Page 76

(Àπ૬ : æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2548 √–¬–‡«≈“°“√°”Àπ¥Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ„À¡à À√◊Õ«—π§√∫°”Àπ¥ ‰¡à‡°‘π ‡¡◊ÕË ∑«ß∂“¡ 1 ªï 1 - 5 ªï ‘π∑√—æ¬å∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“« ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«·°à°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π Àÿπâ °Ÿâ

‡°‘π 5 ªï

‰¡à¡’ °”Àπ¥

√«¡

Õ—µ√“ ¥Õ°‡∫’¬È √âÕ¬≈–

-

719,665 180,000 10,356 -

190,725 330,890

-

-

719,665 180,000 10,356 190,725 330,890

0.50 - 4.25 2.50, 5.50 1.00 - 2.00 2.90 - 4.20 5.50

-

-

1,300,000

1,200,000

-

2,500,000

4.60, 5.75

28.3 §«“¡‡ ’ˬߥâ“π ¿“æ§≈àÕß §«“¡‡ ’ˬߥâ“π ¿“æ§≈àÕߧ◊Õ§«“¡‡ ’ˬß∑’Ë∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬Õ“®‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ—π ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°°“√∑’Ë∫√‘…—∑œ ·≈– ∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¡à “¡“√∂‡ª≈’ˬπ ‘π∑√—æ¬å‡ªìπ‡ß‘π ¥·≈–/À√◊Õ‰¡à “¡“√∂®—¥À“∑ÿπ‰¥â‡æ’¬ßæÕµ“¡§«“¡µâÕß°“√·≈–∑—πµàÕ‡«≈“∑’Ë∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®–µâÕß𔉪™”√–¿“√–ºŸ°æ—π‰¥â «—π∑’Ë∑’˧√∫°”Àπ¥¢Õ߇§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√‡ß‘ππ—∫®“°«—π∑’Ë„πß∫¥ÿ≈ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 ¡’¥—ßπ’È (Àπ૬ : æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549

‘π∑√—æ¬å∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ -  ÿ∑∏‘ √“¬‰¥â‚§√ß°“√≈¥πÈ” Ÿ≠‡ ’¬√Õ√—∫™”√–®“° °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π -  à«π∑’ˇ√’¬°‡°Á∫·≈â« ‡ß‘πΩ“°∏𓧓√∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“« Àπ’È ‘π∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘𠇮â“Àπ’È°“√§â“ ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π Àÿπâ °Ÿâ ‡ß‘πª√–°—πº≈ß“π

‡¡◊ÕË ∑«ß∂“¡

‰¡à‡°‘π 1 ªï

1 - 5 ªï

‡°‘π 5 ªï

‰¡à¡’ °”Àπ¥

√«¡

271,524 -

2,986 449,275

-

-

-

271,524 2,986 449,275

-

11,118 11,610 -

10,000

-

85,387

11,118 11,610 95,387

-

60,000 244,599 5,000 165,000 -

100,000 1,656,000 2,500,000 25,143

-

-

60,000 244,599 5,000 100,000 1,821,000 2,500,000 25,143

(Àπ૬ : æ—π∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2548

‘π∑√—æ¬å∑“ß°“√‡ß‘π ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“« ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ -  ÿ∑∏‘

78

‡¡◊ÕË ∑«ß∂“¡

‰¡à‡°‘π 1 ªï

1 - 5 ªï

‡°‘π 5 ªï

‰¡à¡’ °”Àπ¥

√«¡

335,762 -

719,811 351,386

-

-

-

335,762 719,811 351,386

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement