โดยเพิ่มราคา 30 บาท ตอคนในกรณีที่ลูก คาเลื อก รับประทานทั้ งแบบตม และปงยาง ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ราคา 319 บาทตอคน (รวมเครื่อ งดื่ ม) ไมจํากัดเวลาในการรับประทาน (ยกเวนบางสาขา)

7 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ฮอท พอท เพรสทีจ บุฟ เฟตนานาชาติร ะดับ 5 ดาว หลากหลายดว ย เมนู อ าหารนานาชาติ ร ะดั บ พรี เ มี่ ย มพร อ มเสิ ร ฟ ปรุงพิเศษจากครัว ไทย-จีน -ญี่ปุน -ฝรั่ง นับ กวา 10 บาร อาหารที ่ค ัด สรรและปรุง รสพิเ ศษ มากกวา 100 เมนู เนนบรรยากาศที่หรูหรา และ วางตําแหนงทางการตลาดที่สูงกวาแบรนดอื่น ๆ ในราคา 499 บาทตอคน (รวมเครื่องดื่ม) และจํากัด เวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 45 นาที

8 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ฮอท พอท สุกี้ ชาบู รานอาหารในรูปแบบ A LA CARTE (การสั่ง อาหารที่มีอ ยูใ นเมนู) ของ ฮอท พอท ที่ยัง คง ความคลาสสิคสร า งความประทับใจมาเนิ่น นานทั้ง ในเรื่อ งความอรอ ย ความสะอาด และความ หลากหลายของเมนูอาหาร ที่พร อมบริ การทุกทา นใหเลือกสั่ง ไดต ามใจชอบ อีก ทั้ง ที่เ ด็ด ที่สุด คือ น้ํา จิ ้ม สุกี้เ ลิศ รสที่ทุก คนตา งยกนิ้ว ใหใ นความอรอ ย ตามสไตลดั ้ง เดิม ของ ฮอท พอท กอนที่จ ะมีการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบร า นอาหารเกือบทั้งหมดมาเปนสไตลบุฟเฟต

9 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต รานราเมนบุฟเฟต รูปแบบใหมสไตลญี่ปุน มีเอกลักษณเฉพาะ ดวยหมอเคี่ยวสวนตัว อุนรอนตลอดเวลาชวนใหคุณสนุกกับราเมนแสนอรอยในสไตลคุณ อีกทั้งพรั่งพรอม ดวยเมนูอาหารคาวหวานอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ และรสชาติเยี่ยมหลากหลายครบครัน ในราคา 289 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม) และไมจาํ กัดเวลาในการรับประทาน

10 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ไดโดมอน ภายใตการบริหารงานของ ฮอท พอท กรุป ไดทําการ ปรับโฉมและบรรยากาศใหม ในรูปแบบ "บุฟเฟต ปงยาง สไตลญี่ปุน" โดยคงคุณภาพรสชาติความหอมอรอยจากการปงยา งดวยเตา ถานแบบตนตํารั บที่ยังคงไวใหนักชิมไดลิ้มลอง และเพิ่มความ หลากหลายของอาหารมากยิ่งขึ้น อาทิ ซูชิ ครัวรอนของทานเลน สไตลญี่ปุน สามารถเลือกทานเมนูโปรดไดเองจากบารอาหาร พรอมเสิรฟ พิเศษเคียงคูปงยาง ดวยหมอตมชาบูเพิ่มความสนุกไดอีก ในราคาขาย 339 บาทตอคน (รวมเครื่องดื่ม) และจํากัดเวลาในการรับประทาน 1 ชั่วโมง 30 นาที สําหรับสาขาที่ยังไมปรับปรุง ซึ่งเหลืออยู 2 สาขา กําหนดราคาขายที่ 289 บาทตอคน (ไมรวมเครื่องดื่ม)และไมจาํ กัดเวลารับประทาน 11 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง ให สิ ท ธิ (แฟรนไชส ) ในการใช เ ครื่ อ งหมายบริก าร ฮอท พอท บุ ฟเฟต แวลลู แก ผูป ระกอบการร า นอาหาร 1 แห ง ตั้ ง อยู ภ ายในห า งฟอรั่ม จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยเริ่ ม ดํา เนิ น การมาตั้ ง แต ป 2549 จนถึ ง ป จ จุ บั น ซึ่ ง คู สั ญ ญาเป น บุ ค คลภายนอกที่ ไม มี ค วาม เกี่ ย วข อ งกั บ บริษั ท โดยบริษั ท เป น ผู ดู แ ลงานบริห ารภายในรา นแฟรนไชส ดั ง กล า วทั้ ง หมด ได แ ก งานปฏิ บั ติ ก าร งานการตลาด งาน จั ด ซื้ อ งานผลิ ต งานขนส ง สิ น ค า งานซ อ มบํา รุง งานบุ ค คล และงานบั ญ ชี เป น ต น โดยบริษั ท มี รายได จ ากธุ รกิ จ แฟรนไชส ประกอบด ว ย ค า ธรรมเนี ย มบริห ารจั ด การรายเดื อ นในอั ต รารอ ยละ 2 ของยอดขายสุ ท ธิ ข องรา นแฟรนไชส และรายได จ ากการขายสิ น ค า ให แ ก รา นแฟรนไชส ได แ ก สิ น ค า สดสิ น ค า แห ง วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง และอุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ใช ในรา นอาหาร เป น ต น

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ส าขาร า นอาหารที่ เ ป ด ดํา เนิ น การแล ว ทั้ ง หมด 153 สาขา ประกอบด ว ยร า นฮอท พอท 135 สาขา (ไม ร วมสาขาแฟรนไชส ฮอท พอท บุ ฟ เฟ ต แวลลู 1 สาขา) และร า นไดโดมอน 18 สาขา สาขาเกื อ บทั้ ง หมดเป น ร า นแบบบุ ฟ เฟ ต ที่ เ สิ ร ฟ บนบาร อ าหาร มี เ พี ย งร า น ฮอท พอท 2 สาขา ในต า งจังหวั ด ได แ ก จังหวั ด สุ ริ น ทร และบุ รี รั ม ย ที่ เ ป น ร า นสุ กี้ ชาบู แบบตามสั่ ง (A La Carte) โดยมี ก ารกระจายตั ว อยู ทั้ งในกรุ งเทพฯ ปริ ม ณฑล และต า งจังหวั ด ครอบคลุม ทุ ก ภาค ของประเทศ โดยแบ งเป น กรุ งเทพฯและปริ ม ณฑล 61 สาขา ภาคกลาง 6 สาขา ภาคเหนื อ 25 สาขา ภาคตะวั น ออก 14 สาขา ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ 29 สาขา ภาคตะวั น ตก 7 สาขา และภาคใต 11 สาขา ภายในห า งสรรพสิ น ค า โมเดิ ร น เทรด ศู น ย ก ารค า ต า ง ๆ เพื่ อ อํา นวยความสะดวกสบายในการเข า ถึ ง ของกลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย โดยมี ก ารวางแบรนด ห รื อ ประเภท ร า นอาหารที่ แ ตกต า งกั น ไปให เ หมาะสมในแต ละพื้ น ที่ ห รื อ แต ละประเภทของห า งที่ แ ต ละสาขาร า นอาหารนั้ น ตั้ งอยู ซึ่ งมี ก ลุม ลูก ค า เป า หมายที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อ ให ส ามารถครอบคลุม กลุม ลูก ค า ได ใ นทุ ก ระดั บ กลุม ลูก ค า เป า หมายของบริ ษั ท ส ว นใหญ เ ป น กลุม วั ย รุ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา กลุม คนทํา งาน และกลุม ครอบครั ว ที่ มี ไ ลฟ ส ไตลช อบ ความรวดเร็ ว รั ก อิ ส ระ ชอบรั บ ประทาน อาหารเป น หมู ค ณะ และเน น ความคุ ม ค า ซึ่ งลูก ค า สามารถเลือกตักอาหารที่ตองการ บน บาร อ าหารได ด ว ยตนเอง และมี อ าหารหลากหลายในราคาไม แ พง ภายใต ก ลยุ ท ธ ก ารกํา หนดราคาขายที่ แ ตกต า งกั น ไปในแต ละ ประเภทร า นอาหารหรื อ แบรนด โดยมี ร าคาบุ ฟ เฟ ต ห ลายระดั บ ราคา ได แ ก 289 บาทต อ คน (ไม ร วมเครื่ อ งดื่ ม ) และ 319, 339 และ 499 บาทต อ คน (รวมเครื่ อ งดื่ ม ) (ราคาบุ ฟ เฟ ต ดั งกลา วเป น ราคาสุ ท ธิ ที่ ร วมภาษี มู ลค า เพิ่ ม แล ว ) รวมทั้ ง มี ก ารคิ ด ราคา ค า ปรั บ ในอั ต ราคนละ 50 บาท ในกรณี ที่ ลูก ค า ตั ก อาหารมากเกิ น ความต อ งการและรั บ ประทานไม ห มด เพื่อสรางวัฒนธรรมการ บริ โ ภคอาหารที่ ดี และเป น การใช ท รั พ ยากรที่ คุ ม ค า ไม ฟุ ม เฟ อ ย อี ก ทั้ ง เป น การลดต น ทุ น ที่ ไ ม จํา เป น ให กั บ บริ ษั ท และในกรณี ที่ รั บ ประทานเกิ น เวลาที่ กํา หนด(สํา หรั บ ร า นอาหารบางแบรนด ) จะมี ค า ปรั บ ในอั ต รา 20 บาทต อ คน ต อ ทุ ก 10 นาที ที่ รั บ ประทาน เกิ น เวลาที่ กํา หนด บริ ษั ท มี โ รงงานหรื อ ครั ว กลางตั้ งอยู ที่ อํา เภอลํา ลูก กา จังหวั ด ปทุ ม ธานี บนพื้ น ที่ 13-0-96 ไร ซึ่ งผ า นการตรวจและได รั บ การ รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการผลิ ต ในอุ ต สาห-กรรมอาหาร ได แ ก GMP (Good Manufacturing Practice) จากสํา นั ก งาน สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Point) จาก Moody International (Thailand) Ltd. โดยโรงงานทํา หน า ที่ ผ ลิต อาหาร และสรรหาวั ต ถุ ดิ บ รวมทั้ งผลิต น้ํา จิ้ ม ซึ่ ง เป น เครื่ อ งปรุ ง รส หลัก ของสุ กี้ ชาบู และผลิต อาหารกึ่ งสํา เร็ จรู ป เช น ลูก ชิ้ น ประเภทต า ง ๆ ปลาหมึ ก ยั ด ไส และหมู ป รุ งรส เป น ต น เพื่ อ ส ง ให แ ก ร า นสาขาต า ง ๆ โดยมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพของอาหารและวั ต ถุ ดิ บ ต า ง ๆ รวมทั้ งรสชาติ อ าหาร และน้ํา จิ้ ม ให เ ป น มาตรฐาน เดี ย วกั น ทุ ก สาขา และมี ค วามคงที่ ส ม่ํา เสมอของรสชาติ อ าหาร บริ ษั ท มี ร ะบบการขนส งวั ต ถุ ดิ บ และอาหารจากโรงงานหรื อ ครั ว กลางมายั ง ร า นสาขาทั่ ว ประเทศด ว ยรถขนส ง ของบริ ษั ท เอง ทั้ ง หมด ทํา ให ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพ ความสดใหม กํา หนดเวลา และต น ทุ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เป น ผู จั ด หา ภาชนะ อุ ป กรณ และและสํา รองให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการในแต ละสาขา บริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานการให บ ริ ก ารภายในร า นสาขาทุ ก แห ง โดยการฝ ก อบรมพนั ก งานในร า นอย า ง สม่ํา เสมอ เนื่ อ งจากพนั ก งานถื อ เป น ส ว นสํา คั ญ ที่ ทํา ให งานบริ ก ารประสบความสํา เร็ จ รวมทั้ งเพื่ อ สร า งความพึงพอใจ และรักษา สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ลูก ค า ให ก ลับ มาใช บ ริ ก ารที่ ร า นอี ก

12 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


เปาหมายในการดําเนินธุรกิจใน 3-5 ปขางหนา บริ ษั ท มี เ ป า หมายที่ จะรั ก ษาความเป น หนึ่ งในผู นํา ในธุ ร กิ จร า นอาหารแบบบุ ฟ เฟ ต ป จจุบั น ให บ ริ ก ารอาหารบุ ฟ เฟ ต น านาชาติ สุ กี้ ชาบู และร า นอาหารแบบบุ ฟ เฟ ต ส ไตลป งย า ง โดยขยายฐานลูก ค า และกลุม เป า หมายใหม ใ ห เ พิ่ ม ขึ้น รวมทั้งเปนทางเลือกใหมใหกับ ลูก ค า หรื อ ผู บ ริ โ ภคทั่ ว ไป บริ ษั ท มี แ ผนงานการขยายสาขาร า นอาหาร ประมาณป ละ 20-25 สาขา โดยตั้ งเป า ที่ จ ะมี ส าขาที่ เ ป ด บริ ก ารจํา นวน 250 สาขา ภายใน 3-5 ป ขา งหน า เพื่ อ ให ค รอบคลุม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ ทั้ งในเขตพื้ น ที่ ก รุ งเทพฯ ปริ ม ณฑล และพื้นที่ ต า งจังหวั ด ที่ มี กํา ลังซื้ อ สู งพอสมควร โดยบริ ษั ท ยั งคงเน น แนวคิ ด (Concept) เดิ ม ของความเป น ผู นํา ร า นอาหารบุ ฟเฟตท่ีต้ังอยู ในห า งสรรพสิ น ค า ศู น ย ก ารค า หรื อ โมเดิ ร น เทรดและคอนเซปต ของร า นอาหารสไตลบุ ฟ เฟ ต ที่ เ สิ ร ฟ บนบาร อ าหาร นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั งแสวงหาโอกาสในการขยายธุ ร กิ จร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต น านาชาติ ไ ปยั งประเทศเพื่ อ นบ า นอี ก ด ว ย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่สํา คัญ บริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด (มหาชน) จดทะเบี ย นจัด ตั้ งเมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2547 ในนามบริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด ด ว ยทุ น จด ทะเบี ย นเริ่ ม แรก 16 ลา นบาท เพื่ อ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จร า นอาหารประเภทสุ กี้ ชาบู ภายใต ก ารบริ ห ารของนางสาวสกุ ณ า บ า ยเจริ ญ ผู ถื อ หุ น รายใหญ แ ละผู บ ริ ห าร ซึ่ งเป น ผู ก อ ตั้ งและบุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จมาตั้ งแต ป 2538 โดยเริ่ ม จากร า นอาหารสุ กี้ ชาบู ตามสั่ ง หรื อ แบบ A La Carte (การสั่ ง อาหารที่ มี อ ยู ใ นเมนู ) สาขาแรกในนามร า น “โคคาเฟรช สุ กี้ ” ที่ ห า งตะวั น ออกคอมเพล็ ก ซ จั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา โดยมี ลูก ค า เป า หมายเป น กลุม ครอบครั ว ภายใต พื้ น ที่ บ ริ ห ารจัด การประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่ งได รั บ ความนิ ย ม อย า งมาก และเป น ร า นสุ กี้ ร า นเดี ย วที่ ขึ้น ชื่ อ ในจังหวั ด ฉะเชิ งเทรา และต อ มาได ขยายสาขาในห า งตามจั ง หวั ด ต า งๆ เช น สระบุ รี สุ ริ น ทร บุ รี รั ม ย กํา แพงเพชร และพิ ษ ณุ โ ลก เป น ต น โดยรู ป แบบการขยายสาขาในขณะนั้ น ดํา เนิ น การโดยจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ต า ง ๆ เพื่ อ ควบคุ ม ร า นสาขาในแต ละภู มิ ภ าค

2544 



2547 



2548 





บริ ษั ท ได เ ปลี่ย นแบรนด ร า นอาหารจาก “โคคาเฟรช สุ กี้ ” มาเป น “ ชาบู เรสโตรองต ฮอท พอท สุ กี้ ” 2547 

2548 

2547

2544 





2548 



2549 





ได เ ปลี่ย นรู ป แบบการบริ ห ารการจัด การใหม โดยการก อ ตั้ งบริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด เพื่ อ เป น ศู น ย ร วมในการบริ ห ารงานและ บริ ห ารจัด การร า นสาขาทั้ งหมด และในเดื อ นตุ ลาคม 2547 บริ ษั ท ได เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก 40 ล า นบาท เป น 56 ล า นบาท เพื่ อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย ของสาขาต า ง ๆ จากกลุม บริ ษั ท เดิ ม เขา เป น สิ น ทรั พ ย ของบริ ษั ท 2547 



2544 



2548

2547 





2549 



2550 





บริ ษั ท ได ป รั บ เปลี่ย นกลยุ ท ธ ด ว ยการรุ ก ตลาดร า นอาหารประเภทสุ กี้ ใ นห า งสรรพสิ น ค า ขนาดใหญ โดยการเป ด ร า นบุ ฟ เฟ ต อาหารนานาชาติ ที่ เ น น อาหารประเภทสุ กี้ ชาบู เ ป น หลั ก ที่ ส าขาเซ็ น ทรั ล พลาซ า พระราม 2 เป น แห ง แรกในเดื อ นพฤษภาคม 2548 ในรู ป แบบร า น “ฮอท พอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟ ต ” ประกอบด ว ยสุ กี้ ช าบู แ ละอาหารนานาชาติ ห ลากหลายกว า 100 รายการ ซึ่ งขณะนั้ น ยั ง ไม มี ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ สุ กี้ ช าบู ร ายใดดํา เนิ น การ ส ง ผลให ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ประสบความสํา เร็ จ สามารถเพิ่ ม ยอดขายให กั บ บริ ษั ท ได อ ย า งดี ลูก ค า ให ก ารยอมรั บ และรู จัก แบรนด ฮอท พอท มากขึ้น ทํา ให เ ป น จุด เริ่ ม ต น ที่ ดี ของการเปดตัวใน ห า งสรรพสิ น ค า ใหญ และการปรั บ เปลี่ย นกลยุ ท ธ ค รั้ งสํา คั ญ บนแนวความคิ ด ที่ ว า นอกจากอาหารที่ อ ร อ ยและการบริการที่ดีแลว ยั ง ต อ งมอบ “ความคุ  ม ค า ” ในการบริ โ ภคให กั บ ลู ก ค า เพิ่ ม มากขึ้ น โดยบริ ษั ท ได ตั ด สิ น ใจขยายธุ ร กิ จ ไปในแนว “บุ ฟ เฟ ต  ”

13 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


อิ่ ม ได ไ ม อั้ น All You Can Eat และได ท ยอยปรั บ เปลี่ย นรู ป แบบร า นอาหารจากร า นสุ กี้ ช าบู ต ามสั่ งหรื อ แบบ A La Carte มาเป น แบบ บุ ฟ เฟ ต เ กื อ บทั้ งหมด จนถึ ง ป จ จุ บั น ยั ง คงเหลื อ ร า นสุ กี้ ช าบู แ บบตามสั่ ง อยู เ พี ย ง 2 สาขา เท า นั้ น คื อ สาขาในจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย และจังหวั ด สุ ริ น ทร ซึ่ งหลังจากการปรั บ เปลี่ย นเป น ร า นบุ ฟ เฟ ต อ าหารนานาชาติ ที่ มี ค วามแตกต า งกั บ ร า นสุ กี้ ห ลาย ราย ประกอบกั บ การมุ งมั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพอาหารและการบริ ก าร รู ป แบบร า นและความหลากหลายของอาหารอย า งตอเนื่องมา โดยตลอด ทํา ให บ ริ ษั ท ได รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จากลูก ค า 2544 



2547 



2549

2548 





2550 

2554







กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย (“กองทุนออรีออส”) และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษัท หลัก ทรัพ ยจัด การ กองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํา กัด (ตั้งแตวัน ที่ 17 มิถุน ายน 2554 เปน ตน มา ไดเ ปลี่ย นเปน กองทุน สว นบุค คลของธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด) ไดตกลงเขารวมทุนในบริษัท เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงิน 2547 



2548 



2550

2549 





2554 



2555 





เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ บริ ษ ั ท ได ล งทุ น ก อ สร า งโรงงานบนที ่ ดิ น เนื้ อ ที ่ ร วม 13-0-96 ไร ตั ้ ง อยู  เ ลขที่ 11/1 ตํา บลบึ ง คํ า พร อ ย อํา เภอลํา ลูก กา จังหวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ เป น โรงงานผลิต อาหารและเป น ครั ว กลาง ให กั บ ร า นสาขาทั้ งหมดของบริ ษั ท 2548 



2549 



2554

2550 





2555 



2556 





วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2554 บริ ษั ท จดทะเบี ย นแปรสภาพจากบริ ษั ท จํา กั ด เป น บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด พร อ มทั้ งลดมู ลค า หุนที่ตราไวจาก หุ น ละ 10 บาท เหลื อ หุ น ละ 0.25 บาท และเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํา นวน 15,346,160 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 86,153,840 บาท เป น 101,500,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํา นวน 61,384,640 หุ น มู ลค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 0.25 บาท เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2554 บริ ษั ท ได เ ขา ซื้ อ และรั บ โอนกิ จการร า นอาหารไดโดมอน ซึ่ งเป น ร า นอาหารบุ ฟเฟตปงยางสไตลญ่ีปุน จากบริ ษั ท ไดโดมอน กรุ ป จํา กั ด (มหาชน) (“ไดโดมอน”) 1 รวมถึ งการรั บ โอนสิ น ทรั พ ย ที่ เ กี่ ย วขอ งในการดํา เนิ นงานทั้งหมดและ สิ น ทรั พ ย อื่ น ๆ เช น สู ต รอาหารและซอส ฐานลู ก ค า สมาชิ ก คู สั ญ ญาทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง พนั ก งานของไดโดมอน ตลอดจน เครื่ อ งหมายการค า ชื่ อ ทางการค า ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จร า นอาหารและอาหาร ได แ ก ไดโดมอน อู ม ามิ ยาสุ กิ และ มิ ต าเกะ 2 เพื่ อ มาดํา เนิ น การต อ ภายใต ก ารบริ ห ารและจัด การของบริ ษั ท 2549 



2550 



2555

2554 





2556 





เดือนกันยายน 2555 บริษัทไดเสนอขายหุน สามัญ เพิ่ม ทุน ตอ ประชาชนทั่ว ไปเปน ครั้งแรก (IPO) จํา นวน 61,384,640 หุน มูลคา หุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํา เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนไปใชใ นการขยายสาขาใหม และปรับ ปรุงสาขา รวมทั้งชําระคืนเงินกูยืม และเปนเงินทุน หมุน เวีย นของบริษัท โดยในครั้งนี้ กองทุน ออรีอ อส ไดเ สนอขายหุน สามัญ เดิม ของบริษัท จํานวน 40,600,260 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของทุนที่เรียกชําระแลว และบริษัท ไดนํา หุน สามัญ ทั้งหมดเขา จดทะเบีย นในตลาด หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

1 2

ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ไดโดมอนไดเปลี่ยนชื่อเปน "บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน)" บริษัทไดทยอยปดสาขาของไดโดมอนในแบรนดอูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะหรือเปลี่ยนบางสาขามาเปนแบรนดไดโดมอน ตามความเหมาะสม ซึ่งปจจุบันไมมีการใช แบรนดอูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะสําหรับสาขารานอาหารของบริษัทแลว

14 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


2550 



2554 



2556

2555 







บริ ษั ท ได ขยายสาขาเพิ่ ม เติ ม โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 มี ส าขาที่ เ ป ด ให บ ริ ก ารเพิ่ ม เป น 153 สาขา จากจํา นวน 138 สาขาในป 2555 โดยได เ ป ด สาขาใหม จํา นวน 27 สาขา เป น สาขาภายใต แ บรนด “ฮอทพอท” จํา นวน 23 สาขา และแบรนด “ไดโดมอน” 4 สาขา ทั้ ง นี้ ใ นป 2556 บริ ษ ั ท ได เ ริ่ ม กลยุ ท ธ ใ นการให บ ริ ก ารเพิ่ ม เตาป ง ย า งในสาขาฮอทพอทบางสาขา (คิ ด ค า บริ ก ารเพิ ่ ม สํา หรั บ ลู ก ค า ที่ เ พิ่ ม เตาป ง ย า ง 30 บาทต อ คน) ซึ ่ ง ได รั บ การตอบรั บ เป น อย า งดี โดยมี ลู ก ค า กว า 70% รั บ ประทานทั้ งแบบหม อ ต ม และเตาป งย า ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท เป ด ให บ ริ ก ารสาขาฮอทพอท ที่ มี เ ตาป ง ย า ง เพิ่ ม เติ ม จํา นวนทั้ งหมด 14 สาขา แบ งเป น สาขาที่ เ ป ด ใหม 9 สาขา และสาขาที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ย นแบรนด 5 สาขา สํา หรั บ สาขาไดโดมอน ซึ่ งซื้ อ มาจากบริ ษั ท ไดโดมอน กรุ ป จํา กั ด (มหาชน) (“ไดโดมอน”) บริ ษั ท ได ทํา การปรั บ ปรุ งสาขาที่ ยั ง ไม ไ ด ป รั บ ปรุ งที่ เ หลือ อยู เ กื อ บทั้ งหมด จํา นวน 10 สาขา พร อ มทั้ งได เ พิ่ ม บริ ก ารรู ป แบบสุ กี้ ชาบู ใ นร า นไดโดมอนที่ ป รั บ ปรุ งใหม โดยจํา นวน 4 สาขาได มี ก ารเปลี่ย นแบรนด เ ป น ฮอทพอท ที่ เ พิ่ ม ป งย า ง เหลือ เพี ย ง 2 สาขาที่ ยั งไม ไ ด ดํา เนิ ก ารปรั บ ปรุ ง ได แ ก สาขาไอที ส แควร เนื่ อ งจากมี แ ผนที่ จะป ด สาขา และปรั บ ปรุ งสาขาฮอทพอทที่ ตั้ งอยู ใ นศู น ย ก ารค า เดี ย วกั น พร อ มเพิ่ ม เติมปงยาง และสาขาเซ็ น เตอร วั น ซึ่ งคอยทางศู น ย ก ารค า ปรั บ ปรุ งพื้ น ที่

โครงสรา งรายได ประเภทรายได รายได จ ากร านสาขา ฮอท พอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟ ต ฮอท พอท บุ ฟ เฟ ต แวลลู ฮอท พอท เพรสที จ ฮอท พอท สุกี้ ชาบู ฮอท พอท ราเมน บุ ฟ เฟ ต ไดโดมอน 1/ ฮอท พอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟ ต ที่ เพิ่ ม ป ง ย าง รวมรายได จ ากร านสาขา รายได จ ากร านแฟรนไชส รวมรายได จ ากการขาย รายได อื่ น 2/ รายได ร วม

ป 2554 ลา นบาท ร อ ยละ 540.77 812.64 39.59 38.31 11.24 10.36 1,452.90 3.87 1,456.77 27.63 1,484.40

ป 2555 ลา นบาท ร อ ยละ

36.43 54.75 2.67 2.58 0.76 0.70

720.82 874.32 34.11 35.6 10.76 194.16

37.78 45.82 1.79 1.87 0.56 10.18

97.88 0.26 98.14 1.86 100

1,869.77 3.03 1,872.80 35.35 1,908.15

97.99 0.16 98.15 1.85 100.00

ป 2556 ลา นบาท ร อ ยละ 926.60 931.20 34.75 32.82 10.78 280.36 100.89 2,317.40 3.40 2,320.80 32.88 2,353.68

39.37 39.56 1.48 1.39 0.46 11.91 4.29 98.46 0.14 98.60 1.40 100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัทรับรูรายไดจากรานไดโดมอนเริ่มตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เปนตนมา 2/ รายไดอื่นมาจากการขายบัตรสมาชิก คาปรับอาหารเหลือหรือรับประทานเกินเวลา การสงเสริมการขาย คาธรรมเนียมธุรกิจรานอาหารแฟรนไชส (Franchise fee) การขายน้ําจิ้มขวด เปนตน

15 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


แนวโนมภาวะอตุสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต 1) สภาพการแขงขั นในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา อุ ต สาหกรรมร า นอาหารมี ก ารเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง และ หากพิ จ ารณาการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ร า นอาหารใน ระยะเวลา 10 ป ที่ ผ า นมาตั้ งแต ป พบว า มี 2556 - 2547 การจัด ตั้ งธุ ร กิ จประเภทนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งโดยมี ส ถิ ติ การจดทะเบี ย นต อ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวง พาณิ ช ย มี ดั งนี้

และธุ ร กิ จร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต แ นวป งย า งและชาบู ส ไตลญ่ีปุน ภายใต แ บรนด ไ ดโดมอน ซึ ่ ง มี คู  แ ข ง ในอุ ต สาหกรรมที ่ มี ลัก ษณะและรู ป แบบร า นใกลเ คี ย งกั บ ร า นอาหารของบริ ษั ท บ า ง ถึ งแม จะไม เ หมื อ นกั น ทั้ งหมดก็ ต าม คู แ ขงที่ มี รู ป แบบ และประเภทอาหารที ่ ใ กล เ คี ย งกั บ ร า นอาหารของบริ ษ ั ท ได แ ก  ร า นอาหารประเภทสุ กี้ แ บบตามสั่ ง (A La Carte) ได แ ก

เอ็ ม เค เรสโตรองต โคคาสุ กี้ และเท็ ก ซั ส สุ กี้  รา นอาหารประเภทสุ กี้ ชาบู แบบบุ ฟเฟต ได แ ก ชาบู ชิ และซู กิ ชิ บุ ฟเฟต  รา นอาหารประเภทราเมน ได แ ก โออิ ชิ ราเมน และฮะจิ บั ง ราเมน  รา นอาหารประเภทป ง ย า ง ได แ ก บาร บี คิ ว พลาซ า โซลกริล ล (ซู กิ ชิ แ บบป ง ย า ง) และ มิ ย าบิ

2) แนวโนมภาวะอุ ตสาหกรรมและการแขงขั นในอนาคต

ที่มา: กรมพัฒ นาธุรกิจ การคา

ศู น ย วิ จัย กสิ ก รไทยได ป ระมาณการมู ล ค า ร า นอาหารที่ เ ป น เครื อ ข า ยธุ ร กิ จ ในประเทศไทยในป 2556 กว า 97,000 ลา นบาท เพิ่ ม ขึ้น ประมาณ 14% โดยร า นอาหารที่ เ ติ บ โตใน สั ด ส ว นสู ง สุ ด ได แ ก ร า นอาหารญี ่ ปุ  น เติ บ โต 20% ร า นอาหารป งย า ง เติ บ โต 16% และร า นสุ กี้ ชาบู เติ บ โต 15% จากป 2555 ซึ่ งเป น ผลจากกระแสความนิ ย มอาหาร เอเชี ย ที่ สู งขึ้น รวมทั้ งพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ย นไป ชอบ ความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย ทํา ให ค วามนิ ย มในนิ ย ม รั บ ปร ะท าน อา หา รน อก บ า นของผู  บ ริ โ ภค เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น ประกอบกั บ การขยายตั ว ของห า งสรรพสิ น ค า คอมมู น ิ ตี้ มอลลต า ง ๆ ทํา ให มี ก ารขยายสาขาของผู ป ระกอบการราย เดิ ม และการเข า มาของผู ป ระกอบการรายใหม ส ง ผลให สภาพการแข ง ขั น ในป 2556 มี ก ารแข ง ขั น ที ่ ร ุ น แร ง โดยเฉพาะในช ว งไตรมาส 4 ซึ่ ง เริ่ ม มี ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ส งผลกระทบต อ การจับ จา ยใช ส อยของผู บ ริ โ ภค จึ ง มี ก าร แขงขัน กั น จัด โปรโมชั่ น ด า นราคา เพื่ อ กระตุ น ยอดขาย ป จจุบั น บริ ษั ท มี ธุ ร กิ จ ร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต น านาชาติ โดยมี อาหารหลัก เป น สุ กี้ ชาบู ภายใต แ บรนด ฮ อท พอท เป น หลัก

ธุ ร กิ จ ร า นอาหารในป 2557 คาดว า ยั ง มี แ นวโน ม การ เติ บ โตต อ เนื ่ อ งจาก ป 255 6 ต ามก าร ขยา ยตั ว ขอ ง ห า งสรรพสิ น ค า คอมมู นิ ตี้ ม อลล และร า นค า ปลี ก ขนาด ใหญ เนื่ อ งจากภาวะสั ง คมที ่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทํา ให มี ก าร ขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ ง ซึ่ งเป น โอกาสสํา คั ญ ในการขยาย ธุ ร กิ จ ร า นอาหาร ทํา ให ส ามารถให บ ริ ก ารลู ก ค า ได อ ย า ง ครอบคลุม และสามารถเขา ถึ งลูก ค า กลุม ใหม ๆ ได ม ากขึ้น จากการที่ จํา นวนร า นอาหารเพิ่ ม มากขึ้น อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง การขยายจํา นวนร า นสาขาของผู ป ระกอบการรายเดิ ม และ ก า ร ลง ทุ น ขอ งผู  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ใ ห ม ซึ ่ ง มี ทั ้ ง ผู  ประกอบการในประเทศ และจากต า งประเทศ ทํา ให ผู บ ริ โ ภค มี ท างเลือ กเพิ่ ม มากขึ้น ประกอบภาวะเศรษฐกิ จที่ ช ะลอตั ว ลงจากป จ จั ย ต า ง ๆ โดยเฉพาะป ญ หาทางด า นการเมื อ ง ซึ่ ง ถ า ป ญ หาทางการเมื อ งยั ง ยื ด เยื ้ อ ยิ่ ง ส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จมากยิ่ งขึ้น ทํา ให กํา ลังซื้ อ ลดลง ผู บ ริ โ ภคมี ค วาม ระมั ด ระวั งในการจับ จา ยใช ส อยมากยิ่ ง ขึ้ น โดยจะคํา นึ ง ถึ ง ความคุ ม ค า ของการใช จา ยมากขึ้น ส งผลให ก ารแข ง ขั น ใน ธุ ร กิ จร า นอาหารทวี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น กว า ป 2556 โดยเฉพาะการจัด โปรโมชั่ น ต า ง ๆ กิ จกรรมการตลาด การ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ กระตุ น การบริ โ ภคของลู ก ค า รวมทั้ งการนํา เสนอรู ป แบบอาหารใหม ๆ ทั้ งในเรื่องรสชาติ

16 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


และความหลากหลายของอาหาร การสื่ อ สารผ า นโซเชี ย ล มี เ ดี ย เพื่ อ ดึ งดู ด ลูก ค า และสร า งความพอใจให แ ก ผู บ ริ โ ภค มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากผู บ ริ โ ภคสามารถเปลี่ย นพฤติกรรมการ บริ โ ภคได ต ลอดเวลา 3) กลยุทธ ทางการตลาด ถึ งแม ว า ธุ ร กิ จร า นอาหารจะมี ก ารแขงขัน ที่ ท วี ค วามรุ น แรง ขึ้น แต จากประสบการณ และความเชี่ ย วชาญในการดํา เนิน ธุ ร กิ จร า นอาหารของบริ ษั ท มาเป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 18 ป บริ ษั ท จึ ง ได พ ั ฒ นาธุ ร กิ จ ภายใต แ นวคิ ด การสร า ง ค ว า ม รั บ รู  ใ น ก ลุ  ม ผู  บ ริ โ ภ ค ด ว ย แ น ว คิ ด (Concept) ร า นอาหารที่ มี ค วามแตกต า งจากคู แ ข ง เพิ่ ม ความคุ ม ค า และความอร อ ยให กั บ ผู บ ริ โ ภค เพื่ อ สร า งความยั่ ง ยื น ให กั บ ธุ ร กิ จ โดยบริ ษั ท มี ก ลยุ ท ธ ก ารตลาด ดั งนี้ 3.1) ความหลากหลายของเมนู อ าหารรสชาติ ที่ อ ร อ ย

บริ ก าร ที่ ดี ในราคาที่ คุม คา บริ ษ ั ท เน น ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ภาพของอาหาร ความ หลากหลายของเมนู อ าหารที ่ ม ี ใ ห เ ลื อ กมากกว า 100 รายการ รสชาติ ที่ อ ร อ ย โดยเฉพาะน้ํา จิ้ ม สุ กี้ สู ต รเด็ ด ของ ฮอท พอท และน้ํา จิ้ม สู ต รดั้ งเดิ ม ของไดโดมอน โดยบริ ษั ท มี การคั ด สรรและควบคุ ม คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ สิ น ค า และ กระบวนการผลิต อาหาร เพื่ อ ให ไ ด ผ ลิต ภั ณ ฑ ที่ มี ม าตรฐาน สดใหม สะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ โดยบริ ษั ท มี โ รงงานผลิ ต อาหารและครั ว กลางของบริ ษั ท เอง ทํา ให ส ามารถควบคุ ม ภาพของวั ต ถุ ดิ บ และอาหาร ที่ ส งไปยั งร า นสาขาต า ง ๆ ให เป น มาตรฐานเดี ย วกั น รวมทั้ งมี ร ะบบการขนสงวัตถุดิบและ อาหารจากโรงงานหรื อ ครั ว กลางมายั ง ร า นสาขาทั ่ ว ประเทศด ว ยรถขนส งของบริ ษั ท เองทั้ งหมด ทํา ให ส ามารถ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ความสดใหม กํา หนดเวลา และต น ทุ น ได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจา กนี ้ บริ ษ ั ท ยั ง ใ ห ค วา มสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภ าพกา ร ให บ ริ ก ารแก ลูก ค า ความสะดวก และปลอดภั ย ภายในร า น ด ว ยการดู แ ลเอาใจใส ลู ก ค า เป น อย า งดี รวมทั ้ ง มี ก าร พั ฒ นาคุ ณ ภาพและทั ก ษะการให บ ริ ก ารของพนั ก งานประจํา ร า นอยู เ ป น ประจํา เพื่ อ ให ลูก ค า ได รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ในระดั บ ราคาที่ คุ ม ค า

3.2) แบ ง ประ เภทร า นอาหาร และ กํ า หนด ราคาใ ห

ครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ ของลู ก คา บริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ ภายใต แ นวคิ ด การเพิ่ ม ส ว นของ ตลาด (Market Segment) ใหม ๆ ด ว ยการพั ฒ นาประเภท ของร า นอาหารให ห ลากหลายสไตล ภายใต แ บรนด แ ละ ราคาที ่ แ ตกต า งกั น รวมทั ้ ง เพิ ่ ม ความหลากหลายของ รู ป แบบการรั บ ประทานทั้ ง แบบต ม สไตล สุ กี้ ชาบู หรื อ ป ง ย า ง หรื อ ทั้ งต ม และป งย า งในร า นเดี ย วกั น เพื่ อ ให ต รงกั บ ความต อ งการของลูก ค า ในแต ละกลุม ที่ แ ตกต า งกั น ทั้ ง ด า น กํา ลังซื้ อ ไลฟ ส ไตล และความนิ ย ม 3.3) ขย าย สาข าครอ บ คลุ ม พื ้ น ที ่ เ ป า ห ม าย ต า ง ๆ

อย างต อ เนื่ อ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ส าขาร า นอาหารที่ เป ด ดํ า เนิ น การแล ว ภายใต แ บรนด “ฮอท พอท” และ “ไดโดมอน” ทั่ ว ประเทศจํา นวน 153 สาขา (ไม ร วมแฟรน ไชส ) ซึ่ งตั้ งอยู ใ นห า งสรรพสิ น ค า ขนาดใหญ ชั้ น นํา โมเดิ ร น เทรด คอมมู นิ ตี ้ ม อลล ห รื อ ศู น ย ก ารค า ของชุ ม ชนในเขต กรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑล รวมทั้ ง ห า งสรรพสิ น ค า ท อ งถิ่ น ชั้ น นํา ในหั ว เมื อ งจังหวั ด ใหญ ๆ เพื่ อ ให ส ามารถเขา ถึ งกลุ ม ลูก ค า ได งา ยและทั่ ว ถึ งทุ ก พื้ น ที่ ซึ่ งจะเป น การเพิ่ ม ยอดขาย และขยายฐานลู ก ค า ของบริ ษ ั ท ให เ พิ ่ ม ขึ้ น และจากการที่ บริ ษั ท มี แ บรนด ที่ ห ลากหลาย ทํา ให ส ามารถเลือ กเป ด สาขา ให ส อดคลอ ง และเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละกลุม เป า หมายในแต ละชุ ม ชนนั้ น ๆ บริ ษั ท เน น กลยุ ท ธ ก ารตลาดเชิ ง รุ ก เพื่ อ สร า งการเติ บ โต อย า งก า วกระโดด ด ว ยการขยายสาขาเพิ ่ ม ขึ ้ น อย า ง ต อ เนื่ อ ง โดยในป 2556 บริ ษั ท เป ด สาขาใหม จํา นวน 27 สาขา ในทํา เลต า ง ๆ ให ค รอบคลุม พื้ น ที่ ม ากขึ้น ซึ่ งกลยุ ท ธ ในการขยายสาขาเพิ่ ม ขึ้น จะทํา ให เ กิ ด Economic of Scale หรื อ เพิ่ ม ขนาดเพื่ อ ให ก ารประหยั ด ต อ ต น ทุ น 3.4) ผลิ ต อาหารในสไตล ข องตั ว เอง รวมทั้ ง ออกเมนู

แนะนําใหม ๆ อย างต อ เนื่ อ ง นอกจากบริ ษั ท จะมี อ าหารที่ ห ลากหลายชนิ ด ไว ใ ห บ ริ ก ารแก ลู ก ค า แล ว บริ ษ ั ท ก็ ไ ม ไ ด ห ยุ ด ที ่ จ ะพั ฒ นาและคิ ด ค น สู ต ร อาหารใหม ๆ ที่ เ ป น สไตลของฮอท พอท และไดโดมอนเอง โดยบริ ษั ท มี ก ารผลิต อาหารกึ่ งสํา เร็ จรู ป เพื่ อ เสิ ร ฟ บนบาร อาหารที่ เ ป น สู ต รเฉพาะของบริ ษั ท หลายชนิ ด เช น ลูกชิ้นหมู หยก ลู ก ชิ้ น ไต ห วั น หมู เ ด งฮอท พอท เป น ต น รวมทั้ งน้ํา จิ้ม ซึ่ งทางฝ า ยพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ คิ ด ค น ขึ้ น มา ก็ เ ป น อี ก ส ว นที่

17 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ลูก ค า ติ ด ใจในรสชาติ เช น น้ํา จิ้ม รสแซบ น้ํา จิ้ม ขนมจี บ น้ํา ราดปลาซาบะ น้ํา ปลานึ่ งซี อิ๊ ว เป น ต น นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารพั ฒ นาและคิ ด ค น เมนู อ าหารใหม ๆ หรื อ เมนู พิ เ ศษเพื่ อ นํา เสนอให แ ก ลูก ค า ในแต ละช ว งเวลาหรือ ในเทศกาลสํา คั ญ ต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ งโดยเฉลี่ย จะออก เมนู อ าหารแนะนํา ใหม ๆ ทุ ก 3 เดื อ นเป น อย า งน อ ย เพื่ อ สร า งความแปลกใหม ไม จํา เจ ให แ ก ลูก ค า 3.5) เน น รู ป แบบบุ ฟ เฟ ต ที่ เ สิ ร ฟ หรื อ จั ด วางอาหารบน

บาร อ าหาร บริ ษั ท มี รู ป แบบการเสิ ร ฟ หรื อ จั ด วางอาหารหลากหลาย ชนิ ด บนบาร อ าหาร ให ลูก ค า เลือ กตั ก อาหารที่ ต อ งการทั้ ง ประเภทและปริ ม าณอาหารได ด ว ยตนเองตามใจชอบ โดย ลูก ค า ไม ต อ งเสี ย เวลารอพนั ก งานมาเสิ ร ฟ หรื อ รออาหารที่ ต อ งเลื่อ นมาตามสายพาน สอดคลอ งกั บ การทํา การตลาด ที่ เ น น กลุ ม คนรุ น ใหม เช น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วั ย ทํา งาน และครอบครั ว ที่ ม ี ไ ลฟ ส ไตล ช อบความรวดเร็ ว รั ก อิ ส ระ และมั ก มาใช บ ริ ก ารเป น หมู ค ณะ จึงเหมาะสมกั บ ร า นอาหาร แบบบุ ฟ เฟ ต ที่ ต อ งบริ ก ารตนเอง 3.6) เน น การทํา การตลาดที่ เ ข า ถึ ง ลู ก ค า กลุ ม เป า หมาย

(Billboard) ตามสถานที่ ต า งๆ รวมทั้ ง โซเชี ย ลมี เ ดี ย เช น เฟซบุ  ก เว็ บ ไซ ต เป น ต น เพื ่ อ การเ ข า ถึ ง กลุ  ม ลู ก ค า เ ป า ห ม า ย อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ แ พ ร  ห ล า ย แ ล ะ เ พื ่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ข  า ว ส า ร ข อ ง บ ริ ษ ั ท ร ว ม ทั ้ ง ส ร า ง ความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ลูก ค า ซึ่ งเมื่ อ ปลายป 2556 บริ ษั ท ได เป ด ช อ งทางการสื่ อ สารใหม ผ  า นทางแอพพลิ เ คชั่ น ไลน (LINE) ซึ่ ง ได รั บ การตอบรั บ เป น อย า งดี เป น การสื่ อ สาร เพื่ อ เจาะกลุม วั ย รุ น คนทํา งาน ซึ่ ง เป น ส ว นของตลาดหรื อ เซ็ ก เมนท ใ หญ ข องตลาดอาหารประเภทสุ กี ้ แ ละบุ ฟ เฟ ต นานาชาติ 3.7) สร า งโอกาสเพิ่ ม ยอดขายจากการส ง เสริ ม การ

ขายอย างต อ เนื่ อ ง บริ ษั ท มี กิ จกรรมการส งเสริ ม การขายที่ ห ลากหลายรู ป แบบ เพื่ อ สร า งความสนใจให ลูก ค า เขา มาลองรั บ ประทานอาหาร ในร า นมากขึ้ น และเพื ่ อ เพิ ่ ม ยอดขายให ก ั บ บริ ษ ั ท อย า ง ต อ เนื่ อ ง เช น การให ส ว นลด 20% ในวั น พุ ธ คู ป องส ว นลด และ สิ ท ธิ พ ิ เ ศษ คู ป อ งส ว นลดวั น เกิ ด 25% กา รทํ า โปรโมชั ่ น ร ว มกั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ทั้ ง บริ ษั ท ร า นค า หรื อ บั ต รเครดิ ต ต า งๆ เพื่ อ ให ลู ก ค า หรื อ ผู ถื อ บั ต รเครดิ ต ได รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษหรื อ ส ว นลด เป น ต น

บริ ษั ท ได มี ก ารใช ก ลยุ ท ธ สื่ อ สารทางการตลาดอย า งครบ วงจร อาทิ ภาพยนตร โ ฆษณา ป า ยโฆษณาหรื อ บิ ล บอร ด

18 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ปจจัยความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่เชา การเลือ กทํา เลที่ เ หมาะสมเป น หนึ่ งในป จจัย ความสํา เร็ จหรื อ การเติ บ โตของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จร า นอาหาร โดยบริษัทมีชองทางการ จํา หน า ยในสาขาร า นอาหารที่ ตั้ งอยู ใ นห า งสรรพสิ น ค า โมเดิ ร น เทรด และศู น ย ก ารค า ต า งๆ ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล และ ต า งจังหวั ด โดยบริ ษั ท มี เ ป า หมายในการขยายสาขาเพิ่ ม ขึ้น ทุ ก ป เพื่ อ รองรั บ ตลาดและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารบุ ฟ เฟ ต ที่ มี แนวโน ม การเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง ดั งนั้ น ความสามารถในการจัด หาพื้ น ที่ เ ช า เพื่ อ ขยายสาขาใหม และการรั ก ษาพื้ นที่เชาเดิมที่อยู ในทํา เลที่ มี ศั ก ยภาพ ด ว ยการได รั บ การต อ อายุ สั ญ ญาเช า เมื่ อ ครบกํา หนดสั ญ ญาเช า ซึ่ งพื้ น ที่รานอาหารของบริษัทสวนใหญเปน พื้ น ที่ เ ช า มี อ ายุ สั ญ ญาเช า คราวละ 3 ป และสามารถต อ อายุ สั ญ ญาได อี ก คราวละ 3 ป จึ งเป น ป จจัย ที่ สํา คั ญ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และมี ผ ลต อ แผนการเพิ่ ม ยอดขายเพื่ อ สร า งความเติ บ โตในอนาคตของบริ ษั ท ในป จ จุ บั น พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคมี แ นวโน ม การรั บ ประทานอาหารนอกบ า นเพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให จํา นวนร า นอาหารมี เ พิ่ ม ขึ้ น มาก โดยเฉพาะในห า งสรรพสิ น ค า โมเดิ ร น เทรด และศู น ย ก ารค า ต า ง ๆ ทํา ให มี ก ารแขงขัน ในธุ ร กิ จ ร า นอาหารเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ คู แ ขงที่ ใ กล เ คี ย งกั บ บริ ษั ท เช น เอ็ ม เค สุ กี้ , ซู กิ ชิ และชาบู ชิ ต า งก็ มี รู ป แบบธุ ร กิ จ (Business Model) ที่ เ น น การเป ด สาขา ร า นอาหารในห า งสรรพสิ น ค า โมเดิ ร น เทรด และศู น ย ก ารค า ต า งๆ เช น เดี ย วกั บ บริ ษั ท อย า งไรก็ ต าม ด ว ยขอ จํา กัดของพื้นที่และ แนวคิ ด (Concept) ของห า งต า งๆ ที่ ต อ งการรวบรวมร า นอาหารประเภทต า งๆ ให มี ห ลากหลายรู ป แบบหรื อ ประเภทรานอาหาร ที่ ไ ม ซ้ํา กั น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลูก ค า ให ม ากที่ สุ ด ทํา ให อ าจเป น ขอ จํา กั ด ในการขยายสาขาไปในห า งที่ มี ร า นอาหาร ประเภทเดี ย วกั บ บริ ษั ท ซึ่ งเป ด ดํา เนิ น การอยู แ ลว อย า งไรก็ ต าม ด ว ยรู ป แบบร า นอาหารของบริ ษั ท ที่ ส ร า งความแตกต า งโดยการนํา เสนอร า นอาหารบุ ฟ เฟ ต น านาชาติ สุ กี้ ชาบู และอาหารป งย า งสไตลญี่ ปุ น ที่ เ สิ ร ฟ บนบาร อ าหาร รวมทั้ งรสชาติ ของอาหารที่ อ ร อ ย ความหลากหลายของอาหาร คุ ณ ภาพ ของอาหาร ราคาที่ เ หมาะสมและคุ ม ค า สํา หรั บ ผู บ ริ โ ภค ตลอดจนการใช สื่ อ โฆษณาที่ ส ามารถเข า ถึ ง กลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย ทํา ให ร า นอาหารของบริ ษั ท ได รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จากผู บ ริ โ ภค และสามารถสร า งชื่ อ เสี ย งในระดั บ ร า นอาหารชั้ น นํา ประกอบกั บ กลยุ ทธ ของบริ ษั ท ที่ มี ห ลากหลายประเภทของร า นอาหารหรื อ แบรนด ซึ่ งครอบคลุม หลายกลุม ลูก ค า เป า หมาย ทํา ให ส ามารถเจาะตลาด และเป ด สาขาร า นอาหารในห า งต า ง ๆ ที่ เ ป น พื้ น ที่ เ ป า หมายของบริ ษั ท ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม ในหลายพื้ น ที่ และสามารถ สร า งการเติ บ โตของยอดขายได อ ย า งต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ความสํา เร็ จของร า นสาขาต า ง ๆ และการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาเช า ที่ ทํา กั บ ผู ใ ห เ ช า ด ว ยดี ต ลอดมาส งผลให บ ริ ษั ท ได รั บ การต อ อายุ สั ญ ญาเช า ในทุ ก พื้ น ที่ ม าโดยตลอด มี เ พี ย งบางพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท ไม ต อ งการต อ อายุ สั ญ ญาเช า เนื่ อ งจากประเมิ น แลว เห็ น ว า ไม คุ ม ค า ที่ จะดํา เนิ น การต อ ไป ทั้ งนี้ ที่ ผ า นมาบริ ษั ท ไม เ คยประสบป ญ หาการจัด หาพื้ น ที่ เ ช า หรื อ การต อ อายุ สั ญ ญาเช า ที่ ส ง ผล กระทบต อ การดํา เนิ น งานบริ ษั ท แต อ ย า งใด

19 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


2. ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและอาหาร คุ ณ ภาพและความสดใหม ของวั ต ถุ ดิ บ มี ผ ลอย า งมากต อ คุ ณ ภาพของอาหาร โดยวั ต ถุ ดิ บ ส ว นใหญ ข องบริ ษั ท กว า ร อ ยละ 90 เป น ของสด เช น เนื้ อ สั ต ว ไข อาหารทะเล ผั ก และผลไม ต า งๆ ซึ่ งโรงงานจะสั่ งซื้ อ เป น ประจํา ทุ ก วั น เพื่ อ จั ด ส ง ให แ ก ร า นสาขา ต า งๆ รวมทั้ งเพื่ อ นํา มาผลิต เป น อาหารหรื อ ผลิต ภั ณ ฑ ของบริ ษั ท เช น น้ํา จิ้ม สุ กี้ น้ํา จิ้ม ไดโดมอน หมู ป รุ งรส เกี๊ ย วกุ ง และลูก ชิ้ น ประเภทต า งๆ เป น ต น ก อ นจัด ส งให แ ก ร า นสาขาต า งๆ เพื่ อ นํา ไปเสิ ร ฟ บนบาร อ าหาร วั ต ถุ ดิ บ ดั งกลา วมี อ ายุ ก ารใช และเก็บรักษา สั้ น และมี ก ารเสื่ อ มสภาพได งา ย ซึ่ งหากบริ ษั ท ไม ส ามารถควบคุ ม และบริ ห ารการจัด ซื้ อ การจัด เก็ บ และการใช วั ต ถุดิบดังกลาวได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะก อ ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย (waste) ได งา ย และมี ผ ลกระทบต อ ต น ทุ น ของบริ ษั ท บริษัท ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของความสดใหมแ ละคุณ ภาพของวัต ถุด ิบ และอาหารทุก ชนิด ที่นํา มาใหบ ริก ารแกลูก คา ภายใน รานอาหาร ในขณะเดียวกันก็ใ หค วามสํา คัญ กับ การควบคุม ตน ทุน วัต ถุดิบ จึงไดมีก ารวางแผนการจัด ซื้อ วัต ถุดิบ และการผลิต ให สอดคลองกับความตองการของลูกคาในแตละวัน และมีก ารดูแ ลควบคุม การจัด เก็บ วัต ถุดิบ อยา งเหมาะสม โดยมีก ารแยกประเภท ของวัตถุดิบที่จัดเก็บ ในแตละคลังสิน คา ตามลัก ษณะของวัต ถุดิบ แตละประเภท ซึ่งมีทั้งพื้น ที่จัด เก็บ ทั่ว ไป หอ งเย็น (Chill Room) และหองแชแข็ง (Freezer) เพื่อคงความสดใหมและสภาพดั้งเดิม ของวัต ถุดิบ ใหค งอยูอ ยา งสมบูร ณ ตลอดจนการควบคุม คุณ ภาพ ของวัตถุดิบและสินคาของรานสาขา เพื่อใหการบริหารตนทุนวัตถุดิบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียที่ไมจําเปน

3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ วั ต ถุ ดิ บ ส ว นใหญ ของบริ ษั ท เป น ผลผลิต ทางการเกษตร เช น เนื้ อ สั ต ว ผั ก ผลไม แ ละเครื่ อ งเทศต า ง ๆ เป น ต น ซึ่ งมี ป ริ ม าณและ ราคาผั น ผวนตามฤดู ก าล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภั ย ธรรมชาติ การแพร ร ะบาดของโรคพื ช และสั ต ว ตลอดจน ปริ ม าณผลผลิต ที่ อ อกสู ต ลาด และความต อ งการของตลาดในขณะนั้ น ๆ เป น ต น ซึ่ งเป น ป จจัย ภายนอกที่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท และส งผลกระทบต อ การจัด หาวั ต ถุ ดิ บ ในบางช ว งเวลา รวมทั้ ง อาจมี ผ ลกระทบต อ ราคาต น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ และผลการ ดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ได บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํา คั ญ กั บ การควบคุ ม และบริ ห ารต น ทุ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพยายามลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากความ ผั น ผวนของราคาต น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ โดยฝ า ยจัด ซื้ อ ได มี ก ารติ ด ต อ ประสานงานและสร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู ผ ลิ ต และผู จํา หน า ย สิ น ค า อย า งใกลชิ ด มาโดยตลอด รวมทั้ งได มี ก ารติ ด ตามภาวะตลาด แนวโน ม ราคา และปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ในแต ละช ว งเวลาหรือแต ละฤดู ก าลอย า งใกลชิ ด เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากการขาดแคลนหรื อ ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ ต า ง ๆ เพื่ อ เตรี ย มแก ไ ขและรั บ มื อ กั บ สถานการณ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ได อ ย า งรวดเร็ ว รวมทั้ งอาจมี ก ารสั่ งซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ลวงหนาหรือการ จองซื้ อ ในปริ ม าณมาก และมี ร ะยะเวลาส งมอบที่ ชั ด เจนตามที่ ต กลงกั น เพื่ อ ให ไ ด ใ นส ว นลดเพิ่ ม ขึ้น และมั่ น ใจได ว า บริ ษั ท จะไม ขาด แคลนวั ต ถุ ดิ บ นอกจากนี้ เ นื่ อ งจากรายการอาหารภายในร า นของบริ ษั ท มี จํา นวนมาก และได มี ก ารปรั บ เปลี่ย นหมุ น เวี ย นรายการอาหารอยูเปน ประจํา ให เ หมาะสมและสอดคลอ งกั บ ภาวะตลาดในแต ละช ว งเวลา จึ งทํา ให ส ามารถลดผลกระทบจากการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ หรื อ ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ บางประเภทในบางช ว งเวลาได ซึ่ งที่ ผ า นมาบริ ษั ท ไม เ คยประสบป ญ หาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือ การเพิ่ ม ขึ้น ของราคาวั ต ถุ ดิ บ จนส งผลกระทบอย า งมี ส าระสํา คั ญ ต อ การดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ในกรณี ที่ ร าคาวั ต ถุ ดิ บ มี ก าร ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น บริ ษั ท จะยั งไม ป รั บ เพิ่ ม ราคาอาหารทั น ที เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ เกื อ บทั้ งหมดเป น ผลผลิต ทางการเกษตร ซึ่ ง มี ร าคา เปลี่ย นแปลงเกื อ บทุ ก วั น บริ ษั ท จะพิ จารณาปรั บ เพิ่ ม ราคาอาหาร เมื่ อ ราคาวั ต ถุ ดิ บ มี แ นวโน ม ในทิ ศ ทางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ มิ ใ ห บ ริ ษั ท ต อ งรั บ ภาระจากต น ทุ น ที่ เ พิ่ ม สู งขึ้น จนกระทบต อ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท แต ในขณะเดียวกันก็จะตองพิจารณา เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาตลาดหรื อ คู แ ขง เพื่ อ มิ ใ ห ก ระทบต อ ยอดขายหรื อ ฐานลูก ค า โดยรวมของบริ ษั ท

20 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


4. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จร า นอาหาร ซึ่ งณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ส าขาอยู 153 สาขา รวมทั้ งมี โ รงงานหรื อ ครั ว กลาง อี ก 1 แห ง จึงต อ งใช พ นั ก งานเป น จํา นวนมาก ประกอบกั บ จํา นวนร า นอาหารมี ก ารเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง จึงอาจทํา ให เ กิ ด ปญหา ขาดแคลนแรงงานได บริ ษั ท ได ต ระหนั ก ถึ งความสํา คั ญ ในการจะรั ก ษาพนั ก งาน จึงได ใ ห ค วามสํา คั ญ ในการฝ ก อบรม พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน การกํา หนด Career Path ของพนั ก งานที่ ชั ด เจน มี ก ารจัด สรรผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมและเปนธรรมใหแกพนักงาน การสร า งบรรยากาศในการทํา งานที่ ดี รวมทั้ งดํา เนิ น กิ จกรรมต า ง ๆ เพื่ อ สร า งความผู ก พั น ในองค ก รอย า งต อ เนื่ อ ง

5. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน การเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ มี ผ ลกระทบต อ พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภค ในช ว งที่ ภ าวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว หรื อ มี แ นวโน ม ขยายตั ว ลดลง จะส งผลกระทบต อ กํา ลังซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค และมี ค วามกั งวลถึ งความไม แ น น อนของรายได ใ นอนาคต ทําใหประหยัด และลดค า ใช จา ยประจํา วั น ลงเพื่ อ ออมเงิน ไว ใ ช ใ นอนาคต ส งผลให ภ าคธุ ร กิ จต า ง ๆ ได รั บ ผลกระทบตามมา โดยธุรกิจรานอาหาร เป น ธุ ร กิ จหนึ่ งที่ จะได รั บ ผลกระทบดั งกลา ว เนื่ อ งจากผู บ ริ โ ภคลดความถี่ ใ นการออกไปรั บ ประทานอาหารนอกบ า นหรื อ เลื อ ก ร า นอาหารที่ มี ร าคาถู ก ลง เช น ร า นอาหารเล็ก ๆ หรื อ ร า นอาหารรายย อ ยหรื อ เลือ กร า นอาหารระดั บ กลางที่ ไ ม ห รู ห รามาก แต เน น เรื่ อ งความคุ ม ค า เพื ่ อ ลดค า ใช จ า ยต อ ครั้ ง ในการออกไปรั บ ประทานอาหารนอกบ า น ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบทํา ให ร ายได ข อง ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จร า นอาหารลดลง อย า งไรก็ ต าม จากประสบการณ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท เป น ระยะเวลากว า 18 ป ซึ่ งบริ ษั ท ได ผ า นช ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ มา หลายครั้ ง ทํา ให บ ริ ษั ท มี ก ารเตรี ย มพร อ มเพื่ อ รั บ กั บ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ตลอดเวลา และได มี ก ารวางแผนและปรั บ กล ยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จให เ หมาะสมในแต ละสถานการณ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ เช น การป ด สาขาที่ ป ระสบผล ขาดทุ น และมี โ อกาสฟ น ตั ว ยาก รวมทั้ งการปรั บ ลดต น ทุ น และค า ใช จา ยบางรายการที่ ไ ม จํา เป น ลง เป น ต น ทั้ งนี้ บริ ษั ท เชื่ อวาการ สร า งแบรนด ใ ห แ ข็งแกร งจะสามารถอยู ร อดหรื อ เติ บ โตได ท า มกลางภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ซ บเซา รวมทั้ ง การรั ก ษาคุ ณ ภาพของ อาหารและความคุ ม ค า ให กั บ ลูก ค า ถึ งแม ใ นยามที่ บ ริ ษั ท ได รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จก็ ต าม ซึ่ งเมื่อสภาวะเศรษฐกิจฟนตัวดี ขึ้น ลูก ค า ก็ จะกลับ มาใช บ ริ ก ารในร า นของบริ ษั ท เพิ่ ม มากขึ้น ด ว ยสภาวการณ ก ารแขงขัน ของธุ ร กิ จอาหารที่ ค อ นขา งสู ง มี ผู ป ระกอบการรายใหม ๆ เป ด ร า นอาหารญี่ ปุ น เป น จํา นวนมาก ตามความนิ ย มในอาหารประเภทนี้ ซึ่ งเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว ในประเทศไทย และมี คู แ ขงบางรายเป ด ร า นอาหารในลัก ษณะเดี ย วกั น กั บ ของบริ ษั ท อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มี น โยบายการแขงขัน ทางด า นคุ ณ ภาพอาหาร ความโดดเด น ในเรื่ อ งของความหลากหลาย ของอาหาร รู ป แบบการรั บ ประทาน และประเภทร า นอาหารหรื อ แบรนด รวมทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย นรายการอาหารให ต รงความ ต อ งการของผู บ ริ โ ภคอยู เ สมอ ตลอดจนมี ก ารทํา โฆษณาประชาสั ม พั น ธ และจัด กิ จกรรมการตลาดรู ป แบบต า ง ๆ อยู เ สมอ

6. ความเสี่ยงจากการเปดรานสาขาใหม การเพิ่ ม จํา นวนสาขาร า นอาหารของบริ ษั ท เป น แนวทางหนึ่ งในการสร า งความเติ บ โตให กั บ บริ ษั ท โดยบริ ษั ท ไดกาํ หนดเปาหมาย ให มี ก ารเป ด ร า นสาขาเพิ่ ม ขึ้น ในแต ละป ใ ห ส อดคลอ งกั บ ภาวะตลาด ความต อ งการและกํา ลังซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค แต ในขณะเดียวกันก็ มี ก ารป ด ร า นสาขาบางสาขาที่ ไ ม ส ามารถทํา ยอดขายได ต ามเป า หมายที่ กํา หนด ในการลงทุ น เป ด ร า นสาขาใหม นั้ น จะต อ งใช เ งิน ลงทุ น สาขาละประมาณ 7 - 9 ลา นบาท ได แ ก เงิน ลงทุ น ในการปรั บ ปรุ งอาคารพื้ น ที่ เ ช า ค า ตกแต งร า น เครื่ อ งครั ว และอุ ป กรณ เงิน ประกั น ตามสั ญ ญาเช า ร า น เป น ต น ทั้ งนี้ ขนาดของเงิน ลงทุ น ในแต ละสาขาขึ้น กั บ ทํา เลที่ ตั้ ง ขนาดพื้ น ที่ และการตกแต งร า น เป น สํา คั ญ โดยที่ บ ริ ษั ท อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น เป ด ร า นใหม หากไม ส ามารถทํา ยอดขายให เ ป น ตามเป า หมายที่ กํา หนด หรื อ อั ต ราผลตอบแทนการลงทุ น ไม เ ป น ไปตามที่ ค าดการณ ไ ว ซึ่ งจะส งผลกระทบต อ ผลประกอบการโดยรวมของบริ ษั ท และใน กรณี ที่ ต อ งมี ก ารป ด ร า นสาขาดั งกลา วบริ ษั ท จะต อ งตั ด จํา หน า ยสิ น ทรั พ ย ต า ง ๆ เช น ส ว นปรั บ ปรุ ง ตกแต งอาคาร เปนตน ออก จากบั ญ ชี ทํา ให มี ค า ใช จา ยจากการป ด สาขาเกิ ด ขึ้น

21 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ งความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากการลงทุ น เป ด ร า นสาขาใหม จึงได มี ก ารพิ จารณาอยางรอบคอบในการดําเนินการ ต า ง ๆ รวมทั้ งการวิ เ คราะห ถึ งป จจัย ต า ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต อ การลงทุ น ได แ ก ภ าวะเศรษฐกิ จ ทํา เลที่ ตั้ ง ความหนาแน น ของ ชุ ม ชน และกํา ลังซื้ อ ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ รวมถึ งการเลือ กประเภทร า นอาหารหรื อ แบรนด ใ ห ส อดคลอ งกั บ กลุม ลูก ค า เป า หมายในแต ล ะ พื้ น ที่ เ ป น ต น โดยจะต อ งคํา นึ งถึ งประโยชน แ ละความคุ ม ค า ของการลงทุ น ภายใต ค วามเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได เ ป น สํา คั ญ รวมทั้ งจะตอง เตรี ย มความพร อ มด า นแหลงเงิน ทุ น การจัด การควบคุ ม ดู แ ลร า น การจัด หาบุ ค ลากร สิ น ค า และวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุณภาพและเพียงพอ ต อ ความต อ งการ รวมทั้ งการจัด ทํา แผนงานด า นการตลาดและการส งเสริ ม การขายด า นต า ง ๆ เพื่ อ ให มี ผู ม าใช บ ริ ก ารในร า น สาขานั้ น ๆ รวมทั้ งยั งเป น การสร า งฐานลูก ค า ใหม ใ ห กั บ บริ ษั ท นอกจากนี้ บ ริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามรายงานผลประกอบการในแต ล ะ สาขาเป น ประจํา ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให ท ราบถึ งป ญ หา อุ ป สรรค และมี ก ารดํา เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาดั งกลา วไดทันทวงที รวมทั้งใชใน การวางแผนและกํา หนดทิ ศ ทางการเติ บ โตของบริ ษั ท

7. ความเสี่ยงดานการเงิน บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งด า นการเงิน จากการพึ่ งพาเงิน กู ยื ม เงิน จากสถาบั น การเงิน เพื่ อ ลงทุ น ตามแผนการขยายและปรั บ ปรุ งร า น สาขาในป 2556 อั น ได แ ก การเป ด ร า นสาขาใหม การปรั บ ปรุ งร า นสาขาของฮอท พอท และร า นสาขาของไดโดมอนที่ ซื้ อ ธุ ร กิ จ มาตั้ งแต ป 2554 ให ทั น สมั ย และพร อ มให บ ริ ก ารลูก ค า อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งการชํา ระค า สิ ท ธิ การเชาใหแกธนาคารธนชาต รวมเป น เงิน ลงทุ น ทั้ งสิ้ น ประมาณ 270 ลา นบาท โดยมี แ หลงเงิน ทุ น จากกระแสเงิน สดจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จเป น หลัก และส ว นที่ เหลือ มาจากการกู ยื ม จากสถาบั น การเงิน ในประเทศ สํา หรั บ ป 2556 บริ ษั ท มี ก ระแสเงิน สดจากกิ จกรรมดํา เนิ น งานจํา นวน 299.18 ลา นบาท เที ย บกั บ 118.64 ลา นบาทในป 2555 เพิ่ ม ขึ้น 152% แสดงให เ ห็ น ถึ งการมี ส ภาพคลอ งที่ ดี ขึ้น จากการประกอบธุ ร กิ จหลัก ของบริ ษั ท และแหล ง เงิ น ทุ น ส ว นที่ เ หลื อ มา จากการกู ยื ม จากสถาบั น การเงิน ในประเทศ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ว งเงิ น กู ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ล ว แต ยั ง ไม ไ ด เ บิ ก คงเหลือ 47.12 ลา นบาท วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลงทุ น ขยายสาขาใหม แ ละปรั บ ปรุ งร า นสาขาของบริ ษั ท นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั งมี วงเงิน กู ยื ม เบิ ก เกิ น บั ญ ชี จํา นวน 55.00 ลา นบาทเพื่ อ ใช ห มุ น เวี ย นในการประกอบกิ จการ ซึ่ งในอนาคตหากมี ก ารเบิ ก ใช ว งเงิน กู ยืมตาม แผนการลงทุ น ดั งกลา ว จะทํา ให บ ริ ษั ท มี ภ าระหนี้ สิ น และมี ด อกเบี้ ย จา ยเพิ่ ม ขึ้น อย า งไรก็ ต าม ความเสี่ ย งทางด า นการเงิน ยั งอยู ในระดั บ ที่ ค วบคุ ม ได และมี ค วามสามารถในการชํา ระหนี้ ใ นระดั บ ที่ สู ง อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ยั ง ได รั บ ข อ เสนอวงเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิน ในประเทศแห งอื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ แผนการขยายครั ว กลางในอนาคต ทั้ งนี้ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น รวม 611.27 ลา นบาท ส ว นของผู ถื อ หุ น รวม 409.48 ลา นบาท มี อั ต ราส ว น หนี้ สิ น ต อ ทุ น (Debt to Equity Ratio) เท า กั บ 1.49 เท า และมี อั ต ราส ว นความสามารถในการชํา ระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) เท า กั บ 3.09 เท า ซึ่ งเป น ไปตามเงื่อ นไขของสั ญ ญาเงิน กู กั บ สถาบั น การเงิน ในประเทศ 2 แห ง ที่ กํา หนดให บริ ษั ท ต อ งดํา รงอั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น ไม ใ ห เ กิ น 1.5 เท า (ตามสั ญ ญากู เ งิน กํา หนดให ห นี้ สิ น หมายถึ ง หนี้ สิ น ทั้ ง หมด หั ก เงิ น กู ยื ม กรรมการหรื อ ผู ถื อ หุ น และส ว นทุ น หมายถึ ง ส ว นของผู ถื อ หุ น ทั้ งหมด รวมกั บ เงิน กู ยื ม กรรมการหรื อ ผู ถื อ หุ น ) และ 2.0 เท า (คํา นวณอั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น โดยใช ห นี ้ สิ น รวมหารด ว ยส ว นของผู ถื อ หุ น รวม) นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง คงต อ งดํา รง อั ต ราส ว นความสามารถในการชํา ระหนี้ ไม ต่ํา กว า 1.2 เท า (คํา นวณจากกํา ไรก อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี ค า เสื่ อ มราคาและค า ตั ด จํา หน า ย หรื อ EBITDA หารด ว ย ภาระหนี้ เ งิน ต น และดอกเบี้ ย ) ซึ่ งเงิน กู ดั งกลา วได นํา ที่ ดิ น และอาคาร มู ลค า ตามบั ญ ชี 81.83 ลา นบาท มาเป น หลัก ประกั น และมี ก รรมการของบริ ษั ท 2 ท า นร ว มค้ํา ประกั น ในนามส ว นตั ว สํา หรั บ อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น ของบริ ษั ท ที่ มี แ นวโน ม สู งขึ้น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได ดํา เนิ น การเจรจาขยายเครดิ ต การชํา ระเงิ น จาก ผู ขายสิ น ค า หลายราย มี ผ ลทํา ให บ ริ ษั ท มี ก ระแสเงิน สดจากกิ จกรรมดํา เนิ น งานเป น จํา นวนที่ สู งขึ้น มาก เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา แต ผ ลที่ ส ะท อ นในทางตรงขา มก็ คื อ บริ ษั ท มี อั ต ราส ว นสภาพคล อ ง (Current Ratio) ที่ ล ดลงจาก 0.35 ในป 2555 มาอยู ที่ 0.32 ในป 2556 และมี อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น (Debt to Equity Ratio) ที่ สู งขึ้น ใกลเ คี ย งกั บ เงื่อ นไขที่ กํา หนดไว ใ นสั ญ ญาเงิน กู อย า งไรก็ ดี อั ต ราส ว นหนี้ ต อ ทุ น มี แ นวโน ม จะเปลี่ย นแปลงไปจากนี้ ไ ม ม ากนั ก เมื่ อ พิ จารณาจากแผนการลงทุ น ที่ มี ใ นป จจุบั น และ บริ ษั ท ได ส งจดหมายชี้ แ จงขอ มู ลและรายงานถึ ง ผลดี ที่ มี ต อ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ไปยั ง สถาบั น การเงิ น ดั ง กล า ว เพื่ อ พิ จารณายื ด หยุ น เงื่อ นไขดั งกลา วให กั บ บริ ษั ท แลว

22 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


อย า งไรก็ ต าม กระแสเงิน สดที่ ใ ช ใ นการลงทุ น เป ด ร า นสาขาใหม และปรั บ ปรุ ง ร า นสาขาที่ มี อ ยู เ ดิ ม เป น การทยอยลงทุ น และ ปรั บ ปรุ งร า นสาขาตามความเหมาะสม ระมั ด ระวั ง รอบคอบ และปรั บ เปลี่ย นได ต ามสภาวะเศรษฐกิ จ และการแข ง ขั น ส ว นการ ชํา ระคื น เงิน กู ที่ ไ ด เ บิ ก ไปแลว ได ท ยอยชํา ระคื น เงิน ต น เป น รายเดื อ น ตามเงื่อ นไขของสั ญ ญาเงิน กู ซึ่ งจะทํา ใหมียอดเงินกูยืมลดลง รวมทั้ งจะมี ส ว นของผู ถื อ หุ น เพิ่ ม ขึ้น จากกํา ไรสุ ท ธิ ใ นแต ละงวด และกระแสเงิน สดจากกิ จกรรมดํา เนิ น งานที่มีอยูอยางเพียงพอและ สม่ํา เสมอ จะช ว ยให บ ริ ษั ท สามารถรั ก ษาความเสี่ ย งด า นการเงิน ให อ ยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม ควบคุ มได และสามารถปฏิบัติตามพันธะ สั ญ ญาเงิน กู กั บ สถาบั น การเงิน ดั งกลา วขา งต น ได

8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร เนื่ อ งจากนายสมพล ฤกษ วิ บู ลย ศ รี ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร และนางสาวสกุ ณ า บ า ยเจริ ญ รองประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร ซึ่ ง เป น ผู บ ริ ห ารและผู ถื อ หุ น รายใหญ ของบริ ษั ท และเป น ผู ร ว มกั น ก อ ตั้ งบริ ษั ท เป น ผู มี ป ระสบการณ ใ นการทํา ธุ ร กิ จและมีสวนสําคัญ อย า งมากในการบริ ห ารงาน ทํา ให มี บ ริ ษั ท มี ชื่ อ เสี ย ง มี ฐ านะการเงิ น ที่ มั่ น คง และมี ผ ลการดํา เนิ น งานที่ เ ติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง สามารถสร า งแบรนด ฮอท พอท ให เ ป น ที่ รู  จั ก และยอมรั บ ในตลาดร า นอาหารชั้ น นํ า การบริ ห ารงานและผลการ ดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ในอนาคตอาจมี ผ ลกระทบได ห ากมี ก ารเปลี่ย นผู ดํา รงตํา แหน ง อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ได ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ผู บ ริ ห าร และได มี ก ารวางระบบการทํา งานให ล ดการพึ่ ง พิ ง ผู บ ริ ห าร โดยการกระจายงาน หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และอํา นาจในการจัด การด า นต า ง ๆ ให แ ก ผู บ ริ ห ารในสายงานต า ง ๆ ตามความถนั ด ประสบการณ ความรู และความสามารถของแต ล ะบุ ค คลอย า งเหมาะสม รวมทั้ ง บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายในการ ส งเสริ ม และพั ฒ นาความรู ความสามารถ และทั ก ษะความเป น ผู นํา ให แ ก ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานอย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดจนมีนโยบาย การสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู และความสามารถ เพื่ อ มาร ว มงานกั บ บริ ษั ท เพิ่ ม เติ ม ให ส อดคลอ งกั บ แผนการขยายกิจการ เพื่อ สร า งการเติ บ โตอย า งมั่ น คงให กั บ บริ ษั ท

9. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวา 50% ณ วั น ที่ 28 สิ งหาคม 2556 กลุม นายสมพล ฤกษ วิ บู ลย ศ รี ซึ่ งเป น ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ ถื อ หุ น ในบริ ษั ท จํา นวน 213,143,000 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 52.50 ของจํา นวนหุ น ที่ จํา หน า ยแลว ทั้ งหมด จึงอาจทํา ให กลุม ผู ถื อ หุ น ของนายสมพล ฤกษ วิ บู ลย ศ รี สามารถควบคุ ม มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ได เ กื อ บทั้ ง หมด ไม ว า จะเป น เรื่ อ งการแต ง ตั้ ง กรรมการ หรื อ การขอมติ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ต อ งใช เ สี ย งส ว นใหญ ของที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ยกเว น เรื่ อ งกฎหมายหรื อ ข อ บั ง คั บ บริ ษั ท กํา หนดให ต อ งได รั บ เสี ย ง 3 ใน 4 ของที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ดั งนั้ น ผู ถื อ หุ น รายอื่ น ๆ จึงอาจไม ส ามารถรวบรวมคะแนนเสี ย งเพื่ อ ตรวจสอบและถ ว งดุ ลเรื่ อ งที่ ผู ถื อ หุ น ใหญ เ สนอได อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ได แ ต งตั้ งกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด ว ยกรรมการทั้ งสิ้ น 3 ท า น ซึ่ งเป น กรรมการอิสระ จึงไมมีสวน ได เ สี ย กั บ บริ ษั ท ทํา หน า ที่ ใ นการตรวจสอบการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท และดู แ ลผลประโยชน ของผู ถื อ หุ น รายย อ ยไดอยางเพียงพอ ซึ่ งจะทํา ให เ กิ ด การถ ว งดุ ลอํา นาจในการบริ ห ารจัด การในระดั บ ที่ เ หมาะสม มี ค วามโปร ง ใสในการบริ ห ารจั ด การ และมี ร ะบบที่ สามารถตรวจสอบ นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั งได ว า จา งผู ต รวจสอบภายนอก ทํา หน า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ งานภายในของหนวยงาน ต า ง ๆ ในบริ ษั ท ร ว มกั บ ฝ า ยตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอย า งเป น อิ ส ระ และรายงานตรงต อ คณะกรรมการ ตรวจสอบ

23 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


โครงสรางผูถือหุนและนโยบายการจายเงินปนผล โครงสรา งผูถือหุน รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2556 รายชื่ อผู ถือ หุ น

จํา นวนหุ น

ร อ ยละ

1. กลุ ม นายสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศรี

213,143,000

52.50

- นายสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศรี

110,782,000

27.29

- นางสาวสกุ ณา บ า ยเจริญ

101,549,000

25.01

- นายประโยชน บ า ยเจริ ญ

406,000

0.10

- นางขวั ญเรือ น บ า ยเจริ ญ

406,000

0.10

2. นายวี รวั ฒ น ชุ ติ เ ชษฐพงศ

5,132,300

1.26

3. นายทศพล พาณิช ย อํา นวยสุ ข

4,620,500

1.14

4. นางสาวอั ณทิ ก า ฤกษ วิ บู ล ย ศ รี

4,467,000

1.10

5. นายวิ ท ยา นราธั ศจรรย

4,300,000

1.06

6. นายบุ ญชั ย ศรีป รัช ญาอนั น ต

4,046,000

1.00

7. นายสุ ท ธิ วิ เ ชี ย ร เมฆภานุ วั ฒ น

4,026,400

0.99

8. นายศุภ กฤต เมฆภานุ วั ฒ น

4,020,000

0.99

9. นายวิ ท ยา ชู ศัก ดิ์

3,902,800

0.96

10. นายปรีช า ชุ ณหชั ช วาล

3,780,000

0.93

154,562,000

38.07

406,000,000

100.00

11. รายย อ ย รวม

นโยบายการจายเงินปนผล บริ ษั ท มี น โยบายจา ยเงิน ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น ในอั ต ราไม น อ ยกว า ร อ ยละ 40 ของกํา ไรสุ ท ธิ ห ลังหั ก ภาษี เ งิ น ได แ ละหั ก สํา รองตาม จํา นวนที่ ก ฎหมายกํา หนด อย า งไรก็ ต าม การจา ยเงิน ป น ผลดั งกลา วอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงได โดยจะขึ้ น อยู กั บ แผนการลงทุ น สภาพคลอ ง ความจํา เป น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต ทั้ ง นี้ มติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ อ นุ มั ติ ใ ห จ า ยเงิ น ป น ผล จะต อ งถู ก นํา เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เว น แต ก ารจา ยเงิน ป น ผลระหว า งกาล ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํา นาจ อนุ มั ติ ใ ห จา ยเงิน ป น ผลระหว า งกาลได โดยรายงานให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทราบในการประชุ ม คราวถั ด ไป

24 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


25 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


คณะกรรมการและผูบริหาร คณะกรรมการบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษั ท มี จํา นวน 6 ท า น ประกอบด ว ย ลํา ดั บ

รายชื่ อ

ตํา แหน ง

1.

นายเมตตา จารุจิ น ดา

2. 3. 4.

นายสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศ รี นางสาวสกุ ณา บ า ยเจริญ นายสมชาย ฤกษ วิ บู ล ย ศรี 1

ประธานกรรมการ ประธ า นก รรม กา ร ตรว จส อ บ และกรรมการอิ ส ระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

5.

นายศุภ กฤต เมฆภานุ วั ฒ น

6.

นายอมรศัก ดิ์ เกตุ จ รูญ

หมายเหตุ :

1

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิ ส ระ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท จํา นวนครั้ง การ จํา นวนครั้ง ที่ เ ข า ร ว ม ประชุ ม ประชุ ม 5 5

5 5 3

5 5 3

5

5

5

5

ได รั บ การแต ง ตั้ ง แทนนายปรี ช า ชุ ณ หชั ช วาล ซึ่ ง ได ล าออกเมื่ อ วั น ที่ 10 เมษายน 2556 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริ ษั ท ครั้ ง 2/2556 วั น ที่ 21 มี น าคม 2556มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 26 เมษายน 2556

ในป 2556 มี ก รรมการลาออก 3 คน ดั งนี้ 1. นายปรี ช า ชุ ณ หชั ช วาล ลาออกเมื่ อ วั น ที่ 10 เมษายน 2556 2. นายศรี สั น ต จิต รวรนั น ท และนายธี ร วุ ท ธิ์ ปางวิ รุ ฬ ห รั ก ข ลาออกเมื่ อ วั น ที่ 9 สิ งหาคม 2556 เนื่ อ งจากเป น ตั ว แทน ของกองทุ น ออรี อ อส และทางกองทุ น ได ขายหุ น ในบริ ษั ท ออกหมดแล ว ตามขอ ตกลงการร ว มลงทุ น โดยมี น างปาลีรั ฐ นุ ม นนท เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการผูมี อํานาจลงนามผูก พัน บริ ษัท นายสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศ รี นางสาวสกุ ณ า บ า ยเจริ ญ นายสมชาย ฤกษ วิ บู ล ย ศ รี กรรมการสองในสามคนนี้ ล ง ลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตราสํา คั ญ ของบริ ษั ท วาระการดํา รงตํา แหน งกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม สามั ญ ประจํา ป ทุ ก ครั้ ง กรรมการจะต อ งออกจากตํา แหน งอย า งน อ ยจํา นวนหนึ่ ง ในสามโดยอั ต รา ถ า จํา นวนกรรมการจะแบ งออกให เ ป น สามส ว นไม ไ ด ก็ ใ ห อ อกโดยจํา นวนใกลที่ สุ ด กั บ ส ว นหนึ่ งในสาม โดยให ก รรมการที่ อยู ใ นตํา แหน งนานที่ สุ ด เป น ผู อ อกจากตํา แหน ง ซึ่ งกรรมการที่ อ อกจากตํา แหน งไปนั้ น อาจจะกลับมาเขารับตําแหนงอีก ครั้ งก็ ไ ด ขอบเขตอํา นาจหนา ที่ของคณะกรรมการบริ ษัท 1) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค เ งื่ อ นไข กฎระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนมติ

คณะกรรมการบริ ษั ท และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ ื อ หุ น ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และรั ก ษา ผลประโยชน ของบริ ษั ท 2) กํา หนดวิ สั ย ทั ศ น นโยบาย และกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ รวมทั้ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และการปรั บ ใช น โยบายดั งกลา วอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

26 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


3) กํา หนดแผนธุ ร กิ จ โครงสร า งองค ก รและการบริ ห าร อํา นาจการบริ ห ารงาน งบประมาณประจํา ป ง บทํา การ

ประจํา ป ตลอดจนดู แ ลการบริ ห ารงานและผลการปฏิ บั ติ งานของฝ า ยจัด การ หรื อ บุ ค คลใด ๆ ซึ่ งได รั บ มอบหมายให ทํา หน า ที่ ดั งกลา ว เพื่ อ ให ก ารดํา เนิ น งานเป น ไปตามนโยบายและแผนงานตามที่ ค ณะกรรมการได กํา หนดไว 4) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเป ด บั ญ ชี กั บ ธนาคาร การกู ห รื อ การขอสิ น เชื่ อ ใด ๆ จากสถาบั น การเงิน หรื อ การชํา ระ เงิน หรื อ ใช จา ยเพื่ อ ธุ ร กรรมตามปกติ ของบริ ษั ท เช น การใช จา ยเพื่ อ การลงทุ น เพื่ อ ขยายสาขา และเพื่ อ ดํา เนิ น การ ต า ง ๆ เป น ต น 5) พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง และกํา หนดบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ ตามความเหมาะสมและความจํา เป น เพื่ อ ดู แ ลกิ จการเฉพาะกิ จดู แ ลผลประโยชน ของบริ ษั ท และ ดู แ ลระบบบริ ห ารให เ ป น ไปตามนโยบายที่ กํา หนดไว 6) ประเมิ น ผลงานของฝ า ยบริ ห ารอย า งสม่ํา เสมอ การแต ง ตั ้ ง และถอดถอนผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท เช น ประธานคณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร รองประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง อื่ น ๆ รวมทั้ งดู แ ลกลไกการจา ยค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารและพนั ก งานอย า งเหมาะสม 7) จั ด ให บ ริ ษั ท มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ช ว ยเหลือ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ เพื่ อ ให ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท เป น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วขอ ง 8) ดํา เนิ น การให บ ริ ษั ท มี ร ะบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบั ญ ชี ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได รวมทั้ ง ดู แ ลให มี ร ะบบ ควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนดู แ ลให บ ริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจัดการ ตามนโยบายการกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี 9) กํา กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม และมี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง การ รายงาน และการติ ด ตามผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 10) รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการจั ด ทํา รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงาน ของผู ส อบบั ญ ชี ไ ว ใ นรายงานประจํา ป 11) ดู แ ลผลประโยชน ข องผู ถื อ หุ น ทั้ งรายใหญ แ ละรายย อ ยตามสิ ท ธิ อ ย า งเป น ธรรม มี ค วามเสมอภาคเทาเทียมกัน และ มี ก ารรายงานขอ มู ลการดํา เนิ น งานที่ สํา คั ญ และรายงานทางการเงิน แก ผู ถื อ หุ น และผู มี ส ว นได เ สี ย อย า งถู ก ต อ งและ เป น ไปตามที่ ขอ กฎหมายกํา หนด โดยกรรมการต อ งแจงให บ ริ ษั ท ทราบโดยไม ชั ก ช า หากมี ส ว นไดเสียในสัญญาที่ทาํ กับ บริ ษั ท หรื อ ถื อ หุ น เพิ่ ม ขึ้น หรื อ ลดลงในบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย (ถ า มี ) ทั้ งนี้ สํา หรั บ รายการที่ ทํา กั บ กรรมการหรื อ บุคคลที่ อาจมี ค วามขัด แย งหรื อ มี ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย(ถ า มี ) กรรมการซึ่ งมี ส ว นได เ สี ย ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ ก ารทํา รายการในเรื่ อ งนั้ น 12) ดู แ ลให มี ก ระบวนการและการจั ด การที่ ชั ด เจนและโปร งใส เกี่ ย วกั บ การทํา รายการระหว า งบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย ว โยงกั น เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความขัด แย งทางผลประโยชน โดยต อ งจัด ให มี ก ารเป ด เผยขอ มู ลอย า งถู ก ต อ ง เพี ย งพอ รวมทั้ งมี ก ารรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย า งสม่ํา เสมอ 13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือใหค วามเห็น ตอ รายการที่เ กี่ย วโยงกัน การไดม าหรือ จํา หนา ยไปซึ่งสิน ทรัพ ย การลงทุน และการดําเนินการใด ๆ ของบริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกํา หนด และระเบีย บขอ บังคับ ตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกํา หนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

27 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มี จํา นวน 3 ท า น ประกอบด ว ย ลํา ดั บ 1. 2. 3.

รายชื่อ นายเมตตา จารุ จิน ดา นายศุ ภ กฤต เมฆภานุ วั ฒ น นายอมรศั ก ดิ์ เกตุ จรู ญ

ตํา แหน ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี น ายวิ ศิ ษ ฎ วชิ ร ลาภไพฑู ร ย เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ นายศุ ภ กฤต เมฆภานุ วั ฒ น และนายอมรศั ก ดิ์ เกตุ จรู ญ เป น ผู มี ค วามรู แ ละประสบการณ เ พี ย งพอที่ จะทํา หน า ที่ ใ น การสอบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิน วาระการดํา รงตํา แหน งของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมี ว าระการดํา รงตํา แหน งคราวละ 3 ป เว น แต เ ป น กรณี ที่ อ อกตามวาระตามขอ บั งคั บ ของบริ ษั ท ซึ่ งอาจได รั บ เลือ กเขา มาดํา รงตํา แหน งใหม ไ ด ขอบเขตอํา นาจหน า ที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง โดยมี ขอบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ได รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ งการรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ดั งนี้ 1) สอบทานให บ ริ ษ ั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย า งถู ก ต อ งและมี ก ารเป ด เผยข อ มู ล อย า งเพี ย งพอ โดยการ

ประสานงานกั บ ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกและผู บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิน ทั้ งรายไตรมาสและประจํา ป 2) สอบทานให บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จารณาความเป น อิ ส ระของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ค วามเห็นชอบใน การพิ จารณาแต งตั้ งโยกย า ย เลิก จา งหั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายใน 3) สอบทานการปฏิ บั ติ งานของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย ข อ กํา หนดของ

ตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ธุ ร กิ จของบริ ษั ท 4) พิ จ ารณาคั ด เลือ กและเสนอแต งตั้ งบุ ค คลซึ่ งมี ค วามเป น อิ ส ระ เพื่ อ ทํา หน า ที่ เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท รวมถึ ง

พิ จารณาเสนอค า ตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จารณา และขออนุ มั ติ จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น รวมทั้ งเขา ร ว มประชุ ม กั บ ผู ส อบบั ญ ชี โ ดยไม มี ฝ า ยจัด การเขา ร ว มประชุ ม อย า งน อ ยป ละ 1 ครั้ ง 5) พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย งทางผลประโยชน ให เ ป น ไปตามกฎหมาย และ

ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให มั ่ น ใจว า รายการดั ง กล า ว สมเหตุ ส มผลและเป น ประโยชน สู งสุ ด ต อ บริ ษั ท 6) ระหว า งการปฏิ บั ติ งาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อ สงสั ย ในรายการหรื อ กิ จ กรรมใดต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี

ผลกระทบอย า งมี นั ย สํา คั ญ ต อ สถานะทางการเงิ น หรื อ ผลประกอบการของบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบต อ ง รายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให มี ก ารแก ไ ขรายการหรื อ กิ จกรรมดั งกลา วได อ ย า งทั น ท ว งที 

รายการที่ เ กิ ด ความขัด แย งทางผลประโยชน

การทุ จริ ต หรื อ รายการที่ ไ ม ป กติ หรื อ การบกพร อ งอย า งมี นั ย สํา คั ญ ของระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท

28 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


การฝ า ฝ น หรื อ ละเมิ ด กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ประกาศและข อ กํา หนดของตลาด หลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย และคณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น รวมทั้ งกฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ธุ ร กิ จของบริ ษั ท 

หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู บ ริ ห ารไม ส ามารถแก ไ ขรายการหรื อ กิ จกรรมดั งกลา วได อ ย า งทั น ท ว งที สมาชิ ก ของ คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรื อ กิ จกรรมดั งกลา วต อ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลัก ทรั พ ย ห รื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย 7) หากผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท พบเหตุ ก ารณ ที่ น า สงสั ย เกี่ ย วโยงกั บ กรรมการ ผู จั ด การ หรื อ บุ ค คลใด ๆ ซึ่ งมี ค วาม

รั บ ผิ ด ชอบต อ การปฏิ บ ั ติ ง านของบริ ษ ั ท ละเมิ ด กฎหมาย และเมื่ อ ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ร ายงานเหตุ ก ารณ ดั ง กล า วต อ คณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบต อ งดํา เนิ น การโดยไม ชั ก ช า ในการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม และ รายงานผลการตรวจสอบเบื้ อ งต น ต อ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พย และผูสอบบัญชี ภายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด รั บ รายงานจากผู ส อบบั ญ ชี 8) จั ด ทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป ด เผยไว ใ นรายงานประจํ า ป ข องบริ ษ ั ท โดยให ป ระธาน

คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดั งกลา ว ซึ่ งต อ งประกอบด ว ยขอ มู ลอย า งน อ ยดั งต อ ไปนี้ (ก) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต อ ง ครบถ ว น เป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ของรายงานงบการเงิน ของบริ ษั ท (ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท (ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํา หนดของตลาด หลัก ทรั พ ย หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ธุ ร กิ จของบริ ษั ท (ง) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของผู ส อบบั ญ ชี (จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย งทางผลประโยชน (ฉ) จํา นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา ร ว มประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบแต ละท า น (ช) ความเห็ น หรื อ ขอ สั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ตามกฎบัตร (Charter) (ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท 9) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายตามที่ เ ห็ น สมควร

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 คณะกรรมการบริ ห าร มี จํา นวน 4 ท า น ประกอบด ว ย ลํา ดั บ 1. 2. 3. 4. หมายเหตุ :

1

รายชื่อ นายสมพล ฤกษ วิบู ลย ศ รี นางสาวสกุณ า บา ยเจริ ญ นายสมชาย ฤกษ วิบู ลยศ รี1 นายวิ ศิ ษ ฎ วชิ ร ลาภไพฑูร ย2

ตํา แหน ง ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห าร

ได รับการแต งตั้ง ตามมติ ท่ีป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษัทครั้ ง 2/2556 เมื่ อ วัน ที่ 21 มีน าคม 2556 มีผ ลตั้ง แต วั น ที่ 26 เมษายน 2556 2 ได รั บการแตง ตั้ง ตามมติที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัทครั้ง 2/2556เมื่อ วั นที่ 21 มี น าคม 2556 มีผลตั้ง แต วั น ที่ 26 มีน าคม 2556

29 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


วาระการดํา รงตํา แหน งของกรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารมี ว าระการดํา รงตํา แหน งคราวละ 3 ป กรรมการบริ ห ารซึ่ งพ น จากตํา แหนงตามวาระอาจไดรับเลือก เขา มาดํา รงตํา แหน งใหม ไ ด อี ก คณะกรรมการบริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และมีอาํ นาจ หนาที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ขอบเขตอํา นาจหน า ที่ ของคณะกรรมการบริ ห าร 1) ดู แ ลจัด การและบริ ห ารกิ จการของบริ ษั ท ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท 2) กํ า หนดแนวนโยบาย กลยุ ท ธ แผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และงบทํ า การประจํา ป ข องบริ ษ ั ท เพื ่ อ เสนอให คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาอนุ มั ติ 3) พิ จ ารณากํา หนดโครงสร า งองค ก รของบริ ษั ท (Organization Chart) อํา นาจการบริ ห ารงาน ค า ตอบแทน กรรมการ และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมทั้ ง กํา หนดโครงสร า งเงิ น เดื อ น สวั ส ดิ ก ารและค า ตอบแทนอื่ น ๆ ของ พนั ก งานบริ ษั ท ก อ นนํา เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ท 4) พิ จารณาอนุ มั ติ เ งิน ลงทุ น (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจํา ป หรื อ เกิ น กว า งบประมาณประจํา ป ได เ ป น จํา นวนเงิน ไม เ กิ น 20 ลา นบาทต อ ป และอนุ มั ติ ค า ใช จา ยที่ เ พิ่ ม จากงบทํา การประจํา ป ไ ม เ กิ น มู ลค า 10 ลา น บาท และเมื่ อ มี ก ารอนุ มั ติ ดั งกลา วแลว ให แ จงต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ รั บ ทราบต อ ไป 5) พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารขอกู ยื ม หรื อ การขอสิ น เชื่ อ ใด ๆ ของบริ ษั ท ในวงเงิน ไม เ กิ น 30 ลา นบาทต อ ป ในกรณี ที่ เ กิ น วงเงิน ที่ กํา หนดไว ให ค ณะกรรมการบริ ห ารนํา เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จารณาและอนุ มั ติ ต อ ไป 6) พิ จารณาอนุ มั ติ แ ผนการปฏิ บั ติ งานต า ง ๆ ได แ ก นโยบายการผลิต และการจัด หาสิ น ค า นโยบายการขายสิ น ค า และโครงสร า งราคา และการเป ด /ป ด สาขา เป น ต น 7) บริ ห ารความเสี่ ย งของกิ จกรรมการดํา เนิ น งานต า ง ๆ ของบริ ษั ท โดยการกํา หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึ งการติ ด ตามและประเมิ น ความเสี่ ย ง เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท 8) มี อํา นาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจ และสั่ ง การ ภายใต ข อบเขตอํา นาจที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บอํา นาจอนุ มั ติ แ ละดํา เนิ น การที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท 9) ตรวจสอบ และติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนธุ ร กิ จ และแนวทางบริ ห ารงาน ด า นต า ง ๆ ตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล 10) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท เป น คราว ๆ ไป

คณะผูบริหาร ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556 บริ ษัท มีคณะผูบ ริ หารจํา นวน 4 ทาน ประกอบด ว ยรายชื่อ ดั งต อ ไปนี้ ลํา ดั บ 1. 2. 3. 4.

รายชื่อ นายสมพล ฤกษ วิบู ลย ศ รี นางสาวสกุณ า บา ยเจริ ญ นายสมชาย ฤกษ วิบู ลยศ รี นายวิ ศิ ษ ฎ วชิ ร ลาภไพฑูร ย1/

ตํา แหน ง ประธานเจา หน าที่บ ริ หาร รองประธานเจา หนา ที่บ ริ หาร เจา หนา ที่บ ริห ารสายงานบริ ห ารจัดการ เจา หนา ที่บ ริห ารสายงานบัญ ชีแ ละการเงิน

หมายเหตุ : 1/ ได รับการแต ง ตั้งตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ง 2/2556เมื่อ วั นที่ 21 มี น าคม 2556 มีผลตั้ง แต วัน ที่ 26 มีน าคม 2556

30 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ขอบเขตอํา นาจหน า ที่ ของประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารมี อํา นาจและหน า ที่ ใ นการบริ ห ารกิ จการของบริ ษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย รวมถึ งเรื่ อ งหรื อ กิ จการต า ง ๆ ดั งต อ ไปนี้ 1) กํา กั บ ดู แ ลและอนุ มั ติ เ รื่ อ งต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํา เนิ น กิ จ การ และ/หรื อ บริ ห ารงานประจํา วั น ของบริ ษั ท ให เ ป น ไป ตามวั ต ถุ ป ระสงค ขอ บั งคั บ กฎระเบี ย บ คํา สั่ งมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท 2) จั ด เตรี ย มนโยบาย แผนธุ ร กิ จ งบประมาณ โครงสร า งการบริ ห ารงานและอํา นาจการบริ ห ารต า ง ๆ ของบริ ษั ท เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ พิ จารณา ก อ นนํา เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ 3) ดํา เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ งานให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ 4) มี อํา นาจจ า ง แต งตั้ ง โยกย า ย เลื่อ นตํา แหน ง พั ก งาน เลิก จ า ง กํา หนดอั ต ราเงิน เดื อ น ค า ตอบแทนอื่ น ๆ รวมทั้ ง บํา เหน็ จรางวั ล การปรั บ เงิน เดื อ นค า จา ง ค า ตอบแทน และเงิน โบนั ส ของพนั ก งานบริ ษั ท 5) มี อํา นาจในการออก แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม และปรั บ ปรุ งคํา สั่ ง ระเบี ย บ บั น ทึ ก และข อ บั งคั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การทํา งาน เพื่ อ ให การปฏิ บั ติ งานเป น ไปตามนโยบายและผลประโยชน ของบริ ษั ท และเพื่ อ รั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย ในการทํา งานภายในองค ก ร 6) มี อํา นาจอนุ มั ติ ใ บสั่ งซื้ อ สั ญ ญาจ า ง/เช า /เช า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ถ าวรวงเงิ น ไม เ กิ น 5 ล า นบาท อนุ มั ติ ก ารจํา หน า ย สิ น ทรั พ ย ถ าวรวงเงิน ไม เ กิ น 2 ลา นบาท รวมทั้ งมี อํา นาจอนุ มั ติ ก ารโอนย า ยสิ น ทรั พ ย ถ าวรระหว า งหน ว ยงานหรื อ สาขา 7) มี อํา นาจอนุ มั ติ ใ บขอซื้ อ /ใบสั่ งซื้ อ อาหารสด อาหารแห ง วั ส ดุ สิ้ น เปลือ ง อุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ มี ว งเงิน ตั้ งแต 1 ล า น บาทขึ้ น ไป รวมทั้ ง มี อํา นาจในการเพิ ่ ม สิ น ค า ปรั บ ราคาสิ น ค า ปรั บ มาตรฐานการจํา หน า ยสิ น ค า เช น น้ํา หนั ก รู ป ร า งสิ น ค า เป น ต น 8) พั ฒ นาองค ก รและบุ ค ลากรให มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพอย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ งดู แ ลและรั ก ษาภาพลัก ษณ ที่ ดี ข อง องค ก ร 9) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ใดตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท ครั ้ ง ที่ 5/2556 เมื่ อ วั น ที ่ 12 พฤศจิ ก ายน 2556 คณะกรรมการบริ ษั ท ได ม ี ม ติ แ ต ง ตั ้ ง นางปาลีรั ฐ นุ ม นนท ดํา รงตํา แหน งเลขานุ ก ารบริ ษั ท หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเลขานุ ก ารบริ ษั ท 1) ให คํา แนะนํา แก ค ณะกรรมการและผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ขอ กํา หนด กฎเกณฑ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ ต า ง ๆ ของ บริ ษั ท และติ ด ตามให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามอย า งถู ก ต อ ง รวมทั้ งรายงานการเปลี่ย นแปลงที่ มี สํา คั ญ ให ค ณะกรรมการ และผู บ ริ ห ารทราบ 2) ดู แ ลและประสานงานกิ จกรรมของคณะกรรมการ 3) ดู แ ลการจัด ประชุ ม คณะกรรมการและการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ขอ บั งคั บ บริ ษั ท และ ขอ พึ งปฏิ บั ติ ต า ง ๆ บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม คณะกรรมการและการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท รวมทั้ งติดตามให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ของที่ ป ระชุ ม ดั งกลา ว 4) จัด ทํา และเก็ บ รั ก ษาเอกสารสํา คั ญ ของบริ ษั ท ได แ ก ทะเบี ย นกรรมการ หนั งสื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน การประชุ ม คณะกรรมการ รายงานประจํา ป หนั งสื อ นั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น รายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ น และเก็บรักษา รายงานการมี ส ว นได เ สี ย ของกรรมการและผู บ ริ ห าร 5) ดู แ ลให มี ก ารเป ด เผยขอ มู ลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบี ย บและขอ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศ ไทย และสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย 6) หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ตามหลัก เกณฑ ที่ กํา หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยหลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย

31 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  กรรมการ ในป 2555 และป 2556 บริ ษั ท มี ก ารจา ยค า ตอบแทนให แ ก ก รรมการ ดั งนี้ รายชื่อกรรมการ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

นายสมพล ฤกษ วิ บูลย ศ รี นางสาวสกุ ณา บ า ยเจริ ญ นายปรีชา ชุ ณ หชั ชวาล1 นายสมชาย ฤกษ วิบู ลย ศรี1 นายศรี สัน ต จิต รวรนัน ท2 นายธีร วุท ธิ์ ปางวิ รุ ฬ หรัก ข2 นายเมตตา จารุ จิน ดา นายศุ ภ กฤต เมฆภานุ วั ฒน นายอมรศั ก ดิ์ เกตุ จรู ญ รวม หมายเหตุ :

1

2

(หน ว ย : บาท) ค าตอบแทนป 2556

ค าตอบแทนป 2555 กรรมการ 60,000 30,000 90,000 60,000 50,000 290,000

กรรมการตรวจสอบ

40,000 20,000 20,000 80,000

กรรมการ 20,000 10,000 75,000 50,000 50,000 205,000

กรรมการตรวจสอบ

50,000 25,000 25,000 100,000

นายสมชาย ฤกษ ว ิ บู ล ย ศ รี ได ร ั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น กรรมการแทนนายปรี ช า ชุ ณ หชั ช วาล ตามมติ ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2556 เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2556 มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 26 เมษายน 2556 เป น ต น ไป โดยนายปรี ช า ชุ ณ หชั ช วาลลาออกมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 10 เมษายน 2556 เป น ต น ไป นายศรี สั น ต จิ ต รวรนั น ท และนายธี ร วุ ท ธิ์ ปางวิ รุ ฬ ห ร ั ก ข ได ล าออกจากการเป น กรรมการ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท เมื่อ วั นที่ 9 สิง หาคม 2556 และมี ผลตั้ง แต วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2556 เปน ต นไป

ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2556มี ม ติ ใ ห กํา หนดค า ตอบแทนที่ เ ป น ตั ว เงิ น และจ า ย ให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได แ ก ค า เบี้ ย ประชุ ม ต อ ครั้ ง ดั งนี้ ตํา แหน ง 1) 2) 3) 4)

ประธานกรรมการของบริ ษั ท กรรมการของบริ ษั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ค าเบี้ย ประชุ ม (บาท/คน/ครั้ง) 15,000 10,000 10,000 5,000

ทั้ งนี้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 กํา หนดให ค ณะกรรมการอิ ส ระเท า นั้ น ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนดั งกลา วขา งต น โดย กรรมการบริ ห ารที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ในคณะกรรมการบริ ษ ั ท และ/หรื อ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งชุ ด อื ่ น ๆ จะไม มี ส ิ ท ธิ ไ ด ร ั บ ค า ตอบแทนกรรมดั งกลา วขา งต น

32 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


 ผู บ ริ ห าร ในป 2555 และป 2556 บริ ษั ท จา ยค า ตอบแทนให ผู บ ริ ห าร ดั งนี้ ป 2555 ค าตอบแทน จํา นวนผูบ ริ หาร ค าตอบแทน (คน) (บาท) เงินเดือ น และผลประโยชน ห ลังออกจากงาน

5

13,676,140

ป 2556 จํา นวนผูบ ริ หาร ค าตอบแทน (คน) (บาท) 5

12,967,888

2. คาตอบแทนอื่น -ไม มี-

33 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


34 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


35 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


36 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


37 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


38 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


39 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


การถือครองหุน โดยคณะกรรมการ และผูบริหาร รายชื่อกรรมการ

1. นายเมตตา จารุจินดา คูสมรสและบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะ 2. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 3. นางสาวสกุณา บายเจริญ คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 4. นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 5. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 6. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 7. นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย

ตําแหนง ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร ประธาน เจาหนาที่บริหาร และกรรมการ ผูมีอํานาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการบริหาร เจาหนาที่บริหารสายงาน บริหาร จัดการ และกรรมการผู มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร และเจาหนาที่ บริหารสายงานบัญชีและ การเงิน

16 ตุลาคม 2555 จํานวนหุน สัดสวน (%)

28 สิงหาคม 2556 จํานวนหุน สัดสวน (%)

เปลี่ยนแปลง ระหวางป

-

-

-

-

-

110,782,000

27.29

110,782,000

27.29

-

104,468,000 104,468,000

25.73 25.73

101,549,000 101,549,000

25.01 25.01

-2,919,000 -2,919,000

110,782,000 -

27.29 -

110,782,000 4,020,000

27.29 0.99

+4,020,000

-

-

-

-

-

406,000

0.10

2,000,000

2,000,000

+1,594,000

-

-

-

-

-

40 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


การกํากับดูแลกิจการที่ดี รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํา กับดูแ ลกิจ การที่ดี บริ ษั ท ให ค วามสํา คั ญ ต อ ระบบการบริ ห ารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร งใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่ งจะทํา ให เ กิ ด ความเชื่อมั่น กั บ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วขอ ง และส งผลให ธุ ร กิ จมี ค วามเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ งยื น ภายใต ก ารดํา เนิ น งานอย า งมี จรรยาบรรณและเป นไป ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ ง บริ ษั ท จึงได กํา หนดนโยบายการกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เพื่ อ ยกระดั บ การดํา เนิ น การที่ มี อ ยู แลว ใหมีความ เป น ระบบมาตรฐานที่ ชั ด เจน และกระจายการปฏิ บั ติ ไ ปสู พ นั ก งานของบริ ษั ท ทุ ก ระดั บ ชั้ น อั น เป น การเสริ ม สร า งให เกิดวัฒนธรรม การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การอย า งแท จ ริ ง โดยบริ ษั ท ได รั บ เอาแนวทางการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํา หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น (Good Corporate Governance) ป 2549 ตามที่ กํา หนดโดยตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย ซึ่ งครอบคลุม หลัก การ 5 หมวด โดยใน ป 2556 บริ ษั ท ได ดํา เนิ น งานตามหลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ดั งนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) บริ ษั ท ตระหนั ก และให ค วามสํา คั ญ ในสิ ท ธิ พื้ น ฐานต า ง ๆ ของผู ถื อ หุ น ทั้ งในฐานะของนั ก ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย แ ละในฐานะเจ า ของ บริ ษั ท เช น สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ ขาย โอน หลัก ทรั พ ย ที่ ต นถื อ อยู สิ ท ธิ ใ นการที่ จะได รั บ ส ว นแบ งผลกํา ไรของบริ ษั ท สิ ท ธิ ใ นการได รั บ ขอ มู ลของบริ ษั ท อย า งเพี ย งพอ สิ ท ธิ ใ นการประชุ ม ผู ถื อ หุ น สิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น สิ ท ธิ ใ นการร ว มตั ด สิ น ใจในเรื่ อ ง สํา คั ญ ของบริ ษั ท เช น การจัด สรรเงิน ป น ผล การแต งตั้ งหรื อ ถอดถอนกรรมการ การแต งตั้ งผู ส อบบั ญ ชี การอนุมัติธุรกรรมที่ สํา คั ญ และมี ผ ลต อ ทิ ศ ทางในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท การแก ไ ขหนั งสื อ บริ ค ณห ส นธิ ขอ บั งคั บ ของบริ ษั ท เป น ต น นอกเหนื อ จากสิ ท ธิ พื้ น ฐานต า ง ๆ ขา งต น แลว บริ ษั ท ยั งได ดํา เนิ น การในเรื่ อ งต า ง ๆ ที่ เ ป น การส งเสริ ม และอํา นวยความสะดวก ในการใช สิ ท ธิ ของผู ถื อ หุ น ดั งนี้ 1. บริ ษั ท กํา หนดให มี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น เป น การประชุ ม สามั ญ ประจํา ป ภ ายใน 4 เดื อ นนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด ของรอบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ซี่ งบริ ษั ท ได จัด ให มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห อ งสิ ต ารมย พระนครแกรนด วิ ว มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ ง วั ฒ นะ แขวงอนุ ส าวรี ย เขตบางเขน กรุ ง เทพฯ 10220 พร อ มทั้ งจัด ทํา เป น หนั งสื อ นั ด ประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วั น เวลา ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเรื่ อ งที่ จะเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม พร อ มด ว ย รายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุ ชั ด เจนว า เป น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล ว แต ก รณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง กล า ว และจั ด ส ง ให ผู ถื อ หุ น และนายทะเบี ย นไม น อ ยกว า 7 วั น ก อ นวั น ประชุ ม และได โฆษณาคํา บอกกลา วนั ด ประชุ ม ในหนั งสื อ พิ ม พ ไ ม น อ ยกว า 3 วั น ก อ นวั น ประชุ ม โดยเผยแพร ขอ มู ลดั งกลา วผ า นทางเว็ บ ไซตของ บริ ษั ท เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น ได มี เ วลาในการศึ ก ษาขอ มู ลเป น การลว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม 2. บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห ารและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ ง รวมทั้ งผู ส อบบั ญ ชี เขา ร ว มประชุ ม ผู ถือหุนอยาง พร อ มเพรี ย งกั น ซึ่ งในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 จากจํา นวนกรรมการทั้ งหมด 7 ท า น มี ก รรมการทั้ ง หมด 5 ท า น ได แ ก ประธานกรรมการ ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร/กรรมการ และกรรมการ 3 ท า น เขา ร ว มประชุ ม โดยกรรมการ 2 ทาน ไม เ ขา ร ว มประชุ ม เนื่ อ งจากติ ด ภาระกิ จสํา คั ญ ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น รวมทั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม 3. ในกรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ไม ส ามารถเขา ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเอง บริ ษั ท เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถมอบฉัน ทะใหกรรมการอิสระหรือ บุ ค คลใด ๆ เขา ร ว มประชุ ม แทนตนได โดยใช ห นั งสื อ มอบฉัน ทะแบบหนึ่ งแบบใดที่ บ ริ ษั ท ได จัด ส งไปพร อ มกั บ หนั งสื อ นั ด ประชุมโดย บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให ใ ช ห นั งสื อ มอบฉัน ทะแบบ ข นอกจากนี้ ผู ถื อ หุ น ยั งสามารถดาวน โ หลดหนั งสื อ มอบฉัน ทะผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง บริ ษั ท ได อี ก ด ว ย 4. บริ ษั ท เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถส งความเห็ น ขอ เสนอแนะ และขอ ซั ก ถามได ลว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม อย า งไรก็ ต ามใน ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 ยั งไม ดํา เนิ น การในเรื่ อ งดั งกลา ว เนื่ อ งจากเป น ป แ รกที่ จัด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น

41 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


5. ก อ นการเริ่ ม ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ประธานที่ ป ระชุ ม จะให มี ก ารแจ ง ให ผู ถื อ หุ น ทราบถึ ง กฎเกณฑ ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นการประชุ ม และ ขั้น ตอนการออกเสี ย งลงคะแนนในมติ ของแต ละวาระอย า งชั ด เจน 6. ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น มี สิ ท ธิ อ ย า งเท า เที ย มกั น แสดงความคิ ด เห็ น ขอ เสนอแนะ หรือตั้งคําถาม ในวาระต า ง ๆ อย า งอิ ส ระ ก อ นการลงมติ ใ นวาระใด ๆ ทั้ งนี้ โดยมี ก รรมการและผู บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มประชุ ม เพื่ อ ตอบ คํา ถามในที่ ป ระชุ ม รวมทั้ งจะมี ก ารบั น ทึ ก ประเด็ น ซั ก ถามและขอ คิ ด เห็ น ที่ สํา คั ญ ไว ใ นรายงานการประชุ ม เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น สามารถ ตรวจสอบได 7. ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ เลือ กตั้ งกรรมการ บริ ษั ท เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถลงคะแนนเสี ย งเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน ซึ่ งผู ถื อ หุ น มี สิ ท ธิ ที่ จะเลือ กผู แ ทนที่ เ ห็ น ว า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเขา มาทํา หน า ที่ ก รรมการ 8. ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท ได ดํา เนิ น การตามวาระที่ แ จงในหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท ไม มี ก ารเพิ่ ม วาระการ ประชุ ม หรื อ เปลี่ย นแปลงลํา ดั บ วาระการประชุ ม 9. เพื่ อ ความโปร งใสและตรวจสอบได ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท จะใช บั ต รลงคะแนนในทุ ก วาระการประชุ ม และเพื่ อ เพิ่ ม ความ รวดเร็ ว และแม น ยํา บริ ษั ท ได นํา ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการลงทะเบี ย น และลงมติ ของผู ถื อ หุ น 10. ภายหลังการประชุ ม แลว เสร็ จ บริ ษั ท ได เ ผยแพร ม ติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พร อ มทั้ งผลการนั บ คะแนน ภายใน 9.00 น.ของวันทํา การถั ด จากวั น ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ผ า นระบบของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และบนเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท รวมทั้ ง ได จั ด ทํา รายงานการประชุ ม ซึ่ งแสดงขอ มู ลอย า งถู ก ต อ ง ครบถ ว น แลว เสร็ จภายใน 14 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม ผู ถื อ หุ น และได เ ผยแพร รายงานการประชุ ม ผ า นทางระบบของตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย และเว็ บ ไซต ของบริ ษั ท เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น สามารถตรวจสอบได

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 1. การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุ คคลเพื่อแตงตั้ง เปนกรรมการบริษัท บริ ษั ท มี น โยบายในการปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายทุ ก กลุม อย า งเท า เที ย มกั น ไม ว า จะเป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ รายย อ ย ผู ถื อ หุ น ที่ เป น ผู บ ริ ห าร หรื อ ไม เ ป น ผู บ ริ ห าร บริ ษั ท ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ที่ ถื อ หุ น ไม น อ ยกว า 2,000,000 หุ น โดยอาจเป น ผู ถื อ หุ น ราย เดี ย วหรื อ หลายรายรวมกั น สามารถเสนอเรื่ อ งที่ เ ห็ น ว า สํา คั ญ และสมควรบรรจุเ ป น วาระในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป ของบริ ษั ท และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการ บริ ษั ท ลว งหน า ก อ นที่ จะมี ก ารจัด ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ขึ้น เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท จะได พิ จารณากลั่น กรองและเตรี ย มความ พร อ ม เพื่ อ นํา วาระที่ ผู ถื อ หุ น เสนอมานั้ น กํา หนดเป น วาระการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป ข องบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได กํา หนด หลัก เกณฑ ที่ ชั ด เจน ซึ่ งได แ จงให ผู ถื อ หุ น ทราบ ผ า นทางระบบของตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย และบนเว็ บ ไซต ของบริ ษั ท อย า งไรก็ ต าม ในประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 ยั งไม ดํา เนิ น การในเรื่ อ งดั งกลา ว เนื่ อ งจากเป น ป แ รกที่ จัด ประชุ ม ผู ถื อ หุน สํา หรั บ ในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2557 บริ ษั ท ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การเลือ กตั้ งเป น กรรมการ ระหว า งวั น ที่ 26 ธั น วาคม 2556 ถึ งวั น ที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฎว า ไม มี ผู ใ ดเสนอวาระการ ประชุ ม และชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การเลือ กตั้ งเป น กรรมการให บ ริ ษั ท พิ จารณา 2.

การใชขอมูลภายใน

บริ ษั ท ได กํา กั บ ดู แ ลการใช ขอ มู ลภายในอย า งเคร งครั ด เพื่ อ ป อ งกั น การหาประโยชน จากขอ มู ลภายในให แ ก ตนเองหรือผูอ่ืนในทาง มิ ช อบ (Abusive self-dealing) เพื่ อ ให เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ราย โดยบริ ษั ท ได กํา หนดแนวทางในการเก็บรักษา ขอ มู ลภายในของบริ ษั ท และแนวทางป อ งกั น การใช ขอ มู ลภายในแสวงหาประโยชน ส ว นตน เป น ลายลัก ษณ อั ก ษร ดู ร ายละเอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ในหั ว ขอ การดู แ ลเรื่ อ งการใช ขอ มู ลภายใน

42 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


3.

การมีสวนไดเสีย

บริ ษั ท ได กํา หนดแนวทางการจัด การเรื่ อ งการมี ส ว นได เ สี ย อย า งโปร งใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิ จ ารณา ธุ ร กรรมระหว า งบริ ษั ท กั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ส ว นเกี่ ย วขอ ง โดยเมื่ อ เกิ ด กรณี ดั งกลา ว ผู มี ส ว นไดเสียในเรื่องนั้นจะตองรายงาน ให บ ริ ษั ท ทราบโดยทั น ที และไม ร ว มพิ จ ารณาหรื อ ออกเสี ย งในเรื่ อ งนั้ น ๆ รวมทั้ ง ได กํา หนดแนวทางเพื่ อ มิ ใ ห ก รรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารที่ มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ส ว นเกี่ ย วขอ ง เขา ร ว มกระบวนการตั ด สิ น ใจในการพิ จารณาธุ ร กรรมดั งกล า ว และไม มี สิ ท ธิ อ อก เสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น ๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 1. การปฏิ บั ติ ต อ ผู มี สว นได เสีย กลุ ม ต าง ๆ บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํา คั ญ ต อ สิ ท ธิ ข องผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม ไม ว า จะเป น ผู มี ส ว นได เ สี ย ภายใน ได แ ก ผู ถ ื อ หุ น ผู บ ริ ห ารและ พนั ก งานของบริ ษั ท หรื อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ภายนอก เช น เจา หนี้ ลูก ค า คู ค า คู แ ขง ภาครั ฐ สั งคม และชุ ม ชน เป น ต น ดั งนั้ น บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและขอ กํา หนดที่ เ กี่ ย วขอ งเพื่ อ ให สิ ท ธิ ของผู มี ส ว นได เ สี ย ดั งกลา วได รั บ การดู แ ลเป น อย า งดี ทั้ ง นี้ ในการ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท ได คํา นึ งถึ งสิ ท ธิ ของผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ย ตามแนวทางดั งต อ ไปนี้ ผู ถื อ หุ น

:

บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น อย า งเท า เที ย มกั น รั ก ษาผลประโยชน ข องผู ถื อ หุ น และไม กระทํา การใด ๆ อั น เป น การละเมิ ด หรื อ ลิด รอนสิ ท ธิ ของผู ถื อ หุ น รวมทั้ งเคารพสิ ท ธิ ของผู ถื อ หุ น ใน การรั บ ทราบขอ มู ลของบริ ษั ท โดยเป ด เผยขอ มู ลของบริ ษั ท ต อ ผู ถื อ หุ น อย า งเท า เที ย มกั น สม่าํ เสมอ ถู ก ต อ ง และครบถ ว น เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ได ซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น เสนอแนะ รวมทั้ ง เสนอ วาระการประชุ ม และบุ ค คลเพื่ อ เขา ดํา รงตํา แหน งกรรมการในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ตลอดจนบริษัทจะ สร า งความเจริ ญ เติ บ โต เพื่ อ สร า งมู ลค า เพิ่ ม และให ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมอย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ยึ ด มั่ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จตามหลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี

พนั ก งาน

:

บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว า พนั ก งานเป น หนึ่ งในทรั พ ยากรหลัก ที่ มี ค วามสํา คั ญ ในการพัฒนาองคกรใหมีการ เติ บ โต โดยบริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานอย า งเท า เที ย มและเป น ธรรม ซึ่ ง บริ ษั ท ได กํา หนดระเบี ย บ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานที่ ชั ด เจน เช น การประเมิ นผลงานโดยใช KPI การจัด ตั้ งกองทุ น สํา รองเลี้ย งชี พ ประกั น อุ บั ติ เ หตุ การตรวจสุ ขภาพประจํา ป เป น ต น การจั ด ให มี กิ จกรรมที่ เ สริ ม สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพนั ก งาน เช น งานกี ฬ าสี งานเลี้ย งป ใ หม กิ จกรรมวั น เกิ ด เป น ต น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน รวมทั้ ง ดู แ ลสภาพแวดลอ มและสุ ขภาพอนามั ย ใน สถานที่ ทํา งาน เพื่ อ ให มี ค วามปลอดภั ย ต อ ชี วิ ต ของพนั ก งาน รั บ ฟ งขอ คิ ด เห็ น และขอ เสนอแนะจาก พนั ก งานทุ ก ระดั บ อย า งเท า เที ย มและเสมอภาคกั น และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ พนั ก งานอย า งเคร งครั ด ในป 2556 จํา นวนชั่ ว โมงเฉลี่ย ของการฝ ก อบรมพนั ก งานเท า กั บ 39.04 ชั่ ว โมงต อ คน และบริ ษั ท ได จัด ทํา แผนการความก า วหน า ในสายอาชี พ (Career Development Plan) นอกจากนั้ น บริ ษั ท ยัง ได ส งนายสมชาย ฤกษ วิ บู ลย ศ รี กรรมการ และเจา หน า ที่ บ ริ ห ารสายงานบริ ห ารจั ด การ เข า ร ว ม อบรมหลัก สู ต ร เจา หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํา งาน ระดั บ บริ ห าร ของสมาคมส ง เสริ ม ความ ปลอดภั ย และอนามั ย ในการทํา งาน

43 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ลู ก คา

:

บริ ษั ท มี น โยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ จะพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค า และบริ ก ารอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ความ พอใจสู งสุ ด ของลูก ค า ให ลูก ค า ได รั บ สิ น ค า คาบริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สะอาด ปลอดภั ย ในระดับรา/ ที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม ดู แ ล สร า งความสั ม พั น ธ และเป น มิ ต รที่ ดี กั บ ลู ก ค า ตลอดจนมี ก าร สํา รวจความพึ งพอใจของลูก ค า อย า งสม่ํา เสมอ รวมทั้ งมี ช อ งทางการรั บ ขอ ร อ งเรี ย นจากลูก ค า เพื่ อ นํา ขอ บกพร อ ง หรื อ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้น มาปรั บ ปรุ งแก ไ ขโดยเร็ ว

คูคา

:

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ งความเสมอภาค เป น ธรรม ไม เ อารั ด เอาเปรี ย บ และมี ค วามซื่อสัตยในการดําเนิน ธุ ร กิ จรั ก ษาผลประโยชน ร ว มกั บ คู ค า และมี จรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ได มี ก ารกํา หนด แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการคั ด เลือ กคู ค า ไว อ ย า งชั ด เจน รวมทั้ งไม เ รี ย กไม รั บ หรื อ จา ยผลประโยชน ใด ๆ ที่ ไ ม สุ จริ ต ในการค า กั บ คู ค า บริ ษั ท มี ก ารกํา หนดวิ ธี ก ารและแนวปฏิ บั ติ ที่ จะไม ละเมิ ด สิ ท ธิ ของเจา หนี้ เ งิน กู โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม ขอ กํา หนด และเงื่อ นไขต า ง ๆ ในสั ญ ญาเงิน กู อ ย า งเคร งครั ด ชํา ระคื น ตามกํา หนดเวลา ไม ใ ช เ งิน ที่ ไ ด รั บ จากการกู ยื ม ไปในทางที่ ขัด กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นขอ ตกลงที่ ทํา ไว กั บ เจ า หนี้ ไม ใ ช วิ ธี ก ารที่ ไ ม สุ จริ ต ปกป ด ขอ มู ลหรื อ ขอ เท็ จจริ ง อั น จะทํา ให เ จา หนี้ ไ ด รั บ ความเสี ย หาย รวมทั้ ง ไม เ รี ย ก ไม รั บ หรื อ ไม ใ ห ผ ลประโยชน ใ ด ๆ ที่ ไ ม สุ จริ ต กั บ เจา หนี้

เจ าหนี้

คูแ ข ง

:

บริ ษั ท มี น โยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ต อ คู แ ขงทางการค า ภายใต ก รอบกติกาของการแขงขันที่ดี โดย ไม กี ด กั น ผู อื่ น ในการเข า ร ว มแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ไม แ สวงหาข อ มู ล ที่ เ ป น ความลั บ ของคู แ ข ง ทาง การค า ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม สุ จ ริ ต หรื อ ไม เ หมาะสม รวมทั้ ง จะไม ก ล า วหาในทางร า ยแก คู แ ข ง ทาง การค า โดยปราศจากซึ่ ง มู ล แห ง ความจริ ง หรื อ มี ก ารกระทํา การใด ๆ ที่ ไ ม เ ป น ธรรมต อ การ แขงขัน

ชุ ม ชน สัง คม และสิ่ง แวดล อ ม

:

บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํา คั ญ ด า นชุ ม ชน สั งคม และสิ่ งแวดลอ ม ทั้ งในด า นความปลอดภั ย และคุณภาพ ชี วิ ต ตลอดจนคํา นึ ง ถึ ง การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต าม กฎหมายและขอ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดลอ มที่ ใ ช บั งคั บ อยู อ ย า งเคร ง ครั ด โดยมี ม าตรการในการ ป อ งกั น น้ํา ทิ้ ง จากโรงงาน ซึ่ ง จะต อ งผ า นการบํา บั ด และนํา กลั บ มาใช ใ นโรงงาน โดยไม มี ก าร ปลอ ยออกสู แ หลงน้ํา สาธารณะ รวมทั้ งการเขา ร ว มกิ จกรรมต า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน สังคม และ สิ่ งแวดลอ มตามสมควร อาทิ โครงการส งเสริ ม ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ง านทํา ในช ว งว า งจาก การเรี ย น โครงการโรงงานสี ขาว การสนั บ สนุ น กิ จกรรมวั น เด็ ก ในชุ ม ชน โครงการห อ งน้ํา ของ หนู เป น ต น ในป 2556 บริ ษั ท ได เ ขา ร ว มโครงการมาตรฐานการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพ ติ ด ในสถานประกอบกิ จการ ระยะเวลาตั้ งแต ป 2556 – 2558

2.

ช อ งทางการติ ด ต อ

ผู มี ส ว นได เ สี ย สามารถติ ด ต อ สื่ อ สารเพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น ขอ เสนอแนะ ร อ งเรี ย น หรื อ แจงเบาะแสในกรณี ที่ พ บเห็นการกระทํา ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมายหรื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จของบริ ษั ท กั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท ได โ ดยตรงที่ อี เ มล chairman@hotpot.co.th หรื อ ผ า นทางเว็ บ ไซต ของบริ ษั ท หรื อ กล อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ ร า นสาขา หรื อ โทรศั พ ท แ จ ง โดยตรงตามเบอร โ ทรศั พ ท ที่ ติ ด ประกาศแจงไว ที่ ร า นสาขาทุ ก สาขา

44 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ทั้ งนี้ บ ริ ษั ท จะดํา เนิ น การตรวจสอบตามขั้น ตอน และบั น ทึ ก การสอบสวนไว เ ป น ลายลั ก ษณ อ ก ษร โดยไม เ ป ด เผยผู แ จ ง เบาะแส รวมทั้ ง ดํา เนิ น การจัด เก็ บ เอกสารการร อ งเรี ย นเป น ความลับ เพื่ อ คุ ม ครองผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้น กั บ ผู แ จงเบาแสะดั งกลา ว

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) คณะกรรมการบริ ษั ท ให ค วามสํา คั ญ ต อ การเป ด เผยขอ มู ลที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจของผู ลงทุ น และผู มี ส ว นได เ สี ย กั บ บริ ษั เพื่ อ ให มี ขอ มู ลที่ มี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว น ทั น เวลา น า เชื่ อ ถื อ และเป น ไปตามหลัก เกณฑ ของสํา นั ก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลัก ทรั พ ย และตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย ตลอดจนขอ มู ลอื่ น ๆ ที่ สํา คั ญ ที่ มี ผ ลต อ กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ลงทุน และผู มี ส ว นได เ สี ย ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได เ ผยแพร ขอ มู ล และขา วสารต า งๆ ของบริ ษั ท ผ า นทางระบบของตลาดหลัก ทรั พยแหง ประเทศไทย และบนเว็ บ ไซต ของบริ ษั ท บริ ษั ท จัด ให มี นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ เพื่ อ ให นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห ห ลัก ทรั พ ย สื่ อ มวลชน และบุ ค คลทั่ ว ไป สามารถซั ก ถามข อ สงสั ย ต า ง ๆ ได ต ลอดเวลา ซึ่ งสามารถติ ด ต อ โดยโทรศั พ ท เ บอร 0-2943-8448 ต อ 1114 หรื อ ที่ อี เ มลล ir@hotpot.co.th หรื อ บน เว็ บ ไซต ของบริ ษั ท ในป 2556 บริ ษั ท ได เ ป ด โอกาสให นั ก ลงทุ น สถาบั น นั ก ลงทุ น รายย อ ย และนั ก วิ เ คราะห ห ลัก ทรั พ ย เขา พบผู บ ริ ห าร เพื่ อ สอบถาม ขอ มู ลเกี่ ย วกั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท และแนวโน ม ธุ ร กิ จ ดั งนี้ กองทุ น ต า งประเทศ 4 ครั้ ง Company Visit ของกลุม นั ก ลงทุ น รายย อ ย 3 ครั้ ง และนั ก วิ เ คราะห ห ลัก ทรั พ ย 3 ครั้ ง รวมทั้ ง ได เ ข า ร ว มในงาน Thailand Focus 1 ครั้ ง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 1. โครงสรางคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ทั ก ษะ ความสามารถ และประสบการณ ที่ ส ามารถเอื้ อ ประโยชน ใ ห กั บ บริ ษั ท โดยเป น ผู มี บ ทบาทสํา คั ญ ในการกํา หนดนโยบายและภาพรวมขององค ก ร แผนการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ งมี บ ทบาทสํา คั ญ ในการกํา กั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตาม แผนที่ ว างไว ตลอดจนดํา เนิ น กิ จการของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ขอ บั งคั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ด ว ย ความซื่ อ สั ต ย สุ จริ ต มี จริ ย ธรรม ภายใต จรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ งการกํา กั บ ดู แ ลให ก ารบริ ห าร จัด การของฝ า ยบริ ห ารเป น ไปตามเป า หมายและแนวทางที่ ไ ด กํา หนดไว และก อ ให เ กิ ด ประโยชนสูงสุดตอบริษัทและ ผู ถื อ หุ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษั ท มี จํา นวน 6 คน ประกอบด ว ย กรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป น ผู บ ริ ห าร จํา นวน 3 คน ได แ ก ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร 1 คน รองประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร 1 คน และเจา หน า ที่ บ ริ ห าร สายงานบริ ห ารจัด การ 1 คน และกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป น กรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 คน เท า กั บ 1 ใน 2 ของ จํา นวนกรรมการทั้ งหมด 2) คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ช ว ยในการกํา กั บ ดู แ ลกิจการของบริษัท โดยบริษัทมี บุ ค คลที่ ดํา รงตํา แหน งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป น บุ ค คลเดี ย วกั น เนื่ อ งจากบุ ค คล ดั งกลา วเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละสามารถให คํา แนะนํา ในเรื่ อ งต า ง ๆ แก บ ริ ษั ท ได เ ป น อย า งดี โดยบริ ษั ท ได มี ก าร แบ ง แยกบทบาท หน า ที ่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริ ห ารอย า งชั ด เจน 3) บริ ษั ท กํา หนดให ป ระธานกรรมการและประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารต อ งไม เ ป น บุ ค คลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในด า นความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งการกํา หนดนโยบาย การกํา กั บ ดู แ ล และการบริ ห ารงานประจํา โดยได แ บ งแยก บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห ารอย า งชั ด เจน และมี ก ารถ ว งดุ ล อํา นาจการดํา เนิ น งาน

45 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


4) กรรมการบริ ษั ท มี ว าระการดํา รงตํา แหน งที่ แ น น อน ตามขอ บั งคั บ ของบริ ษั ท กํา หนดไว ว า ในการประชุ ม สามั ญ ประจํา ป ทุ ก ครั้ ง กรรมการจะต อ งออกจากตํา แหน งอย า งน อ ยจํา นวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่ จะแบ งออกให เ ป น สามส ว นไม ไ ด ก็ ใ ห อ อกโดยจํา นวนใกล เ คี ย งที่ สุ ด กั บ ส ว นหนึ่ ง ในสาม โดยกรรมการที่ อ ยู ใ น ตํา แหน งนานที่ สุ ด เป น ผู อ อกจากตํา แหน ง อย า งไรก็ ต าม กรรมการผู อ อกจากตํา แหน งไปนั้ น อาจจะเลือ กไดรับ การแต งตั้ งกลับ เขา ดํา รงตํา แหน งอี ก ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได กํา หนดจํา นวนป ใ นการดํา รงตํา แหน ง ของกรรมการ อิ ส ระไว ไ ม เ กิ น 9 ป 5) บริ ษั ท มี น โยบายจํา กั ด จํา นวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก รรมการแต ละคนจะดํา รงตํา แหน งได ไ ม เ กิ น 3 แห ง 6) บริ ษั ท ไม มี น โยบายให ก รรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารและประธานคณะกรรมการบริ ห ารไปดํา รงตํา แหน ง ในบริ ษั ท จด ทะเบี ย นอื่ น ๆ (ยกเว น บริ ษั ท ย อ ยหรื อ บริ ษั ท ร ว มของบริ ษั ท ) เว น แต จะได รั บ การอนุ มั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ท 7) คณะกรรมการบริ ษ ั ท ได แ ต ง ตั ้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื ่ อ ให ม ี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย

2. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริษัททํา หนาที่พิจารณาและใหความเห็น ชอบในเรื่อ งที่สํา คัญ เกี่ย วกับ การดํา เนิน งานของบริษัท เชน วิสัยทัศนและภารกิจกลยุทธ ความเสี่ยงแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกํา กับ ดูแ ลใหฝา ยจัด การดํา เนิน งานตามนโยบายและแผนที่ กํา หนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) คณะกรรมการบริษ ัท ไดแ บง อํ า นาจหนา ที ่แ ละความรับ ผิด ชอบในการกํ า หนดนโยบายการกํ า กับ ดูแ ล และการ บริหารงานประจํา วัน ออกจากกัน อยา งชัด เจน โดยประธานกรรมการและประธานเจา หนา ที่บ ริห ารถูก เลือ กตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท ซึ่งประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร 3) คณะกรรมการบริษัท เปน ผูริเ ริ่ม มีสว นรว มในการจัด ทํา และอนุมัติน โยบายการกํา กับ ดูแ ลกิจการของบริษัท ซึ่งที่ ประชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครั ้ง ที ่ 1/2554 เมื ่อ วัน ที ่ 18 กรกฎาคม 2554 เคยไดใ หค วามเห็น ชอบนโยบายดัง กลา วทั ้ง นี้ คณะกรรมการจะไดจัด ใหมีก ารทบทวนนโยบายและการปฏิบัติต ามนโยบายดังกลา วเปน ประจํา โดยบริษัท มีก ารสื่อ สารใหทุก คนใน องคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกํา กับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กํา หนด 4) คณะกรรมการบริษัท ไดกํา หนดจรรยาบรรณธุร กิจ (Code of Conduct) เปน ลายลัก ษณอัก ษรเพื่อ ใหเ ปน ไปตาม มาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณใ นการที่จะดํา เนิน ธุร กิจอยา งโปรงใสซื่อ สัต ยสุจริต มีคุณ ธรรมมีค วาม รับ ผิด ชอบตอ ผูมีสว นไดเ สีย โดยนํา มาใชแ ละเผยแพรใ หแ กพ นัก งานเปน แนวทางการปฏิบัติที่ถูก ตอ งในการประกอบธุร กิจ โดยที่ จรรยาบรรณดังกลา ว สะทอ นใหเ ห็น ถึงคา นิย ม และแนวทางปฏิบัติงานที่พ นัก งานทุก คนพึงปฏิบัติต น และปฏิบัติงานตามกรอบ จรรยาบรรณที่กํา หนดไวในดานตาง ๆ ไดแก (1) การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี ศีลธรรมอันดี (3) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (4) การปฏิบัติงานโดยใชทักษะความรู ความสามารถ และความเปนมืออาชีพของบุคลากร (5) การจัดทํา บันทึกและรายงานตาง ๆ ใหถูกตองสมบูรณ (6) การรักษาขอมูลของบริษัท (7) การเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (8) การจัดใหมีก ารควบคุม ภายในที่เ หมาะสมในกิจกรรมทุก ดา นของบริษัท ตลอดจนการกํา หนดและพัฒ นาระเบีย บ มาตรฐานของการปฏิบัติภายในบริษัท (9) การเปดเผยขอมูล และใหความรวมมือกับองคกรกํา กับดูแลทั้งภายในและภายนอก (10) การรายงานการละเมิดแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

46 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ทั้งนี้ บริษัท ไดมีก ารประกาศและแจงใหพ นัก งานทุก คนรับ ทราบและยึด ปฏิบัติอ ยา งเครงครัด รวมถึงใหมีก ารปฏิบัติต ามแนวทาง ดังกลาว 5) คณะกรรมการบริษัทไดกํา หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัด แยงทางผลประโยชนโ ดยกํา หนดไมใ หก รรมการ ผูบ ริห าร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัด แยงกับ ผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้ผู ที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบ ริษัท ทราบถึงความสัม พัน ธห รือ การเกี่ย วโยงของตนในรายการ ดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนํ า เสนอคณะกรรมการบริษ ัท เกี ่ย วกับ รายการที ่เ กี ่ย วโยงกัน และรายการที ่ม ีค วามขัด แยง ทาง ผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ โดยบริษัท ไดป ฏิบัติต ามหลัก เกณฑของคณะกรรมการกํา กับ ตลาด ทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยา งเครงครัด ในเรื่อ งการกํา หนดราคาและเงื่อ นไขตา ง ๆ กับ บุค คลที่อ าจมีค วามขัด แยง ดานผลประโยชน ใหเ สมือ นทํา รายการกับ บุค คลภายนอก โดยจะเปด เผยการทํา รายการไวใ นงบการเงิน รายงานประจํา ปแ ละแบบ แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย 6) คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํา กับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ ปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอ ฝา ยจัด การในการชว ยลดความเสี่ย งทางธุร กิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพ โดยมีก ารจัด สรรทรัพ ยากรอยา งเหมาะสมและบรรลุเ ปา หมายตามที่ตั้งไว ชว ย ปกปองคุม ครองทรัพ ยสิน ไมใ หรั่ว ไหล สูญ หายจากการทุจริต ประพฤติมิช อบ ทํา ใหร ายงานทางการเงิน มีค วามถูก ตอ งนา เชื่อ ถือ บุค ลากรปฏิบัติต ามกฎหมายและระเบีย บขอ บัง คับ ที่เ กี่ย วขอ ง รวมทั้ง คุม ครองเงิน ลงทุน ของผูถือ หุน ดังนั้น บริษัท จึงไดกํา หนด ภาระหนา ที่ และอํ า นาจการดํา เนิน การของผูป ฏิบัติง านและผู บ ริห ารในเรื่อ งตา ง ๆ ไวเ ปน ลายลัก ษณอัก ษรอยา งชัด เจน มีก าร ควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนา ที่ผูป ฏิบัติงาน ผูติด ตาม ควบคุม และประเมิน ผลออก จากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับ ผิด ชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีป ระสิท ธิภ าพของ ระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทํา และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดา นการดํา เนิน งาน การรายงานทาง การเงิน การปฏิบ ัต ิต ามกฎ ระเบีย บ นโยบาย และการกํา กับ ดูแ ลการปฏิบ ัต ิง าน ตลอดจนการจัด การความเสี ่ย ง และยัง ให ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ใหทํา หนา ที่เ ปน ผูต รวจสอบระบบควบคุม ภายในของบริษัท โดยใหบ ริษ ัท บาลานซ ฟก เกอร จํา กัด เปน ผูต รวจสอบภายในของบริษ ัท ทํา หนา ที ่ต รวจสอบเพื่อ ใหมั่น ใจวา บริษัท มีร ะบบการ ควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โดยผูต รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ใหผูต รวจสอบ ภายในมีความเปน อิร ะ สามารถทํา หนา ที่ต รวจสอบและถว งดุลไดอ ยา งเต็ม ที่ ทั้งนี้ บริษัท มีก ารติด ตามประเมิน ผลอยา งสม่ํา เสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่ว างไวส ามารถดํา เนิน ไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ 7) คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ งบการเงิน ของบริ ษั ท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ ป รากฏในรายงาน ประจํา ป โดยได ม อบหมายให ค ณะกรรมการตรวจสอบทํา หน า ที่ ส อบทานรายงานทางการเงิ น และดู แ ลให มี ก ารจั ด ทํา รายงาน ทางการเงิน อย า งมี คุ ณ ภาพและถู ก ต อ งตามมาตรฐานทางบั ญ ชี ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป โดยเลือ กใช น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํา เสมอ มี ก ารเป ด เผยขอ มู ลที่ สํา คั ญ ของบริ ษั ท อย า งโปร งใสและเพี ย งพอ โดยงบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน การบั ญ ชี ซึ่ งรั บ รองและตรวจสอบโดยบริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จํา กั ด ซึ่ งเป น ผู ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ การเป ด เผยข อ มู ล สารสนเทศที่ สํา คั ญ ดํา เนิ น การบนพื้ น ฐานของขอ เท็ จจริ งอย า งครบถ ว น และสม่ํา เสมอ

47 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


3. การประชุมคณะกรรมการ 1) คณะกรรมการบริ ษั ท ได มี ก ารกํา หนดตารางการประชุ ม ล ว งหน า เป น รายป และแจ ง ให ค ณะกรรมการทราบกํา หนดการ ดั งกลา ว โดยได กํา หนดให มี ก ารประชุ ม อย า งน อ ย 3 เดื อ นต อ ครั้ ง และอาจมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ตามความจํา เป น โดย กํา หนดวาระการประชุ ม ที่ ชั ด เจนลว งหน า และมี ว าระพิ จารณาติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานเป น ประจํา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสง หนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยั งกรรมการไม น อ ยกว า 7 วั น ก อ นวั น ประชุ ม เพื่ อ ให ก รรมการมี เ วลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน เขา ร ว มประชุ ม ยกเว น ในกรณี จํา เป น รี บ ด ว น เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน ของบริ ษั ท 2) ประธานกรรมการบริ ษั ท และประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารเป น ผู ร ว มกั น กํา หนดวาระการประชุ ม โดยเป ด โอกาสใหกรรมการแตละ คนสามารถเสนอเรื่ อ งต า ง ๆ เพื่ อ เขา รั บ การพิ จารณาเป น วาระการประชุ ม ได 3) ในการพิ จารณาเรื่ อ งต า ง ๆ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ งทํา หน า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม จะเป ด โอกาสให ก รรมการแสดงความ คิ ด เห็ น ได อ ย า งอิ ส ระ โดยในบางวาระอาจมี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู งที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ วาระที่ เ สนอ เขา ร ว มประชุ ม ด ว ยเพื่ อชี้แจง และใหราย ขอ มู ลเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ งจะได รั บ ทราบนโยบายโดยตรง เพื่ อ ให ส ามารถนํา ไปปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ งนี้ ในการลงมติ ใ นที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให ถื อ มติ ต ามเสี ย งขา งมาก โดยให ก รรมการคนหนึ่ งมี เ สี ย งหนึ่ งเสี ย ง และกรรมการที่ มี ส ว นได เ สี ย จะไม เ ขา ร ว มประชุ ม และ หรื อ ไม ใ ช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ประธานในที่ ป ระชุ ม จะออกเสี ย ง/ มขึ้น อี ก หนึ่ งเสี ย งเป น เสี ย งชี้ ขาดในกรณี ที่ ก รรมการไม เ ห็ น ด ว ยกั บ มติ ที่ เพิ่ ประชุ ม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัทบันทึก ขอ คั ด ค า นไว ใ นรายงานการประชุ ม หรื อ ยื่ น หนั งสื อ แสดงการคั ด ค า นต อ ประธานกรรมการได 4) เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป น ผู บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และจัด ส งให ป ระธานกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองความ ถู ก ต อ ง โดยเสนอให ที่ ป ระชุ ม รั บ รองในการประชุ ม ครั้ งถั ด ไป รวมทั้ งเป น ผู จัด เก็ บ ขอ มู ลหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ต า ง ๆ เพื่ อ สะดวกในการสื บ ค น อ า งอิ ง ในป 2556 การเขา ร ว มประชุ ม ของคณะกรรมการแต ละท า นสรุ ป ได ดั งนี้

1. นายสมพล ฤกษ วิ บูล ย ศรี 2. นางสาวสกุ ณา บายเจริญ 3. นายปรีช า ชุ ณหชั ชวาล 1/ 4. นายสมชาย ฤกษ วิบู ล ย ศรี2/ 5. นายศรีสั น ต จิ ต รวรนัน ท 3/ 6. นายธี รวุท ธิ์ ปางวิ รุฬห รัก ข 3/ 7. นายเมตตา จารุจิน ดา 8. นายศุภ กฤต เมฆภานุวัฒ น 9. นายอมรศัก ดิ์ เกตุจ รูญ หมายเหตุ:

การเขา รว มประชุ ม / การประชุ ม ทั้ง หมด (ครั้ง ) ป 2555 ป 2556 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 5/5 7/7 5/5 6/7 2/2 3/3 7/7 2/4 4/7 1/4 7/7 4/4 5/5 5/5 7/7 4/4 5/5 5/5 6/7 4/4 5/5 5/5

1/

ลาออกเมื่ อ วัน ที่ 10 เมษายน 2556 ได รับการแต ง ตั้ง แทนนายปรี ช า ชุ ณ หชั ช วาล ที่ล าออกไป ตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ง 2/2556เมื่ อ วัน ที่ 21 มี น าคม 2556มี ผลตั้งแต วัน ที่ 26 เมษายน 2556 3/ ลาออกเมื่อ วั นที่ 9 สิง หาคม 2556 เนื่อ งจากเปน ตั ว แทนของกองทุ น ออรีอ อส และทางกองทุน ไดข ายหุ นในบริ ษัท ออก หมดแล ว ตามข อ ตกลงการร วมลงทุน 2/

48 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของตนเองป ละ 1 ครั้ ง โดยประเมิ น รวมทั้ งคณะ ไม ไ ด ทํา แยกเป น รายบุ ค คล คณะกรรมการร ว มกั น กํา หนดหลัก เกณฑ โ ดยปรั บ จากตั ว อย า งที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทยแนะนํา ไว ใ ห เ หมาะสมกั บ องค ก ร โดยเลขานุ ก ารบริ ษ ั ท เป น ผู จั ด ส ง แบบประเมิ น ให แ ก ก รรมการแต ล ะคนทํา การประเมิ น เมื่ อ ได ส รุ ป ผลจากการประเมิ น แล ว คณะกรรมการได พิ จารณากํา หนดแนวทางปรั บ ปรุ งการทํา งานร ว มกั น และเป ด โอกาสให ก รรมการทุ ก คนสามารถเสนอความเห็น ได อ ย า งเป น อิ ส ระ โดยมี หั ว ขอ ในการประเมิ น 6 หั ว ขอ ดั งนี้ 1) โครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ ของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุ ม คณะกรรมการ 4) การทํา หน า ที่ ของกรรมการ 5) ความสั ม พั น ธ กั บ ฝ า ยจัด การ 6) การพั ฒ นาตนเองของกรรมการและการพั ฒ นาผู บ ริ ห าร สํา หรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานในป 2556 ได จัด ทํา เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม 2557

5. คาตอบแทน บริ ษั ท มี น โยบายจา ยค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห ารในระดั บ ที่ เ หมาะสม โดยคํา นึ งถึ งผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท และความ สอดคลอ งกั บ ธุ ร กิ จ/อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น รวมถึ งความเหมาะสมกั บ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ และผู บ ริ ห ารแต ละคน โดยอยู ใ นรู ป ของค า ตอบแทนกรรมการ และ/หรื อ เงิน เดื อ น คาตอบแทนกรรมการบริ ษั ท (รวมถึ งกรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ) ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2556 เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2556 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารกํา หนดค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการ (รวมถึ งกรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอี ย ดของค า ตอบแทนและเงื่อ นไขการจ า ยค า ตอบแทน ปรากฎในหั ว ขอ โครงสร า งการจัด การ ค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห าร คาตอบแทนประธานเจ าหน าที่ บ ริ ห ารและผู บ ริ ห าร บริ ษั ท ใช ค วามระมั ด ระวั งในการจา ยค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ให อ ยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม โดยเป น อั ต ราที่ แ ขงได ใ นกลุม ธุรกิจ เดี ย วกั น เพื่ อ ที่ จะดู แ ลและรั ก ษาผู บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพไว ผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รั บ มอบหมายหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น จะได รั บ ค า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้น ในระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายเพิ่ ม มากขึ้น

6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร คณะกรรมการมี น โยบายส งเสริ ม และอํา นวยความสะดวกให มี ก ารฝ ก อบรมและการให ค วามรู แ ก ก รรมการและผู บ ริหาร เพื่อใหมี การปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานอย า งต อ เนื่ อ ง และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงกรรมการหรื อ กรรมการใหม ฝ า ยจัด การจะจั ด ให มี เอกสารและขอ มู ลที่ เ ป น ประโยชน ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของกรรมการใหม รวมถึ งการจัด ให มี ก ารแนะนํา ลักษณะธุรกิจ และแนวทาง การดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท ให แ ก ก รรมการใหม ในป 2556 บริ ษั ท ยั งได ส งผู บ ริ ห ารเขา ร ว มอบรมหลัก สู ต รต า งๆ ดั งต อ ไปนี้  คุ ณ สมชาย ฤกษ วิ บู ลย ศ รี ซึ่ งเขา รั บ ตํา แหน งกรรมการเมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2556 แต ยั ง ไม ไ ด เ ข า ร ว มอบรม หลัก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP) ในป ดั งกลา ว เนื่ อ งจากหลัก สู ต รมี ผู ส มั ค รเต็ ม จํา นวน จึง ได เ ขา อบรม DAP รุ น ที่ 107/2014 เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม 2557 รวมทั้ งได เ ขา ร ว มอบรมหลัก สู ต ร “เจา หน า ที่ ความปลอดภั ย ในการทํา งานระดั บ บริ ห าร” ของสมาคมส งเสริ ม ความปลอดภั ย และอนามัยในการทํางาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิก ายน 2556 และหลั ก สู ต ร “Enterprise Risk Management Master Class 2013 ทั้ ง องค ก ร ลด ความเสี่ ย ง-เลี่ย งความเสี ย หาย-กระจายภู มิ คุ ม กั น ” ของสถาบั น วิ จัย โอเมก า เวิ ลด ค ลาส เมื่ อ วั น ที่ 1-2 สิ งหาคม

49 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


2556 ร ว มกั บ คุ ณ วิ ศิ ษ ฎ วชิ ร ลาภไพฑู ร ย ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารสายบั ญ ชี แ ละการเงิน รวมทั้ งผู จัด การฝ า ย ปฏิ บั ติ ก าร และผู จัด การฝ า ยโรงงาน  คุ ณ วิ ศิ ษ ฎ วชิ ร ลาภไพฑู ร ย ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารสายบั ญ ชี แ ละการเงิน ได เ ขา ร ว มอบรมหลัก สูตร “โครงการ เพื่ อ ประกาศนี ย บั ต ร Young CFO รุ น 2” จัด โดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ระหว า งวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน – 20 กรกฎาคม 2556

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง บริ ษั ท ไม มี ค ณะกรรมการสรรหากรรมการและผู บ ริ ห ารโดยเฉพาะ การคั ด เลือ กกรรมการและผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท กรรมการที่ ดํา รงตํ า แหน ง ในป จ จุ บั น จะมี ก ารหารื อ ร ว มกั น เพื่ อ กํา หนดตั ว บุ ค คลที่ ม ี ค วามเหมาะสมทั ้ ง ด า นประสบการณ ความรู และ ความสามารถที่ จะเป น ประโยชน ต อ บริ ษั ท เขา มาเป น กรรมการหรื อ ผู บ ริ ห าร โดยจะต อ งเป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตาม มาตรา 68 แห งพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด หลัก ทรั พ ย ที่ เ กี่ ย วขอ ง โดยคุ ณ สมบั ติ ที่ สํา คั ญ มี ดั งนี้

1) กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แลว แต ก รณี ) เป น ผู แ ต งตั้ งกรรมการอิ ส ระเขา ร ว มในคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี น โยบายแต งตั้ งกรรมการอิ ส ระไม น อ ยกว า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งคณะ และมี ก รรมการอิ ส ระอย า งน อ ย 3 คน หลัก เกณฑ ใ นการคั ด เลือ กกรรมการอิ ส ระอิ งตามหลัก เกณฑ ก ารคั ด เลือ กกรรมการบริ ษั ท โดยคุ ณ สมบั ติ ของผู ที่ จะมาทํา หน า ที่ เป น กรรมการอิ ส ระ พิ จารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลัก ษณะต อ งห า มของกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด และ กฎหมายว า ด ว ยหลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย รวมถึ งประกาศ ขอ บั งคั บ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วขอ ง ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํา หนดคุ ณ สมบั ติ ของกรรมการอิ ส ระ ดั งนี้ 1. ถื อ หุ น ไม เ กิ น ร อ ยละ 1.0 ของจํา นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ งหมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น ราย ใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ทั้ งนี้ ให นั บ รวมการถื อ หุ น ของผู ที่ เ กี่ ย วขอ งของกรรมการอิ ส ระรายนั้ น ๆ ด ว ย 2. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด เ งิ น เดื อ นประจํา หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม บริ ษั ท ย อ ยลํา ดั บ เดี ย วกั น ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท เว น แต จะได พ น จากการมี ลัก ษณะดั งกลา วมาแลว ไม น อ ยกว า 2 ป ก อ นวั น ที่ ไ ด รั บ แต งตั้ งให เ ขา ดํา รงตํา แหน งกรรมการอิ ส ระ 3. ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลัก ษณะที่ เ ป น บิ ด า มารดา คู ส มรส พี่ น อ ง และบุ ต ร รวมทั้ งคู ส มรสของบุ ต รของผู บ ริ ห าร ผู ถื อ หุ น รายใหญ ผู มี อํา นาจควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จะได รั บ การเสนอให เ ป น ผูบริหารหรือผูมี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย 4. ไม มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จกั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ยบริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ในลัก ษณะที่ อ าจเป น การขัด ขวางการใช วิ จารณญาณอย า งอิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ถื อ หุ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของผู ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จกั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท เว น แต จะได พ น จากการมี ลัก ษณะดั งกลา วมาแลว ไม น อ ยกว า 2 ป ก อ นวั น ที่ ไ ด รั บ แต งตั้ ง ให เ ข า ดํา รง ตํา แหน งกรรมการอิ ส ระ 5. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของ บริ ษั ท และไม เ ป น ผู ถื อ หุ น ที่ มี นั ย ผู มี อํา นาจควบคุ ม หรื อ หุ น ส ว นของสํา นั ก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท สั ง กั ด อยู เว น แต จ ะได พ น จากการมี ลั ก ษณะ ดั งกลา วมาแลว ไม น อ ยกว า 2 ป ก อ นวั น ที่ ไ ด รั บ แต งตั้ งให เ ขา ดํา รงตํา แหน งกรรมการอิ ส ระ

50 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


6. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน ซึ่ ง ได รั บ ค า บริ ก ารเกิ น กว า 2 ล า นบาทต อ ป จากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจ ควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม เ ป น ผู ถื อ หุ น ที่ มี นั ย ผู มี อํา นาจควบคุ ม หรื อ หุ น ส ว นของผู ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้ น ด ว ย เว นแตจะไดพน จากการมี ลัก ษณะดั งกลา วมาแลว ไม น อ ยกว า 2 ป ก อ นวั น ที่ ไ ด รั บ แต งตั้ งให เ ขา ดํา รงตํา แหน งกรรมการอิ ส ระ 7. ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ การแต งตั้ งขึ้น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง เป น ผู ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ 8. ไม ป ระกอบกิ จการที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น และเป น การแขงขัน ที่ มี นั ย กั บ กิ จการของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี นั ย ในห า งหุ น ส ว น หรื อ เป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลูก จา ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ รั บ เงิน เดื อ นประจํา หรื อ ถื อ หุ น เกิ น ร อ ยละ 1.0 ของจํา นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น และเป น การ แขงขัน ที่ มี นั ย กั บ กิ จการของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย 9. ไม มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ทํา ให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การดํา เนิ น งานของบริ ษั ท

2) กรรมการบริษัท และประธานเจา หนาที่บริหาร 1. มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคลอ งตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลักทรัพย กฎเกณฑและ ขอ บั งคั บ ของคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย คณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น ตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศ ไทย รวมทั้ งเป น ไปตามเกณฑ ก ารกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี 2. มี ค วามรู ความสามารถ และประสบการณ ที่ ห ลากหลายในสาขาวิ ช าชี พ ต า งๆ ที่ จะเป น ประโยชน แ ละเพิ่ ม มู ลค า ให แ ก บ ริ ษั ท 3. มี คุ ณ ลัก ษณะที่ ส นั บ สนุ น และส งเสริ ม การดํา เนิ น งานด า นการกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เพื่ อ สร า งคุ ณ ค า ให แ ก บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย (Accountability, Care and Loyalty) อุ ทิ ศ เวลาได อ ย า งเต็ ม ที่ การเลือ กและแต งตั้ งกรรมการ เป น ไปตามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ไ ว ใ นขอ บั งคั บ ของบริ ษั ท และกรรมการที่ ไ ด รั บ การแต งตั้ งจะต อ งไดรับ อนุ มั ติ จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ให ถื อ คะแนนเสี ย งขา งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริ ษั ท ได กํา หนดหลัก เกณฑ ใ นการแต งตั้ งกรรมการ ดั งนี้ 1. ให บ ริ ษั ท มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการอย า งน อ ย 5 คน และกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวน กรรมการทั้ งหมดต อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นราชอาณาจัก รไทย และให ค ณะกรรมการเลือ กตั้ งกรรมการด วยกันเปนประธานกรรมการ และ อาจเลือ กรองประธานกรรมการ และตํา แหน งอื่ น ตามที่ เ ห็ น เหมาะสมด ว ยก็ ไ ด รองประธานกรรมการมี ห น า ที่ ต ามข อ บั ง คั บ ใน กิ จการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย 2. ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เลือ กตั้ งกรรมการตามหลัก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร ดั งต อ ไปนี้ (1) ผู ถื อ หุ น คนหนึ่ งมี ค ะแนนเสี ย งเท า จํา นวนหุ น ที่ ต นถื อ (2) ผู ถื อ หุ น แต ละคนจะใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู เ ลือ กตั้ งบุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป น กรรมการก็ ไ ด ในกรณีท่ีเลือกตั้ง บุ ค คลหลายคนเป น กรรมการจะแบ งคะแนนเสี ย งให แ ก ผู ใ ดมากน อ ยเพี ย งใดไม ไ ด (3) บุ ค คลซึ่ งได รั บ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลํา ดั บ ลงมา เป น ผู ไ ด รั บ การเลือ กตั้ งเป น กรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ พึ งมี ห รื อ จะพึ งเลือ กตั้ งในครั้ งนั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได รั บ การเลือ กตั้ งในลํา ดั บ ถั ด ลงมา มี ค ะแนนเสี ย งเท า กันเกิน จํา นวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อ จะพึ งเลือ กตั้ งในครั้ งนั้ น ให ผู เ ป น ประธานเป น ผู อ อกเสี ย งชี้ ขาด

3) กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แลว แต ก รณี ) เป น ผู แ ต งตั้ งกรรมการตรวจสอบอย า งน อ ย 3 ท า น เพื่ อ ทํา หน า ที่ใน การเป น กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบแต ละรายต อ งเป น กรรมการอิ ส ระ และต อ งไม เ ป น กรรมการที่ไดรับ

51 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให ตั ด สิ น ใจในการดํา เนิ น กิ จการของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม บริ ษั ท ย อ ย ลํา ดั บ เดี ย วกั น ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํา นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม เ ป น กรรมการของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษัทยอย บริษัท ย อ ยลํา ดั บ เดี ย วกั น เฉพาะที่ เ ป น บริ ษั ท จดทะเบี ย น โดยกรรมการตรวจสอบต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลัก ทรั พ ย แ ละ ตลาดหลัก ทรั พ ย รวมถึ งประกาศ ขอ บั งคั บ และ/หรื อ ระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทยที่ กํา หนดว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ และขอบเขตการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ กรรมการตรวจสอบอย า งน อ ย 1 ท า น ต อ งเป น ผู มี ค วามรู ค วามเขา ใจหรื อ มี ป ระสบการณ ด า นการบั ญ ชี ห รื อ การเงิน ที่ เ พี ย งพอที่ จะสามารถทํา หน า ที่ ใ นการสอบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิน รวมถึ งการทําหนาที่อ่ืนในฐานะกรรมการ ตรวจสอบได

4) ผูบริหาร บริ ษั ท ไม มี ค ณะกรรมการสรรหาผู บ ริ ห าร ทั้ งนี้ บริ ษั ท มี น โยบายที่ จะสรรหาผู บ ริ ห ารโดยคั ด เลือ กบุ ค คลที่มีความรู ความสามารถ และมี ป ระสบการณ ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ธุ ร กิ จ ทั้ งนี้ ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารได รั บ มอบหมายให เ ป น ผู บ รรจุแ ละแต งตั้ งบุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ และประสบการณ ใ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท เขา เป น พนั ก งานในระดั บ ต า ง ๆ นอกจากนี้ ก ารแต งตั้ งหั ว หน า หรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับงานดานการตรวจสอบ และควบคุ ม ภายใน จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก อ น

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน เพื่ อ ให เ กิ ด ความโปร งใส และป อ งกั น การแสวงหาผลประโยชน ส ว นตนจากการใช ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ที่ ยั ง ไม ไ ด เ ป ด เผยต อ สาธารณชน รวมทั้ งเพื่ อ หลีก เลี่ย งขอ ครหาเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย ของบุ ค คลภายใน บริ ษั ท จึงได อ อก ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ดั งนี้ 1) กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ต อ งรั ก ษาความลั บ และ/หรื อ ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ไม นํา ไป เป ด เผยหรื อ แสวงหาประโยชน แ ก ต นเอง หรื อ เพื่ อ ประโยชน แ ก ผู อื่ น ไม ว า ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม รวมทั้ งต อ งไม ทํา การซื้อขาย โอน หรื อ รั บ โอน หลัก ทรั พ ย ของบริ ษั ท โดยใช ค วามลับ และ/หรื อ ขอ มู ลภายในของบริ ษั ท และ/หรื อ เขา ทํา นิ ติ ก รรมอั น ใดโดยใชความลับ และ/หรื อ ขอ มู ลภายในของบริ ษั ท อั น อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ บริ ษั ท ไม ว า ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม 2) กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานในหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ต อ งไม ใ ช ข อ มู ล ดั ง กล า วก อ น เป ด เผยสู ส าธารณชน และจะต อ งไม ทํา การซื้ อ ขาย โอนหรื อ รั บ โอน หลัก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ในช ว งระยะเวลา 1 เดื อ น ก อ นที่ ง บ การเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจํา ป จะเป ด เผยสู ส าธารณชน และหลังการเป ด เผยขอ มู ลดั งกลา วอย า งน อ ย 1 วั น ทํา การ นอกจากนี้ กรรมการและผู บ ริ ห ารทุ ก คนได ลงนามรั บ ทราบภาระหน า ที่ ใ นการรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ของตน รวมถึ งคู ส มรสและบุ ต รที่ ยั งไม บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ต อ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย ภายใน 30 วั น นั บ ตั ้ ง แต ว ั น ที ่ ไ ด รั บ การแต ง ตั ้ ง ให ดํา รงตํา แหน ง ตลอดจนรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย ต  อ คณะกรรมการ ตรวจสอบรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง ภายใน 3 วั น นั บ จากวั น ที่ ซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอน และต อ งแจงให บ ริ ษั ท ทราบ รวมทั้ งรายงานให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบทุ ก ไตรมาส ทั้ งนี้ ขอ กํา หนดดั งกลา วได ร วมความถึ งคู ส มรสและบุ ต รที่ ยั งไม บ รรลุนิ ติ ภ าวะของกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ด ว ย หากผู ใ ดฝ า ฝ น ขอ กํา หนดดั งกลา วจะต อ งถู ก ลงโทษทางวิ นั ย และ/หรื อ ตามกฎหมายแลว แต ก รณี

คาตอบแทนผูสอบบัญชี บริ ษั ท จา ยค า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ใ ห แ ก บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จํา กั ด ในรอบป บั ญ ชี 2556 เป น จํา นวนเงิน 1,200,000 บาทและไม มี ก ารจา ยค า ตอบแทนอื่ น ๆ ให แ ก ผู ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท นอกเหนื อ จากค า สอบบั ญ ชี ขา งต น

52 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ความรับผิดชอบตอสังคม นโยบาย บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ งความสํา คั ญ ของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการหลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู ไ ปกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคม ชุ ม ชน สิ่ งแวดลอ ม และผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ย โดยเชื่ อ มั่ น ว า จะนํา พาให บ ริ ษั ท เติ บ โตอยาง ยั่ งยื น และสร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ผู ถื อ หุ น ผู ลงทุ น และผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ยซึ่ งหลัก การความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคมสอดคลอ ง กั บ พั น ธกิ จ ค า นิ ย ม และจรรยาบรรณของบริ ษั ท ด ว ย บริ ษั ท จึงได กํา หนดนโยบายด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคม เพื่ อ เป น กรอบในการให ค ณะกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต าม ดั งนี้ 1. การกํากั บดูแลกิจ การ บริ ษั ท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จตามหลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจัด การมี ค วามโปร งใส ตรวจสอบได การปฏิ บั ติ ต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย อย า งเท า เที ย ม เป ด เผยขอ มู ลอย า งครบถ ว น ถู ก ต อ ง การควบคุ ม การใช ขอ มู ลภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และ การปฏิ บั ติ ต ามหลัก จรรยาบรรณ และกฎหมาย ขอ กํา หนดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วขอ งรวมทั้ งปลูก ฝ งให พ นั ก งานทั้ งองค กรตระหนัก และมี จิต สํา นึ ก ในจริ ย ธรรมในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ 2. การประกอบธุรกิจดวยความเปน ธรรม บริ ษั ท ส งเสริ ม การแขงขัน ที่ เ ป น ธรรม หลีก เลี่ย งการดํา เนิ น การที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน แ ละการละเมิ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาหรื อ ลิขสิ ท ธิ์ 3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน บริ ษั ท เคารพต อ คุ ณ ค า และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ของทุ ก คน โดยไม ก ระทํา การใด ๆ ที่ ลว งละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 4. การปฏิ บั ติตอแรงงานอย างเปน ธรรม บริ ษั ท ตระหนั ก ว า พนั ก งานทุ ก คนเป น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค า ที่ สุ ด ของบริ ษั ท บริ ษั ท จึงให ค วามสํา คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ พนั ก งาน ผลตอบแทน และโอกาสในการก า วหน า ของพนั ก งาน ปฏิ บ ั ติ ต อ พนั ก งานอย า งเท า เที ย มและเป น ธรรม จั ด ให มี สวั ส ดิ ก าร ความปลอดภั ย และสุ ขอนามั ย ในสถานที่ ทํา งาน 5. ความรับผิ ดชอบตอผู บริโภค บริ ษั ท ให ค วามสํา คั ญ ต อ มาตรฐานในการให บ ริ ก ารลู ก ค า เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า มุ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามปลอดภั ย ไม ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ ผู บ ริ โ ภค 6. การดูแลรั ก ษาสิ่งแวดล อมและอนุรัก ษพลังงาน บริ ษั ท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จโดยคํา นึ งถึ งผลกระทบต อ สิ่ งแวดลอ ม การใช ท รั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการประหยั ด พลังงาน 7. การรว มพัฒ นาชุม ชนหรื อสัง คม บริ ษั ท สนั บ สนุ น และส งเสริ ม กิ จกรรมและโครงการเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชุ น และสั งคม เช น การบริ จาคเงิน หรื อ สิ่ งของ งานอาสาสมั ค ร ช ว ยเหลือ ชุ ม ชน เป น ต น รวมทั้ งส งเสริ ม ให พ นั ก งานมี ส ว นร ว มในการทํา กิ จกรรมสาธารณประโยชน

53 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


การดําเนินงานตามนโยบาย 1. การกํากั บดูแลกิจ การ บริ ษั ท ได จัด ทํา นโยบายการกํา กั บ ดู แ ลกิ จการ ซึ่ งรวมถึ งสิ ท ธิ แ ละการได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า งเท า เที ย มกันของผูมีสวนไดสวนเสียทุก กลุม การใช ขอ มู ลภายใน การเป ด เผยขอ มู ล และความโปร งใส โดยบริ ษั ท ได ดํา เนิ น ธุ ร กิ จด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งสอดคลอ งกับ หลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จการ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท 2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม บริ ษั ท มี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ จะไม ลว งละเมิ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยการนํา ซอฟต แ วร ใ ด ๆ ที่ ม าใช ใ นระบบ สารสนเทศของบริ ษั ท จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตและมี ลิขสิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมายเท า นั้ น 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริ ษั ท มี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ จะไม เ กี่ ย วขอ งกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช น ปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานอย า งเท า เที ย ม และเสมอภาค กั น บนพื้ น ฐานของศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย และให ค วามเคารพต อ สิ ท ธิ ห น า ที่ ส ว นบุ ค คล การต อ ต า นการใช แ รงงานเด็ ก มี กระบวนการในการพิ จารณา คั ด เลือ ก และให ผ ลตอบแทนแก พ นั ก งาน บริ ษั ท จะให ค วามสํา คั ญ ในเรื่ อ งความรู ค วามสามารถใน การทํา งานเป น หลัก โดยมิ ไ ด คํา นึ งถึ งเชื้ อ ชาติ ศาสนา ชนชั้ น เพศ เป น ต น 4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  กํา หนดผลตอบแทน และสวั ส ดิ ก ารพนั ก งานอย า งเป น ธรรม และเสมอภาค  ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี โ อกาสพั ฒ นาความรู ความสามารถอย า งเหมาะสมกั บ ภาระหน า ที่ เพื่ อ ความก า วหน า ในการ ทํา งาน รวมทั้ งมี ก ารจัด ทํา Career Path ให แ ก พ นั ก งาน  จั ด สภาพแวดล อ มในทํา งานให มี สุ ข ภาพอนามั ย และมี ค วามปลอดภั ย โดยบริ ษั ท ได จั ด ทํา นโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดลอ มในการทํา งานของพนั ก งาน เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม 2555 ซึ่ งกํา หนดให มี ก ารพั ฒ นาและ สร า งสรรค ร ะบบจัด การ ความปลอดภั ย และสภาพแวดล อ มในการทํา งานให ส อดคล อ งกั บ ข อ กํา หนดของกฎหมาย จัด ตั้ งแผนกความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ งแวดลอ ม เพื่ อ จัด กิ จกรรมและอบรมให ค วามรู รวมทั้ งสร า งจิต สํา นึ ก ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดลอ มให แ ก พ นั ก งานทุ ก คน ตลอดจนมี ก ารจัด ทํา คู มือความปลอดภัย อา ชี ว อนามั ย และสภาพแวดลอ ม ทั้ งนี้ บริ ษั ท ได เ ป ด เผยสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ว ที่ โ รงงานหรื อ ครั ว กลางของบริ ษั ท โดยในป 2556 มี พ นั ก งานที่ ไ ด รั บ อุ บั ติ เ หตุ แ ละ เจ็บ ป ว ยจากการทํา งานที่ โ รงงาน จํา นวน 5 ราย โครงการโรงงานสีขาว บริ ษั ท ให ค วามสํา คั ญ กั บ การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม ให พ นั ก งานทุ ก คนมี สุ ข ภาพอนามั ย ที ่ ดี ปราศจากโรคภั ย ไขเ จ็บ และมี ค วามปลอดภั ย ในการทํา งาน โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ให บ ริ ษั ท เป น โรงงานที่ ป ลอดยาเสพติ ด ทุ ก ประเภท บริ ษั ท จึงได เ ขา ร ว มโครงการโรงงานสี ขาว ของสํา นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน จังหวั ด ปทุ ม ธานี โดยมี ก ารแยกระดั บ ดั งนี้ (1) โรงงานสี ขาวระดั บ หนึ่ ง ป 2553 (2) โรงงานสี ขาวระดั บ สอง ป 2554 – 2555 (3) โครงการมาตรฐานการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบการ ป 2556 – 2559 โดยมี ก ารดํา เนิ น การดั งนี้  จั ด ทํา นโยบายการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด และมี ก ารสื่ อ สารให พ นั ก งานทุ ก ทราบผ า นช อ งทางตาง ๆ ทั้ง การติ ด ประกาศ และช อ งทางอิ น ทราเน็ ต  มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํา งาน ซึ่ ง มี ก ารประชุ ม ทุ ก ๆ 2 เดื อ น โดยคณะทํา งานได มี จั ด ทํา แผนการดํา เนิ น งาน ได แ ก การ จัด ทํา ป า ย โปสเตอร บอร ด เพื่ อ ให ค วามรู และรณรงค ต อ ต า นยาเสพติ ด จัด การแขงขัน กี ฬ า เพื่ อ สนั บ สนุ น ให พ นั กงาน

54 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ออกกํา ลังกาย ประกวดคํา ขวั ญ กิ จกรรมเทเหลา เผาบุ ห รี่ อบรมเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น การแก ไ ขป ญ หา และโทษของยา เสพติ ด รวมทั้ งการสุ ม ตรวจสารเสพติ ด พนั ก งาน ซึ่ ง จากผลการสุ ม ตรวจช ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน 2556 พบพนั ก งานที่ มี ส ารเสพติ ด 6 รายซึ่ ง ได มี ก ารกํา หนดมาตรการช ว ยเหลื อ โดยส ง ต อ ผู เ สพยาเสพติ ด เข า สู กระบวนการบํา บั ด ที่ โ รงพยาบาลลํา ลูก กาและโรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษ โดยในระหว า งเวลาที่ บํา บั ด พนั ก งานที่ ติ ด สาร เสพติ ด ต อ งไปอบรมที่ โ รงพยาบาลในช ว งบ า ย เป น เวลา 14 สั ป ดาห ซึ่ งบริ ษั ท ยั งคงจา ยค า แรงให เ ต็ ม วั น นอกจากนั้ น บริ ษั ท ยั งให โ อกาสพนั ก งานที่ ผ า นการบํา บั ด แลว กลับ เขา มาทํา งานตามเดิ ม  ในแต ล ะป สํา นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครอง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จ ะมี ก ารตรวจประเมิ น ผล 5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค บริ ษั ท ให ค วามสํา คั ญ กั บ การตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภค โดยเน น ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ ความอร อ ย ความหลากหลายของ อาหาร การให บ ริ ก ารที่ ดี มี ค วามสะดวก ปลอดภั ย ในราคาที่ คุ ม ค า โดยบริ ษั ท มี ก ระบวนการตั้ ง แต ก ารคั ด เลื อ ก ควบคุ ม และ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ มี จัด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ และอาหารที่ ไ ด ม าตรฐาน รวมทั้ งการผลิต โดยโรงงานหรือครัวกลางของบริษัท ซึ ่ ง ผ า นการตรวจและรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพในการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมอาหาร ได แ ก มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสํา นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) จาก Moody International (Thailand) Ltd. ทํา ให มั่ น ใจได ว า วั ต ถุ ดิ บ และอาหารที่ ผ ลิต มี คุ ณ ภาพ ได มาตรฐาน นอกจากนั้ น บริ ษั ท จะมี ก ารจัด ส งสิ น ค า และวั ต ถุ ดิ บ ไปยั งสาขาต า ง ๆ ด ว ยรถขนส ง ของบริ ษั ท เอง ทํา ให ก ารจั ด ส ง เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว สามารถส งอาหารที่ ส ด ใหม และคงคุ ณ ค า ทางโภชนาการให แ ก ลูก ค า ในเรื่ อ งของบริ ก าร บริ ษั ท ได มี ก ารจัด อบรมพนั ก งานอย า งสม่ํา เสมอในการให บ ริ ก ารที่ ไ ด ม าตรฐานแก ลูก ค า รวมทั้งการจัดการ กั บ ขอ ร อ งเรี ย นของลูก ค า โดยมี ก ารจัด ทํา คู มื อ การจัด การขอ ร อ งเรี ย นในกรณี ต า ง ๆ ทั้ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ กั บ ลู ก ค า และชดเชย ให แ ก ลูก ค า โดยบริ ษั ท มี ช อ งทางในการให ลูก ค า ร อ งเรี ย น หรื อ เสนอขอ คิ ด เห็ น ได ห ลายช อ งทาง โดยที่ ร า นสาขา ลูก ค า สามารถ ร อ งเรี ย น หรื อ เสนอแนะ ผ า นกล อ งรั บ ข อ ร อ งเรี ย นหรื อ ข อ เสนอแนะ หรื อ โทรศั พ ท แ จ ง ได โ ดยตรงตามเบอร โ ทรศั พ ท ที่ ติ ด ประกาศไว ที่ ร า นสาขาทุ ก สาขา หรื อ ทางเว็ ป ไซต ข องบริ ษั ท นอกจากนั้ น บริ ษั ท ยั ง มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในซึ่ ง ทํา หน า ที่ ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารและการปฏิ บั ติ งานของร า นสาขาอย า งสม่ํา เสมอ 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน  เข า ร ว มโครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช เ ทคโนโลยี ที่ ส ะอาดในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรม ป 2553 ของ สํา นั ก งานอุ ต สาหกรรมจังหวั ด กลุม จังหวั ด ภาคกลางตอนบน 1  เขา ร ว มโครงการประหยั ด พลังงานสํา หรั บ โรงงานขนาดเล็ก ป 2554 ของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม  จัด ทํา นโยบายด า นอนุ รั ก ษ พ ลังงาน เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยกํา หนดให ก ารดํา เนิ น การและพั ฒ นาระบบจั ด การพลังงานเป น ส ว นหนึ่ งของการดํา เนิ น งาน มี ก ารปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการใช พ ลังงานอย า งต อ เนื่ อ ง กํา หนด เป า หมายการอนุ รั ก ษ พ ลังงานในแต ล ะป และสื่ อ สารให พ นั ก งานทุ ก คนเข า ใจและปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ ง ถื อ ว า การ อนุ ร ั ก ษ พ ลั ง งานเป น หน า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน ให ก ารสนั บ สนุ น ด า นบุ ค ลากร งบประมาณ การฝ ก อบรม และการมี ส ว นร ว มของพนั ก งานในการเสนอขอ คิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาด า นพลังงาน  กั น ยายน 2556 เริ่ ม ใช เ ตาประหยั ด พลั ง งาน Hi Saver แทนการใช พ ลั ง งานก า ซ LPG ในกระบวนการผลิ ต ของ โรงงานช ว ยลดการใช พ ลังงาน และลดความร อ นที่ ก ระจายออกมาภายในเตา ทํา ให เ ครื่ อ งปรั บ อากาศไม ทํา งานหนั ก และลดการเหนื่ อ ยลา ของพนั ก งาน  รณรงค ใ ห มี ก ารใช ท รั พ ยากรอย า งประหยั ด เช น ป ด ไฟ ป ด แอร ใ นช ว งพั ก กลางวั น ลดการใช ก ระดาษ โดยลดการ พิ ม พ เ อกสารมาใช รู ป แบบการส งขอ มู ลทางอี เ ล็ค ทรอนิ ก ส แ ทน การใช ก ระดาษทั้ งสองหน า เป น ต น

55 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


 โรงงานหรื อ ครั ว กลางของบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานน้ํา ทิ้ ง ตามประกาศของกระทรวงอุ ต สาหกรรมอย า งเคร งครัด โดยน้ํา เสี ย ที่ เ กิ ด จากระบวนการผลิต จะต อ งผ า นการบํา บั ด ถู ก เก็ บ ไว ที่ บ อ พั ก น้ํา และถู ก นํา กลั บ มาใช ภ ายในโรงงาน เช น รดน้ํ า ต น ไม เป น ต น โดยไม ม ี ก ารปล อ ยออกไปสู  ส าธารณะ โดยที่ ผ  า นมาบริ ษ ั ท ไม เ คยกระทํา ผิ ด เกี ่ ย วกั บ สิ่ งแวดลอ ม และไม เ คยได รั บ การร อ งเรี ย นเรื่ อ งป ญ หามลพิ ษ และสิ่ งแวดลอ ม 7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม บริ ษั ท จะพิ จารณาความต อ งการของชุ ม ชน และสนั บ สนุ น ในการมี ส ว นร ว มพั ฒ นาชุ ม ชน โดยในทุ ก ป บ ริ ษั ท จะสนั บ สนุ น อาหาร เครื่ อ งดื่ ม สิ่ งของสํา หรั บ กิ จกรรมวั น เด็ ก ของโรงเรี ย นที่ อ ยู ใ นชุ ม ชน พร อ มทั้ งส งเสริ ม และสนั บ สนุ นใหพนักงานมีสวนรวมทํางาน อาสาสมั ค ร และกิ จกรรมสาธารณประโยชน ร ว มกั บ ชุ ม ชน นอกจากนี้ ในป 2556 บริ ษั ท ยั งได ร ว มบริ จาคเงิน ในการสมทบทุ น ในโครงการห อ งน้ํา ของหนู ร ว มกั บ บริ ษั ท โฮมโปรดั ก ส เซ็ น เตอร จํา กั ด (มหาชน) ในการปรั บ ปรุ ง และสร า งห อ งน้ํา ที่ ไ ด ม าตรฐานให แ ก โ รงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาต า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ จํา นวน 9 แห ง และได ร ว มกั บ หนั งสื อ รายวั น ทั น หุ น บริ จ าคเงิ น เพื่ อ เป น สวั ส ดิ ก ารให กั บ กํา ลั ง พลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต หน ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น

การตอตา นคอรรัปชั่น บริ ษั ท มุ งมั่ น ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จอย า งโปร งใส ต อ ต า นการติ ด สิ น บน และการคอร รั ป ชั่ น โดยได กํา หนดไว เ ป น นโยบายของบริ ษั ท และได ร ะบุ ไ ว ใ นกฎ ระเบี ย บ และขอ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การทํา งาน เพื่ อ ให ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต าม โดย มี แ นวปฏิ บั ติ ดั งนี้ 1) กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ต อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น และจรรยาบรรณ

ธุ ร กิ จ โดยต อ งไม เ ขา ไปเกี่ ย วขอ งกั บ การคอร รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบทั้ งทางตรงและทางอ อ ม 2) เมื่ อ พบเห็ น การกระทํา ที่ เ ข า ข า ยคอร รั ป ชั่ น พนั ก งานจะต อ งไม พึ งละเลยหรื อ เพิ ก เฉย ต อ งแจ ง ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ

บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบทราบ และให ค วามร ว มมื อ ในการตรวจสอบขอ เท็ จจริ งต า ง ๆ 3) จั ด ให มี ช อ งทางในการแจ งเบาะแสหรื อ ข อ ร อ งเรี ย นจากการกระทํา ที่ ส อ ถึ งการทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติมิชอบ มีมาตรการ

คุ ม ครองผู  แ จ ง เบาะแสหรื อ ผู  ร  อ งเรี ย น และเก็ บ ข อ มู ล การแจ ง เบาะแสหรื อ ร อ งเรี ย นไว เ ป น ความลั บ รวมทั ้ ง มี กระบวนการตรวจสอบอย า งรวดเร็ ว และเป น ธรรม 4) พนั ก งานที่ ก ระทํ า การคอร รั ป ชั่ น จะได ร ั บ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ตามระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และ/หรื อ

กฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ ง 5) จั ด ให มี ก ระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม เพื่ อ ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ

ประพฤติ มิ ช อบ 6) มี ก ารสื่ อ สารการต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น ให ทุ ก คนในองค ก รเข า ใจ ยอมรั บ และนํา ไปสู ก ารปฏิ บั ติ 7) จั ด ให มี ก ารสอบทานการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายการต อ ต า นทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น เป น ประจํา ตลอดจนทบทวนแนวปฏิ บั ติ

เพื่ อ ให ส อดคลอ งกั บ การเปลี่ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บปฏิ บั ติ และขอ กํา หนดทางกฎหมาย อย า งสม่ํา เสมอ

56 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณา คั ด เลือ กให บริ ษั ท บาลานซ ฟ ก เกอร ออดิ ท จํา กั ด ซึ่ งเป น สํา นั ก ตรวจสอบภายนอก ให เ ป น ผู ต รวจสอบภายในให แ กบริษัท โดยมี หน า ที่ ใ นการให คํา ปรึ ก ษาและตรวจสอบ ประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน ติ ด ตามระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ ของบริ ษั ท ว า มี ค วามพอเพี ย งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ว างไว ห รื อ ไม ซึ่ งบริ ษั ท บาลานซ ฟ ก เกอร ออดิท จํากัด มี ค วามเป น อิ ส ระ มี ท รั พ ยากรและงบประมาณที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสมต อ การปฏิ บั ติ งาน ทั้ งด า นการตรวจสอบการดํา เนิ น งาน การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระเบี ย บขอ บั งคั บ ต า งๆ รวมทั้ งการตรวจสอบด า นการเงิน โดยรายงานผลการตรวจสอบ และผลการปฏิ บั ติ งานโดยตรงให แ ก ค ณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ ได ม อบหมายให น างชลกานต จิต ตกู ล เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบหลัก ในการปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ หั ว หน า ผู  ต รวจสอบภายใน ซึ ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได พ ิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มี ว ุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ ทํา งาน และการฝ ก อบรม ที่ ค วามเหมาะสมเพี ย งพอกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2557 โดยมี ก รรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป นกรรมการ อิ ส ระทั้ ง 3 ท า น ได เ ขา ร ว มประชุ ม ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จารณาอนุ มั ติ แ บบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ซึ่ งจัด ทํา โดยผู ต รวจสอบภายใน และได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี ค วามเห็ น ว า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี ค วามเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพอควรแลว ซึ่ งทํา ให มั่ น ใจได ว า สินทรัพยของบริษัทมีการ ป อ งกั น และรั ก ษาเป น อย า งดี การบั น ทึ ก รายการทางบั ญ ชี มี ค วามเหมาะสม และทรั พ ยากรได ถู ก ใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ กระบวนการปฏิ บ ั ติ ง านและการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ยึ ด ตามกรอบแนวปฏิ บ ั ติ ด  า นการควบคุ ม ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ประกอบด ว ย 5 องค ป ระกอบ และ 17 หลัก การซึ่ งบริ ษั ท ได นํา มาปรั บ ใช ใ นการปฏิ บั ติ งานและการบริ ห ารจัด การดั งนี้ 1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 1) คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารได กํา หนดแนวทาง และมี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู บ นหลั ก ความซื่ อ ตรงและการรั ก ษา จรรยาบรรณในการดํา เนิ น งาน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระจํา วั น และการปฏิ บั ติ ต อ คู ค า ลู ก ค า และ บุ ค คลภายนอก โดยมี ขอ กํา หนดที่ เ ป น ลายลัก ษณ อั ก ษร ให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ ตรง และรั ก ษาจรรยาบรรณ รวมถึ งการกํา หนดห า มผู บ ริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บั ติ ต นในลัก ษณะที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความ ขัด แย งทางผลประโยชน กั บ กิ จการ ซึ่ งรวมถึ งการห า มคอร รั ป ชั่ น อั น จะทํา ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ องค ก ร และมี บทลงโทษที่ เ หมาะสมหากมี ก ารฝ า ฝ น ขอ กํา หนดขา งต น 2) คณะกรรมการประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ น า เชื่ อ ถื อ และมี ค วามเป น อิ ส ระในการปฏิบัติ หน า ที ่ อ ย า งแท จ ริ ง มี บ ทบาทในการกํ า กั บ เรื ่ อ งการควบคุ ม ภายในในองค ก รซึ ่ ง ครอบคลุ ม ทั ้ ง การสร า ง สภาพแวดลอ มการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ย งกิ จกรรม การควบคุ ม ขอ มู ลและการสื่ อ สาร และการติ ด ตาม 3) ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษ ั ท ได กํ า หนดโครงสร า งองค ก ร โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมทั้ ง ทางธุ ร กิ จ และ กฎหมายรวมถึ งการจัด ให มี ก ารควบคุ ม ภายในอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารแบ งแยกหน า ที่ ใ นส ว นงานที่ สํา คั ญ ซึ่ งทํา ให เ กิ ด การตรวจสอบถ ว งดุ ลระหว า งกั น มี งานตรวจสอบภายในที่ ขึ้น ตรงกั บ กรรมการตรวจสอบและมี ส าย การรายงานที่ ชั ด เจน 4) บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ จัด หาพั ฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละความสามารถที่ เ หมาะสม รวมทั้ งมี ก ระบวนการสอบทานนโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ นั้ น อย า งสม่ํา เสมอ 5) คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารมี ก ระบวนการและการสื่ อ สารเชิ งบั งคั บ ให บุ ค ลากรทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การ ควบคุ ม ภายใน และจัด ให มี ก ารปรั บ ปรุ งแก ไ ขกระบวนการปฏิ บั ติ ใ นกรณี ที่ จํา เป น

57 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 1) บริ ษั ท ได กํา หนดวั ต ถุ ป ระสงค ของการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งไว อ ย า งชั ด เจนและเพี ย งพอ เพื่อใหสามารถระบุและ ประเมิ น ความเสี่ ย งต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การบรรลุวั ต ถุ ป ระสงค ขององค ก ร 2) บริ ษั ท ได กํา หนดกระบวนการระบุ ค วามเสี่ ย งและวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งเพื่ อ จั ด ลํา ดั บ ความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจาก โอกาสที่ จะเกิ ด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ ย งนั้ น ๆ ซึ่ งได ดํา เนิ น การทั้ งก อ นการจัด การ ความเสี่ ย ง (Inherent Risk) และหลังจากที่ มี ก ารจัด การความเสี่ ย งแลว (Residual Risk) o โอกาสที่ จ ะเกิ ด (Likelihood) หมายถึ ง ความถี่ ห รื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ค วามเสี่ ย งขึ้ น o ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดความรุ น แรงของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากเกิ ด เหตุ ก ารณ ค วาม เสี่ ย งซึ่ งสามารถทํา ได ทั้ งการประเมิ น ในเชิ งคุ ณ ภาพ (เช น คุ ณ ภาพของสิ น ค า และบริ ก ารชื่ อ เสี ย งของ บริ ษั ท ) และเชิ งปริ ม าณ o ระดั บ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ไ ด รั บ จากการประเมิ น โอกาส และผลกระทบของแต ละป จจัย ความเสี่ ย ง 3) บริ ษั ท ได ป ระเมิ น โอกาสที่ จะเกิ ด การทุ จ ริ ต ขึ้ น โดยครอบคลุ ม การทุ จ ริ ต แบบต า ง ๆ และได ท บทวนเป า หมายการ ปฏิ บั ติ งานอย า งรอบคอบ โดยพิ จารณาความสมเหตุ ส มผลของการให สิ่ งจูงใจหรื อ ผลตอบแทนแก พ นั ก งานด ว ย ว า ไม มี ลัก ษณะส งเสริ ม ให พ นั ก งานกระทํา ไม เ หมาะสม 4) บริ ษั ท ได ท บทวนการประเมิ น การเปลี่ย นแปลงป จจัย ภายนอกองค ก ร ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ การ ควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได กํา หนดมาตรการตอบสนองต อ การเปลี่ย นแปลงนั้ น โดยการ ระบุ ค วามเสี่ ย งและการควบคุ ม ส ว นเพิ่ ม ที่ พึ งมี 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 1) บริ ษั ท มี ม าตรการควบคุ ม ที่ ช ว ยลดความเสี่ ย งให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได โดยมี ก ารจั ด ทํา คู มื อ บริ ห ารความ เสี่ ย งขององค ก ร และคู มื อ ปฏิ บั ติ งานของแต ละระบบอย า งเป น ลายลัก ษณ อั ก ษรและมี ก ารจั ด สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน ว ยงานกํา หนดลัก ษณะงาน และแบ งแยกหน า ที่ ของแต ละตํา แหน งงานอย า งชั ด เจน 2) บริ ษั ท ได จัด กิ จกรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด ว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น การกํา หนดรหั ส ผ า นเพื่ อ เข า ถึ ง ขอ มู ลของแต ละระดั บ งาน การกํา หนดมาตรฐานการป อ งกั น การรั่ ว ไหลของขอ มู ลที่ สํา คั ญ เป น ต น 3) บริ ษั ท ได จัด ให มี กิ จกรรมการควบคุ ม ผ า นทางนโยบาย โดยให แ ต ละหน ว ยงานมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงาน ของหน ว ยงาน และมี ส ว นตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานอย า งสม่ํา เสมอ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 1) บริ ษั ท มี ร ะบบสารสนเทศในการจัด ส งขอ มู ลต า ง ๆ เช น ยอดขายรายวั น ซึ่ งสามารถส งขอ มู ลเพื่ อ ประมวลผล ได อ ย า งถู ก ต อ งครบถ ว น ตรงเวลาและสามารถนํา ข อ มู ล ดั ง กล า วมาใช ป ระกอบการวิ เ คราะห ตั ด สิ น ใจทาง ธุ ร กิ จ เป น ต น 2) บริ ษั ท มี ก ารสื่ อ สารขอ มู ลภายในองค ก รโดยใช ร ะบบ Video Conference ในการติ ด ต อ กั น ภายในองค ก ร 3) บริ ษั ท มี ก ารสื ่ อ สารข อ มู ล กั บ บุ ค คลภายนอก เช น ข อ ร อ งเรี ย นผ า นระบบการสื่ อ สารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Email) หนั งสื อ แสดงความคิ ด เห็ น ผ า นสาขาและตู ป .ณ. เป น ต น 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 1) บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในอย า งต อ เนื่ อ ง โดยผู ต รวจสอบภายในคอยติ ด ตามการ ปฏิ บั ติ งานอย า งเป น ระบบของแต ละหน ว ยงานอย า งสม่ํา เสมอ 2)

บริ ษั ท มี ก ารประเมิ น และสื่ อ สารขอ บกพร อ งของการควบคุ ม ภายในอย า งทั น เวลา โดยผู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชามี ก าร รายงานขอ บกพร อ งต อ ผู บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ หาแนวทางแก ไ ขให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

58 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


การบริหารจัดการความเสี่ยง บริ ษั ท ให ค วามสํา คั ญ กั บ การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง ซึ่ งถื อ เป น กลไกและเครื่ อ งมื อ ที่ สํา คั ญ ในการบริ ห ารงานที่ จะทํา ให อ งค กร บรรลุวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ ไ ด กํา หนดไว โดยมี ก ารกํา หนดเป น นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ งมุ งเน น การพั ฒ นาระบบ บริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางการกํา กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) และให มี การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค ก รแบบบู ร ณาการ โดยดํา เนิ น การอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ งซึ่ งครอบคลุม ถึ งการควบคุ ม ทางการเงิน การดําเนินงาน การ บริ ห ารและการกํา กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานให เ ป น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วขอ งทั้ งภายในและภายนอก นอกจากนี้ ก ารดําเนินงานตาม กรอบแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบทั่ ว ทั้ งองค ก ร ซึ่ งครอบคลุม ทั้ งในระดั บ องค ก รและระดั บ ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ บริหารจัดการ ความเสี่ ย งให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได และเพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า สามารถบรรลุวั ต ถุ ป ระสงค ดั งต อ ไปนี้ ไ ด 1. กลยุ ท ธ แ ละเป า หมายได กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจนสามารถนํ า มาปฏิ บั ต ิ ไ ด จ ริ ง โดยสอดคล อ งและสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ (Mission) ของบริ ษั ท 2. ผลการปฏิ บั ติ งานบรรลุต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํา หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยมี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรของบริ ษั ท อย างมี ประสิ ท ธิ ภ าพคุ ม ค า และมี ร ะบบการป อ งกั น ควบคุ ม ดู แ ลทรั พ ย สิ น อย า งเหมาะสม 3. รายงานขอ มู ลทางการเงิน และขอ มู ลที่ มิ ใ ช ท างการเงิน มี ค วามถู ก ต อ งเชื่ อ ถื อ ได แ ละทั น เวลา 4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายกฎระเบีย บและขอ กํา หนดที่ส อดคลอ งกับ กฎหมายและขอ บังคับ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก 5. มี ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานที่ ดี ทั้ งด า นบุ ค ลากรทรั พ ย สิ น อุ ป กรณ และระบบปฏิ บั ติ ก ารต า ง ๆ อย า ง ต อ เนื่ อ ง 6. มี ก ารควบคุ ม ภายในโดยการประเมิ น ตนเองในระบบงานที่ สํา คั ญ อย า งเหมาะสม การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งช ว ยให อ งค ก รสามารถบรรลุเ ป า หมายและลดอุ ป สรรค หรื อ สิ่ งที่ ไ ม ค าดหวั งที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ได ใ นเวลา เดี ย วกั น ช ว ยป อ งกั น ความเสี ย หายต อ ทรั พ ยากรขององค ก ร และสร า งความมั่ น ใจในการรายงานและการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ของบริ ษั ท ซึ่ งบริ ษั ท ได กํา หนดนโยบายในการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งโดยมี แ นวทางปฏิ บั ติ ดั งนี้  บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ บริ ษั ท โดยมี ร องประธานเจ า หน า ที ่ บ ริ ห ารเป น ประธาน และมี เจา หน า ที่ บ ริ ห ารสายงานเป น กรรมการ โดยเป น ผู กํา หนดแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง รายงานผลการบริ ห าร ความเสี่ ย ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งเสนอต อ ประธานเจา หน า ที่ บ ริ ห าร นอกจากนี้ ยังไดจัดตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ หน ว ยงาน โดยมี ป ระธานเจา หน า ที่ บ ริ ห ารสายงานบริ ห ารจั ด การเป น ประธาน และมี เ จา หน า ที่ บ ริ ห ารสายงาน และผู จัด การฝ า ยเป น กรรมการ โดยจะดํา เนิ น การในการระบุ ป จจัย เสี่ ย ง ประเมิ น ความ เสี ่ ย ง จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี ่ ย ง ติ ด ตามความคื บ หน า และจั ด ทํา รายงานการปฏิ บั ต ิ ต ามแผน เสนอต อ คณะ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ บริ ษั ท ทุ ก ไตรมาส รวมทั้ งมี ก ารประเมิ น ผลของการดํา เนิ น การตามแผนบริหารความ เสี่ ย งในช ว งไตรมาส 4 ของทุ ก ป 

บริ ษั ท ได ม อบหมายให พ นั ก งานทุ ก คนมี บ ทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น และกํา หนดอํา นาจการดํา เนิ น งานในระดับ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารทุ ก ระดั บ ไว อ ย า งชั ด เจน โดยให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป น ความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานใน ทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ ให พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานของตนเองและองค ก ร โดยให ความสํา คั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นต า ง ๆ ให อ ยู ใ นระดั บ ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม

บริ ษั ท มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร โดยจัด ทํา คู มื อ บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ และพนั ก งาน ทุ ก คนในบริ ษั ท มี ค วามรู ความเข า ใจหลั ก การ กระบวนการ และขั้ น ตอนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และสามารถจั ด ทํา แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ หน ว ยงาน ที่ ส อดคลอ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท เป น การบริหาร ความเสี่ ย งเชิ งบู ร ณาการ โดยการนํา ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งมาเป น ส ว นหนึ่ งในการตั ด สิ น ใจ การวางแผนกลยุทธ

59 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


แผนงาน และการดํา เนิ น งานบริ ษั ท รวมถึ งการมุ งเน น ให บ รรลุวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ ที่ กํา หนดไว เพื่ อ สร า งความเป น เลิศ ในการปฏิ บั ติ งานและสร า งความเชื่ อ มั่ น ของผู เ กี่ ย วขอ ง 

บริ ษั ท มี ก ารวางแผนบริ ห ารความเสี่ ย งโดยกํา หนดความเสี่ ย งแยกตามแต ล ะระบบงาน และวางแนวทางป อ งกั น และ บรรเทาความเสี่ ย งจากการดํา เนิ น งาน เพื่ อ หลีก เลี่ย งความเสี ย หาย หรื อ ความสู ญ เสี ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งอย า งสม่ํา เสมอ

60 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


รายการระหวางกัน สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2556 บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย ง 1. นายสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศ รี 2. นางสาวสกุ ณา บ า ยเจริญ 3. นางสาวอั ณทิ ก า ฤกษ วิ บู ล ย ศรี 4. บริษั ท ออคโทพุส มี เ ดี ย โซลู ชั น ส จํา กั ด

บุ คคลที่ อ าจมี ความ ขั ด แยง 1. นายสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศรี

ความสัม พั นธ

ความสั ม พั น ธ กรรมการ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริห าร ประธานกรรมการบริห าร และผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริษั ท โดยถื อ หุ น บริษั ท (ป ด สมุ ด ทะเบี ย น ณ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2556) รอ ยละ 27.29ของจํา นวนหุ น ที่ จํา หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมดของบริษั ท กรรมการ รองประธานเจ า หน า ที่ บ ริห าร กรรมการบริห าร และผูถื อ หุ น รายใหญข องบริษั ท โดยถื อ หุ น บริษั ท (ป ด สมุ ด ทะเบี ย น ณ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2556) รอ ยละ 25.01ของจํา นวนหุ น ที่ จํา หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมดของบริษั ท ผูจั ด การฝา ยบริ ห ารกลยุ ท ธ ผูถื อ หุ น และเป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ถื อ หุ น กรรมการ และผูบ ริห าร กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผูถื อ หุ น กรรมการ และผูบ ริห าร

มู ล คารายการ ระหว างกั น (บาท )

ลั ก ษณะรายการ

ความจํา เป น และเหมาะสมของรายการระหว างกั น

ป 2556 กรรมกา รผู บ ริ ห า ร และผูถื อ หุ น รายใหญ ของบริษั ท

การค้ํา ประกั น : นายสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศรี ได นํา หุ น ของบริ ษั ท ที่ ต นเองถื อ อยู จํา นวน 51,692, หุ น มู ล 304 ากั บ บาท รวมมู ล ค า เท 0.25 ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 12,923, บาท จํา นํา เป น หลั ก ประกั น กั บ 076 ตามสั ญญา ( มหาชน ) ธนาคารธนชาต จํา กั ด กู  ล ง วั น ที ่ เ พื ่ อ ซื ้ อ 2 5 5 5 ม ก ร า ค ม 2 7 สิ น ทรั พ ย ใ นการดํ า เนิ น งานจากบริ ษั ท ไดโด มอน กรุป จํา กั ด ( มหาชน )

-

การจํา นํา หุ น ของบริษั ท เป น หลั ก ประกั น ในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา เป น ไป ตามเงื ่ อ นไขที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญากู ย ื ม เงิ น โดยบริ ษั ท ไม มี ก ารจ า ย ค า ตอบแทนใด ๆ จากการได รั บ การค้ํา ประกั น ดั ง กล า ว คณะกรรมการ ตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการดั ง กล า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และเป น ประโยชน ต อ บริษั ท

61 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

2. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี 3. นางสาวสกุณา บายเจริญ

ความสัมพันธ

กรรมการผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของ บริษัท

ลักษณะรายการ ซื้อสิทธิการเชาสาขาไดโดมอน 8 สาขา และปรับปรุงสาขาไดโดมอน 14 สาขา โดยมีเงื่อนไขในการไถถอนการจํานําหุนเมื่อบริษัทไดนําสิทธิการเชารานไดโดมอน 8 สาขา มาเปนหลักประกันแลว ซึ่งบริษัทไดดําเนินการโอนสิทธิการเชา และไดนํา สิทธิการเชาเปนหลักประกันการกูยืมเงินแลว จึงไดดําเนินการไถถอนการจํานําหุน ทั้งหมด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 การค้ําประกัน : นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนางสาวสกุณา บายเจริญ ไดรวมกันค้ําประกัน เงินกูกับธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกูวงเงินรวม 150,000,000 บาท ลงวันที่ 27 มกราคม 2555 วัตถุประสงคเพื่อซื้อสินทรัพยใน การดําเนินงาน จากบริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) ซื้อสิทธิการเชาไดโด มอน 8 สาขา และปรับปรุงสาขาไดโดมอน 14 สาขา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดหนี้คงคาง จํานวน 101,050,450 บาท และวงเงินกูคงเหลือที่ยัง เบิกกูไดจํานวน 17,458,644 บาท

มูลคารายการระหวาง กัน (บาท) ป 2556

101,050,450

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

การค้ําประกันเงินกู เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในสัญญากูยืม เงิน โดยบริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใด ๆ จากการไดรับการค้ํา ประกันดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท

62 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

4. นางสาวอัณทิกา ฤกษวิบูลยศรี

ผูถือหุนและ บุคคลที่เกี่ยวของกับผู ถือหุน กรรมการ และผูบริหาร

5. บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส จํากัด

กิจการที่เกี่ยวของกับผูถือหุน กรรมการ และผูบริหาร

การซื้อขาย: ระหวางป 2556 นางสาวอัณทิกา ฤกษวิบูลยศรีไดซื้อรถยนต ที่ใชงานแลวจากบริษัท ในราคา 750,000 บาท (รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม) และบริษัทรับรูกําไรจากการขายรถยนต ดังกลาวจํานวน 700,933 บาท สัญญาจางผลิตสื่อโฆษณา: ระหวางป 2556 บริษัทไดทําสัญญาจางผลิตสื่อโฆษณากับ บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส จํากัด ไดแก สติ๊กเกอร โปสเตอร ปายแสตนดี้ และปายไวนิล ในราคาตามที่ตกลงกัน ตามสัญญา

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

มูลคารายการระหวาง กัน (บาท) ป 2556 750,000 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

3,584,724 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน การซื้อขายรถยนตที่ใชงานแลว เปนไปตามนโยบายการจําหนาย สินทรัพยตามปกติของบริษัท และมีการกําหนดคาตอบแทนโดยอางอิง กับราคาตลาดของรถยนตดังกลาว และคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชน ตอบริษัท การสั่งจางผลิตสื่อโฆษณา เปนไปตามการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ แมวาการกําหนดคาตอบแทน จะเปนราคาที่ตกลงกันตามสัญญา แต คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท แตไดสั่งการใหถือปฏิบัติตาม ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยเครงครัด

63 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ งบดุ ล ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม หน ว ย : บาท รวมสิน ทรัพย รวมหนี้สิ น รวมสว นของผูถื อหุ น

ป 2554

ป 2555

ป 2556

(ปรั บ ปรุ งใหม)

(ปรั บ ปรุ งใหม)

699,176,478 489,807,728 209,368,750

834,661,852 451,720,565 382,941,287

1,020,750,528 611,272,823 409,477,705

1,456,773,855 661,417,991 795,355,864 1,484,401,142 658,949,132 87,697,063 7,403,862 1,417,665,114 47,032,129 0.15

1,872,804,224 824,121,357 1,048,682,867 1,908,150,643 900,367,862 139,440,716 9,879,512 1,877,419,883 24,769,246 0.07

2,320,799,994 1,046,522,274 1,274,277,720 2,353,681,829 1,081,211,022 156,760,845 11,477,042 2,299,640,012 42,776,418 0.11

229,872,357 (236,467,583) 3,775,949 17,883,604

118,639,515 (334,394,734) 224,883,635 27,012,020

299,177,949 (266,906,098) (4,191,125) 55,092,746

28.88 54.60 3.17 8.00 2.16 2.34 0.23 0.61 n/a n/a

28.56 56.00 1.30 8.36 3.23 1.18 0.35 0.97 0.04 65.57

23.92 54.91 1.82 10.80 4.61 1.49 0.32 1.01 0.06 56.95

งบกําไรขาดทุน ขายสุ ทธิ ต น ทุ น ขาย กํา ไรขั้ น ต น รวมรายได ค า ใช จา ยในการขาย ค า ใช จา ยในการบริหาร ต น ทุ น ทางการเงิ น รวมคา ใช จา ย กํา ไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็จ กํา ไรต อ หุน ขั้ น พื้น ฐาน

งบกระแสเงิน สด เงิ น สดสุ ทธิ ได มา (ใช ไป)จากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน เงิ น สดสุ ทธิ ได มา (ใช ไป)จากกิ จ กรรมลงทุ น เงิ น สดสุ ทธิ ได มา (ใช ไป)จากกิ จ กรรมจั ดหาเงิน เงิ น สด และรายการเที ย บเทา เงิ นสดสุ ท ธิ ณ วั น สิ้น ป

อัตราสว นทางการเงินที่ สําคัญ อั ต ราการเติ บ โตของยอดขาย (%) อั ต รากํา ไรขั้ น ต น (%) อั ต รากํา ไรสุท ธิ (%) อั ต ราผลตอบแทนต อสว นของผูถือ หุน (%) อั ต ราผลตอบแทนต อสิ นทรัพย (%) อั ต ราสว นหนี้ สิน ต อสว นของผูถือ หุน (เทา) อั ต ราสว นสภาพคลอ ง (เท า) มู ล ค า ตามบั ญชี ต อ หุน (บาท) เงิ น ป น ผลตอ หุน (บาท) อั ต ราการจายเงิ น ป น ผล (%)

64 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน วิเคราะหผลการดํา เนินงาน รายได ในป 2556 บริ ษั ท มี ร ายได จากการขาย 2,320.80 ลา นบาท เพิ่ ม ขึ้น 448.0 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 23.92 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2555 ซึ่ งการขยายตั ว ของรายได จากการขายมาจากสาขาที่ เ ป ด ใหม การปรั บ ราคาค า อาหารบุ ฟ เฟ ต 20 – 30 บาทต อ หั ว บุ ฟ เฟ ต ระหว า งป 2556 รวมทั้ งร า นอาหารแบรนด ไ ดโดมอนที่ บ ริ ษั ท ได ซื้ อ ธุ ร กิ จเมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2554 และได มี ก ารปรั บ ปรุ งร าน เป น ไดโดมอนโฉมใหม เ กื อ บทั้ งหมดในป 2556 หากพิ จารณาจากโครงสร า งรายได ของบริ ษั ท ในป 2556 แบรนด ฮ อท พอท บุ ฟ เฟ ต แวลลู สามารถสร า งรายได จากการขาย ให แ ก บ ริ ษั ท สู งที่ สุ ด โดยมี ร ายได เ ท า กั บ 931.20 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 40.12 ของรายได จากการขายรวม รองลงมา ได แ ก แบรนด ฮ อท พอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟ ต ซึ่ งมี ร ายได เ ท า กั บ 926.60 ลา นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 39.93 ของรายได จากการขายรวม ในป 2556 แบรนด ไ ดโดมอน มี ร ายได จากการขายเพิ่ ม ขึ้น 86.20 ลา นบาท หรื อ ร อ ยละ 44.40 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2555 โดยคิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 12.08 ของรายได จากการขายรวม จากเดิ ม สั ด ส ว นร อ ยละ10.37 ของรายได จากการขายรวมในป 2555 ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจากบริ ษั ท ได ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งเปลี่ย นรู ป โฉมร า นให ส วยงามและทั น สมั ย เกื อ บทั้ ง หมดภายในป 2556 และได เ พิ่ ม รู ป แบบการบริ ก ารเมนู บุ ฟ เฟ ต แ บบต ม สไตลสุ กี้ ชาบู จากเดิ ม ที่ ใ ห บ ริ ก ารบุ ฟ เฟ ต ป งย า งสไตลญี่ ปุ น เพี ย งอย า งเดี ย ว นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั งได เ พิ่ ม รู ป แบบการขายแบบทู อิ น วั น ในรู ป แบบแบรนด ฮอทพอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟ ต ที่ เ พิ่ ม เตาป งย า ง ที่ ใ ห บ ริ ก ารอาหาร ทั้ งในรู ป แบบเมนู บุ ฟ เฟ ต แ บบต ม และเตาป งย า ง ทํา ให ลูก ค า สามารถเลือ กรั บ ประทานอาหารที่ ห ลากหลายรู ป แบบมากยิ่ งขึ้ น แต ยั งคงรู ป แบบเป น “All You Can Eat Concept” ซึ่ งการปรั บ ปรุ งร า นสาขาไดโดมอนรู ป โฉมใหม และรู ป แบบแบรนด ฮอทพอท อิ น เตอร บุ ฟ เฟ ต ที่ เ พิ่ ม เตาป งย า งได รั บ การตอบรั บ จากลูก ค า เป น อย า งดี ประเภทรายได รายได จ ากการขาย (ก) จากสาขาของบริษัท 1) ฮอท พอท อิ นเตอร บุ ฟเฟ ต 2) ฮอท พอท บุ ฟเฟ ต แวลลู 3) ฮอท พอท เพรสทีจ 4) ฮอท พอท สุ กี้ ชาบู 5) ฮอท พอท ราเมน บุ ฟเฟต 6) ไดโดมอน 7) ฮอท พอท อิ นเตอร บุ ฟเฟ ต เ พิ่มเตาป ง ยา ง

รวม (ข) จากรา นแฟรนไชส รวมรายไดจ ากการขาย

ป 2555 ล านบาท ร อ ยละ

ป 2556 ล านบาท ร อ ยละ

720.82 874.32 34.11 35.6 10.76 194.16

38.49 46.69 1.82 1.90 0.57 10.37

926.60 931.20 34.75 32.82 10.78 280.36 100.89

39.93 40.12 1.50 1.41 0.46 12.08 4.35

1,869.78 3.03 1,872.80

99.84 0.16 100

2,317.40 3.40 2,320.80

99.85 0.15 100

รายได อื่ น ของบริ ษั ท สํา หรั บ ป 2556 มี จํา นวน 32.88 ลา นบาท ลดลงเล็ก น อ ยจากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น ที่ มี จํา นวน 35.35 ลา นบาท ซึ่ งรายได อื่ น ๆ ของบริ ษั ท มาจากรายได จากการส งเสริ ม การขาย รายได จากการขายบั ต รสมาชิ ก รายไดจากการขาย น้ํา ซอสไดโดมอน รายได ค า ปรั บ อาหารเหลือ และรั บ ประทานเกิ น เวลาที่ กํา หนด เป น ต น

65 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ตนทุนขาย ต น ทุ น ขายของบริ ษั ท ในป 2556 มี จํา นวน 1,046.52 ล า น บาท เพิ่ ม ขึ้น ร อ ยละ 26.99 จากป 2555 ซึ่ งการเพิ่ ม ขึ้น ของ ต น ทุ น ขายส ว นใหญ เ ป น ไปตามการขยายตั ว ของรายได จ าก การขาย โดยต น ทุ น ขายคิ ด เป น สั ด ส ว นต อ รายไดจากการขาย เท า กั บ ร อ ยละ 45.09 โดยมี อั ต รากํา ไรขั้ น ต น เท า กั บ ร อ ยละ 54.91 อย า งไรก็ ต าม ในป 2556 บริ ษั ท ได จั ด การส ง เสริ ม การขายในรู ป แบบการให ส ว นลด (Discount Promotion) มา 3 จา ย 2 และมา 4 จา ย 3 ซึ่ งทํา ให บ ริ ษั ท สามารถดึ งดู ด ลู ก ค า เพิ ่ ม มากขึ้ น ภายใต ส ภาวะการแข ง ขั น ที ่ ร ุ น แรงใน อุ ต สาหกรรม ส งผลให ช ว งเวลาที่ ทํา โปรโมชั่ น มี ร ายได จ าก การขายและจํา นวนลูก ค า เพิ่ ม มาขึ้น เป น พิ เ ศษ แต ก็ มี ผ ลทํา ให อั ต ราส ว นต น ทุ น ขายต อ รายได จากการขายสู งขึ้น เช น กั น

คาใชจายในการขายและบริหาร ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห ารของบริ ษ ั ท ในป 2556 มี จํา นวน 1,237.97 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 52.60 ของ รายได ร วม ซึ ่ ง การเพิ ่ ม ขึ้ น ของค า ใช จ า ยในการขายและ บริ ห ารส ว นใหญ เ ป น ไปตามการขยายตั ว ของรายได จ ากการ ขายที่ เ พิ่ ม ขึ้น ในช ว งเวลาดั งกลา ว ค า ใช จา ยในการขาย ส ว นใหญ ป ระกอบด ว ย ค า เช า พื้ น ที่ ข อง ร า นสาขา รองลงมาได แ ก ค า ใช จา ยพนั ก งาน ค า ตั ด จําหนาย และค า เสื่ อ มราคา ค า สาธารณู ป โภค นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี

ค า ใช จา ยในการขายอื่ น ๆ ได แ ก ค า การตลาด ค า ซ อ มแซม และบํา รุ ง รั ก ษา ค า ภาษี โ รงเรื อ น ภาษี ป า ยและใบอนุ ญ าต ค า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค า ใช จา ยอุ ป กรณ สํา นั ก งาน เป น ต น ในป 2556 ค า ใช จา ยในการบริ ห าร ในส ว นของเงิน เดื อ นและ ค า จา งมี จํา นวนสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการปรั บ เงิ น เดื อ นประจํา ป และการปรั บ ฐานเงิน เดื อ นของพนั ก งาน เพื่ อ ให ส อดคลอ งกับ นโยบายรั ฐ บาลเกี ่ ย วกั บ ค า จ า งแรงงาน และมี ก ารจ า ง พนั ก งานเพิ่ ม เติ ม ตามการขยายตั ว ของบริ ษั ท

กําไรสุทธิ ในป 2556 บริษัทมีกํา ไรสุท ธิเ ทา กับ 42.77 ลา นบาท เพิ่ม ขึ้น 72.70 โดยมีอัตรากํา ไรสุทธิเทากับรอยละ 1.82 เปรีย บเทีย บ กับอัตรากํา ไรสุท ธิใ นงวดเดีย วกัน ของปกอ นซึ่งเทา กับ รอ ยละ 1.30 สาเหตุที่อัต รากํา ไรสุท ธิเ พิ่ม ขึ้น มาจากการเพิ่ม ขึ้น ของ รายไดรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 23.35 โดยบริษัท ยังคงสามารถ รัก ษาระดับ อัต รากํ า ไรขั้น ตน ไดด ีที ่ร อ ยละ 54.91 ในขณะที่ คา ใชจา ยทั้งหมด (ไมร วมภาษีเ งิน ได) เพิ่ม ขึ้น รอ ยละ 22.49 ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงาน คาเสื่อ มราคาและ คาตัดจําหนาย ผลกระทบจากมาตรฐานบัญ ชีเ รื่อ งสัญ ญาเชา ระยะยาว และคา ใชจา ยจากการตัด จํา หนา ยสว นปรับ ปรุง สัญญาเชาในสาขาที่ปด ระหวา งป อยา งไรก็ต าม ฝา ยบริห าร ไดกํ า หนดนโยบายในการควบคุม คา ใชจา ยในการขายและ บริหารไมใหมีอัตราสวนที่สูงขึ้นตามรายไดที่เพิ่มขึ้น

วิเคราะหฐ านะทางการเงิน สินทรัพย สิ น ทรั พ ย ร วมของบริ ษั ท ณ สิ้ น ป 2556 มี จํา นวน 1,020.75 ลา นบาท เพิ่ ม ขึ้น ร อ ยละ 22.30 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สิ้ น ป 2555 สิ น ทรั พ ย ที่ สํา คั ญ ของบริ ษั ท ประกอบด ว ย ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ - สุ ท ธิ รองลงมาได แ ก สิ ท ธิ ก ารเช า เงิ น ประกั น และอื่ น ๆ และสิ น ค า คงเหลือ

หนี้สิน หนี้ สิ น รวมของบริ ษั ท ณ สิ้ น ป 2556 มี จํา นวน 611.27 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 35.32 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สิ้ น ป 2555 เนื่ อ งมาจากธุ ร กิ จของบริ ษั ท เป น ธุ ร กิ จที่ ไ ด รั บ เงิน สดจากการขายสิ น ค า และบริ ก าร ส ว นรายการจา ยชํา ระค า สิ น ค า และบริ ก าร รวมทั้ งรายการลงทุ น ในการเป ด สาขาใหม หรื อ ปรั บ ปรุ งร า นสาขา บริ ษั ท มี ร ะยะเวลาชํา ระหนี้ อ ยู ร ะหว า ง 7 – 60 วั น และในบาง กรณี บ ริ ษั ท สามารถเจรจายื ด กํา หนดชํา ระเงิน ออกไปเพิ่ ม เติ ม ได ซึ่ งเห็ น ได จากบริ ษั ท มี ก ระแสเงิน สดจากกิ จกรรมดําเนินงานเปน จํา นวน 299.18 ลา นบาท ในป 2556 ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้น มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จํา นวน 118.64 ลา นบาทในป 2555 แต ผ ลกระทบใน ทางตรงขา ม คื อ ทํา ให ย อดรวมของหนี้ สิ น มี จํา นวนที่ เ พิ่ ม สู ง อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท สามารถรั ก ษาอั ต ราส ว นหนี้ สินตอทุนไมใหเกิน เงื่อ นไขที่ กํา หนดไว ใ นสั ญ ญาเงิน กู ยื ม ของธนาคารพาณิ ช ย ใ นประเทศ 2 แห ง ที่ กํา หนดไว ไ ม เ กิ น 1.5 ต อ 1 และ 2.0 ต อ 1

66 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


สวนของผูถือหุน ส ว นของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ณ สิ้ น ป 2556 มี จํา นวน 409.48 ลา นบาท เพิ่ ม ขึ้น จากป 2555 จํา นวน 26.54 ลา นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้น ร อ ยละ 6.93 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2555 มาจากผลกํา ไรจากการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต การเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ มี ผลกระทบโดยตรงต อ รายได ข องบริ ษั ท โดยหากเศรษฐกิ จชะลอตั ว หรื อ มี แ นวโนม ขยายตั ว ลดลง จะส ง ผลกระทบต อ การ บริ โ ภคโดยรวมของลูก ค า ทํา ให จํา นวน ลู ก ค า ที ่ ม าใช บ ริ ก ารในร า นสาขาของ บริ ษั ท ลดลง และมี ผ ลกระทบต อ ยอดขาย ของแต ล ะร า นสาขาและรายได ร วมของ บริ ษั ท ให ลดลง

สัต วต ลอดจนปริม าณผลผลิต ที ่อ อกสู ตลาด ซึ่งเปน ปจจัย ภายนอกที่น อกเหนือ การควบคุม ของบริษัท และสง ผลกระทบ ตอ การจัด หาวัต ถุด ิบ ในบางชว งเวลา รวมทั้งอาจมีผ ลกระทบตอ ตน ทุน วัต ถุดิบ และผลการดําเนินงานของบริษัทได

นอกจากนี้ ความสํา เร็ จของการลงทุ น ใน ร า นสาขาใหม ยั ง ขึ้ น กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ โดยป จจุบั น การลงทุ น เป ด ร า นสาขาใหม จะต อ งใช เ งิน ลงทุ น สาขาละประมาณ 7 – 9 ล า นบาท ได แ ก เงิ น ลงทุ น ในกา ร ปรั บ ปรุ งอาคารพื้ น ที่ เ ช า ค า ตกแต งร า น เครื่ อ งครั ว และอุ ป กรณ เงิ น ประกั น ตาม สั ญ ญาเช า ร า น เป น ต น ซึ ่ ง หากการ เติ บ โตของภาวะเศรษฐกิ จ และกํา ลั ง ซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคลดลงหรื อ ไม เ ป น ไปตามที่ คาดการณ ไ ว อาจส งผลให ผ ลตอบแทน จากการลงทุ น ลดลง หรื อ อาจสู ญ เสี ย เงิ น ลงทุ น ซึ่ ง จะส ง ผลต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ได

ทั ้ง นี ้ การปรับ เพิ ่ม ขึ้น ของราคาอาหาร ตามราคาตน ทุน วัต ถุด ิบ บริษ ัท จะตอ ง พิจ าร ณ าอ ยา งรอ บค อ บ ซึ ่ง อ าจไ ม สามารถทํา ไดทันทีเมื่อราคาวัต ถุดิบ มีก าร ปรับ ตัว เพิ ่ม ขึ ้น เนื ่อ งจากวัต ถุด ิบ เกือ บ ทั้งหมดเปน ผลผลิต ทางการเกษตรซึ่ง มี การขึ้น ลงของราคาเกือ บทุก วัน ดัง นั ้น จะพิจารณาปรับ เพิ่ม ราคาอาหารในกรณี ที ่ร าคาวัต ถุด ิบ มีแ นวโนม ในทิศ ทางที่ เพิ ่ม ขึ้น หรือ ราคาวัต ถุด ิบ โดยรวมมีก าร ปรับ เพิ่ม ขึ้น อยา งมีนัย สํา คัญ และจะตอ ง พิจารณาเปรีย บเทีย บกับ ราคาตลาดหรือ คู แ ขง เพื ่อ มิใ หก ระทบตอ ยอดขายหรือ ฐานลูก คา โดยรวมของบริษ ัท ซึ ่ง ทํ า ให บริษ ัท อาจตอ งรับ ภาระตน ทุน ที ่ส ูง ใน บางขณะอยา งหลีก เลี ่ย งไมไ ด ซึ ่ง อาจ สง ผลกระทบตอ ผลการดํ า เนิน งานของ บริษัทในบางชวงเวลาได

ความผัน ผวนของราคาวัตถุดิบ

การจัด หาพื้น ที่เ ชา สํา หรับ รา นสาขา

วัต ถุด ิบ สว นใหญข องบริษัท เปน ผลผลิต ทางการเกษตร เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม และธัญ พืช ตา ง ๆ เปน ตน ซึ ่งมีป ริม าณ และราคาผัน ผวนตามฤดูก าล ความ แ ป ร ป ร ว น ข อ ง ส ภ า พ อ า ก า ศ ภ ัย ธรรมชาติ การแพรระบาดของโรคพืช และ

การเลือ กทํ า เลที ่เ หมาะสมเปน หนึ ่ง ใน ปจจัยความสําเร็จหรือการเติบโตของการ ดําเนินธุรกิจรานอาหาร ความสามารถใน การจัด หาพื ้น ที ่เ ชา เพื ่อ ขยายสาขาใหม และการรักษาพื้นที่เ ชา เดิม ที่ตั้งอยูใ นทํา เล ที่ม ีศ ัก ยภาพ ดว ยการไดร ับ การตอ อายุ สัญ ญาเชา เมื ่อ ครบกํ า หนดสัญ ญาเชา

จึงเปน ปจจัย ที่สํา คัญ ในการดํา เนิน ธุร กิจ ของบริษัท โดยบริษัท มีเ ปา หมายในการ ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกป เพื่อ รองรับ ตลาด และพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟ เฟตที่ มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อ ง ดังนั้น หากบริษ ัท ไมส ามารถหาพื ้น ที ่เ ปา หมาย เพื ่อ เปด สาขาใหม หรือ ไมไ ดร ับ การตอ อายุสัญญาเชา เดิม อาจสงผลกระทบตอ การดําเนิน งานและแผนการเพิ่ม ยอดขาย เพื ่อ สรา งความเติบ โตในอนาคตของ บริษัทได อยา งไรก็ต าม ดว ยรูป แบบรา นอาหาร ขอ งบ ร ิษ ัท ที ่ม ีค ว า ม แ ต ก ต า งจ า ก ผูป ระกอบการรายอื ่น โดยการนํ า เสนอ รา นอาหารบุฟ เฟต น านาชาติที ่เ สิร ฟ บน บารอ าหาร รวมทั ้ง รสชาติ คุณ ภาพ ความหลากหลายของอาหาร ในราคาที่ เหมาะสม ทํ า ใหร า นอาหารของบริษ ัท ไ ด ร ับ ก า ร ต อ บ ร ับ ที ่ด ีจ า ก ผู บ ร ิโ ภ ค ประกอบกับการมีแ บรนดที่ห ลากหลายซึ่ง ครอบคลุมกลุมลูกคาตั้งแตร ะดับ กลางถึง ระดับสูง ทํา ใหส ามารถเปด สาขาเขา ไปใน หา งฯ ที ่ห ลากหลายระดับ มากขึ้น ซี ่ง มี สวนสํา คัญ ที่ชว ยใหบ ริษัท จัด หาพื้น ที่เ พื่อ เปดรานสาขาไดงายขึ้น นอกจากนี้ ที่ผา น มาบริษ ัท มีก ารปฏิบ ัต ิต ามเงื ่อ นไขของ สัญ ญาเชา อยา งเครง ครัด และมีก าร ปรับ ปรุง รา นสาขาใหส ามารถแขงขัน กับ ผูประกอบการรายอื่นได ทํา ใหบ ริษัท ไดรับ การตอ สัญ ญาจากเจา ของพื ้น ที ่อ ยา ง ตอเนื่อง

67 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํา คั ญ ต อ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามนโยบายการกํา กั บ ดู แ ล กิ จการที่ ดี การกํา กั บ ดู แ ลงบการเงิน และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจํา ป ให มี ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง ครบถ ว น เป ด เผยอย า งเพี ย งพอ งบการเงิน ได ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช น โยบายการ บั ญ ชี ที่ เ หมาะสม ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํา เสมอ และใช ดุ ลยพิ นิ จอย า งระมั ด ระวั ง รวมถึ งจัด ให มี แ ละดํา รงรั ก ษาไว ซึ่ งระบบการควบคุม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให เ ชื่ อ มั่ น อย า งมี เ หตุ ผ ลต อ ความเชื่ อ ถื อ ได ของงบการเงิน การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย สิ น มีระบบการปองกัน ที่ ดี ไม มี ร ายการทุ จริ ต หรื อ มี ก ารดํา เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ งอาจทํา ให เ กิ ด ความขัด แย งทางผลประโยชน เปน รายการจริ งทางการค า อั น เป น ธุ ร กิ จปกติ ทั่ ว ไปอย า งสมเหตุ ส มผลและเป น ประโยชน สู งสุ ด รวมทั้ งมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ กฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วขอ งซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต อ คณะกรรมการบริ ษั ท แล ว และได ร ายงาน ความเห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ใ นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งปรากฏในรายงานประจํา ป คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท โดยรวมอยู ใ นระดั บ ที่ น า พอใจ และสามารถให ค วามมั่ น ใจ อย า งมี เ หตุ ผ ลต อ ความเชื่ อ ถื อ ได ข องงบการเงิ น ของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ ง ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ได ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ร ั บ รองทั ่ ว ไป และแสดงความเห็ น ว า งบการเงิ น แสดงฐานะการเงิ น และผลการ ดํา เนิ น งานโดยถู ก ต อ ง ตามที่ ค วรในสาระสํา คั ญ ตามหลัก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป

........................................................ ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท (นายเมตตา จารุ จิน ดา)

........................................................ ประธานเจา หน าที่บ ริ หาร (นายสมพล ฤกษ วิบู ลยศ รี )

68 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ

ผู ถื อ หุ น และคณะกรรมการ บริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด ( มหาชน )

ขา พเจ า ได ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด (มหาชน) ซึ่ ง ประกอบด ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จงบแสดงการเปลี่ย นแปลงส ว นของผู ถื อ หุ น และงบกระแสเงิน สดสํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น รวมถึ งหมายเหตุ ส รุ ป นโยบายการบั ญ ชี ที่ สํา คั ญ และหมายเหตุ เ รื่ อ งอื่ น ๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน ผู บ ริ ห ารเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิน เหลา นี้ โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู บ ริ ห ารพิ จารณาว า จํา เป น เพื่ อ ใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ แสดงขอ มู ลที่ ขัด ต อ ขอ เท็ จจริ ง อั น เป น สาระสํา คั ญ ไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ ขอ ผิ ด พลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขา พเจา เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิน ดั งกลา ว จากผลการตรวจสอบของขา พเจา ขา พเจาไดปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง กํา หนดให ข า พเจ า ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํา หนดด า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผนและ ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ เพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผล ว า งบการเงิน ปราศจากการแสดงขอ มู ลที่ ขัด ต อ ขอ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํา คั ญ หรื อ ไม การตรวจสอบรวมถึ งการใช วิ ธี ก ารตรวจสอบ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ งหลัก ฐานการสอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ จํา นวนเงิน และการเปดเผยขอมูล ในงบการเงิน วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลือ กใช ขึ้น อยู กั บ ดุ ลยพิ นิ จของผู ส อบบั ญ ชี ซึ่ งรวมถึ งการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดง ขอ มู ลที่ ขัด ต อ ขอ เท็ จจริ งอั น เป น สาระสํา คั ญ ของงบการเงิน ไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ ขอ ผิ ดพลาดในการประเมินความเสี่ยง ดั งกลา วผู ส อบบั ญ ชี พิ จารณาการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิน โดยถูกตองตามที่ควรของ กิ จการเพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ แต ไ ม ใ ช เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการแสดงความเห็ นตอประสิทธิผล ของการควบคุ ม ภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู บ ริ ห ารใช แ ละ ความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จัด ทํา ขึ้น โดยผู บ ริ ห าร รวมทั้ งการประเมิ น การนํา เสนองบการเงิน โดยรวม ขา พเจา เชื่ อ ว า หลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ขา พเจา ได รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช เ ป น เกณฑ ใ นการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ของขา พเจา

ความเห็น ขา พเจา เห็ น ว า งบการเงิน ขา งต น นี้ แสดงฐานะการเงิน ของบริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด (มหาชน) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ ผลการดํา เนิ น งานและกระแสเงิน สดสํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรในสาระสํา คั ญ ตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน

69 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


ขอมูลและเหตุการณที่เนน ขา พเจา ขอให สั งเกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข อ 2.2 ในการเสนอข อ มู ล ทางการเงิ น สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ได ใ ช ม าตรฐานการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ ซึ่ ง กํา หนดให ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น สํา หรั บ รอบ ระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลังวั น ที่ 1 มกราคม 2556 เป น ต น ไป โดยมี ผ ลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชีตามที่ กลา วไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ขอ 2.3 ข อ มู ลเปรี ย บเที ย บที่ นํา เสนอเป น ขอ มู ลที่ ป รั บ ปรุ งใหม แ ลว ในเรื่ อ งดั งกลา ว การ แสดงความเห็ น อย า งไม มี เ งื่อ นไขของขา พเจา ต อ งบการเงิน มิ ไ ด เ ปลี่ย นแปลงไป เนื่ อ งจากเรื่ อ งที่ ขา พเจา ขอให สั งเกตขา งต น นี้

(นายธนะวุ ฒิ พิบู ลย ส วัส ดิ์) ผู ส อบบั ญชี รับ อนุญ าตทะเบี ยนเลขที่ 6699 บริ ษัท สอบบั ญชี ธ รรมนิ ติ จํากัด กรุ งเทพมหานคร วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2557

70 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 สิ นทรั พ ย บาท ณ วั น ที่ 31

ณ วั น ที่ 31

ณ วั น ที่ 1

ธั น วาคม 2556

ธั น วาคม 2555

มกราคม 2555

หมายเหตุ

(ปรั บ ปรุ งใหม)

สิ น ทรัพยห มุ นเวีย น เงิ น สดและรายการเทีย บเทาเงิ นสด

5

55,092,746

27,012,020

17,883,604

ลู ก หนี้ การคา

6

3,298,673

2,733,439

1,821,983

ลู ก หนี้อื่ น

4

9,077,251

8,855,707

7,965,418

สิ น คา คงเหลือ

7

53,927,779

41,453,277

41,040,674

สิ น ทรัพยห มุ นเวีย นอื่น

8

38,173,243

32,983,029

31,996,682

159,569,692

113,037,472

100,708,361

9

651,143,026

504,430,464

385,431,137

10, 17

76,227,293

94,877,214

110,225,902

สิ น ทรัพย ไม มี ตัว ตน

11

7,923,131

8,339,313

9,965,061

สิ น ทรัพยภาษีเ งิ น ได รอการตั ด บั ญชี

12

2,607,569

1,970,860

1,029,195

เงิ น ประกั น การเชา และอื่ น ๆ

26

123,279,817

112,006,529

91,816,822

861,180,836

721,624,380

598,468,117

1,020,750,528

834,661,852

699,176,478

รวมสิน ทรัพยห มุ น เวี ยน สิ น ทรัพย ไมห มุ นเวีย น ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ สิ ท ธิก ารเช า

รวมสิน ทรัพย ไมห มุ น เวี ยน รวมสิน ทรัพย

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน เป น ส ว นหนึ่ งของงบการเงิน นี้

71 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต อ ) ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556 หนี้ สินและสว นของผูถื อ หุน บาท ณ วั นที่ 31

ณ วั นที่ 31

ณ วั นที่ 1

ธั น วาคม 2556

ธั น วาคม 2555

มกราคม 2555

หมายเหตุ

(ปรั บปรุ งใหม)

หนี้ สิน หมุน เวี ย น เงิ น เบิ กเกิ น บั ญชี

13

เจ าหนี้ การคา

เจา หนี้ อื่น

4

เจ าหนี้ คาซื้อ สิน ทรัพย ไดโคมอน เจ าหนี้สิ ท ธิ การเชา สถาบัน การเงิ น

14

เจ าหนี้ คาซื้อ สิน ทรัพย

30,232,365

27,358,156

5,749,636

171,100,373

125,632,427

183,645,143

91,015,008

56,746,667

50,618,367

-

-

33,740,104

-

19,656,354

77,817,112

65,500,363

10,042,254

14,111,535

12,387,857

7,922,979

2,639,665

-

-

27,170,984

ส วนของหนี้สิน ระยะยาวที่ ถึ ง กําหนดชํา ระภายในหนึ่ ง ป หนี้ สิน ตามสั ญญาเชา การเงิน

15

เงิ น กู ยืม ระยะยาวจากกิจ การที่เ กี่ ยวขอ งกั น เงิ น กู ยืม ระยะยาวจากบริษัท อื่น

16

8,136,386

1,452,111

-

เงิ น กู ยืม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิน

17

112,000,000

60,591,011

37,500,000

ภาษี เ งิ น ได คา งจา ย

4,375,638

-

2,264,610

เจ าหนี้ ก รมสรรพากร

6,866,641

4,198,416

5,184,596

หนี้ สิน หมุน เวี ย นอื่ น

2,987,380

5,389,730

5,195,488

504,602,011

318,990,105

445,637,240

รวมหนี้สิ นหมุ นเวีย น

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน เป น ส ว นหนึ่ งของงบการเงิน นี้

72 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต อ ) ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556 หนี้ สิน และส วนของผู ถือ หุน (ต อ )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ หนี้สินไมหมุนเวียน หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน สินทรัพย รวมหนี้สินไมหมุนเวียน รวมหนี้สิน สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 406,000,000 หุน มูลคา หุนละ 0.25 บาท

15 16 17 12 18

14,857,589 3,746,823 70,663,450 535,017 4,169,651

14,298,978 1,400,387 100,483,931 1,118,707 3,174,940

5,839,076 26,384,550 1,621,166 1,756,543

26

12,698,282 106,670,812

12,253,517 132,730,460

8,569,153 44,170,488

611,272,823

451,720,565

489,807,728

101,500,000

101,500,000

101,500,000

101,500,000

101,500,000

19

ทุนที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ 406,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท หุนสามัญ 344,615,360 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท สวนเกินมูลคาหุน กําไรสะสม จัดสรรแลว ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุน รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

199,343,291

199,343,291

86,153,840 49,646,160

7,055,720 101,578,694 409,477,705 1,020,750,528

4,927,199 77,170,797 382,941,287 834,661,852

73,568,750 209,368,750 699,176,478

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน เป น ส ว นหนึ่ งของงบการเงิน นี้

73 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบกํา ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ สํา หรับ ป ส้ิน สุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 บาท หมายเหตุ

2556

2555 (ปรับปรุงใหม)

รายได รายไดจากการขาย

2,320,799,994

1,872,804,224

32,881,835 2,353,681,829

35,346,419 1,908,150,643

ตนทุนขาย

1,046,522,274

824,121,357

คาใชจายในการขาย

1,081,211,022

900,367,862

156,760,845

139,440,716

3,668,829

3,610,436

11,477,042

9,879,512

2,299,640,012

1,877,419,883

54,041,817

30,730,760

11,265,399

5,961,514

42,776,418

24,769,246

-

-

42,776,418

24,769,246

0.11

0.07

รายไดอื่น รวมรายได คาใชจาย

คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น

9,11

ตนทุนทางการเงิน รวมคาใชจาย กําไรกอนภาษีเงินได คาใชจายภาษีเงินได

22

กําไรสําหรับป กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

24

กําไรสําหรับป (บาทตอหุน)

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน เป น ส ว นหนึ่ งของงบการเงิน นี้

74 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส วนของผู ถือ หุ น ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556 บาท ทุ นที่ ออกและชําระ แลว ยอดคงเหลือ ต น งวด วั น ที่ 1 มกราคม 2556 (ตามที่ เคยรายงานไว )

รายการปรับ ปรุ ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชี เรื่ อ งภาษีเ งิน ได

2.3

ยอดคงเหลือ ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2556 - หลั งปรับ ปรุง

ทุ น สํา รองตามกฎหมาย เงินปน ผลจา ย กํา ไรเบ็ ดเสร็ จรวมสํา หรับ ป ยอดคงเหลือ ปลายงวด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556

20 20

ส ว นเกิน มู ลค า หุน

101,500,000

199,343,291

101,500,000 101,500,000

199,343,291 199,343,291

กํา ไรสะสม ทุ นสํารองตามกฎหมาย ยั งไมไ ด จัด สรร 4,927,199 76,318,644

4,927,199 2,128,521 7,055,720

852,153 77,170,797 (2,128,521) (16,240,000) 42,776,418 101,578,694

รวม 382,089,134

852,153 382,941,287 (16,240,000) 42,776,418 409,477,705

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เป น ส ว นหนึ่ งของงบการเงิ น นี้

75 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส วนของผู ถือ หุ น (ต อ ) ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556 บาท

ยอดคงเหลือ ต น งวด วั น ที่ 1 มกราคม 2555 (ตามที่ เคยรายงานไว ) รายการปรับ ปรุง ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบั ญชี เรื่อ งภาษีเ งิ น ได ยอดคงเหลือ ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2555 - หลั ง ปรับ ปรุง เพิ่ม ทุ น หุน สามั ญ ส วนเกิ น มู ล คา หุน สามั ญ ทุ น สํา รองตามกฎหมาย เงิ น ป น ผลจาย กํา ไรเบ็ ด เสร็จ รวมสําหรับ ป - ปรับ ปรุง ใหม ยอดคงเหลือ ปลายงวด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2555

2.3

19 19 20 20

กําไรสะสม ทุ น สํารองตาม ยั ง ไม ไ ด จั ด สรร กฎหมาย

ทุ น ที่ ออกและชํา ระ แล ว

สว นเกิ น มู ล คาหุน

86,153,840

49,646,160

-

74,160,721

209,960,721

-

-

-

(591,971)

(591,971)

86,153,840

49,646,160

-

73,568,750

209,368,750

15,346,160 -

149,697,131 -

4,927,199 -

(4,927,199) (16,240,000) 24,769,246

15,346,160 149,697,131 (16,240,000) 24,769,246

101,500,000

199,343,291

4,927,199

77,170,797

382,941,287

รวม

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป น ส วนหนึ่ งของงบการเงิน นี้

76 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน ) งบกระแสเงิน สด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บาท 2556

2555 (ปรั บปรุ งใหม)

กระแสเงิ นสดจากกิ จ กรรมดําเนิ น งาน กํา ไรสํา หรับ ป

42,776,418

24,769,246

234,964

13,339

(291,206)

(188,795)

158,018,345

132,511,866

3,668,829

3,610,436

874,582

-

(910,384)

2,366,435

(3,171,476)

-

(131,676)

(198,959)

994,711

1,724,547

ค า ใช จา ยดอกเบี้ ย จ าย

11,477,042

9,879,512

ค า ใช จา ยภาษีเ งิ น ได

11,265,399

5,961,514

224,805,548

180,449,141

ลู ก หนี้ การคา

(274,028)

(736,000)

สิ น คา คงเหลือ

(12,474,502)

(412,603)

15,097,253

914,685

รายการปรับ กระทบกํา ไรสํา หรับ ป เ ป นเงิ นสดรับ (จา ย) จากกิจ กรรมดําเนิ น งาน : หนี้ สูญ ค า เผื่อหนี้ สงสัย จะสู ญ (โอนกลับ ) ค า เสื่อ มราคาและคา ตั ด จํา หนาย ขาดทุ นจากการป ด สาขาและป ด ปรับ ปรุง ขาดทุ นจากการเลิ ก ใชสิ น ทรัพย (กํา ไร) ขาดทุ นจากการจําหนา ยสิ น ทรัพย กํา ไรจากการชดเชยความเสีย หายจากการยา ยสาขา รายได ดอกเบี้ย ค า ใช จา ยผลประโยชน พนั ก งาน

กํา ไรจากการดํา เนิน งานกอ นการเปลี่ย นแปลงในสิ นทรัพย และหนี้ สิน ดําเนิ น งาน สิ น ทรัพย ดาํ เนิ นงาน (เพิ่ม ขึ้ น ) ลดลง

ลู ก หนี้อื่ น และสิ น ทรัพย ห มุ นเวี ย นอื่ น

หมายเหตุป ระกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน นี้

77 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบกระแสเงิน สด (ต อ) วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2556

บาท 2556 หนี้ สิน ดําเนิน งานเพิ่ม ขึ้น (ลดลง) เจา หนี้ก ารคา เจา หนี้ อื่น หนี้ สิน หมุ นเวี ยนอื่น ภาระผู ก พัน ผลประโยชน พ นัก งาน เงิน สดรับ จากการดําเนิน งาน ดอกเบี้ ย รับ จา ยภาษีเ งินได เงิน สดสุท ธิ ไ ด มาจากกิ จกรรมดํา เนิน งาน กระแสเงิน สดจากกิ จกรรมลงทุ น เงิน สดจา ยซื้อ อาคารและอุ ปกรณ เงิน สดรับ จากการจํา หนา ยอุป กรณ เงิน สดจา ยสิ ท ธิการเชา เงิน สดรับ จากการจํา หนา ยสิท ธิ การเช า เงิน สดจา ยซื้อ สินทรั พ ย ไม มีตัว ตน เงิน สดจา ยคา เงินประกัน และอื่น ๆ เงิน สดจา ยซื้อ สินทรั พ ย ไดโดมอน เจา หนี้ สิท ธิก ารเชา สถาบั นการเงินเพิ่ม ขึ้น (ลดลง) เงิน สดจา ยเจา หนี้ สิท ธิการเชา สถาบันการเงิน เงิน สดจา ยเจา หนี้คา สิน ทรั พ ย เงิน สดสุท ธิ ใ ช ไ ปในกิ จกรรมลงทุน

2555 (ปรั บ ปรุ งใหม)

45,467,946 34,268,341 265,875 307,156,433 131,676 (8,110,160) 299,177,949

(55,015,627) 6,253,300 (513,094) (306,150) 130,633,652 198,959 (12,193,096) 118,639,515

(241,466,080) 6,619,837 (327,938) (802,275) (11,273,288) (19,656,354) (266,906,098)

(220,563,030) 2,286,231 (2,578,783) 2,336,449 (1,703,796) (20,399,707) (33,740,104) 4,890,024 (60,852,737) (4,069,281) (334,394,734)

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป น ส วนหนึ่ งของงบการเงิน นี้

78 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) งบกระแสเงิน สด (ต อ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บาท 2556

2555 (ปรั บ ปรุ งใหม)

กระแสเงิน สดจากกิ จกรรมจัด หาเงิน เงินเบิ กเกิ นบั ญชี จากสถาบันการเงินเพิ่ม ขึ้น (ลดลง) เงิน สดจา ยหนี้ สินตามสัญ ญาเชา การเงิน เงิน สดจา ยคืน เงิน กูยื มระยะยาวจากกิ จการที่เกี่ ย วขอ ง กัเงินน สดรับ จากเงินกู ยืม ระยะยาวจากบริ ษัท อื่น เงิน สดจา ยคืน เงิน กูยื มระยะยาวจากบริ ษัท อื่น เงิน สดรับ จากเงินกู ยืม ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงิน สดจา ยคืน เงิน กูยื มระยะยาวจากสถาบัน การเงิน เงิน สดรับ จากการเพิ่ม ทุน หุน สามัญ จา ยเงิน ปน ผล จา ยดอกเบี้ ย จา ย เงิน สดสุท ธิ ไ ด มาจากหรื อ ใช ไ ปในกิ จกรรมจัด หา เงิน ยบเทา เงิน สดเพิ่ม ขึ้น (ลดลง) - สุท ธิ เงิน สดและรายการเที เงิน สดและรายการเที ยบเทา เงิน สด ณ วัน ต นป เงิน สดและรายการเที ยบเทา เงิน สด ณ วัน สิ้น ป

2,874,209 (9,960,249) 13,500,000 (4,469,289) 90,767,003 (69,178,495) (16,240,000) (11,484,304) (4,191,125) 28,080,726 27,012,020 55,092,746

21,608,520 (5,301,148) (27,170,984) 136,037,352 (38,846,960) 165,043,291 (16,240,000) (10,246,436) 224,883,635 9,128,416 17,883,604 27,012,020

ขอ มู ลงบกระแสเงิน สดเป ดเผยเพิ่ม เติม : ในระหวา งปมีก ารซื้ อทรั พ ย สินโดยการกอ หนี้สิ นดั งนี้ ภาระหนี้ สินตามสัญ ญาเชา การเงิน

14,983,738

19,044,364

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป น ส วนหนึ่ งของงบการเงิน นี้

79 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 1. ขอมูล ทั่วไป (ก)

ภูมิลํา เนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริ ษั ท ได จดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํา กั ด กั บ กระทรวงพาณิ ช ย เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2547 จากการ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น วิ ส ามั ญ ครั้ งที่ 3/2554 เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2554 ผู ถื อ หุ น ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท แปรสภาพบริ ษั ท เป น บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด เพื่ อ นํา บริ ษั ท เขา จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย เ อ็ ม เอ ไอ (MAI) ซึ่ งได จดทะเบี ย นกั บ นายทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท เสร็ จสิ้ น เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2554 เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2555 ตามหนั ง สื อ กลต.จ.ท. 395/2555 เรื่ อ งการขออนุ ญ าตเสนอขายหุ น ที่ อ อกใหม ต อ ประชาชน กลต. ได อ นุ ญ าตให บ ริ ษ ั ท เสนอขายหุ  น ที ่ อ อกใหม ต  อ ประชาชนตามที่ บ ริ ษ ั ท ได ยื่ น คํา ขออนุ ญ าตไว เ มื ่ อ วั น ที ่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2555 โดยบริ ษั ท มี กํา หนดการซื้ อ ขายครั้ งแรกในวั น ที่ 18 กั น ยายน 2555 บริ ษั ท มี ที่ อ ยู สํา นั ก งานใหญ และโรงงานดั งนี้ สํา นั ก งานใหญ ตั้ งอยู เ ลขที่ 350 ถนนรามอิ น ทรา แขวงท า แร ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย โรงงานตั้ งอยู เ ลขที่ 11/1 หมู 3 ถนนเลีย บคลอง 7 ตํา บลบึ งคํา พร อ ย อํา เภอลํา ลูก กา จังหวั ด ปทุ ม ธานี 12150 (ข)

ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จหลัก เกี่ ย วกั บ กิ จการภั ต ตาคารร า นอาหารแบบให บ ริ ก ารตามคํา สั่งและแบบบุฟเฟต โดยเนนประเภทสุก้ี อาหารญี่ ปุ น และอาหารป ง และย า งสไตล ญี ่ ปุ น ผลิ ต และจํา หน า ยอาหารสํา เร็ จ รู ป และเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ จํา หน า ยภายในกิ จ การ ภั ต ตาคารอาหารของตน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ภั ต ตาคารร า นอาหารที่ ก ระจายอยู ทั่ ว ประเทศรวมทั้ ง หมด 153 สาขา และ 138 สาขา ตามลํา ดั บ สาขา รายละเอีย ดจํา นวนสาขา ยอดยกมา เป ด เพิ่ม ในระหวา งงวด ป ด สาขา ยอดยกไป

2556

2555

138 30 (15) 153

125 24 (11) 138

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทอยูระหวา งการดําเนินการเปดและปรับปรุงสาขาอีกจํานวน 11 แหง ซึ่ งยั งไมแลวเสร็ จ

80 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 (ค)

จํา นวนพนั ก งาน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี พ นั ก งานจํา นวน 4,319 คน และ 3,573 คน ตามลํา ดั บ

บริ ษั ท มี ค า ใช จา ยพนั ก งานสํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 ประมาณ 473.85 ล า นบาท และ 366.69 ลา นบาท ตามลํา ดั บ ค า ใช จ า ยพนั ก งาน ได แ ก เงิ น เดื อ น โบนั ส ค า สวั ส ดิ ก าร ค า ประกั น สั ง คม เงิ น สมทบกองทุ น ทดแทน และกองทุ น สํา รองเลี้ย งชี พ เป น ต น 2. หลั ก เกณฑ ใ นการจั ดทํางบการเงิ น 2.1

เกณฑ ใ นการเสนองบการเงิ น

งบการเงิน นี้ จัด ทํา ขึ้น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ก ฎหมายกํา หนดตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 โดยได ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สํา หรั บ กิ จการที่ มี ส ว นได เ สี ย สาธารณะและการแสดงรายการไดทาํ ขึ้นตามแบบ กํา หนดรายการย อ ที่ ต อ งมี ใ นงบการเงิน สํา หรั บ บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด ที่ กํา หนดโดยประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวง พาณิ ช ย ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 งบการเงิน นี้ ไ ด จัด ทํา ขึ้น โดยใช เ กณฑ ร าคาทุ น เดิ ม เว น แต จะได เ ป ด เผยเป น อย า งอื่ น ในนโยบายการบั ญ ชี งบการเงิน ฉบั บ ภาษาไทยเป น งบการเงิน ฉบั บ ที่ บ ริ ษั ท ใช เ ป น ทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษแปลมาจากงบ การเงิน ฉบั บ ภาษาไทยดั งกลา ว เพื่ อ ความสะดวกของผู อ า นงบการเงิน 2.2

มาตรฐานการบั ญชีที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใชใ นป ป จ จุ บั น

สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ปรั บ ปรุ งป 2552 และฉบั บ ที่ ออกใหม การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละแนวปฎิ บั ติ ท างบั ญ ชี ที่ มี ผ ลบั งคั บ ใช ตั้ งแต ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มี ดั งต อ ไปนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12

เรื่ อ ง

ภาษี เ งิน ได

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2552)

เรื่ อ ง การบั ญ ชี สํา หรั บ เงิน อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล และ การเป ด เผยขอ มู ลเกี่ ย วกั บ ความช ว ยเหลือ จากรั ฐ บาล

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552)

เรื ่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา แลกเปลี่ย นเงิน ตราต า งประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 8

เรื่ อ ง

การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 10

เรื่อง ความช ว ยเหลือจากรั ฐบาล - กรณี ที่ ไ ม มี ค วาม เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

ส ว นงานดํา เนิ น งาน

81 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21

เรื่อง ภาษีเงินได - การได รับประโยชน จากสินทรัพย ที่ ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 25

เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรือของผูถือหุน

แนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การโอนและการรั บ โอนสิ น ทรั พ ย ท างการเงิน ฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท เชื่ อ ว า มาตรฐานการบั ญ ชี ขา งต น ไม มี ผ ลกระทบอย า งเป น สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือ ปฏิ บั ติ ยกเว น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษี เ งิน ได ที่ บ ริ ษั ท ได ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามวั น ที่ มี ผ ลบั งคั บ ใช และมี ผ ลทํา ให เ กิ ด การ เปลี่ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ของบริ ษั ท ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหมายเหตุ ขอ 2.3 ผลกระทบการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 2.3

ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญชีเ นื่ องจากนํามาตรฐานการบั ญชีใ หม ม าถื อปฎิ บั ติ

ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษั ท ได ถื อ ปฎิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษี เ งิน ได ซึ่ งมาตรฐาน การบั ญ ชี ฉบั บ นี้ กํา หนดให กิ จการระบุ ผ ลแตกต า งชั่ ว คราวที่ เ กิ ด จากความแตกต า งของมู ลค า สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ระหว า งเกณฑ ทางบั ญ ชี แ ละภาษี อ ากร เพื่ อ รั บ รู ผ ลกระทบทางภาษี เ ป น สิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี ต ามหลัก เกณฑ ท่ีกาํ หนด บริ ษั ท ได ใ ช น โยบายการบั ญ ชี ดั งกลา วในป ป จจุบั น และปรั บ ย อ นหลังงบการเงิน ป ก อ นที่ แ สดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวา บริ ษั ท ได ร ั บ รู ผ ลกระทบทางภาษี เ ป น สิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี ้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ม าโดยตลอด โดยผลกระทบจากการ เปลี่ย นแปลงนโยบายบั ญ ชี ดั งกลา ว มี ดั งต อ ไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิ น สิ น ทรัพย ภ าษี เ งิ น ได รอการตั ด บั ญชี เ พิ่ม ขึ้ น หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได รอการตั ด บั ญชี เ พิ่ม ขึ้ น กํา ไรสะสมเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง)

ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2556

บาท ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2555

2,607,569 535,017 2,072,552

1,970,860 1,118,707 852,153

ณ วั นที่ 1 มกราคม 2555 1,029,195 1,621,166 (591,971)

บาท งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ กํา ไรหรือ ขาดทุ น : ค า ใช จ า ยภาษี เ งิ น ได เ พิ่ม ขึ้ น (ลดลง) กํา ไรสํา หรับ งวดเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง) กํา ไรต อ หุ น ขั้ น พื้น ฐานเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง)

2556

2555

(1,220,399) 1,220,399 0.00

(1,444,124) 1,444,124 0.00

82 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 2.4

ใหม แ ตยั งไม มี ผ ลบัง คั บ ใชปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบั ญชีที่ ออกและ

สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษาแลว ให ใ ช ม าตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ ปรั บ ปรุ งใหม โดยมี ผ ลบั งคั บ ใช ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิน สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ต น ในหรื อ หลังวั น ที่ 1 มกราคม 2557 เป น ต น ไป มี ดั งต อ ไปนี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง การนํา เสนองบการเงิน มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 7 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง งบกระแสเงิน สด มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง ภาษี เ งิน ได มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง สั ญ ญาเช า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง รายได มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง ผลประโยชน พ นั ก งาน มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา แลกเปลี่ย นเงิน ตราต า งประเทศ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง การเป ด เผยขอ มู ลเกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรือกิจการ ที่ เ กี่ ย วขอ งกั น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง เงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ร ว ม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง ส ว นได เ สี ย ในการร ว มค า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง งบการเงิน ระหว า งกาล มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 2 เรื่ อ ง การจา ยโดยใช หุ น เป น เกณฑ (ปรั บ ปรุ ง 2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ (ปรั บ ปรุ ง 2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 5 เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถ ื อ ไว เ พื่ อ ขายและ (ปรั บ ปรุ ง 2555) การดํา เนิ น งานที่ ย กเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง สวนงานดําเนินงาน (ปรั บ ปรุ ง 2555)

83 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 1 การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 4 การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 5 การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 15 การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เรื่ อ ง การประเมิ น ว า ขอ ตกลงประกอบ ด ว ยสั ญ ญา เช า หรื อ ไม เรื ่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื ้ อ ถอน การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ งสภาพ แวดลอ ม เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิ จที่ มี เ งิน เฟ อ รุ น แรง เรื่ อ ง งบการเงิน ระหว า งกาลและการด อ ยค า เรื่ อ ง ขอ ตกลงสั ม ปทานบริ ก าร เรื่ อ ง โปรแกรมสิ ท ธิ พิ เ ศษแก ลูก ค า เรื่ อ ง การจา ยสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม ใ ช เ งิน สดให เ จา ของ เรื่ อ ง การโอนสิ น ทรั พ ย จากลูก ค า เรื่ อ ง สิ่ งจูงใจสั ญ ญาเช า ดํา เนิ น งาน เรื ่ อ ง การประเมิ น เนื ้ อ หาของรายการที ่ เ กี ่ ย วกั บ รู ป แบบของกฎหมายตามสั ญ ญาเช า เ รื ่ อ ง ก า ร เ ป ด เ ผ ยข อ มู ล ขอ งข อ ต ก ลงเ รื ่ อ ง สั ม ปทานบริ ก าร เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน-ต น ทุ น เว็ บ ไซด

โดยมี ผ ลบั งคั บ ใช ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิน สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ต น ในหรื อ หลังวั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป น ต น ไป มี ดั งต อ ไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 4

เรื่ อ ง สั ญ ญาประกั น ภั ย

ฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท อยู ร ะหว า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต อ งบการเงิ น เมื่ อ นํา มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ อ อกและ ปรั บ ปรุ งใหม ม าถื อ ปฏิ บั ติ

84 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 3. นโยบายการบั ญชีที่สําคั ญ 3.1 รายได

รายได ที่ รั บ รู ไ ม ร วมภาษี มู ลค า เพิ่ ม หรื อ ภาษี ขายอื่ น ๆ และแสดงสุ ท ธิ จากส ว นลดการค า รายได จะรั บ รู ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จเมื่ อ ได โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เ ป น สาระสํา คั ญ ของความเปนเจาของ สิ น ค า ที่ มี นั ย สํา คั ญ ไปให กั บ ผู ซื้ อ แลว และจะไม รั บ รู ร ายได ถ า ฝ า ยบริ ห ารยั งมี ก ารควบคุ ม หรื อ บริ ห ารสิ น ค า ที่ ขายไปแลว นั้ น หรื อ มี ความไม แ น น อนที่ มี นั ย สํา คั ญ ในการได รั บ ประโยชน จากรายการบั ญ ชี นั้ น ไม อ าจวั ด มู ลค า ของจํา นวนรายได แ ละต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้นได อย า งน า เชื่ อ ถื อ มี ค วามเป น ไปได ค อ นขา งแน น อนที่ จะต อ งรั บ คื น สิ น ค า รายได จากการให บ ริ ก ารรั บ รู เ มื่ อ มี ก ารให บ ริ ก าร รายได จากการให บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และรายได ค า บริ ก ารอื่ น รั บ รู เ ป น รายได เ มื่ อ มี ก ารให บ ริ ก ารหรื อ ส งมอบสิ น ค า แลว รายได จากการขายวั ต ถุ ดิ บ ให กั บ ร า นอาหารเฟรนไชน รั บ รู เ ป น รายได เ มื่ อ ส งมอบสิ น ค า แลว รายได จากค า เฟรนไชน รั บ รู เ ป น รายได ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จตามระยะเวลาของสั ญ ญา เงิน สนั บ สนุ น ทางการค า รั บ รู เ ป น รายได ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลง ที่ เ กี่ ย วขอ งหรื อ ระยะเวลาของขอ ตกลง ดอกเบี้ ย รั บ รั บ รู เ ป น รายได ต ามระยะเวลาที่ พึ งรั บ ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จตามเกณฑ ค งค า ง 3.2 คาใชจาย รายจ า ยภายใต สั ญ ญาเช า ดํา เนิ น การบั น ทึ ก ในงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ โดยวิ ธ ี เ ส น ตรงตลอดอายุ สั ญ ญาเช า ประโยชน ที่ ไ ด รั บ ตามสั ญ ญาเช า จะรั บ รู ใ นงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จเป น ส ว นหนึ่ งของค า เช า ทั้ งสิ้ น ตามสั ญ ญา ดอกเบี้ ย จา ยและค า ใช จ า ยในทํา นองเดี ย วกั น บั น ทึ ก ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ในงวดที่ ค า ใช จ า ยดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ยกเว น ในกรณี ที่ มี ก ารบั น ทึ ก เป น ต น ทุ น ส ว นหนึ่ งของสิ น ทรั พ ย อั น เป น ผลมาจากการใช เ วลายาวนานในการจัด หาก อ สร า ง หรื อ การผลิต สิ น ทรั พ ย ดั งกลา วก อ นที่ จะนํา มาใช เ องหรื อ เพื่ อ ขาย ดอกเบี้ ย ซึ่ งเป น ส ว นหนึ่ งของค า งวดตามสั ญ ญาเช า การเงินบันทึก ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จโดยใช วิ ธี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท จริ ง 3.3 เงินสดและรายการเที ยบเท าเงินสด เงิน สดและรายการเที ย บเท า เงิน สด หมายถึ ง เงิน สดและเงิน ฝากธนาคาร และเงิน ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี ส ภาพคล อ งสู ง ซึ่ งถึ งกํา หนดจา ยคื น ภายในระยะเวลาไม เ กิ น 3 เดื อ น นั บ จากวั น ที่ ไ ด ม าและไม มี ขอ จํา กั ด ในการเบิ ก ใช

85 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 3.4 ลูกหนี้การคา ลูก หนี้ ก ารค า แสดงตามราคาตามใบแจงหนี้ หั ก ส ว นลด หั ก ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ (ถ า มี ) บริ ษั ท บั น ทึ ก ค า เผื่อหนี้สงสัย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากการเก็ บ เงิน ลูก หนี้ ไ ม ไ ด ซึ่ งโดยทั่ ว ไปพิ จารณาจากประสบการณ ก ารเก็ บ เงิน และการวิ เ คราะห อ ายุ ลูก หนี้ ลูก หนี้ จะถู ก ตั ด จํา หน า ยบั ญ ชี เ มื่ อ ทราบว า เป น หนี้ สู ญ 3.5 สินค าคงเหลื อ วั ต ถุ ดิ บ วั ส ดุ สิ้ น เปลือ งและสิ น ค า สํา เร็ จรู ป แสดงในราคาทุ น หรื อ มู ลค า สุ ท ธิ ที่ จะได รั บ แลว แต อ ย า งใดจะต่ํา กว า ต น ทุ น ของสิ น ค า คํา นวณโดยใช วิ ธี เขา ก อ น-ออกก อ น ต น ทุ น สิ น ค า ประกอบด ว ยต น ทุ น ที่ ซื้ อ ต น ทุ น ในการดัดแปลงหรือ ต น ทุ น อื่ น เพื่ อ ให สิ น ค า อยู ใ นสถานที่ แ ละสภาพป จจุบั น ในกรณี ของสิ น ค า สํา เร็ จรู ป และสิ น ค า ระหว า งผลิต ที่ ผ ลิต เอง ต น ทุนสินคา รวมการป น ส ว นของค า ใช จา ยในการผลิต อย า งเหมาะสม โดยคํา นึ งถึ งระดั บ กํา ลังการผลิต ตามปกติ มู ลค า สุ ท ธิ ที่ จะได รั บ เป น การประมาณราคาที่ จะขายได จากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จปกติ หั ก ด ว ยค า ใช จา ยที่ จํา เป น ในการขาย 3.6 ที่ดิน อาคารและอุป กรณ ที่ ดิ น แสดงในราคาทุ น และไม มี ก ารคิ ด ค า เสื่ อ มราคา ส ว นปรั บ ปรุ งอาคารตามสั ญ ญาเช า และอุ ป กรณ แ สดงในราคา ทุ น หลังหั ก ค า เสื่ อ มราคาสะสมและค า เผื่ อ ด อ ยค า (ถ า มี ) ราคาทุ น รั บ รู เ มื่ อ เริ่ ม แรกที่ ไ ด สิ น ทรั พ ย ม ารวมถึ งต น ทุ น ทางตรงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจัด หาสิ น ทรั พ ย เ พื่ อ ให สิ น ทรั พ ย อยู ใ นสภาพพร อ มที่ จะใช ไ ด ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ค า เสื่ อ มราคาบั น ทึ ก เป น ค า ใช จา ยในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จคํา นวณโดยวิ ธี เ สนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ของสิ น ทรั พ ย ดั งนี้ ส ว นปรั บ ปรุ งอาคารตามสั ญ ญาเช า

ตามอายุ สั ญ ญาเชา

อาคารโรงงาน

10 - 30 ป

สิ่ งปลูก สร า งอื่ น

10 ป

เครื่ อ งตกแต ง ติ ด ตั้ งและอุ ป กรณ สํา นั ก งาน

5 ป

ยานพาหนะ

5 ป

อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการดํา เนิ น งาน

5 ป

สิ น ทรั พ ย ร ะหว า งก อ สร า งไม มี ก ารคิ ด ค า เสื่ อ มราคา อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการดํา เนิ น งาน ได แ ก อุ ป กรณ ที่ ใ ช ค รั ว อุ ป กรณ บ ริ ก ารตามสาขา กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการจํา หน า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ รั บ รู เ ป น รายได อื่ น หรื อ ค า ใช จ า ยอื่ น ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จเมื่ อ มี ก ารจํา หน า ย

86 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ต น ทุ น ประมาณการรื้ อ ถอน การขนย า ยและการบู ร ณะสถานที่ ตั้ งของสิ น ทรั พ ย ซึ่ งเป น ภาระผู ก พั น ของกิ จการ ถือเปน ส ว นหนึ่ งของต น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย การกํา หนดค า เสื่ อ มราคา บริ ษั ท จะพิ จารณาแต ละส ว นแยกต า งหากจากกั น เมื่ อ แต ละส ว นประกอบนั้ น มี ส าระสํา คั ญ บริ ษั ท มี ก ารทบทวนมู ลค า คงเหลือ ของสิ น ทรั พ ย อายุ ก ารให ป ระโยชน ของสิ น ทรั พ ย แ ละวิ ธี ก ารคิ ด ค า เสื่ อ มราคาอย า ง สม่ํา เสมอ 3.7 สิทธิการเชา สิ ท ธิ ก ารเช า พื้ น ที่ เ ช า ร า นสาขาแสดงในราคาทุ น หั ก ค า ตั ด จา ยสะสมและขาดทุ น จากการด อ ยค า ค า ตั ด จํา หน า ยบั น ทึ ก เป น ค า ใช จา ยในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จคํา นวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตามระยะเวลาแห งสั ญ ญา 3.8 สินทรัพยไมมีตัวตน ค า ลิขสิ ท ธิ์ ซ อฟท แ วร ที่ มี อ ายุ ก ารใช งานจํา กั ด แสดงในราคาทุ น หั ก ค า ตั ด จา ยสะสมและขาดทุ น จากการด อ ยค า (ถ า มี ) เครื่ อ งหมายการค า หมายถึ ง ชื่ อ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ พิ เ ศษที่ อ ธิ บ ายถึ ง ความเป น สิ น ค า หรื อ บริ ก ารของผู ข าย ซึ่ ง มี เอกลัก ษณ ของตนเองที่ ไ ม ส ามารถลอกเลีย นแบบได บริ ษั ท มี เ ครื่ อ งหมายการค า ทางการบริ ก ารร า นอาหารปง-ยางสไตลญ่ีปุนที่ มี อ ายุ ก ารใช งานไม จํา กั ด แสดงในมู ลค า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ซื้ อ ธุ ร กิ จที่ ศู น ย (0) บาท ค า ตั ด จํา หน า ยบั น ทึ ก เป น ค า ใช จา ยในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ คํา นวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตามเกณฑ ร ะยะเวลาที่คาดวาจะ ได รั บ ประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จของสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนแต ละประเภท ยกเว น ในกรณี ที่ ไ ม อ าจคาดระยะเวลาสิ้ น สุ ด ของประโยชน ที่ จะ ได รั บ สิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม มี ตั ว ตน ซึ่ งไม อ าจกํา หนดระยะเวลาการสิ้ น สุ ด ของประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จที่ ค าดว า จะได รั บ จะไม ถู ก ตัดจาย แต จะได รั บ การทดสอบว า ด อ ยค า หรื อ ไม ทุ ก วั น ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิน สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนอื่ น ๆ จะถูกตัดจําหนายนับจากวันที่เริ่ม ก อ ให เ กิ ด ประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จ ระยะเวลาที่ ค าดว า จะได รั บ ประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จแสดงได ดั งนี้ ค า ลิขสิ ท ธิ์ ซ อฟท แ วร

5 ป และ 10 ป

เครื่ อ งหมายการค า

ไม จํา กั ด อายุ ก ารใช งาน

3.9 การดอยค าของสิน ทรั พย ยอดสิ น ทรั พ ย ค งเหลือ ตามบั ญ ชี ของกลุม บริ ษั ท ได รั บ การทบทวน ณ ทุ ก วั น ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ว า มี ข อ บ ง ชี้ เรื่ อ งการด อ ยค า หรื อ ไม ในกรณี ที่ มี ขอ บ งชี้ จะทํา การประมาณมู ลค า สิ น ทรั พ ย ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารใช งานไม จํา กั ด และสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนซึ่ งยั งไม ไ ด ใ ช จะมี ก ารทดสอบการด อ ยค า ทุ ก ป และเมื่ อ มี ขอ บ งชี้ เ รื่ อ งการด อ ยค า การรั บ รู ข าดทุ น จากการด อ ยค า เมื่ อ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย หรื อ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เ กิ ด เงิน สด สู งกว า มู ลค า ที่ จ ะได รั บ คื น ขาดทุ น จากการด อ ยค า บั น ทึ ก ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เว น แต เ มื่ อ มี ก ารกลั บ รายการการประเมิ น มู ลค า ของสิ น ทรั พ ย เ พิ่ ม ที่ เ คยรั บ รู ใ นส ว นของผู ถื อ หุ น ในงวดก อ น ในกรณี นี้ ใ ห รั บ รู ใ นส ว นของผู ถือหุน เมื่อมี

87 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 การลดลงในมู ลค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิน เผื่ อ ขาย ซึ่ งได บั น ทึ ก ในส ว นของผู ถื อ หุ น และมี ค วามชั ด เจนว า สิ น ทรั พ ย ดั งกลา วมี ก ารด อ ยค า ยอดขาดทุ น ซึ่ ง เคยบั น ทึ ก ในส ว นของผู ถื อ หุ น จะถู ก บั น ทึ ก ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ แม ว า สิ น ทรั พ ย ทางการเงิน ดั งกลา วจะยั งไม มี ก ารจํา หน า ยออกไป ยอดขาดทุ น ที่ บั น ทึ ก ในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จเป น ผลต า งระหวางราคาทุนที่ ซื้ อ กั บ มู ลค า ยุ ติ ธ รรมในป จจุบั น ของสิ น ทรั พ ย หั ก ขาดทุ น จากการด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิน นั้ น ๆ ซึ่ งเคยรั บ รู แ ล ว ในงบ กํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ บริ ษั ท จะกลับ รายการบั ญ ชี ขาดทุ น จากการด อ ยค า หากมี ก ารเปลี่ย นแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาด ว า จะได รั บ คื น อย า งไรก็ ต าม ขาดทุ น จากการด อ ยค า ของค า ความนิ ย มจะไม มี ก ารปรั บ ปรุ งกลับ รายการ บริ ษั ท จะกลับ รายการบั ญ ชี ขาดทุ น จากการด อ ยค า อย า งเพี ย งพอเพื่ อ ให มู ลค า ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย ไมเกินกวามูลคา ตามบั ญ ชี ภ ายหลังหั ก ค า เสื่ อ มราคาหรื อ ค า ตั ด จํา หน า ย เสมื อ นหนึ่ งไม เ คยมี ก ารบั น ทึ ก ขาดทุ น จากการด อ ยค า มาก อ น 3.10 เจาหนี้ก ารค าและเจ าหนี้ อื่น เจา หนี้ ก ารค า และเจา หนี้ อื่ น แสดงในราคาทุ น 3.11 ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ใ นงบแสดงฐานะการเงิน ก็ ต อ เมื่ อ บริ ษั ท มี ภ าระหนี้ สิ น เกิ ด ขึ้น จากขอ พิ พ าททางกฎหมายหรือ ภาระผู ก พั น ซึ่ งเป น ผลมาจากเหตุ ก ารณ ใ นอดี ต และมี ค วามเป น ไปได ค อ นขา งแน น อนว า ประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จจะต อ งถู ก จา ยไป เพื่ อ ชํา ระหนี้ สิ น ดั งกลา ว โดยภาระหนี้ สิ น ดั ง กล า วสามารถประมาณจํา นวนเงิ น ได อ ย า งน า เชื่ อ ถื อ ถ า ผลกระทบดั ง กล า วเป น นั ย สํา คั ญ ประมาณ -การกระแสเงิ น สดที่ จ ะจ า ยในอนาคตจะคิ ด ลดเป น มู ล ค า ป จ จุ บั น โดยใช อั ต ราคิ ด ลดในตลาดป จ จุ บั น ก อ น คํา นวณภาษี เ งิน ได เพื่ อ ให ส ะท อ นมู ลค า ที่ อ าจประเมิ น ได ใ นตลาดป จจุบั น ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่ มี ต อ หนี้ สิ น 3.12 ผลประโยชน พนั กงาน ผลประโยชน ร ะยะสั้ น บริ ษั ท รั บ รู เ งิน เดื อ น ค า จา ง โบนั ส เงิน สมทบกองทุ น ประกั น สั งคม เงิน สมทบกองทุ น ทดแทนและกองทุ น สํา รองเลี้ ย ง ชี พ เป น ค า ใช จา ยเมื่ อ เกิ ด รายการ ผลประโยชน ห ลังออกจากงานของพนั ก งาน ( โครงการสมทบเงิน ) บริ ษั ท และพนั ก งานได ร ว มกั น จัด ตั้ งกองทุ น สํา รองเลี้ย งชี พ ซึ่ งประกอบด ว ยเงิน ที่ พ นั ก งานจ า ยสะสมและเงิ น ที่ บ ริ ษั ท จา ยสมทบให เ ป น รายเดื อ น สิ น ทรั พ ย ของกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ได แ ยกออกจากสิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท เงิ น ที่ บ ริ ษั ท จ า ยสมทบ กองทุ น สํา รองเลี้ย งชี พ บั น ทึ ก เป น ค า ใช จา ยในป ที่ เ กิ ด รายการ ผลประโยชน ห ลังออกจากงานของพนั ก งาน ( โครงการผลประโยชน ) บริ ษั ท มี ภ าระสํา หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบี ย บ พนั ก งานของบริ ษั ท และตามโครงการผลตอบแทนพนั ก งานอื่ น ๆ ซึ่ งบริ ษั ท ถื อ ว า เงิน ชดเชยดั งกลา วเป น โครงการผลประโยชน หลังออกจากงานสํา หรั บ พนั ก งาน

88 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท คํา นวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน ห ลังออกจากงานของพนั ก งานโดยใช วิ ธี คิ ด ลดแต ละหน ว ยที่ ป ระมาณ การไว (Projected Unit Credit Method) โดยผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได ทํา การประเมิ น ภาระผู ก พั น ดั ง กล า วตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ประกั น ภั ย ซึ่ งหลัก การประมาณการดั งกลา วต อ งใช ขอ สมมติ ที่ ห ลากหลาย รวมถึ งขอ สมมติ เ กี่ ย วกั บ อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการขึ้น เงิน เดื อ นในอนาคต อั ต ราการเปลี่ย นแปลงในจํา นวนพนั ก งาน อั ต ราการมรณะและอั ต ราเงิน เฟ อ ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย (Actuarial gains and losses) สํา หรั บ โครงการผลประโยชน ห ลังออกจากงานของพนั ก งานจะรั บ รู ทั น ที ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น บริ ษั ท เลือ กที่ จะบั น ทึ ก หนี้ สิ น ทั้ งหมดดั งกลา วเป น ครั้ งแรกเป น รายการปรั บ ปรุ งกํา ไรสะสม ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นช ว งเปลี่ย นแปลงของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 3.13 ภาษีเงินได ภาษี เ งิน ได ประกอบด ว ยภาษี เ งิน ได ป จจุบั น และภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี ภาษี เ งิน ได ป จจุบั น บริ ษั ท บั น ทึ ก ภาษี เ งิน ได (ถ า มี ) ตามจํา นวนที่ จะต อ งจา ย คํา นวณตามหลัก เกณฑ แ ห งประมวลรั ษ ฎากรในอัตราภาษีเงิน ได (ป 2556 : 20%, ป 2555 : 23%) ของกํา ไรก อ นภาษี เ งิน ได หลังจากปรั บ ปรุ งบวกกลับ ด ว ยค า ใช จา ยต า งๆ ซึ่ งไม ส ามารถ ถื อ เป น รายจา ยในการคํา นวณภาษี แ ละหั ก ออกด ว ยรายการที่ ไ ด รั บ ยกเว น หรื อ ไม ถื อ เป น รายได ใ นการคํา นวณภาษี ภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี จะคํา นวณขึ้น จากผลแตกต า งชั่ ว คราวระหว า งมู ลค า ตามบั ญ ชี กั บ ฐาน ภาษี ของสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น นั้ น ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อ การตั ด บั ญ ชี จะถู ก รั บ รู เ ป น รายได ภ าษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ ค า ใช จา ยภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี โ ดยจะรั บ รู ใ นกํา ไรขาดทุ น เว น แต ใ นส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รายการที่ รั บ รู โ ดยตรงในส ว นของผู ถื อ หุ น หรื อ กํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ใ ช หั ก ภาษี จะถู ก รั บ รู เ ป น สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี เ มื่ อ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอน ว า บริ ษั ท จะมี กํา ไรทางภาษี จากการดํา เนิ น งานในอนาคตเพี ย งพอที่ จะนํา สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิน ได ร อการตัดบัญชีมาใชประโยชนได และ ผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี ทุ ก รายการจะถู ก รั บ รู เ ป น หนี้ สิ น ภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี ถู ก วั ด มู ลค า โดยใช อั ต ราภาษี เ งิน ได สํา หรั บ งวดที่ บ ริ ษั ท คาดว า จะได รั บ ประโยชน จากสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ จะจา ยชํา ระหนี้ สิ น ภาษี เ งิน ได โดยใช อั ต ราภาษี แ ละกฎหมายภาษี อ ากรที่ มี ผลบั งคั บ ใช อ ยู ห รื อ ที่ ค าดได ค อ นขา งแน น อนว า จะมี ผ ลบั งคั บ ใช ภ ายในสิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงาน ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน มู ลค า ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะถู ก ทบทวนและปรั บ ลด มู ลค า เมื่ อ มี ค วามเป น ไปได ค อ นขา งแน ว า บริ ษั ท จะไม มี กํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอต อ การนํา สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี ทั้ งหมดหรื อ บางส ว นมาใช ป ระโยชน ไ ด

89 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 3.14 กําไรตอหุน ขั้นพื้ น ฐาน

กํา ไรต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐาน คํา นวณโดยการหารกํา ไรสํา หรั บ ป ที่ เ ป น ของผู ถื อ หุ น สามั ญ ด ว ยจํา นวนหุ น สามั ญ หรื อ หุ  น เที ย บเท า หุ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ย ถ ว งน้ํา หนั ก ที่ อ อกอยู ใ นระหว า งป 3.15 การใชประมาณการทางบั ญชี ในการจัด ทํา งบการเงิน ให เ ป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ผู บ ริ ห ารต อ งใช ก ารประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต อ การกํา หนดนโยบายและการรายงานจํา นวนเงิน ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น รายได และคาใชจาย การประมาณ และขอ สมมติ ฐ านมาจากประสบการณ ใ นอดี ต และป จจัย ต า ง ๆ ที่ ผู บ ริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลภายใต ส ภาวการณ แวดลอ มนั้ น ดั งนั้ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้น จริ งจากการตั้ งขอ สมมติ ฐ านต อ มู ลค า ตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น อาจแตกต า งไปจากที่ ประมาณไว ประมาณการและขอ สมมติ ฐ านที่ ใ ช ใ นการจัด ทํา งบการเงิน จะได รั บ การทบทวนอย า งสม่ํา เสมอ การปรั บ ประมาณการ ทางบั ญ ชี จะบั น ทึ ก ในงวดบั ญ ชี ที่ ป ระมาณการดั งกลา วได รั บ การทบทวน หากการปรั บ ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้ น และจะ บั น ทึ ก ในงวดที่ ป รั บ หรื อ งวดในอนาคต หากการปรั บ ประมาณการกระทบทั้ งงวดป จจุบั น และอนาคต 3.16 บุค คลหรื อกิจ การที่ เกี่ ยวของกัน บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เ กี่ ย วขอ งกั น หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ มี อํา นาจควบคุ ม บริ ษั ท ถู ก ควบคุ ม โดยบริ ษั ท ไม ว าจะเปน ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม หรื อ อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท รวมถึ งบริ ษั ท ที่ ทํา หน า ที่ ถื อ หุ น บริ ษั ท ย อ ย และกิ จการที่ เ ป น บริ ษั ท ย อ ยในเครื อ เดี ย วกั น นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เ กี่ ย วขอ งกั น ยั งหมายรวมถึ งบริ ษั ท ร ว มและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออก เสี ย งไม ว า ทางตรงหรื อ ทางอ อ มและมี อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น สาระสํา คั ญ กั บ บริ ษั ท ผู บ ริ ห ารสํา คั ญ กรรมการ หรื อ พนั ก งานของ บริ ษั ท ตลอดทั้ งสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ กลชิ ด กั บ บุ ค คลดั งกลา ว และกิ จการที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ บุ ค คลเหลา นั้ น ในการพิ จารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เ กี่ ย วขอ งกั น กั บ บริ ษั ท แต ละรายการ บริ ษั ท คํา นึ งถึ ง เนื้ อ หา ของความสั ม พั น ธ ม ากกว า รู ป แบบทางกฎหมาย 3.17 สัญญาเชาการเงิน สั ญ ญาเช า ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนในความเป น เจา ของในทรั พ ย สิ น ให กั บ บริ ษั ท และบริษัทมีความ ตั้ งใจที่ จะใช สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ ทรั พ ย สิ น เมื่ อ ถึ งวั น ที่ ค รบกํา หนดของสั ญ ญาเช า ถู ก บั น ทึ ก เป น สั ญ ญาเช า การเงิน ณ วั น เริ่ ม ต น สั ญ ญาเช า ทางการเงิน ต น ทุ น ของทรั พ ย สิ น ถู ก บั น ทึ ก ไว พ ร อ มกั บ ภาระผู ก พั น สํา หรั บ การจ า ยค า เช า ใน อนาคตโดยไม ร วมจํา นวนดอกเบี้ ย ค า ใช จา ยทางการเงิน บั น ทึ ก เป น ค า ใช จา ยในงวดป ป จจุบั น ตามสั ด ส ว นของยอดคงเหลือ 3.18 สัญญาเชาดําเนินงาน สั ญ ญาเช า ทรั พ ย สิ น ที่ ค วามเสี่ ย งและผลตอบแทนแก เ จ า ของทรั พ ย สิ น ยั ง เป น ของผู ใ ห เ ช า จะถู ก จั ด เป น สั ญ ญาเช า ดํา เนิ น งาน โดยบริ ษั ท จะบั น ทึ ก การจา ยชํา ระค า เช า ภายใต สั ญ ญาเช า ดํา เนิ น งานเป น ค า ใช จา ยโดยวิ ธีเสนตรงตลอดระยะเวลาของ การเช า

90 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 3.19 เครื่ องมือ ทางการเงิ น

รายละเอี ย ดของนโยบายการบั ญ ชี ที่ สํา คั ญ วิ ธี ก ารที่ ใ ช ซึ่ ง รวมถึ ง เกณฑ ใ นการรั บ รู ร ายได แ ละค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิน แต ละประเภทได เ ป ด เผยไว แ ลว ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ขอ 25 4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สิ น ทรั พ ย หนี้ ส ิ น รายได ต น ทุ น และค า ใช จ า ยส ว นหนึ่ ง ของบริ ษั ท เกิ ด จากรายการบั ญ ชี กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วขอ งกั น ลัก ษณะของความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เ กี่ ย วขอ งกั น ดั งนี้ ชื่ อ บริ ษัท /บุ คคล กองทุ น ออรีอ อส เซาท อี ส ท เอเชี ย กองทุ น ส ว นบุ ค คลของธนาคารออมสิ น โดยบริษั ท หลั ก ทรัพย จั ด การกองทุ น รวม วรรณ จํา กั ด บริษั ท ออคโทพุส มี เ ดี ย โซลู ชั น ส จํา กั ด

ประเภทธุ ร กิ จ

ลั ก ษณะความสัม พั นธ

กองทุ นเพื่อ การลงทุ น

ผูถื อ หุน

กองทุ นเพื่อ การลงทุ น สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย

ผูถื อ หุน กิ จ การที่เ กี่ ยวขอ งกับ ผูถื อหุ น และกรรมการ ผูถื อ หุน และกรรมการ ผูถื อ หุน และกรรมการ ผูถื อ หุน และกรรมการ (จนถึ ง เมษายน 2556) ผูถื อ หุน และกรรมการ ผูถื อ หุน บุ ค คลที่ เ กี่ยวขอ งกั บ ผูถือ หุน และกรรมการ

คุ ณสกุ ณา บ า ยเจริญ คุ ณสมพล ฤกษ วิ บู ล ย ศรี คุ ณปรีช า ชุ ณหชั ช วาล

-

คุ ณสมชาย ฤกษ วิ บู ล ย ศรี คุ ณสมบู รณ ฤกษ วิ บู ล ย ศรี คุ ณอั ณทิ ก า ฤกษ วิ บู ล ย ศรี

-

ยอดคงเหลือ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เ กี่ ย วขอ งประกอบด ว ย บาท 2556 ลู ก หนี้ อื่ น คุ ณอั ณทิ ก า ฤกษ วิ บู ล ย ศรี เจ า หนี้ อื่ น บริษั ท ออคโทพุส มี เ ดี ย โซลู ชั น ส จํา กั ด

2555

750,000

-

1,221,239

-

91 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 รายการสํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เ กี่ ย วขอ งกั น สรุ ป ได ดั งนี้ บาท นโยบายการ กําหนดราคา

2556

ค า ตอบแทนผูบ ริห ารสํา คั ญ ผลประโยชน ระยะสั้ น ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงาน กํา ไรจากการจํา หน า ยสิ น ทรัพย คุ ณอั ณทิ กา ฤกษวิ บู ลย ศรี ค า ใช จา ยบริหาร บริษั ท ออคโทพุส มี เ ดีย โซลู ชั นส จํา กั ด ดอกเบี้ย จา ย กองทุ นออรีออส เซาท อีส ท เอเชี ย กองทุ นสว นบุ ค คลของธนาคารออมสิน โดยบริษัท หลั ก ทรัพย จั ดการกองทุน รวม วรรณ จํา กั ด

2555

13,178,000 94,888

14,347,700 (301,560)

13,272,888

14,046,140

ราคาตลาด

700,933

-

ราคาตามที่ ต กลงกั น ตามสั ญญา

3,584,724

-

6.75% ต อ ป

-

882,984

6.75% ต อ ป

-

441,602

-

1,324,586

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงิ น สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สด ประกอบด ว ย

บาท เงิ น สดในมื อ เงิ น ฝากธนาคาร รวม

- บั ญชี ก ระแสรายวั น - บั ญชี ออมทรัพย

2556

2555

2,507,159 2,903,831 49,681,756

2,351,000 3,025,223 21,635,797

55,092,746

27,012,020

เงิ น ฝากธนาคารบั ญชี อ อมทรัพย มี อั ต ราดอกเบี้ ย รอ ยละ 0.50 - 1.275 (ป 2555: รอ ยละ 0.625 - 1.40)

92 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

6. ลูกหนี้การคา ลู ก หนี้ ก ารค า ประกอบด ว ย

บาท 2556

2555

ลู ก หนี้ การคา หั ก คาเผื่อหนี้ส งสั ย จะสู ญ

3,795,871 (497,198)

3,521,843 (788,404)

สุ ท ธิ

3,298,673

2,733,439

รายการเคลื่อ นไหวของคา เผื่อ หนี้สงสัย จะสู ญ - ลู กหนี้ การค า มี ดั ง นี้

บาท 2556

2555

ยอดคงเหลือ ณ วัน ต น ป ตั้ ง เพิ่ม ระหวา งป ตั ด หนี้ สูญระหวา งป โอนกลั บ รายการรับ คื น

788,404 (291,206)

977,199 (188,795)

ยอดคงเหลือ ณ วั น สิ้น ป

497,198

788,404

ลู ก หนี้ ก ารค า ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 สามารถวิ เ คราะห ต ามอายุ ห นี้ ที่ ค า งชํา ระได ดั ง นี้

บาท 2556 ยั ง ไม ค รบกําหนดชํา ระ เกิ น กําหนด 1 วั น ถึ ง 30 วั น เกิ น กําหนด 31 วั น ถึ ง 90 วั น เกิ น กําหนด 91 วั น ถึ ง 365 วัน เกิ น กําหนด 365 วั น ขึ้ น ไป รวม

2555

2,667,871 245,096 390,460 3,804 488,640

2,509,793 202,702 12,363 8,581 788,404

3,795,871

3,521,843

93 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 7. สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

บาท 2556 สินคาสํา เร็จ รูป วัตถุดิ บ รวม

2555

49,966,925 3,960,854

38,667,674 2,785,603

53,927,779

41,453,277

บาท 2556 มูลคาสินคาคงเหลือที่ป รับลดลงและรับรูเป นต นทุน ขายสํา หรับ งวด มูลคาสินคาคงเหลือที่ รับ รูเปนคา ใชจายในการบริหารสํา หรับ งวด

2555

1,106,306 567,294

834,892 377,189

8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สิ น ทรัพย ห มุ น เวี ย นอื่ น ประกอบด ว ย

บาท 2556 ค า เชา ปา ยและคา ใช จา ยลว งหนา ภาษี ซ้ือยั ง ไม ถึ ง กําหนดชํา ระ วั ส ดุ สิ้ นเปลือ งอื่ น วั ส ดุ อุ ปกรณที่ ใช ในการกอสรา ง ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลรอขอคืน สิ น ทรัพยห มุ นเวีย นอื่น รวม

2555

8,350,886 4,645,670 15,599,493 5,093,400 2,522,849 1,960,945

2,175,210 3,223,738 18,150,711 4,137,285 2,522,848 2,773,237

38,173,243

32,983,029

94 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดว ย บาท การเปลี่ย นแปลงในระหวา งป ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 55 ราคาทุ น ที่ดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสรางอื่น สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา เครื่อ งตกแตงติดตั้ง และอุปกรณสํา นักงาน อุปกรณที่ใช ในการดําเนิน งาน ยานพาหนะ ทรัพยสิน ระหวางสราง รวม คาเสื่อมราคาสะสม อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสรางอื่น สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา เครื่อ งตกแตงติดตั้ง และอุปกรณสํา นักงาน อุปกรณที่ใช ในการดําเนิน งาน ยานพาหนะ รวม สุทธิ

จําหนาย/ ตัดจําหนาย

รายการโอนเขา/ (ออก)

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 56

31,564,525 58,819,997 293,378,938 53,496,203 427,673,390 39,943,914 11,190,997 916,067,964

386,854 180,278,019 6,554,388 96,329,828 15,227,684 291,215,034 589,991,807

(15,134,376) (4,088,764) (22,607,889) (5,852,848) (47,683,877)

(60,000) 4,930 2,990 52,080 (297,107,161) (297,107,161)

31,564,525 59,146,851 458,527,511 55,964,817 501,447,409 49,318,750 5,298,870 1,161,268,733

(8,554,834) (86,278,810) (35,951,138) (260,149,756) (20,702,962) (411,637,500) 504,430,464

(3,023,888) (61,207,137) (6,859,446) (59,726,396) (7,005,165) (137,822,032)

10,521,980 3,240,763 20,122,090 5,448,992 39,333,825

59,999 (53,814) (784) (5,401) -

(11,518,723) (137,017,781) (39,570,605) (299,759,463) (22,259,135) (510,125,707) 651,143,026

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 54 ราคาทุ น ที่ดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสรางอื่น สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา เครื่อ งตกแตงติดตั้ง และอุปกรณสํา นักงาน อุปกรณที่ใช ในการดําเนิน งาน ยานพาหนะ ทรัพยสิน ระหวางสราง รวม

เพิ่มขึ้น

31,564,525 57,354,407 328,074,062 28,727,703 207,023,875 33,760,116 9,908,722 696,413,410

บาท การเปลี่ย นแปลงในระหวา งป จําหนาย/ รายการโอนเขา/ เพิ่มขึ้น ตัดจําหนาย (ออก) 1,710,705 136,891,156 9,013,334 88,008,700 7,671,486 239,063,534 482,358,915

(9,394,811) (662,550) (11,255,788) (3,054,609) (24,367,758)

(245,115) (162,191,469) 16,417,716 143,896,603 1,566,921 (237,781,259) (238,336,603)

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 55 31,564,525 58,819,997 293,378,938 53,496,203 427,673,390 39,943,914 11,190,997 916,067,964

95 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 54 ค า เสื่อ มราคาสะสม อาคารโรงงานและสิ่ งปลู กสรางอื่ น ส วนปรับ ปรุงอาคารตามสั ญญาเช า เครื่อ งตกแต ง ติ ด ตั้ ง และอุ ป กรณ สํา นัก งาน อุ ป กรณที่ ใช ในการดํา เนิ น งาน ยานพาหนะ รวม สุ ท ธิ

(9,729,892) (146,814,185) (15,093,370)

บาท การเปลี่ย นแปลงในระหวา งป จําหน า ย/ รายการโอนเขา/ ยอดตามบั ญ ชี เพิ่ม ขึ้น (2,867,840) (43,461,682) (7,171,885)

(120,943,258) (59,067,786) (18,401,568) (4,861,190) (310,982,273) (117,430,383) 385,431,137

ตั ด จําหน าย

(ออก)

3,585,672

4,042,898 100,411,385

251,184 8,038,149 3,048,285 14,923,290

(13,937,067) (88,176,861) (488,489) 1,851,866

ณ 31 ธ.ค. 55 (8,554,834) (86,278,810) (35,951,138) (260,149,756) (20,702,962) (411,637,500) 504,430,464

บาท ค า เสื่อ มราคาสํา หรับ ป

- ต น ทุ น ขาย - ค า ใช จายการขายและบริหาร

รวม กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการป ดสาขาและป ด ปรับปรุง กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการเลิ ก ใช สิ นทรัพย กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการจํา หนายสิน ทรัพย กํา ไรจากการชดเชยความเสีย หายจากการยา ยสาขา

2556 7,723,512 130,098,520 137,822,032 (3,668,826) (874,582) 910,384 3,171,476

2555 6,393,514 111,036,869 117,430,383 (3,287,938) (2,281,540) -

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ส ว นปรั บ ปรุ ง อาคารตามสั ญ ญาเช า เครื่ อ งตกแต ง ติ ด ตั้ ง และ อุ ป กรณ สํา นั ก งาน อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการดํา เนิ น งาน และยานพาหนะที่ คิ ด ค า เสื่ อ มราคาเต็ ม มู ลค า แลว แต ยั งคงใชงานอยูมีราคาทุน รวมเป น จํา นวน 268.13 ลา นบาท และ 190.10 ลา นบาท ตามลํา ดั บ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ที่ ดิ น และอาคารโรงงานและสิ่ ง ปลู ก สร า งอื่ น มู ล ค า ราคาทุ น รวม 90.71 ลา นบาท และ 90.38 ลา นบาท ตามลํา ดั บ ได นํา ไปเป น หลัก ประกั น วงเงิน เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิน กู ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิน แห งหนึ่ งในประเทศ (ดู ห มายเหตุ 13 และ 17) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ก ารทํา ประกั น ความเสี่ ย งภั ย ทรั พ ย สิ น สํา หรั บ ร า นสาขาอาคารโรงงานและสิ่งปลูก สร า งอื่ น เฟอร นิ เ จอร แ ละเครื่ อ งตกแต งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งใช สํา นั ก งานและเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สต อ กสิ น ค า เครื่ อ งจัก รและอุ ปกรณ ส ว นควบ และระบบภายในอาคารต า งๆ ห อ งเย็ น และยานพาหนะ ผู รั บ ผลประโยชน ส ว นใหญ ย กให แ ก ส ถาบั น การเงิ น เพื่ อ เป น หลัก ประกั น การกู ยื ม เงิน และกรณี ร ถยนต ที่ ยั งผ อ นชํา ระไม ห มดยกให แ ก บ ริ ษั ท ลีส ซิ่ ง

96 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ย านพาหนะ เครื่ อ งตกแต งติ ด ตั้ งและอุ ป กรณ สํา นั ก งาน และอุ ป กรณ ใช ไ ปในการดํา เนิ น งานอยู ภ ายใต สั ญ ญาเช า การเงิน โดยมี ร าคาตามบั ญ ชี จํา นวนเงิ น 34.10 ล า นบาท และ 49.64 ล า นบาท ตามลํา ดั บ ในระหว า งป 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ก ารตั ด จํา หน า ยสิ น ทรั พ ย ถ าวรที่ สํา คั ญ ดั งต อ ไปนี้ 1) ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ห ารอนุ มั ติ ใ ห มี ก ารป ด สาขาเนื่ อ งจากรายได ไ ม เ ป น ไปตามเปาหมายที่กาํ หนดไวเปนจํานวน

15 สาขา และ11 สาขา ดั งนั้ น บริ ษั ท จึงมี ก ารป ด สาขาดั งกลา วและตั ด จํา หน า ยสิ น ทรั พ ย ถ าวรในราคาทุ น 20.17 ลาน บาท และ 9.13 ลา นบาท ราคาตามบั ญ ชี 5.81 ลา นบาท และ 5.84 ลา นบาท มี ผ ลขาดทุ น จากการป ด สาขาและจาก การเลิก ใช สิ น ทรั พ ย 4.54 ลา นบาท และ 3.29 ลา นบาท ตามลํา ดั บ 2) บริ ษั ท มี ก ารขายและตั ด จํา หน า ยสิ น ทรั พ ย ถ าวรเนื่ อ งจากเลิก ใช งานในราคาทุ น 21.67 ลา นบาท และ 12.21 ลา นบาท

ราคาตามบั ญ ชี 2.13 ลา นบาท และ 4.67 ลา นบาท บริ ษั ท มี กํา ไร(ขาดทุ น )จากการขายและตั ด จํา หน ายสินทรัพยถาวร 3.25 ลา นบาท และ 2.61 ลา นบาท ตามลํา ดั บ 3) บริ ษั ท มี ก ารขายยานพาหนะ 5 คั น และ 6 คั น เนื่ อ งจากเลิก ใช งานในราคาทุ น 5.85 ล า นบาท และ 3.03 ล า นบาท

ราคาตามบั ญ ชี 0.40 ลา นบาท และ 0.01 ลา นบาท บริ ษั ท มี กํา ไรจากการจํา หน า ยสิ น ทรั พ ย ถ าวร 0.83 ล า นบาท 0.33 ลา นบาท ตามลํา ดั บ 10. สิ ท ธิก ารเชา สิ ท ธิก ารเชา ประกอบด ว ย ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 55 ราคาทุ น สิ ท ธิก ารเช า พื้น ที่ รา นสาขา หั ก คา ตั ด จําหนา ยสะสม สุ ท ธิ

110,326,513 (15,449,299) 94,877,214

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 54 ราคาทุ น สิ ท ธิก ารเช า หั ก คา ตั ด จ ายสะสมสิ ทธิ การเชา สุ ท ธิ

112,776,714 (2,550,812) 110,225,902

บาท การเปลี่ย นแปลงในระหวา งป เพิ่ม ขึ้น จําหน า ย/ตั ด จําหนา ย 327,938 (18,977,859)

-

บาท การเปลี่ย นแปลงในระหวา งป เพิ่ม ขึ้น จําหน า ย/ตั ด จําหนา ย 2,578,783 (13,042,219)

(5,028,984) 143,732

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 56 110,654,451 (34,427,158) 76,227,293

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 55 110,326,513 (15,449,299) 94,877,214

97 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บาท 2556 ค า ตั ด จํา หน ายสําหรับ ป - คา ใช จา ยในการขาย กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการป ดสาขาและป ด ปรับปรุง กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการจํา หนายสิท ธิ การเชา

2555 (ปรั บปรุ งใหม)

18,977,859 -

13,042,219 (84,895) (322,321)

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 สิ ท ธิ ก ารเช า ร า นไดโดมอนจํา นวน 8 สาขา ราคาตามบั ญ ชี เ ป น จํา นวนเงิ น 75.61 ลา นบาท และ 94.49 ลา นบาท ตามลํา ดั บ บริ ษั ท ได นํา ไปเป น หลัก ประกั น วงเงิน สิ น เชื่ อ จากธนาคาร (ดู ห มายเหตู 13) 11. สิ น ทรั พ ยไ ม มี ตัว ตน สิ นทรั พ ย ไม มีตัว ตน ประกอบด ว ย

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 55 ราคาทุ น เครื่อ งหมายการคา ค า ลิข สิ ทธิ์ซ อฟต แวร ซอฟต แวรระหวา งติ ด ตั้ ง รวมราคาทุน หั ก คา ตั ด จําหนา ยสะสม ค า ลิข สิ ทธิ์ซ อฟต แวร รวมคา ตั ด จา ยสะสม สุ ท ธิ

บาท การเปลี่ย นแปลงในระหวา งป เพิ่ม ขึ้น จําหน า ย/ รายการโอน ตั ด จําหน าย เขา (ออก)

15,358,334 15,358,334

802,275 802,275 1,604,550

(13,500) (13,500)

(7,019,021) (7,019,021) 8,339,313

(1,218,454) (1,218,454)

13,497 13,497

(802,275) (802,275) -

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 56 16,147,109 16,147,109 (8,223,978) (8,223,978) 7,923,131

98 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 54 ราคาทุ น เครื่อ งหมายการคา ค า ลิข สิ ทธิ์ซ อฟต แวร ซอฟต แวรระหวา งติ ด ตั้ ง รวมราคาทุน หั ก คา ตั ด จา ยสะสม ค า ลิข สิ ทธิ์ซ อฟต แวร รวมคา ตั ด จา ยสะสม สุ ท ธิ

บาท การเปลี่ย นแปลงในระหวา งป เพิ่ม ขึ้น จําหน า ย/ รายการโอน ตั ด จําหน าย เขา (ออก)

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 55

12,644,065 468,600 13,112,665

2,172,396 1,703,796 3,876,192

(13,500) (13,500)

555,373 (2,172,396) (1,617,023)

15,358,334 15,358,334

(3,147,604) (3,147,604) 9,965,061

(2,039,264) (2,039,264)

13,323 13,323

(1,845,476) (1,845,476)

(7,019,021) (7,019,021) 8,339,313

บาท 2556 ค า ตั ด จํา หน ายสําหรับ งวด

- ต น ทุ น ขาย - ค า ใช จา ยในการขายและบริหาร

กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการป ดสาขาและป ด ปรับปรุง

2555

16,037 1,202,417 1,218,454 (3)

78,722 1,960,542 2,039,264 (177)

99 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 12. สินทรั พย ภาษีเงิ นไดร อการตัดบั ญชีและหนี้สิน ภาษีเงินไดร อการตั ดบั ญชี การเปลี่ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิน ได ร อการตั ด บั ญ ชี สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 สรุ ป ได ดั งนี้ บาท รายได (ค าใชจา ย) ในระหว า งป ในกํา ไรขาดทุน ในกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื่น

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 55 สิ น ทรัพยภาษีเ งิ น ได รอการตั ด บั ญชี : ลู ก หนี้ การคา ค า เชา คา งจ าย ภาระผูก พัน ผลประโยชน พนั ก งาน ประมาณการหนี้สิ นจากการรื้อ ถอนสิ น ทรัพย รวม หนี้ สิน ภาษี เ งิ น ได รอการตั ด บั ญชี : ค า ใช จา ยล ว งหนา ผลต า งจากการปรับ มู ล คา ยุ ติธ รรมของ สิ น ทรัพย จากการซื้อธุ รกิ จ ไดโดมอน รวม

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 56

157,681 546,403 634,988 631,788 1,970,860

(58,241) 228,050 198,942 267,958 636,709

-

99,440 774,453 833,930 899,746 2,607,569

189,989

33,909

-

156,080

928,718 1,118,707

549,781 583,690

-

378,937 535,017

รายได ในระหวา งป (คาใชจาย) ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบั ญ ชี ณ 31 ธ.ค. 55

บาท ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 54 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี : ลูกหนี้การคา คาเชาคางจาย ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย คาความเสียหายจากการตัดจําหนายสินทรัพยจาก เหตุการณน้ําทวมที่อยูระหวางรอการชดใชจาก บริษัทประกัน รวม หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี : คาใชจายลวงหนา ผลตางจากการปรับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย จากการซื้อธุรกิจไดโดมอน รวม

200,840 363,924 249,003

(43,159) 546,403 271,064 382,785

-

157,681 546,403 634,988 631,788

215,428 1,029,195

(215,428) 941,665

-

1,970,860

(189,989)

-

189,989

692,448 502,459

-

928,718 1,118,707

1,621,166 1,621,166

100 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 13. วงเงิ นสิ นเชื่อ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ว งเงิน สิ น เชื่ อ กั บ ธนาคารในประเทศหลายแห งในวงเงิน รวม 414.77 ลา นบาท และ 384.77 ลา นบาท ตามลํา ดั บ ดั งต อ ไปนี้ ลา นบาท ประเภทวงเงิน สิ นเชื่อ

ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2556 55.00 5.00 354.77 414.77

(1) เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญชี (2) หนั ง สื อ ค้ํา ประกั น (3) เงิ น กู ยื ม ระยะยาว (หมายเหตุ 17) รวม

ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2555 25.00 5.00 354.77 384.77

วงเงิน สิ น เชื่ อ ค้ํา ประกั น โดยการจดจํา นองที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร า งกรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษั ท สิ ท ธิ ก ารเช า รานสาขาไดโดมอน จํานวน 8 สาขากรรมสิทธิ์ของบริษัท และกรรมการของบริษัท และหุนของบริษัทกรรมสิ ท ธิ์ ของกรรมการจํา นวน 51.69 ล า นหุ น อย า งไรก็ ต ามวงเงิน เบิ ก เกิ น บั ญ ชี จํา นวน 30 ลา นบาท ไม ติ ด ภาระค้ํา ประกั น ในวั น ที่ 8 พฤศจิก ายน 2556 บริ ษั ท ได มี ก ารยกเลิก การจํา นํา หุ น ของบริ ษั ท กรรมสิ ท ธิ์ ของกรรมการจํา นวนดั งกลา ว ขา งต น แลว 14. เจาหนี้สิท ธิการเชาสถาบัน การเงิน ในไตรมาสที่ 1/2556 บริ ษั ท ได มี ก ารจา ยชํา ระคื น หนี้ เ จา หนี้ สิ ท ธิ ก ารเช า สถาบั น การเงิน โดยครบถ ว นแล ว เป น จํา นวน เงิน 19.66 ลา นบาท 15. หนี้สิน ตามสั ญญาเชาการเงิ น หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า การเงิน ประกอบด ว ย บาท 2556

2555

หนี้ สิน ตามสั ญญาเชา การเงิน หั ก ดอกเบี้ ย รอตั ด บั ญชี ภาษี มู ล ค าเพิ่ม รอตัด บั ญชี

31,527,900 (2,286,408) (1,996,046)

26,009,258 (2,234,117) (1,553,184)

หั ก สว นที่ ถึ ง กําหนดชํา ระภายในหนึ่ ง ป

27,245,446 (12,387,857)

22,221,957 (7,922,979)

หนี้ สิน ตามสั ญญาเชา การเงิน - สุ ท ธิ

14,857,589

14,298,978

101 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บาท เงินตน ถึงกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป แตไมเกินหาป ถึงกําหนดชําระเกินหาป รวม

14,857,589 14,857,589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดอกเบี้ย ภาษีรอตัด รอตัด 901,970 901,970

1,077,412 1,077,412

ยอดชําระ

เงินตน

16,836,971 14,298,978 16,836,971 14,298,978

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดอกเบี้ย ภาษีรอตัด ยอดชําระ รอตัด 955,052 955,052

979,390 979,390

16,233,420 16,233,420

บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า การเงิน ซึ่ งประกอบด ว ยสั ญ ญาเช า หลายสั ญ ญาเพื่ อ จัดหาเครื่องตกแตงติดตั้งอุปกรณ และอุ ป กรณ สํา นั ก งาน อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการดํา เนิ น งานและยานพาหนะสํา หรั บ ใช ใ นการดํา เนิ น งานกั บ บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง หลายแห ง ใน ประเทศ ดั งนี้ 15.1 สัญญาเชาซื้อ บริ ษั ท ได ทํา สั ญ ญาเช า ซื้ อ ยานพาหนะและอุ ป กรณ สํา นั ก งานโดยมี มู ลค า ตามสั ญ ญารวมเป น จํา นวนเงิ น 31.42 ล า น บาท และมี กํา หนดชํา ระค า เช า เป น รายเดื อ นรวม 36 - 49 งวด เป น จํา นวนเงิน งวดละ 0.95 ลา นบาท ภายใต เ งื่อนไขของสัญญา ดั งกลา วบริ ษั ท จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขและขอ จํา กั ด ต า ง ๆ ตามที่ กํา หนดไว ใ นสั ญ ญา กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย สิ น ตามสัญญาเชาซื้อ นี้ จะโอนเป น ของบริ ษั ท เมื่ อ บริ ษั ท ได ชํา ระเงิน งวดสุ ด ท า ยแลว 15.2 สัญญาเชา บริ ษั ท ได ทํา สั ญ ญาเช า อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการดํา เนิ น งานในลัก ษณะสั ญ ญาเช า การเงิน โดยมี มู ล ค า ตามสั ญ ญารวมเป น จํา นวนเงิน 19.99 ล า นบาท และมี กํา หนดชํา ระค า เช า เป น รายเดื อ นรวม 37 งวด เป น จํา นวนเงิน งวดละ 0.55 ล า นบาท ภายใต เงื่อ นไขของสั ญ ญาดั งกลา วบริ ษั ท จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขและขอ จํา กั ด ต า ง ๆ ตามที่ กํา หนดไว ใ นสั ญ ญา ภายใต เ งื่ อ นไขของ สั ญ ญาดั งกลา วบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการเลือ กที่ จะซื้ อ ทรั พ ย สิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาช า เป น จํา นวนเงิน 0.18 ลา นบาท และบริ ษั ท จะต อ ง ปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขและขอ จํา กั ด ต า ง ๆ ที่ กํา หนดไว ใ นสั ญ ญา 16. เงินกูยืมระยะยาวบริษัทอื่น เงินกู ยืม ระยะยาวบริ ษัท อื่น ประกอบด ว ย บาท เงินกู ยืม ระยะยาวบริ ษัท อื่น หั ก ส วนที่ถึ งกํา หนดชํา ระภายในหนึ่ งป เงินกู ยืม ระยะยาว - สุท ธิ

2556 11,883,209 (8,136,386) 3,746,823

2555 2,852,498 (1,452,111) 1,400,387

ตามที่ บ ริ ษั ท ได ทํา บั น ทึ ก ขอ ตกลงร ว มกั น กั บ บริ ษั ท แห งหนึ่ งเกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ เ ช า สาขาภั ต ตาคารรวมทั้ งสวนแบงรายไดผล ประกอบการร ว มกั น โดยมี ขอ ตกลงว า บริ ษั ท ผู ใ ห เ ช า พื้ น ที่ เ ป น ผู ท ดลองจา ยค า อุ ป กรณ ใ นการดํา เนิ น งานสาขาภั ต ตาคารเป น

102 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 จํา นวนเงิน สาขาละ 4.0 ลา นบาท จํา นวน 1 สาขาในป 2555 และสาขาละ 1.5 ลา นบาท จํา นวน 9 สาขาในป 2556 รวมเป น เงิน ทดลองที่ บ ริ ษั ท ได รั บ มาทั้ งสิ้ น จํา นวน ลา นบาท เงิน ทดลองดั งกลา วมี กํา หนดชํา ระคื น เงิน ตนพรอมดอกเบี้ยคงที่ในอัตรา17.5 ร อ ยละ 5 ต อ ป สํา หรั บ วงเงิน 4.0 ลา นบาท มี กํา หนดชํา ระคื น เเป น รายเดื อ นรวม 36 งวด เป น จํา นวนเงิ น งวดละ 0.12 ล า น บาท สิ้ น สุ ด ภายในป 2557 และสํา หรั บ วงเงิน 1.5 ลา นบาท มี กํา หนดชํา ระคื น เป น รายเดื อ นรวม 24 งวด เป น จํา นวนเงิน งวดละ 0.59 ลา นบาท สิ้ น สุ ด ภายในป 2558 บริ ษั ท ได แ สดงรายการเงิน ทดลองดั งกลา วขา งต น นี้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิน ภายใต ชื่ อ เงิน กู ยื ม ระยะยาวจากบริษัทอื่น 17. เงิน กูยื มระยะยาวจากสถาบัน การเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย เงินกู

วงเงิน (บาท)

ปที่กู

อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย (รอยละ) เปนรายเดือน

บาท 2556

1 2 3 4 5 6

2554 2554 2555 2555 2555 2556 รวม

39,769,549 75,000,000 90,000,000 30,000,000 50,000,000 70,000,000 354,769,549

MLR- 1.50 MLR - 1.50 MLR - 1.25 MLR - 1.75 MLR - 1.75 MLR - 1.75

(หัก) สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

เดือนละไมต่ํากวา 1.88 ลานบาท เดือนละไมต่ํากวา 2.00 ลานบาท เดือนละไมต่ํากวา 1.00 ลานบาท เดือนละไมต่ํากวา 1.00 ลานบาท เดือนละไมต่ํากวา 1.65 ลานบาท เดือนละไมต่ํากวา 2.35 ลานบาท

35,270,000 47,343,000 13,759,094 38,450,000 47,841,356 182,663,450

2555 6,019,549 58,520,000 34,496,000 25,418,040 36,621,353 161,074,942

(112,000,000) 70,663,450

(60,591,011) 100,483,931

ณ วั น ที่ 2555 และ 2556 ธั น วาคม 31 บริ ษั ท มี ว งเงิน กู ยื ม ระยะยาวกั บ ธนาคารพาณิ ช ย ใ นประเทศหลายแห ง ดั งนี้ เงิน กูยื มระยะยาว 1 บริ ษั ท ได ทํา สั ญ ญาวงเงิน กู ยื ม ระยะยาว (รี ไ ฟแนนซ ) จํา นวนเงิ น 39,769,549 บาท เบิ ก ใช แ ล ว เต็ ม วงเงิ น อั ต รา ดอกเบี้ ย MLR - 1.50 % โดยมี เ งื่อ นไขการชํา ระคื อ ชํา ระเงิน ต น จํา นวน 1,875,000 บาทพร อ มดอกเบี้ ย รายเดื อ น โดยเริ่มชําระ ครั้ งแรกตั้ งแต เ ดื อ นแรกที่ เ บิ ก เงิน กู บริ ษั ท ต อ งผ อ นชํา ระหนี้ ทั้ งหมดภายในกํา หนดเวลา 2 ป นั บ แต วั น ที่ เ บิ ก เงิน กู ทั้ งนี้ บ ริ ษัทไดมี การผ อ นชํา ระครบถ ว นแลว ในไตรมาส 1 ป 2556 เงิน กูยื มระยะยาว 2 บริ ษั ท ได ทํา สั ญ ญาเงิน กู ยื ม เพิ่ ม ใหม อี ก 1 วงเงิน เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2554 คื อ วงเงิน กู ยื ม ระยะยาว จํา นวนเงิ น 75,000,000 บาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ก ารเบิ ก ใช เ งิน กู จํา นวนเงิน 72,270,000 บาท อั ต ราดอกเบี้ ย MLR1.50 % โดยมี เ งื่อ นไขการชํา ระคื อ 6 เดื อ นแรกบริ ษั ท ผ อ นชํา ระเฉพาะดอกเบี้ ย เป น รายเดื อ น โดยเริ่ ม ชํา ระครั้ งแรกตั้ งแต เ ดื อ น แรกที่ เ บิ ก เงิน กู หลังจากนั้ น ผ อ นชํา ระเงิน ต น พร อ มดอกเบี้ ย โดยในป ที่ 1 ชํา ระเงิน ต น เดื อ นละ 1,250,000 บาท ป ที่ 2 ชํา ระเงิน ต น เดื อ นละ 2,000,000 บาทเป น ต น ไปโดยบริ ษั ท ต อ งผ อ นชํา ระหนี้ ทั้ งหมดภายในกํา หนดเวลา 4 ป นั บ แต วั น ที่ เ บิ ก เงิน กู

103 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 เงิน กูยื มระยะยาว 3 เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2555 บริ ษั ท ได ทํา สั ญ ญากู ยื ม เงิน กั บ สถาบั น การเงิน ในประเทศแห งหนึ่ งในวงเงิน 90,000,000 บาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ก ารเบิ ก ใช เ งิ น กู บ างส ว นจํา นวนเงิ น 60,343,000 บาท อั ต ราดอกเบี้ ย MLR 1.25% โดยมี เ งื่อ นไขการชํา ระ 7 เดื อ นแรก บริ ษั ท ผ อ นชํา ระเฉพาะดอกเบี้ ย เป น รายเดื อ นโดยเริ่ ม ชํา ระครั้ งแรกตั้ งแต เดือนแรกที่ เบิ ก เงิน กู หลังจากนั้ น ผ อ นชํา ระเงิน ต น พร อ มดอกเบี้ ย โดยในงวดที่ 1 - 18 ชํา ระเงิน ต น เดื อ นละ 1,000,000 บาท งวดที่ 19 36 ชํา ระเงิน ต น เดื อ นละ 2,000,000 บาท โดยผู กู ต อ งชํา ระหนี้ ทั้ งหมดภายใน 5 ป นั บ ตั้ งแต เ ดื อ นแรกที่ เ บิ ก เงิน กู วงเงิน กู ร ะยะยาววงเงิน ที่ 1, 2 และ 3 มี ห ลัก ทรั พ ย ค้ํา ประกั น โดยการจดจํา นองที่ ดิ น อาคารโรงงานและสิ่ งปลูก สร า ง อื่ น ของบริ ษั ท นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ต อ งปฏิ บั ติ เ งื่อ นไขสํา คั ญ อื่ น ๆ ดั งนี้ 1) บริ ษ ั ท ต อ งคงอั ต ราส ว นหนี้ ส ิ น ต อ ส ว นทุ น ในอั ต ราไม เ กิ น 1.5:1 โดยหนี ้ สิ น หมายถึ ง หนี ้ สิ น ทั้ ง หมดหั ก เงิ น กู กรรมการหรื อ ผู ถื อ หุ น และส ว นทุ น หมายถึ งส ว นทุ น ทั้ งหมดรวมกั บ เงิน กู ก รรมการหรื อ ผู ถื อ หุ น 2) บริ ษั ท ต อ งคงอั ต ราส ว นความสามารถในการชํา ระหนี้ ใ นอั ต ราไม ต่ํา กว า 1.2:1 เงิน กูยื มระยะยาว 4 วงเงิน กู จํา นวน 30,000,000 บาท เพื่ อ ซื้ อ สิ น ทรั พ ย ใ นการดํา เนิ น งานจากบริ ษั ท ไดโดมอน กรุ ป จํา กั ด (มหาชน) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ก ารเบิ ก ใช เ งิน กู จํา นวนเงิน 28,890,000 บาท อั ต ราดอกเบี้ ย MLR-1.75% โดยมีเงื่อนไขการ ชํา ระคื อ งวดที่ 1-6 บริ ษั ท ผ อ นชํา ระเฉพาะดอกเบี้ ย เป น รายเดื อ น โดยเริ่ ม ชํา ระครั้ งแรกตั้ งแต เ ดื อ นแรกที่ เ บิ ก เงิน กู หลังจากนั้ น ผ อ นชํา ระเงิน ต น พร อ มดอกเบี้ ย โดยในงวดที่ 7-35 ชํา ระเงิ น ต น พร อ มดอกเบี้ ย เดื อ นละ 1,000,000 บาท งวดที่ 36 (งวด สุ ด ท า ย) ชํา ระส ว นที่ เ หลือ ทั้ งสิ้ น เงิน กูยื มระยะยาว 5 วงเงิน กู จํา นวน 50,000,000 บาท เพื่ อ ซื้ อ สิ ท ธิ ก ารเช า ของร า นไดโดมอนจากสถาบั น การเงิน แห งหนึ่ ง บริ ษั ท เบิ ก ใช แลว เต็ ม วงเงิน อั ต ราดอกเบี้ ย MLR-1.75% โดยมี เ งื่อ นไขการชํา ระคื อ งวดที่ 1-6 บริ ษั ท ผ อ นชํา ระเฉพาะดอกเบี้ ย เป น รายเดื อ น โดยเริ่ ม ชํา ระครั้ งแรกตั้ งแต เ ดื อ นแรกที่ เ บิ ก เงิน กู หลังจากนั้ น ผ อ นชํา ระเงิน ต น พร อ มดอกเบี้ ย โดยในงวดที่ 7-35 ชํา ระเงิ น ต น เดื อ นละ 1,650,000 บาท งวดที่ 36 (งวดสุ ด ท า ย) ชํา ระส ว นที่ เ หลือ ทั้ งสิ้ น เงิน กูยื มระยะยาว 6 วงเงินกูจํานวน 70,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงสาขาไดโดมอนที่เขาซื้อจํานวน 14 สาขา ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษัทมีการเบิกใชเ งิน กูยืม บางสว นจํา นวนเงิน 52,541,356 บาท อัต ราดอกเบี้ย MLR-1.75% โดยมีเ งื่อ นไขการชํา ระคือ งวดที่ 1-6 บริษัทผอนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเปน รายเดือ น โดยเริ่ม ชํา ระครั้งแรกตั้งแตเ ดือ นแรกที่เ บิก เงิน กู หลังจากนั้น ผอ นชํา ระเงิน ตน พรอมดอกเบี้ย โดยในงวดที่ 7-35 ชําระเงินตนเดือนละ 2,350,000 บาท งวดที่ 36 (งวดสุดทาย) ชําระสวนที่เหลือทั้งสิ้น วงเงิน กู ร ะยะยาววงที่ 4, 5 และ 6 มี ห ลัก ทรั พ ย ค้ํา ประกั น โดยโอนสิ ท ธิ ก ารเช า จํา นวน 8 สาขา ซึ่ ง มี มู ล ค า ตามบั ญ ชี 76,227,293 บาท และค้ํา ประกั น โดยกรรมการของบริ ษั ท 2 ท า น และกรรมการดั งกลา วได ทํา สั ญ ญาจํา นํา หุ น ของบริ ษั ท ฮอท พอท จํา กั ด (มหาชน) จํา นวน 51,692,304 หุ น มู ลค า ที่ ต ราไว 0.25 บาท ที่ ถื อ อยู โ ดยส ว นตั ว เพื่ อ ค้ํา ประกั น การกู ยื ม เงิ น กั บ สถาบั น การเงิน แห งหนึ่ ง เพิ่ ม เติ ม ด ว ย นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ต อ งปฏิ บั ติ เ งื่อ นไขสํา คั ญ อื่ น ๆ ดั งนี้ 1) บริ ษั ท ต อ งคงอั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นทุ น ในอั ต ราไม เ กิ น 2.0:1

104 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 2) บริ ษั ท ต อ งคงอั ต ราส ว นความสามารถในการชํา ระหนี้ ใ นอั ต ราไม ต่ํา กว า 1.2:1 ในวั น ที่ 8 พฤศจิก ายน 2556 บริ ษั ท ได มี ก ารยกเลิก การจํา นํา หุ น ของบริ ษั ท กรรมสิ ท ธิ์ ของกรรมการจํา นวนดั งกลา ว ขา งต น แลว 18. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 ดั งนี้ บาท 2556

2555

ภาระผูก พัน ของโครงการผลประโยชน ย กมา ผลประโยชน จ า ยโดยโครงการ ต น ทุ น บริก ารป จ จุ บั น และดอกเบี้ ย

3,174,940 994,711

1,756,543 (306,150) 1,724,547

ภาระผูก พัน ของโครงการผลประโยชน ย กไป

4,169,651

3,174,940

ค า ใช จ า ยที่ รับ รูในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ สํา หรับ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 ดั ง นี้ บาท 2556

2555

ต น ทุ น บริก ารป จ จุ บั น ต น ทุ น ขาย ค า ใช จ า ยในการขาย ค า ใช จ า ยในการบริห าร ค า ตอบแทนกรรมการและผูบ ริห าร

13,439 726,046 87,019 92,303

200,324 1,109,755 635,873 (301,560)

รวม ดอกเบี้ ย จากภาระผูก พัน

918,807 75,904

1,644,392 80,155

994,711

1,724,547

รวม

105 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ขอ สมมติ ฐ านหลัก ในการประมาณการตามหลัก การคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 ดั งนี้ ร อยละ อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการเพิ่ม ขึ้ น ของเงิ น เดื อ น อั ต ราการหมุ น เวี ย นพนั ก งาน อั ต ราการทุ พพลภาพ

2556 3.0745 4 33 - 42

2555 3.0745 4 33 - 42

-

-

19. ทุ น เรื อนหุน 19.1 ในวั น ที่ 7-11 กั น ยายน 2555 บริ ษั ท ได จัด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวน 61,384,640 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 0.25 บาท จํา นวน 15,346,160 บาท โดยเสนอขายหุ น ต อ ประชาชน จํา นวน 61,384,640 หุ น ราคาเสนอขาย 2.80 บาทต อ หุ น รวมมู ลค า ของหุ น สามั ญ ที่ เ สนอขายที่ บ ริ ษั ท ได รั บ ชํา ระแลว เป น จํา นวนเงิน 171,876,992 บาท มี มู ลค า ส ว นเกิ น ทุ น จากการขายหุ น สามั ญ เป น จํา นวนเงิน 149,697,131 บาท (สุ ท ธิ จากค า ใช จา ยในการเสนอขายหุ น 6,833,701 บาท) โดยสรุ ป บริ ษั ท ได รั บ เงิน ทั้ งสิ้ น จากการเสนอขายหุ น สามั ญ ต อ ประชาชนเป น ครั้ งแรกสุ ท ธิ จากค า ใช จ า ยในการเสนอขายเป น จํา นวนเงิ น 165,043,291 บาท บริ ษั ท ได จดทะเบี ย นการเปลี่ ย นแปลงทุ น ชํา ระแล ว ในส ว นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2555 19.2 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นหุ น สามั ญ เป น ทุ น เรื อ นหุ น 101,500,000 บาท มูลคาหุน ละ 0.25 บาท จํา นวน 406,000,000 หุ น ประกอบด ว ย

รายการ ทุ น หุ นสามั ญยอดยกมาป 2553 10 ก.พ. 2554 แปลงหนี้เ ป น ทุน หุ นสามั ญ 5 ก.ค. 2554 แปลงหุน บุ ริมสิ ท ธิเ ป น หุนสามั ญ 17 ก.ย. 2555 หุน สามั ญที่ นาํ เสนอขายตอ ประชาชน (IPO) และเรีย กชํา ระแลว ทุ น จดทะเบีย น ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2556

จํานวนหุน 224,000,000 117,175,360 3,440,000

มู ลค า ตอ หุ น (บาท) 0.25 0.25 0.25

บาท 56,000,000 29,293,840 860,000

61,384,640 406,000,000

0.25 0.25

15,346,160 101,500,000

106 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 20. สํารองตามกฎหมายและการจ ายเงิ นป นผล 20.1 สํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด ซึ่ งกํา หนดให บ ริ ษั ท จัด สรรสํา รองตามกฎหมายดวยจํานวนเงินไมนอยกวารอย ละ 5 ของกํา ไรสุ ท ธิ จนกว า สํา รองนี้ จะมี ย อดเท า กั บ ร อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นสํา รองดั งกลา วจะนํา ไปจา ยเป น เงิน ป น ผลไม ไ ด 20.2 การจายเงินปนผล ป 2556 ตามการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2556 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท จา ยเงิน ป น ผลระหว า งกาลจากกํา ไรสํา หรั บ ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2556 ให แ ก ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ในอั ต ราหุ น ละ 0.04 บาท รวมเป น จํา นวนเงิน รวม 16.24 ลา นบาท บริ ษั ท ได มี ก ารจา ยเงิน ป น ผลระหว า งกาลในวั น ที่ 9 กั น ยายน 2556 ป 2555 ตามการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั้ งที่ 5/2555 เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ลาคม 2555 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉัน ท อ นุ มั ติ ให บ ริ ษั ท จา ยเงิน ป น ผลระหว า งกาลจากกํา ไรสํา หรั บ งวด 6 เดื อ น (เดื อ นมกราคมถึ งมิ ถุ น ายน 2555) ให แ ก ผูถือหุนของบริษัทใน อั ต ราหุ น ละ 0.04 บาท เป น จํา นวนเงิน รวม 16.24 ลา นบาท 21. การบริหารจัดการทุน วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ สํา คั ญ ของบริ ษั ท คื อ การจัด ให มี ซึ่ งโครงสร า งทางการเงิน ที่ เ หมาะสมและการ ดํา รงไว ซึ่ งความสามารถในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จอย า งต อ เนื่ อ ง ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น เท า กั บ 1.49 : 1 และ 1.18 : 1 ตามลํา ดั บ 22. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 22.1

สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

107 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 สํา หรับ ป ส้ิน สุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว ย บาท 2556 ค า ใช จา ย(รายได) ภาษี เ งิ น ได ที่ แสดงอยู ในกํา ไรขาดทุ น : ค า ใช จา ยภาษีเ งิ น ได ของงวดปจ จุ บั น : ค า ใช จา ยภาษีเ งิ น ได นิ ติ บุค คลสําหรับ ป ค า ใช จา ย (รายได ) ภาษีเ งิ น ได รอการตั ด บั ญชี : การเปลี่ย นแปลงของผลตา งชั่ว คราวที่ รับ รูเ มื่อ เริ่ม แรก และที่ ก ลั บ รายการ รวม

2555

12,485,798

7,405,638

(1,220,399)

(1,444,124)

11,265,399

5,961,514

22.2 การกระทบยอดระหวา งจํานวนคา ใช จา ย (รายได ) ภาษีเ งิน ไดแ ละผลคู ณ ของกํา ไรทางบั ญ ชี กับ อัต ราภาษี ที่ใ ช สํา หรับ ป ส้ิน สุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 สรุ ป ได ดั งนี้ บาท กํา ไร (ขาดทุ น ) ทางบั ญชี สาํ หรับ ป อั ต ราภาษี ท่ีใช (%) ค า ใช จา ย (รายได ) ภาษีเ งิ น ได คาํ นวณตามอั ต ราภาษี ที่ ใช รายการกระทบยอด ผลกระทบทางภาษี ของคา ใช จา ยที่ ไมสามารถนํามาหั ก ใน การคํานวณกํา ไรทางภาษี - ค า ใช จายที่ ไมอ นุ ญาตให ถือ เปน รายจา ยในการคํา นวณ กํา ไรทางภาษี ผลกระทบทางภาษี ของรายไดห รือ กํา ไรที่ ไม ต อ งนํา มาคํา นวณ กํา ไรทางภาษี - รายได เ งิ น ชดเชยจากการประกัน ความเสี ยหายที่ เ กิน มู ล คา ความเสี ยหายของสิ น ทรัพยถ าวร - อื่ น ๆ อื่ น ๆ รวมรายการกระทบยอด รวมคา ใช จา ย (รายได ) ภาษีเ งิ น ได

2556

2555

54,041,817 20% 10,808,363

30,730,760 23% 7,068,075

514,059

996,804

(57,023) 457,036 11,265,399

(983,970) (1,571,751) 452,356 (1,106,561) 5,961,514

108 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 22.3 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 สรุ ป ได ดั งนี้ 2556 จํานวนภาษี (บาท) กํา ไร (ขาดทุ น ) ทางบั ญชี กอ นคา ใช จา ยภาษีเ งิ น ได สาํ หรับ งวด 54,041,817 ค า ใช จา ย (รายได ) ภาษีเ งิ น ได ตามอั ต ราภาษี ที่ ใช 10,808,363 รายการกระทบยอด 457,036 ค า ใช จา ย (รายได ) ภาษีเ งิ น ได ตามอั ต ราภาษี ที่ แ ท จ ริง ถัว เฉลี่ ย 11,265,399

2555 จํานวนภาษี (บาท) 30,730,760 7,068,075 (1,106,561) 5,961,514

อั ต รา ภาษี( %) 20.00 0.85 20.85

อั ต รา ภาษี (%) 23.00 (3.60) 19.40

23. สวนงานดําเนินงาน บริ ษั ท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จหลัก ในส ว นงานดํา เนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส ว นงานเดี ย ว คื อ ร า นอาหารแบบให บ ริ ก ารตามคํา สั่ ง และแบบบุ ฟ เฟ ต ป ระเภทสุ กี้ แ ละอาหารญี่ ปุ น และมี ร า นอาหารหลายสาขาอยู ใ นเขตภู มิ ศ าสตร เ ดี ย ว คื อ ประเทศไทย ซึ่ ง ผลการ ดํา เนิ น งานได รั บ การสอบทานอย า งสม่ํา เสมอโดยผู มี อํา นาจตั ด สิ น ใจสู งสุ ด ด า นการดํา เนิ น งานซึ่ งก็ คื อกรรมการผูจัดการ เพื่อใช ในการตั ด สิ น ใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให กั บ ส ว นงานและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน บริ ษั ท ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส ว น งานดํา เนิ น งานซึ่ งวั ด มู ลค า โดยใช เ กณฑ ผ ลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของส ว นงานดํา เนิ น งานซึ่ ง เป น เกณฑ เ ดี ย วกั บ ที่ ใ ช ใ นการวั ด กํา ไร หรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานในงบการเงิน ดั งนั้ น รายได กํา ไรจากการดํา เนิ น งาน และสิ น ทรั พ ย ทั้ ง หมดที่ แ สดงอยู ใ นงบ การเงิน จึงถื อ เป น การรายงานตามส ว นงานดํา เนิ น งานแลว 24. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กํา ไรต อ หุ น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไรสํา หรั บ ป ด ว ยจํา นวนหุ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ย ถ วงน้าํ หนักที่ออกและเรียกชําระ แลว ในระหว า งป 2556

2555 (ปรั บ ปรุ งใหม)

กํา ไรสํา หรับ ป ( บาท ) จํา นวนหุ น สามั ญถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํา หนั ก ( หุ น ) กํา ไรต อ หุ น ขั้ น พื้น ฐาน ( บาทต อ หุ น )

42,776,418

24,769,246

406,000,000

362,393,425

0.11

0.07

25. เครื่องมือทางการเงิน เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน หมายถึ ง สั ญ ญาใด ๆ ที่ ทํา ให สิ น ทรั พ ย ท างการเงิน ของกิ จการหนึ่ งและหนี้ สิ น ทางการเงินหรือ ตราสารทุ น อี ก กิ จการหนึ่ งเพิ่ ม ขึ้น ในเวลาเดี ย วกั น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน (Financial Instruments) ที่ มี ส าระสํา คั ญ และนโยบายการบริ ห ารความ เสี่ ย งของบริ ษั ท มี ดั งต อ ไปนี้

109 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 นโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับเครื่องมือทางการเงิน บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ในสิ น ทรั พ ย ท างการเงิน และหนี้ สิ น ทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช ระบบการจัด การและการควบคุ ม ภายในองค ก รโดยทั่ ว ไป และไม ไ ด ถื อ หรื อ ออกอนุ พั น ธ ท างการเงิน ใด ๆ ความเสี่ย งดานการใหสิ นเชื่อ (Credit risk) บริ ษั ท ไม มี ค วามเสี่ ย งด า นสิ น เชื่ อ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม มี น โยบายการขายในลัก ษณะการให สิ น เชื่อ แตจะมีการขายแบบเงิน สด ลูก หนี้ ก ารค า ที่ ค งเหลือ อยู ณ วั น สิ้ น งวดเกิ ด จากลูก หนี้ ต ามสั ญ ญาเฟรนไชส แ ละลูก หนี้ ห า งสรรพสิ น ค า ฟู ด คอร ส ซึ่ ง มี ก าร จา ยชํา ระตามปกติ ความเสี่ย งดานอัตราดอกเบี้ ย (Interest rate risk) บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สํา คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิน ฝากสถาบั น การเงิน เงิน เบิ ก เกิ น บั ญ ชี เงิ น กู ยื ม ระยะยาวแก บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วขอ งกั น และเงิน กู ยื ม จากสถาบั น การเงิน อย า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิน ส ว น ใหญ มี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ขึ้น ลงตามอั ต ราตลาด หรื อ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ซึ่ งใกลเ คี ย งกั บ อั ต ราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจาก อั ต ราดอกเบี้ ย ของบริ ษั ท จึงอยู ใ นระดั บ ต่ํา ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ สํา คั ญ สามารถจั ด ตามประเภทอั ต รา ดอกเบี้ ย ได ดั งนี้

บาท ราคาตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 อั ต ราดอกเบี้ย อั ต ราดอกเบี้ย ไม มี ปรับ ขึ้น ลง คงที่ อั ต ราดอกเบี้ย ตามอั ตราตลาด สิ น ทรัพย ทางการเงิ น เงิ น สดและรายการเทีย บเทาเงิ นสด ลู ก หนี้ การคา ลู ก หนี้อื่ น เงิ น ประกั น การเชา และอื่ น หนี้ สิน ทางการเงิ น เงิ น เบิ กเกิ น บั ญชี เจ าหนี้ การคา เจ าหนี้อื่ น เจ าหนี้ คาซื้อ สิน ทรัพย หนี้ สิน ตามสั ญญาเชา การเงิน เงิ น กู ยืม จากบริษัท อื่ น เงิ น กู ยืม จากสถาบั น การเงิ น

55,092,746 30,232,365 182,663,450

27,245,446 11,883,209 -

รวม

3,298,673 9,077,251 123,279,817

55,092,746 3,298,673 9,077,251 123,279,817

171,100,373 91,015,008 65,500,363 -

30,232,365 171,100,373 91,015,008 65,500,363 27,245,446 11,883,209 182,663,450

110 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

บาท ราคาตามบั ญชี ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2555 อั ต ราดอกเบี้ย อั ต ราดอกเบี้ย ไม มี ปรั บ ขึ้ น ลง คงที่ อั ต ราดอกเบี้ย ตามอั ตราตลาด สิ น ทรัพย ทางการเงิ น เงิ น สดและรายการเทีย บเทาเงิ นสด ลู ก หนี้ การคา ลู ก หนี้อื่ น เงิ น ประกั น การเชา และอื่ น หนี้ สิน ทางการเงิ น เงิ น เบิ กเกิ น บั ญชี เจ าหนี้ การคา เจ าหนี้อื่ น เจ าหนี้สิ ท ธิ การเชา สถาบัน การเงิ น เจ าหนี้ คาซื้อ สิน ทรัพย หนี้ สิน ตามสั ญญาเชา การเงิน เงิ น กู ยืม จากบริษัท อื่ น เงิ น กู ยืม จากสถาบั น การเงิ น

27,012,020 27,358,156 161,074,942

22,221,957 2,852,498 -

รวม

2,733,439 8,855,707 112,006,529

27,012,020 2,733,439 8,855,707 112,006,529

125,632,427 56,746,667 19,656,354 10,042,254 -

27,358,156 125,632,427 56,746,667 19,656,354 10,042,254 22,221,957 2,852,498 161,074,942

ความเสี่ย งดานสภาพคลอง (Liquidity risk) ความเสี่ ย งด า นสภาพคลอ งหรื อ ความเสี่ ย งในการระดมทุ น คื อ ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษัทจะเผชิญกับความยุงยากในการระดม ทุ น ให เ พี ย งพอและทั น เวลาต อ การปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ความเสี่ ย งด า นสภาพคลอ งอาจเกิ ด จากการที่ บ ริ ษั ท ไม ส ามารถขายสิ น ทรั พ ย ท างการเงิน ได ทั น เวลาด ว ยราคาที่ ใ กลเ คี ย งกั บ มู ลค า ยุ ติ ธ รรม สิ น ทรั พ ย ท างการเงิน ของบริ ษั ท ประกอบด ว ยเงิน สดและเงิน ฝากธนาคาร ลู ก หนี้ ก ารค า และเงิ น ประกั น การเช า ร า น สาขาซึ่ งมี ส ภาพคลอ งและเปลี่ย นเป น เงิน ได เ ร็ ว ในมู ลค า ยุ ติ ธ รรม ความเสี่ย งดานอัตราแลกเปลี่ย น (Foreign currency risk) บริ ษั ท ไม มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต า งประเทศ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม มี ร ายการค า หลั ก ที่ เ ป น เงิ น ตรา ต า งประเทศ โดยธุ ร กรรมหลัก จากการซื้ อ และขายเกิ ด ขึ้ น ภายในประเทศเท า นั้ น อี ก ทั้ ง ไม มี ร ายการสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป น เงิน ตราต า งประเทศ

111 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556

มูลคา ยุติธรรมของเครื่อ งมือทางการเงิน

มู ลค า ยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง จํา นวนเงิน ที่ ผู ซื้ อ และผู ขายตกลงแลกเปลี่ย นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน กั น ในขณะที่ท้ังสองฝายมี ความรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ย น และสามารถต อ รองราคากั น ได อ ย า งเป น อิ ส ระในลัก ษณะของผู ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วของกัน มู ลค า ยุ ติ ธ รรมได ม าจากราคาตลาดที่ กํา หนดหรื อ กระแสเงิน สดคิ ด ลด สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิน ของบริ ษั ท ส ว นใหญ มี ร าคาตามบั ญ ชี ใ กลเ คี ย งกั บ มู ลค า ยุ ติ ธ รรม ยกเว น หนี้ สิ น ตาม สั ญ ญาเช า การเงิน และเงิน กู ยื ม ระยะยาวซึ่ งไม ส ามารถคํา นวณหามู ลค า ยุ ติ ธ รรมได จึงไม มี ก ารเป ด เผยขอ มู ลดั งกลา ว 26. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ บริ ษั ท ได ทํา สั ญ ญาเช า พื่ น ที่ แ ละบริ ก ารกั บ บริ ษั ท แห งหนึ่ งในประเทศเพื่ อ ใช เ ป น สํา นั ก งาน และกับบริษัทที่ประกอบกิจการ ศู น ย ก ารค า หลายแห งเพื่ อ ใช เ ป น สาขาภั ต ตาคาร สั ญ ญามี กํา หนดระยะเวลา 3 - 6 ป โดยบริ ษั ท จะต อ งจา ยค า เช า และค า บริ ก าร เป น รายเดื อ น เดื อ นละประมาณ 27.76 ลา นบาท และบริ ษั ท สามารถต อ อายุ สั ญ ญาได เ มื่ อ ครบกํา หนดสั ญ ญา นอกจากนี้ บ าง สั ญ ญายั งกํา หนดให บ ริ ษั ท จะต อ งรื้ อ ถอนและบู ร ณะพื้ น ที่ เ ช า ให ค งเดิ ม ก อ นส งมอบพื้ น ที่ เ ช า คื น แก ผู ใ ห เ ช า เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเช า ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี เ งิน ประกั น การเช า ตามสั ญ ญาเช า และบริ ก ารขา งต น เป น จํา นวนเงิน รวม 123.28 ลา นบาท และ 112.01 ลา นบาท ตามลํา ดั บ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ในการจา ยค า เช า และค า บริ ก ารขั้น ต่ํา ตามสั ญ ญาเช า และ บริ ก ารพื้ น ที่ อ าคาร บาท 2556

2555

จ ายชํา ระภายใน ป 1 ไมเ กิน

284,267,315

293,126,778

1 ถึ ง 5 ป

180,406,254

455,601,569

มากกวา 5 ป

58,632,000

67,704,000

112 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 27. ค าใชจ ายตามลั ก ษณะ รายการค า ใช จา ยตามลัก ษณะประกอบด ว ยรายการค า ใช จา ยที่ สํา คั ญ ดั งต อ ไปนี้ บาท 2556 การเปลี่ ย นแปลงในสิ น ค า สํา เร็จ รูป และงานระหว า งทํา

2555

(11,299,251)

(259,218)

1,035,373,517

802,321,843

ค า ตอบแทนการใช พื้น ที่ แ ละการใช บ ริก ารต า ง ๆ ตามสาขา

301,830,901

273,106,981

ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งาน

473,845,453

366,692,393

ค า เสื่ อ มราคาและค า ตั ด จ า ย

158,018,345

132,511,866

73,306,742

59,935,219

3,668,829

3,610,436

วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งใช ไป

ค า โฆษณาและส ง เสริม การขาย ขาดทุ น จากการป ด สาขาและป ด ปรับ ปรุง

28. หนี้สิ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้นในภายหน า ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 บริ ษั ท มี ห นั งสื อ ค้ํา ประกั น ที่ อ อกโดยสถาบั น การเงิน เพื่ อ ค้ํา ประกั น ซื้อสินคาและ การใช ไ ฟฟ า จํา นวน 2.48 ลา นบาท และ 2.86 ลา นบาท ตามลํา ดั บ 29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน รายการบั ญ ชี บ างรายการในงบการเงิ น สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ได มี ก ารจั ด ประเภทใหม เ พื่ อ ให สอดคลอ งกั บ การจัด ประเภทรายการบั ญ ชี ใ นงวดป จจุบั น ซึ่ งไม มี ผ ลกระทบต อ กํา ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ ห รื อ ส ว นของผู ถื อ หุ น การจัด ประเภทรายการใหม มี ดั งต อ ไปนี้ บาท ตามที่ จั ด ประเภทใหม

ตามที่ เคยรายงานไว

งบแสดงฐานะการเงิ น สิ น ทรัพย ห มุ น เวี ย นอื่ น

32,983,029

33,127,620

125,632,427

128,629,516

เงิ น กู ยื ม ระยะยาวบริษั ท อื่ น ที่ ถึ ง กํา หนดชํา ระภายในหนึ่ ง ป

1,452,111

-

เงิ น กู ยื ม ระยะยาวบริษั ท อื่ น

1,400,387

-

หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น

5,389,730

5,668,574

12,253,517

11,974,673

เจ า หนี้ ก ารค า

ประมาณการรื้อ ถอนสิ น ทรัพย

113 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


บริ ษัท ฮอท พอท จํา กัด (มหาชน) หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน (ต อ ) วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 30. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ตามการประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2557 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉัน ท อนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท จา ยเงิน ป น ผลจากกํา ไรสํา หรั บ งวด 6 เดื อ น (เดื อ นกรกฎาคม - ธั น วาคม 2556) ให แ ก ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ใน อั ต ราหุ น ละ 0.02 บาท รวมเป น จํา นวนเงิน รวม 8.12 ลา นบาท บริ ษั ท ได มี ก ารจา ยเงิน ป น ผลในวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2557 31. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ ไ ด รับ อนุ มัติ ใ หอ อกโดยคณะกรรมการของบริ ษัท เมื่ อ วั นที่ 26 กุม ภาพั น ธ 2557

114 หลากหลายความอรอย หลากหลายความสุข HOT POT PLC ANNUAL REPORT 2013


HOTPOT : Annual Report 2013 thai  

Annual Report 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you