Page 51

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ “√‡§¡’ √“¬‰¥âÕ◊Ëπ §à“∫√‘°“√®à“¬ (√«¡Õ¬Ÿà„πµâπ∑ÿπ¢“¬πÈ”¥‘∫ ·≈–µâπ∑ÿπ¢“¬Õ◊Ëπ) §à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ (√«¡Õ¬Ÿà„π§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬ ∫√‘°“√·≈–∫√‘À“√)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬𠫗π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 2548 2549 2548 452 1,636 1,631 2,072

(Àπ૬ : æ—π∫“∑) π‚¬∫“¬°“√°”Àπ¥√“§“

√“§“µ≈“¥ √“§“∑’˵°≈ß√à«¡°—πµ“¡∑’Ë√–∫ÿ ‰«â„π —≠≠“ √“§“∑’˵°≈ß√à«¡°—πµ“¡∑’Ë√–∫ÿ ‰«â„π —≠≠“

-

-

130,895

71,425

-

-

383

112

√“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬πÈ”¥‘∫ 894,503 √“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√ 404,601

896,012 894,503 101,512 -

896,012 -

√“§“µ≈“¥ √“§“∑’˵°≈ß√à«¡°—πµ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π —≠≠“

∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π √“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√

26,245

22,864

-

-

3,714

-

-

-

√“§“∑’˵°≈ß√à«¡°—πµ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π —≠≠“ µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥„πÀ¡“¬‡Àµÿ 6.4

¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬

√“§“µ≈“¥

6.2 ¬Õ¥§ß§â“ß ≥ «—π ‘Èπªï ¬Õ¥§ß§â“ߢÕß√“¬°“√¢â“ßµâπ ≥ «—π ‘Èπªï ‰¥â· ¥ß·¬°µà“ßÀ“°„πß∫¥ÿ≈ ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 ¥—ßµàÕ‰ªπ’È (Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2549 2548 2549 2548 ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ - °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬„À≠à °“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ 101,477,629 90,299,206 35,994,006 36,415,138 °“√π‘§¡Õÿµ “À°√√¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 49,392,579 42,618,531 49,392,579 42,618,531 ∫√‘…—∑¬àÕ¬ (µ—¥ÕÕ°®“°ß∫°“√‡ß‘π√«¡) ∫√‘…—∑ ¬Ÿπ‘‡«Õ√å·´≈ ¬Ÿ∑’≈‘µ’È å ®”°—¥ 5,380,283 2,705,404 ∫√‘…—∑ ª√–ª“ ©–‡™‘߇∑√“ ®”°—¥ 17,345 ∫√‘…—∑ ª√–ª“ ∫“ߪ–°ß ®”°—¥ 12,353 ∫√‘…—∑∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ∫√‘…—∑ ‡ÕÁ°§Õ¡∏“√“ ®”°—¥ 3,196,191 3,957,056 √«¡≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“ - °‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π 154,066,399 136,874,793 90,766,868 81,768,771

√“¬ß“πª√–®”ªï 2549

53

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement