Page 42

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ (µàÕ)  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 30 °—𬓬π 2549 ·≈– 2548 ß∫°“√‡ß‘π√«¡ 2549 2548

(Àπ૬ : ∫“∑) ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–¢Õß∫√‘…—∑œ 2549 2548

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ ‡ß‘πΩ“°ª√–®”∑’Ë¡’¿“√–§È”ª√–°—π≈¥≈ß ‡ß‘π≈ß∑ÿπ™—Ë«§√“«≈¥≈ß ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬(‡æ‘Ë¡¢÷Èπ)≈¥≈ß ‡ß‘π„Àâ°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«·°à∫√‘…—∑¬àÕ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡ß‘π ¥®à“¬´◊ÈՇߑπ≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ‡ß‘π ¥®à“¬≈à«ßÀπâ“§à“«“ß∑àÕ(‡æ‘Ë¡¢÷Èπ)≈¥≈ß ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«≈¥≈ß ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√®”Àπà“¬ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ ‡ß‘π ¥®à“¬´◊ÈÕ ‘π∑√—æ¬å∂“«√ ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ

17,326,746 17,554,247 1,200,000 26,935,133 706,824,758 1,098,049,958 706,827,143 1,098,051,114 66,650,000 (20,000,000) (32,000,000) (258,000,000) (50,000,000) 120,098,151 (176,778,674) 120,098,151 (176,778,674) 190,724,531 698,451 190,724,531 2,958,051 405,634 2,205,385 298,372 (3,404,176,253) (1,070,519,662) (3,011,631,076) (798,915,445) (2,366,244,016) (130,590,046) (2,005,925,866) (128,409,500)

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π ‡ß‘π ¥√—∫(®à“¬§◊π)®“°°“√°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π ‡ß‘π ¥√—∫(®à“¬§◊π)®“°°“√°Ÿâ¬◊¡√–¬– —Èπ®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π ¥√—∫(®à“¬§◊π)®“°°“√°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“° ∂“∫—π°“√‡ß‘π ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«®“°°‘®°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—π ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ à«π¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ ‡ß‘π ¥®à“¬§◊πµ—Ϋ·≈°‡ß‘π§√∫°”Àπ¥ ‡ß‘π ¥√—∫®“°°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ ‡ß‘π√—∫≈à«ßÀπⓧà“Àÿâπ ‡ß‘πªíπº≈®à“¬ ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â¡“®“°(„™â‰ª„π)°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ(≈¥≈ß) ÿ∑∏‘ ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—πµâπªï ‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π ‘Èπªï

10,000,000 5,000,000 1,551,500,000 100,000,000 50,000,000 24,899,320 590,780 (165,438,631) 1,576,551,469 (64,237,741) 335,761,872 271,524,131

(10,000,000) (10,284,120) (28,000,000) 1,525,000,000 (325,000,000) 444,144,000 24,899,320 590,780 (486,901,125) (165,033,750) (416,041,245) 1,385,456,350 182,854,501 772,823 152,907,371 204,643,384 335,761,872 205,416,207

(325,000,000) 444,144,000 (486,629,125) (367,485,125) 172,901,831 31,741,553 204,643,384

236,062,563 260,607,400

167,951,142 196,251,010

188,563,185 185,786,303

128,800,000 174,666,836

191,921,365 10,000,000

717,837,148 -

118,310,156 10,000,000

670,089,229 -

¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–°Õ∫°√–· ‡ß‘π ¥ ‡ß‘π ¥®à“¬√–À«à“ߪÀ√—∫ :¥Õ°‡∫’Ȭ®à“¬ ¿“…’‡ß‘π‰¥â𵑠∫‘ §ÿ §≈ √“¬°“√∑’ˉ¡à‡°’ˬ«¢âÕß°—∫°√–· ‡ß‘π ¥ :°“√´◊ÈÕ∑√—æ¬å ‘π‚¥¬°“√°àÕÀπ’È ‘π ‚Õπ‡ª≈’ˬπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬– —Èπ‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È

44

∫√‘…—∑ ®—¥°“√·≈–æ—≤π“∑√—欓°√πÈ”¿“§µ–«—πÕÕ° ®”°—¥ (¡À“™π)

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

EASTW : annual Report 2006 THAI  

Annual Report 2006 THAI

Advertisement