Page 57

∑’¥Ë π‘ -

Õ“§“√ ‚√ß Ÿ∫πÈ” 13,020,125 64,541,687

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ à«πª√—∫ª√ÿß ∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ‡§√◊ÕË ß®—°√ Õÿª°√≥å Õ“§“√ ·≈–Õ“§“√‡™à“ ·≈–Õÿª°√≥å  ”π—°ß“𠬓πæ“Àπ– 11,350,499 6,231,898 174,756,812 23,160,855 126,765 (5,027,974) (2,401,263) (101,558) 45,397,119 21,938,908 804,770,270 119,364,467 154,622

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ªï ®”Àπà“¬/µ—¥®”Àπà“¬/‚ÕπÕÕ° 30 °—𬓬π 2549 ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘µ“¡∫—≠™’ : 30 °—𬓬π 2548 334,261,452 341,184,664 171,631,151 30 °—𬓬π 2549 385,920,452 353,518,740 186,527,737

20,983,241 2,988,614,567 35,848,703 3,307,792,670

59,068,952 71,254,868

ß“π√–À«à“ß °àÕ √â“ß √«¡ 228,646,954 (7,530,795) 1,056,167,073

972,664 1,379,587,563 5,296,304,254 515,712 3,351,860,433 7,693,239,315

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“∑’Ë√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2548 30 °—𬓬π 2549

201,511,047 228,646,954

(Àπ૬ : ∫“∑) Õ“§“√ ‚√ß Ÿ∫πÈ”

∑’¥Ë π‘ √“§“∑ÿπ : 30 °—𬓬π 2548 ´◊ÈÕ‡æ‘Ë¡/‚Õπ‡¢â“ ®”Àπà“¬/µ—¥®”Àπà“¬/‚ÕπÕÕ° 30 °—𬓬π 2549 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ – ¡ : 30 °—𬓬π 2548 §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ ”À√—∫ªï ®”Àπà“¬/µ—¥®”Àπà“¬/‚ÕπÕÕ° 30 °—𬓬π 2549 ¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘µ“¡∫—≠™’ : 30 °—𬓬π 2548 30 °—𬓬π 2549

Õ“§“√

265,432,440 382,476,144 139,593,140 51,659,000 15,648,341 119,500 317,091,440 398,124,485 139,712,640 -

51,256,233 11,644,846 62,901,079

27,680,046 6,979,689 34,659,735

265,432,440 331,219,911 111,913,094 317,091,440 335,223,406 105,052,905

§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“∑’Ë√«¡Õ¬Ÿà„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2548 30 °—𬓬π 2549

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ à«πª√—∫ª√ÿß ∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ‡§√◊ÕË ß®—°√ Õÿª°√≥å ·≈–Õ“§“√‡™à“ ·≈–Õÿª°√≥å  ”π—°ß“π

¬“πæ“Àπ–

ß“π√–À«à“ß °àÕ √â“ß

√«¡

30,097,131 3,088,233,062 132,653,822 16,480,748 371,156,372 31,363,942 (2,287,328) (2,286,585) 46,577,879 3,457,102,106 161,731,179

1,068,978 1,141,596 (1,678,191) 532,383

1,409,066,313 2,383,374,692 (411,840,775) 3,380,600,230

5,448,621,030 2,870,944,191 (418,092,879) 7,901,472,342

14,411,308 523,028,461 86,637,156 5,416,584 121,372,902 18,042,019 (1,571,133) (2,229,314) 19,827,892 642,830,230 102,449,861

96,316 111,654 (101,558) 106,412

15,685,823 2,565,204,601 26,749,987 2,814,271,876

972,662 1,409,066,313 4,745,511,510 425,971 3,380,600,230 7,038,697,133

46,016,666 59,281,318

-

703,109,520 163,567,694 (3,902,005) 862,775,209

149,225,859 163,567,694

≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 ∫√‘…—∑œ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’Õÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕßµ°·µàß®”π«πÀπ÷Ëß´÷Ëßµ—¥§à“‡ ◊ËÕ¡ √“§“À¡¥·≈â«·µà¬ß— „™âß“πÕ¬Ÿà √“§“∑ÿπ°àÕπÀ—°§à“‡ ◊ÕË ¡√“§“ – ¡¢Õß ‘π∑√—æ¬å¥ß— °≈à“«¡’®”π«πª√–¡“≥ 144.6 ≈â“π∫“∑ ·≈– 122.1 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ (‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ : 111.4 ≈â“π∫“∑ ·≈– 97.4 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫) ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 ∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß¡’∑’Ë¥‘π ‚√ßß“π ‡§√◊ËÕß®—°√·≈–Õÿª°√≥å¡Ÿ≈§à“ ÿ∑∏‘µ“¡∫—≠™’ √«¡®”π«π 196.4 ≈â“π∫“∑ ·≈– 187.5 ≈â“π∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ´÷Ëß∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â𔉪®¥®”πÕß/®”π”°—∫ ∂“∫—π°“√‡ß‘π‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—° ª√–°—π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«µ“¡∑’Ë°≈à“«„πÀ¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¢âÕ 13  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 ∫√‘…—∑œ ∫—π∑÷°µâπ∑ÿπ°“√°Ÿâ¬◊¡®”π«π 128.4 ≈â“π∫“∑ ·≈– 8.0 ≈â“π ∫“∑ µ“¡≈”¥—∫ ´÷Ë߇°‘¥¢÷Èπ‚¥¬µ√ß ”À√—∫°“√°àÕ √â“ß‚§√ß¢à“¬∑àÕ àßπÈ”·≈–°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√ ”π—°ß“π„À¡à‡ªìπ ‘π∑√—æ¬å ‚¥¬· ¥ß √«¡Õ¬Ÿà„π√“¬°“√ çß“π√–À«à“ß°àÕ √â“ßé ¿“¬„µâ∫—≠™’ ç∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥åé  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ∫√‘…—∑¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß∫—π∑÷°µâπ∑ÿπ°“√°Ÿâ¬◊¡®”π«π 2.9 ≈â“π∫“∑ ´÷Ë߇°‘¥¢÷Èπ‚¥¬µ√ß  ”À√—∫°“√°àÕ √â“ß ‘π∑√—æ¬å¿“¬„µâ ≠— ≠“ —¡ª∑“π‡ªìπ ‘π∑√—æ¬å‚¥¬· ¥ß√«¡Õ¬Ÿ„à π√“¬°“√ çß“π√–À«à“ß°àÕ √â“ßé ¿“¬„µâ∫≠— ™’ ç∑’¥Ë π‘ Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥åé

√“¬ß“πª√–®”ªï 2549

59

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement