Page 1


สารบัญ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

หน้า สารจากประธานกรรมการบริษัท 2 คณะกรรมการบริษัท 4 คณะกรรมการบริหาร 6 คณะผู้บริหาร 8 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 14 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 25 โครงสร้างเงินทุน 27 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 29 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 62 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 79 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 81 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 92 ปัจจัยความเสี่ยง 103 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 109 การควบคุมภายใน 110 รายการระหว่างกัน 112 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 136 คำอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 144 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 157 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 158 บุคคลอ้างอิง 232

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1. สารจากประธานกรรมการบริษัท เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง โดย เป้าหมายส่วนใหญ่ คือ มุ่งเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านทางการเพิ่มรายได้ ให้ ประชาชน กระตุ้นการใช้จ่าย รวมถึงนโยบายในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เกิดการลงทุน ภายในประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตระหนักดีว่าประเทศไทยยังคงมีความต้องการพลังงาน เพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก โดยเห็นได้จากการคง นโยบายให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิเช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล ควบคู่ ไปกับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ในรอบปี ที่ ผ่ า นมาที่ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให้ ค วามสนใจ เป็ น อย่ า งมาก คื อ การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยบริ ษั ท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เล็งเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงใน ครั้งนี้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการหาโอกาสในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่ ไปกับการมุ่ง พัฒนาบุคคลากรเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนที่รวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดวิสัย ทัศน์ของบริษัทให้ดูกระชับ ทันสมัยและแสดงออกถึงความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม คำว่า Smart Energy หมายถึงพลังงานที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประโยคที่ว่า “Smart Energy in Action!” ซึ่งเป็นสโกแกนใหม่ของบริษัท จึงมีความหมายถึงการมุ่งมั่นปฏิบัติไปสู่ความเป็นผู้นำ ด้านพลังงานทดแทนอย่างสร้างสรร โดยในปี 2556 นี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บริษัทในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ ไปกับการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาระบบ ไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 นั้น บริษัทมีผลประกอบการเป็นไปตาม เป้าหมาย โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,836.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 660.25 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.81 เมื่อเทียบกับรายได้จากปี 2554 และในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 643.18 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.86 บาทSmart Energy in Action


ในนามของประธานบริษัท บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือ หุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ ให้ความไว้ วางใจ เชื่อมั่น และสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด และขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงาน ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุ่มเทกำลัง กายกำลังใจอย่างเต็มความสามารถ จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ อย่างที่วางไว้ บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการที่จะก้าวไป สู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร รวมถึงการผลิต และจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการและ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

25 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2. คณะกรรมการบริษัท นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ด ี

นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการที่ดีSmart Energy in Action


นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
3. คณะกรรมการบริหาร

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการบริหารSmart Energy in Action


นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์

นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
4. คณะผู้บริหาร นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ

นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์

ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน

นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสำนักบริหาร

นายปภังกร สกุลวรกานต์

ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจSmart Energy in Action


นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย

ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน

นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานขายและการตลาด

นายพงษ์สกร ดำเนิน

ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ

นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล

ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒ ิ์

ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกลยุทธ์และการลงทุน

นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 2555*

31 ธ.ค. 2554*

31 ธ.ค. 2553*

31 ธ.ค. 2552*

31 ธ.ค. 2551*

สินทรัพย์ 6,958,270,551.41 5,539,779,609.30 1,789,712,321.23 856,998,776.50 1,051,362,621.35 หนี้สิน 4,813,704,395.68 4,356,175,992.80 657,506,962.85 351,789,417.26 428,169,328.33 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,144,566,155.73 1,183,603,616.50 1,132,205,358.38 505,209,359.24 623,193,293.02 ทุนที่เรียกชำระแล้ว 439,999,984.00 400,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 240,000,000.00 รายได้รวม 4,763,886,359.16 2,668,698,269.54 1,298,071,881.11 873,001,715.66 1,383,000,470.82 กำไร/ขาดทุน 779,555,495.28 89,524,765.12 123,175,999.14 53,660,741.73 123,011,252.10 ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%) 11.06 1.62 6.88 6.26 11.70 ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 35.89 7.56 10.88 10.62 19.74 อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.15 3.35 9.49 6.15 8.89 หมายเหตุ * งบการเงินรวม

10

Smart Energy in Action


รายได้จากการขายให้กับราชการและรายได้จากต่างประเทศเป็นรายได้ สำคัญของบริษัท แหล่งที่มาของรายได้ 4,722

(หน่วย : ล้านบาท)

416

4,000 3,000 2,000

1,366

1,000

362 285 719

2551

0

ภาครัฐ

1,765

2,651

864

1,288

169 604

449 73 1,368

1,323

164 249 451

600 240 448

487 274

445

2552

2553

2554

2555

ภาคเอกชน ต่างประเทศ จำหน่ายไฟ งานก่อสร้าง จำหน่ายเงินลงทุน

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทลูกค้า 445 (10.33%)

1,765 (40.99%)

169 (3.93%)

ภาครัฐ

1,323 (30.72%)

604 (14.03%)

ภาคเอกชน

ต่างประเทศ

จำหน่ายไฟ

งานก่อสร้าง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

11


เปรียบเทียบรายได้จากการขายในปี 2554 และ 2555 หน่วย : ล้านบาท 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

1,765 1,323

274

445

1,368

604

487

449 169

73

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ต่างประเทศ 2554

จำหน่ายไฟ

งานก่อสร้าง

2555

เปรียบเทียบรายได้กับอัตรากำไรขั้นต้น หน่วย : ล้านบาท

%

4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

28.14 24.1

25.5

25 21.44

22.98 2,446

20 15

831

10

987 535

2551

406 458

2552

รายได้จากการขาย

12

30

4,016

Smart Energy in Action

706 302

2553 รายได้จากการผลิต

205

2554

2555 กำไรขั้นต่ำ

5 0


เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับอัตรากำไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

% 16.15

9.55

10.29

6.2

447.61

3.35 54

2552 กำไรสุทธิ

769.6

123

89

2553

2554

อัตรากำไรสุทธิ

2555

2555

ไม่รวมกำไร จากการขาย GPS

รวมกำไร จากการขาย GPS

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 5,539.78

สินทรัพย์รวม 6,958.27 2,546.77

สินทรัพย์ หมุนเวียน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

3,180.85

หนี้สิน หมุนเวียน

1,632.86

หนี้สิน ไม่หมุนเวียน

2,144.56

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,716.51 3,440.00

3,823.27

916.18 1,183.60

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554

4,411.50

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

13


6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อ สังคมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การ บริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ควบคู่ ไปกับการใส่ใจในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า พนักงานของบริษัทฯ และสังคม โดยรวม เพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการบริจาคสิ่งของเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้แก่เยาวชนเนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การมอบทุนการศึกษาแก่ เยาวชนและบุตรหลานของพนักงานบริษัทฯ การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ อุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ การร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมและ ประเพณีต่างๆ รวมไปถึง กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราช กุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “ผ้าป่าพลังงานทดแทน พุทธชยันตี 2600 ปี” ร่วมกับกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการบริจาคเงินและแผงโซลาร์เซลล์ อีกทั้งยัง น้ อ มนำแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการแก้ ไขภาวะโลกร้อน ด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงาน ทดแทนจากธรรมชาติ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใน ปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 14

Smart Energy in Action


ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นใส่ ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ ไปกับการดำเนิน ธุรกิจ “การเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้า ที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วม อย่างสูงสุด” บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจาก การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะ สมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Governance) รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ ดี ให้กับสังคมไทยตลอดไป ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

15


1. โครงการเพื่อชุมชนและสังคม น โ ย บ า ย เ กี่ ย ว กั บ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนและให้ความสำคัญต่อการศึกษา การกี ฬ า และการอยู่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนใน ลั ก ษณะ “การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ” การ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน การ อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด ความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต

16

Smart Energy in Action


กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน และบุตรของพนักงาน ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี บริษัทฯ ได้ทำ กิ จ กรรมมอบทุ น การศึ ก ษา ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น โรงเรี ย นวั ด สวั ส ดิ์ ว ารี สี ม าราม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 ทุน โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จำนวน 20 ทุน ตั้ง แต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้กับเด็กนักเรียน ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ รวมถึงการ มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานอย่างต่อ เนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ ชี วิ ต ที่ ดี ข องเยาวชนในชุ ม ชนโดยรอบ ซึ่ ง ได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึง ปัจจุบัน

กิจกรรมสนับสนุนเงินช่วยเหลือ และมอบอุปกรณ์กีฬา / อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทยังสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ให้กับชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และสำนักงาน เทศบาลตำบลเนินปอ จังหวัดพิจิตร เป็นต้น มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน งานการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของตำรวจ สถานี ตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร มอบเงินช่วยเหลือ ให้ กั บ ชุ ม ชนผู้ สู ง อายุ วั ด สวั ส ดิ์ ว ารี สี ม าราม และมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม สาธารณกุศล ให้กับอาจารย์พรวรินทร์ นุตราวงศ์ “พยาบาลผู้มีจิตอาสาในหัวใจ” โรงพยาบาลวชิร พยาบาล บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

17


กิจกรรมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสืบสาน วัฒนธรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา ทั้งนี้ ในปี 2555 เป็นปีแห่งความสำคัญทางพระพุทธศาสนา “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์เหนือหัว ของปวงประชาชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ และร่วมบริจาคแผง โซลาร์เซลล์ ขนาด 140 วัตต์ จำนวน 36 แผง สำหรับโครงการทอดผ้าป่าพลังงานทดแทนเพื่อ ฉลองปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

18

Smart Energy in Action


กิจกรรมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบ โรงเรี ย นวั ด สวั ส ดิ์ ว ารี สี ม าราม ชุ ม ชน วั ด สวั ส ดิ์ ว ารี สี ม าราม ชุ ม ชนวั ด แค ชุ ม ชน นครไชยศรี สถานี ต ำรวจนครบาลสามเสน และมณฑลทหารบกที่ 11 เป็ น ชุ ม ชนและ สถาบั น ครอบครั ว ทั้ ง ตำรวจ ทหาร และ ประชาชนโดยรอบบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ ได้ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชน โดยรอบซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการมอบ ความสุข และรอยยิ้มให้กับเยาวชนของชาติ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

19


กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงดำเนิ น นโยบายส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานใน กิจกรรมสังคมโดยสมัครใจ เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมและทำกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ “การ พัฒนาจิตอาสาพนักงาน” เช่น กิจกรรมทำความสะอาดกวาดลานวัด ห้องน้ำ ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เพื่อเป็นสาธารณกุศลให้กับประชาชน และผู้มีจิตเป็นกุศลในการร่วม ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

20

Smart Energy in Action


นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ช่ ว ย ปลูกจิตสำนึกพนักงานอาสาเพื่อส่งเสริมความ สั ม พั น ธ์ ความเข้ า ใจอั น ดี และความสมั ค ร สามัคคี ในหมู่พนักงานในเครือ GUNKUL เช่น กิ จ กรรมวั น เกิ ด พนั ก งานนอกสถานที่ โ ดยร่ ว ม ทำบุ ญ ถวายอาหารแด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ณ โรง พยาบาลสงฆ์ เลี้ ย งอาหารและมอบเงิ น ช่ ว ย เหลือแก่สมาคมคนตาบอด ถวายปัจจัยและเงิน ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

21


2. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชุมโดยรอบพื้นที่ของโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระยะและทุกขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดแทน ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐ ระบบมาตรฐานการจัดการในระดับสากลเพื่อ ป้องกัน ควบคุม และแก้ ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมความรู้และ ความเข้าใจของชุมชน ผ่านกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ เป็นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการประ เมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนรอบโครงการ โดยปี 2555 ได้รับความเห็นชอบแล้ว 5 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าบึงสามพัน 1 และ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการโรงไฟฟ้าเนินปอ จังหวัดพิจิตร โครงการโรงไฟฟ้าศรีจุฬา จังหวัดนครนายก

22

Smart Energy in Action


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทุกแห่งที่บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้าง ได้จัดให้มีการประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของชุมชนระหว่างการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบที่บริษัทฯ มี โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน ผลกระทบและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสร้างงานและ รายได้ของประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ของการดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นการจ้างงานใน พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโรงไฟฟ้า กิจกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ สถานการณ์ภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมโลก บริษัทฯ ตระหนักและให้ความ สำคั ญ ต่ อ ปั ญ หาดั ง กล่ า วและถื อ เป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ หลั ก ที่ ต้ อ งร่ ว มมื อ ในการรณรงค์ ล ดภาวะ โลกร้อน ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงาน สะอาดจากแสงอาทิตย์ ลม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับสถานการณ์การผันแปร สภาพอากาศของโลก ณ ปัจจุบัน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดการ ดำเนินการของบริษัทฯ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

23


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มกันกุล เข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวั ล ระฆั ง ทอง จาก สมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์ และรั บ โล่ ห์ ร ะฆั ง ทอง จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี งานนี้จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ กรมประชาสัมพันธ์

ค่านิยมองค์กร พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำทำจริง

24

Smart Energy in Action


7. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ อิ ส ระจำนวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่ นายสถาพร โคธี ร านุ รั ก ษ์ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ และนายสมบัติ ศานติจารี เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในระหว่างปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2555 มีมติแต่งตั้งนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งนายสมบัติ ศานติจารี เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ดร.เอกพร รักความสุข ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตาม บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง กับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ในรอบปีบัญชี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการ ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ด้วย 1 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้นำ เสนอต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ ทราบทุ ก ครั้ ง โดยในรอบปี ที่ ผ่ า นมาคณะ กรรมการตรวจสอบได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีรายงานทางการเงินเป็นไป อย่างถูกต้องและเพียงพอประจำไตรมาส และประจำปี ในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม โดยร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขอ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 3. การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการตรวจสอบภายในตามแผนที่ ได้รับ อนุมัติ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

25


4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความ เสี่ยงเพื่อมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทฯ ได้ ให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาระบบ การบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ให้บริษัทฯ ดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งเครือบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ เป้าหมายองค์กร 5. การทำรายการเกี่ยวโยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันที่ อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติ ทั่วไป มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันโดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขจัดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน 6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 7. การพิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,375,000 บาท โดย ค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 892,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัด ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะป้องกันการทุจริตและ การหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ โดยชัดเจน การดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2556

26

Smart Energy in Action


8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 440,000,000 บาท และมีทุน ชำระแล้วจำนวน 439,999,984 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 439,999,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 24 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวัน ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้ อันดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1. กลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์ - บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 263,847,100 59.97 - นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 130,240 0.03 - นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 22,000 0.01 รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์ 263,999,340 60.00 2. นายชาตรี ทวีปรีชาชาติ 11,455,110 2.60 3. นายสุภาต สุจิวโรดม 11,020,110 2.50 4. นายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์ 11,000,110 2.50 5. นายยุทธนา สิทธิมหาชัยกุล 11,000,110 2.50 6. นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ 10,110,100 2.30 7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,195,429 2.09 8. นายพงศธร ศิริธรรม 5,832,150 1.33 9. นายเจริญ เอกอุดมสิน 4,635,400 1.05 10. นายวิชัย เอกอุดมสิน 4,380,000 1.00 รวม 342,627,859 77.87

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 110.00 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบ ด้วยกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

27


อันดับ

รายชื่อ

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1. กลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ 1.1 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 254,000 23.09 1.2 นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 211,000 19.18 1.3 นายปวิช ดำรงปิยวุฒิ์ 211,000 19.18 1.4 นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 210,000 19.09 1.5 เด็กชายอาภากร ดำรงปิยวุฒิ์ 210,000 19.09 2. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 3,000 0.28 3. นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ 1,000 0.09 รวม 1,100,000 100.00

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่าย เงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่าง กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรอง ต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

28

Smart Energy in Action


ผอ.สายงานอาวุโส นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย

ผอ.สายงานอาวุโส นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

สายงาน สำนักบริหาร

คณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

9.1 โครงสร้างองค์กร

ผอ.สายงานอาวุโส นายปภังกร สกุลวรกานต์

สายงาน สนับสนุนธุรกิจ

ผอ.สายงานอาวุโส นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

สายงาน ขายและการตลาด

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

กรรมการผู้จัดการ

ผอ.สายงานอาวุโส นายพงษ์สกร ดำเนิน

สายงานพัฒนาธุรกิจ และโครงการพิเศษ

คณะกรรมการบริหาร 1. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร 2. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริหาร 3. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการบริหาร 4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริหาร 5. นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

9. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

29

ผอ.สายงาน นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล

สายงาน โลจิสติกส์

เลขานุการบริษัท

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

ผอ.สายงานอาวุโส นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์

สายงาน โรงงาน


9.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัท โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ

ตำแหน่ง

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 1. 2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ 4. นายสมบัติ ศานติจารี 2) 5. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 6. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 7. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 9. นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ 1)

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 แทน ดร.เอกพร รักความสุข ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 2) นายสมบัติ ศานติจารี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 1)

30

Smart Energy in Action


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ หรือ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ หรือ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ คนใดคนหนึ่งลง ลายมือชื่อร่วมกันกับนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หรือ นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา สำคัญของบริษัท หรือ นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของ บริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วาง ไว้และกำหนดแนวทางแก้ ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงาน กำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของ บริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็น สาระสำคัญ 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่าง ต่อเนื่อง (Succession Plan) และกำกับดูแลกิจการที่ดี 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 9) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่าง หนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้ อ งไม่ มี อ ำนาจอนุ มั ติ ร ายการที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

31


(“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ ในประกาศของคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น • เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น • นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น - การทำ แก้ ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด 2) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่ดี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ

ตำแหน่ง

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 1. 2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทีด่ ี 3. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 มกราคม 2556 มีมติแยกคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีออกจากกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มอีก 1 คณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 2) กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 1)

32

Smart Energy in Action


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทำ รายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี 2) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ค วาม เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจ สอบภายใน (ถ้ามี) และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3) สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท 4) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท รวมถึ ง พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ ได้รับ มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย เปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย • ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการ เงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท • ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด- หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท • เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี และการ เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการที่ดีได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

33


• รายงานอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบและกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป ควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ รับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 7) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท 8) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 9) ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี 10) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนว ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 11) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี 12) มอบนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการดำเนิ น งานด้ า นการดู แ ลสั ง คมชุ ม ชนและ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 13) ติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 14) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายโดยความเห็ น ของคณะ กรรมการตรวจสอบและกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เช่ น ทบทวนนโยบายการบริ ห าร ทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อ สาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบและกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจแสวงหาความเห็นที่ เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของ บริษัท คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการ ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้ รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 34

Smart Energy in Action


3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง เว้ น แต่ ไ ด้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้า ดำรงตำแหน่ง 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน กรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ ร วมถึ ง การเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 7. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนิน งานของบริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

35


3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ

นางสาวโศภชา 1. ดำรงปิยวุฒิ์ 2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 3. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง 4. นายปภังกร สกุลวรกานต์

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงชุดใหม่

1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท (Risk Management Framework) รวมไปถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อเตรียมนำไปใช้ 2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่ม การให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม 3) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางของ องค์กรและห่วงโซ่คุณภาพของธุรกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความ เสี่ยงตลอดทั่วทั้งองค์กรรวมถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เชิงเทคนิค ชี้นำแนวทางบูรณาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกับการวางแผน ธุรกิจและกิจกรรมการบริหารจัดการอื่นๆ 4) จัดทำภาษาการบริหารความเสี่ยงให้เป็นภาษาเดียวกันในองค์กร รวมไปถึงวิธีการวัด โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ และประเภทของความเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน 5) อำนวยความสะดวกให้ผู้จัดการต่างๆ พัฒนากติกาในการรายงาน ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ ขั้นสูงขั้นต่ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทำหน้าที่ติดตามดูแลกระบวนการจัด ทำรายงาน 6) รายงานต่อหัวหน้าผู้บริหารถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงและความผิด ปกติต่างๆ (Outliers) และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่จำเป็น 36

Smart Energy in Action


4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ 1. 2. นายเดชา ชูลิกรณ์ 3. นายชรัณ เลิศธีรพจน์ 4. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทนชุดใหม่

1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 1) เสนอแนวทางจ่ายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 2) พิจารณาข้อเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ตลอด จนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการ ปฏิบัติงานประจำปี 3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย 4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท 5) ทบทวนและเสนอ ข้อแก้ ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 6) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ต ามขอบเขต อำนาจหน้ า ที่ ให้ ค ณะ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เชิญให้ฝ่ายจัดการหรือ หัวหน้างานเข้าร่วม ประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

37


5) คณะกรรมการบริหาร ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 มี ค ณะกรรมการผู้ บ ริ ห ารจำนวน 5 ท่ า น ประกอบด้วย

รายชื่อ

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 1) 1. 2. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 3. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 5. นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ลาออกจากประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายใน ขอบเขตอำนาจที่ ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ คำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดั ง กล่าว ผู้ ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคล ดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตาม ที่กำหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่ง การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท 38

Smart Energy in Action


หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนิน ธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

6) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 1. 2. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 3. นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ 4. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ 5. นายปภังกร สกุลวรกานต์ 6. นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย 7. นายธำรงค์ จันทรไกรทอง 8. นายพงษ์สกร ดำเนิน 9. นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล 10. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 11. นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสำนักบริหาร ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานขายและการตลาด ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโลจิสติกส์ ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกลยุทธ์และการลงทุน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปของบริษัท 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท 3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สิน และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติ รายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม นโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายใน องค์กร 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

39


6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท 7) เป็ น ผู้ รั บ มอบอำนาจของบริ ษั ท ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติ รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการใน ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป ของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ บริการ และเข้าทำ สัญญาซึ่งก่อภาระผูกพันทางการค้าและภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท และมีอำนาจอนุมัติการซื้อขายและโอนทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท 2. ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ บริการ และเข้า ทำสัญญาซึ่งก่อภาระผูกพันทางการค้าและภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และมีอำนาจอนุมัติการซื้อขายและโอนทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท 3. กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ บริการ และเข้าทำสัญญา ซึ่งก่อภาระผูกพันทางการค้าในวงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท มีอำนาจอนุมัติในการ ทำสัญญาซึ่งก่อภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท และมี อำนาจอนุมัติการซื้อขายและโอนทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท

40

Smart Energy in Action


เลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีมติ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวจั น ทรา จงจามรี สี ท อง เข้ า ดำรงตำแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท (Company Secretary) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็น บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และเป็นผู้มี ความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุม กรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น 2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ในส่วนที่จะต้อง ปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท กฎและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง หน้าที่การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 4. จั ด ทำและเก็ บ รั ก ษาเอกสารสำคั ญ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ทะเบี ย นกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 6 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงส่งเสริม ให้ นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรม หลักสูตร เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 28/2008 และ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

41


หลักสูตร Effective Minute Taking-EMT รุ่นที่ 12/2008 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

9.3 การสรรหากรรมการ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท จะคัดเลือกโดยผ่านมติให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อย กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำนวนกรรมการทั้ ง หมดจะต้ อ งมี ถิ่ น อยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร และ กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด 2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้ 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 2.3 บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด ตามลำดั บ ลงมาเป็ น ผู้ ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 3. ในการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็น จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ ต รงเป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจำนวนที่ ใ กล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ก็ ได้ 4. กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 42

Smart Energy in Action


5. 6.

7.

8.

ก็ ได้ และนอกจากนั้นให้ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่ง ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับ แต่วันที่ ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย ก็ ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถั ด ไป เว้ น แต่ ว าระของ กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้า มาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ค ณะ กรรมการพิจารณาเห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง ประธานกรรมการก็ ได้

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ ในวาระคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีก ต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความ รู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

43


การเลือกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ มี อ ำนาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง กำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ ไ ม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือ พนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทำ หน้ า ที่ ดู แ ลบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายแทนคณะ กรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ บริษัท

9.4 ค่าตอบแทนและการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ โปร่ ง ใส โดยมี ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทนเป็ น ผู้ พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ ในระดับเหมาะสมโดย เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม พลังงานซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ ได้ รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารจะได้รับค่า ตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี ้

44

Smart Energy in Action


ค่าเบี้ยประชุม ตำแหน่ง บริษัท

1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. เลขานุการคณะกรรมการ

20,000 17,000 5,000

คณะกรรมการ ตรวจสอบ สรรหา และกำกับดูแล บริหาร และพิจารณา กิจการที่ดี บริหาร ความเสี่ยง ผลตอบแทน 20,000 17,000 5,000

7,500 5,000 -

7,500 5,000 3,000

7,500 5,000 3,000

หมายเหตุ : กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ ได้รับสิทธิการจ่าย อัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี ตำแหน่ง บริษัท 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. เลขานุการคณะกรรมการ 4. เลขานุการบริษัท

240,000 200,000 50,000 100,000

คณะกรรมการ ตรวจสอบ สรรหา และกำกับดูแล บริหาร และพิจารณา กิจการที่ดี บริหาร ความเสี่ยง ผลตอบแทน 240,000 200,000 50,000 -

500,000 200,000 - -

100,000 50,000 25,000 -

100,000 50,000 25,000 -

หมายเหตุ : กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่า ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้

มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลา ให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ ซึ่งกำหนด การประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่ง ด่วน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

45


46 ค่าตอบแทนประจำปี 2554 2) (ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)

ค่าตอบแทนประจำปี 2555 2) (ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการ 1) คณะกรรมการ จำนวนเดือน คณะกรรมการ ตรวจสอบและ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะ คณะ ที่ดำรงตำแหน่ง บริษัท กำกับดูแลกิจการที่ดี บริหาร บริหารความเสี่ยง พิจารณาผลตอบแทน คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ ลำ วันเริ่ม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 กรรมการ ชุดย่อย ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อย ค่าตอบแทน 4) รวม บริษัท 3) 4) รวม ดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2554 ปี 2555 (8 ครั้ง/ปี) (9 ครั้ง/ปี) (4 ครั้ง/ปี) (5 ครั้ง/ปี) (17 ครั้ง/ปี) (16 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) บริษัท 3) คณะกรรมการบริษัท 1 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 5) 7) 27 ตุลาคม 2551 12 12 8/8 9/9 17/17 16/16 2/2 1/1 2/2 1/1 119,000.00 - 119,000.00 367,794.00 598,636.00 966,430.00 2 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 5) 6) 27 ตุลาคม 2551 12 12 8/8 9/9 4/4 5/5 - 1/1 336,000.00 268,000.00 604,000.00 353,000.00 309,035.00 662,035.00 3 พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ 5) 6) 16 มีนาคม 2552 12 12 8/8 9/9 4/4 5/5 - 1/1 336,000.00 268,000.00 604,000.00 353,000.00 306,981.00 659,981.00 4 นายสมบัติ ศานติจารี 5) 6) 9 พฤศจิกายน 2555 - 2 - 3/3 - 2/2 - 79,962.00 62,962.00 142,924.00 5 นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 5) 7) 27 ตุลาคม 2551 12 12 8/8 9/9 17/17 16/16 2/2 2/2 2/2 1/1 119,000.00 - 119,000.00 353,000.00 350,945.00 703,945.00 6 นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 5) 7) 7 พฤษภาคม 2553 12 12 8/8 9/9 17/17 16/16 2/2 1/1 154,000.00 - 154,000.00 448,000.00 242,760.00 690,760.00 7 นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 27 ตุลาคม 2551 12 12 8/8 9/9 17/17 16/16 119,000.00 - 119,000.00 353,000.00 200,000.00 553,000.00 8 นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 27 ตุลาคม 2551 12 12 8/8 9/9 17/17 16/16 119,000.00 - 119,000.00 353,000.00 200,000.00 553,000.00 9 นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ 27 ตุลาคม 2551 12 12 8/8 9/9 17/17 16/16 119,000.00 - 119,000.00 353,000.00 200,000.00 553,000.00 2 - 1/1 - - 12,241.00 12,241.00 10 พล อ. ดร. เพียร โตท่าโรง 5) 6) 9 พฤศจิกายน 2555 - 11 นายปภังกร สกุลวรกานต์ 27 ตุลาคม 2551 12 12 2/2 2/2 - - 83,000.00 83,000.00 12 นายเดชา ชูลิกรณ์ 5) 6) 9 พฤศจิกายน 2555 - 2 - 1/1 - - 12,241.00 12,241.00 13 นายชรัณ เลิศธีรพจน์ 5) 6) 9 พฤศจิกายน 2555 - 2 - 1/1 - - 12,241.00 12,241.00 14 นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ 27 ตุลาคม 2551 12 12 2/2 2/2 - - 83,000.00 83,000.00

สำหรับปี 2554 และ ปี 2555 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,677,000.00 บาท และ 6,356,078.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

Smart Energy in Action


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

47

ค่าตอบแทนประจำปี 2554 2) (ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)

1,821,000.00 856,000.00 2,677,000.00 3,313,756.00 3,042,322.00 6,356,078.00

240,000.00 540,000.00 85,520.00 85,520.00 42,760.00 42,760.00

3)

2)

1)

ในปี 2556 มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ให้เปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ” และแต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” เพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ บริษทั ฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2555 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2556 และสำหรับค่าตอบแทนรายปีในปี 2556 บริษัทฯ จะทำการจ่ายทั้งหมดในปี 2557 เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการบริษัทได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยในปี 2554 กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าตอบแทนรายปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้ง สิ้น 1,250,000 บาท 4) เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการชุดย่อยได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยในปี 2554 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในแต่ละชุดจำนวน 9 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,774,500 บาท และในปี 2555 ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 604,500 บาท 5) รายนามกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ให้ดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมดังนี้ - นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท - นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง - พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - นายสมบัติ ศานติจารี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (และในปี 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”) * - นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ - พลอากาศตรี ดร. เพียร โตท่าโรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง - นายเดชา ชูลิกรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - นายชรัณ เลิศธีรพจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หมายเหตุ : * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 นายสมบัติ ศานติจารี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ และ นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในทุกชุด รวมทั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ ได้ผ่านมติให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 6) เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวพันหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใด ๆ ในบริษัทฯ 7) รายนามกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 - ดร. เอกพร รักความสุข ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ลาออกจากการเป็นประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 - นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 - นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 - นายธำรงค์ จันทรไกรทอง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 - นายพงษ์สกร ดำเนิน ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

คณะ กรรมการ ชุดย่อย ค่าตอบแทน 4) รวม

ค่าตอบแทนประจำปี 2555 2) (ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการ 1) คณะกรรมการ จำนวนเดือน คณะกรรมการ ตรวจสอบและ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะ ที่ดำรงตำแหน่ง บริษัท กำกับดูแลกิจการที่ดี บริหาร บริหารความเสี่ยง พิจารณาผลตอบแทน คณะ กรรมการ คณะ ลำ วันเริ่ม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 กรรมการ ชุดย่อย ค่าตอบแทน กรรมการ ดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ปี 2554 ปี 2555 (8 ครั้ง/ปี) (9 ครั้ง/ปี) (4 ครั้ง/ปี) (5 ครั้ง/ปี) (17 ครั้ง/ปี) (16 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) (2 ครั้ง/ปี) บริษัท 3) 4) รวม บริษัท 3) กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2554 – 2555 ที่ ได้รับค่าตอบแทน 1 ดร. เอกพร รักความสุข 7) 27 ตุลาคม 2551 12 9 8/8 6/6 4/4 3/3 400,000.00 320,000.00 720,000.00 300,000.00 2 นายธำรงค์ จันทรไกรทอง 7) 25 พฤษภาคม 2552 12 10 2/2 1/1 2/2 1/1 - - - - 3 นายพงษ์สกร ดำเนิน 7) 11 กุมภาพันธ์ 2554 12 10 2/2 1/1 - - - -


(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ใน ปี 2554 บริษัทมีผู้บริหารรวม 11 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่มิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน ใน ปี 2555 บริษัทมีผู้บริหารรวม 11 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน และผู้บริหารที่มิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน ให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้ ค่าตอบแทน

หน่วย: บาท ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 จำนวนราย ค่าตอบแทน จำนวนราย ค่าตอบแทน จำนวนราย ค่าตอบแทน จำนวนราย ค่าตอบแทน

เงิน เดือนรวม โบนัสรวม รวม

4 4 4

8,605,955 1,075,838 9,681,793

4 4 4

7,676,133 2,533,940 15,727,887

7 7 7

7,100,770 1,561,029 8,661,799

7 7 7

8,051,754 1,319,931 3,853,871

9.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

9.5 การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการ กำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ จึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนิน งานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแล กิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะ กรรมการบริษัท และแบบประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการ ทั้งนี้ รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2554 อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

48

Smart Energy in Action


1. สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตระหนักใน สิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้ 1. กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการ ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่ กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน เวปไซท์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน วันประชุม 4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 5. กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจ สอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย 6. กำหนดให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ต้ อ งทำการชี้ แ จงเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ใ นการลง คะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง ในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ 7. จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุ ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว 8. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และใน เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสมารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอการส่ง รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

49


สำหรั บ ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ โรงแรม สยามซิตี้ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะ กรรมการทุกชุด ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของคณะกรรมการทุกชุด และ เลขานุการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้แทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 28 ท่าน เพื่อชี้แจง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัด ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 23 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความ รวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทและวาระการประชุม 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือ หุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้ 1. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับ ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ ไม่ ได้แจ้งเป็นการล่วง หน้าโดยไม่จำเป็น 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบ ฉันทะได้ 3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วง หน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม 4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 50

Smart Energy in Action


5. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วน ได้เสียดังกล่าว 6. แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ ในการรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 7. กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ ได้รับทราบข้อมูล ภายในเปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในต่ อ บุ ค คลภายนอก หรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ ที่ เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการ เงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มี ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงาน ของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มี ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการการทำงานที่มี คุณภาพ คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ ค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและ พัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ สินค้าและการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนา ตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ตาม ที่เจ้าหนี้ร้องขอ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

51


ชุมชม/สังคม : บริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลมิ ใ ห้ ก ารดำเนิ น งานของบริ ษั ท ส่ ง ผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ด ำเนิ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วน สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบส่วนหนึ่งจากราย ได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม CSR โดยบริษัทฯ จะเน้นการ ดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและเยาวชน เป็น หลัก โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุน สั ง คมและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยการบริ จ าคสิ่ ง ของเพื่ อ พัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การมอบทุน การศึกษาแก่เยาวชนและบุตรหลานของพนักงานบริษัท การเข้ามี ส่วนร่วมในโครงการ “ผ้าป่าพลังงานทดแทน พุทธชยันตี 2,600 ปี ร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาพลั ง านทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานด้ ว ยการ บริจาคเงินและแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปลูกฝัง จิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวได้รับการ คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมี โอกาสแสดง ความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณี ได้รับความไม่เป็น ธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่อง ทางสำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อสายงานสำนักบริหาร หาก พบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่ ไ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการ ปฏิบัติ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย อื่นๆ และบริษัท โดยสายงานสำนักบริหาร จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ รายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนิน การต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ 4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของ บริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดง 52

Smart Energy in Action


ความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบ ร่ ว มกั น ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ประธาน กรรมการบริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน จึงกำหนดไว้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดัง กล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการ พิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิด เผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ ให้ ใช้ โอกาสหรือข้อมูลที่ ได้จาก การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่ แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของ ตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมใน การทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่าง การเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำสัญญา เก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการ เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6. จริยธรรมธุรกิจ นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง เป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ ได้มาซึ่งความ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

53


สำเร็จนั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการได้ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติคู่มือจริยธรรมครั้ง ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการ ปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ต้องเกี่ยวข้อง กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อ ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเผย แพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน ของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงาน ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม ธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือ จากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มี โครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) สำหรับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน โดยกำหนดเป็นคำแนะนำ สำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง กับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูป ธรรมมากยิ่งขึ้น 7. การรวบหรือแยกตำแหน่ง คณะกรรมการบริ ษั ท กำหนดให้ ป ระธานกรรมการเป็ น บุ ค คลคนละคนกั บ ประธานกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกัน อย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริ ษั ท กำหนดให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผล ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่า ตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่า 54

Smart Energy in Action


ตอบแทนจะต้องอยู่ ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) และ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ นอกจากนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้ รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนค่าตอบแทนในปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ ในเรื่องค่าตอบแทน) 9. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุม ที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะ กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่ง เอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นมากเท่านั้น และต้องได้รับการ อนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนมี โอกาสอภิปรายและแสดงความ เห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุป ที่ ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลัง พิ จ ารณาต้ อ งออกจากการประชุ ม ระหว่ า งการพิ จ ารณาเรื่ อ งนั้ น ๆ รวมถึ ง คณะ กรรมการชุดย่อยก็ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรอง จากที่ ป ระชุ ม แล้ ว จะมี ก ารลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ งของเอกสารทุ ก ฉบั บ โดย ประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้ง บันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการ สแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ และการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการ ประชุมด้วย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

55


10. คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแล กิจการของบริษัท 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ อิสระที่ ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งตาม ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี 2. คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน 4. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการและผู้ บ ริ ห าร จำนวน 4 ท่าน ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท อาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆ ตามที่ เ ห็ น สมควรและจำเป็น โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็น ประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึงประเด็นที่ พิจารณาได้ ใกล้ชิดกว่า 11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของ บริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ฝ่ายตรวจสอบ ภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบ งานสำคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ พั ฒ นา กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโต ของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

56

Smart Energy in Action


12. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานการเงิน ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่ เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิด ชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะ กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำปีนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 13. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อ ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคต ของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้ • จัดทำและการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน และรายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ ในรายงานประจำปี • จัดทำรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเกี่ยวกับการดูแล สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

57


มี ก ารเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ • มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ โดยมีฝ่าย นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) ทำหน้ า ที่ สื่ อ สารโดยตรงกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงาน สื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำ ไตรมาสและประจำปีแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง และมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำทุกครั้งที่มี กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญๆ นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้ รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล ต่างๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2242-5867 และ 0-2242-5861 โทรสาร 0-2242-5878 หรือ e-mail: chantra@gunkul.com และ nichanun@gunkul.com

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส โดยได้ ก ำหนด นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ - ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 58

Smart Energy in Action


- บริ ษั ท จะกำหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนา รายงานนี้ ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน ที่ ได้รับทราบข้อมูล ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผย แพร่สถานะของบริษัท อย่างน้อย 1 เดือน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอย อย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อ ขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำ ข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณา ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลาดจนเลิก จ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

9.7 บุคลากร 1. จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - พนักงานประจำ 351 คน - พนักงานรายวัน 102 คน 2. ค่าตอบแทนของพนักงาน - ในปี 2555 ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ของพนั ก งานบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 124,268,329.50 บาท

หน่วย : บาท

เงิ นเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม

ปี 2554 79,357,392.84 7,893,119.62 1,158,890.83 88,409,403.29

ปี 2555 97,706,372.35 21,563,510.37 4,998,446.78 124,268,329.50

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

59


3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุน ให้พนักงานสามารถเติบโตได้ ในองค์กร และต้องการให้พนักงานทุกระดับทำงาน อย่างมีความสุข โดยได้เน้นให้บุคลากรทุกระดับช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนา ตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากการประเมินสมรรถนะ ความสามารถ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การวิเคราะห์การจัดทำหลักสูตรแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุก ระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในด้านการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรในระดับต่างๆ ดังนี้ - ระดับผู้บริหาร กลุ่ ม บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น ให้ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเข้ า ใจและมี ศักยภาพในด้านการบริหารองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอด จนการจั ด การในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ นำไปกำหนดกลยุ ท ธ์ ข อง องค์กรแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นตัวกำหนด ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัท โดยมีการจัด อบรมหลักสูตรระดับสูงสำหรับพัฒนาด้านการจัดการให้กับผู้ บริหาร เช่น หลักสูตรการวางแผนงาน หลักสูตรเชิงกลยุทธ์ การอบรมความรู้เฉพาะทาง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสัมมนาต่างๆ และการจัดการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ ในด้านการบริหารเบื้องต้น และความรู้ ในด้านทักษะตามหน้าที่งาน เพื่อที่จะให้ระดับ หัวหน้างานสามารถปฎิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ ระดับบริหารวางไว้ ได้ และสามารถนำทักษะที่ ได้ ไปบริหาร พนั ก งานตามสายบั ง คั บ บั ญ ชา โดยกลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารจั ด หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ การทำงาน เป็นทีม ทักษะการบริหารเวลาเบื้องต้น หลักสูตรการประเมิน ผล ให้กับหัวหน้างานในสายบังคับบัญชาต่างๆ สำหรับการนำ ไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานร่วมกับพนักงาน

60

Smart Energy in Action


- ระดับพนักงาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ใน หน้าที่ตามสายงานต่างๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความ เข้าใจดังกล่าวไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ โดยหลักสูตร ฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน และ ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น หลักสูตรเบื้องต้นในการทำงาน หลักสูตรการนำเสนองาน ความรู้ ในด้านกฎระเบียบในการปฎิบัติงาน การอบรม 5ส การอบรมกิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion) และการอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรั บ นโยบายในด้ า นโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน กลุ่ ม บริ ษั ท มี น โยบายในการ พิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการ สนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการทำงาน เช่น การ เสนอความคิดสำหรับการพัฒนาการทำงาน การเข้ารับการทดสอบวัดทักษะสำหรับพนัก งาน ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้เข้า ร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

61


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

1. ดร.เอกพร รักความสุข 51 - ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - ไม่มี 2551-2555 ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง 2545-ปัจจุบัน กรรมการสภา/ผู้อำนวยการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรรมการอิสระ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง 2545-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรทวิปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 2545-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก/ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ มูลนิธิวิทยาลัยชาวบ้าน - เนติบัณฑิตไทย 2531 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน/สภาผู้แทนราษฎร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539-2541 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ - หลักสูตร Director Accreditation สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ สภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสกลนคร Program ZDAP) รุ่นที่ 77/2552 ประธานมูลนิธิ มูลนิธิอุทัย พิมพ์ใจชน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ปรึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานหลายแห่ง องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน (IOD) ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการรัฐสภาพิจารณายกร่าง - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ประมวลกฎหมายแรงงาน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 กรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา

10.1 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร

Smart Energy in Action

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา

10. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

62


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

63

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กรรมการอิสระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจการที่ดี/กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการที่ดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 2551-2555 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทะเบียนเลขที่ 3349 2552-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPJA)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

2. นายกั บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 57 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 0.03 สามีของ 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กิตติมศักดิ์ นางสาวโศภชา 2525-2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2553 ดำรงปิยวุฒิ์ 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด กรรมการ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.รุ่นที่ 15 และบิดาของ 2536-2553 กรรมการ บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ปี 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน นางสาวนฤชล 2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด - หลักสูตร Director Certification Program ดำรงปิยวุฒิ์ 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริม 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จำกัด สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น - หลักสูตร Director Accreditation Program จำกัด (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho - หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


64

Smart Energy in Action

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ต่อ) - ปริญญาบัตร วปอ.2548 2549-2552 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์จำกัด (มหาชน) - วุฒิบัตรพระราชทาน วทบ.44 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กองทัพบก 2536-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโกร่า จำกัด - ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปศส.1, ปรม.1, 2536-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด ปปร.11 สถาบันพระปกเกล้า 2536-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงาน สหพรการบัญชี - ประกาศนียบัตร สจว.81 2536-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจและภาษีอากร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 2536-ปัจจุบัน ประธาน สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและ - ประกาศนียบัตร บรอ.1 ภาษีอากร (DBMT) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2534-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วี.เอฟเวอร์กรีน จำกัด - หลักสูตร Director Accreditation 2554-ปัจจุบัน คณะทำงานศึกษามาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน Program (DAP) รุ่นที่ 35/2552 เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมด้านการศึกษา และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2554-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน บริษัทไทย (IOD) และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง บมช.3, 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานคัดกรองผู้สมัครเข้ารับการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ คัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใส และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554-ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2553-ปัจจุบัน อนุกรรมการส่งเสริมและบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) - Study Meet on Strategic Merger และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบัน and Acquisition for SMEs C43 อุดมศึกษา (UBI) ปี 2010 ประเทศเกาหลี 2553-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน - Study Mission to Nonmember การต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2553-2557 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Countries on Knowledge Creating 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Enterprises ปี 2009 ประเทศเยอรมัน 2552-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

65

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ต่อ) - China-ASEAN Young Entrepreneurs 2551-ปัจจุบัน คณะทำงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำ สำนักงานป้องกันการทุจริตภาค Forum ปี 2008 ประเทศจีน เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน - ASEAN-China Young Entrepreneurs 2553-2554 คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Workshop ปี 2008 ประเทศบรูไน ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการเริ่มต้นธุรกิจ - Top Management Forum : 2553-2554 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร Corporate Governance ปี 2003 เครือข่าย UBI ประเทศญี่ปุ่น 2553-2554 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ - The Training Program on Industrial นิทรรศการ (องค์การมหาชน) Property Rights 2553-2554 คณะทำงานบูรณาการประเด็นวิจัยสำคัญเพื่อการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Fundamental Course for IP จัดทำนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว Practitioners (EIPF)) ปี 2002 2552-2554 คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 2552-2554 คณะอนุกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - International Forum on SMEs : 2552-2554 คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการควบคุม สำนักกำกับดูแลธุรกิจ Acceleration Growth and Enhancing คุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Competitiveness and the Knowledge 2552-2554 อนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม Economy, ปี 2001 ประเทศอินเดีย 2552-2552 กรรมการสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - Financing and Management 2551-2554 คณะทำงานต้นทุนและค่าธรรมเนียมการให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย Development in Market Oriented ชำระเงินของธนาคารพาณิชย์ Economies ปี 1998 2550-2554 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนการวิจัย 2549-2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา กระทรวงการคลัง ชดเชยค่าภาษีอากร

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


66

Smart Energy in Action

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

4. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ 57 - ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา กรรมการอิสระ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ - หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง 2552-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กำกับดูแลกิจการที่ดี รุ่นที่ 28 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา - หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 31 2555-ปัจจุบัน ผู้บังคับการ และพิจารณาผลตอบแทน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 2549-2555 รองผู้บังคับการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2548-2549 ผู้กำกับการ 2543-2548 ผู้กำกับการ (พัฒนาวินัย) 2541-2543 รองผู้กำกับการ (นิติการด้านพิจารณาทัณฑ์) 2537-2541 รองผู้กำกับการ 2535-2537 สารวัตรใหญ่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ต่อ) 2548-2554 กรรมการเหรัญญิก 2548-2554 ประธานคณะทำงานบัญชีและการเงิน 2548-2554 ผู้พิพากษาสมทบ

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

67

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

5. นายสมบั 62 - Master Degree in Mechanical, - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี/ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ติ ศานติจารี กรรมการอิสระ Engineering กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ Lamar University, Texas, U.S.A., 2555-ปั จจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2518 อุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 2554-ปั จจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันบริหาร กำกับดูแลกิจการที่ดี (ปี 2556) (เครื่องกล) กองทุนพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2514 2551-ปั จจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรโครงการ SEDP-1 2553-2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนาผู้นำขององค์กร 2551-2555 อนุกรรมการคณะกรรมการ คณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ โครงสร้างองค์กรธุรกิจพลังงาน ป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ประเทศสหรัฐอเมริกา, ปี 2548 2551-2552 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด - หลักสูตร Director Certification (มหาชน) Program (DCP) รุ่นที่ 59 2551-2552 ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2550-2552 ผู้ว่าการ การไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทไทย (IOD) 2549-2550 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - Senior Executive Development 2548-2549 รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Program-1, GE, USA. ปี 2548 2543-2548 ผู ช ้ ว ่ ยผู ว ้ า ่ การโรงไฟฟ้ า 1 การไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2538-2543 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลักสูตร วตท.) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 6. นายชรัณ เลิศธีรพจน์ - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณา (สาขา HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒน- 2539-ปัจจุบัน Vice President บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ผลตอบแทน บริหารศาสตร์ ปี 2547 2537-2540 วิทยากรประจำ บริษัท คุณภาพและความปลอดภัย จำกัด - ปริญญาตรี สาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปี 2533

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


68

Smart Energy in Action

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

7. นายเดชา ชูลิกรณ์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณา มหาวิทยาลัย เคส เวสเทอร์น คลีฟแลนด์, 2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ผลตอบแทน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2531 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 2546-2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544-2546 รองกรรมการผู้จัดการ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2546) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits - หลักสูตรKey to Success in Organization Redesign - หลักสูตรEffective Managers Program - หลักสูตร Project Finance

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทิเกรท แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์พาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

6. นายชรั ณ เลิศธีรพจน์ (ต่อ) - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ สถาบันความปลอดภัย - หลักสูตรการใช้เกมเพื่อการอบรม บริษัท HR เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

69

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ศูนย์ควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณูปโภค ประเทศสปป.ลาว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

8. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง - ปริญญาเอก Ph.D.in Electrical - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง Engineering University of Pittsburgh, 2555-2556 ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพ USA. (ทุน บก.สส.) - ปริญญาโท M.S. in Electrical 2546-2554 ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Engineering, Ohio University, USA. 2544-2546 ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา (ทุน บก.สส.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ปริญญาตรี วท.บ. (เกียรตินิยม) สาขาฟิสิกส์ 2540-2544 ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุน กห.) และอิเล็คทรอนิคส์ - หลักสูตร วทอ. รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการทัพอากาศ - หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 120/2009 สถาบันส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรบริหารความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 9. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 46 - ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - ภรรยาของ 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายกัลกุล 2541-2555 กรรมการผู้จัดการ กรรมการ - หลักสูตร Director Certification Program ดำรงปิยวุฒิ์ 2552-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริม 2543-2553 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2551-ปัจจุบัน กรรมการ ความเสี่ยง - หลักสูตร Director Accreditation Program 2543-ปัจจุบัน กรรมการ (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริม 2553-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2543-ปัจจุบัน กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


70

Smart Energy in Action

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

9. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ (ต่อ) - หลักสูตร Managing Finance for 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุล เทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด Business Owners by Peter Ho - หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits - หลักสูตร Effective Senior Manager - หลักสูตร Role of Chairman รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 10. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 42 - ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด กรรมการ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี 2555-ปัจจุบัน กรรมการ 2553-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด กรรมการผู้จัดการ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2550-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหาร 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด บริษัท อินทิเกรท เมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร 2548-2550 ที่ปรึกษาทางการเงิน ระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า จำกัด ปี 2555 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงอุทัยแก๊ซ แอลพีจ ี - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2554 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

71

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

12. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 43 - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ - น้องชายของ 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง นางสาวโศภชา 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาค บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program ดำรงปิยวุฒิ์ 2551-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานขายเอกชน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริม 2544-2550 ผู้จัดการฝ่ายขายเอกชน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด - หลักสูตร Effective Senior Manager 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล - หลักสูตร Managing Finance for จำกัด Business Owners by Peter Ho - หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits

11. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 29 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 0.01 บุตรสาวของ 2555-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกัลกุล สายงานกลยุทธ์และการลงทุน กรรมการ - ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ ดำรงปิยวุฒิ์ 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ผู้อำนวยการสายงาน - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2554-ปัจจุบัน Assistant Vice President บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด สายงานกลยุทธ์ และการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นพกุล จำกัด - หลักสูตร Director Accreditation Program 2553-2554 Senior Associate บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริม 2549-2550 ผู้จัดการฝึกหัด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Effective Senior Manager

10. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย (ต่อ ) - ประกาศนียบัตรการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


72

Smart Energy in Action กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานโรงงาน กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายโลจิสติกส์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

1 5. นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย 57 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - ไม่มี 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส เลขานุการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ - หลักสูตร Audit Committee Program 2551-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (ACP) รุ่นที่ 24/2551 สมาคมส่งเสริม 2546-2551 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2540-2545 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สายงานตรวจสอบภายใน - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

14. นายปภังกร สกุลวรกานต์ 53 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - ไม่มี 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และเลขานุการฯ 2546-2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส 2540-2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จำกัด สายงานสนับสนุนธุรกิจ

2543-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-2553 2550-2551 2546-2550 2540-2546

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา

13. - ไม่มี นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ 43 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program กรรมการบริหาร (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริม ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สายงานโรงงาน - หลักสูตร Effective Senior Manager

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

73

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

16. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ 47 - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ - ไม่มี 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานสำนักบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ผลตอบแทนและเลขานุการฯ - หลักสูตร Effective Senior Manager 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส - หลักสูตร Performance Appraisal by 2549-2553 ผู้จัดการทั่วไป สายงานสำนักบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สายงานสำนักบริหาร Balance Scored Card 2546-2551 ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร Career Planning & 2536-2545 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท แพ็คลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด Development & Sucession Planning - หลักสูตร Salary Administration for Line Manager - หลักสูตร Effective Techniques for Job Analysis & Job Description - หลักสูตร Effective Techniques for Job Evaluation & Salary Survey

Audit Function (MIA) รุ่นที่ 4/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring of the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 5/2009 สมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

15. นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย (ต่อ) - หลักสูตร Monitoring of the Internal

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


74

Smart Energy in Action

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

1 7. นายธำรงค์ จันทรไกรทอง 41 - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - ไม่มี 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สายงานขายและการตลาด สายงานขายและการตลาด เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554-ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการสายงานอาวุโส บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด - ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สายงานขายและการตลาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2551-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สายงานขายราชการและต่างประเทศ - หลักสูตร Director Certification Program 2540-2550 ผู้จัดการฝ่ายขายราชการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริม 2538-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายราชการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2536-2538 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ธนารักษ์ จำกัด - หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits - หลักสูตร Substation & Transmission Line & Building Base Concept - หลักสูตร Stringing Equipments, by TEMA, Italy - หลักสูตร Meter Training Program, by General Electric Co., USA - หลักสูตร Meter Testing Equipments, by ZERA Electric, Germany - หลักสูตร Energy Conservation for Factory - หลักสูตร Business Opportunities in Marketing Energy Efficiency

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

75

สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

1 8. นายพงษ์สกร ดำเนิน 35 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไม่มี 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส มหาวิทยาลัยฮานโอเวอร์ ประเทศเยอรมัน และโครงการพิเศษ สายงานพัฒนาธุรกิจและ - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าสื่อสาร 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2553-2555 กรรมการ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด - หลักสูตร Director Certification 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคม 2552-2553 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2550-2552 หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร FTTx Technology ประเทศเกาหลี 2548-2550 ผู้จัดการ (Solution Manager) บริษัท จูน (ประเทศไทย) จำกัด - หลักสูตร RF & Optical Repeater for Mobile Network ประเทศเกาหลี - หลักสูตร Optical Fiber Cable Quality Control ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - หลักสูตร Optical Fiber Cable Specification ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - หลักสูตร Wind Turbine Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - หลักสูตร PV Conference ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Biomass Conference ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


76

Smart Energy in Action สัดส่วน ความสัมพันธ์ การ ทางครอบครัว ถือหุ้น ระหว่าง (%) ผู้บริหาร ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

20. นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล 39 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554-2555 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2548-2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542-2548 - Mini MBA in Taxation (Major in 2540-2541 General Business) โรงเรียนภาษี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โครงการ ผู้ช่วยสมุห์บัญชี พนักงานบัญชี พนักงานตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กิ้มชองอิมเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานสุทธิธรรม กฎหมายและการบัญชี

19. - ไม่มี 2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล 40 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผู้อำนวยการสายงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2550-2553 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในและต่างประเทศ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สายงานโลจิสติกส์ - SAP User Interface Team of Siam 2548-2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและชิปปิ้ง บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Cement Group (Module : MM) 2536-2548 Purchasing Supervisor บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด - หลักสูตร Essential Knowledge for Purchasing Professionals - หลักสูตร Oversea Purchasing Techniques - หลักสูตร Purchasing Knowledge for Cost Saving - หลักสูตร Self Certification Scheme - หลักสูตร Supply Chain & Logistics Management

ชื่อ-นามสกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

77

- X,I - - - I - I -

- X,I - - - I - I -

- - - - X,I - - - I

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด จำกัด จำกัด X,I I I - - - I - -

บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด

- - I I - - I - -

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ 1) นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 2) นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 I = กรรมการบริษัท 3) นายพงษ์สกร ดำเนิน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555

นายกั ลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 1) นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ 2) นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ นายพงษ์สกร ดำเนิน 3) นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ นายธำรงค์ จันทรไกรทอง

ชื่อ

10.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย


บจก.จี.เค.แอสเซ็มบลี้

บจก.แสงอุทัย แอลพีจ ี

บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น

บจก.เอส.วี.เอฟเวอร์กรีน บจก.สหพรแอนด์โก

บมจ.สตาร์ซานิทารีแวร์

บจก.จรัสลัทพัฒนาการไฟฟ้า

บจก.กันกุลมารีนไลน์

บจก.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000)

บจก.กุลนที

บจก.กันกุลเทรดดิ้งแอนด์เอเยนซี่

บจก.ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล

บจก.กันกุล กรุ๊พ

บจก.พัฒนาพลังงานลม

บจก.เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย

บจก.จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

1. ดร.เอกพร รักความสุข 1) X,I,III 2. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 2) X,I X, I, I, V I I I 3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ I, III I I I I I I I I 4. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ I, III 5. นายสมบัติ ศานติจารี 3) I, III 6. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ I, II, V X, I, V X, I, V I, V I, V I I 7. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย I, II, V I, V I, V I 8. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ I, II, V I 9. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ I, II, V I I I 10. นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ I, II, V I, V I, V 11. นายปภังกร สกุลวรกานต์ V 12. นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย V 13. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ V I, V I, V 14. นายธำรงค์ จันทรไกรทอง V I, V 15. นายพงษ์สกร ดำเนิน V I, V I, V 16. นายภูดิศ ไตรวิลาสกุล V 17. นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล V 1) หมายเหตุ ดร.เอกพร รักความสุข ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 2) X = ประธานกรรมการ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ I = กรรมการบริษัท บริ ษัท แทน ดร.เอกพร รักความสุข ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 II = กรรมการบริหาร 3) นายสมบั ติ ศานติจารี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 III = กรรมการตรวจสอบ V = ผู้บริหาร

ชื่อ

บจก.กันกุล พาวเวอร์เจน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง บจก.ซันโกร่า

บริษัทย่อย บจก.ดีบีเอ็มที

บริษัท บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น

บจก.จี.เอ็ม.ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น

10.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.สุรพลฟู๊ดส์

78

Smart Energy in Action


11. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

11.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ชื่อบริษัท : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ : Gunkul Engineering Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GUNKUL เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 0-2242-5800 โทรสาร : 0-2242-5818-9 เว็บไซต์ : www.gunkul.com อีเมล์ : gk_irrelation@gunkul.com ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับระบบพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย : หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียน : 440,00,000.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 439,999,984.00 บาท จำนวนหุ้น : 439,999,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

79


11.2 บริษัทย่อย จำนวนหุ้นที่ มูลค่า จำนวน สัดส่วน ทุนจดทะเบียน บริษัท ประเภทธุรกิจ จำหน่ายแล้ว ที่ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น (บาท) (หุ้น) (บาท) (หุ้น) (%) 1. บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้ ผลิตอุปกรณ์ 200,000,000.00 2,000,000 100.00 1,999,998 (GKA) สำหรับระบบไฟฟ้า 2. บจก. จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ ผลิตอุปกรณ์ 100,000,000.00 100,000 1,000.00 99,998 (GKP) สำหรับระบบไฟฟ้า 3. บจก. เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำหน่ายอุปกรณ์ 50,000,000.00 500,000 100.00 499,998 (KNP) สำหรับระบบไฟฟ้า 4. บจก. กันกุล พาวเวอร์เจน ผลิตกระแสไฟฟ้า 992,000,000.00 9,920,000 100.00 9,919,995 (GPG) เพื่อจำหน่าย 5. บจก. พัฒนาพลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า 179,900,000.00 17,990,000 10.00 12,592,998 (WED) เพื่อจำหน่าย

99.99 99.99 99.99 99.99 70.00

11.3 บริษัทร่วม จำนวนหุ้นที่ มูลค่า จำนวน สัดส่วน ทุนจดทะเบียน บริษัท ประเภทธุรกิจ จำหน่ายแล้ว ที่ตราไว้หุ้นละ หุ้นที่ถือ การถือหุ้น (บาท) (หุ้น) (บาท) (หุ้น) (%) 1. บจก. จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ (GPS)

80

ผลิตกระแสไฟฟ้า 930,000,000.00 9,300,000 เพื่อจำหน่าย

Smart Energy in Action

100.00 3,719,998

40.00


12. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

12.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ ปี 2525 - จัดตั้งบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 440.00 ล้านบาท) ปี 2535 - จัดตั้งบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิตอุปกรณ์ประกอบระบบสายส่ง และอุปกรณ์โคมไฟถนน โดยจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท) - จัดตั้งบริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เคอร์เน่ (ประเทศไทย) จำกัด) ด้วยทุนจดทะเบียน 2.60 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ป้องกันและ ควบคุมระบบสายส่ง เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท) ปี 2536 - จัดตั้งบริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนิน ธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ยกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ (ปั จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบียน 50.00 ล้านบาท) ปี 2552 - บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยให้บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด และบริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300.00 ล้านบาท เป็น 400.00 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท - บริษัทฯ ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)” - จัดตั้งบริษัท กันกุลพาวเวอร์เจน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท เพื่อดำเนิน ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน (ปั จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบี ย น 992.00 ล้านบาท) - บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท Shanghai Electric Wind Power Equipment Company Limited ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายกังหันลมผลิตไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ไทย สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนลาว

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

81


ปี 2553 - วันที่ 11-13 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น (Initial Public Offering) จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจำหน่ายในราคาหุ้นละ 5.40 บาท - เมื่ อ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2553 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ เ พิ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ GUNKUL เข้าเป็นหลักทรัพย์ใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2553 หลั ก ทรั พ ย์ GUNKUL ได้ เ ข้ า ทำการซื้ อ ขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก (First Day Trade) - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นคู่สัญญา ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 4 สัญญา คิดเป็น จำนวนรวม 26 เมกกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วยละ 8.00 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งโครงการดังกล่าวยังได้รับสิทธิ ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 9,898 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6,500.00 บาท รวมเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 64,337,000.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.98 ของทุนจด ทะเบียน 1.00 ล้านบาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 930.00 ล้านบาท) - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 สัญญา ขนาดรวม 30.9 เมกกะวัตต์ เป็นระยะ เวลา 25 ปี ซึ่งโครงการจะได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายไฟฟ้าด้วยการได้รับส่วนเพิ่ม ราคาในการรับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในราคา 8.00 บาทต่อหน่วย เป็ น ระยะเวลา 10 ปี รวมทั้ ง โครงการดั ง กล่ า วยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุนจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ โครงการ 1 2 3 4 5 82

ขนาด (เมกกะวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ (ที่ยื่นขออนุญาต)

เริ่มจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

3.0 4.4 8.0 8.0 4.5 3.0

อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ อ.ศรีจุฬา จ.นครนายก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ อ.สามง่าม จ.พิจิตร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ *

มกราคม 2554 ตุลาคม 2554 ภายใน มีนาคม 2556 ภายใน มีนาคม 2556 ภายใน มีนาคม 2556 ภายใน มีนาคม 2556

* มีการย้ายที่ตั้งโครงการจาก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เนื่องจากเกิดภาวะอุทกภัย เมื่อปี 2554

Smart Energy in Action


ปี 2554 - วันที่ 25 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจ้างขอบเขต งานด้าน รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ ด้านฐานราก การจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการติดตั้งระบบทั้งหมด จนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน จังหวัดสุพรรณบุรี) กับ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) มูลค่าสัญญา ประมาณ 752.00 ล้านบาท - วันที่ 13 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ (ประกอบด้วยสัญญาขนาด 5 เมกกะวัตต์ 2 เมกกะวัตต์ และ 1 เมกกะวัตต์) กับ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด โดยมูลค่าสัญญาและ ขอบเขตงานเป็นไปตามรายละเอียดที่ ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจ้าง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554 - วันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจ้างขอบเขต งานด้าน รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ ด้านฐานราก การจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการติดตั้งระบบทั้งหมด จนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน จังหวัดบุรีรัมย์) กับ บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่าสัญญา ประมาณ 752.00 ล้านบาท - วันที่ 6 มิถุนายน 2554 บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จากธนาคารทิสโก้ จำกัด จำนวนเงิน 4,403.60 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างโรง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 26 เมกกะวัตต์ - วันที่ 22 กันยายน 2554 บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ได้รับการสนับสนุนวงเงินสิน เชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,435.80 ล้านบาท สำหรับ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30.9 เมกกะวัตต์ - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจในการศึกษา โครงการพัฒนาด้านพลังงานลมขนาด 1,000 เมกกะวัตต์ กับ กรมการพลังงาน กระทรวง พลังงาน ของประเทศสหภาพพม่า สถานที่ศึกษาตามโครงการได้แก่ รัฐมอน รัฐกะยิน และรัฐตะนินกะเย ปี 2555 - วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ ล งนามสั ญ ญารั บ เหมาโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน แสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ (ประกอบด้วยสัญญาขนาด 5 เมกกะวัตต์ และ 3 เมกกะวัตต์) กับบริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมูลค่าสัญญา และขอบเขตงานเป็นไปตามรายละเอียดที่ ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2544

- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 4 สัญญา รวมทั้งสิ้น 26 เมกกะวัตต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้ง 4 โครงการ ทั้งนี้ 3 โครงการจำหน่ายไฟฟ้าได้ ในปี 2555 อีก 1 โครงการจำหน่ายไฟฟ้าได้ ในปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

83


โครงการ

1 2 3 4

ขนาด (เมกกะวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ (ที่ยื่นขออนุญาต)

6.5 6.5 6.5 6.5

อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ *

เริ่มจำหน่าย กระแสไฟฟ้า มีนาคม 2555 มีนาคม 2555 มีนาคม 2555 กุมภาพันธ์ 2556

* มีการย้ายที่ตั้งโครงการจาก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื่องจากเกิดภาวะอุทกภัย เมื่อปี 2554

- วันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นคู่สัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 สัญญา คิดเป็นจำนวนรวม 26 เมกกะวัตต์ และ ได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วยละ 8.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้จำหน่าย หุ้นสามัญให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,500,000 หุ้น รวมเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 629.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ60 ของทุนจดทะเบียน 750.00 ล้านบาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 930.00 ล้านบาท)

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด จาก บริษัท อิมแพค เอนเนอยี่ เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 3 สัญญา คิดเป็นจำนวนรวม 60 เมกกะวัตต์ และได้รับสนับสนุนค่า ไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วยละ 3.5 บาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 5,460,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 95.60 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 522.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียน 78.00 ล้านบาท (ปัจจุบันมีทุน จดทะเบียน 179.90 ล้านบาท)

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 750.00 ล้านบาท เป็น 930.00 ล้านบาท

- เดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์ สำหรับการใช้ ประโยชน์ด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในโครงการพลังงานลมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบโครงการให้มีราย ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ ปลูกหญ้าเนเปียร์ภายในประเทศอีกด้วย

- วันที่ 28 กันยายน 2555 บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 78.00 ล้านบาท เป็น 179.90 ล้านบาท

84

Smart Energy in Action


12.2 การประกอบธุรกิจ ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ 1. การผลิตไฟฟ้า 2. การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งในการส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่ผู้ ใช้ ไฟฟ้านั้นจะต้องผ่านระบบย่อยต่างๆ ได้แก่ ระบบสายส่งแรงสูง ระบบสถานี ไฟฟ้า ระบบสายจำหน่าย และระบบสายใต้ดิน ดังแสดงในแผนภาพข้างล่าง แผนภาพแสดงระบบการส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและ ระบบพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอน ของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้ง แต่ โรงไฟฟ้าจนถึงผู้ ใช้ ไฟฟ้าด้วยสินค้าคุณภาพกว่า 5,000 รายการ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งการใช้งานในระดับ ครัวเรือนจนถึงการใช้งานในระดับมหภาคของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยัง ขยายการประกอบธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีกด้วย กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

85


1) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) : GUNKUL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายนั้นมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท ในกลุ่มและผลิตโดยผู้ประกอบการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัท ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจด ทะเบียนทั้งสิ้น 440.00 ล้านบาท 2) บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด : GKA ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์โคมไฟถนนและอุปกรณ์ประกอบระบบสายส่ง เช่น ตัวยึดจับสาย (Preformed), เคเบิ้ลสเปเซอร์ และฮาร์ดแวร์ต่างๆ รวมถึงการผลิต Mounting Structure เพื่อใช้กับงานโซล่าร์เซลล์ ภายใต้ตราสินค้า GUNKUL, GK, ZIMLUG, PIGMAN, TOPWELD และ ZIMTAP ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายให้ แก่ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200.00 ล้านบาท 3) บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด : GKP ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบสายส่งและสายจำหน่าย ภายใต้ตราสินค้า “GUNKUL” และ “GK” ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเน้นไปที่อุปกรณ์ ป้องกันและตัดต่อระบบสายไฟฟ้า เช่น ฟิวส์และสวิตซ์แบบต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100.00 ล้านบาท 4) บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด : KNP ดำเนิ น ธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ยอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ระบบไฟฟ้ า และระบบต่ า งๆ ที่ เกี่ยวข้องให้กับลูกค้ากลุ่มภาคราชการโดยตรง โดยจะทำหน้าที่ติดต่อและเข้าร่วม ประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่งลูกค้าหลัก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท 5) บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด : GPG ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเริ่มจาก พลั ง งานทดแทนประเภทแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ จำหน่ า ยให้ กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 992.00 ล้านบาท 86

Smart Energy in Action


6) บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด : WED ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเริ่มจาก พลังงานทดแทนประเภทพลังงานลม เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 179.90 ล้านบาท ทั้งนี้ ประเภทสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะการ ใช้งานดังนี้ 1) อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และควบคุ ม ระบบสายส่ ง และสายจำหน่ า ย ได้ แ ก่ สวิ ต ซ์ ตั ด ต่ อ (Disconnecting Switch) โหลดเบรกสวิตซ์ (Load Break Switch) แก๊สสวิตซ์ (SF6 Gas Load Break Switch) แอร์ เ บรกสวิ ต ซ์ (Air Break Switch) หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ ฟิวส์คัทเอาส์ (Fuse Cutout) ล่อฟ้า (Surge Arrester) อุปกรณ์หุ้มฉนวน (Live part cover) และระบบสายดิน 2) อุปกรณ์ประกอบระบบสายส่งและสายจำหน่าย ได้แก่ สายไฟฟ้า (Cable) ตัวจับยึด สาย (Preformed) เคเบิลสเปเซอร์ (Cable Spacer) อุปกรณ์ประเภทคอนเน็คเตอร์ (Connector) อุปกรณ์หัวสายเคเบิล (Cable Termination) ชุดเชื่อมต่อสายเคเบิล (Cable Splicing) ลูกถ้วยไฟฟ้า (Insulator) 3) กลุ่ ม อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ได้ แ ก่ เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ถุ ง มื อ ยางกั น ไฟฟ้ า ถุ ง มื อ อุตสาหกรรม หมวกนิรภัย อุปกรณ์เครื่องมือวัดและทดสอบ 4) กลุ่มอุปกรณ์ โคมไฟถนน ได้แก่ ชุดโคมไฟถนน สวิตซ์ควบคุมพลังแสง (Photo Control Switch) และรีเลย์ควบคุมไฟถนน (Street Lighting Control Relay) 5) กลุ่มอุปกรณ์ระบบพลังงานทดแทน ได้แก่ กังหันลม อุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ และแผงโซล่าเซลล์ กังหันน้ำ ตัวผลิตไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดัน และอุปกรณ์ ควบคุมอื่นๆ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

87


แผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 1) ธุ ร กิ จ ผลิ ต จั ด หาและจำหน่ า ยอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ระบบไฟฟ้ า และระบบพลั ง งาน ทดแทน

ผลิตเพื่อจำหน่าย

จัดหาเพื่อจำหน่าย

GKA GKP ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า Ä Ä KNP จำหน่ายสินค้า Ä Ä Ä Ä กลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จำหน่ายไฟฟ้า

Ä

หน่วยงานการไฟฟ้า

3) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ผู้ผ ลิตอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้า

ผู้รับเหมาช่วง Ä

Ä

เจ้าของโรงไฟฟ้า

88

Smart Energy in Action

ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม


จากแผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ธุรกิจผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 3) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งแต่ละกลุ่มมี โครงสร้างรายได้ของบริษัทดังนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ประเภทรายได้

2553 ล้านบาท %

2554 ล้านบาท %

25551) ล้านบาท %

1. รายได้จากธุรกิจผลิต จัดหา และ จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และพลังงานทดแทน 1.1 การจัดหาเพื่อจำหน่าย 986.76 76.02 1,763.88 66.10 1,099.66 23.08 1.2 การผลิตเพื่อจำหน่าย 302.00 23.27 365.29 13.68 706.24 14.82 รวม 1,288.76 99.08 2,129.17 79.78 1,805.90 37.91 2. รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ - - 72.50 2.72 168.81 3.54 3. รายได้จากธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน - - 449.84 16.86 2,318.06 48.66 2) รายได้อื่น 9.31 0.92 17.19 0.64 471.11 9.89 รวมรายได้ทั้งหมด 1,298.07 100.00 2,668.70 100.00 4,763.88 100.00 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 70.00 2) รายได้อื่นได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายเศษซาก เป็นต้น 1)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

89


โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ประเภทรายได้

2553 ล้านบาท %

2554 ล้านบาท %

25551) ล้านบาท %

1. กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 1.1 รายได้จากธุรกิจอุปกรณ์สำหรับ ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 448.44 34.80 417.07 15.73 581.84 13.55 2. กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน 239.96 18.62 866.62 32.68 3,107.06 72.38 3. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 600.36 46.58 1,367.82 51.59 603.87 14.07 รวมรายได้ 1,288.76 100.00 2,651.51 100.00 4,292.77 100.00 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 70.00

1)

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ในปี 2556 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ ดังนี้ คือ 1. รักษาฐานลูกค้าสำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และหน่วย งานการไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 2. ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด 3. จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4. ขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่ง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ การจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานทดแทนพร้อมให้คำปรึกษา 5. ดำเนินการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา ซื้อขายไฟฟ้าที่ทำไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6. ดำเนินการศึกษาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 7. ดำเนินการศึกษาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ จากหญ้าเนเปียร์ ทั้งใน ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

90

Smart Energy in Action


8. ดำเนินการศึกษาการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อนบ้าน 9. เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการดำเนินธุรกิจ 10. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยการนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร, ระบบ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 11. พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเติบโตของบริษัทฯ 12. เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 3-5 ปี อุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมา จากการฟื้นตัวจากผลวิกฤติเศรษฐกิจ ประกอบกับความตื่นตัวเรื่องพลังงานทดแทนซึ่งได้รับการ สนับสนุนการลงทุนจากหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงานอาทิ เช่น กระทรวงพลังงาน และ หน่วยงานการไฟฟ้าซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงได้วางนโยบายที่จะขยายธุรกิจพลังงาน ทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐโดยเน้นไปที่พลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแดดและพลังงานลมเป็นหลัก นอกจากนี้ด้วยความพร้อมที่เพิ่มมากขึ้นของ บริษัทฯ ทั้งทางด้านการเงิน ความน่าเชื่อถือ และศักยภาพ หลังจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมลงทุนหลายราย ฝ่ายบริหาร มีนโยบายที่จะให้ โรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับระบบ ไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้า GUNKUL ของทางบริษัทเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แรงสู ง ) นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีนโยบายในการขยายตลาดในการจำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้าไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ผลิตจาก โรงงานในกลุ่มบริษัทภายใต้ตราสินค้า GUNKUL เป็นหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานในกลุ่มบริษัท จะผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างตราสินค้า GUNKUL ให้ เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศด้วยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้และมีความคุ้มค่าต่อการ จัดซื้อใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆ ที่อาจมีต้นทุนและ ค่าแรงในการผลิตที่ต่ำกว่า เช่น จีน อินเดีย หรือเวียดนาม และสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายที่กล่าวมาจะดำเนินการควบคู่ ไปพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดย คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

91


13. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม • ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งผู้เกี่ยวข้องได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม อันได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ผู้ผลิตอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำขนาดเล็ก และ การนำไฟฟ้าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตราย ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ถูกผลิตโดยผู้ผลิตในกลุ่มอื่นๆ รวมถึง การสั่งซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย จะเป็นผู้กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่ โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะต้องจ่ายเข้าระบบส่ง ไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 2) ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก 2 แห่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศต่อไป นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทยยังมีการจำหน่ายไฟฟ้าโดยตรงให้แก่ลูกค้าบางรายด้วย ในขั้นตอนการส่งผ่านไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแรงดันให้เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียจากการส่งผ่าน ไฟฟ้าในระยะทางไกล จากนั้น การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำหน้าที่ ในการส่งไฟฟ้าไปสู่ผู้ ใช้ โดยผ่านระบบจำหน่ายแรงดัน โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้รับ ผิ ด ชอบการจำหน่ า ยไฟฟ้ า ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร, นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ นอก เหนือจาก 3 จังหวัดข้างต้น ซึ่งในกระบวนการจำหน่ายไฟฟ้าสู่ผู้ ใช้งานนี้ จะต้องมีการ 92

Smart Energy in Action


แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าให้ลดต่ำลงเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ ในระดับที่ผู้ ใช้ ไฟฟ้าสามารถนำ ไปใช้งานได้ 3) ผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วยผู้ ใช้ ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ บ้านที่อยู่ อาศัย เป็นต้น ในปี 2555 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ.เกิดขึ้นเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,121.1 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในปี 2554 จำนวน 2,220.9 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 ซึ่งความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 23,900.2 เมกะวัตต์ สำหรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของ ระบบ กฟผ. ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม) มีค่าเท่ากับ 71,698.4 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของระบบ กฟผ. ในช่วงเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 65,552.0 ล้านหน่วย เป็นจำนวน 6,146.4 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.38 กอปรกั บ ภาวะการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขคาดว่าจะขยายตัว 5.5% โดยมีปัจจัยจากการ ขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศที่เร่งตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่เกิดขึ้นจาก การปรับขึ้นของรายได้ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล และจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ รายงานถึงสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศโดยรวมมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ การใช้ พลังงานในปี 2555 มีมูลค่า 2.129 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.4% จากที่อยู่ ในระดับ 1.947 ล้านล้านบาท เป็นมูลค่าของการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 6% ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 16.3% ก๊าซธรรมชาติ 26.3% ลิกไนต์และถ่านหินเพิ่มขึ้น 5.1% และพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 3.9% ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศในปี 2555 มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ระดับ 3.229 หมื่นเมกะวัตต์ เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 47% และจากโรงไฟฟ้า เอกชนขนาดใหญ่หรือไอพีพี 39% ที่เหลือมาจากโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กหรือเอสพีพี 7% และ จากการนำเข้าและแลกเปลี่ยน 7% โดยความต้องการใช้ ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีกของปี 2555 เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน เวลา 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,121.1 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 เมื่อเทียบกับพีกของปีก่อนขณะที่การใช้ ไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยู่ที่ 1.615 แสนกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่ม ขึ้น 8.5% มีปัจจัยมาจากสภาพอากาศในช่วงเดือนเมษายนที่ร้อนจัด ประกอบกับการฟื้นตัวของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

93


ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และครัวเรือนหลังจากประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 โดยการใช้ ไฟฟ้า ในเขตนครหลวงเพิ่มขึ้น 8.7% เขตภูมิภาคเพิ่มขึ้น 8% และการใช้จากลูกค้าตรงของกฟผ.เพิ่มขึ้น 5.7%ทั้งนี้ หากแยกเป็นการใช้ ไฟฟ้ารายสาขา กลุ่มผู้ ใช้ ไฟฟ้าภาคครัวเรือนมีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10.5% สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้น 7.9% และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ฟื้น ตัวจากน้ำท่วมส่วนค่าเอฟทีของปี 2555 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีจากที่อยู่ ในระดับ 0 สตางค์ ต่ อ หน่ ว ย มาอยู่ ที่ ร ะดั บ 48 สตางค์ ต่ อ หน่ ว ยในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน-ธั น วาคม 2555 เนื่องจากราคาค่าเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่มา เวบไซต์ www.thanonline.com

• ภาพรวมระบบไฟฟ้าในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภาคเอกชนของกลุ่มบริษัทฯ โดยทั่วๆ ไปแล้วจะเป็นกลุ่ม ลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งในวงการก่อสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงการระบบขนส่งมวลชน และวงการ ระบบไฟฟ้าโทรคมนาคม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการขนาดใหญ่จากภาพรวม ของภาคเอกชน จะพบว่าโครงการลงทุนจากทางภาคเอกชนขนาดใหญ่ต่างๆ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง หรื อ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทางภาครั ฐ โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ในระบบ สาธารณู ป โภคที่ ภ าครั ฐ เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม การลงทุ น ทั้ ง นี้ จ ากการที่ ภ าครั ฐ ได้ มี แ ผนในการกระตุ้ น เศรษฐกิจ โดยเน้นในการลงทุนในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคของประเทศ เช่น การลงทุนใน ระบบขนส่งมวลชน โดยโครงการรถไฟฟ้า ทั้งรถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีมูลค่าการ ลงทุนรวมกว่า 800,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 20 ปี ได้ส่งผลให้ภาคเอกชนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสำหรับกลุ่มบริษัทเอง โครงการลงทุน ต่างๆ ดังกล่าว กลุ่มบริษัทมองถึงโอกาสในการที่จะสามารถจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง กับการส่งไฟฟ้าให้กับระบบราง เช่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์เคเบิ้ลเทอร์มิเนชั่น และชุด เชื่อมสายเคเบิ้ล อุปกรณ์ระบบสายดิน และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ ระบบรางไฟฟ้าของโครงการ

94

Smart Energy in Action


• ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าสำหรับระบบสถานีย่อ ระบบสายส่ง ระบบ สายจำหน่าย ให้แก่ลูกค้าในประเทศสหภาพพม่าตั้งปี 2540 โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน รัฐบาลอาทิเช่น กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Minister of Electric Power), ย่างกุ้งอิเล็คทริซิตี้ซับ พลายบอร์ด (Yangon Electricity Supply Board) และ วอเตอร์รีซอสซ์ยูทริลิตี้ดิวิลอปเมนต์ (Water Resource Utility Development) จนถึงทุกวันนี้บริษัทได้ดำเนินทำธุรกิจที่ประเทศ สหภาพพม่ามาแล้วถึง 16 ปี โดยมียอดขายทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นมูลค่าประมาณ 110 ล้านเหรียญ สหรัฐ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐบาลสหภาพพม่านั้น ทางบริษัทได้ป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำการค้าขายโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศอาทิเช่น สกุล เงินดอลล่าร์ และ สกุลเงินยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับที่บริษัทซื้อสินค้ามาจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทจะ ได้รับเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit, LC) จากหน่วยงานรัฐบาลโดยตรงซึ่งทำให้ ไม่มี ความเสี่ยงเรื่องการไม่ ได้รับชำระหนี้ ปั จ จุ บั น นี้ ห ลั ง จากประเทศพม่ า ได้ เ ปิ ด ประเทศ ภายใต้ รั ฐ บาลประชาธิ ป ไตยของ ประธานาธิบดี เต็งเส็ง ประกอบกับการมาเยือนของผู้นำของประเทศมหาอำนาจที่เคยคว่ำบาตร ประเทศสหภาพพม่าอาทิเช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรป ทำให้นักลงทุนจากนานา ประเทศเกิดความเชื่อมั่นและสนใจที่จะเข้าไปลงทุน ถึงแม้ว่ากฏหมายด้านการลงทุนยังมีความไม่ ชัดเจนอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลมีความพยายามที่จะปรับปรุงกฏหมายต่างๆเพื่อให้ สนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้น เมื่อมองถึงความต้องการการใช้ ไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่า จะเห็นได้ว่าความต้องการมี ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากมีการลงทุนจากนานาชาติมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศสหภาพพม่าอยู่ที่ประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ โดยเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศไทยที่มีประชากรใกล้เคียงกับประเทศพม่าจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีกำลัง การผลิตไฟฟ้ามากกว่าประเทศสหภาพพม่าถึงประมาณ 9 เท่า นอกเหนือจากกำลังการผลิตไฟฟ้า ที่ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตแล้ว การขยายและปรับปรุง ระบบสถานีย่อ ระบบสายส่ง และระบบสายจำหน่าย เป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐบาลสหภาพพม่าให้ความสำคัญ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

95


แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศไทย แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2555-2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ได้ พิจารณานโยบายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ดังนี้ 1) แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี กล่าวคือ “นโยบายจะลดระดับการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวล รวมลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573)” มีผลให้ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ ไฟฟ้าของประเทศลดลง เนื่องจากมีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และการใช้ ไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ 2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.25552564) (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2012-2021) กล่าวคือ “นโยบายจะใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อไปทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี” จะทำให้จำนวนโรงไฟฟ้าที่ ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล บางส่วน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ถูกทดแทนด้วยโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ค่าพยากรณ์การเติบโต หรือการ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ตามค่าพยากรณ์ความ ต้องการไฟฟ้าสูงสุดสุทธิปี 2573 มีค่าประมาณ 52,256 เมกะวัตต์ ลดลงจากการพยากรณ์ความ ต้องการไฟฟ้าในชุดก่อนนี้ 3,494 เมกะวัตต์ (หรือคิดเป็นร้อยละ 6.27) กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2555-2573 สรุปได้ดังนี้

- กำลังผลิตไฟฟ้า ณ เดือนธันวาคม 2554 32,395 เมกะวัตต์ - กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2555-2573 55,130 เมกะวัตต์ - กำลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2555-2573 -16,839 เมกะวัตต์ - รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2573 70,686 เมกะวัตต์

การพยากรณ์ ค วามต้ อ งการใช้ ไฟฟ้ า โดยมี ส มมติ ฐ านใช้ ค่ า พยากรณ์ ก ารเติ บ โตของ เศรษฐกิจไทยหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ปี 25542573 จากสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งรวมนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และพิจารณาผลกระทบของ อุทกภัยเมื่อช่วงปลายปี 2554 แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

96

Smart Energy in Action


ตารางประมาณการเศรษฐกิจปี 2554-2573 พ.ศ.

2554 2555

2556 2557

2558

2559 2560

2561 2562

2563

GDP

1.5

5.1

5.7

6.0

5.1

4.1

4.2

4.3

พ.ศ.

2564 2565

2566 2567

2568

2569 2570

2571 2572

2573

GDP

4.2

4.0

4.0

4.0

3.9

3.8

5.0 4.1

4.0

4.7 3.9

3.8

จากนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายจะใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อ ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ให้ ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี แผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศฉบับนี้ จึงได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ จำนวน 14,580.4 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับกำลังผลิตในปัจจุบัน จำนวน 6,340.2 เมกะวัตต์ และหักออกด้วยกำลังผลิต ที่หมดอายุ จำนวน 374.3 เมกะวัตต์ จะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมสุทธิ ณ สิ้นแผนฯ ในปี 2573 เท่ากับ 20,546.3 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของกำลังผลิตไฟฟ้า ทั้งระบบ แบ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 13,688.3 เมกะวัตต์ และพลังงานหมุนเวียนจาก ต่างประเทศ 6,858 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นช่วงปี ดังนี้

ประเภท (หน่วย : เมกะวัตต์)

พลั งงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ (ในประเทศและรับซื้อจากต่างประเทศ) ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ รวม

ช่วงปี 2555-2564 ช่วงปี 2565-2573 1,806.4 1,774.3 3,061.4 2,378.7 22.1 334.5 9,377.4

1,995.7 199.4 2,742.5 223.5 24.1 17.8 5,203.0

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

97


โดยในช่วงปี 2555-2573 มีกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่เท่ากับ 55,130 เมกะวัตต์ แยกตาม ประเภทโรงไฟฟ้าได้ดังนี้ 1) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน - ในประเทศ - รับซื้อจากต่างประเทศ 2) โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 3) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 4) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน - โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด - โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส - รับซื้อจากต่างประเทศ รวม

14,580 9,481 5,099 6,476 25,451 8,623 4,400 2,000 750 1,473 55,130

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ เมกะวัตต์

ภาพรวมของธุรกิจ • ธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขยายตัวของ ระบบสายส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้ ไฟฟ้า และปริมาณการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงนโยบายของทางภาครัฐในการพัฒนาและ ขยายระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะทำการ พยากรณ์ถึงความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต และกำหนดกรอบของแผน พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการลงทุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากข้อมูลแผนการพัฒนาและขยาย ระบบไฟฟ้าต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการลงทุน ด้านไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่าแสนล้านบาท ส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่อไปตามนโยบายดัง กล่าว

98

Smart Energy in Action


สำหรับตลาดการส่งออกหลักของบริษัทซึ่งได้แก่ประเทศสหภาพพม่านั้น แนวโน้ม ของธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้ายังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่ง สืบเนื่องจากแผนงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทางการผลิตและจัดส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2528-2551 ซึ่งทางภาครัฐของสหภาพพม่า มีการลงทุนในโครงการขยายสายส่งสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ ถึง 21 โครงการ รวม ระยะทางทั้งสิ้น 1,946 กิโลเมตร และมี โครงการก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าย่อยสำหรับระบบ จำหน่ายไฟฟ้ารวม 12 โครงการ กำลังการผลิตและจำหน่ายรวม 1,450 เมกกะโวลท์แอมป์ นอกจากนี้ ทางรัฐบาลของประเทศสหภาพพม่ายังมีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้าไปยังส่วนอื่นๆ ของประเทศเพิ่มเติมโดยมีแผนที่จะลงทุนในโครงการขยาย ระบบสายส่งสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ เพิ่มเติมอีก 41 โครงการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 8,454 กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม อีก 8 โครงการ รวมกำลังการผลิตและจำหน่าย 4,000 เมกกะโวลท์แอมป์ ในอนาคตอัน ใกล้นี้ ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการในวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศสหภาพ พม่าจะยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป • ธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบพลังงานทดแทน แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบพลังงานทดแทนของบริษัทมีความ สัมพันธ์โดยตรงกับการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากทางภาครัฐเป็นหลัก โดย ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางภาครัฐได้มีนโยบายให้การสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ทดแทนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ส่วนเพิ่มสำหรับราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับ ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และการกำหนดแผนงานโครงการติดตั้งกังหันลมขนาด ใหญ่ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จ่ า ยขนานเข้ า ระบบจำหน่ า ย ไว้ ใ นแผนพั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ในช่ ว งแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปี 2553-2573 เป็นต้น ดังนั้น จากการให้การส่งเสริมและสนับสนุนใน ธุรกิจพลังงานทดแทนของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบ พลังงานทดแทนยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อไปในอนาคต โดยมีภาครัฐเป็นผู้นำและ ให้การสนับสนุนในการลงทุน • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แนวโน้มธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย มีแนวโน้ม เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจอุปกรณ์สำหรับพลังงานทดแทน โดยจะต้องพึ่งพาการส่ง เสริมการลงทุนจากทางภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากโดยปกติแล้วการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนนั้น ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชนิด อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีต้นทุนสูงมากถึง 8-10 บาทต่อ หน่วย ทำให้การลงทุนในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ด้วยพลังงานทดแทนนั้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

99


ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอดีตส่วนใหญ่ จึงเป็น ลักษณะการผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง เช่น ขยะ แกลบ หรือชานอ้อย ที่มีต้นทุนถูกกว่า และผลิตด้วยกำลังไฟฟ้าที่ ไม่สูงมากเพื่อใช้กันภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ ได้มีการ ผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับจำหน่ายแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามจากการสนับสนุนจาก ภาครัฐ โดยเฉพาะจากแผนพัฒนาฯ ในปี 2552 ได้มีการสนับสนุนการให้ส่วนเพิ่มราคาใน การรับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและ กลุ่มธุรกิจต่างๆมีความสนใจในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงาน ทดแทนต่างๆมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรับซื้อตามเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สำหรั บ แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน่ า ยไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาตามแผนพั ฒ นากำลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2564 พบว่ า เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จะเกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ถึงร้อยละ 20 จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 9,377.4 เมกะวัตต์ หรือคิด เป็นกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 1,806.4 เมกะวัตต์ อีกทั้งประเทศไทยถือเป็น ประเทศที่มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เนื่องจากประเทศ ไทยอยู่ ใกล้เขตศูนย์สูตร จึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ ในประเทศได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวธุรกิจผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง อาทิตย์ในประเทศไทยนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต • ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จากการที่รัฐบาลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงศักยภาพของประเทศ ไทยที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนั้น ทำให้มีบริษัททั้งในและต่างประเทศให้ความ สนใจที่จะลงทุนทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนของบริษัท จะมีอัตราการเติบโตตามขนาดและจำนวนของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ที่เพิ่มขึ้นนั้น และตามที่ ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใน ประเทศไทยนั้นยังอยู่ ในช่วงเริ่มต้น และจะเติบโตอีกมากในอนาคตตามแผนพัฒนากำลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

100

Smart Energy in Action


ภาวะการแข่งขัน • ธุรกิจผลิต จัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก อันได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท เอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบ การที่จะเข้าร่วมการประกวดราคาตลอดจนพิจารณาถึงศักยภาพและประสบการณ์ของผู้เข้า ร่วมประมูลในแต่ละรายในการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการต่างๆ ทั้งนี้ ผู้บริหารของ บริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการที่นับเป็นคู่แข่งในการประมูลงานกับกลุ่มบริษัทนั้นมีทั้งสิ้น ประมาณ 8-10 ราย ซึ่งผู้ประกอบการบางรายก็มีการจำหน่ายสินค้าหลายกลุ่ม แต่อย่างไร ก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่สามารถนับได้ว่าเป็นคู่แข่งที่มีการจำหน่าย สินค้าครบในทุกกลุ่มสินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท และเนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นผู้จัดหาและ จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าต่างๆ ดังกล่าว จึงมีสถานะ เป็นคู่ค้าของทางบริษัทด้วย นอกจากนี้ จากการที่ระบบไฟฟ้านั้นนับเป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ ประเทศซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวม ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ในขณะที่ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ธุรกิจนั้นมี ไม่มากนักเนื่องจากต้องอาศัยเงินทุนและ ความสามารถในการจัดหาสินค้าที่ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและปริมาณตามที่ลูกค้า ต้องการ ดังนั้น การแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวจึงยังคงไม่มีความรุนแรงมากนัก สำหรับกลุ่มบริษัทนั้นนับได้ว่ามีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพและความหลากหลายของ สินค้า ประกอบกับการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานมากว่า 30 ปี ส่งผลให้บริษัทมีความชำนาญ ในการจัดหาสินค้าคุณภาพจากพันธมิตรทางการค้าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการมี โรงงานผลิตเป็นของกลุ่มบริษัทเองซึ่งช่วยในการควบคุมคุณภาพและลด ต้นทุนของชิ้นส่วนอุปกรณ์บางอย่าง ทำให้บริษัทสามารถจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ ต้นทุนที่ควบคุมได้ดีกว่าผู้ประกอบการซึ่งไม่มี โรงงานผลิตเป็นของตนเอง รวมทั้งมีความยืด หยุ่นในการจัดเตรียมสินค้าไว้พร้อมขายให้แก่ลูกค้าได้มากกว่า นอกจากนี้ จากการที่กลุ่ม บริษัทเป็นผู้ประกอบการซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าให้ ได้ครบถ้วนมาเป็นเวลานาน โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต โดยโรงงานของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ กั บ กระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้าในการกลับมาใช้บริการกับกลุ่ม บริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

101


• ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในปัจจุบันการลงทุนใน โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ของเอกชนนั้นจะต้องผลิตและ จัดจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมด ให้กับหน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทำสัญญารับซื้อ ไฟฟ้าและระบุถึงการรับซื้อและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับซื้อ ดังนั้นในการประกอบธุรกิจของ บริษัท บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทไม่มีการแข่งขันในการจำหน่ายไฟฟ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ การเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว ผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะลงทุนในการผลิตไฟฟ้าเพื่อ จำหน่ายให้กับหน่วยงานการไฟฟ้านั้น จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่หน่วยงานการไฟฟ้า และกระทรวงพลังงานกำหนด และจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ในเชิงเทคนิค เพื่อ อนุมัติทำสัญญากับหน่วยงานการไฟฟ้า ประกอบกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ผู้ประกอบ การจะต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจาก ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้การ แข่งขันกันในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์นั้นยังไม่รุนแรงมากนัก นอกจากนี้ปัจจุบันได้มีประกาศของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ชะลอการรับคำร้องขอขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก และทบทวนอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จึงจะส่งผลให้ผู้ ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยากขึ้น • ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายรายเข้ามาร่วมประมูลแข่งขัน อีกทั้งยังมี ผู้ รั บ เหมาจากต่ า งประเทศมาร่ ว มแข่ ง ขั น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ กลุ่ ม บริ ษั ท มี ป ระสบการณ์ ใ นการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นรายแรกๆ ของ ประเทศไทย เนื่องจากบริษัทมี โรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอำนาจในการ ต่อรองกับผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ในโรงไฟฟ้าค่อนข้างมาก อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นโรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนใน โรงงานของกลุ่มบริษัทเองอีกด้วย ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นในด้านต้นทุน การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งปัญหาของบริษัทรับเหมาจากต่างประเทศจะต้อง มาจ้างบริษัทรับเหมาช่วงในประเทศไทย ทำให้มีต้นทุนที่สูงกว่า กอปรกับบริษัทฯ ยัง สามารถให้บริการด้านการขออนุญาตต่างๆ สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น BOI, รง 4, การประสานงานกับหน่วยงานการไฟฟ้าและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แก่เจ้าของ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เจ้าของโรงไฟฟ้ามีความสะดวกมากขึ้น เมื่อ เลือกใช้บริการกับบริษัท

102

Smart Energy in Action


14. ปัจจัยความเสี่ยง

14.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าภาครัฐ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ หน่วย งานการไฟฟ้าของทางภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มลูกค้าภาครัฐมีสัดส่วนรายได้ประมาณ ร้อยละ 9 ของรายได้จากการจำหน่ายสินค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของปี 2555 ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ด้านไฟฟ้าจากทางภาครัฐ ซึ่งหากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้าน ไฟฟ้า หรือหากบริษัทฯ ไม่ ได้รับการคัดเลือกในการประมูล อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง สูญเสียรายได้จากกลุ่มลูกค้านี้ การลงทุนด้านไฟฟ้า ถือเป็นการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีการขยาย ตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้อง ขยายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ และการ เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและครัวเรือน ในทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจ ชะลอตัว ภาครัฐมักใช้ โครงการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นกลไกในการ กระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงกล่าวได้ว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้านไฟฟ้าของภาครัฐ มีอยู่ ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ใน ส่วนของการประมูลโครงการต่างๆ ของภาครัฐนั้น ด้วยลักษณะของภาครัฐ จะมีการ แบ่งการประมูลแยกเป็นกลุ่มสินค้า ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของสินค้าที่มีความหลากหลาย ของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับทางด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO, สมอ. รวมทั้ ง ได้ รั บ การทดสอบจากสถาบั น การทดสอบทั้ ง ในประเทศและต่ า ง ประเทศ และสินค้าในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากสำนั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.) เพื่ อ สนั บ สนุ น ในการ จำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทำให้ โอกาสที่บริษัทฯ จะไม่ ได้รับ คัดเลือกในการประมูลทุกประเภทและทุกครั้งถือได้ว่าอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ต่างๆ รวมประมาณ 180 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 609.38 ล้านบาท หรือคิด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

103


เป็นสัดส่วนร้อยละ 13.53 ของรายได้จากการขายตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าประจำที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็น ระยะเวลานานและมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และด้ ว ยการรั ก ษา คุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ มากว่า 30 ปี ทำให้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งในแต่ละ กลุ่มลูกค้า โดยการขยายลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาสินค้าใหม่อีกด้วย • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประเทศสหภาพพม่า ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัฯ มียอดขายจากธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ให้แก่ ลูกค้าประเทศสหภาพพม่าทั้งสิ้นประมาณ 595 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 ซึ่งมี ยอดขายประมาณ 1,323 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ยอดขายลดลงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อจัดจ้างจากสกุลเงินต่าง ประเทศ เป็นสกุลเงินพม่า โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายใหม่ ดังกล่าวมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินจ๊าดที่ยังคงผันผวนค่อนข้าง มาก และด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบโดยจะ เน้นเฉพาะโครงการที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ ว างแผนแก้ ไขปั ญ หาระยะยาวเพื่ อ รองรั บ กั บ นโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งบริษัทสาขาที่ ประเทศสหภาพพม่า และเพื่ อ ลดความเสี่ ย งการพึ่ ง พิ ง รายได้ จ ากการจั ด จำหน่ า ยสิ น ค้ า ไปประเทศ สหภาพพม่ า บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะขยายตลาดไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น อาทิ ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีนโยบายขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศสหภาพพม่า และในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาลสหภาพ พม่ า ในการเข้ า ไปศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาโครงการพลั ง งานลม จาก นโยบายดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จาก ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจได้ 104

Smart Energy in Action


รับจากการลดคำสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้ แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาถึง ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่น การเบิกจ่ายงบ ประมาณด้านระบบไฟฟ้า ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศไทยรวมถึงประเทศของลูกค้า เป็นต้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการ ตลาดให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาเช่น ในช่วงที่ภาครัฐมีการเบิก จ่ายงบประมาณล่าช้าส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มราชการมีการสั่งซื้อลดลง บริษัทฯ จะรักษา ระดับรายได้ โดยการเน้นที่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนและกลุ่มลูกค้าต่างประเทศให้มากขึ้น หรือในช่วงเวลาที่ภาคเอกชนอยู่ ในภาวะลดการลงทุน บริษัทฯ ก็ยังคงมีฐานลูกค้า ภาครัฐที่พยายามเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกลุ่มลูกค้าต่าง ประเทศ ดังนั้น การกระจายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มต่างๆ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการ พึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับรายได้ ไว้ ได้ ใน แต่ละช่วงเวลา

14.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ มีทั้งการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะรับชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลยูโร และการสั่งซื้อสินค้า จากต่างประเทศ โดยจ่ายชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลยูโรเช่นกัน จึงทำให้ กลุ่มบริษัทฯ มี โอกาสที่จะได้รับผลกระทบในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวน โดยอาจ เกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการ บันทึกบัญชีซื้อหรือขายสินค้า และวันที่ทำการรับหรือจ่ายชำระมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีทั้งการนำเข้าและส่งออกในสกุลเงินต่างประเทศ ส่ง ผลให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง กล่าวคือ ในกรณีที่เงินสกุลดอลลาร์หรือ เงินสกุลยูโรมีการแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาทสูงขึ้น ในขณะ เดียวกันก็จะมีต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกัน กรณีที่เงินสกุลดอลลาร์ หรือเงินสกุลยูโรมีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จาก ต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาทลดลง และมีต้นทุนในการจ่ายชำระค่านำเข้าวัตถุดิบ ลดลงเช่นกัน ด้วยลักษณะดังกล่าวถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก เปลี่ยนด้วยการวางแผนการสั่งซื้อและส่งมอบ (Natural Hedge) โดยบริษัทฯ จะมีการเปิด บัญชีเงินฝากเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศเมื่อมีรับชำระค่าสินค้าจากการขายเป็นเงินสกุล บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

105


ต่างประเทศในกรณีที่ กลุ่มบริษัทฯ จะมีการจ่ายชำระค่าวัตถุดิบนำเข้าในระยะใกล้ กลุ่ม บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และส่งมอบสินค้า ที่มีการจ่าย ชำระหรือรับชำระเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าว (Natural Hedge) นอกจากนั้น ในส่วนของเงินตราสกุลต่างประเทศที่ยังคงเหลือ จากการทำ Natural Hedge นั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญา ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในสัดส่วน ประมาณร้อยละ 30 - 50 ของภาระหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศทั้งสิ้น 595 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทในช่วง เวลาดั ง กล่ า วตามลำดั บ และมี ก ารสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ า จากต่ า งประเทศเป็ น มู ล ค่ า 1,172.96 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.42 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบและสินค้ารวมของ กลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัททำสัญญาซื้อ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีเป็นจำนวนเท่ากับ 77.11 ล้านบาท

14.3 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า • ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับสอง ส่วนหลัก คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และปริมาณการสูญเสียที่เกิด ขึ้นในระบบการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง อั น ได้ แ ก่ Solar Frointier K.K. (“SF”), Wuxi Suntech Power Co., Ltd (“Suntech”) เป็ น ต้ น ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ผ ลิ ต แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่ มี ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าต่างๆ นั้น กลุ่มบริษัทได้มอบ หมายบริษัท Schneider (Thailand) Limited (“SE”) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม Schneider ของประเทศฝรั่งเศส ที่ ได้รับการยอมรับในด้านประสบการณ์และความชำนาญใน ด้านอุปกรณ์วิศวกรรมไฟฟ้าและการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพื่อป้องกัน ปัญหาอันจะเกิดต่อระบบการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ สามารถในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยง อันอาจจะเกิดขึ้นนั้นกลุ่มบริษัทได้มีการทำสัญญากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ จัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในการรับประกันถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ 106 Smart Energy in Action


• ความเสี่ยงในการจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อ จำหน่ายไฟฟ้าตามปริมาณที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่ละฉบับ โดยสัญญาดังกล่าวเป็น ลักษณะ Non-Firm เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่สามารถ ควบคุมปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ตามสัญญาระบุว่า การไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าคจะรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ทั้ ง หมดที่ ท ำการผลิ ต ได้ ต ามปริ ม าณที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแต่ ล ะ โครงการ โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และจะต่อ เนื่องอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หากบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา ดังนั้น ตามขอบเขตของสัญญา ดังกล่าว และจากการที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ถือได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มี ความเสี่ยงในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าและไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่สามารถเรียกเก็บ ชำระเงินได้ • ความเสี่ยงจากการไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการอื่นๆ ได้ในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมี ขนาดกำลังการผลิต 30.9 เมกกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าในโครงการแรก เฟสที่ 1 ขนาด 3 เมกกะวัตต์ เฟสที่ 2 ขนาด 4.4 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ อำเภอชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2554 และเดื อ นตุ ล าคม 2554 ตามลำดั บ สำหรั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ส่ ว นที่ เ หลื อ 4 โครงการ รวมกำลังการผลิต 23.5 เมกกะวัตต์ จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่าย ไฟฟ้าได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ทั้ ง นี้ ด้ ว ยสั ญ ญาดั ง กล่ า วเป็ น สั ญ ญาในลั ก ษณะ Non-Firm ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี ข้ อ กำหนดในเรื่องปริมาณไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทต้องนำส่งเข้าสู่ระบบแต่อย่างใด กรณีที่กลุ่ม บริษัทฯ ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการอื่นๆ ได้แล้วเสร็จตามกำหนด บริษัทฯ สามารถขออนุญาตขยายวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ตามข้อกำหนดของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าโรงไฟฟ้าที่เหลือจะก่อสร้างให้ แล้วเสร็จภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

107


• ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติ ในช่วงปลายปี 2554 หลายจังหวัดในประเทศไทย รวมไปถึงหลายพื้นที่ในเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งบริเวณสถานที่ตั้งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ก็ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ดั ง กล่ า วเช่ น กั น ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารวางแผนเตรี ย มการป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มไว้ เ ป็ น อย่ า งดี เครื่องจักรที่ ใช้ ในการผลิตไม่ ได้รับความเสียหาย แต่ก็จำเป็นต้องหยุดการปฎิบัติงาน ชั่วคราว เนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ ส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่ ส ามารถจั ด ส่ ง สิ น ค้ า บางรายการได้ ต ามแผนงานที่ ก ำหนดไว้ และยั ง สู ญ เสี ย รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินค้าบางรายการที่ผลิตจากโรงงานในช่วง เวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดภาวะอุทกภัยในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนดำเนิน การพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในระยะยาว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญ เสียรายได้จากปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยได้ยกระดับชั้น วางสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ วัตถุดิบและสินค้าที่ใช้ ในการผลิตให้สูงขึ้นจากเดิม และได้ มีการจัดเตรียมสถานที่อาคารคลังสินค้าเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้ง ได้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ระบบระบายน้ำ ปรับปรุงห้องทดสอบ อุ ป กรณ์ และสถานที่ โ ดยรอบโรงงานให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มหากเกิ ด สถานการณ์อุทกภัยในอนาคต

14.4 ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 มีการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล รวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ ในเกณฑ์ที่สูง แต่อย่างไรก็ตามในภาคการผลิตนั้นยังคงมี ความไม่แน่นอน และการลงทุนขนาดใหญ่ยังคงชะลอตัว อีกทั้งปัญหาทางการเมืองที่ยังคง มีความวุ่นวาย ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Power) ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐจะต้อง มี ค วามชั ด เจนในการสนั บ สนุ น ผู้ ล งทุ น ซึ่ ง จะทำให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจาก โครงการดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวไว้ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ ให้การสนับสนุนด้านการเงิน บุคลากร เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่จะใช้ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เหมาะสม ในด้านเสถียรภาพทางการเมือง และความขัดแย้งในภาคประชาชน จะยังคงเป็น ปัจจัยที่กดดัน และเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการลงทุน และการ ขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม 108

Smart Energy in Action


15. รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความ มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จึงได้ยึดมั่นใน การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ ไปกับการใส่ใจรักษา สังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) การควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนิน ธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ ปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อ ให้การกำกับดูแลกิจการทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่ดี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ ย ง โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และ คณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแล เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมี การทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับ แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้ง แต่ปี 2555 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมี ส่วนร่วมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านทางโทรสาร และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแบ่งแยกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อันเป็นการสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพิ่มความ เชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท 25 กุมภาพันธ์ 2556

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 25 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

109


16. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และแต่ละท่านไม่ ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความ รับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Book) และนำ ระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้เพื่อควบคุมและประเมินการทำงานของแผนก ต่ า งๆ และนำหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะ นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบและความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลและกิจการที่ดีซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ฝ่าย บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินระบบ การควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเห็นเช่น เดียวกับฝ่ายตรวจสอบภายใน กล่าวคือ โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการ ควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งมีระบบ การควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ การทำธุ ร กรรมกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม 110

Smart Energy in Action


ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และฝ่ า ยบริ ห ารได้ ใ ห้ ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการ ดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

111


17. รายการระหว่างกัน

17.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท

การประกอบธุรกิจ

บริ ษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ลงทุนในบริษัท (GKG) ต่างๆ บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ ผลิตอุปกรณ์ จำกัด (GKA) สำหรับระบบไฟฟ้า บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ ผลิตอุปกรณ์ โปรดักส์ จำกัด (GKP) สำหรับระบบไฟฟ้า บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำหน่ายอุปกรณ์ จำกัด (KNP) สำหรับระบบไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน ผลิตกระแสไฟฟ้า จำกัด (GPG) เพื่อจำหน่าย บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ ผลิตกระแสไฟฟ้า จำกัด (GPS) เพื่อจำหน่าย บริษัท พัฒนาพลังงานลม เพื่อจำหน่าย จำกัด (WED) ผลิตกระแสไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลคทริคอล คอนโทรล จำกัด (FEC)

112

Smart Energy in Action

ลักษณะความสัมพันธ์

- GKG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.97 - GKG มีกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKA ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 โดย GKA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKA ร้อยละ 0.00005 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKP ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 โดย GKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ - วันที่ 31 ธันวาคม 2555 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 โดย KNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GPG ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ถือหุ้นใน GPG ร้อยละ 0.0005 และมีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPS ในสัดส่วน ร้อยละ 40.00 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WED ใน สัดส่วนร้อยละ 70.00 โดย WED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน WED ร้อยละ 0.001 และ WED มี กรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และมีกรรมการร่วมกันกับ GPG และ GPS ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย - FEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับกลุ่ม GUNKUL ได้แก่ GKG และครอบครัวดำรง ปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.00 และร้อยละ 3.60 ตามลำดับ และ มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และคุณเฉลิมพล ศรีเจริญ เดิม FEC ประกอบธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อ จำหน่ายให้แก่กลุ่ม GUNKUL ต่อมา FEC ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการทำ ธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และได้หยุดการประกอบธุรกิจนำ


บริษัท

การประกอบธุรกิจ

ขนส่งทางเรือ บริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด ระหว่างประเทศ (GKT) บริษัท กุลนที จำกัด (KNT) เดินเรือระหว่าง ประเทศในเขต ทวีปเอเชีย บริษัท กันกุล มารีนไลน์ หยุดประกอบธุรกิจ จำกัด (GML) กิจการร่วมค้าศรีอู่ทอง รับเหมาก่อสร้าง และฟิวเจอร์อิเลคทริคอล คอนโทรล (JV- Sri & FEC) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ให้เช่าทรัพย์สิน (2000) จำกัด (GK2000) บริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลาย ให้เช่าทรัพย์สิน แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (GMS) กิจการร่วมค้า เอฟอีซี รับเหมาก่อสร้าง แอนด์ เอสเอซี (JV-FEC & SAC) บริษัท พี.เอ็ม.ออดิท จำกัด สำนักงาน (PM) สอบบัญชี บริษัท จี.อี.เอส. โลจิสติคส์ ตัวแทนรับจัดการ (ประเทศไทย) จำกัด (GES) ขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ภรรยาคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการ คุณปวิช ดำรงปิยวุฒิ์ บุตรคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการ

ลักษณะความสัมพันธ์

เข้าอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทในกลุ่ม GUNKUL ตั้งแต่ปี 2551 - GKT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GKG โดยครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นใน GKT ร้อยละ 66.00 และมี กรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ - KNT มี ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ไ ด้ แ ก่ ครอบครั ว ศรี เ จริ ญ ซึ่ ง เป็ น ครอบครั ว ของ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ โดยครอบครัวศรีเจริญถือหุ้นใน KNT ร้อยละ 97.93 - GML มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ - กิจการร่วมค้าศรีอู่ทองและฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล เป็นกิจการ ร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง - GK2000 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อ ยละ 76.00 และมี ก รรมการร่ ว มกั บ GUNKUL ได้ แ ก่ คุ ณ กั ล กุ ล ดำรงปิยวุฒิ์ - G MS มี ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ไ ด้ แ ก่ ค รอบครั ว ดำรงปิ ย วุ ฒิ์ โดยถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ 98.00 และมี ก รรมการร่ ว มกั บ GUNKUL ได้ แ ก่ คุ ณ กั ล กุ ล ดำรงปิยวุฒิ์ - กิ จ การร่ ว มค้ า เอฟอี ซี แอนด์ เอสเอซี เป็ น กิ จ การร่ ว มค้ า ซึ่ ง มี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง - บริษัท พี.เอ็ม.ออดิท จำกัด เป็นกิจการซึ่งมีพี่ชายคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นกรรมการ - บริษัท จี.อี.เอส. โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกิจการซึ่งมีน้องสาว ของคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นกรรมการ - คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์และครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 59.97 ใน GKG ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข อง GUNKUL และดำรงตำแหน่ ง ประธาน กรรมการบริหารของ GUNKUL - คุ ณ โศภชา ดำรงปิ ย วุ ฒิ์ เป็ น ภรรยาของคุ ณ กั ล กุ ล ดำรงปิ ย วุ ฒิ์ และ เป็นกรรมการผู้จัดการของ GUNKUL - คุ ณ นฤชล ดำรงปิ ย วุ ฒิ์ เป็ น บุ ต รของคุ ณ กั ล กุ ล ดำรงปิ ย วุ ฒิ์ และ เป็นกรรมการของ GUNKUL - คุณปวิช ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ - คุ ณ เฉลิ ม พล ศรี เ จริ ญ เป็ น น้ อ งชายของคุ ณ โศภชา ดำรงปิ ย วุ ฒิ์ และ เป็นกรรมการของ GUNKUL

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

113


GES

GKT

ขนส่งทางเรือ KNT

ขนส่งสินค้า 3.10 ลบ.

สินค้าและบริการ 0.02 ลบ. GKP

GKA

ผลิตสินค้า

ให้เช่าที่ดินและอาคาร ให้เช่าทรัพย์สิน GMS GK2000

GPS

GPG

ขายสินค้า

กลุ่มบริษัท GKE

ผลิตกระแสไฟฟ้า

KNP

GKE

จำหน่ายสินค้า

งานก่อสร้าง 305 ลบ.

จ่ายค่าเช่ารวม 8.20 ลบ.

ให้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร จ่ายค่าเช่ารวม 0.69 ลบ.

คุณกัลกุล และคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒ ิ์

17.2 สรุปลักษณะรายการระหว่างกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Smart Energy in Action

ขายกระแสไฟฟ้า

ขายสินค้า/บริการ 194.94 ลบ.

114

PEA

JV FEC & SAC

JV-Sri & FEC

รับเหมาก่อสร้าง FEC


17.3 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2554 และปี 2555 (1) รายการขายสินค้าและให้บริการ บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เหตุผลและความจำเป็น

GUNKUL GKP ขายสินค้า 51.21 4.10 GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบ ลูกหนี้การค้า - 0.42 ให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ด้วยราคาทุนบวก กำไร 5-30% KNP ขายสินค้า 39.03 35.37 GUNKUL จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไป ลูกหนี้การค้า 17.06 1.67 จำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวก 5-30% GKA ขายสินค้า 17.08 1.76 GUNKUL จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบ ลูกหนี้การค้า 0.90 2.78 ให้แก่ GKA เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวก กำไร 5-30% FEC ขายสินค้า 0.13 0.42 GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อนำไปใช้ ใน งานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ FEC ด้วยราคา ทุนบวก 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับ การจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น JV- Sri ขายสินค้า 0.69 - GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ JV-Sri & FEC เพื่อ & FEC นำไปใช้ ในงานรับเหมาก่อสร้าง ด้วยราคาทุนบวก 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่าย สินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น KNT ขายสินค้า 0.07 0.02 GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNT เพื่อนำไปใช้ ลูกหนี้การค้า 0.00 - งานบนเรือเดินสมุทร ด้วยราคาทุนบวก 5-30% ซึ่งเป็น ราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับ ลูกค้ารายอื่น JV- FEC ขายสินค้า 0.07 - GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ JV-FEC & SAC & SAC ลูกหนี้การค้า 0.08 - เพื่อนำไปใช้ ในงานรับเหมาก่อสร้าง ด้วยราคาทุนบวก 5-30% ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการ จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น GPS รายได้จากการรับเหมา 1,747.88 784.53 GUNKUL ทำสัญญาจำหน่ายอุปกรณ์แผงโซลาร์พร้อมงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก่อสร้างอาคารโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และงาน ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง 882.68 304.13 โยธาขนาด 26 MW จำนวน 4 แห่งให้แก่ GPS มูลค่าตาม รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 176.47 17.04 สัญญาเป็นเงิน 2,938.13 ล้านบาท ด้วยราคา ตลาด เงินรับล่วงหน้าจาก - 3.61 5-16.27% ผู้ว่าจ้าง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

115


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รายได้ค่าบริการ - 15.45 ค่าบริการค้างรับ - 13.64 GPG รายได้จากการรับเหมา - 1,166.19 ก่อสร้างโรงไฟฟ้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - 0.03 ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง - 92.67 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - 68.83 เงินรับล่วงหน้าจาก ผู้ว่าจ้าง 89.35 66.55 GKA KNP ขายสินค้า 18.14 28.06 ลูกหนี้การค้า 2.86 0.06 GKP ขายสินค้า 22.92 30.24 ลูกหนี้การค้า 2.91 17.75 GPG ขายสินค้า 1.90 - ลูกหนี้การค้า 2.03 - FEC ขายสินค้า 26.66 168.76 รายได้ค่าบริการ 3.66 24.83 ลูกหนี้การค้า 22.27 92.55 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 7.61 7.61 GKP KNP ขายสินค้า 112.54 24.12 ลูกหนี้การค้า 12.96 0.56

116

Smart Energy in Action

เหตุผลและความจำเป็น

GUNKUL ได้ทำสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาไฟฟ้า โรงไฟฟ้า แก่ GPS สัญญา 6 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 มูลค่า 111.60 ล้านบาท และ GUNKUL คิดค่าบริการดำเนินงานกับ GPS ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 - 31 ธันวาคม 2555 ใน อัตราค่าบริการ 300,000.00 บาทต่อเดือน GUNKUL ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงานไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์และงานโยธาขนาด 23.5 MW จำนวน 4 แห่ง ให้แก่ GPG มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 1,450.00 ล้านบาท ด้วยราคาตลาด 5-16.27% GKA จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป.ให้แก่ KNP เพื่อนำไป จำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการ ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-35% GKA จำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-35% GKA จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPG เพื่อนำไปใช้งาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยราคาทุนบวก กำไร 5-35% GKA รับจ้างผลิตชิ้นงานวัสดุโลหะและงานบริการให้แก่ FEC เพื่อนำไปประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงาน โครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และงานโยธา ของงาน EPC จาก GUNKUL ด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-35% และมีการเรีบกเก็บเงินมัดจำค่าสินค้าจาก FEC GKP จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อนำไป จำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวก 5-35%


(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เหตุผลและความจำเป็น

GUNKUL GKP ซื้อสินค้า 44.75 167.55 GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKP เพื่อนำไป เจ้าหนี้การค้า 46.88 112.09 จำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ซึ่ง GKP จำหน่าย ให้ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30% และงานว่าจ้าง บริการจาก GKP ด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-20% ค่าบริการ - 0.22 GUNKUL ว่าจ้าง GKP ในงานบริการทดสอบอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 0.24 ไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-20% GKA ซื้อสินค้า 142.34 260.11 GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKA เพื่อนำไป เจ้าหนี้การค้า 9.48 66.52 จำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ด้วยราคาทุนบวก กำไร 5-35% ค่าบริการ - 0.82 GUNKUL ว่าจ้าง GKA ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 0.51 ก่อสร้าง และงานซ่อมแซมในโครงการโรงไฟฟ้า ด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-20% KNP ซื้อสินค้า 12.35 13.96 GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก KNP เพื่อนำไป เจ้าหนี้การค้า 6.36 10.29 จำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท ด้วยราคาทุนบวก กำไร 5-30% ค่าประสานงานขาย - 0.15 GUNKUL จ่ายค่าผลตอบแทนการขายสินค้าแก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 0.16 หน่วยงานราชการให้แก่ KNP ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ตกลงร่วมกัน FEC ค่างานก่อสร้าง/บริการ - 304.30 GUNKUL ได้ทำสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบ เจ้าหนี้การค้า - 29.50 สาธารณูปโภคโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - 37.16 กับ FEC มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 672.71 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่า - 109.97 ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการซ่อม - 0.93 GUNKUL ได้ว่าจ้างให้ FEC ทำการซ่อมทาสีงาน บำรุง โครงเหล็กตั้งแผงโซลารเซลล์ที่ โรงไฟฟ้าตำบล ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 0.21 บ้านกล้วย จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

117


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

G.E.S. ค่าขนส่ง/บริการ 2.92 ค่าบริการค้างจ่าย 0.04 GKA GKP ซื้อสินค้า 0.28 0.82 เจ้าหนี้การค้า 0.16 1.03 FEC ค่าบริการ - 0.00 GKP KNP ซื้อสินค้า 0.20 - GPG FEC ค่าจ้างก่อสร้าง 59.95 1.16 G.E.S. ค่าขนส่ง/บริการ - 0.18 GPS FEC ค่าจ้างก่อสร้าง - 27.55

118

Smart Energy in Action

เหตุผลและความจำเป็น

GUNKUL ได้ ใช้บริการงานขนส่งสินค้าจาก G.E.S. ซึ่งมีน้องสาวของคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับผู้ขาย รายอื่นๆ ได้ GKA ซื้อวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบจาก GKP เพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ด้วยราคาทุน บวกกำไร 5-35% GKA ได้ว่าจ้าง FEC ซ่อมงานเก็บสี โครงเสาเข็มเหล็ก ตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ โรงไฟฟ้า จังหวัดบุรีรัมย์ GKP ซื้อวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบจาก KNP เพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ด้วยราคาทุน บวกกำไร 5-30% GPG ได้ทำสัญญาว่าจ้าง FEC งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และงานโยธา ในโครงการแรก เฟรส 2 กำลังผลิต 4.4 เมกะวัตต์ ที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่าตามสัญญา 59.95 ล้านบาท ด้วยราคาที่ต่ำกว่า สามารถเทียบเคียงได้กับโครงการ แรกเฟรส 1 ที่ ได้ว่าจ้างจากบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และปี 2555 ได้ว่าจ้างงานเพิ่มเติมติดตั้ง โครงเหล็กขึ้นแผงโซล่าร์เซลล์ ระบบรางระบายน้ำ งานเทคอนกรีตตามแนวป้องกัน และงานซ่อมทาสี มูลค่างานจำนวน 1.16 ล้านบาท GPG ได้ ใช้บริการงานขนส่งสินค้าจาก G.E.S. ซึ่งมีน้องสาวของคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นๆ ได้ GPS ได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างระบบป้องกัน น้ำท่วม ระบบน้ำฝนและงานปูหินเพิ่มเติม จำนวน 3 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 33.46 ล้านบาท


(3). รายการซื้อ-จำหน่ายสินทรัพย์ และค่าเช่า บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

GUNKUL GKA ขายสินทรัพย์ 0.02 0.39 ซื้อสินทรัพย์ - 0.00 GK2000 ค่าเช่า 5.60 5.60 GPG ขายทรัพย์สิน 0.02 -

เหตุผลและความจำเป็น

GUNKUL จำหน่ายรถกระบะ สองตอน 1 คัน ISUZU 2.5 CC. ปี 2546 ทะเบียน ษค-8376 พร้อมอุปกรณ์ ติดตามรถ ให้แก่ GKA เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการ ใช้งานภายในด้วยราคาตลาด ซึ่งสามารถเทียบเคียง ราคาได้ GUNKUL ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดิสก์จำนวน 1 ตัว ราคา 3,198.38 บาทจาก GKA เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการ ใช้งานในบริษัท ด้วยราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ ให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินและอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า(ร่วมจิตต์) และให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้า (พิชัย) โดยต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่า 328,000 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยเท่ากับ 79.43 บาท ต่อตารางเมตรสำหรับที่ดินและอาคาร (ราคาค่าเช่า เฉลี่ยคำนวณจากค่าเช่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ของที่ดินและ อาคารของสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า) และคิด อัตราค่าเช่าเท่ากับ 139,000 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 249.10 บาทต่อตารางวา สำหรับการเช่าที่ดิน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาค่าเช่าซึ่งประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต ี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินและอาคารซึ่งใช้เป็น สำนักงานและคลังเก็บสินค้า (ร่วมจิตต์) เท่ากับ 79.51 บาทต่อตารางเมตร และประเมินค่าเช่าที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ ตั้งของคลังเก็บสินค้า (พิชัย) เท่ากับ 248.33 บาทต่อ ตารางวา GUNKUL ขายเครื่องใช้สำนักงานเก้าอี้นั่งจำนวน 13 ตัว โต๊ะประชุม 3 ตัว ให้ GPG เพื่อนำไปเป็น ประโยชน์ในการใช้งานภายในบริษัท ด้วยราคาตาม บัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

119


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เหตุผลและความจำเป็น

PM ซื้อสินทรัพย์ - 0.60 GUNKUL ซื้อรถยนต์ TOYOTA HARRIER ทะเบียน ภท-8884 ปี 2543 อายุใช้งาน 12 ปี จาก PM ซึ่งมีพี่ชายของคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการใช้งานภายในบริษัท ด้วยราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงราคาได้ GKA GKP รายได้ค่าเช่า 1.20 1.20 GKA ได้ ให้ GKP เช่าพื้นที่อาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นที่ รายได้ค่าเช่าค้างรับ 0.10 0.10 ประกอบสินค้า โดยต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 ใน อัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน FEC ซื้อสินทรัพย์ 0.74 0.01 GKA ซื้อเครื่องมือวัดความหนาชุบโลหะ 1 ชิ้น ราคา 13,573.75 บาท ต่อจาก FEC เพื่อนำไปใช้ ในการตรวจ สอบโลหะชุบในพื้นที่งานก่อสร้าง ขายสินทรัพย์ 0.00 0.51 GKA จำหน่ายรถกระบะ 1 คัน TOYOTA VIGO 2.5 ลูกหนี้อื่น 0.00 - ปี 2550 ทะเบียน ตษ- 8675 พร้อมอุปกรณ์ติดตามรถ ให้แก่ FEC เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการใช้งาน ภายในด้วยราคาตลาด ซึ่งสามารถเทียบเคียงราคาได้ กรรมการ ค่าเช่า - 0.69 GKA ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน 3,472 ตารางเมตร บน ค่าเช่าค้างจ่าย - 0.23 โฉนด 2 แปลง เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า ที่ดินตั้งอยู่บนถนนปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้ โรงงาน GKA เป็นการเช่าที่ดินจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ สัญญาเช่า 6 เดือนแรก ช่วง 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555 และต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน2558 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 16.66 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน อิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ๊ดไวท์เซอรรี่ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินและ อาคารดังกล่าวเท่ากับ 16.66 บาทต่อตารางเมตร

120

Smart Energy in Action


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เหตุผลและความจำเป็น

GPG FEC ซื้อสินทรัพย์ 0.34 - GPG ซื้อรถกระบะ 1 คัน ISUZU D MAX SPACECAB 2.5 SLX ทะเบียน ปท -5887 จาก FEC เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการใช้งานภายในบริษัท GPG ด้วยราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงราคาได้ กรรมการ ซื้อสินทรัพย์ (ที่ดิน) - 31.19 GPG ได้จ่ายซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 5657 เลขที่ 48 เนื้อที ่ 60 ไร่ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เพื่อใช้ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ด้วยราคาประเมินจากผู้ ประเมินอิสระโดย บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอรรี่ จำกัด GKP GMS ค่าเช่า 1.54 1.54 GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.13 0.13 ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ ให้ GKP เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็นสำนักงาน, อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่า 42,000 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 49.41 บาทต่อ ตารางเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับราคาค่าเช่าซึ่งประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินและ อาคารดังกล่าวเท่ากับ 49.75 บาทต่อตารางเมตร และ GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินพื้นที่ประมาณ 5 ไร่จาก คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ ให้ GKP เช่าช่วงที่ดินเพื่อ ใช้เป็นที่จอดรถและบ้านพักคนงาน โดยต่อสัญญาเช่า ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราค่าเช่า 86,000 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 41.61 บาทต่อตารางวา ซึ่งใกล้เคียงกับ ราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ประเมิน ค่าเช่าที่ดินพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 41.67 บาทต่อตารางวา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

121


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

KNP GK 2000 ค่าเช่า 1.06 1.06

เหตุผลและความจำเป็น

GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินอาคารและคลังสินค้า (รัชนีกร)จากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ ให้ KNP เช่าช่วงที่ดินอาคารและคลังสินค้า(รัชนีกร)เพื่อใช้เป็น สำนักงาน, อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยต่อ สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่าทั้งหมด เท่ากับ 88,500 บาทต่อเดือน โดยเมื่อคำนวณค่าเช่า เฉพาะที่ดินและอาคารที่ทำงานสำนักงานใหญ่เท่ากับ 83.33 บาทต่อตารางเมตร และค่าเช่าคลังสินค้า (รัชนีกร) เท่ากับ 135.71 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งใกล้ เคียงกับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้ ประเมินค่าเช่าที่ดินอาคารและคลังสินค้า (รัชนีกร) ดังกล่าวเท่ากับ 82.75 บาทต่อตารางเมตรและ 135.89 บาทต่อตารางเมตร

(4) รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

GUNKUL GKA

122

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เหตุผลและความจำเป็น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืม 2.00 - GUNKUL ได้ ให้ GKA กู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการประกอบ - ธุ ร กิ จ โดยมี ก ารจั ด ทำตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น และคิ ด อั ต รา รับชำระคืน (2.00) ยอดคงเหลือ - - ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.975 -6.1813 ดอกเบี้ยรับ 0.02 - ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ตกลงร่วมกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืม 3.00 - GUNKUL ได้ กู้ ยื ม เงิ น จาก GKA เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น - ทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด จ่ายชำระคืน (3.00) ยอดคงเหลือ - - ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งอัตรา ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

Smart Energy in Action


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

KNP GPG GPS GKG WED

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืม 1.72 รับชำระคืน (1.72) ยอดคงเหลือ -

-

เหตุผลและความจำเป็น

- GUNKUL ได้ ใ ห้ KNP กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น - ทุนหมุนเวียนโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด - อัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.75636.1813 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืม 18.45 41.65 จ่ายชำระคืน (18.45) (12.50) ยอดคงเหลือ - 29.15 ดอกเบี้ยจ่าย 0.19 0.82 ดอกเบี้ยค้างจ่าย - 0.82 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืม 52.07 46.97 รับชำระคืน (33.00) (46.97) 19.07 - ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยรับ 1.38 0.68 ดอกเบี้ยค้างรับ 1.29 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืม 249.18 382.51 รับชำระคืน (92.10) (353.27) 157.08 29.24 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยรับ 1.55 6.21 ดอกเบี้ยค้างรับ 1.55 7.65 เงินทดรองจ่าย ระหว่างงวด 1.02 1.02 - ยอดคงเหลือ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืม 3.05 จ่ายชำระคืน (3.05) ยอดคงเหลือ - ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 - ลูกหนี้อื่น

GUNKUL ได้ กู้ ยื ม เงิ น จาก KNP เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และ คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.763-6.1813 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ตกลงร่วมกัน GUNKUL ได้ ใ ห้ GPG กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ ประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และ คิดอัตราร้อยละ 5.7563-6.1813 ต่อปี ซึ่งอัตรา ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน GUNKUL ได้ ให้ GPS กู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการประกอบ ธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ย ระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.7563-6.1813 ต่อปี ซึ่ง อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลง ร่วมกัน GUNKUL ได้ทดรองจ่ายให้ GPS เป็นค่าใช้จ่ายนำ เข้าอุปกรณ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์จากต่างประเทศ

GUNKUL ได้มีการกู้ยืมเงินจาก GKG เพื่อใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และมี การคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลง ร่วมกันและเป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่งต่ำกว่าการกู้ยืมจาก สถาบันการเงินซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.125-8.950 ต่อปี 0.05 GUNKUL ได้ ท ดลองจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยเบ็ ด เตล็ ด แทน WED

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

123


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

GKA GKP เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืม 35.06 46.16 จ่ายชำระคืน (3.90) (14.00) 31.16 32.16 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย 0.15 1.08 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.14 1.18 KNP เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืม 2.00 2.00 จ่ายชำระคืน - (2.00) ยอดคงเหลือ 2.00 - ดอกเบี้ยจ่าย 0.01 - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.01 - GPS คุณกัลกุล เงินทดรองรับ ดำรง ยอดยกมา 0.20 - ปิยวุฒิ์ ระหว่างงวด (0.20) - ยอดคงเหลือ - -

เหตุผลและความจำเป็น

GKA กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GKP เพื่อนำไปใช้เป็น เงินทุนโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดอัตรา ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรารัอยละร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลง ร่วมกัน GKA กู้ยืมเงินจาก KNP เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดอัตราดอกเบี้ย ระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน GPS ได้เบิกเงินทดรองจากกรรมการได้แก่ คุณกัลกุล ดำรงปิ ย งุ ฒิ์ เพื่ อ เป็ น เงิ น ประกั น สั ญ ญาโครงการ จำหน่ายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กรรมการไม่ ได้คิดค่าตอบแทน

5). รายการอื่นๆ บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

GUNKUL GKA รายได้เงินปันผล 2.76 1.68 เงินปันผลค้างรับ 2.76 -

124

Smart Energy in Action

เหตุผลและความจำเป็น

GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKA ตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2555 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.841 บาท จาก จำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 1.68 ล้านบาท


บริษัท บริษัท ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ ปี 2554 ปี 2555 (ล้านบาท) (ล้านบาท)

GKP รายได้เงินปันผล 9.83 8.61 เงินปันผลค้างรับ - - KNP รายได้เงินปันผล 7.25 15.28 เงินปันผลค้างรับ - -

เหตุผลและความจำเป็น

GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKP ตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2555 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 86.10 บาท จาก จำนวนหุ้นที่ถือครอง 99,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 8.61 ล้านบาท GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก KNP ตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2555 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.56 บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 9.78 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 อนุมัติ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยจ่าย จากกำไรสะสมที่ยังไม่ ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท รวมเงินปันผลที่ ได้รับจำนวน 5.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2555

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับรายการระหว่างกันของ บริษัทกับบริษัทย่อย • รายการระหว่าง GUNKUL กับ GKA, GKP, KNP, GPG, WED และ GPS เกิดขึ้นตาม การดำเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ GUNKUL มี สั ด ส่ ว นการถื อ ครองหุ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย GKA, GKP, KNP, GPG ร้ อ ยละ 99.99 ตามลำดับ, บริษัทย่อย WED ร้อยละ 70.00 และบริษัทร่วม GPS ร้อยละ 40.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่งผลให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัท ร่วมนั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

125


ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับรายการระหว่างกันของ บริษัทและบริษัทย่อย, บริษัทร่วม กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง • รายการซื้ อ ขายสิ น ค้ า ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การดำเนิ น งานของบริ ษั ท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ • การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ร ะหว่ า งบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2555 กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับที่ดินและอาคารที่ ใช้เป็นสถาน ประกอบการของบริษัทไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคล ดังกล่าวได้ต่อสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 ของกลุ่มบริษัทจึงมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับ การเช่าจากบุคคลภายนอก มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น • การเช่าที่ดินระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 บริษัทย่อยได้จัดทำสัญญาเช่าเพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่ ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ๊ดไวท์เซอรรี่ จำกัด ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับที่ดินและอาคารที่ ใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทไว้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 จึงมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการ เช่าจากบุคคลภายนอก มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น • กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนของงาน โยธาและโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยราคาที่ถูก กว่าค่าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ โครงการเริ่มแรก สามารถเทียบ เคียงราคาได้กับราคาค่าก่อสร้างที่บริษัทได้ว่าจ้างทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ เดียวกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในกรณีที่ รายการดังกล่าวถูกพิจารณาว่าไม่เป็น “ธุรกิจปกติ” ของกลุ่มบริษัท (ดูรายละเอียดใน “คู่มือ บริษัทจดทะเบียน” หัวข้อรายการที่เกี่ยวโยงกัน) และมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% ของ NTA บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ กรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน (ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) • การซื้อสินทรัพย์จากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้งานในบริษัท เป็นรายการที่ เกิดขึ้นตามความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยมีเงื่อนไข และราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

126

Smart Energy in Action


• การกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.975 - 6.1813 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ ใช้ ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องทุก บริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ ใกล้เคียงกับเงินกู้จาก สถาบันการเงินแต่ต่ำกว่าเล็กน้อย ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความ สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท • การให้กู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.975 - 6.1813 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ ใช้ ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องทุก บริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่ กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินแต่สูงกว่าเล็กน้อย ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตาม ความจำเป็น มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 6,377.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 20.00 ล้านบาท - วงเงิ น เล็ ต เตอร์ อ อฟเครดิ ต /ทรั ส รี ซี ท รวม 665.00 ล้ า นบาท วงเงิ น ส่ ว นนี้ GKA สามารถใช้ ว งเงิ น ร่ ว มได้ ใ นวงเงิ น 130.00 ล้ า นบาทและ GKP ในวงเงิ น 40.00 ล้านบาท - วงเงินหนังสือค้ำประกัน 345.00 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ KNP สามารถใช้วงเงินร่วม ได้ ในวงเงิน 50 ล้านบาท และ GKA ในวงเงิน 180.00 ล้านบาท - วงเงิ น หนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น และวงเงิ น เล็ ต เตอร์ อ อฟเครดิ ต /ทรั ส รี ซี ท (Multi) รวม 1,536.50 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ GKA,GKP,KNP,GPG และ GPS สามารถใช้ วงเงินร่วมกันได้ ในวงเงิน 1536.50 ล้านบาท - วงเงินกู้ระยะสั้นรวม 2,169.00 ล้านบาท - วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,641.50 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ GKA สามารถใช้วงเงินร่วมได้ ในวงเงิน 5.00 ล้านบาท และ GKP ในวงเงิน 4.00 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท, การจดจำนอง ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของกรรมการของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย (รายละเอี ย ดตามหั ว ข้ อ 5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ), การค้ำประกันโดยบริษัทย่อยของบริษัท และการค้ำ ประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และการจำนำหุ้น GUNKUL ที่ถือโดย GKG

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

127


บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์

สรุปรายการ

เหตุผลและความจำเป็น

ลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท ค้ำประกันวงเงินกู้ของ - ธนาคารขอให้นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒ ิ์ 1. นายกั บริษัทรวม 1,135.00 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงินกู้ ในฐานะผู้ถือหุ้น รายใหญ่และกรรมการ 2. นางสาวโศภชา ประธานกรรมการบริหาร ค้ำประกันวงเงินกู้ของ - ธนาคารขอให้นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒ ิ์ ดำรงปิยวุฒิ์ บริษัทรวม 900.00 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงินกู้ ในฐานะผู้ถือหุ้น รายใหญ่และกรรมการ 3. บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ บริษัทย่อย ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท - ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกัน จำกัด รวม 410.00 ล้านบาท วงเงินกู้ ในฐานะบริษัทย่อยและเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน 4. บริษัท เค.เอ็น.พี. บริษัทย่อย ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท - ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกัน ซัพพลาย จำกัด รวม 410.00 ล้านบาท วงเงินกู้ ในฐานะบริษัทย่อยและเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน รวมทั้งเป็นผู้ ใช้วงเงินกู้ร่วม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ สรุปรายการ เหตุผลและความจำเป็น 5. บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ บริษัทย่อย ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท - ธนาคารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำประกัน โปรดักส์ จำกัด รวม 490.00 ล้านบาท วงเงินกู้ ในฐานะบริษัทย่อยและผู้ ใช้ วงเงินกู้ร่วม หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี : รายการดังกล่าวก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลและบริษัทย่อยนำทรัพย์สินเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด ได้รับ วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 1,667.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

128

- - - -

วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท รวม 15.00 ล้านบาท วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน รวม 10.00 ล้านบาท วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 15.42 ล้านบาท วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,627.50 ล้านบาท โดยวงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,586.50 ล้านบาทเป็นวงเงินที่ ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,716.50 ล้านบาท Smart Energy in Action


ซึ่ ง วงเงิ น ทั้ ง หมดนั้ น ค้ ำ ประกั น โดยการจำนำบั ญ ชี เ งิ น ฝากของบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว, ตั๋วแลกเงิน, การค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย และการค้ำประกันโดยกรรมการของ บริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์

สรุปรายการ

เหตุผลและความจำเป็น

ลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท - ธนาคารขอให้นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒ ิ์ 1. นายกั รวม 65.42 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงินกู้ ในฐานะกรรมการ ของบริษัทย่อยดังกล่าว 2. นางสาวโศภชา ประธานกรรมการบริหาร ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท - ธนาคารขอให้นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒ ิ์ ดำรงปิยวุฒิ์ รวม 81.42 ล้านบาท ค้ำประกันวงเงินกู้ ในฐานะกรรมการ ของบริษัทย่อยดังกล่าว หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี : รายการดังกล่าวมีความสม เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบุคคลดังกล่าวเข้าค้ำประกันวงเงินสิน เชื่อให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ได้รับ วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 3,131.10 ล้านบาท โดย มีรายละเอียดดังนี้ - วงเงินกู้ระยะยาว รวม 2,347.10 ล้านบาท - วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 828.00 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อย การจำนำ บัญชีเงินฝากของบริษัทย่อย การจดจำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทย่อย และ การจำนำหุ้นของ GUNKUL ในกรรมสิทธิ์ของ GKG หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และไม่รวมวงเงินสินเชื่อป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี : รายการดังกล่าวมีความสม เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทดังกล่าวเข้าค้ำประกันวงเงินสิน เชื่อให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

129


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่ โดยมี รายละเอียดดังนี้ - วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท จำนวน 40.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ ใช้ร่วมใน ส่วนวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีทของ GUNKUL 390.00 ล้านบาท - วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 1,536.50 ล้านบาท เกินวงเงินที่ ใช้ร่วมในวงเงิน หนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,536.50 ล้านบาท - วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วม ในส่ ว นของวงเงิ น สั ญ ญาซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ของ GUNKUL 10.00 ล้านบาท ซึ่ ง วงเงิ น ทั้ ง หมดนั้ น ค้ ำ ประกั น โดยบริ ษั ท ใหญ่ และกรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ ได้ แ ก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี : รายการดังกล่าวมีความสม เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทใหญ่และบุคคลโดยไม่มีการคิด ค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด ได้ รั บ วงเงิ น สิ น เชื่ อ จากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่ โดยมี รายละเอียดดังนี้ - วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท จำนวน 130.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ ใช้ร่วมใน ส่วนวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีทของ GUNKUL 1,375.00 ล้านบาท - วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,716.50 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือ ค้ำประกันของ GUNKUL 1,716.50 ล้านบาท - วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 5.00 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ใช้ร่วม ในส่ ว นของวงเงิ น สั ญ ญาซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า ของ GUNKUL 20.00 ล้านบาท ซึ่ ง วงเงิ น ทั้ ง หมดนั้ น ค้ ำ ประกั น โดยบริ ษั ท ใหญ่ และกรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ ได้ แ ก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

130

Smart Energy in Action


ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี : รายการดังกล่าวมีความสม เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทใหญ่และบุคคลโดยไม่มีการคิด ค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้ รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 348.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อซื้อที่ดิน รวม 348.00 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน และจำนำใบหุ้นของบริษัท และจำนำ หุ้นของ GUNKUL ในกรรมสิทธิ์ของ GKG ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี : รายการดังกล่าวมีความสม เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทวางค้ำประกันไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ได้รับ วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 3,921.40 ล้านบาท โดย มีรายละเอียดดังนี้ - วงเงินหนังสือค้ำประกัน รวม 1,540.40 ล้านบาท - วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อที่ดิน และสำรองสำหรับโครงการ รวม 205.74 ล้านบาท - วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวม 2,175.26 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท จำนำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนำใบหุ้นของบริษัท และจำนำเงินฝากของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี : รายการดังกล่าวมีความสม เหตุสมผล เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทวางค้ำประกันไว้

17.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัท เป็นสำคัญ ค่าตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการ ค้ า ทั่ ว ไปที่ พึ ง กระทำและสามารถเทียบเคียงได้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

131


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว ในกรณีที่รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็นความจำเป็นจะต้องทำ รายการ และอยู่ น อกเหนื อ อำนาจของฝ่ า ยจั ด การที่ จ ะทำรายการ บริ ษั ท ฯ จะเสนอให้ ค ณะ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดัง กล่าวนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี หรือการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามความ เหมาะสมต่อไป ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

17.5 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 1. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มลี้ จำกัดและบริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด : บริษัทฯ จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การซื้อขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมา ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ • บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด, บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด : ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำ รายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืม หรือให้เงินกู้ยืม รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

132

Smart Energy in Action


• บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัท ร่วมดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม ซึ่งการทำรายการดังกล่าว จะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติ • บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ ดังกล่าวเคย ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น การให้กู้ยืมเงินและการค้ำ ประกันวงเงินสินเชื่อภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน แล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทฯ จะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ดังกล่าว • บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด, กิจการร่วมค้าศรีอู่ทองและฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล และกิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี : เนื่องจากบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าดังกล่าวประะกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานระบบ จึง อาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อสินค้าหรือการว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือ สนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อ นำไปใช้ ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน รวมถึงการค้ำประกันหรือนำ ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้าที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว • บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด : กลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางด้าน การเงินแก่บริษัทฯ ดังกล่าวอีกต่อไป • บริษัท กุลนที จำกัด และบริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด : ภายหลังจาก การปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มบริษัทฯ จะไม่มี รายการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ดังกล่าวต่อไป • บริ ษั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง (2000) จำกั ด และบริ ษั ท จี . เอ็ ม . ซั พ พลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด : เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดซึ่ง เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณกันกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2555 และต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารอีก 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2558 ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารซึ่งกลุ่ม บริษัทฯ ใช้เป็นสถานประกอบการจากบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าว

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

133


• บริษัท จรัสลัทพัฒนาการไฟฟ้า : กลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีธุรกรรมใดกับบริษัทดังกล่าวอีก ต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ดังกล่าวได้หยุดการประกอบธุรกิจและจดทะเบียนเสร็จสิ้นการ ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 • บริษัท จี.อี.เอส. โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด : ประกอบธุรกิจตัวแทนรับจัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ • นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ : บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ พั ก วางวั ส ดุ สิ น ค้ า และอุ ป กรณ์ กั บ นายกั ล กุ ล ดำรงปิยวุฒิ์ และการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อรวมถึงการนำสินทรัพย์ของกรรมการมา ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะยังคงดำเนินต่อไป 2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจ สอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้ • รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อและขายสินค้าหรือการ ว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่ดี เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการ ดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ ถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน • รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น 134

Smart Energy in Action


เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความ เห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัทฯ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ดังกล่าวไว้ ในรายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

135


18. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน งบการเงิน

(1) รายงานการสอบบัญชี • รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อยปี 2553 และปี 2552 ซึ่งตรวจสอบโดย นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5476 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็น แบบไม่ มี เ งื่ อ นไขว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แสดงฐานะทางการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะ กิจการแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดสำหรับปีสื้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัท โดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป • รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อยปี 2554 และปี 2553 ซึ่งตรวจสอบโดยนายสมยศ วิวรรธน์อภินัย ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5476 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็น แบบไม่ มี เ งื่ อ นไขว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แสดงฐานะทางการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะ กิจการแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดสำหรับปีสื้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัท โดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป • รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ส ำหรั บ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูก ต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 136

Smart Energy in Action


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

137

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 25542) 25533) 2555 2554 2553 25551) รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท สิน ทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 581.93 314.96 214.80 396.92 265.71 196.40 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 1,254.79 644.03 409.76 1,191.29 1,413.61 371.77 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 17.06 - - 17.09 176.47 - เงินมัดจำค่าสินค้า 10.67 60.45 54.52 5.88 60.45 44.65 เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 146.96 23.23 - 146.96 23.23 - ลูกหนี้สรรพากร 37.71 140.95 11.17 - - - สินค้าคงเหลือ 412.59 382.59 342.80 234.70 180.08 166.43 งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 55.82 150.30 - 55.82 808.54 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29.25 - - 29.25 176.15 4.95 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - 2.18 - - 2.16 สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 2,546.78 1,716.51 1,035.23 2,077.91 3,104.24 786.36 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน 605.17 493.90 163.34 259.18 143.06 113.04 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 321.41 - - 383.19 - - เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย - - - 1,816.85 1,378.36 449.36 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 31.19 - - - - - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,763.89 3,243.47 505.42 46.53 26.70 18.54 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 681.50 66.05 66.58 0.07 0.19 0.31 เงินประกันผลงาน - - - 68.83 - - สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 8.33 19.85 19.14 0.65 0.47 0.51 สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 4,411.49 3,823.27 754.48 2,575.30 1,548.78 581.76 สินทรัพย์รวม 6,958.27 5,539.78 1,789.71 4,653.21 4,653.02 1,368.12

(2) ตารางสรุปงบการเงิน


138

Smart Energy in Action

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 25542) 25533) 2555 2554 2553 25551) รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,686.25 2,572.45 247.81 1,231.78 2,552.22 82.31 เจ้าหนี้การค้ากิจการและเจ้าหนี้อื่น 879.21 446.77 180.05 1,028.14 533.45 221.51 เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 3.45 225.33 - 3.45 225.32 - เจ้าหนี้ค่าหุ้น 92.36 - - 92.36 - - เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 246.09 35.98 177.00 - - 57.90 เจ้าหนี้กรมสรรพกร 10.84 12.30 1.29 6.30 10.09 - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 114.11 53.57 37.31 101.36 40.76 22.48 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.79 5.19 3.16 3.97 4.81 2.65 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 122.17 85.75 - - - - ประมาณการรับคืนสินค้า 19.41 - - 19.41 - ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า 2.17 2.67 1.35 1.63 1.64 0.08 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2.05 29.15 - 7.65 เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น - - 1.45 - - 0.80 หนี้สินหมุนเวียนรวม 3,180.85 3,440.01 651.47 2,517.55 3,368.29 395.38 หนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้ค่าหุ้น 172.50 - - 172.50 - - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 16.10 8.57 3.41 12.41 6.75 3.41 หนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,363.69 896.66 - - - - ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า 0.23 0.56 2.01 0.08 0.39 1.89 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7.29 6.62 - 5.14 4.51 - เงินประกันผลงาน 69.28 3.15 - 69.28 - - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 3.77 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,632.86 916.18 6.04 260.03 12.27 5.92 รวมหนี้สิน 4,813.71 4,356.19 657.51 2,777.58 3,380.56 401.30


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

139

25551) ล้านบาท

งบการเงินรวม 25542) ล้านบาท 25533) ล้านบาท

2555 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 ล้านบาท 2553 ล้านบาท

ส่ว นของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 440.00 400.00 400.00 440.00 400.00 400.00 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 440.00 4) 400.00 400.00 440.00 4) 400.00 400.00 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 425.12 425.12 425.12 425.12 425.12 425.12 ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 93.62 93.62 93.62 - - - กำไร(ขาดทุน)สะสม 964.42 264.85 213.46 1,010.52 447.34 141.70 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 221.40 - - - - - ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,144.56 1,183.59 1,132.20 1,875.64 1,272.46 966.82 รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 6,958.27 5,539.78 1,789.71 4,653.22 4,653.02 1,368.12 หมายเหตุ 1) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นใน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 60 ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการดังกล่าวจึงไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 2) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.98 3) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.98 4) ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว มีจำนวน 439,999,984 หุ้น

รายการ


140

Smart Energy in Action 25551) ล้านบาท 4,305.52 458.36 4,763.88 3,235.96 339.98 103.77 37.97 48.67 227.92 769.61 779.56 (9.95) 440.00 4)

งบการเงินรวม 25542) ล้านบาท 2,651.52 17.19 2,668.71 2,006.12 328.31 57.16 23.12 - 164.47 89.53 89.53 - 400.00 25533) ล้านบาท 1,288.76 9.31 1,298.07 922.15 160.66 6.69 25.69 - 59.71 123.17 - - 321.92

2555 ล้านบาท 4,646.97 189.75 4,836.72 3,689.02 228.46 47.52 31.70 - 196.85 643.17 643.17 - 440.00 4)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2554 ล้านบาท 4,145.75 30.72 4,176.47 3,390.00 243.20 41.85 19.17 - 140.20 342.05 342.05 - 400.00

2553 ล้านบาท 1,192.84 2.83 1,195.67 938.36 117.82 6.33 22.40 - 34.80 75.96 - - 321.92

หมายเหตุ 1) งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นใน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 60 ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผลประกอบการดังกล่าวจึงไม่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 2) งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.98 3) งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.98 4) ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว มีจำนวน 439,999,998 หุ้น

รายการ รายได้ จากการขาย และบริการ รายได้อื่น รายได้รวม ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 - 2555


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 - 2555 รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 2553 2555 2554 2553 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้ 1) 1,007.48 254.00 182.89 840.02 482.26 110.76 รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจ่าย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1.90 0.82 (0.53) 1.02 0.36 (0.53) (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 6.91 62.91 (0.63) 7.59 62.26 (0.71) ขาดทุนจากการตีสินค้าลดลง (โอนกลับ) 25.55 5.76 2.71 17.82 (1.08) 0.80 ขาดทุนจากการด้อยค่า 1.38 - - - - - ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 6.62 - - - - - รายได้อื่นๆ - (0.68) (1.67) - (0.53) - เงินปันผลรับ - - - (25.57) (19.84) - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 47.99 32.62 23.84 4.76 3.90 7.15 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (0.97) 0.03 (0.01) (0.81) - (0.01) รายได้จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ค้างนาน - - - - - - ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (0.83) (0.13) 0.35 (0.32) 0.07 (0.72) ประมาณการรับคืนสินค้า 19.42 - - 19.42 - - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1.03 1.03 - 0.63 0.63 - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (416.22) - - (141.53) - - ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 48.67 - - - - - กำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวร (8.32) - - - - - ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม (9.94) - - - - - ดอกเบี้ยรับ (15.93) (11.94) (1.65) (11.12) (8.18) (1.34) ดอกเบี้ยจ่าย 103.74 57.15 6.69 47.52 41.85 6.33 กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ และหนี้สิน-ดำเนินงาน 818.48 401.57 211.99 759.43 561.70 121.73 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 769.08 (212.37) (179.40) 414.79 (1,195.51) (142.19) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินมัดจำสินค้า - สุทธิ 49.78 (7.86) (42.27) 54.57 (15.80) (32.46) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา (123.72) (23.23) - (123.72) (23.23) - (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพกร (15.27) (129.78) (11.05) - 2.01 (1.89) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ - สุทธิ (56.32) (45.32) (79.93) (72.45) (334.81) (20.56) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - 2.06 - - 0.16 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 358.03 (150.30) - 752.72 (486.30) - เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินประกันผลงาน 66.13 - - 0.45 - - (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 0.88 2.97 (5.05) (0.19) 0.04 1.66 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า 426.70 258.11 88.81 491.35 301.17 46.12 (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้กรมสรรพกร (1.46) 11.02 (5.34) (3.79) 10.09 (3.86) (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง (221.88) 225.33 - (221.88) 225.33 - เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น - - 0.05 - 9.00 (0.24)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

141


รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 2553 2555 2554 2553 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (ต่อ) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3.15 3.15 - - - - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (0.36) (2.54) - - (2.54) - เงินสดรับค่าดอกเบี้ย 8.28 11.99 0.81 6.31 6.15 0.57 เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย (94.18) (58.69) (6.61) (43.68) (40.60) (5.80) เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล1) (167.22) (152.21) (41.41) (136.24) (121.93) (25.37) เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน 1,820.10 131.84 (67.34) 1,877.67 (1,105.23) (62.13) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น - (57.90) - (7.64) (57.90) - เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม (57.60) - - (57.60) - - เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย (218.41) - (5.44) (979.98) (929.00) (81.43) เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 594.82 - - 594.92 - - เงินสดรับจากเงินปันผล - - - 28.33 17.08 - (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน (29.25) - - 146.91 (171.20) 1.28 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหารืมทรัพย์เพื่อการลงทุน (32.57) - - - - - เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และจ่ายชำระ ค่าสินทรัพย์ (1,194.03) (2,832.22) (218.73) (15.43) (2.43) (2.51) เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 2.81 0.07 0.38 1.27 0.06 0.06 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (419.98) (330.68) (129.71) (116.11) (30.02) (104.98) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (0.23) (0.11) (0.58) - - - เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (1,354.44) (3,220.84) (354.08) (405.33) (1,173.41) (187.58) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น (1,237.89) 2,243.96 221.35 (1,324.48) 2,389.88 67.23 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 937.53 982.41 - - - - เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 157.08 (2.05) (104.11) 29.15 (7.65) (102.89) เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (5.46) (4.28) (3.45) (4.68) (3.54) (2.41) เงินสดจ่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (1.35) (0.88) (0.57) (1.12) (0.74) (0.52) เงินปันผลจ่าย (48.61) (30.00) (111.30) (40.00) (29.99) (111.30) เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 525.12 - - 525.12 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (198.70) 3,189.16 527.04 (1,341.13) 2,347.96 375.23 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 266.96 100.16 105.62 131.21 69.32 125.52 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันต้นงวด 314.97 214.80 109.18 265.71 196.39 70.87 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวด 581.93 314.96 214.80 396.92 265.71 196.39 หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐานบัญชีที่ ใช้หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 กำหนดให้ ใช้กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ ในการคำนวณ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

142

Smart Energy in Action


(3) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ

งบการเงินรวม 2555 2554 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 2553

อัต ราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.80 0.50 1.59 0.83 0.92 1.99 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.65 0.34 1.06 0.55 0.55 1.57 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.18 0.09 (0.01) 0.16 0.08 (0.16) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.49 5.09 4.13 3.32 4.25 4.06 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 81.21 71.66 88.45 109.90 85.89 89.84 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.46 4.58 3.03 7.27 5.87 5.99 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 56.47 79.66 120.46 50.24 62.18 60.93 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.78 5.32 8.11 3.83 8.89 5.18 ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 76.30 68.59 45.01 95.28 41.05 74.60 Cash Cycle (วัน) 61.38 82.73 163.90 64.86 107.02 80.31 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.84 24.34 28.45 20.61 18.23 21.33 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 23.33 11.74 13.78 18.35 12.64 9.58 อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.36 3.35 9.47 13.30 8.19 6.35 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 36.35 7.56 15.05 34.29 26.88 11.22 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.20 1.62 9.31 13.82 7.35 6.98 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 27.84 2.76 42.21 1,382.36 1,280.92 3.99 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.72 0.82 1.10 103.95 155.25 0.98 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.24 3.68 0.58 1.48 2.66 0.42 อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 8.71 3.44 28.36 16.68 10.52 18.51 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.34 N/A 0.09 N/A อัตราส่วนอื่นๆ กำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (บาท) 1) 1.77 0.22 0.38 1.46 0.86 0.19 กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2) 1.77 0.22 0.31 1.46 0.86 0.21 มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1) 4.87 2.96 2.83 4.26 3.18 2.36 หมายเหตุ 1) กำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย คำนวณด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 2) กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวดและคำนวณโดยใช้มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

143


19. คำอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน • ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GUNKUL”) และ บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เค.เอ็นพี.ซัพพลาย จำกัด (“KNP”) บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด (“GKA”) และบริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด (“GKP”) ประกอบธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และธุรกิจจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับระบบพลังงานทดแทนโดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มบริษัทได้ ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการให้บริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ KNP, GKA และ GKP เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยดำเนินการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ในปี 2552 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (“GPG”) ขึ้น ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ GPG และในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ซึ่ง ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท เข้าถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 98.98 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด และได้เข้าถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญของ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด จำนวน 4,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 629.92 ล้านบาท ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด จำนวน 5,460,000 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 95.60 บาท รวมทั้งสิ้น 522.00 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมี อำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์จะมีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น 144

Smart Energy in Action


• ผลการดำเนินงาน รายได้ รายได้หลักของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2553-ปี 2555 มาจากรายได้ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ รายได้ ของธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงาน ทดแทน และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยการประกอบธุรกิจจัดหาและ จำหน่ายซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.61 ธุรกิจผลิตเพื่อจำหน่ายคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 16.46 ธุรกิจรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.94 และธุรกิจก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 53.99 ของรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัท ปี 2555 ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 4,305.22 ล้านบาทตามงบการเงิน รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.38 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 2,651.51 ล้านบาทซึ่งรายได้สำคัญที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากรายได้แหล่งใหม่ด้าน พลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตจำนวน 96.31 ล้านบาท งานก่อสร้าง และจำหน่าย อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงงานไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนให้ กั บ บริ ษั ท ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ บริษัทย่อย จำนวน 1,868.22 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเดิมด้านต่างประเทศ ลดลง 763.95 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากรายได้ภายในประเทศ 372.22 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจด้านต่างประเทศที่ลดลงจำนวน 763.95 ล้านบาทนั้น สาเหตุเนื่องมา จากการแข่งขันด้านราคา และนโยบายทางด้านการเงิน ของสหภาพเมียนมาร์ โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทรายได้

2553 ล้านบาท %

2554 ล้านบาท %

2555 ล้านบาท %

1. รายได้จากธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับ ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน 1.1 การจัดหาเพื่อจำหน่าย - อุปกรณ์ป้องกันและควบคุม 199.44 15.48 430.26 16.22 75.19 - อุปกรณ์ประกอบ 747.83 58.03 1,248.40 47.08 986,15 - อุปกรณ์และเครื่องมือ 21.61 1.68 46.64 1.76 28.22 - อุปกรณ์โคมไฟถนน 17.88 1.39 38.58 1.46 10.10 - อุปกรณ์กังหันลม - - รวม 986.76 76.58 1,763.88 66.52 1,099.66

1.75 22.97 0.65 0.24 25.61

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

145


ประเภทรายได้

2553 ล้านบาท %

2554 ล้านบาท %

2555 ล้านบาท %

การผลิตเพื่อจำหน่าย 1.2 - อุปกรณ์ป้องกันและควบคุม 101.38 7.87 78.61 2.96 353.16 8.23 - อุปกรณ์ประกอบ 190.87 14.81 279.20 10.53 298.93 6.97 - อุปกรณ์และเครื่องมือ 2.14 0.17 1.66 0.06 3.17 0.08 - อุปกรณ์โคมไฟถนน 7.50 0.58 5.82 0.22 50.98 1.18 รวม 301.89 23.43 365.29 13.78 706.24 16.46 2. รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน - ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ - - 72.50 2.73 168.81 3.94 3. รายได้จากธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน - - 449.84 16.97 2,318.06 53.99 รวมรายได้ 1,288.65 100.00 2,651.51 100.00 4,292.77 100.00 กลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการ จำหน่ายสินค้าในประเทศประมาณร้อยละ 45-80 ของรายได้จากการขายรวมของกลุ่ม บริษัทในปี 2553-2555 โดยลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทได้แก่หน่วยงานราชการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และลูกค้าธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า รายได้

2553 ล้านบาท %

2554 ล้านบาท %

2555 ล้านบาท %

กลุ ่มลูกค้าภาครัฐ - รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทน 448.44 34.80 344.57 13.00 413.03 9.63 - รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า - - 72.50 2.73 168.81 3.94 กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน - รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทน 239.96 18.62 416.78 15.72 789.00 18.38 - รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - - 449.84 16.96 2318.06 53.99 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 600.36 46.58 1,367.82 51.59 603.87 14.06 รวมรายได้ 1,288.76 100.00 2,651.51 100.00 4,292.77 100.00

146

Smart Energy in Action


ในปี 2554 ตามงบการเงินรวม รายได้จากการขายเท่ากับ 2,651.51 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปี 2553 จำนวน 1,362.75 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 105.74 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากรายได้แหล่งใหม่ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตจำนวน 72.50 ล้านบาท และก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับบริษัทที่ ไม่เกี่ยวข้องหรือบริษัทย่อย จำนวน 449.84 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจเดิมด้านต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้น 761.33 ล้านบาท และ เพิ่มขึ้นจากรายได้ภายในประเทศ 79.08 ล้านบาท ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 28.45 ร้อยละ 24.34 และร้อยละ 24.84 ในปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 ตามงบการเงินรวมตามลำดับ ซึ่งแนวโน้มของกำไรขั้น ต้นดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดหาจากภายนอก เพื่อจำหน่าย และธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัท ภายใต้การ ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.0015.00 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทที่มียอดสูง ต่ำแตกต่างกันไป ภายใต้ ใช้ระบบงบ ประมาณที่ยืดหยุ่นในการควบคุม กลุ่ ม บริ ษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 189.05 ล้านบาท 341.42 ล้านบาท และ 377.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.53 ร้อยละ 13.17 ร้อยละ 7.93 ของรายได้รวม .ของปี 2553,2554และ ปี 2555 ซึ่ง เป็นอัตราส่วน ที่ผันแปรไปตาม ยอดขาย และ การค่าใช้จ่ายขยายกิจการ รวมถึงมาตรฐานการบัญชี กำไรสุทธิ กำไรสุทธิงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2555 เท่ากับ 769.61 เพิ่มขึ้น 680.04 เมื่อ เทียบกับ ปี 2554 ซึ่งมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 89.52 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 1,868.22 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุน 416.22 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจำนวน 12.75 ล้านบาท และ 13.14 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2555 จำนวน 103.77 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 57.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 46.61 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.54 เนื่องจากเป็นดอกบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้พัฒนาโครงการ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

147


ฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้น ปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 6,958.27 ล้านบาท 5,539.78 ล้านบาท 1,789.71 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายการ หลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือซึ่งผันแปรไปตามยอดขาย และงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับบริษัทภายนอก และความ สามารถในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าของกลุ่มบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ตลอดจนกระแสเงิ น สดที่ กิ จ การต้ อ งสำรองไว้ ส ำหรั บ การลงทุ น การดำเนิ น งาน และ จ่ายเงินปันผล สำหรับรายการหลักของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ซึ่ง กลุ่มบริษัทลงทุนเพิ่มเพื่อผลผลิตกระแสไฟฟ้า ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนั้น กลุ่มบริษัทมีการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการกู้ยืมจากสถาบัน การเงิน และการจำหน่ายเงินลงทุน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง เท่ากับ 2.24 เท่า 3.68 เท่า และ 0.58 เท่า ตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2555 ปี 2554 ปี 2553ตามลำดับ ลูกหนี้การค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากฐานะการ เงินของลูกค้า ประวัติการชำระเงิน ความถี่ในการสั่งซื้อ และมูลค่าการสั่งซื้อ โดยมีการให้ เครดิตเทอมเฉลี่ยประมาณ 60 วันสำหรับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนและกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และ เครดิตเทอม 90 - 120 วัน สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้า รวมเท่ากับ 398.18 ล้านบาท 617.50 ล้านบาท และ 1,169.76 ล้านบาท (ไม่รวมลูกหนี้ อื่นๆ และค่าเผื่อฯ) ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ สิ้นปี 2553 และปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 88 วัน และ 71 วัน และ 81 วันตามลำดับ ในปี 2555 บริษัทมียอด ลูกหนี้สูงขึ้น อันสืบเนื่องมาจาก ลูกหนี้ค่าก่อสร้าง ของบริษัท จี-พาวเวอร์ซอร์ซ จำกัด จำนวน 304 ล้านบาท ที่ยังม่ครบกำหนดชำระ และลูกหนี้ค่าก่อสร้างกิจการอื่นๆ ที่มี DLC จำนวน 298 ล้านบาท

148

Smart Energy in Action


รายละเอียดของอายุลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทมีดังนี้ ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2553 ล้านบาท %

2554 ล้านบาท %

2555 ล้านบาท %

ยัง ไม่ครบกำหนดชำระ 1.31 43.95 0.08 0.35 400.88 97.69 เกินกำหนดชำระ - ไม่เกิน 3 เดือน 1.68 56.37 22.27 99.65 9.45 2.31 - ระหว่าง 3-6 เดือน - - - - - - - ระหว่าง 6-12 เดือน - - - - - - - เกินกว่า 12 เดือน - - - - - - รวมลูกหนี้การค้า 2.98 100.00 22.35 100.00 410.33 100.00 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - - - ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2.98 100.00 22.35 100.00 410.33 100.00

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

2553 ล้านบาท %

2554 ล้านบาท %

ยัง ไม่ครบกำหนดชำระ 337.64 85.66 312.18 52.62 เกินกำหนดชำระ - ไม่เกิน 3 เดือน 49.15 12.47 176.57 29.76 - ระหว่าง 3-6 เดือน 7.75 1.96 103.77 17.49 - ระหว่าง 6-12 เดือน 0.03 - 1.66 0.27 - เกินกว่า 12 เดือน 0.63 0.15 0.97 0.16 รวมลูกหนี้การค้า 395.20 100.27 595.15 100.31 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1.06) (0.27) (1.88) (0.31) ลูกหนี้การค้าสุทธิ 394.13 100.00 593.27 100.00

2555 ล้านบาท %

533.53 70.57 181.62 24.01 40.28 5.32 2.29 0.30 1.71 0.22 759.43 100.42 (3.21) (0.42) 756.22 100.00

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

149


สินค้าคงเหลือ เมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริษัทมี สินค้าคงเหลือเท่ากับ 366.08 ล้านบาท 411.29 ล้านบาท และ 467.60 ล้านบาท

วัต ถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างทาง รวม หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า สินค้าคงเหลือสุทธิ

2553 ล้านบาท %

105.88 28.92 46.23 12.63 205.01 56.00 8.96 2.45 366.08 100.00 (23.28) (6.36) 342.80 93.64

2554 ล้านบาท %

2555 ล้านบาท %

131.63 32.00 46.34 11.26 214.52 52.15 18.80 4.57 411.29 100.00 (28.70) (6.97) 382.59 93.03

88.06 18.83 63.74 13.63 288.37 61.67 27.43 5.87 467.60 100.00 (55.01) (11.76) 412.59 88.24

กลุ่มบริษัทมีการกำหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าสำหรับ สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย และค้างนานโดยจะพิจารณาตามสินค้าแต่ละรายการ ซึ่ง สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าพื้นฐานของประเทศที่มักไม่ค่อยมีการปรับ เปลี่ยนเทคโนโลยีมากนัก ส่งผลให้สินค้าของบริษัทสามารถนำมาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ล้าสมัย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของสินค้าสำเร็จรูปที่มีอายุ เกินกว่า 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้าดังกล่าว เป็นจำนวนเท่ากับ 23.28 ล้านบาท 28.70 ล้านบาท และ 55.01 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 ตามลำดับ บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจาก 120 วัน, 79 วัน และ 56 วัน ในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับจัดหาเพื่อจำหน่าย และเพื่อ โครงการรับเหมาก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์

150

Smart Energy in Action


เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทมี โครงสร้างของการลงทุนในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ดังนี้

ชื่อบริษัท

ทุนชำระแล้ว (พันบาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พันบาท) เงินปันผล(พันบาท) 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บริ ษัท จี.เค.พาวเวอร์โปรดักส์ จำกัด 100,000 100,000 100.00 100.00 80,425 80,425 บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี้ จำกัด 200,000 200,000 100.00 100.00 163,188 163,188 บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จำกัด 50,000 50,000 100.00 100.00 41,408 41,408 บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด 992,000 280,000 100.00 100.00 992,000 280,000 บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด 103,475 - 70.00 - 539,832 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด - 750,000 - 100.00 - 813,337 รวม 1,816,853 1,378,358

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8,610 2,760 1,682 9,830 15,280 7,250 - - - - - - 25,572 19,840

สำนั ก งานและคลั ง สิ น ค้ า ของบริ ษั ท ตั้ ง อยู่ บ นที่ ดิ น ซึ่ ง เช่ า ช่ ว ง จากคุ ณ กั ล กุ ล ดำรงปิยวุฒิ์ บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 18.54 ล้านบาท 26.70 ล้านบาท และ 46.53 ล้านบาท ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มี การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้น ยานพาหนะที่จัดหาเพิ่ม เติ่มในปี 2555 เพื่อใช้ ในการดำเนินงาน ของบริษัท สำหรับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นสุดปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 มี มูลค่าเท่ากับ 505.42 ล้านบาท 3,243.47 ล้านบาท และ 2763.89 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามงบการเงินรวมเมื่อเทียบกับงบ การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ นั้นเนื่องมาจากการรวมมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อย 4 แห่ง โดยเฉพาะบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ซึ่งมีที่ดินและอาคารเป็น กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยดังกล่าวเอง ในขณะที่บริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ประกอบธุรกิจบน พื้นที่ซึ่งเช่าช่วงจากคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เช่นเดียวกับบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญใน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยมีดังนี้ - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ปี 2553 ได้มีการซื้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดิน สำหรับประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็น จำนวนเงิน 20.10 ล้านบาท และมี โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ เครื่องจักรระหว่างก่อสร้างซึ่งพร้อมใช้งานแล้วในปี 2554 มูลค่า 312.59 ล้านบาท ปี 2554 ก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วใน ไตรมาสที่ 4 มูลค่า 460.17 ล้านบาท และจัดหาที่ดินไว้สำหรับสร้างโรงงานโครงการ ต่อไป อีก 11.91 ล้านบาท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

151


ปี 2555 มี โ รงงานผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละเครื่ อ งจั ก ร ระหว่างก่อสร้าง อีก 4 แห่ง จำนวน 23.5 MW ซึ่งคาดว่าพร้อมใช้ ในเดือนมีนาคม ปี 2556 จำนวน 1,646.32 ล้านบาท - บริษัท จี-พาวเวอร์ซอร์ซ จำกัด ในปี 2555 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญของ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด จำนวน 4,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 629.92 ล้านบาท ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 60.00 ของทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง หมดของบริ ษั ท ดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ดังนั้นงบการเงินรวมปี 2555 จึงไม่ ได้รวมทรัพย์สิน จำนวน 1,974.57 ล้านบาท หนี้สินรวม หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 651.46 ล้านบาท 3,440 ล้านบาท และ 3,180.85 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2553 เนื่องจากในปี 2554 นอกจากการ ส่งออกจะขยายตัวมากขึ้นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแส ไฟฟ้าจากพลังงานงานทดแทนแสงอาทิตย์ ส่งผลให้บริษัทมี โครงการใช้เงินกู้ยืม ระยะสั้น และยาว และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพื่อรองรับการส่งออก และการก่อสร้างดังกล่าวที่เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2554 และรวมถึงปี 2555 หนี้สินรวมของบริษัทประกอบด้วยหนี้หมุนเวียนเกือบทั้งหมด โดยรายการหลักได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15-55 ของหนี้ สิ น รวมของกลุ่ ม บริ ษั ท เจ้ า หนี้ ก ารค้ า คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 10-30 ของหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท และเงินกู้ยืมระยะยาวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15-20 ของหนี้สินรวม ซึ่งทั้ง 4 รายการดังกล่าวบริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบ และสิ น เชื่ อ ทางการค้ า และก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ของบริ ษั ท กั น กุ ล พาวเวอร์เจน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัทลูกค้าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงาน ทดแทน กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมระหว่างปี 2553-2555 เท่ากับ 1.59 เท่า 0.50 เท่าและ 0.80 ตามลำดับ สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.06 เท่า 0.28 เท่า และ 0.65 เท่า ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 45 วัน 67 วัน และ 76 บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เท่ากับ 163 วัน 83 วัน และ 61 วัน เมื่อ เปรียบเทียบวงจรเงินสด ของกลุ่มบริษัท มีแนวโน้มวงจรเงินสดที่สั้นลงนั้น เป็นผลมาจาก การขายที่ขยายตัว สินค้าหมุนเวียนได้มากขึ้นดูได้จาก ระยะเวลาการขายสินค้า เท่ากับ 152

Smart Energy in Action


120 วัน 79 วัน และ 56 วัน ระยะเวลาเก็บเงินได้ เท่ากับ 88 วัน 71 วัน และ 81 วัน และการจ่ า ยชำระและรั บ ชำระ เงิ น ส่ ว นใหญ่ ผ่ า นระบบสถาบั น การเงิ น ที่ มี เ งื่ อ นไขที่ ยาวนานขึ้น ส่งผลให้วงจรเงินสดของบริษัทลดลง ในปี 2554 บริษัทใช้วิธีจัดหาเงินจากการกู้ยืม และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่าง ต่อเนื่องของบริษัทย่อย เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนเพิ่มขั้น โดยเท่ากับ 0.58 เท่า 3.68 เท่า และ 2.24 เท่า ในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 ตามงบการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 966.82 ล้านบาท 1,272.46 ล้านบาท และ 1,875.64 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 สิ้นปี 2554 และสิ้นปี 2555 ตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ สำหรับงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 กลุ่มบริษัทมีส่วนของ ผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,132.20 ล้านบาท 1,183.60 ล้านบาท และ 2,144.57 ล้านบาท ตาม ลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2553 และปี 2554 และปี 2555 เมื่อ เทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลจากการรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการ ของบริษัทย่อย และมีรายการส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่ง เกิดจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนการได้มาของบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ของบริษัทย่อยและลดลงในปี 2554 สืบเนื่องจากมีกำไรที่บริษัทได้รับสุทธิจากภาษี เป็น กำไร จากการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับบริษัทย่อย และเพิ่มขึ้นในปี 2555 สืบเนื่องจากมีกำไรที่บริษัทได้รับสุทธิจากภาษี เป็นกำไรจากการ ก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับภายนอก และจากการ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ให้กับบริษัทภายนอก ในปี 2555 บริษัทมี ส่วนของผู้มีส่วน ได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 221.41 ล้านบาท เนื่องจากการได้มาซึ่ง การควบคุมในบริษัทย่อย (บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด) กระแสเงินสด ในปี 2553 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน สุทธิลดลง 67.32 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีการขยายตัวของยอดขายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะยอดขายลูกค้าต่างประเทศ ส่งผลให้กระแสเงินสดในส่วนของลูกหนี้การค้าและ เงินมัดจำสินค้าเพิ่มขึ้น บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 354.09 ล้านบาท จากการลงทุนใน บริษัทย่อย,ซื้อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและเป็นเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

153


5.42 ล้านบาท 218.73 ล้านบาท และ 129.72 ล้านบาท ซึ่งการใช้ ไปของกระแสเงินสดใน การดำเนินงาน และการลงทุนดังกล่าว บริษัทตัองจัดหาเงินเพิ่มขึ้นและบริหาร เหลือ สุทธิ จำนวน 527.03 ล้านบาท โดยมา จากเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเพิ่มขึ้นในเงินสด เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 221.35 ล้านบาท และในขณะเดียวกันเพื่อปรับ โครงสร้างในการบริหารเงินของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น 104.11 ล้านบาท เหลือเงินทุนสุทธิ 214.80 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัท มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานปกติ มากกว่าปี 2553 จำนวน 199.10 ล้านบาท แต่เนื่องจากต้องใช้เงินในการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และได้ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ข้ า มาเพื่ อ ก่ อ สร้ า งแล้ ว จำนวน 2,832.22 ล้านบาท และสำรองเพื่อการจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่าย บริษัทได้จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเป็น จำนวน 3,226.37 ล้านบาท ในปี 2554 ได้จ่าย เงินปันผลของปี 2553 จำนวน 29.99 ล้านบาท คงเหลือกระแสเงินที่ ใช้ต่อไปในปี 2555 จำนวน 314.96 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานสุทธิ มากกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทได้มีการขยายตัวของรายได้ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะยอด รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง การรับชำระหนี้ที่มากขึ้น 769.07 ล้านบาท เครคิตในการ จัดหาสินค้าและวัสดุเพื่อใช้ ในการขายและงานก่อสร้างสูงขึ้น จำนวน 850.77 ล้านบาท และแม้จะมีการแสเงินสดที่จ่ายออกหลักๆ บางส่วนก็ตาม เข่น ด้านภาษี ด้าน ดอกเบี้ย บริษัทยังเหลือกระแสเงินสดในส่วนของการดำเนินการสุทธิ 1,820.09 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เช่น จากการลงทุน ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจำนวน 276.01 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและเป็น เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน 5.42 ล้านบาท 1,194.03 ล้านบาท และ 419.98 ล้านบาท อื่นๆ อีก 59.23 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุน 594.82 ล้านบาท บริษัทต้องใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนสุทธิ 1,354.43 ล้านบาท บริษัท ตัองจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากสถาบันการเงิน 937.53 ล้านบาท และจากบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 157.08 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทได้จ่ายชำระหนี้สิน จากการจัดหาเงินทุน ไปแล้ว 1,237.89 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 48.60 ล้านบาท และ อื่นๆ อีก 8.00 ล้านบาท คงเหลือกระแสเงินสด จำนวน 581.93 ล้านบาท เพื่อใช้ ในการ บริหารต่อไปในปี 2556

154

Smart Energy in Action


ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (แยกแต่ละบริษัท) ในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีรายละเอียดแยกแต่ละบริษัท ดังนี้ บจก. จี.เค. บจก. ค่าตอบแทน บมจ. กันกุล บจก. จี.เค. พาวเวอร์ บจก. เค.เอ็น. บจก. กันกุล บจก. จี-พาว พัฒนา ผู้สอบบัญชี เอ็นจิเนียริ่ง แอสเซ็มบลี้ โปรดักส์ พี. ซัพพลาย พาวเวอร์เจน เวอร์ ซอร์ซ 1) พลังงานลม 2)

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

รวม

800,000.00 350,000.00 300,000.00 210,000.00 120,000.00 15,000.00 - 1,795,000.00 850,000.00 350,000.00 300,000.00 230,000.00 250,000.00 230,000.00 - 2,210,000.00 850,000.00 350,000.00 300,000.00 230,000.00 280,000.00 210,000.00 160,000.00 2,380,000.00

หมายเหตุ 1) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ให้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน 2) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี คือ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัดไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

1. เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเป็น หลัก ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบที่มี่นัยสำคัญต่อรายได้และผลประกอบการ ของบริษัทในกรณีที่ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้านไฟฟ้าหรือใน กรณีที่บริษัทมิได้รับการคัดเลือกในการประมูล นอกจากนี้ บริษัทยังมีการส่งออกสิน ค้าไปยังประเทศสหภาพพม่าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบที่มี นัยสำคัญต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทในกรณีที่ ไม่สามารถส่งสินค้าไป จำหน่ายยังประเทศสหภาพพม่าได้ (ดูรายละเอียด ข้อ 15.1 ความเสี่ยงจากการพึ่ง พิงลูกค้า) 2. บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีราย ได้ จ ากการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปขายในต่ า งประเทศและมี ก ารนำเข้ า วั ต ถุ ดิ บ จากต่ า ง ประเทศ จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ซึ่งอาจจะส่งผล ให้บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ (ดูรายละเอียดใน ข้อ 15.2 ความเสี่ยงจาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

155


3. เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการก่อตั้งบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัดขึ้น เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนราย เล็กมาก (VSPP) โดยมีกำลังการผลิตที่เสนอขายทั้งสิ้น 30.9 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการที่1 เฟสหนึ่ง ขนาด 3.0 เมกกะวัตต์ และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ ในช่วงต้น ปี 2554 และ โครงการที่ 1 เฟสสอง ขนาด 4.4 เมกกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ ใน ช่วงปลายปี 2554 สำหรับโครงการที่เหลือทั้งหมดจำนวน 23.5 เมกกะวัตต์ คาดว่า จะทยอยก่อสร้างและรับรู้รายได้ทั้งหมดได้ภายในปี 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การขยายธุรกิจไปยังการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้านั้น จะส่งผลกระทบต่อ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ใน 3 ลักษณะหลัก คือ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน และกระแสเงินสด กล่าวคือ • กลุ่มบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตามปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่าย ทำให้ โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ความ ผันผวนของรายได้ดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของบริษัท • จากการที่ โครงการโรงไฟฟ้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 3.0 เมกกะวัตต์ และ 4.4 เมกกะวัตต์ มีจัดหาแหล่งเงินทุนจากการก่อหนี้ คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนโดย ประมาณ 2.5-3.0 เท่า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งในช่วงต้นของการ ลงทุน อาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ปัจจุบัน โดยมีสัดส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้แล้วการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์นั้น จะใช้เงินลงทุนประมาณ 100-120 ล้านบาทต่อ 1 เมกกะวัตต์ • จากการที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของโครงการเป็นค่าเสื่อมราคา ในขณะที่การรับรู้รายได้ จากการจำหน่ายไฟฟ้าได้รับการจ่ายชำระเป็นเงินสด ทำให้กลุ่มบริษัทมีแนวโน้มที่จะ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอนาคต

156

Smart Energy in Action


20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวม ถึ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจำปี งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น ตาม มาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผย ข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริตหรือการ ดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการพิจารณาการเปิดเผย ข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำปีแล้ว งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการ บริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ปรากฏในรายงานของ ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท กันกุลเอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์) ประธานกรรมการบริษัท 25 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

157


21. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท กั น กุ ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การสำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้า ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ สำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ สำคั ญ ของงบการเงิ น ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง ดั ง กล่ า วผู้ ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณาการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทำและการนำเสนอ งบการเงิ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรของกิ จ การเพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม

158

Smart Energy in Action


ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ ประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเห็น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส เงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน เรื่องอื่น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันและเสนอรายงานไว้อย่าง ไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่บริษัทและ บริษัทย่อยได้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพ บัญชีฯ เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

(นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

159


งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 581,932,818.58 314,963,736.25 396,915,264.53 265,709,067.14 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.1,6 417,983,693.65 22,356,314.69 423,014,071.69 906,319,388.83 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น 7 836,805,204.67 621,670,414.40 768,286,391.95 507,285,378.80 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ 8 17,060,967.27 - 17,088,550.59 176,469,389.82 เงินมัดจำค่าสินค้า 10,669,542.20 60,450,685.65 5,881,464.93 60,450,685.65 เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 146,955,478.65 23,234,109.47 146,955,478.65 23,234,109.47 ลูกหนี้กรมสรรพากร 37,710,854.35 140,949,189.88 - - สินค้าคงเหลือ 9 412,590,503.10 382,586,586.23 234,704,904.32 180,075,310.37 งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 55,822,510.70 150,301,512.14 55,822,510.70 808,542,623.38 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 5.1 29,245,658.91 - 29,245,658.91 176,153,240.00 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,546,777,232.08 1,716,512,548.71 2,077,914,296.27 3,104,239,193.46 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงิน ที่ติดภาระค้ำประกัน 10 605,167,149.86 493,900,421.71 259,174,638.01 143,063,780.45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 321,406,043.05 - 383,194,800.00 - 3,12 - - 1,816,853,489.01 1,378,357,991.51 เงินลงทุนในบริษัทย่อย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13 31,190,000.00 - - - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 2,763,895,126.95 3,243,468,240.30 46,527,516.94 26,703,706.39 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 15 681,500,732.57 66,051,043.23 72,899.29 191,908.89 เงินประกันผลงาน - - 68,827,686.23 - สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 16 8,334,266.90 19,847,355.35 650,173.10 464,145.12 รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 4,411,493,319.33 3,823,267,060.59 2,575,301,202.58 1,548,781,532.36 รวมสินทรัพย์ 6,958,270,551.41 5,539,779,609.30 4,653,215,498.85 4,653,020,725.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

160

Smart Energy in Action


งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน 17 1,686,248,892.33 2,572,447,739.06 1,231,783,763.08 2,552,220,051.56 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.1,18 41,160,893.54 7,733,004.68 290,506,141.20 152,061,830.17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น 19 838,051,055.31 439,042,033.91 737,626,186.52 381,385,550.94 เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - กิจการอื่น 20 3,445,098.84 225,325,703.66 3,445,098.84 225,325,703.66 เจ้าหนี้ค่าหุ้น 12 92,357,500.00 - 92,357,500.00 - เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 246,093,767.95 35,976,059.70 - - เจ้าหนี้กรมสรรพากร 10,838,745.74 12,301,672.33 6,301,150.74 10,086,743.97 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 114,108,774.79 53,567,712.64 101,361,574.68 40,757,251.81 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21 4,790,440.65 5,191,595.07 3,967,476.70 4,807,469.41 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี 22 122,170,971.74 85,745,115.48 - - ประมาณการรับคืนสินค้า 19,413,456.58 - 19,413,456.58 - ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า 23 2,168,708.51 2,671,608.27 1,632,620.03 1,643,854.92 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.1 - - 29,146,966.57 - รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,180,848,305.98 3,440,002,244.80 2,517,541,934.94 3,368,288,456.44 หนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้ค่าหุ้น 12 172,500,000.00 - 172,500,000.00 - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 16,096,202.30 8,567,121.47 12,409,560.38 6,751,711.60 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 22 1,363,687,722.71 896,663,305.51 - - ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า 23 231,368.23 557,705.43 84,024.63 392,141.05 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24 7,290,657.98 6,618,112.98 5,143,323.00 4,512,746.00 เงินประกันผลงาน 69,282,635.87 3,148,931.94 69,282,635.87 - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,767,502.61 618,570.67 618,570.67 618,570.67 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,632,856,089.70 916,173,748.00 260,038,114.55 12,275,169.32 รวมหนี้สิน 4,813,704,395.68 4,356,175,992.80 2,777,580,049.49 3,380,563,625.76 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

161


งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น 25 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 440,000,000.00 - 440,000,000.00 - หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 439,999,984 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 439,999,984.00 - 439,999,984.00 - หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 425,120,000.00 425,120,000.00 425,120,000.00 425,120,000.00 ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 93,622,449.53 93,622,449.53 - - กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 26 44,000,000.00 40,000,000.00 44,000,000.00 40,000,000.00 ยังไม่ ได้จัดสรร 920,416,662.25 224,861,166.97 966,515,465.36 407,337,100.06 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 1,923,159,095.78 1,183,603,616.50 1,875,635,449.36 1,272,457,100.06 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย 221,407,059.95 - - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,144,566,155.73 1,183,603,616.50 1,875,635,449.36 1,272,457,100.06 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,958,270,551.41 5,539,779,609.30 4,653,215,498.85 4,653,020,725.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

162

Smart Energy in Action


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 รายได้ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,318,058,621.73 449,837,000.00 3,102,590,441.80 2,197,719,860.35 รายได้จากการขาย 1,974,713,255.21 2,201,675,735.84 1,531,632,138.71 1,948,024,085.31 รายได้จากการให้บริการ 12,750,000.00 - 12,750,000.00 - รายได้เงินปันผลรับ - - 25,571,765.00 19,839,771.64 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 13,141,644.65 - 6,130,689.08 - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 416,221,998.33 - 141,525,150.00 - รายได้อื่น 29,000,839.24 17,185,533.70 16,523,333.67 10,884,868.27 รวมรายได้ 4,763,886,359.16 2,668,698,269.54 4,836,723,518.26 4,176,468,585.57 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง 1,755,408,420.55 402,979,071.22 2,358,000,079.70 1,860,731,602.75 ต้นทุนขาย 1,475,629,611.36 1,603,138,307.88 1,326,099,041.33 1,529,269,498.44 ต้นทุนการให้บริการ 4,918,680.00 - 4,918,680.00 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 36,771,730.54 79,978,194.70 35,192,035.14 76,865,585.41 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 303,214,985.21 184,098,150.08 193,269,788.82 108,413,489.27 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 64,231,062.24 - 57,918,168.61 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5.3 37,971,268.98 23,116,407.83 31,702,790.87 19,167,472.31 ต้นทุนทางการเงิน 103,771,517.54 57,159,100.77 47,516,805.63 41,845,116.58 รวมค่าใช้จ่าย 3,717,686,214.18 2,414,700,294.72 3,996,699,221.49 3,694,210,933.37 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (48,670,867.60) - - - กำไรก่อนภาษีเงินได้ 997,529,277.38 253,997,974.82 840,024,296.77 482,257,652.20 ภาษีเงินได้ (227,923,507.86) (164,473,209.70) (196,845,931.47) (140,205,152.38) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 769,605,769.52 89,524,765.12 643,178,365.30 342,052,499.82 การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 779,555,495.28 89,524,765.12 643,178,365.30 342,052,499.82 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มี อำนาจควบคุม (9,949,725.76) - - - 769,605,769.52 89,524,765.12 643,178,365.30 342,052,499.82 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท 28 1.77 0.22 1.46 0.86 จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หน่วย : หุ้น) 440,000,000 400,000,000 440,000,000 400,000,000 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

163


164

Smart Energy in Action

รวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 400,000,000.00 425,120,000.00 93,622,449.53 35,000,000.00 170,335,351.85 1,124,077,801.38 - 1,124,077,801.38 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี - - - สำรองตามกฎหมาย - - - 5,000,000.00 (5,000,000.00) - - - เงินปันผลจ่าย - - - - (29,998,950.00) (29,998,950.00) - (29,998,950.00) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี - - - - 89,524,765.12 89,524,765.12 - 89,524,765.12 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 400,000,000.00 425,120,000.00 93,622,449.53 40,000,000.00 224,861,166.97 1,183,603,616.50 - 1,183,603,616.50 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี เพิ่มทุนในระหว่างปี 39,999,984.00 - - - - 39,999,984.00 - 39,999,984.00 เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 231,356,785.71 231,356,785.71 สำรองตามกฎหมาย 26 - - - 4,000,000.00 (4,000,000.00) - - - เงินสดปันผลและหุ้นปันผล 29 - - - - (80,000,000.00) (80,000,000.00) - (80,000,000.00) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี - - - - 779,555,495.28 779,555,495.28 (9,949,725.76) 769,605,769.52 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 439,999,984.00 425,120,000.00 93,622,449.53 44,000,000.00 920,416,662.25 1,923,159,095.78 221,407,059.95 2,144,566,155.73

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนของผู้มี ส่วนเกินทุนจากการ กำไรสะสม รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวมธุรกิจภายใต้ จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น อำนาจควบคุม หมายเหตุ และชำระแล้ว สามัญ การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของบริษัท ของบริษัทย่อย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม


งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท) กำไรสะสม ทุนเรือนหุ้นที่ออก จัดสรรแล้ว รวม หมายเหตุ และชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 400,000,000.00 425,120,000.00 35,000,000.00 100,283,550.24 960,403,550.24 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้ถือหุ้นสำหรับปี สำรองตามกฎหมาย - - 5,000,000.00 (5,000,000.00) - - - - (29,998,950.00) (29,998,950.00) เงินปันผลจ่าย กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี - - - 342,052,499.82 342,052,499.82 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 400,000,000.00 425,120,000.00 40,000,000.00 407,337,100.06 1,272,457,100.06 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้ถือหุ้นสำหรับปี เพิ่มทุนในระหว่างปี 39,999,984.00 - - - 39,999,984.00 สำรองตามกฎหมาย 26 - - 4,000,000.00 (4,000,000.00) - เงินสดปันผลและหุ้นปันผล 29 - - - (80,000,000.00) (80,000,000.00) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี - - - 643,178,365.30 643,178,365.30 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 439,999,984.00 425,120,000.00 44,000,000.00 966,515,465.36 1,875,635,449.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

165


งบกระแสเงินสด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 1,007,479,003.14 253,997,974.82 840,024,296.77 482,257,652.20 ปรับรายการที่กระทบกำไรสุทธิเป็น เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,895,240.89 822,812.82 1,015,823.69 361,517.37 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 6,909,549.91 62,905,237.40 7,593,140.80 62,261,971.65 ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(โอนกลับ) 25,548,942.53 5,758,719.86 17,822,327.23 (1,082,138.99) ขาดทุนจากการด้อยค่า 1,382,545.00 - - - ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 6,615,822.08 - - - รายได้อื่น - (684,642.47) - (529,000.00) เงินปันผลรับ - - (25,571,765.00) (19,839,771.64) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 47,993,344.81 32,618,576.99 4,761,159.21 3,904,349.04 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (974,148.19) 33,378.45 (810,355.97) (9,783.05) ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ) (829,236.96) (128,850.15) (319,351.31) 72,785.03 ประมาณการรับคืนสินค้า 19,413,456.58 - 19,413,456.58 - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 1,032,425.00 1,029,815.98 630,577.00 629,171.00 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (416,221,998.33) - (141,525,150.00) - ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 48,670,867.60 - - - กำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวร (8,324,142.18) - - - ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม (9,949,725.76) - - - ดอกเบี้ยรับ (15,930,564.96) (11,937,857.96) (11,122,680.23) (8,175,371.25) ดอกเบี้ยจ่าย 103,771,517.98 57,159,100.77 47,516,805.63 41,845,116.58 กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 818,482,899.14 401,574,266.51 759,428,284.40 561,696,497.94 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 970,038,181.05 (19,367,398.97) 485,405,770.15 (849,972,955.65) (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น- กิจการอื่น (183,900,624.88) (193,006,702.46) (230,009,045.32) (169,070,910.13) (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ (17,060,967.27) - 159,380,839.23 (176,469,389.82)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

166

Smart Energy in Action


งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าสินค้า 49,781,143.45 (7,857,432.28) 54,569,220.72 (15,798,817.54) (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา (123,721,369.18) (23,234,109.47) (123,721,369.18) (23,234,109.47) (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร (15,274,093.85) (129,779,396.48) - 2,013,731.68 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ (56,316,686.14) (45,315,357.36) (72,451,921.18) (334,805,762.24) (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา 358,026,426.84 (150,301,512.14) 752,720,112.68 (486,302,705.38) (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน - - (68,827,686.23) - (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 879,700.11 2,970,983.51 (186,027.98) 44,375.00 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 33,427,888.86 7,405,004.68 137,621,713.60 72,538,884.98 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น- กิจการอื่น 393,276,046.81 250,703,424.91 353,729,773.11 237,637,672.13 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า-กิจการอื่น (221,880,604.82) 225,325,703.66 (221,880,604.82) 225,325,703.66 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร (1,462,926.59) 11,015,948.49 (3,785,593.23) 10,086,743.97 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงาน 66,133,703.93 - 69,282,635.87 - เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,148,931.94 3,148,931.94 - - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (359,880.00) (2,539,260.00) - (2,539,260.00) เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน 2,073,217,769.40 330,743,094.54 2,051,276,101.82 (948,850,300.87) เงินสดรับดอกเบี้ย 8,279,059.80 11,985,821.84 6,308,860.98 6,150,631.41 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย (94,180,245.77) (58,694,659.55) (43,680,719.51) (40,597,588.40) เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 459,013.63 - - - เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (167,684,053.59) (152,209,380.88) (136,241,608.60) (121,926,752.30) เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 1,820,091,543.47 131,824,875.95 1,877,662,634.69 (1,105,224,010.16)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

167


งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น - (57,903,300.00) (7,642,500.00) (57,903,300.00) เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม (57,600,000.00) - (57,600,000.00) - (218,407,146.47) - (979,982,497.50) (929,000,000.00) เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 594,823,147.93 - 594,917,350.00 - เงินปันผลรับ - - 28,331,762.24 17,079,774.40 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน (29,245,658.91) - 146,907,581.09 (171,203,240.00) เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (32,572,545.00) - - - เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (1,194,034,560.40) (2,832,216,090.13) (15,428,635.35) (2,428,438.69) และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 2,809,230.41 66,523.80 1,270,180.69 58,230.85 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและ ตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (419,979,671.08) (330,681,852.69) (116,110,857.56) (30,020,186.87) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (227,680.00) (105,350.00) - - เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1,354,434,883.52) (3,220,840,069.02) (405,337,616.39) (1,173,417,160.31 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,237,886,055.28) 2,243,962,832.26 (1,324,483,054.23) 2,389,875,866.21 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,012,575,816.47 988,200,507.45 - - เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (75,050,455.35) (5,792,086.46) - - เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 157,083,240.00 (2,050,000.00) 29,146,966.57 (7,647,973.86) เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (5,459,223.13) (4,278,453.62) (4,679,293.47) (3,543,979.97) เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (1,348,892.69) (879,225.32) (1,111,432.14) (740,277.79) เงินปันผลจ่าย (48,602,007.64) (29,986,016.93) (39,992,007.64) (29,986,421.93) เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (198,687,577.62) 3,189,177,557.38 (1,341,118,820.91) 2,347,957,212.66 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 266,969,082.33 100,162,364.31 131,206,197.39 69,316,042.19 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 314,963,736.25 214,801,371.94 265,709,067.14 196,393,024.95 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 30.1 581,932,818.58 314,963,736.25 396,915,264.53 265,709,067.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

168

Smart Energy in Action


หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใน ประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย และนำเข้า-ส่งออกเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้าและส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว รวมถึงผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน บริ ษั ท จั ด ทำงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ น ภาษาไทยและมี ห น่ ว ย เงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี 1 พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตามข้อกำหนด ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการ วัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้เกณฑ์ตามที่ อธิบายในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ ฝ่ายบริหาร ประมาณการและกำหนดข้อสมมติที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ ใน งบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำ ตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดี ที่สุด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

169


งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ ในประเทศไทยและจัดทำเป็น ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศกำหนดให้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงินใน งวดอนาคต ดังต่อไปนี้ วันถือปฏิบัต ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1 มกราคม 2556 และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ ช่วยเหลือจากรัฐบาล มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 1 มกราคม 2556 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - 1 มกราคม 2556 กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ เจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จาก 1 มกราคม 2556 สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้คิดค่าเสื่อมราคา ที่ตีราคาใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลง 1 มกราคม 2556 สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ ผู้ถือหุ้น แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ 1 มกราคม 2556 ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบ 1 มกราคม 2557 ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง 1 มกราคม 2557 สัมปทานบริการ

กลุ่มบริษัทไม่ ได้ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวด อนาคตก่อนวันถือปฏิบัติ และฝ่ายบริหารได้ประเมินมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี ผลบังคับใช้ ในปี 2556 แล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของ กลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

170

Smart Energy in Action


มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้กำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องรับรู้หนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี หรือ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราว เกิดขึ้นระหว่างฐานภาษีกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่ ได้ รั บ รู้ ร ายการดั ง กล่ า ว และเมื่ อ กลุ่ ม บริ ษั ท เริ่ ม ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ดังกล่าวในปี 2556 กลุ่มบริษัทต้องปรับย้อนหลังงบการเงินสำหรับปี 2555 ตามข้อกำหนด ของมาตรฐานการบัญชี ซึ่งฝ่ายบริหารได้ประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินสำหรับปี 2555 ดังนี้ (หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น สัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น กำไร(ขาดทุน)สะสมเพิ่มขึ้น

68,561,977.32 170,196,244.63 174,810,488.62 63,947,733.33

งบการเงินรวม

72,821,778.75 12,665,094.96 19,415,584.42 - 21,523,590.48 913,234.39 70,713,772.69 11,751,860.57

4,378,735.03 - 275,422.88 4,103,312.15

(หน่วย : บาท) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงิน งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

6,766,039.36 (7,648,548.42) (6,766,039.36) 7,648,548.42 (0.0154) 0.0174

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทสำหรับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในปี 2557

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

171


3. หลักการจัดทำงบการเงินรวม งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทย่อยเป็น กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจ ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อได้มาซึ่ง ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย ในการพิจารณาเรื่องการควบคุมได้พิจารณาถึงสิทธิ ในการออกเสียงที่จะได้มาในปัจจุบันไม่ว่าได้จากการใช้สิทธิหรือจากการแปลง 1 สภาพ ตราสาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่มี การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง กลุ่มบริษัทใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกการได้มาซึ่งบริษัทย่อย สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ ในการได้ มาซึ่งบริษัทย่อยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบให้ มูลค่าของหุ้นที่ออกให้ หรือหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ ณ วันที่ ได้มา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะบันทึกบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ ส่วนได้เสียที่ ไม่มี อำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุ้นในส่วนที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการ รวมธุรกิจ (ถ้ามี) ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ ได้มาจะบันทึก เป็นค่าความนิยมและทดสอบการด้อยค่าทุกปี ในกรณีที่ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ส่วน ได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุ้นในส่วนที่ผู้ซื้อถือ อยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี) ที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ ได้มา จะบันทึกส่วนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหม่เป็นกำไรจากการต่อรองราคาซื้อในกำไร หรือขาดทุน กลุ่มบริษัทใช้วิธีเสมือนรวมส่วนได้เสียสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยต้ น ทุ น การรวมธุรกิ จภายใต้ การควบคุม เดีย วกัน เป็ นผลรวมของมูล ค่ายุ ติธรรมของ สินทรัพย์ที่ ให้ ไป มูลค่าของหุ้นที่ออกให้หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ ได้มาซึ่งการควบคุม โดยต้นทุนการรวมธุรกิจไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น ส่วนของจำนวน ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตามบัญชีของ สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ ได้มาจะบันทึกไว้ ในบัญชีเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ภายใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม รายการบัญชียอดคงเหลือและรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ ได้เกิดขึ้นจริงที่มีนัยสำคัญ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดทิ้งในการทำงบการเงินรวมเว้นแต่รายการขาดทุนที่ยัง ไม่ ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุ่มบริษัทจะไม่สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป นโยบายการบัญชีของ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ แ ตกต่ า งไปจากนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษั ท จะถู ก เปลี่ ย นให้ มี ค วาม สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้ โดยกลุ่มบริษัท 172

Smart Energy in Action


งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้จัดทำขึ้นโดยรวม งบการเงินของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยหลังจากตัดยอด คงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัททั้ง ทางตรงและทางอ้อมมีดังนี้ อัตราร้อยละ จดทะเบียน ของการถือหุ้น ชื่อบริษัท ประเภทของกิจการ ในประเทศ 2555 2554 บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้า บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้า บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด นำเข้า-ส่งออกและจำหน่ายเครื่องใช้ ไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 40.00

100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ให้กับบริษัทอื่นตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุข้อที่ 12 ซึ่งมีผลทำให้บริษัทดังกล่าว ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป เนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย ดังกล่าวแล้ว ดังนั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่ ได้รวม งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทและจัดทำโดย ใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกัน ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของหุ้นที่ ถือโดยส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

4. นโยบายการบัญชี 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สำหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบ ด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมี กำหนดถอนเมื่อซื้อภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่าและปราศจากภาระผูกพัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

173


4.2 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญคำนวณจากร้อยละของลูกหนี้ โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การ ชำระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะ เวลารายงาน มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ ลูกหนี้การค้าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่ เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้ 4.3 สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ สินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ ได้รับคืนจากการซื้อ ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงาน ตามปกติ ราคาทุนของสินค้าคำนวณตามวิธีต่อไปนี้

สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ

- วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน - วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน - วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 4.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทร่วมเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท โดยบริษัทมี อำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ ดำเนินงานของบริษัทร่วม แต่ ไ ม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย ทางการเงินและการดำเนินงาน 174

Smart Energy in Action


เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยกลุ่ม บริษัทรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน และมูลค่าตาม บัญชีของเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วม ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมีส่วน ได้เสียในกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วม นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมที่แตกต่าง ไปจากนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทจะถูกเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ ใช้ โดยกลุ่มบริษัทและงบการเงินของบริษัทร่วมจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ ในงบการเงินเช่น เดียวกับบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนหลัง หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนโดยรวมต้นทุนใน การทำรายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ การด้อยค่า (ถ้ามี) 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ ในการผลิตและ จำหน่ายสินค้าเพื่อให้บริการและเพื่อใช้ ในการบริหารงาน แสดงในงบแสดงฐานะ การเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ บริการและเพื่อใช้ ในการบริหารงาน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหัก ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจำนวนที่ ได้รับคืนจากผู้ขาย ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ ตามความประสงค์ ประมาณการเบื้องต้นสำหรับต้นทุนในการรื้อ ขนย้ายและบูรณะ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

175


สถานที่ตั้งสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การ ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ กลุ่ ม บริ ษั ท คำนวณค่ า เสื่ อ มราคาสำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ทุ ก ประเภท ยกเว้ น ที่ ดิ น และ สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ของ สินทรัพย์ดังนี้

อาคารและโรงไฟฟ้า 25 - 30 ปี เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 25 ปี เครื่องมือเครื่องใช้ 5 ปี เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 5 ปี ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน) 5 ปี

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่อม ราคาของสินทรัพย์จะได้รับการทบทวนทุกๆ สิ้นปีบัญชี ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างสิ่ง ตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นจะ ถูกรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น 4.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงใน ราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจำหน่ายตามวิธี เส้นตรงตามอายุการใช้งานดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์

5 ปี 3 - 5 ปี

สัญญาขายไฟฟ้าที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อธุรกิจ ซึ่งถือเป็นราคาทุนเริ่มแรก และตัดจ่ายตามอายุของสัญญาขายไฟฟ้า 4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทตลอดจนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจะได้รับ การทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ใน กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา รายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นผลต่างราคาตามบัญชีที่สูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่ง 176

Smart Energy in Action


คือจำนวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเมื่อเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ถูกจัด กลุ่มให้อยู่กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่ม อื่นเพื่อประโยชน์ในการประเมินพิจารณาเรื่องการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนหรือบันทึกลดส่วน เกินทุนในกรณีที่สินทรัพย์นั้นเคยตีราคาเพิ่ม และจะกลับรายการขาดทุนจากการ ด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ต่อไป หรือเป็นไปในทางที่ลดลงโดย บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนหรือนำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้วแต่ กรณี 4.9 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินวัดมูลค่าในครั้งแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรวมต้นทุนใน การทำรายการซึ่งเป็นผลโดยตรงในการทำรายการเงินกู้ยืมนั้น และภายหลังจากการ รับรู้เมื่อเริ่มแรก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายโดย ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น เจ้าของส่วนใหญ่ ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน สุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าโดยจำนวน เงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่าย จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่า การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่ แน่นอนในสิทธิการเป็นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้นสุดจะคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการ ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น เจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภาย ใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจากผู้ ให้เช่า) จะบันทึกใน กำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

177


ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การ ยกเลิกนั้นเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า สัญญาเช่าดำเนินงาน สินทรัพย์ที่ ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานแสดงรวมอยู่ ในที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงินและตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ สินทรัพย์เช่นเดียวกันสินทรัพย์ถาวรที่มีลักษณะเหมือนกัน 4.11 ประมาณการหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิด ภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อ จ่ายชำระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะ ได้รับอย่างแน่นอน เมื่อได้จ่ายประมาณการหนี้สินไปแล้ว 4.12 การรับรู้รายได้ กลุ่ ม บริ ษั ท รั บ รู้ ร ายได้ จ ากการขายเมื่ อ ส่ ง มอบสิ น ค้ า และลู ก ค้ า ยอมรั บ สิ น ค้ า นั้ น รายได้จากการขายเป็นจำนวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด รายได้จากการให้บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยจำนวน รายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาและจำนวนเงินค่าชดเชยที่เรียกเก็บจาก บุคคลที่สาม ซึ่งรับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ กำหนดขึ้นจากการสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างทางกายภาพที่ทำเสร็จเปรียบ เทียบกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในกรณีที่มี ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตาม สัญญา กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันที ในกำไร หรือขาดทุน รายได้ที่รับรู้แล้วตามขั้นความสำเร็จของงานแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียก ชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” สำหรับรายได้ที่ยังไม่ ได้รับรู้ ตามขั้นความสำเร็จของงานแต่ ได้เรียกชำระเงินตามสัญญาแล้วแสดงไว้เป็น “เงินรับ ล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน 178

Smart Energy in Action


รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 4.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน และเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็น เงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ดังกล่าวได้บันทึกทันทีในกำไรหรือขาดทุน 4.14 ต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ซึ่ง จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถนำสินทรัพย์นั้นมา ใช้ ได้ตามประสงค์หรือนำไปจำหน่ายจะถูกรับรู้รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น จนกระทั่ ง สิ น ทรั พ ย์ นั้ น พร้ อ มที่ จ ะใช้ ได้ ต ามประสงค์ ห รื อ พร้ อ มที่ จ ะ จำหน่าย รายได้ที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ไปลงทุนชั่วคราวจะนำไปหักออกจากต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุน ของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืมอื่นจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น 4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในส่วน ของพนักงาน และบริษัท โดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และบริหารโดยผู้บริหารกองทุนอิสระ เงินสมทบที่บริษัทจ่ายเข้ากองทุนจะรับรู้เป็น ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

179


ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำหนด ของกฎหมายแรงงานประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการ จำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อ กำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนบริการในอดีตและ ต้ น ทุ น ปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยผลกำไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน 4.16 ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้คำนวณจากเงินได้ทางภาษีและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายและ ที่ ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำหรับปี 4.17 ข้อมูลจำแนกส่วนงาน ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งก่อให้เกิด ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจอื่น ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท 4.18 เครื่องมือทางการเงิน สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ป รากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้ และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์การวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ น นโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ ใน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน 180

Smart Energy in Action


สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา ดอกเบี้ย ผลต่างที่จะได้รับหรือต้องจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4.19 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่าง ต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการ คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่า เสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณ การในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ได้ ใช้งานโดยการ ขายหรือเลิกใช้ สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่ายานพาหนะ และอุปกรณ์ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้พิจารณา และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจาก สินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ ทั้งหมดเป็นของผู้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของ งานก่อสร้างและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ ในโครงการ รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยที่ต้องใช้ ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการ พิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะทำการทบทวน ประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอหรือทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจาก ประมาณการอย่างเป็นสาระสำคัญ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

181


5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่า จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและ กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิก ในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตาม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัท คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 59.97 ของทุน จดทะเบียนของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นหลักของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษั ท คื อ ครอบครั ว ดำรงปิ ย วุ ฒิ์ รายการค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ที่ ค รอบครั ว ดำรงปิยวุฒิ์เป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัท รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้ 5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ลูกหนี้การค้า - บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี้ จำกัด - - 2,780,984.97 896,152.25 - บริษัท จี.เค.พาวเวอร์โปรดักส์ จำกัด - - 419,386.50 - - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 1,673,155.45 17,063,239.73 - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 92,552,793.71 22,274,098.62 - - - บริษัท กุลนที จำกัด - 4,173.00 - 4,173.00 - กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี - 78,043.07 - 78,043.07 รวม 92,552,793.71 22,356,314.69 4,873,526.92 18,041,608.05

182

Smart Energy in Action


งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ลูกหนี้อื่น - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด 13,642,500.00 - 13,642,500.00 - บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด - - 46,631.00 - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 3,947.83 - - 13,646,447.83 - 13,689,131.00

- - - -

ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด 304,132,391.35 - 304,132,391.35 882,679,542.03 - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - 92,666,961.66 - 304,132,391.35 - 396,799,353.01 882,679,542.03 เงินปันผลค้างรับ - บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี้ จำกัด - - -

2,759,997.24

ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - - 1,288,534.81 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด 7,652,060.76 - 7,652,060.76 1,549,706.70 รวม 7,652,060.76 - 7,652,060.76 2,838,241.51 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 417,983,693.65 22,356,314.69 423,014,071.69 906,319,388.83 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด 17,036,723.56 - 17,036,723.56 176,469,389.82 - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - 27,583.32 - รวม 17,036,723.56 - 17,064,306.88 176,469,389.82 เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 109,967,548.57 - 109,967,548.57

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี้ จำกัด ยอดต้นปี - - - - ให้กู้เพิ่มระหว่างปี - - - 2,000,000.00 รับชำระระหว่างปี - - - (2,000,000.00) ยอดปลายปี - - - -

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

183


งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

- บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ยอดต้นปี - - - - ให้กู้เพิ่มระหว่างปี - - - 1,717,520.42 รับชำระระหว่างปี - - - (1,717,520.42) ยอดปลายปี - - - - - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด ยอดต้นปี - - 19,070,000.00 4,950,000.00 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี - - 27,900,000.00 47,120,000.00 รับชำระระหว่างปี - - (46,970,000.00) (33,000,000.00) ยอดปลายปี - - - 19,070,000.00 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ยอดต้นปี - - 157,083,240.00 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี 382,514,506.37 - 225,431,266.37 (353,268,847.46) - (353,268,847.46) รับชำระระหว่างปี ยอดปลายปี 29,245,658.91 - 29,245,658.91 รวม 29,245,658.91 - 29,245,658.91

- 249,183,240.00 (92,100,000.00) 157,083,240.00 176,153,240.00

จำหน่ายทรัพย์สิน - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - - 390,395.89 - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - - - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 512,328.74 2,500.00 - รวม 512,328.74 2,500.00 390,395.89

18,527.32 15,030.31 - 33,557.63

ซื้อสินทรัพย์ - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - 1,918,527.32 3,198.38 - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 13,573.75 338,317.76 - - บริษัท พี.เอ็ม. ออดิท จำกัด 600,000.00 - 600,000.00 รวม 613,573.75 2,256,845.08 603,198.38

- - - -

184

Smart Energy in Action


ซื้อสินทรัพย์ซึ่งกรรมการถือ กรรมสิทธิ์ร่วม

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

งบการเงินรวม 2555 2554

31,190,000.00

-

-

-

ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - 68,827,686.23

-

เจ้าหนี้การค้า - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - - 66,516,163.66 - บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด - - 112,087,898.15 - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 10,293,031.48 - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 29,503,281.20 - 29,503,281.20 รวม 29,503,281.20 - 218,400,374.49

9,479,165.06 46,876,291.74 6,356,559.62 - 62,712,016.42

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด 3,607,407.66 - 3,607,407.66 89,349,813.75 - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - 66,552,261.62 - รวม 3,607,407.66 - 70,159,669.28 89,349,813.75 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 7,605,004.68 7,605,004.68 -

-

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 822,597.43

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - - 513,600.00 - บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด - - 235,400.00 - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 160,500.00 - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 214,000.00 - 214,000.00 - บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - 128,000.00 - - กรรมการ 231,200.00 - - รวม 445,200.00 128,000.00 1,123,500.00

- - - - - - -

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

185


รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

41,160,893.54

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

7,733,004.68 290,506,141.20 152,061,830.17

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 37,161,982.64 - 37,161,982.64

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ยอดต้นปี - - - - กู้เพิ่มระหว่างปี - - - 3,000,000.00 ชำระระหว่างปี - - - (3,000,000.00) ยอดปลายปี - - - - - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ยอดต้นปี - - - 5,597,973.86 กู้เพิ่มระหว่างปี - - 41,646,966.57 12,848,270.06 ชำระระหว่างปี - - (12,500,000.00) (18,446,243.92) ยอดปลายปี - - 29,146,966.57 - - บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ยอดต้นปี - 2,050,000.00 - 2,050,000.00 กู้เพิ่มระหว่างปี - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 ชำระระหว่างปี - (3,050,000.00) - (3,050,000.00) ยอดปลายปี - - - - รวม - - 29,146,966.57 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา ร้อยละ 3.00 - 6.1813 ต่อปี

186

Smart Energy in Action


5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

รายได้จากการขายสินค้า - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - - 1,761,525.90 - บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด - - 4,107,044.75 - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 35,374,926.74 - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 169,184,017.28 26,794,363.86 422,143.28 - บริษัท กุลนที จำกัด 17,850.00 71,814.20 17,850.00 - กิจการร่วมค้า ศรีอู่ทองและฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล - 685,847.95 - - กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี - 72,937.45 - รวม 169,201,867.28 27,624,963.46 41,683,490.67

17,026,078.41 51,207,173.00 39,035,290.22 132,344.46 71,814.20 685,847.95 72,937.45 108,231,485.69

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,166,189,749.74 - 1,166,189,746.74 1,747,882,860.35 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - 784,526,279.10 - รวม 1,166,189,749.74 - 1,950,716,028.84 1,747,882,860.35 รายได้จากการให้บริการ - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด 15,450,000.00 - 15,450,000.00

-

รายได้อื่น - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 1,469,520.00 -

-

-

ดอกเบี้ยรับ - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - - - - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด - - 681,178.96 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด 6,206,304.13 - 6,206,304.13 รวม 6,206,304.13 - 6,887,483.09

22,153.43 1,379,070.01 1,549,706.72 2,950,930.16

รายได้เงินปันผล - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - - 1,682,000.00 2,759,997.24 - บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด - - 8,610,000.00 9,829,803.40 - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 15,280,000.00 7,249,971.00 รวม - - 25,572,000.00 19,839,771.64

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

187


งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ซื้อสินค้าและบริการ - บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด - - 260,112,096.06 - บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด - - 167,554,686.00 - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 13,962,775.92 รวม - - 441,629,557.98 ต้นทุนงานก่อสร้าง - บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 304,303,965.00 - 304,303,965.00

142,341,099.89 44,750,004.00 12,353,659.78 199,444,763.67 -

ค่าขนส่งและบริการ - บริษัท จี.อี.เอส. โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3,097,492.00 157,065.30 2,915,000.00

157,065.30

ค่าเช่าสำนักงานและโกดัง - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(2000) จำกัด 6,666,000.00 6,666,000.00 5,604,000.00 - บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลายแอนด์คอนสตั๊คชั่น จำกัด 1,536,000.00 1,536,000.00 - - กรรมการ 693,600.00 - - รวม 8,895,600.00 8,202,000.00 5,604,000.00

5,604,000.00 - - 5,604,000.00

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง -บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 932,800.00 - 932,800.00

-

ดอกเบี้ยจ่าย - บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด - - 822,597.43 - บริษัท กุลนที จำกัด - 4,471.23 - รวม - 4,471.23 822,597.43

187,366.60 4,471.23 191,837.83

5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

188

Smart Energy in Action

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

37,651,819.98 22,877,024.82 31,429,116.87 18,966,818.31 319,449.00 239,383.01 273,674.00 200,654.00 37,971,268.98 23,116,407.83 31,702,790.87 19,167,472.31


5.4 นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน รายการธุรกิจ นโยบายการกำหนดราคา ซื้อขายสินค้า ราคาทุน + 5% ถึง 30% รายได้ค่าบริการดูแลรักษาระบบ ราคาทุนบวก 65% ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่กู้จากสถาบันการเงิน ค่าเช่า ตามราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ซื้อ-ขายทรัพย์สิน ราคาตามบัญชี ซื้อที่ดิน ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีสุทธิหรือราคาประเมิน จากผู้ประเมินราคาอิสระ ค่าก่อสร้างระหว่างกัน ราคาตลาดบวก 5% ถึง 16%

5.5 ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 สัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่อ อายุได้ บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่า เดือนละ 467,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างจำนวน 1 สัญญากับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถ ต่ออายุได้ บริษัทย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 100,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาให้เช่าช่วง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 สัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่า เดือนละ 42,000.00 บาทและเดือนละ 86,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาให้เช่าช่วง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 สัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่า เดือนละ 88,500.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงที่ดินจำนวน 1 สัญญากับกรรมการของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใช้ราคาประเมินจากบริษัท ประเมินอิสระ ซึ่งสามารถต่ออายุได้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่า เดือนละ 57,800.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ใช้สิ่งปลูกสร้างของบริษัทเพื่อเป็น โรงงานรวมทั้งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการคิดค่าเช่าระหว่างกัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

189


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยสองแห่งและกรรมการสองท่านพร้อมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 410.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กรรมการหนึ่งท่านพร้อมกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ กรรมการดังกล่าวเป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในวงเงิน 235.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกรรมการสองท่าน พร้อมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกรรมการหนึ่งท่าน เป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 490.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กรรมการสองท่านของบริษัท พร้อมเงินฝากประจำของ บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง เป็ น หลั ก ประกั น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า วได้ รั บ จาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 56.00 ล้านบาท และจำนวน 0.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กรรมการหนึ่งท่านของบริษัท พร้อมตั๋วแลกเงินของ บริ ษั ท ย่ อ ยแห่งหนึ่งเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับจาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 10.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จำนำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ถือโดย บริษัทพร้อมกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเงินฝากธนาคาร ของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง เป็ น หลั ก ประกั น สิ น เชื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า วได้ รั บ จาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 2,347.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จำนำหุ้นสามัญของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ถือโดย บริษัท พร้อมกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิทธิการเช่าที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง และเงินฝากธนาคารของบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นหลักประกันสินเชื่อที่ บริษัทดังกล่าวได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 2,384.90 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการสอง ท่านเป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน 100.00 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จำนองที่ดินของบริษัทดังกล่าว และจำนำหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด เป็นหลักประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า วได้ รั บ จากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในวงเงิ น 348.00 ล้านบาท

190

Smart Energy in Action


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จำนำหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่งในวงเงิน 2,169.00 ล้านบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 บริ ษั ท ได้ ท ำสั ญ ญาจ้ า งเหมางานก่ อ สร้ า งระบบ สาธารณูปโภคและงานปูหินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มูลค่างานตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 45.33 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555ยังมีภาระผูกพันคง เหลือตามสัญญาระหว่างกัน จำนวน 11.18 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และงานโยธา จำนวน 4 สัญญากับบริษัท มูลค่าก่อสร้างตาม สัญญาเป็นจำนวนเงิน 1,450.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยังมีภาระ ผูกพันคงเหลือตามสัญญาระหว่างกัน จำนวน 665.52 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และงานโยธากับบริษัท มูลค่าก่อสร้างตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1,224.02 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยังมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา ระหว่างกัน จำนวน 41.09 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทร่วมได้ทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า จำนวน 1 สัญญากับบริษัท มูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 111.60 ล้านบาท ระยะเวลาตามสัญญา 6 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยังมีภาระผูกพันคงเหลือ ตามสัญญาจำนวน 98.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทร่วมได้ทำสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างระบบ ป้องกันน้ำท่วม ระบายน้ำฝนและงานปูหินเพิ่มเติมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มูลค่างานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 33.46 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทดังกล่าวยังมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาจำนวน 5.91 ล้านบาท 5.6 ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อบริษัท บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

191


ชื่อบริษัท บริษัท กันกุลเทรดดิ้งแอนด์เอเยนซี่ จำกัด กิจการร่วมค้า บีอี-เอฟอีซี กิจการร่วมค้าศรีอู่ทองและฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จำกัด บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด บริษัท กันกุลมารีนไลน์ จำกัด บริษัท กุลนที จำกัด บริษัท พี.เอ็ม. ออดิท จำกัด บริษัท จี.อี.เอส. โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ มีผู้บริหารร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน มีผู้บริหารร่วมกัน ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัท ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันแยกตามอายุหนี้ที่ค้าง ชำระได้ดังนี้

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ลูกหนี้การค้า ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 400,882,409.82 82,216.07 412,647,774.03 17,363,040.30 เกินกำหนดชำระ 1 ถึง 3 เดือน 9,445,275.24 22,274,098.62 599,108.25 22,882,914.81 เกินกำหนดชำระ 3 ถึง 6 เดือน - - 528,666.03 860,475,194.97 เกินกำหนดชำระ 6 ถึง 12 เดือน - - 861,263.87 - เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป - - 678,567.75 - รวม 410,327,685.06 22,356,314.69 415,315,379.93 900,721,150.08 ลูกหนี้อื่น 7,656,008.59 - 7,698,691.76 5,598,238.75 รวม 417,983,693.65 22,356,314.69 423,014,071.69 906,319,388.83

192

Smart Energy in Action


7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ลูกหนี้การค้า เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า 52,484,953.42 17,682,692.19 51,770,009.74 15,819,675.44 ลูกหนี้การค้า 407,381,568.81 550,372,215.38 358,816,168.51 448,192,678.93 ลูกหนี้เช็คคืน 987,142.65 1,092,952.44 987,142.65 1,092,952.44 ลูกหนี้ค่างานก่อสร้าง 298,578,676.54 26,012,004.84 298,578,676.54 26,012,004.84 รวม 759,432,341.42 595,159,864.85 710,151,997.44 491,117,311.65 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,215,511.17) (1,886,731.52) (2,298,670.97) (1,700,551.52) รวมลูกหนี้การค้า 756,216,830.25 593,273,133.33 707,853,326.47 489,416,760.13 ลูกหนี้อื่น 55,622,750.56 26,088,352.48 41,779,111.11 16,993,671.66 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ 25,192,739.07 2,387,286.80 18,732,312.58 953,305.22 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (227,115.21) (78,358.21) (78,358.21) (78,358.21) สุทธิ 836,805,204.67 621,670,414.40 768,286,391.95 507,285,378.80

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 533,530,611.62 312,180,834.49 495,193,191.88 230,542,322.21 เกินกำหนดชำระ 1 ถึง 3 เดือน 181,616,212.63 176,574,396.51 174,870,384.79 154,542,715.59 เกินกำหนดชำระ 3 ถึง 6 เดือน 40,287,522.42 103,765,423.87 37,404,942.42 103,765,423.87 เกินกำหนดชำระ 6 ถึง 12 เดือน 2,292,353.33 1,662,923.92 1,497,000.93 1,290,563.92 เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,705,641.42 976,286.06 1,186,477.42 976,286.06 รวม 759,432,341.42 595,159,864.85 710,151,997.44 491,117,311.65 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,215,511.17) (1,886,731.52) (2,298,670.97) (1,700,551.52) สุทธิ 756,216,830.25 593,273,133.33 707,853,326.47 489,416,760.13

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

193


รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม 2555 2554

ยอดคงเหลือต้นปี (1,886,731.52) ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (2,586,107.62) ได้รับชำระคืนในระหว่างปี 1,257,327.97 ยอดคงเหลือปลายปี (3,215,511.17)

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

(1,063,918.70) (1,700,551.52) (1,063,918.70) (2,502,621.28) (1,855,447.42) (1,845,641.28) 1,679,808.46 1,257,327.97 1,209,008.46 (1,886,731.52) (2,298,670.97) (1,700,551.52)

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น - กิจการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม 2555 2554

ยอดคงเหลือต้นปี (78,358.21) ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (148,757.00) ได้รับชำระคืนในระหว่างปี - ยอดคงเหลือปลายปี (227,115.21)

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

(78,358.21) (78,358.21) - - - - (78,358.21) (78,358.21)

(78,358.21) - - (78,358.21)

8. รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ/รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า ประกอบด้วย

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

รายได้ที่ยังไม่ ได้เรียกชำระมูลค่างานตามสัญญา 4,269,331,008.44 - 5,539,520,382.44 2,203,138,026.00 การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ 4,233,377,242.33 - 5,009,559,062.40 1,747,882,860.35 หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (4,216,316,275.06) - (4,992,470,511.81) (1,571,413,470.53) รายได้ที่ยังไม่ ได้เรียกชำระ 17,060,967.27 - 17,088,550.59 176,469,389.82 รายได้ก่อสร้างรับล่วงหน้า มูลค่างานตามสัญญา 304,936,879.00 470,000,000.00 484,774,358.00 470,000,000.00 มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ 282,414,512.59 666,625,226.28 290,764,512.59 666,625,226.28 หัก การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วน ของงานที่ทำเสร็จ (282,406,481.09) (449,837,000.00) (290,750,940.12) (449,837,000.00) รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 8,031.50 216,788,226.28 13,572.47 216,788,226.28

194

Smart Energy in Action


บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นสะสมและกำไรที่รับรู้ (หักขาดทุนที่รับรู้) จนถึงปัจจุบัน 4,515,783,723.42 449,837,000.00 5,300,310,002.52 2,197,719,860.35 หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (4,498,730,787.65) (666,625,226.28) (5,283,235,024.40) (2,238,038,696.81) 17,052,935.77 (216,788,226.28) 17,074,978.12 (40,318,836.46) จำนวนเงินที่รับรู้เป็นสินทรัพย์/ หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน - รายได้ที่ยังไม่ ได้เรียกชำระ 17,060,967.27 - 17,088,550.59 176,469,389.82 - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า (8,031.50) (216,788,226.28) (13,572.47) (216,788,226.28) 17,052,935.77 (216,788,226.28) 17,074,978.12 (40,318,836.46)

9. สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ราคาทุน สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง สินค้าระหว่างทาง รวม

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2555 ค่าเผื่อการลด มูลค่าสินค้า คงเหลือ สุทธิ ราคาทุน

288,373,023.43 (41,878,933.61) 63,740,127.08 (3,697,506.14) 83,248,386.80 (9,055,533.85) 4,823,813.40 (379,995.18) 27,417,121.17 - 467,602,471.88 (55,011,968.78)

สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างทาง รวม หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ สุทธิ

246,494,089.82 60,042,620.94 74,192,852.95 4,443,818.22 27,417,121.17 412,590,503.10

214,527,628.55 46,339,261.39 131,631,789.19 4,487,838.90 14,414,112.08 411,400,630.11

2554 ค่าเผื่อการลด มูลค่าสินค้า คงเหลือ

สุทธิ

(19,885,713.81) (1,564,460.38) (7,085,190.03) (278,679.66) - (28,814,043.88)

194,641,914.74 44,774,801.01 124,546,599.16 4,209,159.24 14,414,112.08 382,586,586.23

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 265,496,345.85 182,915,105.51 3,641,610.15 13,770,929.31 269,137,956.00 196,686,034.82 (34,433,051.68) (16,610,724.45) 234,704,904.32 180,075,310.37

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

195


รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

ยอดคงเหลือต้นปี (28,814,043.88) (23,284,190.28) (16,610,724.45) (17,692,863.44) ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (27,398,385.37) (7,710,541.35) (17,822,327.23) - โอนออกในระหว่างปี 1,200,460.47 2,180,687.75 - 1,082,138.99 ยอดคงเหลือปลายปี (55,011,968.78) (28,814,043.88) (34,433,051.68) (16,610,724.45)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมี จำนวน 1,425.02 ล้านบาท และ จำนวน 1,308.28 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการ เงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้ โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่า สินค้าเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว จำนวน 1.20 ล้านบาท ในงบการ เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินค้าคงเหลือบางส่วนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจำหน่ายได้เกิน กว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน มีประมาณ 112.53 ล้านบาทในงบการเงิน รวม และประมาณ 83.18 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ

10. เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระ ค้ำประกันของกลุ่มบริษัทได้นำไปเป็นหลักประกันสินเชื่อที่ ได้รับจากสถาบันการเงินและ หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสามารถสรุปได้ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) อัตราร้อยละ (หน่วย : พันบาท) ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียนใน ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 บริษัท จี-พาวเวอร์ ผลิตและจำหน่าย ประเทศไทย 894,000 ซอร์ซ จำกัด พลังงานไฟฟ้า

196

Smart Energy in Action

- 40.00%

- 321,406

- 383,195

-


ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมสามารถสรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม สินทรัพย์สุทธิ

รายได้รวม กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด

(หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 3,244,248,009.66 2,220,592,416.04 2,275,891,106.90 1,478,263,967.08 968,356,902.76 742,328,448.96 (หน่วย : บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 293,656,624.52 2,636,394.18 82,028,453.80 (7,663,071.86)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถ สรุปได้ดังนี้ ชื่อบริษัท ทุนชำระแล้ว (พันบาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พันบาท) 2555 2554 2555 2554 2555 2554 บริษัท จี.เค.พาวเวอร์โปรดักส์ จำกัด 100,000 100,000 100.00 100.00 80,425 80,425 บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี้ จำกัด 200,000 200,000 100.00 100.00 163,188 163,188 บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จำกัด 50,000 50,000 100.00 100.00 41,408 41,408 บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด 992,000 280,000 100.00 100.00 992,000 280,000 บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด 103,475 - 70.00 - 539,832 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด - 750,000 - 100.00 - 813,337 รวม 1,816,853 1,378,358

เงินปันผล (พันบาท) 2555 2554 8,610 2,760 1,682 9,830 15,280 7,250 - - - - - - 25,572 19,840

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ของบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด มีมติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 4 จากบริษัทในอัตรา หุ้นละ 8.00 บาท จากจำนวน 3,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 24.00 ล้านบาท รวมเรียก ชำระค่าหุ้นจนถึงปัจจุบันหุ้นละ 68.00 บาท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

197


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ของบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด มีมติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 5 จากบริษัทในอัตรา หุ้นละ 32.00 บาท จากจำนวน 3,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 96.00 ล้านบาท รวมเรียก ชำระค่าหุ้นจนถึงปัจจุบันหุ้นละ 100.00 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจากจำนวนเงิน 52.00 ล้ า นบาท เป็ น จำนวนเงิ น 78.00 ล้ า นบาท โดยจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จำนวน 2,600,000 หุ้น ให้กับบริษัท อิมแพค เอนเนอยี่ เอเชีย ลิมิเต็ดในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมป็นเงินจำนวน 26.00 ล้านบาท และเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้วทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ของบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 400.00 ล้านบาท เป็นจำนวน 660.00 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,600,000 หุ้น ให้กับบริษัทใน ราคาหุ้นละ 100.00 บาท และให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท รวม เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 65.00 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจากจำนวนเงิน 660.00 ล้ า นบาท เป็ น จำนวนเงิ น 785.00 ล้ า นบาท โดยจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จำนวน 1,250,000 หุ้น ให้กับบริษัทในราคาหุ้นละ 100.00 บาท และให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ใน อัตราหุ้นละ 25.00 บาท รวมเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 31.25 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจากจำนวนเงิน 785.00 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 880.00 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 950,000 หุ้น ให้กับบริษัทในราคาหุ้นละ 100.00 บาท และให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท รวมเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 23.75 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวจากจำนวนเงิน 78.00 ล้ า นบาท เป็ น จำนวนเงิ น 179.90 ล้ า นบาท โดยจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จำนวน 7,132,999 หุ้น ให้กับบริษัท จำนวน 3,057,000 หุ้น ให้กับ บริษัท อิมแพค เอนเนอยี่ เอเชีย ลิมิเต็ด และจำนวน 1 หุ้น ให้กับ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท และให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม ทุนในครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 25.48 ล้านบาท

198

Smart Energy in Action


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด มีมติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2 จากบริษัทใน อัตราหุ้นละ 75.00 บาท จากจำนวน 4,800,000 หุ้น รวมเป็นเงินเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม จำนวน 360.00 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ของ บริษัท กั น กุ ล พาวเวอร์ เ จน จำกั ด มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม จำนวน 880.00 ล้านบาท เป็นจำนวน 992.00 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,120,000 หุ้น ให้ กับบริษัทในราคาหุ้นละ 100.00 บาท และให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรกในอัตรา หุ้นละ 25.00 บาท รวมเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 28.00 ล้านบาท และเรียก ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในอัตราหุ้นละ 75.00 บาท รวมเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจนเต็มจำนวน มูลค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 84.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญของ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด จำนวน 4,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 629.92 ล้านบาท ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว โดย บริษัทได้รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 416.22 ล้านบาท ใน งบการเงินรวม และจำนวน 141.53 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้รับ ชำระค่าหุ้นงวดแรกจำนวน 594.92 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 สำหรั บ เงิ น ค่ า หุ้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ จำนวน 35.00 ล้ า นบาท จะได้ รั บ ชำระเมื่ อ บริ ษั ท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด เริ่มมีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการที่ 4 ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556) โดยมีเงื่อนไข เพิ่มเติมว่าหากโรงไฟฟ้าโครงการที่ 4 สามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ก่อน วันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ตกลงปรับเพิ่มราคาซื้อขายในอัตรา วันละ 8,900.00 บาท ต่อเมกกะวัตต์ต่อวัน แต่หากวันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ล่าช้า ออกไปเกินกว่าวันที่ 1 ธันวาคม 2555 บริษัทตกลงปรับลดราคาซื้อขายในอัตราเดียวกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้รับรู้ประมาณการค่าปรับดังกล่าวใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 3.59 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าโครงการที่ 4 จำหน่าย ไฟฟ้าได้ล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากปัญหาฝนตกต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

199


ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 416.22 ล้านบาทในงบการเงินรวม มี ดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ ได้รับ เงินสด ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ยังคงเหลืออยู่ หัก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

594,917,350.00 35,000,000.00 629,917,350.00 304,152,768.47 934,070,118.47 (517,848,120.14) 416,221,998.33

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 416.22 ล้านบาทในงบการเงินรวมได้รวมกำไรส่วน ที่เกิดจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนที่ยังเหลือในบริษัทย่อยเดิมด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ สูญเสียอำนาจในในการควบคุมจำนวน 97.01 ล้านบาท ดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ยังคงเหลืออยู่ หัก ร้อยละ 40 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ กำไรส่วนที่เกิดจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนที่ยังเหลืออยู่

304,152,768.47 (207,139,248.06) 97,013,520.41

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด จำนวน 5,460,000 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 95.60 บาท รวมทั้งสิ้น 522.00 ล้านบาท จาก ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจในการควบคุม บริษัทดังกล่าว บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทประสงค์จะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิด โรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น บริษัทจ่ายชำระราคาค่าหุ้น ดังนี้

200

Smart Energy in Action


สิ่งตอบแทนจากการรวมธุรกิจ จ่ายชำระด้วยเงินสด จำนวนค้างชำระ ** รวมสิ่งตอบแทนจากการรวมธุรกิจ

(หน่วย : บาท) 249,500,000.00 272,500,000.00 522,000,000.00

** งวดที่ 1 จำนวน 100.00 ล้านบาท ชำระเมื่อบริษัทได้รับเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้า 10 เมกกะวัตต์ (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556) ในระหว่างปีได้มีการชำระ บางส่วนคงเหลือ 92.36 ล้านบาท งวดที่ 2 จำนวน 172.50 ล้านบาท ชำระเมื่อบริษัทได้รับเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้า 50 เมกกะวัตต์ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557) จำนวนเงินที่รับรู้ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมา มีดังนี้ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อุปกรณ์ สัญญาขายไฟฟ้า *** เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม สินทรัพย์สุทธิ

(หน่วย : บาท) 31,092,853.53 4,590.28 960,698.67 30,000,000.00 3,873,444.67 680,784,978.53 (1,000,863.00) (1,416.97) (223,714,285.71) 522,000,000.00

*** สัญญาขายไฟฟ้าเป็นข้อตกลงขายไฟฟ้าพลังงานลมให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 60 เมกกะวัตต์เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ โดยสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอัตรา 3.50 บาท ต่อกิโลวัตต์ เป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้รับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจำนวน 4.23 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

201


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมรายได้และ กำไร(ขาดทุน) ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ดังนี้ (หน่วย : บาท) 147,093.95 (33,165,752.55)

รายได้ กำไร(ขาดทุน)

กรณีถ้าหากบริษัทได้รวมธุรกิจกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะรวมรายได้และกำไร(ขาดทุน) ของบริษัท พัฒนาพลังงานลมจำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนี้ (หน่วย : บาท) 147,093.95 (37,838,209.51)

รายได้ กำไร(ขาดทุน)

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2555 2554

ราคาทุน:- ณ วันที่ 1 มกราคม - ซื้อเพิ่ม 32,572,545.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 32,572,545.00 ค่าเผื่อการด้อยค่า:- ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้น (1,382,545.00) ณ วันที่ 31 ธันวาคม (1,382,545.00) มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31,190,000.00

- - - - - - -

สำหรับปี 2555 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ในการประเมินราคา ซึ่งปรากฏว่าที่ดินมีราคาประเมินจำนวน 31.19 ล้านบาท

202

Smart Energy in Action


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

203

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง รวม ราคาทุน :- ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 212,385,535.97 112,774,860.30 888,958,470.70 44,409,173.44 2,167,020,611.89 3,425,548,652.30 ซื้อเพิ่มโดยกระแสเงินสด 362,052,425.00 - 9,017,872.22 11,718,023.06 1,391,078,294.22 1,773,866,614.50 เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 4,600,724.38 - - 4,600,724.38 โอนเข้า 30,000,000.00 - 16,773,545.03 - 27,958.50 46,801,503.53 จำหน่าย - - (1,451,281.14) (4,313,421.47) - (5,764,702.61) โอนออก - - - - (16,858,502.84) (16,858,502.84) โอนเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง - - - - (738,881,873.17) (738,881,873.17) ลดลงเนื่องจากจำหน่าย เงินลงทุน (77,064,623.42) - (4,335.09) - (1,422,353,983.25) (1,499,422,941.76) ตัดจำหน่าย - - (1,249,256.34) - - (1,249,256.34) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 527,373,337.55 112,774,860.30 916,645,739.76 51,813,775.03 1,380,032,505.35 2,988,640,217.99 ค่าเสื่อมราคาสะสม :- ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - (42,105,721.46) (114,264,085.85) (25,481,738.43) - (181,851,545.74) ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (3,564,282.66) (41,536,774.78) (2,329,318.18) - (47,430,375.62) เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน - - (727,279.71) - - (727,279.71) จำหน่าย/อื่นๆ - - 1,559,844.27 2,576,272.01 - 4,136,116.28 ลดลงเนื่องจากจำหน่ายเงินลงทุน - - 490.53 - - 490.53 ตัดจำหน่าย - - 1,132,628.79 - - 1,132,628.79 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - (45,670,004.12) (153,835,176.75) (25,234,784.60) - (224,739,965.47) ค่าเผื่อการด้อยค่า :- ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - - (228,866.26) - - (228,866.26) ลดลง - - 223,740.69 - - 223,740.69 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - - (5,125.57) - - (5,125.57) มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 527,373,337.55 67,104,856.18 762,805,437.44 26,578,990.43 1,380,032,505.35 2,763,895,126.95 ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 47,430,375.62

ประกอบด้วย

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์


204

Smart Energy in Action

31,984,189.32

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวม 656,771,728.84 2,770,361,943.01 745,695,599.38 (1,541,522.95) (745,739,095.98) 3,425,548,652.30 (151,353,926.33) (31,984,189.32) (1,505.53) 1,488,075.44 (181,851,545.74) - (228,866.26) (228,866.26) 3,243,468,240.30

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม อาคารและส่วน เครื่องตกแต่งและ ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง ราคาทุน:- ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 103,305,889.05 95,928,901.54 85,676,337.94 26,723,334.27 31,913,994.18 313,223,271.86 ซื้อเพิ่ม 109,079,646.92 16,652,669.41 29,345,216.76 3,326,072.45 12,520,179.26 2,599,438,158.21 โอนเข้า - 193,289.35 745,424,107.23 78,202.80 - - จำหน่าย - - (39,481.14) (1,477,041.81) (25,000.00) - โอนออก - - (98,277.80) - - (745,640,818.18) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 212,385,535.97 112,774,860.30 860,307,902.99 28,650,567.71 44,409,173.44 2,167,020,611.89 ค่าเสื่อมราคาสะสม:- ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - (38,427,385.14) (66,922,254.63) (21,435,077.38) (24,569,209.18) - ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (3,678,336.32) (24,369,281.61) (2,999,044.24) (937,527.15) - โอนเข้า - - - (1,505.53) - - จำหน่าย/โอนออก - - 38,376.38 1,424,701.06 24,998.00 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - (42,105,721.46) (91,253,159.86) (23,010,926.09) (25,481,738.33) - ค่าเผื่อการด้อยค่า:- ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - - - - - - เพิ่มขึ้น - - (217,535.05) (11,331.21) - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - - (217,535.05) (11,331.21) - - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 212,385,535.97 70,669,138.84 768,837,208.08 5,628,310.41 18,927,435.11 2,167,020,611.89


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

205

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ อาคารและ เครื่องตกแต่งและ ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง ราคาทุน:- ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 32,521,545.38 2,705,845.87 15,433,593.05 30,614,826.89 - ซื้อเพิ่ม - 207,632.50 1,878,354.08 10,231,626.17 12,608,172.14 โอนเข้า - - - - - จำหน่าย - (27,383.48) (470,247.66) (2,530,785.95) - โอนออก - - - - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 32,521,545.38 2,886,094.89 16,841,699.47 38,315,667.11 12,608,172.14 ค่าเสื่อมราคาสะสม:- ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (25,425,657.47) (2,421,715.37) (11,256,192.78) (15,468,539.18) - ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (899,887.03) (138,669.73) (1,747,449.39) (1,856,143.47) - โอนเข้า - - - - - จำหน่าย - 27,382.48 582,021.17 1,959,188.72 - โอนออก - - - - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (26,325,544.50) (2,533,002.62) (12,421,621.00) (15,365,493.93) - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,196,000.88 353,092.27 4,420,078.47 22,950,173.18 12,608,172.14

4,642,149.62

81,275,811.19 24,925,784.89 - (3,028,417.09) - 103,173,178.99 (54,572,104.80) (4,642,149.62) - 2,568,592.37 - (56,645,662.05) 46,527,516.94

รวม

(หน่วย : บาท)


206

Smart Energy in Action

3,785,339.44

รวม

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยานพาหนะ

(หน่วย : บาท)

70,757,841.71 11,997,242.43 78,202.80 (1,479,272.95) (78,202.80) 81,275,811.19 (52,217,590.51) (3,785,339.44) (1,505.53) 1,430,825.15 1,505.53 (54,572,104.80) 26,703,706.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ อาคารและ เครื่องตกแต่งและ ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้สำนักงาน

ราคาทุน:- ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 32,452,190.28 2,669,325.28 14,027,630.10 21,608,696.05 ซื้อเพิ่ม 69,355.10 126,104.53 2,795,651.96 9,006,130.84 โอนเข้า - - 78,202.80 - จำหน่าย - (11,381.14) (1,467,891.81) - โอนออก - (78,202.80) - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 32,521,545.38 2,705,845.87 15,433,593.05 30,614,826.89 ค่าเสื่อมราคาสะสม:- ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (24,230,612.26) (2,306,537.41) (10,850,973.66) (14,829,467.18) ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (1,195,045.21) (127,764.63) (1,823,457.60) (639,072.00) โอนเข้า - - (1,505.53) - จำหน่าย - 11,081.14 1,419,744.01 - โอนออก - 1,505.53 - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (25,425,657.47) (2,421,715.37) (11,256,192.78) (15,468,539.18) มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 7,095,887.91 284,130.50 4,177,400.27 15,146,287.71


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 85.78 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาทุน จำนวน 139.05 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่ง หนึ่งในวงเงิน 410.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ จำนำเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ราคาทุน 2,512.83 ล้านบาท เป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัท ย่อยดังกล่าวได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงินสกุลเงินบาทจำนวน 3,131.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจำนองที่ดินราคาทุนจำนวน 378.00 ล้านบาทเป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 348.00 ล้านบาท สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท เป็ น ผู้ เ ช่ า ซึ่ ง รวมแสดงในรายการข้ า งต้ น ประกอบด้วยเครื่องจักรและยานพาหนะมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 22.43 ล้านบาทในงบการเงินรวมและจำนวน 19.95 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ

15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม โปรแกรม สัญญา คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ ขายไฟฟ้า รวม ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 2,245,975.00 1,208,445.00 65,000,000.00 68,454,420.00 ซื้อเพิ่ม 227,680.00 - - 227,680.00 เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 680,784,978.53 680,784,978.53 จำหน่าย - - (65,000,000.00) (65,000,000.00) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,473,655.00 1,208,445.00 680,784,978.53 684,467,078.53 ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (1,336,493.28) (1,066,883.49) - (2,403,376.77) ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (423,966.67) (139,002.52) - (562,969.19) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (1,760,459.95) (1,205,886.01) - (2,966,345.96) มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 713,195.05 2,558.99 680,784,978.53 681,500,732.57

ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

562,969.19

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

207


(หน่วย : บาท ) งบการเงินรวม โปรแกรม สัญญา คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ ขายไฟฟ้า ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 2,140,625.00 1,208,445.00 65,000,000.00 ซื้อเพิ่ม 105,350.00 - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,245,975.00 1,208,445.00 65,000,000.00 ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (943,794.62) (825,194.48) - ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (392,698.66) (241,689.01) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (1,336,493.28) (1,066,883.49) - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 909,481.72 141,561.51 65,000,000.00

รวม

68,349,070.00 105,350.00 68,454,420.00 (1,768,989.10) (634,387.67) (2,403,376.77) 66,051,043.23 ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 634,387.67

(หน่วย : บาท ) งบการเงินเฉพาะกิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2555 2554 ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 595,048.00 595,048.00 ซื้อเพิ่ม - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 595,048.00 595,048.00 ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม (403,139.11) (284,129.51) ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (119,009.60) (119,009.60) ณ วันที่ 31 ธันวาคม (522,148.71) (403,139.11) มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 72,899.29 191,908.89 ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 119,009.60 119,009.60

208

Smart Energy in Action


16. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินประกัน ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย อื่นๆ รวม หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย สุทธิ

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

8,313,766.78 9,315,225.12 650,173.10 464,145.12 1,796,188.82 12,025,276.25 1,796,188.82 1,796,188.82 20,500.00 303,042.80 - - 10,130,455.60 21,643,544.17 2,446,361.92 2,260,333.94 (1,796,188.70) (1,796,188.82) (1,796,188.82) (1,796,188.82) 8,334,266.90 19,847,355.35 650,173.10 464,145.12

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท รวม

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

1,426,812,293.28 849,473,240.00 1,054,748,700.00 849,473,240.00 259,436,599.05 1,722,974,499.06 177,035,063.08 1,702,746,811.56 1,686,248,892.33 2,572,447,739.06 1,231,783,763.08 2,552,220,051.56

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและ เลตเตอร์ออฟเครดิตกับสถาบันการเงินต่างๆ ประกอบด้วยวงเงินสกุลเงินบาทจำนวน 3,227.00 ล้านบาท และวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำนวน 50.00 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.850 - 7.000 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีข้อปฏิบัติตามสัญญาที่สำคัญที่ระบุไว้ ในสัญญาได้แก่ - กำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามข้อ กำหนดที่ระบุไว้ ในสัญญา - กำหนดห้ามบริษัทย่อยค้ำประกันแก่ผู้ ใดหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ โดยมิได้รับความ ยินยอมจากธนาคาร - กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

209


วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการ สองท่าน เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รวม

งบการเงินรวม 2555 2554

29,503,281.20 3,607,407.66 7,605,004.68 445,200.00 41,160,893.54

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

- 218,400,374.49 62,712,016.42 - 70,159,669.28 89,349,813.75 7,605,004.68 - - 128,000.00 1,946,097.43 - 7,733,004.68 290,506,141.20 152,061,830.17

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น ภาษีขายรอเรียกเก็บ รวม

210

Smart Energy in Action

งบการเงินรวม 2555 2554

296,936,192.73 133,210,392.50 402,165,354.58 267,319,696.69 88,411,311.57 13,137,414.35 19,654,107.18 23,541,701.06 30,884,089.25 1,832,829.31 838,051,055.31 439,042,033.91

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 208,112,516.74 83,230,535.70 434,306,550.73 273,149,001.36 32,739,131.02 13,125,942.56 32,804,008.51 10,060,547.34 29,663,979.52 1,819,523.98 737,626,186.52 381,385,550.94


20. เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า-กิจการอื่น ประกอบด้วย

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า รวม

งบการเงินรวม 2555 2554

3,445,098.84 8,537,477.38 - 216,788,226.28 3,445,098.84 225,325,703.66

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 3,445,098.84 8,537,477.38 - 216,788,226.28 3,445,098.84 225,325,703.66

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดังนี้ (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2555 เจ้าหนี้ตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย เช่าการเงิน รอตัดบัญชี สุทธิ

2554 เจ้าหนี้ตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย เช่าการเงิน รอตัดบัญชี

สุทธิ

ไม่เกิน 1 ปี 6,365,410.20 (1,574,969.55) 4,790,440.65 6,113,816.28 (922,221.21) 5,191,595.07 เกินกว่า 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี 18,796,150.28 (2,699,947.98) 16,096,202.30 9,965,308.69 (1,398,187.22) 8,567,121.47 รวม 25,161,560.48 (4,274,917.53) 20,886,642.95 16,079,124.97 (2,320,408.43) 13,758,716.54 (หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 เจ้าหนี้ตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย เจ้าหนี้ตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย เช่าการเงิน รอตัดบัญชี สุทธิ เช่าการเงิน รอตัดบัญชี สุทธิ ไม่เกิน 1 ปี 5,114,278.20 (1,146,801.50) 3,967,476.70 5,541,304.28 (733,834.87) 4,807,469.41 เกินกว่า 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี 14,321,495.23 (1,911,934.85) 12,409,560.38 7,826,494.64 (1,074,783.04) 6,751,711.60 รวม 19,435,773.43 (3,058,736.35) 16,377,037.08 13,367,798.92 (1,808,617.91) 11,559,181.01

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

211


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งหลายแห่ง เพื่อเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะจำนวน 20 สัญญา สัญญาเช่ากำหนดชำระค่าเช่าเป็น งวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 4,777.50 บาทถึงเดือนละ 137,600.00 บาท มีระยะเวลาการ เช่าตั้งแต่ 4 ปีถึง 5 ปี สัญญาเช่าดังกล่าวค้ำประกันโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการของกลุ่ม บริษัท กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรและยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เมื่อกลุ่มบริษัทได้ชำระเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทตัดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1.35 ล้านบาทในงบการเงินรวมและจำนวน 1.11 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะ กิจการ โดยบันทึกไว้ ในบัญชี “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2555 2554 1,485,858,694.45 982,408,420.99 (122,170,971.74) (85,745,115.48) 1,363,687,722.71 896,663,305.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งวงมีเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 2,347.10 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม (Refinance) และเพื่อใช้ ในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.935 - 5.060 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อม ดอกเบี้ยรายไตรมาส โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือน มกราคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดค้างชำระจำนวน 1,485.86 ล้านบาท - กำหนดให้บริษัทย่อยต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ในสัญญา - กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา - กำหนดห้ามบริษัทย่อยค้ำประกันแก่ผู้ ใดหรือก่อภาระผูกพันใดๆ โดยมิได้รับความยินยอม ธนาคาร

212

Smart Energy in Action


วงเงินสินเชื่อดังกล่าวใช้หลักประกันโดยจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและ อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง ของบริษัทย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยที่มีกับสถาบันการเงินดังกล่าว รวมถึงจำนำใบหุ้น ของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัท จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยาวมีดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี 2 ปี - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

(หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2555 2554 122,170,971.74 85,745,115.48 663,851,483.81 400,320,223.03 699,836,238.90 496,343,082.48 1,485,858,694.45 982,408,420.99

23. ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ประมาณการหนี้สินจำนวน 2.40 ล้านบาท และจำนวน 1.72 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ สำหรับการเรียกร้องการรับประกันสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าที่ขายไปยังลูกค้า กลุ่ม บริษัทคาดว่ารายจ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้น ภายในระยะ 1- 5 ปี ตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการเคลื่อนไหวของประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้าในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้นระหว่างปี โอนกลับส่วนที่หมดอายุระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

3,229,313.70 3,358,163.85 2,035,995.97 1,892,359.45 802,159.65 1,366,543.13 (2,721,596.41) (931,009.80) (1,685,894.44) 2,400,076.74 3,229,313.70 1,716,644.66

1,963,210.94 107,956.75 (35,171.72) 2,035,995.97

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

213


จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย - ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า

ระหว่าง 1 ปี ระหว่าง 2 ปี - 3 ปี ระหว่าง 4 ปี - 5 ปี รวม

งบการเงินรวม 2555 2554

2,168,708.51 2,671,608.27 142,880.10 510,537.82 88,488.13 47,167.61 2,400,076.74 3,229,313.70

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

1,632,620.03 1,643,854.92 - 364,947.42 84,024.63 27,193.63 1,716,644.66 2,035,995.97

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้าง หรือเกษียณอายุตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประมาณการ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้ เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจำนวนผล ประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกำหนดมูลค่า ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนบริการในอดีตและต้นทุนปัจจุบันที่ เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้สิน จำนวน 7.29 ล้านบาท และ 5.14 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นปี ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ผลประโยชน์ที่จ่าย ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายปี

214

Smart Energy in Action

งบการเงินรวม 2555 2554

6,618,112.98 8,127,557.00 787,224.00 769,215.00 245,201.00 260,600.98 (359,880.00) (2,539,260.00) 7,290,657.98 6,618,112.98

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 4,512,746.00 6,422,835.00 459,094.00 433,349.00 171,483.00 195,822.00 - (2,539,260.00) 5,143,323.00 4,512,746.00


สมมติ ฐ านในการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ ส ำคั ญ ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

อัตราคิดลด ณ วันสิ้นปี อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะ ลาออกก่อนเกษียณ

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 5.0% - 6.0% 5.0% - 6.0% 5.0% - 6.0% 5.0% - 6.0% 0.0% - 30.0% 0.0% - 30.0% 0.0% - 30.0% 0.0% - 30.0%

25. ทุนเรือนหุ้น การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี ดังนี้

จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)

หุ้นสามัญ (หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 400,000,000 400,000,000.00 ออกหุ้นเพิ่มระหว่างปี - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 400,000,000 400,000,000.00 ออกหุ้นเพิ่มระหว่างปี 40,000,000 40,000,000.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 440,000,000 440,000,000.00 จำนวนหุ้น หุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 400,000,000 400,000,000.00 ออกหุ้นเพิ่มระหว่างปี - - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 400,000,000 400,000,000.00 ออกหุ้นเพิ่มระหว่างปี 39,999,984 39,999,984.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 439,999,984 439,999,984.00

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

215


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุน จดทะเบียนจากเดิม 400,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 440,000,000.00 บาท เพื่อ รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด ต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

26. สำรองตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตาม กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตาม กฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 4.00 ล้านบาท ไป เป็นสำรองตามกฎหมาย

27. ภาษีเงินได้ บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 23 โดยคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิทางภาษีภายหลังบวก กลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับรายการขาดทุนจากการลด มูลค่าสินค้า ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

28. กำไรต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือ หุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายอยู่ ใน ระหว่างปี 216

Smart Energy in Action


29. เงินปันผลจ่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเป็น เอกฉั น ท์ ใ ห้ จ่ า ยปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 40.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผล ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้น ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดทั้งปีเท่ากับอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 80.00 ล้านบาทโดยบริษัทได้จ่าย ปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2555

30. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 30.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารประจำไม่เกิน 3 เดือน ตั๋วแลกเงิน รวม

งบการเงินรวม 2555 2554

600,904.58 381,758.50 256,970,577.50 231,290,596.57 142,328,149.21 82,505,992.15 33,187.29 785,389.03 182,000,000.00 - 581,932,818.58 314,963,736.25

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 423,338.91 281,566.00 176,429,954.38 185,832,230.75 38,028,783.95 79,562,733.46 33,187.29 32,536.93 182,000,000.00 - 396,915,264.53 265,709,067.14

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

217


30.2 รายการไม่กระทบเงินสด

ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ ได้จ่ายชำระ ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โอนสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นงานระหว่าง ก่อสร้างตามสัญญา เงินปันผลค้างจ่าย จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ ได้จ่ายชำระ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมยังไม่ ได้รับชำระ จัดประเภทภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไปเป็นสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

งบการเงินรวม 2555 2554

594,723,409.15 35,976,056.70 12,587,149.54 11,464,585.80 32,378.50 - 30,000,000.00 263,547,425.40 - 39,999,984.00 - - 5,191,708.13

- 9,497,149.54 -

- 9,039,803.74 -

-

-

- - - 8,008.36 - 39,999,984.00 - 264,857,500.00 - 35,000,000.00

- - - - -

-

-

-

-

30.3 การสูญเสียอำนาจการควบคุมบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ขายบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด ให้กับบริษัทอื่น รายการที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียอำนาจการควบคุมบริษัทย่อย มีดังนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์อื่น สัญญาขายไฟฟ้า เจ้าหนี้อื่น ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

218

Smart Energy in Action

(หน่วย : บาท) 94,202.07 3,092,233.90 119,367,714.29 1,974,756,408.47 309,135,485.73 65,000,000.00 (1,358,490,463.51) (25,898,130.27) (158,632,946.72) (2,399,426.43) (408,176,957.39)


สินทรัพย์สุทธิ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ ได้รับ หัก สิ่งตอบแทนที่ยังไม่ ได้รับชำระ (ลูกหนี้จากการจำหน่ายบริษัทย่อย) สิ่งตอบแทนที่ ได้รับชำระเป็นเงินสด หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย เงินสดรับจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม

(หน่วย : บาท) 517,848,120.14 416,221,998.33 934,070,118.47 (304,152,768.47) 629,917,350.00 (35,000,000.00) 594,917,350.00 (94,202.07) 594,823,147.93

30.4 การได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ซื้อบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด จากบริษัทอื่น รายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัทย่อยมีดังนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน อุปกรณ์ สัญญาขายไฟฟ้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม รวมราคาจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก จำนวนที่ค้างชำระ หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อมา เงินสดจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งการควบคุม - สุทธิจากเงินสดที่ ได้มา

(หน่วย : บาท) 31,092,853.53 4,590.28 960,698.67 30,000,000.00 3,873,444.67 680,784,978.53 (1,000,863.00) (1,416.97) (223,714,285.71) 522,000,000.00 (272,500,000.00) (31,092,853.53) 218,407,146.47

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

219


31. ผลประโยชน์ของพนักงาน 31.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ พนั ก งานสำหรั บ การจ่ า ยสมทบเงิ น เข้ า กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ เป็ น จำนวน 1.24 ล้านบาทและจำนวน 0.66 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ 31.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผล ประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำหนดของกฎหมาย แรงงาน ดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน รวม

งบการเงินรวม 2555 2554

787,224.00 769,215.00 245,201.00 260,600.98 1,032,425.00 1,029,815.98

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 459,094.00 171,483.00 630,577.00

433,349.00 195,822.00 629,171.00

รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้แสดงรวมอยู่ในรายการประเภทต่างๆ ดังนี้

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ รวม

220

Smart Energy in Action

งบการเงินรวม 2555 2554

105,327.00 121,960.97 607,649.00 668,472.00 319,449.00 239,383.01 1,032,425.00 1,029,815.98

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 - 356,903.00 273,674.00 630,577.00

- 428,517.00 200,654.00 629,171.00


32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ รายการค่าใช้จ่ายบางรายการสามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ ซื้อสินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนงานก่อสร้าง วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ) ค่าขนส่ง ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ค่าจ้างทำของ

งบการเงินรวม 2555 2554

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

(91,246,260.57) 9,625,517.39 (82,581,240.37) 7,759,823.59 798,127,347.64 1,115,544,966.42 1,262,274,187.00 1,350,055,173.77 1,755,408,420.55 - 2,358,000,079.70 - 307,624,035.53 181,891,893.05 - - 37,971,268.98 23,116,407.83 31,702,790.87 19,167,472.31 112,866,784.46 85,112,560.97 42,137,931.08 32,044,767.59 47,993,344.81 32,618,579.99 4,761,159.21 3,904,349.04 25,458,942.53 5,758,719.86 17,822,327.23 (1,082,138.99) 7,092,728.59 7,815,331.19 6,623,385.08 7,747,256.19 99,067,184.60 25,458,884.02 49,969,990.22 2,976,937.00 68,921,880.42 17,557,498.10 - -

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

221


222

Smart Energy in Action ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า 2555 2554

งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้าง รายการตัดบัญชี 2555 2554 2555 2554 2555 2554

ขายสุทธิในประเทศ 1,767.80 1,222.14 168.81 72.50 3,115.34 2,197.72 (1,350.30) (2,208.66) ต้นทุนขายในประเทศ 1,466.02 1,028.82 50.96 20.54 2,362.92 1,860.73 (1,165.36) (1,925.34) ผลการดำเนินงานตามส่วนงานในประเทศ 301.78 193.32 117.85 51.96 752.42 336.99 (184.94) (283.32) ขายสุทธิต่างประเทศ 603.87 1,367.81 - - - - - - ต้นทุนขายต่างประเทศ 521.42 1,021.36 - - - - - - ผลการดำเนินงานตามส่วนงานต่างประเทศ 82.45 346.45 - - - - - - รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ภาษีเงินได้ กำไรสุทธิ สินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัท หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

รวม

3,701.65 2,714.54 987.11 603.87 521.42 82.45 458.36 (36.77) (303.21) (37.97) (103.77) (48.67) (227.92) 769.61 2,763.90 4,813.70 47.99

2555

1,283.70 984.75 298.95 1,367.81 1,021.36 346.45 17.18 (79.98) (248.33) (23.12) (57.16) - (164.47) 89.52 3,243.47 4,356.18 32.62

2554

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย และนำเข้า-ส่งออกเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้าและผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้า ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

33. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน


34. เครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการ เก็งกำไรหรือเพื่อการค้า 34.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย ใน ท้องตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร พาณิชย์ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์และ บริ ษั ท ที่ เ กี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่า จะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ ตั๋วแลกเงิน เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ ติดภาระค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินรวม จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี) 2555 2554 2555 2554

256.97 0.03 182.00

231.29 0.0100 - 2.2500 0.5000 - 2.5000 0.79 1.7500 - 2.0500 2.0000 - 2.2000 - 0.5000 - 3.1250 -

605.17 29.25 1,686.25 1,485.86

493.90 0.7500 - 2.7500 0.8700 - 3.3500 - 3.0000 - 2,572.44 4.9350 - 7.1250 2.1750 - 3.9006 982.41 4.9350 - 5.0600 4.3504 - 5.7563

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

223


งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี) 2555 2554 2555 2554

เงินฝากออมทรัพย์ ตั๋วแลกเงิน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

176.43 182.00 259.17 29.25 1,231.79 29.15

185.83 - 143.06 176.15 2,552.22 -

0.0100 - 1.4000 0.5000 - 3.1250 0.7500 - 2.2500 5.7563 - 6.1130 1.8500 - 7.0000 3.0000

0.7500 - 2.5000 - 0.8700 - 2.2500 5.9750 - 6.1813 2.1750 - 6.1813 -

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมจาก ธนาคาร จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ THB-THBFIX-Reuters ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี ครบกำหนดทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมจาก ธนาคาร จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR+2.065 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระหว่างร้อยละ 6 ต่อปี ครบกำหนดทุกๆ 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555, 14 ธันวาคม 2555 และ 15 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ (หน่วย : บาท) งบการเงินรวม 2555 2554

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เป็นหนี้สิน

22,119,389.73 11,640,423.41

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสถาบัน การเงินที่กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญานี้ด้วยเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ใน งบแสดงฐานะการเงิน

224

Smart Energy in Action


34.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญเนื่องจากลูกหนี้การค้า ส่วนใหญ่เกิดจากการขายสินค้ากับลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีและได้ ติดต่อซื้อขายกับลูกหนี้เหล่านี้มาเป็นเวลานานกลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยง จากการที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้ 34.3 ความเสี่ยงจากอั