Page 84

√“¬™◊ËÕ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ Ÿß ÿ¥ 10 √“¬·√°

≥ 30 惻®‘°“¬π 2549

≈”¥—∫∑’Ë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ºŸ∂â Õ◊ Àÿπâ

®”π«πÀÿπâ

%

°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π) NORBAX INC.,13 °“√π‘§¡Õÿµ “À°√√¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ∫√‘…—∑ ‰∑¬‡ÕÁπ«’¥’Õ“√å ®”°—¥ State Street Bank and Trust Company, For London °Õß∑ÿπ‡ªî¥ Õ‡∫Õ√奒π‚°√∑ SOMERS (U.K.) LIMITED π“ß ÿ¥“  ÿæ√√≥∏–√‘¥“ AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER ¬Õ¥√«¡

528,000,000 245,876,210 92,644,000 60,000,000 39,598,200 36,700,000 21,825,800 18,578,000 15,831,900 15,000,000

39.88 18.57 7.00 4.53 2.99 2.77 1.65 1.40 1.20 1.13

1,074,054,110

81.12

À¡“¬‡Àµÿ : ºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’ˇªìπªí®®ÿ∫—π‰¥â®“° Website ¢Õß∫√‘…—∑œ °àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï

86

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement