Page 43

√“¬ß“πª√–®”ªï 2549

45

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2547 µ—¥®”Àπà“¬∑√—æ¬å ‘π∑’ˉ¥â√—∫‚Õπ®“°≈Ÿ°§â“ ‡æ‘¡Ë ∑ÿπÀÿπâ  “¡—≠  à«π‡°‘π∑ÿπ®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚Õπ‰ª ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àµÿ 19) °”‰√ ÿ∑∏‘ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2548 µ—¥®”Àπà“¬∑√—æ¬å ‘π∑’ˉ¥â√—∫‚Õπ®“°≈Ÿ°§â“ ‡æ‘¡Ë ∑ÿπÀÿπâ  “¡—≠ ‡ß‘π√—∫≈à«ßÀπⓧà“Àÿâπ ‡æ‘Ë¡∑ÿπÀÿâπ “¡—≠„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‚Õπ‰ª ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ (À¡“¬‡Àµÿ 18) ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ (À¡“¬‡Àµÿ 19) °”‰√ ÿ∑∏‘ ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ ≥ «—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 1,000,000,000 299,687,000 1,299,687,000 23,816,380 1,323,503,380

∑ÿπ‡√◊ÕπÀÿπâ ∑’®Ë ¥∑–‡∫’¬π ÕÕ°®”Àπà“¬ ·≈–™”√–·≈â«

590,780 590,780

‡ß‘π√—∫≈à«ßÀπâ“ §à“Àÿâπ

977,889,832 144,457,000 1,122,346,832 1,082,940 1,123,429,772

à«π‡°‘π ¡Ÿ≈§à“Àÿπâ

59,986,580 (15,294,037) (3,471,652) 15,294,037 56,514,928 (3,471,652) 53,043,276 -

∑√—æ¬å π‘ ∑’‰Ë ¥â √—∫‚Õπ®“°≈Ÿ°§â“

à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ  à«ππâÕ¬

√«¡

127,292,613 1,377,448,905 42,718,793 3,570,042,686 (3,471,652) 444,144,000 15,294,037 25,116,299 (25,116,299) (486,629,125) (272,000) (486,901,125) 500,050,623 (22,236,619) 477,814,004 152,408,912 1,365,754,104 20,210,174 4,016,921,950 (3,471,652) 24,899,320 590,780 50,000,000 50,000,000 14,091,088 (14,091,088) (165,033,750) (404,881) (165,438,631) 507,808,930 (45,154,015) 462,654,915 166,500,000 1,694,438,196 24,651,278 4,386,156,682

à«π‡°‘π∑ÿπ (µË”°«à“∑ÿπ) ®“°°“√ °”‰√ – ¡ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ®—¥ √√·≈â« ¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ  ”√Õßµ“¡°ÆÀ¡“¬ ¬—߉¡à‰¥â®—¥ √√

ß∫°“√‡ß‘π√«¡

(Àπ૬ : ∫“∑)

ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement